HD 728 B Cage

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HD 728 B Cage www.karcher.com"

Transkript

1 A (12/02)

2 Deutsch 3 English 10 Français 16 Italiano 23 Nederlands 30 Español 37 Português 45 Norsk 52 Slovensko 58 Lesen Sie vor der Inbetriebnahme diese Betriebsanleitung und beachten Sie besonders die Sicherheitshinweise. Please read these operating instructions before starting and strictly observe the Safety Instructions. Veuillez lire attentivement la présente notice d instructions avant la mise en service et respecter en particulier les «Consignes de sécurité». Leggere queste istruzioni per l uso prima della messa in esercio facendo particolarmente «Istruzioni per la sicurezza». Lees voor de ingebruikneming deze gebruikshandleiding en neem in het bijzonder de Veiligheidsvoorschriften in acht. Antes de poner en marcha el aparato deberá estudiar atentamente las «Advertencias y observaciones relativas a la seguridad». Leia estas instruções de serviço antes da colocação em funcionamento e respeite especialmente as «Indicações de segurança». Før ibruktaking må bruksanvisningen leses nøye og det må taes hensyn til Sikkerhetsregler. Pred prvo pripravo za uporabo preberite ta Navodila za uporabo in posvetite posebno pozornost odstavku «Varnostni napotki». 2

3 Norsk HD 728 B Cage Betjeningsorganer 1. 3-trinnsdyse 2. Strålerør 3. Høytrykkspistol/Servopress 4. Høytrykksslange 5. Drivstofftank 6. Snorstart 7. Vanntilkobling 8. Rengjøringsmiddel-sugeslange med filter 9. Høytrykksslange 10. Oljepåfyllingsskrue 52

4 Igangsetting Utpakking av maskin Dersom det ved utpakking oppdages transportskade, ta umiddelbart kontakt med din forhandler. Montering av tilbehør Koble høytrykkspistolen på høytrykksslangen og strålerøret på høytrykkspistolen. Monter 3-trinnsdysen slik at markeringssporet står opp. Trekk til alle festemuttere med hånden. Vanntilkobling Norsk Ta hensyn til forskriftene fra det lokale vannverk. Vanntilførselen må kobles fra høytrykksvaskeren etter at arbeidet er avsluttet. Monter vanntilførselsslangen mellom maskinen og vannkranen. Vanntilførselsslange er ikke med i standard leveringsomfang. Dersom det skal suges vann fra åpen beholder, bruk vannslange med minimumsdiameter på 3/4", og alltid med sugefilter. Bruksområde Kontroller oljenivået på høytrykkspumpen Kontroller oljenivået på inspeksjonsglasset. Maskinen må ikke brukes dersom oljenivået er under MIN. Etterfyll olje ved behov (se Tekniske data). Motor Les bruksanvisningen fra produsenten før maskinen tas i bruk og ta spesielt hensyn til sikkerhetshenvisningene. Fyll drivstofftanken med blyfri bensin. Det må aldri brukes 2-taks-blanding. Kontroller motorens oljenivå. Maskinen må ikke brukes dersom oljenivået er under MIN. Etterfyll olje ved behov. Maskinen kan brukes til rengjøring av maskiner, kjøretøyer, bygninger, verktøy osv. Rengjøring av fasader, terrasser, hagemaskiner foretas kun med høytrykksstrålen uten bruk av rengjøringsmidler. Ved hårdnakket tilsmussing anbefales Roto-Jet-dyse som tilleggsutstyr. Motorvask må kun foretas på steder med oljeutskiller (miljøvern). Dersom maskinen brukes på bensinstasjoner eller på andre farlige områder, må det tas hensyn til gjeldende sikkerhetsforskrifter. 53

5 Norsk Betjening Fare! Høytrykksstrålen ved bruk av maskinen medfører et høyt støynivå. Fare for hørselsskader. Ved arbeid med maskinen må det absolutt brukes egnet hørselsvern. Advarsel! Vannstrålen som kommer gjennom høytrykksdysen forårsaker et tilbakeslag i høytrykkspistolen. Et vinkelformet strålerør øker dreiemomentet. Hold derfor godt fast i høytrykkspistolen og strålerøret. Lufting av maskinen Åpne vanntilførselen. Start motoren i h.t. motorprodusentens bruksanvisning. For lufting av maskinen; skru av dysen og la maskinen gå til vannet kommer fritt for bobler. Slå av maskinen og skru på dysen igjen. 3-trinnsdyse På 3-trinnsdysen kan du stille inn tre forskjellige stråletyper. Høytrykk punktstråle (0 ) for spesielt hårdnakket tilsmussing. Høytrykk flatstråle (25 ) for store tilsmussede flater. Lavtrykk flatstråle (CHEM) for bruk av rengjøringsmiddel. HD 728 B Cage Vri kun på den ytre delen av 3-trinnsdysen for ønsket stråletype når høytrykkspistolen er stengt. Rett alltid høytrykksstrålen mot rengjøringsobjektet først fra lang avstand for å unngå skader p.g.a. det høye trykket. Bruk av rengjøringsmiddel Heng rengjøringsmiddelsugeslangen ned i en beholder med rengjøringsmiddel Innstill 3-trinnsdysen på. Med hensyn til miljøvern anbefales sparsom bruk av rengjøringsmiddel. Ta hensyn til doseringsanbefalingene som står på rengjøringsmiddelforpakningen. Vi tilbyr et individuelt rengjørings- og vedlikeholdsmiddelprogram og garanterer dermed problemfri anvendelse. Ta kontakt med din forhandler for råd eller be om vår katalog eller informasjonsblad om det enkelte rengjøringsmiddel. Universalrengjøringsmiddel Profi RM 555 ASF Dette rengjøringsmiddel kan brukes ufortynnet. Universalrengjøringsmiddel Profi RM 555 ULTRA Bilrengjøringsmiddel Profi RM 565 ULTRA Hus- og hagerengjøringsmiddel Profi RM 570 ULTRA Båtrengjøringsmiddel Profi RM 575 ULTRA Disse rengjøringsmidler mår fortynnes med vann 1:9 før bruk. Bemerk: Det må kun brukes rengjøringsmidler som er godkjent av maskinprodusenten. Uegnede rengjøringsmidler kan føre til skader både på maskinen og på rengjøringsobjektet. 54

6 Vi anbefaler følgende rengjøringsmetode: 1. trinn: Oppløsing av smuss Sprøyt på sparsomt med rengjøringsmiddel og la det virke 1 5 minutter. 2. trinn: Fjerning av smuss Spyl vekk oppløst smuss med høytrykksstrålen. Etter bruk av rengjøringsmiddel, settes rengjøringsmiddel-doseringsventilen i 0 -stilling og la maskinen gå med åpen høytrykkspistol i ca. 1 minutt for skylling. Opphold i arbeidet Når du slipper avtrekkeren på høytrykkspistolen, går motoren videre på tomgang. Vannet i pumpen sirkulerer og varmes opp. Når pumpetoppen når maksimalt tillatt temperatur (80 C), kobles sikkerhetstermostaten maskinen ut. Etter avkjøling til under 50 C kan maskinen tas i bruk igjen. Ved bruk av trykkvann fra vannledningsnettet kan du fremskynde avkjølingen: Betjen avtrekkeren på høytrykkspistolen i ca. 2 3 minutter slik at vannet går gjennom sylindertoppen og avkjøler denne. Deretter kan du starte motoren igjen. Utkobling av maskinen Etter bruk av saltholdig vann (sjøvann), må maskinen skylles med rent vann ved åpen høytrykkspistol i minst 2 3 minutter. Sett av/på-bryteren på motoren i OFF - stilling og steng drivstoffkranen. Steng vanntilførselen og skru vanntilfrøselsslangen av maskinen. Norsk Betjen høytrykkspistolensavtrekker til maskinen er trykkløs. Sikre avtrekkeren med sikkerhetslåsen mot utilsiktet bruk. Service og vedlikehold Du kan avtale regelmessig sikkerhetsinspeksjon med din forhandler. Du kan også skrive en vedlikeholdskontrakt. Be om veiledning. Høytrykkspumpe Kontroller oljenivået ukentlig. Ringserviceavdling umiddelbart dersom oljen er melkehvit (vann i oljen). Rengjør silen i vanntilkoblingen månedlig. Skift olje årlig eller etter 500 driftstimer. Skru ut oljetappeskruen og tapp ut den gamle oljen og lever den på et oppsamlingssted (miljøvern). Etter at det er helt tomt for olje, skrus oljetappeskruen inn igjen. Fyll på ny olje langsomt (for å unngå luftbobler) til «MAX»-merket på oljeinspeksjonsglasset. For oljemengde og -type, se Tekniske data. Rengjør filteret på rengjøringsmiddelsugeslangen. Motor Gjennomfør vedlikeholdsarbeider på motoren i h.t. til motorprodusentens oppgaver i bruksanvisningen. Høytrykksslange Høytrykksslangen må være skadefri (fare for at den sprekker). En skadet høytrykksslange må skiftes umiddelbart. 55

7 Norsk Frostbeskyttelse Frost kan ødelegge maskinen dersom det ikke er fullstendig tømt for vann. Over vinteren er det sikrest å oppbevare maskinen i et frostfritt rom. Ellers må maskinen tømmes helt og gjennomskylles med et frostbeskyttelsesmiddel. Tømming av maskinen Demonter vanntilførselsslangen og høytrykksslangen. La maskinen gå, maksimum 1 minutt, til pumpen og ledningene har tømt seg. Frostbeskyttelsesmiddel Ved lengere driftsopphold anbefales det å pumpe et frostbeskyttelsesmiddel gjennom maskinen. Dette gir også en viss korrosjonsbeskyttelse. Feilsøking Kontroll og reparasjon av elektriske deler må kun utføres av en servicemontør eller en elektriker. Maskinen går ikke Se feilsøking i bruksanvisningen fra motorprodusenten. Ved behov, ta kontakt med serviceavdeling. Maskinen bygger ikke opp trykk Kontroller motorens driftsturtall (se Tekniske data). Må kun innstilles av en servicemontør. Sett 3-trinnsdysen i Høytrykk - stilling. Rengjør/skift 3-trinnsdyse. Luft maskinen (se Betjening). Rengjør silen i vanntilførselen. Kontroller vanntilførselsmengden (se Tekniske data). HD 728 B Cage Kontroller samtlige tilførselsledninger til pumpen for evt. lekkasje eller tilstopping. Pumpe utett 3 dråper pr. minutt er tillatt. Ved større lekkasjer, ring servicemontør. Suger ikke rengjøringsmiddel Sett 3-trinnsdysen i Lavtrykk - stilling. Rengjør rengjøringsmiddelsugeslangen med filter. Rengjør tilbakeslagsventilen på pumpetoppen med tilkobling for rengjøringsmiddel-sugeslangen. Kontroller samtlige rengjøringsmiddelslanger og tilkoblinger for evt. lekkasjer. Generelle bemerkninger Reservedeler Bruk derfor kun originale reservedeler. Et utvalg av de mest vanlige reservedelsnummerene finnes bak i denne bruksanvisning. Sikkerhetsinnretninger Overstrømsventil Når høytrykkspistolen stenges, åpner overstrømsventilen og høytrykkspumpen fører vannet tilbake til pumpens sugeside. Dermed forhindres at det tillatte arbeidstrykket overstiges. Overstrømsventilen er plombert. Innstillingen må ikke forandres. 56

8 Norsk Tekniske data Effektdata motor HONDA GX 160 (Bensinmotor, 1-sylindret, 4-takt) Nominell effekt v/3.600 o/min. 4 kw (5,5 HP) Driftsturtall 3300 o/min. Drivstofftankkapasitet 3,6 l Drivstoff blyfri bensin Støy Støynivå (EN ) 87 db (A) Støyeffektnivåt (EN ) 102 db (A) Garantert støyeffektnivå 109 db (A) (2000/14/EU) Vanntilkobling Vanntilførselstemperatur (max.) 60 C Vanntilførselsmengde (min.) 750 l/h Vanntilførselsslange (best.nr ) Lengde (min.) 7,5 m Diameter (min.) 3 / 4 tomme Sugehøyde fra åpen beholder ved vanntemperatur 20 C/68 F 1 m Effektdata pumpe Arbeidstrykk 140 bar Transportmengde 650 l/h Rengjøringsmiddeloppsuging 0 45 l/h Tilbakeslagskraft på høytrykkspistolen ved arbeidstrykk 28 N Mål Lengde 570 mm Bredde 434 mm Høyde 430 mm Vekt uten tilbehør 25 kg Oljemengde pumpe 0,3 l Oljetype pumpe (best.nr ) 15W40 57

9 D EG Konformitätserklärung GB EU Declaration of Conformity Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend bezeichnete Maschine aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinien entspricht. Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung der Maschine verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit. We hereby declare that the equipment described below conforms to the relevant fundamental safety and health requirements of the appropriate EU Directives, both in its basic design and construction as well as in the version marketed by us. This declaration will cease to be valid if any modifications are made to the machine without our express approval. Produkt: Typ: Hochdruckreiniger Product: Typ: High-pressure cleaner Einschlägige EG-Richtlinien: EG-Maschinenrichtlinie (98/37/EG) EG-Richtlinie Elektromagnetische Verträglichkeit (89/336/EWG) geändert durch 91/263/EWG, 92/31/ EWG, 93/68/EWG EG-Richtlinie über Geräuschemissionen (2000/14/EU) Angewandte harmonisierte Normen: Angewandte nationale Normen: Angewandtes Konformitätsbewertungsverfahren: Anhang V Gemessener Schallleistungspegel: 108 db(a) Garantierter Schallleistungspegel: 109 db(a) Es ist durch interne Maßnahmen sichergestellt, dass die Seriengeräte immer den Anforderungen der aktuellen EG- Richtlinien und den angewandten Normen entsprechen. Die Unterzeichnenden handeln im Auftrag und mit Vollmacht der Geschäftsführung. Relevant EU Directives: EU Machinery Directive (98/37/CE) EU Directive on Electromagnetic Compatibility (89/336/EEC) amended by 91/263/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC EC directive on noise emissions (2000/14/EU) Harmonised standards applied: National standards applied: Applied conformity evaluation procedure: Appendix V Measured sound power level: 108 db(a) Guaranteed sound power level: 109 db(a) Appropriate internal measures have been taken to ensure that series-production units conform at all times to the requirements of current EU Directives and relevant standards. The signatories are empowered to represent and act on behalf of the company management /02 65

10 F Déclaration de conformité européenne I Dichiarazione di conformità CE Par la présente, nous déclarons que la machine ci-après répond, de par sa conception et sa construction ainsi que de par le modèle que nous avons mis sur le marché, aux exigences de sécurité et d hygiène en vigueur de la directive européenne. En cas de modification de la machine effectuée sans notre accord, cette déclaration sera caduque. Produit : Type : Nettoyeur haute pression Directives européennes en vigueur : Directive européenne sur les machines (98/37/CE) Directive européenne sur la compatibilité électromagnétique (89/336/CE) modifiée par 91/263/CE, 92/31/CE, 93/68/CE Directive européenne sur les émissions sonores (2000/14/CE) Normes harmonisées appliquées : Normes nationales appliquées : Procédure appliquée d évaluation de la conformité : Annexe V Niveau de puissance sonore mesuré : 108 db(a) Niveau de puissance sonore garanti : 109 db(a) La conformité permanente des appareils de série avec les exigences consignées dans les directives actuelles de la CE et avec les normes appliquées est garantie par des mesures internes. Les soussignés agissent par ordre et avec les pleins pouvoirs de la Direction commerciale. Dichiariamo con la presente, che la macchina qui di seguito indicata, in base alla sua concezione e al tipo di costruzione, e nella versione da noi introdotta sul mercato, è conforme ai relativi requisiti fondamentali di sicurezza e di sanità delle direttive della CE. In caso di modifica apportate alla macchina senza il nostro accordo, questa dichiarazione perde la sua validità. Prodotto: Tipo: Idropulitrice ad alta pressione Direttive CE pertinenti: Direttiva macchine CE (98/37/CE) Direttiva compatibilità elettromagnetica CE (89/336/CEE) modificata dalle 91/263/CEE, 92/31/CEE, 93/68/CEE Direttiva CEE sulle emissioni acustiche (2000/14/UE) Norme armonizzate applicate: Norme nazionali applicate: Procedura di valutazione di conformità applicata: Livello di potenza sonora misurato: Livello di potenza sonora garantito: Allegato V 108 db(a) 109 db(a) Mediante accorgimenti interni, è stato assicurato che gli apparecchi di serie siano sempre conformi ai requisiti delle attuali direttive CE e alle norme applicate. I firmatari agiscono su incarico e con i poteri dell Amministrazione. 66

11 NL EU-conformiteitsverklaring Hiermee verklaren wij dat de hierna vermelde machine op grond van haar concipiëring en constructie en in de door ons in omloop gebrachte uitvoering beantwoordt aan de desbetreffende veiligheids- en gezondheidsvoorschriften van de EG-richtlijnen. Na een wijziging aan de machine die niet in overleg met ons wordt uitgevoerd, verliest deze verklaring haar geldigheid. Produkt: Type: Hogedrukreiniger Desbetreffende EG-richtlijn: EG-machinerichtlijn (98/37/EG) EG-richtlijn elektromagnetische verenigbaarheid (89/336/EEG) gewijzigd door 91/263/EEG, 92/31/EEG en 93/68/EEG EG-richtlijn geluidsemissies (2000/14/EU) Toegepaste geharmoniseerde normen: Toegepaste nationale normen: Toegepaste conformiteitswaarderingsmethode: aanhangsel V Gemeten geluidsvermogenniveau: 108 db(a) Gegarandeerd geluidsvermogenniveau: 109 db(a) Door interne maatregelen is er voor gezorgd dat de standaard-apparaten altijd beantwoorden aan de eisen van de actuele richtlijnen en de toegepaste normen. De ondergetekenden handelen in opdracht en op volmacht van de bedrijfsleiding. E Declaración de conformidad de la Unión Europea Por la presente declaramos los abajo firmantes que la máquina designada a continuación cumple, tanto por su concepción y clase de construcción como por la ejecución que hemos puesto en circulación, las normas fundamentales de seguridad y protección de la salud formuladas en las directivas comunitarias correspondientes. La presente declaración pierde su validez en caso de alteraciones en la máquina efectuadas sin nuestro consentimiento explícito. Producto: Modelo: Limpiadora de alta presión Directivas comunitarias aplicables: Directiva comunitaria sobre máquinas (CE 98/37) Directiva sobre compatibilidad electromagnética (CEE 89/336) modificada mediante CEE 91/263, CEE 92/31 y CEE 93/68 Directiva comunitaria sobre emisiones sonoras (UE 2000/14) Normas armonizadas aplicadas: Normas nacionales aplicadas: Procedimiento de evaluación de la conformidad aplicado: Anexo V Nivel de potencia acústica medido: 108 db(a) Nivel de potencia acústica garantizado: 109 db(a) Mediante una serie de medidas internas, queda asegurado que los aparatos y equipos de serie cumplan siempre las exigencias formuladas en las directivas comunitarias actuales y en las normas correspondientes a aplicar. Los firmantes actúan autorizados y con poder otorgado por la dirección de la empresa. 67

12 P CE Declaração de conformidade N EU-KONFORMITETSERKLÆRING Nós declaramos pelo presente instrumento que a máquina abaixo indicada corresponde, na sua concepção, fabricação bem como no tipo por nós comercializado, às exigências básicas de segurança e de saúde da directiva da CE. Se houver uma modificação na máquina sem o nosso consentimento prévio, a presente declaração perderá a sua validade. Produto: Tipo: Máquina para limpeza a alta pressão Directivas aplicáveis da CE: Directiva de máquinas CE (98/37/CE) Directiva de compatibilidade electromagnética CE (89/336/CEE) modificada pelas 91/263/CEE, 92/31/CEE, 93/68/CEE Directiva CE sobre emissões de ruído (2000/14/EU) Normas harmonizadas aplicadas: Normas nacionais aplicadas: Processo de avaliação de conformidade aplicado: Suplemento V Nível de potência acústica medido: 108 db(a) Nível de potência acústica garantido: 109 db(a) Assegura-se, através de medidas internas da empresa, que os aparelhos de série correspondem sempre às exigências das directivas actualizadas da CE e às normas aplicadas. Os abaixo assinados, actuam e representam através de procuração a gerência. Vi erklærer herved at maskinen som er beskrevet nedenfor, i konstruksjon og utførelse tilsvarer markedsførte modell og er i overensstemmelse med de gjeldende og grunnleggende sikkerhets- og helsekrav i EU-direktivet. Denne erklæring mister sin gyldighet dersom maskinen endres uten etter avtale med oss. Produkt: Type: Høytrykksvasker Gjeldende EU-direktiv: EU-direktiv for maskiner (98/37/EF) EU-direktiv for elektromagnetisk toleranse (89/336/EØF) endret ved 91/263/EØF, 92/31/EØF, 93/68/EØF EU-direktiv vedr. støyutslipp (2000/14/EU) Anvendte overensstemmende normer: Anvendte nasjonale normer: Anvendte samsvarsvurderinger: Vedlegg V Målt støyeffektnivå: 108 db(a) Garantert støyeffektnivå: 109 db(a) Gjennom interne tiltak er det sikret at serieproduserte maskiner alltid er i overensstemmelse med kravene i de aktuelle EU-direktiver og anvendte normer. Undertegnede handler etter oppdrag og med fullmakt fra ledelsen. 68

13 Izjava o konformnosti s predpisi CE S sledeèim izjavljamo, da v nadaljnjem opisana naprava v svoji koncepciji in konstrukciji kakor tudi naši izvedbi ustreza zadevnim temeljnim varnostnim in zdravstvenim predpisom in smernicam CE. Èe se na napravi izvede kakršnakoli sprememba, ki ni dogovorjena z nami, izgubi ta izjava svojo veljavo. Izdelek: Tip: Visokotlaèni èistilni stroj Zadevne smernice CE: Smernica CE za stroje (98/37/EWG) Smernica CE za elektromagnetsko neškodljivost (89/336/EWG), spremenjena z 91/263/EWG, 92/31/EWG in 93/68/EWG Smernica CE o emisiji hrupa (2000/14/EU) Uporabljene usklajene norme: Uporabljeni nacionalni predpisi: Uporabljen postopek za oceno konformnosti: v dodatku V merjen nivo glasnosti hrupa: 108 db(a) zagotovljen nivo glasnosti hrupa: 109 db(a) Z internimi predpisi je zagotovljeno, da serijske naprave zmeraj ustrezajo zahtevam aktualnim smernicam CE in uporabljenim predpisom. Podpisani so pooblašceni s polnomocjem vodstva podjetja. 69

14 HD 728 B Cage * GB A A

Control 145 FU. Tilleggsveiledning for igangsetting for industriport-styringen Control 145 FU. Vennligst ta godt vare på denne veiledningen.

Control 145 FU. Tilleggsveiledning for igangsetting for industriport-styringen Control 145 FU. Vennligst ta godt vare på denne veiledningen. NORSK Beskyttet ved opphavsrett. Ettertrykk, også i utdrag, kun med vår tillatelse. Endringer i rammen av av den tekniske utviklingen forbeholdes. Control 145 FU N Tilleggsveiledning for igangsetting for

Detaljer

PW 10. puzzi 200. puzzi 300 S 1.913-131 1.913-141 5.959-040 A12566 (03/02)

PW 10. puzzi 200. puzzi 300 S 1.913-131 1.913-141 5.959-040 A12566 (03/02) PW 10 puzzi 200 1.913-131 puzzi 300 S 1.913-141 5.959-040 A12566 (03/02) Deutsch 3 6 English 7 10 Français 11 14 Italiano 15 18 Nederlands 19 22 Español 23 26 Português 27 30 ÅëëçíéêÜ 31 34 Dansk 35 38

Detaljer

Klick on Your Language

Klick on Your Language DC 1800 Part No 94114-C Klick on Your Language Bruksanvisning i original Original instructions Originalbetriebsanleitung Notice originale Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing Manual original Alkuperäiset

Detaljer

1. Bilde av maskinen. HDS 2000 Super

1. Bilde av maskinen. HDS 2000 Super www.kaercher.com 5.956-535 A 2009680 (11/04) Deutsch Seite 4 English Page 17 Français Page 30 Italiano Pagina 43 ederlands Pagina 56 Español Página 69 Português Página 82 ÅëëçíéêÜ Óåëßäá 95 Dansk orsk

Detaljer

KMR 1250 BAT 1.091-101 1.091-111

KMR 1250 BAT 1.091-101 1.091-111 KMR 1250 BAT 1.091-101 1.091-111! www.kaercher.com 5.956-832 A2008274 (04/04) Deutsch English Français Italiano Nederlands Español Português ÅëëçíéêÜ Dansk Norsk Svenska Suomi Polski 1 12 13 24 25 36 37

Detaljer

Maskinkomponenter. For sikkerhetens skyld. Maskinens bruksområde. Sikkerhetsinnretninger. Overstrømsventil med trykkbryter. Norsk

Maskinkomponenter. For sikkerhetens skyld. Maskinens bruksområde. Sikkerhetsinnretninger. Overstrømsventil med trykkbryter. Norsk Norsk Boiksanvisning HD 855 S(X) / HD 895 S(X) Maskinkomponenter For sikkerhetens skyld Vennligst brett ut bildesiden foran Høytrykksslange 2 Slkringsinnretningen 3 Høytrykkspistol 4 Strålerør 5 3-trinnsdyse

Detaljer

VC300 Operating Instructions

VC300 Operating Instructions VC300 Operating Instructions 10740838 A 1 - Basic operations 1. - Suction regulation 4 - Wind up the cord starting from the machine 5 - Accessories parking 6 - Dust bag replacement 6.1 6. 6.3 1 6.4 6.5

Detaljer

107401959 F INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VC300 SERIES USER MANUAL MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

107401959 F INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VC300 SERIES USER MANUAL MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 107401959 F INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO VC300 SERIES USER MANUAL 2 English... 6 Deutsch... 8 Français... 10 Nederlands... 12 Italiano... 14

Detaljer

UZ 964 Operating Instructions

UZ 964 Operating Instructions UZ 964 Operating Instructions 107402576 A 02 English... 6 Deutsch... 8 Français... 10 Nederlands... 12 Italiano... 14 Norsk... 16 Svenska... 18 Dansk... 20 Suomi... 22 Español... 24 Português... 26 Eλληνικά...

Detaljer

KMR 1250 LPG 1.091-106 1.091-116. www.karcher.com 5.959-012 A2004624 (11/02)

KMR 1250 LPG 1.091-106 1.091-116. www.karcher.com 5.959-012 A2004624 (11/02) KMR 1250 LPG 1.091-106 1.091-116 www.karcher.com 5.959-012 A2004624 (11/02) Deutsch Betriebsanleitung für Anwender Seite 3 English User Instructions Page 25 Français Notice d instructions pour l utilisateur

Detaljer

KMR 1550 B 1.948-204 1.948-224. www.karcher.com 5.956-700 A2005741 (05/03)

KMR 1550 B 1.948-204 1.948-224. www.karcher.com 5.956-700 A2005741 (05/03) KMR 1550 B 1.948-204 1.948-224 www.karcher.com 5.956-700 A2005741 (05/03) Deutsch Bedienungsanleitung Seite 1 Ersatzteilliste Seite 242 English Français Italiano Operating Instructions Page 23 Spare Parts

Detaljer

DE 4002.! www.karcher.com 5.959 155 A 2001026 (04/03)

DE 4002.! www.karcher.com 5.959 155 A 2001026 (04/03) DE 4002! www.karcher.com 5.959 155 A 2001026 (04/03) Deutsch Seite 4 English Page 13 Français Page 22 Italiano Pagina 31 Nederlands Pagina 40 Español Página 49 Português Página 58 ÅëëçíéêÜ Óåëßäá 67 Dansk

Detaljer

1. GENERELLE BESTEMMELSER OG ANMERKNINGER 2 2. UTSTYRSBESKRIVELSE 6 3. BETJENING 8 4. SERVICE OG VEDLIKEHOLD 13

1. GENERELLE BESTEMMELSER OG ANMERKNINGER 2 2. UTSTYRSBESKRIVELSE 6 3. BETJENING 8 4. SERVICE OG VEDLIKEHOLD 13 1. GENERELLE BESTEMMELSER OG ANMERKNINGER 2 1.2 Forskrifter for bruker 2 1.2 Riktig bruk 3 1.3 Godkjenningsprotokoll 4 1.4 Garanti 4 1.5 Bestemmelser for bærekjøretøy 5 2. UTSTYRSBESKRIVELSE 6 2.1 Tekniske

Detaljer

www.kaercher.com 5.961-337 A 2008109 05/04

www.kaercher.com 5.961-337 A 2008109 05/04 HD 5/12 C HD 5/12 C Plus HD 5/12 CX HD 5/12 CX Plus HD 6/13 C HD 6/13 C Plus HD 6/13 CX HD 6/13 CX Plus www.kaercher.com 5.961-337 A 2008109 05/04 2 Deutsch English Français Italiano Nederlands Español

Detaljer

Sikkerhetsanvisninger for høytrykksvasker

Sikkerhetsanvisninger for høytrykksvasker Deutsch 3 English 9 Français 15 Italiano 22 Nederlands 28 Español 34 Português 40 Dansk 46 Norsk 51 Svenska 56 Suomi 61 Ελληνικά 67 Türkçe 74 Русский 80 Magyar 88 Čeština 94 Slovenščina 100 Polski 105

Detaljer

www.philips.com/avent

www.philips.com/avent Register your product and get support at www.philips.com/avent SCD505 EN User manual 3 DA Brugervejledning 13 DE Benutzerhandbuch 23 ES Manual del usuario 47 SV Användarhandbok 121 AR 141 Innholdsfortegnelse

Detaljer

HD 855 S/SX HD 895 S/SX A /02

HD 855 S/SX HD 895 S/SX A /02 HD 855 S/SX HD 895 S/SX! www.karcher.com 5.959-797 A 2003483 07/02 Deutsch 6 7 UNoH 111 English 15 3 FF Ï 120 Français 23.BHZBS 130 Italiano 32 ŸFTLZ 139 Nederlands 41 4MPWFOTLP 147 Español 49 1PMTLJ 156

Detaljer

Beinpress liggende Art. nr.: 190850

Beinpress liggende Art. nr.: 190850 Beinpress liggende Art. nr.: 190850 Brukermanual og tekniske spesifikasjoner N E-mail: post@steens-industrier.com Web adress: WWW.steens-industrier.com 01.12.2010 Telefon 64 91 47 00 Telefax 64 87 65 47

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag WX-15

Bruksanvisning Veggsag WX-15 Bruksanvisning Indeks 004 10987076 no /15.04.08 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT Hydrostress-reservedeler

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HW 3000 / HW 3500 HW 3000 INOX / HW 3500 INOX. Betriebsanleitung. 477 032_a I 05/2012

HW 3000 / HW 3500 HW 3000 INOX / HW 3500 INOX. Betriebsanleitung. 477 032_a I 05/2012 HW 3000 / HW 3500 HW 3000 INOX / HW 3500 INOX Betriebsanleitung 057 477 032_a I 05/2012 477 032_a HW 3000 (Art.Nr. 112 845) HW 3000 INOX (Art.Nr. 112 846) HW 3500 (Art.Nr. 112 847) HW 3500 INOX (Art.Nr.

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

Benzinmotorpumpe BMP 14000 / BMP 30000. Betriebsanleitung

Benzinmotorpumpe BMP 14000 / BMP 30000. Betriebsanleitung Benzinmotorpumpe BMP 14000 / BMP 30000 Betriebsanleitung 477347_a I 04/2014 BMP 14000 BMP 14000 477347_a 3 D BMP 30000 BMP 30000 4 BMP 14000 / BMP 30000 477347_a 5 D BMP 14000 Art.Nr. 113216 BMP 30000

Detaljer

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO BS06 NO BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 2 Transport

Detaljer

MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK

MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK LES INSTRUKSJONSBOKEN NØYE FØR HØYTRYKKVASKEREN TAS I BRUK! 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE UTVENDIGE DELER... 4 SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 5 1. Hold arbeidsområdet

Detaljer

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK LES INSTRUKSJONSBOKEN NØYE FØR HØYTRYKKVASKEREN TAS I BRUK! 1 2 UTVENDIGE DELER Fig. 1 Pistol Tilkobling vannslange, Bruk ¾ krankobling Av/på bryter Tilkobling

Detaljer

HDS 801 B 5.959-032 12/01. www.karcher.com

HDS 801 B 5.959-032 12/01. www.karcher.com 5.959-032 12/01 www.karcher.com Deutsch English Français Italiano Nederlands Español Português ÅëëçíéêÜ Dansk Norsk Svenska Suomi ÐÓÑÑÊÈÉ Türkçe Betriebsanleitung Seite...3 Operating instruction Page...

Detaljer

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon HYDRAULISK STYRING for outboard motorer SP150 Art.Nr 70600 Installasjon STEERING-POWER Page 1 Version 2.0 2004 Tekniske spesifikasjoner Hydraulisk styring Art.Nr 70600: Sylinder: Art. Nr: 71600 Volum:

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

GD / UZ 930 Operating Instructions

GD / UZ 930 Operating Instructions GD / UZ 930 Operating Instructions 107402584 A 02 English... 8 Deutsch... 10 Français... 12 Nederlands... 14 Italiano... 16 Norsk... 18 Svenska... 20 Dansk... 22 Suomi... 24 Español... 26 Português...

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

KMR 1550 D 1.948-114.0 1.948-134.0 1.948-314.0 1.948-334.0. www.karcher.com 5.959-922 A2005741 05/03

KMR 1550 D 1.948-114.0 1.948-134.0 1.948-314.0 1.948-334.0. www.karcher.com 5.959-922 A2005741 05/03 KMR 1550 D 1.948-114.0 1.948-134.0 1.948-314.0 1.948-334.0 www.karcher.com 5.959-922 A2005741 05/03 KMR 1550 D Betriebsanleitung 3 Ersatzteilliste 217 Operating Instructions 21 Spare Parts List 217 Notice

Detaljer

BE17 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO

BE17 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO BE17 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske data... 3 Transport

Detaljer

NEPTUNE 1, NEPTUNE 2 NEPTUNE 2 Special Quick Start Guide

NEPTUNE 1, NEPTUNE 2 NEPTUNE 2 Special Quick Start Guide NEPTUNE 1, NEPTUNE 2 NEPTUNE 2 Special Quick Start Guide 1714544 B F C 85 3 15 4 512 CUT OUT 614 1 3 1 21 7 16 9 195 8 175 1% 2% 3% 4% 2 A B C Max. 5 C 1% 2% 3% 4% 3 F C 58 3 514 15 2 U TUO T C 6 41 1

Detaljer

6 Hermed erklærer Inter Sales A/S, at radioudstyrstypen CAU-438 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU: http://www.denver-electronics.com/denver-cau-438/ Denver Electronics A/S importeret af:

Detaljer

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 12361 11/01 bt 1 Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom.

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom. Side 1 av 7 EVB3-215 Montasje- og bruksanvisning for EVB 3 varmluftapparat EVB3-215 Arkiv : instruks\mevb-215.doc Dato 12.05.2016 Erstatter : instruks\mevb-214.doc Ansvarlig :RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller

Detaljer

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren.

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Bruksanvisning Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90 Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Innholdsfortegnelse 1. Spesifikasjoner 2. Anvendelse 3. Hydraulikksystemets

Detaljer

BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA16-TC-001-NO

BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA16-TC-001-NO BA16 NO BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA16-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 3 Transport og

Detaljer

Windlass Control Panel

Windlass Control Panel SIDE-POWER 86-08955 Windlass Control Panel v1.0.2 Windlass Systems Installasjon manual SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 w w w. s i d e

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag EX

Bruksanvisning Veggsag EX Bruksanvisning Veggsag EX Indeks 004 10987070 no /23.10.2006 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT

Detaljer

DC 3800c. instruktion user instruction Betriebsanleitung manuel d instruction gebruikers handleiding brukermanual. serial no: Part No 94124

DC 3800c. instruktion user instruction Betriebsanleitung manuel d instruction gebruikers handleiding brukermanual. serial no: Part No 94124 DC 3800c Part No 94124 instruktion user instruction Betriebsanleitung manuel d instruction gebruikers handleiding brukermanual serial no: Innholdsfortegnelse NORSK Sikkerhetsforskrifter 25 Tekniske data

Detaljer

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ Tekniske informasjoner N Blandemaskin MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ Opptatt effekt 1500 W 1500 W 1200 W 1200 W Tomgangsturtall: 1. trinn

Detaljer

Installasjonsveiledning COMBI+ Les denne veiledningen før installasjon

Installasjonsveiledning COMBI+ Les denne veiledningen før installasjon Installasjonsveiledning COMBI+ Les denne veiledningen før installasjon Innledning Slik fungerer Quooker COMBI+ Quooker COMBI+ er en kjøkkenløsning, som både gir kokende og varmt vann. Quooker COMBI+ består

Detaljer

Løftering for bolting >VLBG<

Løftering for bolting >VLBG< RUD-Art.-Nr.: 8500972-SE / 08.014 Løftering for bolting >< SE Sikkerhetsinstruksjoner Denne sikkerhetsinstruksjonen/-erklæringen fra produsenten må oppbevares i hele produktets levetid. Oversettelse av

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Brukermanual og tekniske spesifikasjoner

Brukermanual og tekniske spesifikasjoner Brukermanual og tekniske spesifikasjoner N 24.08.2012 E-mail: post@ringmek.com Web adresse: WWW.ringmek.com Tel: +47 62 33 00 00 / Fax: +47 62 33 00 01 Produsent: Norge Forord : Denne brukerinnstruksen

Detaljer

Installasjonsveiledning COMBI. Les denne veiledningen før installasjon

Installasjonsveiledning COMBI. Les denne veiledningen før installasjon Installasjonsveiledning COMBI Les denne veiledningen før installasjon Innledning Slik fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vannbeholder med kokende vann (110 C). Quooker COMBI består av en sikkerhetsventil,

Detaljer

COWI AS COWI AS. Jørgen H. Walther. Ledende i Norge innen rådgivning og prosjektering - kundeforståelse og kompetanse. en del av COWIgruppen

COWI AS COWI AS. Jørgen H. Walther. Ledende i Norge innen rådgivning og prosjektering - kundeforståelse og kompetanse. en del av COWIgruppen COWI AS Jørgen H. Walther COWI AS en del av COWIgruppen Ledende i Norge innen rådgivning og prosjektering - kundeforståelse og kompetanse 1 26.11.2011 Maskin-, styringa- og automatikktavler Firma Norge

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170 Bruksanvisning Snøfreser Prod.nr. STG1170 Innhold Beskrivelse... 3 1. Sikkerhetsanvisninger og forberedelser... 3 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 8 Problemløsning... 9 Tekniske data... 10 Bilder...

Detaljer

RO 150 FEQ RO 150 FE

RO 150 FEQ RO 150 FE Originalbetriebsanleitung 6 Original operating manual 10 Notice d utilisation d origine 14 Manual de instrucciones original 18 Istruzioni per l uso originali 22 Originele gebruiksaanwijzing 26 Originalbruksanvisning

Detaljer

Brukermanual / tekniske spesifikasjoner

Brukermanual / tekniske spesifikasjoner Brukermanual / tekniske spesifikasjoner Art.nr.: 180 665 gangbane m/gasstrykkfjær, 3 meter. Art.nr.: 180 666 gangbane m/gasstrykkfjær, 4 meter. Art.nr.: 180 667 gangbane m/gasstrykkfjær, 5 meter. E-post:

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Betriebsanleitung. Owner s manual. Notice d'emploi. Istruzioni per l'uso. Gebruiksaanwijzing. Instrucciones de funcionamiento. Instruções de serviço

Betriebsanleitung. Owner s manual. Notice d'emploi. Istruzioni per l'uso. Gebruiksaanwijzing. Instrucciones de funcionamiento. Instruções de serviço 0132-anhaeng--L.qxd 13.03.2005 13:39 Uhr eite 1 03/05 Betriebsanleitung Owner s manual otice d'emploi struzioni per l'uso Gebruiksaanwijzing nstrucciones de funcionamiento nstruções de serviço Οδηγίες

Detaljer

Selvsugende Jet-pumpe STAC / Albatros

Selvsugende Jet-pumpe STAC / Albatros Selvsugende Jet-pumpe STAC / Albatros Selvsugende Jet-pumpe STAC / Albatros Jet 100 Tekniske data: 1025 Watt motor 5,1 Amp 50 m max. løftehøyde 55 liter / min. max. kapasitet 1 rørtilslutning Høyde: 21

Detaljer

DC 2900a/c/Auto/eco. Part No 94164. VARNING! Läs bruksanvisningen före användning av maskinen. VAROITUS Lue käyttöohjeet ennen laitteen käyttöä.

DC 2900a/c/Auto/eco. Part No 94164. VARNING! Läs bruksanvisningen före användning av maskinen. VAROITUS Lue käyttöohjeet ennen laitteen käyttöä. DC 2900a/c/Auto/eco Part No 94164 Bruksanvisning i original Original instructions Originalbetriebsanleitung Notice originale Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing Manual original Alkuperäiset Ohjeet Original

Detaljer

RENSEANLEGG - Sandfilter - AR710-AR715

RENSEANLEGG - Sandfilter - AR710-AR715 Side 1 av 16 SIKKERHETSINSTRUKSJONER: All elektrisk installasjon skal utføres av en autorisert elektriker. Mengden sand i filteret skal ikke overskride 2/3 av tankens høyde. Renseanlegget skal ikke benyttes

Detaljer

HD 4000 C HD 6000 C. Bruksanvisning 5.956-648 A 10369 (06/00) 1.509-035 1.509-515 1.967-045

HD 4000 C HD 6000 C. Bruksanvisning 5.956-648 A 10369 (06/00) 1.509-035 1.509-515 1.967-045 HD 4000 C 1.509-035 1.509-515 HD 6000 C 1.967-045 Bruksanvisning 5.956-648 A 10369 (06/00) BRUKSANVISNING Må absolutt leses før igangsetting og oppbevares for fremtidig bruk. Avhending for miljøets skyld

Detaljer

Pakken inneholder: 1. ELHEAT varmer 1 item 2. T kobling 1 item 3. Slangeklemmer 2 items 4. Bruksanvisning 1 item

Pakken inneholder: 1. ELHEAT varmer 1 item 2. T kobling 1 item 3. Slangeklemmer 2 items 4. Bruksanvisning 1 item Brukermanual 1 Innhold 1. Innhold p. 1 2. Pakkens innhold p. 2 3. Grunnleggende virkemåte p. 3 4. Typer av varmere p.4 5. Teknisk p. 5 6. Intern struktur p. 6 7. Installasjon p. 6 8. Instalasjons diagram

Detaljer

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater Side 1 av 7 EVB-S-214 Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater MOTTAKSKONTROLL Arkiv : instruks\mevb-s_ 214.doc Dato 20.01.2016 Ansvarlig :RJH Kontroller at produktet ikke

Detaljer

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7 GB... 9 NO... 11 FR... 13 RU... 15 DE... 17 PL... 19 FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELH623, ELH633, ELH933 445 375 430 min 300 mm min 300 mm min 500 mm Fig. 1 2 c-c 350/274 9 50 16 10 405/465

Detaljer

Installasjonsveiledning COMBI E. Les denne veiledningen før installasjon

Installasjonsveiledning COMBI E. Les denne veiledningen før installasjon Installasjonsveiledning COMBI E Les denne veiledningen før installasjon Innledning Slik fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kokende- og varmtvannsforsyning som består av en sikkerhetsventil,

Detaljer

LANGUAGES English USEr manual Nederlands GEbrUikErShANdLEidiNG deutsch betriebsanleitung Français instructions d utilisation

LANGUAGES English USEr manual Nederlands GEbrUikErShANdLEidiNG deutsch betriebsanleitung Français instructions d utilisation 1 complete teeth not sharp and 1 damaged 1 hele tand niet scherp en 1 beschadigd 1 ganzer Zahn unscharf und 1 beschädigt 1 dent complète non pointue et 1 endommagée 1 diente completo no afilado y 1 deteriorado

Detaljer

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Detaljer

BRUKERMANUAL CLIWI AIR SYSTEMS 200/300. 1 www.heatwork.com

BRUKERMANUAL CLIWI AIR SYSTEMS 200/300. 1 www.heatwork.com BRUKERMANUAL CLIWI AIR SYSTEMS 200/300 1 www.heatwork.com Agent: HeatWork As Skarvenesveien 6, 8514 NARVIK Norway 2 Contents 1 CliWi air systems... 4 1.1 Bruksområder... 4 2 Teknisk data... 5 3 Deleliste...

Detaljer

Generatorkompetanse til minste detalj. Disse argumentene taler for generatorer fra Wacker Neuson. Oversikt over alle generatorene.

Generatorkompetanse til minste detalj. Disse argumentene taler for generatorer fra Wacker Neuson. Oversikt over alle generatorene. Generatorer Disse argumentene taler for generatorer fra Wacker Neuson. Generatorkompetanse til minste detalj. 1. Alltid full av energi. En energiforsyning du kan stole på er uunnværlig på byggeplassen.

Detaljer

Viking Cimex Dampvasker Brukerveiledning Dampvasker Viking Eco www.skovly.no/service

Viking Cimex Dampvasker Brukerveiledning Dampvasker Viking Eco www.skovly.no/service Brukerveiledning Dampvasker Viking Eco www.skovly.no/service 1 Generell informasjon: Denne maskinen er designet kommersiell og profesjonell bruk av trenet personell. Maskinen er ikke ment for utendørs

Detaljer

f C e h s q v p k READ CAREFULLY LEGGERE ATTENTAMENTE LIRE ATTENTIVEMENT SORGFÄLTIG LESEN LEER ATENTAMENTE EERST GOED DOORLEZEN LÄS NOGA

f C e h s q v p k READ CAREFULLY LEGGERE ATTENTAMENTE LIRE ATTENTIVEMENT SORGFÄLTIG LESEN LEER ATENTAMENTE EERST GOED DOORLEZEN LÄS NOGA Operator s Manual Manuale d istruzioni Manuel d instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Gebruikershandleiding Ägarhandbok Brugehåndbog Omistajankäsikirja Eierens Håndbok Manual de Instruções

Detaljer

Instruksjonsbok. Tilleggsutstyr RBK Flexifeed. Besøk oss på : http://www.serigstad.no/

Instruksjonsbok. Tilleggsutstyr RBK Flexifeed. Besøk oss på : http://www.serigstad.no/ Instruksjonsbok Besøk oss på http//www.serigstad.no/ Postboks 25, 4349 BRYNE Telefon 51772100 Fax 51772101 E-post serigsta@serigstad.no Web www.serigstad.no Tilleggsutstyr RBK Flexifeed INNHOLD SIDE Sikkerhetsinstruks

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

AERO 20 AERO

AERO 20 AERO www.nilfisk-alto.com AERO 20 AERO 25 302002328-2008-05-21 NORSK - Driftsinstruks Viktige sikkerhetsinstrukser Før maskinen tas i bruk er det absolutt nødvendig å lese gjennom denne driftsinstruksen, som

Detaljer

Puzzi 100 Puzzi 200. Register and win! www.kaercher.com

Puzzi 100 Puzzi 200. Register and win! www.kaercher.com Puzzi 100 Puzzi 200 Deutsch 3 English 10 Français 16 Italiano 23 Nederlands 30 Português 37 Dansk 44 Norsk 50 Svenska 56 Suomi 62 Ελληνικά 68 Türkçe 75 Español 82 Русский 89 Magyar 97 Čeština 104 Slovenščina

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO BE14 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske spesifikasjoner...

Detaljer

TDS 10 M BRUKSANVISNING KERAMISK VARMEAPPARAT TRT-BA-TDS10M-TC-001-NO

TDS 10 M BRUKSANVISNING KERAMISK VARMEAPPARAT TRT-BA-TDS10M-TC-001-NO TDS 10 M NO BRUKSANVISNING KERAMISK VARMEAPPARAT TRT-BA-TDS10M-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske data...

Detaljer

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat www.holteindustri.no remko elt 6-9-18 elektriske varmevifter med innebygd romtermostat Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering,

Detaljer

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063 Gassvannvarmer 12L Installasjons og brukermanual 0063 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres 3 Tekniske data 4 Dimensjoner og spesifikasjoner 5 Installasjon 6 Tilkoblinger, igangkjøring

Detaljer

AR200 AR200. Innfelt luftport for små innganger. 1 Uten varme 3 Elvarme: 3 18 kw 2 Vannbåren varme. Anbefalt installasjonshøyde 2,5 m*

AR200 AR200. Innfelt luftport for små innganger. 1 Uten varme 3 Elvarme: 3 18 kw 2 Vannbåren varme. Anbefalt installasjonshøyde 2,5 m* AR00 Innfelt luftport for små innganger Anbefalt installasjonshøyde,5 m* Innfelt montering Lengder:,,5 og m Uten varme Elvarme: 8 kw Vannbåren varme Bruksområde AR00 er en kompakt luftport som egner seg

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK FOR EP6500T, EP6500TE, EP6500T/25

INSTRUKSJONSBOK FOR EP6500T, EP6500TE, EP6500T/25 INSTRUKSJONSBOK FOR EP6500T, EP6500TE, EP6500T/25 og EP6500ET/25 VIKTIG Å VITE Før du tar aggregatet i bruk må du lese denne manualen. For at aggregatet skal sikres lang levetid og funksjonere best mulig,

Detaljer

Bruksanvisning på MOTEK KOMPRESSORER Modell 280/24 395/24 Norsk

Bruksanvisning på MOTEK KOMPRESSORER Modell 280/24 395/24 Norsk Bruksanvisning på MOTEK KOMPRESSORER Modell 280/24 395/24 Norsk Vi ønsker Dem lykke til med Deres nye MOTEK kompressor, som vi er overbevist om fullt ut vil leve opp til Deres forventninger. 1.0 Modelloversikt............................................

Detaljer

OCEAN VIP. Silla de ducha y WC Manual de instrucciones. Dusch- und Toilettenrollstuhl Gebrauchsanweisung. Dusch- och toalettstol Bruksanvisning

OCEAN VIP. Silla de ducha y WC Manual de instrucciones. Dusch- und Toilettenrollstuhl Gebrauchsanweisung. Dusch- och toalettstol Bruksanvisning OCEAN VIP DE Dusch- und Toilettenrollstuhl Gebrauchsanweisung EN Commode Operating Instructions FR Chaise roulante pour douche/ toilettes Mode d emploi NL Douche- en toiletrolstoel Gebruiksaanwijzing IT

Detaljer

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 Crux TM Canister mounted stove for outdoor use OIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 Figure [1] Figure [2] O-ring Art. No. 8017867 Figure [3] Figure [4] Figure [5] Figure [6] norsk SIKKERHET Fare Hvis gassbrenneren

Detaljer

Bruksanvisning. Strømaggregat 950 i 800 W

Bruksanvisning. Strømaggregat 950 i 800 W Bruksanvisning Strømaggregat 950 i 800 W Sikkerhetsinformasjon Må kun brukes i godt ventilerte rom eller utendørs, da eksos fra aggregatet er farlig å puste inn. Skru alltid av aggregatet ved påfylling

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

INSTALLASJONS BRUKSANVISNING

INSTALLASJONS BRUKSANVISNING INSTALLASJONS & BRUKSANVISNING MASSASJEBADEKAR Takk for at du har valgt et massasjebadekar fra NORO. ved installasjon når det gjelder elektrisitet og vann, funksjonene i ditt massasjebadekar og tips for

Detaljer

Solar Heater XP2. Bruksanvisning NO

Solar Heater XP2. Bruksanvisning NO Solar Heater XP2 Bruksanvisning NO ID KODE: M-1631.2013 ID KODE: M-1633.2013 Swim & Fun Scandinavia info@swim-fun.com www.swim-fun.com Side 1 Innhold 1. Sikkerhetsinformasjon 2 2. Slik fungerer det 2 3.

Detaljer

Truvox Teppebanker VCU Brukerveiledning Truvox Teppebanker www.skovly.no

Truvox Teppebanker VCU Brukerveiledning Truvox Teppebanker www.skovly.no 1 Brukerveiledning Truvox Teppebanker 2 Generell informasjon: Truvox teppebanker er utformet for effektiv renhold av tepper og matter innendørs. Den skal ikke brukes utendørs, eller i områder med svært

Detaljer

Sikkerhetsinstruks. RUD øyebolt RS Tåler kraftig strekk. Denne sikkerhetsinstruksen / produsenterklæringen må oppbevares så lenge produktet er i bruk.

Sikkerhetsinstruks. RUD øyebolt RS Tåler kraftig strekk. Denne sikkerhetsinstruksen / produsenterklæringen må oppbevares så lenge produktet er i bruk. Sikkerhetsinstruks RUD øyebolt RS Tåler kraftig strekk Denne sikkerhetsinstruksen / produsenterklæringen må oppbevares så lenge produktet er i bruk. Produsentens EU-erklæring ifølge maskindirektivet 89/392/EEC,

Detaljer

Installasjonsveiledning PRO3-VAQ B. Les denne veiledningen før installasjon

Installasjonsveiledning PRO3-VAQ B. Les denne veiledningen før installasjon Installasjonsveiledning PRO3-VAQ B Les denne veiledningen før installasjon Innledning Slik fungerer Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolert vannbeholder som er koblet til vannledningen under

Detaljer

Survivor 06 (Model #8013418/#8013419) GB DE FRA NL DK SWE NOR FIN IT ESP POR

Survivor 06 (Model #8013418/#8013419) GB DE FRA NL DK SWE NOR FIN IT ESP POR Survivor 06 (Model #8013418/#8013419) GB DE FRA NL DK SWE NOR FIN IT ESP POR Norge Vi er glad for at du har valgt Katadyn Survivor-06 avsalter. Den er konstruert og produsert under strenge krav av Katadyn

Detaljer

StairTrainer BRUKERHÅNDBOK STAIRTRAINER NO VERSJON 2.0

StairTrainer BRUKERHÅNDBOK STAIRTRAINER NO VERSJON 2.0 Brukerhåndbok StairTrainer BRUKERHÅNDBOK STAIRTRAINER NO VERSJON 2.0 Liftup A/S Hagensvej 21 DK-9530 Støvring Denmark T: +45 96 86 30 20 M: service@liftup.dk www.liftup.dk Innhold 1. Forord...3 2. EF-overensstemmelseserklæring...4

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

m15/1/aynor/hp2/nor/tz0/xx Monday 11 May 2015 (morning) Lundi 11 mai 2015 (matin) Lunes 11 de mayo de 2015 (mañana) 2 hours / 2 heures / 2 horas

m15/1/aynor/hp2/nor/tz0/xx Monday 11 May 2015 (morning) Lundi 11 mai 2015 (matin) Lunes 11 de mayo de 2015 (mañana) 2 hours / 2 heures / 2 horas m15/1/aynor/hp2/nor/tz0/xx Norwegian A: language and literature Higher level Paper 2 Norvégien A : langue et littérature Niveau supérieur Épreuve 2 Noruego A: lengua y literatura Nivel superior Prueba

Detaljer

Kjøkkenventilator 400

Kjøkkenventilator 400 Kjøkkenventilator 400 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 7 991.0292.725/122512/2014-05-05 (9036) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne

Detaljer

M05/2/A2NOR/SP2/NOR/TZ0/XX NORWEGIAN A2 STANDARD LEVEL PAPER 2 NORVÉGIEN A2 NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 2 NORUEGO A2 NIVEL MEDIO PRUEBA 2

M05/2/A2NOR/SP2/NOR/TZ0/XX NORWEGIAN A2 STANDARD LEVEL PAPER 2 NORVÉGIEN A2 NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 2 NORUEGO A2 NIVEL MEDIO PRUEBA 2 IB DIPLOMA PROGRAMME PROGRAMME DU DIPLÔME DU BI PROGRAMA DEL DIPLOMA DEL BI NORWEGIAN A2 STANDARD LEVEL PAPER 2 NORVÉGIEN A2 NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 2 NORUEGO A2 NIVEL MEDIO PRUEBA 2 M05/2/A2NOR/SP2/NOR/TZ0/XX

Detaljer

Installasjonsplan. Vaskemaskin PW 6167 EL. no - NO. 10.11 M.-Nr. 09 249 960 / 01

Installasjonsplan. Vaskemaskin PW 6167 EL. no - NO. 10.11 M.-Nr. 09 249 960 / 01 Installasjonsplan Vaskemaskin PW 6167 EL no - NO 10.11 M.-Nr. 09 249 960 / 01 M.-Nr. 09 249 960 / 01 2 Teknisk Datablad Vaskemaskin: Oppvarmingsmåte PW 6167 Elektro (EL) Legende: Innringede symboler

Detaljer