ÅRSREGNSKAP. Organisasjonsnummer:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSREGNSKAP. Organisasjonsnummer: 974 526 441"

Transkript

1 ÅRSREGNSKAP 2010 Organisasjonsnummer:

2 ÅRSBERETNING 2010 NORDIC SEAFARMS AS MED KONSERN Virksomheten Nordic Seafarms AS sitt virksomhetsområde er administrasjon av driftsselskaper i konsernet samt omsetning av matfisk av kveite som i hovedsak er produsert av heleide datterselskaper. Videre er driften i konsernet finansiert via morselskapet, følgelig har morselskapet betydelige fordringer på datterselskaper. Konsernets virksomhetsområde og forretningsstrategi er totalintegrert produksjon og salg av oppdrettskveite. Dette omfatter alt fra egen stamfisk beholdning, rognproduksjon, produksjon av yngel og settefisk, matfisk produksjon og salg av ferdige produkter. Konsernets virksomhet foregår i Hordaland og Møre og Romsdal. Morselskapet har sitt salgskontor i Bergen. Resultatdisponering fri egenkapital Sum egenkapital per var for konsernet kr Aksjekapitalen i morselskapet var kr og egenkapitalen er kr For Nordic Seafarms AS ble det bokførte årsresultatet kr ,-. Årets overskudd overføres til annen egenkapital. Konsernet hadde et positivt årsresultat på kr Årets overskudd i konsernet overføres til annen egenkapital. Styret er av den oppfatning at grunnlaget for fortsatt drift er til stede og denne forutsetningen er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. Etter årsskiftet har selskapet gjennomført en emisjon på kr Emisjonen var overtegnet og det ble utstedt nye aksjer til kurs kr 3,- per aksje. Øvrige forhold Konsernet innehar i alt 5 konsesjoner med utslippstillatelser for oppdrett av marine arter. Konsernet driver omfattende og kontinuerlig FoU virksomhet integrert i selskapets drift for å oppnå forbedring i produksjonsprosesser, kostnadseffektivisering samt redusert miljøpåvirkning. Konsernet opererer sin virksomhet innenfor sine utslippstillatelser og utover dette kjenner ikke styret til at selskap i konsernet forurenser det ytre miljø. I morselskapet var det to ansatte ved utløpet av regnskapsåret. Konsernet har i alt 20 fast ansatte, hvorav 5 kvinner, og sysselsetter i alt 25 årsverk. Konsernets arbeidsmiljø vurderes som svært godt og konsernet har en policy som ikke forulemper eller forskjellsbehandler personer på grunn av kjønn, religion eller etnisk tilhørighet. Det har ikke vært skader, ulykker eller sykefravær av betydning. Etter styrets oppfatning er informasjon gitt her i årsberetningen og regnskapet for øvrig av en slik karakter at det gir rettvisende oversikt over Nordic Seafarms AS og konsernets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat ved årsskiftet. Averøy 19. april 2011 Jon Ola Frankplads Styreleder Sigurd Dale Styremedlem James Stove Lorentzen Styremedlem Ann-Tove Kongsnes Styremedlem Inge Midtbø Administrerende direktør

3

4

5 Resultatregnskap - mor/konsern Nordic Seafarms AS Morselskap Konsern Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endr. beh.varer u.tilv og ferdigvarer Varekostnader Lønnskostnader m.m Avskrivning på driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekter datterselskap Annen renteinntekt Annen renteinntekt Annen rentekostnad Annen finanskostnad Resultat av finansposter Resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Årsresultat Overføringer Overført til egenkapital/annen egenkapital Sum disponert Nordic Seafarms AS Side 3

6 Balanse - mor/konsern Nordic Seafarms AS Morselskap Konsern EIENDELER Anleggsmidler Note Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiend Båter Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm Sum varige driftsmidler Finansielle driftsmidler Investering i datterselskap 11, Lån til foretak i samme konsern 11, Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varebeholdning 4, Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Nordic Seafarms AS Side 4

7 Balanse - mor/konsern Nordic Seafarms AS Morselskap Konsern EGENKAPITAL OG GJELD Innskutt egenkapital Note Aksjekapital 7, Beholdning egne aksjer Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital 10 Udekket tap Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 5, Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Bergen, 19. April 2011 Sigurd Dale Jon Ola Frankplads Ann Tove Kongsnes Styremedlem Styreleder Styremedlem Inge Midtbø Adm. Direktør James Stove Lorentzen Styremedlem Nordic Seafarms AS Side 5

8 Noter til konsernregnskap 2010 Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippendringer Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Følgende regnskapsprinsipper er anvendt: Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Omløpsmidler/kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Anleggsmidler Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede. For leieavtaler som representerer finansiering, er beregnet anskaffelseskost aktivert og avskrevet over forventet økonomisk levetid. Tilsvarende er forpliktelsen ført opp som annen langsiktig gjeld og renter er belastet finanskostnader. Varelager For konsernets landbaserte varebeholdninger er benyttet hovedregelen om full tilvirkningskost. Unntak er gjort for beholdning av fisk i sjø, hvor variabel tilvirkningskost er benyttet i tråd med Norsk RegnskapsStandard 1 om varelager, som anmoder om å vise forsiktighet med tilordning av faste tilvirkningskostnader i perioder med stor lageroppbyging. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antat tap. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Konsern Aksjer i datterselskap og mellomværende mellom konsernselskaper er eliminert i konsernbalansen. Konserninterne resultatposter er eliminert i konsernets resultatregnskap. Mer og mindreverdier i konserninterne poster er eliminert mot konsernets egenkapital. Endring av regnskapsprinsipp Konsernet har gjennom egenutvikling og oppkjøp utviklet en betydelig base stamfisk. I forbindelse med planlagt flytting av fisk mellom lokaliteter ble det foretatt en forsiktig fakturering mellom selskapene i konsernet, med en planlagt tilleggsfakturering når overlevelsesandelen kunne fastslås. Denne er nå konstatert og stamfiskverdsettelsen er med virkning for 2010 økt med ca. 6,2 MNOK. Sammenlignbare tall For anleggsmidler er sammenlignbare fjorstall omgruppet for å få fram en mer riktig fordeling mellom de ulike anleggsmiddeltypene Nordic Seafarms AS 1

9 Noter til konsernregnskap 2010 Note 1, Varige driftsmidler Tomt Produksjonsanlegg Båter Driftsløsøre S U M Tekst Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Bokført verdi pr Årets avskrivninger Økonomisk levetid Leasingavtaler som er inngått i 2009 og 2010 er behandlet som finansiell leasing og inngår i oppstillingen ovenfor. Beregnet gjeld knyttet til disse driftsmidlene inngår i posten annen langsiktig gjeld. Note 2, Bundne midler Av innestående i bank er kr , bundne skattetrekksmidler. Note 3 Kortsiktige fordringer Kundefordringer er oppført i balansen til pålydenede, med avsetning for mulige tap, kr ,00. Note 4 Fisk og for i beholdning Lager av fiskefor, kr ,, er verdsatt il kostpris. Beholdning av fisk, kr ,, er verdsatt til full tilvirkningskost, men nedvurdert til virkelig verdi dersom denne er lavere. Kveite i sjøen er verdsatt etter prinsippet tilvirkningsmerkost, jfr. god regnskapsskikk for vurdering av varelager i perioder med stor lageroppbygging. Beholdningen består av stamfisk, yngel og matfisk. Note 5 Pantstillelser Bokført verdi av eiendeler stillet som pant: Driftsmidler Fordringer Fisk, for i beholdning S u m Ovennevnte eiendeler er stillet som pant for følgende gjeld: Kassekreditt Innovasjon Norge S u m Note 6 Fordringer og gjeld Fordringer og gjeld: Langsiktig gjeld med forfall etter 5 år, kr ,. Note 7 Egenkapital Årets egenkapitalbevegelser: Tekst Aksje Egne Overkurs Annen EK/ S U M kapital aksjer Fond Udekket tap Egenkapital pr Korrigeirng IB Kapitalforhøyelse Årets resultat Pr Nordic Seafarms AS 2

10 Noter til konsernregnskap 2010 Note 8 Skatt Beregning av skattemessig resultat : Regnskapsmessig resultat før skatt / Permanente forskjeller / Endring i midlertidige forskjeller Fremførbart underskudd Sum årets skattegrunnlag Årets skattekostnad består av endring utsatt skattefordel, kr Utsatt skatt: Tekst Endring Driftsmidler Finansiell leasing Kundefordringer Fisk i beholdning Gevinst og tapskonto SUM Underskudd til fremføring Sum midlertidige forskjeller Utsatt skattefordel, 28% Note 9 Lønnskostnader, ant. ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m Antall sysselsatte årsverk : 27 Lønnskostnader 2010 _ Lønninger Arbeidsgiveravgift Andre relaterte ytelser Sum Daglig ledelse * Styret_ Lønn og honorar Annen godtgjørelse Sum * Omfatter konsernets totale avlønning for daglig ledelse. Det er kun styre og ledelse i morselskapet som besitter eierposter og tegningsretter og det vises til Morselskapets note som beskriver forholdet. Revisor: Honorar til revisor er kostnadsført med kr , for revisjon, og kr , for annen bistand. Note 10 Selskapskapital For oversikt over de største aksjonærene vises til noter for selskapsregnskapet. Note 11 Konsern Konsernet består av morselskapet Nordic Seafarms AS med følgende heleide datterselskap: Halibut AS, Norsk Kveite AS, Nordic Halibut AS og Norsk Kveiteavl AS Note 12 Tjenestepensjon Selskapene i konsernet plikter å følge lov om obligatorisk tjenestepensjon. Konsernet har tjenestepensjon for alle faste ansatte. Pensjonsordningen er innenfor reglene om obligatorisk tjenestepensjon. Note 13 Eierandeler i og mellomværender med datterselskaper Eierandeler og mellomværender er eliminert i konsernregnskapet. Note 14 Erstatningsoppgjør fiskedød I forbindelse med en forgiftning medførte fiskedød i et av selskapene en erstatningsutbetaling på kr , i 2009, som er bokført som annen driftsinntekt. Nordic Seafarms AS 3

11 Noter 2010 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt: FIFO-metoden for tilordning av anskaffelseskost for ombyttbare finansielle eiendeler, laveste verdis prinsipp for markedsbaserte finansielle omløpsmidler, forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien, pensjonsforpliktelser knyttet til AFP-ordningen er ikke balanseført, leieavtaler er ikke balanseført, langsiktige tilvirkningskontrakter er inntektsført etter fullført kontrakt metoden, pengeposter i utenlandsk valuta er verdsatt til kursen ved regnskapsårets slutt og kostmetoden er benyttet for investeringer i datterselskap/tilknyttet selskap. Egne utgifter til forskning og utvikling og til utvikling av rettigheter er kostnadsført. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget.

12 Note 1 - Lønnskostnader etc Spesifikasjon av lønnskostnader Lønn Arbeidsgiveravgift Andre relaterte ytelser Sum Foretaket har 3 årsverk ved regnskapsperiodens utløp. Note 2 - Ytelse til ledende personer Ytelse til ledende personer Type ytelse Daglig leder Styret Lønn Annen godtgjørelse Sum Note 3 - Revisjonshonorar Revisjon og andre tjenester Kostnadsført revisjonshonorar for 2010 utgjør kr Honorar for annen bistand utgjør kr Note 4 - Spesifikasjon av varige driftsmidler Spesifikasjon varige driftsmidler Tomter Landbasert anlegg Driftsløsøre S U M Anskaffelseskost Tilgang i året Avgang i året Anskaffelseskost Balanseført verdi pr Årets avskrivninger Økonomisk levetid 50 5 Note 5 - Skatt Grunnlag for beregning av skatt 2010 Ordinært resultat før skattekostnad /- Årets endring i midlertidige forskjeller Fremførbart underskudd / korreksjonsinntekt ( ) Sum årets skattegrunnlag 0 +/- Endring i utsatt skatt/utsatt skattefordel Sum skattekostnad i resultatregnskapet

13 Note 6 - Investering I Datterselskap Investering I Datterselskap Foretaksnavn Eierandel/ stemmeandel Selskapets egenkapital 31. desember 2010 Selskapets resultat for 2010 Halibut AS 100 % Nordic Halibut AS 100 % Norsk Kveite AS 100 % Norsk Kveiteavl AS 100 % Sum Note 7 - Konsern lån annet foretak Konsern lån annet foretak Type Foretak i samme konsern - Halibut AS Foretak i samme konsern - Nordic Halibut AS Foretak i samme konsern - Norsk Kveite AS Foretak i samme konsern - Norsk Kveiteavl AS Sum Konsernet består av morselskapet Nordic Seafarms AS med følgende heleide datterselskap: Halibut AS, Nordic Halibut AS, Norsk Kveite AS og Norsk Kveiteavl AS. Note 8 - Midl. forskjeller - Utsatt skatt/skattefordel Utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt. Midlertidige skatteøkende og skattereduserende forskjeller som kan utlignes er nettoført. Midlertidige forskjeller knyttet til: Endring Anleggsmidler Omløpsmidler (20 000) (20 000) Skattemessig fremførbart underskudd ( ) ( ) ( ) Sum midlertidige forskjeller ( ) ( ) ( ) Utsatt skattefordel basert på 28% ( ) ( ) ( ) Note 9 - Kundefordringer Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer. Det er ikke tapsført kundefordringer i løpet av Spesifikasjon kundefordringer Kundefordringer til pålydende Avsatt til dekning av usikre fordringer (20 000) (20 000) Netto oppførte kundefordringer Note 10 - Bankinnskudd I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekksmidler med kr

14 Note 11 - Egenkapital Spesifikasjon egenkapital Aksjekapital Overkurs Annen EK Sum Egenkapital Økning aksjekapital/overkursfond Årets resultat Egenkapital Note 12 - Pantstillelser og garantier m.v. Pantstillelser og garantier m.v. Spesifikasjon Kassekreditt, Sparebanken Vest Gjeld til Innovasjon Norge, Øvrig langsiktig gjeld (inkl. finansiell leasing) Sum Balanseført verdi av eiendeler pantsatt for egen gjeld Driftsmidler Fordringer Sum Selskapet har stilt som garantist for datterselskapenes gjeld, kredittavtaler og avtaler forøvrig. De pantstilte eiendelene står derfor som sikkerhet også overfor datterselskapenes avtaler. Note 13 - Obligatorisk tjenestepensjon Obligatorisk tjenestepensjon Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert pensjonsordning som tilfredstiller kravene i loven. Note 14 - Aksjonærliste Foretakets aksjonærer pr Foretaket har 150 aksjonærer. Nedenfor vises de 20 største aksjonærene. Aksjonærens navn Antall aksjer Eierandel Dragesund Invest AS ,4 % Investinor AS ,8 % NRP Seaffod AS ,9 % Jongdal AS ,3 % Rolfs Holding AS ,9 % Jon Ola Frankplads ,8 % Dragesund, Petter ,6 % Caiano Fisk AS ,0 % Dale, Sigurd ,8 % Elvebakk, Knut Torfinn ,8 % Friberg, Hilde Marie Bjerknes ,7 % Helseth, Anne Birkedal ,7 % Strand, Christin ,7 % Topp, Grethe Lyberg ,7 % Tuveng, Grethe Birkedal ,7 % Lyberg, Anne Marit ,5 % Skareide AS ,1 % Jaren Heller AS ,0 % Rasmussen, Janne Karin ,9 %

15 Rasmussen, Mette Lyberg ,9 % Sum ,38 % Note 15 - Aksjekapital Foretaket har aksjer, pålydende kr 3,00, noe som gir en samlet aksjekapital på kr Administrerende direktør, Inge Midtbø, eier direkte og indirekte aksjer i selskapet og har direkte eller indirekte tegningsrettigheter for aksjer til kr. 3,00 pr. stk. Følgende styremedlemmer eier direkte og inndirekte følgende aksjeposter og tegningsretter: Jon Ola Frankplads, aksjer og tegningsretter til kurs kr. 3,00 pr. stk. Sigurd Dale: aksjer og tegningsretter til kurs kr. 3,00 pr. stk. Forøvrig har Edvard Henden, ansatt i foretaket, tegningsretter til kr. 3,00, Revisor har ikke aksjer i selskapet. Note 16 - Langsiktig gjeld Langsiktig gjeld med forfall etter 5 år, kr ,00.

ÅRSREGNSKAP. Organisasjonsnummer: 974 526 441

ÅRSREGNSKAP. Organisasjonsnummer: 974 526 441 ÅRSREGNSKAP 2010 Organisasjonsnummer: 974 526 441 ÅRSBERETNING 2010 NORDIC SEAFARMS AS MED KONSERN Virksomheten sitt virksomhetsområde er administrasjon av driftsselskaper i konsernet samt omsetning av

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2006 ORGANISASJONSNUMMER: 974 526 441

ÅRSREGNSKAP 2006 ORGANISASJONSNUMMER: 974 526 441 ÅRSREGNSKAP 2006 ORGANISASJONSNUMMER: 974 526 441 Resultatregnskap - mor/konsern Nordic Seafarms AS Morselskap Konsern 2006 2005 Driftsinntekter og driftskostnader Note 2006 2005 35 498 562 18 981 418

Detaljer

KONSERN OG SELSKAPSREGNSKAP FOR

KONSERN OG SELSKAPSREGNSKAP FOR KNSERN G SELSKAPSREGNSKAP FR NRDIC SEAFARMS AS 2014 Innhold Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Kontantstrømoppstilling Revisjonsberetning rg.nr 974 526441 I~ 'BEI

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Øvre Holding AS Adresse: Dronningens gate

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS 2012. 84. driftsår

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS 2012. 84. driftsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS 2012 84. driftsår Innhold: 1. Generelt om Dragefossen Kraftanlegg AS side 2 1.1 Kort informasjon om selskapet side 2 1.2 Selskapets forretningsområder..

Detaljer

4tech ASA med datterselskap. Årsregnskap 2006

4tech ASA med datterselskap. Årsregnskap 2006 4tech ASA med datterselskap Årsregnskap 2006 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern 2006 2005 Note 2006 2005 Driftsinntekter 13 785 114 15 164 782 Salgsinntekter av varer og tjenester 10 15 315 733 16 548

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS 2013. 85. driftsår

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS 2013. 85. driftsår ÅRSMELDING 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS 2013 85. driftsår Innhold: 1. Generelt om Dragefossen Kraftanlegg AS side 2 1.1 Kort informasjon om selskapet side 2 1.2 Selskapets forretningsområder..

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2005. 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern. 2005 2004 Note 2005 2004

Årsregnskap 2005. 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern. 2005 2004 Note 2005 2004 Årsregnskap 2005 4tech ASA med datterselskap 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern 2005 2004 Note 2005 2004 Driftsinntekter 15 164 782 19 507 587 Salgsinntekter av varer og tjenester 10 16 548 082 19 011

Detaljer

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat Resultatregnskap Nordic Petroleum AS 2013 2014 Tekst Note 2014 2013 1 5400 640 652 Salgsinntekter 85 589 0 298 305 829 655 Andre driftsinntekter 829 655 298 305 1 838 305 1 470 307 Sum driftsinntekter

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsrapport 2003 D1240901. Repant AS, Gråterudveien 2, 3036 Drammen Tlf. 32 20 91 00 www.repant.com

Årsrapport 2003 D1240901. Repant AS, Gråterudveien 2, 3036 Drammen Tlf. 32 20 91 00 www.repant.com Årsrapport 2003 D1240901 Repant AS, Gråterudveien 2, 3036 Drammen Tlf. 32 20 91 00 www.repant.com ÅRSBERETNING FOR REGNSKAPSÅRET 2003 Repant AS utvikler, produserer, markedsfører, selger og vedlikeholder

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493

NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493 NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493 Årsberetning 2012 Virksomhetens art og hvor den drives Selskapets virksomhet er leting etter og utvikling av olje- og gassressurser. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Ringnes Park Senter AS. Årsrapport 2010

Ringnes Park Senter AS. Årsrapport 2010 Ringnes Park Senter AS Årsrapport 2010 Ringnes Park Senter AS Årsberetning 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Ringnes Park Senter AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom sine datterselskaper

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap 2014 for

Årsregnskap 2014 for Årsregnskap 2014 for Sandmo & Svenkerud AS Org.nr. 984158831 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset ValHall AS Autorisert regnskapsførerselskap Halandv. 3 3540 NESBYEN Organisasjonsnr. 980289648 Resultatregnskap

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer