ÅRSREGNSKAP 2006 ORGANISASJONSNUMMER:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSREGNSKAP 2006 ORGANISASJONSNUMMER: 974 526 441"

Transkript

1 ÅRSREGNSKAP 2006 ORGANISASJONSNUMMER:

2

3

4 Resultatregnskap - mor/konsern Nordic Seafarms AS Morselskap Konsern Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Varekostnader End.beh.varer u.tilv. og ferdigvarer Lønnskostnader Avskrivning på driftsmidler Annen driftskostnad Sumdriftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt Annen rentekostnad Annen finanskostnad Resultat av finanskostnader Resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Årsoverskudd(Årsunderskudd) Overføringer 0 0 Avsatt til dekning av tidligere udekket tap Avsatt til annen egenkapital Overført til udekket tap Overført fra annen egenkapital Sumdisponert Nordic Seafarms AS Side 1

5 Balanse - mor/konsern Nordic Seafarms AS Morselskap Konsern Eiendeler Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter Produksjonsanlegg Transportmidler Båter Kontorutstyr Sum varige driftsmidler Finansielle driftsmidler Investeringer i aksjer og andeler Lån til fortak i samme konsern Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler 0 0 Beholdning kveite mm Fordringer Kundefordringer Fordringer på konsernselskap Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler Nordic Seafarms AS Side 2

6

7 Nordic Seafarms AS Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippendringer Noter til konsernregnskap 2006 Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Følgende regnskapsprinsipper er anvendt: Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedragen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Anleggsmidler Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Nedskrivingen reverseres når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger er til stede. Varer Varer er vurdert til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Konsern Aksjer i datterselskap og mellomværende mellom konsernselskaper er eliminert i konsernbalansen. Konserninterne resultatposter er eliminert i konsernets resultatregnskap. Mer og mindreverdier i konserninterne poster er eliminert mot konsernets egenkapital. Endring av regnskapsprinsipp Det har ikke vært noen endring i regnskapsprinsipp. Note 1 Varige driftsmidler Kontor utstyr Produksjonanlegmidler Transport- Båter Tomter Sum Anskaffelseskost Tilgang Avgang 0 Anskaffelseskost Oppskrevet før Akkumulerte avskrivninger Akkumulerte nedskrivninger Reverserte avskrivninger Bokført verdi pr Årets avskrivninger Hele 1000 Tilgang/avg. Tilgang/avg. Tilgang/avg. Tilgang/avg. Tilgang/avg. Tilgang/avg Sum Note 1A Estimatendring Konsernet reverserte tidligere foretatte avskrivinger på landanlegg i Anlegget er løpende vedlikeholdt og meget funksjonelt. Anlegget har en going concern verdi så vel som en virkelig verdi som langt overstiger bokført verdi etter reverseringen. Anlegget er under oppgradering, blant annet med ny produksjonshall. Avskrivinger settes til 0 i Ny avskrivingsplan fra og med 2007 vil gi årlige avskrivinger på 2% av kostpris. 1 av 4

8 Nordic Seafarms AS Note 2 Bundne midler Noter til konsernregnskap 2006 Av innestående i bank er kr ,- bundne skattetrekksmidler. Summen dekker konsernets skyldige skattetrekk ved årsskiftet. Note 3 Kortsiktige fordringer Kundefordringer er oppført i balansen til pålydende med fradrag for mulige tap kr Note 4 Fisk og for i beholdning Lager av fiskefor kr ,- er verdsatt til kostpris. Beholdning av fisk kr ,- er verdsatt til tilnærmet tilvirkingskost. Beholdningen består av stamfisk, yngel og matfisk. Note 5 Pantstillelser Bokført verdi av eiendeler stillet som pant: Driftsmidler Fordringer Fisk, for i beholdning Sum Ovennevnte eiendeler er stillet som pant for følgende gjeld: Kassekreditt SND Gjeldsbrevlån Note 6 Fordringer og gjeld Fordringer og gjeld: Langsiktig gjeld med forfall etter 5 år Note 7 Selskapskapital Aksjekapitalen i Nordic Seafarms AS består av aksjer à kr. 3,-. Administrerende direktør Inge Midtbø eier direkte og indirekte aksjer i selskapet. Følgende styremedlemmer eier direkte og indirekte følgende aksjeposter: Jon Ola Frankplads aksjer Sigurd Dale aksjer Revisor eier ikke aksjer i selskapet. Følgende aksjonærer eier mer enn 0,5% av aksjene i selskapet. Totalt antall Selskapsnavn/Etternavn Poststed Antall aksjer Andel Lyberg Oslo ,53 % Kulild Invest AS Oslo ,21 % Sydvestor Vekst AS Ulsteinvik ,82 % Jongdal AS Nesøya ,22 % Frankplads Borgen ,22 % Dragesund Oslo ,85 % Elvebakk Oslo ,93 % Dale Nesøya ,91 % Caiano Fisk AS Haugesund ,67 % Skareide AS Bergen ,03 % Gamma Finans AS Deknepollen ,54 % Hektor AS Oslo ,53 % Monsen Oslo ,53 % Nordic Seafarms AS Bergen ,44 % Skårungene AS Skedsmokorset ,27 % Odin Invest AS Borgen ,23 % Stock Investment AS Nøtterøy ,92 % Midtbø Bergen ,92 % Sørheim Oslo ,89 % Siriuskalven AS Drøbak ,84 % Robertsen Drøbak ,80 % Konsernbygg AS Oslo ,70 % M. Frankplads Borgen ,61 % Kalvenes Storebø ,61 % Henden Averøy ,61 % JM. Frankplads Borgen ,61 % 2 av 4

9 Nordic Seafarms AS Noter til konsernregnskap 2006 Note 8 Skatt Beregning av skattemessig resultat : Regnskapsmessig resultat før skatt Permanenete forskjeller Skattefunn Midlertidige forskjeller Sum skattemessig resultat Årets skattekostnad består av: Endring utsatt skatt Netto skattekostnad Utsatt skatt: Endring Driftsmidler Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Fisk i beholdning Gevinst og tapskonto Aksjer 0 0 Sum Underskudd til fremføring Grunnlag utsatt skatt Utsatt skattefordel, 28% Note 9 Egenkapital Årets egenkapitalbevegelser : Aksjekapital Egne aksjer Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital pr Nyemisjon Kjøp egne aksjer Salg egne aksjer Reversert tap fordr ing + aksjer 0 Konserndiff Årets resultat Pr Note 10 Lønnskostnader, ant. ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m. Gjennomsnittlig antall ansatte : 13 Lønnskostnader Lønninger Styrehonorar Arbeidsgiveravgift Annen godtgjørelse Sum Adm.direktør Styret Lønn og honorar Annen godtgjørelse Sum Ved oppsigelse fra selskapets side, har administrerende direktør avtale om et vederlag som tilsvarer 3 årsinntekter. Administrerende direktør har oppsjon på kjøp av aksjer til kr 3,- pr aksje. Han har videre opsjon på kjøp av aksjer til kr. 6,- pr. aksje. Styreleder har opsjon på kjøp av aksjer til kr. 6,- pr. aksje. Revisor: Kostnadsført revisjonshonorar i 2006 utgjør : kr Annen bistand fra revisor er kostnadsført med: kr Note 11 Konsern. Konsernet består av morselskapet Nordic Seafarms AS med følgende heleide datterselskap: Halibut AS, Norsk Kveite AS, Nordic Halibut AS og Norsk Kveiteavl AS Note 12 Tjenestepensjon. Selskapene i konsernet plikter å følge lov om obligatorisk tjenestepensjon. Konsernet har innført tjenestepensjon for alle fast ansatte. Pensjonsordningen er innenfor reglene om obligatorisk tjenestepensjon. 3 av 4

10 Nordic Seafarms AS Noter til konsernregnskap 2006 KONTANTSTRØMANALYSE Likvider tilført/-brukt på drift Resultat før skatter Ordinære avskrivinger Tap fordring kveiteavl, reversert Nedskriving aksjer Sum Økning/+reduksjon varelager Økning/+reduksjon kortsiktige Fordringer Økning/-reduksjon leverandørgjeld A: Netto likviditetsendring fra drift Likvider tilført/-brukt på investeringer -Utbetaling v/investering i aksjer 0 0 +Salg av aksjer 0 0 -investering i Driftsmidler Salg av Driftsmidler B: Netto likviditetsendring fra investeringer Likvider tilført/-brukt på finansiering Endring andre langs. Fordr. 0 0 Endring av kassekreditt Endring annen kortsiktig gjeld Endring langsiktig gjeld Endring av egenkapital Kjøp/salg egne aksjer Endring ansvarlig lån 0 C: Netto likviditetsendring fra finansiering A+B+C: Endring likvider gjennom året Likviditetsbeholdning 1/ Likviditetsbeholdning 31/ av 4

ÅRSREGNSKAP. Organisasjonsnummer: 974 526 441

ÅRSREGNSKAP. Organisasjonsnummer: 974 526 441 ÅRSREGNSKAP 2010 Organisasjonsnummer: 974 526 441 ÅRSBERETNING 2010 NORDIC SEAFARMS AS MED KONSERN Virksomheten sitt virksomhetsområde er administrasjon av driftsselskaper i konsernet samt omsetning av

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat Resultatregnskap Nordic Petroleum AS 2013 2014 Tekst Note 2014 2013 1 5400 640 652 Salgsinntekter 85 589 0 298 305 829 655 Andre driftsinntekter 829 655 298 305 1 838 305 1 470 307 Sum driftsinntekter

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsregnskap 2005. 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern. 2005 2004 Note 2005 2004

Årsregnskap 2005. 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern. 2005 2004 Note 2005 2004 Årsregnskap 2005 4tech ASA med datterselskap 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern 2005 2004 Note 2005 2004 Driftsinntekter 15 164 782 19 507 587 Salgsinntekter av varer og tjenester 10 16 548 082 19 011

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter Salgsinntekt 4 116 964 1 997 353

Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter Salgsinntekt 4 116 964 1 997 353 Wireless Reading Systems Holding ASA RESULTATREGNSKAP 30.06.04 Note 30.06.2004 31.12.2003 Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter Salgsinntekt 4 116 964 1 997 353 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Note 2014 2013 ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Transportmidler 309 429 Inventar, IKT-utstyr, kontormaskiner 12 24 Sum varige driftsmidler 6 322 454

Note 2014 2013 ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Transportmidler 309 429 Inventar, IKT-utstyr, kontormaskiner 12 24 Sum varige driftsmidler 6 322 454 36 37 RESULTATREGNSKAP 01.01. 31.12. BALANSE PR. 31.12. Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Medlemskontingent og serviceavgift 1 27 919 26 665 Innkjøpsavtaler 2 25 546 23 604 Driftsinntekt, camping 6 107 5

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

Generalforsamling. Kragerø Golf AS

Generalforsamling. Kragerø Golf AS Generalforsamling Kragerø Golf AS 25. februar 2010 Til aksjonærene i Kragerø Golf AS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I KRAGERØ GOLF AS Det innkalles med dette til generalforsamling i Kragerø Golf AS torsdag

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Wireless Reading Systems Holding ASA Side 3

Wireless Reading Systems Holding ASA Side 3 Wireless Reading Systems Holding ASA Side 3 Note 1 Regnskapsprinsipper I årsregnskapet er alle poster verdsatt og periodisert i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og reglene som følger av

Detaljer

STUDENTSAMSKIPNADEN I OSLO

STUDENTSAMSKIPNADEN I OSLO STUDENTSAMSKIPNADEN I OSLO RESULTATREGNSKAP inklusive aksjeselskaper Note Driftsinntekter og -kostnader Salgsinntekter 2 59 411 215 55 001 070 373 194 885 367 831 981 Inntektsføring tilskudd 6 12 574 946

Detaljer

Camo AS. Årsregnskap 2004

Camo AS. Årsregnskap 2004 Camo AS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 0 1 416 414 Annen driftsinntekt 0 31 058 Sum driftsinntekt 0 1 447 472 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

KONSERN OG SELSKAPSREGNSKAP FOR

KONSERN OG SELSKAPSREGNSKAP FOR KNSERN G SELSKAPSREGNSKAP FR NRDIC SEAFARMS AS 2014 Innhold Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Kontantstrømoppstilling Revisjonsberetning rg.nr 974 526441 I~ 'BEI

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer