Dette dokumentet er basert på mal STY , rev. 003 Side 1 av 13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dette dokumentet er basert på mal STY-601773, rev. 003 Side 1 av 13"

Transkript

1 Dette dokumentet er basert på mal STY , rev. 003 Side 1 av 13

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅLET MED PLANEN 3 2. DISTRIBUSJON OG AJOURFØRING AV PLANEN 4 3. BESKRIVELSE AV PROSJEKTET HOVEDMÅL DELMÅL FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ 7 4. ORGANISERING I PROSJEKTET 8 5. FREMDRIFTSPLANER 9 6. IDENTIFISERTE SPESIELLE RISIKOER OG TILTAK 9 7. RIGGPLANER VERNERUNDER OVERSIKTSLISTER HMS-RAPPORTERING RUTINER FOR AVVIKSBEHANDLING AVVIK FRA SHA-PLANEN BYGGHERREN ENTREPRENØR OG ENMANNSBEDRIFT UØNSKEDE HENDELSER (SYNERGI) REFERANSER VEDLEGG 13 Dette dokumentet er basert på mal STY , rev. 003 Side 2 av 13

3 1. Formålet med planen Denne SHA-plan utgjør en del av Jernbaneverkets styringssystem for ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet (HMS) i prosjektet. Planen ivaretar sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) for arbeidstakerne i gjennomføringsfasen i henhold til forskrift nr om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (Byggherreforskriften). Planen skal være tilgjengelig for de ansatte i prosjektet, og må løpende vurderes, nødvendig ajourføres og videreutvikles. Krav til ivaretakelse av ytre miljø i prosjektet er beskrevet i prosjektets Program for miljøoppfølging i anleggsperioden (MOP) ref. [1]. SHA-planen må ses i sammenheng med øvrige krav til ivaretakelse av SHA og ytre miljø i kontraktene mellom byggherre og hans øvrige kontraktsparter på prosjektet, herunder krav til internkontroll for HMS for prosjektet. Tabell 1. Definisjoner og forkortelser. Forkortelse BH BHF BL BHR F-verdi HMS H-verdi/ H1-verdi H2-verdi KP KU MOP N-verdi PL SHA Definisjon Byggherren: Enhver fysisk eller juridisk person som før utført et bygge- eller anleggsarbeid, jf BHF 4 b). Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (Byggherreforskriften) (FOR ). Byggeleder. Byggherrens representant: Enhver fysisk eller juridisk person som skal utføre konkrete plikter etter byggherreforskriften på byggherrens vegne iht. skriftlig avtale med byggherren, jf BHF 4 c) og BHF 16. Antall fraværsdager pga. skade per million arbeidstimer. Helse, miljø og sikkerhet. Antall fraværsskader per million arbeidstimer. Antall personskade med og uten fravær, per million arbeidstimer. Koordinator i prosjekteringsfasen: Enhver fysisk eller juridisk person som sørger for koordinering av prosjektering på vegne av byggherren iht. avtale, jf BHF 4 e) og BHF 13. Koordinator i utførelsesfasen: Enhver fysisk eller juridisk person som sørger for koordinering i utførelsesfasen på vegne av byggherren iht. avtale, jf BHF 4 e) og BHF 14. Miljøoppfølgningsplan Nestenulykker-frekvens (tilstand og tilløp). Prosjektleder. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Dette dokumentet er basert på mal STY , rev. 003 Side 3 av 13

4 2. Distribusjon og ajourføring av planen SHA-planen er en del av kontrakten mellom byggherren og hans kontraktspart(er). I oppstartsmøte gir byggherren i samarbeid med hovedentreprenøren utfyllende informasjon om SHA-planen til entreprenør(er) og enmannsbedrift(er). Kontraktsparter som kommer inn på ett senere tidspunkt skal gis tilsvarende relevant informasjon om den dagjeldende SHA-plan før oppstart. Det er et arbeidsgiveransvar å gi informasjonen videre til arbeidstakerne. Mottaker av planen iht. tabell 2 skal distribuere dokumentet til eget mannskap og påse at dokumentet er kjent for disse. Ajourføring av planen er byggherrens ansvar. Oppdatert og gjeldende SHA-plan skal i tillegg være lett tilgjengelig på bygge- eller anleggsplassen. Dette kan skje ved oppslag på informasjonstavle eller elektronisk der arbeidstakerne oppholder seg. Tabell 2. Distribusjonsliste for SHA-plan. Nr. Person Funksjon Firma 1 Rune Jensen PL Jernbaneverket 2 Edmund Birkeland BL Jernbaneverket 3 Mona Tviberg Hille KP/SHA-rådgiver Jernbaneverket 4 Jan Kjetil Wiese Prosjekteringsleder signal Jernbaneverket 5 Tore A. Nilsen KU/byggeleder ViaNova 6 Roar V. Bruun Prosjekterende plattformer og spor, føringsveier ViaNova 7 Arne Bujordet Prosjektansvarlig Jernbaneverket 8 Bjørn Vidar Upsal Sikkerhet- og kvalitetsrådgiver Område Sør Jernbaneverket 9 Per Østebø Verneombud Jernbaneverket Dette dokumentet er basert på mal STY , rev. 003 Side 4 av 13

5 3. Beskrivelse av prosjektet Jærbanen har opplevd en stor økning i antall reisende siden 1990-tallet, med om lag 3,5 millioner reisende i Langs Jærbanen, og spesielt Nord Jæren er det forventet en betydelig vekst i befolkning og arbeidsplasser. Den sterke økningen i antall reisende har ført til at det i dag er tidvis plassmangel på trafikkerende tog. Det er ventet at denne utviklingen vil fortsette de nærmeste årene. Som et tiltak på plassmangelen har NSB ønsket å øke kapasiteten ved å benytte doble togsett av type BM72, på deler av strekningen. Doble sett vil doble kapasiteten på de deler av Jærbanen hvor dette benyttes. Øksnavadporten Øksnavadporten holdeplass ligger på Jærbanen på blokkstrekning mellom Klepp og Ganddal stasjoner. Det er 22,5 km til Stavanger. Jærbanen er sterkt trafikkert og betjenes både av region- og lokaltog, samt godstog. Det er på det meste rundt 100 passerende tog i døgnet på Øksnavadporten. Holdeplassen ble åpnet i 1933, og tar seg av reisende fra tettstedene rundt. Det er ikke noe signalteknisk utstyr av betydning ifm denne holdeplassen. Det går regiontog mellom Stavanger-Kristiansand, og mellom Stavanger-Oslo. Disse rutene stopper ikke på Øksnavadporten, men kjører forbi og bruker av og til Klepp stasjon for kryssing. Disse rutene betjenes hovedsakelig med togsett NSB type 73, med unntak av nattogene. Lokaltoget går hovedsakelig mellom Stavanger-Egersund, men noen avganger går Stavanger- Nærbø. Det er halvtimes frekvens på pendelen mellom Stavanger Egersund, mens Stavanger Nærbø kjøres 1 gang i timen på formiddagen og kvelden. Disse rutene betjenes i dag med enkelsett av NSB type 72. Det går noen godstog hver dag på strekningen, dette er tog som går mellom Orstad og Alnabru. Holdeplassen Øksnevadporten består i dag av en 95m lang plattform langs hovedspor, og er lokalisert ved km 576,1. Plattformen er 70cm høy og har et leskur for passasjerene. Denne plattformen er fra 2,5-5m bred og har en gjennomgående sikkerhetsavstand på 1m på grunn av at tog passerer i 110 (+5)/130 km/t. Følgende endringer skal gjøres: Plattformen skal forlenges med ca 80 meter mot nord. Plattform plasseres på friksjonspæler Etablering av drenering for området Dagens venteskur og benker beholdes (vil være nær midten av ny plattform) Ny taktil markering på hele plattformen Mast for AT må flyttes til andre siden av sporet. Legge trekkerør (2x160 mm) for AT i kabel gjennom plattformen Dette dokumentet er basert på mal STY , rev. 003 Side 5 av 13

6 Belysning PIA opprettholdes som i dag. Klepp Klepp stasjon ligger på km 573,94 på Sørlandsbanen. Stasjonen ligger mellom Bryne og Ganddal stasjoner, har tre togspor og er utstyrt med NSI-63 sikringsanlegg. Klepp stasjon har mellomplattform mellom spor 2 og 3. Atkomst til nordsiden av mellomplattform er over spor 1 og 2. Plattformatkomst i plan ligger på km 574,065 på nordsiden av plattformen. Siktforholdene er 257 m mot sør og 325 m mot nord. Kravet er ihht. JD 55 m. Spor 1 har ikke plattform. Under vises skjematisk sporplan. Figur 1 Skjematisk sporplan Klepp stasjon Klepp stasjon brukes av reisende og passasjerer som skal reise til og fra stasjonen. I enkelte tilfeller brukes alle tre spor ved kryssing. Dette kan oppstå ved forsinkelser og fremføring av arbeidstog. I utgangspunktet er det bare reisende som bruker plattformene og plattformovergang på Klepp stasjon. Togtrafikken på Klepp stasjon styres fra Stavanger toglederområde. Togleder har ansvar for at kryssing foregår sikkert på stasjonen i henhold til gjeldende kryssingsprosedyrer. Plattformen på Klepp ligger i kurve med R=600 m. Følgende endringer gjennomføres på Klepp; Mellomplattformen forlenges med ca 80 meter mot nord. Planovergang flyttes til syd-enden av plattform på kim 573,931. (Tidligere plassering) Venteskur og sykkelparkering etableres i området rundt reetablert planovergang syd på stasjonen. Dagens PIA anlegg flyttes til «nye» planovergang. Behov for nye rep. signaler for ombordansvarlig pga. kurvaturen. Etablering av krysningsbarriere. Dette dokumentet er basert på mal STY , rev. 003 Side 6 av 13

7 Ny taktil markering på hele plattformen Belysning plasseres i åk Samtlige master og åk på Klepp stasjon flyttes og fornyes, men dette gjøres som en del av pågående AT-prosjekt og er således ikke en del av dette prosjektet. Målsetting 3.1 Hovedmål Hovedmål for prosjektet at all virksomhet skal planlegges og gjennomføres uten at det oppstår skader på eller tap av: Menneskers liv og helse. Arbeidsmiljø. Naturmiljø. Materialer og utstyr. Utbyggingsarbeidene skal planlegges og gjennomføres på en slik måte at myndighetenes krav til HMS innfris. Myndighetenes krav er å betrakte som minimumskrav. 3.2 Delmål for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Jernbaneverket har som delmål at utbyggingen av prosjektet skal gjennomføres med færre arbeidsulykker med personskader i forhold til foreliggende statistikker for bygge- og anleggsbransjen. Det skal i tillegg ikke forekomme pålegg fra Arbeidstilsynet. Målsetningen for prosjektet er: - H1-verdi (Fraværsskadefrekvens): 0 - H2-verdi (Personskadefrekvens): 0 - F-verdi (Fraværsfrekvens): 0 - N-verdi (Nestenulykkefrekvens): 1000 Måleindikatorene skal beregnes på følgende måte: - H1 = (antall personskader med fravær utover skadedag x )/utførte timeverk - H2 = (antall personskader med og uten fravær x )/utførte timeverk - F = (antall fraværsdager som følge av personskader x )/utførte timeverk - N = (antall nestenulykker eller farlige forhold x )/utførte timeverk Dette dokumentet er basert på mal STY , rev. 003 Side 7 av 13

8 Dette krever et aktivt HMS-arbeid med høyt nivå på sikkerhetsarbeidet hos alle involverte aktører. Det forventes at entreprenør synliggjør i sitt system for internkontroll og/eller i sin HMS-plan hvilke aktiviteter som vil gjennomføres for å bidra til prosjektets målsetting. 4. Organisering i prosjektet Prosjektet er organisert som vist under: Dette dokumentet er basert på mal STY , rev. 003 Side 8 av 13

9 Tabell 3. Rollefordelingen og organiseringen av SHA-arbeidet i prosjektet er som følger: Rolle Navn Telefonnummer Hovedbedrift Jernbaneverket Område Sør, Prosjekter Sør v/pl Byggherrens representant Rune Jensen Prosjektleder Rune Jensen Koordinator prosjekteringsfasen Mona Tviberg Hille Koordinator utførelsesfasen Tore Nilsen (ViaNova) Fremdriftsplaner Prosjektet startet opp og vil pågår fram til Følgende hovedmilepæler gjelder; Aktivitet Start Slutt Byggeplan Utlysing i Doffin Tilbudsfrist Kontraktsinngåelse Produksjon Overtakelse plattform Ibruktaking plattform Identifiserte spesielle risikoer og tiltak SHA-planen bygger på risikovurderinger foretatt av byggherren under planleggingen av prosjektet, og av de prosjekterende under prosjektering av bygget eller anlegget. For detaljert informasjon om risikovurderingene, se refererte vedlegg for den enkelte risikovurdering i tabellen nedenfor. I tillegg bygger prosjektets MOP på ytre miljø risikovurdering utført. Tabell 4. Oversikt over utførte risikovurderinger. Dokumentnummer Rev. / Dato: Tittel på dokument Vedlegg IUP-00-Q IUP-00-Q E/ E/ SHA-risikovurdering anleggsfasen 1 Ytre miljø-risikovurdering anleggsfasen 2 En oversikt over identifiserte risikoer og eventuelle risikoreduserende tiltak er listet opp i vedlagte Dette dokumentet er basert på mal STY , rev. 003 Side 9 av 13

10 risikoanalyser. De fremlagte risikovurderingene er ikke nødvendigvis uttømmende. Entreprenørene skal vurdere byggherrens konklusjoner, samt gjøre selvstendige vurderinger av risikofylte arbeidsoperasjoner. Både byggherren og de utførende parter skal gi løpende tilbakemelding om nye risikoforhold eller endrede forutsetninger i risikovurderingen utover det som fremkommer i analysene. Entreprenøren må hensynta risikovurderingene i gjennomføringen og vurdere om de foreslåtte sikkerhetstiltakene er tilstrekkelige, og evt. foreslå andre/bedre tiltak. Dette gjelder alle faretyper som er behandlet i denne SHA-planen. Det er grunn til å fremheve følgende farer fra SHA-vurderingen: Gassledning på Øksnavadporten. Det er i samme område nedgravd høyspentkabel (ca. 3 m under bakken under spor, nærmere på siden av spor). Peling skal foregå på Øksnavadporten. Dette kan påvirke sporets stabilitet og kan medføre setninger/vindskjevheter og avsporingsfare. Det skal kjøres godstog på strekningen 2 ganger i døgnet fare for personskader (inkl. strømgjennomgang) og sammenstøt tog-objekt Håndtering av tunge betongelementer både ved avlessing og montasje- fare for klemskader Evt. overgang til annen driftsform midt i anleggsperioden da det skal etableres akseltellere på strekningen. Kan føre til forvirring og feilhåndtering med fare for personskader. Passasjerer skadet på plattform; publikum er ikke informert godt nok om togfri periode og får feil. Blir skadet som følge av anleggsvirksomhet Dokumentasjon av entreprenørens egne risikovurderinger og sikker-jobb-analyse (SJA) skal overleveres prosjektorganisasjonen løpende i kontraktsperioden. SHA-rådgiver er mottaker av denne dokumentasjonen. Det forutsettes at alt anleggspersonell har nødvendig kurs og kompetanse for å kunne utføre arbeidene i og ved spor. Alt av kursbevis skal være gjennomgått av prosjektets ressurser før oppstart. Entreprenører plikter å ha et system for å sende over alt av kompetanse-dokumentasjon til Dette dokumentet er basert på mal STY , rev. 003 Side 10 av 13

11 prosjektet, også ved nye medarbeidere på anlegget. Dette gjelder kompetanse knyttet til arbeid i og ved spor. Medarbeidere uten nødvendige godkjenninger/kort og kompetanse for å arbeide i og ved spor blir bortvist fra anlegget. Farene og sikring av at tiltak blir utført, blir fulgt opp gjennom prosjektets farelogg, ref. /5/. 7. Riggplaner Riggplanen skal vise den tilretteleggingen som gjelder på byggeplassen ihht byggherreforskriftens 9. Denne utarbeides av entreprenør/hovedbedrift. Riggplanene finnes på eroom. Viktige forhold som skal gjennomgås er atkomst, brakker, arbeidsområder, disponerte arealer for eks vann- og tilkoblingspunkter, belysning, skilting og det skal klart framkomme informasjon om farlige stoffer og førstehjelpsutstyr. 8. Vernerunder Vernerunder avholdes hver 14. dag eller ved behov. Vernerunder ledes av byggeleder og verneombudet, og for øvrig deltar disse aktørene: prosjektledere og representant for evt. underentreprenører og verneombud herfra samt SHA-rådgiver. JBV ved Område Sør/byggherre har også rett til å delta på vernerunden. Representant fra hovedbedrift er ansvarlig for innkallinger og for at vernerundeplanen utarbeidet av prosjektet følges. Fra vernerundene skrives vernerunde protokoller som settes opp på SHA-tavla på riggen. SHArådgiver sørger for registrering via SHA-rådgiver skal være oppfølgingsansvarlig for vernerundene i synergi. Ved vernerunder deles funnene inn i saker og observasjoner: Saker: Observasjon: funn som det må settes inn tiltak for å lukke innen en gitt tidsfrist forhold som er påpekt, men som man kan leve med Det er veldig viktig at funn påpekt i en vernerunde er utført og skriftlig kvittert ut før neste vernerunde skal gås 9. Oversiktslister Daglig skal det føres oversiktslister over hvem som er tilstede på anlegget, ref. byggherreforskriftens 15. Listene oppbevares på riggen/anleggskontor/hos BL. KU skal sørge for at oversiktslister føres daglig og sender ut oversiktslister som skal benyttes. Listene skal scannes inn i prosjektets mappe på e-room og oppbevares i 6 måneder etter Dette dokumentet er basert på mal STY , rev. 003 Side 11 av 13

12 anleggsarbeidene er ferdigstilt. 10. HMS-rapportering Alle entreprenører skal månedlig sende HMS-rapport til prosjektet ved SHA-rådgiver. Dokument STY skal benyttes til dette. Denne var vedlagt anbudsdokumentasjonen. 11. Rutiner for avviksbehandling 11.1 Avvik fra SHA-planen Eventuelle behov for avvik fra SHA-planen identifisert av byggherre og/eller entreprenør skal rapporteres til KU for vurdering. KU sørger for vurdering av risiko og gir sin innstilling til prosjektleder, som godkjenner eller forkaster avviket. Avdekkede avvik fra SHA-planen skal ellers rapporteres til prosjektets SHA-rådgiver og vil videre følges opp gjennom tilsvarende avviksbehandling som ved andre saker i synergi. Ansvar for oppfølging er prosjektets SHA-rådgiver. Avvik fra planen vil måtte følges opp i byggemøter og evt. i egne møter for å rette opp i forholdene Byggherren Byggherren skal fortløpende oppdatere SHA-planen dersom det oppstår endringer, som kan ha betydning for ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljøet på bygge- eller anleggsplassen. Byggherren må vurdere avvikene (endringene), og iverksette nye tiltak dersom dette er nødvendig. Endringer som gjøres i SHA-planen må straks meddeles entreprenøren(e) og enmannsbedriften, og internt i prosjektorganisasjonen. Oppdatert SHA-plan distribueres ved å følge distribusjonslisten (se tabell 2 i kapittel 2) Entreprenør og enmannsbedrift Enhver som oppdager feil eller mangler i planen, eller endrede risikoforhold, har ansvaret for å melde fra om dette til byggherren. Byggherren skal varsles dersom det avdekkes eller oppstår avvik i forhold til organisasjon, fremdrift, samt dersom nye forhold oppstår som krever spesielle tiltak. Innmelding om endringer i planen sendes på e-post til personene i distribusjonslisten i tabell 2, med forsalg til løsning og/eller tiltak. Det forutsettes at entreprenøren og enmannsbedriften umiddelbart gjør sine ansatte (inklusivt underentreprenører) kjent med endringene som fremkommer i oppdatert SHA-plan. Dette dokumentet er basert på mal STY , rev. 003 Side 12 av 13

13 12. Uønskede hendelser (Synergi) Uønskede hendelser og tilstander i prosjektet skal rapporteres i henhold til kontraktene. Jernbaneverket benytter synergi som avviksbehandlingssystem og alle UH (skader, tilløp og tilstand) skal registreres og følges opp her. Entreprenører kan bruke sine egne skjemaer og sende disse over på mail til SHA-rådgiver som sørger for videre saksbehandling i synergi. Retningslinjer for håndtering av beredskapssituasjoner i anleggsfasen av prosjektet fremgår av prosjektets Beredskapsplan for anleggsfasen. 13. Referanser ID Referanse /1/ Miljøoppfølgningsplan IUP-00-Q Plattformforlengelse Klepp og Øksnavadporten /2/ Beredskapsplan for anleggsfasen IUP-00-Q Klepp /3/ Beredskapsplan for anleggsfasen IUP-00-Q Øksnavadporten /4/ Avtaler i hht byggherreforskriften; BR og KP /5/ IUP-00-Q Farelogg rev 00E 14. Vedlegg Vedlegg Beskrivelse 1 IUP-00-Q SHA-vurdering anleggsfasen Dette dokumentet er basert på mal STY , rev. 003 Side 13 av 13

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Østre Porsgrunn Kirke

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Østre Porsgrunn Kirke SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Østre Porsgrunn Kirke 00 Utkast/underutarbeidelse 12.01.16 M A.H Rev. Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. av Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Østre

Detaljer

LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN PAPIRLAGER. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan)

LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN PAPIRLAGER. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø () Side 2av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål og hensikt... 3 2 Definisjoner... 3 3 Orientering om prosjektet... 3 4 Byggherrens

Detaljer

UTVIDELSE AV STØREN KIRKEGÅRD SHA-PLAN

UTVIDELSE AV STØREN KIRKEGÅRD SHA-PLAN Dokument type SHA-plan Dato 08, 2014 UTVIDELSE AV STØREN KIRKEGÅRD SHA-PLAN SHA-PLAN Revisjon 01 Dato 2014-08-21 Utført av Lise K. Grong Kontrollert av Daniel Wiesenberg Godkjent av Knut Arne Aasen Beskrivelse

Detaljer

Dokument type SHA-plan. Dato MO OG ØYRANE VGS. NY VENTILASJON TIL UNDERVISNINGSBYGGET SHA-PLAN

Dokument type SHA-plan. Dato MO OG ØYRANE VGS. NY VENTILASJON TIL UNDERVISNINGSBYGGET SHA-PLAN Dokument type SHA-plan Dato 24.11.2015 MO OG ØYRANE VGS. NY VENTILASJON TIL UNDERVISNINGSBYGGET SHA-PLAN MO OG ØYRANE VGS SHA-PLAN Revisjon 2 Dato 2015-11-25 Utført av Jan Knutsen Kontrollert av Jan Knutsen

Detaljer

SHA-PLAN FOR. Prosjekt: Byggherre: Byggeplass: Del 2 av 20008 Strakstiltak Sørum kirkegård Sørum kommunale eiendomsselskap KF Sørum kirkegård, nord

SHA-PLAN FOR. Prosjekt: Byggherre: Byggeplass: Del 2 av 20008 Strakstiltak Sørum kirkegård Sørum kommunale eiendomsselskap KF Sørum kirkegård, nord SHA-PLAN FOR Prosjekt: Byggherre: Byggeplass: Del 2 av 20008 Strakstiltak Sørum kirkegård Sørum kommunale eiendomsselskap KF Sørum kirkegård, nord Revisjonsoversikt Versjonsnr. Dato Beskrivelse av viktigeste

Detaljer

SHA-PLAN for Driftsbase Elverum

SHA-PLAN for Driftsbase Elverum SHA-PLAN for 836035 Driftsbase Elverum 00A 1. utgave 24.02.12 jl Rev. Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. av Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Driftsbase Elverum Kontor- og velferdsbygg

Detaljer

SAMMENKOBLING LISMAJAVRI - ØSTRE SEIDA SHA-PLAN

SAMMENKOBLING LISMAJAVRI - ØSTRE SEIDA SHA-PLAN Beregnet til Utkast til oppdragsgivers gjennomgang Dokument type SHA-plan Dato 19.05.2016 SAMMENKOBLING LISMAJAVRI - ØSTRE SEIDA SHA-PLAN SAMMENKOBLING LISMAJAVRI - ØSTRE SEIDA SHA-PLAN Revisjon 00 Dato

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA-PLAN

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA-PLAN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA-PLAN Nye Hegg skole Utgave nr Dato Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av Beskrivelse 1 15.11.2012 Ingrid G Eklund Ivan Hansen Bjørn Haraldsen 2/12 Innholdsfortegnelse

Detaljer

BERGEN KOMMUNE BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN)

BERGEN KOMMUNE BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) BERGEN KOMMUNE BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ 2 Innholdsfortegnelse 1. Formål og hensikt 3 2. Definisjoner 3

Detaljer

SHA-PLAN FOR NY TURN- OG FLERBRUKSHALL PÅ KJENN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ

SHA-PLAN FOR NY TURN- OG FLERBRUKSHALL PÅ KJENN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA-PLAN FOR NY TURN- OG FLERBRUKSHALL PÅ KJENN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Skrevet av: Ove M. Bergane Publisert: 16.04.2015 Innhold 1 Formål og hensikt... 3 2 Lover og forskrifter... 3 3

Detaljer

Vedlegg til B: Generell del: Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) Bygging av. Barnevognlager

Vedlegg til B: Generell del: Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) Bygging av. Barnevognlager Vedlegg til B: Generell del: Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) Bygging av Barnevognlager På Tuften, Frydenberg og Elverhøy barnehager 23.1.2012 Side 1 av 12 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Tjeldsund kommune Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Kløverheimen Ombygging hybler Oppdragsnr.: 5152156 Dokument nr.: 01 Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Kløverheimen Ombygging hybler Revisjon:

Detaljer

Lunner Kommune. SHA-Plan. Plan for ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for

Lunner Kommune. SHA-Plan. Plan for ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for Lunner Kommune SHA-Plan Plan for ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for Prosjektering og bygging av Omsorgsboliger- og barneboliger i Skoleveien Prosjektet Omsorgsboliger - og barneboliger

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ. Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ. Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Innledning... 3 2 MÅLSETNINGER FOR SHA I PROSJEKTET... 3 2.1

Detaljer

Praktisk HMS-oppfølging

Praktisk HMS-oppfølging Praktisk HMS-oppfølging Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør, BackeGruppen www.backe.no BackeGruppen 2 mrd. kroner i omsetning 750 ansatte 200 ingeniører og teknikere 500 håndverkere i armering, muring, tømmer

Detaljer

OSLO KOMMUNE Vann og avløpsetaten BYGGHERRENS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) POMONAFONTENEN VED KIRKERISTEN

OSLO KOMMUNE Vann og avløpsetaten BYGGHERRENS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) POMONAFONTENEN VED KIRKERISTEN Tittel: Mal for SHA Plan Side: 1 av 7 OSLO KOMMUNE Vann og avløpsetaten BYGGHERRENS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) Prosjekt 5154076 POMONAFONTENEN VED KIRKERISTEN Byggherre: Vann

Detaljer

Entreprenørens fremdriftsplan 6 RISIKOFYLTE ARBEIDSOPERASJONER Spesifikke tiltak knyttet til arbeid som kan innebære fare for liv og helse

Entreprenørens fremdriftsplan 6 RISIKOFYLTE ARBEIDSOPERASJONER Spesifikke tiltak knyttet til arbeid som kan innebære fare for liv og helse INNHOLD 1 FORMÅL... 3 2 DEFINISJONER, BEGREPER... 3 2.1 SHA-begrepet... 3 2.2 HMS-begrepet... 3 3 ORIENTERING OM PROSJEKTET (kort beskrivelse)... 4 4 ORGANISASJON OG ANSVAR... 5 4.1 Organisasjonsplan i

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Finnmark Fylkeskommune Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Vardø Videregående skole Rehabilitering av tak administrasjonsbygg 2015-06-25 Oppdragsnr.: 5133234 24.06.2015 Vardø videregående skole -

Detaljer

Hurum Eiendomsselskap KF

Hurum Eiendomsselskap KF SHA- Plan Hurum Eiendomsselskap KF PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN). Tofte skole Tilbygg og rehabilitering 1 Innholdsfortegnelse 1 Formål og hensikt... 3 2 Definisjoner... 3 3 Orientering

Detaljer

Nedre Eiker Kommune års stedet - VA-anlegg. Vedlegg V3 SHA-plan

Nedre Eiker Kommune års stedet - VA-anlegg. Vedlegg V3 SHA-plan 1000-års stedet - VA-anlegg Vedlegg V3 SHA-plan Dato: 19.08.2016 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Vedlegg V3 SHA-plan Oppdrag: 537208-01 Krokstadbekken VA-anlegg Oppdragsbeskrivelse: Detaljprosjektering.

Detaljer

Ny fettskrape og ombygging av flokkulering m.m. på Slattum RA Nittedal kommune. Slattum RA. Dato:

Ny fettskrape og ombygging av flokkulering m.m. på Slattum RA Nittedal kommune. Slattum RA. Dato: Nittedal kommune Dato: 2014-05-08 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Nittedal kommune Oppdrag: 528745 Driftsassistanse på Romerike 2012-15 Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Kjell Terje

Detaljer

Arendal kommune Sørlandet kunnskapshavn fase 2 og 3. SHA-plan iht til Byggherreforskriften. Dato:

Arendal kommune Sørlandet kunnskapshavn fase 2 og 3. SHA-plan iht til Byggherreforskriften. Dato: Sørlandet kunnskapshavn fase 2 og 3 SHA-plan iht til Byggherreforskriften Dato: 2013-01-18 SHA-plan iht til Byggherreforskriften 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: SHA-plan iht til Byggherreforskriften

Detaljer

Vedlegg 2. Rælingen Kommune Ledningsanlegg VA Vestliveien og Torgenholtet. SHA-plan. Dato:

Vedlegg 2. Rælingen Kommune Ledningsanlegg VA Vestliveien og Torgenholtet. SHA-plan. Dato: Vedlegg 2 Ledningsanlegg VA Vestliveien og Torgenholtet SHA-plan Dato: 2012-03-05 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Kvalitetskontroll:

Detaljer

Byggherreforskriften og avtaler

Byggherreforskriften og avtaler 1 Byggherreforskriften og avtaler Forskriften setter krav til skriftlige avtaler mellom byggherren og koordinator og mellom byggherren og byggherrens representant Krav til skriftlighet Viktig for å kunne

Detaljer

STAVANGER KOMMUNE Park og vei SHA-PLAN Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø

STAVANGER KOMMUNE Park og vei SHA-PLAN Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø STAVANGER KOMMUNE Park og vei SHA-PLAN Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø for Tastaveden skolegård Utarbeidet av SiljeKjosavik 15.05.2012 Innholdsfortegnelse 1. Målsetting 2. Orientering om prosjektet 3.

Detaljer

Balsfjord kommune Ny adkomstveg boligfelt og bussholdeplass Meistervik. SHA-plan. Dato:

Balsfjord kommune Ny adkomstveg boligfelt og bussholdeplass Meistervik. SHA-plan. Dato: Ny adkomstveg boligfelt og bussholdeplass Meistervik SHA-plan Dato: 2015-04-30 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Kvalitetskontroll:

Detaljer

Stavanger kommune. SHA - plan for prosjekteringsfasen. Dato:

Stavanger kommune. SHA - plan for prosjekteringsfasen. Dato: SHA - plan for prosjekteringsfasen Dato: 27.05.16 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Kvalitetskontroll: SHA - Plan 606758-01

Detaljer

SHA-plan. SHA-plan. for. Frøya kommune. ved. Sætervågen fiskerihavn. Revisjon nr. 01. Versjon: Utarbeidet av: SHA-plan. Dato: Dokumenttype: 25.06.12.

SHA-plan. SHA-plan. for. Frøya kommune. ved. Sætervågen fiskerihavn. Revisjon nr. 01. Versjon: Utarbeidet av: SHA-plan. Dato: Dokumenttype: 25.06.12. SHA-plan Dokumenttype: Versjon: Dato: Utarbeidet av: SHA-plan 01 25.06.12. Dag Voll SHA-plan for Frøya kommune ved Sætervågen fiskerihavn Revisjon nr. 01 INNHOLD 1. MÅL... 3 2. ORGANISASJON... 3 3. PRAKTISK

Detaljer

Vedlikeholdsmudring i Veidnesklubben Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Vedlikeholdsmudring i Veidnesklubben Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Vedlikeholdsmudring i Veidnesklubben Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø F01 22.10.2014 Konkurransegrunnlag SiSan PM PM Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet

Detaljer

SHA-plan for Riving av driftsstasjonen i Brumunddal

SHA-plan for Riving av driftsstasjonen i Brumunddal Ringsaker kommune SHA-plan for Riving av driftsstasjonen i Brumunddal Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for Ringsaker kommune Revi Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent sjon 0 06.09.201

Detaljer

FLOMSIKRING LYSAKERBEKKEN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA)

FLOMSIKRING LYSAKERBEKKEN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA) Beregnet til Nedre Eiker kommune Dokument type Rapport Dato Januar, 2017 Oppdragsgiver Nedre Eiker Kommune FLOMSIKRING LYSAKERBEKKEN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA) FLOMSIKRING LYSAKERBEKKEN

Detaljer

Lindesnes Kommune Detaljprosjekt transportsystem og renseanlegg Lindesnes Syrdal renseanlegg. SHA-plan. Dato:

Lindesnes Kommune Detaljprosjekt transportsystem og renseanlegg Lindesnes Syrdal renseanlegg. SHA-plan. Dato: Detaljprosjekt transportsystem og renseanlegg Lindesnes Syrdal renseanlegg SHA-plan Dato: 2015-02-16 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder:

Detaljer

PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr

PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ I BYGGE- OG VEDLIKEHOLDSPROSJEKTER DEL 1 Formål, roller og ansvar Planlegging og prosjektering PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057 Sikker byggeplass!

Detaljer

ETAT FOR UTBYGGING SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ. (SHA) SHA-PLAN

ETAT FOR UTBYGGING SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ. (SHA) SHA-PLAN Prosjekt: Eidsvåg skole Ny skolepaviljong Byggherre: Bergen kommune, Etat for utbygging Byggeplass: Granlien 1 Utarbeidet: 23.08.2016 Sist oppdatert: 23.06.2016 Revidert 13.05.2016 Side 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Byggherrens ansvar for ivaretaking av omsynet til tryggleik, helse og arbeidsmiljø Sentrale krav etter byggherreforskrifta

Byggherrens ansvar for ivaretaking av omsynet til tryggleik, helse og arbeidsmiljø Sentrale krav etter byggherreforskrifta Byggherrens ansvar for ivaretaking av omsynet til tryggleik, helse og arbeidsmiljø Sentrale krav etter byggherreforskrifta Bergen, 25. mars 2015 Advokat Ottar F. Egset 90579167 Hvorfor byggherreforskrift?

Detaljer

Orstad Utviklingsselskap AS Tekniske planer Orstad - VVA og grønt. SHA-plan Orstad. Dato:

Orstad Utviklingsselskap AS Tekniske planer Orstad - VVA og grønt. SHA-plan Orstad. Dato: Tekniske planer Orstad - VVA og grønt SHA-plan Orstad Dato: 2014-10-21 SHA-plan Orstad 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Kvalitetskontroll:

Detaljer

Kragerø kommune UV-anlegg til Grøtvann VBA. SHA-Plan. Prosjekteringsfasen Dato:

Kragerø kommune UV-anlegg til Grøtvann VBA. SHA-Plan. Prosjekteringsfasen Dato: UV-anlegg til Grøtvann VBA SHA-Plan Prosjekteringsfasen Dato: 2016-03-18 SHA-Plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Kvalitetskontroll: SHA-Plan

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING KURS I PROSJEKTLEDELSE FOR BYGGEARBEIDER I LANDBRUKET SAMLING NR 1 DAG 2 FOREDRAG KL 12.45 13.45 HMS - PLAN FOR BYGGEPROSJEKTET OG BYGGHERREFORSKRIFTEN HMS PLAN & BYGGHERREFORSKRIFTEN

Detaljer

SHA-PLAN. Nordland Fylkeskommune Kultur- og Miljøavdelingen 0 INNLEDNING... 2. 0.1 Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen 2

SHA-PLAN. Nordland Fylkeskommune Kultur- og Miljøavdelingen 0 INNLEDNING... 2. 0.1 Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen 2 Prosjekt: 5133307 ANAWANA HALOBA S SKULPTUR -TRÆNA Byggherre: Byggeplass: Nordland Fylkeskommune Kultur- og Miljøavdelingen Husøya Træna INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING... 2 0.1 Utarbeidelse, oppdatering

Detaljer

Martin Tranmæls veg, veg og VA. SHA-plan iht Byggherreforskriften

Martin Tranmæls veg, veg og VA. SHA-plan iht Byggherreforskriften Martin Tranmæls veg, veg og VA SHA-plan iht Byggherreforskriften SHA-plan iht Byggherreforskriften 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: Skrevet

Detaljer

SHA-plan. Sportsplassen Torp Rehabilitering av kunstgress

SHA-plan. Sportsplassen Torp Rehabilitering av kunstgress SHA-plan Sportsplassen Torp Rehabilitering av kunstgress UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt: Sportsplassen Torp, rehabilitering av kunstgress Utarbeidet av: Jon Erik Pettersen Dato: 03.03.2016

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø STORD KOMMUNE Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Vannledning Grunnevågen - Føyno Landarbeider, grunn- og ledningsarbeider. Entreprise 1 Sjøarbeider, sjøledning. Entreprise 2 Rev. 01 Dato: 2015.06.01

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen VA-sanering sone 6.8 Strømmen Byggherre: Skedsmo kommune Kommunalteknisk avdeling Dato Rev. nr. 13.02.13 0 Nytt dokument Beskrivelse Utarb. av Godkjent av BH/BHR KP

Detaljer

SHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen Styrende dokumenter og hjelpemidler 2

SHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen Styrende dokumenter og hjelpemidler 2 SHA-PLAN Prosjekt: 11959 HiH Evenstad nybygg Byggherre: Statsbygg Byggeplass: Anne Evenstadsvei 80, 2480 Koppang Utarbeidet: 11.12.2013 Sist oppdatert: INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING... 2 0.1 Utarbeidelse,

Detaljer

Kjell-Ivar By. Status november 2010. Byggherreforskriften

Kjell-Ivar By. Status november 2010. Byggherreforskriften Kjell-Ivar By Status november 2010 Byggherreforskriften Byggherreforskriften Hovedpoenget med forskriften er å ansvarliggjøre de som har reell påvirkning på arbeidsmiljøet i prosjektet! Det er en forskrift

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen for bygge- og anleggsplassen RINGERIKE KOMMUNE 1.10.2012 Dato Rev nr Beskrivelse / Endringer: Revidert av: 1.10.2012 0 Tilbudsfase RAN 0. Formål SHA-planens formål er å verne arbeidstakerne mot farer ved

Detaljer

Bergen Kommune. Nesttun idrettspark_sha. Dato:

Bergen Kommune. Nesttun idrettspark_sha. Dato: Nesttun idrettspark_sha Dato: 15-09-25 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Kvalitetskontroll: etat for utbygging SHA-plan 533017-02

Detaljer

Vedlegg 3. til. Anskaffelse 13/1663. Utkast til SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

Vedlegg 3. til. Anskaffelse 13/1663. Utkast til SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Vedlegg 3 til Anskaffelse 13/1663 Utkast til for bygge- og anleggsplassen Lørenskog brannstasjon Ventilasjon med kjøling Lørenskog kommune Dato Rev nr Beskrivelse / Endringer: Revidert av: TEKNISK Hasselveien

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ODDA KOMMUNE Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø PLUGGKJØRING AV TRYKK- OG PUMPELEDNINGER Rammeavtale F02 19.09.2016 For innhenting av tilbud JIOKL JIN JIN D01 18.01.2016 Godkjenning av oppdragsgiver

Detaljer

Sirdal kommune Høydebasseng Fidjeland. SHA-plan iht til Byggherreforskriften. Dato:

Sirdal kommune Høydebasseng Fidjeland. SHA-plan iht til Byggherreforskriften. Dato: Høydebasseng Fidjeland SHA-plan iht til Byggherreforskriften Dato: 2016-03-21 SHA-plan iht til Byggherreforskriften HB Fidjeland 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: SHA-plan iht til Byggherreforskriften

Detaljer

Kap. 6 Fra byggherrens SHA-plan til entreprenørens internkontroll. Jan Erik Lien Statens vegvesen

Kap. 6 Fra byggherrens SHA-plan til entreprenørens internkontroll. Jan Erik Lien Statens vegvesen Kap. 6 Fra byggherrens SHA-plan til entreprenørens internkontroll Jan Erik Lien Statens vegvesen Læringsmål Være innforstått med at byggherrens SHA-krav og SHA-plan skal implementeres i entreprenørens

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Stange kommune Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Stange kommune Utomhusanlegg for fire kommunale områder i Stange kommune: Stange Helse- og Omsorgssenter, Hoberg barneskole, Stange Ungdomsskole,

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Prosjektnavn Adresse: Revideringer av planen VERSJ DATO REVISJON OMFATTER UTF AV KONTR GODKJ INNHOLD: 1. FORKORTELSER. DEFINISJONER OG HENVISNINGER 2. BESKRIVELSE

Detaljer

Vedlegg 4. Utkast til SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen. Kjøp av rådgivningstjenester innen vei, trafikk, vann, avløp og renovasjon

Vedlegg 4. Utkast til SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen. Kjøp av rådgivningstjenester innen vei, trafikk, vann, avløp og renovasjon Vedlegg 4 Utkast til for bygge- og anleggsplassen Kjøp av rådgivningstjenester innen vei, trafikk, vann, avløp og [KLIKK HER OG SKRIV INN OPPDRAGSGIVER] "[KLIKK HER OG SKRIV INN DATO]" Dato Rev nr Beskrivelse

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr: Vestfold veglys/0707 Saksnr: 15/203596 Versjon 19.02.2015 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet

Detaljer

SHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen Styrende dokumenter og hjelpemidler 2

SHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen Styrende dokumenter og hjelpemidler 2 SHA-PLAN Prosjekt: 12001 Sysselmannen Utvidelse administrasjonsbygg Byggherre: Statsbygg Byggeplass: Longyearbyen, Svalbard Utarbeidet: 12.02.2013 Sist oppdatert: 12.02.2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING...

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Oppdragsnavn: Akerselva og Langerud sykehjem Byggherre: Omsorgsbygg Oslo KF Denne malen er et forslag til SHA-plan Rettledning Tekst som er merket med rødt, skal fylles

Detaljer

SHA-PLAN. for bygge- og anleggsplassen. Landstrøms anlegg pir 1. Byggherre: Trondheim Havn IKS Oppdatert Kurt Kristiansen OHS OHS

SHA-PLAN. for bygge- og anleggsplassen. Landstrøms anlegg pir 1. Byggherre: Trondheim Havn IKS Oppdatert Kurt Kristiansen OHS OHS for bygge- og anleggsplassen Landstrøms anlegg pir 1. Byggherre: Trondheim Havn IKS 24.11.16 1 Oppdatert Kurt Kristiansen OHS OHS Dato Rev. Nr. Beskrivelse Utarbeidet av Godkjent av BH KP KU Innholdsfortegnelse

Detaljer

PLAN SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA) FOR BYGGE- OG ANLEGGSPROSJEKTER Bonnaveien-Kirkebyveien VA

PLAN SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA) FOR BYGGE- OG ANLEGGSPROSJEKTER Bonnaveien-Kirkebyveien VA SHA-plan for bygge- og anleggsprosjekter - større prosjekter DOK.NR.: Ab5-5.6 GJELDER FRA: 28.06.2012 REV.NR.: 2.00 SIDE 1 av 10 PLAN SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA) FOR BYGGE- OG ANLEGGSPROSJEKTER

Detaljer

Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften

Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften Samling for foretakshovedverneombud og vernetjenesten i Helse Vest 28.9.2011 -Tilsynsleder Gro Ellingsen -Seniorinspektør Jan Lien -Arbeidstilsynet

Detaljer

SHA-plan for utførelse

SHA-plan for utførelse Hovedvann- og avløpsledning Skiveien 1b SHA-plan for utførelse Innholdsfortegnelse: 1 Generelt... 2 2 SHA-organisering... 3 3 Fremdriftsplan... 3 4 Spesifikke tiltak... 4 5 Rutiner for avviksbehandling...

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr: 503885 Fv 17 Mindland Utdyping seilingsled Arkivreferanse 16/83631 Versjon 19.02.2015 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt:

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr: Fv 32 Holtesletta-Heivannet. GS veg. 15/221927 Versjon 24.11.2015 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen 1/9 SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Postkjøkken fase 1 og 2 Nevrosenteret Kvinne-Barnsenteret Gastrosenteret Bevegelsesenteret AHL-sentert Byggherre: St. Olav Eiendom Dato Rev. nr. Beskrivelse 23.11.12

Detaljer

Oppdrag: o 52 70 56 akt. 42. Nissedal Kommune Treungen Vassverk. SHA-plan. Dato: 2013-10-22

Oppdrag: o 52 70 56 akt. 42. Nissedal Kommune Treungen Vassverk. SHA-plan. Dato: 2013-10-22 Oppdrag: o 52 70 56 akt. 42 Treungen Vassverk SHA-plan Dato: 2013-10-22 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: SHA-plan Oppdrag: 527056 Treungen Vassverk Oppdragsbeskrivelse: Treungen

Detaljer

1 RIGGPLAN ORGANISASJONSKART FREMDRIFTSPLAN FORHÅNDSMELDING SAMORDNINGSSKJEMA...4

1 RIGGPLAN ORGANISASJONSKART FREMDRIFTSPLAN FORHÅNDSMELDING SAMORDNINGSSKJEMA...4 Innholdsfortegnelse 1 RIGGPLAN...3 2 ORGANISASJONSKART...3 3 FREMDRIFTSPLAN...4 4 FORHÅNDSMELDING...4 5 SAMORDNINGSSKJEMA...4 6 RISIKOMOMENTER OG SPESIFIKKE TILTAK...4 7 RUTINER FOR AVVIKSBEHANDLING...5

Detaljer

GRIP Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

GRIP Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø GRIP Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø F01 03.09.2013 Konkurransegrunnlag Bjhel BH NPB Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS

Detaljer

SHA-Plan. Prosjektnavn Ødegården skole og barnehage

SHA-Plan. Prosjektnavn Ødegården skole og barnehage SHA-Plan Prosjektnavn Ødegården skole og barnehage TEKNISK Hasselveien 6, Postboks 304, 1471 Lørenskog. Telefon 67 93 40 00, Faks: 67 98 98 03, Org.nr.: 842 566 142 (mva) postmottak@lorenskog.kommune.no,

Detaljer

SHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen Styrende dokumenter og hjelpemidler 2

SHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen Styrende dokumenter og hjelpemidler 2 SHA-PLAN Prosjekt: 405Vestliveien barnehage, ny ventilasjon Byggherre: Oppegård kommune Byggeplass: Vestliveien 2, 45 Oppegård Utarbeidet: 23. juni 205 Sist oppdatert: 23.juni 205 INNHOLDSFORTEGNELSE 0

Detaljer

SHA-PLAN for. Lilaas SFO. Prosjekteringsfasen

SHA-PLAN for. Lilaas SFO. Prosjekteringsfasen SHA-PLAN for Lilaas SFO Prosjekteringsfasen Byggherre: Horten kommune Dato: 02.05.2014 Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent av BH/BHR KP KU 1/9 Innholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Definisjoner...

Detaljer

(PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ)

(PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ) SHA-Plan (PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ) Byggherre: Vest-Agder Fylkeskommune Prosjekt: Bussanlegg Dalane Rev. Nr. Rev. Dato Beskrivelse Ansvarlig Fase 1 10.8.2016 SHA-plan tilbudsforespørsel

Detaljer

SHA-Plan. Kundenavn. Prosjektnavn BRYN SKOLE, RYKKINN Utskifting av vinduer. Bærum Kommune. SHA-plan

SHA-Plan. Kundenavn. Prosjektnavn BRYN SKOLE, RYKKINN Utskifting av vinduer. Bærum Kommune. SHA-plan Kvalitetsdokumentasjon Kapittel:2 Mal:2-01-00 System utarbeidet: 01.05.2012 TKL revidert: 20.04.2012 Utgave nr.: 02 30.04.2012. SHA-Plan Kundenavn Bærum Kommune Prosjektnavn BRYN SKOLE, RYKKINN Utskifting

Detaljer

Bjørvikaprosjektet Bente Ulfseth HMS koordinator. Eappe 2 Dronning Eufemias gate

Bjørvikaprosjektet Bente Ulfseth HMS koordinator. Eappe 2 Dronning Eufemias gate Bjørvikaprosjektet Bente Ulfseth HMS koordinator Eappe 2 Dronning Eufemias gate Kap. 6 Fra byggherrens SHA plan til entreprenørens internkontroll Bente Ulseth Statens vegvesen Læringsmål Være innforstått

Detaljer

SHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen Styrende dokumenter og hjelpemidler 2

SHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen Styrende dokumenter og hjelpemidler 2 SHA-PLAN Prosjekt: Byggherre: Byggeplass: 11909 Bastøy fengsel Reetablering brann Statsbygg Bastøy INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING... 2 0.1 Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av en 2 0.2 Styrende

Detaljer

SHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen 2 1 ORGANISERING FREMDRIFT... 4

SHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen 2 1 ORGANISERING FREMDRIFT... 4 SHA-PLAN Prosjekt: U2432 Rehabilitering av skolekjøkken ifm Liland skole Byggherre: Bergen kommune, Etat for utbygging Byggeplass: Lilandsvegen 50, 5258 Blomsterdalen Utarbeidet: 29.8.15 Sist oppdatert:

Detaljer

Oppegård kommune Sikringsvann Bekkeliveien. SHA-plan for utførelse. Dato:

Oppegård kommune Sikringsvann Bekkeliveien. SHA-plan for utførelse. Dato: Sikringsvann Bekkeliveien SHA-plan for utførelse Dato: 2016-08-13 SHA-plan for utførelse 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: - Rapportnavn: SHA-plan for utførelse Oppdrag: Oppdragsleder: Fag: Skrevet

Detaljer

Suldal kommune Mosvatnet VA Etappe 2. SHA-plan. Dato:

Suldal kommune Mosvatnet VA Etappe 2. SHA-plan. Dato: Mosvatnet VA Etappe 2 SHA-plan Dato: 2012-06-28 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: SHA-plan Oppdrag: 522447 Mosvatnet VA Etappe 2 Oppdragsbeskrivelse: Prosjektering av VA anlegg

Detaljer

Bok 1-6, SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Vedlegg til Konkurransegrunnlag

Bok 1-6, SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Vedlegg til Konkurransegrunnlag Ny skatepark Lørenskog Anlegg Bok 1-6, SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Vedlegg til Konkurransegrunnlag (dette dokumentet blir et vedlegg til avtalen) Rev nr Dato Endringer: Revidert av: 1 23.09-13

Detaljer

SHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen Styrende dokumenter og hjelpemidler 2

SHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen Styrende dokumenter og hjelpemidler 2 Prosjekt: SD 2 Byggherre: Byggeplass: SHA-PLAN Kolbotn skole, Hellerasten skole, Fløysbonn skole, Skogbrynet/OMA, Sofiemyr idrettspark. Utarbeidet: 23.0. 204 Sist oppdatert: 24.januar 204 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Farsund kommune Promenade Nordkapp. SHA-plan iht til Byggherreforskriften. Dato:

Farsund kommune Promenade Nordkapp. SHA-plan iht til Byggherreforskriften. Dato: Promenade Nordkapp SHA-plan iht til Byggherreforskriften Dato: 2015-11-04 SHA-plan iht til Byggherreforskriften 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: SHA-plan iht til Byggherreforskriften Oppdrag:

Detaljer

INSTRUKS FOR BYGG OG ANLEGGSVIRKSOMHET

INSTRUKS FOR BYGG OG ANLEGGSVIRKSOMHET KVALITETSSYSTEM EB NETT AS KS Område: HMS Ansvarlig: Prosjekt Opprettet: 01.01.06 KS Hovedprosedyre: Bygg og anleggsvirksomhet Godkjent: Nettsjef Godkjent: 20.08.10 KS Rutine: Instruks for bygg og anleggsvirksomhet

Detaljer

Byprosjekter GULSKOGEN SKOLE OG DANVIK SKOLE, LEK- OG NÆRMILJØANLEGG PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ

Byprosjekter GULSKOGEN SKOLE OG DANVIK SKOLE, LEK- OG NÆRMILJØANLEGG PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Vedlegg F 1 Byprosjekter Prosjekt: GULSKOGEN SKOLE OG DANVIK SKOLE LEK- OG NÆRMILJØANLEGG PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ 21.03.2016 Revisjon Dato Beskrivelse av viktigste endringer Skrevet av

Detaljer

Vedlegg 1. Nesodden kommune Rammeavtale utblokking og PE-innføring. SHA-plan. Dato:

Vedlegg 1. Nesodden kommune Rammeavtale utblokking og PE-innføring. SHA-plan. Dato: Vedlegg 1 Rammeavtale utblokking og PE-innføring SHA-plan Dato: 2012-11-13 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Kvalitetskontroll: Asplan

Detaljer

Felles mal for SHA-plan

Felles mal for SHA-plan Løten kommune Hamar kommune Ringsaker kommune Stange kommune Elverum kommune Hias IKS Felles mal for SHA-plan 24.6.2011 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver

Detaljer

Arendal kommune Sørlandet kunnskapshavn. SHA plan prosjektering, landskapsarbeider. Dato:

Arendal kommune Sørlandet kunnskapshavn. SHA plan prosjektering, landskapsarbeider. Dato: Sørlandet kunnskapshavn SHA plan prosjektering, landskapsarbeider Dato: 2012-01-30 SHA plan prosjektering, landskapsarbeider 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse:

Detaljer

Koordinator og koordinering

Koordinator og koordinering Koordinator og koordinering Koordinator og koordinering Læringsmål Forståelse for hva koordinering innebærer å være koordinator å koordinere krav og ansvar som påhviler koordinator oppgaver som tilfaller

Detaljer

Bodø Havn-Terminalkai

Bodø Havn-Terminalkai Kystverket Bodø Havn-Terminalkai Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, ytre miljø Oppdragsnr.: 5114352 Dokumentnr.: SHA-001 Versjon: 01 2016-02-03 Oppdragsgiver: Kystverket Oppdragsgivers kontaktperson:

Detaljer

Boligprodusentenes fagdager 06.11.14

Boligprodusentenes fagdager 06.11.14 Boligprodusentenes fagdager 06.11.14 1 Tema i dag Litt om s erfaringer etter byggherretilsyn Fokus på plan/prosjekteringsfasen med kartlegging og risikovurdering SHA-planen og spesifikke tiltak for å redusere

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr: Fv. 400 Lindås barneskule Fv. 415 Lindåsbrekka 2012143938 Versjon 2013-06-24 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt:

Detaljer

Avtale om roller i Byggherreforskriften. For Sarpsborg kommune

Avtale om roller i Byggherreforskriften. For Sarpsborg kommune Avtale om roller i Byggherreforskriften Sarpsborg Kommune I henhold til 13 og 16 i Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften) er følgende avtale

Detaljer

Ola Fiskvik Rådgiver, Norsk Landbruksrådgiving HMS Mobil: +47 91 14 20 52 E-post: ola.fiskvik@nlr.no

Ola Fiskvik Rådgiver, Norsk Landbruksrådgiving HMS Mobil: +47 91 14 20 52 E-post: ola.fiskvik@nlr.no Ola Fiskvik Rådgiver, Norsk Landbruksrådgiving HMS Mobil: +47 91 14 20 52 E-post: ola.fiskvik@nlr.no HMS-råd før byggefasen Bruk god tid på planlegging Det er billigere å bygge om med blyant enn med betongsag

Detaljer

Oppdrag: o Risør kommune Kulvert SIVA Moland. SHA-plan. Dato:

Oppdrag: o Risør kommune Kulvert SIVA Moland. SHA-plan. Dato: Oppdrag: o 53 65 68 Kulvert SIVA Moland SHA-plan Dato: 2014-10-31 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Kvalitetskontroll:

Detaljer

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for Gibostad barnehage. I henhold til byggherreforskriften

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for Gibostad barnehage. I henhold til byggherreforskriften SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for Gibostad barnehage I henhold til byggherreforskriften Denne SHA-planen er utarbeidet som en del av tilbudsdokumentet for ombygging og tilbygg til

Detaljer

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Trepleiekontrakt i Østfold 2016-2018

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Trepleiekontrakt i Østfold 2016-2018 SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Trepleiekontrakt i Østfold 2016-2018 Versjon 19.02.2015 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet av: Dato: Trepleiekontrakt

Detaljer

DEL 2 Gjennomføringsfasen. PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057

DEL 2 Gjennomføringsfasen. PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057 SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ I BYGGE- OG VEDLIKEHOLDSPROSJEKTER DEL 2 Gjennomføringsfasen PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057 Sikker byggeplass! Sykehuset i full drift! Side

Detaljer

LUNDE SKOLE, HUNDVÅG BYGGHERRENS SHA PLAN

LUNDE SKOLE, HUNDVÅG BYGGHERRENS SHA PLAN LUNDE SKOLE, HUNDVÅG BYGGHERRENS SHA PLAN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på byggeplassen Prosjekt: Lunde Skole Innvendig ombygging Prosjektnr: 38440036 Byggherre: Adresse: Entrepriseform: :

Detaljer

Eigersund kommune Høydebasseng Egersund. SHA-plan iht til Byggherreforskriften. Dato:

Eigersund kommune Høydebasseng Egersund. SHA-plan iht til Byggherreforskriften. Dato: Høydebasseng Egersund SHA-plan iht til Byggherreforskriften Dato: 2016-01-20 SHA-plan iht til Byggherreforskriften 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: SHA-plan iht til Byggherreforskriften

Detaljer

Beregnet til. Dokument type SHA-plan. Dato Juni 15 NESSEBY HELSESENTER NYBORG, 9840 VARANGERBOTN SHA-PLAN

Beregnet til. Dokument type SHA-plan. Dato Juni 15 NESSEBY HELSESENTER NYBORG, 9840 VARANGERBOTN SHA-PLAN Beregnet til Dokument type SHA-plan Dato Juni 15 NESSEBY HELSESENTER NYBORG, 9840 VARANGERBOTN SHA-PLAN Revisjon 00 Dato 2015-06-03 Utført av LTK Kontrollert av OHS Godkjent av - Beskrivelse Ref. INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Oppdragsnavn: Stovnerskogen - solfangeranlegg Byggherre: Omsorgsbygg Oslo KF Denne malen er et forslag til SHA-plan Rettledning Tekst som er merket med rødt, skal

Detaljer

FUSA KOMMUNE VA-ANLEGG HOLMEFJORD SHA-PLAN LANDLEDNINGER. O.nr A Solheimsgaten 13 Postboks 6051 Bedriftsenteret 5892 Bergen

FUSA KOMMUNE VA-ANLEGG HOLMEFJORD SHA-PLAN LANDLEDNINGER. O.nr A Solheimsgaten 13 Postboks 6051 Bedriftsenteret 5892 Bergen COWI AS Solheimsgaten 13 Postboks 6051 Bedriftsenteret 5892 Bergen Telefon 02694 www.cowi.no FUSA KOMMUNE O.nr A021687 Dokumentnr. SHA002 Versjon 01 Utgivelsesdato 1.12.2011 Utarbeidet Stig Steinstø Kontroll:

Detaljer