MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget"

Transkript

1 Møte nr. 2/2013 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den kl på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Robert Wilhelmsen AP Maria Aksberg AP Geir Nesse AP Gina Goin Wikstrøm AP Harald Bredesen SV Dersom du ikke kan møte må du melde fra til servicekontoret, på tlf , så snart som mulig. Forfallsgrunn må oppgis. Varamedlemmer innkalles etter nærmere varsel. Saksdokumentene, unntatt sak 11/13, er utlagt til gjennomsyn på servicekontoret, biblioteket og kommunens hjemmeside Kvalsund Robert Wilhelmsen (sign.) leder

2 SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Helse- og sosial: Arkivsaksnr. Tittel 4/13 13/839 REFERATSAKER HELSE- OG SOSIALAVDELINGEN 5/13 13/731 OMGJØRING AV 50 % KOMMUNAL STILLING TIL 50 % PRIVAT FYSIOTERAPEUT Oppvekst- og kultur: 6/13 13/915 ORIENTERINGSSAKER FRA OPPVEKST- OG KULTUR 7/13 13/860 HELSEFREMMENDE TILTAK FOR SKOLEELEVER - ENDRING AV SKOLESKYSSORDNINGEN 8/13 13/861 REVIDERING AV VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I KVALSUND KOMMUNE 9/13 13/862 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGER I KVALSUND KOMMUNE 10/13 13/301 TILDELING AV KULTURMIDLER /13 13/923 Unntatt offentlighet - Ofl 13 KULTURPRIS 2013 EVENTUELT SENERE INNKOMNE SAKER.

3 Sak 4/13 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Omsorgs- og oppvekstutvalget Saksbehandler: Aina Holmgren Arkiv: Arkivsaksnr.: 13/839 Saksnr.: Utvalg Møtedato 4/13 Omsorgs- og oppvekstutvalget REFERATSAKER HELSE- OG SOSIALAVDELINGEN Leders innstilling: Referatsakene tas til orientering.

4 Sak 4/13 Referatsaker helse- og sosial: 1. Helsedirektoratet: Tilskudd ti ldagaktivitetsplasser for hjemmeboende personer med demens 2. Politisk tilsynsutvalg: Rapporter fra varslede tilsynsbesøk 3. Helsetilsynet: Landsomfattende tilsyn med tvungen helsehjelp til pasienter i sykehjem 4. Helse- og omsorgsdepartementet: Kvalsund kommune er nevnt i den nye omsorgsmeldingen. 5. Kreftforeningen: Svar på søknad om videreføring av midler til kreftkoordinator. 6. Barne- likestillings- og inkluderingsdep.: Barneverntjenestens plikt til å gi opplysninger til andre barneverntjenester. Rådmannens tilråding: Referatsakene tas til orientering. Arne Hansen rådmann

5 Sak 5/13 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Omsorgs- og oppvekstutvalget Saksbehandler: Aina Holmgren Arkiv: G27 &20 Arkivsaksnr.: 13/731 Saksnr.: Utvalg Møtedato 5/13 Omsorgs- og oppvekstutvalget / Kommunestyret OMGJØRING AV 50 % KOMMUNAL STILLING TIL 50 % PRIVAT FYSIOTERAPEUT Leders innstilling: Kommunestyret vedtar at ½ årsverk som kommunefysioterapeut omgjøres til ½ årsverk i privat praksis. Kommunen tilplikter hver fysioterapeut med inntil 1/5 av inngått avtaletid til kommunale oppgaver.

6 Sak 5/13 SAKSGRUNNLAG: OU prosjekt i helse- og sosialavdelingen gjennomgang av drift og organisering K sak 20/08 og 40/08 - Oppfølging og implementering av OU - prosjektet i helse- og sosialavdelingen - fysioterapitjenesten Oppsigelse av 50 % kommunal stilling Utlysninger av 50 % stilling som kommunefysioterapeut. SAKSOPPLYSNINGER: I forbindelse med OU - prosjekt i helse- og sosialavdelingen i 2009 ble det vedtatt å øke fysioterapitjenesten med ½ årsverk i privat praksis. Ut fra de opplysninger som fremkom av notater og diskusjoner i arbeidsgruppa på den tiden, så man at det var både ønskelig og nødvendig å øke ressursene til fysioterapi for å kunne ivareta både kommunale oppgaver på en tilfredsstillende måte, samt å gi nødvendig behandling til kommunens innbyggere for øvrig. Fysioterapitjenesten nå er blitt mer strukturert og venteliste er nedkortet. Flere pasienter trener samtidig med veiledning fra fysioterapeut. Pr. i dag er det ca. 15 på venteliste. Ventetiden er ca. 3 mnd. Hjelpemiddelkoordinering blir ivaretatt av pleieog omsorgstjenesten. På grunn av vakanse i kommunal stilling over lang tid, har igjen forebyggende oppgaver innen sykehjemmet og helsestasjonen blitt nedprioritert. Fra pleie- og omsorgssektoren har de i lang tid etterlyst fysioterapeut, både til pasienter, men også til veiledning av personalet i bl.a. forflytningsteknikk. Behovet for å styrke fysioterapitjenesten i kommunen er fortsatt til stede. Frem til 2009 var stillingen delt inn i 50 % kommunal fysioterapi og 50 % privat tjeneste med driftstilskudd hvor samme person hadde både den kommunale og den private delen. Den 50 % kommunale tjenesten skal dekke opp: - skolehelsetjeneste - alders- og sykehjem - hjelpemiddelkoordinator - helsestasjon

7 Sak 5/13 Den 50 % private skal dekke opp: - alle de som kommer med henvisning fra lege til fysioterapi. En slik modell hvor samme person hadde både den kommunale stillingen og den private, utelukket fastlønnstilskudd fra Helfo til Kvalsund kommune. Regelen om at det ikke kan utbetales både refusjoner og fastlønnstilskudd for samme fysioterapeut gjelder ved kombinasjon av avtale- og fastlønnspraksis innenfor samme kommune. Bestemmelsen gjelder ikke dersom fastlønn og avtalepraksis utføres i forskjellige kommuner. For at Kvalsund kommune skulle være berettiget fastlønnstilskudd (f.t. kr ,- pr årsverk) valgte kommunestyret i Kvalsund å utvide ½ årsverk av den private stillingen som fysioterapeut. Dette innebar at 50 % stilling som privat fysioterapeut ble utvidet til 100 %. I tillegg ble 50 % kommunal stilling videreført. Kommunens driftstilskudd til 100 % privat stilling er i dag på kr ,- pr. år, og fastlønnstilskuddet kommunen vil få for den ½ kommunale stilling er kr ,-. Utfordringen for Kvalsund kommune har ikke vært å få søkere til den 100 % private stilling. Denne har vært besatt av samme person siden utvidelsen. Utfordringen har vært å få søkere til den 50 % kommunale stillingen. Fysioterapeuten som ble tilsatt sommeren 2011 sluttet er kort tid i kommunen. Stillingen har på grunn av budsjettmessige årsaker stått vakant siden februar Stillingen har vært utlyst 2 ganger. Ved første kunngjøring og med søknadsfrist var det 5 søkere til stillingen. Ved andre gangs utlysning kom det inn 3 søkere. Alle er av utenlandsk opprinnelse. Med tanke på at stillingen skal dekke kommunale oppgaver som sykehjem og helsestasjon, vil språket bli en stor utfordring. Om gjeldende regelverk og tilskuddsordninger innen fysioterapitjenesten. Generelt Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-1, jf. 3-2 bestemmer at kommunen skal tilby fysioterapitjeneste til sine innbyggere. Dette kan gjøres på to måter, enten ved fastlønnsordninger eller ved privat praksis, slik systemet også er i allmennlegetjenesten. For innbyggerne skal valg av løsning ikke bety noe, det ska f. eks i prinsippet betales egenandel uansett. Dersom behandlingen foretas av fast tilsatt fysioterapeut i kommunen skal egenandelen innbetales til kommunen. Trygderefusjon til kommunen utbetales ikke, fordi fastlønnstilskuddet fra staten erstatter trygderefusjonen. Om fastlønn Her gjelder Hovedtariffavtalen og det kommunale avtaleverket for øvrig, og ukentlig arbeidstid for full stilling kan ikke overstige 36 timer eksklusiv pause. Ved fastlønns-

8 Sak 5/13 ordninger mottar kommunen fastlønnstilskudd i stedet for trygderefusjoner, og pasientegenandeler skal innbetales til kommunen. Det gis ikke fastlønnstilskudd til deltidsstilling dersom innehaveren av stillingen i tillegg har avtale med kommunen om driftstilskudd. Regelen om at det ikke kan utbetales både refusjoner og fastlønnstilskudd for samme fysioterapeut gjelder ved kombinasjon av avtale- og fastlønnspraksis innenfor samme kommune. Bestemmelsen gjelder ikke dersom fastlønn og avtalepraksis utføres i forskjellige kommuner. Om privat praksis Det er to avtaler som regulerer privat praksis i fysioterapi. Den ene regulerer utøvernes økonomi, den andre regulerer kontraktsforholdet til kommunen. Dette er ikke tariffavtaler, og siden KS derfor ikke har fullmakt til å vedta dem, må de vedtas formelt av hver enkelt kommune. I 2012 er fullt driftstilskudd kr ,- pr. år. Ved ledighet skal hjemmelen lyses ut. Ny utøver skal som hovedregel fortsette virksomheten i samme lokaler som overdragende fysioterapeut. Det er kun ved nyopprettede avtalehjemler at kommunen står fritt ved lokaliseringen. Egenandeler fra pasient Fysioterapeuter med individuell avtale med kommunen er bundet av de egenandeler som er fastsatt av staten. Dette gjelder uavhengig av organisasjonstilknytning, hjemmelens størrelse, behandlingssted og tidspunktet for behandling. Også til kommunens fastlønnede fysioterapeuter skal det betales egenandeler uavhengig av driftsform, dvs. at dersom kommunens fastlønnede fysioterapeuter behandler pasienter som forskriften har fastsatt egenandel for, må kommunen etablere rutiner slik at egenandeler kan innkreves. Slik har systemet alltid vært, selv om kommunene nok har hatt og har ulik praksis når det gjelder innkreving. Enkelte kommuner mener at de pasienter som de fast tilsatte behandler utløser svært liten trygderefusjon og at kommunen derfor ut fra en kost/nyttevurdering ikke innkrever egenandeler. Kommunene står fritt til å bestemme dette. Fra januar 2006 ble det innført en egenandel på kr. 50 for en rekke behandlinger/ prosedyrer som alt vesentlig dreide seg om pasientgrupper som tradisjonelt behandles av kommunens fastlønnede fysioterapeuter. Denne ordningen opphørte i 2007.

9 Sak 5/13 Kontroll med virksomhetens omfang Fysioterapeut som mottar driftstilskudd må utføre lovbestemt fysioterapi i et omfang som tilsvarer driftstilskuddets størrelse. Dersom kommunen krever det, må utøveren dokumentere innhold i og omfang av sin praksis ved f. eks å fremlegge sin avtalebok. Tid til administrasjon skal også medregnes i virksomhetens omfang, dvs. innenfor det avtalte antall driftstilskuddstimer per uke. SAKSVURDERING: I Kvalsund kommune er det i dag totalt 1,5 årsverk til fysioterapitjenester, fordelt med 50 % som kommunalt ansatt og 100 % som privatpraktiserende. I forbindelse med den nye rammeavtalen som er vedtatt for perioden er det igjen åpnet for at kommunene kan inngå avtale med private om å ta på seg offentlige oppgaver / bruke inntil en viss del av sin arbeidstid på særskilte behov som kommunen har. I pkt. 4 i nevnte rammeavtale står det bl.a. følgende: Brukere med særskilte behov skal sikres nødvendig helsehjelp, jf. punkt 1.3. Dersom pasientene av helsemessige årsaker ikke kan møte fram ved fysioterapeutens praksissted, skal behandlingen tilbys i pasientens hjem, barnehage, skole eller andre lokaler. Kommunen skal legge til rette for at behandlingsoppgaver utenfor instituttet kan gjennomføres effektivt og med kvalitet. Kommunen skal etter drøfting med samarbeidsutvalget eller kontaktperson dersom samarbeidsutvalg ikke foreligger, utarbeide retningslinjer for samarbeid. Retningslinjene skal blant annet omfatte fordeling av pasienter mellom ansatte og selvstendig næringsdrivende fysioterapeut bl.a. ut fra kompetanse, avtalevolum, geografi og fysioterapeutens praksisprofil. Videre må retningslinjene inneholde en tidsangivelse for fordeling av oppgaver. Når retningslinjene foreligger, kan kommunen stille krav om at inntil 1/5 av avtalt tid for behandlende virksomhet rettes mot kommunens udekkede behov. Det er en forutsetning at oppgavene er innen takstforskriften. I henhold til denne avtalen har Kvalsund kommune mulighet til å tilplikte private fysioterapeuter til å påta seg kommunale oppgaver med inntil 1/5 av inngått avtaletid. Ut fra det ovennevnte og den erfaring at det er problemer med å rekruttere fysioterapeut i 50 % kommunal stilling, anbefaler rådmannen under tvil at stillingen

10 Sak 5/13 omgjøres til 50 % privat stilling. Det forutsettes å forplikte minst 1/5 av inngått avtaletid slik at også kommunale oppgaver blir prioritert og vektlagt innen tjenesten. For 1, 5 stilling utgjør 1/5 ca. 11 timer pr. uke. Økonomiske konsekvenser ved omgjøring av stilling: - for 50 % kommunal stilling er lønn inkl. sosiale utgifter kr ,- - statlig fastlønnstilskudd for halv stilling er kr ,- - kommunalt driftstilskudd for hel stilling er kr ,- - husleien pr. år pr. privat fysioterapeut er satt til kr Dette innebærer at dagens stilling som privat fysioterapeut videreføres med 100 %, og 50 % stilling som kommunal fysioterapeut omgjøres til 50 % privat fysioterapeut. Ut fra de forutsetninger som er lagt til grunn ovenfor vil kommunens netto årlige utgifter bli slik: Budsjett Dagens ordning 1 privat og 50 % kommunal stilling 100 % driftstilskudd % driftstilskudd Husleie % kommunal stilling inkl. sosiale utgifter Fastlønnstilskudd Sum kostnader , 5 privat fysioterapeut En løsning hvor man viderefører dagens 100 % driftstilskudd, samt endrer en 50 % stilling til privat praksis, vil ikke gi fastlønnstilskudd til kommunen. Alternativet er ikke vesentlig mer kostbart for kommunen og trolig vil det være lettere å få ny ½ stilling i privat virksomhet besatt enn tilsvarende kommunal stilling. Å endre nåværende ½ stilling som kommunal fysioterapeut til 50 % privat, vil trolig ikke by på problemer i forhold til den private fysioterapeut som er ansatt i dag. Det er allerede investert i utstyr til den kommunale fysioterapeuten og lokalene er disponibel fortsatt. Som nevnt ovenfor vil kommunen ut fra den siste reviderte rammeavtale som sentrale myndigheter har inngått ha en langt større mulighet en tidligere til å bruke private

11 Sak 5/13 fysioterapeuter til prioriterte kommunale oppgaver. Og denne muligheten vil Kvalsund kommune benytte seg av i forbindelse med inngåelse av ny avtale i privat praksis. På den måten vil også de kommunale oppgaver bli ivaretatt. Bruk av private fysioterapeuter til kommunale oppgaver vil ikke få økonomiske konsekvenser utover avtalen som inngås. På grunn av kommunens økonomiske situasjon, har 50 % kommunal stilling stått vakant siste året. Dette har igjen medført at forebyggende oppgaver innen sykehjemmet og helsestasjon har blitt nedprioritert. Fra pleie- og omsorgstjenesten meldes det om et stort behov for fysioterapitjenester. Beboere på sykehjemmet får minimalt av oppfølging/trening fra fysioterapeut og det samme behovet kommer også fra hjemmeboende eldre. Til tross for at fysioterapitjenesten nå er blitt mer strukturert og venteliste er betydelig nedkortet, er det pr. i dag ca. 15 på venteliste. Pasienter får stort sett behandling etter 3 måneders ventetid. Kommunen har de siste år investert i treningsutstyr og flere pasienter trener samtidig med veiledning fra fysioterapeut. Selv om ventetiden for pasienter er nedkortet, er det nødvendig å gjøre grep for å få besatt 50 % stilling som fysioterapeut. Dette for å kunne ivareta de kommunale oppgavene på en tilfredsstillende måte. Slik rådmannen vurderer det, vil det trolig være lettere å få 50 % stilling besatt enn hva som har vært tilfelle for 50 % kommunal stilling. Rådmannens tilråding: Kommunestyret vedtar at ½ årsverk som kommunefysioterapeut omgjøres til ½ årsverk i privat praksis. Kommunen tilplikter hver fysioterapeut med inntil 1/5 av inngått avtaletid til kommunale oppgaver. Arne Hansen rådmann

12 Sak 6/13 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Omsorgs- og oppvekstutvalget Saksbehandler: Jørn Stenersen Arkiv: Arkivsaksnr.: 13/915 Saksnr.: Utvalg Møtedato 6/13 Omsorgs- og oppvekstutvalget ORIENTERINGSSAKER FRA OPPVEKST- OG KULTUR Leders innstilling:

13 Sak 6/13 ORIENTERING: Muntlig orientering om: 1.) Renovering av kultursal (Økonomiplan Budsjett 2013) 2.) Brev fra Kvalsund idrettslag vedrørende sletting av krav (saknr: 12/1071-4) -Brev fra Kvalsund kommune vedrørende sletting av krav (saknr: 12/1071-5).

14 Sak 7/13 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Omsorgs- og oppvekstutvalget Saksbehandler: Jørn Stenersen Arkiv: N06 Arkivsaksnr.: 13/860 Saksnr.: Utvalg Møtedato 7/13 Omsorgs- og oppvekstutvalget HELSEFREMMENDE TILTAK FOR SKOLEELEVER - ENDRING AV SKOLESKYSSORDNINGEN Leders innstilling: Skoleskyss for elever i Kvalsund kommune følger Opplæringslovens bestemmelser i 7-1: Fri skoleskyss for: 1. årstrinn som bor mer enn 2 km fra skolen årstrinn som bor mer enn 4 km fra skolen I tillegg innvilges fri skoleskyss for årstrinn som bor utenfor Tappen årstrinn som bor utenfor Hallbakken. Gjeldende fra skolestart 2013/14.

15 Sak 7/13 SAKSGRUNNLAG: - Kommunestyrevedtak av i sak 57/00 om Skoleskyssrutiner i Kvalsund kommune - Kommunens fokus på helsefremmende tiltak - Uttalelse fra Samarbeidsutvalget fra Kvalsund skole, i møte SAKSOPPLYSNINGER: Siden 2010 har kommunen samarbeidet med Finnmark fylkeskommune om helsefremmende tiltak i befolkningen der vi har fått midler til dette arbeidet gjennom partnerskap med lag og foreninger. I tillegg jobbes det med å gjøre helsefremmende skoler og barnehager til et viktig fokusområde. Det er for 2013 sendt søknad til Fylkeskommunen om tilskudd for å fremme helsetiltak i skole og barnehage gjennom tre hovedområder: daglig fysisk aktivitet/naturopplevelser/kosthold og ernæring. Ved å satse på helsefremming for unge mennesker i skole og barnehage, kan man påvirke helseårsakskjeden positivt ved å jobbe med å forsterke faktorer som fremmer positiv helseutvikling. Ved tidlig innsats i barnehage og skole når man frem til alle barn. Utjevning av sosiale helseforskjeller er et av de store nasjonale målene for folkehelsearbeidet. Dagens og fremtidens helseutfordringer er i vår del av verden i sterk grad knyttet til levevaner. Faktorer som blant annet fysisk aktivitet påvirker i stor grad helsen vår. Finnmarks folkehelseprofil viser at fylket kommer dårligere ut enn landsgjennomsnittet når det gjelder livsstilsrelaterte sykdommer som hjerte- og karsykdom, diabetes og kols. Undersøkelser gjort av folkehelseinstituttet viser også at overvekt er mer utbredt blant barn og unge i Nord-Norge enn ellers i landet. Vi ser at vår kommune har de samme utfordringer som folkehelseprofilen for Finnmark viser. Barn og unge er mindre fysisk aktive og de blir i stor grad kjørt til skolen. Vi ønsker derfor å satse på flere helsefremmende tiltak i skole og barnehage og deriblant se på kommunens skoleskyssordning. I Kommunestyret i sak 57/00 gjeldende fra , ble det fattet følgende vedtak: 1. Fri skyss for 1. klasse over 2 km 2. Fri skyss for klasse over 4 km 3. Kvalsund skole: klasse utenfor Hallbakken og Tappen Kvalsund skole klasse utenfor Hallbakken og Tappen i perioden

16 Sak 7/13 Begrunnelse for vedtaket var blant annet stor trafikk/dårlig vær og manglende gang- og sykkelvei. I følge Opplæringsloven 7-1, har elever krav på fri skoleskyss under følgende vilkår: 1. klasse : når de bor mer enn 2 km fra skolen klasse: når de bor mer enn 4 km fra skolen. Videre heter det: Elevar som har særleg farleg eller vanskeleg skoleveg har rett til gratis skyss utan omsyn til veglengda. I Kvalsund er avstandene som følger: Fra skolen til Tveelv/til Kvalsund bru (storbrua): 4 km Fra skolen til storfjøsen på Slettelv/til Fredriksens verksted: 2 km Det betyr at av de som bor i Kvalsund tettsted er det bare 1.klassingene som har krav på fri skyss, mens kommunen dekker skyss for alle elevene som bor der. Ungdomstrinnet får fri skyss i vinterperioden, i 5,5 måneder, det vil si i 23 av skolens 38 skoleuker. Antall elever dette gjelder varierer fra år til år; siden oppstart av ordningen har antall klassinger variert fra 31 på det meste og 13 på det minste og ungdomstrinnselever fra maks 22 til minst 7 i året. I følge uttalelsen fra Samarbeidsutvalget på Kvalsund skole er de i hovedsak skeptisk til forslaget om å endre skoleskyssordningen. De har følgende motargumenter som understøtter deres syn: - I perioder er det ustabilt vær, da det ikke vil være forsvarlig å la barna gå til skolen - Økt tungtrafikk - Ved vanskelige snø- og brøyteforhold vil elevene tvinges til å gå ute i veien - Elever vil ta bussen eller bli kjørt av foreldre, noe som bare flytter kostnadene fra kommunen til foreldrene - Trafikkavviklingen ved skolen må endres, da det forventes økt biltrafikk hvis ordningen innføres SAKSVURDERING: Siden nevnte vedtak ble fattet i Kommunestyret i 2000, har to av bakgrunnsfaktorene fra den gang endret seg:

17 Sak 7/13 - Manglende gang- og sykkelvei - Dårlig vær. Gang- og sykkelveien har vært i bruk siden 2007 for beboere mellom Kvalsund skole og Kvalsund tettsted. Vinterværet er ikke lenger av en slik karakter som tidligere. Sneen kommer sent på vinteren. Ofte er det lite sne frem til jul og langvarig uvær med stengte veier er en sjeldenhet. Disse faktorene, sett i sammenheng med de innledende argumentene, tilsier at mulighetene for kommunen for å legge til rette for økt fysisk aktivitet blant elevene er til stede. Grunnlaget for å være fysisk aktiv gjennom livet legges i barndommen, slik at det er særdeles viktig å innføre gode vaner i tidligst mulig alder. Bortfall av fri skoleskyss er en av flere faktorer som kan bidra til økt fysisk aktivitet for våre skoleelever. Dette bør gjelde for de elevene som bor langs gang- og sykkelveien. For elevene som bor fra skolen og innover mot Slettelv/Gargo er det fortsatt farlig skolevei med stor trafikk. Det bør også vurderes hvilke årsklasser som endringen skal omfatte. Det er forskjell på en 2. klassing og en elev på ungdomstrinnet sine fysiske forutsetninger for å bevege seg inn til skolen for egen maskin. Samarbeidsutvalgets motforestillinger har vi full forståelse for. Det er ikke enkelt å gi slipp på goder man har hatt. Værfaktoren de nevner er et reelt innspill. Det kan være dårlig vær nå og da, men de dagene det gjelder er det fullt mulig å få tatt bussen, selv om de ikke har fri skyss. På årsbasis skulle ikke dette utgjøre de store utgiftene pr. elev. Økt tungtrafikk er en realitet. Men så lenge vi har en gangbane å benytte, kan man ikke ha trafikken som argument for å la være å bruke den. Brøyterutinene for gang- og sykkelveien er gode. Det brøytes tidlig på morgenen og i god tid før elevene skal bevege seg til skolen. Ofte blir det også brøytet senere på dagen når det er behov for det. Dette burde ikke være et hinder for å kunne benytte gangveien.

18 Sak 7/13 Om skysskostnadene for elevene blir flyttet fra kommunen til foreldrene, er et moment som foreldre selv kan styre. Hvis kommunen prøver å legge til rette for at elvene skal bli mer mobile, er det ønskelig at foreldre også følger opp denne strategien. Om foreldre kjører sine barn til skolen eller dekker deres bussbillett, hjelper ikke det elevene i prosessen på å bli mer fysisk aktive og dermed legger grunnlaget for bedre helse. I tilfelle økt biltrafikk ved skolen, burde den store snuplassen som allerede er anlagt der være tilstrekkelig til å håndtere dette. Det vurderes slik at kommunen følger Opplæringslovens bestemmelser, men yter i tillegg fri skoleskyss for elever som bor fra Tappen og innover mot Slettelv/Gargo grunnet farlig skolevei. For elever som bor fra Hallbakken og utover mot sentrum, ytes det fri skoleskyss for elever på årstrinn. Det vil si at i det nye forslaget ligger endringen i at elever på mellom- og ungdomstrinn, fra 5. til 10. årstrinn, ikke lenger får fri skoleskyss av kommunen når de bor i dette området. Rådmannens tilråding: Skoleskyss for elever i Kvalsund kommune følger Opplæringslovens bestemmelser i 7-1: Fri skoleskyss for: 1. årstrinn som bor mer enn 2 km fra skolen årstrinn som bor mer enn 4 km fra skolen I tillegg innvilges fri skoleskyss for årstrinn som bor utenfor Tappen årstrinn som bor utenfor Hallbakken. Gjeldende fra skolestart 2013/14. Arne Hansen rådmann

19 Sak 8/13 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Omsorgs- og oppvekstutvalget Saksbehandler: Toril Nilsen Arkiv: A10 &00 Arkivsaksnr.: 13/861 Saksnr.: Utvalg Møtedato 8/13 Omsorgs- og oppvekstutvalget REVIDERING AV VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE Leders innstilling: Revidering av vedtekter for barnehagene i Kvalsund kommune vedtas jfr. vedlagt forslag.

20 Sak 8/13 SAKSGRUNNLAG:./. Vedtekter for Kvalsund kommunes barnehager, sist revidert Høringsforslag fra barnehagene - Nye krav i Lov om barnehager, sist endret SAKSOPPLYSNINGER/SAKSVURDERING Endringer i Lov om barnehager, med blant annet med ny formålsparagraf, Stortingsmelding 41 ( ) Kvalitet i barnehagen, NOU 2012:1 Til barnas beste, og Meld.st. 24 ( ) Fremtidens barnehage er dokumenter som fremmer en ny retning for barnehagene med fokus på kvalitet og barnehagens innhold. For å ivareta nye krav trengs en tilpasning av kommunens vedtekter for barnehagene. For lettere å se de endringer som er lagt inn, er disse skrevet med rød tekst. Det har også vært nødvendig å legge til nye punkter for å ivareta de krav som barnehageloven tillegger vedtektene. For øvrig er de formuleringer beholdt fra dagens vedtekter som det ikke er funnet behov for å endre. De enkelte punktene i vedtektene foreslås nå endret til tall-numerering i stedet for med betegnelsen paragraf ( ). Dette fordi paragraf assosieres med lovverk og vedtektene ikke direkte oppfattes som dette. Det foreslås å ha overskrift på hvert punkt for lettere å finne frem i vedtektene og fremheve innholdet i hvert punkt. Nytt forslag til vedtekter vedlegges saken i sin helhet. Endringsforslagene refereres og kommenteres fortløpende. Nytt punkt 1 og EIERFORHOLD Barnehagene eies og drives av Kvalsund kommune. 2. FORVALTNING

21 Sak 8/13 Barnehagene er administrativt underlagt oppvekst og kulturavdelingen med oppvekst og kulturleder som øverste leder. Barnehagene drives i samsvar med barnehageloven, sentralt fastsatte forskrifter og retningslinjer, kommunale vedtak og planer for den enkelte barnehagene. Barnehagene skal godkjennes i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Rådmann er godkjenningsmyndighet, mens oppvekst og kulturavdelingen administrerer tilsynsmyndighet og opptaksmyndighet etter barnehageloven. Erstatter innledningen i dagens vedtekter. Det er oppklarende å skille mellom eierforhold og forvaltning av barnehagene, samt å ha med formulering om godkjennings-, tilsyns- og opptaksmyndighet. Punkt 3 FORMÅL Erstatter dagens 01, da det er vedtatt ny formålsparagraf for barnehager. Punkt 4. FORELDRERÅD OG SAMARBEIDSUTVALG For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Foreldrerådet velger representanter til samarbeidsutvalget. Ved Neverfjord og Kokelv oppvekstsenter er både foreldrerådet og samarbeidsutvalget felles for skolen og barnehagen. Samarbeidsutvalget er et rådgivende organ og skal ha følgende sammensetning: Kvalsund barnehage: Neverfjord og Kokelv oppvekstsenter: (for skole og barnehage) 2 representanter fra foreldrene, 2 representanter fra de ansatte og 1 representant fra kommunen. 2 representanter fra foreldrene (1 med barn i skole/1 i bhge) 2 representanter fra de ansatte (1 fra skole/1 fra barnehage) 1 representant fra kommunen og 1 elevrepresentant. Kommunens representanter i samarbeidsutvalg velges av Omsorgs- og oppvekstutvalget. Styrer/rektor er samarbeidsutvalgs sekretær med tale- og forslagsrett.

22 Sak 8/13 Identisk med dagens 02, med kun små justeringer av ordlyd. Punkt 5. FORELDREMØTER OG KONTAKTMØTER Barnehagen avholder foreldremøter og kontaktmøter etter behov, minimum to ganger pr. år. Er dagens 10, med noe endringer av ordlyd. Det er vanlig å avholde 2 foreldremøter og 2 kontaktmøter pr. år, noe som bør fremkomme i vedtektene. Punkt 6. LEKE- OG OPPHOLDSAREAL Er lik dagens 03 uten endringer. Punkt 7. BEMANNING Barnehagens grunnbemanning består assistent/fagarbeider eller pedagog II. av styrer, pedagogisk leder og Nytt punkt. Grunnbemanningen praktiseres i våre barnehager og bør fremkomme i vedtektene. Punkt 8. OPPTAKSRUTINER I følge barnehageloven skal alle barnehager i kommunen samarbeide om opptak. Hovedopptak skjer hvert år i april etter forutgående kunngjøring, men det kan søkes om plass hele året. Reglene i forskrift til barnehageloven om saksbehandlingsregler kommer til anvendelse ved opptak i barnehage Dagens 05. er innarbeidet i dette punktet med noen justeringer og i samsvar med krav i barnehageloven om samordnet opptak. Punkt 9. OPPTAKSKRETS Opptakskretsen omfatter barn som bor i eller skal flytte til Kvalsund kommune. Barnet har rett til plass i den kommunen det er bosatt. Barnet regnes som bosatt i den kommunen det har bostedsadresse.

23 Sak 8/13 Nytt punkt. Krav i barnehageloven å ha med opptakskrets i vedtektene. Punkt 10 OPPTAKSPERIODE Hel plass prioriteres ved opptak og tildeles som fast plass til skolestart. Deltidsplasser tildeles for inneværende barnehageår Nytt punkt. Krav i barnehageloven å ha med opptaksperiode i vedtektene. Noe av ordlyden i dagens 08, pnkt. 3 er tatt med her. Punkt 11. OPPTAKSKRITERIER Barnehageloven gir barn som fyller 1 år innen utgangen av august det året det søkes om plass, rett til å få plass fra august samme år. Retten til plass betinger at det er søkt om plass innen fristen for hovedopptak. Barnehageloven gir barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, samt barn med nedsatt funksjonsevne rett til prioritet ved opptak. Det skal foretas sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne. Ved vurdering ellers tas spesielt hensyn til barn som kommer inn under ett eller flere av følgende punkter: a) Barn av enslige forsørgere b) Barn med ekstraordinære belastninger i hjemmet c) Barn med tilpasningsvansker etter henvisning fra sosialkontor, helsesøster, PPT eller BUP, men ikke flere enn 2 barn i hver avdeling. d) Minoritetsspråklige barn/barn med annen kulturell bakgrunn e) Søsken av barn som har plass f) 5-åringer Rekkefølgen er ikke å betrakte som en prioritering. Dagens 04 er innarbeidet her, med noen justeringer. I tillegg tas med krav i barnehageloven om rett til plass.

24 Sak 8/13 Punkt 12. PERMISJON Det kan søkes om permisjon med betalingsfritak dersom barnet har langvarig sammenhengende fravær ved opphold på sykehus eller behandlingsinstitusjon, eller i andre særlige tilfeller. Søknad må foreligge i forkant, eller snarest mulig etter at fravær inntrer. Nytt punkt. Det kan være greit for brukerne å få opplyst om mulighet for å søke permisjon fra tildelt plass. Punkt 13. OPPSIGELSE Dersom et barn skal slutte, må det meldes fra skriftlig pr. 1. eller 15. en måned i forveien. Dersom noen sier opp barnehageplassen etter 1. mars, (med siste oppholdsdag 31. mars) må de likevel betale for plassen ut barnehageåret, med unntak av de som melder flytting. Dagens 09, andre del. Første del av paragrafen settes inn i nytt punkt 16 om mislighold. Punkt 14. BARNEHAGENS ÅPNINGSTID Barnehagens åpningstid skal normalt være innenfor tidsrommet fra kl til Mindre avvik og/eller utvidelse av åpningstiden avgjøres av styrer. For Kvalsund barnehage: Ved behov for utvidet åpningstid inntil kl sendes søknad til styrer med beskrivelse av reelt behov ut fra arbeidstid og kjøretid til/fra jobb. Jule- og nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag holdes det åpent til kl , men stenges dersom ingen har behov for plass. I ferietider vil det være behov for redusert åpningstid og sammenslåing av avdelinger pga færre personale. Styrer avgjør åpningstiden etter kartlegging av foresattes behov. Barnehageåret varer fra/til slutten august. Innenfor barnehageåret avsettes 5 planleggingsdager. Barnehagene er da stengt. Plassering av dagene avgjøres av administrasjonen etter vedtatt barnehage- og skolerute. Styrer sender ut melding om plassering av dagene i god tid før barnehageåret tar til.

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 2/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.06.2013 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Robert Wilhelmsen AP Nestleder

Detaljer

4 Opptaksregler Søknad Søknadsfrist 1. mars Opptak Opptakskrets Tildeling av plass Supplerende opptak Annet

4 Opptaksregler Søknad Søknadsfrist 1. mars Opptak Opptakskrets Tildeling av plass Supplerende opptak Annet Lyngdal kommune 13.01.15 Barnehage Vedtekter for kommunale barnehager Lyngdal kommune Alle barnehager skal i henhold til barnehageloven ha vedtekter. Det er barnehagens eier som fastsetter vedtektene.

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I BARDU

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I BARDU VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I BARDU Disse vedtektene avløser tidligere vedtekter og gjelder fra 1.6.2017 1 1 FORMÅL OG INNHOLD Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas

Detaljer

VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS

VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS Side 1 av 5 Februar 2014 VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS 1. EIERFORHOLD Eplehagen Barnehage Lyngdal As er privateid, og eies av Trine-Lill Herdal Andreassen, Gry- Lisbeth Nissen og Berit Hægeland

Detaljer

Vedtekter SFO. Vedtatt i Hovedutvalg for Oppvekst og kultur 12. februar 2016

Vedtekter SFO. Vedtatt i Hovedutvalg for Oppvekst og kultur 12. februar 2016 Vedtekter SFO Vedtatt i Hovedutvalg for Oppvekst og kultur 12. februar 2016 Gjeldende fra 01.08.2016 1 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGA (SFO) I ALTA KOMMUNE Planlagt vedtatt av hovedutvalget for oppvekst

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKRUKKETROLLET FAMILIEBARNEHAGE

VEDTEKTER FOR SKRUKKETROLLET FAMILIEBARNEHAGE VEDTEKTER FOR SKRUKKETROLLET FAMILIEBARNEHAGE Gjeldende fra 01.08.2016 1. Eierforhold og forvaltning Banehagen eies av: Annette T. Magnussen Hasselbakken 9b Bente Karine Dale Ulvestien 6b 3189 Horten 3188

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE Oppvekst og kultur

RINGERIKE KOMMUNE Oppvekst og kultur RINGERIKE KOMMUNE Oppvekst og kultur VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER I RINGERIKE KOMMUNE Vedtatt av hovedkomiteen for oppvekst og kultur november 2014. KAPITTEL 1. INNLEDNING Alle barnehager skal i henhold

Detaljer

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Farsund kommune VEDTEKTER. for de kommunale barnehagene i Farsund

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Farsund kommune VEDTEKTER. for de kommunale barnehagene i Farsund VEDTEKTER for de kommunale barnehagene i Farsund 1. Barnehagene skal drives i samsvar med Lov om barnehager av 17. juni 2006, Rammeplanen for barnehagene, de av Kunnskapsdepartementets til enhver tid gjeldene

Detaljer

FROLAND KOMMUNE. Vedtekter for kommunale barnehager

FROLAND KOMMUNE. Vedtekter for kommunale barnehager FROLAND KOMMUNE Vedtekter for kommunale barnehager Gjeldende fra: 01.01.2018 Revisjonsansvarlig: Barnehagefaglig rådgiver Sist revidert: 26.01.2012 Vedtak i kommunestyret 08.02.2018 1 1 EIERFORHOLD De

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt i Driftskomiteen (dato og saksnummer) Vedtekter for kommunale barnehager i Levanger kommune vedtatt (dato og saksnummer) 1. Eierforhold Barnehagene eies, drives

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I RINGERIKE.

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I RINGERIKE. VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I RINGERIKE. Gitt i medhold av lov om barnehager av 17. juni 2005 nr. 64 med forskrifter. Vedtatt av kommunestyret 22. juni 2006, gjeldende fra 15.august 2006. Endringer

Detaljer

Vedtekter for kommunale. barnehager Nordkapp. Kommune

Vedtekter for kommunale. barnehager Nordkapp. Kommune Vedtekter for kommunale barnehager Nordkapp Kommune Høringsforslag 15.5.2017 1 - Barnehagens formål og innhold Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter

Detaljer

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune:

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune: 1 V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN 1. NAVN OG EIERFORHOLD Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune: 2. LOVER OG VEDTEKTER Barnehagene drives i

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE.

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE. VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE. Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune.... 1 1. Eierforhold.... 3 2. Retningslinjer og mål.... 3 3. Ansvarlig styringsorgan.... 3

Detaljer

Vedtekter for Høtten Barnehage

Vedtekter for Høtten Barnehage Vedtekter for Høtten Barnehage Disse vedtektene gjelder for Høtten Barnehage i Måsøy kommune. I vedtektene finner dere generelle bestemmelser om driften av barnehagen, og annen informasjon som gjelder

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt i kommunestyret 16.2.2016 VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I IBESTAD 1 INNLEDNING Lov om barnehager av l. januar 2006, slår fast at enhver barnehage skal

Detaljer

Vedtekter og reglement

Vedtekter og reglement Vedtekter og reglement VEDTEKTER FOR STJØRDAL KOMMUNES BARNEHAGER 1Eierforhold Stjørdal kommune er eier for de kommunale barnehagene, og står ansvarlige for driften. 2.Formål Barnehagene skal drives i

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER Vedtekter pr. 26.02.2014 VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER Vedtatt av kommunestyret 26.02.14 1 DRIFT Skolefritidsordningen (SFO)

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 3/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.09.2013 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 13.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Robert Wilhelmsen Nestleder

Detaljer

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune.

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune. 1 V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN 1. EIERFORHOLD Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune. 2. LOVER OG VEDTEKTER Barnehagene drives i samsvar

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Disse vedtektene gjelder alle barnehager som eies av Stavanger kommune. I vedtektene finner dere generelle bestemmelser om driften av barnehagene

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKÅNLAND

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKÅNLAND 1 VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKÅNLAND 1. Generelt 1.1 Eierforhold Barnehagene eies og drives av Skånland kommune i samsvar med lov av 17. juni 2005 nr. 64 (barnehageloven) med forskrifter

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKAUN KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKAUN KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKAUN KOMMUNE Vedtatt av Skaun Kommunestyre 25. mai 2011 1 Eierforhold Barnehagene eies og drives av Skaun kommune. Barnehagene drives i samsvar med Lov om barnehager,

Detaljer

VEDTEKTER FOR HOLE KOMMUNES BARNEHAGER

VEDTEKTER FOR HOLE KOMMUNES BARNEHAGER VEDTEKTER FOR HOLE KOMMUNES BARNEHAGER 1. OMFANG...3 2. ADMINISTRASJON...3 3. LOV, FORSKRIFT OG RAMMEPLAN...3 4. MÅL...3 5. SAMARBEIDSUTVALG (SAU) OG FORELDRERÅD...4 6. FORELDREBETALING/MODERASJON/FRIPLASSER...4

Detaljer

Vedtekter. for de kommunale barnehagene

Vedtekter. for de kommunale barnehagene Vedtekter for de kommunale barnehagene Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur, sak 12/14, 28.08.12. Erstatter vedtekter, 07/19, 16.08.07, revidert, sak 13/21, 02.05.13 1 Generell del 1. Eier og styringsorganer

Detaljer

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER LYNGEN KOMMUNE

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER LYNGEN KOMMUNE V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER LYNGEN KOMMUNE Vedtatt i levekårsutvalget i sak 9/13 i møte 04.04.13. Vedtektene trer i kraft fra 1.juni 2013. 1. EIERFORHOLD Barnehagene eies og drives av kommunen

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 17.06.2010 i sak 23/10 21.10.2011 i sak 40/11-02.05.

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 17.06.2010 i sak 23/10 21.10.2011 i sak 40/11-02.05. VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 17.06.2010 i sak 23/10 21.10.2011 i sak 40/11-02.05.2012 i sak 22/12 1 Eierforhold Lov og regelverk Barnehagene eies og drives

Detaljer

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune.

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune. 1 1 1. EIERFORHOLD V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune. 2. LOVER OG VEDTEKTER Barnehagene drives i samsvar

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING TYSFJORD KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING TYSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING I TYSFJORD KOMMUNE Vedtatt i Tysfjord Kommunestyre 11.01.2010 Gjeldende fra 01.02.2010 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING I TYSFJORD KOMMUNE. 1. EIER Skolefritidsordningene

Detaljer

VEDTEKTENE FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I DRANGEDAL. Vedtektene for barnehagene er utarbeidet med bakgrunn i barnehageloven og gjeldende forskrifter.

VEDTEKTENE FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I DRANGEDAL. Vedtektene for barnehagene er utarbeidet med bakgrunn i barnehageloven og gjeldende forskrifter. VEDTEKTENE FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I DRANGEDAL. Vedtektene for barnehagene er utarbeidet med bakgrunn i barnehageloven og gjeldende forskrifter. 1. FORMÅL Barnehagene skal gi barn under opplæringspliktig

Detaljer

Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune.

Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune. Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune. Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune.... 1 1. Eierforhold.... 3 2. Retningslinjer og mål.... 3 3. Ansvarlig styringsorgan.... 3

Detaljer

1. EIERFORHOLD Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Dønna kommune.

1. EIERFORHOLD Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Dønna kommune. Vedtekter for kommunale barnehager VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I DØNNA KOMMUNE. Vedtatt i Dønna kommunestyre sak 026/97 den 30.04.97 med revidering i sak 041/97 den 02.07.97, og sak 002/02 den 21.02.02 DEFINISJON:

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I AVERØY

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I AVERØY VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I AVERØY Vedtatt av kommunestyret i sak 15/2012 i møte den 26.03.2012 Revidert av kommunestyret i sak 50/13 i møte den 24.06.13 Revidert av kommunestyret i sak 11/2016

Detaljer

Vedtekter SFO. Høringsforslag pr Rådsorganene ved de ulike skolene sender inn et samlet innspill innen 1. november.

Vedtekter SFO. Høringsforslag pr Rådsorganene ved de ulike skolene sender inn et samlet innspill innen 1. november. Vedtekter SFO Høringsforslag pr. 10.09.2015 Rådsorganene ved de ulike skolene sender inn et samlet innspill innen 1. november. Innspill sendes til tove.kristensenknudsen@alta.kommune.no NB! Rød skrift

Detaljer

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. august 2010

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. august 2010 VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER gjeldende fra 1. august 2010 2 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I VENNESLA Vedtektene gjøres gjeldende fra 1. august 2010 1 FORVALTNING OG DRIFT AV BARNEHAGENE De kommunale

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I BÆRUM. Sist endret av Sektorutvalg barn og unge 07.12.10 og 18.01.11

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I BÆRUM. Sist endret av Sektorutvalg barn og unge 07.12.10 og 18.01.11 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I BÆRUM Sist endret av Sektorutvalg barn og unge 07.12.10 og 18.01.11 1. Eierforhold og forvaltning 1.1 Eierforhold Vedtektene gjelder barnehager som eies og drives av

Detaljer

Øyan barnehage as Telneset 2500 TYNSET. Tlf VEDTEKTER FOR ØYAN BARNEHAGE

Øyan barnehage as Telneset 2500 TYNSET. Tlf VEDTEKTER FOR ØYAN BARNEHAGE VEDTEKTER FOR ØYAN BARNEHAGE 1.FORMÅL «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling». Jfr.

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 2/2017 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 27.04.2017 klokka 09:00 i kommunestyresalen, Kvalsund rådhus. Innkalte til møtet: Funksjon Navn

Detaljer

VEDTEKTER FOR TØRÅSEN PRIVATE BARNEHAGE

VEDTEKTER FOR TØRÅSEN PRIVATE BARNEHAGE VEDTEKTER FOR TØRÅSEN PRIVATE BARNEHAGE REVIDERT: 24.08.17 1 Generelle bestemmelser 1.1 Formål: Tøråsen private barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehager med forskrifter og stiftelsesloven, og

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Hadsel kommune. Vedtatt i Hadsel kommunestyre 18.09.2014, i sak 89/2014. (Ephorte 2014/1618)

Vedtekter for kommunale barnehager i Hadsel kommune. Vedtatt i Hadsel kommunestyre 18.09.2014, i sak 89/2014. (Ephorte 2014/1618) Vedtekter for kommunale barnehager i Hadsel kommune Vedtatt i Hadsel kommunestyre 18.09.2014, i sak 89/2014 (Ephorte 2014/1618) Hadsel kommune - Vedtekter for kommunale barnehager 1. EIERFORHOLD OG ANSVAR

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNAL BARNEHAGE. Momarka barnehage. Grunndokument vedtatt i Driftskomiteen sak 24/17

VEDTEKTER FOR KOMMUNAL BARNEHAGE. Momarka barnehage. Grunndokument vedtatt i Driftskomiteen sak 24/17 VEDTEKTER FOR KOMMUNAL BARNEHAGE Momarka barnehage Grunndokument vedtatt i Driftskomiteen 11.10.17 - sak 24/17 1. Eierforhold Barnehagene eies, drives og forvaltes av Levanger kommune i samsvar med de

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I DØNNA KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I DØNNA KOMMUNE VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I DØNNA KOMMUNE Vedtatt i Dønna kommunestyre sak.. DEFINISJON: Med barnehage forstås en godkjent pedagogisk tilrettelagt virksomhet for barn under skolepliktig alder

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 1/2014 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 11.02.2014 klokka 13:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Balsfjord kommune (Sist revidert 22.04.08)

Vedtekter for kommunale barnehager i Balsfjord kommune (Sist revidert 22.04.08) Vedtekter for kommunale barnehager i Balsfjord kommune (Sist revidert 22.04.08) 1. Eierforhold: Kommunale barnehager eies og drives av Balsfjord kommune. Ansvaret for behandling av saker som gjelder enkeltbarnehager

Detaljer

Vedtekter for Skomakergata gårds- og naturbarnehage

Vedtekter for Skomakergata gårds- og naturbarnehage Vedtekter for Skomakergata gårds- og naturbarnehage Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte. 1 Formål Formålet til Skomakergata gårds- og naturbarnehage er å drive en trygg og pedagogisk

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 2/2015 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.05.2015 Tid: Fra kl.: 12:00 - til kl. 14.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Robert Wilhelmsen Nestleder Maria Aksberg

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOLA KOMMUNES BARNEHAGER. Visjon: Ansvar for hverandre. Ikrafttredelse

VEDTEKTER FOR SOLA KOMMUNES BARNEHAGER. Visjon: Ansvar for hverandre. Ikrafttredelse VEDTEKTER FOR SOLA KOMMUNES BARNEHAGER Visjon: Ansvar for hverandre. Ikrafttredelse 1.1.2018 1. Forvaltning Sola kommune er eier og ansvarlig for driften av kommunale barnehager. Utvalg for oppvekst og

Detaljer

Gjeldende vedtekter for Vågan Kommunes barnehager vedtatt i Hovedutvalget for kultur og oppvekst i møte

Gjeldende vedtekter for Vågan Kommunes barnehager vedtatt i Hovedutvalget for kultur og oppvekst i møte Gjeldende vedtekter for Vågan Kommunes barnehager vedtatt i Hovedutvalget for kultur og oppvekst i møte 23.04.2014 1. EIER Barnehagene eies og drives av Vågan kommune. Barnehager som ligger i eksisterende

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 3/2014 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 27.05.2014 klokka 12:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen Nestleder

Detaljer

VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS

VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS Januar 2016 VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS 1. EIERFORHOLD Eplehagen Barnehage Lyngdal As er privateid, og eies av Trine-Lill Herdal Andreassen, Gry- Lisbeth Nissen og Berit Hægeland Salamonsen.

Detaljer

LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15

LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15 1 LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15 VEDTATT I KOMMUNESTYRET 1.10.91, MED ENDRINGER VEDTATT I SAK 5/93, 3/94, 78/97, 60/99, 26/02, 19/03, 44/06,13/10, 94/12 og 12/15. 1 2 Vedtektene for

Detaljer

Vedtekter og reglement

Vedtekter og reglement Vedtekter og reglement VEDTEKTER FOR STJØRDAL KOMMUNES BARNEHAGER 1. Eierforhold Stjørdal kommune er eier for de kommunale barnehagene, og står ansvarlige for driften. 2. Formål Barnehagene skal drives

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I PORSGRUNN. Godkjent i Bystyret 15.1.2015 Trer i kraft fra og med 01.03.2015

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I PORSGRUNN. Godkjent i Bystyret 15.1.2015 Trer i kraft fra og med 01.03.2015 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I PORSGRUNN. Godkjent i Bystyret 15.1.2015 Trer i kraft fra og med 01.03.2015 1. EIERFORHOLD 2. FORMÅL 3. FORVALTNINGSMYNDIGHET 4. OPPTAKSMYNDIGHET 5. OPPTAKSKRETS 6.

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE S Ø R R E I S A

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE S Ø R R E I S A Sak 13/748-22 Arkiv A10 VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I S Ø R R E I S A Vedtatt av Oppvekst- og kulturutvalget i møte 25.10.2013 Med endring i møte 23.01.2015 Med endring i møte 14.02.2014 Vedtatt

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 4/2013 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 17.09.2013 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen AP Nestleder

Detaljer

Vedtekter for skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole

Vedtekter for skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole Vedtekter for skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole Vedtatt K-sak 53/16 1 Hjemmel Jamfør 13-7 i Lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (Opplæringslova). Kommunen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.12.2012 Tid: Fra kl.: 12.00 - til kl. 14.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Robert Wilhelmsen

Detaljer

FOR KOMMUNALE BARNEHAGER

FOR KOMMUNALE BARNEHAGER V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER LYNGEN KOMMUNE Vedtatt i K-sak 44/09 i møte 14.12.09. Gjelder fra 01.01.10. 1. EIERFORHOLD Barnehagene eies og drives av kommunen i samsvar med lov om barnehager

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 22. 9.2008 sak 45/08 1 Eierforhold Lov og regelverk Barnehagene eies og drives av Hasvik kommune. Barnehagene drives i samsvar

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune

Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune Revidert Kommunestyret 14.12.2011 Revidert Kommunestyret 05.09.2012 Revidert Kommunestyret 12.12.2012 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SONGDALEN

Detaljer

Vedtekter. for barnehagene i Rennebu. Vedtatt av kommunestyret 13. desember 2007

Vedtekter. for barnehagene i Rennebu. Vedtatt av kommunestyret 13. desember 2007 1 Vedtekter for barnehagene i Rennebu Vedtatt av kommunestyret 13. desember 2007 2 1. Barnehagens formål Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i

Detaljer

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER LYNGEN KOMMUNE

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER LYNGEN KOMMUNE V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER LYNGEN KOMMUNE Vedtatt i Levekårsutvalget i sak 19/17. Vedtektene trer i kraft fra 1.juni 2017. 1. EIERFORHOLD Barnehagene eies og drives av kommunen i samsvar

Detaljer

Vedtekter for skolefritidsordningen. Sør Varanger kommune. Gjeldende fra

Vedtekter for skolefritidsordningen. Sør Varanger kommune. Gjeldende fra Vedtekter for skolefritidsordningen Sør Varanger kommune Gjeldende fra 01.08.2014 Vedtatt i Kommunestyret 30.04.2014 i sak 035/14. Generelt Bestemmelsen om skolefritidsordningen er hjemlet i Opplæringslovens

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGEDRIFTA I NAMDALSEID KOMMUNE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGEDRIFTA I NAMDALSEID KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGEDRIFTA I NAMDALSEID KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 13.2.2014 Reglene er gjeldende fra 1.1.2014. 1. FORMÅL Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HOL KOMMUNE.

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HOL KOMMUNE. VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HOL KOMMUNE. I HENHOLD TIL LOV OM BARNEHAGER ER DET BARNEHAGENS EIER SOM SKAL FASTSETTE VEDTEKTENE. Det vises til 7,4 ledd. VEDTEKTENE ER BEHANDLET I KOMMUNESTYRET

Detaljer

Vedtekter for. skolefritidsordning

Vedtekter for. skolefritidsordning Vedtekter for skolefritidsordning 1 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGA (SFO) I ALTA KOMMUNE Vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur 23.11. 2011, gjeldende fra 1. mars 2012 a) EIERFORHOLD Skolefritidsordningene

Detaljer

Vedtekter kommunale skolefritidsordninger

Vedtekter kommunale skolefritidsordninger Vedtekter kommunale skolefritidsordninger Vedtatt av Stange kommunestyre 17.06.98. Endringer vedtatt av Hovedutvalg for Oppvekst- og opplæring 08.12.99 Endringer godkjent av Formannskapet 25.06.03. Endringer

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I FLEKKEFJORD

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I FLEKKEFJORD VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I FLEKKEFJORD 1. Eierforhold og forvaltning De kommunale barnehagene eies og drives av Flekkefjord kommune. Barnehagene drives i samsvar med lov om barnehager av

Detaljer

Forskrift om vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Frogn kommune, Akershus

Forskrift om vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Frogn kommune, Akershus Forskrift om vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Frogn kommune, Akershus Hjemmel: Fastsatt av Frogn kommunestyre (vedtaksdato) med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den

Detaljer

Vedtekter Kommunale barnehager

Vedtekter Kommunale barnehager Vedtekter Kommunale barnehager Til høring januar/februar 2016 Vedtekter for kommunale barnehager i Ørland. 1. ADMINISTRASJON 1.1 Formål Barnehagene drives i samsvar med Lov om barnehager, herunder bl.a.

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Aure Vedtatt i HEOP 24. mai 2012 (Revidert ) Aure kommune

Vedtekter for kommunale barnehager i Aure Vedtatt i HEOP 24. mai 2012 (Revidert ) Aure kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Aure Vedtatt i HEOP 24. mai 2012 (Revidert 07.03.2016) 07.03.2016 Aure kommune Innhold Vedtekter for kommunale barnehager i Aure... 3 1 Eierforhold... 3 2 Formål...

Detaljer

Vedtekter for Småtroll Barnehage

Vedtekter for Småtroll Barnehage Vedtekter for Småtroll Barnehage VEDTEKTER FOR SMÅTROLL BARNEHAGE. 1. Barnehagen drives i samsvar med Barnehageloven og Rammeplan for barnehager, og departementets forskrifter, retningslinjer og merknader

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I RINGERIKE.

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I RINGERIKE. VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I RINGERIKE. Gitt i medhold av lov om barnehager av 17. juni 2005 nr. 64 med forskrifter. Vedtatt av kommunestyret 22. juni 2006, gjeldende fra 15.august 2006. Endringer

Detaljer

VEDTEKTER FOR JULIUS BARNEHAGE A/S

VEDTEKTER FOR JULIUS BARNEHAGE A/S VEDTEKTER FOR JULIUS BARNEHAGE A/S Styret i Julius Barnehage AS har fastsatt vedtektene som gjelder for denne barnehagen. Vedtektene skal oppdateres årlig og redigeres ved behov. Følgende vedtekter gjeldene

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 1. februar 2012 sak 7/12

Vedtatt i kommunestyret 1. februar 2012 sak 7/12 Vedtatt i kommunestyret 1. februar 2012 sak 7/12 1 2 1 Definisjon Med barnehage menes en godkjent pedagogisk tilrettelagt virksomhet på dagtid for barn under opplæringspliktig alder. 2 Eierforhold og virkeområde:

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 1/2013 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte tirsdag 09.04.2013 kl.12.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen AP

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt i. Herøy kommune

VEDTEKTER. Vedtatt i. Herøy kommune VEDTEKTER Vedtatt i Side 2 1. FORMÅL Herøy barnehage skal drives i samsvar med Lov om barnehager, rammeplan og de retningslinjer som fastsettes av Barne- og familiedepartementet, samt kommunale vedtak

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I BALSFJORD KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I BALSFJORD KOMMUNE Vedtektsendringer gjeldende fra 27.04.2016 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I BALSFJORD KOMMUNE 1 OMFANG Vedtektene gjelder for barnehagene som eies og drives av Balsfjord kommune. 2 RAMMEVERK OG FORMÅL

Detaljer

FOR KOMMUNALE BARNEHAGER

FOR KOMMUNALE BARNEHAGER V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER LYNGEN KOMMUNE Vedtatt i levekårsutvalget i sak 27/11 i møte 08.12.11. Gjelder fra 01.01.12. 1. EIERFORHOLD Barnehagene eies og drives av kommunen i samsvar med

Detaljer

VEDTEKTER F O R K O MM U N A L E B A R N E H A G E R I BAMBLE

VEDTEKTER F O R K O MM U N A L E B A R N E H A G E R I BAMBLE VEDTEKTER F O R K O MM U N A L E B A R N E H A G E R I BAMBLE Gjelder fra 01.08.2011 Enhet for skole og barnehage 11/1306-20761/11 01.08.2011 Arkiv A10 Side 1 av 6 1 EIERFORHOLD 1.1. Kommunale barnehager

Detaljer

Vedtekter for Barnas Barnehage. Endret av eiere

Vedtekter for Barnas Barnehage. Endret av eiere Vedtekter for Barnas Barnehage Endret av eiere 22.08.17 Vedtekter Barnas barnehage 1. Forvaltning av barnehagen. Barnas barnehage AS eies og drives av Ann-Gro Gundersen og Hege T. S. Jakobsen. Barnehagen

Detaljer

HVALER KOMMUNE Seksjon opplæring og kultur VEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNES BARNEHAGER

HVALER KOMMUNE Seksjon opplæring og kultur VEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNES BARNEHAGER HVALER KOMMUNE Seksjon opplæring og kultur VEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNES BARNEHAGER Vedtatt i utvalg for kultur og personrettede tjenester 17.11.2010 Gjøres gjeldende fra 20.11.2010 Endringer vedtatt i

Detaljer

Trøgstad kommune VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD

Trøgstad kommune VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD 1 EIERFORHOLD Barnehagene eies av Trøgstad kommune, og drives i samsvar med Lov om barnehager og de til enhver

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE S Ø R R E I S A

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE S Ø R R E I S A Sak 17/415-4 VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I S Ø R R E I S A Vedtatt i Oppvekst- og kulturutvalget 26.04.2017 1 1 Omfang Vedtektene gjelder for de barnehagene som eies og drives av Sørreisa kommune.

Detaljer

Vedtekter for Urtehagen barnehager AS

Vedtekter for Urtehagen barnehager AS Vedtekter for Urtehagen barnehager AS Gamlebyen barnehage Urtehagen barnehage Grønland barnehage & Maurtua gårds og naturbarnehage Barna i fokus. Vi bidrar til en meningsfylt og minnerik barndom 1 Formål

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager

Vedtekter for kommunale barnehager Vedtekter for kommunale barnehager Barnehageeieren skal fastsette barnehagens vedtekter. Vedtektene skal gi opplysninger som er av betydning for foreldrenes/de foresattes forhold til barnehagen, jfr. barnehageloven

Detaljer

Hurdal kommunes barnehager eies og drives av Hurdal kommune. Kommunestyret vedtar

Hurdal kommunes barnehager eies og drives av Hurdal kommune. Kommunestyret vedtar VEDTEKTER FOR HURDALS KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt i Hurdal kommunestyre 11.12.13 1 Eierskap Hurdal kommunes barnehager eies og drives av Hurdal kommune. Kommunestyret vedtar vedtekter og budsjett for

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTBY KOMMUNES BARNEHAGER

VEDTEKTER FOR VESTBY KOMMUNES BARNEHAGER VESTBY KOMMUNE RO BARNEHAGE VEDTEKTER FOR VESTBY KOMMUNES BARNEHAGER Vedtatt i kommunestyremøte 04.09.2017 sak 64/17 1. Eierforhold Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Vestby kommune

Detaljer

Tingvoll kommune. Vedtekter for kommunale barnehager i Tingvoll kommune. (Gjeldende fra , Vedtatt av kommunestyret den

Tingvoll kommune. Vedtekter for kommunale barnehager i Tingvoll kommune. (Gjeldende fra , Vedtatt av kommunestyret den Vedtekter for kommunale barnehager i Tingvoll kommune. (Gjeldende fra 15.08.13, Vedtatt av kommunestyret den 23.05.2013) 1.Eierforhold / forvaltning: 7 Barnehageiers ansvar Barnehageeier skal drive virksomheten

Detaljer

Barnehagen er organisert som aksjeselskap som eies av Grenland Barnehagedrift AS.

Barnehagen er organisert som aksjeselskap som eies av Grenland Barnehagedrift AS. 1 Eierforhold Barnehagen er organisert som aksjeselskap som eies av Grenland Barnehagedrift AS. 2 Formål Barnehagen er en pedagogisk virksomhet, og skal sikre barn under opplæringspliktig alder gode utviklings-

Detaljer

VEDTEKTER FOR NES KOMMUNALE BARNEHAGER Gjeldende fra 15.03.12

VEDTEKTER FOR NES KOMMUNALE BARNEHAGER Gjeldende fra 15.03.12 VEDTEKTER FOR NES KOMMUNALE BARNEHAGER Gjeldende fra 15.03.12 Endret i SK-11/96, Sk-2/98, K 5/99, OSK-53/99, OSK- 03/01, OSK- 04/02, OSK- 04/04, K 96/04, OSK-03/05, OSK 24/05, OSK 08/06, OSK 02/09 OSK18/09,

Detaljer

Vedtekter for den kommunale barnehage i Dyrøy

Vedtekter for den kommunale barnehage i Dyrøy Vedtekter for den kommunale barnehage i Dyrøy Senest revidert i kommunestyret den 16.6.2014, med virkning fra 18.8.2014. Vedtektene gjelder for barnehagen i Dyrøy og drives i samsvar med: Lov av 17.juni

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 6/2012 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 13.12.2012 kl 10.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen AP Nestleder

Detaljer

Vedtekter for skolefritidsordningen i Ås kommune - gjeldende fra 01.08.2010.

Vedtekter for skolefritidsordningen i Ås kommune - gjeldende fra 01.08.2010. Vedtekter for skolefritidsordningen i Ås kommune - gjeldende fra 01.08.2010. Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur, 28.04.2010, HOK-sak 14/10 1. Hjemmel Med hjemmel i Lov av 17.07.1998 nr 61 Lov

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager

Vedtekter for kommunale barnehager Vedtekter for kommunale barnehager Balsfjord kommune 01.09.2017 Balsfjord kommune Lillian Pedersen Endringslogg Kommunestyret i Balsfjord kommune vedtar vedtektene for kommunale barnehager. På grunn av

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Disse vedtektene gjelder alle barnehager som eies av Stavanger kommune. I vedtektene finner dere generelle bestemmelser om driften av barnehagene

Detaljer

Vedtekter for Urtehagen barnehager AS

Vedtekter for Urtehagen barnehager AS Vedtekter for Urtehagen barnehager AS Gamlebyen barnehage Mosaikk barnehage Grønland barnehage Lille Grønland barnehage & Maurtua gårds og naturbarnehage Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.12.2011 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl.13.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Robert Wilhelmsen Nestleder Maria

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Skaun kommune. Vedtatt i Skaun kommunestyre 25.11.2009, sak 88/09 ESA 09/1646

Vedtekter for kommunale barnehager i Skaun kommune. Vedtatt i Skaun kommunestyre 25.11.2009, sak 88/09 ESA 09/1646 Vedtekter for kommunale barnehager i Skaun kommune Vedtatt i Skaun kommunestyre 25.11.2009, sak 88/09 ESA 09/1646 1 Eierforhold Barnehagene eies og drives av Skaun kommune. Barnehagene drives i samsvar

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HEMNE BAKKELY BARNEHAGE GRØTNES BARNEHAGE SVANEM BARNEHAGE VINJE BARNEHAGE

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HEMNE BAKKELY BARNEHAGE GRØTNES BARNEHAGE SVANEM BARNEHAGE VINJE BARNEHAGE VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HEMNE BAKKELY BARNEHAGE GRØTNES BARNEHAGE SVANEM BARNEHAGE VINJE BARNEHAGE Vedtatt i Hemne kommunestyre, sak 59/13, 28.05.2013 1. BARNEHAGENS FORMÅL Barnehagen

Detaljer