HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG"

Transkript

1 1. INDRE ORDEN HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG Vedtatt på generalforsamlingen 18.mars (Revidert januar 1995). Endret på generalforsamling 10. april 2008 Endret på generalforsamling 11. mai 2010 Sist endret på generalforsamling 12. mai Indre vedlikehold påhviler den enkelte andelseier. Styret har anledning til å foreta kontroll av leilighetene for å forvisse seg om at ikke leilighetene forringes, eller at ikke godkjente endringer har funnet sted. Bygningsmessige forandringer av leiligheten er ikke tillatt uten styrets godkjennelse. Styret vil etter søknad, kunne godkjenne utskifting av vinduer og fjerning av lettvegger på følgende betingelse: Ved skifting av vinduer må ikke fasaden forandres. I tillegg gjelder nedenfor nevnte punkter A, B og C. Det tillates montering av utvendige markiser og persienner på stuesiden av leilighetene Da veggene er for svake på kjøkkensiden, er det ikke tillatt å montere markiser der.. Montering skal utføres fagmessig av firma godkjent av styret. Ved montering gjelder forøvrig Punkt A, B og C. Fargen på persiennene skal være brun, og på markisene blå/hvit eller brun/hvit. Ved fjerning av lettvegger vil punktene A, B og C bli gjort gjeldende. Lettveggene i 4. etasje har funksjon som bærevegger for takene, og kan ikke uten videre fjernes. Uten å ha innhentet godkjennelse fra Oslo Brannvesens avd. for byggesaker, fyringsanlegg m.v. må det ikke tilknyttes andre ovner til skorsteinene enn de ovnene som er godkjent av Oslo Brannvesen. Styret kan til enhver tid kreve at ildsteder som det ikke er innhentet Brannvesenets skriftlige godkjennelse for, blir omgående fjernet for andelseierens regning. Punktene A, B og C gjelder også ved innsetting av ovner. Alle bygningsmessige endringer utføres på følgende betingelser, enten de er nevnt eller ikke, i styrets godkjennelse: A. At borettslaget ikke pådras økonomisk ansvar av noen art. B. At borettslaget ikke pådras teknisk ansvar av noen art. C. At endringene i leiligheten selvsagt blir foretatt fagmessig og i henhold til forskrifter fra bygningsmyndighetene Når det gjelder hunder og katter, se egne vilkår Enkelte lyder forplanter seg godt i bygningene, og av hensyn til naboene bør følgende forholdsregler tas:

2 Lyd fra piano, radio, TV, stereoanlegg, vaskemaskiner og sentrifuger dempes ved å sette instrumentet eller apparatet på filtklosser eller lignende. 1.4 Boring, hamring eller andre støyende arbeider må ikke utføres i leiligheten etter kl på hverdager, og heller ikke i tiden, lørdag kl til mandag kl eller på offisielle fri- og helligdager. 1.5 Musikkøvelser må ikke vare mer enn 3 timer pr. dag, og da ikke i de tidsrom som er nevnt ovenfor. Instrumentene må dempes. 1.6 Det skal være nattero i leiligheten mellom kl og kl I dette tidsrommet å det legges særlig vekt på at naboer ikke forstyrres. 1.7 Det skal være mulig å åpne alle opprinnelige ventiler i leiligheten. Ventilene skal stå åpne. Det bør være installert panelovner under hvert vindu. Dette er en forutsetning for å unngå fuktskader. 1.8 Nøklene til inspeksjonsluken på badene skal ikke stå i døra, men må oppbevares betryggende. Det samme gjelder nøklene til sikringsskapene. 1.9 To stykk brannvarslere og en fastmontert brannslange er borettslagets eiendom og skal ikke fjernes. Se eget skriv Indre vedlikehold av vinduene er beboers ansvar Det er ikke tillatt å montere kjøkkenvifter på felles luftekanal. Dette medfører matlukt i naboleilighetene Ikke bruk plast, kartong og parafinkubber til å fyre med. Bruk tørr ved. 2. INDRE FELLESOMRÅDER 2.1. Det henstilles til at andelseierne er med og holder orden i kjellere, trappeoppganger og andre fellesrom. Alle beboere må sørge for at det ikke blir hensatt oppussingsavfall, innbo eller annet løsøre som hindrer for vask og eventuelt utrykningspersonell. All røyking forbudt i ALLE fellesrom i Ammerudsletta borettslag. Barnevogner, sykler, sparker og kjelker skal kun settes på de steder i kjelleren som er avsatt til dette formål. Syklene skal uten unntak stå i sykkelstativene Kjellere og trappeoppganger tillates ikke benyttet som lekeplass. Unødvendig opphold er forbudt. 2.3 Grunnet brannforskriftene tillates ikke motorsykler, mopeder og annen motorredskap plassert i kjellerne. Oppbevaring av brannfarlige væsker er heller ikke tillatt Trappene vaskes 1 gang i uken av leiet hjelp. Hver enkelt har ansvar for å vaske foran sin egen dør. Det er ikke tillat å riste matten i gangen.

3 Den som skitner til mer enn normalt i trapper og oppganger må selv gjøre rent etter seg Dører til oppgangen og kjellerdører skal alltid holdes låst Lufting ut gjennom entredøren må ikke forekomme Andelseier er selv ansvarlig for å få fjerne avfall som ikke er husholdningsavfall. Tilhenger til dette formål kan lånes i borettslaget. Nøkkel til tilhenger fås ved henvendelse til den i styret som låner ut hengeren. Siste tirsdag i hver måned blir det satt ut container ved enden av blokk Vi ber om at det ikke settes klistrelapper, skrives med tusj etc på postkasser eller ringetablåer. Postkasse- og ringetablåskilt bestilles gjennom styret, og det anmodes om at slike blir bestilt uten opphold dersom det står feil på de skiltene dere har. Andelseier er økonomisk ansvarlig for eventuelle skader på postkasser eller ringetablåer Dørene inn til leiligheten er andelseiers ansvar. Skal disse byttes, må den nye døren følge standard for borettslaget. De må følge kravene til Norsk standard 247 og Norsk standard DB Dersom dørene skal males om, brukes farge krem kode TRAFIKK OG PARKERING 3.1. Fartsgrensen inne på borettslagets område er 15 km pr. time. For vei 1952 vises det til skilting På borettslagets eiendom skal kun de nummererte parkeringsplasser benyttes. Dette er reserverte plasser som det betales leie for kun for andelshavere. Parkerings- og garasjeplasser tilhørende A/L Ammerudsletta Borettslag er forbeholdt biler som andelshaverne eller personer i hans/hennes husstand selv disponerer. Andelshaver plikter å sørge for at eventuelt alarmanlegg holdes i orden slik at falske alarmer unngås. Campingvogner, båter, tilhengere, uregistrerte biler samt mer eller mindre demonterte biler tillates ikke å oppta parkerings- og/eller garasjeplasser innen borettslaget. Parkeringsplassene er dessuten forbeholdt biler med bredde mindre enn eller lik 1,9 meter og lengde mindre enn eller lik 5 meter. For garasjene er maksmålene hhv 1,8 og 5 meter. Ved brudd på denne regel vil styret (eller den person styret bemyndiger) uten nærmere varsel kunne beordre det ulovlig parkerte kjøretøy tauet bort for eiers regning og risiko. Vei 1952 (veien gjennom borettslaget) eies av kommunen og regnes derfor ikke som borettslagets eiendom. Her gjelder vanlige offentlige parkeringsbestemmelser Den bil som en andelseier har nummerert garasje- eller parkeringsplass for, tillates ikke parkert andre steder innen borettslagets område for annet enn påstigning og avlevering (personer og varer). Parkering av personbiler utenfor borettslagets garasjer er kun tillatt i begrenset omfang for beboere eller gjester tilhørende den husstand som disponerer garasjeplassen. Ved snøfall må det være fritt for biler foran garasjene. Dette for at brøytemannskapene skal komme til og få fjernet snøen. Parkering utenfor garasjene i Ammerudveien 33 er ikke tillatt.

4 3.4. Stikkontaktene i garasjene og ved parkeringsplassene er det kun tillatt å benytte til den bil som står plassert på garasje- eller parkeringsplassen. Alt elektrisk utstyr som benyttes til bilene må være i forskriftsmessig stand. Utstyr som åpenbart er mangelfullt, kan til enhver tid fjernes av en kompetent person og i tilfelle dette medfører utgifter for eiers regning. Det er ikke tillatt å benytte både motorvarmer og kupevarmer på en gang. Det elektriske anlegget er ikke dimensjonert for dette sikringene ryker Følgende regler for tildeling og bruk av nummererte parkeringsplasser: a. Styret fører en venteliste for parkeringsplass. Andelshavere som ønsker å bli ført opp på denne listen må melde sin interesse skriftlig til styrets postkasse. Søknadene må skrives i andeleiers navn. Dato for oppføring på ventelisten regnes som ansiennitet for tildeling av parkeringsplass. Andelshaver vil motta bekreftelse på at søknad er mottatt. b. Ved tildeling av parkeringsplass kommer andelshaver som fra før ikke har garasjeeller parkeringsplass først. Tildeling av mer enn en bilplass til samme andelshaver gjøres bare dersom det ikke er noen på venteliste, og denne ekstraplassen inndras igjen så snart en andeleier uten bilplass ønsker en. Pkt 3.2 Gjelder i sin helhet. c. Ingen andelshaver som ikke selv disponerer bil kan disponere parkeringsplass. Den dag vilkårene for å ha parkeringsplass opphører skal plassen gå tilbake til styret for ny fordeling. d. Parkeringsplass kan ikke leies ut sammen med leiligheten på fremleie. Den skal gå tilbake til borettslaget for fordeling til første person på ventelisten. Den opprinnelige innehaver skal når han/hun kommer tilbake til borettslaget etter at fremleien er opphørt settes øverst på ventelista for parkeringsplass. e. Ved tildeling av garasjeplass til andelshaver som har nummerert parkeringsplass, skal parkeringsplassen gå tilbake til styret for ny fordeling. f. Andelshaver som ikke tar imot parkeringsplass når det blir tilbudt mister sin plass på ventelisten. g. Motorvarmerledninger skal kun være tilkoplet når de er i bruk. h. Nøkler til motorvarmerbokser blir utlevert ved tildeling av parkeringsplasser, og skal leveres tilbake når plassen sies opp. i. Bilene må parkeres godt innenfor oppmerkingen av parkeringsplassen slik at de ikke kommer i veien for de som skal parkere på plassene ved side av Følgende regler for tildeling og bruk av garasjeplass: a. Styret fører en venteliste for garasjeplass. Andelshavere som ønsker å bli ført opp på denne listen må melde sin interesse skriftlig til styrets postkasse. Søknadene må skrives i andelseiers navn. Dato for oppføring på ventelisten regnes som ansiennitet for tildeling av parkeringsplass. Andelshaver vil motta bekreftelse på at søknad er mottatt. b. En andelshaver kan ikke disponere mer enn en garasjeplass. Dette gjelder også de med innskuddsgarasje. c. Ingen andelshaver som ikke selv disponerer bil skal disponere garasje. Den dag vilkårene for å ha garasje opphører skal denne gå tilbake til styret for ny fordeling

5 d. Garasje som ikke er innskuddsgarasje kan ikke leies ut på fremleie. Den skal gå tilbake til borettslaget for fordeling til første person på ventelisten. Den opprinnelige innehaver skal når han/hun kommer tilbake til borettslaget etter at fremleien er opphørt settes øverst på ventelista for garasje. Innskuddsgarasjer kan fremleies sammen med leiligheten. e. Andelshaver som ikke tar imot garasjeplass når den blir tilbudt mister sin plass på ventelisten. f. Ved tildeling av garasjeplass til andelshaver som har nummerert parkeringsplass, skal parkeringsplassen gå tilbake til styret for ny fordeling. g. Nøkler til garasjeporter blir utlevert ved tildeling av garasjeplasser, og skal leveres tilbake når plassen sies opp. h. Andelshavere som monterer portåpner på garasjeportene gjør dette for egen regning. Alt vedlikehold og reparasjoner av disse er den enkelte leietakers ansvar, og dette må gjøres for leietakers egen regning. Alle garasjeporter med portåpner skal kunne låses opp med nøkkel fra utsiden dette på grunn av sikkerhet. Ingen må reise fra garasjene før dørene har gått ned i. Bilene må parkeres tett inntil veggen på den ene siden. Dette fordi garasjene er så trange som de er, og at den som har plassen ved siden av får problemer dersom det ikke tas hensyn. Styret anbefaler at en av bilene rygges inn i garasjen. j. Snø og is under og foran porten fjernes av leietager. k. RØYKING ELLER ÅPEN ILD ER FORBUDT MOPED - OG MOTORSYKKELGARASJE Det er avsatt garasjeplass til bruk for mopeder og motorsykler. Plass i denne garasjen får man ved å henvende seg til styret. Det betales depositum for nøkkel, og dette får man tilbake ved oppsigelse av leien og innlevering av nøkkel, samt at all skyldig leie er betalt. Døren til garasjen skal bare åpnes for innsetting og uttaking av kjøretøyer. Det er ikke tillatt å oppholde seg unødig i garasjen. Det er andelseier som er ansvarlig for at hans husstand betaler leie og leverer tilbake nøkkelen ved leiens opphør. 4. YTRE ORDEN 4.1. Stell av grøntanlegget vil bli ivaretatt av styret og vaktmestertjeneste. Andelseierne må delta i dugnad for å holde det pent. I bedene tillates ikke tråkk Dersom barn roter til under lek, er foreldrene ansvarlige for at det blir ryddet opp etter dem. Andelseier har plikt til å se etter sine barn så gjeldende regler blir fulgt Lufting av tøy og teppebanking er bare tillatt på bestemte plasser hvor stativ er satt opp. Tørkebåsene må ikke benyttes til andre formål enn tørking av tøy (Unntatt her er plassering av kasserte juletrær se eget punkt). Teppebanking må ikke foregå i den tid det skal være ro i leilighetene Støyende virksomhet utendørs tillates ikke etter kl på hverdager, og heller ikke i tiden, lørdag kl til mandag kl eller på offisielle fri- og helligdager.

6 4.5. På balkongene og i forhavene er støyende aktivitet som høyrøstet tale og høy musikk ikke tillatt slik at det forstyrrer naboene Grilling på fellesområdet skal kun foretas på tillagete grillplasser. Den som griller har ansvar for å rydde vekk søppel etter seg Skilter som er satt opp på borettslagets område skal respekteres Sykler, etc. som står ute må ikke under noen omstendighet være til hinder for ferdsel, eller settes slik at de stenger for ferdsel til eller fra trapper og innganger. 4.9 Det er forbudt med bruk av fyrverkeri innenfor gårdsområdet mellom blokk 27, 29, 31 og 33. All avfyring av fyrverkeri skal derfor skje foran blokk 33 og 35. Den som skyter opp fyrverkeriet er selv ansvarlig for å rydde vekk søppelet etter seg Juletrær som skal kasseres etter jul kan legges i nærmeste tørkebås innen utgangen av januar. Det vil da bli sørget for fjerning av disse. Det er ikke tillatt å legge hageavfall i tørkebåsene. Dette kan kastes i container som kommer siste tirsdag i hver måned Det er ikke tillatt å sette søppel utenfor søppelbrønnene. Julepapir kastes som restavfall det er ubrukelig til papirgenvinning. Uønsket post (reklame etc) skal ikke kastes i de små søppelbøttene utenfor oppgangen. Det skal kastes som papiravfall i søppelbrønnene Det er ikke tillatt å mate fugler ute, da dette tiltrekker seg mus, rotter og annet utøy. 5. TV, RADIO, TELEFONI OG INTERNET 5.1. For mottaking av TV og radio må godkjente apparatledninger benyttes. Alle feil vedrørende antenneanlegget varsles til Get Tilkalles antenneservice på grunn av feil som ikke skyldes antenneanlegget, må omkostningene dekkes av andelseieren Montering av antenner må godkjennes av styret. Parabolantenner er ikke tillatt oppsatt i forhaver, på balkonger eller på tak i borettslaget. Ved ønske om andre kanaler enn det som er i borettslagets standardpakke ta kontakt med Get Eller se Boksene for mottak av digital TV ( Get-boksene ) er beboers eiendom, men de kan kun brukes innen borettsslaget. Boksen skal leveres til en autorisert Get forhandler ved flytting. Ny innflyttede må bestille ny digitalboks av en autorisert Get forhandler. Digitalboksen med standard programpakke er gratis og inkludert i fellesutgiftene. Dersom beboer ønsker flere kanaler en det som er i standardpakken kan de bestilles hos Get, disse må beboer betale selv.

7 5.4. Internett og bredbåndstelefoni kan bestilles hos Get, andelseier må selv betale for dette. Beboer står imidlertid fritt til å velge leverandør av disse tjenestene. 6. BALKONGENE 6.1. Risting og banking av tepper og matter på og ut av balkongene er ikke tillatt. Tørking av klær under balkongrekkverket er tillatt Hunder og katter må ikke stå uten tilsyn på balkonger eller forhaver Balkongene må til enhver tid holdes rene for snø og is. Avløpet må holdes åpent Andelseierne må selv sørge for vedlikehold av balkongene. Maling til rekkverk holdes av borettslaget, men andelseierne må selv sørge for å male det. Treolje til espalierene mellom hagene i 1. etasje, fåes ved henvendelse til styret. Også den må påføres av andelseierne Kun elektrisk grill er tillatt brukt på balkongene og forhagene Det er ikke tillatt å oppbevare oppussingsavfall eller annen søppel på balkongene. 7. VASKERIENE 7.1. Hver blokk i borettslaget har sitt fellesvaskeri. Alle utgifter til drift, vedlikehold og fornyelser i vaskeriene går over husleien, og derfor har alle andelseiere samme rettigheter og plikter angående bruk av vaskeriene. Vaskelås og nøkkel tilhører hver enkelt leilighet, ny lås bestilles gjennom styret mot betaling Det står oppslag i vaskeriene med bruksanvisning for alle maskiner og utstyr (enten på eller i nærheten av utstyret). Disse bruksanvisningene skal følges. Avvik fra bruksanvisningene vil bli betraktet som grov uaktsomhet med de følger det innebærer. Ved mislighold kan styret inndra vaskelåsen. Bruker av vaskeriet, er i tillegg til husleien også økonomisk ansvarlig ved feilaktiv bruk eller grov uaktsomhet. Nye leieboere er forpliktet til å søke veiledning for bruk av vaskeriet. Tilsynsleder eller styret er behjelpelig med slik veiledning Den som benytter vaskeriet er ansvarlig for at maskinene blir tømt for tøy når vaskeog tørkeprogrammet for vedkommende er ferdig. Unnlatelse av å oppfylle dette punkt anses respektløst overfor den som skal vaske etter en. Barn har ikke tillatelse til å oppholde seg i vaskeriene Følgende forholdsregler må følges: Se oppslag i vaskeriet. a. Ingen maskiner må overbelastes. Det vil si det må ikke legges mer tøy i maskinene enn hva de etter bruksanvisningen er beregnet for.

8 b. Ved vask av tepper, dyner, overmadrasser og andre store ting må det passes spesielt godt på at maskinene ikke overbelastes. Ved tvil skal tilsynsleder i blokka eller styret ved den som har ansvaret for vaskeriet forespørres for slik veiledning. c. Før noe plagg blir lagt i maskinene må de undersøkes og renses for alle metallgjenstander som måtte ligge i lommer, eller være festet til plagget. Slike gjenstander som spiker, skruer, nøkler e.l. kan føre til store skader og kostbare reparasjoner. Bruk vaskepose til BH med spiler. d. Det må kun benyttes lavtskummende vaskemiddel godkjent for maskinvask. e. Den som benytter vaskeriet er ansvarlig for renhold av maskiner og vaskeriet etter bruk. f. Den som har siste vasketid skal spyle gulvet, se til at alle maskinene er skrudd av og tørket rene før han/hun forlate vaskeriet Ved eventuelle feil som oppstår må vedkommende maskin øyeblikkelig slås av, og feilen må meldes til vaktmestertjenesten styret ved ansvarshavende eller tilsynsleder snarest I blokk 27, 31, 33, 35 er vasketiden er mandag til fredag fra kl til kl , og på lørdager fra kl til kl Vasketiden er 2 timer vask og 2 timer tørk. I blokk 29 er tidene fra kl til kl fra mandag til fredag og lørdag fra kl til kl Vasketiden i blokk 29 er: 1 1/2 time vask og 1 1/2 time tørk. Det er ikke tillatt å bruke vaskeriene på søndager og helligdager. Det er montert tidsur som styrer strømmen i alle vaskeriene Tørkebåsene skal være avlåst enten de er i bruk eller ikke. Regler for bruk av tørkebåsene er oppslått i hvert vaskeri. Det skal ikke henge tøy i tørkebåsene etter kl lørdag. På søndager og helligdager skal det ikke henge tøy i tørkebåsene Ved driftsstans av lenger varighet i ett av vaskeriene kan styret bestemme at andelseiere tilhørende det stengte vaskeriet skal få vaske i de andre vaskeriene Det er ikke tillatt å tørke tøy på de elektriske varmeovnene p.g.a. brannfare Det er ikke tillatt å røyke i vaskeriene.

9 8. GENERELT 8.1. Styret kan til enhver tid gjøre tilføyelser i ovenfor nevnte husordensregler når dette anses nødvendig. Dette skal gis i form av tillegg til tidligere gitte husordensregler ved hjelp av rundskriv til alle andelseiere. På første ordinære generalforsamling skal slike tilføyelser fremlegges for godkjennelse Andelseierne blir erstatningspliktige for enhver skade som oppstår som følge av overtredelse av husordensreglene eller annen mangel på aktsomhet. De er også ansvarlige for at gjeldende regler blir overholdt av hans husstand, fremleietager eller andre personer som de har gitt adgang til leiligheten eller eiendommen forøvrig. Ved tolking av disse reglene skal det tas tilbørlig hensyn til alle særlige omstendigheter som måtte gjøre det nødvendig å avvike fra reglene for å unngå skade på liv og eiendom Borettslaget har bygnings- og kaskoforsikring. Styret avgjør til enhver tid hvilket selskap som skal benyttes. Ved skade som erstattes av borettslagets forsikring er det en egenandel som i tilfelle vannskader påført borettslagets bygninger, eller andre leiligheter enn den som vannet kom fra skal betales av andelseier/leieboer i den leilighet hvor vannet kommer fra. Alle forsikringsskader skal meldes forsikringsavdelingen i OBOS Eiendomsforvaltning omgående Borettslaget avholder dugnad 2 ganger i året (vårdugnad og kjellerrydding). Ved varslet dugnad har styret ansvar for at dugnadsarbeidene blir gjennomført også der hvor få eller ingen møter frem til dugnaden. Dersom det ikke møter andelseiere til dugnaden vil styret måtte leie inn eksterne folk for å få gjennomført arbeidene. Dette vil kunne medføre at fellesutgiftene vil måtte økes Borettslagets vaktmestertjeneste er tilsatt for å ivareta lagets fellesinteresser. I kontrakten heter det: Mot en rimelig godtgjørelse etter de til enhver gjeldende takster, kan det utføres arbeide for leieboerne. Slikt arbeid utføres utenom vaktmestertjenestens avtalte arbeidstid og betales direkte av leieboerne ved arbeidets utførelse. Vedkommende avgjør selv om han kan og vil påta seg private oppdrag Husordensreglene er en del av andelseiernes leiekontrakt Henvendelser til styret foretas skriftlig dersom det ikke dreier seg om helt akutte hendelser. Henvendelsene legges i styrets postkasse utenfor inngangen til Avn 35A. Henvendelser til vaktmester leveres i vaktmesters postkasse, som også er plassert utenfor inngangen til Avn 35A.

10 Følgende regler gjelder for hunde-/kattehold: VILKÅR FOR HUNDE-/KATTEHOLD I A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG Endret på generalforsamling 10. april 2008 Sist endret på generalforsamling 11. mai Samtlige i oppgangen skal gi tillatelse til hunde- eller kattehold før styrets samtykke. 2. Det er bare tillatt med en hund i leiligheten. Gjester med hund på besøk mer enn 4 uker skal innhente tillatelse fra styret. 3. Lufting og rengjøring av hunder og katter tillates ikke innenfor borettslagets område. Det er båndtvang i borettslaget. 4. Dersom uhellet er ute og hunden/katten gjør fra seg på borettslagets område, plikter den som lufter hunden/katten å samle opp etterlatenskapene. Katteeiere må være spesielt oppmerksomme på at katten ikke gjør fra seg i sandkassene på lekeplassene. 5. Når en som har hund eller katt ønsker å anskaffe seg nytt dyr, må vedkommende på ny ha oppgangen og styrets samtykke. 6. Hunden må ikke være alene i leiligheten dersom den ikke er lært opp til å være alene. Den kan ellers pipe og gneldre, og dermed være til sjenanse for naboer. 7. Dersom hunden/katten viser aggressive tendenser eller forulemper barn eller voksne personer, vil styret forlange hunden fjernet fra borettslaget. Nærværende kontrakt inngår som en del av andelseiernes leiekontrakt med borettslaget. Kontrakten undertegnes av styret og av hunde-/katteeier og andelseier i den leiligheten hvor hunden/katten skal innlosjeres. Dersom hunde-/katteeier ikke er myndig, kreves også formynders underskrift. Nærværende kontrakt er utferdiget i 2 -to- likelydende eksemplarer, hvorav andelseier og styret beholder ett hver. Dersom andelseier og hunde-/katteeier ikke er samme person, gis hunde-/katteeieren kopi av kontrakten. Overtredelse av foranstående vil medføre at styret kan forlange hunden/katten fjernet med 1 -en- måneds skriftlig varsel. Styrets beslutninger i foranstående er endelige. Oslo, / 20 For styret: Andelseier: Hundeeier :

11 BRANNSIKRINGSUTSTYR Endret på generalforsamling 20. mars 2002 Sist endret på generalforsamling 11. mai 2010 Undertegnede andelseier i A/L Ammerudsletta Borettslag bekrefter herved å ha overtatt et pulverapparat og en røykvarsler. Brannslange er fastmontert og må ikke fjernes. Brannvarslere skal monteres slik at den ved utløsning gir signaler som kan oppfattes i alle rom i min leilighet. De skal plasseres i taket. Dette fordi det er der røyken komme først. Både brannslanger og røykvarslere er borettslagets eiendom, og skal behandles på en aktsom måte. Det foretas kontroll av autorisert firma i henhold til avtaler med borettslaget. Ved beskadigelse av noe av det leverte utstyr, forplikter andelseier å skriftlig melde fra til styret slik at nytt utstyr blir utlevert. Dersom skaden skyldes uaktsomhet, er andelseier økonomisk ansvarlig. Andelseier er forpliktet til å sørge for at ovennevnte utstyr er på plass og i forsvarlig stand når leiligheten overdras til ny andelseier eller fremleietaker. Andelseier forplikter seg til å informere alle medlemmer av husstanden om ovenstående. Oslo, / 20 Andelseiers navn: Andelseiers adr.: Andelseiers leil. nr.:

12 REGLEMENT FOR FRYSA Endret på generalforsamling 10. april 2008 Sist endret på generalforsamling 11. mai 2010 Frysa er felles oppholdsrom for beboerne i borettslaget. Frysa kan leies av borettslagets medlemmer. Seniorgruppa og andre aktiviteter i borettslagets regi kan også leie Frysa. Det betales kr 50,- pr. ukedag og kr 100,- pr helgedag. Den som leier Frysa er ansvarlig for følgende: 1. Overholde tidene for avslutning av møte/fest. Tiden på fredager og lørdager er kl og kl på hverdager. 2. Leietager må varsle naboene i første etasje i nr 31 D, når det skal være arrangement på fredag og lørdag. 3. Leietager må sørge for rengjøring/rydding av Frysa. Tidspunktet er avhengig av om Frysa er bortleid neste dag. Jfr. ansvarlig for utleie av Frysa. 4. Leietager må påse at fest-/møtedeltagerne holder seg i Frysa og ikke forviller seg rundt i kjellergangene, sykkelstallen eller slamrer med kjellerdører. 5. Toalettet er ikke oppholdsrom. 6. Leietageren er ansvarlig for at alle deltagerne går rolig fra Frysa når møte/fest er avsluttet. Unødig opphold utenfor inngangen skal ikke forekomme. 7. Leietager er ansvarlig for at gjester ikke rører sykler, barnevogner og annet som står i sykkelstallen. 8. Leietager er ansvarlig for bortkommet/ødelagt inventar. Se inventarliste. 9. Leietager er ansvarlig for at musikk/støynivået er på et behagelig nivå for naboer. 10. Overholdes ikke ordensreglene kan leietager miste retten til å leie Frysa i en periode, i graverende tilfeller for all framtid. Vi ønsker lykke til med arrangementet og gjør oppmerksom på at det er mulig å benytte bestikk, øl-, vin- og drammeglass, samt kaffeservise til 12 personer. NB Se oppslag på tavle i oppgangene for henvendelse om leie av Frysa. STYRET

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 www.skogtunbrl.no TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 1. DESEMBER: SKIFT BATTERI I RØYKVARSLER OG VEND PÅ BRANNSLUKKER PRAKTISK INFORMASJON Styret Styrets mobil:

Detaljer

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011 Mars 2011 BLÅBOKA Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Mellomåsveien 134 org.no: 975 466 809 1414 Trollåsen kontonummer: 6030 05 35189 nettsted: home.no.net/mellomas Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse

Detaljer

HUSORDENSREGLEMENT FOR A/L BRYN BORETTSLAG II

HUSORDENSREGLEMENT FOR A/L BRYN BORETTSLAG II HUSORDENSREGLEMENT FOR A/L BRYN BORETTSLAG II Borettslagets styre er tillagt ansvaret for Husordensreglementet jfr. Borettslaglovens 5-11 pkt. 4. Husordensreglementet har sitt utspring i de vedtatte vedtekter

Detaljer

Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim. Dalatunet 8. telefon 72 59 22 00. post@ringvegen.no. www.ringvegen.no

Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim. Dalatunet 8. telefon 72 59 22 00. post@ringvegen.no. www.ringvegen.no Borettslagets postadresse: Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim Borettslagets besøksadresse: Dalatunet 8 Kontor telefon 72 59 22 00 E-post: post@ringvegen.no Hjemmeside: www.ringvegen.no

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR MØLLEHJULET BORETTSLAG. Husorden skal sikre oss ro, orden og trivsel i hjemmene og på lagets fellesområder.

HUSORDENSREGLER FOR MØLLEHJULET BORETTSLAG. Husorden skal sikre oss ro, orden og trivsel i hjemmene og på lagets fellesområder. HUSORDENSREGLER FOR MØLLEHJULET BORETTSLAG Vedtatt av styret i august 2009, sist endret på ordinær generalforsamling 04.05.11. HUSORDENSREGLER Hver enkelt borettshaver og leieboer er ansvarlig for at bestemmelsene

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR HAUGERUD BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR HAUGERUD BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR HAUGERUD BORETTSLAG Husordensreglene er vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 16.2.71 med senere endringer vedtatt på generalforsamling 30.5.71, 12.5.76, 12.5.77, 12.5.87, 27.5.93,

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Sameiet Trondheimsveien 43 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

for 1. utg. mars 2009

for 1. utg. mars 2009 1 for 1. utg. mars 2009 2 Bo-guide Når vi i Ringvegen Borettslag nå har laget en ny bo-guide, så er dette for å gjøre et forsøk på å samle viktig informasjon om borettslaget. Informasjon om formelle regler,

Detaljer

Beboerbrosjyre for Nedre Ravnåsen borettslag. Utgitt: 2011 (3. utgave) Nedre Ravnåsen Borettslag

Beboerbrosjyre for Nedre Ravnåsen borettslag. Utgitt: 2011 (3. utgave) Nedre Ravnåsen Borettslag Beboerbrosjyre for Nedre Ravnåsen borettslag Utgitt: 2011 (3. utgave) Nedre Ravnåsen Borettslag Innholdsfortegnelse: Informasjon om styret 4 Generell informasjon om borettslaget 6 Bakgrunn 6 Histoie 6

Detaljer

HUSORDENSREGLER for Lerdalstoppen borettslag

HUSORDENSREGLER for Lerdalstoppen borettslag HUSORDENSREGLER for Lerdalstoppen borettslag Vedtatt på generalforsamlingen 22. mai 2012. 1. INNLEDNING Lerdalstoppen borettslag er et andelslag med begrenset ansvar. Det er 99 andelseiere i borettslaget

Detaljer

HÅNDBOK FOR BEBOERE I VESTLIFARET BOLIGSAMEIE (V B S)

HÅNDBOK FOR BEBOERE I VESTLIFARET BOLIGSAMEIE (V B S) Håndbok for beboere i Vestlifaret Boligsameie 1 HÅNDBOK FOR BEBOERE I VESTLIFARET BOLIGSAMEIE (V B S) DENNE HÅNDBOK ER MENT SOM ET HJELPEMIDDEL. FOR AT DEN SKAL FUNGERE ER DET VIKTIG AT DU OPPDATERER DEN

Detaljer

Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum. - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen. Revidert 25. august 2014

Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum. - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen. Revidert 25. august 2014 Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum 1 - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen Revidert 25. august 2014 Innhold Velkommen... 3 Kontaktinformasjon og hvem du kontakter... 3 Sameiemøtet,

Detaljer

Til andelseierne i Fagerholt Borettslag

Til andelseierne i Fagerholt Borettslag 1 Fagerholt Borettslag Til andelseierne i Fagerholt Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Side 1 Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette

Detaljer

HUSORDENSREGLER for Lerdalstoppen borettslag

HUSORDENSREGLER for Lerdalstoppen borettslag HUSORDENSREGLER for Lerdalstoppen borettslag Vedtatt på generalforsamlingen 22. mai 2012 med endringer vedtatt på generalforsamling 27. mai 2013. 1. INNLEDNING Lerdalstoppen borettslag er et andelslag

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Frydenhagen Sameie Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Husordensregler. for. Utsyn Borettslag

Husordensregler. for. Utsyn Borettslag Husordensregler for Utsyn Borettslag Rettet 14.04.98 og 21.0699. ALMINNELIG ORDENSREGLER. Det må være ro fra kl. 22.00 til kl. 06.00. Sang, høylydt tale og bruk av musikkinstrumenter er ikke tillatt før

Detaljer

SAMEIET SINSENTOPPEN II ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 PROTOKOLL VEDTEKTER HUSORDENSREGLER ORDENSREGLER FOR GARASJEN

SAMEIET SINSENTOPPEN II ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 PROTOKOLL VEDTEKTER HUSORDENSREGLER ORDENSREGLER FOR GARASJEN SAMEIET SINSENTOPPEN II ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 PROTOKOLL VEDTEKTER HUSORDENSREGLER ORDENSREGLER FOR GARASJEN VEDTEKTER for Sameiet Sinsentoppen II fastsatt på konstituerende sameiermøte 13.september

Detaljer

HUSORDENSREGLER EIERSEKSJONSSAMEIET HAGEBYEN 2 INNHOLD

HUSORDENSREGLER EIERSEKSJONSSAMEIET HAGEBYEN 2 INNHOLD HUSORDENSREGLER EIERSEKSJONSSAMEIET HAGEBYEN 2 INNHOLD Husordensregler Eierseksjonssameiet Hagebyen 2... 1 1. Generelt... 2 2. Ro og orden... 2 3. Bruk av leiligheten... 3 4. Balkonger og Terrasser...

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Røa Boligsameie Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i

Detaljer

Velkommen til Tjensås III B/L

Velkommen til Tjensås III B/L Velkommen til Tjensås III B/L Styret i B/L Tjensås III ønsker deg velkommen til vårt borettslaget. Vi håper du vil finne deg til rette her og at du vil gjøre ditt for at B/L Tjensås III skal være et trivelig

Detaljer

O R D E N S R E G L E R GRØNLANDSHAGEN Innhold

O R D E N S R E G L E R GRØNLANDSHAGEN Innhold O R D E N S R E G L E R GRØNLANDSHAGEN Innhold 1. Generelt Formål Plikter og håndheving 2. Ny seksjonseier/leietaker Salg/utleie Skilting 3. Flytting & Transport Flytting, heisbruk og tralleutlån Parkering

Detaljer

Hvem bestemmer hva i borettslaget? Retningslinjer for forandringer

Hvem bestemmer hva i borettslaget? Retningslinjer for forandringer Hvem bestemmer hva i borettslaget? Retningslinjer for forandringer Hva må det søkes om godkjenning til? Hvem kan søke om å få gjøre forandringer? Hvordan går du fram med en søknad? Hvem skal dekke kostnadene?

Detaljer

Vedtatt av ekstraordinært sameiermøte 28. oktober 2014

Vedtatt av ekstraordinært sameiermøte 28. oktober 2014 HUSORDENSREGLER for Lørenpynten Boligsameie Vedtatt av ekstraordinært sameiermøte 28. oktober 2014 1 INNLEDNING Styret har i henhold til vedtektene for Lørenpynten Boligsameie utarbeidet følgende midlertidige

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 TVERRBAKKEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag

Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag 1 Heimdalsgata 4 borettslag Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 12. mai

Detaljer

Organisasjonsplan og Styringsdokument for Kvam Terrasse borettslag ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG

Organisasjonsplan og Styringsdokument for Kvam Terrasse borettslag ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Historikk... 4 Borettslagets formål... 4 Borettslagets Organisasjon... 4 Generalforsamlingen...

Detaljer