HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret"

Transkript

1 HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Rådhuset, Kjøpsvik Møtedato: Tid: kl Til stede på møtet Det Norske Arbeiderparti: Medlemmer: Tor Asgeir Johansen, Ellbjørg Mathisen, Stig Setså Forfall: Nelly-Beate Molvik, Svein Helge Nøstdal Varamedlemmer: Alfhild Larsen, Beathe K. Pedersen ( frem til kl ) Evelyn Jakobsen (fra kl ) Fellesliste for H. KRF og V: Medlemmer: Ingar Nikolaisen Kuoljok, Ann-Aashild Hansen, Jan Ivar Jakobsen, Stig Kåre Amundsen Senterpartiet: Medlemmer: Anders Sæter, Johanne Ellingsen, Leif Harald Olsen Tverrpolitisk liste for Tysfjord: Medlemmer: Guttorm Aasebøstøl, Jan Einar Pedersen Ungdomslista i Tysfjord: Medlemmer: Inge Olsen, Mette Seljenes Sosialistisk Venstreparti: Medlemmer: Leif Kristian Klæboe Fra adm. (evt. andre): rådmann Robert Pettersen og formannskapssekretær Ante Martin Eriksen, i tillegg møtte økonomileder Mari Hegge under behandlingen av sak 60/08 Innkalling: godkjent Saksliste: godkjent rekkefølgen ble endret til: sak 60/08 som første sak, deretter 61/08, 62/08 Behandlede saker: 60/08 62/08 Sak 60/08 ble behandlet i lukket møte Permisjoner: - Beathe K. Pedersen permisjon fra kl og for resten av møtet. I hennes sted ble Evelyn Jakobsen innkalt og tiltrådte kl Stig Kåre Amundsen permisjon fra kl og for resten og møtet. - Tor A. Johansen permisjon fra kl til Postadresse: Besøksadresse: Telefon: KJØPSVIK KJØPSVIK Telefaks:

2 Orienteringer: Ordføreren orienterte om: - Ad. brev fra næringslivet på Drag - Ad. kontrakt vedr. salg av TSA. - Ad. organisering av Nord Salten Kraftlag Leif. Kristian Klæboe orienterte om Rørvik Gård. Avd.dir. Jack Inge Sørelv orienterte om NAV reformen og etablering av NAV Tysfjord. Underskrifter: Vi bekrefter med våre underskrifter at hovedutskriften er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Kjøpsvik, Anders Sæter Ordfører Ante Martin Eriksen formannskapssekretær Spørretime Guttorm Aasebøstøl: Side 2 av 21

3 1. Når det deles ut penger fra eks. næringsfond følger det da med klausuler om at disse bedriftene skal drive helårig drift? 2. Angående skogrydding rundt helikopterlandingsplass i Kjøpsvik vil det bli ryddet rundt slik at helikoptrene kan lande på et forsvarlig vis? Svar: Spørsmål 1: Ordføreren svarte: nei. Spørsmål 2: Ordføreren svarte. Teknisk er i gang med rydding. Leif Kristian Klæboe: Spørsmål 1. Revisjon av regnskap for Tysfjord Kirkelig fellesråd for perioden Kom Rev har sendt regning på revisjon av fellesrådets regnskap på til sammen kr ,- som fellesrådet har betalt. I avtalen mellom fellesrådet og kommunen, påtar kommunen seg å føre fellesrådets regnskap. Slik vi, i fellesrådet, tolker avtalen plikter kommunen å avlevere et godkjent regnskap. Et godkjent regnskap er et revidert regnskap. Når rådmannen bestrider dette kan saken løses på to måter: 1. Fellesrådet tilføres ekstraordinære midler fra kommunen på kr ,- ved en budsjettregulering. 2. Kommunen dekker beløpet inn over eget budsjett og tilbakefører kr ,- til fellesrådet. Jeg ber ordføreren om å ta opp saken i dagens møte eventuelt at K-styret gir ordføreren fullmakt til å finne inndekning sammen med administrasjonen på et senere tidspunkt men før årsskiftet. Spørsmål 2. M/K Sjøgutten. I samarbeide med Tysfjord Kommune og eieren av Sjøgutten, herr Krog og Riksantikvaren ble Sjøgutten restaurert for den nette sum av kr 2 millioner. Tysfjord Kommune har forkjøpsrett ved eventuell avhending av båten. Tysfjord Kommune har ved flere anledning påtatt seg å betale deler av klassingen, slik at båten har fått de nødvendige sertifikat for å kunne føre passasjerer. Krog er minstepensjonist og en lavmælt person som har brukt mange penger på vedlikehold av båten. I de siste år har han ikke fått noen støtte fra Tysfjord Kommune. Jeg mener at Tysfjord Kommune også har et ansvar overfor denne bevaringsverdige båten. Jeg ber ordføreren om å finne et beløp på inntil kr ,-, som et tilskudd til vedlikehold/klassing av Sjøgutten. Spørsmål 3. Samisk helsesenter! Kan ordføreren gi en orientering om hvor saken står i dag! Og hva som er kommunens strategi for å få løst behovet for et samisk helsesenter. Spørsmål 4. Kompensasjon fra NordKraft/Narvik Energi til Storjordsamfunnet. Hvor står saken? Det er 6-7 år siden Tysfjord Kommune satte ned en komité for å fremforhandle en avtale med Nord Kraft/Narvik Energi. Side 3 av 21

4 Svar: Spørsmål 1: Rådmannen svarte. Henviser til avtale mellom Tysfjord Kirkelig fellesråd og Tysfjord Kommune. 1. Kommunen ved kommunekassen påtar seg å føre regnskapet for fellesrådet. Kommunen fakturer og innkrever også leieinntekter, festeavgifter m.v. for fellesrådet. Økonomisjefen i kommunen er faglig ansvarlig for regnskapet. 2. Kommunen ved kommunekassen påtar seg lønnsutbetaliner og tilknyttede personaladministrative rutiner for alle kirkelig ansatte. Det omfatter også ansatte som menighetsrådene lønner av egne midler. Spørsmål 2: Ordføreren svarte: Det må sendes søknad om tilskudd, slik at det blir behandlet på vanlig måte. Spørsmål 3: Ordføreren svarte. Det er tidligere sendt to søknader til Sametinget. Sametinget har oppfordret kommunen om å trekke søknadene for så å sende en ny søknad. Ny søknad til forprosjekt om tilrettelegging av helse- og omsorgtjenester for den samiske befolkningen er oversendt Sametinget. Spørsmål 4: Ordføreren vil gjenta forhandlingene. Det er et forhandlingsutvalg som består av ordfører, rådmann og kommunedelsutvalget for Storjord. Ann-Aashild Hansen: 1. Ønsker svar på spørsmål fra forrige kst som jeg stilte. 2. Hvorfor er ikke kulturmidler lyst ut? Det ble gjort vedtak i budsjettet for 2008, og ingen endring er vedtatt av kst. 3. Hvorfor er ikke konkurranseutsettinga på sommervedlikehold utført iht vedtak med frist 1. juni 2008? Svar: Spørsmål 1: Ordføreren svarte på spørsmålet om utvidet åpningstider på Storjord. En utvidelse av åpningstidene ved Storjord Barnehage vil innebære en samlet åpningstid på 9,5 timer pr dag, dvs. en halv time lenger enn på Drag og i Kjøpsvik, og er i samsvar med saksforelegg sak 66/07 kostnadsberegnet til kr ,- pr år i lønnskostnader. Vedkommende som hadde behov for slik utvidet åpningstid har sluttet ved Br. Hveding, og har barn i barnehagen pr i dag. Åpningstidene er for øvrig tilpasset de med arbeidstid En forskyvning av åpningstiden med en time er uaktuelt hensyntatt de øvrige brukerne. Det er ikke brakt i erfaring at andre vil benytte seg av barnehagen ved utvidet åpningstid. Vedrørende ledig lærerstiling ved Storjord Oppvekstseter svarte ordføreren: Skoleåret 07/08 oppstod det vakanser på deltidsstilling som lærer, først grunnet sykdom, og senere en påfølgende oppsigelse. En eventuell utlysning med søknadsfrist 15 mars eller 1 april ville ikke løst personellbehovet ved skolen, og rektor valgte derfor i samråd med personalkonsulent og oppvekstsjef å tilsette vikar ut skoleåret som den beste løsningen for å dekke elevens behov. Det hele innenfor rammen av rektos fullmakter. Jordmortjenesten. Ordføreren svarte: Forsøksordning vedtatt av driftsutvalget fra 1. august og ut året med den konsekvens at helsesøsterstillingen reduseres fra 50 til 40%. Side 4 av 21

5 Spørsmål 2. Ordføreren svarte: Utlysning av kulturmidlene vil bli kunngjort på kommunens hjemmeside og ved oppslag rundt om i kommunen. Søknadsfrist 30. juni. Spørsmål 3. Rådmannen svarte: Det er ikke satt av midler til konkurranseutsetting av sommervedlikehold i budsjett for I budsjettbehandlingen ble kommunestyret gjort kjent med dette. Kroner ,- er satt av til grøntanlegg. Sommerjobb for ungdom (sommervedlikehold) ble tatt bort i budsjett for Dette utgjorde kr ,- Ingar Nikolaisen Kuoljok - Vedr. Samisk helsesenter, minner om at kommunestyret har fattet vedtak ingen forutsetning om at det skal søkes midler. - Hvorfor er Narvik Energi så interessert at de inviterer formannskapet til omvisning/befaring i Sørfjord. Ordføreren svarte: - Det er en klar forutsetning at det må tilføres eksterne midler. - Det er valgt nye politikere blant annet til formannskapet derfor er det naturlig at de gis orientering, og synliggjøring av Narvik Energis virksomhet og planer. Jan-Einar Pedersen: 1. Husleia i omsorgsboligene. Øker jevnt og trutt, dette er ikke vedtatt av kommunestyret. Blir dette ordnet opp? 2. Tidligere praksis har vært at blomster blir gitt til folk som går bort på institusjoner. Dette er nå falt bort. Er dette verdig av kommunen. Kan dette gjeninnføres igjen. Ordføreren svarte: Spørsmål 1: Saken oversendes administrasjon for behandling. Spørsmål 2: Tidligere praksis gjeninnføres. Stig Amundsen: 1. Det er kommet flere henvendelser til kommunen på kjøp av kommunale boliger på Drag, hvorfor besvares ikke disse? Her er det tross alt snakk om sårt trengte inntekter, ref. tidligere debatter om avhendigelse av kom. boliger. Svar: Ordfører kan ikke svare, belyses i neste møte. Side 5 av 21

6 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 34/08 08/95 SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ALKOHOL MED LAVERE ALKOHOLINNHOLD E COOP MARKED, KJØPSVIK, AVD /08 08/239 SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ØL,OG ANNEN ALKOHOLHOLDIG DRIKK TYSFJORD TURISTSENTER AS 36/08 08/293 SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ØL, OG ANNEN ALKOHOLHOLDIG DRIKK DRAG SNARKJØP AS 37/08 08/330 SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ØL,OG ANNEN ALKOHOLHOLDIG DRIKK MED INNTIL 4,76 VOLUMPROSENT ALKOHOL I TIDSROMMET TIL /08 08/238 SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL I TIDSROMMET FRAM TIL TYSFJORD TURISTSENTER AS 39/08 08/340 SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL I TIDSROMMET FRAM TIL KROVERTEN MAT OG GRILLHUS 40/08 08/341 SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL I TIDSROMMET FRAM TIL STETIND HOTELL 41/08 08/345 SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL I TIDSROMMET FRAM TIL WALTETRS KRO DA 42/08 08/237 SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL I TIDSROMMET FRAM TIL TYSFJORD TURISTSENTER AS, BOGNES VEIKRO 43/08 08/452 SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING - WALTERS KRO DA 44/08 08/451 SALG AV TOMT Side 6 av 21

7 45/08 08/450 OPPUSSING LEGEBOLIGER 46/08 08/219 KOMMUNAL KAI PÅ DRAG 47/08 07/585 KOMPETANSEPLAN HELSE- OG OMSORG /08 07/921 TURBOK - OMDISPONERING AV MIDLER 49/08 08/491 REVISJON AV REGLEMENT FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE. 50/08 08/489 KUNSTGRESSBANE I KJØPSVIK. 51/08 08/46 SYSTEM FOR KVALITETSVURDERING AV VIRKSOMHET 52/08 08/359 INFEKSJONSKONTROLLPROGRAM 53/08 08/444 BEMANNINGSØKNING - OMSORGSTJENESTEN PÅ STORJORD 54/08 06/2109 UTVIDELSE KOMMUNEDELSUTVALGET FOR KJØPSVIK HUNDHOLMEN OG KJELKVIK 55/08 08/495 VALG AV KOMMUNALT RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE 56/08 08/490 VALG AV FUNGERENDE ORDFØRER. 57/08 07/363 LIVSFASEORIENTERT ARBEIDSGIVERPOLITIKK 58/08 07/8 ETABLERING AV NAV-KONTOR I TYSFJORD KOMMUNE 59/08 08/449 Unntatt offentlig ofl 5a Ofl 5a OPPPRETTELSE AV STILLINGER I HENHOLD TIL ØKTE BEHOV ETTER OPPLÆRING 60/08 08/460 BUDSJETTPROSESS 2009 Side 7 av 21

8 61/08 08/454 BUDSJETTREGULERING /08 08/418 EIENDOMSSKATT Side 8 av 21

9 34/08 SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ALKOHOL MED LAVERE ALKOHOLINNHOLD E COOP MARKED, KJØPSVIK, AVD Med hjemmel i Alkoholloven 1-7, gis Coop Nord BA bevilling til salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1, med høyst 4,7 volumprosent alkohol. 2. Utsalgssted: Coop Marked Kjøpsvik 3. Som styrer godkjennes Alfhild Larssen og som stedfortreder godkjennes Wenche Borg Jfr. Alkohollovens 1-7 c 4. Salg kan skje mandag - fredag fra kl På dager før søn- og helligdager skal salget opphøre kl Jfr. Alkohollovens 3-7, 2. ledd. 5. Bevillingen gjelder tom. 30. juni 2012 Bevillingen godkjennes med forbehold om at stedfortreder avlegger godkjent kunnskapsprøve innen /08 SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ØL,OG ANNEN ALKOHOLHOLDIG DRIKK TYSFJORD TURISTSENTER AS 1. Med hjemmel i Alkoholloven 1-7, gis Tysfjord Turistsenter AS Butikken bevilling til salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1, med høyst 4,7 volumprosent alkohol. 2. Utsalgssted: Tysfjord Turistsenter AS, Butikken, Storjord i Tysfjord. 3. Som styrer godkjennes Jimmy Skogvoll og som stedfortreder godkjennes Jann Skogvoll Jfr. Alkohollovens 1-7 c 4. Salg kan skje mandag - fredag fra kl På dager før søn- og helligdager skal salget opphøre kl Jfr. Alkohollovens 3-7, 2. ledd. 5. Bevillingen gjelder tom. 30. juni /08 Side 9 av 21

10 SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ØL, OG ANNEN ALKOHOLHOLDIG DRIKK DRAG SNARKJØP AS 1. Med hjemmel i Alkoholloven 1-7, gis Drag Snarkjøp bevilling til salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1, med høyst 4,7 volumprosent alkohol. 2. Utsalgssted: Drag Snarkjøp AS. 3. Som styrer godkjennes Monica Jensen og som stedfortreder godkjennes Tove Jensen Jfr. Alkohollovens 1-7 c 4. Salg kan skje mandag - fredag fra kl På dager før søn- og helligdager skal salget opphøre kl Jfr. Alkohollovens 3-7, 2. ledd. 5. Bevillingen gjelder tom. 30. juni /08 SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ØL,OG ANNEN ALKOHOLHOLDIG DRIKK MED INNTIL 4,76 VOLUMPROSENT ALKOHOL I TIDSROMMET TIL Med hjemmel i Alkoholloven 1-7, gis Nøstdahl & Nøstdahl bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1, med høyst 4,7 volumprosent alkohol. 2. Utsalgssted: Bunnpris, Kjøpsvik 3. Som styrer godkjennes Esben Nøstdahl og som stedfortreder godkjennes Ellen Kristin Berg. Jfr. Alkohollovens 1-7 c 4. Salg kan skje mandag - fredag fra kl På dager før søn- og helligdager skal salget opphøre kl Jfr. Alkohollovens 3-7, 2. ledd. 5. Bevillingen gjelder tom. 30. juni /08 SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL I TIDSROMMET FRAM TIL TYSFJORD TURISTSENTER AS Side 10 av 21

11 1. Med hjemmel i Alkoholloven 1-7, gis Tysfjord Turistsenter AS bevilling til skjenking som omfatter følgende grupper: 1) drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol 2) drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol 3) drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent alkohol 2. Skjenketid for gruppe 1 og 2: Skjenketid for gruppe 3: For øvrig gjelder bestemmelsene i Alkohollovens Som styrer godkjennes Jan-Andre Skogvoll og som stedfortreder godkjennes Jann Skogvoll. Jfr, Alkohollovens 1-7c 4. Uteservering kan foregå på omsøkt terrasse til kl Det er en forutsetning at skjenking foregår i et fysisk avgrenset område. 5. Bevillingen gjelder tom. 30 juni /08 SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL I TIDSROMMET FRAM TIL KROVERTEN MAT OG GRILLHUS 1. Med hjemmel i Alkoholloven 1-7, gis Kroverten Mat og Grillhus bevilling til skjenking som omfatter følgende grupper: 1) drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol 2) drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol 3) drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent alkohol 2. Skjenketid for gruppe 1 og 2: Skjenketid for gruppe 3: For øvrig gjelder bestemmelsene i Alkohollovens Som styrer godkjennes Kjell Klingan og som stedfortreder godkjennes Ingunn Langmo. Jfr, Alkohollovens 1-7c 4. Uteservering kan foregå på omsøkt terrasse til kl Det er en forutsetning at skjenking foregår i et fysisk avgrenset område. 5. Bevillingen gjelder tom. 30 juni 2012 Side 11 av 21

12 40/08 SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL I TIDSROMMET FRAM TIL STETIND HOTELL 1. Med hjemmel i Alkoholloven 1-7, gis Stetind Hotell bevilling til skjenking som omfatter følgende grupper: 1) drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol 2) drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol 3) drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent alkohol 2. Skjenketid for gruppe 1 og 2: Skjenketid for gruppe 3: For øvrig gjelder bestemmelsene i Alkohollovens Som styrer godkjennes Rita Gundersen og som stedfortreder godkjennes Terje A. Gundersen. Jfr, Alkohollovens 1-7c 4. Uteservering kan foregå på omsøkt terrasse til kl Det er en forutsetning at skjenking foregår i et fysisk avgrenset område. 5. Bevillingen gjelder tom. 30 juni /08 SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL I TIDSROMMET FRAM TIL WALTETRS KRO DA 1. Med hjemmel i Alkoholloven 1-7, gis Walters Kro DA bevilling til skjenking som omfatter følgende grupper: 1) drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol 2) drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol 3) drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent alkohol Side 12 av 21

13 2. Skjenketid for gruppe 1 og 2: Skjenketid for gruppe 3: For øvrig gjelder bestemmelsene i Alkohollovens Som styrer godkjennes Kai Erik Mathisen og som stedfortreder godkjennes Ellen Kristin Berg. Jfr, Alkohollovens 1-7c 4. Uteservering kan foregå på omsøkt terrasse til kl Det er en forutsetning at skjenking foregår i et fysisk avgrenset område. 5. Bevillingen gjelder tom. 30 juni /08 SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL I TIDSROMMET FRAM TIL TYSFJORD TURISTSENTER AS, BOGNES VEIKRO 1. Med hjemmel i Alkoholloven 1-7, gis Tysfjord Turistsenter AS, Bognes veikro bevilling til skjenking som omfatter følgende grupper: 1) drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol 2) drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol 2. Skjenketid for gruppe 1 og 2: For øvrig gjelder bestemmelsene i Alkohollovens Som styrer godkjennes Jimmy Skogvoll og som stedfortreder godkjennes Jan-Andre Skogvoll. Jfr, Alkohollovens 1-7c 4. Uteservering kan foregå på omsøkt terrasse til kl Det er en forutsetning at skjenking foregår i et fysisk avgrenset område. 5. Bevillingen gjelder tom. 30 juni /08 SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING - WALTERS KRO DA Med hjemmel i Lov om serveringsvirksomhet 3, gis Walters Kro DA v/ Kai Erik Mathisen Serveringsbevilling. Side 13 av 21

14 Vilkår for bevillingen er at daglig leder av serveringsstedet må ha gjennomført etablererprøven innen 30. juni /08 SALG AV TOMT Tomt selges til Coop Nord til kr 50 pr m2 pluss omkostninger. 45/08 OPPUSSING LEGEBOLIGER Begge boenheter pusses opp. Finansiering dekkes ved neste budsjettregulering 46/08 KOMMUNAL KAI PÅ DRAG 1. På bakgrunn av rettsforliket slås fast følgende: 1. Kommunen har full råderett over egen kai. Alle henvendelser om bruken av kaia skal gå til kommunen. 2. Kommunen skal videreformidle alle henvendelser om bruk av den kommunale kaia til Ellingsen dersom den eventuelle bruken ikke omfattes av avtalen, herunder all annen transport enn det som framgår av avtalen. 3. Opphold ved kaia ut over 1-ett-legg fiskebåter må godkjennes av Ellingsen, og det skal betales kaileie til kommunen. Side 14 av 21

15 2. Eksisterende skilt erstattes av en nytt skilt som gir en entydig forståelse av hvem som er eier, hvor man skal henvende seg og hovedtrekk i forhold til bruken av kaia. Nytt skilt utformes i forståelse med Ellingsen. Alle henvendelser om bruk av kommunens kai skal skje til Teknisk etat. 3. Salg av kommunens kai er ikke aktuelt i det det vil være i strid med forutsetningene for tildelingen av statstilskuddet. Leie/disponering av hele eller del av kaia skal skje etter avtale og i tråd med den fastlagte bruken av kaia, kommunens tidligere praksis og være avgrenset i forhold til type bruk, omfang og tid. Avtalen skal godkjennes av formannskapet. 4. Tysfjord kommune går i dialog med ASVO avd. Drag om fremtidig administrasjon, forvaltning og drift av kaia. 47/08 KOMPETANSEPLAN HELSE- OG OMSORG Kompetanseplan for helse- og omsorg godkjennes. 2. Planen gjennomføres innenfor en økonomisk ramme bestående av kommunale og statlige kompetansehevingsmidler. 48/08 TURBOK - OMDISPONERING AV MIDLER 1. Kr ,- fra Tysfjord kommunes kultur- og næringsfond, avsatt til formålet Turbok for kommunene Hamarøy, Steigen, Sørfold og Tysfjord, omdisponeres til prosjektet Turbok på nett i samarbeid med Ofoten friluftsråd. 2. Tysfjord kommune oppnevner følgende person til prosjektets styringsgruppe: Svein Berg, vara Jan Ivar Jakobsen 3. Leder for kultur og bibliotek representerer Tysfjord kommune i prosjektets arbeidsgruppe. 4. Kr ,- utbetales etter at bekreftelse for oppstart av prosjektet Turbok på nett er forelagt Tysfjord kommune. Kostnadene belastes kommunalt kultur og næringsfond, kto Side 15 av 21

16 49/08 REVISJON AV REGLEMENT FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE. Det oppnevnes et utvalg på to personer, en fra posisjonen og en fra opposisjonen, som skal gjennomgå reglementet for formannskapet og kommunestyret. Revidert reglement legges frem for formannskapet/kommunestyret i første møte etter ferien. 50/08 KUNSTGRESSBANE I KJØPSVIK. Formannskapet tilrår at kommunen står som byggeherre for kunstgressbanen i Kjøpsvik. Rullering av plan for prioriterte tiltak for søknader om spillemidler behandles i kommunestyret 13. juni. 51/08 SYSTEM FOR KVALITETSVURDERING AV VIRKSOMHET Driftsutvalgets innstilling: Skoleeiers kvalitetsvurderingssystem for Divtasvuona Suohkan/ Tysfjord kommune vedtas. Side 16 av 21

17 52/08 INFEKSJONSKONTROLLPROGRAM Driftsutvalgets innstilling: Infeksjonskontrollprogram for institusjontjenesten godkjennes som en del av smittevernplanen til Tysfjord kommune.. En anmodes om at en vurderer å innføre infeksjonskontrollprogrammet på alle kommunale helseinstitusjonene, hvor en vet at det til tider drives heltidspleie (sykehjem) av enkelte beboere. Ber om en tilbakemelding på dette til kommunestyret. 53/08 BEMANNINGSØKNING - OMSORGSTJENESTEN PÅ STORJORD Driftsutvalgets innstilling: Omsorgstjenesten på Storjord tilføres 3,36 årsverk. Tjenesten tilføres kr ,- for 2008 gjennom budsjettregulering. 54/08 UTVIDELSE KOMMUNEDELSUTVALGET FOR KJØPSVIK - HUNDHOLMEN OG KJELKVIK Rådmannens innstilling: 55/08 VALG AV KOMMUNALT RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE Side 17 av 21

18 Rådmannens innstilling: 56/08 VALG AV FUNGERENDE ORDFØRER. I ordfører og varaordførers fravær velges en fungerende ordfører. Aktuelt tidsrom er og inntil Saken trukket. 57/08 LIVSFASEORIENTERT ARBEIDSGIVERPOLITIKK Rådmannens innstilling: Framlagte forslag til livsfaseplan for Tysfjord kommune vedtas med virkning fra 1. januar /08 ETABLERING AV NAV-KONTOR I TYSFJORD KOMMUNE Rådmannens innstilling: 1. Med bakgrunn i rammeavtalen og den økonomiske kompensasjonen som blir gitt går Tysfjord kommune inn i NAV med minimumsløsningen, dvs, økonomisk sosialhjelp, råd og veiledning og arbeidet med individuelle planer. Dette utgjør inntil 1,5 årsverk. 2. Rådmannen gis fullmakt til å pådra kommune utgifter i forbindelse med etablering av lokalt NAV-kontor. Side 18 av 21

19 59/08 Unntatt offentlig ofl 5a Ofl 5a OPPPRETTELSE AV STILLINGER I HENHOLD TIL ØKTE BEHOV ETTER OPPLÆRING Rådmannens innstilling: Oppvekstetaten tilføres ekstra kr til spesialpedagogisk hjelp i barnehage og skole for Opplæringen er hjemlet i 5-1 og 5-7 i Opplæringsloven. 60/08 BUDSJETTPROSESS 2009 Administrasjonens forslag til budsjettprosess 2009 vedtas. Fastsetting av møtedatoer gjøres i samråd med ordføreren. Formannskapet tilrår at økonomirapportering skjer kvartalsvis. Møtet var lukket under behandlingen av saken. Tilleggsforslag v/ann-aashild Hansen: Kommunestyret innlemmes i budsjettprosessen med en arbeidsdag for gjennomgang av drifta ifht. budsjettet. Votering: Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. Hansens tilleggsforslag enstemmig vedtatt. Administrasjonens forslag til budsjettprosess 2009 vedtas. Fastsetting av møtedatoer gjøres i samråd med ordføreren. Formannskapet tilrår at økonomirapportering skjer kvartalsvis. Side 19 av 21

20 Kommunestyret innlemmes i budsjettprosessen med en arbeidsdag for gjennomgang av drifta ifht. budsjettet. 61/08 BUDSJETTREGULERING 2008 Fremlagte budsjettregulering med en ballanse på kr ,- vedtas. Omdisponering av midler innenfor oppvekst og utdanning på kr ,- tas til orientering. Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. Fremlagte budsjettregulering med en ballanse på kr ,- vedtas. Omdisponering av midler innenfor oppvekst og utdanning på kr ,- tas til orientering. 62/08 EIENDOMSSKATT Rådmannens innstilling: Forslag v/ Johanne Ellingsen, Jan Ivar Jakobsen, Mette Seljenes: Eiendomsskatt på private eiendommer. Hele takseringsarbeidet gjennomgås og alle tall kvalitetssikres. Innkreving av e-skatt 2. termin 2008 utsettes til dette er gjort og det avregnes mot det tidl. innbetalte beløp. (1.termin) Eiendomsskatten avvikles fra 1/ Forslag v/ Jan-Einar Pedersen og Tor Asgeir Johansen: Prøveperioden for eiendomsskatt på private eiendommer i Tysfjord kommune avsluttes, og opphører helt fra og med 2. termin Eiendomsskatt på private eiendommer i Tysfjord kommune opphører fra og med 2. termin Tor Asgeir Johansen ønsket skriftlig avstemming. Det ble gjennomført skriftlig avstemming med følgende resultat: Forslaget fra Ellingsen, Jakobsen og Seljenes fikk 6 stemmer Forslaget fra Pedersen og Johansen fikk 10 stemmer og ble dermed vedtatt. Samtlige 16 representanter som var tilstede hadde avgitt sin stemme. Side 20 av 21

21 Prøveperioden for eiendomsskatt på private eiendommer i Tysfjord kommune avsluttes, og opphører helt fra og med 2. termin Eiendomsskatt på private eiendommer i Tysfjord kommune opphører fra og med 2. termin Side 21 av 21

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Musken skole Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Medlemmer: Anders Sæter, Mette Seljenes, Guttorm Aasebøstøl, Jan Ivar Jakobsen (fra kl 09.30)

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Medlemmer: Anders Sæter, Mette Seljenes, Guttorm Aasebøstøl, Jan Ivar Jakobsen (fra kl 09.30) HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Margits Minne, Drag Møtedato: 26.01.2009 Tid: 09.00 14.10 Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Mette Seljenes, Guttorm Aasebøstøl, Jan Ivar Jakobsen (fra kl

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 25.06.2007 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 08.07.2014 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole.

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 7/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, obs. endret møtested Dato: Torsdag 12.05.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes snarest mulig og senest innen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.2012 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.2012 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.2012 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Hanne Nora Nilssen, Trond Asgeir

Detaljer

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Kommunestyret 07.05.2013 18:00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Kommunestyret 07.05.2013 18:00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling Side 1 av 38 Grane kommune Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 07.05.2013 Møtetid: 18:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 30. april 2013 Fraværende

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.03.2009 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 25.11.2013 Fra kl. 12:20 Til behandling: Sakene 101/13-113/13 Møte nr: 12/2013 Til kl. 13:10 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten : 12.04.2010 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 6/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 05.09.2005 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 15.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Ragnar Olsen AP, ordfører Magne

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.03.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Referatsaker. Kommunestyret 15.12.2011

Referatsaker. Kommunestyret 15.12.2011 Referatsaker Kommunestyret 15.12.2011 Deanu gielda Tana kommune Økonomiavdelingen Notat Til: Fra: Jørn Aslaksen Sissel Marie Saua Referanse 2011/2288-3 22.11.2011 Dato Status evaluering av økonomiavdelingen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 67/09 09/204 MELKARN BOLIGSTIFTELSE - OPPNEVNING AV NYTT STYRE OG DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I STIFTELSEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 67/09 09/204 MELKARN BOLIGSTIFTELSE - OPPNEVNING AV NYTT STYRE OG DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I STIFTELSEN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom på rådhuset Møtedato: 09.11.2009 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 17/15 15/1261 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 15.04.2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 17/15 15/1261 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 15.04.2015 Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 20.05.2015 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-1339/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 12.01.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 2/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 15.03.2005 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Ragnar

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 30

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 30 Hattfjelldal kommune Side 1 av 30 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.06.2007 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.05.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, 28.02.2013 10.00 Frøya herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 5 MØTE NR.: 04/16 TID: 26.10.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer