ffi ej rroj-delag "u EIE; FILI{ES\-EMNDA FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER Administrativ sak L0140: Rekruttering av psykologer til fagkyndig utvalg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ffi ej rroj-delag "u EIE; FILI{ES\-EMNDA FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER Administrativ sak L0140: Rekruttering av psykologer til fagkyndig utvalg"

Transkript

1 t ffi EIE; FILI{ES\-EMNDA ej rroj-delag "u FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER Norsk ps1kologforbund -{r deling Sør-Trøndelagvl psykolog Morten Thorsen -{r'deling Nord-Trøndelag v/ psykolog Trude Hoff DATO: Administrativ sak L0140: Rekruttering av psykologer til fagkyndig utvalg Fylkesnemnda for barnevern- og sosiale saker itrøndelag har siste årene hatt en betydelig økning i saker og det er behov for flere psykologer til å sitte i vårt fagkyndige utvalg. I den forbindelse håper vi at psykologforeningen kan være behjelpelig med å distribuere vår henvendelse til flest mulig av foreningens medlemmer, eventuelt at vi kan få komme på et medlemsmøte og forteller om fflkesnemnda og den fagkyndiges arbeid. Fylkesnemnda fatter vedtak etter lov om barneverntjenester. Dette er i hovedsak vedtak om omsorgsovertakelser av barn, valg av plasseringssted og sainr,'ær mellom barn og foreldre dersom det blir en omsorgsovertakelse, fratakelse av foreldreansvar og tvangsadopsjon og tiltak for barn med atferdsvansker. I tillegg fatter fflkesnemnda vedtak etter sosialtjenesteloven som gjelder tvangsinnleggelse av rusmisbruker og gravide rusmisbruker i institusjon i opptil tre måneder. Fylkesnemnda er et forvaltningslignende domstolsorgan hvor arbeidsmåten er lik den som skjer i en vanlig rettssak med innledningsforedrag, partsforkaringer, vitneforklaringer og prosedyrer. Fylkesnemndas sammensetting i den enkelte sak skal bestå av en fylkesnemndsleder, ett medlem fra det alminnelige utvalget og ett fagkyndig medlem fra det fagkyndige utvalget. Den offentlige part, kommunen, og de private parter møte.r med sine advokater. Oppgaven til nemndas medlemmer er å føige nøye med i det som fremkommer under forhandlingene og å stille spørsmål for å få saken tilstrekkelig belyst. Etter forhandlingsmøte er avsluttet skal fulkesnemndas medlemmer rådslå om saken og fatte en avgiørelse ved flertallsvedtak. Det er kun det som er fremkommet av opplysninger under forhandlingsmøtet som kan legge til grunn. Fylkesnemndas leder skriver deretter vedtak på bakgrunn av det en er blitt enig om, også dissens, og en møtes igien etter 8 til 10 dager for å skrive under vedtaket. Fylkesnemnda kan oppnevne en sakkyndig til å utrede saken dersom den finner at saken ikke er tilstrekkelig opplyst. Denne deltar ikke i avgjørelsen av saken. Det presiseres at den fagkyndigs rolle ikke er det samme som å være sakkyndig. Postadresse: Postboks 4735 Sluppen, Statens hus 7458 Trondheim Kontoradresse: Prinsensg. I 4. et Trondheim Telefon: Telefaks: r E-post:

2 Annll oppdmg i året som fag$ndig kan \.ariere, men den fagkyndige velger selv om en kan pata ssg å r'ære medlem når fl-lkesnemnda tar kontakr i den enkelt sak, enbør imidlenid kunne påta seg å r'ære fag$ndig medlem to ganger i året. Som vedlegg r-edlegges kriterier for oppnerrring som fagkyndig og søknadsskjema til B arne- og likestillingsdeparternentet.

3 DET KONGELIGE BARNE. OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENT INFORMASJON TIL SØKEREN Om oppnevning som medlem av fagkyndige utvalg til fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker KRITERIER FOR OPPNEVNING SOM F'AGKYNDIG MEDLEM Fylkesnemndene for bamevern og sosiale saker ble etablert 1. januar Det administrative ansvaret for fylkesnemndene for sosiale saker er lagt til Barne- og likestillingsdepartementet. Den enkelte fylkesnemnd dekker ett eller to fylker. Det er i dag 12 fylkesnemnder; Fylkesnemnda i Østfold (Moss), Oslo/Akershus (Osio), Buskerud/Vestfold (Drammen), Hedmark/Oppland (Lillehammer), Telemark (Skien), Aust-/Vest-Agder (Kristiansand), R.ogaland (Stavanger), Hordaland/Sogn og Fjordane (Bergen), Møre og Romsdal (Molde), Sør-Æ.Jord- Trøndelag (Trondheim), Nordland (Bodø) og Troms/Finnmark (Tromsø). Fylkesnemndene er inndelt i fire regioner, region nord, vest og øst og fylkesnemnda i Oslo og Akershus som er egen region, med en regionsleder i hver region. Fylkesnemndene for bamevern og sosiale saker avgjør saker om tiltak for bam etter barneverntjenesteloven og tiltak for rusmiddelmisbrukere etter sosialtjenesteloven $$ 6-2 og 6-2 a. Enkelte vedtak om bruk av tvang eller makt overfor personer med psykisk utviklingshemming kan paklages til fylkesnemnda etter sosialtjenesteloven $ 4,A.-11. Det fagkyndige medlemmet har et meget ansvarsfullt oppdrag. God fagkyndighetsvurdering fordrer reflektert innlevelse kombinert med omfatlende teoretisk og empirisk kunnskap. Som hovedregel oppnevnes søkeren i en fylkesnemnd i det fylket søkeren er bosatt i. Utvalget etter lov om sosiale denester $ 6-2 a og utvalget etter $ 4 A-11 er landsdekkende utvalg, og den fagkyndige må derfor påregne å måtte bistå alle fulkesnemndene i slike saker. En frlkesnemnd har anledning til å benytte en godkjent fagkyndig fra en annen nemnd dersom fylkesnemnda ikke klarer å skaffe fagkyndige fra egne utvalg innen rimelig tid. Den fagkyndige må da oppnevnes av Barne- og likestillingsdepartementet for den enkelte sak. Barne- og likestillingsdepartementet oppnevner søkere fram til fylte 70 år. Søkere bosatt utenfor Norge oppnevnes ikke. Søkere som er ansatt i eller har verv i interesseorganisasjoner i tilknytning til barnevernet oppnevnes som hovedregel ikke. Personer som er straffet kan ikke oppnevnes eller benyttes som fagkyndige. De fagkyndige må ha tilfredsstillende norskkunaskaper. Det er ønskelig at den fagkyndige er reelt tilgjengelig for oppdrag i fylkesnemnda ved forespørsel.

4 Om oppnevning etter lov om barneverntjenester Når det gjelder barnevernutvalget oppnevnes ikke søkere som er ansatt i den kommunale barnevern- og/eller sosialtjenesten. Personer som utfører ordinær saksbehandling for kommunal barneverntjeneste oppnevnes som hovedregel ikke. Fagkyndige som engasjeres som ekstern ekspertise av kommunale barnevemtjenester for fagkyndighetsuttalelser i konkrete saker kan oppnevnes. Ansatte ved de kommunale barnevernvaktene oppnevnes ikke. Ansatte i Bame-, ungdoms- og familiedirektoratet oppnevnes ikke. Det samme gjelder ansatte i administrative stillinger i Barne-, ungdoms- og familieetatens regionskontorer, inklusive ansatte i fagteamene og ansatte i MST-teamene. Ansatte ved statlige og private institusjoner (dvs styrere, miljøarbeidere ol) oppnevnes heller ikke. Enkelte kornmuner, som Oslo, utfører de oppgaver som ellers ivaretas av statlige regionale barnevernmyndigheteræarne-, ungdomsog familieetaten. Ansatte i stillinger i disse kommunene som utfører samme oppgaver som ansatte i Barne-, ungdoms- og familieetaten fif. $ 2-3 i lov om bameverntjenester) oppnevnes heller ikke. Ansatte ved famil ievernkontorene kan oppnevnes. Om oppnevning etter lov om sosiale tjenester $ tvangsinnleggelse av rusmiddelmisbrukere Ansatte i den kommunale sosial- og/eller barneverntjenesten kan ikke oppnevnes. Personer som er ansatt sentralt i helseforetak/regionalt helseforetak oppnevnes ikke. Fagkyndige i russaker kan heller ikke være ansatt i institusjoner som tilbyr wenfaglig spesialisert rusbehandling og som har artale med et regionalt helseforetak. Ansatte i polikiinikker underlagt DPS kan oppnevnes, men dette wrderes i det enkelte tilfelle. Om oppnevning etter lov om sosiale tjenester $ 6-2 a, fvangsinnleggelse av gravide nusmiddelmisbrukere Nar det gjelder oppnevning etter $ 6-2 a (gravide rusmiddelmisbrukere) til det landsdekkende utvalget, kan ansatte i den kommunale helse- og sosialtjenesten og ansatte i institusjoner som tilbyr tvenfaglig spesialisert rusbehandling etter avtale med et regionalt helseforetak oppnevnes som fagkyndige. Disse søkerne vi likevel måtte bli vurdert fra sak til sak. Valg av fagkyndige i den enkelte sak De fagkyndige utvalgene bestar av personer med ulik type kompetanse og fagkyndighet. Fylkesnemnda skal i den enkelte sak som hovedregel bestå av en fflkesnemndsleder, ett medlem fra det alminnelige utvalget og ett medlem fra ett av de fagkyndige utvalgene. Når fylkesnemnda i den enkelte sak består av bare ett fagkyndig medlem, er det nødvendig at nemndsleder vurderer hvilken fagkyndighet saker krever. Tilfeldighetsprinsippet tilsier likevel at den fagkyndige trekkes blant fagkyndige medlemmer som har den aktuelle type kyndighet som saken krever, Det innebærer at alle oppnevnte fagkyndige medlemmer, enten de er utdannet psykologer, barnevernpedagoger eller sosionomer (med tilleggsutdanning) osv, er vuidert til å være kvalifiserte til å inneha vervet som fagkyndige medlemmer av fylkesnemnda og kan ha den fagkyndigheten som saken krever. Det er innenfor et slikt utvalg nemndsieder skal trekke fagkyndige som har den fagkyndighet som saken krever.

5 DET KONGELIGE BARNE- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENT SøxN,tn om oppne\tr{ing som FAGKyNDIG MEDLEM AV FYLKESNEMNDA FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER Jeg søker om å fortsette som fagkyndig medlem i utvalg etter lov om o barneverdenester n sosiale tjenester $ 6-2 (rusmiddelmisbrukere) Jeg søker om å bli oppnevnt som fagkyndig medlem av det landsdekkende utvalget etter lov om n sosiale tjenester $ 6-2 a (gravide rusmiddelmisbrukere) c sosiale denester $ 4A-11(psykisk utviklingshemmede) i følgende fylkesnemnd der søkeren er bosatt: JA TT n T NE T T l T Oslo os Akershus Østfold Buskerud og Vestfold Telemark Oopland og Hedmark Rogaland Asderfvlkene Hordaland og Sogn og Fiordane Møre os Romsdal Sør- os Nord-Trøndelag Nordland Troms og Finnmark t Dette søknadsskjemaet gjelder kun for søkere som har vært oppnevnt tidligere, og som søker om å fortsette som fagkyndige medlemmer for en ny utvalgsperiode fra2009 til og med I fe

6 Personalia: Etternarm: Personnummer (1 1 sifre): Fornavn: Kjønn: K I M f] (sett kryss) Jeg er statsborger og står innført i Det sentrale folkeregisteret som bosatt i Norge de 3 siste år. Adresse privat: Telefon privat: E-post privat: Nåværende arbeidssted(er) : Adresse for nåværende arbeidssted (er): Telefon arbeid: Fax arbeid: E-post arbeid: Stilling: Hovedutdanning: Tittel/Grad Utdanningsinstitusj on Uteksaminert (år) Relevant videre-/tilleggsutdannin g: 3 t Det er ikke nødvendig å legge ved dokumentasjon om hovedutdanning. Det er ikke nødvendig å legge ved dokumentasjon om videre-/tilleggsutdanning. ' 2

7 Faglig oppdatering de siste 4 år (i form av e nt e n rel evant ar b e i d s e r far in g/kl i ni s k e rfar i n g, eller videre-,itilleggsutdanning, eller kur s, eller annet) a Arbei d s erfarin g/r'i dere-/ti ll e g gsutdanninglkurs/annet Fra - til Særlig kunnskap:s Jeg har særlig og oppdatert kunnskap omf eks (vi ber dere om å markere kulepunktet og bak punktet skrive på hvilken måte dere har skaffet slik kunnskap, f eks gjennom arbeidserfaring, hovedutdanning, videre-/-tilleggsutdanning, kurs, seminarer og lignende): Annet: c Utviklingspsykologi o Spedbarnsutvikling n Kronisk syke barn og barn med nedsatt funksjonsevne o Barn av rusmiddelavhengige foreldre o Barn av psykisk syke foreldre e Barn som lever med vold i familien o Nevropsykologi o Barn og ungdom med alvorlige atferdsproblemer o Institusjonskunnskapl-erfanng. Flerkulturell kompetanse/-erfaringsbakgrunn r Samisk kompetanse/-erfaringsbakgrunn c Rusproblematikk, rusbehandling o Voksenpsykiatri o Pediatri/medisinskkompetanse Underskrift: Underskrift: Sted: Dato: Departementet sender dette skjemøet i kopi tilfylkesnemndene iforbindelse med oppnevning. o Det er ikke et kav om å dokumentere faglig oppdatering eller særlig kunnskap om et område. t Det er opp til den enkelte å vurdere om man har særlig kunnskap om et område. 3

Veileder. Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen

Veileder. Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen Veileder Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen s U Y Veileder Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker

Detaljer

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter IS-4/2010 Rundskriv Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Heftets tittel: Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Utgitt: 02/2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Rundskriv Q-24, mars 2005 Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Innhold Kapittel 1 Innledning... 5 Kapittel 2 Hensyn og begreper... 6 2.1 Hensyn...6 2.2 Begrepene taushetsplikt,

Detaljer

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder 02 / 2015 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM / BUFDIR 1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 02 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer

BARNE, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET - 2010. Fosterhjemsavtalen

BARNE, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET - 2010. Fosterhjemsavtalen BARNE, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET - 2010 Fosterhjemsavtalen Utarbeidet i samarbeid med Kommunenes Interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) og Norsk Fosterhjemsforening Avtalen regulerer

Detaljer

Nyhetsbrev mars. Inneholder:

Nyhetsbrev mars. Inneholder: Inneholder: Nyhetsbrev mars Parats leder informerer Parats nestleder informerer Parats nye hovedstyre Dette skjer i 2007 Ny generalsekretær i Parat Avdelingene informerer 2007 1 Parats leder informerer

Detaljer

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens rolle der foreldrenes konflikter går ut over barnets omsorgssituasjon Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens

Detaljer

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Rapport IS-XXXX Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Utredning av forholdet mellom utdanningskravene i kapittel 9 og kompetansesituasjonen ved bruk av tvang

Detaljer

Rundskriv Q-06/2007. Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet

Rundskriv Q-06/2007. Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet Rundskriv Q-06/2007 Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet Rundskriv Q-06/2007 Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Fafo-rapport 2010:11 Fafo 2010 ISBN 978-82-7422-724-8 ISSN 0801-6143 Omslagsfoto:

Detaljer

Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver?

Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver? Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver? Forvaltningsrevisjonsrapport Oktober 2007 Adresse: Kaibakken 1, 6509 Kristiansund N Telefon: 71 56 60 10 - Telefax: 71 56 60 11 Org.nr.: 974 780 240

Detaljer

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram!

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! INTRODUKSJONSORDNINGEN Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! Bosetting i kommunen, side 4 Kartlegging av kompetanse, side 6 Individuell plan, side 8 Målet med introduksjonsordningen

Detaljer

Veileder, mars 2005. Norske familier som flytter med barn til utlandet

Veileder, mars 2005. Norske familier som flytter med barn til utlandet Veileder, mars 2005 Norske familier som flytter med barn til utlandet 2 Innhold 3 1. INNLEDNING...............................................................5 2. NÅR FAMILIEN FLYTTER HVA MÅ DE PASSE PÅ?.............................6

Detaljer

NOU. Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge. Norges offentlige utredninger. Det du gjør, gjør det helt

NOU. Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge. Norges offentlige utredninger. Det du gjør, gjør det helt NOU Norges offentlige utredninger 2009: 22 Det du gjør, gjør det helt Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge Norges offentlige utredninger 2009 Seriens redaksjon: Departementenes servicesenter

Detaljer

Interkommunalt samarbeid om barnevern i Norge

Interkommunalt samarbeid om barnevern i Norge Interkommunalt samarbeid om barnevern i Norge I denne studien som Nordlandsforskning AS har gjennomført på oppdrag for Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet, har rådmenn, barnevernledere, representanter

Detaljer

Kontrakt mellom familiehjem og Barne-, ungdoms- og familieetaten ved region. Oppdragsgiver: Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) ved region.

Kontrakt mellom familiehjem og Barne-, ungdoms- og familieetaten ved region. Oppdragsgiver: Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) ved region. Standardkontrakt familiehjem Kontrakt mellom familiehjem og Barne-, ungdoms- og familieetaten ved region. 1 Parter Oppdragsgiver: Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) ved region. Oppdragstaker:

Detaljer

Thai-norske barn, bosatt i Thailand

Thai-norske barn, bosatt i Thailand Thai-norske barn Thai-norske barn, bosatt i Thailand Stadig flere barn med norsk far eller norsk mor bor i Thailand. Norske borgere i utlandet har ikke alltid de samme rettigheter som personer bosatt i

Detaljer

Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til å gi opplysninger

Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til å gi opplysninger Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til å gi opplysninger Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til å gi opplysninger Barnevernets oppgaver Barnevernets hovedoppgave

Detaljer

Tromsø kommunes rutiner for Tjenestetilbud til personer med antatt eller påvist alvorlig psykisk sykdom utenfor institusjon og som selv ikke

Tromsø kommunes rutiner for Tjenestetilbud til personer med antatt eller påvist alvorlig psykisk sykdom utenfor institusjon og som selv ikke Tromsø kommunes rutiner for Tjenestetilbud til personer med antatt eller påvist alvorlig psykisk sykdom utenfor institusjon og som selv ikke kontakter helsetjenesten. Tromsø kommune november 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Arbeid med voldsutsatte kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn - erfaringer fra et kompetanseutviklingsprogram

Arbeid med voldsutsatte kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn - erfaringer fra et kompetanseutviklingsprogram Arbeid med voldsutsatte kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn - erfaringer fra et kompetanseutviklingsprogram Wenche Jonassen NKVTS 2007 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no

Detaljer

Stortings- og sametingsvalget 2013 Om anskaffelse av valgkort, skanning av stemmesedler og løsning for autentisering i EVA

Stortings- og sametingsvalget 2013 Om anskaffelse av valgkort, skanning av stemmesedler og løsning for autentisering i EVA Kommunene v/valgstyret Fylkeskommunene v/valgstyret Deres ref. Vår ref. Dato 12/2749-1 13.11.2012 Stortings- og sametingsvalget 2013 Om anskaffelse av valgkort, skanning av stemmesedler og løsning for

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging

Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging Marit Edland-Gryt og Astrid Skretting Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging SIRUS-Rapport nr. 2/2010 Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo 2010 Statens institutt

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

Eller sammen med andre?

Eller sammen med andre? Helt alene? Eller sammen med andre? I gode tider, og når det butter i mot Jobben er en stor del av livet ditt. Jobben gir deg lønna du lever av. Jobben gir trygghet i hverdagen og sosial tilhørighet. I

Detaljer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 12/5809-03.09.2013 Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Vi viser til brev fra miljøvernministeren av 11. juni 2013 hvor

Detaljer

Kartlegging av rådgivnings- og konfliktløsningstilbudet i Norge

Kartlegging av rådgivnings- og konfliktløsningstilbudet i Norge Kartlegging av rådgivnings- og konfliktløsningstilbudet i Norge Rapport nr 2008:1 Forord På oppdrag fra Justisdepartementet gjennomførte Statskonsult en kartlegging av rådgivnings- og konfliktløsningstilbudet

Detaljer

3. MÅL, STYRINGSPARAMETERE OG OPPDRAG MED HØY OPPMERKSOMHET I BUDSJETTÅRET 2012. 3.1. Hoved- og delmål. 5

3. MÅL, STYRINGSPARAMETERE OG OPPDRAG MED HØY OPPMERKSOMHET I BUDSJETTÅRET 2012. 3.1. Hoved- og delmål. 5 ÅRSRAPPORT 2012 Innhold Innledning.. 2 2. OVERORDNEDE MÅL OG UTFORDRINGER 2.1. Forsvarlige og hensiktsmessige rutiner og arbeidsformer.. 3 2.2. Nedbygging av restanser og søknader etter terrorangrepene

Detaljer