Retningslinjer for faglig avgrensning i Henvisningsprosjektet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Retningslinjer for faglig avgrensning i Henvisningsprosjektet 2001-2003"

Transkript

1 1 Retningslinjer for faglig avgrensning i Henvisningsprosjektet Faggruppen for manuell terapi

2 2

3 3 Innhold Formål med retningslinjene... 4 Formål med retningslinjer for faglig avgrensing... 5 Noen sosiologiske perspektiver... 5 Hva sier lovverket om faglig avgrensing?... 7 Manuellterapeutens fagområde... 7 Fysioterapeutens virkefelt... 7 Manuellterapeutens virkefelt... 7 Forsvarlighetsparagrafen... 8 NFFs yrkesetiske retningslinjer... 8 Noen grensetilfeller... 8 Faglig avgrensning og manuellterapeutens forhold til ulike samarbeidspartnere... 9 Fastlege og spesialist... 9 Epikrise til allmenlege... 9 Henvisning til fysioterapeut Henvisning til andre som manipulerer Kiropraktorer Bedri shelsetjeneste Henvisning av pasient til ergoterapeut Arbeidsgiver og pårørende Hjelpepersonell Samarbeid med trenings- og helsestudio Dokumentasjonsplikt Faglig avgrensning og sykmelding A ester, legeerklæring o.l Taushetsplikten Samarbeid om rådgivning og informasjon Kollegiale forhold Markedsføring Fagutvikling Påpeking av faglig uskikkethet hos samarbeidspartnere Opplysnings- og meldeplikt Referanser Layout: Espen Mathisen/Faggruppen for manuell terapi September 2003

4 4 Formålet med retningslinjene I forbindelse med oppstart av Henvisningsprosjektet (forsøksordning for kiropraktorer og fysioterapeuter med videreutdanning i manuell terapi, fastsa av Sosial- og helsedeparte mentet 6. juli 2001 med hjemmel i lov av 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd tredje ledd) i september 2001, ble det bestemt at det skulle utvikles 7 forskjellige retnings linjer (veiledere), som ville få betydning for manuellterapeuter i prosjektperioden. Manuellterapeutene i de 3 prøvefylkene ble delt inn i 7 grupper med ansvar for hver sin retningslinje. E er å ha mo a forslagene, bestemte styret i faggruppen at utkastene må e bearbeides noe og 3 kollegaer fikk i oppdrag å fullføre prosjektet. Det ble søkt midler fra Fondet til videre- og e erutdanning til gjennomføring. I søknaden heter det bl.a.at manuell tera peut ene har behov for retningslinjer som ivaretar de utfordringene de får som primær kontakter. Videre heter det at formålet er å bedre kompetansen til fysioterapeuter med videreutdan ning i manuell terapi og at arbeidet kan få betydning for andre fysioterapeuter i primær kon tak trollen. Retningslinjene skal kunne formidles videre til andre brukere gjennom kurs/ kongresser, fagtidsskri og websider. NFF har tidligere utarbeidet en del standarder innenfor ulike områder av fysioterapien. Standardene er for tiden til revidering og er derfor ikke i særlig grad bli beny et som bakgrunnsstoff i de e arbeidet. En god veileder bør kunne bidra til å gi pasienten bedre behandling, redusere risikoen for feilbehandling og bedre effektiviteten i behandlingskjeden. I forhold til kliniske retningslinjer er disse o e bli betegnet som; systematisk utviklete råd og konklusjoner for å hjelpe helse arbeider og pasient til å velge passende/hensiktsmessig behandling for en definert klinisk problemstilling. Retningslinjer er et av mange virkemidler i arbeidet med å kvalitetssikre manuellterapeutens helsetjenester. En forutsetning er at de følges opp av den enkelte og at de oppdateres e er behov, for på den måten å være et effektivt hjelpemiddel i det kontinuerlige forbedrings arbeidet innen manuell terapi. Statens helsetilsyn har utarbeidet følgende forord til sine veiledere. Den re slige stilling vil være den samme også for en veileder fra et annet fagmiljø: «Innholdet i Helsetilsynets faglige veiledere er i utgangspunktet ikke direkte re slig bindende for mo akerne. Veilederne kan inneholde referanser til bestemmelser og beslut ninger som er gi med bindende virkning. Utover det er imidlertid innholdet i prinsippet å anse som anbefalinger og råd. På områder hvor statens helsetilsyn i lov eller forskri er gi myndighet til å gi bindende påbud til helsetjenesten, gis disse i form av enkeltvedtak eller forskri. De e betyr ikke at de anbefalinger og råd som gis i faglige veiledere er uten enhver re slig betydning. Statens helsetilsyn beskriver i sine faglige veiledere o e en prak sis eller fremgangsmåte som må anses å gjenspeile allment aksepterte faglige normer. Helse tilsynet gir på denne måten signaler om hvor listen for forsvarlighet eller helse lovgivning ligger. Den som velger løsninger som i vesentlig grad avviker fra veiledernes anbefalinger, må være for beredt på å kunne dokumentere og begrunne sine valg. Det er flere eksempler som viser at domstolene i vurderingen av aktsomheten eller forsvarligheten av en handling har lagt vesent lig vekt på de normer for forsvarlig virksomhet som har kommet til u rykk i veiledninger fra tilsynsmyndighet.» Retningslinjene er bli nokså forskjellige fordi de dekker svært ulike områder. I noen forskri er er det mye li eratur å stø e seg til, mens andre hovedsakelig baserer seg på empiri, beskrevet i forskri ene. Kilde: Statens Helsetilsyn; Retningslinjer for retningslinjer. IK 2653 første versjon,nov.1998.

5 5 Formålet med retningslinjer for faglig avgrensing Frem til nå har manuellterapeuten vært vant til å forholde seg til pasienter, kolleger, leger, sykehus, trygde kontor, pasientens arbeidsmiljø og pasientens pårørende som stø espillere til en henvisende instans. Gjennom Henvisningsprosjektet kommer manuellterapeuten inn i nye roller i forhold til pasienten; pasientens primærlege og/eller legevak jenester; spesialis jenester som sykehus, røntgen institu er og legespesialister; bedri shelsetjeneste og pasientens nærmiljø; kolleger innen fysioterapifaget og kiropraktorer; utøvere utenfor det etablerte helsevesen, samt trygdeetaten. Manuellterapeuten blir nødt til å trekke opp nye faglige avgrensninger mot de fleste av disse yrkesgrupper når de opptrer som samarbeidspartnere. Faglig avgrensning omfa er ikke bare praksisfelt, men også manuellterapeutens sosiale relasjon til disse samarbeidspartnere. Selv om manuellterapeuten har opparbeidet seg en sunn yrkessosial intelligens gjennom sin praksis som manuellterapeut e er gammel ordning, må han innse at han stiller med mangel full erfaring på flere områder. Det kan derfor være vel anvendt tid å reflektere over en del situasjoner han kan tenkes å komme opp i.. Forsvarlighetsparagrafen, det yrkesetiske lovverk og allmenngyldige mellommenneske lige etiske spilleregler blir kart og kompass hjelpemidlene som gir påbud og føringer for hvordan en kan løse den enkelte situasjon. I tillegg vil vi se li på mekanis mene bak mellommenneskelige relasjoner, sykdomsforståelse og kommunikasjonsstruktur som en teoretisk bakgrunn for de ulike former for samarbeid som vil kreves av manuellterapeuten. Noen sosiologiske perspektiver Sosiologiske analyser skildrer og tolker mellommenneskelige hendelser. Manuell terapi finner sted i en kulturell sammenheng innenfor sosiale systemer. Innen disse rammer beny er alle manuellterapeuter seg av dagliglivssosiologi, hvor de gjør bruk av stilletiende og utemati serte teorier, metoder og modeller for analyser - en sosial intelligens. Innledningsvis kan det være ny ig å bruke sosiologiske modeller og et analytisk perspektiv for å vurdere den nye rollen som primærbehandler og det tverrfaglige samarbeidet i lys av denne endringen. De e innbefa er vurdering av sykdom som et sosio kulturelt u rykk, vurdering av sykdomsatferd og mestring (sykerolle og pasientrolle), vurder ing av rollen de ulike aktører i helse vesenet har, samt en vurdering av hvilke konsekvenser oppspli ingen av fysioterapeut rollen vil få for manuellterapeuter. Teksten her har beny et Per Måseides lærebok Medisinsk sosiologi som bakgrunnsstoff 1. Manuellterapeutens ulike roller Manuellterapeuten kan ha både rollen som primærkontakt (når han tar pasienten inn uten henvisning), som sekundærkontakt (når pasienten er henvist til ham), som arbeidskollega, som kamerat. Alle disse rollene stiller sosiale og kulturelle krav til den enkelte manuell terapeut. Manuellterapeuten går inn i eksister ende roller, og må dermed utføre handlinger i sam svar med standardiserte samfunnsmessige krav, inklusivt de lovverk han er pålagt å følge. Det er derfor viktig at manuellterapeuten til enhver tid vet hvilken rolle han er i; hvilken ha han har på seg. Sykdomsforståelse og diagnostisk kultur Der er ulike perspektiver på sykdomsbegrepet, og sykdomsforståelse dreier seg om oppfat ninger av hva som er gyldig syn på fenomenet sykdom. Mens årsaksforklaring er av sykdom handler om hva som skaper eller fører til sykdom (etiologi), dreier sykdomsfor stå else seg om sykdomslære (nosologi). Her kjenner manuellterapeutene seg igjen når begreper som hyper- og hypomobilitet,

6 6 for- og bakoverrotert ilium, og se e på plass L5 nevnes. Syk doms forståelse i manuell terapi lar seg ikke uten videre selge til andre yrkesgrupper ne opp fordi sykdoms forståelse er sosiokulturelt betinget. Pasientens kultur (sosioøkonomisk, etnisk, religiøst) påvirker hans/hennes opplevelse av symptomer og hvordan symptomene u rykkes av pasienten. Sosial og kulturell læring vil også påvirke det vokabularet (språk, ordtilfang og utrykksform) som blir beny et av pasienten til å definere plagene sine. Og på mo agersiden vil symptomer få status som erfaring og sykdomstegn, som igjen blir gjort til gjenstand for klinisk praksis. Symptomene vil på denne måten få status som meningsfulle. På denne måten blir symptomer opplø et til manifesta sjoner på sykdom. Men hva som er meningsfylt, kan som nevnt være kulturelt be tinget. Manuellterapeuten vil her kunne møte kommunikasjonsbarrierer både mot pasienter fra andre kul tur elle lag og fremmede kulturer, og mot andre helseprofesjoner med en divergerende sykdoms forståelse. Noen ganger vil det være slik at flere yrkesgrupper vil mene å kunne det samme, men de er uenige om hva som er re. Andre ganger kan én yrkesgruppe noe som de andre ikke kan, eller de har ikke legal anledning til å utføre det og må samarbeide med andre. Men samarbeidet mellom disse gruppene, som dels har innsikt i kompetansen til hverandre, skal ideelt se fungere slik at man får en optimal håndtering og behandling av pasientene. Symptomer innebærer en symbolkarakter som blir tillagt mening både av den som har symp tomet og personer som omgir pasienten. Symptomer og sykdomstegn har ulik betydning for ulike mennesker og for ulike kulturer (sosioøkonomisk, etnisk, religiøst). Det er kulturelt og sosialt fastlagt hva slags symptomer folk er villige til å tolerere (smertenivå, alvorlighetsgrad). Noen symptomer kan gi høyere status enn andre (migrene vs. hodepine). Visse sykdommer virker sosialt stigmatiserende og isolerende (psykiske sykdommer), og motstanden til å aksep tere symptomene kan da være stor. Det er de e sosiale og opplevelsesmessige aspektet av sykdom som har stor innvirkning på syk doms atferd; hva slags syke rolle en person går inn i i. Sykdomsatferd er derfor ikke nødvendigvis kny et til sykdom eller sykdommens kvalitet. Det er sykdomsatferden, ikke sykdom men, som er avgjørende for i hvilken grad pasienter søker hjelp, og for hva slags hjelp som søkes. Derfor er pasientens opplevelse av sykdom, og deres sosiale og kulturelle miljø, faktorer som forklarer sammenhengen mellom sykdom og bruk av helsetjenester. De e påvirker altså pasientenes preferanser for hvilke yrkesgrupper de velger å beny e, og den innbyrdes status de tillegger den enkelte yrkesgruppe. Kommunikasjon Endringen fra å være sekundærkontakt til å være primærkontakt, vil sannsynligvis påvirke både kommunikasjonsmønsteret (hvem som kommuniserer med hvem, og hvordan manuell terapeutene kommu niserer) og kommunikasjonsstrukturen (forholdet mellom de ulike fagper soner). Forholdet mellom yrkesprofesjoner er preget av ulike samarbeidsformer. Man skiller mellom roller (på sykehus: kirurg, nevrolog, ortoped) og posisjoner (ass.lege, overlege, osv.). Rollene er stort se organisert i en horisontalstruktur de er stort se sideordnet. Posisjonene er derimot organisert i en vertikalstruktur de er formelt se innordnet i et system av over ordnet/under ordnet. Kommunikasjonsstrukturen vil påvirkes av hvorvidt den skjer mellom roller eller posisjoner. Selvsagt er det store individuelle forskjeller her preget av holdning, arbeidssitua sjon og type oppgaver. De nye forskri ene i prøveordningen gjør manuellterapeutene til en mer autonom yrkesgruppe. Men formelle re igheter gir ikke automatisk en ny rolleidentitet. Det blir opp til manuellterapeuten å definere sin sosiale rolle og posisjon gjennom si kommunikasjons mønster. I det målrasjonelle orienterte samfunnet manuellterapeutene i dag betjener, legges det stor vekt på dokumenta sjon gjennom forskningsbasert kunnskap. Autonomi er viktig også her, fordi manuellterapeutene da i langt større grad kan være premissleverandører for nødvendig forskning. i) De e forhold kommer i tillegg til de rent «spekulative» tilfeller vi kan møte, der noen diagnoser gir en (bedre) økonomisk kompensasjon enn andre (honorar takst, erstatningssaker).

7 7 Hva sier lovverket om faglig avgrensing? Manuellterapeutens fagområde Hva er manuellterapeutens praksis? Et lite presist svar kan være det manuellterapeuter gjør. Vil alle tiltak manuellterapeuten gjør med sine pasienter anses som like relevant? Kan det å informere, gi råd, eller bare snakke med pasienter regnes som manuell terapi? Det kan her være naturlig å skille mellom hva som er helsehjelp og hva som er mellommenneskelig samhandling. I Helsepersonelloven 1 er helsehjelp definert som enhver handling som har forebyggende, diagnostisk, behandlende, helsebevarende eller rehabiliterende mål og som utføres av helsepersonell. Manuellterapeutens faglige kvalifikasjoner vil e er loven være en konsekvens av utdanningen: Grunnutdanning i fysioterapi og videreutdanning i manuell terapi. Siden manuellterapeuten er fysioterapeut som dere er har ta en spesialistutdanning i manuell terapi, kan det være hensiktsmessig å se både på hva fysio terapeutens virkefelt er, og fordypningsstudiet som defineres som manuell terapi. Fysioterapeutens virkefelt På NFFs hjemmeside står det hva NFF anser som fysioterapeuters virkefelt 2 : Fysioterapeuters kunnskap om og erfaring med kroppen og dens behov og muligheter for bevegelse, er sentrale elementer i yrkesutøvelsen. Den grunnleggende forståelsen baserer seg på viten om menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner og bevegelsesutvikling. Fysioterapi re et mot kroppslige og psykiske plager samt tilre elegging av menneskets livs- og arbeidsbetingelser, kan bevare og fremme god helse. Menneskets funksjon er avheng ig av helsetilstand, personlighet og livsbetingelser. En ubalanse i disse faktorene kan utløse sykdom. Fysioterapi tar utgangspunkt i menneskets ressurser og stimulerer til ansvar og egen mestring. Op ti mal funksjon og bevegelsesglede er sentrale mål for fysioterapeuters yrkes utøvelse. Fysioterapi er et tilbud til enkeltpersoner og grupper av befolkningen for å bedre og vedlikeholde funksjon og kompensere for funksjonssvikt. Virksomheten omfa er helse fremmende og forebyggende arbeid, undersøkelse og behandling samt habilitering og rehabilitering. I all fysioterapi inngår elementer av både forebygging og behandling. Fysioterapivirksomhet defineres som det å fremme helse og forebygge sykdom. De e innebærer bl.a. det å bedre tilværelsen for mennesker med sykdom og funksjonssvikt ved å bedre funksjon og hindre tilbakefall eller at sykdom oppstår. Også forebyggende arbeid med kartlegging av risikofaktorer som kan føre til helsesvikt inngår her. Fysioterapeuten foretar utredning og funksjonsanalyse, planlegging av tiltak, intervensjon og evaluering. Utredning innebærer undersøkelse av personer med sykdommer, skader og smertetilstander kny et til nerve-, muskel- og skjele systemet. Undersøkelsen inkluderer brukerens egen sykehistorie, funksjonsanalyse og spesielle tester. Med bakgrunn i undersøkelsen og gjennom klinisk resonnement utarbeider fysioterapeuten, i samråd med pasient eller bruker, eventuelt pårørende, mål og tiltaksplan. Manuellterapeutens virkefelt Studieplanen for Videreutdanning for fysioterapeuter i manuell terapi (VFMT), Universitetet i Bergen, beskriver manuellterapeuters faglige kvalifikasjoner på følgende måte: Manuell terapi (MT) er en offentlig videreutdanning for fysioterapeuter i undersøkelse og behandling av lidelser i nerve- muskel- og skjelettsystemet. Videreutdanningen skal dyktig gjøre fysioterapeuten i analyse og vurdering av den nevro-muskulære- og biomekaniske funksjon i bevegelsesapparatet. Gjennom en generell, lokal og spesifikk undersøkelse vurderes kroppens ledd med tilhørende vevsstrukturer med tanke på mobilitet, stabilitet og smerte. MT omfatter spesifikke og generelle behandlingsmetoder for å bedre eller vedlike holde funksjon, eller forsinke en progredierende funksjonssvikt. Behandlingen kan innbe fatte manipulasjonsteknikker på ledd, det vil si hurtig mekaniske håndgrep for å bedre den lokale funksjon. Manuellterapeutens vurdering gjøres med en grunnleggende forståelse for at feilfunksjoner i muskel- og skjele systemet også kan skyldes alvorlig patologi, psykologiske og sosiale forhold. Det er altså mange fellestrekk mellom fysioterapeutens og manuellterapeutens virkefelt. Forskjellen ligger delvis på det faglige plan, delvis på

8 8 det behandlingstekniske plan. VFMT er en utdannelse som skal gjøre fysioterapeuten i stand til å bli spesialist i å undersøke og behandle pasienter med lidelser i muskel- og skjele apparatet på et høyere nivå. De e betyr at manuellterapeuten primært skal beskje ige seg med pasienter som har problemer i bevegelsesapparatet.hvor de e er naturlig for manuellterapeuten med sin spesialkompetanse. Forsvarlighetsparagrafen Plikt til samarbeid er nedfelt i 4 Forsvarlighet i den nye helsepersonelloven som trådte i kra Denne har følgende ordlyd: Helsepersonell skal utføre si arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og om sorgs full hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig. Helsepersonell skal innre e seg e er sine faglige kvalifikasjoner, og skal innhente bistand eller henvise pasienter videre der de e er nødvendig og mulig. Dersom pasientens behov til sier det, skal yrkesutøvelsen skje ved samarbeid og samhandling med annet kvalifisert personell. Ved samarbeid med annet helsepersonell, skal legen og tannlegen ta beslutninger i hen holds vis medisinske og odontologiske spørsmål som gjelder undersøkelse og behandling av den enkelte pasient. Departementet kan i forskri bestemme at visse typer helsehjelp bare kan gis av personell med særskilte kvalifikasjoner. Forsvarlighetsparagrafen gir et klart pålegg om å innhente bistand eller å henvise videre når manuellterapeutens kompetanse ikke er tilstrekkelig. En samlet vurdering basert på pasientens syke historie og terapeutens kliniske undersøkelse, må avgjøre hvilke pasienter han skal ha behandlings ansvaret for, og hvilke pasienter han har ansvaret for å henvise videre. I tilfeller der undersøkelsen gir grunn for å mistenke at symptomene i muskel-/skjele -apparatet kan skyldes andre patologiske forhold, skal pasienten henvises videre. De e kan for eksempel være brudd, myelomer, metastaser, revmatiske lidelser, nevrologiske sykdommer, viscerale smertetilstander/ sykdommer, og lignende. Disse sykdomstilstandene kan til å begynne med imitere uskyldige muskel-/ skjele plager (Goodman & Snyder 2000). Manuellterapeuten må ikke overse slike alvorlige tilstander, og bør derfor ha inngående kjennskap til bl.a. røde flagg / gule flagg samt andre differensialdiagnostiske kriterier for de ulike tilstandene. Manuellterapeuten bør også kunne prioritere hvilke tilstander det haster med å få undersøkt av lege. Noen ganger er det ikke mulig ut fra manuellterapeutens undersøkelse å trekke en konklu sjon i forhold til å forklare pasientens smerter. Disse pasientene bør også henvises til sin lege for videre under søkelser. Pasienten bør sannsynligvis også henvises til lege i de tilfeller man er i tvil. NFFs yrkesetiske retningslinjer NFFs yrkesetiske retningslinjer forutse er refleksjon over egne hold ninger, verdier og handlemåter i yrkesutøvelsen. Det forventes respekt for grunnleggende menneske re igheter og humanistiske verdier, inklusiv prinsipper om medbestem melse, likeverd, informert samtykke og personlig integri-tet. Manuellterapeuten plikter å holde seg orientert om den lovgivning og de for-skri er, avtaler og helsepolitiske føringer som styrer yrkesutøvelsen. Andre ledd i NFFs yrkesetiske retningslinjer omhandler faglig forsvarlighet, der det stilles krav til en faglig kvalitetssikring. Det poengteres at manuellterapeuten er ansvarlig for at kommunikasjonen mellom pasient og ham ivaretas på en forsvarlig måte. Noen grensetilfeller Manuellterapeuten vil komme til å møte en rekke diagnostiske problemstillinger hvor det kan reises spørsmål om hvorvidt tilstanden faller inn under hans kompetansenivå eller ikke. Det understrekes imidlertid at selv om det skulle gjøre det, er det opp til den enkelte terapeut å avgjøre sin skikkethet til oppgaven. Eksempler på endel tenkte grensetilfeller: Hodepine rekvisisjonsre CT-caput? Mistenker lungebetennelse rekvirere røntgen thorax? Prostata undersøkelse ved rectal explorering av coccygus. Tinnitus, BPBV vertigo og øvre cervicalcolumna. Brystsmerter ved mistanke om hjerteproblematikk, thoracal manipulasjon? Referred pain fra viscera til eksempelvis skulder, differensialdiagnostikk, videre henvisning. Viscerale teknikker.

9 9 Faglig avgrensning og manuellterapeutens forhold til ulike samarbeidspartnere Fastlege og spesialist Leger vil fortsa henvise/rekvirere pasienter til manuell terapi. Noen av pasientene vil derfor være henvist, mens andre kommer til manuellterapeuten som primærkontakt. Her er det særlig viktig å opptre med konduite, og vite hvilken ha man har på. Man må være bevisst når man har og ikke har totalansvaret for pasienten. Man må også være seg bevisst at manuellterapeuter har begrenset rekvireringstilgang sammenliknet med legene, og vil derfor må e samarbeide med pasientens fastlege for at pasientens behov ivaretas på en forsvarlig måte. Labora torieprøver og diagnostiske og kurative injeksjoner er eksempler på slike tjenester. Likeledes henvisning til spesialis jenester for vurdering av sykdommer som ikke kny er seg til muskel- og skjele apparatet. Også ved henvisning til spesialis jenester som klart ligger innenfor fagfeltet manuell terapi, kan det i noen tilfeller være hensiktsmessig at pasientens fastlege foretar rekvirering. Ved for eksempel mistanke om en revmatisk sykdom, kan man henvise pasienten til dennes fastlege for nærmere utredning istedenfor å sende henvisning direkte til en revmatolog, for som o est forventes/kreves at relevante blodprøver skal følge med en slik henvisning. Men henvisning til spesialist kan også skje direkte ved for eksempel spørsmål om diagnostisk injek sjoner/ injeksjoner ved behandling og i forbindelse med diagnostisering/revurdering av tidligere di ag nose. Gravide kvinner som utvikler smerter i ryggbekken-ho e-regionen, med eller uten utstråling, kan komme til manuellterapeuten direkte. Disse beny er sin fastlege eller gynekolog for svangerskapskontroll. Stort se vil det være gi hvem som tar ansvar for hva, men det kan være tvils tilfeller hvor det kan være ny ig å ha innarbeidede prosedyrer på hvem som har det primære ansvarsforhold. En tilsvarende situasjon vil manuellterapeuten kunne ha ved utredning av stressinkontinens. Det kan igjen være rasjonelt å ha klare oppfølgingsprosedyrer dersom opptrening/kontrolltrening av bekkenbunnsmuskulatur ikke fører frem. Det kan tenkes at man får en pasient henvist fra lege eller spesialist for en annenhånds vur dering. Det vil da være naturlig å la det bli med en vurdering med påfølg ende rapport til lege med funksjons- og årsaksvurdering, eventuelt med tiltaksforslag. Det vil da ikke være korrekt å igangse e behandling, med mindre rekvirent har gi åpning for de e i sin henvisning. Epikrise til allmennlege I forskri ene for forsøksordningen ( 4) står det: Etter medlemmets samtykke oversendes informasjon om utført behandling til medlemmets allmennlege med mindre det er åpenbart unødvendig. I merknadene til forskri ene utdypes de e: Det vil normalt være tilstrekkelig at informasjon oversendes e er at pasienten er ferdig behand let. Det kreves med andre ord ikke at legen holdes løpende orientert under en behand lings serie med mindre de e under spesielle omstendigheter skulle være nødvendig for at legen på sin side kan gi forsvarlig helsehjelp. Informasjon kan sendes i form av epikrise, eller i form av kopi/utskri av journal der de e gir de relevante opplysningene på en tilstrekkelig oversiktlig måte. I noen tilfeller vil det være unødvendig å sende informasjon til allmennlegen, for eksempel dersom legen er informert på annen måte og har gi u rykk for at de e er tilstrekkelig. Bestemmelsen i forskri en 4 siste ledd skal bidra til allmennlegenes mulighet til å ha oversikt over sine pasienters sykehistorie og behandling som har vært utført av kiropraktor eller manuellterapeut under forsøksordningen. Allmennlegens oversikt vil ellers bli redusert som følge av at pasientene under forsøket kan gå direkte til kiropraktor eller manuell terapeut og få behandling med trygderefusjon. Det vises også til bestemmelser i 5 til 8 om informasjon til pasientens allmennlege. Blant intensjonene med fastlegeordningen som innføres 1. juni 2001, er at fastlegen skal kunne foreta koordinering av tiltak og iverkse e oppfølgning som synes nødvendig i forhold til pasientens totale helsetilstand.

10 10 Manuellterapeutene bør følgelig etablere en rutine for skri lig tilbakemelding til fastlege ved konsulta sjo ner med anbefalinger. Opplysninger skal ikke gis til fastlegen uten pasientens samtykke. Dersom opplysningene er nødvendige for at legen skal kunne gi helsehjelp på forsvarlig måte, kan de gis med mindre pasienten motse er seg det, jf. helsepersonelloven 45. Samarbeid med lege omkring sykmelding drø es i et eget avsni. Røde flagg som bør medføre henvisning til lege Følgende funn bør medføre henvisning til lege: Smertedebut ved alder <20 år eller >55 år. Uforklarlig vek ap. Tidligere kre. Gradvis økende na lig smerte, ikke bedre av sengeleie og symptomene har vart i mer enn én måned. Gradvis, snikende start. Ikke bedre av smertedempende behandling i løpet av de siste måneder. Uforklarig thoraxsmerte, eller smerte i thoracolumbal overgangen. Det henvises forøvrig til Retningslinjer for undersøkelse ad modum manuell terapi - generell del (FFMT 2003) for utfyllende informasjon om røde og gule flagg. Faglig avgrensning mot sentrale medisinske spesialistfelt: Det henvises til Retningslinjer for henvisning til spesialist (FFMT 2003). Henvisning til fysioterapeut I forhold til samarbeidende fysioterapeuter blir det viktig at manuellterapeuten opptrer på en ryddig og tillitvekkende måte. Manuellterapeutens nye hverdag vil gi ham mange nye opp gaver og utford ringer. For å mestre denne situasjonen må manuellterapeuten i større grad konsentrere sin arbeidsinnsats på områder der vi har spesialkompetanse. Mange behandlings oppgaver kan andre fysioterapeuter utføre like godt eller bedre. Manuellterapeuten bør derfor legge vekt på å kanalisere pasienter til annen fysioterapi. De e vil gi mer rom for pasi enter som trenger manuell terapi undersøkelse og/eller behandling og forebygge vente lister. Det henvises for øvrig til Retningslinjer for henvisning til fysioterapi for manuellterapeuter i Henvisningsprosjektet Henvisning til andre som manipulerer I manuell terapi vil man møte pasienter som har hørt om lignende behandlingsformer som kiropraktikk, osteopati og naprapati. En rekke fysioterapeuter følger kortere kursopplegg hvor de bl.a. lærer manipulasjonsgrep. Fysioterapeuter og enkelte leger uten aktuell videreutdanning evt. med korte kurs samt enkelte homøopater, manipulerer. Hvilken holdning skal manuellterapeutene som gruppe innta dersom en av pasientene ønsker å prøve e eller flere av disse tilbudene fremfor deres behandlingstilbud? Denne holdningen bør først og fremst være basert på innsikt i behandlingsteknikken og eksi sterende lovverk. Manipulasjon kan være en kra ig mekanisk påkjenning på et ledd og dets omliggende bløt vev, når det utføres galt, tilfeldig eller med stor vektarm. Til tross for at forsvarlighets paragrafen ikke forbyr noen yrkesgruppe å manipulere, bør manuellterapeuter med sin inngående kunn skap om manipulasjonsgrepet beny e samme paragraf til å verne om pasientenes sikkerhet. Ser vi på legenes etiske regelverk, står det i 9 (vår utheving i tekst for å fremheve budskap): En lege skal ved undersøkelse og behandling kun ta i bruk metoder som forsvarlig lege virksomhet tilsier. Metoder som se er pasienten i unødig fare, må ikke beny es. Dersom legen selv ikke behersker en metode, skal han/hun sørge for at pasienten kommer under annen kyndig behandling. Legen må ikke gjøre bruk av eller anbefale metoder som savner grunnlag i vitenskapelige under søkelser eller tilstrekkelig medisinsk erfaring. En lege må ikke la seg presse til å bruke medisinske metoder legen finner faglig ukorrekte. Manuell terapi har lang tradisjon i undervisning i manipulasjonsteknikker, og vet på denne bakgrunn hvor mye trening som skal til før grepet kan utføres på en skånsom og effek tiv måte. Den enkelte profesjons studie- og undervisningsplan, hvor det fremgår kvantitativt hvor mye manipulasjonstrening studentene har ha og hvordan undervisningen er gjennom ført, bør derfor være utgangspunktet for vår vurdering. Til slu minnes det om at det ligger sterke føringer om hvem som bør være forbeholdt å manipulere i stortingsvedtaket som dannet grunnlaget for prøveordningen. Manuellterapeuten bør derfor være svært tilbakeholden med å anbefale manipulasjonsbehandling hos andre enn manuellterapeuter og kiropraktorer.

Ansvar og plikter i yrkesutøvelsen Lise Halvorsen og Joseph E. Brunton. Kapittel

Ansvar og plikter i yrkesutøvelsen Lise Halvorsen og Joseph E. Brunton. Kapittel 1 Ansvar og plikter i yrkesutøvelsen Lise Halvorsen og Joseph E. Brunton Kapittel Kapittel 1 Ansvar og plikter i yrkesutøvelsen Lise Halvorsen og Joseph E. Brunton Kompetansemål: Eleven skal kunne gjøre

Detaljer

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK Rundskriv IS 5/2010 Barn som pårørende ER SYK Heftets tittel: Barn som pårørende Utgitt: 05/2010 Bestillingsnummer: Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: IS-5/2010 Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs

Detaljer

Helsetilsyn med legevirksomhet. - Veileder i tilsynssaker

Helsetilsyn med legevirksomhet. - Veileder i tilsynssaker Helsetilsyn med legevirksomhet - Veileder i tilsynssaker 2011 2011 1 Forsidefoto: Colourbox Forord og om målet med veilederen Samfunnet har gjennom lovgivning stilt en rekke krav til leger og annet helsepersonells

Detaljer

Temahefte: Utdyping av operasjonssykepleieres myndighetsområde og funksjonsansvar med funksjonsbeskrivelse

Temahefte: Utdyping av operasjonssykepleieres myndighetsområde og funksjonsansvar med funksjonsbeskrivelse Temahefte: Utdyping av operasjonssykepleieres myndighetsområde og funksjonsansvar med funksjonsbeskrivelse Forord I 2005 reviderte Norsk sykepleierforbund Landsgruppen av operasjonssykepleiere (NSFLOS)

Detaljer

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Den juridiske rammen for yrkesutøvelsen Av vernepleier og jurist Wenche Natland Dahlen Innledning Et kjennetegn ved velferdsstaten er at den ivaretar

Detaljer

fortelling funn fortolkning formidling En praktisk veileder for legers attestarbeid i spennet mellom innsikt, innlevelse, rammer og ressurser

fortelling funn fortolkning formidling En praktisk veileder for legers attestarbeid i spennet mellom innsikt, innlevelse, rammer og ressurser fortelling funn fortolkning formidling En praktisk veileder for legers attestarbeid i spennet mellom innsikt, innlevelse, rammer og ressurser April 2008 Innhold Forord... 4 1 Gjeldende lover og regler...

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

Veileder. Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen

Veileder. Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen Veileder Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen s U Y Veileder Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker

Detaljer

Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999)

Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999) Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999) Statens helsetilsyn Veiledningsserie 1:1999 FORORD 4 INNLEDNING 5 1 BEGREPSAVKLARINGER 8 1.1 Helsefremmende og forebyggende tiltak

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veileder IS-1154 Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veileder til forskrift av 3.april 2003 nr. 450 Heftets tittel: Kommunenes helsefremmende og forebyggende

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

VEILEDER FOR HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENESTEN

VEILEDER FOR HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENESTEN VEILEDER FOR HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENESTEN Til Forord Til innholdsfortegnelsen Calmeyers gate 1 Postboks 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 88 - Telefaks 22 24 95 90 Til innholdsfortegnelsen

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rundskriv IS-XXXX Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Publikasjonens tittel: Lov om kommunale

Detaljer

Utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst, politiet og familievernkontoret

Utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst, politiet og familievernkontoret Veileder ved arbeid mot vold i nære relasjoner Utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst, politiet og familievernkontoret Innhold 1 Introduksjon...4

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Veksfag del I. Regelverk - for alternativ behandling. Lov om alternativ behandling av sykdom

Veksfag del I. Regelverk - for alternativ behandling. Lov om alternativ behandling av sykdom Veksfag del I Regelverk - for alternativ behandling Lov om alternativ behandling av sykdom Forskrift om frivillig registerordning for utøvere av alternativ behandling Norges Landsforbund av Homøopraktikere

Detaljer

Kjære kollega. Oslo, januar 2005 01.12.06

Kjære kollega. Oslo, januar 2005 01.12.06 Kjære kollega Denne reviderte informasjonspermen er sendt til alle privatpraktiserende medlemmer i NFF. Innholdet bygger videre på permen som ble sendt ut første gang i 1997, men er oppdatert og endret

Detaljer

Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn

Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn Den som mottar helse- og omsorgstjenester har også rett til å utøve sin tro eller sitt livssyn alene og i fellesskap

Detaljer

NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2. Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus

NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2. Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2 Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus Utredning fra et utvalg oppnevnt av Sosial- og helsedepartementet 29. april 1996. Avgitt til Sosial- og helsedepartementet

Detaljer

Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling

Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling Veileder IS-2091 Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling Heftets tittel: Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling Utgitt: 04/2009, rev 07/2013 Bestillingsnummer:

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapport IS-1315 Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapportens tittel Plan for brukermedvirkning Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplanen

Detaljer

Retningslinjer for undersøkelse innen manuell terapi generell del

Retningslinjer for undersøkelse innen manuell terapi generell del 1 Retningslinjer for undersøkelse innen manuell terapi generell del Henvisningsprosjektet 2001-2003 Faggruppen for manuell terapi Innhold Formål med retningslinjene.....4 Formål med retningslinjer for

Detaljer

Normaltariff for fastleger og legevakt 2014-2015

Normaltariff for fastleger og legevakt 2014-2015 Normaltariff for fastleger og legevakt 2014-2015 Den norske legeforening Normaltariff for fastleger og legevakt 2014 2015 1 Innhold Innledning... 5 Etiske regler for leger... 7 Kapittel I... 11 Forskrift

Detaljer

Seksjon for samfunnsodontologi Det odontologiske fakultet Universitetet i Oslo

Seksjon for samfunnsodontologi Det odontologiske fakultet Universitetet i Oslo Seksjon for samfunnsodontologi Det odontologiske fakultet Universitetet i Oslo Januar 2006 Forord Den foreliggende artikkelsamling omfatter organisering og finansiering av tannhelsetjenesten og dens lovgrunnlag.

Detaljer

Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER

Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER 2 Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten en veileder 3 INNHOLD 1 Forord 6 2 Innledning 7 3 Slik brukes veilederen 8 4 Ledelsens ansvar for arbeidsmiljøet 9 5 Brukerens

Detaljer

En god start. Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn

En god start. Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn En god start Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn Forord Når det oppdages funksjonshemninger hos foster og barn vil det være avgjørende for foreldrene hvorledes

Detaljer

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Rundskriv Q-24, mars 2005 Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Innhold Kapittel 1 Innledning... 5 Kapittel 2 Hensyn og begreper... 6 2.1 Hensyn...6 2.2 Begrepene taushetsplikt,

Detaljer

Veileder IS-1512. Pårørende. en ressurs. Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester

Veileder IS-1512. Pårørende. en ressurs. Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester IS-1512 Veileder Pårørende en ressurs Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester Heftets tittel: Pårørende en ressurs Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester

Detaljer