file:///c:/ephorte/pdfserverdocproc/rhfephorte/90334_fix.html

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "file:///c:/ephorte/pdfserverdocproc/rhfephorte/90334_fix.html"

Transkript

1 file:///c:/ephorte/pdfserverdocproc/rhfephorte/90334_fix.html Side 1 av Fra: Mürer Fred Dato: :40:57 Til: RHF-Postmottak Kopi: Tjeldnes Knut Harald; Skår Siw; Hansen Ann Andreassen; Abel Venche; Enga Tore; Gullesen Knut; Haug Bjørn; Lyngved Tove Anita; Knutsen Per Martin; Erlandsen Randi; Skonseng Thomas Tittel: Høring plan for revmatologi Helse Nord Sak 2014/849 og 2014/941-1 Styret i Helgelandssykehuset behandlet Plan for revmatologi i Helse Nord i sak 90/2014 i styremøte Styrets vedtak: 1. Styret tar regional fagplan for revmatologi i Helse Nord til orientering og støtter de foreslåtte tiltakene, og ber om at det i tillegg vurderes å opprette en tredje revmatologstilling ved Helgelandssykehuset Mo i Rana i planperioden for å skape et robust fagmiljø 2. Styret ber om å få presentert en mer samlet oversikt over prioritering av tiltak i alle de regionale fagplanene. I styresaken fremkommer Helseforetakets vurderinger: Fagplanen gir en god oversikt over fagfeltet. Det savnes imidlertid forbruksstatistikk for de enkelte helseforetaksområder, noe som bør danne grunnlag for dimensjonering av tilbudene. Helse Nords Senter for Klinisk dokumentasjon og Evaluering (SKDE) bør involveres for å fremskaffe slike oversikter.

2 file:///c:/ephorte/pdfserverdocproc/rhfephorte/90334_fix.html Side 2 av De foreslåtte tiltakene vil oppfylle behovene til de aktuelle pasientgruppene, men listen over tiltak er omfattende, og de reelle utgiftene til realisering av alle tiltakene vil være betydelig høyere enn det som er anført som rene kostnadskrevende tiltak. Kostnadsaspektet er således mangelfullt utredet.

3 file:///c:/ephorte/pdfserverdocproc/rhfephorte/90334_fix.html Side 3 av Sykehusenheten i Mo i Rana som har ansvar for revmatologien i Helgelandssykehuset vil i 2015 prioritere aktivitetsøkning og rekruttering av overlege nr 2. Avdelingens muligheter for godkjenning som utdanningsavdeling utredes med tanke på ansettelse av LIS-lege. Det bør også i planperioden vurderes å ansette en 3. overlegestilling for å etablere og stabilisere et robust fagmiljø. Det vurderes ambulering internt i helseforetaket, først og fremst til fra Mo i Rana til Mosjøen, men andre områder, Sandnessjøen og Sør-Helgeland kan også bli aktuelt. Jobbglidning utredes som et eget prosjekt. Helseforetakets vurderinger besvarer også henvendelsen fra Helse Nord vedr styrking av det revmatologiske tilbudet i Helgelandssykehuset, (jfr vedlegg) med vennlig hilsen Fred A. Mürer Medisinsk direktør Helgelandssykehuset HF Telefon / Mobil

4 Styresak 90/2014: Plan for revmatologi i Helse Nord Møtedato: Møtested: Tromsø, Radissons Blu hotell Utkast til Regional plan for revmatologi, Helse Nord , Fra biologisk terapi til helthetlig behandling, er nå på høring med høringsfrist 31. oktober Bakgrunn Helse Nords handlingsplan for revmatologi har vært et viktig grunnlagsdokument for revmatologi i regionen. Det er nå utført revisjon av planen ved regionalt fagråd for revmatologi i Helse Nord. Formålet med arbeidet har vært å revidere forrige plan samt beskrive status og endringer gjennom de senere år og hvilke konsekvenser dette bør få for den langsiktige satsingen for tilbudet til personer med revmatisk sykdom i Nord-Norge. Revmatiske sykdommer utgjør en stor gruppe innen muskel- og skjelettsykdommer. Dels er de betinget av betennelsesprosesser i vevet, dels skyldes de aldersforandringer (degenerative tilstander), dels er de belastningsbetinget. Lidelser i muskel og skjelett er den dominerende årsak til langtidssykemeldinger hvor de står for 49 %, og likså utgjør de den dominerende årsak til uføretrygd. Revmatiske sykdommer inndeles av WHO i fire ulike kategorier: Inflammatoriske (betennelseaktige) sykdommer Degenerative leddsykdommer (artrose) Bløtdelsrevmatisme Andre sykdommer med symptomer fra muskel- og skjelettsystemet Debutalder og alvorlighetsgrad varierer for de ulike sykdomsgruppene, men felles for de fleste er et kronisk, vanligvis progredierende sykdomsforløp karakterisert av smerte, stivhet, nedsatt leddbevegelighet og muskelkraft, og økt trettbarhet. Dette medfører begrensninger i mestring av daglige aktiviteter. Med nye muligheter for diagnostikk og behandling er målet ikke lengre bare å lindre og bremse en ødeleggende betennelsesprosess, men å stoppe sykdommen (få den i remisjon). Alle helseforetak i Helse Nord gir i dag tilbud til revmatiske pasienter, men tilbudet varierer i omfang. Finnmarkssykehuset, UNN Harstad og Helgelandssykehuset har ansatt revmatolog. UNN Tromsø og Nordlandssykehuset (NLSH) Bodø er komplette avdelinger med tverrfaglig team. Dagbehandling og poliklinikk utgjør den største del av virksomheten. I Helgelandssykehuset er revmatologien funksjonsfordelt til sykehusenheten i Mo i Rana. Det er to overlegestillinger (p.t.er én besatt) og en sykepleier ved poliklinikken, som er noe øremerket revmatologi. Barn med revmatologiske sykdommer behandles ved barneavdelingene ved Nordlandssykehuset og UNN, i samarbeid med barneleger i helseforetakene. Det er fire rehabiliteringsinstitusjoner i Nord-Norge som gir ulike tilbud til personer med revmatiske sykdommer. Disse er Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad, Valnesfjord Helsesportssenter, Opptreningssenteret i Finnmark og Nordtun HelseRehab. Behandlingsreiser til utlandet og Nasjonal behandlingstjeneste for revmatologisk rehabilitering (NBRR) utgjør et viktig supplement til tilbudet i regionen. Foreslåtte tiltak Det er i planen foreslått en rekke tiltak: Anbefalte tiltak for tilbud i alle helseforetak Opprettholde legespesialister ved alle revmatologiske enheter i Helse Nord. Sikre minimum to legespesialister ved aktuelle enheter. Ivareta behovet for legespesialister gjennom nye stillinger og drift av rekrutterings- og stabiliseringsprogram for leger. Vurdere nye ambuleringssteder. Økt fokus på helhetlig oppfølging og likeverdige tilbud krever økte ressurser for tverrfaglig personell. Side 1 av 3

5 Tverrfaglig tilbud uavhengig av geografisk tilhørighet. Tverrfaglig team må bygges opp hvor det er revmatologis fagmiljø. Revmasykepleier bør være tilgjengelig ved alle enheter. Jobbglidning og nye oppgaver krever økte sykepleierressurser til poliklinikk/dagbehandling. Tilgjengelig medisinsk utstyr og dataverktøy ved alle enheter. Infusjonsbehandling fortsatt ved moderavdeling og mindre sykehus. Pasienter som er nydiagnostiserte skal ved alle enheter tilbys sykepleiekonsultasjoner i et helhetlig pasientforløp. Opprettholde og styrke pasient- og pårørendeopplæring i regionen. Tilrettelegge for samarbeid og samordning rundt pasient- og pårørende opplæring i regionen. Alle nydiagnostiserte skal ha tilbud om pasient- og pårørende opplæring innen ett år etter diagnosen. Vurdere oppfølgingskurs (mestringstilbud) for erfarne brukere. Videreføre lærings- og mestringstilbud for de mer sjeldne tilstander som SLE og vaskulitter ved UNN Tromsø. Ultralyd bør være standard utstyr ved alle revmatologiske enheter. Økt krav til kvalitetsregister krever egnet dataverktøy, bør være tilgjengelig ved alle enheter Anbefalte tiltak for målgrupper og omsorgsnivå Barn og unge må gis høy prioritet o Sikre kontinuitet i behandling og oppfølging o Sikre smidig overgang fra barn til voksenrevmatologi Pasienter med inflammatoriske lidelser må sikres behandling og oppfølging i spesialisthelsetjenesten. Pasienter med de mest sjeldne tilstander bør ha vurdering ved UNN Tromsø som universitetssykehus. Store pasientgrupper som artrose og bløtdelsrevmatisme må få styrket tilbud i kommunehelsetjenesten og ved rehabiliteringsinstitusjoner. Anbefalte tiltak for pasientforløp Det må sikres likeverdige pasientforløp i regionen. Det må være fokus på økt samhandling mellom foretakene og rehabiliteringsinstitusjonene for best mulig ressursutnyttelse. Fokus på pasientforløp for både inflammatoriske og ikke-inflammatoriske tilstander. Tilrettelegge for samarbeid med likemannstjenesten og Norsk Revmatikerforbund. Økt fokus på samhandling mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten. Personell/ressurser Nye stillinger er beregnet til å koste kr i perioden. I forslag til fagplanen foreslås det for Helgelandssykehuset følgende styrkning av ressurser i planperioden: 0,5 sosionom 0,5 fysioterapeut 0,5 ergoterapeut 1 Lege i spesialisering Disse stillingene er kostnadsberegnet til kr I tillegg er det anbefalt bruk av felles dataverktøy som dataplattform i planlagte kvalitetsregistre. Det er anbefalt at alle revmatologiske enheter, inkludert barneavdelingene, får tilgang til dette dataverktøyet, noe som er beregnet til pr helseforetak i oppstartskostnader. Det er avsatt regionale kompetansemidler for ansatte i spesialisthelsetjenesten som blant annet muliggjør videre- og etterutdanning, kompetanseprogram, kurs og konferanser med mer. Vurdering: Fagplanen gir en god oversikt over fagfeltet. Det savnes imidlertid forbruksstatistikk for de enkelte helseforetaksområder, noe som bør danne grunnlag for dimensjonering av tilbudene. Helse Nords Senter for Klinisk dokumentasjon og Evaluering (SKDE) bør involveres for å fremskaffe slike oversikter. Side 2 av 3

6 De foreslåtte tiltakene vil oppfylle behovene til de aktuelle pasientgruppene, men listen over tiltak er omfattende, og de reelle utgiftene til realisering av alle tiltakene vil være betydelig høyere enn det som er anført som rene kostnadskrevende tiltak. Kostnadsaspektet er således mangelfullt utredet. Sykehusenheten i Mo i Rana som har ansvar for revmatologien i Helgelandssykehuset vil i 2015 prioritere aktivitetsøkning og rekruttering av overlege nr 2. Avdelingens muligheter for godkjenning som utdanningsavdeling utredes med tanke på ansettelse av LIS-lege. Det bør også i planperioden vurderes å ansette en 3. overlegestilling for å etablere og stabilisere et robust fagmiljø. Det vurderes ambulering internt i helseforetaket, først og fremst til fra Mo i Rana til Mosjøen, men andre områder, Sandnessjøen og Sør-Helgeland kan også bli aktuelt. Jobbglidning utredes som et eget prosjekt. Det har nå vært en rekke regionale fagplaner til behandling i helseforetakene, (planer for kreft, diabetes, rehabilitering, hudsykdommer, ØNH-sykdommer og revmatologi), alle med en rekke foreslåtte tiltak. Det etterlyses en mer samlet koordinering og prioritering av tiltak fra alle fagplanene. VEDTAKSFORSLAG: 1. Styret tar regional fagplan for revmatologi i Helse Nord til orientering og støtter de foreslåtte tiltakene, og ber om at det i tillegg vurderes å opprette en tredje revmatologstilling ved Helgelandssykehuset Mo i Rana i planperioden for å skape et robust fagmiljø. 2. Styret forutsetter at tiltakene i den endelig vedtatte regionale fagplanen for revmatologi finansieres fullt ut fra Helse Nord RHF. 3. Styret etterlyser en noe mer samlet koordinering og prioritering av tiltak i alle de regionale fagplanene. Per Martin Knutsen Administrerende direktør Saksbehandlere: Medisinsk direktør Fred A. Mürer / fagstab Eget vedlegg: Regional plan for revmatologi i Helse Nord Side 3 av 3

7 Helgelandssykehuset HF v/ fagsjef Fred Mürer Postboks MO I RANA Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Siw Skår, Sted/Dato: Bodø, Styrking av det revmatologiske tilbudet i Helgelandssykehuset Styringsgruppen for utdanningsprogrammet i revmatologi hadde møte , hvor blant annet rekruttering av LIS til utdanningsprogrammet og viktigheten av robuste fagmiljø i regionen ble diskutert. l Handlingsplan for revmatologi var det skissert en opptrapping av det revmatologiske tilbudet i regionen, blant annet ved økning fra én til to stillinger for revmatolog ved Helgelandssykehuset (2009). Handlingsplanen er nå evaluert og revidert av fagrådet for revmatologi i Helse Nord. Den nye planen Fra biologisk terapi til helhetlig behandling vil bli vedtatt av styret i Helse Nord RHF i løpet av høsten Her forutsettes det to besatte stillinger for revmatologer i Helgelandssykehuset, og ønske om opprettelse av én stilling for LIS senest innen Fremtidig strategi for organisering av tilbudet innen revmatologi ble tatt opp som sak i fagsjefmøtet , se vedlegg 1. Her ble det pekt på at rekrutteringen er god ved UNN Tromsø og Nordlandssykehuset Bodø, mens det ved UNN Harstad, Helgelandssykehuset og Finnmarkssykehuset ser ut til å være større utfordringer. Styringsgruppen for utdanningsprogrammet i revmatologi er kjent med at det har vært gjort mye for å rekruttere kandidater til den andre stillingen for revmatolog ved Helgelandssykehuset, som nå er vakant, uten at man har lykkes med å tilsette noen permanent i 100 % stilling. Både styringsgruppen og fagrådet ønsker sammen med foretakene å være pådrivere for å styrke tilbudet til revmapasienter i Helse Nord. Utdanningsprogrammet har så langt primært bidratt til styrking og stabilisering av tilbudet i Tromsø og Bodø. Nå er det viktig å jobbe for rekruttering av leger som ønsker å etablere seg i deler av regionen hvor behovet for revmatologer er størst. Postadresse: Helse Nord RHF 8038 BODØ Besøksadresse: Sjøgata BODØ Tlf.: Faks: Org.nr.:

8 Planlegges det tiltak på kort eller lang sikt for å rekruttere revmatolog til Helgelandssykehuset, enten i form av å rekruttere fast overlege eller legge til rette for LIS som ønsker å bli revmatolog? Utdanningsprogrammet for revmatologi vil kunne bidra i positiv retning for rekruttering og stabilisering, med tilbud til LIS i utdanningsprogrammet og fagnettverk for overleger. Sistnevnte er et viktig bidrag til stabilisering og økt samarbeid i regionen. Vennlig hilsen Siw Skår Leder av styringsgruppen Berit Bjørke Regional rådgiver i revmatologi Vedlegg: Sak i fagsjefmøtet : Faste revmatologer ved de fleste sykehus eller ambulering? 2

Styresak 89-2014 Høringsuttalelse regional fagplan for revmatologi, Helse Nord, 2014 2019

Styresak 89-2014 Høringsuttalelse regional fagplan for revmatologi, Helse Nord, 2014 2019 Direktøren Styresak 89-2014 Høringsuttalelse regional fagplan for revmatologi, Helse Nord, 2014 2019 Saksbehandler: Tonje E Hansen Saksnr.: 2014/1774 Dato: 29.09.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg:

Detaljer

Styresak 44-2015 Høringsuttalelse utkast til regional plan for øyefaget i Helse Nord 2015-25

Styresak 44-2015 Høringsuttalelse utkast til regional plan for øyefaget i Helse Nord 2015-25 Direktøren Styresak 44-2015 Høringsuttalelse utkast til regional plan for øyefaget i Helse Nord 2015-25 Saksbehandler: Tonje E Hansen Saksnr.: 2015/802 Dato: 15.04.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg:

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 13. DESEMBER 2005

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 13. DESEMBER 2005 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 6.12.2005 200400457-106 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styrets medlemmer

Detaljer

Regional plan for øre-nese-hals i Helse Nord

Regional plan for øre-nese-hals i Helse Nord Regional plan for øre-nese-hals i Helse Nord 2015 2025 Utkast med innarbeidede høringsinnspill Februar 2015 Forord Fagmiljøet i regionen har sammen med representant for brukerne gjennomført et stort arbeid

Detaljer

KONTINUERLIG ARBEID FOR GODE HELSETJENESTER

KONTINUERLIG ARBEID FOR GODE HELSETJENESTER KONTINUERLIG ARBEID FOR GODE HELSETJENESTER Helse Nord RHFs visjon er «Helse i Nord der vi bor». Konkret betyr dette at vi sammen utvikler spesialisthelsetjenesten slik at befolkningen skal oppleve og

Detaljer

Regional plan for øyefaget i Helse Nord 2015 2025

Regional plan for øyefaget i Helse Nord 2015 2025 Regional plan for øyefaget i Helse Nord 2015 2025 Utkast med høringsinnspill, juni 2015 Forord Denne fagplanen er utarbeidet av en gruppe fagfolk parallelt med arbeidet de utfører i sin kliniske hverdag.

Detaljer

Saksdokumenter var ettersendt.

Saksdokumenter var ettersendt. Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Trine B. Amundsen, 75 51 29 48 Bodø, 22.10.2014 Styresak 117-2014 Budsjett 2015 Helse Nord RHF Saksdokumenter var ettersendt. Formål Formålet

Detaljer

Regional plan for plastikk-kirurgi i Helse Nord 2013-2020

Regional plan for plastikk-kirurgi i Helse Nord 2013-2020 . Regional plan for plastikk-kirurgi i Helse Nord 2013-2020 Helse Nord RHF Februar 2014 Innholdsfortegnelse Ordliste/forkortelser... 4 Sammendrag... 5 1 Innledning og bakgrunn... 9 1.1 Brystkreft... 9

Detaljer

Forslag til Lokalsykehusstrategi 2010-2020

Forslag til Lokalsykehusstrategi 2010-2020 Forslag til Lokalsykehusstrategi 2010-2020 - Tillit, tilgjengelighet og omsorg Rapport fra en arbeidsgruppe Prosjektgruppen November 2009 FORORD Helse Nord RHF har som mål å tilby befolkningen i Nord-Norge

Detaljer

Regional plan for hudsykdommer i Helse Nord

Regional plan for hudsykdommer i Helse Nord Regional plan for hudsykdommer i Helse Nord 2014 2020 Høringsutkast, juni 2014 Forord Denne fagplanen er utarbeidet av en gruppe fagfolk parallelt med arbeidet de utfører i sin kliniske hverdag. Arbeidet

Detaljer

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt.

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Anca Heyd/Kristian I. Fanghol Dato: 18.3.2011 Styresak 31-2011 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Møteinnkalling. 20. november 8-15.30 Thon Hotell Nordlys Bodø Fellesmøte med USAM

Møteinnkalling. 20. november 8-15.30 Thon Hotell Nordlys Bodø Fellesmøte med USAM Møteinnkalling Vår ref. 2014/196 506 108 Referent/dir.tlf.: Linn Gros, 75 51 29 28 Sted/Dato: Bodø, 1.10.2014 Møtetype: Møte i Høgskolesamarbeidet (HSAM) Møtedato: 13. oktober 2014 kl 11.30-15.30 Møtested:

Detaljer

2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target en god ide? 4 Nasjonalt nettverksmøte for rehabilitering i Haugesund

2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target en god ide? 4 Nasjonalt nettverksmøte for rehabilitering i Haugesund Norsk Revmatologisk revmatologisk Foreningforening Norsk Rheumabulletin Medlemsblad for Norsk Revmatologisk Forening Innhold 4/2011 2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target

Detaljer

Styresak 72-2014 Høringsuttalelse - Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten

Styresak 72-2014 Høringsuttalelse - Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten Direktøren Styresak 72-2014 Høringsuttalelse - Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten Saksbehandler: Trude Grønlund Saksnr.: 2014/1509 Dato: 11.09.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Høringsnotat

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 29. november 2012. Navn på sak: Budsjett 2013-2016 og investeringsbudsjett 2013

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 29. november 2012. Navn på sak: Budsjett 2013-2016 og investeringsbudsjett 2013 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 29. november 2012 Møtedato: 5. og 6. desember 2012 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervei Sak nr: 89/2012 Navn på sak: Budsjett 2013-2016 og

Detaljer

Styremøte 19. november 2008

Styremøte 19. november 2008 Styremøte 19. november 2008 Sak 121-2008 Budsjett 2009 rammer og føringer side 1 Sak 122-2008 Budsjett 2009 Helse Nord RHF ramme og resultatmål side 37 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 14.11.2008 200800531-10

Detaljer

Innspill fra foretakene, inklusive oppdatert bærekraftsanalyse, må være styrebehandlet og oversendt Helse Nord RHF innen 1. mai 2014.

Innspill fra foretakene, inklusive oppdatert bærekraftsanalyse, må være styrebehandlet og oversendt Helse Nord RHF innen 1. mai 2014. VEDLEGG 1 UTREDNING RULLERING AV PLAN FOR DRIFT OG INVESTERING 2015-2022 1 Innledning Helse Nords vedtatte investeringsplan og plan 2015-2018 skal rulleres i styremøte i Helse Nord RHF 18. juni 2014. Vedtatt

Detaljer

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå 33 2012 Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå livtvei Skedsmo Kommune 15.11.2012 INNHOLD Sammendrag...

Detaljer

Forslag til inntektsmodell Helse Nord RHF for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige.

Forslag til inntektsmodell Helse Nord RHF for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige. Styresak 34/2011: Forslag til inntektsmodell Helse Nord RHF for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige. Møtedato: 25.-26.05.11 Møtested: Sandnessjøen/Dønna Innledning

Detaljer

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra RIO/Marborg Psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord RHF

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra RIO/Marborg Psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord RHF RIO/Marborg (sendes kun elektronisk) Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Nohr, Forbergskog, 75512900 Sted/Dato: Bodø, 2. februar 2015 Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie

Detaljer

Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet Innhold 1. Innledning 3 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag 3 1.2 Sammendrag av positive resultater og uløste utfordringer i

Detaljer

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte mandag 22. juni 2007 kl. 10.00 på telefon.

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte mandag 22. juni 2007 kl. 10.00 på telefon. STYREDOKUMENT Til Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Fra Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Brukerutvalget Helgelandssykehuset

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 16. desember 2010 SAK NR 085-2010 FUNKSJONSFORDELING AV KREFTBEHANDLING I HELSE SØR-ØST

Styret Helse Sør-Øst RHF 16. desember 2010 SAK NR 085-2010 FUNKSJONSFORDELING AV KREFTBEHANDLING I HELSE SØR-ØST Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 16. desember 2010 SAK NR 085-2010 FUNKSJONSFORDELING AV KREFTBEHANDLING I HELSE SØR-ØST Forslag til vedtak: 1. Styret er tilfreds de overordnede

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 22. juni 2009 Kl.: 14.00 til ca. 19.00 Sted: Linken Forskningsparken Møtesenter, Tromsø, Sykehusveien 23 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato:

Detaljer

Årlig melding 2012 for St. Olavs Hospital HF. til Helse Midt-Norge RHF

Årlig melding 2012 for St. Olavs Hospital HF. til Helse Midt-Norge RHF Årlig melding 2012 for St. Olavs Hospital HF til Helse Midt-Norge RHF 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag... 3 1.2 Sammendrag av positive resultater og

Detaljer

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015 Saksnummer 50/2015 Saksansvarlig: Økonomisjef Stein Erik Breivikås Møtedato: 18.juni

Detaljer

Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen

Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen Helse Nord RHF og KS Nord Norge Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen Rapport med statusbeskrivelser for Nord Norge Forord Regionalt samarbeidsutvalg mellom Helse Nord RHF og KS Nord

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 14. februar 2007 Kl.: 10.00 til ca. 14.00 Sted: Linken Forskningsparken Møtesenter AS, Sykehusveien 23, Tromsø Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument

Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument Levanger, 14.01.10 Kr El 1 Innhold DEL 1 Innledning 1 Visjon, hovedoppgaver og verdigrunnlag s.3 Del II Rapport for 2009 2 Sammendrag Styrets

Detaljer

Styresak 117-2011 Midlertidig oppdragsdokument 2012 Sakspapirene var ettersendt.

Styresak 117-2011 Midlertidig oppdragsdokument 2012 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 26. oktober 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Knut Tjeldnes, 75 51 29 16 Dato: 18.10.2011 Styresak 117-2011 Midlertidig oppdragsdokument 2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Midlertidig

Detaljer