Protokoll Tekna Oslo avdelings Generalforsamling 2008 Ingeniørenes Hus, 27. mars kl. 1800

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll Tekna Oslo avdelings Generalforsamling 2008 Ingeniørenes Hus, 27. mars kl. 1800"

Transkript

1 Protokoll Tekna Oslo avdelings Generalforsamling 2008 Ingeniørenes Hus, 27. mars kl Åpning av møtet Oslo avdelings leder, Irene Måsøval, ønsket velkommen. Møtet var annonsert innen gjeldende frister på avdelingens nettside og i Teknisk Ukeblad, samt i avdelingens lokale. Årsrapporten og øvrige generalforsamlingsdokumenter, herunder valgkomiteens innstilling, var tilgjengelig på nettsidene og i trykket form 14 dager før generalforsamlingen. Alle fremmøtte representanter til møtet fikk dokumentene utdelt ved ankomst. Møtet ble erklært som lovlig satt. Til stede ved åpningen av møtet var det 30 stemmeberettigede medlemmer. Irene Måsøval ble valgt til møteleder. To personer ble valgt til å undertegne protokollen: Tor Hofstad Ragnhild B. Skeie 2. Årsberetning Oslo avdelings årsberetning ble gjennomgått av styrets leder Irene Måsøval og hun nevnte blant annet: Styret, varamedlemmer og observatører samt desisorer og revisor ble presentert. Medlemstilgangen i avdelingen er meget positiv, og økte mer enn noen gang tidligere med 827 medlemmer. Netto tilvekst av studenter var også svært høyt: 212 løpet av Avdelingen tiltrekker stadig mang unge til populære opplegg som Karriere og Utvikling, familiesøndag på NTM, Yngres Forum osv. Erik B Olimb har fått Kongens Fortjenestemedalje i gull (applaus!). De nyutnevnte riddere av Den Gyldne Bukk, Harald Arvesen og Finn H. Dethloff ble hedret. To nye faggrupper: Programvareutvikling og Analyse og Beregning. Noen faggrupper/aktiviteter har fått bruke mer penger når andre bruker mindre. Samarbeid med GS er godt. Aktivitetsnivået noe lavere enn i fjor, forbruk noe lavere enn budsjettert, men.. et godt driftsår Takk til ansatte og tillitsvalgte for stor innsats. Kommentarer: det var ingen formelle kommentarer til styrets årsberetning. Vedtak: Årsberetningen for 2007 ble godkjent. 3. Regnskap Regnskap og balanse for Tekna Oslo avdeling H:\dk-oslo\Generalforsamling\Protokoll 2008.doc 1

2 Regnskapstall/noter ble gjennomgått av Irene Måsøval som la spesielt vekt på følgende: Regnskapet er gjort opp med et overskudd på kr For regnskapsperioden har det ikke vært tilskudd/avsetninger fra Ingeniørenes Hus AS. Det er ikke brukt fondsmidler i Egenandel til ulike arrangementer som teaterforestillinger, golfkurs, skitureiser, noen betalte kurs og lignende må fortsette. Kommentarer: Ingen. Revisor Revisor Knut Nyerød leste sin beretning datert Revisor hadde ingen kritiske bemerkninger til regnskapet. Desisor Desisjonsrapport datert ble presentert av desisor Lars Otto Grindheim. (Vedlegg 1) Desisorene hadde overveiende positive bemerkninger til styrets arbeid/avdelingens drift. Det ble stilt spørsmål vedr. en henstilling fra 2007 om IHAS egeneide aksjer, som styreleder besvarte. Desisorene stilte også et spørsmål vedr. kunngjøring av arrangementer som styret redegjorde for. Vedtak: Regnskapet for Tekna Oslo avdeling 2007 godkjennes. Styret meddeles ansvarsfrihet Regnskap og balanse for Ing. Harald Boes Stipendiefond Regnskapstall/noter for Ing. Harald Boes Stipendiefond ble gjennomgått av Irene Måsøval Hensikt med fondet er å dele ut stipendier til faglig studiereiser. kr ,- som avkastning i 2007 er tillagt kapitalen Fondet gir små overskudd, det er ikke vurdert utdeling av stipend i 2007 Revisor Knut Nyerød henviste til sin beretning datert Revisor hadde ingen kritiske bemerkninger til regnskapet. Vedtak: Regnskapet for Ing. Harald Boes Stipendiefond 2007 godkjennes. Styret meddeles ansvarsfrihet. 4. Budsjett 2008 Budsjettet for driftsåret 2008 ble presentert av Irene Måsøval. Hun la spesielt vekt på: - Har basert inntekter på medlemskontingent, sum inntekter kr ,-. - Det er ikke lagt opp til noen økning av kontingenten verken i 2008 eller Det er lagt opp til et merforbruk i 2008 (underskudd) i 2008 på kr ,- Kommentarer: Det er en feil i budsjettoppstillingen på delsummene for foreningspolitisk og medlemsservice. Disse delsummene ble korrigerte uten at dette påvirket budsjettet for noen. Korrigert/endelig budsjett vedlegges (Vedlegg 2) H:\dk-oslo\Generalforsamling\Protokoll 2008.doc 2

3 Vedtak: 1. Budsjett 2008 ble enstemmig vedtatt 2. Medlemskontingent for 2008 opprettholdes på kr. 250,- 3. Medlemskontingent for 2009 opprettholdes på kr. 250,- 5. Lovendringsforslag Einar Madsen presenterte Valgkomiteens to forslag til lovendringer som ble vedtatt på Generalforsamling i 2007 og som iht lovene må bekreftes av denne generalforsamling. 1. Tidspunkt for valg av Representanter til representantskapsmøte ( 12.6.). 2. Endring i bruk av tall og tallord Generalforsamlingen gjorde følgende vedtak: Ad 1: Tidspunkt for valg av Representanter til representantskapsmøte: Følgende endring av Lovene og ble enstemmig vedtatt: Representanter og vararepresentanter til Teknas representantskap. Generalforsamlingen velger representanter og vararepresentanter hvert år. i samme år som Tekna avholder ordinært representantskapsmøte velger representanter og vararepresentanter til Teknas representantskap i et samlet valg. Valgkomiteen lager en felles liste for valget, men angir hvilke kandidater komiteen foreslår som representanter henholdsvis vararepresentanter. Ved avstemmingen skal det avmerkes særskilt for stemmer på representanter til representantskapet, og stemmer på vararepresentanter. Kandidater som ikke blir valgt som representanter vil få alle sine avgitte stemmer tellende i valget på vararepresentanter. Funksjonstiden for medlemmer til Teknas representantskap omfatter representantskapsmøter i samme år som er fra de er valgt og frem til nytt valg er avholdt Varamedlemmer til Teknas representantskap. Antallet fastsettes av avdelingens valgkomite. i samme år som NIF avholder ordinært representantskapsmøte av avdelingens valgkomite. Ny lovtekst vil da bli som følger: Representanter og vararepresentanter til Teknas representantskap. Generalforsamlingen velger representanter og vararepresentanter hvert år. Valgkomiteen lager en felles liste for valget, men angir hvilke kandidater komiteen foreslår som representanter henholdsvis vararepresentanter. Ved avstemmingen skal det avmerkes særskilt for stemmer på representanter til representantskapet, og stemmer på vararepresentanter. Kandidater som ikke blir valgt som representanter vil få alle sine avgitte stemmer tellende i valget på vararepresentanter. Funksjonstiden for medlemmer til Teknas representantskap er fra de er valgt og frem til nytt valg er avholdt Varamedlemmer til Teknas representantskap. Antallet fastsettes av avdelingens valgkomite Vedtak: Lovendringen ble endelig vedtatt. Ad. 2: Endring i bruk av tall og tallord Følgende forslaget ble enstemmig vedtatt: H:\dk-oslo\Generalforsamling\Protokoll 2008.doc 3

4 Alle tall mindre enn 11, som i lovtekstene er skrevet med tall, endres til tallord. Vedtak: Denne grammatikalske endring av lovtekstene ble endelig vedtatt. Komplett lovtekst med vedtatte endringsforslag vedlegges protokollen. (Vedlegg 3) 6. Valg Valgkomiteens leder, Einar Madsen, gjennomgikk komiteens innstilling. Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt, slik: Styret: Leder velges for ett år: Irene Måsøval gjenvalg Nestleder velges for ett år: Bjørn Bakka gjenvalg Styremedlem gjenstår for ett år: 1) Kjersti Thuesen gjenstår 2) Vegar Imsland gjenstår Styremedlem: velges for to år 1) Trond Haider ny Varamedlemmer velges for ett år 1) Ragnhild Bieltvedt Skeie gjenvalg 2) Olav Ligaarden gjenvalg 3) Ramnath Ambathy ny Revisor: Revisor for ett år: BDO Noraudit Oslo DA v/knut Nyerrød Desisorer: To desisorer for ett år: Lars Otto Grindheim gjenvalg Arne Ellevog ny En varadesisor for ett år:1. Per Kirkesæther ny Avdelingens valgkomité: Etter forslag fra styret ble følgende kandidater valgt: Einar Madsen gjenvalg Berit Kvæven gjenvalg Ett varamedlem for ett år:1. Lars Otto Grindheim ny Medlemmer og varamedlemmer til Teknas Representantskap Generalforsamlingen skal iht valgreglene velge det antall representanter til r-møtet som medlemstallene tilsier ved årsskifte det år r-møtet avholdes. Valgkomiteen innstilte på 30 representanter. Representantene ble valgt for hhv to og ett år frem til neste valg (ref. lovendring) H:\dk-oslo\Generalforsamling\Protokoll 2008.doc 4

5 25 Representanter valgt for 2 år 23 Vararepresentanter valgt for 1 år 1 Måsøval Irene 1 Bostad Birger 2 Bakka Bjørn 2 Meisingset Kristian 3 Haider Trond 3 Samseth Jon 4 Imsland Vegar 4 Stormoen Halvor 5 Thuesen Kjersti 5 Flaate Kaare 6 Ligaarden Olav 6 Nygård Bjørn 7 Skeie Ragnhild B. 7 Risvik Ingvild 8 Ambathy Ramnath 8 Ruud Anette 9 Kvæven Berit 9 Steinor Roger 10 Madsen Einar 10 Hugo Carl Johan 11 Arnesen Svein O 11 Fotland Arwe 12 Holten Jonas Båfjord 12 Forsth Leif-Runar 13 Steffensen Svein-Inge 13 Bjørnsen Bjørn 14 Kvam Anders 14 Eikeri Oddvar 15 Grindheim Lars Otto 15 Engdal Olav 16 Dragsten Øyvind 16 Stavik Evy 17 Ellevog Arne 17 Svendsen John S 18 Havig Sverre 18 Dalan Dag Tellef 19 Kristiansen Thoril 19 Haugsdal Erling 20 Frøisland Espen 20 Rahman Rakib 21 Birkeland Anne Katrine 21 Sageng Christian 22 Kirkesæther Per 22 Dahl Trygve 23 Olimb Erik B 23 Strøm Roger 24 Hofstad Tor 25 Ligaarden Ingeborg 5 Representanter valgt for 1 år 26 Ekanger Lise 27 Lunde Birgitte 28 Tømmeraas Nils Chr. 29 Stuen Johnny 30 Stavik Bjørge H:\dk-oslo\Generalforsamling\Protokoll 2008.doc 5

6 7. Særskilte saker meldt iht Oslo avdelings lover og vedtekter Ingeniørenes Hus/IHAS: Nestleder Bjørn Olav Bakka informerte om styrets arbeid med de strategiske anbefalinger for Ingeniørenes Hus/IHAS og bakgrunn for eierforhold og organisering. Han inviterte til synspunkter på følgende alternativer: - selge til høyest mulig pris - selge til tekna uansett pris - kompaniskap med Tekna - pusse opp - justeringer på dagens situasjon - selge til ekstern Mange fremmøtte hadde innlegg. Notater fra disse er stikkordsmessig gjengitt i eget vedlegg. Dette vedlegg inngår ikke som en offisiell del av protokollen. (Vedlegg 3) Bjørn Bakka avsluttet debatten og takket for gode innspill som styret vil ta hensyn til i sitt videre arbeid. Notatene vil bli benyttet som et utgangspunkt for videre kommunikasjon med medlemmene om denne saken. Kommentarer: Flere medlemmer uttrykte anerkjennelse for styrets håndtering av saken så langt, men henstillingen til styret fra 2007 om å legge opp til en åpen prosess videre, ble gjentatt. 8. Orientering om Ingeniørenes Hus AS (denne saken ble behandlet før sak 7) Styreleder Per Chr. Quale i IHAS ga en orientering om status for driften av Ingeniørenes Hus. Styret har bestått av Per Chr. Quale (leder), Bjørn Agner og Svein Arnesen. I tillegg er Bjørn Bakka valgt inn fom. årets generalforsamling. Orienteringen innholdt følgende hovedpunkter: har vært et godt år: fullt utleid og resultat kr. 2,6 mill. - budsjett 2008: litt høyere driftskostnader, budsjettert resultat kr. 2,3 mill - konkursen hos leietaker World Travellers - styret har i stor grad sluttet seg til konklusjonene i prosjektrapporten og for egen del konkludert med at TOA bør selge eller investere - ut fra en bedriftsøkonomisk vurdering er avkastningen altfor lav ift. verdien - dette er en viktig beslutning som det haster med å fatte, ref. marked og standard på huset Sak nr. 7 ble behandlet etter sak 8. Møtet ble avsluttet ved at Irene Måsøval inviterte alle fremmøtte til ost og vin i Klubben. Hun takket avtroppende styremedlem Espen Frøisland og varamedlem Ingegerd Rustad med gave og blomster. Begge har en lang og aktiv innsats for foreningen. Hun rettet også en takk til valgkomite, desisorer og øvrige styremedlemmer samt til de fremmøtte for alle bidrag, og til aktive medlemmer og tillitsvalgte generelt. Terje Hassel referent Oslo, 31. mars 2008 Tor Hofstad Ragnhild Bieltvedt Skeie H:\dk-oslo\Generalforsamling\Protokoll 2008.doc 6

7 Vedlegg: Vedlegg 1: Desisorrapport datert Vedlegg 2: Budsjett 2008, korrigert/endelig Vedlegg 3: Komplett lovtekst med vedtatte endringsforslag, à jour pr Vedlegg 4: Notater fra meningsutveksling vedr. Ingeniørenes Hus/IHAS H:\dk-oslo\Generalforsamling\Protokoll 2008.doc 7

Innholdsfortegnelse:

Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse: 1. Innkalling til Generalforsamling 2012... 4 2. Årsberetning for 2011, Tekna Oslo avdeling... 5 - Oslo avdelings styre 2011... 8 - Representanter til Teknas Representantskap... 9

Detaljer

Tekna Oslo Avdeling Generalforsamlingen 2015 Årsrapport 2014. tekna.no

Tekna Oslo Avdeling Generalforsamlingen 2015 Årsrapport 2014. tekna.no Tekna Oslo Avdeling Generalforsamlingen 2015 Årsrapport 2014 tekna.no Mars 2015 Innhold 1. Innkalling til Generalforsamling 2015... 3 Dagsorden... 3 2. Årsberetning for 2014, Tekna Oslo avdeling... 4

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Tekna Oslo avdeling

Ekstraordinær generalforsamling Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Tekna Oslo avdeling Ekstraordinær generalforsamling Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Tekna Oslo avdeling Tirsdag 28. februar 2012 kl 1800 i Ingeniørenes Hus Kronprinsensgate 17, Oslo En gruppe

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Tekna Oslo avdeling

Ekstraordinær generalforsamling Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Tekna Oslo avdeling Ekstraordinær generalforsamling Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Tekna Oslo avdeling Tirsdag 28. februar 2012 kl 1800 i Ingeniørenes Hus Kronprinsensgate 17, Oslo En gruppe

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling nr 2. Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Tekna Oslo avdeling

Ekstraordinær generalforsamling nr 2. Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Tekna Oslo avdeling Ekstraordinær generalforsamling nr 2. Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Tekna Oslo avdeling Mandag 17. oktober 2011 kl 1800 i Ingeniørenes Hus 2. gangs behandling På generalforsamling

Detaljer

SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE PROTOKOLL ORDINÆRT SAMEIERMØTE

SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE PROTOKOLL ORDINÆRT SAMEIERMØTE SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE PROTOKOLL ORDINÆRT SAMEIERMØTE År 2004 den 23. mars kl. 19.00, ble ordinært sameiermøte avholdt i Veitvet Eldresenter. Det møtte i alt 51 sameiere, og 15 var representert ved fullmakt.

Detaljer

Årsmøte for Tekna Nedre Glomma avdeling 27. februar 2015. Odd Fellow Fredrikstad

Årsmøte for Tekna Nedre Glomma avdeling 27. februar 2015. Odd Fellow Fredrikstad Årsmøte for Tekna Nedre Glomma avdeling 27. februar 2015 Odd Fellow Fredrikstad Årsmøte 2015 i Tekna Nedre Glomma avdeling Tid: Fredag 27. februar 2015, kl. 19.00 Sted: Odd Fellow Fredrikstad, Stabburveien

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORSVARETS SENIORFORBUNDS 16. LANDSMØTE AVHOLDT 13. 15. MAI 2013 PÅ RICA HOTELL HAMAR.

PROTOKOLL FRA FORSVARETS SENIORFORBUNDS 16. LANDSMØTE AVHOLDT 13. 15. MAI 2013 PÅ RICA HOTELL HAMAR. PROTOKOLL FRA FORSVARETS SENIORFORBUNDS 16. LANDSMØTE AVHOLDT 13. 15. MAI 2013 PÅ RICA HOTELL HAMAR. ÅPNING Leder for Forsvarets seniorforbund (FSF), Arild Kristensen, åpnet landsmøtet (LM) med å ønske

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

Saksliste til generalforsamling Drammen Travbane AS

Saksliste til generalforsamling Drammen Travbane AS Til aksjonærer revisor medlemmer av valgkomiteen Observatører inviteres: - styremedlemmer Buskerud Travforbund - styremedlemmer Buskerud Trav Holding - styremedlemmer Buskerud Trav Eiendom Saksliste til

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2014 I BORGEN VEL 25.2.2015 PÅ BORGEN IL s KLUBBHUS

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2014 I BORGEN VEL 25.2.2015 PÅ BORGEN IL s KLUBBHUS PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2014 I BORGEN VEL 25.2.2015 PÅ BORGEN IL s KLUBBHUS Sak 1 Åpning Leder ønsket 22 medlemmer velkommen til årsmøtet, dette inkl. styret i vellet. Årsmøtet gjennomførte en kort presentasjon

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim.

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Protokoll årsmøte Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 11 stemmeberettigede til

Detaljer

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Til: Tekna Oslo avdelings generalforsamling 28.2.2012. Tekna Oslo avdelings styre. Dato: 13.2.2012

Til: Tekna Oslo avdelings generalforsamling 28.2.2012. Tekna Oslo avdelings styre. Dato: 13.2.2012 Til: Tekna Oslo avdelings generalforsamling 28.2.2012 Fra: Tekna Oslo avdelings styre Dato: 13.2.2012 Sak: Redegjørelse for salget av aksjer i Ingeniørenes Hus 1. Innledning og bakgrunn Etter å ha behandlet

Detaljer

NMCUs årsmøte 2015 REFERAT. Tid: Lørdag 5. september 2015, k.l 13:00 Sted: Horten Næringspark hotell og vandrerhjem, Horten i Vestfold

NMCUs årsmøte 2015 REFERAT. Tid: Lørdag 5. september 2015, k.l 13:00 Sted: Horten Næringspark hotell og vandrerhjem, Horten i Vestfold NMCUs årsmøte 2015 REFERAT Tid: Lørdag 5. september 2015, k.l 13:00 Sted: Horten Næringspark hotell og vandrerhjem, Horten i Vestfold Tilstede: Hans Vestre, Ann-Mari Klokkerud, Tommy Kragseth Hansen, Frode

Detaljer

HOLUMSKOG VELFORENING

HOLUMSKOG VELFORENING HOLUMSKOG VELFORENING Side: 1 av 5 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING Referent: Møteleder: Møtetid, - sted: Tilstede: Mariann Våge Ruud Onsdag 18. april 2012, Grendehuset 7 stemmeberettige 1/12 Godkjenning

Detaljer

Generalforsamling 22. mars 2014

Generalforsamling 22. mars 2014 Generalforsamling 22. mars 2014 Norsk Veteranvogn Klubbs lokaler Kjelsåsveien 145,0491 Oslo Innhold. Innkalling og sakliste Årsberetning Regnskap med revisjonsberetning Arbeidsplan (foreløpig) Rammebudsjett

Detaljer

Referat fra generalforsamling Norsk retrieverklubb søndag 18. april 2010 på Comfort Hotel RunWay, Gardermoen

Referat fra generalforsamling Norsk retrieverklubb søndag 18. april 2010 på Comfort Hotel RunWay, Gardermoen Referat fra generalforsamling Norsk retrieverklubb søndag 18. april 2010 på Comfort Hotel RunWay, Gardermoen 1 Åpning. Torstein Rudi ønsket velkommen. På grunn av aske etter vulkanutbrudd på Island ble

Detaljer

PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2003

PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2003 PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2003 Scandic Hotel, Arendal Denne protokoll må leses i sammenheng med Årsberetning og revidert regnskap for 2001, 2002 og sakspapirene til Tinget 2003. Tinget åpnet lørdag kl.

Detaljer

Protokoll. for Lions Norges Riksmøte 2012 i Kristiansand. Gode venner som hjelper andre

Protokoll. for Lions Norges Riksmøte 2012 i Kristiansand. Gode venner som hjelper andre Protokoll for Lions Norges Riksmøte 2012 i Kristiansand Protokoll fra Riksmøte 2012 i Kristiansand 1 Åpning DAGSORDEN 1.1 MØTET BLE ÅPNET av guvernørrådsleder (GRL) Hilde Straumsheim. 1.2 LIONS ETISKE

Detaljer

PROTOKOLL FRA LANDSMØTE I LMK 2006

PROTOKOLL FRA LANDSMØTE I LMK 2006 PROTOKOLL FRA LANDSMØTE I LMK 2006 Møtet ble avholdt lørdag 4. mars 2004, kl. 09.00-16.00, på Rica Oslo Hotell, Oslo. Tilstede var: Fra medlemsklubbene: Agder Motorhistoriske Klubb AMK Bernt Erik Olsen

Detaljer

Utkast fra Lovkomiteen i FKF revidert 07042011

Utkast fra Lovkomiteen i FKF revidert 07042011 Utkast fra Lovkomiteen i FKF revidert 07042011 Vedtekter for Fuglehundklubbenes Forbund Vedtatt på Representantskapsmøte i Fuglehundklubbenes Forbund XXXX. Sist endret av Fuglehundtinget den xxxx FKF ble

Detaljer

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2008

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2008 INNHOLD D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2008 Presidenten har ordet: Gode diskusjoner og framtidsrettede beslutninger.............. 2 Saksliste...............................................................

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling 2012

Innkalling til Generalforsamling 2012 Innkalling til Generalforsamling 2012 I henhold til 12 Innkalles herved alle til generalforsamling Sted: Norsk Kennel Klubb lokaler Niels Hansens vei 28 Bryn 0667 Oslo Dato: Søndag 22. april 2012 KL: 13.00

Detaljer

ÅRSMØTE 2012. Brannfaglig Fellesorganisasjon. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter

ÅRSMØTE 2012. Brannfaglig Fellesorganisasjon. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Brannfaglig Fellesorganisasjon ÅRSMØTE 2012 Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Se innkalling til miniseminar m.v. på www.bfobrann.no Årsmøte i Brannfaglig Fellesorganisasjon BFO

Detaljer

Brannfaglig Fellesorganisasjon ÅRSMØTE 2008. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter

Brannfaglig Fellesorganisasjon ÅRSMØTE 2008. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Brannfaglig Fellesorganisasjon ÅRSMØTE 2008 Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Årsmøte i Brannfaglig Fellesorganisasjon BFO Brann Innkalling Det innkalles til årsmøte i BFO Brann

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

Bodø Kulturhus, Lillesalen; fredag 30.oktober kl. 1530-1715 (25 medlemmer tilstede)

Bodø Kulturhus, Lillesalen; fredag 30.oktober kl. 1530-1715 (25 medlemmer tilstede) Nordland Tannlegeforening GENERALFORSAMLING 2009 Nordland Tannlegeforenings Generalforsamling i Bodø Kulturhus, Lillesalen; fredag 30.oktober kl. 1530-1715 (25 medlemmer tilstede) Dagsorden: 1. Godkjenning

Detaljer