ÅRSREGNSKAP. Organisasjonsnummer:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSREGNSKAP. Organisasjonsnummer: 974 526 441"

Transkript

1 ÅRSREGNSKAP 2010 Organisasjonsnummer:

2 ÅRSBERETNING 2010 NORDIC SEAFARMS AS MED KONSERN Virksomheten sitt virksomhetsområde er administrasjon av driftsselskaper i konsernet samt omsetning av matfisk av kveite som i hovedsak er produsert av heleide datterselskaper. Videre er driften i konsernet finansiert via morselskapet, følgelig har morselskapet betydelige fordringer på datterselskaper. Konsernets virksomhetsområde og forretningsstrategi er totalintegrert produksjon og salg av oppdrettskveite. Dette omfatter alt fra egen stamfisk beholdning, rognproduksjon, produksjon av yngel og settefisk, matfisk produksjon og salg av ferdige produkter. Konsernets virksomhet foregår i Hordaland og Møre og Romsdal. Morselskapet har sitt salgskontor i Bergen. Resultatdisponering fri egenkapital Sum egenkapital per var for konsernet kr Aksjekapitalen i morselskapet var kr og egenkapitalen er kr For ble det bokførte årsresultatet kr ,-. Årets overskudd overføres til annen egenkapital. Konsernet hadde et positivt årsresultat på kr Årets overskudd i konsernet overføres til annen egenkapital. Styret er av den oppfatning at grunnlaget for fortsatt drift er til stede og denne forutsetningen er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. Etter årsskiftet har selskapet gjennomført en emisjon på kr Emisjonen var overtegnet og det ble utstedt nye aksjer til kurs kr 3,- per aksje. Øvrige forhold Konsernet innehar i alt 5 konsesjoner med utslippstillatelser for oppdrett av marine arter. Konsernet driver omfattende og kontinuerlig FoU virksomhet integrert i selskapets drift for å oppnå forbedring i produksjonsprosesser, kostnadseffektivisering samt redusert miljøpåvirkning. Konsernet opererer sin virksomhet innenfor sine utslippstillatelser og utover dette kjenner ikke styret til at selskap i konsernet forurenser det ytre miljø. I morselskapet var det to ansatte ved utløpet av regnskapsåret. Konsernet har i alt 20 fast ansatte, hvorav 5 kvinner, og sysselsetter i alt 25 årsverk. Konsernets arbeidsmiljø vurderes som svært godt og konsernet har en policy som ikke forulemper eller forskjellsbehandler personer på grunn av kjønn, religion eller etnisk tilhørighet. Det har ikke vært skader, ulykker eller sykefravær av betydning. Etter styrets oppfatning er informasjon gitt her i årsberetningen og regnskapet for øvrig av en slik karakter at det gir rettvisende oversikt over og konsernets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat ved årsskiftet. Averøy 19. april 2011 Jon Ola Frankplads Styreleder Sigurd Dale Styremedlem James Stove Lorentzen Styremedlem Ann-Tove Kongsnes Styremedlem Inge Midtbø Administrerende direktør

3

4

5 Resultatregnskap - mor/konsern Morselskap Konsern Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endr. beh.varer u.tilv og ferdigvarer Varekostnader Lønnskostnader m.m Avskrivning på driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekter datterselskap Annen renteinntekt Annen renteinntekt Annen rentekostnad Annen finanskostnad Resultat av finansposter Resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Årsresultat Overføringer Overført til egenkapital/annen egenkapital Sum disponert Side 3

6 Balanse - mor/konsern Morselskap Konsern EIENDELER Anleggsmidler Note Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiend Båter Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm Sum varige driftsmidler Finansielle driftsmidler Investering i datterselskap 11, Lån til foretak i samme konsern 11, Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varebeholdning 4, Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Side 4

7 Balanse - mor/konsern Morselskap Konsern EGENKAPITAL OG GJELD Innskutt egenkapital Note Aksjekapital 7, Beholdning egne aksjer Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital 10 Udekket tap Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 5, Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Bergen, 19. April 2011 Sigurd Dale Jon Ola Frankplads Ann Tove Kongsnes Styremedlem Styreleder Styremedlem Inge Midtbø Adm. Direktør James Stove Lorentzen Styremedlem Side 5

8 Noter til konsernregnskap 2010 Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippendringer Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Følgende regnskapsprinsipper er anvendt: Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Omløpsmidler/kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Anleggsmidler Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede. For leieavtaler som representerer finansiering, er beregnet anskaffelseskost aktivert og avskrevet over forventet økonomisk levetid. Tilsvarende er forpliktelsen ført opp som annen langsiktig gjeld og renter er belastet finanskostnader. Varelager For konsernets landbaserte varebeholdninger er benyttet hovedregelen om full tilvirkningskost. Unntak er gjort for beholdning av fisk i sjø, hvor variabel tilvirkningskost er benyttet i tråd med Norsk RegnskapsStandard 1 om varelager, som anmoder om å vise forsiktighet med tilordning av faste tilvirkningskostnader i perioder med stor lageroppbyging. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antat tap. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Konsern Aksjer i datterselskap og mellomværende mellom konsernselskaper er eliminert i konsernbalansen. Konserninterne resultatposter er eliminert i konsernets resultatregnskap. Mer og mindreverdier i konserninterne poster er eliminert mot konsernets egenkapital. Endring av regnskapsprinsipp Konsernet har gjennom egenutvikling og oppkjøp utviklet en betydelig base stamfisk. I forbindelse med planlagt flytting av fisk mellom lokaliteter ble det foretatt en forsiktig fakturering mellom selskapene i konsernet, med en planlagt tilleggsfakturering når overlevelsesandelen kunne fastslås. Denne er nå konstatert og stamfiskverdsettelsen er med virkning for 2010 økt med ca. 6,2 MNOK. Sammenlignbare tall For anleggsmidler er sammenlignbare fjorstall omgruppet for å få fram en mer riktig fordeling mellom de ulike anleggsmiddeltypene 1

9 Noter til konsernregnskap 2010 Note 1, Varige driftsmidler Tomt Produksjonsanlegg Båter Driftsløsøre S U M Tekst Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Bokført verdi pr Årets avskrivninger Økonomisk levetid Leasingavtaler som er inngått i 2009 og 2010 er behandlet som finansiell leasing og inngår i oppstillingen ovenfor. Beregnet gjeld knyttet til disse driftsmidlene inngår i posten annen langsiktig gjeld. Note 2, Bundne midler Av innestående i bank er kr , bundne skattetrekksmidler. Note 3 Kortsiktige fordringer Kundefordringer er oppført i balansen til pålydenede, med avsetning for mulige tap, kr ,00. Note 4 Fisk og for i beholdning Lager av fiskefor, kr ,, er verdsatt il kostpris. Beholdning av fisk, kr ,, er verdsatt til full tilvirkningskost, men nedvurdert til virkelig verdi dersom denne er lavere. Kveite i sjøen er verdsatt etter prinsippet tilvirkningsmerkost, jfr. god regnskapsskikk for vurdering av varelager i perioder med stor lageroppbygging. Beholdningen består av stamfisk, yngel og matfisk. Note 5 Pantstillelser Bokført verdi av eiendeler stillet som pant: Driftsmidler Fordringer Fisk, for i beholdning S u m Ovennevnte eiendeler er stillet som pant for følgende gjeld: Kassekreditt Innovasjon Norge S u m Note 6 Fordringer og gjeld Fordringer og gjeld: Langsiktig gjeld med forfall etter 5 år, kr ,. Note 7 Egenkapital Årets egenkapitalbevegelser: Tekst Aksje Egne Overkurs Annen EK/ S U M kapital aksjer Fond Udekket tap Egenkapital pr Korrigeirng IB Kapitalforhøyelse Årets resultat Pr

10 Noter til konsernregnskap 2010 Note 8 Skatt Beregning av skattemessig resultat : Regnskapsmessig resultat før skatt / Permanente forskjeller / Endring i midlertidige forskjeller Fremførbart underskudd Sum årets skattegrunnlag Årets skattekostnad består av endring utsatt skattefordel, kr Utsatt skatt: Tekst Endring Driftsmidler Finansiell leasing Kundefordringer Fisk i beholdning Gevinst og tapskonto SUM Underskudd til fremføring Sum midlertidige forskjeller Utsatt skattefordel, 28% Note 9 Lønnskostnader, ant. ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m Antall sysselsatte årsverk : 27 Lønnskostnader 2010 _ Lønninger Arbeidsgiveravgift Andre relaterte ytelser Sum Daglig ledelse * Styret_ Lønn og honorar Annen godtgjørelse Sum * Omfatter konsernets totale avlønning for daglig ledelse. Det er kun styre og ledelse i morselskapet som besitter eierposter og tegningsretter og det vises til Morselskapets note som beskriver forholdet. Revisor: Honorar til revisor er kostnadsført med kr , for revisjon, og kr , for annen bistand. Note 10 Selskapskapital For oversikt over de største aksjonærene vises til noter for selskapsregnskapet. Note 11 Konsern Konsernet består av morselskapet med følgende heleide datterselskap: Halibut AS, Norsk Kveite AS, Nordic Halibut AS og Norsk Kveiteavl AS Note 12 Tjenestepensjon Selskapene i konsernet plikter å følge lov om obligatorisk tjenestepensjon. Konsernet har tjenestepensjon for alle faste ansatte. Pensjonsordningen er innenfor reglene om obligatorisk tjenestepensjon. Note 13 Eierandeler i og mellomværender med datterselskaper Eierandeler og mellomværender er eliminert i konsernregnskapet. Note 14 Erstatningsoppgjør fiskedød I forbindelse med en forgiftning medførte fiskedød i et av selskapene en erstatningsutbetaling på kr , i 2009, som er bokført som annen driftsinntekt. 3

Årsregnskap 2005. 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern. 2005 2004 Note 2005 2004

Årsregnskap 2005. 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern. 2005 2004 Note 2005 2004 Årsregnskap 2005 4tech ASA med datterselskap 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern 2005 2004 Note 2005 2004 Driftsinntekter 15 164 782 19 507 587 Salgsinntekter av varer og tjenester 10 16 548 082 19 011

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat Resultatregnskap Nordic Petroleum AS 2013 2014 Tekst Note 2014 2013 1 5400 640 652 Salgsinntekter 85 589 0 298 305 829 655 Andre driftsinntekter 829 655 298 305 1 838 305 1 470 307 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493

NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493 NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493 Årsberetning 2012 Virksomhetens art og hvor den drives Selskapets virksomhet er leting etter og utvikling av olje- og gassressurser. Selskapets hovedkontor

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS 2012. 84. driftsår

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS 2012. 84. driftsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS 2012 84. driftsår Innhold: 1. Generelt om Dragefossen Kraftanlegg AS side 2 1.1 Kort informasjon om selskapet side 2 1.2 Selskapets forretningsområder..

Detaljer

Årsberetning 2012. Lokal kraft i

Årsberetning 2012. Lokal kraft i Årsberetning Superb Design 212 1 Lokal kraft i 1913 213 ÅR ÅRSBERETNING 212 2/2 2/21 Leder 17. april 213 var det 1 år siden Fauske Lysverk leverte sine første elektroner gjennom nettet. I begynnelsen var

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

Årsrapport 2008 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797

Årsrapport 2008 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsrapport 2008 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsberetning 2008 Virksomheten Norsk Luftambulanse AS ble stiftet i 1977 og er et heleid datterselskap av

Detaljer

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsrapport for 2014 Viken Fiber AS Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsberetning 2014 Viken Fiber AS Adresse: Postboks 3628, 3007 DRAMMEN Org.nr:

Detaljer

Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekter 2 19 746 17 313 Sum driftsinntekter 19 746 17 313 Driftskostnader Lønnskostnader 3 22 865

Detaljer

3M Norge AS. Årsrapport 2012. 3M Norge AS. Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no

3M Norge AS. Årsrapport 2012. 3M Norge AS. Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no 3M Norge AS Årsrapport 2012 3M Norge AS Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no 2 Innhold: Revisjonsberetning... 2-3 Organisasjon og nøkkeltall... 4 Utdrag av årsberetning... 5 Resultatregnskap...

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Konsernregnskap for. Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010

Konsernregnskap for. Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010 Skrevet ut: 30.03.2011 13:28:05 Konsernregnskap for Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010 Foretaksnr. 915 070 434 Resultatregnskap Konsernet Morselskapet (Beløp i hele tusen) Note 2010 2009

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G 2003 SEVAN MARINE AS

Å R S B E R E T N I N G 2003 SEVAN MARINE AS ÅRSRAPPORT 2003 1 Å R S B E R E T N I N G 2003 SEVAN MARINE AS Virksomhetsområdet til Sevan Marine AS er leveranse av varer og tjenester til oljeindustrien. Selskapet er lokalisert i Tananger og Arendal.

Detaljer

Guard Systems AS Årsrapport 2014

Guard Systems AS Årsrapport 2014 Guard Systems AS Årsrapport 2014 Guard Systems AS ÅRSRAPPORT 2014 Innhold Årsberetning s. 3-5 Resultatregnskap s. 6 Balanse s. 7-8 Noter s. 9-14 Kontantstrømoppstilling s. 15 Revisjonsberetning s. 16-19

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår Innhold Årsmøtet... 4 Styrets beretning... 5 Lagets organer... 6 Medlemssparing og medlemmer... 7 Lagets drift... 7 Sluttord... 8 Resultatregnskap for Coop Hamarvik 2014... 9 Balanse for Coop Hamarvik

Detaljer

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsberetning 2011 Virksomheten Norsk Luftambulanse AS ble stiftet i 1977 og er et heleid datterselskap av

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118

driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118 Resultatregnskap Note 2010 2009 driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118 driftskostnader Lønnskostnader 12 11 840 10 848 Avskrivninger 2 459 372 Nedskrivning av aksjer 5

Detaljer

Økonomiske transportløsninger vår utfordring og styrke. Årsberetning og regnskap

Økonomiske transportløsninger vår utfordring og styrke. Årsberetning og regnskap Økonomiske transportløsninger vår utfordring og styrke Årsberetning og regnskap Ved den 46. ordinære generalforsamling 26. mars 2008 2 TRANSPORT-FORMIDLINGEN AL Årsberetning og regnskap 2007 Innhold Transport-Formidlingen

Detaljer

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta!

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta! ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2012 Innhold Bauda-konsernet 2 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetningg 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

Camo AS. Årsregnskap 2004

Camo AS. Årsregnskap 2004 Camo AS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 0 1 416 414 Annen driftsinntekt 0 31 058 Sum driftsinntekt 0 1 447 472 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer