BEHANDLINGSTILBUDET TIL REVMATIKERE I TALL OG TABELLER!!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BEHANDLINGSTILBUDET TIL REVMATIKERE I TALL OG TABELLER!!"

Transkript

1 TROMS FYLKESLAG NORSK REVMATIKERFORBUND NRF FAKTA #1 UTGITT AUGUST 2014 BEHANDLINGSTILBUDET TIL REVMATIKERE I TALL OG TABELLER Et notat fra Troms Fylkeslag Norsk Revmatikerforbund

2 Innledning 3 ABC om revmatisme 4 Norsk Revmatikerforbund i Troms 8 Fysioterapeuter i kommunehelsetjenesten i Troms 11 Fastleger i kommunehelsetjenesten i Troms 19 Innhold Ergoterapeuter i kommune- og spesialisthelsetjenesten 26 Sosionomer i kommune- og spesialisthelsetjenesten 30 Revmatologisk avdeling UNN Tromsø og UNN Harstad 34 Ortopedisk kirurgi 36 Private rehabiliteringsinstitusjoner 39 Behandlingsreiser til utlandet 42 Lærings- og mestringskurs i Helse Nord 44 Sammendrag i punkter 46 Noe å jobbe med? 48 Kildeliste 49 Credits 50 2

3 Innledning En kunnskapsbasert tilnærming til helsepolitikken er viktig for å sikre en best mulig - og mest mulig konstruktiv - debatt. Dette notatet tar sikte på å gi et raskt overblikk over noen nøkkelområder innen behandlingstilbudet til revmatikere, der fysioterapeuter, fastleger og spesialisthelsetjenesten selvfølgelig spiller en avgjørende rolle. Vi har også sett på hvilke tilbud som finnes innenfor private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med Helse Nord, lærings- og mestringskurs i Helse Nord og behandlingsreiser til utlandet. Det er avgjørende for en god og konstruktiv debatt om helsevesenet at debatten føres med utgangspunkt i både erfaringskunnskap og faktabasert kunnskap. Norsk Revmatikerforbund i Troms er opptatt av å være en konstruktiv og seriøs deltaker i den helsepolitiske debatten. Derfor er dette notatet viktig for oss. Man skal imidlertid alltid være noe skeptisk til den typen tallmateriale som benyttes i denne utgivelsen. Det er alltid muligheter for at vi har innhentet feil tall, at tallene har blitt tolket feil eller at tallene var feil i utgangspunktet. Vi har hentet de fleste tallene i denne utgivelsen fra Statistisk Sentralbyrå, mens noe er hentet direkte fra rapporter produsert fra Helse Nord og Helsedirektoratet. Vi oppgir kilde til hver enkelt tabell slik at du selv enkelt kan sjekke opp tallene og gjøre deg opp din egen mening. God lesning Dette notatet er produsert av Peter André Jensen Fylkessekretær Troms Fylkeslag Norsk Revmatikerforbund 3

4 Kapittel 1 ABC OM REVMATISME Ettersom det er over 200 ulike revmatiske diagnoser kan det være på sin plass å presentere noen oversiktlige og strukturerte betraktninger om revmatismebegrepet. 4

5 Av Edgar Wammervold, Fauske I vanlig tale symboliserer begrepet abc de grunnleggende kunnskapene om bokstaver og skriftspråk som vi er avhengige av for å kunne kommunisere med og for å kunne forstå hverandre. En abc om revmatisme er et sett med grunnleggende kunnskaper om revmatisme som skal gjøre det mulig for pasienter, medlemmer, tillitsvalgte i Norsk Revmatikerforbund og helsepersonell å forstå hverandre når vi utveksler kunnskaper, erfaringer, tanker og ideer om behandling av revmatisme. WHO-definisjonen WHO (Verdens helseorganisasjon) definerer revmatiske sykdommer som kroniske eller stadig tilbakevendende sykdommer og lidelser i muskel- og skjelettsystemet og i bindevevet. Disse sykdommene og lidelsene deles inn i 4 hovedgrupper: Inflammatoriske revmatiske sykdommer, f.eks leddgikt, Bekhterevs sykdom, psoriasisleddgikt, barneleddgikt, Sjøgrens syndrom, lupus, osv Degenerativ revmatisme, slitasjegikt/ artrose Bløtdelsrevmatisme, f.eks fibromyalgi og andre langvarige smerter i muskler, ledd og bindevev Revmatiske manifestasjoner ved primært ikke-revmatiske sykdommer, f.eks osteoporose/benskjørhet I forbindelse med helsepolitiske prioriteringer, rehabilitering etc., ser vi at helsemyndighetene ofte deler de revmatiske sykdommer inn i følgende to grupper: De inflammatoriske revmatiske sykdommene De ikke-inflammatoriske revmatiske sykdommene bestående av degenerativ revmatisme, bløtdelsrevmatisme og revmatiskmanifestasjoner ved primært ikke-revmatiske sykdommer Denne todelingen finner vi konsekvent gjennomført i Helse Nords Handlingsplan i Revmatologi Vi ser også at både Helse Nord, andre regionale helseforetak og flere private rehabiliteringsinstitusjoner benytter denne todelingen når de beskriver sitt rehabiliteringstilbud til personer med revmatisme/muskel- og skjelettlidelser. Funksjonsklasser American Rheumatism Association (den amerikanske revmatologforeningen) har konstruert fire funksjonsklasser som de revmatiske sykdommer kan deles inn i: Funksjonsklasse I: Klarer seg i dagliglivet og på arbeidsplassen uten innskrenking Funksjonsklasse II: Klarer normale aktiviteter til tross for smerte og nedsatt bevegelighet Funksjonsklasse III: Har store vansker med av- og påkledning, personlig hygiene osv uten en viss hjelp av andre Funksjonsklasse IV: Helt avhengig av andre/pleietrengende 5

6 25% Forekomst I Helse Nord s Handlingsplan i Revmatologi står det at i underkant av 2 % av befolkningen har en inflammatorisk revmatisk sykdom. I Ullensaker-undersøkelsen (1) er forekomsten av selvrapport diagnostisk artrose angitt til 12.8 % av befolkningen i alderen år. I Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (2) (HUNT) er forekomsten av fibromyalgi angitt til 3,2 % (5,2 % for kvinner og 0,9% for menn). I Sosial- og helsedirektoratets handlingsprogram fra 2005 for forebygging og behandlingen av osteoporose er det angitt en undersøkelse fra Oslo som viste at % av kvinner over 50 år hadde osteoporose (3). Også ved osteoporose øker forekomsten ved økende alder. Andel av befolkningen med sykdom i muskel-/skjelettsystemet Andel av kvinner over 50 år i befolkningen med osteporose 14-36% Andel av befolkningen med fibromyalgi 3,2% Andel av befolkningen med selvrapportert diagnostisk Artrose i alderen år 12,8% Andel av befolkningen med inflammatorisk revmatisk sykdom 2% Tall fra Statistisk sentralbyrå sine levekårsundersøkelser (4) i 1998, 2002 og 2005 viste at henholdsvis 25, 23 og 24 % av befolkningen hadde oppgitt sykdom i muskel-skjelettsystemet. 6

7 Andre tall om revmatisme Sykefravær Tall fra NAV viser at sykdommer i muskler og skjelett utgjorde 39,1 % av tapte dagsverk i 1. kvartal Herav rygglidelser 9,7%, og nakke/skulder/arm 9,7%. Uførepensjon Tall fra NAV (5) viser at sykdommer i muskler, skjelett og bindevev utgjorde 31,7 % av antall nye uførepensjoner i Herav Reumatoid Artritt 1,4%, Artrose 4,7%, ryggsykdommer 12,1%, og uspesifiert reumatisme/myalgier 7,4%. Blant alle med gradert uførepensjon pr. des er diagnosegruppen muskler, skjelett og bindevev størst med 24%. Biologiske legemidler Tall fra Norsk kvalitetsregister for biologiske legemidler, NOKBIL (6), viser at i 2012 var det ca personer som fikk behandling med biologiske legemidler. Drøyt halvparten av disse pasientene hadde en inflammatorisk revmatisk sykdom. Behandlingsreiser til utlandet Gjelder inflammatoriske revmatiske leddsykdommer hos barn, ungdom og voksne. Voksne (> 20 år) i 2013: søkere og invilget. Barn, ungdom (< 20 år) i 2013: 206 søkere og 93 innvilget. Proteseoperasjoner Tall fra Nasjonalt Register for Leddproteser viser at i 2013 ble det operert inn hofteog kneproteser ( hofteproteser og kneproteser). Primæroperasjonsårsak hofteprotese: Artrose 76%, Reumatoid Artritt 1,4%, Bekhterevs sykdom 0,4%. Primæroperasjonsårsak kneprotese: Artrose 83%, Reumatoid Artritt: 2,9%, Bekhterevs sykdom 0,2%, Psoriasisartritt 0,6%. Kostnader for samfunnet (7) De totale samfunnsøkonomiske kostnadene for MUSSP (muskel- og skjelettskader, sykdommer og plager) ble for 2009 beregnet til et sted mellom 68,7 og 73,1 milliarder kroner. Herav 14,3 milliarder knyttet til helsetjenesten, mellom 29,8 og 34,2 milliarder er kostnader ved sykefravær, andre trygdeytelser 24,6 milliarder. De inflammatoriske revmatiske sykdommene har den mest alvorlige prognosen i forhold til invaliditet og forventet levetid. De ikkeinflammatoriske sykdommene opptrer med en hyppighet som er omlag 10 ganger større enn de inflammatoriske. På grunn av sin store hyppighet utgjør de ikke-inflammatoriske revmatiske sykdommene ikke bare en betydelig personlig belastning - men de representerer også en stor helseøkonomisk utfordring og et stort folkehelseproblem. 7

8 Kapittel 2 NORSK REVMATIKERFORBUND I TROMS Norsk Revmatikerforbund representerer den viktigste av brukerorganisasjonene for personer med revmatisk sykdom. 8

9 «Norsk Revmatikerforbund gir et betydelig bidrag til rehabiliteringsprosessen gjennom sine aktiviteter i de ulike lokalforeninger. Det stimuleres til mestring og egeninnsats gjennom ulike aktiviteter. Eksempler på dette er tilrettelagt trening i oppvarmet basseng, gymsal, samt ulike friluftsaktiviteter hele året. Norsk Revmatikerforbund er samarbeidspartner i lærings- og mestringskurs og tilbyr samtalegrupper med erfaringsutveksling. Likemannsarbeid gir mulighet for pasienter til å møte noen som har vært i samme situasjon og som kan gi råd og veiledning. Slikt arbeid utføres både i sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner og lokalt i foreninger.» (fra plan for revmatologi, Helse Nord , høringsutkast juli 2014) Organisering Norsk Revmatikerforbund har ca 1200 medlemmer i Troms, fordelt på 9 lokale foreninger og en egen fylkesgruppe for barn og ungdom (BURG). Det finnes lokale foreninger på Finnsnes, i Harstad, Kvæfjord, Kåfjord, Målselv og Bardu, Nordreisa, Tromsø og Skånland. Fylkeslaget i Troms bistår de lokale foreningene. Fylkeslaget består av et eget styre, samt en fylkessekretær i deltidsstiling. Treningsaktiviteter Med unntak av den lokale foreningen i Skånland organiserer alle lokale foreninger i NRF i Troms ukentlig trening i basseng for medlemmene. I to av foreningene finnes det egne treningsgrupper for stavgang, og en rekke av foreningene tilbyr trening i sal. En intern undersøkelse foretatt i januar 2014 viser at NRF ukentlig aktiviserer ca revmatikere i treningsaktiviteter som trening i basseng og stavgang. Likepersonstjenesten NRF har en meget aktiv og oppegående likepersonstjeneste i Troms. Likepersonenes oppgave er å være tilstede for revmatikere som har behov for det. En likeperson er en person som selv har revmatisk sykdom, som har bearbeidet egen sykdom og som er håndplukket, kurset og godkjent for oppgaven. Likepersonene dekker et behov helsepersonell i liten grad kan dekke, og likepersonene er derfor et av NRFs viktigste bidrag til helsevesenet - blant annet i forbindelse med pasientskoler i regi av UNN Tromsø der likepersonene aktivt deltar i skoleringen av nydiagnostiserte revmatikere. I Troms finnes det 20 aktive likepersoner som er godkjent og kurset. 9

10 Aktiviteter i Norsk Revmatikerforbund i Troms Kilde: Intern undersøkelse i NRF Troms, des/jan Tallene i diagrammet viser til omtrentlig antall deltakere i snitt på de ulike aktivitetene. Målselv/Bardu Bassengtrening Stavgang Medlemsmøter Kvæfjord Finnsnes Nordreisa 5 10 Tromsø Harstad Skånland 10 Bekhterev, Tromsø 15 Kåfjord 15 10

11 K Kapittel 3 FYSIOTERAPEUTER I KOMMUNEHELSETJENESTEN I TROMS Troms har forholdsvis god dekning av fysioterapeuter i kommunehelsetjenesten, sammenlignet med mange andre fylker. 11

12 Troms ligger på en 6. plass på landsbasis med 8,2 årsverk pr innbyggere. Det har vært en liten vekst i Troms i det totale antallet årsverk fra 2009 og fram til 2013, men sett i forhold til folketallet må veksten sies å være beskjeden. Troms hadde 8,1 årsverk pr innbyggere i 2009, og altså 8,2 i Veksten i antall årsverk, sett bort fra folketallet, har vært noe større - fra 127,4 årsverk i 2009 til 133,4 i Veksten på landsbasis har vært relativt stor i samme periode, med en vekst på ca 300 årsverk fra 3413,7 til 3713,8. Felles for mange av fylkene som har et høyt antall årsverk sett i forhold til folketallet er at de har forholdsvis mange kommuner, og at de ligger i typiske distriktsområder, som for eksempel Nordland og Sogn og Fjordane. Men tallene viser også at det har vært betydelig vekst i antall årsverk i fylker som Akershus og Oslo de siste fem årene. Kommunene Gratangen, Kvæfjord og Salangen har flest årsverk blant kommunene i Troms, sett i forhold til folketallet. Gratangen har nesten dobbelt så mange årsverk pr innbyggere som storkommunene Tromsø og Harstad. Det har vært et markant fall i antall årsverk i kommuner som Skånland og Nordreisa fra 2009 til 2013, mens det har vært stor vekst i antall årsverk i kommuner som Tranøy og Målselv i samme periode. Det er ganske stort skille mellom de kommunene med høyest antall årsverk sett i forhold til innbyggertallet sammenlignet med de kommunene med lavest antall årsverk. Det skiller for eksempel nesten 10 årsverk pr innbyggere mellom kommunene Gratangen og Dyrøy. Dette er ikke nødvendigvis problematisk siden det må antas at såkalte «gjestepasienter» er rimelig vanlig, men det sier noe om at helsevesenets tilbud ikke nødvendigvis er likt fordelt mellom innbyggerne i landet. Tallene om årsverk sier ingenting om behovet, slik at vi ikke er i stand til å si noe om hvorvidt nivået på tjenestene er i samsvar med det befolkningen egentlig trenger. Det rapporteres rimelig ofte i mediene om svært lange ventetider på fysioterapi, også i Troms, som tyder på at kapasiteten innenfor fysioterapi i kommunene kanskje ikke samsvarer med befolkningens egentlige behov. Resultatene fra en spørreundersøkelse utført av Agenda for Helse- og Omsorgsdepartementet i 2009 tyder imidlertid på at ventetidene ikke er spesielt lange for fysioterapitjenester for nyopererte og pasienter med akutte lidelser. Ventetidene er noe lengre for kronikere, men på generell basis ser ikke ventetidene ut til å være spesielt lange for denne gruppen heller. «Ventetidene er ikke spesielt lange» 12

13 Fysioterapeutårsverk i kommunehelsetjenesten, landsbasis Tabell 03808: Fysioterapeutårsverk i kommunehelsetjenesten, etter virkeområde og avtaleform. Virkeområde: Diagnose, behandling og rehabilitering. Avtaleformer: Alle. Kilde: Statistisk Sentralbyrå Fylke Akershus 394,2 405,8 390,8 414,1 480,5 03 Oslo 366,7 370,1 427,4 451,4 437,3 12 Hordaland ,2 346,9 359,1 367,5 11 Rogaland 241,3 247,5 246,2 258, Buskerud 213, ,8 216,2 216,4 16 Sør-Trøndelag ,5 191,5 192, Nordland 184,9 194,1 194,8 202,7 203,6 01 Østfold 174,5 168, ,8 180,5 15 Møre og Romsdal 175, ,9 177, Oppland 167,3 168,5 165,6 169,1 171,3 04 Hedmark 156,7 162,8 164,6 163, Vestfold 149,2 150,7 152,8 150,4 156,3 19 Troms Romsa 127,4 129,8 132,3 130,2 133,4 08 Telemark 109,2 111,1 120,4 121,3 120,9 10 Vest-Agder 114, ,4 115,9 109,9 17 Nord-Trøndelag 91,6 90,8 93,6 97,5 92,6 14 Sogn og Fjordane 87, ,6 89,1 92,3 09 Aust-Agder 71,4 75,1 71,2 79,9 74,4 20 Finnmark Finnmárku 56,9 57,6 58,3 60,1 61,9 Utvikling i antall fysioterapeutårsverk, landsbasis 3413,7 3465,2 3521, , , , , ,8 13

14 Fysioterapeutårsverk pr innbyggere i kommunehelsetjenesten, landsbasis Tabell 03808: Fysioterapeutårsverk i kommunehelsetjenesten, etter virkeområde og avtaleform.virkeområde: Diagnose, behandling og rehabilitering. Avtaleformer: Alle. Kilde: Statistisk Sentralbyrå Fylke Oppland 9 9,1 8,9 9 9, Sogn og Fjordane 8, ,2 8, Nordland 7,8 8,2 8,2 8,5 8, Akershus 7,3 7,4 7 7,3 8, Hedmark 8,2 8,5 8,5 8,4 8, Troms Romsa 8,1 8,2 8,3 8,1 8, Finnmark Finnmárku 7,8 7,8 7,9 8,1 8, Buskerud 8,3 8,2 7,9 8 7, Hordaland 7,1 7,1 7,1 7,2 7, Telemark 6,5 6,6 7,1 7,1 7, Oslo 6,2 6,2 7 7,2 6, Nord-Trøndelag 7 6,9 7 7,2 6, Sør-Trøndelag 6,6 6,6 6,4 6,4 6, Møre og Romsdal 7 6,9 6,5 6,8 6, Vestfold 6,4 6,4 6,5 6,3 6, Aust-Agder 6,6 6,8 6,4 7,1 6, Østfold 6,4 6,1 6,5 6,5 6, Vest-Agder 6,7 6,9 6,8 6,6 6, Rogaland 5,6 5,7 5,6 5,7 5,9 Utvikling i antall fysioterapeutårsverk pr innbyggere, landsbasis 136,7 137,6 137,6 139,7 140, , ,6 137, , ,1 14

15 Fysioterapeutårsverk i kommunehelsetjenesten, Troms Tabell 03808: Fysioterapeutårsverk i kommunehelsetjenesten, etter virkeområde og avtaleform.virkeområde: Diagnose, behandling og rehabilitering. Avtaleformer: Alle. Kilde: Statistisk Sentralbyrå Kommune Tromsø 51,8 56,3 54,6 54,2 55, Harstad , Lenvik 11,5 11,5 11,5 11,5 10, Målselv 3,9 3,9 5,2 4,9 5, Balsfjord 4,5 3,9 5,5 4, Kvæfjord 3,4 3,3 3,1 2,9 3, Lyngen 3,7 3,7 3,7 4,1 3, Nordreisa 4,6 4,6 4,6 4, Skjervøy 2,8 2,8 2,8 2,9 2, Bardu 2,6 2,6 2,6 2,7 2, Salangen 1,3 0,9 0,9 1,9 2, Sørreisa 2,3 2,3 2,2 2,2 2, Skånland 2,8 2,3 2,3 1, Kåfjord 1,9 2, Gratangen 1,1 1,5 1,7 1,6 1, Karlsøy 1,6 1,6 1,6 1,6 1, Tranøy 0,8 0,2 1,1 0,7 1, Storfjord 1,4 1 1,6 1,1 1, Kvænangen 1,6 1,9 1,9 1,5 1, Ibestad 0, Lavangen 0,9 0, Torsken 0,7 1 0,8 0,8 0, Berg 0,9 0,8 0,8 0,9 0, Dyrøy ,5 106,9 109,1 111,5 109,7 133,4 NB Harstad ble i 2013 slått sammen med Bjarkøy, slik at SSB endret på måten man registrerte kommunene i Troms på fra dette år. Dette er grunnen til at Harstad står med null årsverk fra 2009 til

16 Fysioterapeutårsverk pr innbyggere i kommunehelsetjenesten, Troms Tabell 03808: Fysioterapeutårsverk i kommunehelsetjenesten, etter virkeområde og avtaleform.virkeområde: Diagnose, behandling og rehabilitering. Avtaleformer: Alle. Kilde: Statistisk Sentralbyrå Kommune Gratangen 9,7 13,7 15,3 14,3 13, Kvæfjord 11 10,7 10,2 9,5 11, Salangen 5,8 4 3,9 8,8 11, Lyngen 11,7 11,9 12,1 13,4 10, Kvænangen 11,8 14,7 14,5 12, Lavangen 9,3 9 9,4 0 9, Tranøy 5,2 1,3 7,3 4,4 9, Skjervøy 9,6 9,5 9,5 10 9, Torsken 7,7 10,7 9,3 9,5 9, Kåfjord 8,5 9,5 9,2 9,2 9, Lenvik 10,2 10,2 10, Harstad , Balsfjord 8, ,7 8, Målselv 6 5,9 7,8 7,4 7, Tromsø 7,7 8,2 7,9 7,7 7, Berg 9,3 9,2 9,4 9,3 7, Storfjord 7,4 5,3 8,1 5,7 7, Ibestad 5, ,3 6, Sørreisa 6,8 6,8 6,5 6,5 6, Skånland 9,7 7,9 7,7 6 6, Bardu 6,7 6,7 6,8 6,7 6, Karlsøy 6,6 6,6 6,6 6,7 6, Nordreisa 9,6 9,5 9,5 9,5 6, Dyrøy ,3 183,9 178,3 191,1 182,7 206,7 NB Harstad ble i 2013 slått sammen med Bjarkøy, slik at SSB endret på måten man registrerte kommunene i Troms på fra dette år. Dette er grunnen til at Harstad står med null årsverk fra 2009 til

17 Fysioterapeutårsverk pr innbyggere i kommunehelsetjenesten, Troms Tabell 03808: Fysioterapeutårsverk i kommunehelsetjenesten, etter virkeområde og avtaleform. Virkeområde: Diagnose, behandling og rehabilitering. Avtaleformer: Alle. Datakilde: Statistisk Sentralbyrå. Kartdata: Statens Kartverk 0-2 årsverk pr innbyggere 6-7 årsverk pr innbyggere 7,6-8,9 årsverk pr innbyggere 9-9,9 årsverk pr innbyggere 10-13,8 årsverk pr innbyggere 17

18 Ventetider fysioterapi - landsbasis Kilde: Spørreundersøkelse om fysioterapi i kommunehelsetjenesten, 23. februar Utført av Agenda Utredning og Utvikling AS for Helse- og Omsorgsdepartementet. Tabeller i kildedokument: Inntak av nye pasienter, side Tallene oppgir hvor lang tid det tar før fysioterapeutene kan ta inn nye pasienter. Kronikere Akutte lidelser Nyopererte Mindre enn 1 uke Ventetider fysioterapi - kronikere (tall i diagram oppgitt i prosent) 1-2 uker 3-6 uker 7-11 uker 12 uker eller mer Privatpraktiserende med driftsavtale 8 % 25 % 58 % 72 % 96 % Privatpraktiserende uten driftsavtale 61 % 75 % 87 % 91 % 95 % Fast ansatte fysioterapeuter i kommunene 17 % 42 % 71 % 88 % Mindre enn 1 uke 1-2 uker 3-6 uker 7-11 uker 12 uker eller mer Privatpraktiserende med driftsavtale 53 % 80 % 90 % 93 % 98 % Privatpraktiserende uten driftsavtale 83 % 90 % 91 % 94 % 96 % Fast ansatte fysioterapeuter i kommunene 88 % 91 % 93 % 94 % Mindre enn 1 uke 1-2 uker 3-6 uker 7-11 uker 12 uker eller mer Privatpraktiserende med driftsavtale 62 % 88 % 93 % 95 % 96 % Privatpraktiserende uten driftsavtale 75 % 83 % 87 % 88 % 90 % Mindre enn 1 uke 1-2 uker Privatpraktiserende med driftsavtale Privatpraktiserende uten driftsavtale Fast ansatte i kommunene 3-6 uker uker uker eller mer

19 Kapittel 4 FASTLEGER I KOMMUNEHELSETJENESTEN I TROMS Tall fra Statistisk Sentralbyrå tyder på at Troms har rimelig god dekning av fastleger, dersom man legger tall for de øvrige fylkene til grunn. 19

20 Troms ligger, landet sett under ett, på en 5. plass på statistikk som viser årsverk for fastleger pr innbyggere med 7,1 årsverk - en vekst fra 6,8 årsverk i Best dekning, sett opp mot folketallet, finner vi i Agder-fylkene, Oppland og Østfold. Veksten i antall årsverk for fastlegene har vært ganske stor de siste fem årene, med ca 3000 årsverk i 2009 til ca 3400 i Veksten i Troms har i samme periode vært fra 106,9 årsverk til 115 årsverk. Med unntak av Finnmark og Nordland har det vært vekst i antall årsverk i samtlige fylker fra 2009 til 2013, og til dels betydelig vekst i mange fylker; som for eksempel i Oslo, Akershus og Hordaland. Internt i Troms ser vi at Salangen, Karlsøy og Lyngen har flest årsverk i forhold til folketallet. Fem kommuner; Ibestad, Dyrøy, Berg, Kåfjord og Kvænangen har ikke registrert noen fastlegeårsverk fra 2009 til Tromsø utmerker seg med et høyt antall årsverk pr innbygger (8,4 i 2013), mens Harstad ligger noe etter (6,8 i 2013). Ser vi på antall årsverk alene troner de største kommunene Tromsø og Harstad naturlig på toppen med henholdsvis 59,9 og 16,7 fastlegeårsverk i Tromsø har opplevd betydelig vekst i antallet fastlegeårsverk fra 2009 til 2013, mens Sørreisa har hatt markant nedgang i samme periode - fra 3,6 årsverk i 2009 til bare 0,8 i Tall fra Helse Nord (høringsutkast plan for revmatologi, ) viser at statistisk sett vil en fastlege med 1350 pasienter på sin liste ha ca 4 pasienter med Revmatoid Artritt, 1-2 med psoriasisartritt, 2 pasienter med ankyloserende spondylitt og ca som fyller de diagnostiske kriteriene for fibromyalgi. Ifølge tall fra SSB (tabell på ssb.no) var det i 2012 til sammen konsultasjoner hos fastlegene relatert til «ledd- og giktsykdommer». Dette utgjør 56 konsultasjoner per 1000 innbyggere. Selv om tallene isolert sett ser gode ut for Troms, kan spesielle lokale forhold i kommunene medføre at det reelle tilbudet er betydelig dårligere enn det tallene objektivt sett kan tyde på. Man skal derfor være forsiktig med å konkludere for mye med utgangspunkt i de tallene som finnes i de påfølgende tabellene. «Sørreisa har hatt markant nedgang» 20

21 Fastlegeårsverk i kommunehelsetjenesten, landsbasis Tabell 03807: Legeårsverk i kommunehelsetenesta, etter virkeområde og avtaleform. Virkeområde: Diagnose, behandling og rehabilitering. Avtaleformer: Næringsdrivende fastleger. Kilde: Statistisk Sentralbyrå Fylke Oslo 396,3 416,9 435,9 430,7 440,9 02 Akershus 329,7 341, ,7 386,7 12 Hordaland 276,4 277,9 281,2 284,8 304,7 11 Rogaland 250,1 244,8 259, ,7 01 Østfold 176,3 189,5 196,5 205,4 207,2 16 Sør-Trøndelag 186,2 194,9 196,9 203,6 205,6 06 Buskerud 173,5 170,5 178,5 180,7 188,8 15 Møre og Romsdal 164,4 166,9 163,5 175,5 181,3 07 Vestfold 148,2 148,9 153,1 159,6 169,7 05 Oppland 131,5 129,4 132,4 136,5 139,5 10 Vest-Agder 122,2 124,1 124,3 133,5 138,7 04 Hedmark 126,1 127,5 128,3 126,4 133,3 08 Telemark ,5 116,6 115,4 19 Troms Romsa 106,8 108, , Nordland 117,3 117,1 111,6 111,8 113,9 09 Aust-Agder 67,6 70,4 69,2 73,6 86,4 17 Nord-Trøndelag 78,6 80,8 81,2 84,3 84,2 14 Sogn og Fjordane 75 68,9 73, ,7 20 Finnmark Finnmárku 36,1 35,6 36, ,3 3065, ,9 3292, Utvikling i antall fastlegeårsverk i kommunehelsetjenesten, landsbasis , , ,

22 Fastlegeårsverk pr innbyggere i kommunehelsetjenesten, landsbasis Tabell 03807: Legeårsverk i kommunehelsetenesta, etter virkeområde og avtaleform. Virkeområde: Diagnose, behandling og rehabilitering. Avtaleformer: Næringsdrivende fastleger. Kilde: Statistisk Sentralbyrå Fylke Vest-Agder 7,2 7,2 7,1 7,6 7, Aust-Agder 6,2 6,4 6,2 6,5 7, Oppland 7,1 7 7,1 7,3 7, Østfold 6,5 6,9 7,1 7,3 7, Troms Romsa 6,8 6,9 6,9 7 7, Vestfold 6,4 6,4 6,5 6, Sogn og Fjordane 7 6,4 6,8 7, Oslo 6,8 7 7,1 6,9 6, Hedmark 6,6 6,7 6,7 6,5 6, Buskerud 6,7 6,5 6,7 6,7 6, Møre og Romsdal 6,5 6,6 6,4 6,8 6, Akershus 6,1 6,3 6,2 6,5 6, Telemark 6,1 6,6 6,5 6,8 6, Sør-Trøndelag 6,4 6,6 6,6 6,7 6, Rogaland 5,8 5,6 5,9 6,1 6, Nord-Trøndelag 6 6,1 6,1 6,3 6, Hordaland 5,8 5,7 5,7 5, Nordland 5 4,9 4,7 4,7 4, Finnmark Finnmárku 5 4,8 5 5,2 4,4 Utvikling i antall fastlegeårsverk pr innbyggere i kommunehelsetjenesten, landsbasis ,6 121,3 124,4 126, , , , ,5 22

23 Fastlegeårsverk i kommunehelsetjenesten, Troms Tabell 03807: Legeårsverk i kommunehelsetenesta, etter virkeområde og avtaleform. Virkeområde: Diagnose, behandling og rehabilitering. Avtaleformer: Næringsdrivende fastleger. Kilde: Statistisk Sentralbyrå Kommune Tromsø 54,2 54,3 54,9 56,3 59, Harstad , Lenvik 6 5,9 5,9 5,8 5, Målselv 3 2,8 2,8 3,4 4, Balsfjord 2,5 3,9 3,9 3,9 4, Nordreisa 3,1 3,1 3,5 2,8 3, Bardu Lyngen 2,9 3,2 3,4 3,3 2, Karlsøy 2,5 2,5 2,5 2,5 2, Salangen 2,4 2,4 2,4 2,4 2, Skånland 2,2 2,2 2,2 2,2 2, Skjervøy 2,2 2,2 2,3 2,2 2, Kvæfjord 0,6 1,5 1,5 1,5 1, Storfjord 1,4 1,4 1,4 1,4 1, Sørreisa 3,6 3,3 1,9 2 0, Gratangen 0,6 0,6 0,6 0,6 0, Tranøy ,6 0, Lavangen 0,6 0,4 0,3 1 0, Torsken 0 0 0,3 0,5 0, Ibestad Dyrøy Berg Gáivuotna Kåfjord Kvænangen ,8 92,7 92,8 95,4 115,2 NB Harstad ble i 2013 slått sammen med Bjarkøy, slik at SSB endret på måten man registrerte kommunene i Troms på fra dette år. Dette er grunnen til at Harstad står med null årsverk fra 2009 til

24 Fastlegeårsverk pr innbyggere i kommunehelsetjenesten, Troms Tabell 03807: Legeårsverk i kommunehelsetenesta, etter virkeområde og avtaleform. Virkeområde: Diagnose, behandling og rehabilitering. Avtaleformer: Næringsdrivende fastleger. Kilde: Statistisk Sentralbyrå. Kommune Salangen 10, ,8 10,8 10, Karlsøy 10,4 10,5 10,5 10,6 10, Lyngen 9,1 10,4 11,3 10,9 9, Tromsø 8,1 8 7,9 8 8, Skjervøy 7,8 7,8 8 7,7 7, Bardu 7,6 7,6 7,7 7,6 7, Balsfjord 4,5 7 7,1 7 7, Skånland 7,6 7,5 7,3 7,3 7, Harstad , Målselv 4,6 4,3 4,2 5,1 6, Storfjord 7,4 7,4 7,3 7,1 6, Nordreisa 6,6 6,4 7,3 5,8 6, Torsken 0 0 3,9 6,1 6, Gratangen 5,2 5,4 5,3 5 5, Lavangen 5,9 4 3,2 9,9 4, Lenvik 5,3 5,2 5,2 5,1 4, Kvæfjord 1,8 4,8 4,8 4,8 4, Tranøy ,8 3, Sørreisa 10,7 9,7 5,7 5,9 2, Ibestad Dyrøy Berg Gáivuotna Kåfjord Kvænangen , ,5 128,5 128,2 NB Harstad ble i 2013 slått sammen med Bjarkøy, slik at SSB endret på måten man registrerte kommunene i Troms på fra dette år. Dette er grunnen til at Harstad står med null årsverk fra 2009 til

25 Fastlegeårsverk pr innbyggere i kommunehelsetjenesten, Troms Tabell: 03807: Legeårsverk i kommunehelsetenesta, etter virkeområde og avtaleform. Virkeområde: Diagnose, behandling og rehabilitering. Avtaleformer: Næringsdrivende fastleger. Datakilde: Statistisk Sentralbyrå. Kartdata: Statens Kartverk. 0 årsverk pr innbyggere 2,3-4,9 årsverk pr innbyggere 5,3-6,8 årsverk pr innbyggere 7,3-7,8 årsverk pr innbyggere 8,4-10,8 årsverk pr innbyggere 25

26 Kapittel 5 ERGOTERAPEUTER I KOMMUNE- OG SPESIALISTHELSETJENESTEN Ergoterapeuter er eksperter på aktivitet og deltakelse, og arbeider for at alle skal kunne delta aktivt i samfunnet. 26

27 Ergoterapeuter er en viktig del av de «Tverrfaglige Team» (revmatolog, sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut og sosionom) i spesialisthelsetjenesten. Ifølge tall fra Helse Nord gjennomføres det ikke flere enn 1,5 ergoterapeutårsverk knyttet til revmatologi i Nord-Norge hvert år. Oversikt ergoterapeutstillinger i Helse Nord knyttet til Revmatologi Kilde: Plan for revmatologi, Helse Nord , høringsutkast juli Sykehus I kommunehelsetjenesten ble det i 2013 utført 1776,7 avtalte årsverk blant Ergoterapeuter som arbeider i kommunal forvaltning. Dette er en ganske stor vekst sammenlignet med antall årsverk i 2009 (1430,1). I Troms ble det i 2013 utført 107,6 avtalte årsverk, som var en oppgang fra 84,5 årsverk i Antall Finnmarkssykehuset, Kirkenes 0 UNN Tromsø 1 UNN Harstad 0 Nordlandssykehuset, Bodø 0,5 Helgelandssykehuset, Mo i Rana 0 1,5 Ser vi på tallene for kommunene i Troms, så ser vi at det er veldig mange kommuner som ikke har registrert noen avtalte årsverk de siste fem årene. Det har likevel vært vekst i antall avtalte årsverk, fra 72,2 i 2009 til 92,1 i Veksten har vært klart størst i Tromsø Kommune, med en vekst fra 50,7 avtalte årsverk i 2009 til 74,5 i Kommuner som Lenvik og Balsfjord har opplevd synkende antall avtalte årsverk i samme periode. 27

28 Ergoterapeutårsverk i kommunal forvaltning, landsbasis Tabell 07944: Sysselsatte med helse- og sosialfaglig utdanning i helse- og sosialtjenester. Avtalte årsverk i Kommunal forvaltning. Kilde: Statistisk Sentralbyrå Fylke Østfold 52,2 51,1 59,2 56, Akershus 170, ,1 200,3 220,5 03 Oslo 200,4 198,5 209,4 206,7 205,4 04 Hedmark 53,4 55,7 61, ,7 05 Oppland 39, ,7 46,7 54,1 06 Buskerud 60,7 63,1 68,2 72,9 78,6 07 Vestfold 54,5 57,5 58,8 57,5 64,9 08 Telemark 37 39,3 41, ,7 09 Aust-Agder 17 15,9 18,3 22,2 23,8 10 Vest-Agder 30,5 37,1 35,1 37,5 42,6 11 Rogaland 124,4 123,3 134,6 149,7 167,1 12 Hordaland 158,8 156,9 172,9 179,2 189,3 14 Sogn og Fjordane 24,7 26,1 32,5 33,4 35,2 15 Møre og Romsdal 53,6 57,9 62,5 63,4 67,1 16 Sør-Trøndelag 173,5 189,8 198,7 205,5 218,4 17 Nord-Trøndelag 20,4 21,9 21,3 28,4 34,1 18 Nordland 55, ,8 68,8 70,8 19 Troms Romsa 84,5 88,3 96,6 101,5 107,6 20 Finnmark Finnmárku 19,2 19,7 17,9 19,4 27,8 1430,1 1485,1 1585,7 1663,3 1776,7 Utvikling i antall ergoterapeutårsverk i kommunal forvaltning, landsbasis , , , , ,7 28

29 Ergoterapeutårsverk i kommunal forvaltning, Troms Tabell 07944: Sysselsatte med helse- og sosialfaglig utdanning i helse- og sosialtjenester. Avtalte årsverk i Kommunal forvaltning. Kilde: Statistisk Sentralbyrå Kommune Harstad (-2012) 7,6 10,1 9, Tromsø 50, ,9 62,7 74, Harstad ,1 8, Kvæfjord 3,8 3,5 2, Skånland Bjarkøy (-2012) Ibestad Gratangen Lavangen Bardu.... 2, Salangen Målselv , Sørreisa Dyrøy Tranøy Torsken Berg Lenvik 4,7 5,1 5,3 4,5 3, Balsfjord 2,8 2,3 2,8 2, Karlsøy Lyngen 2,6 3, , Storfjord Omasvuonon Gáivuotna Kåfjord Skjervøy.. 0 2,1 1, Nordreisa.... 2, Kvænangen , ,8 79,1 89,3 29

30 Kapittel 6 SOSIONOMER I KOMMUNE- OG SPESIALISTHELSETJENESTEN Sosionomene forebygger, løser og reduserer problemer for enkeltmennesker og grupper. 30

31 Sosionomer er en viktig del av de «Tverrfaglige Team» (revmatolog, sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut og sosionom) i behandlingen av revmatikere i Spesialisthelsetjenesten. Sosionomstillinger i Helse Nord knyttet til Revmatologi Kilde: Plan for revmatologi, Helse Nord , høringsutkast juli Sykehus I kommunehelsetjenesten ble det i 2013 utført 5849,4 avtalte årsverk blant Sosionomer som arbeider i kommunal forvaltning. Dette er en ganske stor vekst sammenlignet med antall årsverk i 2009 (4857,8). I Troms ble det i 2013 utført 164 avtalte årsverk, som var en oppgang fra 159,5 årsverk i Antall Finnmarkssykehuset, Kirkenes 0 UNN Tromsø 0,5 UNN Harstad 0 Nordlandssykehuset, Bodø 0,5 Helgelandssykehuset, Mo i Rana 0 Sum 1 Ser vi på tallene for kommunene i Troms, så ser vi at det er veldig mange kommuner som ikke har registrert noen avtalte årsverk de siste fem årene. Det har likevel vært en liten vekst i antall avtalte årsverk, fra 151,5 i 2009 til 155,5 i Veksten har vært klart størst i Tromsø Kommune, med en vekst fra 79,1 avtalte årsverk i 2009 til 89,3 i Kommuner som Harstad og Karlsøy har opplevd synkende antall avtalte årsverk i samme periode. 31

32 Sosionomårsverk i kommunal forvaltning, landsbasis Tabell 07944: Sysselsatte med helse- og sosialfaglig utdanning i helse- og sosialtjenester. Avtalte årsverk i Kommunal forvaltning. Kilde: Statistisk Sentralbyrå Fylke Østfold 196,6 205,9 210,4 244,9 275,5 02 Akershus 447,6 457, ,1 570,3 03 Oslo 758,7 782,9 850,3 851,1 869,3 04 Hedmark 158,2 167,7 181,3 191, Oppland 122,5 125,4 132,3 145,8 153,3 06 Buskerud ,8 233,7 237,4 250,6 07 Vestfold 173,1 170,7 180,4 192,4 178,5 08 Telemark 82,6 85,9 96,3 97,2 92,9 09 Aust-Agder 95,6 110,6 112,2 131,3 128,8 10 Vest-Agder 238,1 256,2 285, ,7 11 Rogaland 485,7 493,6 532,7 549,1 573,8 12 Hordaland 589,6 617,5 664,4 682,3 721,9 14 Sogn og Fjordane 128,5 135, , Møre og Romsdal ,1 266,6 282,1 299,4 16 Sør-Trøndelag 320,2 331,3 358,2 370,2 394,6 17 Nord-Trøndelag 85,1 88,5 100,2 106,4 109,2 18 Nordland 268,9 284,4 295,6 315,9 315,9 19 Troms Romsa 159,5 160,5 161,6 161, Finnmark Finnmárku 89,3 95,8 104,3 104,8 109,7 Utvikling sosionomårsverk kommunal forvaltning, landsbais 4857,8 5035,3 5408,4 5650,4 5849, , , , , ,4 32

33 Sosionomårsverk i kommunal forvaltning, Troms Tabell 07944: Sysselsatte med helse- og sosialfaglig utdanning i helse- og sosialtjenester. Avtalte årsverk i Kommunal forvaltning. Kilde: Statistisk Sentralbyrå Kommune Harstad (-2012) 19,1 20,2 17, Tromsø 79,1 76, ,6 89, Harstad ,2 17, Kvæfjord 3,5 3, , Skånland Bjarkøy (-2012) Ibestad Gratangen Lavangen Bardu 2,3 3, Salangen 5 7 6,8 6,7 6, Målselv 6, , Sørreisa 3,9 3 3,3 3, Dyrøy Tranøy Torsken Berg Lenvik 10 8, , Balsfjord 7 7,1 6,9 6,6 5, Karlsøy 3,4 4, , Lyngen 4,3 5,3 5,3 5,1 5, Storfjord Omasvuonon Gáivuotna Kåfjord 3,9 2, Skjervøy , Nordreisa 3,5 4,5 5,5 4 5, Kvænangen ,4 135,6 134,5 138,1 142,6 33

34 Kapittel 7 REVMATOLOGISK AVDELING UNN TROMSØ OG UNN HARSTAD Revmatologisk avdeling ved UNN Tromsø og UNN Harstad arbeider med å behandle voksne pasienter med mistanke om eller med kjent inflammatorisk revmatisk sykdom. 34

35 Pasienter med Artrose håndteres i hovedsak av fastleger, ortopeder og fysikalsk medisinere. Pasienter med bløtdelsrevmatisme ivaretas hovedsakelig i kommunehelsetjenesten. UNN Tromsø Tilbudet ved UNN Tromsø finnes i flere omsorgsnivå; heldøgnsplasser, dagbehandling, polikliniske konsultasjoner, ambulante konsultasjoner og som lærings- og mestringstilbud. UNN Tromsø har sju overlegestillinger og seks leger i spesialisering. Det er fem sykepleiere i poliklinikken/ dagenheten/forskning. Revmatologisk avdeling fra fra mai 2013 disponert fire senger i felles sengepost med hud og nevrologi. UNN Harstad Ved UNN Harstad er det en revmatolog i 80% stilling ved spesialistpoliklinikken. Det gis biologiske legemidler ved medisinsk avdeling. Polikliniske konsultasjoner UNN Tromsø og Harstad hadde samlet i til polikliniske konsultasjoner. Disse pasientene stod for 7539 besøk. Den største gruppen var pasienter med Revmatoid Artritt (RA), som bestod av 762 unike pasienter og til sammen 1884 besøk. Biologiske legemidler Biologiske legemidler som for eksempel Remicade, Mabthera, m.fl, utgjør en stor del av infusjonsbehandlingen i Helse Nord. For 2012 utgjorde behandlingen over 2000 besøk i Helse Nord. Ved UNN var det i 2012 til sammen 296 unike pasienter som mottok biologisk behandling/ infusjoner. Disse 296 pasientene stod for 1362 besøk i foretaket. Ventelister og ventetider Ventelistesituasjonen for revmatologisk behandling har vært utfordrende de siste år. Ifølge UNNs nettsider ligger ventetiden for revmatologisk utredning pr på 20 uker. Ved UNN Tromsø var det pr 1. feb 2014 til sammen 928 pasienter som har passert frist for kontroller. Ved UNN, sammenlignet med avdelingene for hud og nevrologi, har revmatologisk avdeling tre ganger flere pasienter på venteliste passert frist. Man skal imidlertid være klar over at ventetiden oppgitt her er av generell karakter, og at bruk av priorteringsveiledere kan medføre at de reelle ventetidene er betydelig kortere enn 20 uker, avhengig av alvorlighetsgraden for sykdomssituasjonen til den enkelte pasient. Kilde: Plan for revmatologi, Helse Nord , høringsutkast juli

36 Kapittel 8 ORTOPEDISK KIRURGI Revmatisk sykdom er primæroperasjonsårsaken til rundt 80% av alle innsettinger av hofte- og kneproteser. 36

37 Tall fra Nasjonalt Register for Leddproteser viser at i 2013 ble det operert inn hofte- og kneproteser ( hofteproteser og kneproteser). Det er forholdsvis lange ventetider på denne typen behandling, også i Helse Nord. Tall fra UNN viser at ventetiden for hofteleddsprotese ligger på 26 uker for utredning og 26 uker for innleggelse, mens ventetiden for kneleddsproteser ligger på 40 uker for utredning og et helt år ventetid for innleggelse. Primæroperasjonsårsak hofteprotese Artrose 76%, Reumatoid Artritt 1,4%, Bekhterevs sykdom 0,4%. Kilde: Nasjonalt Register for Leddproteser. Artrose 76 RA 1,4 Bekhterev 0,4 Annet 22,2 Primæroperasjonsårsak kneprotese Artrose 83%, Reumatoid Artritt: 2,9%, Bekhterevs sykdom 0,2%, Psoriasisartritt 0,6%. Kilde: Nasjonalt Register for Leddproteser. Artrose 83 RA 2,9 Bekhterev 0,2 PsA 0,6 Annet 13,3 37

38 Ventetider utvalgte operasjoner muskel- og skjelett ved UNN Tromsø Kilde: UNNs nettsider, pr 30. juli Behandling Hånd og håndledd, avstiving av håndledd Ventetid for utredning 32 uker Ventetider innsetting hofte- og kneleddsprotese (tall i uker) Ventetid for dagbehandling/ poliklinisk behandling Ventetid for innleggelse Skulder, betennelser og forkalkninger, liten kikkhullsoperasjon (artroskopi) 52 uker 52 uker 52 uker Skulderslitasje, innsetning av kunstig skulderledd (skulder totalprotese) 24 uker Ankel, kikkhullsoperasjon (artroskopi) 26 uker 52 uker 52 uker Hofteleddsartrose (slitasjegikt): Protese 26 uker 26 uker Kneleddsartrose (slitasjegikt): Protese 40 uker 52 uker Kilde: UNNs nettsider, pr 30. juli Hofteleddsprotese Kneleddsprotese

39 Kapittel 9 PRIVATE REHABILITERINGSINSTITUSJONER Rehabilitering er en helt nødvendig del av behandlingen for pasienter med revmatisk sykdom. 39

40 Den nasjonale trenden er at helseforetakene kjøper stadig færre plasser hos de private rehabiliteringsinstitusjonene. Tall fra Helsedirektoratet viser at det var ca plasser i 2007, men bare ca plasser i For revmatikere som gruppe har fallet vært på ca 5000 plasser i samme periode. Andelen pasienter med sykdommer i muskler, skjelett og bindevev falt prosentvis fra 46 til 36,3 fra 2007 til Det betyr at rundt en tredjedel av rehabiliteringsplassene for revmatikere har forsvunnet. I Helse Nord kan vi imidlertid ikke finne dokumentasjon på at antallet rehabiliteringsplasser har blitt redusert i samme takt. Tvert imot; det kan se ut som Helse Nord har hatt en økning i døgnopphold for revmatikere med inflammatorisk sykdom fra 2010 og fram til i dag, men tallene på dette er usikre. I løpet av høsten 2014 kjøres en ny anbudsrunde i gang for rehabiliteringsinstitusjonene i Helse Nord, og Norsk Revmatikerforbund i Troms vil følge denne anbudsprosessen nøye framover. Antall plasser for revmatikere, private rehabiliteringsinstitusjoner i Helse Nord Institusjon Ventetider pr 2. juni 2014, private rehabiliteringsinstitusjoner i Helse Nord, tall oppgitt i uker. Muskelog skjelett (18) Protese kirurgi (21) Innfl. revm. syk. (24.a) Barn med revm. (24.b) Ikke-innfl. revm. (25) Kilde antall plasser: Avtaler mellom priv. rehab.institusjoner og Helse Nord. Kilde ventetider: Helse Nords nettsider. Sum plasser Helgeland Rehabilitering, Sømna Nordtun, Engavågen Opptreningssenteret, Alta Kurbadet, Tromsø Valnesfjord, Valnesfjord Institusjon Muskel- og skjelett (18) Innfl. revm. syk. (24.a) Barn med revm. (24.b) Ikke-innfl. revm. (25) Sum uker Helgeland Rehabilitering, Sømna Nordtun, Engavågen Opptreningssenteret, Alta Kurbadet, Tromsø Valnesfjord, Valnesfjord

41 Utvikling i antall behandlingsplasser for revmatikere, priv. rehab.institusjoner, landsbasis Kilde: Helsedirektoratet. Se referanser i kildeliste bakerst. Tallene er innhentet av Edgar Wammervold, Fauske År Totalt antall pasienter behandlet Antall pasienter med sykdommer i muskler, skjelett og bindevev Prosentvis andel med sykdommer i muskler, skjelett og bindevev ,3 12 ref Utvikling i antall pasienter behandlet, priv. rehab.institusjoner, landsbasis Utvikling i antall pasienter med revmatisk sykdom, priv. rehab.institusjoner, landsbasis

42 Kapittel 10 BEHANDLINGSREISER TIL UTLANDET Behandlingsreisene består av 3-4 ukers opphold i varmt klima med fysikalsk behandling, medisinsk oppfølging og mestringstilbud. 42

43 Tilbudet gis til barn med foreldre, ungdom og voksne med inflammatorisk revmatisk sykdom. Disse kan via fastlege, barnelege eller revmatolog søke om behandlingsreise i utlandet. Behandlingsstedene for voksne finnes i Balcova (Tyrkia), Igalo (Montenegro), Vintersol (Tenerife, Spania), Reuma-Sol (Spania), Scandinavian Rehab Center (Tyrkia) og Costa Blanca (Albir, Spania). Behandlingsstedene kan bytte noe fra år til år. (kilde: seksjon for behandlingsreiser ved Oslo Universitetssykehus). Oversikt antall søknader behandlingsreiser 2012 I 2012 var det totalt 3406 søkere. Av disse ble 1636 søknader innvilget. Kilde: Plan for revmatologi, Helse Nord , høringsutkast juli Helseregion Antall innvilget Andel av totalt innvilget Andel (%) av Norges befolkning Helse Midt ,2 % 14 % Helse Vest ,4 % 21 % Helse Nord % 9 % Helse Sør-Øst ,4 % 56 % % 100 % Fordeling innvilgede søknader/andel av befolkningen (i prosent) Helse Nord 18 9 Andel innvilget i prosent Andel av befolkningen i prosent Helse Midt 16,2 14 Helse Vest 19,4 21 Helse Sør-Øst 46,

44 Kapittel 11 LÆRINGS- OG MESTRINGSKURS I HELSE NORD Lærings- og mestringskurs skal være en integrert del av pasientforløpet til personer som får en langvarig revmatisk sykdom. 44

45 Pasient- og pårørendeopplæring er spesialisthelsetjenestens fjerde lovpålagte oppgave. Lov om pasientrettigheter fra 2001 gir pasient og pårørende rett til medvirkning og rett til informasjon om sykdom og behandlingsmetoder. Målsettingen er at pasientene tilbys kurs innen ett år etter diagnose. Helse Nord RHF har vedtatt regional satsing på pasient- og pårørende opplæring i «Strategisk plan for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Nord, ». UNN Tromsø har i perioden utviklet et godt tilbud til pasienter og pårørende innen flere diagnosegrupper. Behovet er imidlertid stort; pr 2014 er det registrert 207 pasienter som står på venteliste for kurs i Kurs for pasienter med Lupus og WG finnes bare ved UNN Tromsø. Norsk Revmatikerforbund bidrar aktivt i forbindelse med kursene, blant annet gjennom informasjon om likepersonstilbudet i NRF og gjennom foredrag om hvordan det er å leve med revmatisk sykdom. Kursene rettes i dag hovedsaklig mot nydiagnostiserte pasienter. Det betyr at tilbudet til mer erfarne brukere er mangelfullt. Det er stor interesse for ulike kurs innen livsstyrketrening, mindfullnes og nettbaserte kurs. Helse Nord påpeker at dette er et område det bør være mulig å få til et tettere samarbeid med Norsk Revmatikerforbund. Oversikt gjennomførte LMS-kurs i 2012 Kilde: Plan for revmatologi, Helse Nord , høringsutkast juli Av de 75 deltakerne ved UNN Tromsø var det 17 pårørende. Sykehus Antall kurs Antall deltakere Kirkenes 0 0 Tromsø 7 75 Harstad 0 0 Bodø 3 16 Mo i Rana

46 Kapittel 12 SAMMENDRAG I PUNKTER Tallene vi har hentet inn tyder på at behandlingstilbudet til revmatikere i Troms er blant det beste i landet, men også i Troms finnes det utfordringer forbundet med lange ventetider. 46

47 Sykdommer i muskler og skjelett utgjorde 39,1% av tapte dagsverk i 1. kvartal 2014 Sykdommer i muskler og skjelett utgjorde 31,7% av nye uførepensjoner i 2011 Gradering av uførepensjon er størst blant diagnosegruppene for muskler, skjelett og bindevev - med 24%, pr 2011 Drøyt halvparten av pasientene som mottar biologiske legemidler har inflammatorisk revmatisk sykdom Rundt 80% av proteseoperasjoner skyldes revmatisk sykdom De totale kostnadene knyttet til muskel- og skjelettsykdommer ligger på ca 70 milliarder kroner for samfunnet NRF aktiviserer ca revmatikere i treningsaktiviteter hver uke Troms ligger på en nasjonal 6. plass i fysioterapeutårsverk i kommunehelsetjenesten målt i forhold til folketallet Gratangen, Kvæfjord og Salangen har flest fysioterapeutårsverk, mens Karlsøy, Nordreisa og Dyrøy har færrest 6 av 10 kronikere kommer inn til privatpraktiserende fysioterapeut med driftsavtale innen 3-6 uker 7 av 10 kronikere kommer inn til privatpraktiserende fysioterapeut uten driftsavtale innen 1-2 uker 4 av 10 kronikere kommer inn til fast ansatte fysioterapeuter i kommunene innen 1-2 uker 9 av 10 nyopererte kommer inn til privatpraktiserende fysioterapeut med driftsavtale innen 1-2 uker Troms har landets 5. høyeste antall fastlegeårsverk sett i forhold til folketallet Salangen, Karlsøy og Lyngen har flest fastlegeårsverk, mens Berg, Kåfjord og Kvænangen har færrest 296 unike pasienter fikk biologiske legemidler ved UNN i 2012 Ventelistesituasjonen ved UNN Tromsø er utfordrende med 928 pasienter som har passert frist for kontroller Ventelistene for inntak ved pasientskolene ved UNN Tromsø er lange med 207 pasienter i kø per 2014 Det er mange ukers ventetid på opphold i de private rehabiliteringsinstitusjonene i nord Den nasjonale nedgangen i antall plasser i de private rehabiliteringsinstitusjonene kan vi ikke se i nord 294 pasienter i Helse Nord fikk innvilget behandlingsreise i 2012 Tilbudet om lærings- og mestringskurs til erfarne brukere og en del diagnosegrupper er mangelfullt Manglende egen sengepostavdeling for revmatologi på UNN kan føre til at fagfeltet revmatologi svekkes Ventidetidene for kne- og hofteprotese er lange; fra 26 uker til et helt år 47

48 Noe å jobbe med? Selv om alt tyder på at behandlingstilbudet til revmatikere i Troms er blant det beste i landet, har NRF fortsatt mye å jobbe med. Det er vanskelig å finne områder innenfor behandlingstilbudet til revmatikere i Troms som virkelig krever forbedring. I grove trekk ser det meste veldig bra ut. Vi har god tilgang på fysioterapeuter og fastleger - sammenlignet med resten av landet. Vi har flest pasienter som får innvilget behandlingsreise til utlandet. Nivået på antall plasser hos private rehabiliteringsinstitusjoner ser ut til å være opprettholdt. Ventetidene på fysioterapi - som visstnok skal være veldig lange - ser ikke ut til å være så veldig lange likevel. Helse Nord har revmatologi som satsningsområde, og lager egne handlingsplaner for revmatologi. Nivået på tjenestene ved UNN Tromsø og UNN Harstad synes å være veldig svært godt. UNN Tromsø har de siste år utviklet et godt tilbud for pasientopplæring for nydiagnostiserte revmatikere. Så hva skal vi i Norsk Revmatikerforbund egentlig jobbe med framover - med tanke på at det meste allerede ser ut til å være veldig bra? Det vi først og fremst bør arbeide for er å opprettholde nivået på de gode tjenestene vi har, og om mulig forsøke å få forbedringer i de kommunene vi ser at det er fornuftig. Dernest bør vi arbeide for å få etablert en egen sengepost for revmatologi ved UNN Tromsø igjen, som det også fra faglig hold pekes på at er nødvendig for å ikke svekke fagfeltet revmatologi. Vi bør også arbeide for å ned ventelistene på UNN Tromsø, både for revmatologisk utredning og for protesekirurgi, vi bør arbeide for å få ned ventetidene for rehabiliteringsopphold hos private rehabiliteringsinstitusjoner og vi bør arbeide for at også diagnosegrupper som Artrose, bløtdelsrevmatisme og ostoporose får et godt tilbud innen pasientopplæring. En intern undersøkelse i NRF i Nord-Norge viser at det fra brukerhold er ønskelig med enda sterkere grad av spesialisering. Vi som brukere ønsker oss fysioterapeuter, fastleger og sykepleiere med spesialkompetanse på revmatologi. Dette bør det mulig for oss å arbeide for å få til på sikt. Større bruk av tverrfaglige team i rehabiliteringstjenestene i kommunehelsetjenesten bør være et satsningsområde for oss framover. Men sist - men ikke minst; Norsk Revmatikerforbunds viktigste oppgave i Troms blir å posisjonere Norsk Revmatikerforbund som en enda viktigere samarbeidspartner for helsevesenet enn det vi er i dag. Et sterkt NRF vil være en viktig aktør i det totale behandlingstilbudet for revmatikere Vi bør arbeide for å etablere et LMSkurs i NRF-regi for erfarne brukere, i samarbeid med UNN. Vi bør arbeide for å få enda flere revmatikere til å være aktive i treningsaktiviteter i NRF hver uke, og vi bør arbeide for å gjøre likemannstjenesten i NRF enda bedre, enda mer synlig og enda mer nyttig for brukere og pårørende. 48

Styresak 12-2015 Regional plan for revmatologi 2015-2019

Styresak 12-2015 Regional plan for revmatologi 2015-2019 Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Siw Skår, 75 51 29 00 Bodø, 13.2.2015 Styresak 12-2015 Regional plan for revmatologi 2015-2019 Formål Regional plan for revmatologi i Helse

Detaljer

Høringsuttalelse - fagplan for revmatologi Helse Nord 2014-20192019

Høringsuttalelse - fagplan for revmatologi Helse Nord 2014-20192019 Direktøren Bodø Helse Nord RHF 8038 Bodø Deres ref.: Vår ref.: 2014/1774/THA004 Dato: 13.10.2014 Høringsuttalelse - fagplan for revmatologi Helse Nord 2014-20192019 Vedlagt er Nordlandssykehusets høringsuttalelse

Detaljer

Behandlingsreiser - historikk

Behandlingsreiser - historikk Behandlingsreiser - historikk Etablert som en prøveordning for 3 år i 1976. Omfattet pasienter med revmatiske sykdommer og pasienter med psoriasis. Skulle være et alternativ til behandling i sykehus og

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN jan.11 mar.11 mai.11 jul.11 sep.11 nov.11 jan.12 mar.12 mai.12 jul.12 sep.12 nov.12 jan.13 mar.13 mai.13 jul.13 sep.13 nov.13 jan.14 mar.14 mai.14 jul.14 sep.14 nov.14 jan.1 mar.1 mai.1 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/

Detaljer

En forenklet aktivitetsanalyse av UNN HF

En forenklet aktivitetsanalyse av UNN HF En forenklet aktivitetsanalyse av UNN HF Bosted, behandlingssted, behandlingsnivå, DRGtype og hastegrad ved innleggelse. Ved hjelp av data fra Norsk Pasientregister og UNNs egne operasjonsdatabaser er

Detaljer

Hvordan er rehabiliteringen for revmatikere? Nasjonal nettverkskonferanse revmatologisk rehabilitering Oslo, 15-16. april 2015

Hvordan er rehabiliteringen for revmatikere? Nasjonal nettverkskonferanse revmatologisk rehabilitering Oslo, 15-16. april 2015 Hvordan er rehabiliteringen for revmatikere? Nasjonal nettverkskonferanse revmatologisk rehabilitering Oslo, 15-16. april 2015 Lisbet Grut, mag.art. Seniorforsker SINTEF, avd. Helse 1 Koordinerte og sammenhengende

Detaljer

file:///c:/ephorte/pdfserverdocproc/rhfephorte/90334_fix.html

file:///c:/ephorte/pdfserverdocproc/rhfephorte/90334_fix.html file:///c:/ephorte/pdfserverdocproc/rhfephorte/90334_fix.html Side 1 av 3 03.11.2014 Fra: Mürer Fred A.[Fred.A.Murer@helgelandssykehuset.no] Dato: 03.11.2014 10:40:57 Til: RHF-Postmottak Kopi: Tjeldnes

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger. Desember 214 Skrevet av Åshild Male Kalstø, Ashild.Male.Kalsto@nav.no

Detaljer

Pasientstrøm-analyse for Narvik Sykehus

Pasientstrøm-analyse for Narvik Sykehus Pasientstrøm-analyse for Narvik Sykehus Kirurgisk aktivitet 2014-2015 SKDE-notat N/2016 Hanne Sigrun Byhring SKDE hanne.sigrun.byhring@skde.no Lise Balteskard SKDE lise.balteskard@skde.no Innhold 1 Bakgrunnsinformasjon

Detaljer

Revmatologi ved de private rehabiliteringsinstitusjonene. Knut Tjeldnes seniorrådgiver, fagavdelingen Helse Nord RHF

Revmatologi ved de private rehabiliteringsinstitusjonene. Knut Tjeldnes seniorrådgiver, fagavdelingen Helse Nord RHF Revmatologi ved de private rehabiliteringsinstitusjonene Knut Tjeldnes seniorrådgiver, fagavdelingen Helse Nord RHF Tilbud ved rehabiliteringsinstitusjonene Pasienter i habiliteringstjenestens målgrupper

Detaljer

Fra biologisk terapi til helhetlig behandling Regional plan for revmatologi i Helse Nord 2015 2019

Fra biologisk terapi til helhetlig behandling Regional plan for revmatologi i Helse Nord 2015 2019 Fra biologisk terapi til helhetlig behandling Regional plan for revmatologi i Helse Nord 2015 2019 Evaluering og revisjon av regional handlingsplan for revmatologi 2008 2013 Rapport fra regionalt fagråd

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 1. kvartal 2008 Skrevet av Jon Petter Nossen, 23. april 2008

Styringsdata for fastlegeordningen, 1. kvartal 2008 Skrevet av Jon Petter Nossen, 23. april 2008 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Styringsdata for fastlegeordningen, 1. kvartal 2008 Skrevet av Jon Petter Nossen, 23. april 2008 Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2014 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2014 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2014 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12.

Detaljer

Sykefravær blant gravide

Sykefravær blant gravide Sykefravær blant gravide Av: Sigrid Myklebø og Ola Thune Sammendrag Kvinner har høyere sykefravær enn menn i alle aldersgrupper fra 20 til 69 år, og spesielt i aldersgruppa 25 39 år. Sykefravær under svangerskap

Detaljer

Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember 2011 Notatet er skrevet av Marianne.Lindbøl@nav.no, 26.09.2012. // NOTAT Diagnosen angir den medisinske

Detaljer

Fit for Work. Helse og arbeid i et samfunnsperspektiv. Rehabiliteringskonferanse i Haugesund 8. august 2012

Fit for Work. Helse og arbeid i et samfunnsperspektiv. Rehabiliteringskonferanse i Haugesund 8. august 2012 Fit for Work Helse og arbeid i et samfunnsperspektiv Rehabiliteringskonferanse i Haugesund 8. august 2012 Foredrag av Svein Dåvøy forbundsleder i Norsk Revmatikerforbund Hva er Fit for Work? Et europeisk

Detaljer

Fra biologisk terapi til helhetlig behandling

Fra biologisk terapi til helhetlig behandling Fra biologisk terapi til helhetlig behandling Plan for revmatologi, Helse Nord, 2014 2019 Evaluering og revisjon av regional handlingsplan for revmatologi 2008 2013 Rapport fra regionalt fagråd revmatologi,

Detaljer

Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember 2010 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember 2010 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember 2010 Notatet er skrevet av Marianne.Lindbøl@nav.no, 20.03.2012. // NOTAT Fra 2001-2010 har antall

Detaljer

Styresak 89-2014 Høringsuttalelse regional fagplan for revmatologi, Helse Nord, 2014 2019

Styresak 89-2014 Høringsuttalelse regional fagplan for revmatologi, Helse Nord, 2014 2019 Direktøren Styresak 89-2014 Høringsuttalelse regional fagplan for revmatologi, Helse Nord, 2014 2019 Saksbehandler: Tonje E Hansen Saksnr.: 2014/1774 Dato: 29.09.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg:

Detaljer

Spesialisert rehabilitering i Haugesund!

Spesialisert rehabilitering i Haugesund! Spesialisert rehabilitering i Haugesund! tilbyr i dag rehabilitering etter avtale med Helse Vest Pr i dag 20 døgnplasser med oppholdstid på 3 til 4 uker. Oppstart 1.oktober 2010 etter anbudsprosess. Vi

Detaljer

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten per 15.juni 2011 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. juni 2011 viser at 20 343 ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe

Detaljer

Nedgang i legemeldt sykefravær 1

Nedgang i legemeldt sykefravær 1 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 19.

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 02.10.06 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 1. KVARTAL 2006

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 02.10.06 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 1. KVARTAL 2006 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 02.10.06 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 1. KVARTAL 2006 Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 30.06 31.12

Detaljer

FYSIOTERAPI FOR NEVROLOGI, ORTO PEDI OG REVMATOLOGI

FYSIOTERAPI FOR NEVROLOGI, ORTO PEDI OG REVMATOLOGI FYSIOTERAPI FOR NEVROLOGI, ORTO PEDI OG REVMATOLOGI Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell med høyskoleutdannelse og et selvstendig vurderingsog behandlingsansvar. Vi har bred

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Kapitteltittel 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Gode ferdigheter i norsk er viktig for å få arbeid, for å kunne ta utdanning, og for å kunne ta del i det norske samfunnet. Det overordnede

Detaljer

Prioriteringsveileder - Revmatologi

Prioriteringsveileder - Revmatologi Prioriteringsveiledere Prioriteringsveileder - Revmatologi Publisert 27.2.2015 Sist endret 20.8.2015 Om prioriteringsveilederen Prioriteringsveileder - Revmatologi Sist oppdatert 20.8.2015 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 30.1.2007 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 4. KVARTAL 2006

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 30.1.2007 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 4. KVARTAL 2006 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 30.1.2007 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 4. KVARTAL 2006 Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 2001 31.12 2001

Detaljer

08.10.2012 13:06 QuestBack eksport - Fagforbundet og FBI ser på helse-norge

08.10.2012 13:06 QuestBack eksport - Fagforbundet og FBI ser på helse-norge Fagforbundet og FBI ser på helse-norge Publisert fra 16.02.2012 til 13.03.2012 847 respondenter (832 unike) Filter: Hjemmebasserte "Hvor jobber du?" = "Hjemmebaserte tjenester" 1. Alder 1 Under 20 år 0,1

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

Habilitering i spesialisthelsetjenesten 2016

Habilitering i spesialisthelsetjenesten 2016 Nr. 11/2017 Habilitering i spesialisthelsetjenesten 2016 Analysenotat 11/17 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Habilitering i spesialisthelsetjenesten 2016 Nr: SAMDATA Spesialisthelsetjenesten

Detaljer

STORE ENDRINGER I BEHANDLING AV SYKDOMMER

STORE ENDRINGER I BEHANDLING AV SYKDOMMER Vertikal Helseassistanse AS Postboks 2803 Solli 0204 Oslo STORE ENDRINGER I BEHANDLING AV SYKDOMMER Telefon: 23 01 48 00 Faks: 23 01 48 50 post@vertikalhelse.no www.vertikalhelse.no Da Vertikal startet

Detaljer

Statistikk uførepensjon per 31. desember 2010 Notatet er skrevet av

Statistikk uførepensjon per 31. desember 2010 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Statistikk uførepensjon per 31. desember 2010 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 15.4.2011. // NOTAT I dette notatet omtaler vi statistikk

Detaljer

Prevalens av helsetjenesteervervede infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner og helseinstitusjoner for eldre våren 2010

Prevalens av helsetjenesteervervede infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner og helseinstitusjoner for eldre våren 2010 Prevalens av helsetjenesteervervede infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner og helseinstitusjoner for eldre våren 2010 Prevalensundersøkelsene ble utført 2. juni 2010 på

Detaljer

Spesialisert revmatologisk rehabilitering ved HSR

Spesialisert revmatologisk rehabilitering ved HSR Spesialisert revmatologisk rehabilitering ved HSR Rehabiliteringskonferansen 07.08.12 Haugesund Dagfinn Dahle Enhetsleder Terapienhet HSR AS Definisjon Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede,

Detaljer

Spesialisert rehabilitering i Rehabilitering Vest AS. Rehabiliteringskonferansen 07.08.2012 ved leder Monika M Hillesland

Spesialisert rehabilitering i Rehabilitering Vest AS. Rehabiliteringskonferansen 07.08.2012 ved leder Monika M Hillesland Spesialisert rehabilitering i Rehabilitering Vest AS Rehabiliteringskonferansen 07.08.2012 ved leder Monika M Hillesland Anbudsbasert avtale med Helse Vest 2006 :RHF overtok ansvaret for rehabilitering

Detaljer

Høring - Plan for revmatologi, Helse Nord, 2014-2019

Høring - Plan for revmatologi, Helse Nord, 2014-2019 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/1830 Harald G. Sunde, 78 97 30 08 Hammerfest, 21. oktober 2014 Saksnummer 89/2014 Saksansvarlig: Harald G. Sunde, Medisinsk fagsjef

Detaljer

SSBs befolkningsframskrivinger

SSBs befolkningsframskrivinger 1 SSBs befolkningsframskrivinger Hvordan blir de utarbeidet? Hva forteller de? Hvor treffsikre er de? Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Statistisk sentralbyrå 1 Høy fruktbarhet Høy levealder Middels

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid

Ungdom utenfor opplæring og arbeid Ungdom utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) november 14 Sammendrag OTs målgruppe er mindre enn i november 1 1 1 ungdommer er registrert i OT per november 14. Det er litt færre

Detaljer

Prioriteringsveileder - Revmatologi

Prioriteringsveileder - Revmatologi Prioriteringsveileder - Revmatologi Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning - revmatologi Fagspesifikk innledning - revmatologi Tradisjonelt omfatter revmatologi inflammatoriske

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

Prosjektgruppemøter: 4 personer i prosjektgruppe x 4 møter a 2 timer = 32 timer x kr. 400,- kr ,-

Prosjektgruppemøter: 4 personer i prosjektgruppe x 4 møter a 2 timer = 32 timer x kr. 400,- kr ,- Sluttrapport til NRF angående prosjekt: Bevegelse i alle ledd Prosjektnummer 2009/3/0061 Virksomhetsområde: rehabilitering Søkerorganisasjon: Norsk Revmatikerforbund Sammendrag Bakgrunn for prosjektet

Detaljer

Tidlig diagnostikk og behandling

Tidlig diagnostikk og behandling Tidlig diagnostikk og behandling Nye muligheter for samarbeid mellom nivå i helsetjenesten Fastlege og prakiskonsulent Sirin Johansen Min bakgrunn Fastlege Nordbyen Legesenter 18 år Spesialist i allmennmedisin,

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12

Detaljer

Økende antall, avtakende vekst

Økende antall, avtakende vekst Uføreytelser pr. 3 september 27 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no. Økende antall, avtakende

Detaljer

TVERRFAGLIG SAMARBEID I POLIKLINIKKEN

TVERRFAGLIG SAMARBEID I POLIKLINIKKEN Gjengitt med tillatelse fra kunstneren TVERRFAGLIG SAMARBEID I POLIKLINIKKEN ANN VIGDIS DYBDAHL HOLI AVDELINGSSYKEPLEIER REVMATOLOGISK POLIKLINIKK 09. MAI 2017 1 Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus

Detaljer

Riktig rehabilitering på riktig nivå Nasjonal nettverkskonferanse 2013 Revmatologisk rehabilitering Fastlege/PKO Sirin Johasnen

Riktig rehabilitering på riktig nivå Nasjonal nettverkskonferanse 2013 Revmatologisk rehabilitering Fastlege/PKO Sirin Johasnen Riktig rehabilitering på riktig nivå Nasjonal nettverkskonferanse 2013 Revmatologisk rehabilitering Fastlege/PKO Sirin Johasnen Min bakgrunn Fastlege Nordbyen Legesenter 20 år Spesialist i allmennmedisin,

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. mars 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. mars 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. mars 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 24.4.28. // NOTAT Økning i antall mottakere av uføreytelser

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 4. kvartal 213 FAKTA OG ANALYSE 4. kvartal 213/Årssammendrag 213 Statens

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.06.13 Sak nr: 034/2014 Sakstype: Orienteringssak Nasjonale kvalitetsindikatorer 3. tertial 2013 Bakgrunn for saken I styremøtene i september og desember 2013 fikk styret

Detaljer

Uføreytelser året 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser året 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser året 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 19.3.29. // NOTAT Flere uføre Økningen i antall uføremottakere fortsetter.

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Prevalens av helsetjenesteervervete infeksjoner høsten 2008

Prevalens av helsetjenesteervervete infeksjoner høsten 2008 Prevalens av helsetjenesteervervete infeksjoner høsten 2008 Prevalensundersøkelsene ble utført 26.11. 2008 på sykehus, og i uke 48 (24.-28. november) på helseinstitusjoner for eldre. Materialet som presenteres

Detaljer

Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehjem våren 2015

Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehjem våren 2015 Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehjem våren 2015 Prevalensundersøkelsene skal gi en oversikt over forekomsten av helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) og bruken

Detaljer

SYKEHUSSEKSJON VED REHABILITERINGSSENTERET NORD-NORGES KURBAD AS

SYKEHUSSEKSJON VED REHABILITERINGSSENTERET NORD-NORGES KURBAD AS Saksbehandler: Tove Klæboe Nilsen, tlf. 75 51 29 14 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.4.2005 200300693-11 327 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 39-2005

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

Tabell 1, Samlet antall ortopediske opphold (HDG 8) fordelt etter bostedsregion og prosentvis endring fra 2003 til 2005

Tabell 1, Samlet antall ortopediske opphold (HDG 8) fordelt etter bostedsregion og prosentvis endring fra 2003 til 2005 Ortopeditilbudet i Lærdal På nasjonalt nivå viser tabell 1 at den sterkeste veksten i forbruket av ortopeditjenester (HDG 8) fra 2003 til 2005 på RHF-nivå er for pasienter bosatt i Helse Vest. Økningen

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid

Ungdom utenfor opplæring og arbeid Ungdom utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) juni Sammendrag OTs målgruppe blir mindre 8 ungdommer er tilmeldt OT i skoleåret / per juni. Det er omtrent færre enn forrige skoleår.

Detaljer

Revmatologi Prioriteringsveileder: Veiledertabell, november 2008

Revmatologi Prioriteringsveileder: Veiledertabell, november 2008 Revmatologi Prioriteringsveileder: Veiledertabell, november 2008 1 Lovmessig grunnlag og ansvar for rettighetstildeling i 2 Fagspesifikk innledning revmatologi 3 Muskel- og skjelettsmerter med leddhevelse

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav 10.1 Om arbeidsrettede tiltak i Nav Norges arbeids- og velferdsforvaltning (Nav) jobber aktivt for å få flere i arbeid og færre på trygd og stønad, og iverksetter en rekke tiltak

Detaljer

Nåværende og fremtidig tilbud for voksne. Innhold. Bakgrunn. Tilbud i spesialisthelsetjenesten - helseforetak

Nåværende og fremtidig tilbud for voksne. Innhold. Bakgrunn. Tilbud i spesialisthelsetjenesten - helseforetak Tilbud i spesialisthelsetjenesten - helseforetak Anne Evjen, lege i spesialisering, Terese Fors, spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, seksjonsoverlege Rehabiliteringsklinikken UNN 05.10.10

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms i 2014

Folketallsutviklingen i Troms i 2014 April 2015 Folketallsutviklingen i Troms i Folketallsutviklingen i og endringer i løpet av året Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk innflytting/utflytting i Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

Likeverdig tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester hvordan står det til? Felles styreseminar Helse Nord Tromsø 1.

Likeverdig tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester hvordan står det til? Felles styreseminar Helse Nord Tromsø 1. Likeverdig tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester hvordan står det til? Felles styreseminar Helse Nord Tromsø 1. november 2012 Trine Magnus, SKDE Innhold? Noen innledende betraktninger Eksempler

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms i 2016

Folketallsutviklingen i Troms i 2016 Mars 2017 Folketallsutviklingen i Troms i Det var utgangen av 165 632 innbyggere i Troms, dette var en økning på 1 302 innbyggere fra 2015, eller 0,79 %. Til sammenlikning utgjorde veksten på landsbasis

Detaljer

Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk (PIAH) våren 2012

Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk (PIAH) våren 2012 folkehelseinstituttet Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk (PIAH) våren 2012 Hensikten med prevalensundersøkelsene (endagsundersøkelser) er på en enkel måte å få en oversikt

Detaljer

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg Avsluttede saker i 3-årsperioden - Fylkesmannen i Østfold - helsetjenester i hjemmet 1 14 4 3 - plass i sykehjem 5 5 8 5 - plass i annen institusjon 4 6 3 0 - praktisk bistand og opplæring 10 18 15 10

Detaljer

Svak nedgang i det legemeldte sykefraværet 1,2

Svak nedgang i det legemeldte sykefraværet 1,2 Sykefraværsstatistikk 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 20. september 2007.

Detaljer

Veien videre for å oppnå et styrket rehabiliteringstilbud? Rehabiliteringskonferansen Jan Grund 6 august 2013

Veien videre for å oppnå et styrket rehabiliteringstilbud? Rehabiliteringskonferansen Jan Grund 6 august 2013 Veien videre for å oppnå et styrket rehabiliteringstilbud? Rehabiliteringskonferansen Jan Grund 6 august 2013 Disposisjon Rehabiliteringspolitikkens aktører Dagens situasjon Hvorfor er det så vanskelig

Detaljer

Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd

Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd Fysioterapi Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd Generelt Alternativt navn Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2013 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2013 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2013 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12.

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Samarbeid mellom fastlønnede og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter

Samarbeid mellom fastlønnede og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter Retningslinjer for samarbeid og fordeling av pasienter mellom fastlønnede og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter med driftsavtale i Tromsø kommune Formål Formålet med retningslinjene er å: Sikre

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2007 Skrevet av Jon Petter Nossen, 28. mars 2008.

Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2007 Skrevet av Jon Petter Nossen, 28. mars 2008. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2007 Skrevet av Jon Petter Nossen, 28. mars 2008. // NOTAT Svak økning i det legemeldte sykefraværet 1,2

Detaljer

Samarbeidsorgan mellom Universitetssykehuset Nord-Norge HF og kommunene i Troms og Ofoten inkl. Lødingen

Samarbeidsorgan mellom Universitetssykehuset Nord-Norge HF og kommunene i Troms og Ofoten inkl. Lødingen Overordnet Samarbeidsorgan (OSO) Sak: 32/13 Samhandlingsstatistikk Til: Overordnet samarbeidsorgan (OSO) Fra: OSO sekretariatet Møtedato: 22 mai, 2013 kl. 11.00 15.30 1. Uønskede samhandlingshendelser

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN jan.11 apr.11 jul.11 okt.11 jan.12 apr.12 jul.12 okt.12 jan.13 apr.13 jul.13 okt.13 jan.14 apr.14 jul.14 okt.14 jan.1 apr.1 jul.1 okt.1 jan.1 apr.1 jul.1 okt.1 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN

Detaljer

Demensplan 2015-2,5 år igjen

Demensplan 2015-2,5 år igjen Demensplan 2015-2,5 år igjen Endringer Løfte fram de kommunale helseomsorgstjenestene og bidra til at omsorgstjenestens omdømme og status heves Gi helse- omsorgstjenestene den oppfølging og prioritet som

Detaljer

Rapport. Koordinerte og sammenhengende pasientforløp for personer med revmatiske sykdommer og andre muskel- og skjelettplager

Rapport. Koordinerte og sammenhengende pasientforløp for personer med revmatiske sykdommer og andre muskel- og skjelettplager - Åpen Rapport Koordinerte og sammenhengende pasientforløp for personer med revmatiske sykdommer og andre muskel- og skjelettplager Delprosjekt 1: Brukerkartlegging Forfattere Lisbet Grut, Mariann Sandsund,

Detaljer

R a p p o rt Ventetider og pasientrettigheter 1. tertial 2015 Norsk pasientregister IS- 2 3 4 9

R a p p o rt Ventetider og pasientrettigheter 1. tertial 2015 Norsk pasientregister IS- 2 3 4 9 Rapport IS-2349 Ventetider og pasientrettigheter ial 2015 Norsk pasientregister Publikasjonens tittel: Ventetider og pasientrettigheter ial 2015 Utgitt: 06/2015 Bestillingsnummer: IS-2349 Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Tilbakekalte 95 autorisasjoner og ga 97 helsepersonell advarsel i 2012

Tilbakekalte 95 autorisasjoner og ga 97 helsepersonell advarsel i 2012 Tilbakekalte 95 autorisasjoner og ga 97 helsepersonell advarsel i 2012 Statens helsetilsyn behandlet 312 tilsynssaker mot helsepersonell og virksomheter i helse- og omsorgstjenesten i 2012, mot 364 i 2011.

Detaljer

Styresak 159-2012/3 Aktivitetsutvikling i Helse Nord, oppfølging av styresak 89-2012

Styresak 159-2012/3 Aktivitetsutvikling i Helse Nord, oppfølging av styresak 89-2012 Møtedato: 19. desember 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Kirsti Freibu, 75 51 29 66 Bodø, 7.12.2012 Styresak 159-2012/3 Aktivitetsutvikling i Helse Nord, oppfølging av styresak 89-2012 Bakgrunn og

Detaljer

Martin Moe. Regional brukerkonsulent i diabetes

Martin Moe. Regional brukerkonsulent i diabetes Martin Moe Regional brukerkonsulent i diabetes Hvem er jeg? Martin Moe 38 år, Type 1 diabetes Utdanning økonomi og administrasjon Jobb 12,5 år innen kontor utstyrsbransjen Diagnostisert: 20 desember 2000

Detaljer

Samarbeid med private

Samarbeid med private Sak 33/14 Vedlegg Samarbeid med private Innledning Styret i Helse Midt-Norge RHF har bedt om en orientering om helseforetaket bruk av private tilbydere for å dekke befolkningens behov for spesialisthelsetjenester.

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms i 2013

Folketallsutviklingen i Troms i 2013 Mars 2014 Folketallsutviklingen i Troms i 2013 Folketallsutviklingen i 2013 og endringer i løpet av året Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk innflytting/utflytting i 2013 Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

Om tabellene. Februar 2016

Om tabellene. Februar 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Mars 2015

Om tabellene. Mars 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, juni 2014

Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, juni 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK // NOTAT Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, juni 2014 Skrevet av Helene Ytteborg, Helene.Ytteborg@nav.no, og Johannes Sørbø, Johannes.Sorbo@nav.no.

Detaljer

Barneleddgikt (Juvenil Idiopatisk Artritt- JIA)

Barneleddgikt (Juvenil Idiopatisk Artritt- JIA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Barneleddgikt (Juvenil Idiopatisk Artritt- JIA) Versjon av 2016 2. FORSKJELLIGE TYPER BARNELEDDGIKT 2.1 Hvilke typer finnes? Det er flere former for barneleddgikt.

Detaljer

Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus

Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus Nr. 14/2017 Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus Analysenotat 14/17 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016. Somatiske

Detaljer

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 2009

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 2009 Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 29 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for avgangskullet fra grunnskolen våren 29. Datagrunnlaget for analysene tilsvarer datagrunnlaget

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms i 2015

Folketallsutviklingen i Troms i 2015 Februar 2016 Folketallsutviklingen i Troms i Folketallsutviklingen i og endringer i løpet av året Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk innflytting/utflytting i Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Sysselsatte i offentlig forvaltning i 4. kvartal 2001 Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Det er prosentvis flest sysselsatte i offentlig forvaltning i Nord-Norge. har den laveste andelen

Detaljer

Samhandlingsreformen med eller uten NAV?

Samhandlingsreformen med eller uten NAV? Samhandlingsreformen med eller uten NAV? Min inngang SAMFUNNS- OPPDRAGET NAV, 01.02.2010 Side 2 Vi har EN viktig felles forbindelse: MÆNNESKAN NAV, 01.02.2010 Side 3 Eksempel: Helse og omsorg For å opprettholde

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2012 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2012 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2012 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12.

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Arkivkode Saksbehandler Dato 2009/469 - 327 Reidar Tessem, 74 83 99 36 14.04.2010 2660/2010

Vår ref. Deres ref. Arkivkode Saksbehandler Dato 2009/469 - 327 Reidar Tessem, 74 83 99 36 14.04.2010 2660/2010 Besøksadresse: Postadresse: Telefon: 74 83 99 00 Strandvn. 1 Postboks 464 Telefaks: 74 83 99 01 7500 Stjørdal 7501 Stjørdal postmottak@helse-midt.no Org.nr.983 658 776 www.helse-midt.no Fastleger i Midt-Norge

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms 1. kvartal 2017

Folketallsutviklingen i Troms 1. kvartal 2017 Mai Folketallsutviklingen i Troms Første kvartal hadde Troms fylke høyest prosentvis befolkningsvekst sett i forhold til folketallet. Pr 31.03. var det 166 251 innbyggere i Troms. Det har vært en økning

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 18.12.14 Sak nr: 076/2014 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Torgeir Grøtting Nasjonale kvalitetsindikatorer 2. tertial 2014 Vedlegg: Ingen Hensikten med saken:

Detaljer

Utvikling i sykefraværet, 3. kvartal 2013

Utvikling i sykefraværet, 3. kvartal 2013 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK // NOTAT Utvikling i sykefraværet, 3. kvartal 13 Skrevet av Helene Ytteborg (helene.ytteborg@nav.no), 1.1.13 Utvikling i sykefraværet I tredje

Detaljer