Ekstraordinær generalforsamling nr 2. Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Tekna Oslo avdeling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ekstraordinær generalforsamling nr 2. Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Tekna Oslo avdeling"

Transkript

1 Ekstraordinær generalforsamling nr 2. Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Tekna Oslo avdeling Mandag 17. oktober 2011 kl 1800 i Ingeniørenes Hus 2. gangs behandling På generalforsamling 29. september ble denne saken vedtatt slik: 27 stemte for, ingen stemte mot, 3 var avholdende. Det var færre enn 60 medlemmer til stede, og Oslo avdelings lover krever da at saker av denne karakter skal behandles på ytterligere en generalforsamling. Du innkalles herved til denne! Sak 1: Inngåelse av avtale med Eiendomsspar AS om Ingeniørenes Hus AS. Etter en lengre prosess i Tekna Oslo avdeling har avdelingens styre kommet til at vi ønsker å be medlemmene gjennom en ekstraordinær Generalforsamling om støtte til å etablere et 50/50 eierskap i Ingeniørenes Hus AS mellom Eiendomsspar AS og Tekna Oslo avdeling. Hensikten med samarbeidet er å utvikle eiendommen Kronprinsens gate 17 og eierseksjon i Dronning Mauds 15 til et førsteklasses og moderne møtesenter og kontorbygg på en for partene lønnsom måte. (Se vedlagte presentasjon av hovedinnholdet i avtalen termsheet. Vedlegg 1). For å oppnå en grundig behandling av saken ser styret for seg følgende kjøreplan: - Innledning - prosessen ved Ingeniørenes Hus fra 2005 til i dag - perspektiv Oslo Avdeling - Prosessen bak salget samt forprosjekt og sondering i markedet - Hovedinnhold i avtalen - gjennomgang av innholdet i Termsheet - Det fremtidige Ingeniørenes Hus - presentasjon av hva vi forventer oss - Oppsummering, debatt, spørsmål - Vedtak/avstemning Forslag til vedtak: Generalforsamlingen i Tekna Oslo avdeling gir styret fullmakt til å inngå avtale med Eiendomsspar AS om å etablere et 50/50 samarbeid og felles eierskap i Ingeniørenes Hus AS. Hensikten med samarbeidet skal være å utvikle eiendommen til et førsteklasses møtesenter og kontorbygg på en for partene lønnsom måte. Oslo 30. september 2011 Tekna Oslo avdeling Styret Bjørn Olav Bakka Leder Angela Miller Nestleder Trond Haider Peter Borg Thoril Kristiansen Styremedlem Styremedlem Styremedlem Vedlegg; 1. Presentasjon av hovedinnholdet i Termsheet grunnlaget for utarbeidelse av avtalen mellom Eiendomsspar AS og Tekna Oslo avdeling 2. Tekna Oslo avdelings lover og vedtekter Side 1 av 8

2 Vedlegg 1: Termsheet en presentasjon av innholdet Brukte forkortelser: IH: Ingeniørenes Hus AS, ES: Eiendomsspar AS, TOA: Tekna Oslo avdeling Hensikten med samarbeidet Å utvikle eiendommen Kronprinsens gate 17 og eierseksjonen i Dronning Mauds gate 15 til et førsteklasses møtesenter og kontorbygg på en for partene lønnsom måte Etablering av samarbeidet Etablering av det eiermessige samarbeidet skal foregå ved å etablere begge parter som 50 % eier av IH ved en kombinasjon av at ES kjøper aksjer i IH av TOA for avtalt pris kr og at ES foretar en emisjon i IH på 25 mill. kroner. Dette skal foregå med virkning fra 30. september Eierskap og drift Begge parter etableres som 50 % eier av IH IH skal ledes av et styre på 4-6 medlemmer (evt. personlige varamenn) Hver part utpeker to evt. 3 medlemmer hver Styreformannskapet skal veksle mellom partene hvert 2. år ES utpeker styreformann i den første 2-års perioden Styret skal i størst mulig grad jobbe seg fram til konsensus Styret forutsettes å ha beslutningsfullmakt til å vedta opplåning innenfor en ramme av kr. 60 mill og til uten unødig opphold å treffe de nødvendige beslutninger vedrørende utbygging og utleie av Eiendommen IH vil forestå utbygging etter styrets retningslinjer og beslutninger Det skal etableres forretningsfører- og forvaltningsavtale (herunder utleie) mellom IH og ES vedrørende eiendommen og IH. Disse avtalene skal være til konkurransedyktige priser Husets verdi Verdsettelse av IH gjøres ved fastsettelse av eiendommens verdi ferdig utviklet korrigert for latent skatt og netto markedsverdi av øvrige aktiva og passiva. Parametergrunnlag: o Yield på ferdig utviklet eiendom = 6 % o Netto leie etter eierkostnader mellom kr 7,25 mill. og kr 8,2 mill., hvorav netto kontorleie utgjør kr 4,03 mill. og netto Møtesenterleie utgjør kr. 3,22 mill. kr 4,20 mill. o Verdien skal ikke justeres for forskjell mellom antatt og faktisk netto kontorleie, men justeres for faktisk netto Møtesenterleie innenfor intervallet kr 3,22 mill. kr 4,20 mill. o Antatt kostnad for utvikling av eiendommen kr 86 mill., tillagt netto kr 4 mill. for tapte inntekter i byggeperioden, skal ikke justeres. Avvik blir selskapets ansvar o Diverse skattemessige og regnskapsmessige sider er ivaretatt. Eiendomsverdien for selskapet IH ferdig oppgradert er med basis i overstående beregnet til mellom kr 120,833 mill. og kr 137,0 mill. Endelig oppgjør 50 % av forskjellen i beregnet eiendomsverdi, justert for 7 % latent skatt, d.v.s. kr , skal settes på sperret konto av ES, og rentene tilfaller ES Endelig beløp avregnes basert på 50 % av snitt faktisk netto leie for Møtesenteret innenfor intervallet kr 3,22 mill. og 4,20 mill. for årene 2014, 2015 og 2016, med yield 6 %. IH selskapet Partene er enige om at IH skal søkes mva-registrert. Side 2 av 8

3 Framtidig salg av aksjeandelen Partene er enige om å etablere et langsiktig samarbeid, men i tilfelle behov også å etablere exit mekanisme o Begge parter skal ha adgang til å kreve salg av samtlige aksjer i IH (alternativt salg av eiendommen) i det åpne markedet gjennomført av en anerkjent megler. Begge parter skal ha rett til å by på lik linje med andre interessenter, men uten forkjøpsrett. o Begge parter skal ha rett til å kreve at den andre part etter fritt valg enten kjøper sine aksjer i IH eller selger sine aksjer i IH til den krevende part til den pris den krevende part fastsetter (Put-Call). Den part som enten må kjøpe eller selge, skal ha inntil 4 måneder på seg til å treffe sin beslutning og ytterligere én måned på å sluttføre oppgjøret. o Disse rettighetene kan først anvendes fra og med 1. mars 2017 såfremt partene ikke blir enige om noe annet. Partene har fra samme tidspunkt rett til å selge sine aksjer i IH, men da med forkjøpsrett til like vilkår for den annen part, dog med 3 måneders frist for utøvelse og oppgjør etter at varsel om kjøpers pris og vilkår er mottatt. o Det skal være rett til å overdra aksjene fritt innenfor samme konsern på ethvert tidspunkt forutsatt at dette ikke medfører en svekkelse av selskapets posisjon. o Enhver ny eier er underlagt de samme avtaleforpliktelser som den selgende part har. Kjøpsavtale og aksjonæravtale TOAs styre har gitt dagens IH-styre i oppdrag å utarbeide utkast til kjøpsavtale og aksjonæravtale til 15. september 2011, og det tas sikte på en underskrevet avtale innen utgangen av september Side 3 av 8

4 Vedlegg 2: LOVER for Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Oslo Avdeling Siste gang endret av generalforsamlingen 26. mars Vedtekter er vedlagt. 1 Avdelingens navn er: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening, Oslo avdeling. Dens sete er i Oslo. Avdelingen er en grunnorganisasjon for medlemmer av Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening i Oslo og Akershus fylker. 2 Avdelingens formål er: Å bidra til forståelse for teknologiens og naturvitenskapens betydning innenfor tekniske, økonomiske og samfunnsmessige områder. Å ta opp spørsmål av teknisk, naturvitenskapelig og allmenn interesse på foredrags- og diskusjonsmøter. Å arrangere kurs for etterutdannelse av foreningens medlemmer. Å virke for medlemmenes autoritet og anseelse samt innflytelse i samfunnsanliggender. Å være samlingspunkt for medlemmene ved faglig og sosialt samvær. Å virke for rekruttering til høyere teknisk-naturvitenskapelig utdanning. Å belyse landets tekniske, naturvitenskapelige og industrielle historie og bidra til varetaking av tekniske, naturvitenskapelige og industrielle kulturminner. Å være en grunnorganisasjon for Tekna og slutte opp om og bidra aktivt til å nå Teknas mål. 3 Medlemmer i Oslo avdeling kan være de medlemmer av Tekna som bor eller arbeider innenfor Oslo og Akershus fylker, hvis medlemmet selv ikke har meddelt at han/hun er medlem av annen avdeling. Medlemmer av andre avdelinger kan være passivt medlem av Oslo avdeling etter gjeldende lover for Tekna. 4 Innmelding og utmelding av avdelingen skjer etter tilsvarende lover og regler for Tekna. Medlemmer av Oslo avdeling som strykes som medlem av Tekna på grunn av manglende kontingentinnbetaling, strykes også som medlem av Oslo avdeling. 5 Ethvert av avdelingens medlemmer er pliktig til å motta valg til verv innen foreningen som det blir pålagt av avdelingens eller dens faggrupper, av Hovedstyret eller Representantskapet, men er likevel berettiget til å nekte gjenvalg i så lang tid som det har fungert. 6 Avdelingens kontingent fastsettes i henhold til Teknas lover og vedtekter. 7 Medlemmer av Oslo avdeling kan med samtykke fra avdelingsstyret danne faggrupper. En faggruppe har plikt til å oppta medlemmer fra andre av Teknas avdelinger som ikke har tilsvarende faggruppe 8 Avdelingens anliggender ivaretas av et styre som består av leder, nestleder og tre medlemmer. Side 4 av 8

5 I tillegg innkalles tre valgte varamedlemmer til styrets forhandlinger. Varamedlemmer har tale- og forslagsrett i styret, men likevel ikke stemmerett med mindre det ordinære styremedlemmet har forfall. Studentmedlemmer i Oslo avdeling har rett til å velge en observatør med tale og forslagsrett. Styret er beslutningsdyktig når minst tre av dets medlemmer hvorav leder eller nestleder er tilstede. Styrelederen eller dennes stedfortreder er ordfører ved avdelingens forhandlinger, og har avgjørende stemme i tilfelle stemmelikhet. Ved styrelederens forfall overtar nestlederen lederens plikter og rettigheter. 9 Avdelingens styre tar del i ansettelse av sekretær og annet lønnet personale, og fastsetter instruks for disse. 10 Uttalelser og erklæringer om forelagte saker kan vedtas i et avdelingsmøte hvis avholdelse og dagsorden på vanlig måte i forveien er meddelt avdelings medlemmer. 11 Generalforsamlingen har øverste beslutningsmyndighet i avdelingens anliggender. Den årlige generalforsamlingen skal holdes innen utgangen av mars. Tid og sted for møtet kunngjøres på en hensiktsmessig måte for medlemmene minst seks uker før generalforsamlingen, i Oslo avdelings egen medlemsinformasjon. Saker som ønskes behandlet i generalforsamlingen må være styret i hende senest fire uker før møtet. Medlemmene innkalles med minst 14 dagers varsel. Med innkalling skal det følge en melding om at medlemmer vil få tilsendt møtepapirer ved å henvende seg til sekretariatet. Styret fremlegger for generalforsamlingen en beretning om avdelingens møter og virksomhet i årets løp. Videre fremlegges regnskap for fjoråret med revisors bemerkning samt en regnskapsoversikt fra regnskapsårets slutt til 14 dager før generalforsamling. Møtepapirer til generalforsamlingen skal inneholde: 1. Dagsorden. 2. Styrets forslag til årsberetning. 3 Styrets forslag til regnskap. 4. Revisors beretning til etterretning. 5. Desisorenes beretning til etterretning. 6. Styrets budsjettforslag. 7. Eventuelle innkomne saker. 8. Valgkomiteens innstilling. 9. Fortegnelse over gjenstående og uttredende tillitsvalgte. Beslutninger om saker på dagsorden i en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling avgjøres med simpelt flertall dersom intet annet er fastsatt i lovene. Kun tilstedeværende medlemmer har anledning til å stemme i en avstemming, og det er ikke anledning til å stemme ved fullmakt. Beslutning om avhendelse av avdelingens faste eiendom eller aksjer, må treffes av Generalforsamlingen på samme måte som lovendring etter Generalforsamlingen avholder skriftlig valg til tillitsverv. Stemmerett ved valgene har alle aktive medlemmer av Tekna Oslo avdeling. Alle aktive medlemmer av Oslo avdeling er valgbare. Følgende tillitsverv velges i denne rekkefølge: 1 Leder. Forslag fra medlemmene skal være undertegnet av minst fem medlemmer og være valgkomiteen i hende minst fire uker før generalforsamlingen. Valgkomiteen er for sin innstilling ikke bundet av mottatte forslag. Samtlige gyldige forslag skal bekjentgjøres og stemmes over. Side 5 av 8

6 Lederen velges for ett år og kan ikke uten avbrytelse gjenvelges mer enn to ganger. Lederen må ved valget få minst halvparten av de avgitte stemmer. Hvis dette ikke oppnås, velges lederen ved alminnelig flertall i omvalg mellom de to kandidater som fikk flest stemmer ved første valg. 2 Nestleder. Nestlederen velges for ett år og kan ikke uten avbrytelse gjenvelges mer enn to ganger. Som ved et ledervalg kreves minst halvparten av avgitte stemmer og eventuelt omvalg. Ved hvert av de etterfølgende valg skal det stemmes under ett på det oppgitte antall tillitsverv. Hver kandidat kan bare føres opp en gang på hver stemmeseddel, og stemmetallet for de enkelte kandidater er avgjørende for valget. Det antall kandidater som føres opp på stemmeseddelen, må være likt eller mindre enn det antall tillitsverv som skal velges. 3. Styremedlemmer. Styremedlemmers funksjonstid er to år. Hvert år uttrer vekselvis ett og to medlemmer. 4. For hvert ikke uttredende styremedlem som er valgt til leder eller nestleder, ett nytt styremedlem med funksjonstid ett år. 5. Tre varamedlemmer til styret. Varamedlemmene rangeres i rekkefølge basert på antall stemmer i valget. I tilfelle stemmelikhet benyttes loddtrekning. Rekkefølgen angir i hvilken rekkefølge de innkalles som styremedlem ved forfall i styret. Varamedlemmene funksjonstid er ett år. 6. Representanter og vararepresentanter til Teknas representantskap. Generalforsamlingen velger representanter og vararepresentanter hvert år. Valgkomiteen lager en felles liste for valget, men angir hvilke kandidater komiteen foreslår som representanter henholdsvis vararepresentanter. Ved avstemmingen skal det avmerkes særskilt for stemmer på representanter til representantskapet og stemmer på vararepresentanter. Kandidater som ikke blir valgt som representanter, vil få alle sine avgitte stemmer tellende i valget på vararepresentanter. Funksjonstiden for medlemmer til Teknas representantskap er fra de er valgt og frem til nytt valg er avholdt 7. Varamedlemmer til Teknas representantskap. Antallet fastsettes av avdelingens valgkomite. 8. Medlemmer av Tekna Oslo avdelings valgkomite. Det velges to medlemmer og ett varamedlem med funksjonstid ett år. 9. En revisor med funksjonstid ett år. 10. to desisorer med ett varamedlem, alle med funksjonstid ett år. 13 Ekstraordinær generalforsamling kan med samme varsel som for den årlige generalforsamling sammenkalles av styret eller på forlangende av minst 50 aktive medlemmer. 14 Forandring i avdelingens lover kan med bindende virkning bare vedtas på en generalforsamling hvor minst 60 av de aktive medlemmer er tilstede og med 2/3 flertall av de registrerte tilstedeværende medlemmer. Er en lovforandring vedtatt med 2/3 flertall av en i henhold til ovenstående ikke beslutningsdyktig generalforsamling, sammenkalles ny generalforsamling som avgjør saken uansett hvor mange medlemmer som møter. Forslag til lovforandring må bekjentgjøres samtidig med innkallelsen til generalforsamlingen. Forslag fra medlemmer om lovforandring må være undertegnet av minst fem medlemmer og må være innlevert til styret minst fire uker før generalforsamlingen. Side 6 av 8

7 15 Skulle det oppstå spørsmål om avdelingens oppløsning, må forslag om dette innsendes til styret som må behandle saken på samme måte som bestemt for forslag til lovendringer ( 14).For så vidt minst 15 medlemmer på vedkommende generalforsamling stemmer for avdelingens bestående, anses forslaget om oppløsning å være forkastet. Hvis avdelingens oppløsning besluttes, tilfaller dens eiendeler Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening. 16 For forhold som ikke berøres av disse lover vil Teknas lover gjelde. 1 Forretningsåret 2 Styret VEDTEKTER for Tekna Teknisk naturvitenskapelig forening Oslo Avdeling Siste gang endret av generalforsamlingen 16. mars 2005 og 27. mars 2008 Avdelingens forretningsår regnes fra 1. januar til 31. desember. a) Styrets funksjonstid er fra generalforsamling til og med neste generalforsamling. b) I perioden fra generalforsamling til 1. mai møter avtroppende styremedlemmer i tillegg til nyvalgt styre. c) Styret kan oppnevne utvalg for ivaretagelse av særskilte formål. d) Styret skal senest åtte uker før den ordinære generalforsamling informere medlemmene om at forslag til ny styreleder skal innleveres til valgkomiteen innen fastsatt frist. Dette søkes bekjentgjort i Teknisk Ukeblad, Teknas medlemsorgan samt Oslo avdelings egen medlemsinformasjon. Styret innkaller til generalforsamlingen. Innkallingen skal følges av en melding om at medlemmer vil få tilsendt møtepapirer ved å henvende seg til sekretariatet. e) Styret skal samarbeide med desisorene under forberedelse av sakspapirene til generalforsamlingen. f) Styret avholder fellesmøte med faggruppenes styreledere minst en gang hvert halvår. Møtet behandler spørsmål vedrørende gruppenes virksomhet og økonomi. 3 Generalforsamlingen a) På generalforsamlingen kontrolleres medlemskapet. b) Generalforsamlingen ledes normalt av foreningens leder, eventuell annen ordstyrer må godkjennes av Generalforsamlingen. c) Det velges to medlemmer til å underskrive generalforsamlingens protokoll. d) Avdelingens stemmeberettigede medlemmer mottar ved ankomsten hvert sitt sett med stemmesedler, utvetydig merket med sin spesielle anvendelse. Medlemmer som forlater generalforsamlingen før den er avsluttet, må innlevere ubrukte stemmesedler. e) Ved hvert valg har alle stemmeberettigede medlemmer adgang til å stemme, forutsatt at de er til stede før styrelederen ved de enkelte valg har erklært stemmegivningen for avsluttet og gitt ordre til at opptellingen skal begynne. Dette gjelder også eventuell annen gangs avstemming ved valg på styreleder og nestleder. f) Generalforsamlingen kan vedta at opptelling av stemmer til valg på representanter og vararepresentanter til representantskapet skjer på ett senere tidspunkt. Dette skal da foretas av valgkomiteen med minst en av de valgte underskriverne av generalforsamlingsprotokollen tilstede. g) Resultatet av valg skal bekjentgjøres så snart som mulig i Teknisk Ukeblad og Oslo avdelings egen medlemsinformasjon. h) Renskrevet protokoll skal være klar til underskrift senest to uker etter generalforsamlingen. Side 7 av 8

8 4 Tekna Oslo avdelings valgkomité For Tekna Oslo avdelings valgkomité gjelder følgende regler: Valgkomitéen består av leder og fem medlemmer. Alle må være medlemmer av avdelingen: a) Ett medlem med varamedlem velges av og blant avdelingens tidligere styreledere. b) Ett medlem med varamedlem velges av og blant Oslo avdelings medlemmer innenfor Tekna Yngres Forum. c) Ett medlem med varamedlem velges av og blant fungerende faggruppeledere. d) Ett medlem med varamedlem velges av de styremedlemmer i Teknas tre sektorstyrer som er medlem av Oslo avdeling. e) to medlemmer med 1 varamedlem velges av generalforsamlingen. Valg av medlemmer og varamedlemmer foretas under ett, idet stemmetallet avgjør hvem som skal være medlem. Avdelingens styremedlemmer med varamedlemmer kan ikke være medlem av valgkomitéen. Komitéen velger selv sin leder. Avdelingens sekretær fungerer som komitéens sekretær. Det påhviler styret å sørge for at valgene under a)- d) blir foretatt. Komitéen skal før innstilling undersøke kandidatenes valgbarhet. Valgkomitéen skal til hvert års generalforsamling legge frem forslag kandidater til alle tillitsverv - unntatt de medlemmer med varamedlemmer til neste års valgkomité som velges av generalforsamlingen. Valgkomitéens forslag skal følge med avdelingens innkallelse til generalforsamlingen. 5 Tilknyttede grupper a) Som tilknyttede grupper regnes faggrupper, forum og andre grupper. b) Gruppene har sine egne vedtekter som må godkjennes av avdelingens styre c) Gruppene skal som hovedregel sende kopi av sin korrespondanse til avdelingens kontor, hvis ekspedisjonen ikke forgår ved dette. d) Gruppenes medlemsfortegnelse føres ved avdelingens sekretariat e) Gruppemøtene ledes av gruppeleder eller dennes stedfortreder. Gruppene får disposisjon over møtelokaler til sine foredragsmøter i samråd med avdelingens sekretariat f) Til gruppenes virksomhet bevilger avdelingens generalforsamling et beløp som disponeres av avdelingens styre. g) Gruppene skal innen januar måneds utgang sende avdelingen en beretning om sin virksomhet i det foregående år. h) Opphører en gruppe å eksistere, tilfaller dens aktiva og eiendeler avdelingen. 6 Komitéinnstillinger Komitéinnstillinger utlegges etter bekjentgjørelse til gjennomsyn på avdelingens kontor minst 14 dager før de skal behandles. 7 Vedtektsendringer Forandringer av vedtektene kan vedtas med simpelt flertall på generalforsamling etter at forslag herom i sin helhet er tatt med i møtedokumentene. Side 8 av 8

Vedtekter for Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening. Bergen avdeling

Vedtekter for Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening. Bergen avdeling Vedtekter for Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Bergen avdeling 1. NAVN Avdelingens navn er: Tekna Bergen avdeling Og er en del av Tekna Teknisk-naturvitenskapelige forenings grunnorganisasjon

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Avdelingens navn er: Helgeland avdeling. Avdelingen er grunnorganisasjon for medlemmer av Tekna i Søndre Nordland sør for Glomfjord.

VEDTEKTER FOR. Avdelingens navn er: Helgeland avdeling. Avdelingen er grunnorganisasjon for medlemmer av Tekna i Søndre Nordland sør for Glomfjord. VEDTEKTER FOR Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening (Tekna) Helgeland avdeling (Mønstervedtekter vedtatt i Hovedstyret 2.2.1993) 1 NAVN Avdelingens navn er: Tekna Helgeland avdeling. Avdelingen er

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

Vedtekter for NHO Transport

Vedtekter for NHO Transport 1 Vedtekter Vedtekter for NHO Transport NAVN 1 1 Landsforeningens navn er NHO Transport. Den har forretningsadresse i Oslo. FORMÅL 2 1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet.

Detaljer

VEDTEKTER. OSLO HANDELSSTANDS FORENING Stiftet 12. november OSLO HANDELSSTANDS FELLESKONTOR Stiftet 1. januar 1980

VEDTEKTER. OSLO HANDELSSTANDS FORENING Stiftet 12. november OSLO HANDELSSTANDS FELLESKONTOR Stiftet 1. januar 1980 for OSLO HANDELSSTANDS FORENING Stiftet 12. november 1841 og OSLO HANDELSSTANDS FELLESKONTOR Stiftet 1. januar 1980 Sist endret 28. april 2009 Oslo Handelsstands Forening Oslo Handelsstands Felleskontor

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif (Dato) ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var: (navn på de som var til stede som stiftere) Som møteleder ble valgt: Stiftelsesdokumentet

Detaljer

Vedtekter. En undergruppe av OHF. Stiftet 22 april 2009 (interim) 27. April 2010 (offisielt)

Vedtekter. En undergruppe av OHF. Stiftet 22 april 2009 (interim) 27. April 2010 (offisielt) Vedtekter En undergruppe av OHF Stiftet 22 april 2009 (interim) 27. April 2010 (offisielt) 1. Formål Young Retailers(YR) har som formål å tilrettelegge for erfaringsutveksling, samhold og kompetanseutvikling

Detaljer

Vedtekter. Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig. Vedtatt av generalforsamlingen

Vedtekter. Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig. Vedtatt av generalforsamlingen Vedtekter Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig Vedtatt av generalforsamlingen 03.05.2016 Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no INNHOLD KAP. 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER...

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

medlem. Er styrets beslutning om dette ikke enstemmig, forelegges saken for et medlemsmøte. Gjelder innstillingen et styremedlem, forelegges saken i

medlem. Er styrets beslutning om dette ikke enstemmig, forelegges saken for et medlemsmøte. Gjelder innstillingen et styremedlem, forelegges saken i Vedtekter Vedtekter for Romerike Tannlegeforening Sist endret 23.10.2013 1 Formål Foreningens formål er å ivareta standens interesser faglig, sosialt og økonomisk og å fremme et kollegialt samhold. 2 Medlemsformål

Detaljer

Vedtekter. for. Transportbedriftenes Landsforening

Vedtekter. for. Transportbedriftenes Landsforening Vedtekter for Transportbedriftenes Landsforening Ajourført 8.6.2009 2 FORMÅL 1-1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet. Landsforeningen skal virke for at medlemsbedriftene

Detaljer

LOVER NHO SJØFART. for. Vedtatt 31. mai 1990

LOVER NHO SJØFART. for. Vedtatt 31. mai 1990 LOVER for NHO SJØFART Vedtatt 31. mai 1990 med endringer av 8. juni 1991, 30. mai 1992, 24. mai 2003, 4. juni 2009, 3. juni 2010, 5. juni 2012 og 30. mai 2013 2 1 NAVN Foreningens navn er NHO Sjøfart.

Detaljer

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA)

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtekter for Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtatt på konstituerende møte den 19. november 1956, med endringer 28. februar 1964, 26. februar 1975, 26. februar 1985, 13. mars 1997, 12.

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service Endret ved årsmøte 16.10.03. Revidert 25.oktober 2006 og den 24. oktober 2007. 1 FORMÅL Formålet til Bemanningsbransjen i NHO Service er å: Ivareta medlemmenes

Detaljer

FORTIDSMINNEFORENINGENS LOVER.

FORTIDSMINNEFORENINGENS LOVER. FORTIDSMINNEFORENINGENS LOVER. Vedtatt av Representantskapsmøtet 2016 (revidert pr. 4. juni 2016) Forrige revisjoner foretatt: Lovendringer vedtatt av representantskapsmøtet 4. juni 2016 Lovendringer vedtatt

Detaljer

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp.

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp. Lov for Halden Golfklubb Stiftet 16. januar 1990 Lovene ble vedtatt 16.01.1990 og godkjent av Idrettsstyret. Jfr. NIFs lov 3. Revidert i henhold til årsmøtevedtak 30.11.1998, 22.11.1999, 25.04.2000, 21.03.2002,

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003

Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003 Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003 1. Formål Skedsmo Svømmeklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund.

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ENDRET VED: Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ÅRSMØTE 16. OKTOBER 2003, REVIDERT 25. OKTOBER 2006, REVIDERT 24. OKTOBER 2007, REVIDERT 18. OKTOBER 2012, IKKE ENDRET 23. OKTOBER 2013, REVIDERT

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

Statutter for Norsk Plastikkirurgisk Forening Vedtatt ved Generalforsamling 27. oktober 2016

Statutter for Norsk Plastikkirurgisk Forening Vedtatt ved Generalforsamling 27. oktober 2016 Statutter for Norsk Plastikkirurgisk Forening Vedtatt ved Generalforsamling 27. oktober 2016 1 Foreningens navn Foreningens navn er Norsk plastikkirurgisk forening, forkortet NPKF. På engelsk betegnes

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP)

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Vedtekter Vedtatt på generalforsamling 07.11.2013 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Internasjonalt benevnes foreningen

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Vedtekter for Oslo Lifetech

Vedtekter for Oslo Lifetech Vedtekter for Oslo Lifetech 1 Foreningens navn Foreningens navn er Oslo Lifetech, og ble stiftet 09.03.2016. 2 Foreningens formål Oslo Lifetech er en næringsklynge og har som formål: - Å skape næringslivsvekst

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige.

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige. VEDTEKTER for Nordic hypopara Organisation (vedtatt på Generalforsamlingen 20. juli 2006, 2. juli 2008, 31. mai 2012 og 12.mai 2016.) Organisasjonsnr: 988 978 787 1 Sted Foreningen har sitt sete på Vettre.

Detaljer

Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS

Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS Oppdatert og vedtatt GF Bergen 2007 1 NAVN 1.0 Navn Norsk Sykepleierforbunds landsgruppe av psykiatriske sykepleiere. Forkortet : NSF/LPS 2 FORMÅL

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

Vedtekter for Regnskap Norge

Vedtekter for Regnskap Norge Vedtekter for Regnskap Norge Vedtatt på generalforsamlingen 5. juni 1987. Sist endret 11. juni 2015. 1. Navn Foreningens navn er Regnskap Norge. Foreningens forretningskontor skal være i Oslo. 2. Formål

Detaljer

VEDTEKTER FOR ALTA KRAFTLAG SA

VEDTEKTER FOR ALTA KRAFTLAG SA VEDTEKTER FOR ALTA KRAFTLAG SA Vedtatt den 26.11.2010 1. Lagets firma og forretningskontor Lagets firma er Alta Kraftlag SA. Lagets forretningskontor skal være i Alta kommune. 2. Lagets formål Alta Kraftlag

Detaljer

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag.

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag. Lov for Skogn idrettslag stiftet 1906. Lover for Skogn Idrettslag. Vedtatt den 29.oktober 1979, med senere endringer av 10.desember 1988, 27 april 1995, 18. november 2003 og 18. november 2010. 1. Lagets

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

Vedtekter for KS Bedrift

Vedtekter for KS Bedrift Vedtekter for KS Bedrift Vedtatt av generalforsamlingen 22. april 2015 1 Formål 1.1 KS Bedrift er en selvstendig og medlemsstyrt forening som skal ivareta medlemmenes interesser i arbeidsgiver- og næringspolitiske

Detaljer

revidert 27. mars 2017

revidert 27. mars 2017 V E DT E K T E R revidert 27. mars 2017 Lokaltrafikkhistorisk forening ble stiftet i Oslo 19. april 1966. 1 Formål Lokaltrafikkhistorisk forening (LTF) er en upolitisk forening som på idealistisk grunnlag

Detaljer

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet 11.04.16 1 NAVN Foreningens navn er Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF) 2 FORMÅL Foreningens formål er å Samle byggherrer,

Detaljer

Integras vedtekter. Gjeldende fra

Integras vedtekter. Gjeldende fra Integras vedtekter Gjeldende fra 01.01.2018 Vedtektene er vedtatt på Integras årsmøte 30. 05.2005, endret på årsmøtene 16.03.2007, 27. 05.2009, 31.05.2011, 10.05.2012, 22.04.2015 og 26.04.2017. 1 Navn

Detaljer

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001.

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001. Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april 2001. Vedtatt den 4. april 2001. Godkjent av idrettsstyret den 18. april 2001. 1 Formål Lagets formål er å fremme idrett i sunne former gjennom samarbeid og godt

Detaljer

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

*** VEDTEKTER. for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER. Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer»

*** VEDTEKTER. for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER. Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer» Følgende er besluttet ved stiftelsen: 1. FORENINGENS VEDTEKTER Foreningens vedtekter lyder slik: *** VEDTEKTER for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER 1. Foreningen Foreningens navn er

Detaljer

Lover for Autorisert Ringpersonells forening.

Lover for Autorisert Ringpersonells forening. Lover for Autorisert Ringpersonells forening. Vedtatt på konstituerende årsmøte den 27. November 2009. KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL 1 Navn Foreningens navn er Autorisert Ringpersonells Forening. Her forkortet

Detaljer

V E D T E K T E R FOR. SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201. 1 Formål. 2 Sameier fysisk råderett. 3 Sameier rettslig råderett

V E D T E K T E R FOR. SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201. 1 Formål. 2 Sameier fysisk råderett. 3 Sameier rettslig råderett V E D T E K T E R FOR SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201 Reviderte vedtekter vedtatt på ordinært sameiermøte 22.04.03, sist endret 21.04.05, sist endret på ordinært årsmøte 30.04.2012. Sameiet

Detaljer

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 1 FORMÅL Foreningens formål er å være et samlende forum for medlemmene og andre med tilknytning til samfunnsøkonomi som fag/arbeidsfelt,

Detaljer

Generalforsamlingen i Samfunnshuset på Skedsmokorset BA 16. april 2012

Generalforsamlingen i Samfunnshuset på Skedsmokorset BA 16. april 2012 Generalforsamlingen i Samfunnshuset på Skedsmokorset BA 16. april 2012 Informasjonssak 1. Januar 2008 trådte den nye samvirkeloven i kraft. I den står blant annet at eksisterende samvirkelag, andelslag

Detaljer

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011.

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. 1. Navn Klubbens navn er: Vardeneset Ballklubb, forkortet VBK. Klubben er stiftet 22. november 1990.

Detaljer

VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF)

VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF) VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF) vedtatt på årsmøtene i 1969, 1970, 1973, 1980, 1985, 1988, 1992, 1994, 1998, 1999, sist endret i 2011 1 Translatørforeningen ble stiftet den

Detaljer

Som medlem kan opptas enhver uberyktet person. Styret kan nekte å oppta som medlem personer som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken.

Som medlem kan opptas enhver uberyktet person. Styret kan nekte å oppta som medlem personer som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Lover for Haugesund og Omegn Hundeklubb. Gjeldende frå 01.01.2007. 3. Formål Klubbens formål er å: a) Fremme et ansvarlig hundehold i samfunnet. b) Fremme mulighetene for aktivitet med hund. c) Bidra til

Detaljer

Vedtekter. Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål:

Vedtekter. Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål: Vedtekter 1 Foreningens navn Forening for klassisk gitar i Norge 2 Formål Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål: a) Fremme interessen for klassisk

Detaljer

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR PORSGRUNN ORIENTERINGSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 18.2.1993 Godkjent av Norges Idrettsforbund 1.6.1993 Revidert på årsmøte 4.11 1994, 16.11.1998, 27.11.2002, 30.11.2006, 29.11.2007 og

Detaljer

VEDTEKTER SKILSØ VEL Utarbeidet 2014

VEDTEKTER SKILSØ VEL Utarbeidet 2014 VEDTEKTER SKILSØ VEL Utarbeidet 2014 Vedtekter for Skilsø Vel stiftet 24/8-13 Vedtatt den april-14 med senere endringer, senest av 110914 1. Navn Foreningens navn er Skilsø Vel 2. Formål og virkemidler

Detaljer

Sparebankforeningens vedtekter

Sparebankforeningens vedtekter Sparebankforeningens vedtekter Vedtatt av årsmøtet 22. oktober 2009, sist endret på årsmøte 24. mars 2015. Endringene vedtatt i mars 2015 trer i kraft fra 1. januar 2016. Formål 1. Sparebankforeningen

Detaljer

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Vedtatt av årsmøtet den 11.03.2006 med senere endringer, senest av 17.03.2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927.

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. Vedtatt den 01.08.1927 med senere endringer senest av 02.02.1994. PARAGRAF 1. FORMÅL. Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

Lover KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL KAPITTEL 2 - MEDLEMSKAP. 1 Navn. 2 Tilknytning. 3 Formål. 4 Medlemskap

Lover KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL KAPITTEL 2 - MEDLEMSKAP. 1 Navn. 2 Tilknytning. 3 Formål. 4 Medlemskap Lover for Norsk Shetland Sheepdog klubb. Opprinnelige lover vedtatt av Generalforsamlingen 6. mars 1964. -Endret i følge NKK s Lovnormal på Generalforsamlingen 19. mars 1994. -Endring av 11, 12, 14 og

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubbs medlemsklubber

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubbs medlemsklubber Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubbs medlemsklubber Lover for Norsk American Akita Klubb stiftet 2001 Vedtatt av årsmøtet den 2.juni 2013 med senere endringer, senest av [ dato] Lovene er godkjent

Detaljer

Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Ringerike Pistolkubb stiftet 15.09.55 Vedtatt den 23.01.2001 Godkjent av idrettsstyret den 03.05.2002 1 (Formål) Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Endring av vedtektene i NKS Oslo-avdelingen

Endring av vedtektene i NKS Oslo-avdelingen Endring av vedtektene i NKS Oslo-avdelingen Hovedstyret i NKS har gått gjennom vedtektene i alle lokalavdelinger og faggrupper med det mål å renske opp i lokalavdelingenes og faggruppenes vedtekter. Dette

Detaljer

*** VEDTEKTER. for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER. Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer»

*** VEDTEKTER. for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER. Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer» FORENINGENS VEDTEKTER Foreningens vedtekter lyder slik med virkning fra 4. mai 2017: *** VEDTEKTER for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER 1. Foreningen Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner

Detaljer

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Vedtekter for Ensliges Landsforbund Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Ensliges Landsforbund: side 2 9 Ensliges Landsforbunds lokalavdelinger: side 10-15) VEDTEKTER FOR ENSLIGES LANDSFORBUND Ensliges

Detaljer

Lov for Cirrus RC Flyklubb

Lov for Cirrus RC Flyklubb Lov for Cirrus RC Flyklubb Lov for Cirrus RC Flyklubb stiftet 05 mars 1969. Vedtatt på Generalforsamling den 11 november 1999. Godkjent av NAKs Hovedstyre den 1 Formål Klubben er selveiende og frittstående

Detaljer

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtatt på Generalforsamlingen på Rica Parken, Ålesund 4. juni 2009 1. Innledning NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening (VVS-Foreningen) er en

Detaljer

Vedtekter for Ytterholtet Velforening

Vedtekter for Ytterholtet Velforening Vedtekter for Ytterholtet Velforening Vedtekter for Ytterholtet Velforening, stiftet den 8. november 2004. Vedtatt den 10. november 2004. Endringslogg Nr. Dato Punkt endret Endret av 1 13. desember 2004

Detaljer

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål ~ 1 ~ Vedtekter for Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002 1 Formål Elverum Bowlingklubb er selveiende og frittstående med personlige medlemmer. Klubbens formål er gjennom samarbeid og godt kameratskap

Detaljer

VEDTEKTER FOR AVFALL NORGE. Opprinnelig vedtatt , med seneste endring vedtatt av generalforsamling avholdt den 13. juni 2017.

VEDTEKTER FOR AVFALL NORGE. Opprinnelig vedtatt , med seneste endring vedtatt av generalforsamling avholdt den 13. juni 2017. VEDTEKTER FOR AVFALL NORGE Opprinnelig vedtatt 12.06.1986, med seneste endring vedtatt av generalforsamling avholdt den 13. juni 2017. Foreningens navn er Avfall Norge. 1 NAVN 2 FORMÅL Avfall Norges formål

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

Lover for Norsk Buhundklubb.

Lover for Norsk Buhundklubb. Lover for Norsk Buhundklubb. Vedtatt av årsmøtet den 01.04.2006 Sist endret av årsmøtet den 12.03.2011 KAPITTEL 1 -NAVN OG FORMÅL 1 Navn Klubbens navn er Norsk Buhundklubb. Her forkortet til NBK. 2 Tilknytning

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB Side 1 av 5 Vedtekter for Skedsmo Western Club (forkortet SWC), stiftet 29.11.98 Vedtatt den 01.09.2004 med senere endringer senest av 28.03.2017. 1 Formål SWC skal fremme

Detaljer

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F INNHOLDSFORTEGNELSE Paragrafer: Side: 1 Formål 3 2 Organisatorisk tilknytning 3 3 Medlemmer 3 4 Kontingent 3 5 Stemmerett og valgbarhet 3 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Detaljer

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL VEDTEKTER (sist endret 22.03.2017) 1 FORMÅL NHO Reiseliv Region Innlandet er partipolitisk nøytral og har i tillegg til NHO Reiselivs vedtekter 17 til oppgave å ivareta alle reiselivsbedrifters interesser

Detaljer

Lover for NORSK POMERANIAN KLUBB stiftet 2012

Lover for NORSK POMERANIAN KLUBB stiftet 2012 Lover for NORSK POMERANIAN KLUBB stiftet 2012 Vedtatt av Generalforsamlingen den 14 august 2012. KAPITTEL 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn er Norsk Pomeranian Klubb,

Detaljer

Klubben hører hjemme i Karmøy kommune og er medlem av Idrettsrådet i kommunen.

Klubben hører hjemme i Karmøy kommune og er medlem av Idrettsrådet i kommunen. Lov for Haugaland HåndballKlubb Vedtatt (03.02.2000) Godkjent av IdrettsStyret 16.03.2000 m/endringer vedtatt på extraordinær GF 27.11.2000 og ordinær GF 15.03.10 1 FORMÅL Haugaland HåndballKlubb (HHK)

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Lover for Norsk Lundehund Klubb

Lover for Norsk Lundehund Klubb Lover for Norsk Lundehund Klubb Stiftet 22. november 1962 Siste endringer vedtatt av årsmøtet den 8. juli 2016. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 19. oktober 2016. Kapittel 1: Innledende bestemmelser

Detaljer

VEDTEKTER FOR KYSTLINJEN VANN & AVLØP SAMVIRKE

VEDTEKTER FOR KYSTLINJEN VANN & AVLØP SAMVIRKE VEDTEKTER FOR KYSTLINJEN VANN & AVLØP SAMVIRKE 1 Foretakets navn Samvirkeforetakets navn er Kystlinjen Vann & Avløp SA 2 Forretningskontor Foretaket har sitt forretningskontor i Vestby kommune. 3 Formål

Detaljer

Klubblov Bodø Golfklubb

Klubblov Bodø Golfklubb Klubblov Bodø Golfklubb Paragrafer 1 Formål og navn Klubbens navn er Bodø Golfklubb. Formålet er å drive golfidrett organisert i Norges Idrettsforbund knyttet til Bodø Golfklubb og banen klubben disponerer.

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

LOV FOR... 26.11.2010 2-2). 1 FORMÅL

LOV FOR... 26.11.2010 2-2). 1 FORMÅL LOV FOR... Lov for Villingur Islandshestforening (tidl Forsand fjellhestforening) stiftet den.26/2-2001. med senere endringer senest av. 26.11.2010 Godkjent av idrettsstyret den...ja...(jfr. NIF's lov

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E Klubbens vedtekter V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige

Detaljer

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Foreslått vedtatt av generalforsamlingen 19. april 2012 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Navn og forretningskontor Selskapets navn er Gjensidige Forsikring ASA. Selskapet

Detaljer

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø.

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø. Vedtekter Førre Båt Forening. FBF. I Navn og formål. 1 Foreningens navn er Førre Båt Forening. FBF er tilsluttet KNBF. 2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Rond o-lag s lover Formål Organisatorisk tilknytning Medlemmer Stemmerett og valgbarhet 15 år Kontingent Tillitsvalgtes godtgjørelse

Rond o-lag s lover Formål Organisatorisk tilknytning Medlemmer Stemmerett og valgbarhet 15 år Kontingent Tillitsvalgtes godtgjørelse Rond o-lag s lover 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund. 2 Organisatorisk tilknytning Laget

Detaljer

Saksliste til generalforsamling Drammen Travbane AS

Saksliste til generalforsamling Drammen Travbane AS Til aksjonærer revisor medlemmer av valgkomiteen Observatører inviteres: - styremedlemmer Buskerud Travforbund - styremedlemmer Buskerud Trav Holding - styremedlemmer Buskerud Trav Eiendom Saksliste til

Detaljer

Vedtekter for Rygge Pistolklubb

Vedtekter for Rygge Pistolklubb Vedtekter for Rygge Pistolklubb Vedtatt av årsmøtet den 19. mars 2011 1 Formål Rygge Pistolklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Rygge Pistolklubbs formål er å drive

Detaljer

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring.

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. VEDTEKTER for VEITEKNISK INSTITUTT 1 Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. Formål og arbeidsoppgaver VI skal være et kompetansesenter for FoU, kvalitetskontroll og dokumentasjon av

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland:

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: . Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: 1 VEDTEKTENS PUNKT OM ÅRSMØTET OG STYRETS GJØREMÅL Forslag til endring legges fram for årsmøtet

Detaljer

Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den

Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å

Detaljer

Lover for Norsk Myndeklubb, stiftet 1946

Lover for Norsk Myndeklubb, stiftet 1946 Lover for Norsk Myndeklubb, stiftet 1946 Sist revidert og godkjent av klubbens generalforsamling 22. mars 2014. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 29.04.2014 Kap. 1 Innledende bestemmelser 1-1

Detaljer

Lover for Indre Østfold Hundeklubb Klubb stiftet 8.mai 1984. Vedtatt av årsmøtet den 26. mars 2014

Lover for Indre Østfold Hundeklubb Klubb stiftet 8.mai 1984. Vedtatt av årsmøtet den 26. mars 2014 Lover for Indre Østfold Hundeklubb Klubb stiftet 8.mai 1984 Vedtatt av årsmøtet den 26. mars 2014 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den... Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1

Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1 Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1 1 Navn selskapsform Virksomhetens navn er Forleggerforeningens servicekontor. Forleggerforeningens servicekontor er en forening

Detaljer

VEDTEKTER. Øvre Gleinåsen Vel

VEDTEKTER. Øvre Gleinåsen Vel VEDTEKTER for Øvre Gleinåsen Vel Stiftet 22. juni 1976 Endringer: 3 endret etter vedtak generalforsamling 28.02.1978 9 endret etter vedtak generalforsamling 31.03.1981 9, 3.avsnitt endret etter vedtak

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6 Vedtekter for Os IL. Bakgrunn for vedtektene: Fensal idrettslag ble stifta 15. januar 1899. Idrettslaget Nor ble stifta 22. januar 1899. 20. januar 1901 gikk laga sammen til Idrettslaget Nor. Nøren Idrætslag

Detaljer

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Kristiansand Orienteringsklubb, stiftet 23.11.1973 Vedtatt 23.11.1973 med senere endringer, senest 14.02.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 04.03.2005 1 Formål Klubbens formål er å drive idrett

Detaljer