Infant Flow SiPAP. Brukerhåndbok

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Infant Flow SiPAP. Brukerhåndbok"

Transkript

1 Infant Flow SiPAP Brukerhåndbok

2 ii Infant Flow SiPAP Dette dokumentet er beskyttet av amerikanske og internasjonale lover om opphavsrett. Dette dokumentet skal ikke kopieres, reproduseres, oversettes, lagres i et dokumentbehandlingssystem, overføres i noen form eller reduseres til elektronisk eller maskinlesbart format, verken som en helhet eller en del, uten skriftlig tillatelse fra CareFusion. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forhåndsvarsel. Dette dokumentet skal kun tjene til informasjonsformål, og skal ikke utgjøre en erstatning eller et supplement til vilkårene fremsatt i lisensavtalen CareFusion Corporation eller dets datterselskaper. Alle rettigheter forbeholdt. Det registrerte varemerket Infant Flow og varemerket SiPAP tilhører CareFusion Corporation eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere. USA CareFusion Savi Ranch Parkway Yorba Linda, California Tlf.: Tlf.: Faks: Autorisert europeisk representant CareFusion Germany 234 GmbH Leibnizstrasse Hoechberg, Tyskland District Court Wuerzburg HRB7004 Tlf.: Faks: carefusion.com Dokumentnummer:

3 Infant Flow SiPAP iii R evisjonshistorie Dato Revideringer Endringer September (3) Utgitt August 2004 D Utgitt brukerhåndbok i VIASYS Respiratory Care-malformat ved bruk av VIASYS Respiratory Care-nomenklatur. Revider delenummerliste i Tillegg B, godkjent tilbehør. November 2004 E Revidert kontakt-/bestillingsinformasjon. Kap. 4, del 5.b Reviderte belysningsforhold for transduserlampen. Tillegg A Korrigerte enheter fra Pm til bpm. Tillegg E Nye hettestørrelser. Tillegg E var før Transduserenhet. Nå: Transdusergrensesnitt. Mars 2005 F Oppdatert kontaktinformasjon. Oppdatert samsvarserklæring. Mai 2006 G Oppdatert firmanavn. Oppdatert kontakt- og bestillingsinformasjon. Oppdaterte figurer. Forsiktig-punkt lagt til vedrørende mottrykk. Merknad lagt til vedrørende Hudson RCI luftfuktingssystem. Lagt til setningen Påse at minst 8 l/min er stilt inn på NCPAP/PRES Low-strømningsmåleren i første avsnitt under Totrinns O 2 -sensorkalibrering. Endring av trinn 8 mht. ncpap-trykk. Endringer i andre og tredje avsnitt i Endre en kontroll Lagt til Innstilling av manuell pusting. Lagt til merknad vedrørende aktivering av manuell pusting eller sikkerhetsutløst apnéåndedrag. Lagt til advarsel vedrørende forbruksmateriell for Infant Flow. Lagt til setningen Kople fra luft- og oksygenkilder når Infant Flow SiPAP ikke er i bruk. Fjernet Tillegg E. Februar 2009 H Endret Ti til T-High og Innåndingstid til Time High. Erstattet henvisning til tilbehør fra VIASYS Respiratory med henvisning til tilbehør fra Cardinal Health. Lagt til TM (hevet skrift) etter SiPAP. Lagt til henvisning til AirLife TM Infant ncpapgeneratorsystem. Fjernet innåndingstid.

4 iv Infant Flow SiPAP Dato Revideringer Endringer Erstattet Innåndingstid (Time High) med Time High (Thigh) Endret 1 cm H 2 O til 1,5 cm H 2 O; Lagt til eller 60 psi etter 4 bar. Lagt til fortegnelse over deler til Infant Flow - og AirLife TM - produkter. Lagt til kontaktinformasjon for Cardinal Health på side v. Lagt til henvisning til tilbehør for AirLife TM Infant ncpapsystemet. Lagt til advarsel vedrørende bruk av ekstern oksygenmonitor. Lagt til henvisning til fabrikkopplærte teknikere og brukerhåndbok med delenr Lagt til (symbol for registrert varemerke, i hevet skrift) etter Infant Flow. Oppdatering av FORSIKTIG-merke: fra Mottrykk fra luftfukterkammeret til enkelte vannposer med automatisk tilførsel, kan forekomme. Til Mottrykk fra enkelte luftfukterkamre med automatisk tilførsel kan føre til av vannposene fylles med luft. Erstattet fig. 5. Lagt til innhold vedrørende utladet eller skadet intern oksygencelle. Lagt til advarsel vedrørende bruk av ekstern oksygenmonitor. Lagt til innhold for å forklare feilkode E5X. Erstattet tast med knapp ; gitt forklaring av oksygenalarm ved å bruke lydalarm ; lagt til forklaring vedrørende deaktivering av intern overvåkning og at en ekstern oksygenmonitor må benyttes. Lagt til merknad om at strømningsmåler nr. 2 må benyttes ved manuell pusting; Lagt til bindestrek i T-High. Lagt til forklaring av modusvalg-skjermbildet Lagt til Anvisninger for bruk av AirLife TM Infant ncpapsystem. Endret 1 cm H 2 O til 1,5 cm H 2 O; Korrigert lavt batterispenningsnivå fra 10 til 11,10. Lagt til eller biomedisinsk tekniker med riktig opplæring. Lagt til tabelloppføring for deaktivering av oksygenmonitor og alarmer. Endret 1 cm H 2 O til 1,5 cm H 2 O; Korrigert lavt batterispenningsnivå fra 10 til 11,10.

5 Infant Flow SiPAP v Dato Revideringer Endringer Oppdatert tabell 10. Oppdatert tabell 11. Forklart hva som menes med T-High. Februar 2010 J Revidert for samsvar med det reviderte direktivet 2007/42/EF vedrørende medisinsk utstyr. Mars 2010 K Ny varemerking i brukerhåndboken for samsvar med CareFusions retningslinjer. Oppdatert tabell over delenummer.

6 vi Infant Flow SiPAP Garanti Det garanteres at Infant Flow SiPAP TM vil være fri for defekter i materialer og utførelse og oppfylle publiserte spesifikasjoner i ett (1) år fra forsendelsesdatoen. Erstatningsansvaret til CareFusion (omtalt som Selskapet) under denne garantien er begrenset til å erstatte, reparere eller gi kreditt, etter selskapets eget forgodtbefinnende, for deler som blir defekte eller ikke tilfredsstiller de publiserte spesifikasjoner i garantiperioden. Selskapet vil ikke være erstatningsansvarlig i henhold til denne garantien med mindre (A) Selskapet umiddelbart varsles skriftlig av kjøper når det avdekkes feil eller manglende tilfredsstillelse av publiserte spesifikasjoner; (B) den defekte enheten eller delen sendes tilbake til Selskapet, med forsendelseskostnader forhåndsbetalt av kjøper; (C) den defekte enheten eller delen mottas av Selskapet for justering senest fire uker etter siste dag av garantiperioden; og (D) Selskapets undersøkelse av en slik enhet eller del skal fastslå, etter Selskapets eget forgodtbefinnende, at slike defekter eller mangler ikke skyldes misbruk, skjødesløshet, feil montering, uautorisert reparasjon, endring eller skade. Enhver autorisasjon til kjøperen fra selskapet for reparasjon eller endring må være skriftlig for å forhindre ugyldiggjøring av garantien. Selskapet skal ikke under noen omstendighet være erstatningsansvarlig overfor kjøperen for tap av fortjeneste, bruk, følgeskader eller -skadeserstatning av noe slag basert på et krav om brudd på garantien, annet enn kjøpsprisen for ethvert defekt produkt som dekkes av garantien. Selskapet garantier slik de er beskrevet i dette dokumentet og ovenfor, skal ikke utvides, reduseres eller påvirkes av, og ingen forpliktelse eller erstatningsansvar skal oppstå etter eller skyldes tekniske råd gitt eller vedlikehold gitt av selskapet eller dets agenter i forbindelse med kjøperens bestilling av nedenstående produkter. Begrensning av erstatningsansvar Denne garantien dekker ikke vanlig vedlikehold som rengjøring, justering eller smøring og oppdatering av utstyrsdeler. Denne garantien skal kjennes ugyldig og ikke gjelde hvis utstyret brukes sammen med utstyr eller deler som ikke er produsert av selskapet eller godkjent skriftlig for bruk av selskapet eller hvis utstyret ikke vedlikeholdes i henhold til foreskrevet vedlikeholdsskjema. Garantien angitt ovenfor skal gjelde i en periode på ett (1) år fra forsendelsesdatoen, med følgende unntak: 1. Komponenter for overvåkning av fysiske variabler som temperatur, trykk eller strømning garanteres i nitti (90) dager fra mottaksdatoen. 2. Elastiske polymerkomponenter og andre deler eller komponenter som er utsatt for slitasje som selskapet ikke har noen kontroll over, er garantert i seksti (60) dager fra mottaksdatoen. 3. Interne batterier er garantert i nitti (90) dager fra mottaksdatoen. Foregående erstatter enhver garanti, uttrykt eller underforstått, inkludert, uten begrensning, eventuell garanti for salgbarhet, unntatt for selve produktet, og kan bare endres skriftlig av en behørig autorisert representant for selskapet.

7 Infant Flow SiPAP vii Innholdsfortegnelse Revisjonshistorie... iii Garanti... vi Innholdsfortegnelse... vii Liste over figurer... viii Liste over tabeller... viii Kunngjøringer... ix Kapittel 1 Produktbeskrivelse... 1 Kapittel 2 Produktspesifikasjoner... 3 Kapittel 3 Oversikt over advarsler og forholdsregler... 7 Kapittel 4 Utpakking og oppsett Kapittel 5 Bruk Kapittel 6 Driftsmoduser Kapittel 7 Alarmer og indikatorer Kapittel 8 Vedlikehold og rengjøring Kapittel 9 Forklaring av symboler Vedlegg A Produktkonfigurasjoner Vedlegg B Pneumatisk diagram Vedlegg C Alarmfeilsøking Vedlegg D Håndtere feiltilstander Ordliste Indeks... 65

8 viii Infant Flow SiPAP Liste over figurer Fig. 1 Utpakking og montering av stativet Fig. 2 Montering av stativ og driverenhet Fig. 3 Driverenhet montert med pasientkrets og luftfukter Fig. 4 Kople til sensoren for abdominal respirasjon Fig. 5 Nomogram over strømning/trykk Fig. 6 Frontpanel Fig. 7 Bakpanel Fig. 8 Oppsettsskjermbilde Fig. 9 Skjermbildet alarminnstilling/bekreft Fig. 10 Modusvalg-skjermbildet Fig. 11 Parameterjustering-skjermbilde Fig. 12 Hovedskjermbilde Fig. 13 Overvåket parameter-skjermbilde Fig. 14 NCPAP Fig. 15 BiPhasic Fig. 16 BiPhasic tr Fig. 17 Skjermbilde for utladet batteri Liste over tabeller Tabell 1 Funksjoner og tilbehør... 2 Tabell 2 Bruk av dynamiske funksjonstaster Tabell 3 Standard parameterverdi Tabell 4 Alarmsymboler og indikatorer Tabell 5 Symboler på utstyret Tabell 6 Symboler på knapper Tabell 7 Konfigurasjonsparametere (utenfor USA) Tabell 8 Konfigurasjonsparametere (USA) Tabell 9 Alarmfeilsøking Tabell 10 Feilklassifisering Tabell 11 Feilkorrigering... 58

9 Infant Flow SiPAP ix K unngjøringer E lektromagnetis k kompatibilitet (E MC ) Dette utstyret avgir og er påvirkelig av radiofrekvent energi. Hvis utstyret ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene i denne håndboken, kan det oppstå elektromagnetisk interferens. Utstyret er testet og er funnet å være i samsvar med grensene som er framstilt i BS EN for medisinsk elektrisk utstyr, del 1-2: Generelle krav for sikkerhetsstandard. Elektromagnetisk kompatibilitet krav og tester. Disse grensene gir akseptabel beskyttelse mot elektromagnetisk interferens når utstyret brukes i det tilsiktede miljøet (dvs. sykehus) som beskrevet i denne håndboken. Dette utstyret er også utformet og produsert for å samsvare med følgende standarder: Sikkerhet: UL : 2003 Medisinsk elektrisk utstyr, del 1: Generelle krav vedrørende sikkerhet. CAN/CSA C22.2 Nr M90, Medisinsk elektrisk utstyr, del 1: Generelle krav vedrørende sikkerhet, inkludert C22.2 Nr S1-94 (IEC601-1, Endring 1:1991) Tillegg Nr til CAN/CSA 22.2 Nr M90 Elektrisk sikkerhet: Klasse 1-utstyr Inneholder deler av Type BF til anvendelse på pasient Kontinuerlig drift Magnettomografi (MR ) Dette utstyret inneholder elektromagnetiske komponenter. Driften kan påvirkes av sterke elektromagnetiske felter. Dette utstyret skal ikke brukes i et MR-miljø eller i nærheten av høyfrekvent kirurgisk diatermiutstyr, defibrillatorer eller utstyr til kortbølgebehandling. Elektromagnetisk interferens kan forstyrre driften av utstyret. T ils iktet bruk Infant Flow SiPAP består av en driverenhet og generator i tillegg til NCPAPnesekatetre og -masker. Tiltenkt bruk er å gi pustehjelp gjennom CPAP-trykk på to nivåer (SiPAP ). Systemet er laget for bruk ved sykehus, i sykehuslignende miljøer og ved forflytning innenfor sykehus, og er indisert for behandling av nyfødte og spedbarn. Infant Flow SiPAP skal bare anvendes av klinisk personell med tilstrekkelig opplæring, etter anvisning fra lege.

10 x Infant Flow SiPAP Lovgivning I henhold til amerikansk lovgivning kan dette utstyret kun selges til lege eller etter forordning fra lege. Gjenbruk av tilbehør beregnet på engangsbruk, kan redusere produktets ytelse eller medføre krysskontaminasjon. K las s ifis ering Type utstyr: Medisinsk utstyr, klasse 1. Internt drevet, IPX1-beskyttet og bruker deler av anvendelsestype BF. Utstyret er ikke egnet for bruk i nærhet av brennbare anestesimidler. S ams varserklæring Dette medisinske utstyret samsvarer med direktivet 93/42/EØF om medisinsk utstyr samt de følgende tekniske standardene, hvor samsvar er erklært: EN og EN EN EN Teknisk kontrollorgan (EU): BSI (Reg. Nr. 0086) Varenavn: Infant Flow SiPAP Produsert av: CareFusion Savi Ranch Parkway Yorba Linda, California Vennligst ta kontakt med CareFusion hvis du har spørsmål vedrørende samsvarserklæringen for produktet.

11 Infant Flow SiPAP 1 Kapittel 1 Produktbeskrivelse Infant Flow SiPAP gir en ikke-invasiv form for pustehjelp som er tilpasset nyfødte i sykehusmiljøer, for eksempel fødeavdelinger og avdelinger for pediatrisk intensivbehandling. Utstyret kan også benyttes ved forflytning av disse pasientene innenfor sykehuset. Infant Flow SiPAP er for tiden tilgjengelig i konfigurasjonene Plus eller Comprehensive*. Konfigurasjonen Plus gir NCPAP- og tidsutløst BiPhasic-modus, med og uten overvåkning av pustefrekvensen. Konfigurasjonen Comprehensive* har samme funksjonalitet, og i tillegg en pasientutløst BiPhasic-modus med ekstra pustehjelp ved apné. Infant Flow SiPAP har som standard i alle konfigurasjoner en LCD-berøringsskjerm, grafisk fremstilling av kurve for trykktid, integrert pasientovervåkning, alarmer for høyt og lavt trykk og FiO 2, og opptil 2 timers batteristrøm. Et resultat av den unike og patenterte utformingen er at Infant Flow generatoren og AirLife TM Infant ncpap-systemgeneratoren har vist seg å gi det mest stabile CPAPtrykket ved lavest pusteanstrengelse for pasienten, sammenlignet med andre enheter (1). Infant Flow generatorens enestående ytelse opprettholdes uavhengig av pasientbehovet eller utåndingsstrømmen. Dette systemet er utformet og testet for å yte optimalt ved bruk av tilbehør tilgjengelig fra CareFusion. Tilbehøret omfatter kretser og generatorer, nesekatetre, masker og hetter. Infant Flow SiPAP systemets funksjoner Med de utvidede funksjonene til Infant Flow SiPAP Plus og Comprehensive*, kan utstyret brukes på et bredere utvalg av pasienter som ellers kanskje ikke ville vært kandidater for ikke-invasiv NCPAP-pustehjelp alene (2,3). NCPAP Kontinuerlig, positivt luftveistrykk basert på trykk innstilt av sykepleier. Overvåkning av og alarm for pustefrekvensen kan aktiveres i denne modusen. BiPhasic Tidsutløst trykkhjelp gis basert på "Time High", frekvens og trykkriterier innstilt av sykepleier. Overvåkning av og alarm for pustefrekvensen kan aktiveres i denne modusen. BiPhasic tr* Pasientutløst trykkhjelp gis basert på "Time High" og trykkriterier innstilt av sykepleier. Overvåkning av og alarm for pustefrekvensen samt ekstra pustehjelp ved apné aktiveres automatisk i denne modusen. Patentert Infant Flow generator eller AirLife T M Infant ncpap-systemgenerator Infant Flow generatoren er en fluidteknisk enhet for generering av jevnt, nasalt CPAP-trykk for spedbarn. Utstyret krever lav pusteanstrengelse sammenlignet med annet utstyr (1). Fullt integrert alarmpakke Alarm ved svikt i gasstilførselen, høyt pasienttrykk, lavt pasienttrykk, tilførsel av høy og lav oksygenkonsentrasjon, overgang fra vekselstrømskilde til likestrømskilde, lav batterilading eller utladet batteri og lav pustefrekvens/apné.

12 2 Kapittel 1 Produktbeskrivelse Batteribackup Opptil 2 timers batteristrøm gir muligheter for forflytning innenfor sykehuset. Det gis klare indikasjoner for hvilken strømkilde som brukes (likestrøm eller vekselstrøm), og batterinivået. Skjermlås Etter 120 sekunder uten bruk av skjermen, låses skjermen for å unngå utilsiktede endringer. Hvis en høyprioritetsalarm aktiveres, deaktiveres skjermlåsen for å gi tilgang til betjeningsfunksjonene. Tabell 1 Funksjoner og tilbehør Funksjoner og tilbehør Plus Comprehensive* NCPAP NCPAP med overvåkning av og alarm for pustefrekvens BiPhasic BiPhasic med overvåkning av og alarm for pustefrekvens BiPhasic tr* Internt batteri Manuell pusting Ekstra pustehjelp ved apné Skjermlås Prioritering av alarmer *Comprehensive-konfigurasjonen er ikke tilgjengelig for salg i USA (1) Decreased imposed work with a new nasal continuous positive airway pressure device. Klausner, James F., PhD, Lee, Amy., Hutchison, Alastair A., FRACP. Pediatric Pulmonology 22: ; 1996 (2) A Prospective Randomized, Controlled Trial Comparing Synchronized Nasal Intermittent Positive Pressure Ventilation versus Nasal Continuous Positive Airway Pressure as Modes of Extubation. Khalaf Nabeel, M., Brodsky Nancy, Hurley John, Bhandari Vineet. PEDIATRICS 108 (1): 13-17: 2001 (3) Efficacy of Nasal Intermittent Positive Pressure Ventilation in Treating Apnea of Prematurity. Lin Chyi-Her, MD, Wang Shan-Tair, PhD, Lin Yuh-Jyh, MD, Yeh Tsu-Fuh, MD:Pediatric Pulmonolgy: 26 (5): ; 1996

13 Infant Flow SiPAP 3 Kapittel 2 Produktspesifikasjoner Moduser NCPAP Kontroller NCPAP med overvåkning av pustefrekvensen og alarm for lav frekvens BiPhasic (tidsutløst) BiPhasic (tidsutløst) med overvåkning av pustefrekvensen og alarm for lav pustefrekvens BiPhasic tr (pasientutløst) med overvåkning av pustefrekvensen, alarm for lav pustefrekvens og ekstra pustehjelp ved apné (kun Comprehensivemodellene) Time High (T-High): 0,1 3,0 sekunder Frekvens (R) (disse konfigurasjonsparametrene gjelder ikke USA) 1 54 (amerikanske konfigurasjonsparametere) Apné-intervall (T apné ): sekunder, 5-sekunders intervaller (disse konfigurasjonsparametrene gjelder ikke USA) (TLBR): sekunder, 5-sekunders intervaller (amerikanske konfigurasjonsparametere) NCPAP/Pres Low-strømningsmåler: 0 15 l/min, nøyaktighet ± 15 % av valgt utgangseffekt Pres High-strømningsmåler: 0 5 l/min, nøyaktighet ± 15 % av valgt utgangseffekt Manuell pusting X 1 %O 2 : %

14 4 Kapittel 2 Produktspesifikasjoner Overvåkning Alarmer CPAP PEEP MAP PIP %O 2 I:E-forhold. Spontan frekvens (Rsp) Batterinivå Høyt luftveistrykk 3 cm H 2 O over målt luftveistrykk Alarm for luftveistrykk over grensen maks. 11 cm H 2 O i NCPAP-modus og tidsutløst BiPhasic-modus maks. 15 cm H 2 O i pasientutløst BiPhasic tr-modus Lavt luftveistrykk 2 cm H 2 O under målt luftveistrykk eller 1,5 cm H 2 O hvis det ellers ville vært null Høy og lav oksygenkonsentrasjon ±5 % av innstilling. Min. og maks. levert FiO 2 er henholdsvis 18 og 104 %. Alarm for lav pustefrekvens Lavt batterinivå Batteriet utladet Svikt i gasstilførsel Alarmvolum (elektroniske alarmer) 70 dba ved 1 meter Pneumatisk tilførsel Pasientgassavsug: 15 mm standard konisk kopling Pasientens trykktilførsel: 4,5 mm konisk luerkopling Gasstilførsel: Nominelt 4 bar eller 60 psi, ren, tørr medisinsk luft og oksygen Område: 40,61 87 PSI. Maks. differansetrykk 29 PSI Manometer: Område 0 til + 20 cm H 2 O, nøyaktighet ± 2 % av full skala Gasskoplinger: Standard DISS-, NIST- eller Air Liquide-koplinger

15 Infant Flow SiPAP 5 Strømtilførsel Inngangsspenning: V vekselstrøm Tilførselsfrekvens: 50/60 Hz Strømforbruk: Maks. 50 V vekselstrøm Merkedata for sikring for 220 V nominell drift: T, type 2,5 A ved 250 V Enhetens kapsling, beskyttelsesnivå: IPX1 Batteridriftstid: 2 timer (fra fulladet tilstand) Batteriladetid: maks. 16 timer Atmosfære og miljø Fysiske mål Tilbehør Temperaturområde Drift: 5 40 C Oppbevaring: C Relativ luftfuktighet Drift: 0 95 % ikke-kondenserende Oppbevaring: 0 95 % ikke-kondenserende Dimensjoner (kun driver): (B x H x D) 26 x 38 x 23,5 cm (B x H x D) 10,25 x 15 x 9,25 in Vekt (kun driverenhet): 8,8 kg 19,5 lb Lyddemper/bakteriefilter Tilleggsmotstanden til lyddemperen/ bakteriefilteret D1420/100 og tilpasningsstykket er mindre enn 0,56 cm H 2 O ved 15 l/min og mindre enn 0,40 cm H 2 O ved 5 l/min.

16 6 Kapittel 2 Produktspesifikasjoner Delenummer Beskrivelse Infant Flow produkter D1420/100 Lyddemper (eske med 20) F&P Pasientkretsenhet (eske med 20) Pasientkretsenhet med generator (eske med 20) Pasientkrets (eske med 20) Pasientkrets med generator (eske med 20) F&P Pasientkrets (eske med 20) Pasientkrets med generator (eske med 20) Pasientkrets (eske med 20) AirLife-pasientkrets med generator (eske med 20) AirLife-pasientkrets (eske med 20) RCI Pasientkrets RCI 16 V (eske med 20) Pasientkrets med generator RCI 16 V (eske med 20) Pasientkrets RCI 21V (eske med 20) Pasientkrets med generator RCI 21V (eske med 20) Nesekateter Nesekatetre, små (eske med 10) Nesekatetre, middels (eske med 10) Nesekatetre, store (eske med 10) Masker Nesemasker, små (eske med 10) Nesemasker, middels (eske med 10) Nesemasker, store (eske med 10) Nesemasker, ekstra store (eske med 10) AirLife TM produkter (kun USA) NCPAP generatorsett Nesekateter Nesekatetre, små Nesekatetre, middels Nesekatetre, store Masker Nesemasker, små Nesemasker, middels Nesemasker, store

17 Infant Flow SiPAP 7 Kapittel 3 Oversikt over advarsler og forholdsregler Vilkår Les følgende sikkerhetsinformasjon før du tar i bruk Infant Flow SiPAP. Forsøk på å betjene dette utstyret uten å fullt ut forstå dets egenskaper og funksjoner, kan føre til utrygge driftsforhold. Advarsler og forholdsregler som gjelder for generell bruk av utstyret under alle forhold, er inkludert i denne delen. Noen advarsler og forholdsregler finner du også i de ulike kapitlene i brukerhåndboken der de gir mest mening. Det finnes også merknader gjennom hele brukerhåndboken som gir tilleggsinformasjon om spesifikke funksjoner. Hvis du har spørsmål om installering, oppsett, drift eller vedlikehold av utstyret, skal du ta kontakt med CareFusion (se side v). ADVARSLER FORSIKTIG angir forhold eller praksis som kan medføre alvorlige komplikasjoner eller potensielle sikkerhetsrisikoer. angir forhold eller praksis som kan føre til skade på driver eller annet utstyr. MERKNADER angir tilleggsinformasjon som vil bedre forståelsen av hvordan driverenheten fungerer. Advarsler Infant Flow SiPAP er beregnet for bruk av opplært medisinsk personell under direkte oppsyn av en kvalifisert lege. Når Infant Flow SiPAP er tilkoplet en pasient, skal det til enhver tid være kvalifisert helsepersonell til stede som kan reagere på en alarm eller et annet tegn på et eventuelt problem. Sørg for at det finnes alternative ventilasjonsmetoder i nærheten når Infant Flow SiPAP er i bruk. Generatoren skal ikke koples til pasienten før brukerverifisering og første gangs oppsett i NCPAP-modus er fullført. Vann i lufttilførselen kan føre til at utstyret svikter. Operatøren av Infant Flow SIPAP skal ikke berøre de elektriske koplingene på utstyret/tilbehøret og pasienten samtidig. Hvis det lyder et alarmsignal, er dette tegn på en unormal tilstand. Dette skal aldri ignoreres.

18 8 Kapittel 3 Oversikt over advarsler og forholdsregler Antistatiske eller elektrisk ledende slanger eller tuber skal ikke brukes i pasientkretsen. Hvis det oppdages et mekanisk eller elektrisk problem mens Infant Flow SiPAP er i bruk, skal utstyret tas ut av bruk og leveres til kvalifisert servicepersonell for service. Bruk av inoperativt utstyr kan føre til pasientskader. Før utstyret brukes på pasienter, skal du forsikre deg om at det er utført og har bestått alle brukerverifiseringer, tester og kalibreringsprosedyrer. Brukerverifisering, testing og kalibreringsprosedyrer må utføres før utstyret brukes på pasienter. Merket angir en forbindelse mellom transduserenheten og driverenheten. Det angir ikke et tilkoplingspunkt eller riktig plassering av sensoren for abdominal respirasjon. Under visse forhold (minimalt tilført trykk og maksimalt gassbehov, inkludert ekstra utgang) kan den utgående strømningsfrekvensen, og dermed trykket som leveres til generatoren, bli redusert. Pres High-strømningsmåleren skal være stilt til null når den ikke er nødvendig for behandling av pasienten. En pasient som er tilkoplet pustehjelputstyret, må alltid være under kontinuerlig tilsyn av kvalifisert personell. Bruken av en alarm eller et overvåkningssystem garanterer ikke at alle advarsler om evt. svikt som kan oppstå i systemet, blir fanget opp. I tillegg kan enkelte alarmtilstander kreve umiddelbar reaksjon. Nasal CPAP-behandling kan generelt forårsake neseirritasjon, septal distorsjon, hudirritasjon og trykknekrose. Ved å etterfølge de anbefalte bruksanvisningene for Infant Flow SiPAP systemet og AirLife TM Infant ncpap-systemet, kan forekomsten av slike komplikasjoner reduseres. Det anbefales på det sterkeste at pasienter som mottar ikke-invasiv pustehjelp, jevnlig kontrolleres for gastrisk distensjon. Det vises til sykehusets retningslinjer og prosedyrer for ytterligere veiledning. Dette utstyret avgir O 2 under normal drift. Oksygen forverrer brann kraftig. Unngå brannfare: brennbare materialer eller varmekilder må ikke plasseres i nærheten av utløpet. Sensoren for abdominal respirasjon skal kun brukes til å aktivere funksjoner tilknyttet visse Infant Flow SiPAP moduser. Ved bruk av sensoren for abdominal respirasjon, skal det alltid brukes en ekstra, ekstern enhet for å overvåke pustefrekvensen og påvise apné-episoder, i tillegg til en egnet enhet for kontinuerlig SaO 2 -overvåkning. Hvis Infant Flow SiPAP driverenheten er hyllemontert, skal du forsikre deg om at driverenheten er stabilt plassert, og at alle kretstuber, slanger og kabler er festet, for å unngå faren for å velte utstyret. Kontroller at vannutskilleren er tom før bruk og tømmes jevnlig under bruk. Utløpet på enhetens bakpanel må ikke blokkeres eller tilstoppes. Det kan føre til at utstyret svikter.

19 Infant Flow SiPAP 9 Utstyret skal ikke brukes uten at utåndingsslangen er koplet til generatoren. Bruk kun den medfølgende vekselstrømskabelen som tilkopling til strømforsyningen. Indikatorlampen for transduseren på driverenhetens frontpanel angir kun at driverenheten er tilkoplet. Den angir ikke tilkopling eller riktig plassering av sensoren for abdominal respirasjon. Stangen og stativet skal ikke overbelastes. Oksygen forverrer brann kraftig. Unngå eksplosjonsfare: bruk ikke instrumenter eller annet utstyr som kan ha vært eksponert for olje eller fett. Når en alarm for lav gasstilførsel aktiveres, vil oksygenkonsentrasjonen som leveres til pasienten, avvike fra det som er innstilt på %O 2 -kontrollen. En svikt i gasstilførselen vil endre FiO 2, og kan føre til pasientskade. Funksjonaliteten til dette utstyret kan påvirkes negativt av drift av annet utstyr i nærheten, for eksempel høyfrekvent kirurgisk utstyr (diatermi), defibrillatorer, utstyr for kortbølgebehandling, transportable radiotelefoner (walkie-talkie) eller mobiltelefoner. På grunn av mulig eksplosjonsfare skal ikke Infant Flow SiPAP brukes i nærheten av brennbare anestesimidler. Fare for elektrisk støt Fjern ikke noen av dekslene eller panelene på Infant Flow SiPAP. All service må henvises til en autorisert servicetekniker hos CareFusion eller en fabrikkopplært tekniker (se brukerhåndbok med delenr ). En beskyttende jordingsforbindelse (jording i strømledningen) er vesentlig for sikker drift. Hvis den beskyttende jordingsforbindelsen svikter, kan alle ledende deler, inkludert knotter og kontroller som tilsynelatende er isolert, gi elektrisk støt. Unngå elektrisk støt: plugg strømledningen inn i en riktig koplet stikkontakt, bruk kun strømledningen som følger med ventilatoren og sørg for at strømledningen er i god stand. Infant Flow SiPAP er konstruert for å sikre at verken pasienten eller den som betjener utstyret eksponeres for lekkasjestrøm, i henhold til gjeldende standarder. Dette kan imidlertid ikke garanteres når eksternt utstyr er tilkoplet driverenheten. For å unngå faren for overskytende lekkasjestrøm fra eksternt utstyr som er tilkoplet driverenheten, skal du sørge for at de beskyttende jordingsbanene er isolert for å sikre riktig tilkopling. Denne isolasjonen skal sikre at kabelskjermene er isolert i den perifere enden av kabelen. Når Infant Flow SiPAP TM enheten er tilkoplet en pasient og den interne oksygenmonitoren er deaktivert, må Infant Flow SiPAP TM enheten brukes med en ekstern oksygenmonitor.

20 10 Kapittel 3 Oversikt over advarsler og forholdsregler Forholdsregler Merknader Før bruk av utstyret skal du forsikre deg om at kvalifisert, teknisk servicepersonell har autorisert utstyret for bruk. Sørg for at spenningen og monterte sikringer er i overensstemmelse med spenningen i vegguttaket, ellers kan det føre til skader. Et batteri som er helt tømt (dvs. fullstendig utladet), kan skade driverenheten, og skal skiftes ut. Alt tilbehør som er tilkoplet driverenheten skal samsvare med CSA/IEC601/ETL. Om en av de ovenstående testene mislykkes, vil ventilatoren likevel fungere. Den bør imidlertid kontrolleres for å sikre at den fungerer som den skal før den koples til en pasient. Infant Flow SiPAP er utformet og testet for bruk kun med tilbehør fra CareFusion. Bruk bare tilbehør som er godkjent av CareFusion sammen med dette produktet. Hvis du er i tvil, skal du ta kontakt med din lokale salgsrepresentant. Bruk riktig løfteteknikk ved montering av enheten. Driverenheten skal ikke steriliseres. De interne komponentene er ikke kompatible med steriliseringsteknikker. Driverenheten skal ikke senkes ned i væske, og det skal ikke helles rensevæske over eller inn i driverenheten. Etter hver alarmverifiseringstest skal du forsikre deg om at kontrollinnstillinger og alarmgrenser er tilbakestilt i henhold til instruksjonene, før du går videre til neste test. CareFusion kan ikke garantere at produktets ytelse vil være som fremstilt i denne brukerhåndboken hvis produktet brukes med tilbehør fra andre produsenter enn CareFusion.

Brukerveiledning. Norsk

Brukerveiledning. Norsk Brukerveiledning Norsk Innhold Innledning... 1 Bruksindikasjoner... 1 Kontraindikasjoner... 1 Bivirkninger... 2 Generelle advarsler og forsiktighetsregler... 2 Astral-apparatet... 4 Astral-apparatets grensesnitt...

Detaljer

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Bruksanvisning

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Bruksanvisning Welch Allyn Connex Integrated Wall System Bruksanvisning 2012 Welch Allyn. Med enerett. For å lette tiltenkt bruk av produktet som beskrives i denne publikasjonen kan kjøperen av produktet kopiere denne

Detaljer

Bruksanvisning Sat 801+

Bruksanvisning Sat 801+ Bruksanvisning Sat 801+ Bitmos GmbH Himmelgeister Straße 37 D-40225 Düsseldorf Tyskland Tlf.: +49 (0) 211 / 60 10 10-30 Faks: +49 (0) 211 / 60 10 10-50 E-post: info@bitmos.de Internett: www.bitmos.de 36-8101.EN

Detaljer

Klinisk håndbok. Puritan Bennett. 520 respirator

Klinisk håndbok. Puritan Bennett. 520 respirator Klinisk håndbok Puritan Bennett 520 respirator TM Informasjon om opphavsrett COVIDIEN, COVIDIEN med logo, Covidien logo og positive results for life er registrerte varemerker for Covidien AG i USA og internasjonalt.

Detaljer

Elisée 150 Pasienthåndbok Norsk

Elisée 150 Pasienthåndbok Norsk Elisée 150 Pasienthåndbok Norsk Ventilasjonsløsninger Lett tilgang på kvalitetsbehandling Ventilasjonsløsninger Lett tilgang på kvalitetsbehandling Innhold 1 Innledning........................................

Detaljer

System 350. X30 - Konsollen. Brukerhåndbok. Veiledning og autostyring. www.topconpa.com

System 350. X30 - Konsollen. Brukerhåndbok. Veiledning og autostyring. www.topconpa.com System 350 X30 - Konsollen Brukerhåndbok Veiledning og autostyring www.topconpa.com Brukerhåndbok Delenummer: AGA4084-NO Rev. nummer: 1.5.1 For bruk med programvareversjon: 3.12.12 Opphavsrett Topcon

Detaljer

Thermo Scientific Excelsior AS Brukermanual A82310100 Utgave 6

Thermo Scientific Excelsior AS Brukermanual A82310100 Utgave 6 Thermo Scientific Excelsior AS Brukermanual A82310100 Utgave 6 Informasjon om selskapet Copyright 2013. Thermo Fisher Scientific. Ettertrykk forbudt. Thermo Fisher Scientific Inc. (Thermo Fisher Scientific)

Detaljer

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 avledninger. Bruksanvisning

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 avledninger. Bruksanvisning CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 avledninger Bruksanvisning 2013 Welch Allyn, Inc. For å lette tiltenkt bruk av produktet som beskrives i denne publikasjonen, kan kjøperen av produktet kopiere denne

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

System 110-/150- Brukerhåndbok

System 110-/150- Brukerhåndbok System 110-/150- Brukerhåndbok Delenummer AGA3663-NO Utg.1.61 Copyright Topcon Precision Agriculture Februar 2011 Topcon har opphavsretten til alt innhold i denne håndboken. Med enerett. Informasjonen

Detaljer

Manual for ABPM 6100-maskinvare

Manual for ABPM 6100-maskinvare Representant i juridiske spørsmål Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153 USA www.welchallyn.com

Detaljer

HeartStart-defibrillator

HeartStart-defibrillator HeartStart-defibrillator BRUKERHÅNDBOK Veiledning til konfigurasjon, bruk, vedlikehold og tilbehør M5066A Utgave 7 Skal være tom. sett forfra A topp B sett bakfra topp K C L J D I I F E H G HeartStart-defibrillatoren

Detaljer

Installering og bruk. Smart-UPS SR1 Avbruddssikker strømforsyning SR13KXIET SR16KXIET. 220/230/240 Vac Tårn. su0835a

Installering og bruk. Smart-UPS SR1 Avbruddssikker strømforsyning SR13KXIET SR16KXIET. 220/230/240 Vac Tårn. su0835a Installering og bruk Smart-UPS SR1 Avbruddssikker strømforsyning SR13KXIET SR16KXIET 220/230/240 Vac Tårn su0835a Smart-UPS TM SR1 Avbruddssikker strømforsyning 3000/6000 VA 220/230/240 Vac Tårn Norsk

Detaljer

Alaris Gateway-arbeidsstasjon. Bruksanvisning

Alaris Gateway-arbeidsstasjon. Bruksanvisning Alaris Gateway-arbeidsstasjon Bruksanvisning Innhold Side Grunnleggende informasjon..................................................................................... 1 Grunnleggende informasjon Alaris

Detaljer

Bruksanvisning Evita XL / Evita XL Neo

Bruksanvisning Evita XL / Evita XL Neo Bruksanvisning Evita XL / Evita XL Neo For å få full forståelse av bruksegenskapene til det medisinske utstyret må brukeren lese denne bruksanvisningen nøye før bruk. Ventilator for intensivbehandling

Detaljer

Defibtech DDU-2000-serien Automatisert Ekstern Defibrillator DDU-2300 DDU-2400 DDU-2450

Defibtech DDU-2000-serien Automatisert Ekstern Defibrillator DDU-2300 DDU-2400 DDU-2450 Defibtech DDU-2000-serien Automatisert Ekstern Defibrillator DDU-2300 DDU-2400 DDU-2450 Brukermanual NRR 2010 ELECTRONIC DISTRIBUTION Merknader Defibtech, LLC er ikke ansvarlig for feil i dokumentet eller

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Insulinpumpe og CGM-system. Brukerhåndbok. Bli kjent med systemet ditt. 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 1

Insulinpumpe og CGM-system. Brukerhåndbok. Bli kjent med systemet ditt. 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 1 Insulinpumpe og CGM-system Brukerhåndbok Bli kjent med systemet ditt 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 1 4/24/14 3:06 PM 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 2 4/24/14 3:06 PM Velkommen Takk

Detaljer

Brukerhåndbok. APC Smart-UPS XL 2200/3000 VA XL 120/208/230 VAC. Tårn/rack-montert 5U Avbruddssikker strømforsyning

Brukerhåndbok. APC Smart-UPS XL 2200/3000 VA XL 120/208/230 VAC. Tårn/rack-montert 5U Avbruddssikker strømforsyning Brukerhåndbok Norsk APC Smart-UPS XL 2200/3000 VA XL 120/208/230 VAC Tårn/rack-montert 5U Avbruddssikker strømforsyning 990-2975 09/2006 Introduksjon Om denne UPS-en APC (American Power Conversion) UPS

Detaljer

CoaguChek XS Plus. Brukerhåndbok

CoaguChek XS Plus. Brukerhåndbok P O I N T O F C A R E T E S T I N G CoaguChek XS Plus Brukerhåndbok Revisjonshistorikk Brukerhåndbok, versjon Revisjonsdato Endringer Versjon 1.0 2007-04 Nytt dokument Versjon 2.0 2009-09 Nye funksjoner

Detaljer

Blend-In-Cup (BIC) drikkevaresystem Oversatte instruksjoner

Blend-In-Cup (BIC) drikkevaresystem Oversatte instruksjoner Blend-In-Cup (BIC) drikkevaresystem Oversatte instruksjoner Manual for installering, bruk & stell Denne håndboken oppdateres når ny informasjon og nye modeller blir lansert. Besøk vår hjemmeside for å

Detaljer

SpotOn. temperaturovervåkingssystem. 9 3M SpotOn temperaturovervåkingssystem modell 370 Brukerhåndbok

SpotOn. temperaturovervåkingssystem. 9 3M SpotOn temperaturovervåkingssystem modell 370 Brukerhåndbok 9 3M SpotOn temperaturovervåkingssystem modell 370 Brukerhåndbok 3M SpotOn temperaturovervåkingssystem 193 Innholdsfortegnelse Del 1: Innledning 195 Om denne håndboken 195 Bruksområde 195 Sikkerhetsinformasjon

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Aisys. Hurtigreferanse. Programvarerevisjon 8.X

Aisys. Hurtigreferanse. Programvarerevisjon 8.X Aisys Hurtigreferanse Programvarerevisjon 8.X Se brukerhåndboken for trinnvise instruksjoner. Les brukerhåndboken for hver komponent før systemet tas i bruk: WARNING Før systemet tas i bruk: Utfør alle

Detaljer

Brukerhåndbok. Smart-UPS. Avbruddssikker strømforsyning. SUA5000 VA 208/230 Vac. SUA3000 VA 200 Vac. rack-montert 5U

Brukerhåndbok. Smart-UPS. Avbruddssikker strømforsyning. SUA5000 VA 208/230 Vac. SUA3000 VA 200 Vac. rack-montert 5U Brukerhåndbok Smart-UPS Avbruddssikker strømforsyning SUA5000 VA 208/230 Vac SUA3000 VA 200 Vac rack-montert 5U Introduksjon Introduksjon Om denne UPS-en Den avbruddsfrie strømforsyningen (UPS = Uninterruptible

Detaljer

Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200. 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08

Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200. 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08 Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08 COPYRIGHT Denne publikasjonen, eller deler av den, må ikke reproduseres i noen som helst form eller på noen som

Detaljer

Bruker- og sikkerhetshåndbok

Bruker- og sikkerhetshåndbok Bruker- og sikkerhetshåndbok Opprinnelige anvisninger - Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen. Bomløftmodeller 600S 600SJ 660SJ ANSI 3122708 15. April 2010 Norwegian Operation & Safety ADE-identifikasjon

Detaljer

SYSTEM FOR KONTINUERLIG GLUKOSEMÅLING BRUKERHÅNDBOK

SYSTEM FOR KONTINUERLIG GLUKOSEMÅLING BRUKERHÅNDBOK SYSTEM FOR KONTINUERLIG GLUKOSEMÅLING BRUKERHÅNDBOK SYSTEM FOR KONTINUERLIG GLUKOSEMÅLING VIKTIGE KONTAKTER OG NUMRE Dexcom nettsted: www.dexcom.com Din sender-id: Din mottaker-id: Din lege: Nærmeste

Detaljer

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren:

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren: Viktig merknad Les alle disse instruksjonene FØR du monterer SureFlap kjæledyrdør for mikrochip. Det er viktig å kontrollere om det er metall i substratet kjæledyrdøren skal festes i. Hvis det er tilfellet,

Detaljer

VIRUS-ADVARSEL VARSEL OM TORDENVÆR

VIRUS-ADVARSEL VARSEL OM TORDENVÆR OPPHAVSRETT Packard Bell Brukerhåndbok. Opphavsrett 2002 NEC Computers International B.V. Alle rettigheter forbeholdt. Ingen deler av denne håndboken kan kopieres eller overføres, i noen som helst form

Detaljer