POD publikasjon 2010/09 ISBN Design: RMgrafika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "POD publikasjon 2010/09 ISBN 978-82-8256-003-0. Design: RMgrafika"

Transkript

1 POD publikasjon 2010/09 ISBN Design: RMgrafika 08296_PODinstruks_ny.indd

2 VIRKSOMHETSSTYRING Revidert instruks for styring av virksomheter underlagt Politidirektoratet 08296_PODinstruks_ny.indd 1

3 2 Innhold Forord 3 1. Innledning Bakgrunn Formål Virkeområde Definisjoner 2 Eksternt regelverk og revisjon Bevilgningsreglementet / økonomiregelverket Bevilgningsreglementet Økonomiregelverket 2.2 Riksrevisjonen 3 Styringssystem for politi- og lensmannsetaten Styringsprinsipper Styringsmodell Tilsyn 4 Virksomhetens interne styring ål- og resultatstyring som M overordnet styringsprinsipp. Grunnleggende styringsprinsipper Intern styring, risiko og kontroll Gjennomføring av risikostyring Lokale styringsprosesser Lokal styringsdialog Budsjettfullmakter Myndighet og ansvar innenfor økonomiforvaltningen Budsjettdisponeringsmyndighet Gjennomføring og rapportering Etterkontroll Evaluering Litteraturliste Illustrasjonsliste Dokumenthierarki (Regelverk og instrukser) 08296_PODinstruks_ny.indd 2 7

4 3 Forord Denne virksomhetsstyringsinstruksen for underliggende etater erstatter "Instruks for styring av virksomheter underlagt Politidirektoratet" fastsatt av Politidirektoratet med virkning fra Denne instruksen fastsettes med virkning fra Politidirektoratet, september 2010 Ingelin Killengreen Politidirektør Ingelin Killengreen 08296_PODinstruks_ny.indd 3

5 4 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Det følger av Hovedinstruks for politidirektøren (forkortet Hovedinstruksen) og Reglement for økonomistyring i staten at Politidirektoratet skal utarbeide instruks for underliggende virksomheter. Instruksen skal bygge på gjeldende overordnede regelverk. Denne instruks avløser instruks av og fastsettes i medhold av Reglementet for økonomistyring i staten (forkortet Reglementet) 3, 3. ledd og Bestemmelsene om økonomistyring for staten (forkortet Bestemmelsene) pkt. 2.2 d. 1.2 Formål Politiets kjerneoppgave er å forebygge og bekjempe kriminalitet. Politiet har også viktige oppgaver innen forvaltning og sivile gjøremål. Politidirektoratet har ansvar for å fastsette instruks som beskriver myndighet og ansvar mellom Politidirektoratet og underliggende virksomheter, jf Hovedinstruks pkt Instruksen skal understøtte politidistrikter/særorganenes oppgaveløsning og bidra til god måloppnåelse på en eff ektiv måte innenfor gjeldende regelverk. Politidirektoratet har forvaltningsansvaret for følgende programkategorier på statsbudsjettet: Politi og påtalemyndighet, kap. 440 Politi- og lensmannsetaten, kap. 441 Oslo politidistrikt, kap. 442 Politihøgskolen, kap. 448 Grensekommissæren, med tilhørende inntektskapitler. Det vises til det årlige tildelingsbrev fra Justisdepartementet og Hovedinstruksen. For å sikre oppfyllelse av reglementet og bestemmelsene skal virksomhetens ledelse defi nere myndighet og ansvar, samt fastsette instrukser innenfor eget ansvarsområde, med utgangspunkt i denne instruks. For Grensekommissæren gjelder i tillegg overenskomsten om grensesamarbeidet mellom Norge og Russland. 1.4 Definisjoner Når Reglementet, Bestemmelsene og instruksen anvendes i politidistriktene, særorganene, Politihøgskolen, Grensekommissariatet og namsfogden i Oslo, defi neres disse enhetene som egne virksomheter med egen leder. Se side 5. Instruksens gjelder for hele politi- og lensmannsetaten. 1.3 Virkeområde Justisdepartementet har det overordnede ansvaret og utgjør den øverste administrative ledelsen av politi- og lensmannsetaten, jf. Hovedinstruksen pkt _PODinstruks_ny.indd 4

6 5 Definisjoner Driftsenhet En driftsenhet er underlagt en politimester. En drifts- Virksomhet enhet defineres videre som en styringsenhet som omfatter en eller flere funksjonelle eller geografiske tjenesteenheter. Lederen av driftsenheten er direkte underlagt politimesteren og er delegert personalansvar, økonomiansvar og resultatansvar. Politidistrikter, særorgan, Politihøgskolen, Grensekommissariatet og namsfogden i Oslo er å betrakte som én virksomhet i økonomiregelverkets forstand. Særorgan I betegnelsen særorgan inngår Kripos, Økokrim, Politiets data- og materielltjeneste, Politiets utlendingsenhet, Politihøgskolen og Utrykningspolitiet. Risikotoleranse Et akseptert nivå på risiko for ikke Risiko Risiko betegner forhold eller hendelser som kan inntreffe og påvirke oppnåelse av målsettinger. En risiko skal vurderes i forhold til sannsynligheten for at den inntreffer, og den konsekvens den forventes å ha. Resultatet av slik vurdering angir hvor høy den enkelte risiko er. Ledelsen må ta den endelige prioritering av hvilke risikoer som kan svekke oppnåelsen av viktige målsettinger og som således er vesentlige. Tiltak mot slik risiko skal følges opp i den løpende styringsprosessen. å nå den enkelte målsetting. Intern kontroll/intern styring Prosess iverksatt og gjennomført av virksomhetens styrende organer, ledelse og ansatte. Den utformes for å gi rimelig sikkerhet for måloppnåelse innen følgende områder: - målrettet og effektiv drift - pålitelig regnskapsrapportering internt og eksternt - overholdelse av lover og regler. Evaluering En systematisk datainnsamling, analyse og vurdering av en planlagt, pågående eller avsluttet aktivitet, en virksomhet, et virkemiddel eller en sektor _PODinstruks_ny.indd 5

7 6 2 Eksternt regelverk og revisjon 2.1 Bevilgningsreglementet / økonomiregelverket Bevilgningsreglementet Stortingets bevilgningsreglement er grunnlaget for og fastsetter viktige prinsipper som gjelder for statlig økonomistyring. Enhver økonomisk disposisjon foretatt i politidistrikter/særorgan skal være i overensstemmelse med bevilgningsreglementet. Det vises til Rundskriv R-110/2005 som beskriver bruk av fullmaktene Økonomiregelverket Reglementet og bestemmelsene fastsetter grunnleggende styringsprinsipper for den samlede styring av Politidirektoratet og underliggende virksomheter. Dette innebærer: Prosesser som sikrer at fastsettelse av mål- og resultatkrav skjer innenfor rammen av disponible ressurser og forutsetninger. Intern styring som sikrer at fastsatte mål og resultatkrav oppnås på en eff ektiv måte og i samsvar med gjeldende lover og regler, herunder krav til god forvaltningsskikk, habilitet og etisk adferd. Systemer og rutiner som sikrer tilstrekkelig styringsinformasjon og et forsvarlig beslutningsgrunnlag. Reglementet og bestemmelsene skal legges til grunn for den daglige styringen i virksomhetene. I tillegg kommer de tilføyelser og presiseringer som fremgår av denne instruks, samt lokale instrukser for styring av politidistriktene, særorganene og namsfogden i Oslo _PODinstruks_ny.indd 6 Reglementet inneholder absolutte krav som alle statlige virksomheter plikter å følge. Politidirektoratet har det overordnede ansvaret for at regelverket overholdes. Reglementet uttrykker at det som må etableres av styring, oppfølging, kontroll og forvaltning ikke er statisk og identisk for alle virksomheter. Styring og kontroll må tilpasses den enkelte virksomhet ut fra dens størrelse, kompleksitet, kompetanse, samfunnsmessig viktighet, risiko osv. Virksomhetens ledelse har ansvar for løpende å foreta vurderinger av risiko for de områder som fremgår av Reglementet og Bestemmelsene. Vurderingene skal være dokumenterbare. Nedenfor vises en hierarkisk oversikt over regelverk og instrukser for styring i virksomheter underlagt Politidirektoratet. (Fig. A) 2.2 Riksrevisjonen Riksrevisjonen er Stortingets kontrollorgan og har som oppgave å revidere Statsregnskapet og rapportere til Stortinget i det årlige Dokument nr. 1. Grunnlaget for revisjonen er Stortingets årlige budsjettvedtak, Stortingets bevilgningsreglementet og de øvrige instrukser/bestemmelser som vist på side 7. Politimesteren/sjef for særorgan plikter å legge frem regnskapet for politidistriktet innen fastsatte frister og svare på spørsmål fra Riks revisjonen. Politidirektoratet skal orienteres fortløpende om saker som Riksrevisjonen tar opp. Politimester/sjef for særorgan skal umiddelbart iverksette tiltak for å rette opp forhold som Riksrevisjonen har tatt opp skriftlig.

8 7 Figur A: Dokumenthierarki (Regelverk og instrukser) Bevilgningsreglement ement for økonoming i staten sene for ring i staten Bevilgningsreglement ruks for tøren Reglement for økonomistyring i staten Bestemmelsene for økonomistyring i staten Hovedinstruks for Politidirektøren Instruks for styring av virksomheter som tilhører Politidirektoratet Lokale instrukser i virksomhetene Hovedinstruks til politidirektøren (2002/03408) _PODinstruks_ny.indd 7

9 8 3 Styringssystem for politi- og lensmannsetaten 3.1 Styringsprinsipper Justisdepartementet og Politidirektoratet utgjør den sentrale politiledelsen. Som forvaltningsorgan underlagt Justisdepartementet har Politidirektoratet et ansvar for planlegging, iverksetting og koordinering av tiltak innenfor politiets totale virksomhet. Politidirektoratet er ansvarlig for å sette regjeringens kriminalpolitikk ut i praksis gjennom faglig ledelse, styring og oppfølging av etaten. Politidirektøren skal i samråd med virksomhetene fastsette form og innhold i en styringsdialog med virksomhetslederne, herunder definere styringsdokumenter, møtefrekvens, rapporteringskrav m.m.. Styring av virksomhetene skal skje både i et ettårig og flerårig perspektiv. Styringsdialogen skal være dokumenterbar. at fastsatte mål og resultatkrav følges opp, ressursbruken er effektiv og virksomheten drives i samsvar med gjeldende lover og regler. Denne kontrollen utøves gjennom rapportering, tilsyn, evaluering og andre tiltak. 3.2 Styringsmodell Politidirektoratet skal gjennom styrings dialogen sikre god styring, opp følging, kontroll og forvaltning av virksomhetene i politi- og lensmannsetaten. For å sikre disse kravene er det etablert en styrings dialog mellom Politidirektoratet og underliggende virksomheter. Gjennom styrings dialogen forpliktes partene til deling av aktuell informasjon. Styringsdialogen har følgende elementer: Gjennom styringsdialogen gir Politidirektoratet disponeringsfullmakt til underliggende virksomheter, ressurser og fastlegger faglige prioriteringer, resultatmål og rapporteringskrav i henhold til sentrale føringer. Faglige prioriteringer og virkemidler for politidistrikter og særorgan nedfelles i disponeringsskrivet. Politidirektoratet skal sikre seg at alle underliggende virksomheter har tilfredsstillende intern kontroll slik 08296_PODinstruks_ny.indd 8 de sentrale styringsdokumenter(prop. 1 S, Til delingsbrev fra Justisdepartementet, mv. politisjefsmøtene plan- og rammeskrivet for politi- og lensmannsetaten plandokumenter fra virksomhetene

10 9 drøftingsmøte med politidistrikt/sær organ disponeringsskrivet for politi- og lensmannsetaten halvårs - og årsrapporter fra virksomhetene tilbakemelding på årsrapport fra Politidirektoratet Plandokumentene gir et godt grunnlag for gjennomføring av de årlige drøftings møtene mellom Politidirektoratet og virksomhetenes ledelse. Styringsdialogen skal sikre at: politidistrikt og særorgan fastsetter sine mål og resultatkrav innenfor rammen av disponible ressurser og forutsetninger gitt av overordnet myndighet f astsatte mål og resultatkrav oppnås, ressursbruken er effektiv og at virksomheten drives i samsvar med lover og regler virksomheten rapporterer relevant og pålitelig resultatinformasjon 08296_PODinstruks_ny.indd 9 straks virksomheten får kjennskap til vesentlige avvik i forhold til vedtatte planer eller disponeringsskriv, skal Politidirektoratet informeres i egen sak. Virksomheten skal samtidig fremme forslag om korrigerende tiltak. Alle virksomheter skal innenfor sitt ansvarsområde sikre at fastsatte mål og resultatkrav oppnås på en effektiv måte. For å sikre dette skal virksomhetene: Planlegge med ettårig og flerårig perspektiv Etablere og gjennomføre en dokumentert intern styringsdialog Gjennomføre fastsatte planer Evaluering og kontrollaktiviteter Rapportere om måloppnåelse og resultater internt og til overordnet myndighet. Planene skal dokumenteres gjennom interne styringsdokumenter. (Pkt Bestemmelsene)

11 Tilsyn I Reglementet 15 bestemmes at overordnede virksomheter skal ivareta kontroll med at underliggende virksomheter utfører sine oppgaver på forsvarlig måte. Målsetningen for øvrig svarer til den som gjelder for intern kontroll, jf. Reglementet 14. Politidirektoratets overordnede behov for systematisk kontroll med underliggende virksomheter ivaretas primært gjennom den ordinære etatsledelse og etablerte styringsdialog, samt ved bruk av Politi direktoratets egen tilsynsordning. Politidirektøren fastsetter retningslinjer for Politidirektoratets tilsyn med politidistriktene og særorganene, jf. Hovedinstruksen 7.2. For øvrig følger det av Reglementet 4,3. ledd, Bestemmelsene kapittel 2.4 og Hovedinstruksen pkt. 2.2 at tilsynsvirksomheten skal tilpasses virksomhetens egenart, risiko og vesentlighet. Dette for å sikre nødvendig dynamikk, blant annet i forhold til tilsynets organisering samt valg av tilsynsområder og tilsynstema. Foruten å ivareta en kontrollfunksjon har tilsynet som oppgave å sikre en generelt sett bredere oversikt over virksomheten, sikre oppfølging og gi veiledning samt stimulere til kvalitetsutvikling. Tilsynet rapporterer til politidirektøren _PODinstruks_ny.indd 10

12 11 4 Virksomhetens interne styring Virksomhetene skal videreutvikle kunnskapsstyrt ledelse som hovedmetodikk slik at plandokumenter og beslutningsprosesser bygger på en kunnskapsorientert og reflektert tilnærming, der analyse av risiko og vesentlighet inngår som sentrale elementer. Etiske verdigrunnlag der overholdelse av lover og regler inngår som en selvfølgelighet hos alle ansatte skal tilstrebes for alle underliggende virksomheter. I et styringsmessig perspektiv skal virksomheten ha som målsetting å bruke kunnskapsorientert og strategisk ledelse til å oppnå de strategiske målsettingene for etaten. Politiets samfunnsoppdrag er å fore bygge og bekjempe kriminalitet samt skape trygghet for befolkningen. (Politiets strategi ISBN ). Politiets virksomhetsutøvelse forefinnes således i grensesnittet mellom politikk og forvaltning - knyttet opp mot myndighetsutøvelse innenfor rammen av en demokratisk kontroll. Det å utøve god personalforvaltning i en slik kontekst byr på utfordringer med relativ stor grad av kompleksitet der faglig og menneskelig innsikt, modenhet og erkjennelse av menneskets betydning i organisasjonen er sentrale elementer. Relevante prosesser må derfor forankres i en positiv tilnærming der medarbeideren tillegges oppriktig interesse i å bidra til virksomhetens verdiskapning. Særlig i et tjenesteytende kunnskaps basert virksomhetsområde som politi- og lensmannsetaten vil den menneskelige r essurs være avgjørende for måloppnåelse. I en slik sammenheng må også samspillet i organisasjonen kjennetegnes av dialog, delegering og medvirkning der den enkeltes individuelle frihet og egenrådighet avveies opp mot betydningen av kollektiv innsats og samhandling for produksjon og måloppnåelse. Virksomhetsutøvelse blir da konsekvenser av menneskers samhandling i bruk av virkemidler, og av enkeltmenneskers kompetanse, motivasjon og kvalitet i arbeidet.1 Den enkelte virksomhet må kvalitetssikre og kunne dokumentere prosesser som understøtter etatens strategiske personalforvaltning. (Overordnet personalpolitisk handlingsplan ISBN ). 4.1 Mål- og resultatstyring som overordnet styrings prinsipp. Mål- og resultatstyring er det overordnede styrings prinsippet i politi- og lensmannsetaten. I arbeidet med å videreutvikle mål- og resultatstyringen i politi- og lensmannsetaten er det viktig å ha fokus på å utvikle en utforming på mål- og resultatstyringen som legger til rette for en helhetlig virksomhetsstyring. Mål- og resultatstyringen må utformes slik at den bidrar til at man retter oppmerksomheten langs hele resultatkjeden og er bevisst på hvordan de ulike leddene i resultatkjeden virker inn på hverandre _PODinstruks_ny.indd 11 J. Spurkeland: Relasjonsledelse

13 Grunnleggende styringsprinsipper Et grunnleggende prinsipp er at ledere på alle nivåer skal kjenne risikofaktorer for at virksomhetens målsettinger ikke nås. Dette gir ledelsen økt ansvar for løpende å vurdere virksomhetens styrings- og kontrollsystem. Styring, oppfølging, kontroll og forvaltning må tilpasses den enkelte virksomhet. Innsatsen skal særlig rettes mot de målområder som er spesielt utsatt for risiko eller der manglende måloppnåelse får store konsekvenser Intern styring, risiko og kontroll Virksomhetens leder har ansvar for å legge opp systemer, rutiner og tiltak slik at kravene til intern kontroll som fremgår i Reglementet 14 og Bestemmelsene pkt. 2.4 blir ivaretatt. Risikostyring er et verktøy for god måloppnåelse og effektiv drift. En risiko analyse har til hensikt å sikre: målrettet og kostnadseffektiv drift pålitelig intern og ekstern rapportering overholdelse av gjeldende lover og regler I tilpasningen av virksomhetens interne styring og kontroll skal ulike tiltak avveies mot den nytte og sikkerhet de gir for måloppnåelsen. Virksomheten skal kontinuerlig gjennomgå de systemer, rutiner og tiltak som er iverksatt for å sikre at den interne styringen fungerer som forutsatt. Risikostyring ivaretas av virksomhetens leder i dialog med overordnet myndighet. Dette er spesielt viktig i perioder med store endringer, idet endring kan føre til midlertidig usikkerhet og uklare ansvarsforhold. Styringen skal sikre at ressursbruken er effektiv og de økonomiske rammer ikke overskrides. Virksomhetens verdier, herunder materiell, utstyr og andre økonomiske verdier skal forvaltes på en forsvarlig måte slik at misligheter fore bygges og avdekkes. Virksomhetsleder har ansvar for at bruk av fullmakter ikke fører til utilsiktet prioritering i forhold til målene Lokal styringsdialog Utover de myndighets- og ansvarsområder som er beskrevet i Reglementet 4 og Bestemmelsene pkt. 2.2 skal virksomhetens leder: Ledelsen skal etablere systemer, herunder intern styringsdialog og sikre at viktig og pålitelig informasjon vedrørende måloppnåelse kommuniseres på en effektiv måte, og korrigerende tiltak kan iverksettes om nødvendig _PODinstruks_ny.indd Gjennomføring av risikostyring For å sikre at fastsatte strategier følges og mål settinger oppnås, skal virksomhetsleder etablere prosesser for risikostyring, jf Bestemmelsenes punkt 2.4, 3. avsnitt litra a - e). Ved risikostyring skal virksomheten fortløpende identifisere forhold som kan påvirke måloppnåelsen, og gjennomføre korrigerende tiltak som med rimelighet kan redusere sannsynligheten for manglende måloppnåelse. 4.3 Lokale styringsprosesser Etablere en styringsdialog med et rapporteringsog oppfølgingssystem for virksomhetens driftsenheter. Utarbeide modell for intern budsjettfordeling og rutiner for periodisering av budsjetter. Utarbeide et internt disponeringsskriv hvert år som klargjør mål og resultatkrav, rammer, fullmakter

14 13 og ansvar, samt krav til rapportering og delegere budsjettmidler til driftsenhetene/tjenesteenheter der dette er hensiktsmessig. Grad av delegering må vurderes med bakgrunn i enhetens egenart, risiko og kompetanse. Gjennomføre og rapportere risikovurderinger i henhold til de føringer som er gitt i Reglementet, Bestemmelsene og denne instruks Budsjettfullmakter Politidirektoratet har med hjemmel i Justisdepartementets tildelingsbrev videredelegert følgende fullmakter til virksomhetene: Overføring av ubrukt del av bevilgning til neste år (godkjennes av FIN). Nettobudsjettering ved utskifting av utstyr. Overskridelse av budsjettet mot mer inntekter i eget budsjettkapittel postene: 02 Refusjoner, 03 Salgsinntekter, 15 Refusjoner arbeidsmarkeds tiltak, 16 Refusjon av fødselspenger/adopsjons penger, 18 Refusjon sykepenger. Fullmakt til å inngå leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester som pådrar staten forpliktelser utover budsjettåret, jf R-110/2005. Forutsetninger for fullmakten er at avtalene må gjelde den ordinære driften i politidistriktet/særorganet og dekkes innenfor uendret bevilgningsnivå. Låneopptak og nedbetalingsavtaler er ikke tillatt for statlige virksomheter. Denne fullmakten ligger til Stortinget. Politidistriktene gis belastningsfullmakt på Kap 414, post 21 for godtgjørelser og kurs til forliks rådets medlemmer. Utgiftene til dette føres opp i rapporteringene til Politidirektoratet _PODinstruks_ny.indd 13 I særskilte tilfeller kan det søkes Politidirektoratet om å overskride budsjettet til investeringsformål, mot tilsvarende innsparinger i inntil tre etterfølgende budsjetterminer. Overskridelse av budsjettet må dekkes over neste års budsjettildeling. Justisdepartementet vedtar budsjett fullmaktene hvert år. Endringer i fullmaktene fra ett år til et annet kan forekomme. Endringer presiseres i disponeringsskrivet Myndighet og ansvar innenfor økonomi forvaltningen Politimester/sjef for særorgan fast setter sine mål og resultatkrav innenfor rammen av disponible ressurser og forutsetninger gitt av Politidirektoratet, samt foretar prioriteringer i et ettårig eller flerårig perspektiv. Politimester/sjef for særorgan har ansvar for: at regnskapsføringen skjer i iht. Reglementet ( 12) og Bestemmelsene å etablere en felles økonomifunksjon for virksomheten og underliggende driftsenheter at virksomheten benytter seg av de felles systemer, løsninger og avtaler som er inngått på overordnet nivå for etaten at anskaffelsene i virksomheten skjer i overensstemmelse med gjeldende anskaffelses-regelverk, at felles gyldige rammeavtaler inngått av PDMT benyttes. Det er PDMTs ansvar å sikre at alle varer tilbudt i nettbutikk følger anskaffelsesregelverket. Politimester/sjef for særorgan skal definere myndighet og ansvar, oppgaver og resultatmål lokalt gjennom internt disponeringsskriv.

15 Budsjettdisponeringsmyndighet Det vises til Bestemmelsene pkt Virksomhetslederen har budsjettdisponeringsmyndighet og kan delegere denne helt eller delvis. Delegert budsjettdisponeringsmyndighet kan delegeres videre så langt det vurderes forsvarlig. Virksomheten skal føre oversikt over hvilke ansatte som til enhver tid har budsjettdisponeringsmyndighet, og oppbevare signaturprøve for hver av dem Etterkontroll Politimester/sjef for særorgan skal etablere rutiner for avstemminger og etterkontroll i samsvar med retnings linjer gitt av overordnet myndighet. Disse rutiner skal tilpasses virksomhetens størrelse, kompleksitet og risiko. Som eksempler kan nevnes; månedlige avstemminger, kontroll av at budsjett bevilgning ikke overskrides. Kontrollaktivitetene skal være dokumentert Gjennomføring og rapportering Underliggende virksomheter har ansvar for at mål og resultatkrav gitt i sentrale og interne styringsdokumenter følges opp og gjennomføres innenfor rammen av tildelte ressurser, jf Bestemmelsene pkt Evaluering Politidistrikter og særorgan er pålagt å sørge for at det gjennomføres evalueringer for å få informasjon om effektivitet, måloppnåelse og resultater, ref. Reglement for økonomistyring i staten 16, Bestemmelsene punkt 2.6. Behovet for evalueringer må vurderes opp mot kvalitet og omfang av virksomhetens øvrige rapportering, både internt og til Politidirektoratet. Behovet skal også tilpasses størrelse, kompleksitet og risiko i de prosjekter eller ordninger som er aktuelle for evaluering. Straks driftsenhetsleder/budsjettdisponerer får kjennskap til vesentlige avvik eller fare for vesentlige avvik i forhold til planer eller periodisert budsjett, skal virksomhetens ledelse informeres. Hvis det er fare for at budsjettrammen vil bli overskredet, skal virksomhetslederen omgående vurdere muligheten for om disponering innenfor budsjettrammen. I de tilfeller hvor de uforutsette hendelsene er av en slik art og omfang at omdisponering ikke er mulig og bud sjettet vil bli overskredet, skal Politi direktoratet orienteres, jf. punkt 3.2 i denne instruks. Rapportering skal skje i samsvar med de krav som er fastsatt i Reglementet og Bestemmelsene, samt de krav som fremgår av disponeringsskrivet. Virksomheten skal foreta en fornyet risiko vurdering på det området hvor avvik har oppstått. Rapporteringen skal inneholde en redegjørelse om den fornyede risikovurderingen og de korri gerende tiltak som vil bli iverksatt _PODinstruks_ny.indd 14 Forhåndsevalueringer foretas som en vurdering eller analyse av et tiltak før gjennomføring av tiltaket. Underveisevalueringer gjennomføres for å kunne endre kurs eller justere på tiltak eller prosess. Etterevaluering (resultatevaluering) skjer etter at tiltaket er gjennomført for å få svar på om tiltaket oppfyller målsetting ene, hva som er effekten og for eksempel om tiltaket skal videreføres. Evalu ering gjennomføres med den hensikt å få kvalifisert informasjon om effektivitet, måloppnåelse og resultater. Det vises til Veileder til gjennomføring av evalueringer. Finansdepartementet (Senter for statlig økonomistyring). Oppnådde effekter, for brukerne eller for samfunnet, må vurderes mot de vedtatte effektmålene.

16 15 Litteraturliste R-0603 B 2009Veileder i samfunnsøkonomiske analyser R-0604 B 2009Veileder til gjennomføring av evalueringer Mål- og resultatstyring i staten. En veileder i resultatmåling Forvaltning, styring og kontroll. CoCo-rapporten Dokumenter fra justissektoren Politidirektoratet, Strategiplan Oslo: POD Hovedinstruks til politidirektøren. av Følgende online-adresser er benyttet COSO- Internkontroll. Universitetet i Oslo. Tilgjengelig fra URL: ik.html. [Nedlastet: , kl 13:10] Illustrasjonsliste Figur A: Dokumenthierarki (Regelverk og instrukser) 08296_PODinstruks_ny.indd 15

Nettverk for virksomhetsstyring. Møte 6. juni 2014

Nettverk for virksomhetsstyring. Møte 6. juni 2014 Nettverk for virksomhetsstyring Møte 6. juni 2014 16.06.2014 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Program 09.00-09.15: Innledning ved DFØ 09.15-10.15: Formål og innhold i instrukser, både i instruks

Detaljer

Instruks for økonomiforvaltningen ved Norges musikkhøgskole. Vedtatt av styret

Instruks for økonomiforvaltningen ved Norges musikkhøgskole. Vedtatt av styret Instruks for økonomiforvaltningen ved Norges musikkhøgskole Vedtatt av styret 24.10.2014 Innledning Instruks for økonomiforvaltningen ved Norges musikkhøgskole er fastsatt av styret ved Norges musikkhøgskole

Detaljer

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Prosjekt virksomhetsstyring Prinsippnotat Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune 22.09.2011 2 1. Innledning Prinsipper for virksomhetsstyring som presenteres

Detaljer

NOTAT. Fastsette mål- og resultatkrav innenfor rammen av disponible ressurser og forutsetninger gitt av overordnet myndighet.

NOTAT. Fastsette mål- og resultatkrav innenfor rammen av disponible ressurser og forutsetninger gitt av overordnet myndighet. NOTAT Til: Møtedato: 13.12.07 Universitetsstyret Arkivref.: 200706432-1 Risikostyring ved Universitetet i Tromsø Bakgrunn Som statlig forvaltningsorgan er Universitetet i Tromsø underlagt Økonomiregelverket

Detaljer

Økonomidirektør og sjefssamling 2015

Økonomidirektør og sjefssamling 2015 Økonomidirektør og sjefssamling 2015 Avd. dir. Arne Lunde, Bergen 23.04.15 Hva er intern kontroll 14 Intern kontroll Alle virksomheter skal etablere systemer og rutiner som har innebygd intern kontroll

Detaljer

INSTRUKS OM ØKONOMISTYRING FOR STATENS HAVARIKOMMISJON FOR TRANSPORT

INSTRUKS OM ØKONOMISTYRING FOR STATENS HAVARIKOMMISJON FOR TRANSPORT INSTRUKS OM ØKONOMISTYRING FOR STATENS HAVARIKOMMISJON FOR TRANSPORT Fastsatt av Samferdselsdepartementet 1. juli 2014 med endringer 26. januar 2016 1. Innledning Denne instruksen gjelder økonomistyringen

Detaljer

HOVEDINSTRUKS FOR STYRINGEN AV SJØFARTSDIREKTORATET. Fastsattav Nærings-og fiskeridepartementet

HOVEDINSTRUKS FOR STYRINGEN AV SJØFARTSDIREKTORATET. Fastsattav Nærings-og fiskeridepartementet HOVEDINSTRUKS FOR STYRINGEN AV SJØFARTSDIREKTORATET Fastsattav Nærings-og fiskeridepartementet01.01.2014 1 1 Innledning Hovedinstruksen er fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) 01.01.2014

Detaljer

INSTRUKS OM ØKONOMISTYRING FOR LUFTFARTSTILSYNET

INSTRUKS OM ØKONOMISTYRING FOR LUFTFARTSTILSYNET INSTRUKS OM ØKONOMISTYRING FOR LUFTFARTSTILSYNET Fastsatt av Samferdselsdepartementet 1. juli 2014 med endringer 26. januar 2016 1. Innledning Denne instruksen gjelder økonomistyringen i Luftfartstilsynet.

Detaljer

Instruks. Økonomi- og virksomhetsstyring i Norges vassdrags- og energidirektorat

Instruks. Økonomi- og virksomhetsstyring i Norges vassdrags- og energidirektorat Instruks Økonomi- og virksomhetsstyring i Norges vassdrags- og energidirektorat januar 2015 1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 VIRKSOMHETENS MYNDIGHET OG ANSVAR... 3 2.1 Virksomhetens formål, forvaltningsområder

Detaljer

Statens økonomistyring som middel til å hindre systemsvikt

Statens økonomistyring som middel til å hindre systemsvikt Statens økonomistyring som middel til å hindre systemsvikt Juristenes fagdager Sandefjord 15. oktober 2009 Direktør Marianne Andreassen 26.10.2009 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig

Detaljer

Risikostyring og intern kontroll i statlige virksomheter

Risikostyring og intern kontroll i statlige virksomheter Risikostyring og intern kontroll i statlige virksomheter Marianne Andreassen Direktør HIBO 26. oktober 2009 26.10.2009 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Hvem er SSØ? Virksomhetsidé Som statens ekspertorgan

Detaljer

Instruks om økonomi- og virksomhetsstyring for Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Instruks om økonomi- og virksomhetsstyring for Vitenskapskomiteen for mattrygghet Instruks om økonomi- og virksomhetsstyring for Vitenskapskomiteen for mattrygghet Instruksen er fastsatt 9. mai 2014 i henhold til 3 annet ledd i Reglement for økonomistyring i Staten, og trådte i kraft

Detaljer

Hovedregler for økonomiforvaltningen ved AHO

Hovedregler for økonomiforvaltningen ved AHO KVALITETSHÅNDBOK Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 10 Økonomi Hovedregler for økonomiforvaltningen ved AHO Hovedreglene er fastsatt av styret ved Arkitekthøgskolen i Oslo i medhold av pkt. 2.2. i Hovedinstruks

Detaljer

HOVEDINSTRUKSFOR VIRKSOMHETSSTYRINGENI MAGENEMNDA FOR INDUSTRIELLERETTIGHETER

HOVEDINSTRUKSFOR VIRKSOMHETSSTYRINGENI MAGENEMNDA FOR INDUSTRIELLERETTIGHETER HOVEDINSTRUKSFOR VIRKSOMHETSSTYRINGENI MAGENEMNDA FOR INDUSTRIELLERETTIGHETER Fastsatt av Nærings- og handelsdepartementet 04.04.2013 INNHOLD 1 Innledning 3 2 Instruksensformål,virkeområdeogforholdtil

Detaljer

TILDELINGSBREV TIL FORBRUKEROMBUDET

TILDELINGSBREV TIL FORBRUKEROMBUDET TILDELINGSBREV TIL FORBRUKEROMBUDET 2015 Helga Berit Fjell Hans Robert Zuna INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OMBUDETS ARBEID I 2015... 3 3. BUDSJETTILDELING OG FULLMAKTER... 3 3.1. BEVILGNINGSVEDTAK OG TILDELING...

Detaljer

TILDELINGSBREV TIL BARNEOMBUDET

TILDELINGSBREV TIL BARNEOMBUDET TILDELINGSBREV TIL BARNEOMBUDET 2016 Helga Berit Fjell (ekspedisjonssjef) Hans Robert Zuna (avdelingsdirektør) INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OMBUDETS ARBEID I 2016... 3 3. BUDSJETTILDELING OG FULLMAKTER...

Detaljer

TILDELINGSBREV TIL LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA

TILDELINGSBREV TIL LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA TILDELINGSBREV TIL LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA 2016 Hege Nygård (ekspedisjonssjef) Siw Ellefsen (avd. dir.) INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNEDE UTFORDRINGER OG PRIORITERINGER... 3 3.

Detaljer

HOVEDINSTRUKS FOR HELSEDIREKTORATET

HOVEDINSTRUKS FOR HELSEDIREKTORATET HOVEDINSTRUKS FOR HELSEDIREKTORATET Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet den 31.01.2012 1. Innledning Formal med instruksen og forhold til øvrig regelverk Formålet med instruksen er å angi myndigheten

Detaljer

God virksomhets- og økonomistyring

God virksomhets- og økonomistyring God virksomhets- og økonomistyring Norsk folkehelseinstitutt 28. mars 2012 Direktør Marianne Andreassen 29.03.2012 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Direktoratet for økonomistyring (DFØ) etat under

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 16/

Deres ref Vår ref Dato 16/ Riksmekleren Grensen 3 0159 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/1863 06.01.2017 Tildelingsbrev for 2017 - Riksmekleren 1. INNLEDNING Arbeids- og sosialdepartementet viser til Prop. 1 S (2016-2017) og Innst.

Detaljer

DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT Vegtilsynet v/ vegdirektøren Deres ref Vår ref Dato 15/3472-18.01.2016 Statsbudsjettet 2016- Tildelingsbrev til Vegtilsynet Samferdselsdepartementet viser til Prop.

Detaljer

Kapittel 2 Virksomhetens interne styring

Kapittel 2 Virksomhetens interne styring Kapittel 2 Virksomhetens interne styring 2.1 Innledning Kapitlet omhandler virksomhetens interne styring, herunder krav til myndighets- og ansvarsstrukturer, styringsprosesser, intern kontroll og kontroll

Detaljer

Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID KR 57.1/13 Ny virksomhets- og økonomiinstruks for Kirkerådet - Brev fra FAD av

Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID KR 57.1/13 Ny virksomhets- og økonomiinstruks for Kirkerådet - Brev fra FAD av DEN NORSKE KIRKE KR 57/13 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 05.-06. desember 2013 Referanser: KR 30/05 Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID 11.11.2013 KR 57.1/13 Ny virksomhets- og

Detaljer

Grunnleggende om økonomiregelverket

Grunnleggende om økonomiregelverket Grunnleggende om økonomiregelverket Seniorrådgiver Inger Lise Rekdal Kundeforum 2014 Side 1 Økonomiregelverket har flere nivåer Reglement for økonomistyring i staten er det øverste nivået Bestemmelser

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato /HEB

Deres ref Vår ref Dato /HEB Gáldu -Kompetansesenteret for urfolks rettigheter Bredbuktnesveien 50 9520 KAUTOKEINO Deres ref Vår ref Dato 200805013-/HEB 28.01.2009 Tildelingsbrev - statsbudsjettet 2009 1. Innledning Gáldu - Kompetansesenteret

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 16/

Deres ref Vår ref Dato 16/ Arbeidsretten Postboks 8015 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/1862 06.01.2017 Tildelingsbrev for 2017 Arbeidsretten 1. INNLEDNING Arbeids- og sosialdepartementet viser til Prop. 1 S (2016-2017) og

Detaljer

Direktør Marianne Andreassen

Direktør Marianne Andreassen Risikostyring i staten hvordan håndtere risikostyring i mål- og resultatstyringen PWC 6. juni 2007 Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig økonomistyring

Detaljer

God styring i staten. FKD med underliggende etater 24. november 2011 Direktør Marianne Andreassen Direktoratet for økonomistyring

God styring i staten. FKD med underliggende etater 24. november 2011 Direktør Marianne Andreassen Direktoratet for økonomistyring God styring i staten FKD med underliggende etater 24. november 2011 Direktør Marianne Andreassen 28.11.2011 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Direktoratet for økonomistyring (DFØ) etat under Finansdepartementet

Detaljer

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INSTRUKSENS FORHOLD TIL OVERORDNET ØKONOMIREGELVERK 3 2 ANSVARSFORHOLD 3 3 ØKONOMIFORVALTNING 4 4 PLAN OG BUDSJETT 6 5

Detaljer

TILDELINGSBREV TIL LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA 2011

TILDELINGSBREV TIL LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA 2011 7.1. 2011 TILDELINGSBREV TIL LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA 2011 Arni Hole (e.f.) Inge Ovesen 1. Innledning Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet redegjør i dette brevet for bevilgningen

Detaljer

Helhetlig risikostyring som en integrert del av mål- og resultatstyringen i Helse Midt-Norge Toril Orrestad

Helhetlig risikostyring som en integrert del av mål- og resultatstyringen i Helse Midt-Norge Toril Orrestad Risikostyring Helhetlig risikostyring som en integrert del av mål- og resultatstyringen i Helse Midt-Norge Toril Orrestad Formål med innlegget Hvorfor igangsette dette arbeidet? Hva betyr det for dere?

Detaljer

Mål- og resultatstyring og risikostyring i staten (det offentlige)

Mål- og resultatstyring og risikostyring i staten (det offentlige) Mål- og resultatstyring og risikostyring i staten (det offentlige) Sjøfartsdirektoratet Haugesund 26. mars 2007 Marianne Andreassen Direktør i Senter for statlig økonomistyring Senter for statlig økonomistyring

Detaljer

TILDELINGSBREV 2015 FOR NORSK KULTURMINNEFOND

TILDELINGSBREV 2015 FOR NORSK KULTURMINNEFOND TILDELINGSBREV 2015 FOR NORSK KULTURMINNEFOND 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. RESULTATKRAV OG FØRINGER TIL NORSK KULTURMINNEFOND FORDELT PÅ RESULTAT- OG VIRKEMIDDELOMRÅDER... 4 3. BUDSJETT

Detaljer

JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET. Tildelingsbrev Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker

JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET. Tildelingsbrev Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET Tildelingsbrev 2016 Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker 01.01.2016 Innhold 1. Innledning... 2 2. Regjeringens prioriteringer... 2 3. Mål for 2016... 2 3.1.

Detaljer

DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT Statens jembanetilsyn Postboks 7113 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår refdato 13/80318.12.2013 Statsbudsjettet 2014 - Tildelingsbrev Samferdselsdepartementet

Detaljer

Statlig økonomistyring - styrket og forbedret. Direktør Marianne Andreassen

Statlig økonomistyring - styrket og forbedret. Direktør Marianne Andreassen Statlig økonomistyring - styrket og forbedret. Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring - SSØ Visjon: Effektiv ressursbruk i staten Tromsø Vadsø Verdier: Serviceinnstilling, troverdighet,

Detaljer

Mål og styringsparametere som går frem av dette tildelingsbrevet opplyser hva departementet spesielt vil rette oppmerksomheten mot i 2017.

Mål og styringsparametere som går frem av dette tildelingsbrevet opplyser hva departementet spesielt vil rette oppmerksomheten mot i 2017. Departementsråden Trygderetten Postboks 8022 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/3950-04.01.2017 Tildelingsbrev til Trygderetten 2017 1. INNLEDNING Arbeids- og sosialdepartementet viser til Prop. 1

Detaljer

JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET. Tildelingsbrev 2018 for Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker

JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET. Tildelingsbrev 2018 for Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET Tildelingsbrev 2018 for Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker 10.01.2018 Innhold 1 Innledning... 2 2 Samfunnsoppdrag... 2 3 Mål for 2018... 2 4 Øvrige rapportering

Detaljer

Erfaringer fra utarbeidelse av hovedinstruks for Stortingets administrasjon. Virksomhetsstyringsnettverket 6. juni 2014

Erfaringer fra utarbeidelse av hovedinstruks for Stortingets administrasjon. Virksomhetsstyringsnettverket 6. juni 2014 Erfaringer fra utarbeidelse av hovedinstruks for Stortingets administrasjon Virksomhetsstyringsnettverket 6. juni 2014 Kort om Stortingets administrasjon Virksomhetsleder: Direktør Ida Børresen Budsjett

Detaljer

Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet Justis- og beredskapsdepartementet 1 Justis- og beredskapsdepartementets budsjett og regnskap for 2015 (tall i mill. kroner) * Overført fra forrige år Bevilgning 2015 Samlet bevilgning Regnskap Overført

Detaljer

INNKJØPSINSTRUKS FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN

INNKJØPSINSTRUKS FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN UTRYKNINGSPOLITIET POLITIETS DATA- OG MATERIELLTJENESTE ØKOKRIM INNKJØPSINSTRUKS FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN Dokument Versjon 1.0 2 Innhold 1 Overordnede krav 3 2 Regelverk 3 2.1 Grunnleggende krav

Detaljer

Om tildelingsbrev. Nettverk virksomhetsstyring Ellisiv Taraldset Senter for statlig økonomistyring

Om tildelingsbrev. Nettverk virksomhetsstyring Ellisiv Taraldset Senter for statlig økonomistyring Om tildelingsbrev Nettverk virksomhetsstyring 02.03.2011 Ellisiv Taraldset 28.03.2011 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Instruks og tildelingsbrev SSØ ønsker å oppnå: Økt faglig fellesskap i staten

Detaljer

Veiledning- policy for internkontroll

Veiledning- policy for internkontroll Veiledning- policy for 1. Bakgrunn Statlige virksomheter forvalter fellesskapets midler og leverer produkter og tjenester som er av stor betydning både for den enkelte samfunnsborger og for samfunnet som

Detaljer

TILDELINGSBREV TIL LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA 2013

TILDELINGSBREV TIL LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA 2013 18.1. 2013 TILDELINGSBREV TIL LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA 2013 Arni Hole (e.f.) Inge Ovesen 1. Innledning Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet redegjør i dette brevet for bevilgningen

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud 22. august 2011. Risikostyring i statlige virksomheter. Direktør Marianne Andreassen

Fylkesmannen i Buskerud 22. august 2011. Risikostyring i statlige virksomheter. Direktør Marianne Andreassen Fylkesmannen i Buskerud 22. august 2011 Risikostyring i statlige virksomheter Direktør Marianne Andreassen 11.10.2011 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig økonomistyring (SSØ) -

Detaljer

Rammen under post 01 inkluderer midler til dekning av merutgifter som følge av lønnsoppgjøret 2014 og midler til dekning av arbeidsgiveravgift.

Rammen under post 01 inkluderer midler til dekning av merutgifter som følge av lønnsoppgjøret 2014 og midler til dekning av arbeidsgiveravgift. Rikskonsertene Postboks 4261 Nydalen 0401 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/739 02.02.2015 Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev Rikskonsertene Brevet er disponert i følgende deler: 1. Budsjettrammer 2. Mål

Detaljer

TILDELINGSBREV INTERNASJONALT REINDRIFTSSENTER

TILDELINGSBREV INTERNASJONALT REINDRIFTSSENTER Internasjonalt reindriftssenter Postboks 109 9520 KAUTOKEINO Deres ref Vår ref Dato 15/3907-1 15.01.2016 TILDELINGSBREV 2016 - INTERNASJONALT REINDRIFTSSENTER 1. INNLEDNING Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

II Forslag og merknader

II Forslag og merknader Originalspråk: Norsk Sak 17/05 Ansvar og myndighet for økonomiforvaltning i Sametinget Arkiv Arkivsaksnr. Saken påbegynt onsdag 23. februar 2005 kl. 17.00. SF-121 2004005585 I Vedlegg Nr Dok. dato Avsender/Mottaker

Detaljer

Vedlegg til tildelingsbrevet nærmere retningslinjer, krav til rapportering og oversikt over fullmakter

Vedlegg til tildelingsbrevet nærmere retningslinjer, krav til rapportering og oversikt over fullmakter Vedlegg til tildelingsbrevet nærmere retningslinjer, krav til rapportering og oversikt over fullmakter 1 Nærmere retningslinjer for disponering av bevilgninger De bevilgninger som blir stilt til rådighet,

Detaljer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Innledning A. Fastsettelse av virkeområde Reglementet er fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov

Detaljer

TILDELINGSBREV 2016 FOR KULTURMINNEFONDET

TILDELINGSBREV 2016 FOR KULTURMINNEFONDET TILDELINGSBREV 2016 FOR KULTURMINNEFONDET 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. PRIORITERINGER FOR KULTURMINNEFONDET I 2016... 3 3. RESULTATKRAV, FØRINGER OG OPPDRAG PÅ RESULTATOMRÅDET:... 3 4. FELLESFØRING

Detaljer

Disponeringsskriv Sekretariatet for Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Disponeringsskriv Sekretariatet for Vitenskapskomiteen for mattrygghet Disponeringsskriv 2016 Sekretariatet for Vitenskapskomiteen for mattrygghet Versjon Dato Endringer 1 26/4/16 Første versjon 2 30/6/16 Oppdatert bevilgning kap 710 1 1. Tildelt bevilgning Kap/post Beskrivelse

Detaljer

Gjelder fra: Godkjent av: Camilla Bjørn

Gjelder fra: Godkjent av: Camilla Bjørn Dok.id.: 1.3.1.1.0 Formål, mål og definisjoner Utgave: 2.00 Skrevet av: Camilla Bjørn Gjelder fra: 27.03.2017 Godkjent av: Camilla Bjørn Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 5 1.1 Formålet med styrings-

Detaljer

strategi for PDMT 2011-2015

strategi for PDMT 2011-2015 strategi for PDMT 2011-2015 Politiets data- og materielltjeneste Postboks 8031 Dep NO-0030 OSLO Besøksadresse Oslo: Sørkedalsveien 27b, 0369 OSLO Besøksadresse Jaren: Rognebakken 8, 2770 JAREN Telefon:

Detaljer

STATSBUDSJETTET TILDELINGSBREV TIL STATENS HAVARIKOMMISJON FOR TRANSPORT

STATSBUDSJETTET TILDELINGSBREV TIL STATENS HAVARIKOMMISJON FOR TRANSPORT Statens havarikommisjon for transport Postboks 213 2001 LILLESTRØM Deres ref Vår ref Dato 15/3472-21.12.2015 STATSBUDSJETTET 2016 - TILDELINGSBREV TIL STATENS HAVARIKOMMISJON FOR TRANSPORT 1. Innledning

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/128 04.02.2015

Deres ref Vår ref Dato 14/128 04.02.2015 Riksmekleren Grensen 3 0159 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/128 04.02.2015 Tildelingsbrev for 2015 - Riksmekleren 1. INNLEDNING Det vises til Stortingets behandling av Prop. 1 S (2014-2015) fra Arbeids-

Detaljer

TILDELINGSBREV 2016 GÁLDU KOMPETANSESENTER FOR URFOLKS RETTIGHETER

TILDELINGSBREV 2016 GÁLDU KOMPETANSESENTER FOR URFOLKS RETTIGHETER Gáldu - Kompetansesenteret for urfolks rettigheter Hánnoluohkká 45 9520 KAUTOKEINO Deres ref Vår ref Dato 15/3908-1 15.01.2016 TILDELINGSBREV 2016 GÁLDU KOMPETANSESENTER FOR URFOLKS RETTIGHETER 1. INNLEDNING

Detaljer

INSTRUKS FOR HELSEDIREKTORATET

INSTRUKS FOR HELSEDIREKTORATET INSTRUKS FOR HELSEDIREKTORATET Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet den 10.1.2018 1. Innledning Formål med instruksen og forhold til øvrig regelverk Formålet med instruksen er å angi myndigheten

Detaljer

INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SAKER SOM GJELDER KLIMA- OG SKOGSATSINGEN I NORAD

INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SAKER SOM GJELDER KLIMA- OG SKOGSATSINGEN I NORAD INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SAKER SOM GJELDER KLIMA- OG SKOGSATSINGEN I NORAD Instruksen er fastsatt av Klima- og miljødepartementet i medhold av 3 i Reglement for økonomistyring i

Detaljer

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH, herunder Selskapsdatabasen.

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH, herunder Selskapsdatabasen. RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT (2015 2016) Universiteter og høyskoler skal innen 15. mars 2016 sende dokumentet Årsrapport (2015-2016) elektronisk til postmottak@kd.dep.no. Årsrapportene vil bli publisert

Detaljer

Instruks for. administrerende direktør. Sørlandet sykehus HF

Instruks for. administrerende direktør. Sørlandet sykehus HF Instruks for administrerende direktør Sørlandet sykehus HF Vedtatt av styret 20.06.2013 1 Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs (daglig leder) ansvar, oppgaver, plikter

Detaljer

INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SVALBARDS MILJØVERNFOND

INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SVALBARDS MILJØVERNFOND INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SVALBARDS MILJØVERNFOND Instruksen er fastsatt av Klima- og miljødepartementet i medhold av 3 i Reglement for økonomistyring i staten og trer i kraft 15.

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/724-05.03.2015. Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev Kunst i offentlige rom, KORO

Deres ref Vår ref Dato 14/724-05.03.2015. Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev Kunst i offentlige rom, KORO Kunst i offentlige rom - KORO Postboks 6994 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/724-05.03.2015 Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev Kunst i offentlige rom, KORO Vi viser til budsjettsøknaden

Detaljer

TILDELINGSBREV TIL LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA 2008

TILDELINGSBREV TIL LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA 2008 Dato 20.12.2007 TILDELINGSBREV TIL LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA 2008 Arni Hole (e.f.) Magne Markhus 1. INNLEDNING Barne- og likestillingsdepartementet redegjør i dette brevet for bevilgningene

Detaljer

Justis- og beredskapsdepartementets instruks for økonomi- og virksomhetsstyring i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Justis- og beredskapsdepartementets instruks for økonomi- og virksomhetsstyring i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Justis- og beredskapsdepartementets instruks for økonomi- og virksomhetsstyring i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Innledning Denne instruksen for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Detaljer

Evaluering. Samarbeidsforum IK Direktoratet for økonomistyring

Evaluering. Samarbeidsforum IK Direktoratet for økonomistyring Evaluering Samarbeidsforum IK 2014 Side 1 Dette vil jeg snakke om Hva er evaluering? Hvorfor evaluere? Når bør man evaluere og «Hvor» bør det gjennomføres evalueringer? Evalueringsportalen og hvilken nytte

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT TIL: Høgskolestyret FRA: Høgskoledirektøren Dato: 18. mars 2007 Arkiv: O-sak O-SAK: VIRKSOMHETSSTYRING VED HiST Tidl. sak(er): Kopi til: Vedlegg:

Detaljer

Instruks for administrerende direktør. Sykehuspartner HF

Instruks for administrerende direktør. Sykehuspartner HF Instruks for administrerende direktør Sykehuspartner HF Vedtatt i styremøte 11. november 2015 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter.

Detaljer

Hvor ligger Forsvarets utfordringer for å bli ledende i forvaltningen mht. økonomistyring

Hvor ligger Forsvarets utfordringer for å bli ledende i forvaltningen mht. økonomistyring Hvor ligger Forsvarets utfordringer for å bli ledende i forvaltningen mht. økonomistyring Forsvaret 27. mars 2007 Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring Side 1 Utfordringer og utviklingstrekk

Detaljer

Instruks for administrerende direktør. Akershus universitetssykehus HF. Vedtatt i styremøte

Instruks for administrerende direktør. Akershus universitetssykehus HF. Vedtatt i styremøte Instruks for administrerende direktør Akershus universitetssykehus HF Vedtatt i styremøte 25.04.2012 1 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler daglig leders (administrerende direktørs) ansvar,

Detaljer

Disponeringsskriv Sekretariatet for Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Disponeringsskriv Sekretariatet for Vitenskapskomiteen for mattrygghet Disponeringsskriv 2017 Sekretariatet for Vitenskapskomiteen for mattrygghet Versjon Dato Endringer 1 9/3/17 Første versjon 2 10/3/17 Endret bevilgningsoppstilling Korrigert tekst under «effektivisering»

Detaljer

Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016

Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016 Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016 Vedtatt i styremøte 13. mars 2014 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter.

Detaljer

Stortinget vedtok 10. desember 2014 Kulturdepartementets budsjett for 2015.

Stortinget vedtok 10. desember 2014 Kulturdepartementets budsjett for 2015. Arkivverket Postboks 4013 Ullevål Stadion 0806 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2014/503 14/767 29.01.2015 STATSBUDSJETTET 2015 - TILDELINGSBREV Brevet er disponert i følgende deler: 1. Budsjettrammer for 2015

Detaljer

Disponeringsbrev 2010 Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker Oslo og Akershus

Disponeringsbrev 2010 Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker Oslo og Akershus Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Oslo og Akershus Pb. 8172 Dep 0034 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201000730-/MEO 01.02.2010 Disponeringsbrev 2010 Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker

Detaljer

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets instruks for økonomi- og virksomhetsstyring i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets instruks for økonomi- og virksomhetsstyring i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets instruks for økonomi- og virksomhetsstyring i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Fastsatt av departementsråden 14.01.2014 Innhold Side 1.

Detaljer

TILDELINGSBREV TIL LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA 2010

TILDELINGSBREV TIL LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA 2010 Dato 5.1.2010 TILDELINGSBREV TIL LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA 2010 Arni Hole (e.f.) Inge Ovesen 1. Innledning Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet redegjør i dette brevet for

Detaljer

Revisjon av styring og kontroll

Revisjon av styring og kontroll Revisjon av styring og kontroll Møte nettverk virksomhetsstyring 12. desember 2014 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Agenda 09:00 09:15 10:00 10:15 11:00 11.30 Velkommen og innledning v/ DFØ Revisjon

Detaljer

Følgende styringsparametere gjelder for Husleietvistutvalget i 2018: Kort saksbehandlingstid Rimelig behandling Kompetent behandling

Følgende styringsparametere gjelder for Husleietvistutvalget i 2018: Kort saksbehandlingstid Rimelig behandling Kompetent behandling Husleietvistutvalget Postboks 5118 Majorstua 0302 OSLO Deres ref Vår ref Dato 18/58-1 08.01.2018 TILDELINGSBREV 2018 HUSLEIETVISTUTVALGET 1. INNLEDNING Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) gir

Detaljer

Kundeforum Marianne Andreassen, direktør DFØ

Kundeforum Marianne Andreassen, direktør DFØ Kundeforum 2012 Marianne Andreassen, direktør DFØ Virksomhetsidé Som statens ekspertorgan skal DFØ, med utgangspunkt i regelverket for økonomistyring, legge til rette for god styring i staten. DFØs unike

Detaljer

Bevilgningsreglementet

Bevilgningsreglementet 50 Bevilgningsreglementet Bevilgningsreglementet Stortingets vedtak av 19. november 1959, med endringer av 31. mai 1974, 27. mai 1977, 19. desember 1978, 9. juni 1982, 20. desember 1983, 20. mars 1985,

Detaljer

Instruks for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst. Erstatter instruks av

Instruks for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst. Erstatter instruks av Instruks for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Erstatter instruks av 26.02.2009 Fastsatt av styret i Helse Sør-Øst RHF 07.02.2012 Innhold 1 Konsernrevisjonens formål... 3 2 Organisering, ansvar og myndighet...

Detaljer

Overblikk over utviklingen innen økonomistyring regnskapsprogrammets bidrag

Overblikk over utviklingen innen økonomistyring regnskapsprogrammets bidrag Overblikk over utviklingen innen økonomistyring regnskapsprogrammets bidrag Direktør Marianne Andreassen Nettverksmøte 15. september 2011 19.09.2011 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Verdier og

Detaljer

KR 54/16 Oslo, oktober 2016

KR 54/16 Oslo, oktober 2016 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet KR 54/16 Oslo, 5. 7. oktober 2016 Referanser: KM 5/16, KR 57/13 Arkivsak: 16/3453-1 (16/29799) Saksdokumenter: Økonomiregelverk for rettsubjektet Den norske kirke Sammendrag

Detaljer

Statsbudsjettet 2016 tildelingsbrev Rikskonsertene

Statsbudsjettet 2016 tildelingsbrev Rikskonsertene Rikskonsertene Postboks 4261 Nydalen 0401 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/990-22.02.2016 Statsbudsjettet 2016 tildelingsbrev Rikskonsertene Brevet er disponert i følgende deler: 1. Budsjettrammer 2. Mål

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 97/17 Videreføring av samarbeid internrevisjonen og innspill til revisjonsplan 2018 Saksnr: 15/06999-9 Saksansvarlig: Rolf Jegervatn leder

Detaljer

Krav til innhold i årsrapporter Om del IV i årsrapport: Styring og kontroll i virksomheten

Krav til innhold i årsrapporter Om del IV i årsrapport: Styring og kontroll i virksomheten Krav til innhold i årsrapporter Om del IV i årsrapport: Styring og kontroll i virksomheten V/ Helge Moe Spildrejorde DFØ Utgangspunktet for etatsstyringen Økonomiregelverket slår fast at departementet

Detaljer

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Postboks 93 4791 LILLESAND Deres ref Vår ref Dato 16/1175-05.01.2017 Statsbudsjettet 2017 - Supplerende tildelingsbrev til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet - Det vises

Detaljer

Utvalgets hovedmål og kjerneoppgaver fremgår av mandatets 1-3.

Utvalgets hovedmål og kjerneoppgaver fremgår av mandatets 1-3. 2. MÅL OG SATSINGSOMRÅDER KIMs målsettinger for 2011 er fastsatt i kg1. res. av 18.12.2009 om utvalgets sammensetning, i mandat for utvalget for perioden 2010 2013 samt i Prop. 1 S (20010-2011) for Barne-,

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 15/

Deres ref Vår ref Dato 15/ Riksmekleren Grensen 3 0159 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/358 20.01.2016 Tildelingsbrev for 2016 - Riksmekleren 1. INNLEDNING Det vises til Stortingets behandling av Prop. 1 S (2015-2016) fra Arbeids-

Detaljer

Statsbudsjettet tildelingsbrev til Internasjonalt reindriftssenter - ICR

Statsbudsjettet tildelingsbrev til Internasjonalt reindriftssenter - ICR Internasjonalt reindriftssenter Postboks 109 9520 KAUTOKEINO Deres ref Vår ref Dato 14/5794-1 09.02.2015 Statsbudsjettet 2015 - tildelingsbrev til Internasjonalt reindriftssenter - ICR 1. INNLEDNING Kommunal-

Detaljer

Innledning A. Fastsettelse av virkeområde. B. Styrets ansvar

Innledning A. Fastsettelse av virkeområde. B. Styrets ansvar UTKAST: Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid med selvstendige virksomheter og om institusjonenes forvaltning av bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet og aksjer.

Detaljer

JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET. Tildelingsbrev Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker

JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET. Tildelingsbrev Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET Tildelingsbrev 2017 Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker 17.01.2017 Innhold 1. Innledning... 2 2. Samfunnsoppdrag... 2 3. Regjeringens prioriteringer... 2 4.

Detaljer

God mål- og resultatstyring for offentlige bevilgninger. Fagerberg-utvalget 7. april 2010 Marianne Andreassen

God mål- og resultatstyring for offentlige bevilgninger. Fagerberg-utvalget 7. april 2010 Marianne Andreassen God mål- og resultatstyring for offentlige bevilgninger Fagerberg-utvalget 7. april 2010 Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Virksomhetsidè: Som statens ekspertorgan skal SSØ, med

Detaljer

Stortinget vedtok 9. desember 2015 Kulturdepartementets budsjett for 2016.

Stortinget vedtok 9. desember 2015 Kulturdepartementets budsjett for 2016. Norsk lokalhistorisk institutt Postboks 8045 Dep 0031 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/985-18.12.2015 STATSBUDSJETTET 2016 - TILDELINGSBREV Brevet er disponert i følgende deler: 1. Budsjettrammer for 2016

Detaljer

Reglement for økonomistyring i staten Bestemmelser om økonomistyring i staten

Reglement for økonomistyring i staten Bestemmelser om økonomistyring i staten Regelverk Reglement for økonomistyring i staten Bestemmelser om økonomistyring i staten Fastsatt 12. desember 2003 med endringer, senest 18. september 2013 Regelverk Reglement for økonomistyring i staten

Detaljer

R-110 13/4469 ATV 25.11.2013

R-110 13/4469 ATV 25.11.2013 Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Riksrevisjonen Nr. Vår ref Dato R-110 13/4469 ATV 25.11.2013 Fullmakter i henhold til bevilgningsreglementet 1. Innledning Stortinget vedtok 26.

Detaljer

1. Budsjettrammer for 2016 Stortinget vedtok 9. desember 2015 Kulturdepartementets budsjett for 2016.

1. Budsjettrammer for 2016 Stortinget vedtok 9. desember 2015 Kulturdepartementets budsjett for 2016. Arkivverket Postboks 4013 Ullevål Stadion 0806 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/975-18.12.2015 STATSBUDSJETTET 2016 - TILDELINGSBREV Brevet er disponert i følgende deler: 1. Budsjettrammer 2. Mål 3. Forutsetninger

Detaljer

økonomiinstruks for senteret, senterets virksomhetsplan og dette tildelingsbrevet.

økonomiinstruks for senteret, senterets virksomhetsplan og dette tildelingsbrevet. Gáldu - Kompetansesenteret for urfolks rettigheter Hánnoluohkká 45 9520 KAUTOKEINO Deres ref Vår ref Dato 14/5793-1 09.02.2015 Statsbudsjettet 2015 - tildelingsbrev 2015 til Gáldu - Kompetansesenter for

Detaljer

LOKAL (OVERORDNET) LØNNSPOLITIKK FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN. MELLOM LO Stat, Unio OG YS Stat OG POLITIDIREKTORATET

LOKAL (OVERORDNET) LØNNSPOLITIKK FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN. MELLOM LO Stat, Unio OG YS Stat OG POLITIDIREKTORATET LOKAL (OVERORDNET) LØNNSPOLITIKK FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN MELLOM LO Stat, Unio OG YS Stat OG POLITIDIREKTORATET Innhold 1 MÅL OG PREMISSER FOR OVERORDNET LØNNSPOLITIKK... 2 1.1 Innledning... 2 1.2

Detaljer

Bruk av mål i mål- og resultatstyringen

Bruk av mål i mål- og resultatstyringen Bruk av mål i mål- og resultatstyringen Innovasjon Norge Direktør Marianne Andreassen 26.8.2011 11.10.2011 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig økonomistyring (SSØ) - etat under

Detaljer