Beste kvartal noensinne

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Beste kvartal noensinne"

Transkript

1 Beste kvartal noensinne Hovedpunkter artal Stigerør for borerigger tilvirket, trykktestet og montert ved Aker Kværners høyteknologiske produksjonsanlegg i Malaysia Fortsatt resultatvekst: Resultat per aksje økte med 49% EBITDA økte med 47% Rekordhøyt overskudd og ordrereserve i Subsea, P&T og P&C Strategisk boreutstyrsinvestering i Wirth GmbH Fortsatt sterkt marked Målet om EBITDA-margin på 6,5% - 7% ved årsslutt allerede nådd i Q2 27 Driftsinntekter EBITDA Q6 3Q6 4Q6 1Q7 2Q7 2Q6 3Q6 4Q6 1Q7 2Q7 Resultat per aksje Ordrereserve 2, , , Q6 3Q6 4Q6 1Q7 2Q7 2Q6 3Q6 4Q6 1Q7 2Q7

2 artal 27 1 Beste kvartal noensinne Konserntall Driftsinntektene i andre kvartal 27 utgjorde millioner kroner, en økning på 16 prosent sammenlignet med millioner kroner i samme periode i fjor. Dette reflekterer gode markeder og høy aktivitet i alle forretningsområder. EBITDA for andre kvartal ble 993 millioner kroner, en økning på 47 prosent fra 676 millioner kroner i andre kvartal 26. EBITDA-marginen var 6,8 prosent mot 5,3 prosent i andre kvartal i fjor. EBITDA for seks-månedersperioden utgjorde millioner kroner, en økning på 4 prosent fra millioner kroner i samme periode i fjor. Marginen økte i samme periode fra 5,7 prosent til 6,4 prosent. Netto finanskostnader for andre kvartal ble 26 millioner kroner, en nedgang fra 62 millioner kroner fra samme periode i fjor. Den betydelige bedringen skyldes en fordelaktig finansiell posisjon etter refinansieringen av selskapet i desember 26. Variasjoner i den virkelige verdien av kurssikringstransaksjoner som ikke kvalifiserer for sikringsbokføring, medførte en regnskapsmessig gevinst under finansielle poster på 54 millioner kroner i andre kvartal. Rapportert EBITDA ble påvirket negativt med 24 millioner kroner i samme periode. Resultat etter finansielle poster for andre kvartal var 933 millioner kroner, en vesentlig forbedring på 51 prosent sammenlignet med resultatet for andre kvartal 26 på 616 millioner kroner. Skattekostnaden for andre kvartal var 286 millioner kroner, som er 31 prosent av resultat før skatt. Nettoresultatet for andre kvartal var 647 millioner kroner, som gir et netto resultat per aksje på 2,3 kroner. Kontantstrømmen fra driften var negativ med 492 millioner kroner i andre kvartal, noe som reflekterer en økning på 1 33 millioner kroner i netto operasjonelle eiendeler, fra 317 millioner kroner ved slutten av første kvartal, til 1 62 millioner kroner ved utgangen av andre kvartal. Kontanter og kontantekvivalenter ble ved utgangen av andre kvartal redusert til 2,4 milliarder kroner, en reduksjon på 1 milliard i løpet av kvartalet. Utrukne kommiterte kredittfasiliteter utgjorde 5 milliarder kroner og representerer en total likviditetsbuffer på 7,4 milliarder kroner. Rentebærende gjeld var 4,1 milliarder kroner ved utgangen av andre kvartal 27, en økning på 2 milliarder i løpet av kvartalet. Netto rentebærende poster var negative med 1,1 milliarder kroner. Aker Kværners gjeldsgrad, definert som brutto rentebærende gjeld i forhold til EBITDA er forventet å være lavere enn to gjennom konjunktursykelen. Ordreinngangen i andre kvartal var 13,3 milliarder kroner. Ved utgangen av juni var ordrereserven 6,9 milliarder kroner, tilsvarende en økning på 21 prosent ved utgangen av andre kvartal 26 og en økning på 2 prosent ved utgangen av 26. Veksten består av både nye kontrakter og sterk vekst i eksisterende kontrakter. Egenkapitalandelen ved slutten av andre kvartal var på 24,3 prosent. Dette er en økning fra 19,9 prosent ved slutten av første kvartal 27. Utbytte på 2 21 millioner kroner ble utbetalt i april. For å styrke konkurranseevnen har Aker Kværner igangsatt flere forbedringsprogram. Ambisjonen er å forbedre kostnadsposisjonen med mer enn 1 milliard kroner i løpet av de neste to til tre årene. Strategiske eierforhold i Aker Kværner I juni inngikk Aker ASA, Wallenberg-relaterte selskaper og den norske staten en avtale som gir langsiktige strategiske eierforhold i Aker Kværner. I avtalen overfører Aker sin eierandel på 4,1 prosent til det nyopprettede selskapet Aker Holding. Aker er majoritetseier med 6 prosent i Aker Holding. Den norske staten eier 3 prosent, mens de svenske selskapene SAAB og Investor eier henholdsvis 7,5 prosent og 2,5 prosent. Partene er enige om at Aker Kværner fortsatt skal utvikles som en internasjonal, konkurransedyktig hovedleverandør av teknologi, produkter, systemer og tjenester, med grunnleggende virksomhet rettet mot energi-, olje- og gassektoren. Aker Holdings eiere vil fortsette det nære samarbeidet mellom Aker Kværner og andre Aker selskaper. Aker Kværner kjøper nøkkelteknologi innenfor boreutstyr Aker Kværner har signert en avtale for kjøp av 5 prosent av aksjene i det tyske selskapet Wirth GmbH, med en opsjon for kjøp av de resterende aksjene i løpet av de neste årene. Wirth GmbH har vært en av Aker Kværners nøkkelleverandører i mer enn 2 år. Wirths olje- og gassvirksomhet passer godt inn i Aker Kværners boreutstyrsenhet. Kjøpet av Wirth GmbH bekrefter Aker Kværner MHs globale posisjon som nummer to innenfor boreutstyrssegmentet. Wirth har 48 ansatte. Selskapets driftsinntekter var i millioner euro og ordrereserven er sterk. Nøkkeltall Beløp i millioner kroner 2Q7 2Q6 3Q6 4Q6 1Q7 1H7 1H6 26 Driftsinntekter EBITDA EBITDA-margin % 6,8 5,3 6,3 5,1 6,1 6,4 5,7 5,7 EBIT Periodens resultat Resultat per aksje 1 (kroner) 2,3 1,54 1,25,5 2,1 4,31 3,22 4,53 Ordreinngang Ordrereserve Netto kortsiktige operasjonelle eiendeler Nettogjeld Basisresultat og utvannet resultat per aksje gjenværende virksomhet 2 Inkluderer salgsgevinst på 87 millioner kroner Alle tall gjenspeiler ny operasjonell modell

3 artal 27 2 Aker Kværner aksjen Aker Kværner har i løpet av andre kvartal offentliggjort tilbakekjøp av aksjer mot et vederlag på 174 millioner kroner. Aker Kværner eier nå av selskapets 274 utestående aksjer, tilsvarende,96 prosent (prosessen med å slette egne aksjer er under formalisering). Aksjekursen økte fra 137 kroner ved utgangen av første kvartal til 15 kroner ved utgangen av andre kvartal. Økningen på 9,5 prosent representerer en verdiskaping på 3,6 milliarder kroner for Aker Kværners aksjonærer.

4 artal 27 3 AKER KVÆRNERKONSERNET I TALL 1) RESULTATREGNSKAP Konsernsammendrag: Beløp i millioner kroner Note Driftsinntekter Driftskostnader EBITDA Avskrivninger Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Andel resultat fra tilknyttede selskaper Gevinst (+) / tap (-) ved valutaterminer Resultat før skatt Skattekostnad Ordinært nettoresultat Ikke-videreført virksomhet Resultat fra ikke-videreført virksomhet (netto etter skatt) Periodens resultat Henføres til: Minoritetsinteresser Eiere i morforetaket Basisresultat og utvannet resultat per aksje gjenværende virksomhet (kroner) 2 2,3 1,54 4,31 3,22 4,53 Basisresultat og utvannet resultat per aksje (kroner) 2 2,3 1,66 4,31 3,46 13, Beløp i millioner kroner Note Utsatt skattefordel Immaterielle eiendeler Eiendom, anlegg og utstyr Andre langsiktige operasjonelle eiendeler Investering i tilknyttede og andre selskaper Rentebærende langsiktige fordringer Betalbar skatt til gode Kortsiktige operasjonelle eiendeler Rentebærende kortsiktige fordringer Plassering for nedbetaling av annenprioritets obligasjonslån Kontanter og kontantekvivalenter Operasjonelle eiendeler for ikke-videreført virksomhet Sum eiendeler Egenkapital Minoritetsinteresser Utsatt skatt Andre langsiktige forpliktelser Langsiktig rentebærende gjeld Annenprioritets obligasjonslån Betalbar skatt Avsatt til utbytte Kortsiktig operasjonell gjeld Kortsiktig rentebærende gjeld Operasjonell gjeld for ikke-videreført virksomhet Sum gjeld og egenkapital ) I regnskapet er Pulping og Power presentert som ikke-videreført virksomhet BALANSE KONTANTSTRØMOPPSTILLING Netto kontantstrøm fra drift Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Omregningsdifferanser Netto endring i kontanter og bankinnskudd Kontanter og bankinnskudd i begynnelsen av perioden Kontanter og bankinnskudd i slutten av perioden ENDRINGER I EGENKAPITALEN Egenkapital ved begynnelsen av perioden Netto resultat Utbytte Egne aksjer Valutasikring Omregningsdifferanse Egenkapital ved slutten av perioden

5 artal 27 4 Segmenter: OMSETNING PER SEGMENT Field Development Maintenance, Modification and Operations Subsea Products & Technologies Process & Construction Annet Sum konsern EBITDA PER SEGMENT Field Development Maintenance, Modification and Operations Subsea Products & Technologies Process & Construction Annet Sum konsern EBIT PER SEGMENT Field Development Maintenance, Modification and Operations Subsea Products & Technologies Process & Construction Annet Sum konsern NETTO KORTSIKTIGE OPERASJONELLE EIENDELER PER SEGMENT Beløp i millioner kroner Field Development Maintenance, Modification and Operations Subsea Products & Technologies Process & Construction Annet Sum konsern NETTO OPERASJONELLE EIENDELER PER SEGMENT 3.6 Beløp i millioner kroner Field Development Maintenance, Modification and Operations Subsea Products & Technologies Process & Construction Annet Sum konsern I slutten av første kvartal 27 reorganiserte Aker Kværner sine segmenter. Tall for tidligere år er omarbeidet.

6 artal 27 5 Noter Aker Kværner ASA ("foretaket") er hjemmehørende i Norge. Foretakets konsernregnskap omfatter foretaket og dets datterforetak (sammen referert til som "konsernet") og konsernets andel i tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak og eiendeler. Erklæring om overensstemmelse med IFRS Aker Kværners finansielle rapportering er i samsvar med internasjonale standarder for finansiell rapportering (IFRS). Delårsregnskapet er avlagt i samsvar med IAS 34 Interim Financial Reporting. Det inneholder ikke all den informasjon som kreves i et fullstendig årsregnskap og bør derfor leses i sammenheng med konsernregnskapet for 26. Årsrapporten for 26 er tilgjengelig på Regnskapsprinsipper Delårsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som dem som er beskrevet i årsrapporten for 26. Ytelser til ansatte Ytelsesplaner Beregning av pensjonskostnad og -forpliktelse gjøres en gang i året av aktuar. I delårsregnskapet er pensjonskostnad og -forpliktelse basert på blant annet prognosene som gis i disse beregningene. Skatt Skattekostnaden i delårsregnskapet er basert på estimert skattesats for året. Note 1 Regnskapsmessige estimater og vurderinger Anvendelsen av regnskapsprinsipper gjør at ledelsen må ta forutsetninger, gjøre vurderinger og fastsette estimater som har betydning for rapporteringen av inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld. Estimater og vurderinger blir oppdatert løpende og er basert på historisk erfaring og andre faktorer som rimelige forventninger om fremtidige hendelser. Effekten av endret estimat blir innregnet i den perioden estimatet blir endret hvis endringen kun påvirker denne ene perioden, eller i den perioden endringen skjer og fremtidige perioder dersom endringen påvirker flere perioder. Ved utarbeidelse av kvartalsregnskapet er ledelsens vesentlige vuderinger basert på anvendelse av konsernets regnskapsprinsipper og kildene til usikkerhet ved estimering de samme som ved årsoppgjøret for 26. Note 2 Egenkapital Ved årsskiftet 26 var antall aksjer i Aker Kværner ASA med pålydende 1 kroner per aksje. På den ordinære generalforsamlingen ble aksjonærene enige om å splitte en aksje pålydende 1 kroner til 5 aksjer med pålydende verdi 2 kroner per aksje. Det nye antallet aksjer på er brukt i beregningen av resultat per aksje for alle periodene i 26 for å få sammenlignbare tall. Ved årskiftet 26, besluttet styret å utbetale 4 kroner i utbytte per aksje for 26, totalt 2 21 millioner kroner. Aksjonærene godkjente dette på generalforsamlingen. I første kvartal 27, kjøpte Aker Kværner ASA totalt egne aksjer for total 325 millioner kroner. I andre kvartal 27, kjøpte Aker Kværner aksjer for totalt 173,5 millioner kroner. Gjennomsnittlig antal aksjer på er brukt i kalkuleringen av resultat per aksje i første kvartal og gjennomsnittlig antall aksjer på er brukt i kalkuleringen av resultat per aksje i andre kvartal. På generalforsamlingen ble også aksjonærene enige om å redusere aksjekapitalen i Aker Kværner ASA med kroner til 548 kroner ved å slette egne aksjer (under formalisering). Total utstedte aksjer er da 274 hvorav Aker Kværner eier ved andre kvartals utgang (,91 prosent av totalt utstedte aksjer). Note 3 Ikke-videreført virksomhet - Pulping og Power Aker Kværners Pulping og Power - virksomhet ble solgt i fjerde kvartal 26.

7 artal 27 6 For mer informasjon, vennligst kontakt: Media: Torbjørn S. Andersen, Informasjonsdirektør, Aker Kvaerner ASA. Tel: , Mob: Investor relations: Lasse Torkildsen, Vice President IR, Aker Kværner ASA, Tel: Karriere: AKER KVÆRNER ASA, er gjennom datterselskaper og tilknyttede selskaper («Aker Kværner»), en ledende global leverandør av ingeniørtjenester og fabrikasjon, teknologiprodukter og totalløsninger. Virksomheten i Aker Kværner omfatter en rekke bransjer, inkludert olje- og gassproduksjon, raffinering, kjemiindustri, gruveindustri, metallforedling og kraft. Virksomhetene i konsernet benytter Aker Kværner som et felles varemerke. Aker Kværner har en samlet årsomsetning på omlag 5 milliarder norske kroner og sysselsetter cirka 23 ansatte i rundt 3 land. Aker Kvaerner inngår i Aker (www.akerasa.com), en gruppe selskaper som har fokus på energi, maritim industri og marine ressurser. Alle Aker-selskapene deler et felles verdigrunnlag og har lange tradisjoner for industriell utvikling. Aker ASA eier 4,1 prosent av aksjene i Aker Kvaerner og tar en aktiv rolle i å utvikle sine interesser. Denne pressemeldingen kan inneholde informasjon eller uttalelser om fremtiden og er underlagt vår disclaimer, vennligst se våre web-sider

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor tre hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje

Detaljer

Aker ASA har. områder som. Aker Drilling satser. i værharde. selskaper verdsatt til 7. prosent

Aker ASA har. områder som. Aker Drilling satser. i værharde. selskaper verdsatt til 7. prosent Rapport for fjerde kvartal Aker ASA har i fortsatt å konsentrere seg om videreutvikling av de operative selskapene i porteføljene. Det er lagt et godt grunnlag for verdivekst fremover. Aker Drilling satser

Detaljer

Resultat før skatt NOK 368 millioner Resultat pr. aksje NOK 2,5 (IFRS)

Resultat før skatt NOK 368 millioner Resultat pr. aksje NOK 2,5 (IFRS) Rapport for VEIDEKKE ASA 1 Rapport HOVEDTREKK 4. KVARTAL Omsetning NOK 6,6 milliarder Resultat NOK 368 millioner Ordrereserve NOK 17,1 milliarder Netto rentebærende posisjon NOK 274 millioner Resultat

Detaljer

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen 2009 1. KVARTAL Vår langsiktige målsetning skal fortsatt være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. lars Nilsen KONSERNSJEF BWG HOMES VERDIKJEDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 BWG Homes

Detaljer

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14.

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14. 3. K VA R TA L 2 0 14 Ordreinngang NOK millioner 958 Operativ omsetning NOK millioner 920 Operativ EBITDA-margin Prosent 8,3 Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner Kärnhem 66 Block Watne

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 Halvårsberetning 5 Erklæring 9 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Utvidet konsolidert resultat 13 Kontantstrømoppstilling 14 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

// BLOCK WATNE GRUPPEN 1. KVARTAL 2006 //

// BLOCK WATNE GRUPPEN 1. KVARTAL 2006 // // BLOCK WATNE GRUPPEN 1. KVARTAL 2006 // Block Watne Gruppen ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 Sterke nøkkeltall Solid ordreinngang og ordrereserve Vellykket børsintroduksjon Forbedrede finansielle betingelser

Detaljer

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Note 2010 2009 driftsinntekter 2, 29 1103 469 562 014 Varekostnader 2 543 059 266 971 Lønnskostnader 5, 23 372 106 203 031 Andre driftskostnader 4, 23 121 403

Detaljer

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport Halvårsrapport 2014 1 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall for Lyse 3 Halvårsberetning 2014 6 Erklæring 12 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Utvidet konsolidert

Detaljer

3. kvartal 2010. 43% Sverige 57% Norge

3. kvartal 2010. 43% Sverige 57% Norge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 3. kvartal 2010 Vi fortsetter å gjøre det vi er best til å selge og bygge kvalitetsboliger til fornuftig pris. Vår langsiktige målsetning er uendret. Gjennom lønnsom vekst

Detaljer

28. august 2013 KVARTALSRAPPORT Q213

28. august 2013 KVARTALSRAPPORT Q213 28. august 2013 KVARTALSRAPPORT Q213 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 894 ansatte i Bouvet fordelt

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 Halvårsberetning 5 Erklæring 8 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Utvidet konsolidert resultat 12 Kontantstrømoppstilling 13 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2009

Delårsrapport. 1. kvartal 2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009 Nordic Semiconductor ASA 1. kvartal 2009 Driftsinntekter i første kvartal ble 71,5 MNOK, en økning på 12% sammenlignet med 1. kvartal 2008. EBITDA ble 8,3 MNOK i første kvartal,

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2008

Delårsrapport 3. kvartal 2008 Delårsrapport 3. kvartal 2008 1 Hovedpunkter i 3. kvartal: Fortsatt høy markedsaktivitet Driftsinntekter MNOK 279,8 (proforma 276,4) Driftsresultat MNOK 137,7 (proforma 150,7) Resultat MNOK 105,9 (proforma

Detaljer

Økt ordrereserve, gode utsikter

Økt ordrereserve, gode utsikter Aker ASA Delårsrapport 4. kvartal med årsregnskap 2004 Økt ordrereserve, gode utsikter Oslo, 25. februar 2005: Aker-konsernets omsetning i 2004 var 52 mrd kroner og driftsoverskuddet før renter, skatt,

Detaljer

Avkastningen på investert kapital før engangseffekter og nedskrivninger var 17,5 % (for siste 12 måneder), ned 0,8 %-poeng sammenlignet med 2012.

Avkastningen på investert kapital før engangseffekter og nedskrivninger var 17,5 % (for siste 12 måneder), ned 0,8 %-poeng sammenlignet med 2012. 4. kvartal 2013 Hovedtrekk Konsernets omsetning økte med 2,7% i 2013 sammenlignet med 2012, i 4. kvartal isolert var økningen på 5%. Omsetningsøkningen skyldtes i hovedsak oppkjøp, vekst innen netthandel

Detaljer

16. mai 2013 KVARTALSRAPPORT Q113

16. mai 2013 KVARTALSRAPPORT Q113 16. mai 2013 KVARTALSRAPPORT Q113 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 893 ansatte i Bouvet fordelt

Detaljer

Bouvet kvartalsrapport. 27. februar 2013

Bouvet kvartalsrapport. 27. februar 2013 Q4 Bouvet kvartalsrapport 27. februar 2013 2012 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 881 ansatte

Detaljer

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron.

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron. Årsrapport 2012 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2012 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Noter til morselskapets årsregnskap

Detaljer

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20 Rapport Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Telefon: 67 58 41 60 Kommunikasjonsdirektør Mobil: 977 00 802 Strandveien 20 E-post: cecilie.stray@wilhelmsen.com 1324 Lysaker Internet: www.wilhelmsen.com

Detaljer

Årsrapport DOF ASA 2014

Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 DOF ASA Årsrapport 2014 Nøkkeltall DOF konsernet Beløp i MNOK Management rapportering Offentlig rapportering Fra utvidet resultat 2014 2013 2014 2013 4

Detaljer

Spotpris referert Oslo

Spotpris referert Oslo Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2014 Generelt Eidsiva konsernet er et vertikalintegrert energikonsern med hovedaktivitet i Hedmark og Oppland fylker. I tillegg til produksjon, distribusjon og salg

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

Tomra Systems ASA Konsern. 926,7 836,2 1 531,6 Driftsinntekter 1 3 621,9 3 489,5 3 965,0

Tomra Systems ASA Konsern. 926,7 836,2 1 531,6 Driftsinntekter 1 3 621,9 3 489,5 3 965,0 Årsregnskapet Resultatregnskap Tomra Systems ASA Konsern NGAAP 2008 2007 2006 Tall i millioner NOK Note 2008 2007 2006 926,7 836,2 1 531,6 Driftsinntekter 1 3 621,9 3 489,5 3 965,0 534,9 530,9 1 135,0

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2014

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2014 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 31.12.2014 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 4 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og Balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Nøkkeltall. Nøkkeltall. Styrets beretning. Årsregnskapet. Noter. Konsernsjefens og styrets erklæring. Revisjonsberetning

Innholdsfortegnelse. Nøkkeltall. Nøkkeltall. Styrets beretning. Årsregnskapet. Noter. Konsernsjefens og styrets erklæring. Revisjonsberetning Årsrapport 2008 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 4 16 25 41 Nøkkeltall Styrets beretning Årsregnskapet Noter Konsernsjefens og styrets erklæring 2008 2007 2006 2005 2004 Driftsinntekter millioner NOK 3

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015 og 1. halvår 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 og 1. halvår 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 og 1. halvår 2015 Hovedpunkter i 2. kvartal: Fortsatt god handels- og oppgjørsaktivitet i 2. kvartal Fortsatt god interesse for børsnotering av både aksjer og obligasjoner

Detaljer

Hovedtrekk 1. kvartal 2015

Hovedtrekk 1. kvartal 2015 1 2 Hovedtrekk 1. kvartal 2015 EBIT før biomassejusteringer ble 70 MNOK i 1. kvartal 2015 (143 MNOK i 2014). Produksjonen har vært god gjennom kvartalet, og volumguidingen for 2015 opprettholdes med 72

Detaljer

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4 Årsrapport 2005 2005 ble Telenors beste år noensinne. Gjennom året forsterket Telenor sin posisjon som en internasjonal mobiloperatør og befestet samtidig sin posisjon i det nordiske markedet for tjenester

Detaljer

Rapport for fjerde kvartal 2012 Urevidert. Terra BoligKreditt AS

Rapport for fjerde kvartal 2012 Urevidert. Terra BoligKreditt AS Rapport for fjerde kvartal 2012 Urevidert Terra BoligKreditt AS Hovedtall Rapport for fjerde kvartal I fjerde kvartal hadde selskapet et resultat før skatt på 27,2 millioner kroner. For samme periode i

Detaljer