Tekna Oslo Avdeling Generalforsamlingen 2015 Årsrapport tekna.no

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tekna Oslo Avdeling Generalforsamlingen 2015 Årsrapport 2014. tekna.no"

Transkript

1 Tekna Oslo Avdeling Generalforsamlingen 2015 Årsrapport 2014 tekna.no Mars 2015

2

3 Innhold 1. Innkalling til Generalforsamling Dagsorden Årsberetning for 2014, Tekna Oslo avdeling... 4 Oslo avdelings styre Representanter til Teknas Representantskap... 8 Valgkomité, desisjonskomité og revisor... 9 Medlems- og kontingentutvikling Julebord Oversikt over fora og faggrupper i Oslo avdeling Aktivitetene Møter og arrangementer i Oslo avdeling sammendrag Samfunnsprosjekter Styret og fagrådets egne aktiviteter Fora og regionale grupper Faggrupper Regnskap Budsjett Kontingent Valg Lovendring Lovendringsforslag. Tekna Oslo avdelings lover, 12, pkt. 6 og Gjeldende lover og vedtekter: Orientering om Ingeniørenes Hus Særskilte saker - meldt iht Oslo avdelings lover og vedtekter Anmodning om økonomisk statusrapport for Ingeniørenes Hus AS Styrets planer Lovutvalgets arbeid, uformell drøftelse

4 1. Innkalling til Generalforsamling 2015 Det innkalles herved til Generalforsamling i Tekna Oslo avdeling. Generalforsamlingen skal avholdes onsdag 25. mars 2015 kl. 1800, i Ingeniørenes Hus AS Dagsorden 1. Åpning av møtet lovlig innkalt møte/ beslutningsdyktig forsamling/ valg av møteleder/ valg av to personer til å undertegne protokollen 2. Årsberetning 2014 styret oversikt over valgte representanter/komiteer ol særlige saker møteaktivitet 3. Regnskap 2014 styrets rapport; Tekna Oslo avdeling og Harald Boes Fond revisors rapport desisors rapport 4. Budsjettforslag for 2015 kontingent for Valg: Det foretas valg av: styreleder nestleder 1 styremedlem 3 varamedlemmer 2 desisorer og 1 varamedlem og revisor 2 medlemmer og 1 varamedlem til Oslo avdelings Valgkomité medlemmer og varamedlemmer til Teknas representantskap Lovendringsforslag 12 pkt 6 og 7, valg av R-møtet representanter 7. Orientering om Ingeniørenes Hus AS v/ styreleder i IHAS Per Chr. Quale. 8. Særskilte saker meldt iht Oslo avdelings lover og vedtekter 8.1. Anmodning om økonomisk statusrapport for Ingeniørenes Hus AS 8.2. Styrets planer Lovutvalgets arbeid, uformell drøftelse I etterkant av møtet er det sosialt samvær med enkel servering i Klubben - 9. etasje Ingeniørenes Hus 3

5 2. Årsberetning for 2014, Tekna Oslo avdeling Medlemstilgangen i Tekna Oslo avdeling (TOA) er fortsatt meget god og økte siste år til totalt (19 619) medlemmer (tall for 2013 i parentes). Dette utgjør en nettoøkning på 905 (951). Av bruttotilgangen på 1818 (1 483) ordinære medlemmer, utgjorde overgang fra studentmedlemskap hele 646 (631) nye medlemmer til avdelingen. Nettotilgangen i 2014 på studentmedlemmer 110 (154) var tilfredsstillende. Det var ved utgangen av året 1038 (968) studentmedlemmer ved NMBU og 1152 (1 112) i Oslo/Akershus for øvrig. Til sammen er det da 2190 (2 080) studenter i vår region har vært det første året med ordinær drift i de nye lokalene i Ingeniørenes Hus. Aktiviteten har omtrent vært opprettholdt på samme nivå som tidligere. I 2014 samlet virksomheten i avdelingen 9123 (9 099) deltakere på våre 359 (413) arrangementer. Nedgangen i antall arrangementer kan ha flere årsaker, men kan tolkes dit hen at vi har noe færre, men mer attraktive arrangementer. Det er i tilfelle en positiv trend. Noen grupper har lavere aktivitet enn tidligere år, uten at vi har tilsvarende økning i andre grupper. Det er heller ikke etablert nye grupper i år. Avdelingsstyret og fagrådet arbeider kontinuerlig for en fornyelse og aktualisering av vårt medlemstilbud, herunder fornyelse av gruppestrukturen, særlig på fagsiden. Det er fortsatt styrets mål å opprette nye grupper som tiltrekker seg yngre medlemmer, gjerne i nye medlemskategorier. Det er en utfordring å få nye ressurspersoner inn i gruppene når de noen gir seg. En forsterkning i sekretariatet har bidratt til å snu denne utviklingen og en offensiv på dette området i Gündergruppen ga gode resultater. Kapasitetsøkning på møterom i Generalsekretariatet har i svært liten grad komme TOA til nytte. Det arbeides med flere løsninger på dette problemet. Den ordinære møtevirksomheten foregår nå i møterommene Fagstua (ca 25 plasser) og Klubben (ca 40 plasser) i tillegg til Gründer n (ca 10 plasser). Ved behov for større kapasitet leies lokaler i møtesenteret. Styret vurderer at vi ikke kom helt i mål med interiøret i Klubben, og har planer om å gjøre tilpasninger av belysning og møblering slik at lokalet kan fremstå som et enda hyggeligere selskapslokale. Service- og aktivitetskontoret, som i dag i hovedsak fungerer som kontorfelleskap for gründer er begrenset til sju kontorplasser i landskap, tillegg til møterommet Gründer n. Kontorplassene er et attraktivt tilbud til gründere og blir i hovedsak benyttet av disse. Våre seniorer har varslet at de i liten grad har behov for kontorplass. På generalforsamlingen 2014 presenterte styret planer for 2014, hvor hovedfokuset skulle være på vår deltakelse i det sentrale prosjektet Tekna 2020 (se plansje under). Her er det, etter en lang prosess i organisasjonen, etablert en visjon om å styrke Tekna på seks utvalgte områder frem mot år Tanken er at alle deler av organisasjonen skal arbeide parallelt og koordinert for å styrke seg på relevante deler av de seks områdene. Samtidig ble det på R- møtet vedtatt å igangsette et arbeid for å modernisere Teknas organisasjon frem mot Utvalget som har arbeidet med disse spørsmålene har avgitt en foreløpig rapport. TOA har avgitt en høringsuttalelse på denne rapporten, som styret mener er nyttig, konstruktiv og fremsynt - samtidig som vi ba om nærmere kost/nyttevurderinger; og også uttrykte skepsis til noen få av utvalgets forslag. I planene for 2014 inngikk også å sette ned et lovutvalg som skulle se på Tekna Oslo avdelings lover og vedtekter i forhold til Teknas Mønstervedtekter for avdelingene. Utvalget vil gi en kort redegjørelse for sitt arbeid på generalforsamlingen. Vi får fortsatt gode tilbakemeldinger og god respons på vår nyhetsmail som sendes alle medlemmer hver annen uke i sesongen. Vi får samtidig tilbakemelding på at vi har behov for å fornye vår kommunikasjon med medlemmene. Utviklingen, bl.a. innen sosiale medier gjør at vi hele tiden må evaluere vår måte å kommunisere med medlemmene på. I Generalsekretariatet er det på slutten av året arbeidet mye med å profesjonalisere vår måte å kommunisere på, blant annet ved mer målretting. Budsjett for 2014 ble vedtatt med et overforbruk (underskudd) på kr ,-. Regnskapet for 2014 viser et underforbruk (overskudd) på kr ,-. Et avvik på kr ,-. Styret vurderer tiltak for å skape bedre balanse 4

6 mellom regnskap og budsjett. Et slikt tiltak kan være å budsjettere med et større forbruk enn inntekt, slik at budsjett og aktivitet kan økes i de gruppene som har kapasitet til det. Styret har allerede i dag et bevisst forhold til at grupper som skaper aktivitet og suksess skal stimuleres, også økonomisk. Styret har i flere år prioritert arbeid i samlinger på avdelingssiden, bl.a. for å få til en mer strukturert koordinering av viktige felles saker for avdelingene. På avdelingsledermøtet i oktober hadde avdelingskomiteen lagt opp til en grundig evaluering av den tidligere nevnte rapporten som har sett på Teknas organisasjon frem mot På dette møtet gikk Angela Miller av som leder av Avdelingskomiteen. Ledervervet ble overtatt av Andreas Christian Engeberg, leder i Bergen avdeling. Komiteen fungerer som et arbeidsutvalg for avdelingene. Avdelingskomiteens medlemmer kan inviteres som representanter for avdelingssiden på for eksempel faglig årsmøte, sektorenes årsmøter og studentårsmøte. Avdelingskomiteen skal i tillegg holde en god kommunikasjon med Teknas hovedstyre og de ansvarlige i Generalsekretariatet. Den årlige landssamlingen for Tekna Ung-styrer i Teknas avdelinger rundt om i landet ble i år arrangert av Bergen avdeling i samarbeid med Generalsekretariatet. Tekna Ung i Oslo var godt representert på samlingen. Denne ble avholdt i oktober med godt fremmøte fra landets Tekna Ung styrer. Direkte videooverføring av kurs og møter er et TOA-initiativ som nå stadig videreutvikles i Generalsekretariatet. Kombinasjon med blogging av de samme temaer gir en gjensidig økt oppmerksomhet både på fagbloggene og flere deltaker i salen. Vi gjør på denne måten lokale arrangementer tilgjengelig for medlemmer uansett hvor de befinner seg i verden. Til sammen har 1092 seere fulgt de 21 (24) streamede arrangementene i I tillegg ser minst like mange disse sendingene i opptak. Det er etablert et samarbeid med Lønns- og interesseutvalget (LIU), der TOA-styret bl.a. står som vertskap for LIUs høstrunde, denne gang i Klubben. Her møttes i underkant av 40 medlemmer av bedrifts- og etatsgrupper på Østlandet for å bli orientert om aktuelle saker. Bauta til Norsk Teknisk Museum ble avduket av president Lise Lyngsnes Randeberg 13. juli i 2014 for Teknologiformidling gjennom 100 år. I talene som fulgte ble museet hyllet for sin pionervirksomhet og for den inspirasjon museet har gitt unge som søker seg til teknologi og realfag, og til alle vitensentrene som i de senere år er etablert rundt om i landet. Tekna Oslo avdeling støttet jubileumsfeiringen som også var en markering av 200 års jubileet for Grunnloven. I denne sammenheng tok TOA initiativ til en 3 dager Teknologihistorisk konferanse i samarbeid mellom museet og Teknologihistorisk gruppe. Styrets seminartur med ledsagere gikk i 2014 til Istanbul. Her fokuserte styret særlig på sin rolle i prosjektet Tekna 2020, prioriterte oppgaver og arbeidsfordeling i styret. Avdelingens to Fellesmøter for gruppene ble arrangert av Fagrådet. Her presenterer gruppene som vanlig sine planer for neste sesong, og det legges grunnlag for koordinering mellom gruppene og forbedring av tilrettelegging. Det er Fagrådets og styrets oppfatning at dette er svært nyttige møter. Juledansen samlet i 2014 ca. 100 medlemmer og foregikk i som vanlig i restauranten i Ingeniørenes Hus. Irene Måsøval og Wencke Sjøstedt ble utnevnt til Ridder av Den Gyldne Bukk i Fra Ingeniør Harald Boes Stipendiefond ble det for år 2014 ikke utdelt noe stipend. Fondet har hatt lav avkastning, pga liten kapital og lav rente. Samarbeidet med Eiendomsspar i Ingeniørenes Hus AS styre fungerer til TOA-styrets tilfredshet. Byggesaken har gått omtrent som planlagt, med noen mindre overskridelser på budsjett. Det er til styrets bekymring at de store kontoretasjene i 4. og 5. ved årsskiftet ikke er utleid. Det settes stadig større fokus på denne utfordringen og styret verdsetter den støtte som Eiendomsspar representerer. Av medlemmer for medlemmer er vår store drivkraft bak tilbudet i fora og faggrupper. Våre mest aktive medlemmer er de som skaper tilbud for andre. De har æren for det høye aktivitetsnivået. 5

7 Styret vil berømme alle tillitsvalgte i styrer og utvalg for godt arbeid og samarbeid i Innleide fagsekretærer gjør at avdelingens mange gjøremål blir ivaretatt på en kostnadsmessig forsvarlig måte. Styret vil spesielt påpeke at Teknas administrative apparat i betydelig grad har bidratt til god samhandling i tilretteleggelse og utførelse av avdelingens virksomhet. Styret arbeider for fortsatt å styrke samarbeidet med Generalsekretariatet og kapasiteten på distriktskontoret, til beste for begge parter, og de mange medlemmene i Oslo og Akershus. 6

8 Oslo avdelings styre 2014 Styret har hatt følgende sammensetning: Styreleder: Nestleder: Styremedlemmer: Varamedlemmer: Observatører i styret: Fra studentene: Fra Tekna Ung Fra Hovedstyret Angela Miller Trond Haider Jill Kristina Nordhus Emil Nygaard Nilsen Gøril Aasen Slinde Ulrika Buff Jensen Håkon Skillinghaug Iselinn Vindstad Thorvald H Munch-Møller/ Maja A Bratlien Larsen, Universitetet i Oslo (UiO) Helge C. Høgberg Hansen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) (Gøril Aasen Slinde og Iselinn Vindstad sitter i begge styrer) Bjørn Olav Bakka (invitert) Ansatte i sekretariatet: Wencke Sjøstedt Service- og aktivitetskontor: Kari Spinnangr Sven Nico Eppeland Anne Julie Bolstad Tor Hofstad Terje Hassel Peder Giertsen Arbeidsutvalget: bestående av styrets leder, nestleder og sekretær har avholdt 10 formelle møter; og en rekke arbeidsmøter knyttet til enkeltsaker. Styret: har hatt 10 styremøter og 2 styreseminarer i Styrets funksjonstid er fra generalforsamling til og med neste generalforsamling. I henhold til vedtektene møter avtroppende styremedlemmer på styremøter i tillegg til nyvalgt styre i perioden fra generalforsamling til 1. mai. Styret m/vararepresentanter og observatører; Bak f.v.: Bjørn O Bakka, Ulrika Buff Jensen, Maja A. Larsen, Jill Kristina Nordhus, Håkon Skillinghaug og Trond Haider, Foran f.v.: Gøril Aasen Slinde, Emil Nygaard Nilsen, Angela Miller og Iselinn Vindstad. Ikke til stede: Helge Christoffer H Hansen. Foto: Stian Gulbrandsen 7

9 Representanter til Teknas Representantskap Generalforsamlingen valgte (2014) følgende representanter og vararepresentanter til å representere Tekna Oslo avdeling på Teknas Representantskapsmøte. 27 Representanter valgt for to år 1 Miller, Angela 15 Borg, Peter 2 Haider Trond 16 Bjerke Frøydis 3 Nordhus Kristina Jill 17 Tømmeraas Nils Chr. 4 Skillinghaug, Håkon 18 Jensen Buff Ulrika 5 Grindheim Lars Otto 19 Arnesen Svein O 6 Hofstad Tor 20 Hui Kathrine 7 Kvæven Berit 21 Ligaarden Olav 8 Måsøval Irene 22 Martinsen Audun M 9 Vindstad Iselinn 23 Ellevog Arne 10 Madsen Einar 24 Listerud Christian 11 Thuesen Kjersti 25 Samseth Jon 12 Nilsen Emil Nygaard 26 Faanes, Hans H 13 Slinde Gøril Aasen 27 Varmedal Kent 14 Evensen Ida M 5 Representanter valgt for ett år 28 Dahl Trygve 29 Rahman Rakib 30 Dragsten Øyvind 31 Kamlow Fenar 32 Onsrud Helge 26 Vararepresentanter valgt for ett år 33 Forsth Leif-Runar 46 Steffensen Svein-Inge 34 Ekanger Lise 47 Fotland Arwe 35 Steinor Roger 48 Krystad, Eivind 36 Quale, Per Christian 49 Bjørnsen Bjørn 37 Holmquist Frida 50 Haugsdal Erling 38 Stormoen Halvor 51 Meyer Stein Lockwood 39 Rustad Ingegerd 52 Stavik Bjørge 40 Eikeri Oddvar 53 Eik Einar 41 Nygård Bjørn 54 Kristiansen Thoril 42 Andalsvik Yngvild 55 Aas Christina L O 43 Joshi Govind 56 Ambathy Ramnath 44 Flaate Kaare 57 Bru Jørgen 45 Meisingset Kristian 58 Sharkanloo Reza 8

10 Valgkomité, desisjonskomité og revisor Tekna Oslo avdelings valgkomité: - Tidligere styrelederes representant (x-formenn) Svein O. Arnesen Bjørn Olav Bakka (vararepresentant) - Yngres Forums representant: Fenar Kamlow Ida Marie Evensen (vararepresentant) - Faggruppenes representant: Peter Borg Kjersti Thuesen (vararepresentant) - Sektorstyrenes representant: Er ikke valgt - Valgt av generalforsamlingen direkte: Einar Madsen Berit Kvæven Kjersti Thuesen (vararepresentant) Desisjonskomité: Irene S Måsøval Kjersti Thuesen Lars Otto Grindheim (vararepresentant) Revisor: BDO AS v/erik Lie 9

11 Medlems- og kontingentutvikling År Medlemmer pr Nettotilvekst Avd. kontingent pr år (kr) Sum avdelingskontingent (kr) Ordinære medlemmer: Medlemmer pr pr. medlemskap: Medlemstilvekst/avgang Ordinære medlemmer: Nye Seniorer/pensjonister Stud.overg. til ord Æresmedlemmer/spes 3 3 Utmeldte Sum Netto flytting 10-7 Studentmedlemmer: Studenter pr Oslo/Akershus Netto tilvekst NMBU, Ås Sum

12 Oslo avdeling, medlemsutvikling, pr Oslo avdeling, medlemmer pr. kommune Nannestad; 40 Hurdal; 5 Lørenskog; 322 Gjerdrum; 51 Frogn; 131 Fet; 112 Nesodden; 178 Nittedal; 277 Nes; 60 Oppegård; 410 Oslo avdeling, medlemmer pr kommune Enebakk; 37 Eidsvoll; 101 Bærum; Oslo; Aurskog Høland; 32 Asker; Ås; 306 Vestby; 8 Ullensaker; 151 Sørum; 141 Annet1/Uoppgitt; 71 Ski; 418 Skedsmo; 704 Rælingen; 104 Medlemmer pr fagområde, Oslo avdeling ift hele Tekna: Biologi Byggfag Data & informasjonsteknologi (IKT) Elektro & telekommunikasjon Energi og miljø (Elkraft) Fysikk/Matematikk Geofag & petroleumsteknikk Havbruk og sjømat Kjemi Landbruksfag Marinteknikk Maskinteknikk Planfag Samfunnsvitenskap og teknologiledelse Annet/Uoppgitt Fordeling Tekna Fordeling avdeling 0,0 % 2,0 % 4,0 % 6,0 % 8,0 %10,0 %12,0 %14,0 %16,0 % 11

13 Antall Kjønns- og aldersfordeling Tekna Oslo avdeling < >70 Kvinner i Avdeling Menn i Avdeling Uoppgi tt Julebord Årets julebord, den tradisjonsrike juledansen, gikk av stabelen i lørdag 6. desember og samlet nesten 100 medlemmer i alle aldre. Festen foregikk i restauranten i Ingeniørenes Hus. Før festen arrangerte Tekna Ung som vanlig vorspiel i Klubben. Det ble satt frem et rikholdig julebord, sunget tradisjonsrike sanger og holdt taler. Bandet Party Pensum spilte til dans. Irene S Måsøval og Wencke E Sjøstedt ble utnevnt til Ridder av Den Gyldne Bukk for sin innsats for Tekna Oslo avdeling gjennom mange år. Utnevnelse til ridder av Den Gyldne Bukk f.v.: Fenar Kamlow(herold), Håkon Skillinghaug (kansler), Irene Måsøval (nyutnevnt ridder), Wencke Sjøstedt (nyutnevnt ridder) og Tor Hofstad (stormester). 12

14 Riddere av Den Gyldne Bukk deltar når nye utnevnes. f.v.: Tellef Dalan, Odd Magne Smedstad, Finn Dehtloff, Magne Lein, Thorleif Tunstad og Kjersti Thuesen. Toastmaster Bo Wingaard. 13

15 Oversikt over fora og faggrupper i Oslo avdeling Grupper Ansvarlig kontaktperson i sekretariatet Ansvarlig medlem, (leder/fagsekretærer/kontaktperson) Oslo avdelings styre Terje Hassel Angela Miller (leder Tekna Oslo avd) Trond Haider (nestl. Tekna Oslo avd) Fagråd Oslo og Akershus Anne Julie Bolstad Peter Borg Medlemstilbud: Aktivitetskontoret for medlemmer Medlemsskolen Akademiet Anne Julie Bolstad/ Terje Hassel Wencke Sjøstedt/ Nils Christian Børresen Wencke Sjøstedt/ Terje Hassel Sven Nico Eppeland Tor Hofstad m.fl. Peder Giertsen Regionale grupper: Romeriksgruppen Wencke Sjøstedt Jon Samseth Asker og Bærum gruppen Wencke Sjøstedt Harald Pleym Myhr Medlemsgrupper Senior Forum Wencke Sjøstedt Karl-Erik Høgvall Tekna Ung Wencke Sjøstedt Ida Maria Evensen Studentgruppen UiO/NMBU Yvonne Gipling Klubben Wencke Sjøstedt Roger Steinor Oslo Akershus: Magnus Vallestad NMBU: Oda Haukebø Faggrupper: Gründergruppen Faggruppe for Etikk og Lederskap Faggruppe for IKT Anne Julie Bolstad/ Kari Spinnangr Kari Spinnangr/ Anne Julie Bolstad Anne Julie Bolstad/ Kari Spinnangr 14 Sven Nico Eppeland Leif R Forsth/Arne Ellevog Tor Rolfsen Grønsund Havneteknisk Gruppe Kari Spinnangr Tor Georg Jensen Marinteknisk Gruppe Kari Spinnangr Magnus F. Jordahl Faggr. samferdsel NVTF avd. Østlandet Wencke Sjøstedt Toril Presttun Faggr. Energi, Industri, Miljø (FEIM) Kari Spinnangr/ Anne Julie Bolstad Åse Lekang Sørensen Aksjeklubben Wencke Sjøstedt Oddvar Eikeri Teknologihistorisk faggruppe Anne Julie Bolstad/ Kari Spinnangr Bo Wingård SeniorTeknologene Anne Julie Bolstad/ Kari Spinnangr Hans H. Faanes Faggr. Programvareutvikling Wencke Sjøstedt Anders Johan Holmefjord Tekna Havbruk Østlandet Kristian Ivsett Johnsen Olav F. Kraugerud Tekna Biotek Østlandet Mette Meinert Lise Rødsten

16 4. Aktivitetene Møter og arrangementer - sammendrag Samfunnsprosjekter 2014 Styret, Valgkomite, Fagråd Akademiet, Medlemsskolen Regionale grupper Fora Faggrupper 15

17 Møter og arrangementer i Oslo avdeling sammendrag 2014 Regionale grupper: Type arrangement Møter antall Deltakere antall Deltakere antall Faglige/Kurs Sosiale Styremøter/årsmøte o.l Fora/Alumni: SUM Faglige/Kurs Sosiale Styremøter/årsmøte o.l Streaming 0 0 Faggrupper: SUM Faglige/Kurs Sosiale Styremøter/årsmøte o.l Streaming Avdelingsstyret, Fagrådsutvalget, plenumsmøter "Karriere og utvikling SUM Faglig (Kurs/konferanser/Medlemsskolen/Karriere og utvikling) Sosiale Styremøter/årsmøte o.l Andre møter i styret SUM SUM TOTALT Sammenligning totalen

18 Samfunnsprosjekter 2014 Det ble søkt Tekna om midler til 12 prosjekter fra Oslo avdeling i Prosjektene hadde et samlet søknadsbeløp på kr Det ble bevilget støtte til 10 prosjekter med et samlet beløp på kr ,-. Det ble bevilget ytterligere kr ,- fra Fagrådet bl.a. slik at alle prosjektene hadde midler. Prosjekt Søker Beskrivelse Bauta Norsk Teknisk Museum Newton-camper 2stk Internasjonale medlemmer Tekna student og YF Samkult 2 og samkult års jubileum for 1814 SET-konferansen 2013 Teknohistorisk gruppe/bauta-utv Oslo, styret Yngres Forum Yngres Forum Teknohistorisk gruppe/samkult Oslo Styret/Teknohist Oslo, Seniorteknologene FLL turnering Oslo Oslo, styret FLL turnering Akershus Energy Camp Solenergi og miljø - barn og unge Maker fair 2 dagers skaperkraftfestival Kunnskapsby Lillestrøm (J C Gjerløw Educator Norway AS Norsk Solenergiforening Norsk Teknisk Museum/UIO Tildelt fra TEKNA Tildelt fra TOA NTM er 100 år i 2014, og grunnloven er 200 år; 3 dags teknologihistorisk konferanse Arrangere Newtoncamp i Oslomarka vinterferie og høstferie Tilrettelegge for, markedsføre overfor og rekruttere internasjonale medlemsberettigede Lage flere samarbeidsarrangementer for å bevisstgjøre studentene om at Tekna også har tilbud til unge arbeidstakere Samferdselsutviklingen fra Kartlegging av satsingen på samferdsel i unionstiden og frem til i dag Teknologihistorisk konferanse Viderefører årlige SET-konferanser siden 2008 med aktuelt tema som velges nærmere i tid Arrangeres First Lego League turnering - UIO, Oslo Arrangeres First Lego League turnering på kunnskapsbyen Lillestrøm Internasjonal sommerskole naturvitenskap Opplegg for å engasjere barn og unge bl.a. med en mobil solenergienhet Vitensenteret NTM, En Maker fair er en festival for kunstnere, håndverkere, oppfinnere, vitenskap og gjør-detselv(diy)

19 Styret og fagrådets egne aktiviteter STYRET I OSLO AVDELING Leder Angela Miller Styremedlemmer Trond Haider (Nestleder), Emil Nygaard Nilsen, Jill Kristina Nordhus, Gøril Aasen Slinde, Buff Ulrika Jensen (Varamedlem), Iselinn Vindstad (Varamedlem), Håkon Skillingshaug (Varamedlem), Bjørn Olav Bakka (Observatør), Helge Christoffer Høgberg Hansen (Observatør), Maja Alvilde Bratlien Larsen (Observatør) Antall styremøter 10 Antall deltakere styremøter 98 Antall AU-møter 10 Antall deltakere AU-møter 30 Antall styreseminarer 1 Antall deltakere styreseminarer 9 Dato Arrangement Deltakere Juletrefest Generalforsamling i Tekna Oslo avdeling Hovedstyrets møte med tillitsvalgte i Oslo Akershus Hovedstyrets dialogmøte med tillitsvalgte i Oslo Akershus Forberedende R-møte 1/ Julebordet i Tekna Oslo avdeling 98 Totalt VALGKOMITÉEN Leder Einar Erling Madsen Styremedlemmer Fenar Kamlow, Peter Borg, Berit Kvæven, Svein O. Arnesen 4 Antall deltakere styremøter 34 FAGRÅD OSLO AKERSHUS Leder Peter Borg Styremedlemmer Arne Ellevog, Jill Kristina Nordhus, Buff Ulrika Jensen, Tor Rolfsen Grønsund, Helge Onsrud, Gøril Aasen Slinde, Antall fagrådsmøter 4 Antall deltakere fagrådsmøter 26 Antall fellesmøter 2 Antall deltakere fellesmøter 54 Antall felleslunsjer 2 Antall deltakere felleslunsjer 30 Totalt

20 Fora og regionale grupper AKADEMIET Leder Peder Giertsen Dato Arrangement Deltakere God på jobben: Konflikthåndtering Retorikk Stressmestring ABC for prosjektstyring Fra sceneskrekk til karisma Kunsten å lede seg selv Hvordan lede sjefen? Konflikthåndtering ABC for prosjektstyring Kunsten å lede seg selv Fra sceneskrekk til karisma Hvordan vinne oppdragene? Kunsten å kommunisere Gode og effektive møter 11 Streaming: Totalt Fra Akademiets kurs om «God på jobb» i en fullsatt sal i Ingeniørenes Hus. 9. januar

21 MEDLEMSSKOLEN Leder Tor Hofstad (CREASTAR), Tomas Torgersen (Tekna) Dato Arrangement Deltakere Ledelse av formelle møter Jobbutforming Styrearbeid og møteledelse Praktisk styrearbeid Pensjon Styrearbeid og økonomi Foreningsledelse og foreningsarbeid Å tale i forsamlinger Innføring i regnskapsanalyse Innføring i forhandlingsteknikk Ledelse av formelle møter Styrearbeid og møteledelse Hvordan utforme drømmejobben? Praktisk styrearbeid Innføring i forhandlingsteknikk Å tale i forsamlinger Å tale i forsamlinger Pensjon Innføring i regnskapsanalyse Styrearbeid og økonomi 5 Totalt

22 REGIONGRUPPE ROMERIKE Leder Jon Samseth Styremedlemmer Rune Bæverrud, Einar Olav Jystad, Kristin Tyldum Kjøglum, Bjørn Skog, Leif Edvin Wærstad Antall styremøter 5 Antall deltakere styremøter 20 Dato Arrangement Deltake re Årsmøte Omvisning i Eidsvollsbygningen Mat- og Vinaften 37 Totalt ASKER OG BÆRUM-GRUPPEN Leder Harald Pleym Myhr Styremedlemmer Arne J Devold Antall styremøter 2 Antall deltakere styremøter 6 Dato Arrangement Deltake re Bedriftsbesøk hos Asker Panorama 17 Totalt 1 17 SENIOR FORUM Leder Karl-Erik Høgvall Styremedlemmer Eva Elisabeth Hegge, Erling Ihle, Magne Lein, Stein Lockwood Meyer Antall styremøter 5 Antall deltakere styremøter 25 Dato Arrangement Deltake re Årsmøte og foredraget Miraklenes år Teateraften Guys and Dolls på Oslo Nye Teater, Hovedscenen Eidsvollsbygningen Spelemann på taket Jazzkonsert i Gamle Logen 33 Seniortrim Qigong RS 95 Totalt

23 Tekna Ung Leder Styremedlemmer Ida Maria Evensen, Yngvild Linnea Andalsvik, Frida Marie Holmquist, Fenar Kamlow, Katherine Hui, Christian André Listerud, Audun Magnus Martinsen, Håkon Skillinghaug, Gøril Aasen Slinde, Iselinn Vindstad, Kristin Meidell Berge, Lene Katrine Opsiøn (observatør), Christine Wüst (observatør). Antall styremøter 10 Antall deltakere styremøter Dato Arrangement Deltake re Omvisning i Operaen Operakveld med La Boheme Kurs i Kalligrafi Yngres Forum inviterer til vinkurs og påfølgende Tekna-Pub Omvisning i NRK Swing og Rock n Roll-kurs for nybegynnere Socializing with Norwegians Oliviers & Co Musikalen Guys and Dolls på Oslo Nye Førstehjelpskurs med Røde Kors Oliviers & Co - Olivenoljekurs Løpekurs årsjubileumsfeiring med dessertvinkurs Whiskysmakekurs fredag 9. mai kl Førstehjelpskurs med Røde Kors Båtførerprøve i regi av Tekna Ung Kajakk-kurs Kajakk-kurs Reke- og hvitvinskveld i regi av Tekna Ung Båtførerprøven Årsmøte Omvisning i Operaen Løpekurs Centeredness, for personal and professional success Argentinsk Tango for nybegynnere onsdag 1. oktober kl Sjokoladekurs Tekna Ung inviterer til Julesmaking fredag 14. november Stand Up på Latter Kurs om boligkjøp i regi av Tekna Ung Vinkurs Salsakurs Teateraften på Det Andre 30 Teatret Totalt

24 STUDENTGRUPPEN VED UNIVERSITETET I OSLO Leder Magnus Vallestad Antall styremøter 8 Antall deltakere styremøter 150 Dato Arrangement Deltake re Ikke rapportert antatt samme våraktivitet som høst Tekna Games Socializing with Norwegians Kræsjkurs MAT1100 UiO Jobbsøkerkurs Bedriftspresentasjon Quizkveld Matlabkurs Vinsmaking Kræsjkurs MAT1100 UiO Kræsjkurs MAT1001 UiO 40 Totalt STUDENTGRUPPEN VED NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Leder Oda Haukebø/Christine Spiten Antall styremøter 8 Antall deltakere styremøter 150 Dato Arrangement Deltake re Skismørekurs Jobbsøkerkurs Toppkaraktersystemet Båtførerkurs Internasjonal quiz Excelkurs Kræsjkurs FYS Scienceshow Løpekurs Endnotekurs Kræsjkurs FYS Kræsjkurs MAT Kræsjkurs MBT Totalt

25 KLUBBEN Leder Styremedlemmer Antall styremøter Roger T Steinor Tor Hofstad, Håkon Skillinghaug 4 Antall deltakere styremøter 15 Dato Arrangement Deltake re Åpent Hus Åpent Hus i Klubben Åpent Hus i Klubben med foredrag Åpent Hus i Klubben med foredrag Åpent Hus i Klubben Åpent Hus i Klubben Åpent Hus i Klubben Åpent Hus i Klubben 15 Totalt

26 Faggrupper GRÜNDERGRUPPEN Leder Styremedlemmer Antall styremøter Sven Nico Eppeland Thorbjørn Høgstad, Karls Omoruyi Aiwerioba, Sissel Pedersen Lundeby, Arne Sommerfelt, Therese Svarte, Eivind Tøstesen, Eirik Langholm Vullum 1 Antall deltakere 10 styremøter Dato Arrangement Deltakere Gründeraften og Foredrag om Immaterielle 30 Rettigheter IPR Gründeraften og foredraget Halvveis til fremtiden Gründeraften med Kick-Off Gründeraften - Lean Business og oppstartsråd Enkelt å starte opp firma Salgsteknikk Gründeraften og juleavslutning 29 Totalt FAGGRUPPE FOR ETIKK OG LEDERSKAP Leder Styremedlemmer Antall styremøter Leif-Runar Forsth Arne Kristian Ellevog (Sekretær), Lise Strand Bjarkli (nestleder), Bodil Nordvik, Anne Brit Thoresen, Ole Richard Valsgård, Vera Lukina (observatør), Tone Israelsen (observatør), Rolf Christian Bockelie (observatør) 6 Antall deltakere 38 styremøter Dato Arrangement Deltakere The Earth Charter snart 15 år Hva motiverer mennesker Kreativt lederskap Årsmøte og Lederforum Visjon Lederforum: Opplading av ledere - få opp energinivået Ny som leder Kurs i Konflikthåndtering Lederforum: Filosofisk kafé Lederforum: Autentisk ledelse Autentisk ledelse Hurtiglesing Lederforum: Selvledelse og samspill Fra menneske til menneske Kommuniser bedre Lederskolen: Ny som leder Ta bedre beslutninger Lederforum: Filosofisk kafé 14 Streaming ( ) 41 Totalt

27 FAGGRUPPE DIGITAL TEKNOLOGI Leder Styremedlemmer Antall styremøter Tor Rolfsen Grønsund, Pål Rolfsen Grønsund, Egidija Roskar Nilsen, Martin Viktil, Tor Hofstad (Varamedlem) 3 Antall deltakere styremøter 12 Dato Arrangement Deltakere The Online Work Revolution Droner D printere Digitalisering av Norge 22 Totalt 4 66 HAVNETEKNISK GRUPPE Leder Styremedlemmer Antall styremøter Tor Georg Jensen Øystein Eide-Fredriksen, Maiken Lyden Eng, Pål Erling Johnsen, Erlend Pehrson 4 Antall deltakere 16 styremøter Dato Arrangement Deltakere Korrosjonsbeskyttelse Katodisk beskyttelse Smarte valg og anbefalinger av fendere Tur til Norsk Maritimt Museum Sikkerhet ved utforming av havnebasseng Årsmøte Kåseri Torskemiddag 37 Totalt 5 95 MARINTEKNISK SELSKAP Leder Styremedlemmer Antall styremøter Magnus Fjeldsbø Jordahl Ellen K. Ombler, Stine Myhre Selås, Pål G. Sandnes, Audin M. Martinsen, Håkon Sølvsberg, Pernille Dørstad (varamedlem), Finn R. Loftum (varamedlem) 0 Antall deltakere 0 styremøter Dato Arrangement Deltakere Forliset av MV Bonita i den Engelske kanal Offshore Decommissioning Fjordcruise med DS Børøysund 45 Totalt

28 FAGGRUPPE NTVF ØSTLANDET Leder Styremedlemmer Antall styremøter Ida Løfsgaard Kojedahl Ina Abrahamsen, Henrik Eliasson, Toril Presttun, Hans-Jørg Schneidt, Michael Wøhlk Jæger Sørensen 5 Antall deltakere 25 styremøter Dato Arrangement Deltakere Kø og køprising Konseptvalgutredning (KVU) for kryssing av Oslofjorden Er det nå eller aldri for E18 Vestkorridoren? Intelligente transportsystemer - et verktøy for mindre kø? Trafikksikkerheten på norske veier truet Kø og balanse - kan vi bygge oss ut av køen? Utvikling av Oslo S - Hva skjer a? Fremkommelighet i fremtidens gater Møteserie framtidens Norge - II: Transportens infrastruktur Kampen om gategrunn Oslo-Navet Står vi overfor tidenes største samferdselsomveltning? 77 Totalt FAGGRUPPE FOR ENERGI, INDUSTRI, MILJØ (FEIM) Leder Lars Johansen Styremedlemmer Åse Lekang Sørensen (Sekretær), Finn Hroar Dethloff (Nestleder), Inge Jostein Nesbø, Aage Jørgen Alertsen, (Observatør), Hans N. Borchsenius (Observatør) Antall styremøter 8 Antall deltakere styremøter 33 Dato Arrangement Deltakere Klimarealistene Årsmøte og foredrag Thorium, et grunnstoff for fremtidig klimavennlig energi Utilsiktede konsekvenser av fornybar energi Regnskogfondet Vil en renessanse for Birkelandsprosessen gi økt global matproduksjon? Morgendagens roboter Ladestasjoner for elbiler: Er mangel på standarder et hinder? Biogass som drivstoff i Oslo - fra innsamling til bruk Effektutfordringer, energisparing og kunden som produsent Hvor avhengig er norsk leverandørindustri av norsk sokkels konkurransekraft Treforedling fra norsk skog 14 Totalt

29 AKSJEKLUBBER I OSLO Leder Oddvar Eikeri Dato Arrangement Deltakere Aksjeklubben Aksjeklubben Aksjeklubben Aksjeklubben Aksjeklubben Aksjeklubben Aksjeklubben Aksjeklubben Aksjeklubben Aksjeklubben Aksjeklubben 15 Totalt TEKNOLOGIHISTORISK FAGGRUPPE (THG) Leder Styremedlemmer Antall styremøter Bo Wingård Dag Kristoffer Andreassen, Tor Hofstad, Magne Lein, Geir Paulsrud, Nils Skarra, Dag Bjørnland, Steinar Bunæs, Jan Bosio 2 Antall deltakere 10 styremøter Dato Arrangement Deltakere Kyststamvegen Fergefri E39 Stavanger 11 Trondheim Hvor ble det av de norske teglverkene? Norsk kryptohistorie og verdens første rotormaskin Fra bly til bytes - om den trykkeriteknologiske utviklingen Ekskursjon til Sagelva Familiesøndag på Norsk Teknisk Museum Avduking av bauta for Teknisk Museum Teknologihistorisk konferanse. Dag Teknologihistorisk konferanse. Dag Tysk atombombeteknologi og norsk tungtvannssabotasje - skal historien 47 skrives om? Ekskursjon til Bratsberg teglverk Utviklingstrinn i håndtering av avfall - fra søppelfyllinger til gjenbruksstasjoner Familiesøndag på Norsk Teknisk Museum Miljø og landskap ved utbygging av vann- og 18 vindkraft Totalt

30 FAGGRUPPE FOR BYGG OG ANLEGG ØSTLANDET (FBA) Leder Bjørge Stavik Styremedlemmer Bård Dybsjord, Espen Lunde, Tom Farstad Antall styremøter 4 Antall deltakere styremøter 20 Dato Arrangement Deltakere Inneklima for barn og unge Bør vi slutte å bruke parkett Drift og vedlikehold av plusshus Prosjektledelse for studenter innen bygg og anlegg 27 Totalt SENIORTEKNOLOGENE (SET) Leder Styremedlemmer Antall styremøter 1 0 Hans Haakon Faanes Gudrun Queseth Rognerud, Jan Håkon Tønseth, Lars A Ødegaard, Dag Kavlie, Anders Aarø, (varamedlem), Kjell Rogstad (varamedlem), Antall deltakere 70 styremøter Dato Arrangement Deltakere Kold fusjon Myter og misforståelser rundt kjernekraft og stråling. Hvor farlig er det egentlig Årsmøte Temaserie: Energi, Klima og Miljø Lunsjmøte hos Telenor, Fornebu Temaserie: Energi, Klima og Miljø Valgforskning og meningsmålinger Ekskursjon til Norsk Titan AS på Eggemoen Ekskursjon til CERN Havbruk, utvikling og muligheter Temaserie, energi, klima og miljø Hva gjør kina for å møte miljøutfordringene Temaserie, energi, klima og miljø. Kart og terreng i klimadebatten Høstkonferanse. SeniorTeknologene Bilen- et fremtidssenario Julemøte 36 Totalt PROGRAMVAREUTVIKLING Leder Styremedlemmer Antall styremøter Anders Johan Holmefjord Anna Lovisa Blechingberg, Geir Iversen, Alexei Khlebnikov Antall deltakere styremøter Dato Arrangement Deltakere Fra myter og moter til evidens-basert ITutvikling WeWantToKnow: DragonBox Algebra 4 (Streaming , ) 50 Totalt

31 TEKNA HAVBRUK ØSTLANDET Leder Styremedlemmer Antall styremøter Olav Kraugerud Anne Lise Leonczek, Jørn Gjul, Henrik Grundvig 1 Antall deltakere styremøter 4 Dato Arrangement Deltakere Norsk Havbruk; en fremtidsrettet næring med bærekraft? 65 Totalt 1 65 BIOTEK Leder Lise Rødsten Styremedlemmer Camilla Haglerød, Lina Cekaite, Halvor L. Holen Antall styremøter 6 Antall deltakere styremøter 24 Dato Arrangement Deltakere Bli med å utforske bioteknologiens muligheter Hvor går veien som bioteknolog Norsk Havbruk; en fremtidsrettet næring med bærekraft? med Tekna Havbruk Minglesamling LAB Politisk debatt om bioteknologisk industri i fremtiden 75 Totalt 228 Direktøren og presidenten Etter bautaavduking på Norsk Teknisk Museum 13. juli

32 3. Regnskap Årsregnskap - Aktivitetsregnskap - Balanse - Noter - Revisors beretning - Desisorrapport - Harald Boes Stipendfond 31

33 32

34 33

35 34

36 35

37 36

38 37

39 38

40 39

41 40

42 41

43 4. Budsjett Budsjett, resultat/drift - Aktivitetsbudsjett - Merknader til budsjett - Kontingent Vedtak, budsjett og kontingent 42

44 Tekna Oslo avdeling Budsjett 2015 Note Regnskap 2014 Budsjett 2014 Budsjett Driftsinntekter 2 Medlemskontinget Kursavgift Andre driftsinntekter Utleie møterom Sum driftsinntekter Driftskostnader 8 Aktiviteter grupper/fora/prosjekter fra side Leie kontorer Drift møtelokaler/forsikr. ol El.strøm/ Lys og varme Renhold Vedlikehold/utskiftninger Kontorutstyr Maskinvare Revisjon Leiet hjelp Adm.godtgjørelse Tekna Kontorrekvisita Aviser,tidsskrifter etc Diverse kostnader Telefon Porto Transport/budtjenester Annonser Tekna-nytt/møteprogram Web/Internett Reisekostnader ansatte Reisekostnader andre Møtekostnader internt Møtekostnader eksternt Representasjon/Mottakelser Profileringsartikler Gaver og blomster utenforstående Avskr. Bygn.messige anlegg Avskr. Inventar Avskr. AV-utstyr Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT Finans- og ekstraordinære poster 41 Gebyrer kortselskaper Finanskostnader Renteinntekter bank Sum finans- og ekstraord poster RESULTAT

45 Tekna Oslo avdeling Budsjett 2015 Aktiviteter Avdeling Regnskap 2014 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Medlemsservice: 11 Oslo Avd. styret R-møte Generalforsamling Skageraks Ingeniører Plenums. og avd.arrangementer Romeriksgruppen Asker/Bærumsgruppe Senior Forum Tekna Ung Studentgruppen Klubben Alumnigrupper Sum Fagaktiviteter: 50 Gründergruppen Faggruppe etikk og lederskap Gruppe for praktisk anvendelse av IKT Havneteknisk gruppe Marinteknisk Selskap Faggruppe NVTF (avd. Østlandet) Faggruppe energi, ind. og miljø Aksjeklubben Teknologihistorisk gruppe Faggruppe for bygg og anlegg (FBA) Senior Teknologene Faggruppe for Realistene Faggruppe for programvareutvikling Faggruppe for Tekna Havbruk Østlandet Faggruppe for Tekna Biotek Østlandet Faggruppe Tekna Klima Fellesmøter Sum Prosjekter: 71 Ekstraordinære tiltak Nettverksgruppe Medlemsskolen Temakonferanse Akademiet Prosjekter styret/fagråd Sum Sosialt/miljø: 91 Sosiale arrangement Sum Sum totalt aktiviteter (overf. side 1)

46 Merknader til budsjett 2015 Budsjett side 1: Resultat/drift Linje Konto Noter til budsjett 2015 (resultat/drift) 2 Medlems kontingent Antatt i henhold til forventet medlemstilgang. Det er ikke lagt inn økning av avdelingskontingenten. 3 Kursavgift Kurs- og deltakeravgifter er budsjettert i gruppenes netto aktivitetsbudsjett, budsjett side 2. 4 Andre driftsinntekter Andre driftsinntekter utgjøres i hovedsak finansinntekter 5 Utleie møter Det forventes en moderat utleie av våre lokaler fordi vi selv bruker mye av kapasiteten. 8 «Aktiviteter» Denne posten viser summen av budsjetterte tilskudd til aktiviteter i faggrupper, fora og prosjekter. Se detaljer i eget aktivitetsbudsjett, budsjett side 2. 9 Leie kontor Husleien i Ingeniørenes Hus reguleres iht kontrakt. 13 Vedlikehold/ utskift Det er satt av midler til videre oppgradering av egne lokaler utover det som ble gjort ved innflytting. Planlagt oppgradering i 2014 ble ikke gjennomført. 17 Leiet hjelp Innleide ressurser til drift av prosjekter/arrangement og lignende i regi av styret og sekretariatet 18 Adm.godtgj. For regnskapsførsel og IT-tjenester fra Tekna. 26 Halvårsprogram Merkostnader til en viss fornyelse av profil samt trykking og utsending av halvårsprogrammene. Sendes hjem til alle Tekna-medlemmer i Oslo Akershus som 34 Gaver /blomster bilag til Teknisk Ukeblad. Utgifter til gaver, foreleser, frivillige o.l. relaterer til stor frivillig innsats, samt oppmerksomheter til medlemmer og at styret sender en halvårlig liten takk m/gave til alle i styrer og utvalg. 45 Budsjett 2014 I kolonnen for budsjett 2014 er resultatet endret med kr 4 626,- (til kr ,-) pga en summeringsfeil hvor finanskostnader (kr 2 313,-) var summert som inntekter (linje 41 og 42). 45 Budsjettert resultat Budsjettet er satt opp med et underskudd/overforbruk på kr ,- fordi erfaringen viser at grupper og aktiviteter, med noen unntak, ikke bruker opp sine budsjetterte midler. Styret håper at noe romseligere budsjettrammer kan føre til økt aktivitet. Budsjett side 2: Aktiviteter Generelt - gruppenes driftsbudsjett er i utgangspunktet beholdt på siste års nivå. Enkelte grupper og aktiviteter har fått regulert sin ramme etter budsjettinnspill og aktivitetsnivå. Styre er innstilt på at det å «produsere medlemsnytte» skal lønne seg slik at budsjettet ikke skal virke begrensende på gruppers muligheter til å øke sine aktiviteter. Avd. Kommentar 12 Tekna Oslo avdeling er vertskap for Teknas representantskapsmøte på Fornebu Dette medfører ekstra kostnader ca. hvert annet år. 14 «Skagerraks Ingeniører» er et samarbeid med Sveriges Ingeniører i Göteborg, IDA-Danmark i Aalborg/NordJylland og NITO. I 2015 skal vi møtes i Gøteborg 20, 71 Dette er smale budsjettkategorier som i praksis sjelden blir benyttet og som i liten grad stimulerer til 76, 82 aktivitet. Midlene er nå budsjettert på post 84 «Prosjekter styre og fagråd» 84 I tillegg til ovennevnte aktiviteter blir denne posten benyttet til ekstra støtte til «TOA-prosjekter som har søkt midler fra «Tekna Samfunnsprosjekter» samt til streaming av arrangementer. 91 Denne posten dekker i hovedsak kostnader til Julebordet (juledans) og Juletrefesten. 45

47 Det er det lagt stor vekt på faggrupper/fora som ansvarlige arrangører av avdelingens virksomhet. Sekretær-funksjonen er delvis organisert ved innleie fra Seniorteknologene og andre grupperinger, for eksempel fra ressurs- personer i gruppene selv. Styret anser at dette er en viktig forutsetning for å kunne opprettholde aktivitetsnivået. Den daglige virksomheten forutsettes ledet av sekretariatet, dog supplert ved innleid hjelp i henhold til behov. Det er videre inngått samarbeidsavtale med enkelt-medlemmer vedr. arrangementer. Gruppene kan ikke binde avdelingens utgiftsside utover gitte bevilgninger. Tildelte beløp forutsettes klargjort pr halvår, avhengig av at gruppenes rapporteringsrutiner er ivaretatt ved enkelt oppsett. Avsetninger av tidligere års overskudd, se tidligere årsregnskap, skal løpende være min. kr ,-. Fondet skal regulere fremtidige underskudd og dekke eventuelle særlige investeringer eller prosjekter hvor avdelingen ønsker å gi tilskudd, utvikle medlemstilbudet, lage fordelsprogrammer/tilbud for medlemmene eller på annen måte tilrettelegge aktivt foreningsarbeid. Kontingent 2016 Avdelingens medlemskontingent for 2015 er kr 250,- pr år. Kontingenten for 2016 foreslås opprettholdt på samme nivå. Vedtak: 1. Budsjett 2015 vedtas 2. Kontingent 2016, kr 250,- vedtas 46

48 5. Valg - Valgkomiteen 2015 fremmer herved følgende innstilling: 1. Styret: Leder velges for ett år: Trond Haider ny rolle Nestleder velges for ett år: Gøril Aasen Slinde ny rolle Styremedlem: gjenstår for ett år: Jill Kristina Nordhus gjenstår Styremedlem: velges for to år: Emil Nygard Nilsen gjenvalg Styremedlem: velges for ett år Håkon Skillinghaug ny rolle Varamedlemmer velges for ett år: Iselinn Vindstad gjenvalg Frøydis Bjerke ny Angela Miller ny rolle 2. Revisor: Revisor for ett år: BDO DA 3. Desisorer: To desisorer for ett år: Irene Måsøval Kjersti Thuesen En vara desisor for ett år: Lars Otto Grindheim gjenvalg ny rolle ny rolle 4. Avdelingens valgkomité: Generalforsamlingen skal videre velge to medlemmer og ett varamedlem til avdelingens valgkomité. Styret foreslår følgende kandidater: Einar Madsen gjenvalg Kjersti Thuesen ny rolle Ett varamedlem for ett år: Ulrika Buff Jensen ny 47

49 5. Representanter til Teknas Representantskap: Generalforsamlingen skal iht valgreglene velge det antall representanter til r-møtet som medlemstallene tilsier ved årsskifte det år r-møtet avholdes. På representantskapsmøte (R15) i Oslo juni 2015 har Oslo avdeling 32 representanter. Valgkomiteen har følgende innstilling: 5 representanter velges for ett år 25 vararepresentanter velges for ett år 27 representanter ble valgt for to år på Generalforsamling Alle kandidater inkl. benkeforslag som eventuelt ikke blir valgt som representant, men som blir stemt på, føres opp som vararepresentant og kan dermed bli innkalt ved forfall. 5 representanter velges for ett år: 28 Dahl Trygve 31 Kamlow Fenar 29 Cekaite Lina 32 Andalsvik Yngvild 30 Dragsten Øyvind Vararepresentanter velges for ett år 33 Nygård Bjørn 46 Munch-Møller Thorvald H 34 Hagen Jens Erik 47 Ambathy Ramnath 35 Fotland Arwe 48 Ligaarden Ingeborg 36 Rustad Ingegerd 49 Meisingset Kristian 37 Kristiansen Thoril 50 Steinor Roger 38 Onsrud Helge 51 Eikeri Oddvar 39 Rahman Rakib 52 Bjørnsen Bjørn 40 Flaate Kaare 53 Hansen Helge C Høgberg 41 Lynnebakken Hilde 54 Haugsdal Erling 42 Forsth Leif-Runar 55 Fritsvold Ragnar 43 Eik Einar 56 Ekanger Lise 44 Meyer Stein Lockwood 57 Holmquist Frida 45 Joshi Govind 58 Quale Per Christian 27 representanter; valgt for to år i Miller Angela 15 Borg, Peter 2 Haider Trond 16 Bjerke Frøydis 3 Nordhus Kristina Jill 17 Tømmeraas Nils Chr. 4 Skillinghaug, Håkon 18 Jensen Ulrika Buff 5 Grindheim Lars Otto 19 Arnesen Svein O 6 Hofstad Tor 20 Hui Kathrine 7 Kvæven Berit 21 Ligaarden Olav 8 Måsøval Irene 22 Martinsen Audun M 9 Vindstad Iselinn 23 Ellevog Arne 10 Madsen Einar 24 Listerud Christian 11 Thuesen Kjersti 25 Samseth Jon 12 Nilsen Emil Nygard 26 Faanes Hans H 13 Slinde Gøril Aasen 27 Varmedal Kent 14 Evensen Ida M 48

50 Valgkomiteen har hatt følgende medlemmer: 1. Einar Madsen (valgt av Generalforsamlingen) Leder 2. Berit Kvæven (valgt av Generalforsamlingen) Medlem 3. Svein O Arnesen (valgt av tidligere ledere) Medlem 4. Fenar Kamlow (valgt av Tekna Ung) Medlem 5. Peter Borg (valgt av faggruppene) Medlem 6. Ubesatt (velges av Oslo avd. medl. i sektorstyrene) Medlem Terje Hassel (ansatt, sekretariatet) Sekretær Varamedlemmer har vært; Bjørn Olav Bakka (valgt av tidligere ledere) Ida Marie Evensen (valgt av Yngres Forum) Håkon Kjersti Thuesen Skillinghaug (valgt av Oslo avdeling) Kjersti Thuesen (valgt av Faggruppene) Ubesatt (valgt av Sektorstyrene) Ingen av varamedlemmene har deltatt i komiteens arbeid Sekretariatet har annonsert valget i TU og på avdelingens web-side. Valgkomiteen har i henhold til avdelingens vedtekter selv valgt Einar Madsen som leder. Sekretær er i henhold til vedtektene, avdelingens sekretær Terje Hassel. For Tekna Oslo avdelings valgkomité mars 2015 Einar Madsen leder Terje Hassel sekretær 49

51 6. Lovendring 6.1. Lovendringsforslag. Tekna Oslo avdelings lover, 12, pkt. 6 og 7 Forslag ny tekst: 6. Representanter og vararepresentanter til Teknas representantskap. Generalforsamlingen velger representanter og vararepresentanter hvert år. I. Året før representantskapsmøtet foretas følgende valg: 1. For 2 år velges 4/5 av Tekna Oslo avdelings totale antall representanter iht Teknas beregning. 2. For ett år velges i tillegg det antall representanter som gir overensstemmelse med totalantallet. 3. For ett år velges vararepresentanter, antallet fastsettes av valgkomiteen. II. Det år representantskapsmøtet avholdes, foretas følgende valg: 1. For ett år suppleres det med valg av det antall representanter som gir overensstemmelse med Tekna Oslo avdelings totale antall representanter iht Teknas beregning ved årsskiftet. 2. For ett år velges vararepresentanter, antallet fastsettes av valgkomiteen. Valgkomiteen utarbeider en komplett kandidatliste/stemmesedler overensstemmende med de valg til representantskapet som skal foretas på generalforsamlingen. Valgene gjennomføres i følgende rekkefølge: - representanter for to år (dersom slike skal velges) - representanter for ett år - vararepresentanter Benkeforslag kan fremmes, og foreslåtte kandidater føres opp på ledig plass på den aktuelle stemmeseddel. Samme kandidat kan fremmes som benkeforslag på flere lister. Dersom benkeforslag ikke er fremmet på en liste, kan valgkomiteens liste vedtas ved akklamasjon. Ellers gjennomføres skriftlig avstemning slik at det avgis stemme på like mange representanter som det skal velges. Stemmesedler med feil antall stemmer eller uklarheter vil bli forkastet. Ved stemmelikhet legges valgkomiteens rekkefølge til grunn, deretter rangeres benkeforslagene etter loddtrekning gjennomført av tellekorpset. Funksjonstiden for medlemmer til Teknas representantskap er fra de er valgt og frem til nytt valg er avholdt. (Tidligere punkt 7 er tatt inn i punkt 6. Nummereringen endres tilsvarende) (Gjeldende tekst neste side) 50

52 Gjeldende tekst (Tekna Oslo avdelings lover, 12, pkt. 6 og 7) 6. Representanter og vararepresentanter til Teknas representantskap. Generalforsamlingen velger representanter og vararepresentanter hvert år. Valgkomiteen lager en felles liste for valget, men angir hvilke kandidater komiteen foreslår som representanter henholdsvis vararepresentanter. Ved avstemmingen skal det avmerkes særskilt for stemmer på representanter til representantskapet og stemmer på vararepresentanter. Kandidater som ikke blir valgt som representanter, vil få alle sine avgitte stemmer tellende i valget på vararepresentanter. Funksjonstiden for medlemmer til Teknas representantskap er fra de er valgt og frem til nytt valg er avholdt 7. Varamedlemmer til Teknas representantskap. Antallet fastsettes av avdelingens valgkomite. 51

53 Gjeldende lover og vedtekter: LOVER for Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Oslo Avdeling Lover siste gang endret av generalforsamlingen 26. mars Vedtektene er siste gang endret 26. mars Avdelingens navn er: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening, Oslo avdeling. Dens sete er i Oslo. Avdelingen er en grunnorganisasjon for medlemmer av Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening i Oslo og Akershus fylker. 2 Avdelingens formål er: Å bidra til forståelse for teknologiens og naturvitenskapens betydning innenfor tekniske, økonomiske og samfunnsmessige områder. Å ta opp spørsmål av teknisk, naturvitenskapelig og allmenn interesse på foredrags- og diskusjonsmøter. Å arrangere kurs for etterutdannelse av foreningens medlemmer. Å virke for medlemmenes autoritet og anseelse samt innflytelse i samfunnsanliggender. Å være samlingspunkt for medlemmene ved faglig og sosialt samvær. Å virke for rekruttering til høyere teknisk-naturvitenskapelig utdanning. Å belyse landets tekniske, naturvitenskapelige og industrielle historie og bidra til varetaking av tekniske, naturvitenskapelige og industrielle kulturminner. Å være en grunnorganisasjon for Tekna og slutte opp om og bidra aktivt til å nå Teknas mål. 3 Medlemmer i Oslo avdeling kan være de medlemmer av Tekna som bor eller arbeider innenfor Oslo og Akershus fylker, hvis medlemmet selv ikke har meddelt at han/hun er medlem av annen avdeling. Medlemmer av andre avdelinger kan være passivt medlem av Oslo avdeling etter gjeldende lover for Tekna. 4 Innmelding og utmelding av avdelingen skjer etter tilsvarende lover og regler for Tekna. Medlemmer av Oslo avdeling som strykes som medlem av Tekna på grunn av manglende kontingentinnbetaling, strykes også som medlem av Oslo avdeling. 5 Ethvert av avdelingens medlemmer er pliktig til å motta valg til verv innen foreningen som det blir pålagt av avdelingens eller dens faggrupper, av Hovedstyret eller Representantskapet, men er likevel berettiget til å nekte gjenvalg i så lang tid som det har fungert. 6 Avdelingens kontingent fastsettes i henhold til Teknas lover og vedtekter. 7 Medlemmer av Oslo avdeling kan med samtykke fra avdelingsstyret danne faggrupper. En faggruppe har plikt til å oppta medlemmer fra andre av Teknas avdelinger som ikke har tilsvarende faggruppe 52

54 8 Avdelingens anliggender ivaretas av et styre som består av leder, nestleder og tre medlemmer. I tillegg innkalles tre valgte varamedlemmer til styrets forhandlinger. Varamedlemmer har tale- og forslagsrett i styret, men likevel ikke stemmerett med mindre det ordinære styremedlemmet har forfall. Studentmedlemmer i Oslo avdeling har rett til å velge en observatør med tale og forslagsrett. Styret er beslutningsdyktig når minst tre av dets medlemmer hvorav leder eller nestleder er til stede. Styrelederen eller dennes stedfortreder er ordfører ved avdelingens forhandlinger, og har avgjørende stemme i tilfelle stemmelikhet. Ved styrelederens forfall overtar nestlederen lederens plikter og rettigheter. 9 Avdelingens styre tar del i ansettelse av sekretær og annet lønnet personale, og fastsetter instruks for disse. 10 Uttalelser og erklæringer om forelagte saker kan vedtas i et avdelingsmøte hvis avholdelse og dagsorden på vanlig måte i forveien er meddelt avdelings medlemmer. 11 Generalforsamlingen har øverste beslutningsmyndighet i avdelingens anliggender. Den årlige generalforsamlingen skal holdes innen utgangen av mars. Tid og sted for møtet kunngjøres på en hensiktsmessig måte for medlemmene minst seks uker før generalforsamlingen, i Oslo avdelings egen medlemsinformasjon. Saker som ønskes behandlet i generalforsamlingen må være styret i hende senest fire uker før møtet. Medlemmene innkalles med minst 14 dagers varsel. Med innkalling skal det følge en melding om at medlemmer vil få tilsendt møtepapirer ved å henvende seg til sekretariatet. Styret fremlegger for generalforsamlingen en beretning om avdelingens møter og virksomhet i årets løp. Videre fremlegges regnskap for fjoråret med revisors bemerkning samt en regnskapsoversikt fra regnskapsårets slutt til 14 dager før generalforsamling. Møtepapirer til generalforsamlingen skal inneholde: 1. Dagsorden. 2. Styrets forslag til årsberetning. 3 Styrets forslag til regnskap. 4. Revisors beretning til etterretning. 5. Desisorenes beretning til etterretning. 6. Styrets budsjettforslag. 7. Eventuelle innkomne saker. 8. Valgkomiteens innstilling. 9. Fortegnelse over gjenstående og uttredende tillitsvalgte. Beslutninger om saker på dagsorden i en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling avgjøres med simpelt flertall dersom intet annet er fastsatt i lovene. Kun tilstedeværende medlemmer har anledning til å stemme i en avstemming, og det er ikke anledning til å stemme ved fullmakt. Beslutning om avhendelse av avdelingens faste eiendom eller aksjer, må treffes av Generalforsamlingen på samme måte som lovendring etter Generalforsamlingen avholder skriftlig valg til tillitsverv. Stemmerett ved valgene har alle aktive medlemmer av Tekna Oslo avdeling. Alle aktive medlemmer av Oslo avdeling er valgbare. Følgende tillitsverv velges i denne rekkefølge: 1 Leder. Forslag fra medlemmene skal være undertegnet av minst fem medlemmer og være valgkomiteen i hende minst fire uker før generalforsamlingen. Valgkomiteen er for sin innstilling ikke bundet av mottatte forslag. Samtlige gyldige forslag skal bekjentgjøres og stemmes over. Lederen velges for ett år og kan ikke uten avbrytelse gjenvelges mer enn to ganger. Lederen må ved valget få minst halvparten av de avgitte stemmer. Hvis dette ikke oppnås, velges 53

55 lederen ved alminnelig flertall i omvalg mellom de to kandidater som fikk flest stemmer ved første valg. 2 Nestleder. Nestlederen velges for ett år og kan ikke uten avbrytelse gjenvelges mer enn to ganger. Som ved et ledervalg kreves minst halvparten av avgitte stemmer og eventuelt omvalg. Ved hvert av de etterfølgende valg skal det stemmes under ett på det oppgitte antall tillitsverv. Hver kandidat kan bare føres opp en gang på hver stemmeseddel, og stemmetallet for de enkelte kandidater er avgjørende for valget. Det antall kandidater som føres opp på stemmeseddelen, må være likt eller mindre enn det antall tillitsverv som skal velges. 3. Styremedlemmer. Styremedlemmers funksjonstid er to år. Hvert år uttrer vekselvis ett og to medlemmer. 4. For hvert ikke uttredende styremedlem som er valgt til leder eller nestleder, ett nytt styremedlem med funksjonstid ett år. 5. Tre varamedlemmer til styret. Varamedlemmene rangeres i rekkefølge basert på antall stemmer i valget. I tilfelle stemmelikhet benyttes loddtrekning. Rekkefølgen angir i hvilken rekkefølge de innkalles som styremedlem ved forfall i styret. Varamedlemmene funksjonstid er ett år. 6. Representanter og vararepresentanter til Teknas representantskap. Generalforsamlingen velger representanter og vararepresentanter hvert år. Valgkomiteen lager en felles liste for valget, men angir hvilke kandidater komiteen foreslår som representanter henholdsvis vararepresentanter. Ved avstemmingen skal det avmerkes særskilt for stemmer på representanter til representantskapet og stemmer på vararepresentanter. Kandidater som ikke blir valgt som representanter, vil få alle sine avgitte stemmer tellende i valget på vararepresentanter. Funksjonstiden for medlemmer til Teknas representantskap er fra de er valgt og frem til nytt valg er avholdt 7. Varamedlemmer til Teknas representantskap. Antallet fastsettes av avdelingens valgkomite. 8. Medlemmer av Tekna Oslo avdelings valgkomite. Det velges to medlemmer og ett varamedlem med funksjonstid ett år. 9. En revisor med funksjonstid ett år. 10. to desisorer med ett varamedlem, alle med funksjonstid ett år. 13 Ekstraordinær generalforsamling kan med samme varsel som for den årlige generalforsamling sammenkalles av styret eller på forlangende av minst 50 aktive medlemmer. 14 Forandring i avdelingens lover kan med bindende virkning bare vedtas på en generalforsamling hvor minst 60 av de aktive medlemmer er tilstede og med 2/3 flertall av de registrerte tilstedeværende medlemmer. Er en lovforandring vedtatt med 2/3 flertall av en i henhold til ovenstående ikke beslutningsdyktig generalforsamling, sammenkalles ny generalforsamling som avgjør saken uansett hvor mange medlemmer som møter. Forslag til lovforandring må bekjentgjøres samtidig med innkallelsen til generalforsamlingen. Forslag fra medlemmer om lovforandring må være undertegnet av minst fem medlemmer og må være innlevert til styret minst fire uker før generalforsamlingen. 54

56 15 Skulle det oppstå spørsmål om avdelingens oppløsning, må forslag om dette innsendes til styret som må behandle saken på samme måte som bestemt for forslag til lovendringer ( 14).For så vidt minst 15 medlemmer på vedkommende generalforsamling stemmer for avdelingens bestående, anses forslaget om oppløsning å være forkastet. Hvis avdelingens oppløsning besluttes, tilfaller dens eiendeler Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening. 16 For forhold som ikke berøres av disse lover vil Teknas lover gjelde. VEDTEKTER for Tekna Teknisk naturvitenskapelig forening Oslo Avdeling 1 2 Forretningsåret Siste gang endret av generalforsamlingen 26. mars 2014 Avdelingens forretningsår regnes fra 1. januar til 31. desember. Styret a) Styrets funksjonstid er fra generalforsamling til og med neste generalforsamling. b) I perioden fra generalforsamling til 1. mai møter avtroppende styremedlemmer i tillegg til nyvalgt styre. c) Styret kan oppnevne utvalg for ivaretagelse av særskilte formål. d) Styret skal senest åtte uker før den ordinære generalforsamling informere medlemmene om at forslag til ny styreleder skal innleveres til valgkomiteen innen fastsatt frist. Dette søkes bekjentgjort i Teknisk Ukeblad, Teknas medlemsorgan samt Oslo avdelings egen medlemsinformasjon. Styret innkaller til generalforsamlingen. Innkallingen skal følges av en melding om at medlemmer vil få tilsendt møtepapirer ved å henvende seg til sekretariatet. e) Styret skal samarbeide med desisorene under forberedelse av sakspapirene til generalforsamlingen. f) Styret avholder fellesmøte med faggruppenes styreledere minst en gang hvert halvår. Møtet behandler spørsmål vedrørende gruppenes virksomhet og økonomi. 3 Generalforsamlingen a) På generalforsamlingen kontrolleres medlemskapet. b) Generalforsamlingen ledes normalt av foreningens leder, eventuell annen ordstyrer må godkjennes av Generalforsamlingen. c) Det velges to medlemmer til å underskrive generalforsamlingens protokoll. d) Avdelingens stemmeberettigede medlemmer mottar ved ankomsten hvert sitt sett med stemmesedler, utvetydig merket med sin spesielle anvendelse. Medlemmer som forlater generalforsamlingen før den er avsluttet, må innlevere ubrukte stemmesedler. e) Ved hvert valg har alle stemmeberettigede medlemmer adgang til å stemme, forutsatt at de er til stede før styrelederen ved de enkelte valg har erklært stemmegivningen for avsluttet og gitt ordre til at opptellingen skal begynne. Dette gjelder også eventuell annen gangs avstemming ved valg på styreleder og nestleder. f) Generalforsamlingen kan vedta at opptelling av stemmer til valg på representanter og vararepresentanter til representantskapet skjer på ett senere tidspunkt. Dette skal da foretas av valgkomiteen med minst en av de valgte underskriverne av generalforsamlingsprotokollen tilstede. g) Resultatet av valg skal bekjentgjøres så snart som mulig i Teknisk Ukeblad og Oslo avdelings egen medlemsinformasjon. h) Renskrevet protokoll skal være klar til underskrift senest to uker etter generalforsamlingen. 55

57 4 5 Tekna Oslo avdelings valgkomité For Tekna Oslo avdelings valgkomité gjelder følgende regler: Valgkomitéen består av leder og fem medlemmer. Alle må være medlemmer av avdelingen: a) Ett medlem med varamedlem velges av og blant avdelingens tidligere styreledere. b) Ett medlem med varamedlem velges av og blant Oslo avdelings medlemmer innenfor Tekna Ung c) Ett medlem med varamedlem velges av og blant fungerende faggruppeledere. d) Ett medlem med varamedlem velges av de styremedlemmer i Teknas tre sektorstyrer som er medlem av Oslo avdeling. e) to medlemmer med 1 varamedlem velges av generalforsamlingen. Valg av medlemmer og varamedlemmer foretas under ett, idet stemmetallet avgjør hvem som skal være medlem. Avdelingens styremedlemmer med varamedlemmer kan ikke være medlem av valgkomitéen. Komitéen velger selv sin leder. Avdelingens sekretær fungerer som komitéens sekretær. Det påhviler styret å sørge for at valgene under a)- d) blir foretatt. Komitéen skal før innstilling undersøke kandidatenes valgbarhet. Valgkomitéen skal til hvert års generalforsamling legge frem forslag kandidater til alle tillitsverv - unntatt de medlemmer med varamedlemmer til neste års valgkomité som velges av generalforsamlingen. Valgkomitéens forslag skal følge med avdelingens innkallelse til generalforsamlingen. Tilknyttede grupper a) Som tilknyttede grupper regnes faggrupper, forum og andre grupper. b) Gruppene har sine egne vedtekter som må godkjennes av avdelingens styre c) Gruppene skal som hovedregel sende kopi av sin korrespondanse til avdelingens kontor, hvis ekspedisjonen ikke forgår ved dette. d) Gruppenes medlemsfortegnelse føres ved avdelingens sekretariat e) Gruppemøtene ledes av gruppeleder eller dennes stedfortreder. Gruppene får disposisjon over møtelokaler til sine foredragsmøter i samråd med avdelingens sekretariat f) Til gruppenes virksomhet bevilger avdelingens generalforsamling et beløp som disponeres av avdelingens styre. g) Gruppene skal innen januar måneds utgang sende avdelingen en beretning om sin virksomhet i det foregående år. h) Opphører en gruppe å eksistere, tilfaller dens aktiva og eiendeler avdelingen. 6 7 Komitéinnstillinger Komitéinnstillinger utlegges etter bekjentgjørelse til gjennomsyn på avdelingens kontor minst 14 dager før de skal behandles. Vedtektsendringer Forandringer av vedtektene kan vedtas med simpelt flertall på generalforsamling etter at forslag herom i sin helhet er tatt med i møtedokumentene. 56

58 7. Orientering om Ingeniørenes Hus - Det vil bli gitt en generell orientering om status for Ingeniørenes Hus AS v/ styreleder Per Chr Quale - Det vil dessuten bli gitt en orientering relatert til mottatt anmodning fra medlemmene Magne Fjeld, Bernt Otto Hauglin, Tor Hofstad og John Sverre Svendsen 57

59 Ingeniørenes Hus, Foto: Tor Hofstad 58

60 8. Særskilte saker - meldt iht Oslo avdelings lover og vedtekter 8.1. Anmodning om økonomisk statusrapport for Ingeniørenes Hus AS Denne saken er presentert og vil bli behandlet under sak 7, «Orientering om Ingeniørenes Hus AS» Styrets planer 2015 Styret vil på generalforsamlingen presentere planer for Disse vil bli endelig fastlagt på styrets strategiseminar tidlig i mars. - Hovedstyret strategi Tekna 2020 tar sikte på at Tekna skal skape et «etterlatt inntrykk» i Vi satser på de 6 strategiområdene i modellen under. Styret ønsker å gi et aktivt bidrag på de områdene som det er mest naturlig at Tekna Oslo avdeling engasjerer seg. Det er nedsatt et organisasjonsutvalg som skal se på om medlems-organisasjonen er hensiktsmessig for de utfordringer som kommer frem mot Styret har til nå, og vil også i fremtiden, være en aktiv part i dette arbeidet. - Styret vurderer at vi ikke kom helt i mål med innredning av de nye lokalene i Ingeniørenes Hus. Særlig i Klubben bør det gjøres tilpasninger av belysning og møblering slik at lokalet kan fremstå som et enda hyggeligere selskapslokale. - Vi arbeider dessuten fortsatt med å få øket kapasiteten i samarbeid med Generalsekretariat. Styre vil også ta initiativ overfor IHAS styret for å bidra til at de ledige lokaler i Ingeniørenes Hus skal bli utleid. - Tekna Oslo avdeling er vertskapsavdeling for R-møtet i 2015, og vil ta en aktiv rolle de sosiale og kulturelle deler av arrangementet. Det er også lagt opp til gode foreningspolitisk forberedelser i avdelingen. - Styret nedsatte i 2014 et «lovutvalg» som skulle se på Tekna Oslo avdelings lover og vedtekter i forhold til Teknas Mønstervedtekter for avdelingene. Styret tar sikte på å engasjere medlemmene i dette arbeidet, med tanke på å legge frem forslag til lovendring på Generalforsamlingen i Det vil bli gitt en orientering om dette arbeidet på GF Lovutvalgets arbeid, uformell drøftelse I planene for 2014 inngikk å sette ned et lovutvalg som skulle se på Tekna Oslo avdelings lover og vedtekter bl.a. i forhold til Teknas Mønstervedtekter for avdelingene. Utvalget vil gi en kort redegjørelse for sitt arbeid og invitere til en uformell drøftelse på årets generalforsamlingen. 59

61 Tekna 2020: 60

Protokoll Tekna Oslo avdelings Generalforsamling 2006 Ingeniørenes Hus, 29. mars kl 1800

Protokoll Tekna Oslo avdelings Generalforsamling 2006 Ingeniørenes Hus, 29. mars kl 1800 Protokoll Tekna Oslo avdelings Generalforsamling 2006 Ingeniørenes Hus, 29. mars kl 1800 1. Åpning av møtet Oslo avdelings leder, Trond Haider, ønsket velkommen. Møtet var innen gjeldende frister annonsert

Detaljer

Protokoll Tekna Oslo avdelings Generalforsamling 2008 Ingeniørenes Hus, 27. mars kl. 1800

Protokoll Tekna Oslo avdelings Generalforsamling 2008 Ingeniørenes Hus, 27. mars kl. 1800 Protokoll Tekna Oslo avdelings Generalforsamling 2008 Ingeniørenes Hus, 27. mars kl. 1800 1. Åpning av møtet Oslo avdelings leder, Irene Måsøval, ønsket velkommen. Møtet var annonsert innen gjeldende frister

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling nr 2. Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Tekna Oslo avdeling

Ekstraordinær generalforsamling nr 2. Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Tekna Oslo avdeling Ekstraordinær generalforsamling nr 2. Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Tekna Oslo avdeling Mandag 17. oktober 2011 kl 1800 i Ingeniørenes Hus 2. gangs behandling På generalforsamling

Detaljer

Vedtekter for Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening. Bergen avdeling

Vedtekter for Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening. Bergen avdeling Vedtekter for Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Bergen avdeling 1. NAVN Avdelingens navn er: Tekna Bergen avdeling Og er en del av Tekna Teknisk-naturvitenskapelige forenings grunnorganisasjon

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Avdelingens navn er: Helgeland avdeling. Avdelingen er grunnorganisasjon for medlemmer av Tekna i Søndre Nordland sør for Glomfjord.

VEDTEKTER FOR. Avdelingens navn er: Helgeland avdeling. Avdelingen er grunnorganisasjon for medlemmer av Tekna i Søndre Nordland sør for Glomfjord. VEDTEKTER FOR Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening (Tekna) Helgeland avdeling (Mønstervedtekter vedtatt i Hovedstyret 2.2.1993) 1 NAVN Avdelingens navn er: Tekna Helgeland avdeling. Avdelingen er

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Onsdag 6. mars 2013 kl. 1800 Rica Park Hotel, Sandefjord Til alle medlemmer i Tekna Vestfold avdeling Tønsberg 20. februar 2013 I henhold

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

Innkalling til Årsmøte 2015 Teknologihistorisk Gruppe (THG) - Tekna Oslo avdeling

Innkalling til Årsmøte 2015 Teknologihistorisk Gruppe (THG) - Tekna Oslo avdeling Innkalling til Årsmøte 2015 Teknologihistorisk Gruppe () - Tekna Oslo avdeling Dagsorden Tid og sted Styret ønsker alle medlemmer av velkommen til årsmøtet! Onsdag 25. mars 2015 kl. 1600 Norsk Konstituering

Detaljer

ÅRSMØTE FREDAG 8. MARS 2013 DAGSORDEN :

ÅRSMØTE FREDAG 8. MARS 2013 DAGSORDEN : ÅRSMØTE FREDAG 8. MARS 2013 DAGSORDEN : 1. ÅPNING 7. FASTSETTELSE AV KONTINGENT 2. MØTETS LOVLIGE INNKALLELSE. 8. BUDSJETT 3. VALG AV MØTEDIRIGENT. 9. INNKOMNE FORSLAG. 4. GODKJENNELSE AV DAGSORDEN. 10.

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

ÅRSMØTE FREDAG 23. MARS 2012 DAGSORDEN :

ÅRSMØTE FREDAG 23. MARS 2012 DAGSORDEN : ÅRSMØTE FREDAG 23. MARS 2012 DAGSORDEN : 1. ÅPNING 7. FASTSETTELSE AV KONTINGENT 2. MØTETS LOVLIGE INNKALLELSE. 8. BUDSJETT 3. VALG AV MØTEDIRIGENT. 9. INNKOMNE FORSLAG. 4. GODKJENNELSE AV DAGSORDEN. 10.

Detaljer

Vedtekter for Oslo Lifetech

Vedtekter for Oslo Lifetech Vedtekter for Oslo Lifetech 1 Foreningens navn Foreningens navn er Oslo Lifetech, og ble stiftet 09.03.2016. 2 Foreningens formål Oslo Lifetech er en næringsklynge og har som formål: - Å skape næringslivsvekst

Detaljer

*** VEDTEKTER. for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER. Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer»

*** VEDTEKTER. for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER. Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer» FORENINGENS VEDTEKTER Foreningens vedtekter lyder slik med virkning fra 4. mai 2017: *** VEDTEKTER for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER 1. Foreningen Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner

Detaljer

INNKALLING ordinær generalforsamling:

INNKALLING ordinær generalforsamling: INNKALLING ordinær generalforsamling: Sted: Park Hotell, Sandefjord Onsdag 07.03. 2012 kl. 18.00 1 Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer til ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

VEDTEKTER. OSLO HANDELSSTANDS FORENING Stiftet 12. november OSLO HANDELSSTANDS FELLESKONTOR Stiftet 1. januar 1980

VEDTEKTER. OSLO HANDELSSTANDS FORENING Stiftet 12. november OSLO HANDELSSTANDS FELLESKONTOR Stiftet 1. januar 1980 for OSLO HANDELSSTANDS FORENING Stiftet 12. november 1841 og OSLO HANDELSSTANDS FELLESKONTOR Stiftet 1. januar 1980 Sist endret 28. april 2009 Oslo Handelsstands Forening Oslo Handelsstands Felleskontor

Detaljer

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Vedtatt av årsmøtet den 11.03.2006 med senere endringer, senest av 17.03.2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland:

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: . Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: 1 VEDTEKTENS PUNKT OM ÅRSMØTET OG STYRETS GJØREMÅL Forslag til endring legges fram for årsmøtet

Detaljer

Årsmelding 2015 Tekna Lillehammer avdeling

Årsmelding 2015 Tekna Lillehammer avdeling Årsmelding 2015 Tekna Lillehammer avdeling 1 Årsmøte Tekna Lillehammer avdeling, 24. februar 2016 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden. DAGSORDEN 2. Valg av ordstyrer, protokollfører og to protokollunderskrivere

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Vedtekter for NHO Transport

Vedtekter for NHO Transport 1 Vedtekter Vedtekter for NHO Transport NAVN 1 1 Landsforeningens navn er NHO Transport. Den har forretningsadresse i Oslo. FORMÅL 2 1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet.

Detaljer

VEDTEKTER FOR AVFALL NORGE. Opprinnelig vedtatt , med seneste endring vedtatt av generalforsamling avholdt den 13. juni 2017.

VEDTEKTER FOR AVFALL NORGE. Opprinnelig vedtatt , med seneste endring vedtatt av generalforsamling avholdt den 13. juni 2017. VEDTEKTER FOR AVFALL NORGE Opprinnelig vedtatt 12.06.1986, med seneste endring vedtatt av generalforsamling avholdt den 13. juni 2017. Foreningens navn er Avfall Norge. 1 NAVN 2 FORMÅL Avfall Norges formål

Detaljer

Statutter for Norsk Plastikkirurgisk Forening Vedtatt ved Generalforsamling 27. oktober 2016

Statutter for Norsk Plastikkirurgisk Forening Vedtatt ved Generalforsamling 27. oktober 2016 Statutter for Norsk Plastikkirurgisk Forening Vedtatt ved Generalforsamling 27. oktober 2016 1 Foreningens navn Foreningens navn er Norsk plastikkirurgisk forening, forkortet NPKF. På engelsk betegnes

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubbs medlemsklubber

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubbs medlemsklubber Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubbs medlemsklubber Lover for Norsk American Akita Klubb stiftet 2001 Vedtatt av årsmøtet den 2.juni 2013 med senere endringer, senest av [ dato] Lovene er godkjent

Detaljer

Vedtekter for Regnskap Norge

Vedtekter for Regnskap Norge Vedtekter for Regnskap Norge Vedtatt på generalforsamlingen 5. juni 1987. Sist endret 11. juni 2015. 1. Navn Foreningens navn er Regnskap Norge. Foreningens forretningskontor skal være i Oslo. 2. Formål

Detaljer

Lover for Autorisert Ringpersonells forening.

Lover for Autorisert Ringpersonells forening. Lover for Autorisert Ringpersonells forening. Vedtatt på konstituerende årsmøte den 27. November 2009. KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL 1 Navn Foreningens navn er Autorisert Ringpersonells Forening. Her forkortet

Detaljer

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP)

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Vedtekter Vedtatt på generalforsamling 07.11.2013 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Internasjonalt benevnes foreningen

Detaljer

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige.

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige. VEDTEKTER for Nordic hypopara Organisation (vedtatt på Generalforsamlingen 20. juli 2006, 2. juli 2008, 31. mai 2012 og 12.mai 2016.) Organisasjonsnr: 988 978 787 1 Sted Foreningen har sitt sete på Vettre.

Detaljer

VEDLEGG I: Forslag til vedtektsendringer Sakspapirer for Årsmøte 2014 for Tekna Narvik avdeling

VEDLEGG I: Forslag til vedtektsendringer Sakspapirer for Årsmøte 2014 for Tekna Narvik avdeling 1(5) VEDLEGG I: Forslag til vedtektsendringer Sakspapirer for Årsmøte 2014 for Tekna Narvik avdeling Paragrafendringer i følgende saker er foreslått. Hver vedtektsendring vil bli behandlet separat Eksisterende

Detaljer

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet.

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet. 21. januar 2015 - Årsmøtepapirer VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE 6. FEBRUAR 2015 Tekna Forskernes årsmøte avholdes fredag 6. februar kl. 11.00 12.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen, i forbindelse

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif (Dato) ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var: (navn på de som var til stede som stiftere) Som møteleder ble valgt: Stiftelsesdokumentet

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

Vedtekter. Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig. Vedtatt av generalforsamlingen

Vedtekter. Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig. Vedtatt av generalforsamlingen Vedtekter Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig Vedtatt av generalforsamlingen 03.05.2016 Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no INNHOLD KAP. 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER...

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Norsk Vandrefestival VEDTEKTER for foreningen Norsk Vandrefestival

Norsk Vandrefestival VEDTEKTER for foreningen Norsk Vandrefestival j VEDTEKTER for foreningen Sist revidert og vedtatt 24.03.2015 1 Navn og adresse Foreningens navn er ble stiftet 08.06.2009. Foreningen er hjemmehørende i region Halsa, Surnadal, Rindal og Tingvoll. 2

Detaljer

Vedtekter for KS Bedrift

Vedtekter for KS Bedrift Vedtekter for KS Bedrift Vedtatt av generalforsamlingen 22. april 2015 1 Formål 1.1 KS Bedrift er en selvstendig og medlemsstyrt forening som skal ivareta medlemmenes interesser i arbeidsgiver- og næringspolitiske

Detaljer

VEDLEGG I: Forslag til vedtektsendringer Sakspapirer for Årsmøte 2015 for Tekna Narvik avdeling

VEDLEGG I: Forslag til vedtektsendringer Sakspapirer for Årsmøte 2015 for Tekna Narvik avdeling 1(5) VEDLEGG I: Forslag til vedtektsendringer Sakspapirer for Årsmøte 2015 for Tekna Narvik avdeling Paragrafendringer i følgende saker er foreslått. Hver vedtektsendring vil bli behandlet separat Eksisterende

Detaljer

Innholdsfortegnelse:

Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse: 1. Innkalling til Generalforsamling 2012... 4 2. Årsberetning for 2011, Tekna Oslo avdeling... 5 - Oslo avdelings styre 2011... 8 - Representanter til Teknas Representantskap... 9

Detaljer

Lover for Lørenskog Hundeklubb Stiftet november 2004

Lover for Lørenskog Hundeklubb Stiftet november 2004 Lover for Lørenskog Hundeklubb Stiftet november 2004 Vedtatt av Årsmøtet den 23. mars 2010 med senere endringer, senest av Årsmøtet 2016. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den, 3. januar 2017 Kap

Detaljer

Lover for NORSK POMERANIAN KLUBB stiftet 2012

Lover for NORSK POMERANIAN KLUBB stiftet 2012 Lover for NORSK POMERANIAN KLUBB stiftet 2012 Vedtatt av Generalforsamlingen den 14 august 2012. KAPITTEL 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn er Norsk Pomeranian Klubb,

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 21. april 2016), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret.

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret. NKA 10/15 Vedtektsendringer Saksdokumenter: a Vedtekter for Norske Kirkeakademier Forslag til vedtak:. Styret anbefaler årsmøtet å vedta følgende tillegg til vedtektene. 7.3 Signaturrett Styreleder og

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 1 FORMÅL Foreningens formål er å være et samlende forum for medlemmene og andre med tilknytning til samfunnsøkonomi som fag/arbeidsfelt,

Detaljer

Lover for Romerike AgilitySportsKlubb stiftet

Lover for Romerike AgilitySportsKlubb stiftet Lover for Romerike AgilitySportsKlubb stiftet 27.08.2013 Kap 1 Innledende bestemmelser 1.1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn er Romerike AgilitySportsKlubb og forkortes til RASK. Klubben er selvstendig

Detaljer

Apenes Vel. Anno Apenesgården, Falkenstensveien 29 DAGSORDEN :

Apenes Vel. Anno Apenesgården, Falkenstensveien 29 DAGSORDEN : Foreningen Apenes Vel Anno 1918 ÅRSMØTE 2014 FREDAG 21. MARS 2014 KL. 19:00 Apenesgården, Falkenstensveien 29 DAGSORDEN : 1. Åpning 7. Fastsettelse av kontingent 2. Møtets lovlige innkallelse. 8. Budsjett

Detaljer

Lover for Norsk Whippetklubb Klubb stiftet Vedtatt av årsmøtet den med senere endringer, senest av

Lover for Norsk Whippetklubb Klubb stiftet Vedtatt av årsmøtet den med senere endringer, senest av Lover for Norsk Whippetklubb Klubb stiftet 13.06.2015 Vedtatt av årsmøtet den 13.06.2015 med senere endringer, senest av 13.06.2015 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den xx.xx.xxxx Kap 1 Innledende

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber På årsmøte i 2016 vedtok Narvik Trekk- og Brukshundklubb å skifte navn til Narvik Hundeklubb. Lover for Narvik Hundeklubb Klubb stiftet 16 november

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

0! T,*,T*,r,, - Møteromskapasiteten vår er vesentlig bedret, og Klubben har fått nytt av-utstyr på plass primo februar 2017.

0! T,*,T*,r,, - Møteromskapasiteten vår er vesentlig bedret, og Klubben har fått nytt av-utstyr på plass primo februar 2017. Protokoll Tekna Oslo avdelings Generalforsamling 217 lngeniørenes Hus 29. mars 217! T,*,T*,r,, 1. Apning av møtet Tekna Oslo avdelings fl-oas) leder Trond Haider ønsket velkommen, og ble valgt som møteleder.

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for [ ] Klubb stiftet [ ]

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for [ ] Klubb stiftet [ ] Lover for [ ] Klubb stiftet [ ] Vedtatt av årsmøtet den [ ] med senere endringer, senest av [ ] Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010, 6. april 2011, 17. mars 2015 og 28. mars 2017. KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS

Detaljer

VEDTEKTER. for Larvik og Omegns Turistforening. - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe. Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa)

VEDTEKTER. for Larvik og Omegns Turistforening. - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe. Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa) VEDTEKTER for Larvik og Omegns Turistforening - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa) VEDTEKTER FOR LARVIK OG OMEGNS TURISTFORENING 1 Formål Larvik og Omegns

Detaljer

Lover for Australian Shepherd Klubb Norge

Lover for Australian Shepherd Klubb Norge Lover for Australian Shepherd Klubb Norge Stiftet 28.6.1998 Vedtatt av årsmøtet den Med senere endringer av Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2013

Innkalling til generalforsamling 2013 Innkalling til generalforsamling 2013 8.august 2013 Avholdes 19.september 2013 kl.17.15 til 18.45 Radisson Blu Hotell, Tromsø Deltakerne på generalforsamlingen må ha betalt kontingent for 2013 Saksliste

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsforbund. Lover for [ ] Forbund stiftet [ ]

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsforbund. Lover for [ ] Forbund stiftet [ ] Lover for [ ] Forbund stiftet [ ] Vedtatt av årsmøtet den [ ] med senere endringer, senest av [ ] Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den [ ] Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Lover for Rakkestad Hundeklubb stiftet 2012

Lover for Rakkestad Hundeklubb stiftet 2012 Lover for Rakkestad Hundeklubb stiftet 2012 Vedtatt av årsmøtet den 21.3.13 Tillegg 4-3 av årsmøtet den 12.3.14 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 4.12.13 Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon

Detaljer

Vedtekter Det Kongelige Selskap for Norges Vel

Vedtekter Det Kongelige Selskap for Norges Vel Vedtekter Det Kongelige Selskap for Norges Vel Sist vedtatt 16. juni 2015 Vedtatt av representantskapet 29. mai 1990, 22. august 1991, 9. juni 2004, 3. juni 2009 og 16. juni 2015 1. Organisasjon Det Kongelige

Detaljer

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA)

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtekter for Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtatt på konstituerende møte den 19. november 1956, med endringer 28. februar 1964, 26. februar 1975, 26. februar 1985, 13. mars 1997, 12.

Detaljer

LOVER FOR NORSK AKITA KLUBB

LOVER FOR NORSK AKITA KLUBB LOVER FOR NORSK AKITA KLUBB Vedtatt av årsmøte den 26. mars 2017 KAPITEL 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn er Norsk Akita Klubb (forkortes NAK). Klubben er selvstendig

Detaljer

revidert 27. mars 2017

revidert 27. mars 2017 V E DT E K T E R revidert 27. mars 2017 Lokaltrafikkhistorisk forening ble stiftet i Oslo 19. april 1966. 1 Formål Lokaltrafikkhistorisk forening (LTF) er en upolitisk forening som på idealistisk grunnlag

Detaljer

Lover for Telemark Harehund Klubb stiftet 1954

Lover for Telemark Harehund Klubb stiftet 1954 Lover for Telemark Harehund Klubb stiftet 1954 Vedtatt av årsmøtet den 8/2-2012 med senere endringer, senest av [] Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap llnjedende bestemmelser 1-1 Org,nisasjon

Detaljer

LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB

LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB Vedtatt på stiftelsesdagen 11. november 1948. Det er vedtatt endringer på årsmøtene: 11. mai 1954, 1. mars 1971, 15. februar 1977, 3. juni 1993, 5. mars 2002,

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

ÅRSMØTE 27 NOVEMBER 2013

ÅRSMØTE 27 NOVEMBER 2013 ÅRSMØTE 27 NOVEMBER 2013 PERIODEN 27. november 2012 til 26. november 2013 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement

Detaljer

VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF)

VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF) VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF) vedtatt på årsmøtene i 1969, 1970, 1973, 1980, 1985, 1988, 1992, 1994, 1998, 1999, sist endret i 2011 1 Translatørforeningen ble stiftet den

Detaljer

Lover for Lørenskog Hundeklubb (LHK), stiftet november 2004. Vedtatt av årsmøtet: 23. mars 2010 Sist endret: 27. mars 2012

Lover for Lørenskog Hundeklubb (LHK), stiftet november 2004. Vedtatt av årsmøtet: 23. mars 2010 Sist endret: 27. mars 2012 Lørenskog Hundeklubb Lover for Lørenskog Hundeklubb (LHK), stiftet november 2004. Vedtatt av årsmøtet: 23. mars 2010 Sist endret: 27. mars 2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub. Kap 1 Innledende

Detaljer

NORSK JAPANSK SPISSHUNDKLUBB

NORSK JAPANSK SPISSHUNDKLUBB Lover for NORSK JAPANSK SPISSHUNDKLUBB stiftet 01.12.1979 - Revidert på generalforsamlingen, 13.01.1990 - Godkjent av Norsk kennel klubb, 22.02.1990 - Endret av årsmøtet I følge NKK s lovmal på årsmøtet,

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ENDRET VED: Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ÅRSMØTE 16. OKTOBER 2003, REVIDERT 25. OKTOBER 2006, REVIDERT 24. OKTOBER 2007, REVIDERT 18. OKTOBER 2012, IKKE ENDRET 23. OKTOBER 2013, REVIDERT

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E Klubbens vedtekter V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet.../... 20... og godkjent av... fylkeshusflidslag.../... 20...... husflidslag er stiftet.../... 20... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet 11.04.16 1 NAVN Foreningens navn er Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF) 2 FORMÅL Foreningens formål er å Samle byggherrer,

Detaljer

Vedtekter. En undergruppe av OHF. Stiftet 22 april 2009 (interim) 27. April 2010 (offisielt)

Vedtekter. En undergruppe av OHF. Stiftet 22 april 2009 (interim) 27. April 2010 (offisielt) Vedtekter En undergruppe av OHF Stiftet 22 april 2009 (interim) 27. April 2010 (offisielt) 1. Formål Young Retailers(YR) har som formål å tilrettelegge for erfaringsutveksling, samhold og kompetanseutvikling

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE

VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE Sist endret på Generalforsamlingen 8. april 2014 1 Navn Foreningens navn er Eiendom Norge. Foreningens sete skal være i Oslo. 2 Formål Foreningen er en ideell organisasjon med

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

Lover for Oslo og Omegn Dressurklubb stiftet 16.april Vedtatt av årsmøtet den 17. februar 1994 med senere endringer, senest av 14.

Lover for Oslo og Omegn Dressurklubb stiftet 16.april Vedtatt av årsmøtet den 17. februar 1994 med senere endringer, senest av 14. stiftet 16.april 1980 Vedtatt av årsmøtet den 17. februar 1994 med senere endringer, senest av 14. mars 2015 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 23.01.2015 Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon

Detaljer

LOVER FOR SALTEN FUGLEHUNDKLUBB (revidert årsmøtet 2013)

LOVER FOR SALTEN FUGLEHUNDKLUBB (revidert årsmøtet 2013) LOVER FOR SALTEN FUGLEHUNDKLUBB (revidert årsmøtet 2013) Lover for Salten Fuglehundklubb stiftet 22.1.1998 Vedtatt av årsmøtet den 5.3.2013 med senere endringer, senest av 30.08.2013. Lovene er godkjent

Detaljer

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtereferat 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Møtereferat Emne Side 2 av 6 Møtenr. Årsmøtereferat Tekna Kristiansund avdeling Dato Kl. Sted 29.01.2009 19.00 Dødeladen Café & Kultursted

Detaljer

Lover for Moss og Omegn Hundeklubb

Lover for Moss og Omegn Hundeklubb Lover for Moss og Omegn Hundeklubb stiftet 1987 Vedtatt av årsmøtet den 29. mars 2012 Gjeldende fra 1. april 2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 11. desember 2013. Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service Endret ved årsmøte 16.10.03. Revidert 25.oktober 2006 og den 24. oktober 2007. 1 FORMÅL Formålet til Bemanningsbransjen i NHO Service er å: Ivareta medlemmenes

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG Vedtatt på årsmøtet 10.02.1983 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag 18.03.1983. Revidert og godkjent på årsmøtet 18.02.1994 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag

Detaljer

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø.

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø. Vedtekter Førre Båt Forening. FBF. I Navn og formål. 1 Foreningens navn er Førre Båt Forening. FBF er tilsluttet KNBF. 2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde

Detaljer

Vedtekter. for. Transportbedriftenes Landsforening

Vedtekter. for. Transportbedriftenes Landsforening Vedtekter for Transportbedriftenes Landsforening Ajourført 8.6.2009 2 FORMÅL 1-1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet. Landsforeningen skal virke for at medlemsbedriftene

Detaljer

Lover for Norsk Lundehund Klubb

Lover for Norsk Lundehund Klubb Lover for Norsk Lundehund Klubb Stiftet 22. november 1962 Siste endringer vedtatt av årsmøtet den 8. juli 2016. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 19. oktober 2016. Kapittel 1: Innledende bestemmelser

Detaljer

Lover for GJØVIK HUNDEKLUBB stiftet Vedtatt av årsmøtet den 30. september Sist endret av Ekstraordinært Årsmøte 6. juni 2012.

Lover for GJØVIK HUNDEKLUBB stiftet Vedtatt av årsmøtet den 30. september Sist endret av Ekstraordinært Årsmøte 6. juni 2012. Lover for GJØVIK HUNDEKLUBB stiftet 1976. Vedtatt av årsmøtet den 30. september 1976. Sist endret av Ekstraordinært Årsmøte 6. juni 2012. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub 26.02.2015 Kap 1 Innledende

Detaljer

Lover for Raseklubb for Dansk/Svensk Gårdshund, stiftet 2004

Lover for Raseklubb for Dansk/Svensk Gårdshund, stiftet 2004 Lover for Raseklubb for Dansk/Svensk Gårdshund, stiftet 2004 Lover vedtatt på årsmøte 18 mars 2006, nye lover vedtatt på ekstraordinært årsmøte den 2 juni 2013 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb

Detaljer

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Foreslått vedtatt av generalforsamlingen 19. april 2012 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Navn og forretningskontor Selskapets navn er Gjensidige Forsikring ASA. Selskapet

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

Saksliste til generalforsamling Drammen Travbane AS

Saksliste til generalforsamling Drammen Travbane AS Til aksjonærer revisor medlemmer av valgkomiteen Observatører inviteres: - styremedlemmer Buskerud Travforbund - styremedlemmer Buskerud Trav Holding - styremedlemmer Buskerud Trav Eiendom Saksliste til

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2015 Innhold Styrets årsberetning for 2015... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 5 Aktiviteter i 2015... 6 Partner for

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer