Generalforsamling. Kragerø Golf AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Generalforsamling. Kragerø Golf AS"

Transkript

1 Generalforsamling Kragerø Golf AS 25. februar 2010

2 Til aksjonærene i Kragerø Golf AS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I KRAGERØ GOLF AS Det innkalles med dette til generalforsamling i Kragerø Golf AS torsdag den 25. februar 2010 kl Møtet finner sted på Quality Spa & Resort Kragerø, Stabbestad. SAKSLISTE: 1. Åpning ved leder 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Valg av møteleder, sekretær og to til å underskrive protokollen 4. Styrets beretning for a. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse for 2009 b. Revisors beretning 6. Fastsettelse av honorar til styret og revisor 7. Budsjett for 2010 (til orientering) 8. Innkomne forslag 9. Valg av revisor 10. Valg av styre 11. Avslutning På generalforsamlingen har hver aksje 1 stemme. Aksjonær kan la seg representere ved fullmektig med skriftlig fullmakt (jfr. vedtektenes 9). Det vil bli sendt egen innkalling med saksliste til årsmøtet i Kragerø Golfklubb, som vil finne sted på samme sted og starter ca. kl Saksdokumentene vil bli lagt ut på senest 1 uke før møtet. Fra kl vil det bli holdt en administrativ orientering. Oslo, 16. februar 2010 for styret i Kragerø Golf AS John R. Uppard, styreleder Sign.

3

4

5

6 Resultatregnskap Kragerø Golf AS Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnader Lønnskostnader m.m Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler Nedskrivning av driftsmidler og immaterielle driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt Annen rentekostnad Resultat av finansposter Resultat før skattekostnad Ordinært resultat Årsoverskudd (Årsunderskudd) Overføringer Overført til udekket tap Sum overføringer Kragerø Golf AS Side 1

7 Balanse Kragerø Golf AS Eiendeler Note Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger o.a. fast eiendom 4, Maskiner og anlegg 4, Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Lager av varer og annen beholdning Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler Kragerø Golf AS Side 1

8 Balanse Kragerø Golf AS Egenkapital og gjeld Note Innskutt egenkapital Aksjekapital 1400 á , Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Udekket tap Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Kragerø, den For styret i Kragerø Golf AS John Ridley Uppard Styrets leder Turi Berg Clausen Styremedlem Knut Taraldsen Styremedlem Kragerø Golf AS Side 2

9 Kragerø Golf AS Noter til regnskapet for 2009 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Klassifiserings- og vurderingsprinsipper Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler/Langsiktiggjeld Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Varige driftsmidler Varige driftsmidler er bokført til historisk anskaffelseskost. Driftsmidlene avskrives årlig etter en lineær avskrivningssats hvor den økonomiske levetiden er lagt til grunn. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivingen reverseres når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger er til stede. Varer Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi. Det foretas nedskriving for påregnelig ukurans. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende med fratrekk av forventet tap. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Selskapet har netto negative midlertidige forskjeller som medfører utsatt skattefordel. Denne fordelen er ikke ført opp i balansen. Note 2 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte med mer. Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Gjennomsnittlig antall ansatte 11 7 Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapet har en innskuddsbasert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne lov. Årets pensjonskostnad er lik påløpt premie for perioden Daglig Ytelser til ledende personer leder Styret Lønn Annen godtgjørelse

10 Kragerø Golf AS Honorarer til revisor (eksklusiv merverdiavgift): 2009 Revisjonsrelaterte tjenester (inkl. teknisk utarbeidelse av årsregnskap med noter) Andre tjenester - Av revisors honorar utgjør akonto for regnskapsåret 2009 kr Note 3 Skatter og skattekostnad Grunnlag for beregning av utsatt skatt / utsatt skattefordel: Spesifikasjon av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring: Forskjeller som utlignes: Omløpsmidler Anleggsmidler Regnskapsmessig avsetning Skatteposisjoner/ fremførbart underskudd Sum Utsatt skatt/utsatt skattefordel(-) Begrensning utsatt skattefordel Utsatt skattefordel 0 0 Netto utsatt skatt Netto utsatt skattefordel 0 0 Endring utsatt skatt 0 Utsatt skattefordel er ikke balanseført i regnskapet. Skatte kostnad Resultatført skattekostnad Grunnlag 28 % Betalbar skatt Ordinært resultat før skatt Permanente forskjeller - - Endring i midlertidige forskjeller Alminnelig inntekt (avrundet) - - Betalbar skatt på avgitt konsernbidrag Korreksjonsskatt Betalbar skatt - - Endring utsatt skatt - Resultatført skattekostnad - Note 4 Driftsmidler, immaterielle eiendeler og avskrivninger Biler, maskiner ol. Golfbane, byggninger Sum Anskaffelseskost pr Tilgang i året Avgang i året - Anskaffelseskost pr Tidligere nedskrivning Tidligere oppskrivninger Akkumulerte avskrivninger pr Balanseført verdi Avskrivninger i året Avskrivningssatser 20-30% 80 år I regnskapsåret 2008 foretok selskapet en nedskrivning av golfbanen med etter en konkret verdivurdering basert på verdi av spilleaksjer og etterspørsel etter disse. Selskapet opprettholder denne vurderingen per

11 Kragerø Golf AS Note 5 Finansielle anleggsmidler Andre kortsiktige fordringer består av: Forskuddsbetalte leasing Sum andre kortsiktige fordringer Note 6 Andre kortsiktige fordringer Andre kortsiktige fordringer består av: Forskuddsbetalt grunnleier Andre kortsiktige fordringer - - Sum andre kortsiktige fordringer Note 7 Bundne midler Bundne midler: Skattetrekksmidler på egen konto Andre bundne bankinnskudd - - Sum bundne midler Inntrukket skattetrekk er i sin helhet overført egen skattetrekkskonto pr Note 8 Egenkapital Aksjekapital Overkursfond Annen EK Sum Egenkapital pr Årets resultat Egenkapital pr Note 9 Antall aksjer og aksjeeiere Selskapets aksjekapital er kr fordelt på aksjer fordelt på 3 aksjeklasser: Aksjeklasser Antall Pålydende Bokført A - Aksjer B - Aksjer C - Aksjer Selskapets aksjonærfordeling var pr Antall aksjer Eierandel Stemmeand Estatia Resort Kragerø AS, dets konkursbo % 78 % Andre medlemmer som hver eier under 1% av aksjene % 22 % Sum % 100 %

12 Kragerø Golf AS Note 10 Langsiktig gjeld/pantstillelser og garantier Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt Gjeld til kredittinstitusjoner Gjeld som er sikret ved pant Langsiktig gjeld Kassekreditt Balanseført verdi av eiendeler som er pantsatt Golfbane, bygninger mv Maskiner, driftsløsøre Sikkerheten gjelder pant i leierett til golfbane og bygninger samt driftstilbehør. Det er videre inngått factoringavtale på enkle pengekrav. Øvrig langsiktig gjeld med kr er i sin helhet til Estatia Resort Kragerø AS, dets konkursbo. Note 11 Annen kortsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld består av: Påløpne feriepenger Påløpne rentekostnader Skyldig husleie Feil på terminalserver Gjeld til kunder Gjeld Estatia Resort AS Gjeld Kragerø Golfklubb Sum annen kortsiktig gjeld

13

14 SAK 6 Forslag til generalforsamlingen den Forslag til fastsettelse av honorar til styret og revisor Det er i budsjettet for 2010 ikke avsatt honorar til styret. Honoraret til revisor foreslås avtalt nærmere med firmaet innenfor den budsjetterte økonomiske ramme.

15 SAK 7 Budsjett 2010 (til orientering) Blir presentert på generalforsamlingen.

16 SAK 8 Innkomne forslag Det er ikke innkommet noen forslag.

17 SAK 9 Forslag til generalforsamlingen den Forslag til valg av revisor Styret foreslår at revisjonsfirmaet Deloitte velges som selskapets revisor.

18 SAK 10 Forslag til generalforsamlingen den Forslag til valg av styre. I henhold til vedtektene skal styret bestå av 3-7 medlemmer. Alle velges for 2 år av gangen. Forslag til nytt styre: Styreleder: Claes Livijn ny Styremedlem: Knut Taraldsen ikke på valg, 1 år igjen Styremedlem: Turi Berg Clausen ikke på valg, 1 år igjen Styremedlem: Jon Terje Øverland ny Styremedlem: Randi Elise Skauen ny

19

20

21 VEDTEKTER FOR Kragerø Golf AS Organisasjonsnummer Sist endret 28. februar 2007 Selskapets navn er Kragerø Golf AS. 1 2 Selskapets forretningskontor er i Kragerø Kommune 3 Selskapets formål er å leie grunn til golfformål, eie og drive golfanlegg på Stabbestad i Kragerø kommune, samt hva som står i forbindelse med dette. 4 Selskapets aksjekapital er NOK ,- fordelt på: 500 A-aksjer hver pålydende NOK fullt innbetalt og lydende på navn, til sammen NOK ,- 400 B-aksjer hver pålydende NOK fullt innbetalt og lydende på navn, til sammen NOK ,- 500 C-aksjer hver pålydende NOK fullt innbetalt og lydende på navn, til sammen NOK ,- Aksjonær i Selskapet har rett til spill på Selskapets golfanlegg på Stabbestad i Kragerø kommune som beskrevet nedenfor. Retten til spill er likevel betinget av at aksjonæren er medlem av og overholder sine forpliktelser overfor Kragerø Golfklubb. Følgende særlige regler skal gjelde for de enkelte aksjeklasser: A-aksjer: - Gir inntil 2 spilleretter, hvor hver spillerett må være lydende på navn. - Rett til bestilling av starttid for inntil 1 flight à 4 personer pr. dag inntil 5 dager forut for spill. - Hver A-aksje gir 1 stemme i Selskapet B-aksjer:

22 - Gir 1 spillerett lydende på navn. - Rett til bestilling av starttid for inntil 1 flight à 2 personer pr.dag inntil 5 dager forut for spill. - Hver B-aksje gir 1 stemme i Selskapet C-aksjer: - Gir 1 spillerett lydende på navn - Rett til bestilling av starttid for 1 person 1 dag forut for spill i høysesongen definert som Pinsehelgen og tiden fra og med St. Hans til og med første uke i august. - Utenfor høysesongen gjelder for C-aksjonærene samme regler som for B-aksjonærene - Hver C-aksje gir 1 stemme i Selskapet Konverteringsrett: Styret i Selskapet kan tilby en aksjonær som eier 1 A-aksje eller 1 B-aksje rett til å konvertere aksjens tilhørende spillerett til et nærmere avtalt antall dagsmedlemskap/green-fee billetter. Styret fastsetter antallet årlig. Dagsmedlemskap/green-fee billettene er kun gyldige for den enkelte sesong og kan ikke overføres til senere år. Selskapets styre skal ha 3-7 medlemmer. Styret velges for 2 år om gangen. Styremedlemmene kan ta gjenvalg. Dersom det oppstår stemmelikhet ved avstemminger i styret, skal styrets leder ha dobbelt stemme. Selskapet skal ikke kunne ha mer enn en daglig leder. 5 Selskapets firma tegnes av styrets leder og ett av styremedlemmene i fellesskap. Styret kan meddele prokura. 6 7 Overdragelse av aksjer i Selskapet krever styrets godkjennelse. Godkjennelse kan ikke nektes uten saklig grunn. Transport av aksjer er ikke gyldig før styret har godkjent transporten med påtegning på aksjene. Det skal hefte pant i alle aksjer til fordel for Kragerø Golfklubb som sikkerhet for aksjonærenes forpliktelser overfor Kragerø Golfklubb. Dersom aksjonæren misligholder sine forpliktelser overfor Kragerø golfklubb eller Selskapet, har Selskapet rett til å kreve aksje(r) tvangssolgt for å inndekke utestående overfor Kragerø Golfklubb eller

23 Selskapet. Før tvangssalg iverksettes skal aksjonæren gis en frist på 14 dager til å innfri sine forpliktelser. Dersom tvangssalg gjennomføres skal Selskapet sende aksjonæren en oppgave over tvangssalgets resultat og overføre eventuelt tilgodehavende til aksjonæren etter fradrag av Selskapets eller Kragerø Golfklubbs tilgodehavende og utgifter i forbindelse med tvangssalget. 8 Aksjonærer i selskapet har rett til spill på selskapets golfanlegg i Kragerø, forutsatt at spilleretten kan knyttes til aksjen ikke leiet ut eller på annen måte overlatt til annen bruker. Alle aksjonærer i selskapet plikter å overholde Kragerø Golfklubbs vedtekter. Alle personlige aksjonærer plikter å melde seg inn i Kragerø Golfklubb. Samtlige aksjonærer plikter å betale en medlemskontingent pr. spillerett til Kragerø Golfklubb, fastsatt i henhold til Kragerø Golfklubbs vedtekter. Utleie og annen omdisponering av spilleretten knyttet til aksjen i Kragerø Golf AS er kun tillatt etter samtykke fra styret. Styret gir nærmere retningslinjer for praktisering av dette. Ordinær generalforsamling i Selskapet avholdes med minst 7 dagers varsel innen utgangen av februar måned. På den ordinære generalforsamling skal behandles: 9 1. Styrets årsberetning. 2. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte. 3. Fastsettelse av honorar til styret og revisor. 4. Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse. 5. Andre saker som i henhold til lov eller vedtekt hører inn under generalforsamlingen. Forslag fra aksjonærene må, for å komme med til behandling på generalforsamlingen, være innlevert styrets leder innen den 30. januar. Generalforsamlingen ledes av styrets formann dersom ikke annen møteleder velges. På generalforsamlingen har hver aksje 1 stemme. Aksjonær kan la seg representere ved fullmektig med skriftlig fullmakt.

24 10 Ekstraordinær generalforsamling avholdes når styret finner det nødvendig, eller når aksjonærer som representerer minst 10 % av aksjene krever det. Innkallelse til ekstraordinær generalforsamling må skje med minst 8 dagers varsel. På ekstraordinær generalforsamling kan kun behandles de saker som er nevnt i innkallelsen.

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Verdiskapning basert på kompetanse og entusiasme

Verdiskapning basert på kompetanse og entusiasme ÅRSRAPPORT Verdiskapning basert på kompetanse og entusiasme Seltor Gruppen AS er et konsern innenfor bygg, bolig og anleggsbransjen med historie tilbake til 1938. Kreativitet, stor fagkunnskap og håndverkstradisjoner

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I UNION EIENDOMSINVEST NORGE ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I UNION EIENDOMSINVEST NORGE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I UNION EIENDOMSINVEST NORGE ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Union Eiendomsinvest Norge ASA den 2. mai 2012 kl. 12.00. Generalforsamlingen

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS 2012. 84. driftsår

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS 2012. 84. driftsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS 2012 84. driftsår Innhold: 1. Generelt om Dragefossen Kraftanlegg AS side 2 1.1 Kort informasjon om selskapet side 2 1.2 Selskapets forretningsområder..

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår Innhold Årsmøtet... 4 Styrets beretning... 5 Lagets organer... 6 Medlemssparing og medlemmer... 7 Lagets drift... 7 Sluttord... 8 Resultatregnskap for Coop Hamarvik 2014... 9 Balanse for Coop Hamarvik

Detaljer

Årsregnskap 2005. 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern. 2005 2004 Note 2005 2004

Årsregnskap 2005. 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern. 2005 2004 Note 2005 2004 Årsregnskap 2005 4tech ASA med datterselskap 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern 2005 2004 Note 2005 2004 Driftsinntekter 15 164 782 19 507 587 Salgsinntekter av varer og tjenester 10 16 548 082 19 011

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010 Årsrapport 2010 Nøkkeltall 2010 2010 2009 2008 Driftsinntekter 291 457 310 294 032 229 459 203 199 Driftsresultat (EBIT) 5 115 080 16 014 050 29 345 881 Årsresultat før skatt 7 381 692 16 520 186 31 699

Detaljer

Vedtekter for Hafjell Golf AS

Vedtekter for Hafjell Golf AS Vedtekter for Hafjell Golf AS Selskapets navn er Hafjell Golf AS. 1. Selskapet har sitt forretningskontor på Hafjell, 2637 Øyer, i Øyer kommune. 2. 3. Selskapets formål er å anlegge, eie, samt drive golfanlegg

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekter 2 19 746 17 313 Sum driftsinntekter 19 746 17 313 Driftskostnader Lønnskostnader 3 22 865

Detaljer

Camo AS. Årsregnskap 2004

Camo AS. Årsregnskap 2004 Camo AS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 0 1 416 414 Annen driftsinntekt 0 31 058 Sum driftsinntekt 0 1 447 472 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Etablert 1956 Postboks 53, 9711 LAKSELV - LEAVDNJA Foretak: NO 930 494 747 MVA 2014 var året da: Ságat utkom 5 ganger i uka med ialt 248 numre. Opplaget stabiliserte seg på 2.782 eksemplarer. Ságat opprettet

Detaljer

Note 1 Regnskapsprinsipper

Note 1 Regnskapsprinsipper NOTER TIL SELSKAPSREGNSKAPET Note 1 Regnskapsprinsipper 1.1 Grunnlag for utarbeidelse av selskapsregnskapet Årsregnskapet for 2012 er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998, norske regnskapsprinsipper

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

-Årsberetning. -noter -Revisjonsberetning

-Årsberetning. -noter -Revisjonsberetning Brunstad Kristelige Menighet Drammen 213 Organisasjonsnummer 979 254 r2t -Årsberetning -Ärsregnskap -resultafiegnskap -balanse -noter -Revisjonsberetning Brunstad Kristelige Menighet Drammen ÅnsnpnnrNlNc

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsberetning 2012. Lokal kraft i

Årsberetning 2012. Lokal kraft i Årsberetning Superb Design 212 1 Lokal kraft i 1913 213 ÅR ÅRSBERETNING 212 2/2 2/21 Leder 17. april 213 var det 1 år siden Fauske Lysverk leverte sine første elektroner gjennom nettet. I begynnelsen var

Detaljer

Årsregnskap. Det norske Baptistsamfunn

Årsregnskap. Det norske Baptistsamfunn Årsregnskap 2012 Det norske Baptistsamfunn Resultatregnskap 1.1-31.12 Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER Gaver - andre driftsinntekter 1 9 282 373 8 901 110 Testamentariske gaver 0 1 700 406 Prosjektinntekter

Detaljer

driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118

driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118 Resultatregnskap Note 2010 2009 driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118 driftskostnader Lønnskostnader 12 11 840 10 848 Avskrivninger 2 459 372 Nedskrivning av aksjer 5

Detaljer

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat Resultatregnskap Nordic Petroleum AS 2013 2014 Tekst Note 2014 2013 1 5400 640 652 Salgsinntekter 85 589 0 298 305 829 655 Andre driftsinntekter 829 655 298 305 1 838 305 1 470 307 Sum driftsinntekter

Detaljer

Noter til selskapsregnskapet

Noter til selskapsregnskapet Noter til selskapsregnskapet Note 1 Regnskapsprinsipper 1.1 Grunnlag for utarbeidelse av selskapsregnskapet Årsregnskapet for 2014 er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998, norske regnskapsprinsipper

Detaljer

Note 1 Regnskapsprinsipper. 1.1 Grunnlag for utarbeidelse av selskapsregnskapet

Note 1 Regnskapsprinsipper. 1.1 Grunnlag for utarbeidelse av selskapsregnskapet NOTER TIL SELSKAPSREGNSKAPET Note 1 Regnskapsprinsipper 1.1 Grunnlag for utarbeidelse av selskapsregnskapet Årsregnskapet for 2013 er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998, norske regnskapsprinsipper

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer