SPESIALREGLEMENT HILLCLIMB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SPESIALREGLEMENT HILLCLIMB"

Transkript

1 2014 SPESIALREGLEMENT HILLCLIMB Avdeling Norges Motorsykkelforbund Sist endret jan 2014 Side 1

2 INNHOLD FELLESDEL FOR ALLE GRENER ANSVAR OG MYNDIGHET DEFINISJONER Spesialreglementer (SR) Regler for Norgesmesterskap og Norges Cup(NM / NC regler) Teknisk reglement (TEKR) Banereglement (BR) Andre bestemmelser (AB) ENDRINGER ELLER TILLEGG TIL SR OG AB Endringer i SR Eventuelle forandringer eller tillegg i AB Endringer i TEKR APPROBASJONER, FORSIKRINGER OG ANDRE AVGIFTER ARRANGØRENS FUNKSJONÆRER OG DERES ANSVARSOMRÅDE Juryen Juryens plikter STEVNELEDEREN TEKNISK KONTROLLANT TIDTAKERE MILJØKONTROLLANT Andre stevnefunksjonærer DELTAGERE Aldersgrenser og kubikkgrenser Lisens og lisenskurs Ansvarshavende Utøver Forsikringer Folketrygden LØPSDOKUMENTER OG PÅMELDINGER Tilleggsregler Ansvar for utfylling og innsendelse Arrangementsnummer Tilleggsreglenes innhold Utøverens rett til tilleggsreglene Akkrediteringer Påmeldinger Avvisning av påmeldinger Uteblivelse fra et løp Refusjon av startavgift og kansellering av en påmelding Etteranmeldinger Offisielle signaler Farlige motorsykler Uønsket adferd ETTER LØPET Resultatlister Forlate arenaen GENERELT REGLEMENT Hillclimb Side 2

3 10.1 Reglementets gyldighetsperiode Motorsykler og grupper Generelt førere Lisens Treningslisens Internasjonal lisens Aldersgrenser Personlig sikkerhetsutrustning Øvrige bestemmelser Startnummer BANE REGLEMENT Baner Start, mål og signal Depot Sikkerhetsoner Teknisk inspeksjon Start av motor i depot Race reglement Gjennomføring av konkurransen Spesial: (Modified og Unlimited,) Standard: (Barn, Verticross 85 og Verticross) Utelukkelse fra runde Avsluttet konkurranse Premiering TEKNISK REGLEMENT Generelle konstruksjonsregler for løpssykler Standard Spesial Motor Drivstoff Chassie Nitrous oxide system Kompressor og turboladning Drivstofftank og drivstoffsystem Hjul Bremser Dekk og slanger Styre Sete Kontrollhåndtak Girmekanisme Karosseri Beskyttelsesdeksel Dødmannsbryter Eksosrør Startanordning Sikkerhetskrav ved bruk av nitromethan som drivstoff Internasjonale konkurranser og statusløp Uttak til Internasjonale Statusløp King of the hill Side 3

4 Skjema 5. Stigeoppsett for verticross og verticross Skjema 6 - Kontroll av hjelmens passform og størrelse Skjema 7 International hjelmstandard Side 4

5 FELLESDEL FOR ALLE GRENER 1. ANSVAR OG MYNDIGHET Forbundsstyret har ansvaret for at det til enhver tid forefinnes gyldige reglementer som nevnt under. Forbundsstyret kan delegere ansvaret for godkjenning av reglementer som nevnt under 2 til nærmeste underliggende ledd. Forbundsstyret skal alltid godkjenne nye grener, klasser og NM / N-cup reglementer. FS kan også vedta nedleggelse av disse. 2. DEFINISJONER 2.1 Spesialreglementer (SR) Spesialreglementer er spesifikke regler som gjelder en eller flere disipliner eller kategorier av løp, og kommer i tillegg til reglene nedfelt i NLR. Bestemmelser i spesialreglementene kan ikke fravike prinsippene i NLR Regler for Norgesmesterskap og Norges Cup(NM / NC regler) Regler for avvikling av NM og NC er en del av grenens spesialreglement, men kan fravike det øvrige reglementet når det gjelder konkurranseform og premiering Teknisk reglement (TEKR) Teknisk reglement er en del av spesialreglementet og skal angi hvilke tekniske regler som gjelder for alle kjøretøy i hver enkelt gren. Hvor intet er angitt i det nasjonale tekniske reglement i en gren, vil det internasjonale tekniske reglement for grenen gjelde Banereglement (BR) Banereglement er en del av spesialreglementet og skal angi hvilke banespesifikke regler som gjelder for alle konkurranse- og treningsbaner i hver enkelt gren. Banereglementene skal i all hovedsak følge de internasjonale banereglementer så langt dette er mulig. Hvor intet er angitt i det nasjonale banereglement i en gren, vil det internasjonale banereglement for grenen gjelde. 2.2 Andre bestemmelser (AB) Utfyllende regler laget av NMF eller NIF som kommer i tillegg til NLR og spesialreglementene. Side 5

6 3. ENDRINGER ELLER TILLEGG TIL SR OG AB 3.1 Endringer i SR Komitèene utarbeider forslag til seksjonsstyret, som vedtar endringer og tillegg. Forbundsstyret skal fatte vedtak om spesialreglement for nye grener. Endringer og tillegg i SR skal tre i kraft fra 1. januar. For typiske vintergrener skal forandringer være godkjent og tre i kraft senest 1. september. Endringer og tillegg med bakgrunn i sikkerhet eller Force Majure kan tre i kraft en uke etter vedtaket og skal publiseres sammen med dato for iverksettelse. Regler som omhandler Norgesmesterskap skal behandles i komité og seksjonsstyre og vedtas av Forbundsstyret. 3.2 Eventuelle forandringer eller tillegg i AB Forbundsstyret (FS) kan, hvor det er nødvendig, foreta endringer eller tillegg til AB. Endringer trer i kraft fra den tid FS bestemmer og publiseres sammen med dato for iverksettelse. For typiske vintergrener skal forandringer være godkjent og tre i kraft senest 1. september. 3.3 Endringer i TEKR Endringer i teknisk reglement godkjennes av de respektive seksjonsstyrer. TEKR skal være vedtatt og tre i kraft fra 1. januar. Ved eventuelle nødvendige tillegg skal endringer tre i kraft en uke etter vedtaket og publiseres sammen med dato for iverksettelse. For typiske vintergrener skal forandringer være godkjent og tre i kraft senest 1. september. I de tilfeller hvor endringene medfører avvikling av klasser eller medfører store endringer, skal endringene først kunne tre i kraft fra 1. januar minst 1 år etter vedtagelsen. 4. APPROBASJONER, FORSIKRINGER OG ANDRE AVGIFTER Ved faste motorsportsanlegg skal det alltid foreligge en dokumentmappe hvor alle godkjenninger og kvitteringer forefinnes. Denne skal fremlegges for kontroll ved forlangende av kontrollmyndighet. Alle klubber tilsluttet NMF skal betale en årlig approbasjonsavgift. Avgiftens størrelse vedtas av FS for hvert enkelt år. Det samme gjelder for ansvarsforsikringen. Alle klubber skal ha kopi av kvitteringene for approbasjons- og forsikringsavgiften liggende i løpsmappen ved hvert enkelt arrangement. Ved enhver treningsaktivitet skal klubbens forsikringskvittering forefinnes. Approbasjoner av nasjonale stevner etter en fastsatt dato ilegges alltid en tilleggsavgift. FS bestemmer hvert år dato for ileggelse av tilleggsavgift og størrelsen på denne avgiften. NMFs styre kan videre Side 6

7 ilegge avgifter og straffer ved avlysninger o.l. av nasjonale løp. 5. ARRANGØRENS FUNKSJONÆRER OG DERES ANSVARSOMRÅDE 5.1 Juryen For å kunne være enmannsjury ved statusløp, må man minst inneha en jury-b lisens innen MX, ER eller Dragracing. 5.2 Juryens plikter For å kunne være jury ved nasjonale mesterskap, må jury inneha gyldig jurylederlisens. For å kunne være jury ved åpne løp, må man minst inneha gyldig jury-a lisens. Jury skal påse følgende: - Foreta eventuelle nødvendige forandringer av TR etter kunngjøringen å forsikre seg om at alle deltakende kjørere har blitt informert om slike, se NLR 50.2 og Stevnets sekretær skal avgi rapport om at alle deltakerne og lisenspliktige funksjonærer har sine respektive lisenser, medlemskort og konkurransekjøretøy i orden. - Stevneleder skal avgi rapport om at alle forholdsregler er tatt for at løpet kan avvikles på en tilfredsstillende måte - Rapport om den sikkerhetsmessige og medisinske standarden ved arrangementet - Kontroll av den offisielle tillatelsen fra lokale myndigheter og NMF til å kjøre stevnet og arrangørens ansvarsforsikring. Ved slutten av stevnet skal referee sammen med stevneleder skrive under løpets offisielle resultatlister. Ved statusløp skal referee sende alle dokumenter i forbindelse med eventuelle protester til NMF innen 72 timer etter løpets avvikling. Jury skal føre protokoll fra arrangementet. Denne skal gi en detaljert beskrivelse av alle straffer som er ilagt, avgjørelser i forbindelse med alle protester som er mottatt (kopi av protester skal vedlegges), detaljer omkring eventuelle ulykker, eventuelle uregelmessigheter, juryens vurdering av arrangementet og andre forhold som kan være verd å nevne. 5.3 STEVNELEDEREN For å kunne være stevneleder må man inneha stevnelederlisens i MX, ER eller Dragracing. Stevnelederen er juridisk ansvarlig for arrangementet og er ansvarlig for en behørig og effektiv avvikling av konkurransen. Han/hun kan ikke ved statusløp være lagleder. Side 7

8 Stevneleders viktigste oppgaver er: Sørge for at banen er i god forfatning, påse at alle funksjonærer er til stede og er klare til å utføre sine funksjoner og påse at sikkerheten inklusive sanitetstjenesten er i orden. Kontrollere deltakernes identitet og påse at deltakernes sykler er riktig nummerert, samt å forvisse seg om at det ikke er noe som forhindrer en kjører fra å delta i løpet, som f.eks. suspensjon, diskvalifikasjon eller annet som forbyr ham å kjøre. Utsette et løp hvis det er viktig for sikkerheten eller i andre tilfeller av "force majeure", ev. å fortsette med utbedringer av baneforholdene. Han/hun kan eventuelt stoppe et løp før tiden eller avlyse deler av/hele løpet av sikkerhetsmessige grunner eller force majeure. Nekte en kjører eller et kjøretøy å delta i et løp hvis stevneleder på bakgrunn av reglementer eller av sikkerhetsmessige hensyn. Forvisse seg om at NMFs regler følges. Han/hun kan ilegge sanksjoner mot deltagere så langt reglementer tillater eller foreslå sanksjoner overfor juryen. Sørge for å få fjernet fra banen og dens umiddelbare nærhet alle personer som unnlater å følge ordre fra en funksjonær i tjeneste. Underrette jury om alle avgjørelser som skal tas eller allerede er tatt, og om alle protester som er overlevert. Skaffe til veie alle rapporter fra tidtakere og andre utøvende funksjonærer, og all den informasjon som er nødvendig for å kunne legge fram sin rapport for juryen. Dessuten skal han/hun sørge for å få godkjent løpets resultater. Stevneleder kan ilegge straffer i henhold til NLR, straffereglementet og/eller SR. Straffen kan være bot inntil kr og advarsel (gult kort). Slike straffer skal alltid rapporteres til referee. Er forseelsen så alvorlig at straffen bør være større enn stevneleder har kompetanse til å ilegge, skal saken avgjøres av referee, eventuelt overlates til NMF. Etter løpet skal stevneleder sørge for at alle skriftlige rapporter og godkjente resultatlister sendes NMF innen 72 timer. 5.4 TEKNISK KONTROLLANT For å kunne være teknisk kontrollant må man inneha teknisk kontrollantlisens i MX, ER eller Dragracing Den tekniske kontrollanten, som utnevnes av arrangørklubben, plikter å se til at konkurransekjøretøy og bekledning er i overensstemmelse med nasjonale regler og tilleggsregler. Han/ hun skal forestå eventuelle etterkontroller pålagt av jury. Teknisk kontrollants oppgaver varer fra teknisk kontroll starter og til all protesttid er utløpt. Side 8

9 5.5 TIDTAKERE Tidtakerne som er oppnevnt til et statusløp eller et rekordforsøk må være kvalifisert til å bruke tidtakerutstyret. De må ha fått nødvendig opplæring i bruk av tidtagerutstyr og resultatprogram. 5.6 MILJØKONTROLLANT Miljøsjefen, som kan bli oppnevnt av NMF, er ansvarlig for alle miljømessige forhold. Miljøsjefens oppgaver er: - Å forsikre seg om at Miljøreglement blir fulgt. - Å ha tilgang til all informasjon om løpet, og å kunne gi anbefalinger både før, under og etter løpet til jurypresidenten eller stevnelederen om alle sider ved arrangementet som er av miljømessig betydning. - Han/hun er berettiget til å konferere med jury. - Å utarbeide en rapport basert på miljøutvalgets sjekkliste, og sende denne til NMFs sekretariat med kopi til referee eller stevnelederen. - Å stille opp på kurs og seminarer for å lære opp arrangører, funksjonærer og førere i de forskjellige grenene. 5.8 Andre stevnefunksjonærer Andre stevnefunksjonærer er underlagt stevneleders ansvar og skal utføre de oppgaver stevneleder har tildelt vedkommende. Slike funksjonærer har ingen selvstendig myndighet til å bestraffe deltagere, men skal rapportere alle nødvendige hendelser til stevneleder. Slike funksjonærer kan også bli pålagt å avgi forklaringer til referee om nødvendig. 6. DELTAGERE 6.1 Aldersgrenser og kubikkgrenser Følgende minimumsalder gjelder for motorsykkelsport i Norge. For flere grener gjelder egne lister over godkjente kjøretøy (se forskrifter for barneidrett for Motorsporten i NMF) og for andre gjelder minimumskubikk og i tillegg gjelder kjøretøy som står på godkjenningslisten. Fra fylte 5 år Inntil 60 ccm laveffekt gjelder inntil 185 ccm laveffekt Inntil 80 ccm Fra det år man fyller 7 år inntil 65 ccm Side 9

10 Fra det år man fyller 8 år Fra det år man fyller 10 år Fra det år man fyller 12 år Fra det år man fyller 13 år Fra det år man fyller 14 år Fra det år man fyller 16 år Inntil 200 ccm inntil 85ccm 2 T/150 ccm 4T Motocross, Hillclimb, ATVCross, Speedway, Dragracing Asfalt inntil 380 ccm inntil 125 ccm Fri ccm Inntil 125ccm 2 T/250 ccm 4T godkjente ATVCross kjøretøy) Inntil 600 ccm luftkjølt Fri ccm Snøscooter, FMX, FSX Hillclimb - Modified klasse Fra det år man fyller 18 år Hillclimb - Unlimited klasse Kjørere over 50 år må sammen med lisenssøknaden legge ved en legeattest (inkludert et elektrokardiogram) utstedt av en lege. Nedre aldersgrense relaterer seg til det år en fører fyller år, bortsett fra 5 års grensen som gjelder fra man har fylt 5 år. Øvre aldersgrense gjelder ut det kalenderåret vedkommende fyller år. 6.2 Lisens og lisenskurs Alle som kjører med kjøretøy i regi av en klubb tilsluttet NMF skal løse lisens. Dette er enten lisenser som kan løses ved frammøte og gjennomgå en sikkerhetsopplæring eller lisens hvor man må gjennomføre lisenskurs/debutantkurs og godkjent legesjekk inkl. en egenerklæring. En lisens som løses ved frammøte må fylles korrekt ut med alle opplysninger og signeres av utøver og foresatte om utøveren er under 18 år. En lisenssøknad signert av klubb, kurslærer, lege og utøver selv, sammen med korrekt betaling, skal foreligge før lisens utstedes Side 10

11 Lisenskursene holdes i regi av klubber i NMF med godkjente kurslærer for grenen. Lisenssøknader sendes NMF på standardisert skjema. 6.3 Ansvarshavende Ved trening (utenom konkurranser), oppvisninger, rekrutteringsaktivitet og konkurranser skal utøvere under 16 år ha med seg en ansvarshavende person (foreldre eller annen myndig person). Den ansvarshavende kan ikke delta i samme trening/løp. Den ansvarshavende skal være medlem i en NMF-tilsluttet klubb og ha gjennomgått NMFs lisenskurs (teoridel). Klubben skal før treningen kontrollere utøverens og ansvarshavendes lisens og medlemskort. Ansvarshavende skal ente ha utskrift av at de har kompetanse på teoridelen av lisenskurset ved at de har lisenssøknadsskjema, har lisens eller utskrift av kompetansen på annen måte (bekreftelse fra egen klubb, utskrift av kompetanseregisteret i PP eller lignende). Utøver og ansvarshavende er ansvarlig for at kjørerens kjøretøy og personlig utstyr er i reglementert forfatning i henhold til forskrifter og teknisk reglement. Den ansvarshavende skal i likhet med kjøreren rette seg etter gjeldende reglement, tilleggsregler, banereglement og lignende. Brudd på disse bestemmelsene kan medføre startforbud, treningsforbud, utelukkelse eller disiplinær forføyning mot kjøreren. Den ansvarshavende skal ha ansvar for kun en kjører under konkurranser. Under trening, oppvisning og rekrutteringstiltak kan ansvarshavende ha ansvar for to kjørere. På spesielle treningsleire kan kravet om ansvarshavende fravikes under følgende forutsetninger: Treningsleiren er godkjent av NMF og gjennomføres etter på forhånd godkjente bestemmelser og program. Treningsleiren omfatter mer enn en dag. Sanitetspersonell og ambulanse er til stede Utøvere, ansvarshavende og klubblederne skal rette seg etter arrangørens anvisninger om hvor de skal oppholde seg under treninger, treningssamlinger og eventuelle løp Klubbansvarlig ved treninger (utenom løp) Alle klubber som har bane hvor det kjøres trening på skal ha en treningsleder med minimum aktivitetslederkompetanse som ansvarlig for treningen. Denne person er ansvarlig for at alle som kjører på banen har lisens og medlemskort samt instruere eventuelt nye personer som kommer til banen, inkl. å ha opplæring for de som løser lisenser. Ved skade skal klubbansvarlig protokollføre dette og sende skademeldingsskjema til NMF. Ansvarshavende skal også protokollføre antall førere som trener og føre dette inn på NMFs treningsregistreringsskjema. 6.4 Utøver Dette punktet gjelder i konkurranser, trening til konkurranser og i treninger utenom konkurranser. Side 11

12 En lisensiert utøver uansett lisenstype er til enhver tid underlagt de lover og regler som gjelder for Motorsportforbundet (NMF) se også NLR pkt. 3. En utøver plikter å yte sitt beste og opptre på en rettskaffen måte, samt følge de sportslige regler og forordninger som gjelder og etterkomme beskjeder og pålegg fra funksjonærer, NMF, NIF og andre som har myndighet til de i henhold til reglementene og forskriftene. En utøver er også ansvarlig for sine team medlemmer og hjelpere. Utøveren plikter også å være fysisk og mentalt skikket til å delta. Samt påse at kjøretøyet og utstyr til enhver tid tilfredsstiller kravene i teknisk reglement. En utøver som starter i et løp, men som ikke gjør et ærlig forsøk på å kjøre etter beste evne, skal utelukkes fra konkurransen og kan ilegges straff av juryen. 6.5 Forsikringer En utøver er forsikret når alle formaliteter er i orden og når utøveren har betalt riktig lisens, kjøre på godkjent bane/område, i regi av en klubb tilsluttet NMF og at aktiviteten er ledet av en aktivitetsleder for grenen. Alle lisenser har en forsikringsdekning i henhold til den aktuelle lisenstype vedkommende har betalt for angjeldende år. For Radiostyrt bil har ikke forsikring gjennom lisensen for de over 13 år. For alle NMFs grener som har aktive for barn under 13 år gjelder NIFs forsikringsvilkår for alle barn i Norsk Idrett Folketrygden En utøver må også være registrert og tilhøre folketrygden for at forsikringen skal gjelde. For utlandske førere må disse ha lisens som dekker minimumskravene til det FIM, UEM eller Norske Myndigheter setter som krav. 7. LØPSDOKUMENTER OG PÅMELDINGER 7. 1 Tilleggsregler Ansvar for utfylling og innsendelse Stevneleder skal sørge for at utfylte tilleggsregler er sendt inn for godkjenning i god tid og senest 30 dager før løpet skal gå. Tilleggsreglene skal sendes NMF og grenkomiteen som skal godkjenne disse Arrangementsnummer Komiteen skal sende de godkjente TR til NMFs sportsavdeling som så vil tildele arrangøren arrangementsnummer. Side 12

13 Alle arrangement i regi av NMF, løp og oppvisninger, skal ha et verifiseringsbrev fra NMF hvor arrangementets arrangementsnummer er angitt. Dette verifiseringsbrevet skal legges ved søknad om polititillatelse. Uten dette verifiseringsbrev, er arrangementet ikke godkjent av NMF og vil ikke gå inn under forsikringsordningen. NB. Det er arrangørens ansvar å påse at tilleggsregler blir sendt inn i god tid. Blir tilleggsreglene sendt inn for sent, kan dette medføre at arrangøren ikke mottar sitt verifiseringsbrev tidsnok til å kunne få polititillatelse til arrangementet. Ved for sent innkommet tilleggsregler kan tilleggsavgift tilkomme Tilleggsreglenes innhold TR skal settes opp i samsvar med standardmal for vedkommende gren Utøverens rett til tilleggsreglene TR skal sendes alle påmeldte førere på en slik måte at alle har mottatt dem i god tid før stevnet, dog senest 15 dager før løpet. Publisering av godkjente TR kan enten skje ved post eller legges ut på internett. 7.2 Akkrediteringer Arrangøren skal sørge for at alle funksjonærer er ført opp på en funksjonærliste. Alle utøvere skal ha sjekket inn og signert påmeldingsskjema og akkrediteringsskjema. Enhver arrangør kan kreve at presse akkrediterer seg. Akkrediterte presse skal gis vilkår som gjør det mulig for ham/henne å utføre sine profesjonelle oppgaver. Akkrediterte pressefolk skal skriftlig forplikte seg til å rette seg etter regler, vilkår og begrensninger som arrangøren har for å ivareta sikkerheten og gjennomføringen av arrangementet. Presseakkreditering utstedes på egen risiko. Respekteres ikke pålegg fra arrangøren vil dette medføre øyeblikkelig inndragelse av akkrediteringen. 7.3 Påmeldinger Påmeldinger til nasjonale løp kan, såfremt spesialreglementet ikke sier noe annet, sendes direkte til arrangøren så snart terminlisten er offentliggjort. Påmeldingsfristen er 15 dager før løpet om ikke annet er bestemt i NM reglement eller TR Skriftlig: Påmeldingen skal enten skje til hvert enkelt løp eller som en seriepåmelding. Påmelding skal gjøres på et NMF-godkjent påmeldingsskjema og være underskrevet av utøveren. Elektronisk: Side 13

14 Skjer påmelding via internett skal slik påmelding skje via personlig profil i idrettens datasystem. Frem til personlig profil er operativ, kan påmeldingen skje via e-post. Slik påmelding er like bindende. 7.4 Avvisning av påmeldinger Individuelle påmeldinger kan bli avvist, enten av den føderasjonen som har utstedt kjørerens lisens, NMF eller arrangøren, under forutsetning av at TR og de respektive regler for vedkommende gren følges. Skriftlig beskjed om en avvisning må sendes til deltakeren senest 72 timer etter påmeldingsfristens utløp. En utøver som mener at påmeldingen har blitt urettferdig avvist, og som på grunn av dette finner seg forbigått, kan appellere eller legge inn en protest i overensstemmelse med reglene i gjeldende gren. NMF kan avvise en påmelding eller nekte en utøver deltagelse, når løp kolliderer med mesterskapsløp eller representasjons-kjøring. NMF kan også forby kjørere å delta på løp samme dag eller inntilliggende dager for utøvere som er uttatt til representasjonskjøring. Mot beslutninger som nevnt i dette ledd kan det ikke protesteres eller appelleres. 7.5 Uteblivelse fra et løp En kjører som er påmeldt i et løp og som ikke kan delta, må informere arrangøren om dette så snart som mulig og oppgi en akseptabel og gyldig grunn. I Norgesmesterskap skal arrangør og andre som påmeldingen er sendt til ha beskjed om avbud. Hvis utøveren ikke melder avbud, eller hvis grunnen som gis erklæres ugyldig, skal stevnelederen rapportere utøveren til juryen ved løpet, og denne kan ilegge straffegebyr i tråd med tilleggsreglene. En utøver som ikke deltar i et løp utøveren er påmeldt til og som samme dag deltar i et annet løp uten å ha fått godkjennelse fra arrangøren eller NMF får sin lisens automatisk suspendert i inntil to uker. NMF skal innen fristens utløp ha behandlet saken og tatt beslutning på om det skal ilegges en administrativ forføyning. 7.6 Refusjon av startavgift og kansellering av en påmelding De avgifter som er betalt for deltakelse i et løp, skal beholdes av arrangøren hvis kjøreren blir utelukket for brudd på reglementet. Suspensjon, diskvalifikasjon, utestenging eller eksklusjon innebærer kansellering av alle påmeldinger fra den straffede personen for den perioden som straffen gjelder. I slike tilfeller skal arrangører eventuelt refundere avgifter som allerede er betalt. 7.7 Etteranmeldinger Utøvere som melder seg på et løp etter at påmeldingsfristen er utløpt kan ilegges en Side 14

15 etteranmeldingsavgift om ikke annet står nevnt i grenens konkurransereglement. 8.1 Offisielle signaler Offisielle signaler skal gis med hjelp av flagg, tavler eller lys. Nøyaktig beskrivelse av dette finnes i de gjeldende spesialreglementene for hver enkelt gren. Alle deltagere plikter å rette seg etter de signaler som gis fra stevneledelsen. Brudd på denne regelen kan medføre diskvalifikasjon. Er forseelsen alvorlig skal denne rapporteres til NMF som da vil avgjøre om saken skal avgjøres ved administrativ forføyning eller anmeldes til Domsutvalget. 8.2 Farlige motorsykler Stevnelederen eller referee kan når som helst under stevnet, utelukke en motorsykkel som anses å kunne utgjøre en fare på grunn av konstruksjonen eller tilstanden. 8.3 Uønsket adferd Enhver deltager skal respektere pålegg og andre direktiver gitt av arrangøren. Dårlig/uønsket adferd skal ilegges straff. 9. ETTER LØPET 9.1 Resultatlister Arrangøren skal så raskt som mulig offentliggjøre den preliminære resultatlisten. På resultatlisten skal det angis når den er offentliggjort og når protestfristen utløper. 9.2 Forlate arenaen Ingen utøver bør forlate arenaen før protestfristen i egen klasse er utløpt. Skulle en utøver forlate arenaen før protesttiden er utløpt, taper utøveren enhver rett til å protestere på resultatlisten. GENERELT REGLEMENT Hillclimb Hillclimb defineres som en konkurranse hvor førerens dyktighet samt motorsykkelens oppbygning og motorkraft danner grunnlag for resultatet. Hillclimb er en akselerasjonskonkurranse i naturlig terreng fra et punkt til et annet opp en bratt bakke. Resultatene settes opp på bakgrunn av oppnådd tid, distanse eller utfall i eliminering. Side 15

16 10.1 Reglementets gyldighetsperiode Reglementet trer i kraft fra og gjelder til nytt publiseres Motorsykler og grupper Motorsykler som tillates brukt skal være i overensstemmelse med generelle regler, teknisk reglement og aktuelt klassereglement. Hillclimb kjøres i 2 Grupper: 1. Standard 2. Spesial (For spesifikasjoner, se teknisk reglement) 10.3 Generelt førere Lisens Motorsportlisens for Hillclimb er påkrevet Treningslisens Kan kun benyttes på treninger, ikke i konkurranse. Kun gyldig i Norge Internasjonal lisens Konkurranselisens som kreves for kjøring utenfor Norden. Utstedes av NMF Aldersgrenser Standard: Spesial: 14 år Inntil 125 ccm 16 år Fri ccm Fra det år man fyller 16 år (Modified) Fra det år man fyller 18 år (Unlimited) NB Det kjøres IKKE konkurranse for utøvere under 11 år. For øvrig vises det til barneidrettsbestemmelsene vedrørende aldersgrenser Personlig sikkerhetsutrustning Side 16

17 Sikkerhetsutrustning skal være i henhold til FIM`s krav i Motocross Øvrige bestemmelser Fører skal: Ha gjennomgått førermøte før start. Rette seg etter de instruksene som er gitt angående sikkerhet. Enhver fører har selv ansvar for å oppfylle disse punkter og vil få startnekt hvis han/hun har mangelfullt utstyr Startnummer Faste startnummer tildeles innen 1. februar. På bakgrunn av ønsker fra førerne. Førere som mangler startnummer, får tildelt nummer av arrangør. Ønsket startnummer mailes til grenkontakt. KOTH (King of the hill) fra foregående år i respektive klasser, skal ha rød bakgrunn og nr 1 for Unlimited og 101 for Modified for neste sesong. Bakgrunnsfarge er fritt. Inntil 2 førere kan stille på samme motorsykkel. Det må da skiftes nummerplater for hvert run. BANE REGLEMENT 10.4 Baner Treninger og konkurranser må avvikles på baner som er godkjent for formålet av NMF Start, mål og signal Start og mål skal være tydelig merket. Startprosedyre opplyses på førermøtet. Grønne flagg markerer klar bane, røde flagg markerer ingen kjøring tillat i banen tillat Verticross skal benytte dobbel startgrind i elimineringen Depot Alle deltagere skal ha en tildelt depotplass hvor konkurransekjøretøyet (-ene) skal oppbevares når de ikke er i bruk i konkurransen. Depot skal være av en størrelse og utforming som gjør at førere uten problem kan komme seg til start. All kjøring med motoriserte kjøretøy på konkurranseområdet utgjør en sikkerhetsrisiko for utøvere, Side 17

18 funksjonærer og publikum. All unødvendig kjøring på konkurranseområdet er forbudt for alle typer kjøretøy. Med unødvendig kjøring menes all kjøring som ikke er konkurransekjøring eller direkte relatert til kjøring av konkurransekjøretøy mellom bakke og depot. Konkurransekjøretøy skal kun brukes som konkurransekjøretøy, og under ingen omstendighet brukes som transportmiddel på konkurranseområdet. Det anbefales at det tilrettelegges for publikumstilgang i depot Sikkerhetsoner Avskjerming mot publikum skal bestå av en fysisk sperre som hindrer sykkelen å forlate banetraseen. En slik fysisk sperre er ikke nødvendig om publikumsområdene ligger bak startområdet Teknisk inspeksjon Alle motorsykler må godkjennes i teknisk kontroll før de er klare til start. Teknisk kontroll skal ha spesielt fokus på sikkerhetsdetaljer samt om motorsykkelen samsvarer med Teknisk reglement og klassereglementet for den klassen motorsykkelen er påmeldt. Samsvarer ikke motorsykkelen med klassereglementet skal den ikke godkjennes til bruk i klassen, men føreren skal da gis mulighet til å klasse om til en klasse hvor motorsykkelen eventuelt samsvarer med klassereglementet. Inntil to førere kan stille med en og samme motorsykkel. En fører kan stille i flere klasser. Hvis en motorsykkel blir utsatt for betydelige påkjenninger ifm et forsøk, skal teknisk kontrollant besiktige kjøretøyet før videre deltagelse i konkurransen Start av motor i depot Dødmannsbryter/-snor skal til enhver tid være festet til den personen som betjener motorsykkelen, med unntak av for de motorsykler som er fritatt fra krav om dødmannssnor. For å begrense støy skal unødvendig start og rusing ikke forekomme, ved behov skal arrangøren henvise til egnet område Race reglement Gjennomføring av konkurransen Spesial: (Modified og Unlimited,) Startrekkefølge bestemmes av arrangør. Inntil 2 førere pr motorsykkel, se krav til startnummer. Side 18

19 Alle deltakere kjører minimum 3 omganger. Arrangøren må registrere tid/distanse på hver fører i hvert run. For å få et tidsresultat må fører og motorsykkel passere mållinjen sammen. Tidtaking skal være elektronisk og skal angi tid med 1/100 sekunds nøyaktighet. Distanse skal angis med 1/10 dels meters nøyaktighet. Motorsykkelen må forlate startlinjen for egen maskin. En fører som forlater startlinjen før startsystemet er aktivert, eller før starterens signal, vil få sitt run strøket. Et run pågår helt til fører og motorsykkel passerer mål, til motoren stopper, til motorsykkelen bryter banemarkeringen eller til føreren og motorsykkelen skiller lag (å skille lag defineres som at føreren berører bakken med begge beina på samme side av motorsykkelen). Om fører og motorsykkel ikke passerer mål, får deltakeren meterangivelse til det punktet hvor forakselen befinner seg, være seg fører og motorsykkel skiller lag (se definisjon over), hvor motoren stopper eller til det stedet hvor motorsykkelen bryter banemarkeringen. Vinner er den føreren som har den laveste tiden, eller lengste distanse om ingen av førerne får tidsresultat. Hvis to førere har likt resultat blir den prioritert som har de to beste forsøk (evt tre osv). Startmetode: Flying start, flagg eller lyssignal. Starteren er faktadommer, dvs den som tar alle avgjørelser ved starten. Starterens avgjørelser er endelige og kan ikke protesteres på Standard: (Barn, Verticross 85 og Verticross) Standardklassen kan kjøres som singelrun som i evt. Verticross. Startrekkefølge bestemmes av arrangør. Barn: Kjører singlerun, x antall omganger i egnet trase, ingen rangering, alle premieres. Verticross 85: Kjører 2 individuelle kvalifiseringsomganger (seeding) + utslagsstige. Maks 16 stige. Se gjennomføring av Verticross under. Kun en fører pr motorsykkel. Verticross: Kjører 2 individuelle kvalifiseringsomganger (seeding) + utslagsstige. Maks 16 stige. Deltakerne rangeres på tid/lengde ut i fra beste resultat og gis et seedingnummer. Kun en fører pr motorsykkel. Arrangøren må registrere tid/distanse på hver fører i hvert run. Unntatt er elimineringen, da skal det kun registreres vinner. For å få et tidsresultat må fører og motorsykkel passere mållinjen sammen. Tidtaking skal være elektronisk og skal angi tid med 1/100 sekunds nøyaktighet. Distanse skal angis med 1/10 dels meters nøyaktighet. Side 19

20 Motorsykkelen må forlate startlinjen for egen maskin. En fører som forlater startlinjen før startsystemet er aktivert, eller før starterens signal, vil få sitt run strøket. Et run pågår helt til fører og motorsykkel passerer mål, til motoren stopper, til motorsykkelen bryter banemarkeringen eller til føreren og motorsykkelen skiller lag (å skille lag defineres som at føreren berører bakken med begge beina på samme side av motorsykkelen). Om fører og motorsykkel ikke passerer mål, får deltakeren meterangivelse til det punktet hvor forakselen befinner seg, være seg fører og motorsykkel skiller lag (se definisjon over), hvor motoren stopper eller til det stedet hvor motorsykkelen bryter banemarkeringen. Førerne settes opp i elimineringsstige ut i fra antall og seedingnummer. Maks 16 stige. Se vedlegg Skjema 5 for stigeoppsett. Føreren som er best seedet får til enhver tid velge startspor. Untatt er finaler hvor det trekkes om startspor. Etter hvert elimineringsrun vil førernes seedingnummer fra kvalifiseringen avgjøre endelig plassering i utslått pulje. Laveste seedingnummer gir beste plassering i eliminert pulje. Det kjøres bronsjefinale mellom semifinale og finale. Vinner av et elimineringsrun er den føreren som har den laveste tiden, eller lengste distanse om ingen av førerne får tidsresultat. Hvis to førere har likt resultat blir den prioritert som har laveste seedingnummer. Vinner av konkurransen er den som slår ut sin motstander i elimineringens finale. Om ingen av førerne kommer opp bakken i finalen vil føreren med lengst distanse være vinner. Hvis førerne oppnår likt resultat i finalen blir den prioritert som har laveste seedingnummer Motorsykkelen må forlate startlinjen for egen maskin. En fører som forlater startlinjen før startsystemet er aktivert, eller før starterens signal, vil få sin runde strøket. Startmetode: Kvalifisering: Flying start, flagg eller lyssignal. Eliminering: Startgrind. Starteren er faktadommer, dvs den som tar alle avgjørelser ved starten. Starterens avgjørelser er endelige og kan ikke protesteres på Utelukkelse fra runde Hvis motorsykkelen er ulovlig i henhold til reglement medfører dette utelukkelse fra runde. Hvis fører/mekaniker er synlig ruset eller har annen uakseptabel atferd, medfører dette utelukkelse fra runde. Slike tilfelle blir behandlet i tråd med gjeldende regler Avsluttet konkurranse Hver konkurranse avsluttes for seg, og kan ikke kjøres ferdig ved et senere arrangement. Side 20

SPESIALREGLEMENT. Enduro Spesial. Avdeling Norges Motorsykkelforbund Sist endret jan 2015

SPESIALREGLEMENT. Enduro Spesial. Avdeling Norges Motorsykkelforbund Sist endret jan 2015 2015 SPESIALREGLEMENT Enduro Spesial Avdeling Norges Motorsykkelforbund Sist endret jan 2015 1 INNHOLD Fellesdelen side 5-15 Konkurransereglementet side 16-21 Fellesdelen til spesialreglementene Vedtatt

Detaljer

NASJONALE SPESIALREGLER VANNJET. oppdatert januar 2013

NASJONALE SPESIALREGLER VANNJET. oppdatert januar 2013 NASJONALE SPESIALREGLER VANNJET 2013 oppdatert januar 2013 1 Innhold FELLESDELEN 5 1. ANSVAR OG MYNDIGHET 5 2. DEFINISJONER 5 2.1 Spesialreglementer (SR) 5 2.1.1 Regler for Norgesmesterskap og Norgescup

Detaljer

SPESIALREGLEMENT TRIAL. Avdeling Norges Motorsykkelforbund

SPESIALREGLEMENT TRIAL. Avdeling Norges Motorsykkelforbund SPESIALREGLEMENT TRIAL Avdeling Norges Motorsykkelforbund Spesialreglement trial Sist endret november 2011 gjeldende fra 2012 INNHOLD Fellesdelen side 12 Fellesdelen til spesialreglementene er vedtatt

Detaljer

ATV/Quad Enduro Spesial

ATV/Quad Enduro Spesial SPESIALREGLEMENT ATV/Quad Enduro Spesial QuickTimeª and a decompressor are needed to see this picture. Avdeling Norges Motorsykkelforbund Spesialreglement ATV/Quad Enduro Spesial Sist endret 2012 Fellesdelen

Detaljer

SPESIALREGLEMENT Motocross og Speedcross 2010

SPESIALREGLEMENT Motocross og Speedcross 2010 SPESIALREGLEMENT Motocross og Speedcross 2010 Avdeling Norges Motorsykkelforbund Sist endret april 2010 INNHOLD Fellesdelen Konkurransereglementet NM reglement NC reglement Banereglement Teknisk Reglement

Detaljer

SPESIALREGLEMENT RUNDBANE BÅT. Avdeling Norges Båtsportforbund Sist endret jan 2016

SPESIALREGLEMENT RUNDBANE BÅT. Avdeling Norges Båtsportforbund Sist endret jan 2016 2016 SPESIALREGLEMENT RUNDBANE BÅT Avdeling Norges Båtsportforbund Sist endret jan 2016 1 Innhold 1. ANSVAR OG MYNDIGHET... 5 2. DEFINISJONER... 5 2.1 Spesialreglementer (SR)... 5 2.1.1 Regler for Norgesmesterskap

Detaljer

SPESIALREGLEMENT. Avdeling Norges Motorsykkelforbund Sist endret jan 2015

SPESIALREGLEMENT. Avdeling Norges Motorsykkelforbund Sist endret jan 2015 2015 SPESIALREGLEMENT Motocross og Speedcross 2015 Avdeling Norges Motorsykkelforbund Sist endret jan 2015 INNHOLD Fellesdelen Konkurransereglementet NM reglement NC reglement Banereglement Teknisk Reglement

Detaljer

SPESIALREGLEMENT Enduro Etappe

SPESIALREGLEMENT Enduro Etappe 2015 SPESIALREGLEMENT Enduro Etappe Avdeling Norges Motorsykkelforbund Sist endret jan 2015 1 INNHOLD Fellesdelen side 7-17 Konkurransereglementet side 18-42 Fellesdelen til spesialreglementene Vedtatt

Detaljer

SPESIALREGLEMENT. Avdeling Norges Motorsykkelforbund Sist endret jan 2016

SPESIALREGLEMENT. Avdeling Norges Motorsykkelforbund Sist endret jan 2016 2016 SPESIALREGLEMENT Motocross og Speedcross 2016 Avdeling Norges Motorsykkelforbund Sist endret jan 2016 INNHOLD Fellesdelen Konkurransereglementet NM reglement NC reglement Banereglement Teknisk Reglement

Detaljer

SPESIALREGLEMENT ATV/QUAD Cross

SPESIALREGLEMENT ATV/QUAD Cross 2014 SPESIALREGLEMENT ATV/QUAD Cross Avdeling Norges Motorsykkelforbund Godkjent januar 2014 1 Spesialreglement ATV/Quad Cross Sist endret: 10. februar 2014 Fellesdelen til spesialreglementene Vedtatt

Detaljer

SPESIALREGLEMENT TRIAL. Avdeling Norges Motorsykkelforbund Godkjent januar 2014

SPESIALREGLEMENT TRIAL. Avdeling Norges Motorsykkelforbund Godkjent januar 2014 2014 SPESIALREGLEMENT TRIAL Avdeling Norges Motorsykkelforbund Godkjent januar 2014 Spesialreglement trial Sist endret januar 2014 gjeldende fra 2014 INNHOLD Fellesdelen side 12 Fellesdelen til spesialreglementene

Detaljer

NASJONALE SPESIALREGLER CIRCUIT

NASJONALE SPESIALREGLER CIRCUIT NASJONALE SPESIALREGLER CIRCUIT 2015 1 Revidert Januar 2015 Innhold Innhold Innhold... 2 1. ANSVAR OG MYNDIGHET... 5 2. DEFINISJONER... 5 2.1 Spesialreglementer (SR)... 5 2.1.1 Regler for Norgesmesterskap

Detaljer

SPESIALREGLEMENT TRIAL. Avdeling Norges Motorsykkelforbund Godkjent januar 2014, med justeringer i mars 2014

SPESIALREGLEMENT TRIAL. Avdeling Norges Motorsykkelforbund Godkjent januar 2014, med justeringer i mars 2014 2014 SPESIALREGLEMENT TRIAL Avdeling Norges Motorsykkelforbund Godkjent januar 2014, med justeringer i mars 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ANSVAR OG MYNDIGHET... 11 2. DEFINISJONER... 11 2.1 Spesialreglementer

Detaljer

SPESIALREGLEMENT TRIAL. Avdeling Norges Motorsykkelforbund

SPESIALREGLEMENT TRIAL. Avdeling Norges Motorsykkelforbund 2015 SPESIALREGLEMENT TRIAL Avdeling Norges Motorsykkelforbund INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ANSVAR OG MYNDIGHET... 6 2. DEFINISJONER... 6 3. ENDRINGER ELLER TILLEGG TIL SR OG AB... 6 4. APPROBASJONER, FORSIKRINGER

Detaljer

Spesialreglement FMX

Spesialreglement FMX Spesialreglement FMX Innholdsfortegnelse 050. GENERELT FMX REGLEMENT 051. SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR NORGESMESTERSKAP 052. FMX BANEREGLEMENT 050.1 GENERELL UNDERLEGGELSE OG BESTEMMELSER 050.1.1 Definisjon

Detaljer

Spesialreglementer for snøscooter

Spesialreglementer for snøscooter Spesialreglementer for snøscooter 2015 Side 1 Side 2 Innhold Side 3 1. SPESIALREGLEMENT FOR SNØSCOOTER... 14 1.1. GENERELT 14 1.2. LISENSER 14 2. REGLER FELLES FOR ALLE SR I NMF... 15 2.1. ANSVAR OG MYNDIGHET...

Detaljer

Spesialreglementer for snøscooter

Spesialreglementer for snøscooter Spesialreglementer for snøscooter 2016 Side 1 Innhold 1. SPESIALREGLEMENT FOR SNØSCOOTER... 11 1.1 GENERELT... 11 1.2 LISENSER... 11 2. REGLER FELLES FOR ALLE SR I NMF... 12 2.1 ANSVAR OG MYNDIGHET...

Detaljer

Spesialreglement Supermotard

Spesialreglement Supermotard Spesialreglement Supermotard Innhold FELLESDELEN... 6 1. ANSVAR OG MYNDIGHET... 6 2. DEFINISJONER... 6 2.1 Spesialreglementer (SR)... 6 2.1.1 Regler for Norgesmesterskap og Norgescup (NM / NC regler)...

Detaljer

Spesialreglement for Formel-K Arrangør, bane og sikkerhetsbestemmelser

Spesialreglement for Formel-K Arrangør, bane og sikkerhetsbestemmelser 2016 Spesialreglement for Formel-K Arrangør, bane og sikkerhetsbestemmelser Innhold: Arrangør Bane og sikkerhet. Krav til førstehjelpstjenster Bestemmelser om organisert trening Bestemmelser om førerlisens,

Detaljer

1. ANSVAR OG MYNDIGHET 5 2. DEFINISJONER 5 3. ENDRINGER ELLER TILLEGG TIL SR OG AB 5 4. APPROBASJONER, FORSIKRINGER OG ANDRE AVGIFTER 6

1. ANSVAR OG MYNDIGHET 5 2. DEFINISJONER 5 3. ENDRINGER ELLER TILLEGG TIL SR OG AB 5 4. APPROBASJONER, FORSIKRINGER OG ANDRE AVGIFTER 6 1. ANSVAR OG MYNDIGHET 5 2. DEFINISJONER 5 2.1 SPESIALREGLEMENTER (SR) 5 2.1.1 REGLER FOR NORGESMESTERSKAP OG NORGESCUP (NM/NC REGLER) 5 2.1.2 TEKNISK REGLEMENT (TEKR) 5 2.1.3 BANEREGLEMENT (BR) 5 2.2

Detaljer

Tilleggsregler. Tilleggsregler for Norgesmesterskap Snøscooterdrag NM/CUP GARDERMOEN 2013

Tilleggsregler. Tilleggsregler for Norgesmesterskap Snøscooterdrag NM/CUP GARDERMOEN 2013 Tilleggsregler Tilleggsregler for Norgesmesterskap Snøscooterdrag NM/CUP GARDERMOEN 2013 Navn på løpet Scooterdrag 2013 Arrangør Norsk Dragracing Gardermoen Dato 2-3 mars 2013 Sted/Bane/område Gardermoen

Detaljer

SPESIALREGLEMENT Speedway

SPESIALREGLEMENT Speedway 2015 SPESIALREGLEMENT Speedway Avdeling Norges Motorsykkelforbund Sist endret jan 2015 INNHOLD Fellesdelen Fellesdelen til spesialreglementene Vedtatt MC seksjonsstyret 19. mars 2009 Revidert etter forbundstinget

Detaljer

NORGES MOTORSPORTFORBUNDS TEMAHEFTE NR 4 A LISENSKURS TRIAL. NMF - Utdanning 2002 www.motorsportforbundet.no

NORGES MOTORSPORTFORBUNDS TEMAHEFTE NR 4 A LISENSKURS TRIAL. NMF - Utdanning 2002 www.motorsportforbundet.no NORGES MOTORSPORTFORBUNDS TEMAHEFTE NR 4 A LISENSKURS TRIAL NMF - Utdanning 2002 www.motorsportforbundet.no NMF temahefte 4A lisenskurs trial Alle utøvere av motorsykkelidrett i Norge må ha lisens for

Detaljer

Tilleggsregler (TR) - NC 1

Tilleggsregler (TR) - NC 1 Tilleggsregler (TR) - NC 1 Opprettet:06.03.2015 11:54 Sida 1 (7) Konkurranseopplysninger Konkurransens navn NC 1 Konkurranse-dato 18.04.2015 Arrangør Konkurranseområdet-/Banen Gren Konkurransestatus Konkurransetype

Detaljer

2. Andre reglement og forskrifter som regulerer trening

2. Andre reglement og forskrifter som regulerer trening Treningsreglement 1. Treningsreglementets virkeområde 1.1. Begrepet trening i dette reglementet omfatter all kjøretrening organisert av et organisasjonsledd i NMF. Unntatt er trening som ledd i avvikling

Detaljer

TILLEGGSREGLER. Tilleggsregler for NC Large Scale nr. 1 og 2. Løpsopplysning er. Funksjonærer. Juryen. Andre oppl

TILLEGGSREGLER. Tilleggsregler for NC Large Scale nr. 1 og 2. Løpsopplysning er. Funksjonærer. Juryen. Andre oppl TILLEGGSREGLER Tilleggsregler for NC Large Scale nr. 1 og 2 Løpsopplysning er For informasjon ta kontakt med kontaktperson på e-post eller telefon. Individuelt løp lørdag og søndag. Lørdag kjøres Formel

Detaljer

Lisens kurs - Motocross.

Lisens kurs - Motocross. Lisens kurs - Motocross. --------------------------------------- ------------------------------ ----------------------------------------------- Navn kurs deltaker Telefon nr e-mail Krav Alle utøvere av

Detaljer

SPESIALREGLEMENT. Enduro Spesial. Avdeling Norges Motorsykkelforbund Sist endret jan 2016

SPESIALREGLEMENT. Enduro Spesial. Avdeling Norges Motorsykkelforbund Sist endret jan 2016 2016 SPESIALREGLEMENT Enduro Spesial Avdeling Norges Motorsykkelforbund Sist endret jan 2016 1 INNHOLD Fellesdelen side 5-14 Konkurransereglementet side 15-20 Fellesdelen til spesialreglementene Vedtatt

Detaljer

FAGPLAN. Jurykurs. Vedtatt i Forbundsstyret januar 2017.

FAGPLAN. Jurykurs. Vedtatt i Forbundsstyret januar 2017. FAGPLAN Jurykurs Vedtatt i Forbundsstyret januar 2017. 1. Kursbeskrivelse Nasjonalt Konkurransereglement (NKR) setter krav til at visse grupper funksjonærer i motorsport skal være lisensierte. NKR 9.1.1

Detaljer

FAGPLAN. Jurykurs. Vedtatt i Forbundsstyret januar 2017.

FAGPLAN. Jurykurs. Vedtatt i Forbundsstyret januar 2017. FAGPLAN Jurykurs Vedtatt i Forbundsstyret januar 2017. 1. Kursbeskrivelse Nasjonalt Konkurransereglement (NKR) setter krav til at visse grupper funksjonærer i motorsport skal være lisensierte. NKR 9.1.1

Detaljer

Nasjonalt løpsreglement (NLR)

Nasjonalt løpsreglement (NLR) Nasjonalt løpsreglement (NLR) Motorsykkel Snøscooter Båt og radiostyrt bil Norges Motorsportforbund Nasjonalt Løpsreglement vedtatt 10.mai 2005 Endret ved forbundsstyrets vedtak september 2008 (70.6) og

Detaljer

Tilleggsregler (TR) -X-Trial Stavanger

Tilleggsregler (TR) -X-Trial Stavanger Tilleggsregler (TR) -X-Trial Stavanger Opprettet:09.03.2015 13:30 Sida 1 (5) Konkurranseopplysninger Konkurransens navn X-Trial Stavanger Konkurranse-dato 25.07.2015 Arrangør Konkurranseområdet-/Banen

Detaljer

Tilleggsregler. Løpsopplysninger. Juryen. Andre oppl. Røros MK LOGO

Tilleggsregler. Løpsopplysninger. Juryen. Andre oppl. Røros MK LOGO Tilleggsregler Røros MK LOGO Tilleggsregler for Regionalt løp Motocross Løpsopplysninger For informasjon ta kontakt med kontaktperson på e-post eller telefon. Navn på løpet Midt-norsk mesterskap 3 runde

Detaljer

NASJONALT KONKURRANSEREGLEMENT

NASJONALT KONKURRANSEREGLEMENT NASJONALT KONKURRANSEREGLEMENT INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 KONKURRANSESREGLEMENTET (NKR)... 5 2 DEFINISJONER... 5 2.1 Spesialreglementer (SR)... 5 2.2 Andre bestemmelser... 5 3 ERKJENNELSE

Detaljer

Alle førere/anmeldere skal lese tilleggsregler og denne informasjonen før påmelding.

Alle førere/anmeldere skal lese tilleggsregler og denne informasjonen før påmelding. Alle førere/anmeldere skal lese tilleggsregler og denne informasjonen før påmelding. Ved ankomst skal førere/anmeldere skrive under på at de er lest og godtatt. Førere har ansvaret for sine teammedlemmer

Detaljer

Nasjonalt konkurransereglement for Drifting

Nasjonalt konkurransereglement for Drifting 2016 Nasjonalt konkurransereglement for Drifting Sist endret: Driftingseksjonen NBF 1/1/2016 8. Nasjonalt konkurransereglement for Drifting Konkurranseform Konkurranseformen er i utgangspunktet fri, men

Detaljer

Alle team skal betale depositum 500,- kontant ved innsjekk for sitt depo. Dette blir refundert ved godkjent depoplass ved avreise.

Alle team skal betale depositum 500,- kontant ved innsjekk for sitt depo. Dette blir refundert ved godkjent depoplass ved avreise. Alle førere/anmeldere skal lese tilleggsregler og denne informasjonen før påmelding. VIKTIG FOR ALLE UTENLANDSKE FØRERE: Førere på BIL må ha gyldig starttillatelse fra sitt hjemlands forbund for å kunne

Detaljer

Spesialreglement for Formel-K Mesterskapsreglement

Spesialreglement for Formel-K Mesterskapsreglement 2017 Spesialreglement for Formel-K Mesterskapsreglement Innhold: Norgesmesterskap 2017 Norgescup 2017 Sist endret: Kartingseksjonen NBF 1/1/2017 Reglement for Norgesmesterskap 1. Innbydelse Det arrangeres

Detaljer

Nasjonalt løpsreglement (NLR)

Nasjonalt løpsreglement (NLR) Nasjonalt løpsreglement (NLR) Motorsykkel Snøscooter Båt og radiostyrt bil Norges Motorsportforbund Nasjonalt Løpsreglement vedtatt 10.mai 2005 Endret ved forbundsstyrets vedtak september 2008 (70.6) og

Detaljer

Tilleggsregler (TR) -Hobøl Gjensidige Brannkasse 2-dagers

Tilleggsregler (TR) -Hobøl Gjensidige Brannkasse 2-dagers Opprettet:25.04.2017 13:42 3762 Sida 1 (5) Konkurranseopplysningar Konkurransens navn Hobøl Gjensidige Brannkasse 2-dagers Konkurranse-dato 01.07.2017 -- 02.07.2017 Arrangør Konkurranseområdet-/Banen Gren

Detaljer

2. Andre reglement og forskrifter som regulerer trening

2. Andre reglement og forskrifter som regulerer trening Treningsreglement 1. Treningsreglementets virkeområde 1.1. Begrepet trening i dette reglementet omfatter all kjøretrening organisert av et organisasjonsledd i NMF. Unntatt er trening som ledd i avvikling

Detaljer

Tilleggsregler (TR) -NMK 101 års løp - Åpent NMK Mesterskap i Enduro

Tilleggsregler (TR) -NMK 101 års løp - Åpent NMK Mesterskap i Enduro Tilleggsregler (TR) -NMK 101 års løp - Åpent NMK Mesterskap i Enduro Etappe Opprettet:30.06.2017 10:19 3772 Sida 1 (5) Konkurranseopplysningar Konkurransens navn NMK 101 års løp - Åpent NMK Mesterskap

Detaljer

Tilleggsregler (TR) -NC 4

Tilleggsregler (TR) -NC 4 Tilleggsregler (TR) -NC 4 Opprettet:05.05.2015 13:26 Sida 1 (7) Konkurranseopplysninger Konkurransens navn NC 4 Konkurranse-dato 21.06.2015 Arrangør Konkurranseområdet-/Banen Gren Konkurransestatus Konkurransetype

Detaljer

Tilleggsregler (TR) -NC 3

Tilleggsregler (TR) -NC 3 Tilleggsregler (TR) -NC 3 Opprettet:05.05.2015 13:25 Sida 1 (7) Konkurranseopplysninger Konkurransens navn NC 3 Konkurranse-dato 20.06.2015 Arrangør Konkurranseområdet-/Banen Gren Konkurransestatus Konkurransetype

Detaljer

De generelle reglene gjelder for samtlige deltakerer i konkurransen.

De generelle reglene gjelder for samtlige deltakerer i konkurransen. Reglement 2013 1. Generelle regler De generelle reglene gjelder for samtlige deltakerer i konkurransen. 1.1. Dommere Dommeren har det overordnede ansvaret og har rett til å ta alle beslutninger. Rødt og

Detaljer

Tilleggsregler (TR) -Rogalandsrunde 5

Tilleggsregler (TR) -Rogalandsrunde 5 Opprettet:23.06.2016 12:32 3399 Sida 1 (5) Konkurranseopplysningar Konkurransens navn Rogalandsrunde 5 Konkurranse-dato 18.09.2016 Arrangør Konkurranseområdet-/Banen Gren Konkurransestatus Konkurransetype

Detaljer

I. PROGRAM. Søndag 23 august Kl. 13:00 18:00

I. PROGRAM. Søndag 23 august Kl. 13:00 18:00 I. PROGRAM 05.08.2013 Offentliggjøring av løpets tilleggsregler og start av påmeldingtiden 19.08.2013 Påmeldingtiden for ordinær avgift avsluttes 23.08.2013 Påmeldingtiden med etteranmeldingsgebyr avsluttes

Detaljer

Tilleggsregler (TR) -Hobøl Gjensidige Brannkasse 2-Dagers

Tilleggsregler (TR) -Hobøl Gjensidige Brannkasse 2-Dagers Opprettet:06.05.2016 11:47 3382 Sida 1 (5) Konkurranseopplysningar Konkurransens navn Hobøl Gjensidige Brannkasse 2-Dagers Konkurranse-dato 02.07.2016 -- 03.07.2016 Arrangør Konkurranseområdet-/Banen Gren

Detaljer

Alle førere/anmeldere skal lese tilleggsregler og denne informasjonen før påmelding.

Alle førere/anmeldere skal lese tilleggsregler og denne informasjonen før påmelding. Alle førere/anmeldere skal lese tilleggsregler og denne informasjonen før påmelding. Ved ankomst skal førere/anmeldere skrive under på at de er lest og godtatt. Førere har ansvaret for sine teammedlemmer

Detaljer

Tilleggsregler (TR) -Vestlandsmesterskapet runde

Tilleggsregler (TR) -Vestlandsmesterskapet runde Tilleggsregler (TR) -Vestlandsmesterskapet runde 2 2015 Opprettet:20.05.2015 10:03 Sida 1 (7) Konkurranseopplysninger Konkurransens navn Vestlandsmesterskapet runde 2 2015 Konkurranse-dato 23.05.2015 --

Detaljer

SPESIALREGLEMENT AQUABIKE. Avdeling Norges Båtsportforbund Sist endret jan 2016

SPESIALREGLEMENT AQUABIKE. Avdeling Norges Båtsportforbund Sist endret jan 2016 2016 SPESIALREGLEMENT AQUABIKE Avdeling Norges Båtsportforbund Sist endret jan 2016 1 Innhold 1. ANSVAR OG MYNDIGHET... 5 2. DEFINISJONER... 5 2.1 Spesialreglementer (SR)... 5 2.1.1 Regler for Norgesmesterskap

Detaljer

FAGPLAN. Stevnelederkurs for båt-, motorsykkel- og snøscootergrenene. Vedtatt i Forbundsstyret januar 2017.

FAGPLAN. Stevnelederkurs for båt-, motorsykkel- og snøscootergrenene. Vedtatt i Forbundsstyret januar 2017. FAGPLAN Stevnelederkurs for båt-, motorsykkel- og snøscootergrenene. Vedtatt i Forbundsstyret januar 2017. 1. Kursbeskrivelse Nasjonalt Konkurransereglement (NKR) setter krav til at visse grupper funksjonærer

Detaljer

FAGPLAN. Stevnelederkurs for båt-, motorsykkel- og snøscootergrenene. Vedtatt i Forbundsstyret januar 2017.

FAGPLAN. Stevnelederkurs for båt-, motorsykkel- og snøscootergrenene. Vedtatt i Forbundsstyret januar 2017. FAGPLAN Stevnelederkurs for båt-, motorsykkel- og snøscootergrenene. Vedtatt i Forbundsstyret januar 2017. 1. Kursbeskrivelse Nasjonalt Konkurransereglement (NKR) setter krav til at visse grupper funksjonærer

Detaljer

2.2 Beskrivelse Sportskomite Offisiell oppslagstavle...3 III. DELTAKERE - PÅMELDING - STARTAVGIFT Påmelding...

2.2 Beskrivelse Sportskomite Offisiell oppslagstavle...3 III. DELTAKERE - PÅMELDING - STARTAVGIFT Påmelding... I. PROGRAM...3 II. ORGANISASJON OG BESKRIVELSE...3 2.1 Løpene teller i:...3 2.2 Beskrivelse...3 2.3 Arrangør og arrangørlisens...3 2.4 Sportskomite...3 2.5 Offisielle funksjonærer...3 2.6 Offisiell oppslagstavle...3

Detaljer

Lisens kurs - Enduro tillegg.

Lisens kurs - Enduro tillegg. Lisens kurs - Enduro tillegg. (Dette er et kurs rettet mot kjørere med en lisens i en motorsykkel gren i NMF, f eks Trial eller Motocross). ----------------------------------------------- ---------------------------

Detaljer

Spesialreglement for Formel-K Mesterskapsreglement

Spesialreglement for Formel-K Mesterskapsreglement 2015 Spesialreglement for Formel-K Mesterskapsreglement Sist endret: 12.06.2015 Kartingseksjonen NBF 1/1/2015 Spesialreglement for Formel-K Kunngjort 2015-01-01 Reglement for Norgesmesterskapet 1. Innbydelse

Detaljer

Tilleggsregler (TR) -Rogalandsrunde 2

Tilleggsregler (TR) -Rogalandsrunde 2 Opprettet:27.03.2017 13:19 3741 Sida 1 (5) Konkurranseopplysningar Konkurransens navn Rogalandsrunde 2 Konkurranse-dato 27.05.2017 Arrangør Konkurranseområdet-/Banen Gren Konkurransestatus Konkurransetype

Detaljer

Arrangør, bane og sikkerhetsbestemmelser for Drifting

Arrangør, bane og sikkerhetsbestemmelser for Drifting 2015 Arrangør, bane og sikkerhetsbestemmelser for Drifting Sist endret: Driftingseksjonen NBF 1/1/2015 Arrangør, bane og sikkerhetsbestemmelser Kunngjort 2014-01-01 Arrangør, bane- og sikkerhetsbestemmelser

Detaljer

Spesialreglementer for snøscooter

Spesialreglementer for snøscooter Spesialreglementer for snøscooter 2012 Versjon 3a, desember 2011 Side 1 INNHOLD 1.SPESIALREGLEMENT FOR SNØSCOOTER... 10 1.1GENERELT... 10 1.2LISENSER... 10 2.REGLER FELLES FOR ALLE SR I NMF... 11 2.1ANSVAR

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1. Forankring, revisjon m.m. Side 3

Innholdsfortegnelse. 1. Forankring, revisjon m.m. Side 3 Revidert 10. juni 2013 Innholdsfortegnelse 1. Forankring, revisjon m.m. Side 3 2. NIFs barnebestemmelser og rettigheter Side 4 2.1 NIFs bestemmelser om barneidrett Side 4 2.2 Idrettens barnerettigheter

Detaljer

Tilleggsregler (TR) -Norgescup 2017 Runde 1

Tilleggsregler (TR) -Norgescup 2017 Runde 1 Opprettet:03.04.2017 09:50 3720 Sida 1 (5) Konkurranseopplysningar Konkurransens navn Norgescup 2017 Runde 1 Konkurranse-dato 20.05.2017 Arrangør Konkurranseområdet-/Banen Koordinater til konkurranseområdet-/banen

Detaljer

Tilleggsregler. Tydal MK, boks 40, 7590 TYDAL e-post: tydal-mk@hotmail.com

Tilleggsregler. Tydal MK, boks 40, 7590 TYDAL e-post: tydal-mk@hotmail.com Tilleggsregler Tilleggsregler for Norgesmesterskap og NorgesCup i SNX 2010 Løpsopplysninger Navn på løpet Norgesmesterskap og NorgesCup 2010 Dato 5. mars 7. mars 2010 Arrangørklubb Tydal MK, boks 40, 7590

Detaljer

Mesterskapsreglement for Drifting

Mesterskapsreglement for Drifting Mesterskapsreglement for Drifting 2015 Driftingseksjonen NBF 1/1/2015 Norgesmesterskap Kunngjort 01.01.2015 10. NORGES MESTERSKAP I DRIFTING. 1.Innbydelse Det arrangeres Norgesmesterskap for førere i drifting.

Detaljer

SPESIALREGLEMENT Dragrace 2014. Avdeling Norges Motorsykkelforbund Godkjent januar 2014

SPESIALREGLEMENT Dragrace 2014. Avdeling Norges Motorsykkelforbund Godkjent januar 2014 2014 SPESIALREGLEMENT Dragrace 2014 Avdeling Norges Motorsykkelforbund Godkjent januar 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ANSVAR OG MYNDIGHET... 6 2. DEFINISJONER... 6 2.1 Spesialreglementer (SR)... 6 2.1.1 Regler

Detaljer

SPESIALREGLEMENT. Avdeling Norges Motorsykkelforbund Sist endret jan 2017

SPESIALREGLEMENT. Avdeling Norges Motorsykkelforbund Sist endret jan 2017 2017 SPESIALREGLEMENT Motocross og Speedcross 2017 Avdeling Norges Motorsykkelforbund Sist endret jan 2017 INNHOLD Fellesdelen Konkurransereglementet NM reglement NC reglement Banereglement Teknisk Reglement

Detaljer

Mjåvannsprinten 2016 Kristiansands Automobilklubb. TILLEGGSREGLER for Mjåvannsprinten 2016 Søndag 9. oktober 2016

Mjåvannsprinten 2016 Kristiansands Automobilklubb. TILLEGGSREGLER for Mjåvannsprinten 2016 Søndag 9. oktober 2016 Med forbehold om at alle søknader blir godkjent, inviterer Kristiansand Automobilklubb til Rally Sprint søndag 9. oktober 2016. Spesielle kjennetegn for Mjåvannsprinten: Engangslisens for kartleser kan

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1. Forankring, revisjon m.m. Side 3

Innholdsfortegnelse. 1. Forankring, revisjon m.m. Side 3 Revidert 21. februar 2015 Innholdsfortegnelse 1. Forankring, revisjon m.m. Side 3 2. NIFs barnebestemmelser og rettigheter Side 4 2.1 NIFs bestemmelser om barneidrett Side 4 2.2 Idrettens barnerettigheter

Detaljer

FAGPLAN. Funksjonærkurs Radiostyrt motorsport. Vedtatt i Forbundsstyret januar 2017.

FAGPLAN. Funksjonærkurs Radiostyrt motorsport. Vedtatt i Forbundsstyret januar 2017. FAGPLAN Funksjonærkurs Radiostyrt motorsport Vedtatt i Forbundsstyret januar 2017. 1. Kursbeskrivelse Nasjonalt Konkurransereglement (NKR) setter krav til at visse grupper funksjonærer i motorsport skal

Detaljer

Invitasjon og tilleggsregler til 3.R DRIFTING NM 2014

Invitasjon og tilleggsregler til 3.R DRIFTING NM 2014 1 Invitasjon og tilleggsregler til 3.R DRIFTING NM 2014 PROGRAM 06.08.2014 2 Tidskjema Fredag 15. august DEPOT ÅPNER kl 1600 Innsjekk foregår oppe i Klubbhuset Teknisk kontroll v/garasje under Klubbhuset

Detaljer

FAGPLAN Jurykurs RSM. Vedtatt i Forbundsstyret januar 2017.

FAGPLAN Jurykurs RSM. Vedtatt i Forbundsstyret januar 2017. FAGPLAN Jurykurs RSM Vedtatt i Forbundsstyret januar 2017. 1. Kursbeskrivelse Nasjonalt Konkurransereglement (NKR) setter krav til at visse grupper funksjonærer i motorsport skal være lisensierte, jfr.

Detaljer

FAGPLAN Jurykurs RSM. Vedtatt i Forbundsstyret januar 2017.

FAGPLAN Jurykurs RSM. Vedtatt i Forbundsstyret januar 2017. FAGPLAN Jurykurs RSM Vedtatt i Forbundsstyret januar 2017. 1. Kursbeskrivelse Nasjonalt Konkurransereglement (NKR) setter krav til at visse grupper funksjonærer i motorsport skal være lisensierte, jfr.

Detaljer

FORSKRIFTER FOR BARNEIDRETT I NORGES MOTORSPORTFORBUND

FORSKRIFTER FOR BARNEIDRETT I NORGES MOTORSPORTFORBUND FORSKRIFTER FOR BARNEIDRETT I NORGES MOTORSPORTFORBUND Disse forskriftene gjelder for alle grener i NMF som har aktivitet for barn under 13 år. 1. Forankring Disse forskriftene er forankret i NMFs lover,

Detaljer

SEILINGSBESTEMMELSER NC2 Norgescup for Optimist A, Optimist B og E-jolle. Ålesund 6. 8. mai 2016

SEILINGSBESTEMMELSER NC2 Norgescup for Optimist A, Optimist B og E-jolle. Ålesund 6. 8. mai 2016 SEILINGSBESTEMMELSER NC2 Norgescup for Optimist A, Optimist B og E-jolle Ålesund 6. 8. mai 2016 Organiserende myndighet: Ålesunds Seilforening www.aasf.no 1 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene

Detaljer

NMK Modum & Sigdal. www.vikersundbakken.no STARTBEKREFTELSE. 1. og 2. NM runde i Bakkeløp 1. og 2. NC runde i Norges-cup

NMK Modum & Sigdal. www.vikersundbakken.no STARTBEKREFTELSE. 1. og 2. NM runde i Bakkeløp 1. og 2. NC runde i Norges-cup NMK Modum & Sigdal www.vikersundbakken.no STARTBEKREFTELSE 1. og 2. NM runde i Bakkeløp 1. og 2. NC runde i Norges-cup Vikersundbakken 1 og 2 Mai 2015 Arrangør: NMK Modum og Sigdal, postboks 9, 3350 Prestfoss

Detaljer

Autoslalåm i Slemmestad Velkommen til Kaspers minneløp

Autoslalåm i Slemmestad Velkommen til Kaspers minneløp Autoslalåm i Slemmestad Velkommen til Kaspers minneløp Innbydelse og tilleggsregler Tilleggsreglene er offisielle fra mandag 1. mai 2017 Følg skiltene Slemmestad fra E-18. Fra E-18 kjøretid ca 15 minutter

Detaljer

Tilleggsregler. Tilleggsregler for Summer Nat`s 2014. NDRG Dato 06-08 Juni 2014 Sted/Bane/område Gardermoen Raceway Banelengde 1/4 mile Vegbeskrivelse

Tilleggsregler. Tilleggsregler for Summer Nat`s 2014. NDRG Dato 06-08 Juni 2014 Sted/Bane/område Gardermoen Raceway Banelengde 1/4 mile Vegbeskrivelse Tilleggsregler Tilleggsregler for Summer Nat`s 2014 Navn på løpet Summer Nat`s. 2014 Arrangør NDRG Dato 06-08 Juni 2014 Sted/Bane/område Gardermoen Raceway Banelengde 1/4 mile Vegbeskrivelse Se www.ndrg.no

Detaljer

Mesterskapsreglement for Drifting

Mesterskapsreglement for Drifting Mesterskapsreglement for Drifting 2016 Driftingseksjonen NBF 1/1/2016 10. NORGESMESTERSKAP I DRIFTING. 1.Innbydelse Det arrangeres Norgesmesterskap for førere i drifting. I tillegg til bestemmelsene i

Detaljer

Spesialreglement roadracing (SR-RR)

Spesialreglement roadracing (SR-RR) Spesialreglement roadracing (SR-RR) Norges Motorsportforbund 1 1. ANSVAR OG MYNDIGHET INNHOLD 2. DEFINISJONER 2.1 Spesialreglement (SR) 2.1.1 Regler for Norgesmesterskap og Norgescup (NM/NC regler ) 2.1.2

Detaljer

Flosta Båtsportklubb (FBSK) & Flosta Motorbåtforening (FMF) inviterer til 60 års jubileumsregatta med:

Flosta Båtsportklubb (FBSK) & Flosta Motorbåtforening (FMF) inviterer til 60 års jubileumsregatta med: 0 cm FLOSTA MOTORBÅTFORENING 3 cm 0 cm 3 cm 1949 Flosta Båtsportklubb (FBSK) & Flosta Motorbåtforening (FMF) inviterer til 60 års jubileumsregatta med: Grand Prix 2009 som inkluderer rundbane- & offshorerace

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1. Forankring, revisjon m.m. Side 3

Innholdsfortegnelse. 1. Forankring, revisjon m.m. Side 3 Revider t 28. sept 2015 Innholdsfortegnelse 1. Forankring, revisjon m.m. Side 3 2. NIFs barnebestemmelser og rettigheter Side 4 2.1 NIFs bestemmelser om barneidrett Side 4 2.2 Idrettens barnerettigheter

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE 2011 NMK NAMDAL MOTOCROSS

INFORMASJONSHEFTE 2011 NMK NAMDAL MOTOCROSS INFORMASJONSHEFTE 2011 NMK NAMDAL MOTOCROSS NMK Namdal Motocross Historien om NMK Namdal Motocross starter formelt med ett møte som ble holdt i november 2006, hvor det ble tatt tak i kjøring som foregikk

Detaljer

Tilleggsregler (TR) -MX Shakedown 2015

Tilleggsregler (TR) -MX Shakedown 2015 Tilleggsregler (TR) -MX Shakedown 2015 Opprettet:10.04.2015 14:47 Sida 1 (5) Konkurranseopplysninger Konkurransens navn MX Shakedown 2015 Konkurranse-dato 23.05.2015 -- 24.05.2015 Arrangør Konkurranseområdet-/Banen

Detaljer

Drivstoffhåndtering av nitrometan for konkurransekjøretøy. Dato: 9 juni 2016 Gjelder for: Norges Bilsportforbund (NBF)

Drivstoffhåndtering av nitrometan for konkurransekjøretøy. Dato: 9 juni 2016 Gjelder for: Norges Bilsportforbund (NBF) Drivstoffhåndtering av nitrometan for konkurransekjøretøy Dato: 9 juni 2016 Gjelder for: Norges Bilsportforbund (NBF) Tillegg til Konkurransereglementet Dragrace Utarbeidet av NBF med pålegg fra DSB Gjelder

Detaljer

KNA Kongsvinger. Kongsvinger Autoslalåm

KNA Kongsvinger. Kongsvinger Autoslalåm KNA Kongsvinger Inviterer til Kongsvinger Autoslalåm På Industrivegen Kongsvinger 14.05.2017 Adresse: Møller Bil Kongsvinger AS, Industrivegen 55, 2212 Kongsvinger Spørsmål ang arrangementet, eller påmelding

Detaljer

Invitasjon og Tilleggsregler 1. NM-runde 2014 For DRIFTING på VÅLERBANEN 30. 31. mai

Invitasjon og Tilleggsregler 1. NM-runde 2014 For DRIFTING på VÅLERBANEN 30. 31. mai Invitasjon og Tilleggsregler 1. NM-runde 2014 For DRIFTING på VÅLERBANEN 30. 31. mai 1 2 I. PROGRAM... 3 II. ORGANISASJON OG BESKRIVELSE... 3 2.1 Løpene teller i:... 3 2.2 Beskrivelse... 3 2.3 Arrangør

Detaljer

Velkommen til NM-Lag på Hommersåk

Velkommen til NM-Lag på Hommersåk Velkommen til NM-Lag på Hommersåk 27. september 2014 Vi gleder oss til å feire trialfolkets storsamling, og håper også at denne helga blir en stor opplevelse for både deltakere og publikum. Trialhistorie

Detaljer

Reglement for Aldersbestemte Klasser

Reglement for Aldersbestemte Klasser Reglement for Aldersbestemte Klasser 1 av 8 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 0.0 Generelt 4 0.1 Aldersbestemte klasser 4 1.0 Struktur for aldersbestemte klasser 4 1.1 Klasser 4 1.2 Organisering

Detaljer

NMK Modum & Sigdal. STARTBEKREFTELSE. 1. og 2. NM runde i Bakkeløp

NMK Modum & Sigdal.  STARTBEKREFTELSE. 1. og 2. NM runde i Bakkeløp NMK Modum & Sigdal www.vikersundbakken.no STARTBEKREFTELSE 1. og 2. NM runde i Bakkeløp Vikersundbakken 23 og 24 April 2016 Arrangør: NMK Modum og Sigdal, postboks 9, 3350 Prestfoss www.vikersundbakken.no

Detaljer

Tilleggsregler 3. runde sørlandscupen 2016 For DRIFTING Kristiansand 13.08

Tilleggsregler 3. runde sørlandscupen 2016 For DRIFTING Kristiansand 13.08 1 Tilleggsregler 3. runde sørlandscupen 2016 For DRIFTING Kristiansand 13.08 Kristiansand 2 I. PROGRAM... 3 II. ORGANISASJON OG BESKRIVELSE... 4 2.1 Løpene teller i:... 4 2.2 Beskrivelse... 4 2.3 Arrangør

Detaljer

Invitasjon og Tilleggsregler NM og NC - Runde 3-2015 For DRIFTING på Frøya Motorsportsenter 26. 28. Juni NMK FRØYA

Invitasjon og Tilleggsregler NM og NC - Runde 3-2015 For DRIFTING på Frøya Motorsportsenter 26. 28. Juni NMK FRØYA 1 Invitasjon og Tilleggsregler NM og NC - Runde 3-2015 For DRIFTING på Frøya Motorsportsenter 26. 28. Juni NMK FRØYA 2 I. PROGRAM... 4 II. ORGANISASJON OG BESKRIVELSE... 5 2.1 Løpene teller i:... 5 2.2

Detaljer

Tilleggsregler Klubbløp NMK Hitra 2013 Hitra Motorsportsenter, Neverlia. 12. oktober 2013

Tilleggsregler Klubbløp NMK Hitra 2013 Hitra Motorsportsenter, Neverlia. 12. oktober 2013 Tilleggsregler Klubbløp 2013 Hitra Motorsportsenter, Neverlia Arrangør: 12. oktober 2013 Adresse:,, E- post: post@nmk- hitra.no Bilkomite: Jorun Pedersen, Rune Vitsøe, Per Arne Haugan Tid/sted: Lørdag

Detaljer

TILLEGGSREGLER. Tid og sted : Rugslandsbanen søndag 14. september 2014

TILLEGGSREGLER. Tid og sted : Rugslandsbanen søndag 14. september 2014 TILLEGGSREGLER VI HAR GLEDEN AV Å INVITERE DEG TIL: KAK S KLUBBMESTERSKLAPÅ I BILCROSS, RCN/SUPER N KL. 1,2, 3 OR RALLY PÅ RUGSLANDSBANEN SØNDAG 14 SEPTEMBER 2014 Arrangør Adresse Løpets art : KAK, Kristiansands

Detaljer

Invitasjon og Tilleggsregler 5. NM og NC - runde 2015 For DRIFTING Kristiansand 29-30.08

Invitasjon og Tilleggsregler 5. NM og NC - runde 2015 For DRIFTING Kristiansand 29-30.08 1 Invitasjon og Tilleggsregler 5. NM og NC - runde 2015 For DRIFTING Kristiansand 29-30.08 Kristiansand 2 I. PROGRAM...3 II. ORGANISASJON OG BESKRIVELSE...4 2.1 Løpene teller i:... 4 2.2 Beskrivelse...

Detaljer

BLÅVEISEN SEILINGSBESTEMMELSER

BLÅVEISEN SEILINGSBESTEMMELSER BLÅVEISEN 17. 19. april 2015 OAS - CUP FOR JOLLER OG BRETT KNS Seilsportsenter, Oslo SEILINGSBESTEMMELSER Henvendelser: Under regattaen til regattakontoret: Regattakontoret vil være på Seilsportsenter,

Detaljer

Inviterer til bakkeløp på Storefjell 28 mai 2016

Inviterer til bakkeløp på Storefjell 28 mai 2016 NMK Gol Inviterer til bakkeløp på Storefjell 28 mai 2016 Innhold I. PROGRAM... 2 II. ORGANISASJON OG BESKRIVELSE... 3 2.1 Løpet teller i:... 3 2.2 Beskrivelse... 3 2.3 Telefon Løpsdagen / Hjemmeside...

Detaljer

TRENINGSPROTOKOLL FOR BANE

TRENINGSPROTOKOLL FOR BANE TRENINGSPROTOKOLL FOR BANE ÅR INNHOLD TRENINGSPROTOKOLL Instruks for treningsansvarlige Telefonliste til nøkkelpersoner i klubben Vaktliste for treningsansvarlige Instruks for flaggvakter Bestemmelser

Detaljer

NORGES SEILFORBUND. REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP i Lagseilas. Gjelder fra 1. Januar 2013

NORGES SEILFORBUND. REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP i Lagseilas. Gjelder fra 1. Januar 2013 NORGES SEILFORBUND REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP i Lagseilas PARAGRAF 1 Gjelder fra 1. Januar 2013 1.1. Norgesmesterskap i lagseilas kan avholdes i nasjonale og internasjonale klasser med

Detaljer

Tilleggsregler (TR) -Rogalandsrunde 1

Tilleggsregler (TR) -Rogalandsrunde 1 Opprettet:02.05.2017 12:32 3740 Sida 1 (5) Konkurranseopplysningar Konkurransens navn Rogalandsrunde 1 Konkurranse-dato 06.05.2017 Arrangør Konkurranseområdet-/Banen Gren Konkurransestatus Konkurransetype

Detaljer

Tilleggsregler (TR) -NM Enduro Etappe 1

Tilleggsregler (TR) -NM Enduro Etappe 1 Tilleggsregler (TR) -NM Enduro Etappe 1 Opprettet:01.04.2015 11:48 Sida 1 (5) Konkurranseopplysninger Konkurransens navn NM Enduro Etappe 1 Konkurranse-dato 02.05.2015 Arrangør Konkurranseområdet-/Banen

Detaljer

STATUTTER NMK MESTERSKAP NORD NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 05 Jan 2015

STATUTTER NMK MESTERSKAP NORD NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 05 Jan 2015 STATUTTER NMK MESTERSKAP NORD NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 05 Jan 2015 Enhet: Dato: Eier: Utarbeidet av: Sekretær: NMK Mesterskap Nord 2015-01-05 NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms,

Detaljer