Årsmelding og Regnskap 2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding og Regnskap 2006"

Transkript

1 Årsmelding og Regnskap 2006

2 Formål m.v. Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs) b le opprettet SiÅs har hjemmel i Lov av om Studentsam-skipnader. Loven fastslår bl.a.: Loven gjelder for Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) UMB er tilknyttet SiÅs UMB har det overordnede ansvar for studentenes læringsmiljø Studentsamskipnaden har til oppgave å ta seg av studentenes interesser ved det enkelte lærested Studentsamskipnaden er et eget rettssubjekt Departementet gir forskrift for studentsamskipnadene Alle studenter skal betale en semesteravgift til studentsamskipnaden. SiÅs visjon er: Studentsamskipnaden i Ås skal være en fremragende servicebedrift som skal bidra til å gjøre Universitetet for miljø- og biovite nskap til landets mest attraktive lærested. Organisasjon STYRET I STUDENTSAMSKIPNADEN ADM. DIREKTØR BOLIG OG EIENDOM SPISESTEDER BOKSMIA IDRETT FELLESADM.

3 Virksomhetsområdene BOLIG OG EIENDOM Virksomhetsområdet omfatter administrasjon og utleie av studentboliger, gjesteboliger og møte-/festlokaler. Det omfatter videre renhold, vaktmestertjenester, teknisk drift, vedlikehold og renovering av alle bygg som SiÅs eier eller driver. Ekspedisjonen Ekspedisjonen formidler utleie av boliger og utleierom, formidling av private boliger, informasjon m.v. Studentboligene Boligtilbudet omfatter: hybler dubletter leiligheter Pentagon Skogveien./Utveien Kajaveien Kaja studentboliger 17 1 I alt Gjesteboligene Møte- og festlokaler Møte og festlokaler er lokalisert i Studentsamfunnet og i Aud.Max. Utleierom Sitteplasser Aud. Max. 750 Festsalen 150 Festspisesalen 81 Allrommet 81 Formannens rom 16 Møterommet 100 Rød peisestue 10 Grønn peisestue 10 I alt Bodegaen og Halvors Hybel er ikke utleierom. Bodegaen er en pub, og benyttes hovedsakelig til kveldsarrangement og servering i regi av Samfunnsstyret. Antall sitteplasser er ca 120. Halvors Hybel har bar/scene og benyttes til opptredener/ konserter. Scenen er mobil og er på m2. Antall sitteplasser er Boligtilbudet omfatter: hybler leiligheter Utveien Kajaveien 18 8 Fougnerbakken 6. I alt 56 2

4 SPISESTEDER Virksomhetsområdet omfatter Studentsamskipnadens serveringsvirksomhet, herunder drift av kantiner, restaurant, servering til møter/kurs, selskapsservering og catering. Serveringssteder Sitteplasser Åpningstid Dager/uke Kantine Tårnbygningen Kantine Husdyrfag Kantine Tekniske fag Kantine Jordfag Kantine Sørhellinga (*) Kantine Økonomibygningen Kantine Studentsamfunnet Restaurant Johanne s Café Klubben I alt 741 (*) Bygget er stengt for ombygging STUDIEMATERIELL Virksomhetsområdet omfatter Boksmia og Rotator. Boksmia har ansvar for å føre/skaffe vitenskapelig litteratur og studiemateriell som studenter og forelesere bruker til studiet og forskningen ved UMB. Bokhandelen er samtidig en bok-, foto- og papirhandel for studentene og de ansatte på høgskoleområdet. Rotator tilbyr kopiering i fart/hvitt og farger fra bilder, dias, disketter og nettverk, kartkopiering, scanning av bilder, innbinding av semester- og hovedoppgaver, hefter og kompendier, montering av tekst, tegninger og bilder. Rotator selger papir og kartong.

5 IDRETT Etter avtale med UMB overtok SiÅs drift og administrasjon av GG-hallen og uteanleggene Storebrand og Lillebrand fra I GG-hallen tilbyr SiÅs mosjonsaktiviteter som aerobic/ step, spinning, trim for ansatte, styrketrening i trimrom, klassetrim, turneringsspill i fotball og innebandy, yoga, t ai chi ch uan, qi gong og friskverntilbud med bl.a. kurs i kroppsøving og avspenning, gøy i gymsal og individuell veiledning i trimrom. Det er solarium i hallen. En stor del av idrettsaktiviteten for studenter er organisert av studentidrettslaget (UMBI). SiÅs ga kr ,- i støtte til UMBIs idrettsaktivitet i 2006.

6 ANDRE TJENESTER Sosial rådgivningstjeneste Høsten 2002 etablerte SiÅs og UMB sosial rådgivningstjeneste for studentene. Gjennom sosialkonsulenten får studentene hjelp til å takle relasjonsproblemer, psykiske problemer, studieproblemer og problemer forbundet med sykdom. Sosialkonsulenten koordinerer fastlegeordningen for internasjonale studenter. Sosialkonsulenten formidler timer til psykolog. Det er knyttet kontakter til UMB (studieveiledere, studiekontor, studentorganer), den lokale psykiatritjeneste, helsestasjon og sosialtjeneste. Psykologtilbud SiÅs har engasjert klinisk psykolog på timebasis for å dekke studentenes behov for psykologisk helsetjeneste. Studentprest Bispedømmet har ansatt egen studentprest som har ansvar for høgskolene i Akershus og Østfold. Studentpresten har kontortid ved UMB noen timer i uken. FELLESADMINISTRASJONEN Fellesadministrasjonen har ansvar for økonomi, regnskap, lønn og personaladministrasjonen i SiÅs. Administrasjonen er sekretariat for adm. direktør og studentstyret. SiÅs driver Studentposten etter at postverket i 1992 la ned postkontoret ved UMB. Helsestasjon for unge Ås kommune har helsestasjon for unge (13-25 år). Gjennom helsestasjonen får studentene ved UMB veiledning om helsespørsmål, samliv og seksualitet, prevensjon, vanskelige tanker, spiseproblemer, rusproblemer og orientering om hvordan få hjelp i helsevesenet.

7 Styret Styret for Studentsamskipnaden i Ås hadde i 2006 følgende sammensetning: a. Valgt av Studenttinget: Student Louise Gjør ( ) Student Helmer Belbo ( ) Student Rune Stene (fra ) Student Torbjørn Trøite (fra ) Student Julie Heiberg Arnseth (fra ) Student Per Godø (fra ) b. Valgt av de ansatte: Driftstekniker Carsten Rasmussen ( ) Driftsleder (utleie) Wenche Skau ( ) Boligsekretær Synnøve Martinsen (fra ) c. Oppnevnt av Universitetet for miljø- og biovitenskap: Rektor, professor Knut Hove ( ) Studiedirektør Siri Margrethe Løksa (fra ) Styret valgte Louise Gjør som leder og Torbjørn Trøite som nestleder fram til Fra valgte styret Rune Stene som leder og Torbjørn Trøite som nestleder. Styret hadde 6 møter i 2006 og behandlet 43 saker. Adm. direktør har vært styrets sekretær. Pedersen og Skogholt AS er samskipnadens revisor.

8 Melding for driftsåret 2006 SiÅs har hatt et svært godt driftsår i Forutsetningen for fortsatt drift er tilstede, og årsregnskapet er utarbeidet under denne forutsetning. SiÅs fikk i 2006 tilsagn om økonomisk støtte til bygging av nye 57 hybelenheter i Eplehagen. SiÅs har mottatt tilsagn til 130 hybelenheter. Hele prosjektet er på 160 hybelenheter. SiÅs søker derfor om støtte til de resterende 30 hybelenheter i SiÅs har utarbeidet plan for langsiktig vedlikehold av studentboligene. Dette har pågått i 2006 med rehabilitering av fasader, utskifting av vinduer, fornying av IT-nettverk og utskifting av inventar. SiÅs har satt ned en plankomite for videre utbygging av idrettshallen (GG-hallen). SiÅs har satt ned en plankomite for bygging av varmesentral på Pentagon. SiÅs og UMB har satt ned et felles utvalg som skal gjennomgå alle avtaler mellom partene. Barnehagen ble lagt ned Styret har satt i gang arbeid med utarbeidelse av ny strategisk plan. Etter at Studentsamskipnadenes arbeidsgiverforening (SSAF) ble lagt ned i 2006, har SiÅs meldt seg inn i arbeidsgiverforeningen NAVO. Som følge av dette har SiÅs inngått ny Overenskomst del B for perioden med NTL. SiÅs er også bundet av Overenskomsten del A, som er inngått mellom arbeidsgiverforeningen NAVO og LO-Stat. Regjeringen arbeider med forslag til ny lov om Studentsamskipnader. Den vil bli ferdig behandlet i SiÅs har gitt innspill til Kunnskapsdepartementet. Det er gjennomført en miljøundersøkelse blant medarbeiderne i Styret anser arbeidsmiljøet i bedriften som tilfredsstillende og i overensstemmelse med arbeidsmiljølovens bestemmelser. Sykefraværet i SiÅs har vært 3,6% i 2006 mot 8,6% i Det var barnehagen som bidro til det høye sykefraværet i Barnehagen har bare vært i drift et halvt år i Det har ikke forekommet skader eller ulykker i bedriften i Styret har derfor ikke iverksatt spesielle tiltak for arbeidsmiljøet. SiÅs driver ikke produksjon som medfører forurensning av det ytre miljø. SiÅs har 37 ansatte 26 kvinner og 11 menn. Det er 7 ledere 4 kvinner og 3 menn. Styret har 7 representanter 4 menn og 3 kvinner. Både styret og bedriftens daglige ledelse er bevisste de samfunnsmessige forventninger om tiltak for å fremme likestilling i virksomheten. SiÅs inntekter ble redusert fra 53,35 mill. kr i 2005 til 52,29 mill. kr i Årsresultatet er omtrent det samme, 2,87 mill. kr i 2005 og 2,84 mill. kr i Styret anser likviditeten for å være tilfredsstillende. Totalkapitalen var ved utgangen av året 85,8 mill kr, sammenlignet med 87,5 mill. kr i Egenkapitalandelen pr var 32 %, sammenlignet med 29 % pr Styret mener at informasjonen gitt i årsberetningen gir en rettvisende oversikt over utviklingen og resultatet av SiÅs virksomhet og av selskapets stilling. Resultatet for 2006 ble et bokført overskudd på kr ,- som disponeres slik: Overført kapitalkonto kr ,- Overført velferdsfond kr 5.822,-

9 Ås, Rune Stene (styreleder) Torbjørn Trøite Julie Heiberg Arnseth Per Godø Synnøve Martinsen Trine Hvoslef-Eide Siri Margrethe Løksa Einride Berg (adm. direktør)

10 STUDENTSAMSKIPNADEN I ÅS Driftsregnskap Noter Driftsinntekter 1 Salgsinntekter Leieinntekter Andre driftsinntekter Organisasjonsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader 5 Varekjøp Lønninger Arbeidsgiveravgift Andre personalkostnader Andre driftskostnader Sosiale/kulturelle tiltak Avskrivninger Sum driftskostnader Driftsresultat Finansielle poster 12 Annen finansinntekt Annen finanskostnad Tap aksjer 0 0 Finansresultat Årsresultat Overføringer Avsatt kapitalkonto Avsatt Studentenes velferdsfond Sum overføringer

11 STUDENTSAMSKIPNADEN I ÅS Balanse Noter Eiendeler A Anleggsmidler 1 Bygninger: Studentboliger Andre boliger Påkostning studentboliger Planlegging av nye stud.boliger Varebil Inventar og innredning Maskiner Aksjer Andeler Sum anleggsmidler B Omløpsmidler I Varelager II Fordringer 1 Utestående husleie Kundefordringer Utlegg fri stasjon Utlegg Halvors hybel Forskuddsbetalte kostnader Netto pensjonsmidler III 7 Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler

12 STUDENTSAMSKIPNADEN I ÅS Egenkapital og gjeld Noter C Egenkapital 1 Kapitalkonto Statstilskudd Studentenes velferdsfond Sum Egenkapital Gjeld I II III Avsetning forpliktelser 1 Pensjonsforpliktelse Depositum nøkkelpant Leierettighetsinnskudd Annen langsiktig gjeld 1 Lån fra kreditinstitusjoner Forpliktelse, Statstilskudd Kortsiktig gjeld 1 Forskuddsbet. husleie Leverandørgjeld Skyldig offtentlige avgifter Skyldige feriepenger Annen kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Ås, Torbjørn Trøite Rune Stene (styreleder) Julie Heiberg Arnseth Per Godø Synnøve Martinsen Trine Hvoslef-Eide Siri Margrethe Løksa Einride Berg (adm. direktør) 12

13 NOTER TIL REGNSKAPET Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. Vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år fra etablerertidspunktet er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives etter en fornuftig avskrivingsplan. Omløpsmidler er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Langsiktig og kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etablerertidspunktet, og skrives ikke opp eller ned til virkelig verdi som følge av renteendringer. Varige driftsmidler Varige driftsmidler er vurdert til historisk kostpris etter fradrag for avskrivinger. Avskrivingene er beregnet på grunnlag av kostpris og fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Statstilskudd studentboliger Statstilskudd til studentboliger balanseføres som langsiktig forpliktelse som inntektsføres i takt med avskrivningen av studentboliger. Studentboliger avskrives over forventet levetid og hele kostprisen avskrives. Forventet levetid på student boliger er estimert til 50 år. For andre bygninger er levetiden 30 år. Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser Pensjonsordningen behandles regnskapsmessig i henhold til NRS for pensjonskost-nader, og behandles som en ytelsesplan. Lineær opptjeningsprofil og forventet slutt-lønn er lagt til grunn som opptjeningsgrunnlag. Ved verdsettelse av pensjonsmidlene benyttes estimert verdi ved regnskapsavslut-ningen. Den estimerte verdien korrigeres hvert år i samsvar med oppgave fra livsfor-sikringsselskapet. Ved måling av påløpte pensjonsforpliktelser benyttes estimert forpliktelse ved regn-skapsavslutningen. Den estimerte forpliktelsen korrigeres hvert år i samsvar med oppgave fra livsforsikringsselskapet over påløpt pensjonsforpliktelse. Varelagervurdering Varer er vurdert til laveste av kostpris og netto salgsverdi. Fordringer Fordringer er ført opp til pålydende. Skatter Skattene kostnadsføres når de påløper. Utsatt skattefordel Utsatt skattefordel pr 31. desember 2006 er ikke balanseført da det er usikkert om Studentsamskipnaden kan nyttiggjøre seg av de negative forskjellene. 13

14 Note 2 Inntekter Salgsinntekter Salgsinntektene kommer fra salg av lærebøker/studiemateriell og mat i kantinene Boksmia Spisestedene Til sammen Leieinntekter Leieinntektene kommer fra utleie av studentboliger, gjesteboliger og utleierom, samt inntekter fra GG-hallen Driftstilskudd, GG-hallen Andre driftsinntekter Andre driftsinntekter er driftstilskudd fra huseierne til drift av Samfunnsbygningen, statstilskudd og foreldrebetaling i barnehagen, og diverse driftsinntekter på de ulike avdelinger Driftstilskudd, Samfunnsbygning Statstilskudd, Barnehage Kommunalt tilskudd, Barnehage Foreldrebetaling, Barnehage Diverse inntekter Til sammen Organisasjonsmessige inntekter Organisasjonsmessige inntekter er statstilskudd til velferdsarbeid og semesteravgifter Statstilskudd, kap 291 p.74 (KUF) Semesteravgifter Til sammen

15 Note 3 Lønnskostnader Lønnskostnader fordeler seg slik: Lønninger Styrehonorar Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnad Andre ytelser Sum Pensjoner Pensjonsordningen omfatter forsikringsordning, serviceavtale, AFP-ordning og førtidsavtale. Ordningen omfatter 33 personer, og oppfyller kravene om obligatorisk tjenestepensjon. Pensjonsnote Økonomiske forutsetninger Diskonteringsrente 5 % 5 % Forventet avkastning 5,5 % 5,5 % Lønnsøkning 3 % 3 % G-regulering 3 % 3 % Regulering av løpende pensjon 2,5 % 2,5 % Arbeidsgiveravgift - sats 0 % 0 % Årets pensjonskostnad: Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpte pensjonsforpliktelser Forventet avkastning på pensjonsmidlene Amortisering tap/gevinst Administrasjonskostnader Arbeidsgiveravgift Årets pensjonskostnad Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler pr Estimert påløpt forpliktelse Estimert verdi av pensjonsmidlene Netto pensjonsforpliktelser Beregnet arbeidsgiveravgift Ikke amortiserte avvik Beregnet pensjonsmidler/ -forpliktelse Godtgjørelse til SiÅs ledelse: Daglig leder Styret Lønn Kollektiv pensjonsordring Annen godtgjørelse Gjennomsnittlig antall ansatte har i 2006 har vært 40. Honorarer til revisor utgjør kr I tillegg kommer kr i bistand. Beløpene er inkl. mva. 15

16 Note 4 Varige driftsmidler Studentboliger Kostpris 1/ Tilgang Kostpris 31/ Samlet ordinær avskriving 1/ Samlet ordinær avskriving 31/ Bokført verdi 31/ Årets avskriving Andre boliger Kostpris 1/ Tilgang Kostpris 31/ Samlet ordinær avskrivning 1/ Samlet ordinær avskrivning 31/ Bokført verdi 31/ Årets avskrivning Påkostning studentboliger Kostpris 1/ Tilgang Kostpris 31/ Samlet ordinær avskrivning 1/ Samlet ordinær avskrivning 31/ Bokført verdi 31/ Årets avskrivning Planlegging av nye studentboliger Kostpris 1/ Tilgang Kostpris 31/ Samlet ordinær avskriving 31/ Bokført verdi 31/ Årets avskriving 0 Varebil Kostpris 1/ Tilgang Kostpris 31/ Samlet ordinær avskriving 1/ Samlet ordinær avskriving 31/ Bokført verdi 31/ Årets avskriving

17 Inventar og innredning Kostpris 1/ Tilgang Kostpris 31/ Samlet ordinær avskriving 1/ Samlet ordinær avskriving 31/ Bokført verdi 31/ Årets avskriving Maskiner Kostpris 1/ Tilgang Kostpris 31/ Samlet ordinær avskriving 1/ Akkumulert avskriving avgang Samlet ordinær avskriving 31/ Bokført verdi 31/ Årets avskriving Note 5 Varelager Råvarer Varer kjøpt for videresalg Sum Note 6 Aksjer Antall Gj. Snitt Kjøpsverdi Bokført verdi kjøpskurs Unipa , Storebrand ASA , Totalt ANDELER Medlemskap i innkjøpslaget Nores kr Note 7 Bundet bankinnskudd Av bankinnskuddet er kr innestående på skattetrekkskontoen. 17

18 Note 8 Egenkapital Kapitalkonto Studentenes Total velferdsfond egenkapital Saldo pr Årsresultat Endring i pensjonsforpliktelse Saldo pr Endring i pensjonsforpliktelse er ikke resultatført, men ført direkte mot egenkapitalen. Note 9 Langsiktig gjeld Siås har tatt opp lån for bygging og rehabilitering av studentboliger Låneportefølje Opprinnelig lånebeløp Gjeld pr Betalte avdrag Betalte renter Restgjeld pr Långiver Type lån Eff. Rente Gjeld pr DNB Nor Serielån 4,03 % Husbanken Serielån 5,50 % Sum Forpliktelse Statstilskudd Statstilskuddet til investering i studentboliger er omklassifisert fra egenkapital til langsiktig lån. Forpliktelsen skal nedreguleres over byggets levetid. Opprinnelig tilskudd/lån Rest gjeld pr Nedskrivning/inntektsføring Rest gjeld Pantstillelser 2006 Av SiÅs bokførte gjeld er sikret ved pant Bokført verdi av eiendeler stillet som sikkerhet Bygninger Panteobligasjonens pålydende Kassakreditt Innvilget kassakreditt i DnbNOR er kr mot pant i Pentagon studentbygg. 18

19 19

20 20

Årsmelding og regnskap 2004. Formål m.v.

Årsmelding og regnskap 2004. Formål m.v. Årsmelding og regnskap 2004 Formål m.v. Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs) ble opprettet 01.07.55. SiÅs har hjemmel i Lov av 28.06.96 om Studentsamskipnader. Loven fastslår bl.a.: Loven gjelder for Norges

Detaljer

Årsmelding og Regnskap

Årsmelding og Regnskap Årsmelding og Regnskap 2005 Formål m.v. Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs) ble opprettet 01.07.55. SiÅs har hjemmel i Lov av 28.06.96 om Studentsamskipnader. Loven fastslår bl.a.: Loven gjelder for Universitetet

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Side

INNHOLDSFORTEGNELSE Side INNHOLDSFORTEGNELSE Side Studentsamskipnaden i Oppland 2011... 3 Årsberetning... 4 Resultatregnskap 2011... 7 Balanse pr 31.12.2011... 8 Kontantstrømanalyse... 10 Noter til regnskapet... 11 Femårsoversikt

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

På jakt etter det gode studentliv

På jakt etter det gode studentliv På jakt etter det gode studentliv I 2003 fikk OAS 1.234 nye tilknyttede studenter. Dette tilsvarer en økning på 7,9%. I løpet av de siste to årene har OAS konsern hatt en volumvekst i omsetningen på ca

Detaljer

NIKU NIKU ÅRSRAPPORT 2013

NIKU NIKU ÅRSRAPPORT 2013 NIKU NIKU ÅRSRAPPORT 2013 NIKU Årsrapport 2013 - Norsk institutt for kulturminneforskning 2 NIKU Norsk institutt for kulturminneforskning er et uavhengig forsknings- og kompetansemiljø for norske og internasjonale

Detaljer

STUDENTSAMSKIPNADEN I OSLO

STUDENTSAMSKIPNADEN I OSLO STUDENTSAMSKIPNADEN I OSLO RESULTATREGNSKAP inklusive aksjeselskaper Note Driftsinntekter og -kostnader Salgsinntekter 2 59 411 215 55 001 070 373 194 885 367 831 981 Inntektsføring tilskudd 6 12 574 946

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsrapport for 2014 Viken Fiber AS Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsberetning 2014 Viken Fiber AS Adresse: Postboks 3628, 3007 DRAMMEN Org.nr:

Detaljer

RESULTAT- REGNSKAP ÅRSBERETNING 2013

RESULTAT- REGNSKAP ÅRSBERETNING 2013 RESULTAT- REGNSKAP ÅRSBERETNING 2013 Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus STUDENTSAMSKIPNADEN I OSLO OG AKERSHUS RESULTATREGNSKAP (1000 kr) 2013 2012 Note Note 2013 2012 Driftsinntekter og -kostnader

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 Studentsamskipnaden i Vestfold - Årsrapport 2008

ÅRSRAPPORT 2008 Studentsamskipnaden i Vestfold - Årsrapport 2008 ÅRSRAPPORT 2008 Direktøren har ordet: Siden 1988 har Studentsamskipnaden i Vestfold vært velferdsorganisasjonen for Vestfold- studentene. Organisasjonen har gjennom disse årene bygget seg opp til å bli

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 BOLIGBYGGELAGETS FORMÅL Halden Boligbyggelag, med forretningskontor i Halden (Niels Stubs gate 6), er en medlemsorganisasjon som har

Detaljer

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001.

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001. Stiftelsens finansregnskap for 2001 med noter Tallmaterialet er gjennomgått av revisor. Oppsummering av revisors arbeid vil komme i form av et brev til stiftelsen s styre, som vil bli framlagt i styremøtet.

Detaljer

Studentsamskipnaden i Vestfold ÅRSRAPPORT 2010

Studentsamskipnaden i Vestfold ÅRSRAPPORT 2010 Studentsamskipnaden i Vestfold ÅRSRAPPORT 2010 1 2010 -året for de store endringene: Etter over 29 år i en nomadetilværelse, med lang avstand til studentene, har endelig Studentsamskipnaden i Vestfold

Detaljer

Innhold. OAS Konsern Resultatregnskap...29 Konsernbalanse...30 Noter til konsernregnskapet...32 Kontantstrømoppstilling...38

Innhold. OAS Konsern Resultatregnskap...29 Konsernbalanse...30 Noter til konsernregnskapet...32 Kontantstrømoppstilling...38 2009 Innhold 20 ÅR PYNTING AV BRUDEN OG EN VERDENSREKORD......................2 Fakta.....................................................................3 Markedsføring og kommunikasjon..............................................4

Detaljer

Årsregnskap. Adresseavisen AS

Årsregnskap. Adresseavisen AS Årsregnskap Adresseavisen AS 2011 Årsberetning 2011 Adresseavisen AS Virksomheten Adresseavisen AS ble stiftet i forbindelse med sammenslåingen av tidligere Adresseavisen ASA-konsernet og Harstad Tidende

Detaljer

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2012 3 innhold Leder

Detaljer

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor.

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2009 2 Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING 2009 Stavanger Boligbyggelag ( SBBL ) er et medlemseid andelslag. Vårt formål er å skaffe medlemmene

Detaljer

Administrasjonens beretning 2014

Administrasjonens beretning 2014 Årsmelding 2014 Administrasjonens beretning 2014 Nytt godt år for bonord BONORD år preget av høyt tempo og positive interne prosesser. Driftsmessig går BONORDkonsernet svært godt. Rutineendringer og økt

Detaljer

SYNODEN 2011 Fredtun, 16.-20. november 2011

SYNODEN 2011 Fredtun, 16.-20. november 2011 SYNODEN 2011 Fredtun, 16.-20. november 2011 DEN EVANGELISK LUTHERSKE FRIKIRKE Økonomi og statistikk SAKSDOKUMENTER SYNODEN, DEL 3 Side 1 av 58 Saksdokumenter Synoden 2011, del 3 Innholdsfortegnelse SAKSLISTE

Detaljer

Styrets Årsberetning 2003Sykehusapotekene i Midt-Norge

Styrets Årsberetning 2003Sykehusapotekene i Midt-Norge ÅRSRAPPORT 2003 Styrets Årsberetning 2003Sykehusapotekene i Midt-Norge Presentasjon av virksomheten Sykehusapotekene i Midt-Norge HF er et av seks selvstendig helseforetak, eid av Helse Midt-Norge RHF.

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

NIKU ÅRSRAPPORT 2012

NIKU ÅRSRAPPORT 2012 NIKU ÅRSRAPPORT 2012 Direktøren har ordet NIKU har nå gått ut av sitt annet år på rad med negativt resultat på bunnlinjen. Dette har naturlig nok ført til en del refleksjoner rundt grunnlaget for beslutningen

Detaljer

100 år med kraft og vekst. Årsrapport 2013. år med kraft og vekst. Rakkestad Energi

100 år med kraft og vekst. Årsrapport 2013. år med kraft og vekst. Rakkestad Energi 100 år med kraft og vekst Årsrapport 20 1 3 Årsrapport 2013 100 år med kraft og vekst Rakkestad Energi Rakkestad Energi 1913 2013 1 ÅRSBERETNING 2013 Historie og eierforhold Rakkestad Energi AS ble stiftet

Detaljer

Forskning, innovasjon, dynamikk og samarbeid

Forskning, innovasjon, dynamikk og samarbeid ÅRSBERETNING 2005 Forskning, innovasjon, dynamikk og samarbeid 2005 har vært et knallår for Forskningsparken! I mai, etter tre års planlegging, satte vi i gang bygging av byggetrinn III, CIENS forskningssenter

Detaljer

ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013

ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013 ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013 Resultatregnskap Tall i mill. kr. Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER Spillinntekter 1 21 641,2 19 245,1 Andre driftsinntekter 2 26,6 34,2 SUM DRIFTSINNTEKTER 21 667,8 19 279,3

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer