Årsmelding og Regnskap 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding og Regnskap 2007"

Transkript

1 Årsmelding og Regnskap 2007

2 Formål m.v. Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs) ble opprettet SiÅs har hjemmel i Lov av om Studentsamskipnader. Loven fastslår bl.a.: Loven gjelder for Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) UMB er tilknyttet SiÅs UMB har det overordnede ansvar for studentenes læringsmiljø Studentsamskipnaden har til oppgave å ta seg av studentenes interesser ved det enkelte lærested Studentsamskipnaden er et eget rettssubjekt Departementet gir forskrift for studentsamskipnadene Alle studenter skal betale en semesteravgift til studentsamskipnaden SiÅs visjon er: Studentsamskipnaden i Ås skal være en fremragende servicebedrift som skal bidra til å gjøre Universitetet for miljø- og biovitenskap til landets mest attraktive lærested. Organisasjon STYRET I STUDENTSAMSKIPNADEN ADM. DIREKTØR BOLIG OG EIENDOM SPISESTEDER BOKSMIA IDRETT FELLESADM.

3 Virksomhetsområdene BOLIG OG EIENDOM Virksomhetsområdet omfatter administrasjon og utleie av studentboliger, gjesteboliger og møte-/festlokaler. Det omfatter videre renhold, vaktmestertjenester, teknisk drift, vedlikehold og renovering av alle bygg som SiÅs eier eller driver. Ekspedisjonen Ekspedisjonen formidler utleie av boliger og utleierom, formidling av private boliger, informasjon m.v. Studentboligene Boligtilbudet omfatter: hybler dubletter leiligheter Pentagon Skogveien / Utveien Kajaveien Kaja studentboliger 17 1 I alt Gjesteboligene Boligtilbudet omfatter: hybler leiligheter Utveien Kajaveien 18 8 Fougnerbakken 6 I alt 56 2 Møte- og festlokaler Møte- og festlokalene er lokalisert i Studentsamfunnet og i Aud.Max. Utleierom Sitteplasser Aud. Max. 750 Festsalen 150 Festspisesalen 81 Allrommet 81 Formannens rom 16 Møterommet 100 Rød peisestue 10 Grønn peisestue 10 I alt Bodegaen og Halvors Hybel er ikke utleierom. Bodegaen er en pub, og benyttes hovedsakelig til kveldsarrangementer og servering i regi av Samfunnsstyret. Antall sitteplasser er ca 120. Halvors Hybel har bar/scene og benyttes til opptredener/konserter. Scenen er mobil og er på m2. Antall sitteplasser er

4 SPISESTEDER Virksomhetsområdet omfatter Studentsamskipnadens serveringsvirksomhet, herunder drift av kantiner, restaurant, servering til møter/kurs, selskapsservering og catering. Serveringssteder Sitteplasser Åpningstid Dager/uke Kantine Tårnbygningen Kantine Husdyrfag Kantine Tekniske fag Kantine Jordfag Kantine Sørhellinga (*) Kantine Økonomibygningen Kantine Studentsamfunnet Restaurant Johanne s Café Klubben I alt 741 (*) Bygget er stengt for ombygging STUDIEMATERIELL Virksomhetsområdet omfatter Boksmia og Rotator. Boksmia har ansvar for å føre/skaffe vitenskapelig litteratur og studiemateriell som studenter og forelesere bruker til studiet og forskningen ved UMB. Bokhandelen er samtidig en bok-, foto- og papirhandel for studentene og de ansatte på universitetsområdet. Rotator tilbyr kopiering og utskrift i svart/hvit og farger fra bilder, dias og ulike lagringsmedier, samt kartkopiering, scanning av bilder, innbinding av semester- og hovedoppgaver, hefter og kompendier. Rotator selger papir og kartong.

5 IDRETT Etter avtale med UMB overtok SiÅs drift og administrasjon av GG-hallen og uteanleggene Storebrand og Lillebrand fra I GG-hallen tilbyr SiÅs mosjonsaktiviteter som aerobic/ step, spinning, trim for ansatte, styrketrening i trimrom, klassetrim, turneringsspill i fotball og innebandy, yoga, t ai chi ch uan, qi gong og friskvern med bl.a. kurs i kroppsøving og avspenning, gøy i gymsal og individuell veiledning i trimrom. Det er solarium i hallen. En stor del av idrettsaktiviteten for studenter er organisert av studentidrettslaget (UMBI). SiÅs ga kr ,- i støtte til UMBIs idrettsaktiviteter i 2007.

6 ANDRE TJENESTER Sosial rådgivningstjeneste Høsten 2002 etablerte SiÅs og UMB sosial rådgivningstjeneste for studentene. Gjennom sosialkonsulenten får studentene hjelp til å takle relasjonsproblemer, psykiske problemer, studieproblemer og problemer forbundet med sykdom. Sosialkonsulenten koordinerer fastlegeordningen for internasjonale studenter og formidler også timer til psykolog. Det er knyttet kontakter til UMB (studieveiledere, studiekontor, studentorganer), den lokale psykiatritjeneste, helsestasjon og sosialtjeneste. FELLESADMINISTRASJONEN Fellesadministrasjonen har ansvaret for økonomi, regnskap, lønn og personaladministrasjonen i SiÅs. Administrasjonen er sekretariat for adm. direktør og studentstyret. SiÅs driver Studentposten etter at postverket i 1992 la ned postkontoret ved UMB. Psykologtilbud SiÅs har engasjert klinisk psykolog på timebasis for å dekke studentenes behov for psykologisk helsetjeneste. Helsestasjon for studenter og unge Ås kommune har en helsestasjon for studenter og unge mellom 13 og 25 år. Her får studentene ved UMB veiledning om helsespørsmål, samliv og seksualitet, prevensjon, vanskelige tanker, spiseproblemer, rusproblemer og orientering om hvordan man går frem for å få hjelp i norsk helsevesen. Studentprest Bispedømmet har ansatt en egen studentprest som har ansvar for UMB. Studentpresten har kontortid ved UMB noen timer i uken.

7 Styret Styret for Studentsamskipnaden i Ås hadde i 2007 følgende sammensetning: a. Valgt av Studenttinget: Student Rune Stene ( ) Student Torbjørn Trøite ( ) Student Julie Heiberg Arnseth (fra ) Student Per Godø (fra ) Student Jon-Kristian Sommerseth (fra ) Student Klaus Brinck Hansen (fra ) b. Valgt av de ansatte: Boligsekretær Synnøve Martinsen (fra ) c. Oppnevnt av Universitetet for miljø- og biovitenskap: Prorektor Trine Hvoslef-Eide (fra ) Studiedirektør Siri Margrethe Løksa ( ) Styret valgte Rune Stene som leder og Torbjørn Trøite som nestleder fram til Fra valgte styret Julie Heiberg Arnseth som leder og Per Godø som nestleder. Styret hadde 8 møter i 2007 og behandlet 52 saker. Adm. direktør har vært styrets sekretær. Pedersen og Skogholt AS er samskipnadens revisor.

8 Melding for driftsåret 2007 SiÅs har hatt et svært godt driftsår i Forutsetningen for fortsatt drift er tilstede, og årsregnskapet er utarbeidet under denne forutsetning. SiÅs fikk i 2007 tilsagn om økonomisk støtte til bygging av nye 30 hybelenheter i den gamle Eplehagen ved Pentagon. SiÅs har mottatt tilsagn til hele prosjektet, som er på 160 hybelenheter. Byggearbeidene av de nye studentboligene startet etter påske 2007, og ventes ferdigstilt til høstsemesterets start De nye studentboligene har fått navnet Pomona, som er den romerske gudinne for hagestell og trefrukt. De ti husene får navn fra hver sin eplesort. SiÅs har utarbeidet plan for langsiktig vedlikehold av studentboligene. Dette har pågått i 2007 med rehabilitering av fasader og tak, utskifting av vinduer, renovering av bad og kjøkken, kloakksanering og utskifting av inventar. SiÅs har satt ned en plankomite for utbygging av idrettshallen (GG-hallen). SiÅs har satt ned en plankomite for bygging av varmesentral på Pentagon. SiÅs og UMB har satt ned et felles utvalg som skal gjennomgå alle avtaler mellom partene. Styret har utarbeidet forslag til ny strategisk plan. SiÅs er medlem av arbeidsgiverforeningen Spekter. SiÅs har inngått overenskomst med NTL for perioden med NTL. SiÅs er også bundet av overenskomsten som er inngått mellom arbeidsgiverforeningen Spekter og LO-Stat. Styret anser arbeidsmiljøet i bedriften som tilfredsstillende og i overensstemmelse med arbeidsmiljølovens bestemmelser. Sykefraværet i SiÅs har vært 5,2% i 2007 mot 3,6% i Dette skyldes økt langtids sykefravær. Det har ikke forekommet skader eller ulykker i bedriften i Styret har derfor ikke iverksatt spesielle tiltak for arbeidsmiljøet. SiÅs driver ikke med produksjon som medfører forurensning av det ytre miljø. SiÅs har 35 ansatte 23 kvinner og 12 menn. Det er 7 ledere 4 kvinner og 3 menn. Styret har 7 representanter 4 menn og 3 kvinner. Både styret og bedriftens daglige ledelse er bevisste de samfunnsmessige forventninger om tiltak for å fremme likestilling i virksomheten. SiÅs inntekter ble redusert fra 52,3 mill. kr i 2006 til 51,9 mill. kr i Årsresultatet er økt fra 2,83 mill. kr i 2006 til 2,86 mill. kr i Styret anser likviditeten for å være tilfredsstillende. Totalkapitalen var ved utgangen av året 127,3 mill kr, sammenlignet med 85,8 mill. kr i Egenkapitalandelen pr var 24 %, sammenlignet med 32 % pr Styret mener at informasjonen gitt i årsberetningen gir en rettvisende oversikt over utviklingen og resultatet av SiÅs virksomhet, og av selskapets stilling. Stortinget har vedtatt ny lov om Studentsamskipnader.

9 Resultatet for 2007 ble et bokført overskudd på kr ,- som disponeres slik: Overført kapitalkonto kr ,- Overført velferdsfond kr ,- Overført internasjonalt fond kr ,- Ås, Julie Heiberg Arnseth (styreleder) Per Godø Jon-Kristian Sommerseth Klaus Brinch Hansen Synnøve Martinsen Trine Hvoslef-Eide Anne Moxnes Jervell Einride Berg (adm. direktør)

10 STUDENTSAMSKIPNADEN I ÅS Driftsregnskap Noter Driftsinntekter 1 Salgsinntekter Leieinntekter Andre driftsinntekter Organisasjonsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader 5 Varekjøp Lønninger Arbeidsgiveravgift Andre personalkostnader Andre driftskostnader Sosiale/kulturelle tiltak Avskrivninger Sum driftskostnader Driftsresultat Finansielle poster 12 Annen finansinntekt Annen finanskostnad Finansresultat Årsresultat Overføringer Avsatt kapitalkonto Avsatt internasjonalt fond Avsatt Studentenes velferdsfond Sum overføringer

11 STUDENTSAMSKIPNADEN I ÅS Balanse Noter Eiendeler A Anleggsmidler 1 Bygninger: Studentboliger Andre boliger Påkostning studentboliger Planlegging av nye stud.boliger Varebil Inventar og innredning Maskiner Aksjer Andeler Sum anleggsmidler B Omløpsmidler I Varelager II Fordringer 1 Utestående husleie Kundefordringer Utlegg fri stasjon Utlegg Halvors hybel Forskuddsbetalte kostnader Netto pensjonsmidler III 7 Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler

12 STUDENTSAMSKIPNADEN I ÅS Egenkapital og gjeld Noter C Egenkapital 1 Kapitalkonto Internasjonalt fond Studentenes velferdsfond Sum Egenkapital Gjeld I II III Avsetning forpliktelser 1 Pensjonsforpliktelse Depositum nøkkelpant Leierettighetsinnskudd Annen langsiktig gjeld 1 Lån fra kreditinstitusjoner Forpliktelse, Statstilskudd Kortsiktig gjeld 1 Forskuddsbet. husleie Leverandørgjeld Skyldig offtentlige avgifter Skyldige feriepenger Annen kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Ås, Julie Heiberg Arnseth (styreleder) Per Godø Jon-Kristian Sommerseth Klaus Brinch Hansen Synnøve Martinsen Trine Hvoslef-Eide Anne Moxnes Jervell Einride Berg (adm. direktør) 12

13 NOTER TIL REGNSKAPET Note 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. Vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år fra etablerertidspunktet er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives etter en fornuftig avskrivingsplan. Omløpsmidler er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Langsiktig og kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etablerertidspunktet, og skrives ikke opp eller ned til virkelig verdi som følge av renteendringer. Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser Pensjonsordningen behandles regnskapsmessig i henhold til NRS for pensjonskost-nader, og behandles som en ytelsesplan. Lineær opptjeningsprofil og forventet slutt-lønn er lagt til grunn som opptjeningsgrunnlag. Ved verdsettelse av pensjonsmidlene benyttes estimert verdi ved regnskapsavslut-ningen. Den estimerte verdien korrigeres hvert år i samsvar med oppgave fra livsfor-sikringsselskapet. Ved måling av påløpte pensjonsforpliktelser benyttes estimert forpliktelse ved regn-skapsavslutningen. Den estimerte forpliktelsen korrigeres hvert år i samsvar med oppgave fra livsforsikringsselskapet over påløpt pensjonsforpliktelse. Varelagervurdering Varer er vurdert til laveste av kostpris og netto salgsverdi. Varige driftsmidler Varige driftsmidler er vurdert til historisk kostpris etter fradrag for avskrivinger. Avskrivingene er beregnet på grunnlag av kostpris og fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Statstilskudd studentboliger Statstilskudd til studentboliger balanseføres som langsiktig forpliktelse som inntektsføres i takt med avskrivningen av studentboliger. Studentboliger avskrives over forventet levetid og hele kostprisen avskrives. Forventet levetid på studentboliger er estimert til 50 år. For andre bygninger er levetiden 30 år. Fordringer Fordringer er ført opp til pålydende. Skatter Skattene kostnadsføres når de påløper. Utsatt skattefordel Utsatt skattefordel pr 31. desember 2007 er ikke balanseført da det er usikkert om Studentsamskipnaden kan nyttiggjøre seg av de negative forskjellene. 13

14 Note 2 INNTEKTER Salgsinntekter Salgsinntektene kommer fra salg av lærebøker/studiemateriell og mat i kantinene Boksmia Spisestedene Til sammen Leieinntekter Leieinntektene kommer fra utleie av studentboliger, gjesteboliger og utleierom, samt inntekter fra GG-hallen Driftstilskudd, GG-hallen Andre driftsinntekter Andre driftsinntekter er driftstilskudd fra huseierne til drift av Samfunnsbygningen, statstilskudd og foreldrebetaling i barnehagen, og diverse driftsinntekter på de ulike avdelinger Driftstilskudd, Samfunnsbygning Statstilskudd, Barnehage Kommunalt tilskudd, Barnehage Foreldrebetaling, Barnehage Diverse inntekter Til sammen Organisasjonsmessige inntekter Organisasjonsmessige inntekter er statstilskudd til velferdsarbeid og semesteravgifter Statstilskudd, kap 291 p. 74 (KUF) Semesteravgifter Til sammen

15 Note 3 LØNNSKOSTNADER Lønnskostnader: Lønninger Styrehonorar Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnad Opphørt pensjonsavtale Andre ytelser Sum Pensjoner: Pensjonsordningen omfatter forsikringsordning, serviceavtale og AFP-ordning. Opphørt pensjonsavtale fra tidligere år gir en netto gevinst på Ordningen omfatter 38 personer, og oppfyller kravene om obligatorisk tjenestepensjon. Økonomiske forutsetninger Diskonteringsrente 5 % 5 % Forventet avkastning 5,5 % 5,5 % Lønnsøkning 4,5 % 3 % G-regulering 4,25 % 3 % Regulering av løpende pensjon 2 % 2,5 % Arbeidsgiveravgift - sats 0 % 0 % Årets pensjonskostnad : Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpte pensjonsforpliktelser Forventet avkastning på pensjonsmidlene Amortisering tap/gevinst Administrasjonskostnader Arbeidsgiveravgift Årets pensjonskostnad Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler pr Estimert påløpt forpliktelse Estimert verdi av pensjonsmidlene Netto pensjonsforpliktelser Beregnet arbeidsgiveravgift Ikke amortiserte avvik Beregnet pensjonsmidler/ -forpliktelse Godtgjørelse til SiÅs ledelse: Daglig leder Styret Lønn Kollektiv pensjonsordring Annen godtgjørelse Gjennomsnittlig antall ansatte har i 2007 har vært 33. Honorarer til revisor utgjør kr I tillegg kommer kr i bistand. Beløpene er delvis ekskl mva, da det er gjort et forholdsmessig fradrag iht andel avgiftspliktig virksomhet. 15

16 Note 4 VARIGE DRIFTSMIDLER Studentboliger Kostpris 1/ Tilgang Kostpris 31/ Samlet ordinær avskriving 1/ Samlet ordinær avskriving 31/ Bokført verdi 31/ Årets avskrivning Andre boliger Kostpris 1/ Tilgang Kostpris 31/ Samlet ordinær avskrivning 1/ Samlet ordinær avskrivning 31/ Bokført verdi 31/ Årets avskrivning Påkostning studentboliger Kostpris 1/ Tilgang Kostpris 31/ Samlet ordinær avskrivning 1/ Samlet ordinær avskrivning 31/ Bokført verdi 31/ Årets avskrivning Planlegging av nye studentboliger Kostpris 1/ Tilgang Kostpris 31/ Samlet ordinær avskrivning 1/ Samlet ordinær avskriving 31/ Bokført verdi 31/ Årets avskrivning Varebil Kostpris 1/ Tilgang Kostpris 31/ Samlet ordinær avskriving 1/ Samlet ordinær avskriving 31/ Bokført verdi 31/12 0 Årets avskrivning

17 Inventar og innredning Kostpris 1/ Tilgang Kostpris 31/ Samlet ordinær avskriving 1/ Samlet ordinær avskriving 31/ Bokført verdi 31/ Årets avskrivning Maskiner Kostpris 1/ Tilgang Kostpris 31/ Samlet ordinær avskriving 1/ Akkumulert avskriving avgang Samlet ordinær avskriving 31/ Bokført verdi 31/ Årets avskrivning Note 5 VARELAGER Råvarer Varer kjøpt for videresalg Sum Note 6 AKSJER OG ANDELER Aksjer: Antall Gj. Snitt Kjøps- Bokført Kjøpskurs verdi verdi Unipa , Storebrand ASA , Totalt Andeler: Medlemskap i innkjøpslaget Nores kr Note 7 BUNDET BANKINNSKUDD Av bankinnskuddet er kr innestående på skattetrekkskontoen. 17

18 Note 8 EGENKAPITAL Kapitalkonto Studentenes Internasjonalt Total Velferdsfond Fond Egenkapital Saldo pr Årsresultat Anvendt i Saldo pr Egenkapital på studentenes velferdsfond: Overskudd 2007 kr , disponert 2007 kr (netto økning kr ). Note 9 LANGSIKTIG GJELD Siås har tatt opp lån for bygging og rehabilitering av studentboliger Låneportefølje Gjeld pr Betalte avdrag Årets låneopptak Restgjeld pr Betalte renter Långiver Type lån Eff. Rente Gjeld pr DNB Nor Serielån 6,28 % Byggelån Serielån 6,6 % Husbanken Serielån 4,80 % Sum Forpliktelse Statstilskudd Statstilskuddet til investering i studentboliger er omklassifisert fra egenkapital til langsiktig lån. Forpliktelsen skal nedreguleres over byggets levetid. Opprinnelig tilskudd/lån Rest gjeld pr Statstilskudd Eplehagen Nedskrivning/inntektsføring Rest gjeld Pantstillelser 2007 Av SiÅs bokførte gjeld er sikret ved pant Bokført verdi av eiendeler stillet som sikkerhet Bygninger Panteobligasjonens pålydende Kassakreditt Innvilget kassakreditt i DnbNOR er kr mot pant i Pentagon studentbygg. 18

19 19

Årsmelding og Regnskap 2006

Årsmelding og Regnskap 2006 Årsmelding og Regnskap 2006 Formål m.v. Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs) b le opprettet 01.07.55. SiÅs har hjemmel i Lov av 28.06.96 om Studentsam-skipnader. Loven fastslår bl.a.: Loven gjelder for Universitetet

Detaljer

Årsmelding og Regnskap 2009

Årsmelding og Regnskap 2009 Årsmelding og Regnskap 2009 1 Formål m.v. Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs) ble opprettet 01.07.55. SiÅs har hjemmel i Lov av 14.12.07 om Studentsamskipnader. Loven fastslår bl.a.: Loven gjelder for Universitetet

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2004. Formål m.v.

Årsmelding og regnskap 2004. Formål m.v. Årsmelding og regnskap 2004 Formål m.v. Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs) ble opprettet 01.07.55. SiÅs har hjemmel i Lov av 28.06.96 om Studentsamskipnader. Loven fastslår bl.a.: Loven gjelder for Norges

Detaljer

Årsmelding og Regnskap

Årsmelding og Regnskap Årsmelding og Regnskap 2005 Formål m.v. Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs) ble opprettet 01.07.55. SiÅs har hjemmel i Lov av 28.06.96 om Studentsamskipnader. Loven fastslår bl.a.: Loven gjelder for Universitetet

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Side

INNHOLDSFORTEGNELSE Side INNHOLDSFORTEGNELSE Side Studentsamskipnaden i Oppland 2011... 3 Årsberetning... 4 Resultatregnskap 2011... 7 Balanse pr 31.12.2011... 8 Kontantstrømanalyse... 10 Noter til regnskapet... 11 Femårsoversikt

Detaljer

På jakt etter det gode studentliv

På jakt etter det gode studentliv På jakt etter det gode studentliv I 2003 fikk OAS 1.234 nye tilknyttede studenter. Dette tilsvarer en økning på 7,9%. I løpet av de siste to årene har OAS konsern hatt en volumvekst i omsetningen på ca

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 Studentsamskipnaden i Vestfold - Årsrapport 2008

ÅRSRAPPORT 2008 Studentsamskipnaden i Vestfold - Årsrapport 2008 ÅRSRAPPORT 2008 Direktøren har ordet: Siden 1988 har Studentsamskipnaden i Vestfold vært velferdsorganisasjonen for Vestfold- studentene. Organisasjonen har gjennom disse årene bygget seg opp til å bli

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

3M Norge AS. Årsrapport 2012. 3M Norge AS. Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no

3M Norge AS. Årsrapport 2012. 3M Norge AS. Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no 3M Norge AS Årsrapport 2012 3M Norge AS Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no 2 Innhold: Revisjonsberetning... 2-3 Organisasjon og nøkkeltall... 4 Utdrag av årsberetning... 5 Resultatregnskap...

Detaljer

Studentsamskipnaden i Vestfold ÅRSRAPPORT 2010

Studentsamskipnaden i Vestfold ÅRSRAPPORT 2010 Studentsamskipnaden i Vestfold ÅRSRAPPORT 2010 1 2010 -året for de store endringene: Etter over 29 år i en nomadetilværelse, med lang avstand til studentene, har endelig Studentsamskipnaden i Vestfold

Detaljer

RESULTAT- REGNSKAP ÅRSBERETNING 2013

RESULTAT- REGNSKAP ÅRSBERETNING 2013 RESULTAT- REGNSKAP ÅRSBERETNING 2013 Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus STUDENTSAMSKIPNADEN I OSLO OG AKERSHUS RESULTATREGNSKAP (1000 kr) 2013 2012 Note Note 2013 2012 Driftsinntekter og -kostnader

Detaljer

Årsberetning 2012. Lokal kraft i

Årsberetning 2012. Lokal kraft i Årsberetning Superb Design 212 1 Lokal kraft i 1913 213 ÅR ÅRSBERETNING 212 2/2 2/21 Leder 17. april 213 var det 1 år siden Fauske Lysverk leverte sine første elektroner gjennom nettet. I begynnelsen var

Detaljer

STUDENTSAMSKIPNADEN I OSLO

STUDENTSAMSKIPNADEN I OSLO STUDENTSAMSKIPNADEN I OSLO RESULTATREGNSKAP inklusive aksjeselskaper Note Driftsinntekter og -kostnader Salgsinntekter 2 59 411 215 55 001 070 373 194 885 367 831 981 Inntektsføring tilskudd 6 12 574 946

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001.

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001. Stiftelsens finansregnskap for 2001 med noter Tallmaterialet er gjennomgått av revisor. Oppsummering av revisors arbeid vil komme i form av et brev til stiftelsen s styre, som vil bli framlagt i styremøtet.

Detaljer

NIKU NIKU ÅRSRAPPORT 2013

NIKU NIKU ÅRSRAPPORT 2013 NIKU NIKU ÅRSRAPPORT 2013 NIKU Årsrapport 2013 - Norsk institutt for kulturminneforskning 2 NIKU Norsk institutt for kulturminneforskning er et uavhengig forsknings- og kompetansemiljø for norske og internasjonale

Detaljer

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsrapport for 2014 Viken Fiber AS Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsberetning 2014 Viken Fiber AS Adresse: Postboks 3628, 3007 DRAMMEN Org.nr:

Detaljer

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 BOLIGBYGGELAGETS FORMÅL Halden Boligbyggelag, med forretningskontor i Halden (Niels Stubs gate 6), er en medlemsorganisasjon som har

Detaljer

Innhold. OAS Konsern Resultatregnskap...29 Konsernbalanse...30 Noter til konsernregnskapet...32 Kontantstrømoppstilling...38

Innhold. OAS Konsern Resultatregnskap...29 Konsernbalanse...30 Noter til konsernregnskapet...32 Kontantstrømoppstilling...38 2009 Innhold 20 ÅR PYNTING AV BRUDEN OG EN VERDENSREKORD......................2 Fakta.....................................................................3 Markedsføring og kommunikasjon..............................................4

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Administrasjonens beretning 2014

Administrasjonens beretning 2014 Årsmelding 2014 Administrasjonens beretning 2014 Nytt godt år for bonord BONORD år preget av høyt tempo og positive interne prosesser. Driftsmessig går BONORDkonsernet svært godt. Rutineendringer og økt

Detaljer

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2012 3 innhold Leder

Detaljer

Årsregnskap. Adresseavisen AS

Årsregnskap. Adresseavisen AS Årsregnskap Adresseavisen AS 2011 Årsberetning 2011 Adresseavisen AS Virksomheten Adresseavisen AS ble stiftet i forbindelse med sammenslåingen av tidligere Adresseavisen ASA-konsernet og Harstad Tidende

Detaljer

SYNODEN 2011 Fredtun, 16.-20. november 2011

SYNODEN 2011 Fredtun, 16.-20. november 2011 SYNODEN 2011 Fredtun, 16.-20. november 2011 DEN EVANGELISK LUTHERSKE FRIKIRKE Økonomi og statistikk SAKSDOKUMENTER SYNODEN, DEL 3 Side 1 av 58 Saksdokumenter Synoden 2011, del 3 Innholdsfortegnelse SAKSLISTE

Detaljer

ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013

ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013 ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013 Resultatregnskap Tall i mill. kr. Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER Spillinntekter 1 21 641,2 19 245,1 Andre driftsinntekter 2 26,6 34,2 SUM DRIFTSINNTEKTER 21 667,8 19 279,3

Detaljer

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor.

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2009 2 Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING 2009 Stavanger Boligbyggelag ( SBBL ) er et medlemseid andelslag. Vårt formål er å skaffe medlemmene

Detaljer

NIKU ÅRSRAPPORT 2012

NIKU ÅRSRAPPORT 2012 NIKU ÅRSRAPPORT 2012 Direktøren har ordet NIKU har nå gått ut av sitt annet år på rad med negativt resultat på bunnlinjen. Dette har naturlig nok ført til en del refleksjoner rundt grunnlaget for beslutningen

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Forskning, innovasjon, dynamikk og samarbeid

Forskning, innovasjon, dynamikk og samarbeid ÅRSBERETNING 2005 Forskning, innovasjon, dynamikk og samarbeid 2005 har vært et knallår for Forskningsparken! I mai, etter tre års planlegging, satte vi i gang bygging av byggetrinn III, CIENS forskningssenter

Detaljer