Høstnummer Nr Side 1. Stoff til Dagkirurgisk Forum sendes styreleder Jørgen Nordentoft Mail:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høstnummer 2013. Nr. 2-2013 Side 1. Stoff til Dagkirurgisk Forum sendes styreleder Jørgen Nordentoft Mail: nordentoft@online.no"

Transkript

1 Høstnummer 2013 Asklepios eller Æskulap var legekunstens gud i det gamle Hellas. Mange myter og legender finnes om ham. I følge hellenerne var han sønn av Apollon, men kanskje var han en egyptisk ingeniør? Se Redaktørens hjørne Innhold: S.2 Leder, s.3 Intervju med Geir Moen, s.7 Tre reisebrev fra Budapest, s.20 Program Vintermøtet, s.22 "Bak masker og lukkede dører", s.24 Ildsjelprisen, s.25 Ultralyd-regional anestesi, s.26 Litt fra fjorårets vintermøte, s.28 Nytt dagkirurgisk senter, Haukeland Universitetssykehus, s.31 Redaktørens hjørne Side 1

2 LEDER Av styreleder Jørgen Nordentoft, Martina Hansens Hospital (perm.) / Hvidovre Dagkir. Avd. Så nærmer tiden for vintermøtet seg igjen. Som det vil være kjent for mange av dere har vil valgt å flytte møtet til et nytt, meget velbeliggende hotell i Oslo tett på den gamle Fornebu Flyplass: HOTEL SCANDIC, FORNEBU. OSLO Vi får hele dette nye hotellet for oss selv. Nytt er også gratis tilslutningsbuss fra Lysaker Stasjon til hotellet samt rabatt på flybilletter. Deltagerprisen er satt ned for medlemmer og vi forventer bedre praktiske løsninger. Se mer vedr. tilmelding/praktiske forhold på vår nettside: Programmet for vintermøtet fredag og lørdag den Januar 2014 vil følge den mal vi har avviklet møtet etter de siste år. Fredag: Den politiske formiddag tar fatt på høyst aktuelle skismaer mellom offentlig og private helsetjenester med innlegg fra politisk hold, privatpraktiserende legers forening og fra adm. dir. fra Aleris-sykehuset i Oslo. Om ettermiddagen internasjonale momenter om det internasjonale samarbeid ved Claus Toftgaard, tidl. president i IAAS samt et innlegg om sammenhengen mellom akutte postoperative smerter og kroniske smerter ved en av verdens førende spesialister, NORDAF sin gode venn, professor Henrik Kehlet fra København. Viktigheten av kvalifisert kommunikasjon og informasjon i de dagkirurgiske behandlingslinjer er der også plass til før en av de førende kapasiteter på området: lege, civ. ing. og helseledelsescoach Magnus Lord, Sverige foreleser om: Ledelse og nytenking i sykehus. Mennesket i fokus? Et meget spennende og tankevekkende innlegg.. Som vanlig er det generalforsamling, middag, toppunderholdning fra øverste hylle`, musikk og dans fredag kveld. Lørdag: Vi fortsetter de faste punkter: Når ting går (nesten) galt kombinert med innlegg om kollegastøtte nås ulykken hender på jobb. Som tidligere frie foredrag og sist på programmet nye muligheter og trender i dagkirurgien med introduksjon av prof. J. Ræder. Vi prøver som vanlig å sammensette et program, der skal være av interesse for alle de samarbeidende personaler i dagkirurgien i både privat og offentlig regi. Se Vintermøte-programmet åp side 20 i dette blad. Nasjonalt Alle gode krefter i det norske arbeider jo uaktet de negative økonomiske incentiver å videreutvikle det dagkirurgiske konsept. Vi gjør det helt klart godt i forhold til både våre skandinaviske naboer og ellers. I IAAS sin basket av 36 dagkir. prosedyrer ligger Norge helt i topp i prosent dagkirurgi, men vi har jo som tidligere omtalt sett en tendens til stagnerende dagkir-tall. Det har vist seg noe omstendelig å framskaffe valide, sammenlignelike tall for dagkirurgisk aktivitet også internasjonalt. Styret anbefaler at dagkirurgisk interesserte overveier, hvis mulig å delta i det svenske eller danske årsmøte i dagkirurgi (se vår nettside). Stipend-søkere til disse møter vil bli prioritert. Networking er viktig.. Side 2

3 En av våre faglige utfordringer i den nærmeste framtid er å overføre den konseptuelle tankegang fra velplanlagte dagkirurgiske forløp ( clinical pathways ) til andre typer kirurgi og for den saks skyld andre medisinske behandlingsforløp. Med andre ord kombinere effektiv bruk av ressurser med økt kvalitet. Fortsette paradigmet: "fra døgn til dag" og fra mange døgn til short stay surgery / medisinske pakker. Der har på det seneste vært publisert diverse innlegg og artikler om det problematiske i å anbefale og videreutvikle disse pakke-forløp. At man glemmer den enkelte pasient, de individuelle forskjeller på disse og at det ikke er forenelig med ønsket legefaglig arbeidsmetode. Det er jeg helt uenig i. Effektive (i nær fremtid - nødvendig effektive) behandlingsforløp bør nettopp gi muligheter for å ivareta den pasient, der faller lidt utenfor malen på en bedre måte, fordi behandlings-kjede-arbeidet frigjør ressurser. Internasjonalt IAAS verdenskongressen i dagkirurgi i Budapest vurderes i styret som en suksess. Meget stor deltagelse fra Norge blev atter bemerket. Og det var hyggelig å møte så mange kolleger fra det norske. Se referater fra kongressen lengre bak i bladet. Et generelt inntrykk er vel, at mange land har store muligheter for å kunne la seg inspirere av de nordiske når det kommer til metoder, logistikk og holdning til bruk av ressurser. Siste modul (Work Package 6) av det EU-støttede DaySafe Project i IAAS-regi blev avsluttet i Timisoara, Romania i september kombinert med et bench-marking kurs i dagkirurgi primært for Øst- Europa (Romania og Serbia). Det 2-dags-kurs blev videofilmet og vil være tilgjengelig til e-læring via IAAS sin nettside. De norske bidrag til modul 6 fra Haraldsplass i Bergen og AHUS i Akershus har en sentral plassering i sluttrapporten og leder av dagkir, AHUS, Mariann Aaland leverte en strålende livepresentasjon av sin avdeling. For mer info: eller via IAAS sin nettside: s.../european-projects Som en direkte følge av møtet vil en serbisk kirurg hospitere på AHUS og Martina Hansens Hospital sine dagkirurgiske avdelinger i desember. Det er håpet, at denne serbiske kollega vil være primus motor i etablering av et dagkirurgisk selskap i Serbia. Dagkirurgi er nærmest et ukjent fenomen på de kanter. NORDAF støtter dette initiativ via vår stipendordning. Snakk om networking.. NORDAF, ved undertegnede har tatt de første spede skritt på vei mot et tettere nordisk samarbeid (DK, S og N) innenfor det dagkirurgiske ved et møte i Budapest. Kanskje supplert med en utvidelse av portefølgen - etter vårt forslag - til å omfatte et bredere behandlingslinje-fokus inklusive short-stay-surgery og andre medisinske behandlingslinjer. Vi får se hva der kommer ut av dette. Vi ses på Vintermøtet i januar 2014, på Hotell Scandic Fornebu: Side 3

4 Intervju med Geir Moen om Koordinatorfunksjonen ved DKS på A-hus Av Eli Lundemo Øieren Kort info om DKS (Dagkirurgisk senter) på A-hus som er relevant. - Hva inneholder din arbeidsinstruks? - Hva er din bakgrunn? - Har stillingen vært der siden DKS åpna? - Hvordan fungerer den i praksis? - Hva er fordelen med en slik stilling på en dagkirurgisk enhet? - Hvilke utfordringer støter du på? - Hva fungerer veldig bra og hva fungerer ikke så bra? - Hvordan opplever du hverdagen? - Hva er forskjellen på å ha en koordinator og ikke ha? - Hvilke tanker har du om framtidas dagbehandlinger og en koordinatorfunksjon? Dagkirurgisk senter - Ahus er en egen avdeling i kirurgisk divisjon. Vi har 8 opr.stuer + tannlege tre ganger pr.uke hvor pasienter med spesielle lidelser/funksjonshemming får narkose. Sykepleiere/spes.sykepleiere ved PO, operasjonssykepleiere, anestesisykepleiere, teknikere og rengjøringspersonell i avdelingen jobber kun ved denne avdelingen. Drifts-messig og organisatorisk har vi ikke noe med sentraloperasjon å gjøre. Pasientene kommer fra de forskjellige seksjoner ved Ahus - ortopedi, gynekologi, ØNH, urologi, kar, gastro, bryst/ endokrin (ca.mammae). De fleste pasienter opereres dag- kirurgisk og reiser hjem etter en til fire timer. Men vi opererer også en del pasienter som må overnatte på en sengepost. Avdelingen er åpen mantors og fre Antall pasienter pr. dag: Jeg tar noen punkter fra funksjonsbeskrivelsen som belyser oppgavene: - sikre god flyt og gjennomføring av opr.programmet innen tiden (operasjonene skal være av-sluttet senest 15.20) - sørge for/ansvar for å flytte personellressurser til andre stuer for gjennomføre programmet - koordinere opr.programmet i forhold til møter/pauser - fortløpende kontakt med seksjonssykepleiere, merkantilt personell og anestesileger med hensyn til klarering av pasienter - samarbeide med ovennevnte ved behov for og gjennomføring av overtid - koordinator kontaktes ved behov for mer assistanse på stuene, også av opr.sykepleiere - koordinator kontaktes ved strykninger og ved ønske om å sette på flere pasienter - formidler informasjon mellom PO og opr.avdelingen - skal legge til rette for god ressursutnyttelse og hindre unødige forsinkelser - har myndighet til å returnere pasienter som ikke er klarert og sørge for at neste pasient blir klargjort - følge med på at operatører er på plass og i tide - koordinator skal være rollemodell for de ansatte gjennom holdninger og yrkesutøvelse Jeg har lang og bred erfaring Side 4

5 som anestesisykepleier og leder. Anestesisykepleier fra 1980, var med og startet opp Volvat med. senter i Jobbet ved Volvat i 16 år. Har senere arbeidet ved Ullevål sykehus, Lovisenberg sykehus og forskjellige private sentra. Har i alle år vært aktiv og deltatt i utprøving av nye anestesimidler og bidratt til de rutinene som i dag følges innen dagkirurgi. Koordinatorrollen var ikke påtenkt i oppstarten av dagkirurgisk senter-ahus. Man tenkte at hver stue styrer seg selv på beste måte. Dette viste seg etter hvert ikke var godt nok. Teamet ved en stue kan være ferdig med programmet i god tid før arbeidsslutt av forskjellige grunner. Da så vi at disse ressursene må settes inn for å avvikle operasjonene på andre stuer. Her var det da behov for en person som kunne ha oversikten hvordan hver stue ligger an i forhold til å rekke programmet innen oppsatt tid. Koordinator må ha oversikt over hele sløyfen, fra pasienten kommer, får premedikasjon, tilsyn av kirurg/anestesilege, kort tid mellom operasjonene, avløsning av personell v/behov ved lengre operasjoner. Det er selvsagt annet personell som har ansvar for det forannevnte, men koordinator må hele tiden være a jour med framdriften og gripe inn hvis logistikken forstyrres av noe/noen. Med et til tider stramt program, er det i dag helt nødvendig å ha koordinator som har et "overoppsyn." Utfordringene kan være flere. Man kan ikke ta det for gitt at alle ansatte er like interessert i å jobbe raskt og effektivt hver dag. Det gjelder både sykepleiere og leger. Da er det viktig å følge med at skiftetidene er så korte som mulig og at spisepausene holdes til den tiden de skal være. Selv om en stue har et lite program, må koordinator tenke at disse ressursene kan benyttes til andre oppgaver på slutten av dagen. Også rengjøringspersonalet må jeg ha et øye til så de er på plass straks en operasjon er over. Det kan jo være at når tre stuer er ferdige samtidig at koordinator sier fra om hvor det skal vaskes først. Som jeg tidligere har vært inne på er sykepleierne ved avdelingen fast ansatte. Alle operatører og anestesileger jobber også ved sentraloperasjonen. Særlig de første årene var dette merkbart da de nok var vant til et lavere tempo enn det dagkirurgien ønsket å ha. Et flereetall av sykepleierne har lang erfaring fra andre lignende avdelinger og vant til et høyere tempo. De fleste er også svært selvstendige og ikke vant til å ha så mange personer involvert for å avvikle et operasjonsprogram. Men etter hvert har det gått seg til. A-hus er et universitetssykehus og dette må det tas hensyn til. Tradisjonelt bryr legene seg for lite om balansen mellom opplæring og effektiv drift. Her er det viktig for koordinator å si fra om når opplæring av leger går utover framdriften av programmet. Dette er ikke alltid enkelt. Særlig er anestesilegene en gruppe som er lite interessert i å bli ledet av andre enn seg selv. Det er viktig for en koordinator å holde kontakten med alle ansatte på en operasjonsavdeling. Alle deltagere i teamene er viktig. Ros og av og til ris kan gjerne komme fra en koordinator som tydelig ser hva som gjøres godt og mindre godt. Hvem som skal bekle en koordinator rolle er nok ganske personavhengig. Hvilken yrkesbakgrunn vedkommende har er ikke avgjørende, men fra tidligere arbeidsplasser er det nok en fordel å være godt kjent med hvordan arbeidet utenfor opr.stuene foregår. Det er viktig at alle yrkesgrupper ved avdelingen ser viktigheten i å ha en koordinator og vil ta hensyn til de avgjørelser koordinator tar. Jeg er anestesisykepleier, men må da samtidig ha god oversikt over de oppgaver og ansvar operasjonssykepleierne har. Det er også ved en så aktiv avdeling viktig at de ansatte hjelper hverandre inne på opr.stuene. Dette gjelder leiring av pasienter, forflytning av pasienter, istandgjøring av opr.bord osv. Dette kan en koordinator bidra til å få til og som skaper et godt samhold/miljø ved avdelingen. Side 5

6 Helsides annonse Covidien Side 6

7 REISEBREV FRA BUDAPEST IAAS 10ende verdenskongress i dagkirurgi mai 2013, fra Orvokki Mikkelsen Da jeg leste IAAS s invitasjon til den 10. verdenskongress i dagkirurgi, begynte reisen til Budapest for meg. Jeg hadde lyst til å vite hva de andre dagkirurgiske avdelingene i verden gjør. Det er lenge siden jeg sist har vært på verdenskongress i dagkirurgi. Jeg drøftet saken og fikk positiv respons fra daglig leder. Jeg var min egen reiseleder, bestilte billetter og søkte stipender. NORDAF ga meg muligheten til å reise til Budapest uten dårlig samvittighet. Det vil si at avdelingens kursbudsjett ikke er overskredet. Vi har større operasjoner enn før og mange pasienter blir innlagt for flere dager. Er vi så effektive at alle vil ha oss? Hva gjør de i andre land? Fjerner vi oss fra ideen om dagkirurgi? Jeg landet i et solfylt Budapest den 5. mai. For å kjenne pulsen på byen tok jeg buss, metro og atter en buss til hotellet. Jeg hadde allerede lært mye om Budapest på turen. Flott Donau som slynget seg gjennom den vakre byen, menneskene som så gjerne vil hjelpe meg til neste stopp. Tross forkjølelsen trasket jeg av gårde til det praktfulle slottet på Budasiden etter å ha registrert meg. Åpningsseremonien var på ettermiddagen med utdeling av æresmedlemskap, medlemskap og Side 7

8 kulturinnslag. Det var servering av mat og vin etter seremonien. Jeg hadde ikke funnet reisefølget mitt ennå og hadde en god anledning å snakke med finske deltagere. De var kommet mannsterke, ca 90 deltakere. Det var kolleger fra Oulu, Espoo, Lahti, Pori og Turku. Gode minner kom tilbake når jeg hørte at hele staben fra Espoo var sendt til seminaret, teambuilding. Har alltid hatt lyst å besøke finsk dagkirurgisk senter og klarte å få positiv respons for det. De utførte samme typer operasjoner som vi. Privatpraktiserende lege fra Turku skulle til og med få norske pasienter. I Finland finns det ikke tilsvarende selskap som NORDAF, men finske sykepleiere har en organisasjon for dagkirurgiske sykepleiere. Åpningsseremoni og finske kolleger i pausen Mandag 6. mai begynte vi med felles forelesning av Beverly Philip fra USA. Hun fortalte om dagkirurgiens røtter, trær og stjerner som vi strekker til. Røttene var nok dypere enn jeg trodde. I England fant Dr James H Nicoll allerede 1899 ut at det er best for pasienten å være hjemme etter behandling. Han mente at god informasjon var viktig. Han utførte blant annet tonsille- og hernieoperasjoner dagkirurgisk. I USA var en av pionerene Dr Ralph Waters. Pasientene kunne reise hjem fra downtown anaesthesia clinic få timer etter inngrepet. Det første Dagkirurgiske senter åpnet i Phoenix Kirurgene ble interessert i dagkirurgi og lykkes med det. Pasientene ønsket dagkirurgi. Anestesimidlene ble bedre og forsikringsselskapene forstod at dagkirurgisk behandling var trygt. Dagkirurgien har vokst opp og blitt en tre som strekker seg mot stjerner. I USA følger man med på utviklingen av kvalitet, pasienttilfredshet og logistikk hvert 10. år og lager statistikk. Stjernene som vi strekker til er utvikling av roboter, utstyr og bedre anestesimedisiner. Teamarbeid er viktig for Side 8

9 sikker behandling av pasienter, som gir fornøyde pasienter. Får å strekke seg litt til mot stjernene var High Tech neste tema. Forelesningen var artig og viser at det er utvikling på gang. Det ble nevnt at helsepersonell var nokså konservative når det gjaldt nye metoder, utstyr og utvikling. Jeg er ikke helt enig i det når jeg tenker tilbake på min egen karriere. Gallepasientene ligget på sykehus inntil 8 dager med diverse drener. I dag reiser de sprekeste hjem 2 timer etter operasjonen. Men nå ønsker man roboter som kan gjøre den slitsomme delen av behandlingen bedside. I operasjonsstuen kan kirurgene sitte og operere pasienter ved hjelp av en robot. Roboten blir aldri sulten, sliten eller gretten. Arbeidet blir gjennomført gang på gang like stødig og presist. Man prøver å utvikle roboter med bedre bevegelser, nanoroboter, proteininspirerte roboter osv.. Man viste film hvor roboten gjorde kveldsvisitt hos pasienter. Roboten hadde hode som skjerm med lege live på skjermen. Legen styrte roboten fra kontoret sitt. Tankene mine går til pasienter som føler at man treffer altfor mange leger på sykehus. Å treffe en robot med legens hode, jeg er vel en av de konservative. Jeg ser sønnene mine i fremtidens sykehus schattende med lege via skjermen, men uten robot. Det kan tenkes at legen sparer tid. Hvem hadde følt det naturlig å diskutere sine plager med roboten? Det blir mindre nonverbal kommunikasjon og nærhet til behandler. Blir de små tingene og ordene borte? Det er vel med roboter som oss mennesker, vi må finne vår riktige plass. Spennende og tankevekkende. Jan Jacobson snakket om pasientinformasjon. Han mente at det var viktig for legen å gi god informasjon til pasienten om operasjon, resultater, smerter og egenomsorg hjemme. Han poengterte at kommunikasjon må være toveiskommunikasjon. Man hadde prepoliklinikker hvor pasientene hadde bedre tid til å diskutere med lege, anestesiolog og sykepleier. Lettere å ta opp individuelle spørsmål. Det er alltid for liten tid for informasjon rett før operasjon. Pasienten er ofte nervøs og lite mottakelig for informasjon. Det var viktig med skriftlig informasjon som pasienten kan lese ved behov. Man kunne bruke videoer, web basert informasjon, brosjyrer. Det var en nederlandsk abstracts i 2. etasje, video for barn som skulle opereres(www.mca.nl/kids). Barna kunne gå til websiden og se video så ofte de vil før og etter operasjon. Video var utrolig bra og traff nok målgruppen bra. I filmen var en rappende doktor som gikk gjennom alle stedene barnet skulle i løpet av operasjonsdagen. Doktoren var virkelig cool og mange barn spurte etter ham når de kom til avdelingen. Pasientinformasjon på web er kommet for å bli og er noe å satse på. Vi fikk bekreftelse i forelesningen til Sven Felsby at det ikke var nødvendig med preoperative undersøkelser eller blodprøver hvis det ikke var indikasjon for det. Man gjør en anamnese hvor behovet for testing kommer fram. Gode journalnotat kan til og med erstatte testing. Blodverdiene varierer. Han sa blodverdiene neppe er representative etter en dag på stranden for eksempel. Det er ikke automatisk behov for å teste eldre pasienter. Hans forslag om testing var; S-Kretinin ved misstanke om nyresykdommer, langtidsblodsukker verdi ved insulin DM, Hb hvis klinisk tegn på anemi, koagulasjonsprøver ved misstanke om forstyrrelser i koagulasjonssystem, INR operasjonsdagen, EKG hvis man mistenkte Side 9

10 hjerterytmeforstyrrelser, Ecco av hjerte hvis man hadde mistanke om feil i venstre hjertekammer eller klaffefeil. Diabetespasient som dagkirurgisk pasient var et interessant tema. Vi har hatt alle typer diabetespasienter på avdelingen som har vekket mange spørsmål. Jeg har tidligere vært på kurs om diabetespasient som operasjonspasient. Det ble holdt av diabetessykepleier på Ullevål. Jeg fikk nå bekreftet lærdommen derfra. Med god planlegging er dagkirurgi et godt alternativ for diabetespasienter. Diabetes skal være i stabil fase som man får undersøkt med langtidsblodsukkerverdier. Diabetespasienter skal være godt informert om insulinbruken (tabletter) på operasjonsdagen. Vi fikk høre at det var unødvendig med insulininfusjon for dagkirurgiske pasienter. I UK prøver man å holde B- gluc mellom 5 og 10. Pasienten skal være første pasient på operasjonsprogrammet for fortest mulig å få mat og sine medisiner. Man skreddersyr anestesien så godt som mulig for å unngå kvalme. Vi må ikke glemme at det er pasienten som best kjenner sin diabetes. Pasienten kan overta sin diabetesbehandling fort etter operasjon. Man mente det var viktig med informasjon om kvalme og oppkast og hvor pasienten skal ta kontakt hvis han hadde behov for råd angående diabetes etter hjemkomst. I UK har man lagd Nasjonal guidelines for diabetespasienter som operasjonspasient. Her er blandet drops fra Tønsberg, Australia og Oslo i pausen. Side 10

11 Forelesning om søvnapnepasienter som operasjonspasienter var også spennende. Vi hadde en pasient med CPAP på avdelingen for ikke så lenge siden. Det var skjedd store tekniske fremskritt på CPAP apparater i de senere år. Dagen etter fikk jeg anledningen å besøke et ungarsk apotek i håp om å finne hostesaft. Etter å ha inntatt hostemidler både i pulverform og tabletter entret jeg forelesningen. Medisinene virket ikke. Etter å ha hostet meg diskret ut av forelesningssalen gikk jeg til 2. etage og tok en titt på posters. Der oppe traff jeg en uheldig svensk PO sykepleier fra Ørebro, som hadde slått sitt kne kraftig. Vi diskuterte erfaringer og dagkirurgiske modeller. De hadde ca 30 pasienter daglig. De hadde felles operasjonsstuer med generell operasjon. Rett etter operasjonen ble pasientene overvåket av en sykepleier ½ - 1 time. Sykepleier som hadde tatt imot pasienten sendte pasienten hjem. Modellen virket litt likt den australske modellen. Man snakket om mindre bruk av opioider som smertestillende. Spesielt hvis pasienten var overvektig, hadde KOLS, søvnapne eller nevromuskulære sykdommer. Man snakket varmt om alternativene. Saken er nok situasjonsavhengig. Jeg er individualist og ikke overbevist om at det finnes en altomfattende løsning for smerter og kvalme. Det kom frem at hele behandlingsteamet var involvert i smertebehandling. Det var viktig å øke kunnskapene for hele teamet for å få bedre resultater i smertebehandling og fornøyde pasienter. Det var jeg helt enig i. Det var en interessant forelesningsbolk. Mobile dagkirurgiske operasjonsstuer er spennende Side 11

12 Jeg tok en tur ut og la merke til et område ved inngangen som så spennende ut. Jeg var litt turist, men det var flere som var det. Det var min romkamerat som hadde tatt sin bærbare endoskop og hadde kastet seg bak rattet. Dette var løsningen i Europa når sykehus hadde problemer med kapasiteten av forskjellige grunner. Det kom en semitrailer med operasjonsstue og PO. Semitraileren med operasjonsteamet ble et døgn på stedet og hadde ansvaret for pasientene de hadde operert. Ansvar for pasientene ble flyttet over til lokalehelsetjenester etter 24 timer. Noen for legevakta eller på langstrakte strøk i nord. Mobile kirurgienheter heter det og gir fleksibel operasjonskapasitet. Jeg fulgte med på forelesning om IT-løsninger. Journalen virket først logisk men etter hvert mistet jeg oversikten. Spennende var det at man kunne sende beskjeder til hverandre. Anestesilege godkjente pasienten på data eller kunne be om flere undersøkelser av pasienten. Vi er en så liten avdeling at behovet er nok ikke der, men spennende. De spesielt interesserte kan se hele journalforelesningen på IAAS sider. IAAS kongressmiddag med innledende forestilling av husarer, de lokale hestemennene, var en formidabel suksess. Side 12

13 Jeg tok meg tid til å bli bedre kjent med den ungarske husaren. Etterpå fikk vi servert Gulasj suppe til festmiddagen. Jeg hadde gleden av å sitte ved samme bord med 5 fra Nederland, 1 portugiser og 4 finner. Det var en glad gruppe norske deltagere ved bordet bak meg. Vi danset og hadde det hyggelig. Jeg hadde tenkt å sove på vei tilbake til hotellet, men bussen var full av folk som var glad i allsang. Onsdag var siste dagen på kongressen. Jeg hadde bestemt meg for å høre forelesningene på Lehar rommet om nursing and daysurgery. Wendy Adams ga innsikt i om sykepleiernes viktige rolle i dagkirurgi i Australia. Organiseringen var annerledes enn hos oss. Man har en liten mellomstasjon, 1 stage recovery, hvor pasienten kommer rett etter operasjon. Pasienten våkner der og av og til blir pasienten flyttet direkte til second stage recovery hvor de våkne pasientene var. Tiden var ikke avgjørende for hvilken recovery pasienten var på. Det var pasientens tilstand som var avgjørende. Man brukte et score system for å godkjenne pasienten til neste stage. Maria Christa fortalte om portugisisk dagkirurgisk PO. De hadde også sengeplasser tilgjengelig for 10 pasienter, en slags hotellpost. Pasientene som overnattet måtte reise tidlig dagen etter før det var gått 24 timer. Sykepleiere arbeidet lange dager, uten overtidsbetaling. Jeg oppsummerte oppholdet og tankene mine. Jeg fant ut at alle lagde Guidelines for dagkirurgi. Noen mente at man først må se på sine pasienter og deres behov. Fremtiden med roboter og nye oppfinnelser må komme. Vi må være positive til fornuftige forandringer i dagkirurgiens fremtid. En klok mann fra Tønsberg sa vi bruker de gode ideene vi lærer av andre. Vi har en ny generasjon som har sett skjermen mens hendene har styrt spakene fra de var små. Klart går verden videre, ta vare på de unge og lovende. Best av alt kommer jeg nok til å huske alle de hyggelige personene jeg møtte. Jeg hadde anledning å snakke med spanske, svenske, ungarske, nederlandske, portugisere, australske kolleger og ikke minst med mine finske landsmenn. Onsdag kveld hadde jeg for meg selv på Donau med alle lysene tent langs stranden. Reisehilsen Orvokki Mikkelsen Andre dagkirurgiske møter og seminarer: Dansk selskab for dagkirurgi, DSDK, har sitt årlige møte på Hindskavl slott utenfor Middelfart 25. og 26. april 2014 Følg med på Svensk dagkirurgisk nätverk har sitt årsmøte i Ørebro 8. og 9. mai Følg med på Side 13

14 Verdenskongressen i Budapest, notat fra turen, oppholdet og seminaret fra mottaker av Nordaf`s reisestipend, Sidsel Tuft Kongressenteret og hagen utenfor i nydelig vårvær Utvikling og ekspansjon var hovedtema for den IAAS 10. kongress som fant sted i Budapest, Ungarn. Jeg var heldig og fikk reisestipend fra Nordaf og reiste sammen med fem kollegaer fra DKS, Akershus Universitetssykehus. Tre av oss dro en dag i forkant for å se og oppleve byen Budapest, den vakre byen ved Donau med dens broer, parker og brede bulevarder. Det var solskinn, godt og varmt og blomstringen var i full gang, det var godt for oss å kjenne våren! Vi bodde på kongress hotellet Novotel som lå på Buda høyden litt utenfor sentrum. Et stort moderne kongressenter med gangavstand fra hotellet til forelesningssalene. Bilde nr. IAAS kongressen ble åpnet søndag 5. mai av Jozsef Palinkas, president i den ungarske Academy of Science. Deretter ble vi ønsket velkommen av IAAS president Carlo Castoro og leder for organisasjonen i Ungarn; Gemal Eldin Mohamad. Det kulturelle innslaget var ved folkedansegruppen Stary Eyed og det påfølgende gastronomiske tilbudet var rikelig med tapas og vin. Det var totalt 720 deltakere på kongressen fra 25 land. Norge hadde en stor delegasjon med 82 deltakere, bare slått av Ungarn med ca 200 Søndag kveld var det tilbud til kongressdeltakerne, et natt-cruise på Donau som vi deltok på, vi kunne se utsikten over byen mens vi nøt ungarske kaker og vin. Mandag 6. mai: Det innledende plenumsforedraget, Nicoll lecture, var ved anestesilege og professor Beverly Phillip fra USA; The Path of Ambulatory Surgery: Roots, Trees and Stars. Hun viste til DK røtter fra barnelegen Nicoll fra Glasgow som på slutten av 1899 mente at barn hadde det best hjemme etter operasjonen, der var de sikre og trygge. Han utførte ca 9000 DK operasjoner fra 1899 til Men han ble motarbeidet av flere som Side 14

15 mente at det enkleste for kirurgen og pasienter var å ha inneliggende pasienter. Ventelister til operasjoner presset frem nye metoder og utvikling, fra ca 1980 har DK hatt stor fremgang i mange land frem til i dag. Hun mente at den virkelige begrensningen i dag er administrative. Hun viste til IAAS anbefalte 10 punkter for å få til en god DK behandling, blant annet: norm for all elektiv kirurgi bør være DK, separat forløp av DK pasienter, egen ledelse og dedikert personell, fjerne reguleringer og økonomiske barrierer, investere i opplæringsprogram. Vi ble minnet om at vårt mål er sikker behandling til en fornøyd pasient. Vår i Budapest og nattlig cruise på Donau Det andre plenumsforedraget tok historien videre og litt inn i fremtiden med det som kanskje kommer; robotkirurgi, ved Jozef Sandor fra Ungarn. Bela Merkely snakket om behandling av arythmier og sist fikk vi høre om ny, teknisk utvikling i proctologi behandling, ved Zoran Krivokapic fra Serbia. Buffet til lunch, rikelig, deilig mat og det var dekket på ved runde bord. Det pågikk parallellsesjoner i 6 forskjellige saler innenfor flere fagområder. Totalt var det 50 inviterte forelesere fra mange land. De emnene som omhandlet kvalitet, organisering, ledelse og sikkerhet fanget min interesse, utfordringen var å finne rett sal og sesjon, det gikk stort sett greit. Accreditation for Day Surgery var tema etter lunch. Anestesilege Arnaldo Valedon snakket om gjeldene reguleringer for DK i USA, helse- og sikkerhetskrav fra myndighetene. Han viste til liste over ønskede standarder vedrørende alle områder i DK. Listen omhandlet organisasjon og ledelse, kirurgiske prosedyrer, kvalitetskrav og forbedringsmuligheter, medisinsk personell og sykepleietilbud, farmasøytiske tilbud, lab- og radiologiske tilbud, pasientrettigheter, infeksjonskontrol. kort sagt alt i en DK avdeling! Kvalitetsresultater skal rapporteres til myndighetene både fra pasienter og fra avdelingen og sykehuset. Han viste til viktigheten av å følge prosedyrer og sjekklister og presiserte: vær klar over komplikasjoner og let etter dem! Neste tema var naturlig følge av første forelesning; John Olsen fra firma AAAHC International Accreditation Association, firmaet hadde spesialisert Side 15

16 seg på akkreditering av DK senter. Akkreditering er en tredje parts aksept av at en organisasjon oppfyller spesifiserte krav og har kompetanse til å utføre spesifiserte oppgaver etter internasjonal standard. En akkreditert organisasjon må presentere en utmerket standard, profesjonalitet og pasient-sikkerhet. Det er noe å strebe etter! Connie og Heidi fra Ski sykehus, Ahus, og Marie, Ragnhild, Elisabeth og Kristin fra Aker Det var godt med pauser i blant. Coffee Break med gode snaks, mineralvann og kaffe, tid til prat med kollegaer fra dagkirurgisk miljø. Bilde nr 2485 Siste bolk på mandag var "Quality issues in Day Surgery. -Beverly Philip, anestesilegen fra USA, snakket om OQR program i USA; Hospital Outpatient Quality Reporting program, et data rapportering system. Det er fra myndighetenes side ment å være en motiverende drivkraft for kvalitet i DK. DKS må samle data på kvalitetsmålinger relatert til DK som skal sendes til myndighetene. ASCQR Ambulatory Surgical Centers Quality Reporting Program, mer detaljerte kvalitetssmålinger med sjekklister og protokoller: Det skal ikke bare rapporteres om uheldige hendelser, men for hver pasient skal det svares på om de har vært utsatt for: brann, fall, operasjon på feil sted, tid for antibiotika, antall utførte kirurgiske prosedyrer, innleggelser etter DK behandling, etc. DK-senter som ikke leverer rapporter får reduksjon i det økonomiske refusjonssystemet. Naresh Row fra India, fortalte en annen historie fra sitt land: helsetilbud i India er stor grad drevet av mindre medisinske sentra, og store deler av befolkningen velger disse stedene. Kun 5 % av befolkningen er dekket av forsikring og ellers må de selv betale for behandling, opp mot 85 % av kostnadene. Selv om myndighetene har klare lover og regler for drift av DKS, blir de dessverre ikke alltid fulgt. Det er for eksempel krav om kvalitetsstandard på personell, men de fleste Side 16

17 av pleiepersonalet har lite eller ingen utdannelse, de blir over tid opplært av kirurgen. Men det er utvikling og forslag til standarder, men det tar tid, myndighetene må prioritere. The Indian Association of Day Surgery ble etablert i 2003 og de blir stadig bedre organisert. De ser etter hvert DKS i flere byer, men det er fortsatt et minimalt tilbud og i hovedsakelig betalt av forsikringsselskap. Paulo Lemos, anestesilege fra Portugal, snakket om behov for standardiserte kvalitetsrapporter og viste til arbeidet som utføres av IAAS: Identifisering av universelle akseptable kliniske indikatorer for å måle resultater av kvalitet i DK, som kan være standard for alle. Andre P. Wolf, anestesilege fra Nederland snakket også om rettningslinjer og prosedyrer i DK: Why don`t professionals do what they have to do? Statistikken viser at i 80 % av avvikene er det mennskelige faktorer og kultur som er årsak til hendelsen! Mandag kveld var det kirkekonsert i Downtown Parish Church. Tirsdagens plenumsforedrag var Development & expansion of day surgery i the world. Innslag av flere forelesere som fortalte om tilstand i deres land. Summarisk kan det sies at alle ønsker å jobbe etter godkjente standarder og prosedyrer, men det er dessverre store forskjeller omkring i verden. Den ungarske helseministeren var på kongressen og fortalte om tilstanden i Ungarn. 15,5 % av elektive pasienter var DK. Årsaken var kultur, konservative kirurger og pasienter, geografi og det finansielle system. Det viktigste var å nå et høyere nivå. Separat sesjonen: Organising a DS Unit var spennende. Da fortalte anstesilege Jan Eshuis og Jørgen Nordentoft om sine respektive avdelinger i Amsterdam, Nederland og Hvidovre i Danmark. Begge ble bygget etter IAAS foreslåtte standarder og etablering av DK. Jan Eshuis mente at en anestesilege var best egnet til å lede DKS fordi de har oversikt over hele den logististiske kjeden og klarerer alle pasientene. Etter lunch var tema: Prevention of infection. Wendy Adams fra Australia snakket om antibiotika profylakse I DKS og utfordringene med resistente microber. Beverly Philip viste til flere tiltak og retningslinjer for å forebygge infeksjoner og overføring av blodsmitte. Siste sesjon: Patient safety, hygiene. Her ble vi minnet på at risiko for skader og uheldige hendelser i sykehus var i forholdet 1 til hver 300. pasient, sammenlignet med flyvning hvor tallene viste 1 hver 1 mill. passasjer! Det ble også snakket om tromboseprofylakse og Paula Sa Counto fra Portugal viste til retningslinjer i Portugal. Det var en strålende festmiddag kveld; busstur ut på landet til ranchen Lazar Lovaspark, det var hesteoppvisning med en påfølgende deilig 4 retters middag med ungarske spesialiteter Jeg reiste tidlig på onsdag og fikk ikke deltatt på avslutningen, men vi fikk med oss at i 2015 er den 11. IAAS kongressen i Barcelona!! Side 17

18 Fra verdenskongressen i Budapest: Dagkirurgiske pasienter med diabetes Fra Mona Stusvik Ellingsæther Diakonhjemmet Sykehus Jeg var heldig å få stipend fra NORDAF til å reise på den 10. Internasjonale dagkirurgiske kongressen i Budapest i begynnelsen av mai i år. Budapest er en nydelig by og det sosiale programmet på kongressen var lagt opp slik at vi fikk sett litt av hva Budapest har å by på. Det faglige innholdet på kongressen var spennende og variert, og jeg har valgt å gi et lite referat fra en av forelesningene som jeg synes var veldig interessant. Anna Lipp, en erfaren engelsk anestesiolog, snakket om hvordan man håndterer pasienter med diabetes på dagkirurgiske enheter. Hun sa at ca 10 % av alle operasjonspasienter i England har diabetes. Hun fortalte at noen dagkirurgiske enheter ikke opererer pasienter dersom de har diabetes type 1, på grunn av at disse pasientene kan medføre ekstraarbeid og fordi man regner med at disse pasientene kan være høyrisiko pasienter. Lipp snakket om alle fordelene ved at nettopp disse pasientene opereres dagkirurgisk. Hun poengterte at ofte foretrekker pasientene selv å bli operert dagkirurgisk fordi der opplever de å få den beste behandlingen og pleien. Pasientene kan også selv ta hånd om sin diabetes og sin behandling av denne, og de kommer raskere hjem til sine vante omgivelser. Hun mente man burde oppfordre pasientene selv til å ta hånd om sin diabetes, siden pasientene kjenner seg selv og sin sykdom best. Det å ha standard prosedyrer for diabetes pasienter er viktig når de opereres dagkirurgisk og også gjøre en god pre-operativ kartlegging av pasienten, med blant annet HbA1C. Det som kanskje overrasket mest under denne forelesningen var at Lipp anbefalte at pasientene skulle ta sine faste medisiner, også insulin, og gjerne ta sin vanlige dose. Dersom man skulle endre dosen, anbefalte hun å redusere insulindosen med 1/3. Hun anbefalte at man heller ikke stoppet tablettbehandlingen hos de som brukte perorale antidiabetika, men poengterte at de ikke burde få steroider. Jeg er vant til fra mitt arbeidssted at pasientene ikke får sine vanlige diabetesmedisiner eller insulindose, og at man heller henger opp et glucose/insulin-drypp og regulerer det ut ifra blodsukkerverdiene. Begrunnelsen for at pasientene skulle ta sin vanlige dose insulin, var at man ikke ønsker å skape for mye endring i medisineringen og blodsukkernivået. Disse pasientene jobber selv hardt for å holde et stabilt, lavt blodsukker, og da bør vi som helsearbeidere respektere og understøtte dette. Hun fremhevet viktigheten av at diabetespasienter skal opereres først på programmet, og at det må stå eksplisitt på operasjonsprogrammet at pasienten har diabetes. Man ønsker at pasientene skal ha kortest mulig fastetid, og at de så tidlig som mulig skal kunne spise etter operasjonen og på den måten opprettholde sin vanlige håndtering av diabetesen. Lipp poengterte også at disse pasientene bør utskrives raskt etter operasjonen, slik at de kommer hjem til sine vante omgivelser. Det er viktig at disse pasientene ved utskrivelse likevel får god informasjon om hvordan de skal forholde seg til en eventuell Side 18

19 hypo- eller hyperglykemi, og eventuell kvalme og oppkast i etterkant, samt kontaktsinformasjon dersom de trenger råd i forhold til håndtering av sin diabetes. Det var nye anbefalinger for meg at diabetespasienter bør ta sin faste insulindose om morgenen operasjonsdagen mens de faster. Så lenge de blir operert først og får spise så raskt som mulig etter operasjonen, er det imidlertid bra at de kan håndtere sin diabetes selv slik de vanligvis pleier. Selv om man i utgangspunktet anbefaler at diabetespasienter alltid skal opereres først, og i alle fall tidlig på programmet, er erfaringen min at dette ikke alltid blir gjennomført. Ofte kan det være andre interesser og prioriteringer som ligger til grunn for at slike pasienter står oppført litt lengre ned på programmet og faster en stund utover dagen før de blir operert. Jeg ble inspirert av denne flotte forelesningen. Jeg har allerede diskutert det å gi vanlig insulindose til fastende pasienter med diabetes med kollegaer, men ser at vi har en vei å gå før vi kan innføre det som vanlig prosedyre hos oss. Tusen takk for at jeg fikk muligheten til å dra på kongressen. Halvsides reklame Ortomedics Side 19

20 Program, NORDAF - Vintermøte 2014 Fredag 10. januar : Registrering. Besøk våre utstillere. Kaffe og rundstykker : Åpning v/leder, NORDAF: J. Nordentoft, Martina Hansens Hospital / Hvidovre Hospital, København : Spesialisthelsevesenet nå og i fremtiden: Offentlig og privat helse status, muligheter og utfordringer. Møteledere Inge Glambek og Jørgen Nordentoft : Fra stortinget: Torgeir Micaelsen, Aps helsepolitiske talsmann : Fra Praktiserende Spesialisters Landsforening (PSL), Trenger vi spesialister utenfor sykehus? ØNH-lege Sverre Dølvik, Asker. Leder PSL : Fra privathospitalet: Adm. dir. dr. Grethe Aasved, Aleris Sykehuset, Oslo : Diskusjon : Lunch. Pause. Besøk våre utstillere : Internasjonal sesjon Møteleder Jørgen Nordentoft : Fra akutt postoperativ smerte til kronisk smerte - hvor står vi? Professor Henrik Kehlet. Rigshospitalet København : Internasjonalt samarbeide og prosjekter i dagkirurgi (IAAS EU). Dr. Claus Toftgaard, Danmark. Tidl president IAAS : Den utfordrende dagkirurgiske pasienten. Møteleder Berit Karin Helland Kommunikasjon og informasjon avgjørende suksessfaktorer? Nordentoft, MHH / Hvidovre Hospital, København Ovl. Jørgen : Pause. Besøk våre utstillere : Ledelse og nytenking i sykehus. Mennesket i fokus? Møteleder Dorthe S. Guldbrandsen Lege, civ. ing. og helseledelses-coach Magnus Lord, Sverige : Pause. Besøk våre utstillere : Generalforsamling - NORDAF - med valg til styret : Apéritif i resepsjonen, og : Festmiddag med underholdning og dans. Side 20

Preoperativ poliklinikk Haukeland Universitetssykehus Kirurgisk Service Klinikk (KSK) Ortopedisk Klinikk

Preoperativ poliklinikk Haukeland Universitetssykehus Kirurgisk Service Klinikk (KSK) Ortopedisk Klinikk Preoperativ poliklinikk Haukeland Universitetssykehus Kirurgisk Service Klinikk (KSK) Ortopedisk Klinikk Elin Bjørnestad Beathe J. Bleiklie Vintermøtet Solstrand 9.11.2012 Bakgrunn for flytprosjektene

Detaljer

BEHANDLINGSLINJER OG DAGKIRURGI

BEHANDLINGSLINJER OG DAGKIRURGI BEHANDLINGSLINJER OG DAGKIRURGI - Samhandling med fastlegen Jørgen Nordentoft Martina Hansens Hospital NORDAF vintermøte 14. januar 2011 DISPOSISJON Bakgrunn Definisjon BHL-konseptet Suksess-kriterier

Detaljer

Velkommen til 6H. En informasjonsbrosjyre til deg som skal opereres i magen

Velkommen til 6H. En informasjonsbrosjyre til deg som skal opereres i magen Velkommen til 6H En informasjonsbrosjyre til deg som skal opereres i magen Kjære pasient! Denne brosjyren har vi laget til deg som skal opereres i magen. Vi ønsker å gi deg og dine pårørende informasjon

Detaljer

Forberedelse av barn til narkose Velkommen til Dagkirurgisk avdeling Rikshospitalet

Forberedelse av barn til narkose Velkommen til Dagkirurgisk avdeling Rikshospitalet Forberedelse av barn til narkose Velkommen til Dagkirurgisk avdeling Rikshospitalet Informasjon fra anestesiavdelingen Dette heftet er en hilsen fra oss på Dagkirurgisk avdeling på Rikshospitalet. Heftet

Detaljer

VED ALERIS SYKEHUS OSLO DAGKIRURGI. Tekst

VED ALERIS SYKEHUS OSLO DAGKIRURGI. Tekst FAST-TRACK VED ALERIS SYKEHUS OSLO DAGKIRURGI Tekst Dette er Aleris! Aleris er Norges største private helse- og omsorgsforetak. Vi har virksomheter innen sykehus og medisinske sentre, psykiatri- og barnevern

Detaljer

Private og offentlige helsetjenester hvordan sikre innovasjon og kvalitet? Dr. Grethe Aasved, Administrerende direktør i Aleris Helse AS

Private og offentlige helsetjenester hvordan sikre innovasjon og kvalitet? Dr. Grethe Aasved, Administrerende direktør i Aleris Helse AS Private og offentlige helsetjenester hvordan sikre innovasjon og kvalitet? Dr. Grethe Aasved, Administrerende direktør i Aleris Helse AS Mitt hovedbudskap Nytenkning er helt avgjørende i norsk helsevesen

Detaljer

Veileder til spørreskjema for oppfølgingssamtale med dagkirurgiske pasienter via telefon første postoperative dag

Veileder til spørreskjema for oppfølgingssamtale med dagkirurgiske pasienter via telefon første postoperative dag Veilederen er utarbeidet for å bidra til nøyaktig og mest mulig ensartet bruk av spørreskjemaet. Det henvises til prosedyre (Dok-ID: 83707) og spørreskjema (Dok-ID: 83719). Hver enkelt avdeling må ha eget

Detaljer

Utviklingsprosjekt. Implementering av Modernisering av kirurgiske pasientforløp i Nordlandssykehuset. Nasjonalt topplederprogram kull 14

Utviklingsprosjekt. Implementering av Modernisering av kirurgiske pasientforløp i Nordlandssykehuset. Nasjonalt topplederprogram kull 14 Utviklingsprosjekt Implementering av Modernisering av kirurgiske pasientforløp i Nordlandssykehuset Nasjonalt topplederprogram kull 14 Randi Marie Larsen Bodø mars 2013 1 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende Viktige råd for pasienter og pårørende Spør til du forstår! Noter ned viktige spørsmål og informasjonen du får. Ta gjerne med en pårørende eller venn. Ha med oppdatert liste over medisinene dine, og vis

Detaljer

Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital

Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital Innhold VELKOMMEN TIL HOVEDINTENSIV... 3 BESØK... 3 MOBILTELEFON... 3 HYGIENE... 4 AKTIVITETER OG HVILETID...4 LEGEVISITT... 4 PÅRØRENDE...

Detaljer

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold PasOpp Somatikk 2011 Vi ønsker å vite hvordan pasienter har det når de er innlagt på sykehus i Norge. Målet med undersøkelsen er å forbedre kvaliteten

Detaljer

Informasjonsbrosjyre til pårørende

Informasjonsbrosjyre til pårørende Informasjonsbrosjyre til pårørende Enhet for intensiv Molde sjukehus Telefon 71 12 14 95 Sentralbordet 71 12 00 00 Til deg som pårørende Denne brosjyren er skrevet for å gi deg som pårørende en generell

Detaljer

Utveksling i Danmark. Student: Maiken Aakerøy Nilsen. Praksisperiode: 15.04.13 07.06.13. Praksisplass: Odense Universitetshospital

Utveksling i Danmark. Student: Maiken Aakerøy Nilsen. Praksisperiode: 15.04.13 07.06.13. Praksisplass: Odense Universitetshospital Utveksling i Danmark Student: Maiken Aakerøy Nilsen Praksisperiode: 15.04.13 07.06.13 Praksisplass: Odense Universitetshospital Som student ved Universitetet i Nordland har man mulighet for å ta del av

Detaljer

Praksisrapport for praksisstudier i utlandet

Praksisrapport for praksisstudier i utlandet Praksisrapport for praksisstudier i utlandet I tillegg til studiekrav skal studenter som har praksis i utlandet skrive en praksisrapport. Denne skal inneholde følgende momenter: 1. Innledning Student:

Detaljer

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Christina Bruseland Evt. rejsekammerat: Hjem-institution: VIA UC, Campus Viborg Holdnummer: FV09 Rapport fra udvekslingsophold Værts-institution/Universitet: UIA, Universitet

Detaljer

Commonwealth Fund-undersøkelsen i 2011 blant utvalgte pasientgrupper: Resultater fra en komparativ undersøkelse i 11 land

Commonwealth Fund-undersøkelsen i 2011 blant utvalgte pasientgrupper: Resultater fra en komparativ undersøkelse i 11 land Commonwealth Fund-undersøkelsen i 2011 blant utvalgte pasientgrupper: Resultater fra en komparativ undersøkelse i 11 land Rapport fra Kunnskapssenteret nr 18 2011 Kvalitetsmåling Bakgrunn: Norge deltok

Detaljer

Alltid tilstede... En informasjonsbrosjyre om anestesisykepleie

Alltid tilstede... En informasjonsbrosjyre om anestesisykepleie Alltid tilstede... En informasjonsbrosjyre om anestesisykepleie Hva er historien? Allerede på slutten av 1800 tallet startet sykepleiere å gi anestesi. Den gang var det kirurgen som hadde det medisinske

Detaljer

Brukerundersøkelse. Øre-nese-hals 3H. Våren 2014 Sykehuset i Vestfold HF, Klinikk kirurgi, Tønsberg

Brukerundersøkelse. Øre-nese-hals 3H. Våren 2014 Sykehuset i Vestfold HF, Klinikk kirurgi, Tønsberg Brukerundersøkelse Øre-nese-hals 3H Våren 2014 Sykehuset i Vestfold HF, Klinikk kirurgi, Tønsberg Om prosjektet Hensikten med denne undersøkelsen er at kvaliteten på tjenestene skal bli bedre for barn

Detaljer

Samarbeid for god pasientbehandling. Berit J. Skraastad, spesialsykepleier, Norsk senter for cystisk fibrose.

Samarbeid for god pasientbehandling. Berit J. Skraastad, spesialsykepleier, Norsk senter for cystisk fibrose. Samarbeid for god pasientbehandling Berit J. Skraastad, spesialsykepleier, Norsk senter for cystisk fibrose. CF populasjonen i Norge Ca 300 pasienter Nyfødt screening for CF startet 01.03.12. Norge - et

Detaljer

TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007

TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007 TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007 Vi hadde bestilt på Hotel Alexandra via Ving. Vi skulle reise fra Gardermoen og parkere bilen på Dalen Parkering. Kvelden før vi reiste fikk jeg en urinveisinfeksjon.

Detaljer

Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon, lindring ved livets slutt.

Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon, lindring ved livets slutt. Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon, lindring ved livets slutt. Bedre livskvalitet, hvordan oppnår vi det? Hvilke utfordringer står vi overfor? Kurset vil arrangeres

Detaljer

10 års erfaring med akselerert forløp ved gynekologisk avdeling Akershus universitetssykehus

10 års erfaring med akselerert forløp ved gynekologisk avdeling Akershus universitetssykehus 10 års erfaring med akselerert forløp ved gynekologisk avdeling Akershus universitetssykehus Marie Ellström Engh Professor, overlege,kvinneklinikken Akershus universitetssykehus Bakgrunn Fra lang til kort

Detaljer

VELKOMMEN TIL DAGKIRURGISK SENTER FORBEREDELSE AV BARN TIL NARKOSE

VELKOMMEN TIL DAGKIRURGISK SENTER FORBEREDELSE AV BARN TIL NARKOSE VELKOMMEN TIL DAGKIRURGISK SENTER FORBEREDELSE AV BARN TIL NARKOSE God forberedelse har stor betydning for å forebygge utrygghet. Forberedelse går ut på å gjøre det ukjente kjent for barnet. Det finnes

Detaljer

NEVROKIRURGISK AVDELING

NEVROKIRURGISK AVDELING NEVROKIRURGISK AVDELING Til deg som skal innlegges for operasjon VIKTIG INFORMASJON OM FORBEREDELSE, OPPHOLD OG FORLØP St. Olavs Hospital HF www.stolav.no/nkis Nevrokirurgisk avdeling, St Olavs Hospital,

Detaljer

Trude Strand prosjektleder

Trude Strand prosjektleder Trude Strand prosjektleder Trondheim 17. januar 2013 Vi må gjøre en del drastiske endringer for å sikre et godt framtidig helsetilbud. Noe annet ville være ren feighet! Styreleder HMN Kolbjørn Almlid Tema

Detaljer

Styresak 33-2015 Modernisering av kirurgiske pasientforløp - Operasjonsplanlegging og strykninger

Styresak 33-2015 Modernisering av kirurgiske pasientforløp - Operasjonsplanlegging og strykninger Direktøren Styresak 33-2015 Modernisering av kirurgiske pasientforløp - Operasjonsplanlegging og strykninger Saksbehandler: Randi Marie Larsen Øystein Reksen Johansen Saksnr.: 2012/1365 Dato: 12.03.2015

Detaljer

FYSIOTERAPI KONGRESSEN. Utstiller- og sponsorinvitasjon. Første nasjonale fysioterapikongress. Norges Varemesse/Thon Hotel Arena Lillestrøm

FYSIOTERAPI KONGRESSEN. Utstiller- og sponsorinvitasjon. Første nasjonale fysioterapikongress. Norges Varemesse/Thon Hotel Arena Lillestrøm FYSIOTERAPI KONGRESSEN 2O15 Utstiller- og sponsorinvitasjon Første nasjonale fysioterapikongress 4. - 6. mars 2015 Norges Varemesse/Thon Hotel Arena Lillestrøm www.fysioterapikongressen.no NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND

Detaljer

Da Håkon og Siri var på sykehus

Da Håkon og Siri var på sykehus Da Håkon og Siri var på sykehus Hei! Denne boken er til deg som skal opereres. Du kan lese den sammen med en voksen. Det er lurt at dere snakker sammen om det som skal skje før dere kommer til sykehuset.

Detaljer

Pasientinformasjon til deg som skal opereres for brudd i hoften. Kirurgisk og Akuttmedisinsk avdeling Seksjon for ortopedi

Pasientinformasjon til deg som skal opereres for brudd i hoften. Kirurgisk og Akuttmedisinsk avdeling Seksjon for ortopedi Pasientinformasjon til deg som skal opereres for brudd i hoften Kirurgisk og Akuttmedisinsk avdeling Seksjon for ortopedi Hvordan oppstår hoftebrudd: Med hoftebrudd mener vi vanligvis et brudd i øvre del

Detaljer

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE Av hanne bakken Endelig står årets utflukt for tur og denne gangen går turen til Glitterheim. Noen forberedelser må til før en kan legge ut på tur, men denne gangen ble de ikke så omfattende som sist (

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

16. Congress of the International Federation of Infection Control 16-19 mars Wien, Østerrike

16. Congress of the International Federation of Infection Control 16-19 mars Wien, Østerrike IFIC 2016 16. Congress of the International Federation of Infection Control 16-19 mars Wien, Østerrike Kongressrapport Denne gangen var Wien vertsby for IFIC. Wien blir kalt Musikkens by og et kulturelt

Detaljer

Samhandlings- og logistikkprosjekt ved Sørlandet sykehus Arendal.

Samhandlings- og logistikkprosjekt ved Sørlandet sykehus Arendal. Samhandlings- og logistikkprosjekt ved Sørlandet sykehus Arendal. Bakgrunn: Høsten 2014 direktøren utfordrer operasjonsavdelingen i Arendal til å øke effektiviteten på operasjonsstuene. Ligger allerede

Detaljer

IAESTE jobb i Oman 2006

IAESTE jobb i Oman 2006 IAESTE jobb i Oman 2006 Som mange har innledet rapportene sine med før. Hvis du er i tvil om du skal reise til Oman, så er det ingenting å tenke på. Får du sjansen så reis! Oman er et utrolig vakkert land

Detaljer

Velkommen til Intensiv

Velkommen til Intensiv Velkommen til Intensiv Intensiv er en avdeling for akutt og alvorlig syke eller skadde pasienter. I tillegg er det mange nyopererte pasienter her den første tiden etter operasjonen. De fleste sykepleierne

Detaljer

Hoftesmerter-hofteproteser

Hoftesmerter-hofteproteser Hoftesmerter-hofteproteser Informasjon og samhandlingsmøte Sykehuset Namsos Primærhelsetjenesten 6.november 2014 Viktig informasjon fra fastlegen Konservativ behandling med fysioterapi kan ved moderate

Detaljer

FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE

FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE Velkommen til Flåheimen Vi flyttet inn i nytt sykehjem/omsorgsboliger i 2003. Her har vi plass til 25 pasienter fordelt med 10 plasser på sykehjem/ dementavdeling og 15 plasser i

Detaljer

Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon. Den total smerte hvordan kan vi best hjelpe?

Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon. Den total smerte hvordan kan vi best hjelpe? Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon. Den total smerte hvordan kan vi best hjelpe? Kurset arrangeres ved Clarion Ernst Hotel, Kristiansand Dato: 20.-21. april 2015

Detaljer

Velkommen til. Barnekirurgisk post

Velkommen til. Barnekirurgisk post Velkommen til Barnekirurgisk post INNHOLDSFORTEGNELSE - Velkommen til Barnekirurgen - Om Barnekirurgen - Praktiske opplysninger - Servicetilbud - Parkeringsutgifter - Blodprøvetaking av barn - Forskrift

Detaljer

SØ-109025. Til deg som er barn og skal ha narkose

SØ-109025. Til deg som er barn og skal ha narkose SØ-109025 Til deg som er barn og skal ha narkose Til foreldre/foresatte Dette heftet er en veiledning til barnet og foreldre/foresatte. Del én inneholder informasjon til de voksne. Den vil gjøre dere forberedt

Detaljer

Informasjonshefte til pasienter og pårørende. Medisinsk avdeling, sengepost B4, St. Olavs Hospital, avdeling Orkdal Sjukehus

Informasjonshefte til pasienter og pårørende. Medisinsk avdeling, sengepost B4, St. Olavs Hospital, avdeling Orkdal Sjukehus Informasjonshefte til pasienter og pårørende Medisinsk avdeling, sengepost B4, St. Olavs Hospital, avdeling Orkdal Sjukehus Innholdsfortegnelse Velkommen til sengepost B4.... side 2 Telefonnummer til avdelingen..

Detaljer

Skal du skrive studentoppgave? ( bachelor-, etter-, videreutdanning og master nivå) Klinikk for psykisk helse

Skal du skrive studentoppgave? ( bachelor-, etter-, videreutdanning og master nivå) Klinikk for psykisk helse Skal du skrive studentoppgave? ( bachelor-, etter-, videreutdanning og master nivå) Temabank Smittevern Kirurgisk klinikk Medisinsk klinikk Klinikk for psykisk helse Medisinsk service klinikk Adm. og ledelse

Detaljer

Velkommen til NSFLOS seminardager

Velkommen til NSFLOS seminardager Velkommen til NSFLOS seminardager Ibsenhuset Skien sentrum, 2. 4. september 2010 Temaet for seminaret er: Samhandling og organisering i spesialisthelsetjenesten med fokus på operasjonssykepleie, utdanning,

Detaljer

Mor Nordlandssykehuset HF201T

Mor Nordlandssykehuset HF201T Mor Nordlandssykehuset HF201T 21 22. november 2013 Pasientsikkerhetsarbeid i Helse Nord - hva gjør vi, og hva kan vi lære av hverandre? Velkommen Velkommen til kunnskapsdeling om praktisk pasientsikkerhet

Detaljer

Helseforsikring hvilken plass har den i «Helse-Norge»?

Helseforsikring hvilken plass har den i «Helse-Norge»? Helseforsikring hvilken plass har den i «Helse-Norge»? Forsikringskonferansen 29. januar 2013 Administrerende direktør Grethe Aasved Aleris Helse AS Innhold 1. Om Aleris Helse 2. Feltanalyse trender og

Detaljer

Skal du opereres? Denne presentasjonen handler om et barn som skal opereres i narkose på sykehuset

Skal du opereres? Denne presentasjonen handler om et barn som skal opereres i narkose på sykehuset Skal du opereres? Denne presentasjonen handler om et barn som skal opereres i narkose på sykehuset Det er lurt å lese denne informasjonen sammen med barnet Foreldreinformasjon: Vi ber dere sette av tid

Detaljer

Velkommen til det 2. Fast track seminaret i Trondheim!

Velkommen til det 2. Fast track seminaret i Trondheim! Velkommen til det 2. Fast track seminaret i Trondheim! Fast track seminar 15. 16. september 2011 140 deltakere fra 20 norske sykehus! AHUS Arendal Diakonhjemmet Hammerfest Haugesund Kongsberg Kristiansand

Detaljer

D A G K I R U R G I. Informasjon i forbindelse med dagkirurgiske inngrep. 3. avdeling - Betanien Hospital, Skien. Relieff - Elisabeth Helvin

D A G K I R U R G I. Informasjon i forbindelse med dagkirurgiske inngrep. 3. avdeling - Betanien Hospital, Skien. Relieff - Elisabeth Helvin D A G K I R U R G I Relieff - Elisabeth Helvin Informasjon i forbindelse med dagkirurgiske inngrep 3. avdeling - Betanien Hospital, Skien 2 Velkommen til Ortopedisk avdeling, Betanien Hospital. Du skal

Detaljer

Trude Strand prosjektleder

Trude Strand prosjektleder Trude Strand prosjektleder Trondheim 10. september 2014 Suksessfaktorer Faktorer som kan observeres og påvirkes under gjennomføringen av prosjektet og må derfor ligge til rette for at prosjektet skal bli

Detaljer

Bør sykehus ha observasjonsposter? Hans Ole Siljehaug Klinikksjef klinikk for anestesi og akuttmedisin St. Olavs Hospital

Bør sykehus ha observasjonsposter? Hans Ole Siljehaug Klinikksjef klinikk for anestesi og akuttmedisin St. Olavs Hospital Bør sykehus ha observasjonsposter? 130907 Hans Ole Siljehaug Klinikksjef klinikk for anestesi og akuttmedisin St. Olavs Hospital 1 Bør sykehus ha observasjonsposter? Skal vi få ned liggetiden og antall

Detaljer

Velkommen. Medisinsk avdeling UNN Harstad

Velkommen. Medisinsk avdeling UNN Harstad Velkommen Medisinsk avdeling UNN Harstad Velkommen til Medisinsk avdeling UNN Harstad Medisinsk avdeling består av to sengeposter med totalt 30 senger. Medisinsk sengepost A består av 16 senger med hovedansvar

Detaljer

Brukerundersøkelse. Øre-nese-hals 3H. Våren 2014 Sykehuset i Vestfold HF, Klinikk kirurgi, Tønsberg

Brukerundersøkelse. Øre-nese-hals 3H. Våren 2014 Sykehuset i Vestfold HF, Klinikk kirurgi, Tønsberg Brukerundersøkelse Øre-nese-hals 3H Våren 2014 Sykehuset i Vestfold HF, Klinikk kirurgi, Tønsberg Om prosjektet Hensikten med denne undersøkelsen er at kvaliteten på tjenestene skal bli bedre for barn

Detaljer

Hva gikk fortellingene ut på? Var det «skrekkhistorier», vanskelige fødsler eller «gladhistorier»? Fortell gjerne som eksempel.

Hva gikk fortellingene ut på? Var det «skrekkhistorier», vanskelige fødsler eller «gladhistorier»? Fortell gjerne som eksempel. Stiftelsen Oslo, oktober 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 Oslo Spørreliste nr. 179 a Å BLI MOR Før fødselen Hvilke ønsker og forventninger hadde du til det å få barn? Hadde

Detaljer

Geilokurset 9. 13. mars 2015

Geilokurset 9. 13. mars 2015 Geilokurset 9. 13. mars 2015 Allmennlegeforeningen og Norsk forening for allmennmedisin inviterer til faglig ukeskurs på Dr. Holms Hotel. Kursuken kombineres med rekreasjon, kollegialt samvær, inspirasjon,

Detaljer

Utfordringer ved pleie og behandling av narkomane

Utfordringer ved pleie og behandling av narkomane Utfordringer ved pleie og behandling av narkomane Av Stig Bratlie Sykepleier på ortopedisk avdeling Aker Universitetssykehus HF Utfordringer ved behandling av den narkomane pasient Medisinsk behandling

Detaljer

Sjekkliste Trygg Kirurgi. Ka e vitsen? VINTERMØTE NORDAF 15.JANUAR 2011, GARDERMOEN ARVID STEINAR HAUGEN

Sjekkliste Trygg Kirurgi. Ka e vitsen? VINTERMØTE NORDAF 15.JANUAR 2011, GARDERMOEN ARVID STEINAR HAUGEN Sjekkliste Trygg Kirurgi Ka e vitsen? VINTERMØTE NORDAF 15.JANUAR 2011, GARDERMOEN ARVID STEINAR HAUGEN Sjekkliste Trygg Kirurgi Bakgrunn Helse Vest Sjekklisten Prosjekter Spørsmål January 14th 2009 8

Detaljer

Samhandling mellom offentlig og privat helsevesen

Samhandling mellom offentlig og privat helsevesen Samhandling mellom offentlig og privat helsevesen Dr. Grethe Aasved Administrerende direktør, Aleris Helse AS NORDAF 10. januar 2014 1. Om Aleris Helse 2. Viktige helseutfordringer 3. Grep for bedre samhandling

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 1 Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 Fra boka Barns rettigheter en reise den engelske versjonen. Finnes nå i Norsk oversettelse. Til medlemmer i Norsk Reggio Emilia-nettverk (NREN) Kjære medlemmer. Det

Detaljer

Bærum sykehus omdømme i etterkant av den såkalte Ventelistesaken - 2010. Utarbeidet av: Oddvar Solli

Bærum sykehus omdømme i etterkant av den såkalte Ventelistesaken - 2010. Utarbeidet av: Oddvar Solli Bærum sykehus omdømme i etterkant av den såkalte Ventelistesaken - 2010 Utarbeidet av: Oddvar Solli Agenda Bakgrunn Resultater - Kjennskap til Bærum sykehus - Vurderinger av Bærum sykehus Oppsummering

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 FJELLVOLLPOSTEN Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Studietur til Cuba 10. 20.mars 2011

Studietur til Cuba 10. 20.mars 2011 Studietur til Cuba 10. 20.mars 2011 Årets studietur med FIRM gikk til Vest Cuba. Vi var 14 forventningsfulle deltagere + reiseleder Sverre Kjølstad, som skulle se og høre om Cubansk helsevesen, folket

Detaljer

Til DEG som skal Opereres på kirurgi, kreft og kvinnehelsepoliklinikken (IVPK) 11.11.09/utgave 1

Til DEG som skal Opereres på kirurgi, kreft og kvinnehelsepoliklinikken (IVPK) 11.11.09/utgave 1 Til DEG som skal Opereres på kirurgi, kreft og kvinnehelsepoliklinikken (IVPK) 11.11.09/utgave 1 2 Innholdsfortegnelse Om avdelingen...4 Før du kommer...4 Medisiner...4 Dusj...4 Annet personlig utstyr...4

Detaljer

operasjon selvstendighet Informasjon om overgangen fra barn til voksen på Ahus

operasjon selvstendighet Informasjon om overgangen fra barn til voksen på Ahus operasjon selvstendighet Informasjon om overgangen fra barn til voksen på Ahus På Barne- og ungdomsklinikken er det 18 års grense, og når du blir så gammel, vil du bli overført til avdeling for voksne.

Detaljer

Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB)

Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB) Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB) TEKST OG FOTO SØLVI LINDE Rådgivningsgruppen ble startet i 1993 som et rådgivende organ for Bærum kommune. De er opptatt av at utviklingshemmede

Detaljer

NLAS Østfold i samarbeid med sentralstyret i NLAS inviterer til AKUTTDAGENE 2011

NLAS Østfold i samarbeid med sentralstyret i NLAS inviterer til AKUTTDAGENE 2011 NLAS Østfold i samarbeid med sentralstyret i NLAS inviterer til AKUTTDAGENE 2011 NSFs LANDSGRUPPE AV AKUTTSYKEPLEIERE www.akuttdagene.no Kjære medlemmer av NLAS og øvrige deltagere på AKUTTDAGENE 2011!

Detaljer

Kirurgisk klinikk Oppdatering av arbeid rundt «operasjonspasienten» Styremøte SSHF 15.10. 2015

Kirurgisk klinikk Oppdatering av arbeid rundt «operasjonspasienten» Styremøte SSHF 15.10. 2015 Kirurgisk klinikk Oppdatering av arbeid rundt «operasjonspasienten» Styremøte SSHF 15.10. 2015 Agenda Ny pasientrettighetslov fra 1. november. Konsekvenser for SSHF Mulighet og risiko- bilde for SSHF Bruk

Detaljer

Sertifisering et kvalitetsløft? Erfaringer, prosess og resultat fra arbeidet i Sykehuset Østfold

Sertifisering et kvalitetsløft? Erfaringer, prosess og resultat fra arbeidet i Sykehuset Østfold Sertifisering et kvalitetsløft? Erfaringer, prosess og resultat fra arbeidet i Sykehuset Østfold Nasjonalt tilsyn med akuttmottak 2007 Vi ser at akuttmottak gir særlige utfordringer for sykehusene. Aktivitetene

Detaljer

Årsrapport PKO 2011. Bemanning ved utgangen av 2011: Praksiskoordinator Bente Thorsen, 50 % e post: bente.thorsen@ous-hf.no

Årsrapport PKO 2011. Bemanning ved utgangen av 2011: Praksiskoordinator Bente Thorsen, 50 % e post: bente.thorsen@ous-hf.no Årsrapport PKO 2011. Bemanning ved utgangen av 2011: Praksiskoordinator Bente Thorsen, 50 % e post: bente.thorsen@ous-hf.no Kreftklinikken: Praksiskonsulent Eivind A Wik, 20 % e post eivind.a.wik@ous-hf.no

Detaljer

Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten

Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten Detaljert oversikt over tiltak direkte rettet mot avvikling av korridorpasienter. Status 16. mars 2015. Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten Ansvarlig avdeling / Aktivitet / Tiltak Indikatorer

Detaljer

PASIENTSIKKERHET EN UTFORDRING FOR UTDANNINGEN?

PASIENTSIKKERHET EN UTFORDRING FOR UTDANNINGEN? Norsk Dansk Fagkonferanse 7. 8. mai 2015 CLARION HOTEL ADMIRAL, BERGEN PASIENTSIKKERHET EN UTFORDRING FOR UTDANNINGEN? Vi lever i en tid med internasjonalisering. Mange mennesker flytter på seg og søker

Detaljer

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Lørdag den 21. februar reiste vi sammen med fire andre fra helsefagarbeider klassen til Malta. Der skulle vi være i tre uker gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus+.

Detaljer

Ekstraordinært styremøte sentralledelsen 24-04- 2014. Referat. Styremøte 24.04.2014 Sentralledelsen

Ekstraordinært styremøte sentralledelsen 24-04- 2014. Referat. Styremøte 24.04.2014 Sentralledelsen Referat Styremøte 24.04.2014 Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 40-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 41-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 42-14

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

Kvinners erfaringer med å rammes av TTC. Rønnaug Moen Dahlviken Kardiologisk overvåkning OUS Rikshospitalet

Kvinners erfaringer med å rammes av TTC. Rønnaug Moen Dahlviken Kardiologisk overvåkning OUS Rikshospitalet Kvinners erfaringer med å rammes av TTC Rønnaug Moen Dahlviken Kardiologisk overvåkning OUS Rikshospitalet Bakgrunn Sykdomsbilde Forveksles med hjerteinfarkt Brystsmerter og dyspnè Syncope, kardiogent

Detaljer

AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS. Til deg som er ungdom innlagt på Barne- og ungdomsklinikken

AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS. Til deg som er ungdom innlagt på Barne- og ungdomsklinikken AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS Til deg som er ungdom innlagt på Barne- og ungdomsklinikken 2 Velkommen til oss! I denne brosjyren får du som ung pasient viktig informasjon om tilbudet vårt til deg. Her finner

Detaljer

Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom

Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom Formål med pasienthotelllet: Hovudoppgåva er å vere eit tilbod for at pasientane skal behandlast på beste

Detaljer

Erfaringer med kommunale øyeblikkelig hjelp døgnplasser

Erfaringer med kommunale øyeblikkelig hjelp døgnplasser Erfaringer med kommunale øyeblikkelig hjelp døgnplasser Sett fra en fastlege og avd. lege for KØHD (KAD) SØLVSUPER HELSE- OG VELFERDSSENTER BYGGET VI BOR I... Vebjørn Tandbergs vei 18 Prislapp: ca 400

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Du er klok som en bok, Line!

Du er klok som en bok, Line! Du er klok som en bok, Line! Denne boken handler om hvor vanskelig det kan være å ha oppmerksomhets svikt og problemer med å konsentrere seg. Man kan ha vansker med oppmerk somhet og konsentrasjon på

Detaljer

Okhaldhunga Times Mai 2011

Okhaldhunga Times Mai 2011 Okhaldhunga Times Mai 2011 Kjære venner Godt nytt! Den største utfordringen vi står foran i Okhaldhunga er jo at sykehuset trenger større plass. Planer for utbyggen tar form, vi er i kontakt med et nepalesisk

Detaljer

PFF-kongressen 2013: Diagnostikk og behandling Lumbalcolumna

PFF-kongressen 2013: Diagnostikk og behandling Lumbalcolumna PFF-kongressen 2013: Diagnostikk og behandling Lumbalcolumna Har du ennå ikke meldt deg på årets PFF-kongress, er det på tide nå. Hold av helgen 8-10. mars 2013. Kongressen holdes på Thon Hotell Oslo Airport,

Detaljer

FORSVARLIGHET SAMTYKKEKOMPETANSE OG HELSEHJELP UTEN PASIENTENS SAMTYKKE. Case fra Fylkesmannen og kommunehelsetjenesten

FORSVARLIGHET SAMTYKKEKOMPETANSE OG HELSEHJELP UTEN PASIENTENS SAMTYKKE. Case fra Fylkesmannen og kommunehelsetjenesten FORSVARLIGHET SAMTYKKEKOMPETANSE OG HELSEHJELP UTEN PASIENTENS SAMTYKKE Case fra Fylkesmannen og kommunehelsetjenesten HVORDAN VURDERES FORSVARLIGHET? Fylkesmannens saksbehandling: Klage framsettes Pasient,

Detaljer

Grimstad 19. november

Grimstad 19. november Grimstad 19. november Hva er telemedisin? Definisjon fra nasjonalt senter for telemedisin "Telemedisin er: Undersøkelse, overvåkning, behandling og administrasjon av pasienter og opplæring av pasienter

Detaljer

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Velkommen som utstiller på hotell-, reise- og eventnæringens ledende møteplass, Møte- & Eventbørsen 28. januar på Oslo Plaza. Som utstiller får du

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Hvordan redusere turnover av sykepleiere ved Ortopedi- og plastikkirurgisk avdeling. Nasjonalt topplederprogram.

Utviklingsprosjekt: Hvordan redusere turnover av sykepleiere ved Ortopedi- og plastikkirurgisk avdeling. Nasjonalt topplederprogram. Utviklingsprosjekt: Hvordan redusere turnover av sykepleiere ved Ortopedi- og plastikkirurgisk avdeling. Nasjonalt topplederprogram May-Liss Johansen Tromsø 4. april 2014 Bakgrunn for prosjektet: Ortopedi-

Detaljer

Vi er til for deg og dine

Vi er til for deg og dine Vi er til for deg og dine Trygghet og nærhet: Vårt modersykehus tilfører oss den beste fagkompetanse etter behov og etter plan Vi er så små at vi alltid er nær deg vi er så store at vi har det beste av

Detaljer

Til deg som skal opereres

Til deg som skal opereres Til deg som skal opereres Stavanger Universitetssjukehus ønsker med denne brosjyren å gi deg som skal opereres kortfattet informasjon i forbindelse med din operasjon. Vi ønsker at du skal føle deg tryggere

Detaljer

Pasientforløp Cholecystitt

Pasientforløp Cholecystitt Cholecystitt For pasient Utredning Behandling Kontroll Oppfølging Kontakter For henviser Administrative opplysninger Mål og resultatoppfølging Cholecystitt For pasient Helsebiblioteket Cholecystitt For

Detaljer

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Vintermøte 2011 Norsk Dagkirurisk Forum 14. januar 2011 DRG og utvikling innenfor dagkirurgi, Administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF, Bente

Detaljer

Dagkirurgi og anestesi til adipøse. Er det farlig?

Dagkirurgi og anestesi til adipøse. Er det farlig? Dagkirurgi og anestesi til adipøse. Er det farlig? Johan Ræder Avd for Anestesiologi Oslo Universitets sykehus, Ullevål Oslo mail: johan.rader@medisin.uio.no «Vi har fått henvist en pasient til dagkirurgi

Detaljer

Rapport utarbeidet av Lena Arntzen og Steinar Pleym Pedersen.

Rapport utarbeidet av Lena Arntzen og Steinar Pleym Pedersen. Rapport utarbeidet av Lena Arntzen og Steinar Pleym Pedersen. Formålet med konferansen Samhandlingsavdelingen er sykehusets kontaktpunkt for samarbeid med kommuner, organisasjoner m.v. Formålet med konferansen

Detaljer

Venner på tur i Roma. Sommeren 2015

Venner på tur i Roma. Sommeren 2015 Venner på tur i Roma Sommeren 2015 Vi har bestemt oss for å reise til de solfylte gatene i Roma. En av grunnene til at vi skal reise til Roma er for å unngå halv-sommeren i Norge og for å få litt ordentlig

Detaljer

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Palliativ enhet Sykehuset Telemark Liv til livet NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Ørnulf Paulsen, overlege,

Detaljer

Joint Action Trygg Kirurgi ved HDS

Joint Action Trygg Kirurgi ved HDS Trygg Kirurgi ved HDS 16/4-2014 Rastum/Walle 1:Mål for prosjektet fortell om hvilket/hvilke mål dere har jobbet med i EU-prosjektet for trygg kirurgi Innsatsfaktorer Sjekklisten Temp. kontroll Hårklipp

Detaljer

1. Seksjon Palliasjon - organisering. November 2010 Undervisningssjukeheimen Liss Mette Johnsrud

1. Seksjon Palliasjon - organisering. November 2010 Undervisningssjukeheimen Liss Mette Johnsrud 1. Seksjon Palliasjon - organisering November 2010 Undervisningssjukeheimen Liss Mette Johnsrud Palliasjon Palliasjon er aktiv lindrende behandling, pleie og omsorg for pasienter med inkurabel sykdom og

Detaljer

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2013

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2013 Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2013 Utvalg og metode Bakgrunn og formål På oppdrag fra Forbrukerrådet og Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO:

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: 14 dagers Actionhefte Start i dag! En kickstart for det du ønsker å endre i ditt liv! Gratulerer! Bare ved å åpne dette

Detaljer

10.Nordiske kongress i Faglig veiledning. 3. og 5. november 2010 Scandic Hotel Hamar

10.Nordiske kongress i Faglig veiledning. 3. og 5. november 2010 Scandic Hotel Hamar 10.Nordiske kongress i Faglig veiledning 3. og 5. november 2010 Scandic Hotel Hamar ARRANGEMENTETS HJEMMESIDE: http://www.sykepleierforbundet.no/konferanser VELKOMMEN Nærvær, refleksjon og estetikk i mangfoldets

Detaljer