HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret"

Transkript

1 HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Til stede på møtet Det Norske Arbeiderparti: Medlemmer: Tor Asgeir Johansen, Ellbjørg Mathisen, Stig Setså, Svein-Arne Jakobsen Forfall: Svein Helge Nøstdal, Varamedlemmer: Alfhild Larsen Fellesliste for H. KRF og V: Medlemmer: Ingar Nikolaisen Kuoljok (fra kl 10.00), Jan Ivar Jakobsen, Stig Kåre Amundsen Forfall: Ann-Aashild Hansen Varamedlemmer: Pernille Krogh Storøy Senterpartiet: Medlemmer: Anders Sæter, Johanne Ellingsen, Leif Harald Olsen Tverrpolitisk liste for Tysfjord: Medlemmer: Guttorm Aasebøstøl, Jan-Einar Pedersen Ungdomslista i Tysfjord: Medlemmer: Inge Olsen, Mette Seljenes Sosialistisk Venstreparti: Medlemmer: Leif Kristian Klæboe Fra adm. (evt. andre): Rådmann Robert Pettersen, formannskapssekretær Ante M. Eriksen, økonomileder Mari Hegge. I tillegg møtte samtlige etatsledere under behandlingen av sak 111/08 Budsjett. Innkalling: Godkjent Saksliste: Godkjent Behandlede saker: 110/08 114/08 med unntak av sak 113/08 som ble utsatt. Permisjoner: - Jan-Einar Pedersen permisjon fra kl til kl Pernille K. Storøy fra kl Mette Seljenes permisjon fra kl Orienteringer: Postadresse: Besøksadresse: Telefon: KJØPSVIK KJØPSVIK Telefaks:

2 Formannskapets vedtak med hjemmel i kommunelovens 13 i sak 92/08 fra møte den Ble referert for kommunestyret. Pressemelding fra ordfører Hugo Bjørnstad, Vågan kommune, Åpning av Lofoten og Vesterålen gir muligheter. Tysfjord kommunestyre støtter pressemeldingen. Ad regnskap Kommunestyret gav rådmannen pålegg om å sette inn de resurser som må til for at regnskapet blir ferdig til kommunestyrets møte i februar Under rådmannens orientering om utlyst stilling som økonomikonsulent, ble møtet lukket med hjemmel i kommunelovens 31, nr 3. Kl Utdeling av Tysfjord kommunes kulturpris 2008 til Kaia Andersen ble foretatt av Inge Olsen nestleder av driftsutvalget. Driftsutvalget hadde i møte den vedtatt å tildele kulturprisen til Kaia Andersen, Hellandsberg. Narvik Energi v/ Sverre Mogstad orienterte kommunestyret om følgende: - Narvik energi har etablert en sponsorpott på kr ,- for lag og foreninger i Tysfjord kommune i Narvik Energi benyttet også anledningen i kommunestyret til å dele ut årets siste sponsorbidrag, som gikk til Drag Samfunnshus som er under ferdigstillelse og jobber med å investere ei varmepumpe til bygget. Prisen på kr ,- ble mottatt av Inge Olsen på vegne av Drag Samfunnshus. - Til slutt ble alle klassinger på skolene i Musken, Drag, Storjord og Kjøpsvik invitert til Riksteatrets store jubileumsforestilling Dråpen. Den skal spilles 17. og 18. mars 2009 i Narvik. Underskrifter: Vi bekrefter med våre underskrifter at hovedutskriften er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Kjøpsvik, Anders Sæter ordfører Ante Martin Eriksen formannskapssekretær Side 2 av 13

3 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 110/08 08/843 BUDSJETTREGULERING 03/ /08 08/632 BUDSJETT /08 08/372 KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSER - RULLERING 113/08 06/2294 MULIGHETSSTUDIE STETIND OG SAMVERKAN FÖR TILVÄXT GÄLLIVARE - TYSFJO VEIEN VIDERE - PRIORITERING AV TILTAK/PROSJEKTER 114/08 07/330 RDA-MIDLER TIL BYGGING AV MOLOANLEGG I KJØPSVIKVÅGEN UTBETALING AV RESTERENDE TILSKUDD Side 3 av 13

4 110/08 BUDSJETTREGULERING 03/2008 Formannskapets innstilling: Budsjettregulering vedtas slik den foreligger, pluss kr ,- til Kirkelige fellesråd Behandlingen i Kommunestyret: Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Budsjettregulering vedtas slik den foreligger, pluss kr ,- til Kirkelige fellesråd 111/08 BUDSJETT 2009 Formannskapets innstilling: A Rådmannens budsjettforslag vedtas med følgende endringer/presiseringer: Budsjettsalderingen endres fra ,- til ,-, og disponeres i samsvar med fremlegg i møtet hvorav blant annet inntekt på eiendomsskatt reduseres med ca kr ,- og en økning i eiendomsskatt på verker og bruk med kr ,- Rådmannen pålegges å utarbeide forpliktende langtidsplan jfr. vedtakets pkt Tysfjord kommune godkjenner årsbudsjettet for 2009 med de forslag til drifts- og investeringstiltak som framgår av budsjettdokumentet. 2. Forslag til rammer for brutto driftsinntekter og brutto driftsutgifter for tjenestene og investeringer 2009 godkjennes. 3. De stillingshjemler som danner grunnlag for budsjettet godkjennes. 4. Skatt på formue og inntekt skrives ut og kreves inn etter høyeste skattøre som Stortinget vedtar. 5. Husleiesatser, gebyrer, avgifter og egenbetalinger økes/reduseres som foreslått i budsjettframlegget. 6. Det gjeninnføres eiendomsskatt på private eiendommer fra Eiendomsskattesatsen er 7 promille på verker og bruk. 7. Det tas opp lån i Husbanken til videre utlån som startlån til kommunens innbyggere. Rådmannen gir fullmakt til å fastsette lånebehovet og gjennomføre låneopptaket. Lånet tas opp med inntil 5 års avdragsfrihet og nedbetaling over inntil 20 år. Side 4 av 13

5 8. Bevilgninger til vedtatte prosjekter (investeringer) som ikke blir fullført innen årsskiftet blir overført for den resterende del av bevilgningen til påfølgende år. 9. Forpliktende plan med tilhørende tiltak i økonomiplanperioden og prioriteringer i 2009 vedtas. B Vi ber administrasjonen se på tiltak for å redusere avgiftsøkninger i 2009 på VAR området C Fremlagte budsjett for disponering av samiske språkmidler tilrås. D Formannskapet ber administrasjonen utrede mulig endring av skolestrukturen i Tysfjord kommune. Behandlingen i Kommunestyret: Felles forslag: Pkt A 1. endres til : 1. Tysfjord kommune godkjenner årsbudsjettet for 2009 med de forslag til drifts- og investeringstiltak som framgår av saksfremlegget til kommunestyret med følgende endringer: Økning Reduksjon Økt skatteanslag Redusert lønnsøknining Effektiviseringsgevinst Redusert bruk av pensjonsfond Biblioteker Bakvakt åpen omsorg Storjord Folkehelsekoordinator 0 Redusert kaivedlikehold Boligselskap opprettes ikke Organisasjonsutvikling Plan utvikling Fritidsklubben opprettholes Skolene, redusert innsparing SFO Økonomiplan utelates gruppe Juridisk bistand Kirkelig fellesråd Barnehage, kostpenger Ëiendomsskatt private Finanskostnader Side 5 av 13

6 IKT Stilling Økonomi og personal Redusert folkevalgte Fellesutgifter Sum korreksjoner Forslag v/jan Ivar Jakobsen: Til pkt 1. Stilling som folkehelsekoordinator opprettes ikke. Forslag v/ Jan-Einar Pedersen: Tillegg til pkt 5.: Unntatt omsorgsboliger i Tysfjord. Forslag v/ Jan Ivar Jakobsen: Tillegg til pkt 9: med unntak av Ambulansestasjon i Kjøpsvik, som tas ut av kapitaldelen. Forslag v/ Leif K. Klæboe: C. Med følgende endring: Økning til kirkelig fellesråd på kr ,- slik at det bevilges til sammen kr ,- til TKF. Konsulenttjenester under service reduseres tilsvarende. Forslag 1) v/ Ingar N. Kuoljok til C: Kr ,- av tospråklighetsmidler til adm. og sekretærvirksomhet under punkt service, omprioriteres til tiltak som er språkmotiverende og ikke som nå til dekning av alminnelig administrative driftsutgifter. Forslag 2) v/ Ingar N. Kuoljok: Det åpnes for å prioritere tilskudd fra tospråklighetsmidlene til tiltak knyttet til planene om en samisk språk, kultur- og leirskole i Musken, slik som fremmet av Hellemofjorden kommunedelsutvalg Forslag v/ Leif K. Klæboe: Nytt pkt E Det utarbeides eget regnskap for driften av kommunepramma fra Forslag v/ Johanne Ellingsen, Mette Seljenes, Stig Amundsen: Nytt pkt F. Utlyst økonomistilling skal ikke ansettes. IKT- stilling reduseres til 50%, den resterende 50% overføres til økonomiavd. Forslag v/ Mette Seljenes, Stig Amundsen, Johanne Ellingsen: Nytt pkt G. Alle kommunale etater skal effektivisere driften i Det forventes en gevinst på 1% i -09 og 2% i -10, av den enkelte etats brutto budsjett, jfr. pkt A 1. Det utarbeides en oversikt over kommunale eiendommer som skal selges. Eiendommene legges ut for salg innen Endringer i vann/avløpsavgift foretas kun når vedtak om investeringer gjøres. Side 6 av 13

7 Drift og vedlikehold av vann og avløp legges ut på anbud. Tysfjord kommune gis ikke anledning å legge inn anbud, De ressurser som i dag brukes til det avsluttes. Forslag v/ Stig Setså, Tor A. Johansen: Nytt pkt H. Administrasjonen bes opprette en 50% stilling for undervisning i duodje i kulturskolen. Midler til dette søker administrasjonen fra Sametinget og Nordland fylkeskommune og henviser til samarbeidsavtalen. Egenkapital til dette tas fra budsjett for samisk språk og forvaltning. Forslag v/ Stig Setså, Mette Seljenes: Nytt pkt I: Administrasjonen bes se på alternative løsninger for lokalisering av ungdomsklubben på Drag, og alternative løsninger for driften av ungdomsklubben på Storjord. Videre bes administrasjonen søke eksterne midler til transport av ungdom fra Musken og Storjord til Drag og Kjøpsvik på fredager og lørdager. Forslag v/ Stig Setså: Nytt pkt J. Kostnad nye låneopptak: tilleggstekst: Det tas i tillegg opp lån til utbygging av Drag/Helland Kirke, utbygging og rehabilitering av Drag og Kjøpsvik skole. Administrasjonen bes utrede andre prosjekter for å benytte regjeringens varslede tiltakspakke for kommunene, deriblant den kommunale boligmassen. Forslag v/ Stig Setså: Nytt pkt K. Administrasjonen bes utrede alternative løsninger til dagens telefonløsning (IP-telefoni) og samtidig se på alternative løsninger på IKT-driften i Tysfjord kommune (fjerndrifting) Forslag v/ Stig Setså: Nytt pkt L Kulturskolen: Administrasjonsdelen av rektorstillingen reduseres fra 30% til 25%. Administrasjonen oppfordres til å søke et forpliktende samarbeid med Hamarøy kommune om rektorstillingen, slik at stillingen blir på 50% fordelt på begge kommunene. Videre oppfordres administrasjonen til å få til et samarbeid på tvers av kommunegrensene, slik at tilbudet i kulturskolen både blir bedre geografisk fordelt og at tilbudet totalt sett blir utvidet. Forslag v/leif H. Olsen, Stig Amundsen: Nytt pkt M Det opptas lån til opparbeiding av vei, vann og avløp til boligtomter på Drag, etter at formannskapet har godkjent kostnadsrammen. Votering: A. Forslag fra Jakobsen fikk 7 stemmer mot 9 som stemte mot. (ikke vedtatt) 1. Endringer enstemmig vedtatt. 2. innstillingen enstemmig vedtatt. 3. innstillingen enstemmig vedtatt. 4. innstillingen enstemmig vedtatt 5. innstillingen med Pedersens tilleggsforslag enstemmig vedtatt setning utgår enstemmig vedtatt 7. innstillingen enstemmig vedtatt. 8. innstillingen enstemmig vedtatt. Side 7 av 13

8 9. endringsforslag fra Jakobsen ble satt opp mot innstillingen innstillingen vedtatt med 8 mot 7 stemmer B. innstillingen enst vedtatt. C. Innstillingen med Klæboes endringsforslag vedtatt mot 1 stemme Deretter ble forslag 1) fra Kuoljok tatt opp til votering forslaget fikk 2 stemmer og 13 stemmer mot. (ikke vedtatt) Deretter ble det votert over forslag 2) fra Kuoljok - forslaget fikk 7 stemmer og 8 stemmer mot. (ikke vedtatt) D. innstillingen enstemmig vedtatt. E. forslaget vedtatt mot 1 stemme. F. forslaget enstemmig vedtatt. G. 1. enstemmig vedtatt 2. enstemmig vedtatt. 3. enstemmig vedtatt. 4. vedtatt med 9 mot 6 stemmer. H. forslaget enstemmig vedtatt. I. forslaget enstemmig vedtatt. J. forslaget enstemmig vedtatt. K. forslaget enstemmig vedtatt. L. forslaget enstemmig vedtatt. M. forslaget vedtatt mot 1 stemme. Vedtak: A 1. Tysfjord kommune godkjenner årsbudsjettet for 2009 med de forslag til drifts- og investeringstiltak som framgår av saksfremlegget til kommunestyret med følgende endringer: Økning Reduksjon Økt skatteanslag Redusert lønnsøknining Effektiviseringsgevinst Side 8 av 13

9 Redusert bruk av pensjonsfond Biblioteker Bakvakt åpen omsorg Storjord Folkehelsekoordinator 0 Redusert kaivedlikehold Boligselskap opprettes ikke Organisasjonsutvikling Plan utvikling Fritidsklubben opprettholes Skolene, redusert innsparing SFO Økonomiplan utelates - gruppe Juridisk bistand Kirkelig fellesråd Barnehage, kostpenger Ëiendomsskatt private Finanskostnader IKT Stilling Økonomi og personal Redusert folkevalgte Fellesutgifter Sum korreksjoner Forslag til rammer for brutto driftsinntekter og brutto driftsutgifter for tjenestene og investeringer 2009 godkjennes. 3. De stillingshjemler som danner grunnlag for budsjettet godkjennes. 4. Skatt på formue og inntekt skrives ut og kreves inn etter høyeste skattøre som Stortinget vedtar. 5. Husleiesatser, gebyrer, avgifter og egenbetalinger økes/reduseres som foreslått i budsjettframlegget, unntatt omsorgsboliger i Tysfjord. 6. Eiendomsskattesatsen er 7 promille på verker og bruk. 7. Det tas opp lån i Husbanken til videre utlån som startlån til kommunens innbyggere. Rådmannen gir fullmakt til å fastsette lånebehovet og gjennomføre låneopptaket. Lånet tas opp med inntil 5 års avdragsfrihet og nedbetaling over inntil 20 år. 8. Bevilgninger til vedtatte prosjekter (investeringer) som ikke blir fullført innen årsskiftet blir overført for den resterende del av bevilgningen til påfølgende år. Side 9 av 13

10 9. Forpliktende plan med tilhørende tiltak i økonomiplanperioden og prioriteringer i 2009 vedtas. B Vi ber administrasjonen se på tiltak for å redusere avgiftsøkninger i 2009 på VAR området C Fremlagte budsjett for disponering av samiske språkmidler tilrås, med følgende endring: Økning til kirkelig fellesråd på kr ,- slik at det bevilges til sammen kr ,- til TKF. Konsulenttjenester under service reduseres tilsvarende. D Formannskapet ber administrasjonen utrede mulig endring av skolestrukturen i Tysfjord kommune. E Det utarbeides eget regnskap for driften av kommunepramma fra F. Utlyst økonomistilling skal ikke ansettes. IKT- stilling reduseres til 50%, den resterende 50% overføres til økonomiavd. G. Alle kommunale etater skal effektivisere driften i Det forventes en gevinst på 1% i -09 og 2% i -10, av den enkelte etats brutto budsjett, jfr. pkt A 1. Det utarbeides en oversikt over kommunale eiendommer som skal selges. Eiendommene legges ut for salg innen Endringer i vann/avløpsavgift foretas kun når vedtak om investeringer gjøres. Drift og vedlikehold av vann og avløp legges ut på anbud. Tysfjord kommune gis ikke anledning å legge inn anbud, De ressurser som i dag brukes til det avsluttes. H. Administrasjonen bes opprette en 50% stilling for undervisning i duodje i kulturskolen. Midler til dette søker administrasjonen fra Sametinget og Nordland fylkeskommune og henviser til samarbeidsavtalen. Egenkapital til dette tas fra budsjett for samisk språk og forvaltning. I: Administrasjonen bes se på alternative løsninger for lokalisering av ungdomsklubben på Drag, og alternative løsninger for driften av ungdomsklubben på Storjord. Videre bes administrasjonen søke eksterne midler til transport av ungdom fra Musken og Storjord til Drag og Kjøpsvik på fredager og lørdager. J. Kostnad nye låneopptak: tilleggstekst: Det tas i tillegg opp lån til utbygging av Drag/Helland Kirke, utbygging og rehabilitering av Drag og Kjøpsvik skole. Administrasjonen bes utrede andre prosjekter for å benytte regjeringens varslede tiltakspakke for kommunene, deriblant den kommunale boligmassen. K. Side 10 av 13

11 Administrasjonen bes utrede alternative løsninger til dagens telefonløsning (IP-telefoni) og samtidig se på alternative løsninger på IKT- driften i Tysfjord kommune (fjerndrifting) L Kulturskolen: Administrasjonsdelen av rektorstillingen reduseres far 30% til 25%. Administrasjonen oppfordres til å søke et forpliktende samarbeid med Hamarøy kommune om rektorstillingen, slik at stillingen blir på 50% fordelt på begge kommunene. Videre oppfordres administrasjonen til å få til et samarbeid på tvers av kommunegrensene, slik at tilbudet i kulturskolen både blir bedre geografisk fordelt og at tilbudet totalt sett blir utvidet. M Det opptas lån til opparbeiding av vei, vann og avløp til boligtomter på Drag, etter at formannskapet har godkjent kostnadsrammen. 112/08 KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSER - RULLERING Formannskapets innstilling: Fremlagte handlingsplan for anlegg for idrett og friluftsliv vedtas med følgende endringer: Byggestart prioritet 3 og 4 endres til 2010, prioritet 7 utgår. Handlingsplanen innarbeides i Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser Bjørkvik aktivitet anmodes om å vurdere nærmiljøanlegg fremfor kunstgressbane. Tysfjord kommune møter fylkeskommunen for å presentere prosjektene etter søknadsfristens utløp 15. januar Behandlingen i Kommunestyret: Forsalg v/ Stig Setså: Endring av formannskapets innstilling: Fremlagte handlingsplan for anlegg for idrett og friluftsliv vedtas med følgende endringer: Prioritet 7 utgår. Handlingsplanen innarbeides i Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser Tysfjord kommune møter fylkeskommunen for å presentere prosjektene etter søknadsfristens utløp 15. januar Votering: Formannskapets innstilling ble satt opp mot forslaget. Setsås forslag vedtatt mot 4 stemmer. Vedtak: Fremlagte handlingsplan for anlegg for idrett og friluftsliv vedtas med følgende endringer: Side 11 av 13

12 Prioritet7 utgår. Handlingsplanen innarbeides i Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser Tysfjord kommune møter fylkeskommunen for å presentere prosjektene etter søknadsfristens utløp 15. januar 113/08 MULIGHETSSTUDIE STETIND OG SAMVERKAN FÖR TILVÄXT GÄLLIVARE TYSFJORD VEIEN VIDERE - PRIORITERING AV TILTAK/PROSJEKTER Formannskapets innstilling: 1. Tysfjord kommune slutter seg prinsipielt til de felles innsatsområdene som er foreslått i forstudien Samverkan för tillväxt Gällivare Tysfjord. Kommunen ønsker å delta i en eventuell realisering av interregprosjektet Natur- og kulturturisme fra kyst til kyst under forutsetning av at prosjektet kan fullfinansieres. Kommunestyret skal godkjenne prosjektets økonomi og organisering før prosjektet igangsettes. 2. Kommunestyret godkjenner videreføring av Stetindprosjektet med den målsetting, organisering og handlingsplan som fremgår av saksutredningen. Finansieringsplanen, kommunal egenandel, skal innarbeides i budsjett og økonomiplan. Før det enkelte kommunale prosjekt/tiltak igangsettes, skal tiltakets økonomi og framdrift godkjennes av formannskapet. Rådmannen gis i oppdrag å la utarbeide reguleringsplan for Stefjord Storelvområdet. Planen forutsettes lagt fram for endelig behandling i kommunestyret våren/forsommeren Behandlingen i Kommunestyret: Forslag v/jan Ivar Jakobsen: Saken utsettes. Votering: Saken utsettes enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken utsatt. 114/08 RDA-MIDLER TIL BYGGING AV MOLOANLEGG I KJØPSVIKVÅGEN UTBETALING AV RESTERENDE TILSKUDD Rådmannens innstilling: Tysfjord kommune ber om at de resterende RDA-midlene til bygging av moloanlegg i Kjøpsvikvågen, kr ,-, blir utbetalt i sin helhet. Kommunestyret bekrefter at midlene vil bli avsatt på fond og øremerket ferdigstillese av anlegget i samsvar med søknadene. Behandlingen i Kommunestyret: Innstillingen enstemmig vedtatt. Side 12 av 13

13 Vedtak: Tysfjord kommune ber om at de resterende RDA-midlene til bygging av moloanlegg i Kjøpsvikvågen, kr ,-, blir utbetalt i sin helhet. Kommunestyret bekrefter at midlene vil bli avsatt på fond og øremerket ferdigstillese av anlegget i samsvar med søknadene. Side 13 av 13

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.03.2011 Tid: 10.00 17.45 Til stede på møtet Det Norske Arbeiderparti: Medlemmer: Tor Asgeir Johansen, Ellbjørg Mathisen, Svein-Arne Jakobsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Rådhuset, Kjøpsvik Møtedato: 13.06.2008 Tid: kl 10.00 15.40 Til stede på møtet Det Norske Arbeiderparti: Medlemmer: Tor Asgeir Johansen, Ellbjørg Mathisen, Stig Setså

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret. Senterpartiet: Anders Sæter, Leif Harald Olsen, Johanne Ellingsen

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret. Senterpartiet: Anders Sæter, Leif Harald Olsen, Johanne Ellingsen HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.09.2010 Tid: 12.00 17.40 Til stede på møtet Det Norske Arbeiderparti: Medlemmer: Tor Asgeir Johansen, Ellbjørg Mathisen, Forfall: Svein Arne

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Guttorm Aasebøstøl

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Guttorm Aasebøstøl HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.03.2009 Tid: 10.00 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Guttorm Aasebøstøl Forfall: Varamedlemmer: Mette Seljenes,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret. Det Norske Arbeiderparti: Medlemmer: Tor Asgeir Johansen, Ellbjørg Mathisen, Svein-Arne Jakobsen

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret. Det Norske Arbeiderparti: Medlemmer: Tor Asgeir Johansen, Ellbjørg Mathisen, Svein-Arne Jakobsen HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.05.2010 Tid: 10.00 15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Det Norske Arbeiderparti: Medlemmer: Tor Asgeir Johansen, Ellbjørg Mathisen, Svein-Arne

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Ellbjørg Mathisen, Guttorm Aasebøstøl

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Ellbjørg Mathisen, Guttorm Aasebøstøl HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Margits Minne, Drag Møtedato: 30.11.2010 Tid: 09.00 10.35 Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Ellbjørg Mathisen, Guttorm Aasebøstøl Forfall:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Margits Minne, Drag Møtedato: 12.04.2011 Tid: 11.00 14.40 Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Pernille Krogh Storøy, Ellbjørg Mathisen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Medlemmer: Anders Sæter, Mette Seljenes, Guttorm Aasebøstøl, Jan Ivar Jakobsen (fra kl 09.30)

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Medlemmer: Anders Sæter, Mette Seljenes, Guttorm Aasebøstøl, Jan Ivar Jakobsen (fra kl 09.30) HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Margits Minne, Drag Møtedato: 26.01.2009 Tid: 09.00 14.10 Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Mette Seljenes, Guttorm Aasebøstøl, Jan Ivar Jakobsen (fra kl

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Mette Seljenes, Ellbjørg Mathisen, Guttorm Aasebøstøl

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Mette Seljenes, Ellbjørg Mathisen, Guttorm Aasebøstøl HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.06.2008 Tid: 08.00 09.40 Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Mette Seljenes, Ellbjørg Mathisen, Guttorm Aasebøstøl Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.03.2009 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-1339/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 12.01.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Pernille Krog Storøy, Ellbjørg Mathisen, Guttorm Aasebøstøl

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Pernille Krog Storøy, Ellbjørg Mathisen, Guttorm Aasebøstøl HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Tysfjord Turistsenter, Storjord Møtedato: 26.08.2010 Tid: 09.30 13.30 Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Pernille Krog Storøy, Ellbjørg Mathisen, Guttorm

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Pernille Krogh Storøy, Guttorm Aasebestøl

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Pernille Krogh Storøy, Guttorm Aasebestøl HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhuset, Kjøpsvik Møtedato: 24.08.2011 Tid: 10.00 13.30 Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Pernille Krogh Storøy, Guttorm Aasebestøl Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.09.2010 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 9/14 HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.12.2014 Tid: Fra kl.: 11:00 - til kl.: 18:10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen,

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Reidun Olsen Medlem Høyre/Kristelig Folkeparti

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Reidun Olsen Medlem Høyre/Kristelig Folkeparti Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 16.12.09. Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Helland Leder

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 13.12.2010 Tid: Kl. 18.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen på rådhuset Møtedato: 14.12.2010 Fra kl: 09.00 Til kl: 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 50/13 19.11.2013 Kommunestyret 70/13 16.12.2013

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 50/13 19.11.2013 Kommunestyret 70/13 16.12.2013 Arkiv: Arkivsaksnr: 2013/3266-2 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 50/13 19.11.2013 Kommunestyret 70/13 16.12.2013 Malvik kommune budsjett 2014 Vedlegg: Budsjettdokument

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Musken skole Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 7/2014 Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.11.2014 Tid: Fra kl.: 09:00 - til kl.: 12:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra møte i kommunestyret 18.02.14

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra møte i kommunestyret 18.02.14 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2495-4775/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 05.02.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra møte i kommunestyret 18.02.14 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Ann Karin Edvardsen,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Havørns lokaler, Senjahopen Møtedato: 28.02.2007 Tid: 15.00

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Havørns lokaler, Senjahopen Møtedato: 28.02.2007 Tid: 15.00 Berg kommune Møtested: Havørns lokaler, Senjahopen Møtedato: 28.02.2007 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Roy-Willy Hansen, Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Wivi Jakobsen,

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.09.2010 Tid: 12.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 65-72 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.12.2009 Tidspunkt: 11:30-17:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 65-72 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.12.2009 Tidspunkt: 11:30-17:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 65-72 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.12.2009 Tidspunkt: 11:30-17:00 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Hans

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset, Hansnes Møtedato: 14.12. og 15.12. 11 Tilstede på møtet: Laila B. Johansen, Elisabeth Johansen, Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Svein

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 19.12.2013 Tid: 09:00 14:55 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 19.12.2013 Tid: 09:00 14:55 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 19.12.2013 Tid: 09:00 14:55 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 2012/230 PS 12/87 Økonomiplan

Detaljer