HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret"

Transkript

1 HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Til stede på møtet Det Norske Arbeiderparti: Medlemmer: Tor Asgeir Johansen, Ellbjørg Mathisen, Svein-Arne Jakobsen Alfhild Larsen Forfall: Svein Helge Nøstdal Varamedlemmer: Jan Eirik Ellefsen Fellesliste for H. KRF og V: Medlemmer, Ingar Nikolaisen Kuoljok, Jan Ivar Jakobsen, Stig Kåre Amundsen Forfall: Pernille Krogh Storøy Varamedlemmer: Ivar Otto Knutsen Senterpartiet: Medlemmer: Anders Sæter, Johanne Ellingsen, Leif Harald Olsen Tverrpolitisk liste for Tysfjord: Medlemmer: Guttorm Aasebøstøl, Jan-Einar Pedersen Ungdomslista i Tysfjord: Medlemmer: Jonny Langmo, Marleif Eriksen Sosialistisk Venstreparti: Medlemmer: Leif Kristian Klæboe Fra adm. (evt. andre): Rådmann Konrad Sætra, formannskapssekretær Ante Martin Eriksen. I tillegg møtte: helse- og omsorgssjef, oppvekst- og utdanningssjef, teknisk sjef og økonomileder under deler av møtet. Permisjoner: Inhabilitet: Svein-Arne Jakobsen permisjon fra kl og for resten av møtet. Ordfører fratrådt under behandlingen av sak 25/11, møtet ledet av varaordfører Innkalling: Godkjent Saksliste: Godkjent med tilleggssak 28/11 Behandlede saker: 20/11 28/11, sak 27/11 ble behandlet først og sak 26/11 sist. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: KJØPSVIK KJØPSVIK Telefaks:

2 Orienteringer: Fra kl til Oppdrettsselskapene Ellingsen Seafood/Musken Laks og Nordlaks Oppdrett orienterte kommunestyret om selskapenes aktiviteter og deres planer i Tysfjord. Fra Ellingsen Seafood/ Musken laks: Adm.dir. Line Ellingsen Prod.sjef Svein Andorsen Fra Nordlaks Oppdrett: Adm.dir. Inge Berg Daglig leder Robert Sandsleth Prosjekt dir. Tor Anders Elvegård Underskrifter: Vi bekrefter med våre underskrifter at hovedutskriften er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Kjøpsvik, Anders Sæter Ordfører Ante Martin Eriksen Formannskapssekretær Side 2 av 11

3 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/11 11/129 INTERKOMMUNALT SAMARBEID - BARNEVERN 21/11 11/138 OMORGANISERING INNENFOR HELSE OG OMSORG 22/11 11/77 AKSJER I HÅLOGALANDSBRUA AS 23/11 11/99 HAVBRUKSNÆRINGENS KULTUR- OG NÆRINGSFOND- STATUTTER 24/11 11/162 DRAG/HELLAND KIRKE - SØKNAD OM EKSTRABEVILGNING FOR TAKTEKKE EKSISTERENDE BYGG OG INNVENDIG MALING 25/11 11/49 FINANSIERNG AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 26/11 10/440 Unntatt offentlig ofl 23 Ofl 23 STRATEGI VEDR KJØP AV AKSJER 27/11 09/406 REGNSKAP /11 11/163 OMBYGGING AV ARKIVLOKALER - TYSFJORD RÅDHUS Side 3 av 11

4 20/11 INTERKOMMUNALT SAMARBEID - BARNEVERN Rådmannen anbefaler at søknad om midler fra barnevernsatsningen godkjennes og at utkast til samarbeidsavtale, virksomhetsplan og kompetanseplan godkjennes. Dette under forutsetning av at Hamarøy kommune gjør likelydende vedtak. Rådmannsutvalget gis i oppdrag å være styringsgruppe for arbeidet fram mot etablering. Rådmannsutvalget nedsetter en prosjektgruppe som gjennomfører det praktiske arbeidet med etablering av felles barneverntjeneste blant de ansatte i kommunene. Endringer: Rådmannen anbefaler endres til : kommunestyret godkjenner Innstillingen med endringer enstemmig vedtatt. Kommunestyret godkjenner søknad om midler fra barnevernsatsningen og at utkast til samarbeidsavtale, virksomhetsplan og kompetanseplan godkjennes. Dette under forutsetning av at Hamarøy kommune gjør likelydende vedtak. Rådmannsutvalget gis i oppdrag å være styringsgruppe for arbeidet fram mot etablering. Rådmannsutvalget nedsetter en prosjektgruppe som gjennomfører det praktiske arbeidet med etablering av felles barneverntjeneste blant de ansatte i kommunene. 21/11 OMORGANISERING INNENFOR HELSE OG OMSORG 1. Helsestasjon- og skolehelsetjenesten, jordmortjenesten, rusomsorgen og psykiatritjenesten slås sammen til en enhet med virkning fra Leder av psykiatritjenesten leder enheten som får betegnelsen familie og helse. 2. Det gjennomføres en prøveperiode på ett år, og det foretas en evaluering av ordningen Side 4 av 11

5 Innstillingen enstemmig vedtatt 1. Helsestasjon- og skolehelsetjenesten, jordmortjenesten, rusomsorgen og psykiatritjenesten slås sammen til en enhet med virkning fra Leder av psykiatritjenesten leder enheten som får betegnelsen familie og helse. 2. Det gjennomføres en prøveperiode på ett år, og det foretas en evaluering av ordningen 22/11 AKSJER I HÅLOGALANDSBRUA AS 1. Tysfjord kommune vedtar kjøp av 5 aksjer a kr 3.000,- (pålydende kr 633,-) i HålogalandsbruaAS under forutsetning av at selskapet opparbeider tilstrekkelig arbeidskapital til formålet. 2. Kjøpet finansieres over kraftfondet, kontonummer Innstillingen vedtatt mot 3 stemmer 1. Tysfjord kommune vedtar kjøp av 5 aksjer a kr 3.000,- (pålydende kr 633,-) i HålogalandsbruaAS under forutsetning av at selskapet opparbeider tilstrekkelig arbeidskapital til formålet. 2. Kjøpet finansieres over kraftfondet, kontonummer /11 HAVBRUKSNÆRINGENS KULTUR- OG NÆRINGSFOND- STATUTTER Fremlagte forslag til statutter for Havbruksnæringens kultur- og næringsfond godkjennes. Kulepunkt 3 i 4 endres fra kr ,- til ,- Side 5 av 11

6 Forslag v/stig Amundsen, Marleif Eriksen 1. Fremlagte forslag til statutter for Havbruksnæringens kultur- og næringsfond godkjennes, med følgende endringer. 1.1 Kulepunkt 1 i 4 endres til: Samlet finansiering fra fondet til næringstiltak skal ikke overstige 50 %, og for kulturtiltak ikke overstige 70 % av kapitalbehovet. For kvinner og ungdom kan tilskuddsbeløpet i særskilte tilfeller være 75 %. 1.2 Kulepunkt 2 i 4 endres til: Alle støtteberettigede næringstiltak må dokumentere en egenkapital/egeninnsats på minimum 20 % av samlede kostnader. 2. Som et engangstilfelle, bevilges kr ,- fra fondet i 2011, og kr ,- i Midlene øremerkes Kaldhallprosjektet på Drag, som mangler kr ,- for å få prosjektet fullfinansiert. Forslag v/leif Harald Olsen, Ivar Otto Knutsen 4 Støttevilkår, tilleggspunkt - Dersom flere prosjektsøknader framstår som likeverdige mht. støtte, skal prosjekt som bidrar til å styrke næringssvake lokalsamfunn prioriteres. Forslag v/jan.einar Pedersen Nytt punkt til 7: Fondet gjennomgås og forskrifter evalueres årlig. Forslag v/tor Asgeir Johansen Endring 3, kulepunkt 4: Fondet kan ikke nyttes til ordinær drift (resten strykes). Endring 4, kulepunkt 3: Støtten skal være begrenset til kr ,- årlig til et og samme formål, i en og samme bedrift/forening. Votering: 1 som innstillingen, enstemmig vedtatt 2 som innstillingen, enstemmig vedtatt. 3 Johansens forslag kulepkt 4 satt opp mot innstillingen Johansens forslag vedtatt med 10 mot 6 stemmer. De øvrige kulepunktene som innstillingen 4 Amundsen og Eriksens forslag kulepunkt 1 ble satt opp mot innstillingen. Forslaget vedtatt med 13 mot 3 stemmer. Amundsen og Eriksens forslag kulepunkt 2 ble satt opp mot innstillingen Forslaget enstemmig vedtatt. Johansens forslag kulepunkt 3 ble satt opp mot innstillingen. Forslaget enstemmig vedtatt. Kulelpunkt 4 som innstillingen, enstemmig vedtatt. Olsen og Knutsens forslag nytt kulepunkt 5 enstemmig vedtatt. 6 som innstillingen enstemmig vedtatt. 7 som innstillingen enstemmig vedtatt Side 6 av 11

7 Pedersens tilleggsforslag enstemmig vedtatt. 8 som innstillingen enstemmig vedtatt. Til sist ble pkt 2 i Amundsen og Eriksens forslag tatt opp til votering. Forslaget fikk 5 stemmer og 11 stemte mot (ikke vedtatt) Fremlagte forslag til statutter for Havbruksnæringens kultur- og næringsfond godkjennes med følgende endringer/tillegg: 3, kulepunkt 4: Fondet kan ikke nyttes til ordinær drift (resten strykes). 4 kulepunkt 1 endres til: Samlet finansiering fra fondet til næringstiltak skal ikke overstige 50 %, og for kulturtiltak ikke overstige 70 % av kapitalbehovet. For kvinner og ungdom kan tilskuddsbeløpet i særskilte tilfeller være 75 %. 4 kulepunkt 2 endres til: Alle støtteberettigede næringstiltak må dokumentere en egenkapital/egeninnsats på minimum 20 % av samlede kostnader. 4, kulepunkt 3: Støtten skal være begrenset til kr ,- årlig til et og samme formål, i en og samme bedrift/forening 4 tilleggspunkt: Dersom flere prosjektsøknader framstår som likeverdige mht. støtte, skal prosjekt som bidrar til å styrke næringssvake lokalsamfunn prioriteres 7 Nytt punkt: Fondet gjennomgås og forskrifter evalueres årlig. 24/11 DRAG/HELLAND KIRKE - SØKNAD OM EKSTRABEVILGNING FOR TAKTEKKE EKSISTERENDE BYGG OG INNVENDIG MALING Tysfjord kommune vedtar utskifting av tak og innvendig maling av Drag/Helland kirke. De totale kostnadene ihht tilbud på kr ,- godkjennes. Beløpet belastes sikkerhetsrammen på 1 mill. i prosjektet Drag, Kjøpsvik skole. Jfr kommunestyrets vedtak i sak 19/11 Endring: ihht tilbud strykes Side 7 av 11

8 Innstillingens 1. avsnitt med endringer enstemmig vedtatt Innstillingens 2 avsnitt utgår. Kostnadene inndekkes av overskudd regnskap 2009 jfr vedtak i sak 27/11 Tysfjord kommune vedtar utskifting av tak og innvendig maling av Drag/Helland kirke. De totale kostnadene på kr ,- godkjennes. Kostnadene inndekkes av overskudd regnskap 2009 jfr vedtak i sak 27/11 25/11 FINANSIERNG AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 1. Árran Mannagarde innvilges en støtte på kr ,- til drift av 18 plasser, alternativt kr ,- for drift av 23 plasser, alt etter behov, for Det utarbeides en samarbeidsavtale mellom Árran og Tysfjord kommune om barnehagedriften. 3. Administrasjonen bes utrede alternativ drift av samisk barnehage fra og med barnehageåret 2012/ Kostnader inndekkes ved budsjettregulering Ordfører og rådmann fratrådt pga inhabilitet. Forslag v/jan Einar Pedersen: Saken utsettes, for bedre saksutredning Tilleggsforslag v/ingar N. Kouljok, Leif Kristian Klæboe Administrasjonen bes om å ta kontakt med Árran og invitere til en prosess med mål om en større samkjøring og bedre utnytting av begge parters tilbud innen lulesamisk språk, kultur og samfunnsliv. Votering: Først ble Pedersens forslag tatt opp til votering. Forslaget fikk 4 stemmer og 11 stemmer mot. (ikke vedtatt) Deretter ble innstillingen tatt opp til votering. Innstillingen vedtatt med 10 mot 5 stemmer Til sist ble Kuljok og Klæboes forslag tatt opp til votering. Tilleggsforslaget enstemmig vedtatt. Side 8 av 11

9 1. Árran Mannagarde innvilges en støtte på kr ,- til drift av 18 plasser, alternativt kr ,- for drift av 23 plasser, alt etter behov, for Det utarbeides en samarbeidsavtale mellom Árran og Tysfjord kommune om barnehagedriften. 3. Administrasjonen bes utrede alternativ drift av samisk barnehage fra og med barnehageåret 2012/ Kostnader inndekkes ved budsjettregulering 5. Administrasjonen bes om å ta kontakt med Árran og invitere til en prosess med mål om en større samkjøring og bedre utnytting av begge parters tilbud innen lulesamisk språk, kultur og samfunnsliv 27/11 REGNSKAP 2009 Tysfjord kommunes regnskap for 2009 godkjennes med et resultat på kr Resultatet disponeres på følgende måte: 1. Overskridelser i investeringsregnskapet inndekkes med kr ,- 2. Gjenværende overskudd på kr ,- tilføres fond for premieavvik. Forslag v/tor Asgeir Johansen Tysfjord kommunes regnskap for 2009 godkjennes med følgende kommentarer: - Administrasjonen pålegges å fremlegge plan for arbeid med etablering av rutiner, slik at rettidig regnskapsavleggelse kan foretas i fremtiden, slik plan må fremlegges innen utgangen av august Rådmannen må innen utgangen av mai 2011 legge frem for kommunestyret konkrete tiltak for å rette situasjonen i forbindelse med regnskapsavleggelsen, herunder tidsatt plan for ferdigstillelse av 2010-regnskapet. Overskuddet kr ,- disponeres slik: Til premieavvik: ,- Til Drag/Helland kirke ,- Til investeringsfond ,- Kreftsykepleier , ,- Som egenandel = ,- Resterende avsettes til tidligere vedtak om flerbrukshall, kaldhall og nærmiljøanlegg. Leif Kristian Klæboe og Leif H. Olsen Det bevilges kr ,- til kreftsykepleier i 50 % stilling. Forslag v/ellbjørg Mathisen Side 9 av 11

10 Udisponert sum kr ,- salg av kommunale bygg kr ,- + kr ,- (note 10) avsettes til fond for oppgradering av kommunale boliger. Forslag v/leif Harald Olsen, Johanne Ellingsen, Stig Amundsen Tysfjord kommunes regnskap for 2009 godkjennes med et resultat på kr ,-. Resultatet disponeres på følgende måte 1. Overskrivelse i investeringsregnskapet inndekkes med kr ,- 1. Ekstrabevilgning til Drag/Helland kirke i sak 24/11 gis med kr ,- 3. Gjenværende overskudd på kr ,- tilføres fond for premieavvik. Votering: 1 avsnitt i Johansens forslag ble satt opp til votering. Forslaget fikk 8 stemmer og 9 stemmer mot (ikke vedtatt) Deretter ble 1. avsnitt i innstillingen tatt opp til votering. Innstillingens 1 avsnitt enstemmig vedtatt. Innstillingens pkt 1. enstemmig vedtatt Drag/Helland kirke i sak 24/11 gis med kr ,- Det bevilges kr ,- til kreftsykepleier i 50 % stilling. Johansens forslag med restfordeling ble satt opp mot forslaget fra Olsen og Ellingsen pkt 3 Dette forslaget: 3. Gjenværende overskudd på kr ,- tilføres fond for premieavvik. Ble vedtatt med 10 mot 7 stemmer. Til sist ble Mathisens forslag tatt opp til votering: Udisponert sum kr ,- salg av kommunale bygg kr ,- + kr ,- (note 10) avsettes til fond for oppgradering av kommunale boliger Forslaget enstemmig vedtatt. Tysfjord kommunes regnskap for 2009 godkjennes med et resultat på kr Resultatet disponeres på følgende måte: 1. Overskridelser i investeringsregnskapet inndekkes med kr ,- 2. Gjenværende overskudd på kr ,- fordeles slik: - Drag/Helland kirke i sak 24/11 gis med kr ,- - Det bevilges kr ,- til kreftsykepleier i 50 % stilling. - Gjenværende overskudd på kr ,- tilføres fond for premieavvik. Udisponert sum kr ,- salg av kommunale bygg kr ,- + kr ,- (note 10) avsettes til fond for oppgradering av kommunale boliger 28/11 OMBYGGING AV ARKIVLOKALER - TYSFJORD RÅDHUS Side 10 av 11

11 Det avsette inntil kr ,- for omlegging av vannledninger og elektrisk anlegg i arkivlokalene i underetasjen på rådhuset. Kostnadene innarbeides i budsjettregulering nr 1. i 2011 Innstillingen enstemmig vedtatt. Det avsette inntil kr ,- for omlegging av vannledninger og elektrisk anlegg i arkivlokalene i underetasjen på rådhuset. Kostnadene innarbeides i budsjettregulering nr 1. i 2011 Side 11 av 11

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Medlemmer: Anders Sæter, Mette Seljenes, Guttorm Aasebøstøl, Jan Ivar Jakobsen (fra kl 09.30)

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Medlemmer: Anders Sæter, Mette Seljenes, Guttorm Aasebøstøl, Jan Ivar Jakobsen (fra kl 09.30) HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Margits Minne, Drag Møtedato: 26.01.2009 Tid: 09.00 14.10 Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Mette Seljenes, Guttorm Aasebøstøl, Jan Ivar Jakobsen (fra kl

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Musken skole Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 11/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 30.11.2010 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 18.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 9/14 HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.12.2014 Tid: Fra kl.: 11:00 - til kl.: 18:10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Stine Akselsen, Harald Larssen, Johnny Myhre, Leif-Yngve Wallenius, Bård Rasmussen, Thord Karlsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Stine Akselsen, Harald Larssen, Johnny Myhre, Leif-Yngve Wallenius, Bård Rasmussen, Thord Karlsen Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.06.2010 Tid: kl. kl. 08.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Innkalling:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.10.2010 Tid: kl. kl. 10.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.10.2010 Tid: kl. kl. 10.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.10.2010 Tid: kl. kl. 10.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Harald

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Havørns lokaler, Senjahopen Møtedato: 28.02.2007 Tid: 15.00

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Havørns lokaler, Senjahopen Møtedato: 28.02.2007 Tid: 15.00 Berg kommune Møtested: Havørns lokaler, Senjahopen Møtedato: 28.02.2007 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Roy-Willy Hansen, Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Wivi Jakobsen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 6/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.08.2005 Tid: Fra kl.: 10.30 - til kl. 14.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER: PROTOKOLL:

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.02.2013 Tid: 15:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen kommunestyre

Møteprotokoll. Kvænangen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kvænangstunet Dato: 24.06.2015 Tidspunkt: 09:00 17:00. Møteprotokoll Kvænangen kommunestyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jenny Fyhn Olsen Medlem H Irene

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 8/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.10.2006 Tid: Fra kl.: 12.00 - til kl. 14.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Medlem Magne Medlie

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen og Morten Andersen

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen og Morten Andersen Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 24.05.2012 Fra: 09:00 Til: 12:00 Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen og Morten Andersen

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.03.2012 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 13.04.2015 Tid: 09:00-11:00 Til stede på møtet Medlemmer: Ronny Grindstein Rita Roaldsen Elsa Holm

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.03.2009 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen kommunestyre

Møteprotokoll. Kvænangen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 13.02.2013 Tidspunkt: 09:00 15:45. Møteprotokoll Kvænangen kommunestyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Irene Kaasen Medlem KVH Anne Gerd

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret. Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Inghild Blomstereng Asle Tveitnes

MØTEBOK. Kommunestyret. Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Inghild Blomstereng Asle Tveitnes Gáivuona suohkan Kåfjord kommune MØTEBOK Kommunestyret Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 30.04.04 Tid: 11.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Øystein Pettersen Levin

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret EKSTRAORDINÆRT MØTE. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Berton Bucht Arne Blomli

MØTEBOK. Kommunestyret EKSTRAORDINÆRT MØTE. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Berton Bucht Arne Blomli Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.04.04 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret EKSTRAORDINÆRT MØTE Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Bystyret Bystyresalen, Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: Kl. 10.00-17.15. Utvalg: Møtested:

Møteprotokoll. Til stede: Bystyret Bystyresalen, Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: Kl. 10.00-17.15. Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Bystyret Bystyresalen, Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: Kl. 10.00-17.15 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Kirsten Hasvoll Varaordfører SV Tone

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Rita Roaldsen Anita Bjørkli Karlsen. Karl Fredrik Normann Yvonne Kvernmo (sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Rita Roaldsen Anita Bjørkli Karlsen. Karl Fredrik Normann Yvonne Kvernmo (sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 26.11.2012 Tid: 12:00 14:05 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 03.12.2007 Tid: 12.00

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 03.12.2007 Tid: 12.00 Berg kommune Møtested: Kommunehuset Møtedato: 03.12.2007 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar Strøm, Roy-Willy Hansen, Ingrid

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Storfjord Kommunestyre Møtested: Storfjord rådhus Dato: 31.08.2011 Tidspunkt: 09:00-15:35

Møteprotokoll. Utvalg: Storfjord Kommunestyre Møtested: Storfjord rådhus Dato: 31.08.2011 Tidspunkt: 09:00-15:35 Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Kommunestyre Møtested: Storfjord rådhus Dato: 31.08.2011 Tidspunkt: 09:00-15:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen Leder STSP Tor

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 17.03.2005 Fra kl. 1000 Til kl. 1645 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 6/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 05.09.2005 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 15.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Ragnar Olsen AP, ordfører Magne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 14.06.2012 Tid: 09:00 Til stede på møtet Medlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Karsten Schanche, Unn Berit Guttormsen, Vidar Efraimsen, Hege Mathisen, Sylvia Radloff

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Ann Karin Edvardsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kjøllefjord Kino Møtedato: 22.06.2011 Tid: kl. kl. 10.00 12.00

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kjøllefjord Kino Møtedato: 22.06.2011 Tid: kl. kl. 10.00 12.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kjøllefjord Kino Møtedato: 22.06.2011 Tid: kl. kl. 10.00 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Johnny Myhre, Elisabeth Lyngedal, Bjørn

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 17.06.2003 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 17.06.2003 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 17.06.2003 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Inger Anne Dokken Trudy Engen Tore Fosse Stein Tore Hansen Idar Jensen

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 26.11.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 26.11.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 26.11.2008 FRA SAKSNR: 95/08 FRA KL: 16.30 TIL SAKSNR: 103/08 TIL KL: 18.45 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.09.2009 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer