POD publikasjon 2010/09 ISBN Design: RMgrafika

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "POD publikasjon 2010/09 ISBN 978-82-8256-003-0. Design: RMgrafika"

Transkript

1 POD publikasjon 2010/09 ISBN Design: RMgrafika 08296_PODinstruks_ny.indd

2 VIRKSOMHETSSTYRING Revidert instruks for styring av virksomheter underlagt Politidirektoratet 08296_PODinstruks_ny.indd 1

3 2 Innhold Forord 3 1. Innledning Bakgrunn Formål Virkeområde Definisjoner 2 Eksternt regelverk og revisjon Bevilgningsreglementet / økonomiregelverket Bevilgningsreglementet Økonomiregelverket 2.2 Riksrevisjonen 3 Styringssystem for politi- og lensmannsetaten Styringsprinsipper Styringsmodell Tilsyn 4 Virksomhetens interne styring ål- og resultatstyring som M overordnet styringsprinsipp. Grunnleggende styringsprinsipper Intern styring, risiko og kontroll Gjennomføring av risikostyring Lokale styringsprosesser Lokal styringsdialog Budsjettfullmakter Myndighet og ansvar innenfor økonomiforvaltningen Budsjettdisponeringsmyndighet Gjennomføring og rapportering Etterkontroll Evaluering Litteraturliste Illustrasjonsliste Dokumenthierarki (Regelverk og instrukser) 08296_PODinstruks_ny.indd 2 7

4 3 Forord Denne virksomhetsstyringsinstruksen for underliggende etater erstatter "Instruks for styring av virksomheter underlagt Politidirektoratet" fastsatt av Politidirektoratet med virkning fra Denne instruksen fastsettes med virkning fra Politidirektoratet, september 2010 Ingelin Killengreen Politidirektør Ingelin Killengreen 08296_PODinstruks_ny.indd 3

5 4 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Det følger av Hovedinstruks for politidirektøren (forkortet Hovedinstruksen) og Reglement for økonomistyring i staten at Politidirektoratet skal utarbeide instruks for underliggende virksomheter. Instruksen skal bygge på gjeldende overordnede regelverk. Denne instruks avløser instruks av og fastsettes i medhold av Reglementet for økonomistyring i staten (forkortet Reglementet) 3, 3. ledd og Bestemmelsene om økonomistyring for staten (forkortet Bestemmelsene) pkt. 2.2 d. 1.2 Formål Politiets kjerneoppgave er å forebygge og bekjempe kriminalitet. Politiet har også viktige oppgaver innen forvaltning og sivile gjøremål. Politidirektoratet har ansvar for å fastsette instruks som beskriver myndighet og ansvar mellom Politidirektoratet og underliggende virksomheter, jf Hovedinstruks pkt Instruksen skal understøtte politidistrikter/særorganenes oppgaveløsning og bidra til god måloppnåelse på en eff ektiv måte innenfor gjeldende regelverk. Politidirektoratet har forvaltningsansvaret for følgende programkategorier på statsbudsjettet: Politi og påtalemyndighet, kap. 440 Politi- og lensmannsetaten, kap. 441 Oslo politidistrikt, kap. 442 Politihøgskolen, kap. 448 Grensekommissæren, med tilhørende inntektskapitler. Det vises til det årlige tildelingsbrev fra Justisdepartementet og Hovedinstruksen. For å sikre oppfyllelse av reglementet og bestemmelsene skal virksomhetens ledelse defi nere myndighet og ansvar, samt fastsette instrukser innenfor eget ansvarsområde, med utgangspunkt i denne instruks. For Grensekommissæren gjelder i tillegg overenskomsten om grensesamarbeidet mellom Norge og Russland. 1.4 Definisjoner Når Reglementet, Bestemmelsene og instruksen anvendes i politidistriktene, særorganene, Politihøgskolen, Grensekommissariatet og namsfogden i Oslo, defi neres disse enhetene som egne virksomheter med egen leder. Se side 5. Instruksens gjelder for hele politi- og lensmannsetaten. 1.3 Virkeområde Justisdepartementet har det overordnede ansvaret og utgjør den øverste administrative ledelsen av politi- og lensmannsetaten, jf. Hovedinstruksen pkt _PODinstruks_ny.indd 4

6 5 Definisjoner Driftsenhet En driftsenhet er underlagt en politimester. En drifts- Virksomhet enhet defineres videre som en styringsenhet som omfatter en eller flere funksjonelle eller geografiske tjenesteenheter. Lederen av driftsenheten er direkte underlagt politimesteren og er delegert personalansvar, økonomiansvar og resultatansvar. Politidistrikter, særorgan, Politihøgskolen, Grensekommissariatet og namsfogden i Oslo er å betrakte som én virksomhet i økonomiregelverkets forstand. Særorgan I betegnelsen særorgan inngår Kripos, Økokrim, Politiets data- og materielltjeneste, Politiets utlendingsenhet, Politihøgskolen og Utrykningspolitiet. Risikotoleranse Et akseptert nivå på risiko for ikke Risiko Risiko betegner forhold eller hendelser som kan inntreffe og påvirke oppnåelse av målsettinger. En risiko skal vurderes i forhold til sannsynligheten for at den inntreffer, og den konsekvens den forventes å ha. Resultatet av slik vurdering angir hvor høy den enkelte risiko er. Ledelsen må ta den endelige prioritering av hvilke risikoer som kan svekke oppnåelsen av viktige målsettinger og som således er vesentlige. Tiltak mot slik risiko skal følges opp i den løpende styringsprosessen. å nå den enkelte målsetting. Intern kontroll/intern styring Prosess iverksatt og gjennomført av virksomhetens styrende organer, ledelse og ansatte. Den utformes for å gi rimelig sikkerhet for måloppnåelse innen følgende områder: - målrettet og effektiv drift - pålitelig regnskapsrapportering internt og eksternt - overholdelse av lover og regler. Evaluering En systematisk datainnsamling, analyse og vurdering av en planlagt, pågående eller avsluttet aktivitet, en virksomhet, et virkemiddel eller en sektor _PODinstruks_ny.indd 5

7 6 2 Eksternt regelverk og revisjon 2.1 Bevilgningsreglementet / økonomiregelverket Bevilgningsreglementet Stortingets bevilgningsreglement er grunnlaget for og fastsetter viktige prinsipper som gjelder for statlig økonomistyring. Enhver økonomisk disposisjon foretatt i politidistrikter/særorgan skal være i overensstemmelse med bevilgningsreglementet. Det vises til Rundskriv R-110/2005 som beskriver bruk av fullmaktene Økonomiregelverket Reglementet og bestemmelsene fastsetter grunnleggende styringsprinsipper for den samlede styring av Politidirektoratet og underliggende virksomheter. Dette innebærer: Prosesser som sikrer at fastsettelse av mål- og resultatkrav skjer innenfor rammen av disponible ressurser og forutsetninger. Intern styring som sikrer at fastsatte mål og resultatkrav oppnås på en eff ektiv måte og i samsvar med gjeldende lover og regler, herunder krav til god forvaltningsskikk, habilitet og etisk adferd. Systemer og rutiner som sikrer tilstrekkelig styringsinformasjon og et forsvarlig beslutningsgrunnlag. Reglementet og bestemmelsene skal legges til grunn for den daglige styringen i virksomhetene. I tillegg kommer de tilføyelser og presiseringer som fremgår av denne instruks, samt lokale instrukser for styring av politidistriktene, særorganene og namsfogden i Oslo _PODinstruks_ny.indd 6 Reglementet inneholder absolutte krav som alle statlige virksomheter plikter å følge. Politidirektoratet har det overordnede ansvaret for at regelverket overholdes. Reglementet uttrykker at det som må etableres av styring, oppfølging, kontroll og forvaltning ikke er statisk og identisk for alle virksomheter. Styring og kontroll må tilpasses den enkelte virksomhet ut fra dens størrelse, kompleksitet, kompetanse, samfunnsmessig viktighet, risiko osv. Virksomhetens ledelse har ansvar for løpende å foreta vurderinger av risiko for de områder som fremgår av Reglementet og Bestemmelsene. Vurderingene skal være dokumenterbare. Nedenfor vises en hierarkisk oversikt over regelverk og instrukser for styring i virksomheter underlagt Politidirektoratet. (Fig. A) 2.2 Riksrevisjonen Riksrevisjonen er Stortingets kontrollorgan og har som oppgave å revidere Statsregnskapet og rapportere til Stortinget i det årlige Dokument nr. 1. Grunnlaget for revisjonen er Stortingets årlige budsjettvedtak, Stortingets bevilgningsreglementet og de øvrige instrukser/bestemmelser som vist på side 7. Politimesteren/sjef for særorgan plikter å legge frem regnskapet for politidistriktet innen fastsatte frister og svare på spørsmål fra Riks revisjonen. Politidirektoratet skal orienteres fortløpende om saker som Riksrevisjonen tar opp. Politimester/sjef for særorgan skal umiddelbart iverksette tiltak for å rette opp forhold som Riksrevisjonen har tatt opp skriftlig.

8 7 Figur A: Dokumenthierarki (Regelverk og instrukser) Bevilgningsreglement ement for økonoming i staten sene for ring i staten Bevilgningsreglement ruks for tøren Reglement for økonomistyring i staten Bestemmelsene for økonomistyring i staten Hovedinstruks for Politidirektøren Instruks for styring av virksomheter som tilhører Politidirektoratet Lokale instrukser i virksomhetene Hovedinstruks til politidirektøren (2002/03408) _PODinstruks_ny.indd 7

9 8 3 Styringssystem for politi- og lensmannsetaten 3.1 Styringsprinsipper Justisdepartementet og Politidirektoratet utgjør den sentrale politiledelsen. Som forvaltningsorgan underlagt Justisdepartementet har Politidirektoratet et ansvar for planlegging, iverksetting og koordinering av tiltak innenfor politiets totale virksomhet. Politidirektoratet er ansvarlig for å sette regjeringens kriminalpolitikk ut i praksis gjennom faglig ledelse, styring og oppfølging av etaten. Politidirektøren skal i samråd med virksomhetene fastsette form og innhold i en styringsdialog med virksomhetslederne, herunder definere styringsdokumenter, møtefrekvens, rapporteringskrav m.m.. Styring av virksomhetene skal skje både i et ettårig og flerårig perspektiv. Styringsdialogen skal være dokumenterbar. at fastsatte mål og resultatkrav følges opp, ressursbruken er effektiv og virksomheten drives i samsvar med gjeldende lover og regler. Denne kontrollen utøves gjennom rapportering, tilsyn, evaluering og andre tiltak. 3.2 Styringsmodell Politidirektoratet skal gjennom styrings dialogen sikre god styring, opp følging, kontroll og forvaltning av virksomhetene i politi- og lensmannsetaten. For å sikre disse kravene er det etablert en styrings dialog mellom Politidirektoratet og underliggende virksomheter. Gjennom styrings dialogen forpliktes partene til deling av aktuell informasjon. Styringsdialogen har følgende elementer: Gjennom styringsdialogen gir Politidirektoratet disponeringsfullmakt til underliggende virksomheter, ressurser og fastlegger faglige prioriteringer, resultatmål og rapporteringskrav i henhold til sentrale føringer. Faglige prioriteringer og virkemidler for politidistrikter og særorgan nedfelles i disponeringsskrivet. Politidirektoratet skal sikre seg at alle underliggende virksomheter har tilfredsstillende intern kontroll slik 08296_PODinstruks_ny.indd 8 de sentrale styringsdokumenter(prop. 1 S, Til delingsbrev fra Justisdepartementet, mv. politisjefsmøtene plan- og rammeskrivet for politi- og lensmannsetaten plandokumenter fra virksomhetene

10 9 drøftingsmøte med politidistrikt/sær organ disponeringsskrivet for politi- og lensmannsetaten halvårs - og årsrapporter fra virksomhetene tilbakemelding på årsrapport fra Politidirektoratet Plandokumentene gir et godt grunnlag for gjennomføring av de årlige drøftings møtene mellom Politidirektoratet og virksomhetenes ledelse. Styringsdialogen skal sikre at: politidistrikt og særorgan fastsetter sine mål og resultatkrav innenfor rammen av disponible ressurser og forutsetninger gitt av overordnet myndighet f astsatte mål og resultatkrav oppnås, ressursbruken er effektiv og at virksomheten drives i samsvar med lover og regler virksomheten rapporterer relevant og pålitelig resultatinformasjon 08296_PODinstruks_ny.indd 9 straks virksomheten får kjennskap til vesentlige avvik i forhold til vedtatte planer eller disponeringsskriv, skal Politidirektoratet informeres i egen sak. Virksomheten skal samtidig fremme forslag om korrigerende tiltak. Alle virksomheter skal innenfor sitt ansvarsområde sikre at fastsatte mål og resultatkrav oppnås på en effektiv måte. For å sikre dette skal virksomhetene: Planlegge med ettårig og flerårig perspektiv Etablere og gjennomføre en dokumentert intern styringsdialog Gjennomføre fastsatte planer Evaluering og kontrollaktiviteter Rapportere om måloppnåelse og resultater internt og til overordnet myndighet. Planene skal dokumenteres gjennom interne styringsdokumenter. (Pkt Bestemmelsene)

11 Tilsyn I Reglementet 15 bestemmes at overordnede virksomheter skal ivareta kontroll med at underliggende virksomheter utfører sine oppgaver på forsvarlig måte. Målsetningen for øvrig svarer til den som gjelder for intern kontroll, jf. Reglementet 14. Politidirektoratets overordnede behov for systematisk kontroll med underliggende virksomheter ivaretas primært gjennom den ordinære etatsledelse og etablerte styringsdialog, samt ved bruk av Politi direktoratets egen tilsynsordning. Politidirektøren fastsetter retningslinjer for Politidirektoratets tilsyn med politidistriktene og særorganene, jf. Hovedinstruksen 7.2. For øvrig følger det av Reglementet 4,3. ledd, Bestemmelsene kapittel 2.4 og Hovedinstruksen pkt. 2.2 at tilsynsvirksomheten skal tilpasses virksomhetens egenart, risiko og vesentlighet. Dette for å sikre nødvendig dynamikk, blant annet i forhold til tilsynets organisering samt valg av tilsynsområder og tilsynstema. Foruten å ivareta en kontrollfunksjon har tilsynet som oppgave å sikre en generelt sett bredere oversikt over virksomheten, sikre oppfølging og gi veiledning samt stimulere til kvalitetsutvikling. Tilsynet rapporterer til politidirektøren _PODinstruks_ny.indd 10

12 11 4 Virksomhetens interne styring Virksomhetene skal videreutvikle kunnskapsstyrt ledelse som hovedmetodikk slik at plandokumenter og beslutningsprosesser bygger på en kunnskapsorientert og reflektert tilnærming, der analyse av risiko og vesentlighet inngår som sentrale elementer. Etiske verdigrunnlag der overholdelse av lover og regler inngår som en selvfølgelighet hos alle ansatte skal tilstrebes for alle underliggende virksomheter. I et styringsmessig perspektiv skal virksomheten ha som målsetting å bruke kunnskapsorientert og strategisk ledelse til å oppnå de strategiske målsettingene for etaten. Politiets samfunnsoppdrag er å fore bygge og bekjempe kriminalitet samt skape trygghet for befolkningen. (Politiets strategi ISBN ). Politiets virksomhetsutøvelse forefinnes således i grensesnittet mellom politikk og forvaltning - knyttet opp mot myndighetsutøvelse innenfor rammen av en demokratisk kontroll. Det å utøve god personalforvaltning i en slik kontekst byr på utfordringer med relativ stor grad av kompleksitet der faglig og menneskelig innsikt, modenhet og erkjennelse av menneskets betydning i organisasjonen er sentrale elementer. Relevante prosesser må derfor forankres i en positiv tilnærming der medarbeideren tillegges oppriktig interesse i å bidra til virksomhetens verdiskapning. Særlig i et tjenesteytende kunnskaps basert virksomhetsområde som politi- og lensmannsetaten vil den menneskelige r essurs være avgjørende for måloppnåelse. I en slik sammenheng må også samspillet i organisasjonen kjennetegnes av dialog, delegering og medvirkning der den enkeltes individuelle frihet og egenrådighet avveies opp mot betydningen av kollektiv innsats og samhandling for produksjon og måloppnåelse. Virksomhetsutøvelse blir da konsekvenser av menneskers samhandling i bruk av virkemidler, og av enkeltmenneskers kompetanse, motivasjon og kvalitet i arbeidet.1 Den enkelte virksomhet må kvalitetssikre og kunne dokumentere prosesser som understøtter etatens strategiske personalforvaltning. (Overordnet personalpolitisk handlingsplan ISBN ). 4.1 Mål- og resultatstyring som overordnet styrings prinsipp. Mål- og resultatstyring er det overordnede styrings prinsippet i politi- og lensmannsetaten. I arbeidet med å videreutvikle mål- og resultatstyringen i politi- og lensmannsetaten er det viktig å ha fokus på å utvikle en utforming på mål- og resultatstyringen som legger til rette for en helhetlig virksomhetsstyring. Mål- og resultatstyringen må utformes slik at den bidrar til at man retter oppmerksomheten langs hele resultatkjeden og er bevisst på hvordan de ulike leddene i resultatkjeden virker inn på hverandre _PODinstruks_ny.indd 11 J. Spurkeland: Relasjonsledelse

13 Grunnleggende styringsprinsipper Et grunnleggende prinsipp er at ledere på alle nivåer skal kjenne risikofaktorer for at virksomhetens målsettinger ikke nås. Dette gir ledelsen økt ansvar for løpende å vurdere virksomhetens styrings- og kontrollsystem. Styring, oppfølging, kontroll og forvaltning må tilpasses den enkelte virksomhet. Innsatsen skal særlig rettes mot de målområder som er spesielt utsatt for risiko eller der manglende måloppnåelse får store konsekvenser Intern styring, risiko og kontroll Virksomhetens leder har ansvar for å legge opp systemer, rutiner og tiltak slik at kravene til intern kontroll som fremgår i Reglementet 14 og Bestemmelsene pkt. 2.4 blir ivaretatt. Risikostyring er et verktøy for god måloppnåelse og effektiv drift. En risiko analyse har til hensikt å sikre: målrettet og kostnadseffektiv drift pålitelig intern og ekstern rapportering overholdelse av gjeldende lover og regler I tilpasningen av virksomhetens interne styring og kontroll skal ulike tiltak avveies mot den nytte og sikkerhet de gir for måloppnåelsen. Virksomheten skal kontinuerlig gjennomgå de systemer, rutiner og tiltak som er iverksatt for å sikre at den interne styringen fungerer som forutsatt. Risikostyring ivaretas av virksomhetens leder i dialog med overordnet myndighet. Dette er spesielt viktig i perioder med store endringer, idet endring kan føre til midlertidig usikkerhet og uklare ansvarsforhold. Styringen skal sikre at ressursbruken er effektiv og de økonomiske rammer ikke overskrides. Virksomhetens verdier, herunder materiell, utstyr og andre økonomiske verdier skal forvaltes på en forsvarlig måte slik at misligheter fore bygges og avdekkes. Virksomhetsleder har ansvar for at bruk av fullmakter ikke fører til utilsiktet prioritering i forhold til målene Lokal styringsdialog Utover de myndighets- og ansvarsområder som er beskrevet i Reglementet 4 og Bestemmelsene pkt. 2.2 skal virksomhetens leder: Ledelsen skal etablere systemer, herunder intern styringsdialog og sikre at viktig og pålitelig informasjon vedrørende måloppnåelse kommuniseres på en effektiv måte, og korrigerende tiltak kan iverksettes om nødvendig _PODinstruks_ny.indd Gjennomføring av risikostyring For å sikre at fastsatte strategier følges og mål settinger oppnås, skal virksomhetsleder etablere prosesser for risikostyring, jf Bestemmelsenes punkt 2.4, 3. avsnitt litra a - e). Ved risikostyring skal virksomheten fortløpende identifisere forhold som kan påvirke måloppnåelsen, og gjennomføre korrigerende tiltak som med rimelighet kan redusere sannsynligheten for manglende måloppnåelse. 4.3 Lokale styringsprosesser Etablere en styringsdialog med et rapporteringsog oppfølgingssystem for virksomhetens driftsenheter. Utarbeide modell for intern budsjettfordeling og rutiner for periodisering av budsjetter. Utarbeide et internt disponeringsskriv hvert år som klargjør mål og resultatkrav, rammer, fullmakter

14 13 og ansvar, samt krav til rapportering og delegere budsjettmidler til driftsenhetene/tjenesteenheter der dette er hensiktsmessig. Grad av delegering må vurderes med bakgrunn i enhetens egenart, risiko og kompetanse. Gjennomføre og rapportere risikovurderinger i henhold til de føringer som er gitt i Reglementet, Bestemmelsene og denne instruks Budsjettfullmakter Politidirektoratet har med hjemmel i Justisdepartementets tildelingsbrev videredelegert følgende fullmakter til virksomhetene: Overføring av ubrukt del av bevilgning til neste år (godkjennes av FIN). Nettobudsjettering ved utskifting av utstyr. Overskridelse av budsjettet mot mer inntekter i eget budsjettkapittel postene: 02 Refusjoner, 03 Salgsinntekter, 15 Refusjoner arbeidsmarkeds tiltak, 16 Refusjon av fødselspenger/adopsjons penger, 18 Refusjon sykepenger. Fullmakt til å inngå leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester som pådrar staten forpliktelser utover budsjettåret, jf R-110/2005. Forutsetninger for fullmakten er at avtalene må gjelde den ordinære driften i politidistriktet/særorganet og dekkes innenfor uendret bevilgningsnivå. Låneopptak og nedbetalingsavtaler er ikke tillatt for statlige virksomheter. Denne fullmakten ligger til Stortinget. Politidistriktene gis belastningsfullmakt på Kap 414, post 21 for godtgjørelser og kurs til forliks rådets medlemmer. Utgiftene til dette føres opp i rapporteringene til Politidirektoratet _PODinstruks_ny.indd 13 I særskilte tilfeller kan det søkes Politidirektoratet om å overskride budsjettet til investeringsformål, mot tilsvarende innsparinger i inntil tre etterfølgende budsjetterminer. Overskridelse av budsjettet må dekkes over neste års budsjettildeling. Justisdepartementet vedtar budsjett fullmaktene hvert år. Endringer i fullmaktene fra ett år til et annet kan forekomme. Endringer presiseres i disponeringsskrivet Myndighet og ansvar innenfor økonomi forvaltningen Politimester/sjef for særorgan fast setter sine mål og resultatkrav innenfor rammen av disponible ressurser og forutsetninger gitt av Politidirektoratet, samt foretar prioriteringer i et ettårig eller flerårig perspektiv. Politimester/sjef for særorgan har ansvar for: at regnskapsføringen skjer i iht. Reglementet ( 12) og Bestemmelsene å etablere en felles økonomifunksjon for virksomheten og underliggende driftsenheter at virksomheten benytter seg av de felles systemer, løsninger og avtaler som er inngått på overordnet nivå for etaten at anskaffelsene i virksomheten skjer i overensstemmelse med gjeldende anskaffelses-regelverk, at felles gyldige rammeavtaler inngått av PDMT benyttes. Det er PDMTs ansvar å sikre at alle varer tilbudt i nettbutikk følger anskaffelsesregelverket. Politimester/sjef for særorgan skal definere myndighet og ansvar, oppgaver og resultatmål lokalt gjennom internt disponeringsskriv.

15 Budsjettdisponeringsmyndighet Det vises til Bestemmelsene pkt Virksomhetslederen har budsjettdisponeringsmyndighet og kan delegere denne helt eller delvis. Delegert budsjettdisponeringsmyndighet kan delegeres videre så langt det vurderes forsvarlig. Virksomheten skal føre oversikt over hvilke ansatte som til enhver tid har budsjettdisponeringsmyndighet, og oppbevare signaturprøve for hver av dem Etterkontroll Politimester/sjef for særorgan skal etablere rutiner for avstemminger og etterkontroll i samsvar med retnings linjer gitt av overordnet myndighet. Disse rutiner skal tilpasses virksomhetens størrelse, kompleksitet og risiko. Som eksempler kan nevnes; månedlige avstemminger, kontroll av at budsjett bevilgning ikke overskrides. Kontrollaktivitetene skal være dokumentert Gjennomføring og rapportering Underliggende virksomheter har ansvar for at mål og resultatkrav gitt i sentrale og interne styringsdokumenter følges opp og gjennomføres innenfor rammen av tildelte ressurser, jf Bestemmelsene pkt Evaluering Politidistrikter og særorgan er pålagt å sørge for at det gjennomføres evalueringer for å få informasjon om effektivitet, måloppnåelse og resultater, ref. Reglement for økonomistyring i staten 16, Bestemmelsene punkt 2.6. Behovet for evalueringer må vurderes opp mot kvalitet og omfang av virksomhetens øvrige rapportering, både internt og til Politidirektoratet. Behovet skal også tilpasses størrelse, kompleksitet og risiko i de prosjekter eller ordninger som er aktuelle for evaluering. Straks driftsenhetsleder/budsjettdisponerer får kjennskap til vesentlige avvik eller fare for vesentlige avvik i forhold til planer eller periodisert budsjett, skal virksomhetens ledelse informeres. Hvis det er fare for at budsjettrammen vil bli overskredet, skal virksomhetslederen omgående vurdere muligheten for om disponering innenfor budsjettrammen. I de tilfeller hvor de uforutsette hendelsene er av en slik art og omfang at omdisponering ikke er mulig og bud sjettet vil bli overskredet, skal Politi direktoratet orienteres, jf. punkt 3.2 i denne instruks. Rapportering skal skje i samsvar med de krav som er fastsatt i Reglementet og Bestemmelsene, samt de krav som fremgår av disponeringsskrivet. Virksomheten skal foreta en fornyet risiko vurdering på det området hvor avvik har oppstått. Rapporteringen skal inneholde en redegjørelse om den fornyede risikovurderingen og de korri gerende tiltak som vil bli iverksatt _PODinstruks_ny.indd 14 Forhåndsevalueringer foretas som en vurdering eller analyse av et tiltak før gjennomføring av tiltaket. Underveisevalueringer gjennomføres for å kunne endre kurs eller justere på tiltak eller prosess. Etterevaluering (resultatevaluering) skjer etter at tiltaket er gjennomført for å få svar på om tiltaket oppfyller målsetting ene, hva som er effekten og for eksempel om tiltaket skal videreføres. Evalu ering gjennomføres med den hensikt å få kvalifisert informasjon om effektivitet, måloppnåelse og resultater. Det vises til Veileder til gjennomføring av evalueringer. Finansdepartementet (Senter for statlig økonomistyring). Oppnådde effekter, for brukerne eller for samfunnet, må vurderes mot de vedtatte effektmålene.

16 15 Litteraturliste R-0603 B 2009Veileder i samfunnsøkonomiske analyser R-0604 B 2009Veileder til gjennomføring av evalueringer Mål- og resultatstyring i staten. En veileder i resultatmåling Forvaltning, styring og kontroll. CoCo-rapporten Dokumenter fra justissektoren Politidirektoratet, Strategiplan Oslo: POD Hovedinstruks til politidirektøren. av Følgende online-adresser er benyttet COSO- Internkontroll. Universitetet i Oslo. Tilgjengelig fra URL: ik.html. [Nedlastet: , kl 13:10] Illustrasjonsliste Figur A: Dokumenthierarki (Regelverk og instrukser) 08296_PODinstruks_ny.indd 15

NOTAT. Fastsette mål- og resultatkrav innenfor rammen av disponible ressurser og forutsetninger gitt av overordnet myndighet.

NOTAT. Fastsette mål- og resultatkrav innenfor rammen av disponible ressurser og forutsetninger gitt av overordnet myndighet. NOTAT Til: Møtedato: 13.12.07 Universitetsstyret Arkivref.: 200706432-1 Risikostyring ved Universitetet i Tromsø Bakgrunn Som statlig forvaltningsorgan er Universitetet i Tromsø underlagt Økonomiregelverket

Detaljer

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Prosjekt virksomhetsstyring Prinsippnotat Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune 22.09.2011 2 1. Innledning Prinsipper for virksomhetsstyring som presenteres

Detaljer

Økonomidirektør og sjefssamling 2015

Økonomidirektør og sjefssamling 2015 Økonomidirektør og sjefssamling 2015 Avd. dir. Arne Lunde, Bergen 23.04.15 Hva er intern kontroll 14 Intern kontroll Alle virksomheter skal etablere systemer og rutiner som har innebygd intern kontroll

Detaljer

Risikostyring og intern kontroll i statlige virksomheter

Risikostyring og intern kontroll i statlige virksomheter Risikostyring og intern kontroll i statlige virksomheter Marianne Andreassen Direktør HIBO 26. oktober 2009 26.10.2009 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Hvem er SSØ? Virksomhetsidé Som statens ekspertorgan

Detaljer

Instruks om økonomi- og virksomhetsstyring for Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Instruks om økonomi- og virksomhetsstyring for Vitenskapskomiteen for mattrygghet Instruks om økonomi- og virksomhetsstyring for Vitenskapskomiteen for mattrygghet Instruksen er fastsatt 9. mai 2014 i henhold til 3 annet ledd i Reglement for økonomistyring i Staten, og trådte i kraft

Detaljer

Hovedregler for økonomiforvaltningen ved AHO

Hovedregler for økonomiforvaltningen ved AHO KVALITETSHÅNDBOK Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 10 Økonomi Hovedregler for økonomiforvaltningen ved AHO Hovedreglene er fastsatt av styret ved Arkitekthøgskolen i Oslo i medhold av pkt. 2.2. i Hovedinstruks

Detaljer

HOVEDINSTRUKS FOR HELSEDIREKTORATET

HOVEDINSTRUKS FOR HELSEDIREKTORATET HOVEDINSTRUKS FOR HELSEDIREKTORATET Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet den 31.01.2012 1. Innledning Formal med instruksen og forhold til øvrig regelverk Formålet med instruksen er å angi myndigheten

Detaljer

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INSTRUKSENS FORHOLD TIL OVERORDNET ØKONOMIREGELVERK 3 2 ANSVARSFORHOLD 3 3 ØKONOMIFORVALTNING 4 4 PLAN OG BUDSJETT 6 5

Detaljer

TILDELINGSBREV TIL LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA

TILDELINGSBREV TIL LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA TILDELINGSBREV TIL LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA 2016 Hege Nygård (ekspedisjonssjef) Siw Ellefsen (avd. dir.) INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNEDE UTFORDRINGER OG PRIORITERINGER... 3 3.

Detaljer

HOVEDINSTRUKSFOR VIRKSOMHETSSTYRINGENI MAGENEMNDA FOR INDUSTRIELLERETTIGHETER

HOVEDINSTRUKSFOR VIRKSOMHETSSTYRINGENI MAGENEMNDA FOR INDUSTRIELLERETTIGHETER HOVEDINSTRUKSFOR VIRKSOMHETSSTYRINGENI MAGENEMNDA FOR INDUSTRIELLERETTIGHETER Fastsatt av Nærings- og handelsdepartementet 04.04.2013 INNHOLD 1 Innledning 3 2 Instruksensformål,virkeområdeogforholdtil

Detaljer

TILDELINGSBREV TIL FORBRUKEROMBUDET

TILDELINGSBREV TIL FORBRUKEROMBUDET TILDELINGSBREV TIL FORBRUKEROMBUDET 2015 Helga Berit Fjell Hans Robert Zuna INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OMBUDETS ARBEID I 2015... 3 3. BUDSJETTILDELING OG FULLMAKTER... 3 3.1. BEVILGNINGSVEDTAK OG TILDELING...

Detaljer

God virksomhets- og økonomistyring

God virksomhets- og økonomistyring God virksomhets- og økonomistyring Norsk folkehelseinstitutt 28. mars 2012 Direktør Marianne Andreassen 29.03.2012 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Direktoratet for økonomistyring (DFØ) etat under

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato /HEB

Deres ref Vår ref Dato /HEB Gáldu -Kompetansesenteret for urfolks rettigheter Bredbuktnesveien 50 9520 KAUTOKEINO Deres ref Vår ref Dato 200805013-/HEB 28.01.2009 Tildelingsbrev - statsbudsjettet 2009 1. Innledning Gáldu - Kompetansesenteret

Detaljer

Grunnleggende om økonomiregelverket

Grunnleggende om økonomiregelverket Grunnleggende om økonomiregelverket Seniorrådgiver Inger Lise Rekdal Kundeforum 2014 Side 1 Økonomiregelverket har flere nivåer Reglement for økonomistyring i staten er det øverste nivået Bestemmelser

Detaljer

DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT Statens jembanetilsyn Postboks 7113 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår refdato 13/80318.12.2013 Statsbudsjettet 2014 - Tildelingsbrev Samferdselsdepartementet

Detaljer

TILDELINGSBREV 2015 FOR NORSK KULTURMINNEFOND

TILDELINGSBREV 2015 FOR NORSK KULTURMINNEFOND TILDELINGSBREV 2015 FOR NORSK KULTURMINNEFOND 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. RESULTATKRAV OG FØRINGER TIL NORSK KULTURMINNEFOND FORDELT PÅ RESULTAT- OG VIRKEMIDDELOMRÅDER... 4 3. BUDSJETT

Detaljer

INNKJØPSINSTRUKS FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN

INNKJØPSINSTRUKS FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN UTRYKNINGSPOLITIET POLITIETS DATA- OG MATERIELLTJENESTE ØKOKRIM INNKJØPSINSTRUKS FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN Dokument Versjon 1.0 2 Innhold 1 Overordnede krav 3 2 Regelverk 3 2.1 Grunnleggende krav

Detaljer

Statlig økonomistyring - styrket og forbedret. Direktør Marianne Andreassen

Statlig økonomistyring - styrket og forbedret. Direktør Marianne Andreassen Statlig økonomistyring - styrket og forbedret. Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring - SSØ Visjon: Effektiv ressursbruk i staten Tromsø Vadsø Verdier: Serviceinnstilling, troverdighet,

Detaljer

Veiledning- policy for internkontroll

Veiledning- policy for internkontroll Veiledning- policy for 1. Bakgrunn Statlige virksomheter forvalter fellesskapets midler og leverer produkter og tjenester som er av stor betydning både for den enkelte samfunnsborger og for samfunnet som

Detaljer

Erfaringer fra utarbeidelse av hovedinstruks for Stortingets administrasjon. Virksomhetsstyringsnettverket 6. juni 2014

Erfaringer fra utarbeidelse av hovedinstruks for Stortingets administrasjon. Virksomhetsstyringsnettverket 6. juni 2014 Erfaringer fra utarbeidelse av hovedinstruks for Stortingets administrasjon Virksomhetsstyringsnettverket 6. juni 2014 Kort om Stortingets administrasjon Virksomhetsleder: Direktør Ida Børresen Budsjett

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud 22. august 2011. Risikostyring i statlige virksomheter. Direktør Marianne Andreassen

Fylkesmannen i Buskerud 22. august 2011. Risikostyring i statlige virksomheter. Direktør Marianne Andreassen Fylkesmannen i Buskerud 22. august 2011 Risikostyring i statlige virksomheter Direktør Marianne Andreassen 11.10.2011 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig økonomistyring (SSØ) -

Detaljer

JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET. Tildelingsbrev Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker

JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET. Tildelingsbrev Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET Tildelingsbrev 2016 Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker 01.01.2016 Innhold 1. Innledning... 2 2. Regjeringens prioriteringer... 2 3. Mål for 2016... 2 3.1.

Detaljer

Vedlegg til tildelingsbrevet nærmere retningslinjer, krav til rapportering og oversikt over fullmakter

Vedlegg til tildelingsbrevet nærmere retningslinjer, krav til rapportering og oversikt over fullmakter Vedlegg til tildelingsbrevet nærmere retningslinjer, krav til rapportering og oversikt over fullmakter 1 Nærmere retningslinjer for disponering av bevilgninger De bevilgninger som blir stilt til rådighet,

Detaljer

II Forslag og merknader

II Forslag og merknader Originalspråk: Norsk Sak 17/05 Ansvar og myndighet for økonomiforvaltning i Sametinget Arkiv Arkivsaksnr. Saken påbegynt onsdag 23. februar 2005 kl. 17.00. SF-121 2004005585 I Vedlegg Nr Dok. dato Avsender/Mottaker

Detaljer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Innledning A. Fastsettelse av virkeområde Reglementet er fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov

Detaljer

Rammen under post 01 inkluderer midler til dekning av merutgifter som følge av lønnsoppgjøret 2014 og midler til dekning av arbeidsgiveravgift.

Rammen under post 01 inkluderer midler til dekning av merutgifter som følge av lønnsoppgjøret 2014 og midler til dekning av arbeidsgiveravgift. Rikskonsertene Postboks 4261 Nydalen 0401 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/739 02.02.2015 Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev Rikskonsertene Brevet er disponert i følgende deler: 1. Budsjettrammer 2. Mål

Detaljer

STATSBUDSJETTET TILDELINGSBREV TIL STATENS HAVARIKOMMISJON FOR TRANSPORT

STATSBUDSJETTET TILDELINGSBREV TIL STATENS HAVARIKOMMISJON FOR TRANSPORT Statens havarikommisjon for transport Postboks 213 2001 LILLESTRØM Deres ref Vår ref Dato 15/3472-21.12.2015 STATSBUDSJETTET 2016 - TILDELINGSBREV TIL STATENS HAVARIKOMMISJON FOR TRANSPORT 1. Innledning

Detaljer

strategi for PDMT 2011-2015

strategi for PDMT 2011-2015 strategi for PDMT 2011-2015 Politiets data- og materielltjeneste Postboks 8031 Dep NO-0030 OSLO Besøksadresse Oslo: Sørkedalsveien 27b, 0369 OSLO Besøksadresse Jaren: Rognebakken 8, 2770 JAREN Telefon:

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/128 04.02.2015

Deres ref Vår ref Dato 14/128 04.02.2015 Riksmekleren Grensen 3 0159 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/128 04.02.2015 Tildelingsbrev for 2015 - Riksmekleren 1. INNLEDNING Det vises til Stortingets behandling av Prop. 1 S (2014-2015) fra Arbeids-

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/724-05.03.2015. Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev Kunst i offentlige rom, KORO

Deres ref Vår ref Dato 14/724-05.03.2015. Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev Kunst i offentlige rom, KORO Kunst i offentlige rom - KORO Postboks 6994 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/724-05.03.2015 Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev Kunst i offentlige rom, KORO Vi viser til budsjettsøknaden

Detaljer

Disponeringsbrev 2010 Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker Oslo og Akershus

Disponeringsbrev 2010 Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker Oslo og Akershus Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Oslo og Akershus Pb. 8172 Dep 0034 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201000730-/MEO 01.02.2010 Disponeringsbrev 2010 Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker

Detaljer

INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SAKER SOM GJELDER KLIMA- OG SKOGSATSINGEN I NORAD

INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SAKER SOM GJELDER KLIMA- OG SKOGSATSINGEN I NORAD INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SAKER SOM GJELDER KLIMA- OG SKOGSATSINGEN I NORAD Instruksen er fastsatt av Klima- og miljødepartementet i medhold av 3 i Reglement for økonomistyring i

Detaljer

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH, herunder Selskapsdatabasen.

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH, herunder Selskapsdatabasen. RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT (2015 2016) Universiteter og høyskoler skal innen 15. mars 2016 sende dokumentet Årsrapport (2015-2016) elektronisk til postmottak@kd.dep.no. Årsrapportene vil bli publisert

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT TIL: Høgskolestyret FRA: Høgskoledirektøren Dato: 18. mars 2007 Arkiv: O-sak O-SAK: VIRKSOMHETSSTYRING VED HiST Tidl. sak(er): Kopi til: Vedlegg:

Detaljer

Revisjon av styring og kontroll

Revisjon av styring og kontroll Revisjon av styring og kontroll Møte nettverk virksomhetsstyring 12. desember 2014 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Agenda 09:00 09:15 10:00 10:15 11:00 11.30 Velkommen og innledning v/ DFØ Revisjon

Detaljer

Instruks for. administrerende direktør. Sørlandet sykehus HF

Instruks for. administrerende direktør. Sørlandet sykehus HF Instruks for administrerende direktør Sørlandet sykehus HF Vedtatt av styret 20.06.2013 1 Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs (daglig leder) ansvar, oppgaver, plikter

Detaljer

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets instruks for økonomi- og virksomhetsstyring i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets instruks for økonomi- og virksomhetsstyring i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets instruks for økonomi- og virksomhetsstyring i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Fastsatt av departementsråden 14.01.2014 Innhold Side 1.

Detaljer

Reglement for økonomistyring i staten Bestemmelser om økonomistyring i staten

Reglement for økonomistyring i staten Bestemmelser om økonomistyring i staten Regelverk Reglement for økonomistyring i staten Bestemmelser om økonomistyring i staten Fastsatt 12. desember 2003 med endringer, senest 18. september 2013 Regelverk Reglement for økonomistyring i staten

Detaljer

R-110 13/4469 ATV 25.11.2013

R-110 13/4469 ATV 25.11.2013 Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Riksrevisjonen Nr. Vår ref Dato R-110 13/4469 ATV 25.11.2013 Fullmakter i henhold til bevilgningsreglementet 1. Innledning Stortinget vedtok 26.

Detaljer

Stortinget vedtok 10. desember 2014 Kulturdepartementets budsjett for 2015.

Stortinget vedtok 10. desember 2014 Kulturdepartementets budsjett for 2015. Arkivverket Postboks 4013 Ullevål Stadion 0806 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2014/503 14/767 29.01.2015 STATSBUDSJETTET 2015 - TILDELINGSBREV Brevet er disponert i følgende deler: 1. Budsjettrammer for 2015

Detaljer

Evaluering. Samarbeidsforum IK Direktoratet for økonomistyring

Evaluering. Samarbeidsforum IK Direktoratet for økonomistyring Evaluering Samarbeidsforum IK 2014 Side 1 Dette vil jeg snakke om Hva er evaluering? Hvorfor evaluere? Når bør man evaluere og «Hvor» bør det gjennomføres evalueringer? Evalueringsportalen og hvilken nytte

Detaljer

Om del IV. Styring og kontroll i virksomheten

Om del IV. Styring og kontroll i virksomheten Om del IV. Styring og kontroll i virksomheten Utgangspunktet for etatsstyringen Økonomiregelverket slår fast at departementet har et overordnet ansvar for styring og kontroll av underliggende virksomhet

Detaljer

INTERN ØKONOMIINSTRUKS FOR HØGSKOLEN I GJØVIK

INTERN ØKONOMIINSTRUKS FOR HØGSKOLEN I GJØVIK INTERN ØKONOMIINSTRUKS FOR - HØGSKOLEN I GJØVIK Vedtatt av høgskolestyret 14.06.2011 NNHOLD 1 INTERN ØKONOMIINSTRUKS... 3 1.1 Hovedregler for økonomiforvaltningen... 3 1.1.1 Innledning... 3 1.1.2 Myndighets-,

Detaljer

God mål- og resultatstyring for offentlige bevilgninger. Fagerberg-utvalget 7. april 2010 Marianne Andreassen

God mål- og resultatstyring for offentlige bevilgninger. Fagerberg-utvalget 7. april 2010 Marianne Andreassen God mål- og resultatstyring for offentlige bevilgninger Fagerberg-utvalget 7. april 2010 Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Virksomhetsidè: Som statens ekspertorgan skal SSØ, med

Detaljer

Statsbudsjettet 2016 tildelingsbrev Rikskonsertene

Statsbudsjettet 2016 tildelingsbrev Rikskonsertene Rikskonsertene Postboks 4261 Nydalen 0401 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/990-22.02.2016 Statsbudsjettet 2016 tildelingsbrev Rikskonsertene Brevet er disponert i følgende deler: 1. Budsjettrammer 2. Mål

Detaljer

Helhetlig styring et uviklingsarbeid. Kundeforum Tromsø 23. mai 2011 Ingrid Brænden, SSØ. 07.06.2011 Senter for statlig økonomistyring

Helhetlig styring et uviklingsarbeid. Kundeforum Tromsø 23. mai 2011 Ingrid Brænden, SSØ. 07.06.2011 Senter for statlig økonomistyring Helhetlig styring et uviklingsarbeid Kundeforum Tromsø 23. mai 2011 Ingrid Brænden, SSØ 07.06.2011 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Agenda Hva er styring, virksomhetsstyring og ledelse? Mer om

Detaljer

Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016

Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016 Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016 Vedtatt i styremøte 13. mars 2014 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter.

Detaljer

Fra visjoner til prestasjoner: Styringsmetoder i staten for å fremme utvikling og innovasjon innenfor rammene av politiske vedtak

Fra visjoner til prestasjoner: Styringsmetoder i staten for å fremme utvikling og innovasjon innenfor rammene av politiske vedtak Fra visjoner til prestasjoner: Styringsmetoder i staten for å fremme utvikling og innovasjon innenfor rammene av politiske vedtak Høgskolen i Bodø, Senter for offentlig innovasjon, 3. juni 2010 Direktør

Detaljer

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Fastsatt av Kontrollkomiteen Helse Sør-Øst RHF xx.xx.2007 Innhold 1 Innledning... 3 2 Formål og omfang... 3 3 Organisering, ansvar og myndighet...3

Detaljer

KR 54/16 Oslo, oktober 2016

KR 54/16 Oslo, oktober 2016 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet KR 54/16 Oslo, 5. 7. oktober 2016 Referanser: KM 5/16, KR 57/13 Arkivsak: 16/3453-1 (16/29799) Saksdokumenter: Økonomiregelverk for rettsubjektet Den norske kirke Sammendrag

Detaljer

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Innhold 1. Internrevisjonens formål... 3 2. Organisering, ansvar og myndighet... 3 3. Oppgaver... 3

Detaljer

Utkast pr 20.8.14. Omstillingsavtale for politi- og lensmannsetaten. Del 1

Utkast pr 20.8.14. Omstillingsavtale for politi- og lensmannsetaten. Del 1 Utkast pr 20.8.14 Omstillingsavtale for politi- og lensmannsetaten Denne avtalen er inngått mellom Politidirektoratet (POD), Politiets fellesforbund, Norges Politilederlag, Parat, Politijuristene og Norsk

Detaljer

Bruk av mål i mål- og resultatstyringen

Bruk av mål i mål- og resultatstyringen Bruk av mål i mål- og resultatstyringen Innovasjon Norge Direktør Marianne Andreassen 26.8.2011 11.10.2011 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig økonomistyring (SSØ) - etat under

Detaljer

Gjelder fra: 24.09.2014. Godkjent av: Fylkesrådet

Gjelder fra: 24.09.2014. Godkjent av: Fylkesrådet Dok.id.: 1.3.1.1.0 Formål og definisjoner Utgave: 1.00 Skrevet av: Camilla Bjørn Gjelder fra: 24.09.2014 Godkjent av: Fylkesrådet Dok.type: Generelt Sidenr: 1 av 6 Formålet med styrings- og kvalitetssystemet:

Detaljer

TILDELINGSBREV FRA BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET TIL DISKRIMINERINGSNEMNDA 2014

TILDELINGSBREV FRA BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET TIL DISKRIMINERINGSNEMNDA 2014 15.01. 2014 TILDELINGSBREV FRA BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET TIL LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA 2014 Arni Hole (e.f.) Hege Nygård Wetland 1. Innledning Barne-, likestillings-

Detaljer

Hvor langt kan departementet gå i å detaljstyre virksomhetene?

Hvor langt kan departementet gå i å detaljstyre virksomhetene? Hvor langt kan departementet gå i å detaljstyre virksomhetene? Finansråd Svein Gjedrem 24. september 2014 Etatsstyring Begrepet etatsstyring brukes om aktiviteter av faglig og administrativ karakter for

Detaljer

A2. Bare tall eller markedsorientering i ny innpakning Velferdskonferansen 2009, 2. februar 2009

A2. Bare tall eller markedsorientering i ny innpakning Velferdskonferansen 2009, 2. februar 2009 A2. Bare tall eller markedsorientering i ny innpakning Velferdskonferansen 2009, 2. februar 2009 Direktør Marianne Andreassen Krav i omgivelsene økt forventingsgap Økte forventinger fra brukere, skattebetalere

Detaljer

Nr. Vår ref Dato R-117 14/3305 20.05.2015

Nr. Vår ref Dato R-117 14/3305 20.05.2015 Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-117 14/3305 20.05.2015 Internrevisjon i statlige virksomheter 1. Innledning Finansdepartementet varslet i kap. 9 i Gul bok

Detaljer

Mål- og resultatstyring i staten

Mål- og resultatstyring i staten Mål- og resultatstyring i staten NTL-konferanse 5. februar 2013 Direktør Øystein Børmer 06.02.2013 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Praktisk mål- og resultatstyring (MRS) Visjon: NTL skal bli de

Detaljer

TILDELINGSBREV TIL FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER 2016

TILDELINGSBREV TIL FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER 2016 TILDELINGSBREV TIL FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER 2016 Kjetil Moen (e-sjef) Oddny Grete Råd (avd.dir) INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. SÆRLIGE UTFORDRINGER OG OPPGAVER I 2016... 3 3. MÅL- OG

Detaljer

Kap. 0712 Bioteknologinemnda for 2014

Kap. 0712 Bioteknologinemnda for 2014 Bioteknologinemnda Stortingsgaten 10 0161 OSLO Deres ref Vår ref Dato xx-hel 19.02.2014 Statsbudsjettet 2014 - kap. 712 Bioteknologinemnda tildeling av bevilgning Helse- og omsorgsdepartementet viser til

Detaljer

Hovedregler for økonomiforvaltningen ved Universitetet i Oslo

Hovedregler for økonomiforvaltningen ved Universitetet i Oslo Hovedregler for økonomiforvaltningen ved Universitetet i Oslo Fastsatt av universitetsstyret 02.12.2014 1. Innledning Hovedreglene er fastsatt av Universitetsstyret i henhold til pkt. 2.1 i Hovedinstruks

Detaljer

Samlet bevilgning. neste år Utgifter 103 8593 8695 8566 116 Inntekter 1047 1074

Samlet bevilgning. neste år Utgifter 103 8593 8695 8566 116 Inntekter 1047 1074 Kulturdepartementet 1 Kulturdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2011 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning

Detaljer

Språkrådet Postboks 8107 Dep 0032 OSLO. Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev - Språkrådet

Språkrådet Postboks 8107 Dep 0032 OSLO. Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev - Språkrådet Språkrådet Postboks 8107 Dep 0032 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/746-19.01.2015 Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev - Språkrådet Brevet er disponert i følgende deler: 1. Budsjettrammer 2. Mål 3. Forutsetninger

Detaljer

Reglement for økonomistyring i staten Bestemmelser om økonomistyring i staten

Reglement for økonomistyring i staten Bestemmelser om økonomistyring i staten Regelverk Reglement for økonomistyring i staten Bestemmelser om økonomistyring i staten Fastsatt 12. desember 2003 med endringer, senest 8. juni 2010 Til orientering: Oppdaterte bestemmelser er fastsatt

Detaljer

LOKAL (OVERORDNET) LØNNSPOLITIKK FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN. MELLOM LO Stat, Unio OG YS Stat OG POLITIDIREKTORATET

LOKAL (OVERORDNET) LØNNSPOLITIKK FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN. MELLOM LO Stat, Unio OG YS Stat OG POLITIDIREKTORATET LOKAL (OVERORDNET) LØNNSPOLITIKK FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN MELLOM LO Stat, Unio OG YS Stat OG POLITIDIREKTORATET Innhold 1 MÅL OG PREMISSER FOR OVERORDNET LØNNSPOLITIKK... 2 1.1 Innledning... 2 1.2

Detaljer

Fiskeri- og kystdepartementet

Fiskeri- og kystdepartementet Fiskeri- og kystdepartementet 1 Fiskeri- og kystdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2006 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Fiskeri- og kystdepartementet består av ett programområde:

Detaljer

Revisjon av virksomhetsstyring. Nettverk for virksomhetsstyring 12. desember 2014 Therese Johnsen, Riksrevisjonen

Revisjon av virksomhetsstyring. Nettverk for virksomhetsstyring 12. desember 2014 Therese Johnsen, Riksrevisjonen Revisjon av virksomhetsstyring Nettverk for virksomhetsstyring 12. desember 2014 Therese Johnsen, Riksrevisjonen Virksomhetsstyring Ledelsens viktigste redskap for å sikre god måloppnåelse. Omfatter krav

Detaljer

Hovedregler for økonomiforvaltningen. ved. Universitetet i Bergen (UiB)

Hovedregler for økonomiforvaltningen. ved. Universitetet i Bergen (UiB) UNIVERSITETET I BERGEN Hovedregler for økonomiforvaltningen ved Universitetet i Bergen (UiB) Hovedregler for økonomiforvaltningen 1 Universitetet i Bergen Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. INSTRUKSENS

Detaljer

Kommentar- og eksempelsamling for styringsdokumentene tildelingsbrev og instruks for økonomi- og virksomhetsstyring fra departement til virksomhet

Kommentar- og eksempelsamling for styringsdokumentene tildelingsbrev og instruks for økonomi- og virksomhetsstyring fra departement til virksomhet Kommentar- og eksempelsamling for styringsdokumentene tildelingsbrev og instruks for økonomi- og virksomhetsstyring fra departement til virksomhet Senter for statlig økonomistyring 17. september 2010 FORORD...

Detaljer

Tittelen på kapitlet er endret slik at det fremgår at det omhandler budsjettering, regnskapsføring og betalingsformidling.

Tittelen på kapitlet er endret slik at det fremgår at det omhandler budsjettering, regnskapsføring og betalingsformidling. DFØ/FOA 25.9.2013 Kap. 3 i bestemmelser om økonomistyring i staten Felles standarder og systemer for budsjettering, regnskapsføring og betalingsformidling. Oversikt over endringer fastsatt av Finansdepartementet

Detaljer

Stortinget vedtok 10. desember 2014 Kulturdepartementets budsjett for 2015.

Stortinget vedtok 10. desember 2014 Kulturdepartementets budsjett for 2015. Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek Postboks 2764 Solli 0204 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/815-21.01.2015 Statsbudsjettet 2015 - tildelingsbrev - Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) Brevet er disponert

Detaljer

Hovedinstruks for virksomhetsstyring i Stortingets administrasjon Inkludert forvaltning og kontroll

Hovedinstruks for virksomhetsstyring i Stortingets administrasjon Inkludert forvaltning og kontroll Hovedinstruks for virksomhetsstyring i Stortingets administrasjon Inkludert forvaltning og kontroll Vedtatt av direktør Ida Børresen 18.12.2013 Iverksatt fra 1.1.2014. Side 1 av 16 Hovedinstruks for virksomhetsstyring

Detaljer

Nettverk for tilskudd og EVA-forum 29. oktober 2014

Nettverk for tilskudd og EVA-forum 29. oktober 2014 Nettverk for tilskudd og EVA-forum 29. oktober 2014 Systematisk bruk av evalueringer i oppfølgingen av tilskuddsordninger 24.11.2014 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Tilskudd og Evaluering er to

Detaljer

TILDELINGSBREV TIL FORELDREUTVALGET FOR BARNEHAGER OG FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRINGEN FOR BUDSJETTÅRET

TILDELINGSBREV TIL FORELDREUTVALGET FOR BARNEHAGER OG FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRINGEN FOR BUDSJETTÅRET TILDELINGSBREV TIL FORELDREUTVALGET FOR BARNEHAGER OG FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRINGEN FOR BUDSJETTÅRET 2016 Innhold 1 FORMÅL OG FASTE OPPGAVER FOR UTVALGENE 3 1.1 Foreldreutvalget for barnehager

Detaljer

Strategiplan Haugaland og Sunnhordland politidistrikt

Strategiplan Haugaland og Sunnhordland politidistrikt Strategiplan 2008-2013 Haugaland og Sunnhordland politidistrikt 1 Til alle ansatte Organisasjoner er alltid i utvikling. Det vil i stor grad være opp til oss selv hvordan, og i hvilken retning denne utviklingen

Detaljer

Finstas DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT. Finansministeren 12/1210 PER/ATV/HV Q (.03.2012

Finstas DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT. Finansministeren 12/1210 PER/ATV/HV Q (.03.2012 -03-214:36 Å 22249514» P 1/7 DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT Finansministeren Stortingets kontroll- og konsfitusjonskomite Stortinget 0026 OSLO Deres ref 13.03.2012 Vår ref Dato 12/1210 PER/ATV/HV Q (.03.2012

Detaljer

Instruks for daglig leder. Sykehuset Østfold HF. Behandles i styremøte 24. september 2012

Instruks for daglig leder. Sykehuset Østfold HF. Behandles i styremøte 24. september 2012 Instruks for daglig leder Sykehuset Østfold HF Behandles i styremøte 24. september 2012 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler daglig leders ansvar, oppgaver, plikter og rettigheter. Den er

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 13/4062 26.02.2014

Deres ref Vår ref Dato 13/4062 26.02.2014 Trygderetten Postboks 8022 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 13/4062 26.02.2014 TILDELINGSBREV FOR 2014 - TRYGDERETTEN 1. INNLEDNING Arbeids- og sosialdepartementet presenterer i dette brevet satsingsområder,

Detaljer

Ansvar og fullmakter i Undervisningsbygg Oslo KF

Ansvar og fullmakter i Undervisningsbygg Oslo KF Ansvar og fullmakter i Undervisningsbygg Oslo KF Innhold 1. Formål med dokumentet og foretakets rammebetingelser... 3 2. Del I - Beslutningsnivåene i virksomheten... 3 Ansvar medfører plikt... 3 Undervisningsbygg

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 12/2780-18.09.2013. Endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten fra 1. januar 2014

Deres ref Vår ref Dato 12/2780-18.09.2013. Endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten fra 1. januar 2014 Samtlige departement Statsministerens kontor Deres ref Vår ref Dato 12/2780-18.09.2013 Endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten fra 1. januar 2014 Finansdepartementet har i dag fastsatt endringer

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT 4 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Vitenskaplige høyskoler Deresref Vårref Dato 200705806 28.11.07 Målstruktur for 2008 Om mål- og resultatstyring Av Reglement for økonomistyring i staten 4 fremgår det

Detaljer

INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I NORSK KULTURMINNEFOND

INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I NORSK KULTURMINNEFOND INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I NORSK KULTURMINNEFOND Instruksen er fastsatt av Klima- og miljødepartementet i medhold av 3 i Reglement for økonomistyring i staten og trer i kraft 3. februar

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i resultatenheter. Prosjektplan/engagement letter

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i resultatenheter. Prosjektplan/engagement letter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i resultatenheter Prosjektplan/engagement letter September 2013 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål og problemstillinger... 3 2. Revisjonskriterier...

Detaljer

JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET. Overføringsbrev 2015. Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker

JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET. Overføringsbrev 2015. Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET Overføringsbrev 2015 Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker 12.01.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Mål for 2015... 2 2.1 Hovedmål i justissektoren... 2 2.2

Detaljer

Statsbudsjettet 2016 tildelingsbrev De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK)

Statsbudsjettet 2016 tildelingsbrev De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK) De nasjonale forskningsetiske komiteene Kongens gate 14 0153 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/2581 19.2.2016 Statsbudsjettet 2016 tildelingsbrev De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK) Vi viser til

Detaljer

2. Overordnede mål med angivelse av strategiske utfordringer og satsingsområder

2. Overordnede mål med angivelse av strategiske utfordringer og satsingsområder Konkurransetilsynet Postboks 439 Sentrum 5805 Bergen Deres ref Vår ref Dato 13/2876 30.01.2014 Statsbudsjettet 2014 - Tildelingsbrev 1. Styringsdialogen Nærings- og fiskeridepartementet viser til Prop.

Detaljer

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU US 42/2015 Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan E. Aldal, Hans Chr Sundby, Siri

Detaljer

Veileder. Veileder i internkontroll

Veileder. Veileder i internkontroll Veileder Veileder i internkontroll DFØ 04/2013, 1. opplag Forord God internkontroll understøtter styringen og bidrar til at virksomhetens mål og krav blir oppfylt. Internkontroll handler om å sikre kvalitet

Detaljer

N O T A T. Til: Styret Fra: Rektor Om: Styring og kontroll ved NTNU og behov for internrevisjon

N O T A T. Til: Styret Fra: Rektor Om: Styring og kontroll ved NTNU og behov for internrevisjon NTNU O-sak 31/15 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 02.12.2015 TWB Saksansvarlig: Frank Arntsen Saksbehandler: Trude W. Bersvendsen, Marianne Dyresen, Aud M. Gabrielsen N O T A T Til: Styret

Detaljer

Veileder og verktøy for internkontroll i offentlige anskaffelser. Mona Stormo Andersen Seniorrådgiver Mobil: 948 73 960

Veileder og verktøy for internkontroll i offentlige anskaffelser. Mona Stormo Andersen Seniorrådgiver Mobil: 948 73 960 Veileder og verktøy for internkontroll i offentlige anskaffelser Mona Stormo Andersen Seniorrådgiver Mobil: 948 73 960 Difi har utarbeidet veileder og verktøy implementering av internkontroll Bakgrunn:

Detaljer

Utkast instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS,

Utkast instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, Utkast instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 08.12.2010 Innhold 1 Internrevisjonens formål... 3 2 Organisering, ansvar og myndighet... 3 3 Oppgaver...

Detaljer

Risikostyring Intern veiledning

Risikostyring Intern veiledning Risikostyring Intern veiledning Versjon 1.0 Dette dokumentet er basert på «Risikostyring i staten, håndtering av risiko i mål og resultatstyringen», desember 2008 og «Risikostyring og intern kontroll i

Detaljer

TILDELINGSBREV TIL FORELDREUTVALGET FOR BARNEHAGER OG FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRINGEN FOR BUDSJETTÅRET

TILDELINGSBREV TIL FORELDREUTVALGET FOR BARNEHAGER OG FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRINGEN FOR BUDSJETTÅRET TILDELINGSBREV TIL FORELDREUTVALGET FOR BARNEHAGER OG FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRINGEN FOR BUDSJETTÅRET 2015 Innhold 1 FORMÅL OG FASTE OPPGAVER FOR UTVALGENE 3 1.1 Foreldreutvalget for barnehager

Detaljer

Hva betyr det å ha god styring og kontroll metoder og praksis

Hva betyr det å ha god styring og kontroll metoder og praksis Hva betyr det å ha god styring og kontroll metoder og praksis Helsedirektoratet 25. april 2012 Direktør Marianne Andreassen 26.04.2012 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Direktoratet for økonomistyring

Detaljer

HOVEDREGLER FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN

HOVEDREGLER FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN HOVEDREGLER FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN Fastsatt av høgskolestyret 22.02.2006. Gjelder fra 22.02.2006. Hovedregler for økonomiforvaltningen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning...3

Detaljer

Kapittel 7 Forvaltning av stønadsordninger til privatpersoner

Kapittel 7 Forvaltning av stønadsordninger til privatpersoner Kapittel 7 Forvaltning av stønadsordninger til privatpersoner 7.1 Innledning Kapitlet inneholder bestemmelser om etablering og forvaltning av stønadsordninger til privatpersoner. Formålet med bestemmelsene

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN 2015-2016 Selbu kommune Vedtatt i kommunestyrets møte 17.11.2014, sak 68/14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer