STIFTELSESPROTOKOLL FOR NORDRE HOLTEFELTET VANN- OG AVLØPSLAG BA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STIFTELSESPROTOKOLL FOR NORDRE HOLTEFELTET VANN- OG AVLØPSLAG BA"

Transkript

1 STIFTELSESPROTOKOLL FOR NORDRE HOLTEFELTET VANN- OG AVLØPSLAG BA Onsdag den 13. desember 2006 ble avholdt stiftelsesmøte for Nordre Holtefeltet vann- og avløpslag BA iht. innkalling av 22. november 2006, i lokalene til Bright AS, Greåker. 1. Åpning av møtet med opptak av navnefortegnelse Møtet ble åpnet av Lars H. Larsen. Tilstede var 12 medlemmer og 4 var representert etter fullmakt. 2. Godkjennelse av innkalling og saksliste Innkallingen ble enstemmig godkjent. Det var ingen bemerkninger til sakslisten. 3. Valg av møteleder, sekretær og to til å undertegne protokollen: a) Til møteleder ble valgt Lars H. Larsen b) Til sekretær ble valgt Pål Nordheim c) Til å undertegne protokollen ble valgt Jorunn Hougen og Per Viken 4. Orientering om interimsstyrets arbeid Lars H. Larsen, Arne Birkeland og Pål Nordheim orienterte om interimsstyrets arbeid og gjennomgikk prosjektplanene, herunder en grov kalkyle av prosjektets beregnede totalkostnad. 5. Godkjennelse av vedtekter som stiftelsesdokument Interimsstyrets forslag til vedtekter ble godkjent. Lagets vedtekter lyder: 1. LAGETS NAVN Lagets navn er: Nordre Holtefeltet vann- og avløpslag BA. Laget skal ha sitt hovedkontor i Hvaler kommune. 2. FORMÅL Laget har som formål å anlegge, drifte og administrere et komplett vann- og avløpsanlegg for Lagets medlemmer på Nordre Holtefeltet i Hvaler kommune, samt ivareta medlemmenes behov og interesser i denne forbindelse. Anlegget omfatter pumpestasjon(er) med buffertank og tilknytningsledning til kommunalt vann- og avløpsanlegg og felles vann- og avløpsledninger med kummer og stikkledninger til hyttevegg på hver av medlemmenes hytter. Lagets vedlikeholds- og driftsansvar forutsettes kun å omfatte felles installasjoner. Lokal infrastruktur på den enkelte hytte, herunder egne stikkledninger m/ koblinger, varmekabler, minipumpestasjoner og lignende lokale tiltak, omfattes ikke av lagets drifts- og vedlikeholdsansvar, jfr 11.

2 3. MEDLEMSKAP Medlemskap i laget er frivillig. Laget er åpent for eiere av hytter som naturlig sogner til anlegget på Nordre Holtefeltet, og som vil benytte lagets tjenester og aksepterer ansvaret og øvrige vilkår for medlemskap. Som medlemmer regnes de som har innbetalt et kapitalinnskudd til dekning av Lagets samlede utgifter og investeringer til utbyggingen av vann- og avløpsanlegget. Lagets medlemmer eier hver sin like andel av vann- og avløpsanlegget og hefter bare med sitt kapitalinnskudd for lagets forpliktelser. Hver andel i laget skal ha et pålydende beløp, kr Hvert medlem har like rettigheter og plikter i laget. Ved eierskifte tiltrer ny eier de samme rettigheter og plikter som tidligere eier hadde. Se for øvrig 12 angående eierskifte. Godkjenning av nye tilknytninger på eksisterende anlegg gis ved simpelt flertall av styret eller av årsmøtet, jfr. 4 første ledd. Et medlem med flere hytter tilknyttet fellesanlegget, regnes som et tilsvarende antall medlemmer. Ett medlemskap gjelder således kun for en hytte. Anneks som ikke er å betrakte som en separat boenhet, skal heller ikke regnes som en tilknytning. Alle medlemmer skal innrette seg iht. lagets vedtekter og de beslutninger laget treffer. Medlemmer som ved grov uaktsomhet skader laget, eller som til tross for advarsel vesentlig misligholder sine forpliktelser overfor laget, kan ekskluderes. Eksklusjon besluttes av årsmøtet med flertall som for vedtektsendringer, se KAPITALINNSKUDD - ØKONOMI Årsmøtet, eller styret etter fullmakt fra årsmøtet, fastsetter hvilke kapitalinnskudd medlemmene skal yte. Medlemmer plikter å yte det innskudd som fastsettes. Innskuddene skal søkes fastsatt slik at kostnadene forbundet med etablering og bygging av vann- og avløpsanlegget dekkes. Medlemmene forutsettes å bidra likeverdig til lagets kapital, herunder skal kostnadene forbundet med felles infrastruktur fordeles likt mellom medlemmene. Innskudd skal ytes i norske kroner. Styret innkrever kapitalen og skal forvalte kapitalen på en forsvarlig måte i samsvar med lagets formål. Lagets driftskostnader betales av lagets medlemmer. Etter styrets fastsettelse betales det bidrag til dekning av Lagets driftskostnader, herunder slik at det bygges opp en reserve til uforutsette kostnader. Mislighold av Lagets regelverk og manglende innbetaling av pålagte årlige driftstilskudd, gir styret mulighet til å stenge den enkelte deltagers tilknytning til anlegget. Tilkoblingsavgiften til kommunen på vann og kloakk er medlemmets ansvar. Styret fremlegger revidert regnskap på årsmøtet for godkjenning. Regnskapet skal sendes medlemmene sammen med innkallingen til årsmøtet.

3 5. ÅRSMØTE Lagets øverste myndighet er årsmøtet, hvorigjennom laget er gjenstand for demokratisk medlemskontroll. Lagets medlemmer har rett til å delta på årsmøtet og hvert medlem har 1 stemme. Medlemmer kan være representert på årsmøtet ved skriftlig fullmakt. Årsmøtet treffer sine beslutninger med alminnelig flertall, med mindre annet fremgår av disse vedtektene. Ordinært årsmøte innkalles av styret med 2 ukers skriftlig varsel til lagets medlemmer og avholdes årlig innen utgangen av juni. Årsmøtets dagsorden skal være: 1. Åpning av møtet v/ leder med opptak av navnefortegnelse. 2. Valg av møteleder, sekretær og to personer til å undertegne protokollen. 3. Godkjennelse av regnskap og styrets beretning for siste år. 4. Fastsettelse av honorar til styret. 5. Fastsettelse av honorar til revisor. 6. Foreta valg av: Medlemmer til styret Revisor Valgkomité på to medlemmer for ett år. 7. Innkomne saker. Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte ved behov. Etter krav fra minst 1/3-del av lagets medlemmer, plikter styret å innkalle til ekstraordinært årsmøte. Innkalling til ekstraordinært årsmøte skal skje med minst 1 ukes skriftlig varsel til lagets medlemmer. På ekstraordinært årsmøte kan bare de saker som fremgår av innkallingen behandles. Det skal føres protokoll fra årsmøtet. 6. STYRET Årsmøtet velger et styre bestående av en styreleder samt fra 2 til 4 medlemmer. Valgperiode 2 år, med mulighet for gjenvalg. Ved konstituerende årsmøte velges ett/to styremedlemmer frem til ordinært årsmøte i Leder og ett/to styremedlemmer velges frem til ordinært årsmøte Styret er beslutningsdyktig når leder og minst to styremedlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet teller leders stemme dobbelt. Styret leder laget og er ansvarlig for lagets ordinære drift og forvaltning, herunder opptak av medlemmer. Styret skal føre tilsyn med at laget til enhver tid har forsvarlig kapitaldekning. Laget representeres utad av styrets leder. Laget tegnes av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap. Styret kan tildele prokura. Styret skal sørge for at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll og skjer i samsvar med lov, forskrifter og andre bestemmelser. Det skal føres protokoll over saker som behandles i styrets møter.

4 7. REVISOR. Laget skal ha revisor. Revisor velges av årsmøtet. I revisjonsberetningen skal revisor uttale seg om lagets formuesforvaltning er foretatt i samsvar med lagets formål, vedtektene og lovverket for øvrig. Eventuell godtgjørelse til revisor fastsettes av årsmøtet. 8. DISPONERING AV OVERSKUDD OG UNDERSKUDD Medlemmene har like økonomiske interesser i laget. Laget har ikke som formål å gi medlemmene avkastning på innskutt kapital. Årlige overskudd forutsettes primært å skulle tilgodese medlemmenes bruk og felles interesser i vann- og avløpsanlegget, herunder fremtidige drifts- og vedlikeholdskostnader. Eventuelt underskudd forutsettes søkt dekket gjennom innkalling av kapital fra medlemmene eller på annen måte som styret finner hensiktsmessig. Beløp innbetalt av nye medlemmer blir å fordele med en lik andel på de eksisterende medlemmer med utgangspunkt i reglene under punktet om medlemskap. Innbetalinger fra nye medlemmer kan utbetales de eksisterende medlemmene eller settes av til drift eller investeringer. 9. VEDTEKTSENDRINGER Lagets vedtekter kan endres på årsmøtet. Vedtektsendringer forutsetter gyldig innkalling og krever to tredels flertall blant medlemmene representert på årsmøtet. 10. RETT TIL ANLEGG OG DRIFT AV INSTALLASJONENE PÅ EIENDOMMENE Laget sørger for tillatelse fra grunneiere for trasé for legging av vann- og avløpsledninger fra kommunens pumpestasjoner fram til respektive hytter tilhørende medlemmer av laget, samt eventuelle tilhørende nødvendige vegretter. 11. TEKNISKE LØSNINGER Anlegget er bygget for helårsdrift. Det tillates ikke å føre tak eller overflatevann inn på avløpsanlegget, da dette kan medføre store merkostnader for drift av anlegget. Eventuell drift av varmekabel på stikkledning, drift og vedlikehold av egen stikkledning og kvernpumpe bekostes av hver enkelt medlem. Anlegget har installert pumpestasjon(er) og må derfor benyttes med en viss aktsomhet. Har et medlem forulempet anlegget pga skjødesløshet eller lignende, skal medlemmet selv måtte bære de kostnader som er påført Laget. 12. OPPTAK AV NYE MEDLEMMER, EIERSKIFTE Styret vurderer og avgjør på fritt grunnlag og etter skriftlig søknad opptak av nye medlemmer, samt fastsetter vilkårene for eventuelt medlemskap / tilkopling til lagets anlegg. Før tilknytning av nye hytter til anlegget, skal de nye medlemmer innbetale en lik andel av anleggkostnadene for fellesanlegget. Beløpet fastsettes av styret etter en vurdering av kostnadsnivået på tilknytningstidspunktet sammenholdt med de opprinnelige anleggkostnader. Opprinnelig investering

5 skal også indeksreguleres (byggekostnadsindeks for boliger) årlig med utgangspunkt fra den måned anlegget ble ferdigstilt. Årsmøtet kan vedta for senere tilkommende medlemmer, en tilleggskostnad på de investeringer Laget har bygget for. Det vil da være naturlig å benytte en prosentsats i forhold til investeringen eller ett fastbeløp. Styret kan vedta ikke å ta opp et nytt medlem hvis tilknytningen av den nye hytten til anlegget kan medføre ekstra kostnader for de eksisterende medlemmer. Medlemskapet i laget følger den tilknyttede hytten, og kan ikke overdras til andre enn eier av den tilknyttede hytten. Dersom en tilknyttet hytte skifter eier, skal medlemskapet overføres til den nye eier, som blir ansvarlig for det tidligere medlemmets forpliktelser overfor Laget. Overføringen forutsetter samtykke fra lagets styre. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. Styret kan kreve sikkerhet for aktuelt ansvar som vilkår for sitt samtykke. 13. OPPLØSNING Med flertall som for vedtektsendringer kan årsmøtet beslutte å avvikle laget dersom laget overtas av Hvaler kommune på tilfredsstillende vilkår, lagets kapital er utilstrekkelig i forhold til lagets formål, laget åpenbart ikke tjener noe fornuftig formål eller tungtveiende grunner tilsier at laget avvikles. Avviklingen skal eventuelt skje på måte som ivaretar både medlemmenes interesser i å benytte det anlegget som måtte eksistere på avviklingstidspunktet, og deres økonomiske interesser i anlegget. Eventuelt overskudd etter avviklingen deles likt mellom lagets medlemmer. Laget kan etter avtale overdra deler av anlegget til Hvaler kommune vederlagsfritt, forutsatt at Hvaler kommune overtar driftsansvaret for den del av anlegget som overdras til kommunen. 14. ØVRIGE REGLER Så langt ikke annet er bestemt i disse vedtektene, reguleres lagets forhold av bestemmelsene i lov om ansvarlige selskaper (selskapsloven) så langt den passer. 6. Tegning av medlemskap i laget De 16 hytteeiere som var representert på møtet tegnet seg som medlemmer i laget ved bindende signatur. Det nyvalgte styret vil kontakte fire hytteeiere, som har innbetalt til prosjektet, men ikke var representert på stiftelsesmøtet, med forespørsel om tegning av andeler i Laget. Oversikt over deltakere med gyldig signatur vedlegges som en del av stiftelsesprotokollen. 7. Fastsettelse av honorar til styret Etter forslag fra interimsstyret, ble det besluttet at det ikke utbetales honorar til interimsstyret.

6 8. Valg av styre: a) Som Leder frem til årsmøtet 2008 ble valgt Lars H. Larsen b) Som styremedlemmer frem til årsmøtet 2008 ble valgt Pål Nordheim og Jan Vidar Bergersen c) Som styremedlemmer frem til årsmøtet 2007 ble valgt Cato Berg og Arne Birkeland d) Som valgkomite på frem til årsmøtet 2008 ble valgt Jorunn Hougen og Jan Fleisje 9. Valg av revisor Som revisor ble valgt Center - Revisjon AS v/ Jon R. Andersen 10. Styret ble tildelt følgende fullmakter: a) Til å fastsette kapitalinnskudd b) Til å godkjenne nye andelseiere og fastsette kapitalinnskudd for disse c) Til å inngå avtale med Hvaler kommune om overdragelse av deler av anlegget og driftsansvaret for dette til kommunen Greåker, 13. desember 2006 Lars H. Larsen Pål Nordheim Jorunn Hougen Per Viken Møteleder Sekretær Protokollvitne Protokollvitne Sign Sign Sign Sign

VEDTEKTER FOR VESSØYNESET ØST VANN OG AVLØPSLAG SA

VEDTEKTER FOR VESSØYNESET ØST VANN OG AVLØPSLAG SA VEDTEKTER FOR VESSØYNESET ØST VANN OG AVLØPSLAG SA Innhold: 1. Sammenslutningsform og foretaksnavn... 2 2. Forretningsadresse/ Beliggenhetsadresse... 2 3. Kontaktadresse og informasjonskanal... 2 4. Virksomhet...

Detaljer

Vedtekter for Bergen Økologiske Landsby BA, stiftet 1.mars 2005. V E D T E K T E R. for. Bergen Økologiske Landsby BA

Vedtekter for Bergen Økologiske Landsby BA, stiftet 1.mars 2005. V E D T E K T E R. for. Bergen Økologiske Landsby BA V E D T E K T E R 1 for Bergen Økologiske Landsby BA 1. NAVN, SELSKAPSFORM OG HJEMSTED (1) Enhetens navn er Bergen Økologiske Landsby BA. Bergen Økologiske Landsby BA, heretter kalt laget, er et samvirke

Detaljer

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no 6 Styrets oppgaver Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og årsmøtets vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer. Styreleder

Detaljer

V E D T E K T E R FOR ØYUNGEN VANNVERK FELT A

V E D T E K T E R FOR ØYUNGEN VANNVERK FELT A V E D T E K T E R FOR ØYUNGEN VANNVERK FELT A 1 Organisasjon Øyungen vannverk Felt A er et andelslag med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Alle festere av tomtene 1-6 og 21-32

Detaljer

Vedtekter for Skogen boligsameie

Vedtekter for Skogen boligsameie 1 Navn og forretningssted Vedtekter for Skogen boligsameie Vedtatt av ordinært sameiermøte 25. mars 2015 Boligsameiets navn er Skogen boligsameie, stiftet den 21. juni 1983 med forretningssted i Oslo.

Detaljer

SAMEIEAVTALE. for. Sameiet Haugastøl Vest Parkering (under etablering) Bakgrunn og formål

SAMEIEAVTALE. for. Sameiet Haugastøl Vest Parkering (under etablering) Bakgrunn og formål SAMEIEAVTALE for Sameiet Haugastøl Vest Parkering (under etablering) 1 Bakgrunn og formål Denne sameieavtale skal realisere planene om å etablere et sameie med formål å sikre sameierne hensiktsmessige

Detaljer

VEDTEKTER for KOLBOTNVEIEN GARASJESAMEIE. gnr. 40 bnr. 1019 i Oppegård kommune Endret ved vedtak av sameiermøtet 10.05.2013.

VEDTEKTER for KOLBOTNVEIEN GARASJESAMEIE. gnr. 40 bnr. 1019 i Oppegård kommune Endret ved vedtak av sameiermøtet 10.05.2013. Sameiets navn er Kolbotnveien Garasjesameie. VEDTEKTER for KOLBOTNVEIEN GARASJESAMEIE gnr. 40 bnr. 1019 i Oppegård kommune Endret ved vedtak av sameiermøtet 10.05.2013 1 Navn 2 Hva sameiet omfatter Sameiet

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET BLOMSTERENGA

VEDTEKTER FOR SAMEIET BLOMSTERENGA VEDTEKTER FOR SAMEIET BLOMSTERENGA INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 NAVN OG FORMÅL 2 EIERFORHOLD 3 ENDRING AV SAMEIET 4 RÅDERETT / RETT TIL BRUK SAMEIERMØTET * * * 5 OM SAMEIERMØTET OG INNKALLING 6 SAKER SOM

Detaljer

Vedtekter. Sameiet Damsgårdssundet Parkering 1

Vedtekter. Sameiet Damsgårdssundet Parkering 1 Vedtekter for Sameiet Damsgårdssundet Parkering 1 1. Navn og formål Sameiets navn er Sameiet Damsgårdssundet Parkering 1. Sameiet omfatter gnr. 158 bnr. 845 snr. 76 (næringsseksjon) i Bergen kommune. Eierseksjonen

Detaljer

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtatt på generalforsamling 2. mai 1966 med endringer fram til og med generalforsamling 16.04.2015. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Boligbyggelaget

Detaljer

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR Vedtatt på konstituerende generalforsamling 09.03.2006 med senere endringer, senest av 18. april 2013. 1 Definisjon Velforeningen Skadberg Sør er en forening hvor

Detaljer

Vedtekter for NORES SA

Vedtekter for NORES SA Vedtekter for NORES SA Vedtatt 25.april 2012 1. Selskapets navn og foretaksform Nores SA er et samvirkelag med vekslende antall andelseiere og kapital. Andelseiernes ansvar for Selskapets forpliktelser

Detaljer

Sørumsand Park Sameie

Sørumsand Park Sameie Sørumsand Park Sameie VEDTEKTER for Sørumsand Park seksjonssameie (Fastsatt på konstituerende sameiermøte 11. august 2011, med endringer i sameiermøte 11. mars 2014 og 11. mars 2015) 1. Navn og opprettelse

Detaljer

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget har forretningskontor i Oslo kommune.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget har forretningskontor i Oslo kommune. Vedtekter for Turbinen 1 borettslag org nr 991 499 256. V edtatt på stiftelsesmøtet den 12.06.07. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Turbinen 1 borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å

Detaljer

Vedtekter for Borettslaget Persaunet Boligby org nr 990 417 032

Vedtekter for Borettslaget Persaunet Boligby org nr 990 417 032 Vedtekter for Borettslaget Persaunet Boligby org nr 990 417 032 vedtatt på stiftelsesmøte 09.10.2006 siste endringer vedtatt 14.05.12 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Borettslaget Persaunet Boligby

Detaljer

For Hetlevikhøyden borettslag org nr. 950009012 tilknyttet OBOS Boligbyggelag

For Hetlevikhøyden borettslag org nr. 950009012 tilknyttet OBOS Boligbyggelag Vedtekter For Hetlevikhøyden borettslag org nr. 950009012 tilknyttet OBOS Boligbyggelag Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 22.09.65, sist endret den 20.05.15. 1. Innledende bestemmelser 1-1

Detaljer

V E D T E K T E R for Sameiet Bergsjø Høyfjellsleiligheter

V E D T E K T E R for Sameiet Bergsjø Høyfjellsleiligheter V E D T E K T E R for Sameiet Bergsjø Høyfjellsleiligheter (revidert etter reseksjonering fastsatt i sameiermøte 20.03.2008) (revidert etter endring i driftsmodell, vedtatt i sameiermøtet 03.04.2015) 1

Detaljer

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET JESSHEIM HAGEBY 1

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET JESSHEIM HAGEBY 1 VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET JESSHEIM HAGEBY 1 Vedtatt i konstituerende sameiermøtet 19.06.2007. Endret i ordinært sameiermøtet 22.03.2012, 21.03.2013, 18.03.2014 og 12.03.2015. 1. Boligsameiets navn Boligsameiets

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

VEDTEKTER SAMEIET SAGAVEIEN 13 Fastsatt i forbindelsen med opprettelsen av Sameiet Sagaveien 13 Sist endret på sameiermøte 20.04.

VEDTEKTER SAMEIET SAGAVEIEN 13 Fastsatt i forbindelsen med opprettelsen av Sameiet Sagaveien 13 Sist endret på sameiermøte 20.04. VEDTEKTER SAMEIET SAGAVEIEN 13 Fastsatt i forbindelsen med opprettelsen av Sameiet Sagaveien 13 Sist endret på sameiermøte 20.04.2015 1. NAVN OG OPPRETTELSE Sameiets navn er Sameiet Sagaveien 13. Sameiet

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA...2 1 Navn og forretningssted...2 2 Formål......2 3 Andelshavere......2

Detaljer

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 Del I: Vedtekter for samvirkeforetaket Båsmobakken Barnehage SA 1. Navn og forretningssted... 3 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 5. Årsmøte... 4

Detaljer

Foreningens navn er Odden Marina Båtforening (i det følgende benevnt foreningen eller båtforening).

Foreningens navn er Odden Marina Båtforening (i det følgende benevnt foreningen eller båtforening). 1. Navn Foreningens navn er Odden Marina Båtforening (i det følgende benevnt foreningen eller båtforening). 2. Formål Odden Marina Båtforenings formål: 1. Anlegge og drive båthavn for beboere i Slemmestad.

Detaljer

B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III den 7. mars 2012 kl. 1800. Møtested : Nordstrand Seniorsenter, Poppelstien 6, 1166 Oslo. Tilstede var 19 seksjonseiere og 13 med fullmakt

Detaljer

V E D T E K T E R FOR ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA

V E D T E K T E R FOR ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA V E D T E K T E R FOR ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA Revisjon mars 2015 VEDTEKTER FOR 2 ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA 1 Asker Seilforenings Bryggelag Bryggelagetets navn er Asker Seilforenings Bryggelag

Detaljer

Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 12.06.1924, sist endret den 23. mai 2006.

Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 12.06.1924, sist endret den 23. mai 2006. Vedtekter for Renovasjonsarbeidernes byggeaksjeselskap (RABS AS), org nr 833 058 452 Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 12.06.1924, sist endret den 23. mai 2006. 1. Innledende bestemmelser

Detaljer

VEDTEKTER FOR GLOMMEN SKOG SA

VEDTEKTER FOR GLOMMEN SKOG SA VEDTEKTER FOR GLOMMEN SKOG SA Vedtatt av årsmøtet 17. april 2012 1 Firma Samvirkeforetakets navn er Glommen Skog SA. Glommen Skog SA er et andelslag for skogeiere. Glommen Skog SA har vekslende kapital

Detaljer

Vedtekter. 1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold

Vedtekter. 1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold Vedtekter for Spoven borettslag org nr 950285036 tilknyttet Boligbyggelaget Usbl. Vedtatt på konstituerende generalforsamling, sist endret den 11. mai 2006. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Spoven

Detaljer

Vedtekter. for eierseksjonssameiet Tulipanhagen I. eiere og hjemmelshavere til disse eiendommene.

Vedtekter. for eierseksjonssameiet Tulipanhagen I. eiere og hjemmelshavere til disse eiendommene. Vedtekter for eierseksjonssameiet Tulipanhagen I Vedtatt i sameiermøte den xx. måned 201x i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 3. 1 NAVN OG FORMÅL Sameiets navn er eierseksjonssameiet Tulipanhagen

Detaljer

VEDTEKTER FOR BERGHEIM BARNEHAGE SA

VEDTEKTER FOR BERGHEIM BARNEHAGE SA VEDTEKTER FOR BERGHEIM BARNEHAGE SA Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Bergheim Barnehage SA med andelskapital...3 1 Navn og forretningssted...3 2 Formål...3 3 Andelshavere...3 4 Rettslig disposisjonsevne.

Detaljer