Veien til golf Veiledning for klubbene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veien til golf Veiledning for klubbene"

Transkript

1 Veien til golf Veiledning for klubbene

2

3 Veien til Golf Bestemmelser, retningslinjer og veiledning for nybegynneropplæring i Norge fra Innledning side 2 2. Visjon, verdigrunnlag, mål og virkemidler side 3 3. Bestemmelser side 4 4. Forutsetninger side 6 5. Veiledning og retningslinjer for klubbene a) Planlegging og forberedelser side 7 b) Gjennomføring side 16 c) Ivaretakelse. Tilbud om oppfølging og veien videre side Vedlegg 1. Treningskortet side Golfvett, regler og spilleformer side Klubbhandicap side Kursbevis side Kursevaluering side a Kursplan - et eksempel, 6 dager side 34 b Kursplan - et eksempel, 18 timer på hverdager side 35 c Kursplan - et eksempel, 16 timer på helger side Tiltaksplan side 41 Veien til Golf bestemmelser, retningslinjer og veiledning fra 2012

4 1. Innledning På bakgrunn av resultater og erfaringer med pilotprosjektet for nybegynneropplæring , besluttet NGFs styre den 28. oktober 2009 å innføre nye bestemmelser og retningslinjer for nybegynneropplæringen fra og med januar Målet er å gi nye spillere en mest mulig praktisk og positiv tilnærming til golfen gjennom å formidle mest mulig glede, oppmuntring og motivasjon. På den måten håper vi at flere fortsetter og færre slutter med golfen. NGF har laget bestemmelser og retningslinjer for planlegging, gjennomføring og oppfølging, mens klubbene har forholdsvis frie hender til å utforme sine kurs innenfor rammeverket. Mye av opplæringen skal nå foregå ute på banen slik at praksis og teori integreres på en naturlig måte. Filosofien er å komme raskt i gang, oppleve golfspillet i praksis for dermed å la seg inspirere til å trene videre. Målet er å bli trygg i golf- og klubbmiljøet, på treningsområdene og på banen. For å få til dette, må klubben ha en plan for det vi heretter kaller oppfølging og ivaretakelse. God planlegging er nøkkelen til suksess! Sett i gang og lykke til med Veien til Golf! Oslo, 31. januar 2012 Norges Golfforbund Forsidebilde: Mats Prestegård 2

5 2. Visjon, verdigrunnlag, mål og virkemidler NGFs visjon: NGFs verdigrunnlag: NGFs hovedmål: Mål for VTG: Virkemidler: Golf - en idrett for alle Offensiv - ærlig - inkluderende Flere og bedre golfspillere i sunne klubber! Få flere til å begynne. Få flere til å melde seg inn i klubben. Få flere til å utvikle seg som golfspillere. Rekruttering Opplæring Ivaretakelse Utvikling Klubben bør tilby et godt miljø. et godt opplæringsprogram. god oppfølging. Spilleren bør få mulighet til å oppleve glede og mestring. trivsel og tilhørighet.. For å få til dette trenger vi engasjerte ledere og trenere. opplæring med mye trening, spill og glede. Å lære gjennom å oppleve. målrettet trening bruk av NGFs treningskort og NXT LVL. ivaretakelse og oppfølging gjennom sesongen - sosialt og sportslig. 3

6 3. Bestemmelser for nybegynneropplæring i Norge fra 2012 Sist revidert ved vedtak i NGFs styre Målet er å komme i gang! Nybegynnerkurset skal skape et positivt førsteinntrykk og bidra til å gjøre golfidretten attraktiv for nye spillere. Opplæringen Veien til Golf skal sikre at nybegynneren uten fare for seg selv eller andre får størst mulig utbytte og glede av sin idrett. Nye spillere skal ha et minimum av kunnskap og ferdighet. Sikkerhet, hensyn, banepleie og effektivt spill skal prioriteres i opplæringen. Golfklubben er bestemmende myndighet for den sportslige aktiviteten (ref. NIFs lov 13 1 om idrettens frie stilling). Klubbens styre har således ansvaret for all sportslig aktivitet, men kan delegere praktiseringen av Veien til Golf-ordningen og bruken av handicapsystemet til en eller flere komiteer eller personer. Dette gjelder også klubb med KMT status (klubb med treningsanlegg). Ansvarlige komiteer/personer skal være oppnevnt av klubbens styre, eventuelt valgt på klubbens årsmøte, og rapporteres til NGF gjennom idrettsregistreringen. Kurset - Et VTG nybegynnerkurs på minimum 12 klokketimer, gjerne mer, er obligatorisk for alle nye spillere. Minimum ¾ av kurstiden skal gjennomføres som praksis på et utendørs golfanlegg. Krav til 75% nærvær. - Alle moment på Treningskortet skal gjennomgås og øves på i løpet av kurset; golfteknikk, sikkerhet, spilletempo med LOB-modellen, golfvett, regler, spilleformer og spill på banen. - Materiell fra NGF skal benyttes og deles ut til odel og eie; kursheftet Veien til Golf, Treningskortet og Golf i tegninger og bobler 2, en illustrert utgave av golfreglene. For barn til og med 12 år skal NGFs aktivitetshefte brukes, gjerne også materiellet til Barn & Golf med Golfmerket. - Det er ingen obligatoriske prøver, hverken teoretiske eller praktiske. - For godkjenning kreves at alle punktene på Treningskortet er gjennomført og trent på og at deltageren har vært til stede min. 75% av kurstiden. Akseptabelt spilletempo på banen og kjennskap til det viktigste om sikkerhet og golfvett er et ufravikelig krav. - Etter avsluttet og godkjent VTG-kurs tildeles spilleren NGFs kursbevis og ved innmelding i golfklubb klubbhandicap Klubben skal registrere alle personer som godkjennes og oppbevare oversikten i minimum 2 år. - Klubb uten egen trener skal sørge for at nye spillere likevel får tilbud om kvalifisert opplæring. 4

7 Klubben - Klubben skal delta med minst 2 personer på NGFs kurs for Veien til Golf-ansvarlige, fortrinnsvis VTG-ansvarlig og den treneren som skal forestå mesteparten av opplæringen. NB: Minst en deltager må representere klubben. Ref. NIFs lov 13-1 om idrettens frie stilling og klubbens ansvar for all aktivitet. - Det er en forutsetning at klubben kan vise til samspill og en klar rolle- og ansvarsfordeling mellom de ulike aktørene; klubbens styre, VTG ansvarlig, trener, daglig leder, greenkeeper og baneselskap. - Det må legges til rette på anlegget slik at øvelsene på Treningskortet kan gjennomføres. Det gjelder både den tekniske treningen og banespillet. - ALLE deltagere skal få tilbud om oppfølging etter avsluttet VTG-kurs og så lenge vedkommende selv ønsker det. Det kan være tilbud om mer teknisk trening, spill på bane med fadder, mulighet for å trene videre med en spesiell gruppe (eks. barn, juniorer, damer, herrer), mer trening i golfvett og golfregler, enkle konkurranser osv. - Golfsentrene Teknikktrening på et innendørs golfsenter er en god måte å komme i gang på og å utvikle seg på. Det kan gjerne brukes som supplement til det ordinære VTG-kurset. Jo bedre teknikk, dess større og raskere glede av spillet. Trening innendørs på et golfsenter er således et godt supplement, men det kan ikke erstatte et Veien til Golf-kurs som til minimum ¾ skal gjennomføres som praksis på et utendørs golfanlegg. 5

8 4. Forutsetninger Forutsetninger for at en klubb skal ha rett til å utstede Golfkortet og arrangere Veien til Golf-kurs med tildeling av klubbhandicap Klubben skal være medlem av Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) og Norges Golfforbund (NGF). 1.2 For å få utstede Golfkortet i egen regi, skal klubben ha en slopet bane (min. 6 hull) eller ha NGF-godkjent samarbeidsavtale med baneeier (person eller selskap) om bruk av slik bane. Banen skal være åpen for alminnelig spill. Klubber med status som klubb med treningsanlegg må, for å få utstedt kort til sine medlemmer, inngå samarbeid med godkjent baneklubb. 1.3 Kun golfklubber som er medlem av NGF og har status som klubb med bane (min. 6 hull slopet bane) eller status som klubb med treningsanlegg (KMT) kan arrangere offisielt Veien til Golf-kurs og tildele spilleren klubbhandicap 54 etter godkjent gjennomføring. 1.4 Klubbens styre er ansvarlig for håndteringen av Veien til Golf-ordningen og bruken av handicapsystemet, også i samarbeidende klubb. 1.5 Minst to personer som er ansvarlige for nybegynneropplæringen i klubben skal ha gjennomgått NGFs kurs for Veien til Golf ansvarlige og til enhver tid være oppdatert på gjeldende bestemmelser. Den ene bør være ansvarlig trener. 1.6 Klubb kan samarbeide med golfsenter om trening og opplæring. Det er klubbens ansvar å påse at undervisningen foregår i henhold til gjeldende bestemmelser. All bestilling av materiell og fakturering skal gå gjennom den klubben som står ansvarlig for undervisningen. 1.7 Opplæring og godkjenning av Veien til Golf-kurs skal gjennomføres i henhold til NGFs bestemmelser og retningslinjer. 1.8 Klubben skal ha betalt forfalte kontingenter og avgifter til NGF. 1.9 Klubben skal ha levert de påkrevde rapporter til NIF og NGF (bl.a. idrettsregistreringen) Klubb kan utstede Golfkortet bare til spillere som har betalt sin kontingent for inneværende år og som har klubben som sin hjemmeklubb. Kort kan også utstedes til spillere i klubb med status klubb med treningsanlegg, når samarbeidsavtale med baneklubb er godkjent av NGF Brudd på bestemmelser og intensjoner for Veien til Golf -opplæring vil bli behandlet etter Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner og straffebestemmelser i norsk idrett (NIFs lov kapittel 11). 6

9 5. Veiledning og retningslinjer for klubbene a) Planlegging og forberedelser b) Gjennomføring c) Ivaretakelse. Tilbud om oppfølging og veien videre 5 a Planlegging og forberedelser Mål- og handlingsplan Oppgaver, roller og ansvar Markedsføring og rekruttering av nye spillere / Bruk av anlegget Opplæring av ressurspersoner Kursprogram med plan for instruksjon, trening og spill Kursmateriell Prissetting og forsikring Registrering Spillerens første møte med golfklubben Oppfølging og ivaretakelse Evaluering Har klubben en mål- og handlingsplan? Utgangspunktet for all rekruttering og opplæring er at klubben har et mål og en handlingsplan for virksomheten generelt og for nybegynneropplæringen spesielt. En mål- og handlingsplan bør innholde: Tydelige og felles mål som er forankret i alle ledd i klubben. Husk at mål skal kunne måles! Tydelig kursopplegg basert på Treningskortet. Permanent merking av anlegget for å kunne gjennomføre målrettet trening. Plan for oppfølging og ivaretakelse av spillerne. Tydelig ansvarsdeling mellom trener, VTG-ansvarlig, greenkeeper, Trener 1 ressurser, aktivitetsledere og faddere. Tydelig økonomi inkludert trener, anlegg, ressurspersoner, materiell osv. SMARTE GREP: Planlegging gjøres best med alle involverte parter samlet. Ta i bruk brosjyren Flere og bedre golfspillere, en sjekkliste for planlegging og evaluering av VTG. For å få i gang en god diskusjon, er det vel verdt å avsette noen minutter i starten til å se gjennom brosjyren, slik at alle som deltar får satt i gang tankeprosessen. Etter at ideer er blitt diskutert, blir det gruppens oppgave å prioritere og fordele oppgaver, samt å ta ansvar for at målene nås. 7

10 Har klubben klarhet i oppgaver, roller og ansvar? (vedlegg 7) Klubben skal delta med minst 2 personer på NGFs kurs for Veien til Golf ansvarlige, fortrinnsvis VTG-ansvarlig og den treneren som skal gjennomføre mesteparten av opplæringen. Hensikten er at de ansvarlige for opplæringen skal få innsikt i og forståelse for tankegangen av VTG-opplegget. Klubb uten egen trener skal sørge for at medlemmene får tilbud om kvalifisert opplæring. Klubben bør ha en person som har hovedansvaret for nybegynneropplæringen sammen med treneren og ytterligere noen nøkkelpersoner. I tillegg vil det trenges et antall frivillige som kan bistå i opplæringen og ikke minst oppfølgingen Trener 1 ressurser, aktivitetsledere og faddere. Treneren har en viktig rolle spesielt når det gjelder opplæring i golfteknikk. Treneren bør også bistå i opplæringen av de frivillige. Personer som skal veilede nybegynnere, bør selv ha minimum etablert handicap. Det er trenerens og øvrige ressurspersoners evne til å formidle trivsel, glede, kunnskap og ferdighet som blir avgjørende for hva slags golfspillere og hva slags utvikling, golfkultur og glede vi skal ha i fremtidens golf-norge. Det er viktig at klubben har kontroll på det som skal skje, og at alle relevante personer blir involvert. Har klubben en plan for markedsføring og rekruttering? Det er naturlig at både trener, greenkeeper, daglig leder og nybegynneransvarlig sammen utarbeider en plan for rekruttering og gjennomføring. Det er fornuftig å tenke igjennom hvilke målgrupper klubben ønsker å rekruttere og hvilke ressurser man har for å ta vare på de ulike målgruppene. Vi vet at de aller fleste rekrutteres gjennom familie, venner og kjente. Det kan være et godt utgangspunkt. Hvorfor ikke starte en organisert vervekampanje gjennom å aktivisere klubbens medlemmer og tilby en gratis introduksjonsdag for nye spillere? I 2011 innledet NGF en sentral markedsføringskampanje i massemedia der fokus ligger på temaet jo mere vi er sammen. Det å ta en markedsposisjon tar lang tid vi er fortsatt i en innledende fase. Vi fortsetter derfor satsingen på sammen sentralt og lokalt. Gjør noe sammen spill golf er vårt svar på tidsklemma. Fokus i 2012 blir å jobbe med rekruttering av nye medlemmer gjennom eksisterende medlemmer. Påvirkning fra venner og familie er den sterkeste kraften. Markedsføringen har et kortsiktig og et langsiktig mål. Svært mange er positive til å begynne, men har manglet den siste lille motivasjonen for å komme i gang. Disse må dyttes litt på og skal på kurs i Den største gruppen er imidlertid alle de som ikke ser på seg selv som golfere. Dette er en stor gruppe som ikke plutselig begynner med golf på grunn av at de ser noen få annonser. Mange vil ha fordommer mot golf som ikke endrer seg over natten, og mot denne gruppen er det ekstremt viktig å gjenta og befeste oss som en sammen idrett. NGF vil oppfordre alle klubber til å koordinere lokale tiltak opp mot den sentrale kampanjen. Sammen kan vi oppnå langt bedre resultater enn summen av løsrevne 8

11 initiativ. Følg med på NGFs nettsider hvor vi vil orientere klubbene om de tiltak vi iverksetter. Alle klubber vil få tilgang til markedsmateriell fra NGF til selvkostpris. Brosjyrer og plakater kan kjøpes fra NGF (ferdig trykket) eller man kan trykke opp lokalt. Materiellet gir rom for alle varianter. Det er lagt opp til lokal tilpasning hvor klubben kan tilføye lokal informasjon. I tillegg til dette vil vi trykke på med annonser i avis, radio, DM, nett, ukeblader, mail, sms og sosiale medier. BESTE PRAKSIS: På Hurum Golfklubb delte medlemmene opp nærområdet seg imellom og delte ut brosjyrer i postkasser og la frem plakater i matbutikker og forskjellige offentlige rom. Med enkle grep ble golfen gjort synlig i lokalmiljøet. Noen tips for rekruttering: Ta i bruk det profileringsmateriell som NGF har utarbeidet. Sørg for korrekt informasjon på golfens felles nettside: / Vær bevisst på hvilken målgruppe klubben ønsker å rekruttere og legg til rette etter det. Få tak i barna så kommer foreldrene! Få tak i kvinnene, så kommer mann og barn! Familiepakker. Ett av golfens fortrinn er at idretten kan utøves av alle generasjoner sammen. Vervingspremie til klubbmedlemmer. Bruk evt. kjendiser i klubben som rollemodeller og trekkplaster. Ryktet om gode kurs, godt miljø og god oppfølging vil bidra til rekruttering. Når man rekrutterer barn og unge, er det ekstra viktig å ha ressurspersoner til å ta seg av disse. Vær også oppmerksom på at NGF har laget mye anvendelig materiell spesielt beregnet på de yngste, blant annet Golfmerket, aktivitetshefte og filmer. 9

12 Hvordan er anlegget tenkt å brukes? Opplæringsprogrammet og Treningskortet tar utgangspunkt i en trinnvis utvikling med målrettet trening. Permanent oppmerking vil gjøre det enklere både for den enkelte spilleren og for grupper å komme i gang med treningen. Rangen kan med enkle grep gjøres klar for at spilleren kan øve på utslag, de lange presisjonsslagene og deler av nærspillsøvelsene. Klubben må vurdere oppmerking av rangen. Blir det gjort, kan alle spillere, uansett nivå, trene med glede og kvalitet fra VTG til kort 6 i NXT LVL. Treningskortet er spesielt tilpasset nybegynneren. Spilleren skal i løpet av VTGkurset lære hvordan vi trener på de ulike øvelsene. Treningsområdene må merkes opp slik at øvelsene på Treningskortet kan gjennomføres av den enkelte spiller både i løpet av kurset og etterpå. Spilleren skal når som helst kunne komme til anlegget og trene på egen hånd. Klubben må vurdere hvordan nybegynneren skal få mulighet til å spille på banen. Å sette av egne tider, stenge av et par hull eller benytte korthullsbanen, kan være en god idé. Permanent oppmerking av range Avstander og størrelse på målområder for NXT LVL. Utslag korridor som blir smalere og smalere 100m flagg med 30 m mellomrom 140m flagg med 24 m mellomrom 180m flagg med 12 m mellomrom Lange slag 100m målområde 10 m radius 125m målområde 10 m radius 150m målområde 10 m radius Nærspill 30m målområde 5 m radius 50m målområde 5 m radius 70m målområde 5 m radius 90m målområde 5 m radius Bunker 10 m målområde 5 m radius For å kunne merke opp optimalt, trenger du lasermåler. Skjær ut omrisset av målområdene og fyll med sand. Bruk en slalåmport som flagg. Den bøyer seg og kan fint kjøres over med ballplukkeren. Målområder gjør at ballene er mer samlet på rangen, færre baller blir borte og tid blir spart i arbeidet. 10

13 Har klubben de ressurspersoner som trengs? Hvem skal rekrutteres for å bistå i opplæring og oppfølging? Klubben må vurdere behovet av trenere, Trener 1 ressurser, aktivitetsledere, faddere og evt. andre ressurspersoner som skal bistå i opplæring og ikke minst ivaretakelse og oppfølging av nye spillere. Det er en fordel at spilleren opplever kontinuitet og trygghet ved å ha de samme trenerne, aktivitetslederne og fadderne rundt seg. Finn de rette personene! Viktige egenskaper er godt humør, en rolig og trivelig fremtreden og evne til å kunne oppmuntre og skape glede og trygghet. I tillegg kreves tilstrekkelig erfaring og kunnskaper til å kunne veilede. Alle som skal bidra må rekrutteres og læres opp innen kursene starter. Treneren bør bistå i dette arbeidet. Naturlige oppgaver for Trener 1 ressurser, aktivitetsledere og faddere vil være å - legge til rette for og organisere øvelser som treneren har introdusert. - undervise i golfvett og regler, både ute på banen og i klasserom. - gå med som veileder ved spill på banen og trene på blant annet LOB-modellen og golfvett. Hvordan skal klubben ivareta sine frivillige? Hva er betalingen for innsatsen? Treningsballer, timer med pro, klær, mat, golfturnering / tur ved sesongslutt? Det er fornuftig å informere resten av klubbens medlemmer hvordan nybegynneropplæringen vil foregå og oppfordre alle klubbens medlemmer til å bidra på en positiv måte i møte med de nye. BESTE PRAKSIS: Den viktigste funksjonen som fadder er å få den nye spilleren til Å roe seg ned. Å føle seg velkommen. Å få reglene inn med mokkaskjeer. 11

14 Har klubben et kursprogram som er pedagogisk riktig? (vedlegg 6a, b, c) Det er viktig å tenke pedagogisk riktig når kursprogram blir laget, slik at kurset får en god oppbygning og deltakerne trives hele veien. Det sies at førsteinntrykket dannes på fem sekunder, og etter det er det vanskelig å viske det ut. Hvordan kursdeltakerne blir mottatt i klubben, blir da et nok så viktig spørsmål å stille seg. Hvordan brukes Treningskortet? (vedlegg 1) Treningskortet danner grunnlaget for kurset. Kursdeltakeren skal kunne bruke kortet som en sjekkliste i løpet av kurset og som en veileder i egen aktivitet. Tenk over hva det er som utgjør grunnen for golfferdighetene. Det er der kurset må starte. Begynn med å introdusere golfens innerste kjerne - spillets idé. Da vil deltakerne alltid huske på hvorfor de øver på de ulike momentene. Målet er å komme i gang med trening og spill! Mange klubber har erfart at det er smart å komme seg ut på banen så fort som mulig. Enten kan man ta gruppen ut for å se ett hull og fortelle litt om spillets idé og vise hvordan spillet foregår på banen, eller så kan man la dem teste ut selv. Å begynne med det som folk venter seg av et golfkurs, nemlig at det skal det spilles golf, kan bidra til ro i gruppen og motivasjon for å øve seg, når man først har fått prøvd litt. Til slutt, sjekk kursplanen. Er den lagt etter hva som passer klubben best eller etter hva som er best for elevene? Selv om det har fungert før, kan det hende at noe annet virker enda bedre. Test ut forskjellige kursopplegg og legg merke til om det gjør en forskjell. Når vi lykkes med å få folk til å bli med videre, er det et tegn på at vi har funnet formen for VTG kurset! Blir Treningskortet brukt på en smart måte? Introduseres det i starten av kurset? Riktig brukt gir Treningskortet spilleren et synlig bevis på sin utvikling. Hvor snart får deltakeren en kølle i hendene? Kan informasjon vente til senere? Hvilken betydning har det for kursdeltakeren å komme seg ut på banen? Hvilke alternative måter finnes det for å få til dette? Fredag-søndag kvelder er roligere på de fleste baner. 12

15 Rekruttering og aktivisering av barn kan gjerne strekke seg over lengre tid, 1-2 timer i uken, forsommer og høst. Klubben kan samarbeide med skoler. Begynn opplæringen innendørs og avslutt ute. Kom i gang i skolen med eks. 1 time per uke i 4 uker. Fortsett deretter på klubben og kom i gang med spill på banen! Verdt å merke seg når kursprogrammet skal settes opp Det obligatoriske nybegynnerkurset er på minimum 12 klokketimer gjerne flere.15 til 18 timer vil for mange klubber være et passende antall. Det er en fordel å gi tid til egentrening mellom kurstilfellene. Det er ikke krav til over hvor lang tid et kurs skal strekke seg så lenge minimumskravet om 12 timer opprettholdes. Det anbefales maks. 8 spillere per trener ved praktisk trening. Funksjonshemmede utøvere gis rett til nødvendige tilpasninger. En rullestolbruker behøver for eksempel ikke å slå fra bunker. Det er ingen obligatoriske prøver, hverken teoretiske eller praktiske. Oppgaver kan med fordel løses som gruppearbeid. Dersom en spiller ønsker å gjennomføre en prøve, er det selvfølgelig lov. Alle punktene på Treningskortet skal være gjennomført og trent på i løpet av kurset, ikke nødvendigvis bestått. Er kursansvarlige og ressurspersoner godt kjent med kursmateriellet? Ta deg tid til å bli kjent med materiellet. Dels må du finne ut hvilke sider du skal ha gruppen til å lese i løpet av kurset, dels må du finne ut hvilke kilder du kan henvise til dersom noen ønsker å finne frem til mer kunnskap om golf. Det er lurt å på forhånd bruke tid på å bli kjent med det materiellet som deles ut. Lag informasjon om hvilke kurs-, trenings- og medlemstilbud som finnes i klubben. Følgende materiell er obligatorisk for nye spillere: Kursheftet Veien til Golf + Treningskortet Golf i tegninger og bobler 2 (illustrert regelbok) For barn 12 år og yngre brukes golfmerker og aktivitetshefte. Materiellet kjøpes fra Idrettsbutikken, tlf Her finnes mer informasjon å hente: Brosjyren Flere og bedre golfspillere i sunne klubber, er laget for å brukes i planlegging av VTG-kurs (fra NGF). Filmen Veien til Golf på cd (fra NGF). Regelboken (på nett og Idrettsbutikken). Golfreglene i tekst og bilder (Notabene forlag, bestilles fra forlaget eller Idrettsbutikken). 13

16 Bruk søkemotoren på golfforbundets nettside, så finner du også: Profileringsmateriell Sammen kampanjen, plakater og brosjyrer Litt om NGF en kort presentasjon om golfen i Norge Golfvett og regler en bildeserie Hvordan prissettes kurset? Prissetting av kurs er avhengig av det tilbudet klubben har. Klubben må være villig til å stille de nødvendige ressurser til rådighet for å lage et godt opplegg. Samtidig må tilbudet være på et nivå som klubben makter å gjennomføre. Hvilke kostnader har klubben for bruk av anlegg og baller, hovedtrener og evt. øvrige trenere, opplæring av Trener 1, aktivitetsledere og andre ressurspersoner samt innkjøp av materiell? Kan klubben sponse kursene? Rabattordninger? Norges Golfforbund og If har inngått en samarbeidsavtale der If er leverandør av forsikringstjenester til NGF. Les mer om NGFs forsikringsordninger på nettsiden Har klubben gode rutiner for registrering, oppfølging og statistikk? Klubben bør føre statistikk over hvem som deltar på Veien til Golf-kurs, hvor mange av disse som blir medlemmer og hvor mange av disse igjen som fortsetter å være medlemmer påfølgende år. Sørg for at personlige opplysninger er korrekte og lag et system for å kunne følge opp nærværet på det enkelte kurs. Husk krav om 75% fremmøte. Lag også en plan for oppfølging med ulike tilbud gjennom sesongen og vinteren. Får spilleren et godt inntrykk ved det første møtet med golfklubben? Det aller første møtet med golfklubben er sannsynligvis også det aller viktigste. Tenk derfor nøye igjennom hvordan klubben ønsker at det første møtet skal gjennomføres og hvilket inntrykk klubben ønsker at nye spillere skal sitte igjen med. Sørg for å ha alt forberedt og på plass; lokaler for oppstart, avtale om bruk av anlegget eventuelt bestilte starttider, registrerings- / deltagerliste med plass til å notere også hvilke personer fra klubben som er til stede, at øvrige medlemmer i klubben er kjent med hva som skjer osv. Er oppfølging og ivaretakelse planlagt? Tilbud om videre oppfølging etter gjennomgått nybegynnerkurs må planlegges i god tid. Det kan handle om ytterligere kurs, fadderordning, spill til bestemte tider, plassering i klubbens ordinære treningsgrupper og tilbud om å delta i uhøytidlige konkurranser. Gjennom å ta i bruk Treningskortet og NGFs ferdighetstrapp, NXT LVL, har man et utmerket verktøy for spillerens videre utvikling. 14

17 Når foretas evaluering? (vedlegg 5) Deltagernes og klubbens synspunkter på det enkelte kurs Klubben bør planlegge for evaluering etter hvert kurs som holdes. Dette gjøres enklest ved å dele ut et skjema på siste kursdag eller sende et skjema per e-post og be om svar. Et skjema som fylles ut i ettertid, vil gi kursdeltakeren bedre tid til å tenke seg om og evaluere kurset, men noen vil sannsynligvis la være å svare. Evaluering av hele sesongen klubbens vurdering Klubben bør også evaluere hele sitt arbeid med VTG ved sesongslutt. Det finnes som oftest muligheter til ytterligere forbedringer. NGF er også interessert i å innhente erfaringer fra klubbene etter sesongen. Dette gjelder spesielt tall for hvor mange som har deltatt på VTG-kurs, hvor mange som har meldt seg inn i klubben og hvor mange som har fortsatt i klubben år 2. Jo bedre systemer klubben har for registrering, oppfølging og evaluering, dess lettere blir det å analysere aktiviteten. 15

18 5b Gjennomføring Introduksjon Treningskortet Sikkerhet, golfvett, spilletempo med LOB-modellen og regler Godkjenning og kursbevis Klubbhandicap og Golfkortet Kursevaluering Introduksjon av kursopplegg og klubbmiljø Interesserte har meldt seg på kurs. Klubben sender ut program og velkomsthilsen til deltagerne. Klubben ønsker velkommen til første kursdag gjerne med brev, e-post eller SMS i forkant. Ved fremmøte 1. kursdag, start med en kort og hyggelig introduksjon om golfspillet og golfklubben, presentasjon av nøkkelpersoner i klubben og en orientering på og om anlegget. Fortell også om målet for nybegynneropplæringen, å komme i gang med trening og spill, og hva opplegget er. La deltagerne få prøve selv. Start gjerne på puttinggreenen hvor alle kan oppleve å lykkes. La gjerne også alle få prøve å slå fulle slag på drivingrangen, treningsområdet eller banen. Gi et realistisk bilde av hva som kreves for å komme i gang. Det er mye å øve på i starten, men alle vil klare det med litt innsats. Fortell om veien videre og hva klubben kan tilby i form av miljø, trening og spill. Del ut og gjennomgå kursheftet, den illustrerte regelboken og Treningskortet. Oppmuntre til egentrening og evt. spill med fadder mellom kursdagene. Hvordan skapes et godt miljø? Et godt miljø er utgangspunktet for læring. En viktig faktor er selvsagt øvelsene som deltakerne blir stilt overfor. De skal være akkurat passe vanskelige for å holde interessen oppe, men ikke så vanskelige at selvfølelsen svekkes. Kanskje er det enda viktigere å bruke litt tid på å gjøre noe for å skape et godt læringsklima i gruppen. Det begynner med noe så enkelt som å ha glade øyne, håndhilse på alle og sørge for at vi lærer navnene på deltakerne. Kurslærer kan med enkle midler bidra til et godt læringsklima. Et godt miljø er smittsomt! Gis tilfelle å bli kjent med flere? For at mennesker skal føle seg vel i nye omgivelser, er det en fordel å bli kjent med flere personer i miljøet. Presenter nøkkelpersoner tidlig i kurset, de personer som kommer til å finnes der når kursdeltakerne kommer tilbake. Involvering av flere ledere gir flere kontakter og større sjanse å få personkjemien til å stemme! Tenk over hvordan kontakten med faddere best skapes. Etableres kontakten i starten eller slutten av kurset? Har det noe å si? 16

19 Viktig å huske for opplæring og trening både ute og inne: Møt godt forberedt! Hils på alle. Presenter målsettingen tydelig og klart. Kroppsspråk og stemmebruk sier ofte mer enn ord. Ha glade øyne og søk øyekontakt med alle i gruppa. Husk at deltakerne er hovedpersonene. Treningskortet (vedlegg 1) Treningskortet danner grunnlaget for kurset. Kursdeltakeren skal kunne bruke kortet som en sjekkliste i løpet av kurset og som en veileder i egen aktivitet. Treningskortet tar seg av basisferdigheter i trening/spill og basiskunnskaper. Treningskortet er første trinn i NGFs ferdighetstrapp NXT LVL. Trappen gir indikasjoner på hvor god spilleren er, både på treningsfeltet og på banen, samt hva som trengs for å komme til neste ferdighetsnivå. SMARTE GREP: Der nybegynneren blir vant til å bruke Treningskortet, er sannsynligheten større for at trening blir en naturlig del av golfspillet og at spilleren tar i bruk det neste øvelseskortet. NXT LVL konseptet er enkelt. På hvert kort finner man øvelser man skal trene på, samt de målene man skal prøve å nå. Klarer man målene for øvelsene, indikerer dette hvilket ferdighetsnivå man bør spille til på banen. 1. Basisferdigheter Det lange spillet, nærspill, putting og banespill. 2. Basiskunnskaper Teorien rundt grep, oppstilling, sikte, ballplassering og bevegelse (GOBBS). Spilleforståelse og spillestrategi om golfvett, regler, banespill og køllevalg. Mentale egenskaper humør. Kosthold vann og brød. Fysiske egenskaper oppvarming. Min utvikling personlige mål. Spilleren skal i løpet av kurset ha trent på samtlige basisferdigheter på Treningskortet og ha gjennomgått samtlige spørsmål på kunnskapsdelen. Det er ikke et krav at spilleren har bestått alle øvelsene, men vedkommende skal kunne ferdes på golfbanen med hensyn til sikkerhet og golfvett og bruke LOB-modellen og akseptabelt spilletempo. Spilleren skal også ha klart for seg og være trygg på hvordan trene videre for å klare øvelsene på Treningskortet så snart som mulig. Derfor må klubben legge til rette for egentrening på anlegget gjennom blant annet god oppmerking. Spilleren selv noterer når øvelser og oppgaver på Treningskortet er gjennomført. Gjennomføring av samtlige punkter på Treningskortet skal bekreftes gjennom at treneren eller ansvarlig kursleder attesterer kortet før endelig godkjenning gis. Barn bør introduseres for NGFs Barn & Golf konsept med Golfmerket og aktivitetsheftet. Barn som deltar i egen barnegruppe, vil når de har klart gullmerket, kunne tildeles klubbhandicap

EGA Handicap System 2012-2015 norsk veiledning

EGA Handicap System 2012-2015 norsk veiledning EGA Handicap System 2012-2015 norsk veiledning Bakgrunn European Golf Assosiation (EGA) introduserte EGA Handicap System 1. januar 2000. Systemet er svært likt det systemet som ble innført av Council of

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

DEL 1: Velkommen som leder for en løpe:gruppe... 3 DEL 2: Planlegging, gjennomføring og evaluering av løpegruppen... 13

DEL 1: Velkommen som leder for en løpe:gruppe... 3 DEL 2: Planlegging, gjennomføring og evaluering av løpegruppen... 13 1 2 INNHOLD DEL 1: Velkommen som leder for en løpe:gruppe... 3 Hvorfor er løpegrupper en kjempemulighet for klubbene?... 4 Hva trengs for å starte en løpegruppe?... 7 Hvem er løperne?... 9 Det enorme potensialet

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl. 1800-2000

Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl. 1800-2000 Årsmøte i Jæren Golfklubb Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl. 1800-2000 SAKER: 1. Konstituering av årsmøtet fastsettelse av stemmeantall 2. Valg av møteleder. 3. Valg av referent. 4. Godkjenning av

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

JUNIORLEDEREN ABC. for lokalt juniorarbeid. IOGTs Juniorforbund

JUNIORLEDEREN ABC. for lokalt juniorarbeid. IOGTs Juniorforbund LEDEREN ABC for lokalt juniorarbeid IOGTs Juniorforbund 2 LEDEREN IOGTs Juniorforbund er en organisasjon for barn og ungdom mellom 6 og 14 år Vi tilbyr trygge miljøer der barn kan utvikle seg, møte utfordringer,

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Elevbedrift. Et program fra Ungt Entreprenørskap

Elevbedrift. Et program fra Ungt Entreprenørskap Elevbedrift Et program fra Ungt Entreprenørskap Innhold ELEVBEDRIFT 2 Innledning 3 Entreprenørskap i LK-06 4 Gjennomføringen av Elevbedrift 4 Den erfaringsbaserte læringssyklusen 4 Partnerskapsavtaler:

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013.

SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013. Revidert juni 2014 Innledning SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013. I tillegg til å favne også ungdomshåndballen fra 13-18 år,

Detaljer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer Studieheftet er basert på boka «MEDLEMSMODELLEN» Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Trykkeri: Gamlebyen Grafiske AS Utgitt:

Detaljer

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk Språk i barnehagen Mye Utdanningsspeilet mer enn bare prat 2011 Språkstimulering En veileder om Dokumentasjon og vurdering av språk språktilegnelse Forord Jeg er glad for å kunne presentere en veileder

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

Sykleklubben. Årsmøtet Styrearbeid Lisenser. U ga. Midler å søke på. Veiledningshefte for klubber tilhørende Norges Cykleforbund.

Sykleklubben. Årsmøtet Styrearbeid Lisenser. U ga. Midler å søke på. Veiledningshefte for klubber tilhørende Norges Cykleforbund. NY E T VID ve T U ga ut Plikter og rettigheter Midler å søke på Kalender Klubbutvikling Årsmøtet Styrearbeid Lisenser Gras r o t a n d e l Ny klubb? Ren sykkelsport Kontingenter og avgifter Foreldrevettregler

Detaljer

Velkommen til KLART JEG KAN programmet

Velkommen til KLART JEG KAN programmet Innsyn gir utsyn Modul 1 Velkommen til KLART JEG KAN programmet - bli kjent Intensjonen med Klart jeg kan programmet er at du skal få innsyn i hvem du er, dine ressurser og muligheter. Du skal få økt utsyn,

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Spillerutvikling i en breddeklubb

Spillerutvikling i en breddeklubb Spillerutvikling i en breddeklubb AV: Morten Tandberg 1 1. Forord Denne oppgaven er skriftlig oppgave på UEFA-A lisens kurset 2012 og jeg skal se nærmere på hvordan vi driver spillerutvikling i Norge og

Detaljer

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO INNHOLD Håndbok for lokale ungdomsråd i Oslo 4 Hva er et ungdomsråd? 5 Rollene

Detaljer

INDIVIDUELL KARTLEGGING

INDIVIDUELL KARTLEGGING VEILEDER INDIVIDUELL KARTLEGGING og UTVIKLING AV INDIVIDUELL TILTAKSPLAN FOR ENSLIGE MINDREÅRIGE I ORDINÆRE STATLIGE MOTTAK 1 Innhold 1. Bakgrunn... 4 2. Faglig grunnlag for individuelt kartleggings- og

Detaljer

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige i studentforeninger med stor økonomi.

Detaljer

Miniguide til prosjektledelse

Miniguide til prosjektledelse Miniguide til prosjektledelse LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner september 2012 1 Innledning 3 Innledning Kurs og kompetanse Oppsummering av hele teksten - sjekkliste Hva er et prosjekt? Hva

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

Hva er markedsføring og pr?

Hva er markedsføring og pr? Pr og Markedsføring Kurshefte 2007 Hva er markedsføring og pr? Markedsføring og public relations Markedsføring og Public Relations er to store og omfattende fag, med røtter langt tilbake i tid. I mange

Detaljer