Infant Flow SiPAP. Brukerhåndbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Infant Flow SiPAP. Brukerhåndbok"

Transkript

1 Infant Flow SiPAP Brukerhåndbok

2 ii Infant Flow SiPAP Dette dokumentet er beskyttet av amerikanske og internasjonale lover om opphavsrett. Dette dokumentet skal ikke kopieres, reproduseres, oversettes, lagres i et dokumentbehandlingssystem, overføres i noen form eller reduseres til elektronisk eller maskinlesbart format, verken som en helhet eller en del, uten skriftlig tillatelse fra CareFusion. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forhåndsvarsel. Dette dokumentet skal kun tjene til informasjonsformål, og skal ikke utgjøre en erstatning eller et supplement til vilkårene fremsatt i lisensavtalen CareFusion Corporation eller dets datterselskaper. Alle rettigheter forbeholdt. Det registrerte varemerket Infant Flow og varemerket SiPAP tilhører CareFusion Corporation eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere. USA CareFusion Savi Ranch Parkway Yorba Linda, California Tlf.: Tlf.: Faks: Autorisert europeisk representant CareFusion Germany 234 GmbH Leibnizstrasse Hoechberg, Tyskland District Court Wuerzburg HRB7004 Tlf.: Faks: carefusion.com Dokumentnummer:

3 Infant Flow SiPAP iii R evisjonshistorie Dato Revideringer Endringer September (3) Utgitt August 2004 D Utgitt brukerhåndbok i VIASYS Respiratory Care-malformat ved bruk av VIASYS Respiratory Care-nomenklatur. Revider delenummerliste i Tillegg B, godkjent tilbehør. November 2004 E Revidert kontakt-/bestillingsinformasjon. Kap. 4, del 5.b Reviderte belysningsforhold for transduserlampen. Tillegg A Korrigerte enheter fra Pm til bpm. Tillegg E Nye hettestørrelser. Tillegg E var før Transduserenhet. Nå: Transdusergrensesnitt. Mars 2005 F Oppdatert kontaktinformasjon. Oppdatert samsvarserklæring. Mai 2006 G Oppdatert firmanavn. Oppdatert kontakt- og bestillingsinformasjon. Oppdaterte figurer. Forsiktig-punkt lagt til vedrørende mottrykk. Merknad lagt til vedrørende Hudson RCI luftfuktingssystem. Lagt til setningen Påse at minst 8 l/min er stilt inn på NCPAP/PRES Low-strømningsmåleren i første avsnitt under Totrinns O 2 -sensorkalibrering. Endring av trinn 8 mht. ncpap-trykk. Endringer i andre og tredje avsnitt i Endre en kontroll Lagt til Innstilling av manuell pusting. Lagt til merknad vedrørende aktivering av manuell pusting eller sikkerhetsutløst apnéåndedrag. Lagt til advarsel vedrørende forbruksmateriell for Infant Flow. Lagt til setningen Kople fra luft- og oksygenkilder når Infant Flow SiPAP ikke er i bruk. Fjernet Tillegg E. Februar 2009 H Endret Ti til T-High og Innåndingstid til Time High. Erstattet henvisning til tilbehør fra VIASYS Respiratory med henvisning til tilbehør fra Cardinal Health. Lagt til TM (hevet skrift) etter SiPAP. Lagt til henvisning til AirLife TM Infant ncpapgeneratorsystem. Fjernet innåndingstid.

4 iv Infant Flow SiPAP Dato Revideringer Endringer Erstattet Innåndingstid (Time High) med Time High (Thigh) Endret 1 cm H 2 O til 1,5 cm H 2 O; Lagt til eller 60 psi etter 4 bar. Lagt til fortegnelse over deler til Infant Flow - og AirLife TM - produkter. Lagt til kontaktinformasjon for Cardinal Health på side v. Lagt til henvisning til tilbehør for AirLife TM Infant ncpapsystemet. Lagt til advarsel vedrørende bruk av ekstern oksygenmonitor. Lagt til henvisning til fabrikkopplærte teknikere og brukerhåndbok med delenr Lagt til (symbol for registrert varemerke, i hevet skrift) etter Infant Flow. Oppdatering av FORSIKTIG-merke: fra Mottrykk fra luftfukterkammeret til enkelte vannposer med automatisk tilførsel, kan forekomme. Til Mottrykk fra enkelte luftfukterkamre med automatisk tilførsel kan føre til av vannposene fylles med luft. Erstattet fig. 5. Lagt til innhold vedrørende utladet eller skadet intern oksygencelle. Lagt til advarsel vedrørende bruk av ekstern oksygenmonitor. Lagt til innhold for å forklare feilkode E5X. Erstattet tast med knapp ; gitt forklaring av oksygenalarm ved å bruke lydalarm ; lagt til forklaring vedrørende deaktivering av intern overvåkning og at en ekstern oksygenmonitor må benyttes. Lagt til merknad om at strømningsmåler nr. 2 må benyttes ved manuell pusting; Lagt til bindestrek i T-High. Lagt til forklaring av modusvalg-skjermbildet Lagt til Anvisninger for bruk av AirLife TM Infant ncpapsystem. Endret 1 cm H 2 O til 1,5 cm H 2 O; Korrigert lavt batterispenningsnivå fra 10 til 11,10. Lagt til eller biomedisinsk tekniker med riktig opplæring. Lagt til tabelloppføring for deaktivering av oksygenmonitor og alarmer. Endret 1 cm H 2 O til 1,5 cm H 2 O; Korrigert lavt batterispenningsnivå fra 10 til 11,10.

5 Infant Flow SiPAP v Dato Revideringer Endringer Oppdatert tabell 10. Oppdatert tabell 11. Forklart hva som menes med T-High. Februar 2010 J Revidert for samsvar med det reviderte direktivet 2007/42/EF vedrørende medisinsk utstyr. Mars 2010 K Ny varemerking i brukerhåndboken for samsvar med CareFusions retningslinjer. Oppdatert tabell over delenummer.

6 vi Infant Flow SiPAP Garanti Det garanteres at Infant Flow SiPAP TM vil være fri for defekter i materialer og utførelse og oppfylle publiserte spesifikasjoner i ett (1) år fra forsendelsesdatoen. Erstatningsansvaret til CareFusion (omtalt som Selskapet) under denne garantien er begrenset til å erstatte, reparere eller gi kreditt, etter selskapets eget forgodtbefinnende, for deler som blir defekte eller ikke tilfredsstiller de publiserte spesifikasjoner i garantiperioden. Selskapet vil ikke være erstatningsansvarlig i henhold til denne garantien med mindre (A) Selskapet umiddelbart varsles skriftlig av kjøper når det avdekkes feil eller manglende tilfredsstillelse av publiserte spesifikasjoner; (B) den defekte enheten eller delen sendes tilbake til Selskapet, med forsendelseskostnader forhåndsbetalt av kjøper; (C) den defekte enheten eller delen mottas av Selskapet for justering senest fire uker etter siste dag av garantiperioden; og (D) Selskapets undersøkelse av en slik enhet eller del skal fastslå, etter Selskapets eget forgodtbefinnende, at slike defekter eller mangler ikke skyldes misbruk, skjødesløshet, feil montering, uautorisert reparasjon, endring eller skade. Enhver autorisasjon til kjøperen fra selskapet for reparasjon eller endring må være skriftlig for å forhindre ugyldiggjøring av garantien. Selskapet skal ikke under noen omstendighet være erstatningsansvarlig overfor kjøperen for tap av fortjeneste, bruk, følgeskader eller -skadeserstatning av noe slag basert på et krav om brudd på garantien, annet enn kjøpsprisen for ethvert defekt produkt som dekkes av garantien. Selskapet garantier slik de er beskrevet i dette dokumentet og ovenfor, skal ikke utvides, reduseres eller påvirkes av, og ingen forpliktelse eller erstatningsansvar skal oppstå etter eller skyldes tekniske råd gitt eller vedlikehold gitt av selskapet eller dets agenter i forbindelse med kjøperens bestilling av nedenstående produkter. Begrensning av erstatningsansvar Denne garantien dekker ikke vanlig vedlikehold som rengjøring, justering eller smøring og oppdatering av utstyrsdeler. Denne garantien skal kjennes ugyldig og ikke gjelde hvis utstyret brukes sammen med utstyr eller deler som ikke er produsert av selskapet eller godkjent skriftlig for bruk av selskapet eller hvis utstyret ikke vedlikeholdes i henhold til foreskrevet vedlikeholdsskjema. Garantien angitt ovenfor skal gjelde i en periode på ett (1) år fra forsendelsesdatoen, med følgende unntak: 1. Komponenter for overvåkning av fysiske variabler som temperatur, trykk eller strømning garanteres i nitti (90) dager fra mottaksdatoen. 2. Elastiske polymerkomponenter og andre deler eller komponenter som er utsatt for slitasje som selskapet ikke har noen kontroll over, er garantert i seksti (60) dager fra mottaksdatoen. 3. Interne batterier er garantert i nitti (90) dager fra mottaksdatoen. Foregående erstatter enhver garanti, uttrykt eller underforstått, inkludert, uten begrensning, eventuell garanti for salgbarhet, unntatt for selve produktet, og kan bare endres skriftlig av en behørig autorisert representant for selskapet.

7 Infant Flow SiPAP vii Innholdsfortegnelse Revisjonshistorie... iii Garanti... vi Innholdsfortegnelse... vii Liste over figurer... viii Liste over tabeller... viii Kunngjøringer... ix Kapittel 1 Produktbeskrivelse... 1 Kapittel 2 Produktspesifikasjoner... 3 Kapittel 3 Oversikt over advarsler og forholdsregler... 7 Kapittel 4 Utpakking og oppsett Kapittel 5 Bruk Kapittel 6 Driftsmoduser Kapittel 7 Alarmer og indikatorer Kapittel 8 Vedlikehold og rengjøring Kapittel 9 Forklaring av symboler Vedlegg A Produktkonfigurasjoner Vedlegg B Pneumatisk diagram Vedlegg C Alarmfeilsøking Vedlegg D Håndtere feiltilstander Ordliste Indeks... 65

8 viii Infant Flow SiPAP Liste over figurer Fig. 1 Utpakking og montering av stativet Fig. 2 Montering av stativ og driverenhet Fig. 3 Driverenhet montert med pasientkrets og luftfukter Fig. 4 Kople til sensoren for abdominal respirasjon Fig. 5 Nomogram over strømning/trykk Fig. 6 Frontpanel Fig. 7 Bakpanel Fig. 8 Oppsettsskjermbilde Fig. 9 Skjermbildet alarminnstilling/bekreft Fig. 10 Modusvalg-skjermbildet Fig. 11 Parameterjustering-skjermbilde Fig. 12 Hovedskjermbilde Fig. 13 Overvåket parameter-skjermbilde Fig. 14 NCPAP Fig. 15 BiPhasic Fig. 16 BiPhasic tr Fig. 17 Skjermbilde for utladet batteri Liste over tabeller Tabell 1 Funksjoner og tilbehør... 2 Tabell 2 Bruk av dynamiske funksjonstaster Tabell 3 Standard parameterverdi Tabell 4 Alarmsymboler og indikatorer Tabell 5 Symboler på utstyret Tabell 6 Symboler på knapper Tabell 7 Konfigurasjonsparametere (utenfor USA) Tabell 8 Konfigurasjonsparametere (USA) Tabell 9 Alarmfeilsøking Tabell 10 Feilklassifisering Tabell 11 Feilkorrigering... 58

9 Infant Flow SiPAP ix K unngjøringer E lektromagnetis k kompatibilitet (E MC ) Dette utstyret avgir og er påvirkelig av radiofrekvent energi. Hvis utstyret ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene i denne håndboken, kan det oppstå elektromagnetisk interferens. Utstyret er testet og er funnet å være i samsvar med grensene som er framstilt i BS EN for medisinsk elektrisk utstyr, del 1-2: Generelle krav for sikkerhetsstandard. Elektromagnetisk kompatibilitet krav og tester. Disse grensene gir akseptabel beskyttelse mot elektromagnetisk interferens når utstyret brukes i det tilsiktede miljøet (dvs. sykehus) som beskrevet i denne håndboken. Dette utstyret er også utformet og produsert for å samsvare med følgende standarder: Sikkerhet: UL : 2003 Medisinsk elektrisk utstyr, del 1: Generelle krav vedrørende sikkerhet. CAN/CSA C22.2 Nr M90, Medisinsk elektrisk utstyr, del 1: Generelle krav vedrørende sikkerhet, inkludert C22.2 Nr S1-94 (IEC601-1, Endring 1:1991) Tillegg Nr til CAN/CSA 22.2 Nr M90 Elektrisk sikkerhet: Klasse 1-utstyr Inneholder deler av Type BF til anvendelse på pasient Kontinuerlig drift Magnettomografi (MR ) Dette utstyret inneholder elektromagnetiske komponenter. Driften kan påvirkes av sterke elektromagnetiske felter. Dette utstyret skal ikke brukes i et MR-miljø eller i nærheten av høyfrekvent kirurgisk diatermiutstyr, defibrillatorer eller utstyr til kortbølgebehandling. Elektromagnetisk interferens kan forstyrre driften av utstyret. T ils iktet bruk Infant Flow SiPAP består av en driverenhet og generator i tillegg til NCPAPnesekatetre og -masker. Tiltenkt bruk er å gi pustehjelp gjennom CPAP-trykk på to nivåer (SiPAP ). Systemet er laget for bruk ved sykehus, i sykehuslignende miljøer og ved forflytning innenfor sykehus, og er indisert for behandling av nyfødte og spedbarn. Infant Flow SiPAP skal bare anvendes av klinisk personell med tilstrekkelig opplæring, etter anvisning fra lege.

10 x Infant Flow SiPAP Lovgivning I henhold til amerikansk lovgivning kan dette utstyret kun selges til lege eller etter forordning fra lege. Gjenbruk av tilbehør beregnet på engangsbruk, kan redusere produktets ytelse eller medføre krysskontaminasjon. K las s ifis ering Type utstyr: Medisinsk utstyr, klasse 1. Internt drevet, IPX1-beskyttet og bruker deler av anvendelsestype BF. Utstyret er ikke egnet for bruk i nærhet av brennbare anestesimidler. S ams varserklæring Dette medisinske utstyret samsvarer med direktivet 93/42/EØF om medisinsk utstyr samt de følgende tekniske standardene, hvor samsvar er erklært: EN og EN EN EN Teknisk kontrollorgan (EU): BSI (Reg. Nr. 0086) Varenavn: Infant Flow SiPAP Produsert av: CareFusion Savi Ranch Parkway Yorba Linda, California Vennligst ta kontakt med CareFusion hvis du har spørsmål vedrørende samsvarserklæringen for produktet.

11 Infant Flow SiPAP 1 Kapittel 1 Produktbeskrivelse Infant Flow SiPAP gir en ikke-invasiv form for pustehjelp som er tilpasset nyfødte i sykehusmiljøer, for eksempel fødeavdelinger og avdelinger for pediatrisk intensivbehandling. Utstyret kan også benyttes ved forflytning av disse pasientene innenfor sykehuset. Infant Flow SiPAP er for tiden tilgjengelig i konfigurasjonene Plus eller Comprehensive*. Konfigurasjonen Plus gir NCPAP- og tidsutløst BiPhasic-modus, med og uten overvåkning av pustefrekvensen. Konfigurasjonen Comprehensive* har samme funksjonalitet, og i tillegg en pasientutløst BiPhasic-modus med ekstra pustehjelp ved apné. Infant Flow SiPAP har som standard i alle konfigurasjoner en LCD-berøringsskjerm, grafisk fremstilling av kurve for trykktid, integrert pasientovervåkning, alarmer for høyt og lavt trykk og FiO 2, og opptil 2 timers batteristrøm. Et resultat av den unike og patenterte utformingen er at Infant Flow generatoren og AirLife TM Infant ncpap-systemgeneratoren har vist seg å gi det mest stabile CPAPtrykket ved lavest pusteanstrengelse for pasienten, sammenlignet med andre enheter (1). Infant Flow generatorens enestående ytelse opprettholdes uavhengig av pasientbehovet eller utåndingsstrømmen. Dette systemet er utformet og testet for å yte optimalt ved bruk av tilbehør tilgjengelig fra CareFusion. Tilbehøret omfatter kretser og generatorer, nesekatetre, masker og hetter. Infant Flow SiPAP systemets funksjoner Med de utvidede funksjonene til Infant Flow SiPAP Plus og Comprehensive*, kan utstyret brukes på et bredere utvalg av pasienter som ellers kanskje ikke ville vært kandidater for ikke-invasiv NCPAP-pustehjelp alene (2,3). NCPAP Kontinuerlig, positivt luftveistrykk basert på trykk innstilt av sykepleier. Overvåkning av og alarm for pustefrekvensen kan aktiveres i denne modusen. BiPhasic Tidsutløst trykkhjelp gis basert på "Time High", frekvens og trykkriterier innstilt av sykepleier. Overvåkning av og alarm for pustefrekvensen kan aktiveres i denne modusen. BiPhasic tr* Pasientutløst trykkhjelp gis basert på "Time High" og trykkriterier innstilt av sykepleier. Overvåkning av og alarm for pustefrekvensen samt ekstra pustehjelp ved apné aktiveres automatisk i denne modusen. Patentert Infant Flow generator eller AirLife T M Infant ncpap-systemgenerator Infant Flow generatoren er en fluidteknisk enhet for generering av jevnt, nasalt CPAP-trykk for spedbarn. Utstyret krever lav pusteanstrengelse sammenlignet med annet utstyr (1). Fullt integrert alarmpakke Alarm ved svikt i gasstilførselen, høyt pasienttrykk, lavt pasienttrykk, tilførsel av høy og lav oksygenkonsentrasjon, overgang fra vekselstrømskilde til likestrømskilde, lav batterilading eller utladet batteri og lav pustefrekvens/apné.

12 2 Kapittel 1 Produktbeskrivelse Batteribackup Opptil 2 timers batteristrøm gir muligheter for forflytning innenfor sykehuset. Det gis klare indikasjoner for hvilken strømkilde som brukes (likestrøm eller vekselstrøm), og batterinivået. Skjermlås Etter 120 sekunder uten bruk av skjermen, låses skjermen for å unngå utilsiktede endringer. Hvis en høyprioritetsalarm aktiveres, deaktiveres skjermlåsen for å gi tilgang til betjeningsfunksjonene. Tabell 1 Funksjoner og tilbehør Funksjoner og tilbehør Plus Comprehensive* NCPAP NCPAP med overvåkning av og alarm for pustefrekvens BiPhasic BiPhasic med overvåkning av og alarm for pustefrekvens BiPhasic tr* Internt batteri Manuell pusting Ekstra pustehjelp ved apné Skjermlås Prioritering av alarmer *Comprehensive-konfigurasjonen er ikke tilgjengelig for salg i USA (1) Decreased imposed work with a new nasal continuous positive airway pressure device. Klausner, James F., PhD, Lee, Amy., Hutchison, Alastair A., FRACP. Pediatric Pulmonology 22: ; 1996 (2) A Prospective Randomized, Controlled Trial Comparing Synchronized Nasal Intermittent Positive Pressure Ventilation versus Nasal Continuous Positive Airway Pressure as Modes of Extubation. Khalaf Nabeel, M., Brodsky Nancy, Hurley John, Bhandari Vineet. PEDIATRICS 108 (1): 13-17: 2001 (3) Efficacy of Nasal Intermittent Positive Pressure Ventilation in Treating Apnea of Prematurity. Lin Chyi-Her, MD, Wang Shan-Tair, PhD, Lin Yuh-Jyh, MD, Yeh Tsu-Fuh, MD:Pediatric Pulmonolgy: 26 (5): ; 1996

13 Infant Flow SiPAP 3 Kapittel 2 Produktspesifikasjoner Moduser NCPAP Kontroller NCPAP med overvåkning av pustefrekvensen og alarm for lav frekvens BiPhasic (tidsutløst) BiPhasic (tidsutløst) med overvåkning av pustefrekvensen og alarm for lav pustefrekvens BiPhasic tr (pasientutløst) med overvåkning av pustefrekvensen, alarm for lav pustefrekvens og ekstra pustehjelp ved apné (kun Comprehensivemodellene) Time High (T-High): 0,1 3,0 sekunder Frekvens (R) (disse konfigurasjonsparametrene gjelder ikke USA) 1 54 (amerikanske konfigurasjonsparametere) Apné-intervall (T apné ): sekunder, 5-sekunders intervaller (disse konfigurasjonsparametrene gjelder ikke USA) (TLBR): sekunder, 5-sekunders intervaller (amerikanske konfigurasjonsparametere) NCPAP/Pres Low-strømningsmåler: 0 15 l/min, nøyaktighet ± 15 % av valgt utgangseffekt Pres High-strømningsmåler: 0 5 l/min, nøyaktighet ± 15 % av valgt utgangseffekt Manuell pusting X 1 %O 2 : %

14 4 Kapittel 2 Produktspesifikasjoner Overvåkning Alarmer CPAP PEEP MAP PIP %O 2 I:E-forhold. Spontan frekvens (Rsp) Batterinivå Høyt luftveistrykk 3 cm H 2 O over målt luftveistrykk Alarm for luftveistrykk over grensen maks. 11 cm H 2 O i NCPAP-modus og tidsutløst BiPhasic-modus maks. 15 cm H 2 O i pasientutløst BiPhasic tr-modus Lavt luftveistrykk 2 cm H 2 O under målt luftveistrykk eller 1,5 cm H 2 O hvis det ellers ville vært null Høy og lav oksygenkonsentrasjon ±5 % av innstilling. Min. og maks. levert FiO 2 er henholdsvis 18 og 104 %. Alarm for lav pustefrekvens Lavt batterinivå Batteriet utladet Svikt i gasstilførsel Alarmvolum (elektroniske alarmer) 70 dba ved 1 meter Pneumatisk tilførsel Pasientgassavsug: 15 mm standard konisk kopling Pasientens trykktilførsel: 4,5 mm konisk luerkopling Gasstilførsel: Nominelt 4 bar eller 60 psi, ren, tørr medisinsk luft og oksygen Område: 40,61 87 PSI. Maks. differansetrykk 29 PSI Manometer: Område 0 til + 20 cm H 2 O, nøyaktighet ± 2 % av full skala Gasskoplinger: Standard DISS-, NIST- eller Air Liquide-koplinger

15 Infant Flow SiPAP 5 Strømtilførsel Inngangsspenning: V vekselstrøm Tilførselsfrekvens: 50/60 Hz Strømforbruk: Maks. 50 V vekselstrøm Merkedata for sikring for 220 V nominell drift: T, type 2,5 A ved 250 V Enhetens kapsling, beskyttelsesnivå: IPX1 Batteridriftstid: 2 timer (fra fulladet tilstand) Batteriladetid: maks. 16 timer Atmosfære og miljø Fysiske mål Tilbehør Temperaturområde Drift: 5 40 C Oppbevaring: C Relativ luftfuktighet Drift: 0 95 % ikke-kondenserende Oppbevaring: 0 95 % ikke-kondenserende Dimensjoner (kun driver): (B x H x D) 26 x 38 x 23,5 cm (B x H x D) 10,25 x 15 x 9,25 in Vekt (kun driverenhet): 8,8 kg 19,5 lb Lyddemper/bakteriefilter Tilleggsmotstanden til lyddemperen/ bakteriefilteret D1420/100 og tilpasningsstykket er mindre enn 0,56 cm H 2 O ved 15 l/min og mindre enn 0,40 cm H 2 O ved 5 l/min.

16 6 Kapittel 2 Produktspesifikasjoner Delenummer Beskrivelse Infant Flow produkter D1420/100 Lyddemper (eske med 20) F&P Pasientkretsenhet (eske med 20) Pasientkretsenhet med generator (eske med 20) Pasientkrets (eske med 20) Pasientkrets med generator (eske med 20) F&P Pasientkrets (eske med 20) Pasientkrets med generator (eske med 20) Pasientkrets (eske med 20) AirLife-pasientkrets med generator (eske med 20) AirLife-pasientkrets (eske med 20) RCI Pasientkrets RCI 16 V (eske med 20) Pasientkrets med generator RCI 16 V (eske med 20) Pasientkrets RCI 21V (eske med 20) Pasientkrets med generator RCI 21V (eske med 20) Nesekateter Nesekatetre, små (eske med 10) Nesekatetre, middels (eske med 10) Nesekatetre, store (eske med 10) Masker Nesemasker, små (eske med 10) Nesemasker, middels (eske med 10) Nesemasker, store (eske med 10) Nesemasker, ekstra store (eske med 10) AirLife TM produkter (kun USA) NCPAP generatorsett Nesekateter Nesekatetre, små Nesekatetre, middels Nesekatetre, store Masker Nesemasker, små Nesemasker, middels Nesemasker, store

17 Infant Flow SiPAP 7 Kapittel 3 Oversikt over advarsler og forholdsregler Vilkår Les følgende sikkerhetsinformasjon før du tar i bruk Infant Flow SiPAP. Forsøk på å betjene dette utstyret uten å fullt ut forstå dets egenskaper og funksjoner, kan føre til utrygge driftsforhold. Advarsler og forholdsregler som gjelder for generell bruk av utstyret under alle forhold, er inkludert i denne delen. Noen advarsler og forholdsregler finner du også i de ulike kapitlene i brukerhåndboken der de gir mest mening. Det finnes også merknader gjennom hele brukerhåndboken som gir tilleggsinformasjon om spesifikke funksjoner. Hvis du har spørsmål om installering, oppsett, drift eller vedlikehold av utstyret, skal du ta kontakt med CareFusion (se side v). ADVARSLER FORSIKTIG angir forhold eller praksis som kan medføre alvorlige komplikasjoner eller potensielle sikkerhetsrisikoer. angir forhold eller praksis som kan føre til skade på driver eller annet utstyr. MERKNADER angir tilleggsinformasjon som vil bedre forståelsen av hvordan driverenheten fungerer. Advarsler Infant Flow SiPAP er beregnet for bruk av opplært medisinsk personell under direkte oppsyn av en kvalifisert lege. Når Infant Flow SiPAP er tilkoplet en pasient, skal det til enhver tid være kvalifisert helsepersonell til stede som kan reagere på en alarm eller et annet tegn på et eventuelt problem. Sørg for at det finnes alternative ventilasjonsmetoder i nærheten når Infant Flow SiPAP er i bruk. Generatoren skal ikke koples til pasienten før brukerverifisering og første gangs oppsett i NCPAP-modus er fullført. Vann i lufttilførselen kan føre til at utstyret svikter. Operatøren av Infant Flow SIPAP skal ikke berøre de elektriske koplingene på utstyret/tilbehøret og pasienten samtidig. Hvis det lyder et alarmsignal, er dette tegn på en unormal tilstand. Dette skal aldri ignoreres.

18 8 Kapittel 3 Oversikt over advarsler og forholdsregler Antistatiske eller elektrisk ledende slanger eller tuber skal ikke brukes i pasientkretsen. Hvis det oppdages et mekanisk eller elektrisk problem mens Infant Flow SiPAP er i bruk, skal utstyret tas ut av bruk og leveres til kvalifisert servicepersonell for service. Bruk av inoperativt utstyr kan føre til pasientskader. Før utstyret brukes på pasienter, skal du forsikre deg om at det er utført og har bestått alle brukerverifiseringer, tester og kalibreringsprosedyrer. Brukerverifisering, testing og kalibreringsprosedyrer må utføres før utstyret brukes på pasienter. Merket angir en forbindelse mellom transduserenheten og driverenheten. Det angir ikke et tilkoplingspunkt eller riktig plassering av sensoren for abdominal respirasjon. Under visse forhold (minimalt tilført trykk og maksimalt gassbehov, inkludert ekstra utgang) kan den utgående strømningsfrekvensen, og dermed trykket som leveres til generatoren, bli redusert. Pres High-strømningsmåleren skal være stilt til null når den ikke er nødvendig for behandling av pasienten. En pasient som er tilkoplet pustehjelputstyret, må alltid være under kontinuerlig tilsyn av kvalifisert personell. Bruken av en alarm eller et overvåkningssystem garanterer ikke at alle advarsler om evt. svikt som kan oppstå i systemet, blir fanget opp. I tillegg kan enkelte alarmtilstander kreve umiddelbar reaksjon. Nasal CPAP-behandling kan generelt forårsake neseirritasjon, septal distorsjon, hudirritasjon og trykknekrose. Ved å etterfølge de anbefalte bruksanvisningene for Infant Flow SiPAP systemet og AirLife TM Infant ncpap-systemet, kan forekomsten av slike komplikasjoner reduseres. Det anbefales på det sterkeste at pasienter som mottar ikke-invasiv pustehjelp, jevnlig kontrolleres for gastrisk distensjon. Det vises til sykehusets retningslinjer og prosedyrer for ytterligere veiledning. Dette utstyret avgir O 2 under normal drift. Oksygen forverrer brann kraftig. Unngå brannfare: brennbare materialer eller varmekilder må ikke plasseres i nærheten av utløpet. Sensoren for abdominal respirasjon skal kun brukes til å aktivere funksjoner tilknyttet visse Infant Flow SiPAP moduser. Ved bruk av sensoren for abdominal respirasjon, skal det alltid brukes en ekstra, ekstern enhet for å overvåke pustefrekvensen og påvise apné-episoder, i tillegg til en egnet enhet for kontinuerlig SaO 2 -overvåkning. Hvis Infant Flow SiPAP driverenheten er hyllemontert, skal du forsikre deg om at driverenheten er stabilt plassert, og at alle kretstuber, slanger og kabler er festet, for å unngå faren for å velte utstyret. Kontroller at vannutskilleren er tom før bruk og tømmes jevnlig under bruk. Utløpet på enhetens bakpanel må ikke blokkeres eller tilstoppes. Det kan føre til at utstyret svikter.

19 Infant Flow SiPAP 9 Utstyret skal ikke brukes uten at utåndingsslangen er koplet til generatoren. Bruk kun den medfølgende vekselstrømskabelen som tilkopling til strømforsyningen. Indikatorlampen for transduseren på driverenhetens frontpanel angir kun at driverenheten er tilkoplet. Den angir ikke tilkopling eller riktig plassering av sensoren for abdominal respirasjon. Stangen og stativet skal ikke overbelastes. Oksygen forverrer brann kraftig. Unngå eksplosjonsfare: bruk ikke instrumenter eller annet utstyr som kan ha vært eksponert for olje eller fett. Når en alarm for lav gasstilførsel aktiveres, vil oksygenkonsentrasjonen som leveres til pasienten, avvike fra det som er innstilt på %O 2 -kontrollen. En svikt i gasstilførselen vil endre FiO 2, og kan føre til pasientskade. Funksjonaliteten til dette utstyret kan påvirkes negativt av drift av annet utstyr i nærheten, for eksempel høyfrekvent kirurgisk utstyr (diatermi), defibrillatorer, utstyr for kortbølgebehandling, transportable radiotelefoner (walkie-talkie) eller mobiltelefoner. På grunn av mulig eksplosjonsfare skal ikke Infant Flow SiPAP brukes i nærheten av brennbare anestesimidler. Fare for elektrisk støt Fjern ikke noen av dekslene eller panelene på Infant Flow SiPAP. All service må henvises til en autorisert servicetekniker hos CareFusion eller en fabrikkopplært tekniker (se brukerhåndbok med delenr ). En beskyttende jordingsforbindelse (jording i strømledningen) er vesentlig for sikker drift. Hvis den beskyttende jordingsforbindelsen svikter, kan alle ledende deler, inkludert knotter og kontroller som tilsynelatende er isolert, gi elektrisk støt. Unngå elektrisk støt: plugg strømledningen inn i en riktig koplet stikkontakt, bruk kun strømledningen som følger med ventilatoren og sørg for at strømledningen er i god stand. Infant Flow SiPAP er konstruert for å sikre at verken pasienten eller den som betjener utstyret eksponeres for lekkasjestrøm, i henhold til gjeldende standarder. Dette kan imidlertid ikke garanteres når eksternt utstyr er tilkoplet driverenheten. For å unngå faren for overskytende lekkasjestrøm fra eksternt utstyr som er tilkoplet driverenheten, skal du sørge for at de beskyttende jordingsbanene er isolert for å sikre riktig tilkopling. Denne isolasjonen skal sikre at kabelskjermene er isolert i den perifere enden av kabelen. Når Infant Flow SiPAP TM enheten er tilkoplet en pasient og den interne oksygenmonitoren er deaktivert, må Infant Flow SiPAP TM enheten brukes med en ekstern oksygenmonitor.

20 10 Kapittel 3 Oversikt over advarsler og forholdsregler Forholdsregler Merknader Før bruk av utstyret skal du forsikre deg om at kvalifisert, teknisk servicepersonell har autorisert utstyret for bruk. Sørg for at spenningen og monterte sikringer er i overensstemmelse med spenningen i vegguttaket, ellers kan det føre til skader. Et batteri som er helt tømt (dvs. fullstendig utladet), kan skade driverenheten, og skal skiftes ut. Alt tilbehør som er tilkoplet driverenheten skal samsvare med CSA/IEC601/ETL. Om en av de ovenstående testene mislykkes, vil ventilatoren likevel fungere. Den bør imidlertid kontrolleres for å sikre at den fungerer som den skal før den koples til en pasient. Infant Flow SiPAP er utformet og testet for bruk kun med tilbehør fra CareFusion. Bruk bare tilbehør som er godkjent av CareFusion sammen med dette produktet. Hvis du er i tvil, skal du ta kontakt med din lokale salgsrepresentant. Bruk riktig løfteteknikk ved montering av enheten. Driverenheten skal ikke steriliseres. De interne komponentene er ikke kompatible med steriliseringsteknikker. Driverenheten skal ikke senkes ned i væske, og det skal ikke helles rensevæske over eller inn i driverenheten. Etter hver alarmverifiseringstest skal du forsikre deg om at kontrollinnstillinger og alarmgrenser er tilbakestilt i henhold til instruksjonene, før du går videre til neste test. CareFusion kan ikke garantere at produktets ytelse vil være som fremstilt i denne brukerhåndboken hvis produktet brukes med tilbehør fra andre produsenter enn CareFusion.

Infant Flow SiPAPhurtigveiledning

Infant Flow SiPAPhurtigveiledning Infant Flow SiPAPhurtigveiledning Innholdsfortegnelse Del 1: Kretsoppsett...1 Åpen seng og inkubator...2 Abdominal sensor...3 Trykknomogram for Infant Flow LP-generator...4 Alarmtest... 5 6 Topunkts oksygenkalibrering...

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Norsk Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Larm & Sensorplaster Norsk version 2007 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM029 August 09 Innhold Advarsler

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

Hurtigveiledning. Norsk

Hurtigveiledning. Norsk Hurtigveiledning Norsk Astral-apparatet 1. Adapter-port Kan utstyres med en enkeltkretsadapter, enkeltkrets-lekkasjeadapter eller dobbeltkretsadapter (kun Astral 150) 2. Håndtak 3. Inspirasjonsport (til

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTAASJONSVEIEDNING GARO SR3 komfyrvakt Hurtigveiledning Sett i batteriene og monter sensoren på vegg (A) eller opp under ventilatoren (B, ): Mot komfyren. Alternativ A: veggen Alternativ B og : avtrekksviften

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok Montere HP TouchSmart på vegg Brukerhåndbok De eneste garantiene for Hewlett-Packardprodukter og -tjenester er angitt i de uttrykte erklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i

Detaljer

Kort brukermanual LTV 1200

Kort brukermanual LTV 1200 Kort brukermanual LTV 1200 A Valg modus velg ventilasjonsmodus. B On/Standby Button skru ventilatoren På eller til Standby. C Kontroll innstillinger velger og viser ventilasjonsparameter. D - Display vindu

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

Wallbox Pulsar Bruker manual

Wallbox Pulsar Bruker manual Wallbox Pulsar Bruker manual 1/15 Velkommen til Wallbox Gratulerer med kjøpet av det revolusjonerende lade system for El. bil designet med banebrytende teknologi for å tilfredsstille dine daglige behov.

Detaljer

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Baderomsovn Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Dette bildet er kun til referansebruk. Produktet i denne pakningen kan se noe annerledes ut. Les denne instruksjonen nøye før du

Detaljer

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off CuroCell S.A.M. (CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05 takes the pressure off Innhold 1 Illustrasjoner 3 1.1 Frontpanel 3 1.2 Frontdekse 3 1.3 Sidebilde 3

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Instrument för målning av komprimeringen i grunnen CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Innhold Innhold...1 1 Innledning...2 2 Slå på...2 3 Innstilling...2 3.1 Start CMV...2 3.2 Displayets lysstyrke...2 4 Start/stopp

Detaljer

RØROS HETTA INSTALLASJONSVEILEDNING. Siro komfyrvakt. Se installasjonsvideo: Strømstyringsenhet: PCU5.1-P PCU5.1-PP PCU3

RØROS HETTA INSTALLASJONSVEILEDNING. Siro komfyrvakt. Se installasjonsvideo: Strømstyringsenhet: PCU5.1-P PCU5.1-PP PCU3 Se installasjonsvideo: INSTAASJONSVEIEDNING Siro komfyrvakt Strømstyringsenhet: PCU5.-P PCU5.-PP PCU 086 V4.5.0 NOR RM SIRO PCU5.-P RØROS HETTA INNEHOD ADVARSER. FORBEREDESER. Forberedelser. Installasjon.

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. BD ProbeTec ET Lysing Heater (lysator) BD ProbeTec ET Priming and Warming Heater

BRUKERHÅNDBOK. BD ProbeTec ET Lysing Heater (lysator) BD ProbeTec ET Priming and Warming Heater BRUKERHÅNDBOK BD ProbeTec ET Lysing Heater (lysator) BD ProbeTec ET Priming and Warming Heater Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152, USA 800-638-8663 BENEX Limited Bay

Detaljer

F G H. Bytt batteri. 230 V Ja Unormalt batteri V Ja Normal bruk V Nei Bruk batteristrøm. 230 V Nei Batteriet er nesten flatt

F G H. Bytt batteri. 230 V Ja Unormalt batteri V Ja Normal bruk V Nei Bruk batteristrøm. 230 V Nei Batteriet er nesten flatt Produktinformasjon E A C F G H A: På/av-bryter : ruk vekselstrøm: konstant grønt ruk batteristrøm: blinkende grønt C: ruk vekselstrøm: angir belastningsnivå ruk batteristrøm: angir batterikapasitet D:

Detaljer

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 625630 Enkel trygghet BRUKERINFORMASJON MONTERINGSINSTRUKS VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen på komfyren.

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt 2012 Side 1 av 7 Montasjeanvisning

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyrvakt ICSG-1 2012 Side 1 av 6 Montasjeanvisning EFP Integrert Komfyrvakt

Detaljer

UNI-DEX BRUKSANVISNING

UNI-DEX BRUKSANVISNING UNI-DEX BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV ENHETEN Se illustrasjon 1 1.1 Svarknapp 1.2 Room off knapp 1.3 Bæresnor 1.4 Mikrofon 1.5 Ladeindikator 1.6 Ladekontakt 1.7 Ledning med 3,5mm jack plugg Les bruksanvisningen

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem Brukerhåndbok AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEL 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1. Innledning Dette kapitlet inneholder sikkerhetsinformasjon. AirQlean

Detaljer

Din bruksanvisning TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS

Din bruksanvisning TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4.

Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4. Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4.3)! 4. Kontroll etter installering (5) 1 Introduksjon Denne

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Installasjonsveiledning for Powerline 500 Nano PassThru (2-pack) XAVB5602

Installasjonsveiledning for Powerline 500 Nano PassThru (2-pack) XAVB5602 Installasjonsveiledning for Powerline 500 Nano PassThru (2-pack) XAVB5602 2012 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, nedskrives, lagres i et gjenfinningssystem

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Automatikkskap type ABS CP 151-254

Automatikkskap type ABS CP 151-254 15975197NO (12/2014) Installasjons- og bruksanvisning www.sulzer.com 2 Installasjons- og bruksanvisning Automatikkskap type ABS CP 151 153 253 254 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 1.1 Kontrollenhet...

Detaljer

Brukerveiledning. Siro komfyrvakt RØROS HETTA

Brukerveiledning. Siro komfyrvakt RØROS HETTA Brukerveiledning Siro komfyrvakt v4.2.2 NOR RM Siro 1 RØROS HETTA Siro komfyrvakt Brukerveiledning Vi gratulerer deg med kjøpet av Siro komfyrvakt. Denne veiledningen beskriver bruk og vedlikehold av produktet.

Detaljer

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Takk for at du valgte en S9 trådløs modul. Når S9 trådløs modul brukes sammen med ResMed S9-apparater i hjemmet, overfører den

Detaljer

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Brukermanual TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Informasjon vedrørende brukermanualen Denne brukermanualen inneholder informasjon vedrørende installasjon, drift og vedlikehold av apparatet og skal konsulteres

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTAASJONSVEIEDNING SAFERA Siro R komfyrvakt Strømstyringsenhet: PU.-P PU.-PP PU 08 V..0 NOR SIRO R INNEHOD ADVARSER. FORBEREDESER. Forberedelser. Installasjon. Feilsøking. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Detaljer

Trinn 1: Lokaliser de nødvendige kablene på motoren.

Trinn 1: Lokaliser de nødvendige kablene på motoren. Gratulere med ny turtallsperre. Monteringen består av fire trinn. Det er viktig at du leser gjennom hele denne bruksanvisningen før du starter monteringen av turtallsperren. Det anbefales å gjennomgå alle

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

DC-108. Trådløst display for Nexa s røykvarslere i 868MHz serien

DC-108. Trådløst display for Nexa s røykvarslere i 868MHz serien DC-108 Trådløst display for Nexa s røykvarslere i 868MHz serien INNHOLD I. SIKKERHETSINFORMASJON II. III. IV. GENERELL BESKRIVELSE SPESIFIKASJON NAVN OG FUNKSJONER V. BRUKE DISPLAYET VI. VII. VIII. KONFIGURERE

Detaljer

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0 Vera-W15 WiFi Termostat Kontakt Bruksanvisning Manual version 1.0 INNHOLD 1.1 Pakkens innhold... 2 1.2 Stikkontakt instruksjon... 3 1.3 Lys indikator... 4 1.4 Varsel lyd... 5 2.1 Installering av app...

Detaljer

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1 Fitting Kit Monteringsanvisning for takstativ x 4 x 8 x 1 x 1 x 4 x 4 x 4 x 4 x 8 Revision No: 5C 1 Montering første gang Pakk ut delene og kontroller innholdet. Kontakt din forhandler hvis deler mangler

Detaljer

BRUKSANVISNING. MODELL: G-2000 For 12 V DC drift Gasslekkasjealarm (hetetrådtype)

BRUKSANVISNING. MODELL: G-2000 For 12 V DC drift Gasslekkasjealarm (hetetrådtype) BRUKSANVISNING MODELL: G-2000 For 12 V DC drift Gasslekkasjealarm (hetetrådtype) VIKTIG! LES BRUKSANVISNINGEN GRUNDIG OG TA VARE PÅ DEN. Bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om riktig installasjon

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

G TECTA 4G Multigassdetektor

G TECTA 4G Multigassdetektor G TECTA 4G Multigassdetektor NO Hurtigguide 2 NO Innhold Sikkerhetsinformasjon 2 Eskens innhold 3 Produktoversikt 3 Produktegenskaper 3 Batterikontroll 4 Skru på 4 G-TECTA 4G oppstart 4 Alarmer 5 Funksjonstesting

Detaljer

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning VI Drift, rengjøring og vedlikehold For å få isbiter uten forurensninger bør vannet i tanken byttes hver 24 time. Hvis kompressoren stopper pga. lite vann eller for mye is bør du vente 3 minutter før den

Detaljer

G TECTA SG Singelgassdetektor

G TECTA SG Singelgassdetektor G TECTA SG Singelgassdetektor NO Hurtigguide 2 NO Innhold Sikkerhetsinformasjon 2 Eskens innhold 3 Produktoversikt 3 Produktegenskaper 3 Batterikontroll 4 Skru på 4 G-TECTA SG oppstart 4 Alarmer 5 Funksjonstesting

Detaljer

Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder:

Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder: Balder med x:panda Vedlegg til Brukerveiledning Balder Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder: 3.2.1 Joystick 3.2.2 Kjøreprogrammer 3.2.4 Ledsagerstyring 5.1

Detaljer

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001 Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 2 3 Drift... 2 4 Beskrivelse av grensesnitt... 3 4.1 Displaysymboler...

Detaljer

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Bruks- og installasjonsanvisning for Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Hurtigveiledning 3 Bruksanvisning 4 Innledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde Smart Control - hovedmeny

Detaljer

NB: Enheten fungerer etter prinsippene for sanntids fasesammenligning takket være radio overføring.

NB: Enheten fungerer etter prinsippene for sanntids fasesammenligning takket være radio overføring. Bruksanvisning TAG 5000 og TAG 5000S - Trådløs FASEINDIKATOR EL NR 88 801 46 / 47 ADVARSEL: Les disse merknadene nøye før bruk. 1. Mål TAG 5000 er utformet for å: Undersøke elektriske nettkonfigurasjoner

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

Hurtigstart-guide CD180

Hurtigstart-guide CD180 Hurtigstart-guide CD180 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis batteriet

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning Art.nr. FAJ 6 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

Brugervejledning. MEMOdayplanner. Varenr: 402 701

Brugervejledning. MEMOdayplanner. Varenr: 402 701 Brugervejledning MEMOdayplanner Varenr: 402 701 Innholdsfortegnelse Beskrivelse... 3 MEMOdayplanner leveres med... 3 Montering... 3 Tavlens bakside... 4 Innstilling av lysstyrke... 4 Visning av tid som

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Universal-Thermostat UT 200

Universal-Thermostat UT 200 Universal-Thermostat UT 200 Bruksanvisning ELV Elektronik AG Postfach 1000 D-26787 Leer Telefon 04 91/600 888 Telefax 04 91/6008-244 Vennligst les denne bruksan overlater enheten til andre personer, over

Detaljer

Kun til engangsbruk. 1. Klargjøre påføringsstedet

Kun til engangsbruk. 1. Klargjøre påføringsstedet Informasjon til helsepersonellet: Instruksjoner vedrørende bruk og destruksjon Lys Doseringsknapp Display for tilførte doser IONSYS (transdermalt system med 40 mikrogram fentanyl per dose, maksimalt 80

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

Hurtigveiledning for kliniker og pasient

Hurtigveiledning for kliniker og pasient Hurtigveiledning for kliniker og pasient Dette er en kortfattet versjon av bruksanvisningen for Avance Solo NPWT-systemet. Du finner mer informasjon i bruksanvisningen som følger med produktene. Før du

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION W5000

Din bruksanvisning HP PAVILION W5000 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION W5000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION W5000 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Bruksanvisning. Komponenter

Bruksanvisning. Komponenter Bruksanvisning STABILA REC-0 Line er en mottaker med enkel betjening for rask registrering av laserlinjer. Mottakeren REC-0 Line kan kun motta pulsmodulerte laserstråler fra STABILA linjelasere. Mottakeren

Detaljer

Komfyrvakt SPISEC 2.1

Komfyrvakt SPISEC 2.1 Varsler Bryter Tilbakestiller Bruks- og monteringsanvisning Komfyrvakt SPISEC 2.1 Salg og support Arcus Vita As tlf: 53 75 77 50 post@arcus-vita.no www.arcus-vita.no Utviklet og produsert av: Cabinova

Detaljer

Veiledning for frakoblingsalarm. Norsk

Veiledning for frakoblingsalarm. Norsk Veiledning for frakoblingsalarm Norsk Astral frakoblingsalarm Astral frakoblingsalarm måler konstant kretsmotstanden for å beregne graden av frakobling (vist som prosentandel). ). Frakoblingsalarm med

Detaljer

Installasjon. Powerline 500 Modell XAVB5421

Installasjon. Powerline 500 Modell XAVB5421 Installasjon Powerline 500 Modell XAVB5421 Innhold i pakken I noen regioner er en ressurs-cd inkludert med produktet. Merk: Adaptere varierer fra region til region. Adapteren din kan se annerledes ut.

Detaljer

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN BRUKERMANUAL Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN Art. nr. 17-00040 Fra serienummer 500 - Rev.3-21.08.08 INNHOLDSFORTEGNELSE TRÅDLØS FJERNKONTROLL 3 Etter montasje 3 Koding av

Detaljer

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 BRUKERHÅNDBOK TWINKLE SPECTRUM Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE! VIKTIG INFORMASJON

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning Høytrykksspyler Prod.nr. CA-416 Bruksanvisning Lite vannforbruk og høytrykk Energibesparende og miljøvennlig Bærbar, holdbar og sikker Perfekt for vask av båt, sykkel, atv, campingbil m.m. Kan koples til

Detaljer

Romtermostatens brukerveiledning. For brukeren. Romtermostatens brukerveiledning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Romtermostatens brukerveiledning. For brukeren. Romtermostatens brukerveiledning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Romtermostatens brukerveiledning For brukeren Romtermostatens brukerveiledning geotherm VWL 451 VWL 651 VWL 751 VWL 1251 VWL 1551 NO INNHOLDSFORTEGNELSE HVORDAN BRUKE APPARATET DITT 1 Bruk av apparatet...2

Detaljer

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems minipocket Bruksanvisning Hearing Systems Innhold Fjernkontrollen din 4 Komponenter 5 Tastelås 6 Paring av høreapparater 7 Funksjonsoversikt 12 Mer informasjon 14 Rengjøring 14 Skifte batteri 15 Feilsøking

Detaljer

Gjelder for produkter med serienummer f.o.m Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.:

Gjelder for produkter med serienummer f.o.m Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: Gjelder for produkter med serienummer f.o.m 1601-00001 Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 6251630 Enkel trygghet 1 BRUKERINFORMASJON VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt

Detaljer

Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING. www.brymill.com. Side 1 av 6. Januar 2010

Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING. www.brymill.com. Side 1 av 6. Januar 2010 Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING www.brymill.com Januar 2010 Side 1 av 6 Avsnitt 1 - Innholdsfortegnelse Avsnitt Tittel Side 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Hurtigveiledning for Cry-Ac Tracker 3 3 Indikasjoner

Detaljer

FORMULA 1 RACE MASTER

FORMULA 1 RACE MASTER FORMULA 1 RACE MASTER Brukerhåndbok Versjon 1.0 Opphavsrettinformasjon Det er ikke tillatt å mangfoldiggjøre eller overføre noen del av denne håndboken, i noen form eller på noen måte, elektronisk eller

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Trinn 1: Lokaliser de nødvendige kablene på motoren.

Trinn 1: Lokaliser de nødvendige kablene på motoren. Gratulere med ny turtallsperre. Monteringen består av tre trinn. Det er viktig at du leser gjennom hele denne bruksanvisningen før du starter monteringen av turtallsperren. Det anbefales å gjennomgå alle

Detaljer

Powerline 500 Plus hjemmenettverksadapter (PL500P)

Powerline 500 Plus hjemmenettverksadapter (PL500P) Easy, Reliable & Secure Powerline 500 Plus hjemmenettverksadapter (PL500P) Installeringsveiledning Lampebeskrivelser Element Strømlampe Ytelseslampe Ethernetlampe Beskrivelse Lyser grønt. Strømmen er på.

Detaljer

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C001P (6/12 Volt, 1 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

BackBeat GO 3. Brukerhåndbok

BackBeat GO 3. Brukerhåndbok BackBeat GO 3 Brukerhåndbok Innhold Hodesettoversikt 3 Vær trygg 3 Sammenkoble og tilpasse 4 Sammenkobling 4 Få den beste lyden 4 Installere appen 6 Bruke BackBeat GO 3 Companion-appen 6 Lade 7 Lade 7

Detaljer

TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning

TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning Innhold Oversikt 3 Innholdet i esken 4 Innholdet i esken... 4 Komme i gang 6 Montere TomTom Hands-Free Car Kit i bilen... 6 Starte TomTom Hands-Free Car Kit for

Detaljer

Brukerveiledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com

Brukerveiledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com Brukerveiledning DEVIreg Touch Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Innhold 1 Innledning................ 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner..... 5 2 Innstillinger............... 6 2.1 Stille inn

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning Invacare IDC no Manøverboks Bruksanvisning Denne veiledningen skal overleveres til sluttbrukeren. Les denne veiledningen FØR du bruker produktet, og behold den for fremtidig referanse. 2015 Invacare Corporation

Detaljer

Installasjonsveiledning for Powerline Nano500-settet XAVB5101

Installasjonsveiledning for Powerline Nano500-settet XAVB5101 Installasjonsveiledning for Powerline Nano500-settet XAVB5101 2012 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, nedskrives, lagres i et gjenfinningssystem eller

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

PRESENTASJON. Display. Telefonsvarer-tast. Telefonliste-tast. Rør Av/På-tast. Gjenta-tast. Norsk. Tast for flersamtale/hold med ventemusikk.

PRESENTASJON. Display. Telefonsvarer-tast. Telefonliste-tast. Rør Av/På-tast. Gjenta-tast. Norsk. Tast for flersamtale/hold med ventemusikk. PRESENTASJON Hørerør Display Telefonliste-tast Telefonsvarer-tast Rør Av/På-tast Tastatur Gjenta-tast Tast for flersamtale/hold med ventemusikk Norsk R- og Program-tast Mikrofon Brukerhåndbok Høyttaler-tast

Detaljer