BIs Årsrapport Organisasjonsbeskrivelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BIs Årsrapport 2012. 12 Organisasjonsbeskrivelse"

Transkript

1 BIs Årsrapport 2012 Innhold 2 Rektor har ordet Årsberetning 3 BI i Styret 5 Studier og studenter 6 Forskning 7 Næringsliv og samfunn 8 Akkreditering og rangering 9 Organisasjon og ansatte 10 Årsresultat 11 Fremtidsutsikter 12 Organisasjonsbeskrivelse BIs åtte institutter 14 Institutt for finansiell økonomi 15 Institutt for innovasjon og økonomisk organisering 16 Institutt for kommunikasjon, kultur og språk 17 Institutt for ledelse og organisasjon 18 Institutt for markedsføring 19 Institutt for regnskap, revisjon og jus 20 Institutt for samfunnsøkonomi 21 Institutt for strategi og logistikk 22 Årsregnskap 36 Revisjonsberetning 37 Adresselister

2 rektor har ordet / ÅRsrapporten 2012 KONSOLIDERING FOR FREMTIDEN De siste årene har BI gjennomført store omstillinger er ikke noe unntak. Vi har konsolidert vårt studietilbud og distribusjonssystem. Studier er omorganisert eller lagt ned. Fra å ha tretten studiesteder rundt i landet, har vi nå fire tilbake: Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Vi konsentrerer oss om de store studiebyene. Omstillingen følger av BIs strategi for perioden Målet er å løfte oss slik at vi kan hevde oss blant de beste europeiske handelshøyskolene. Da må vi vi spisse og konsentrere ressursene våre. Vi må prioritere hvilke fag vi skal være spesielt gode på. Fagmiljøene må ha kritisk masse for å være tunge nok. Forskningsbasert undervisning har klare stordriftsfordeler. BI var lenge en desentralisert skole med mange kurs og lokale studiesteder. Tiden har imidlertid løpt fra denne modellen. Studentene samler seg nå i store studiebyer. Konkurransen blir internasjonal. Næringslivet vil ha kandidater og kompetansestøtte fra skoler som hevder seg internasjonalt. Da må ressursene spisses inn mot forskningsbaserte stu dier som studenter og bedrifter trakter etter, som er bærekraftige på sikt, og som BIs fagmiljøer er store og tunge nok til å levere på høyt internasjonalt nivå. Ikke alle har vært like glade for disse omstillingene. Jeg har stor respekt for at medarbeidere misliker at studier og kurs, som de har lagt mye arbeid i, legges ned. Det samme gjelder ordførere som engasjerer seg når BI trekker seg ut av deres lokalsamfunn. Vi kunne kanskje fortsatt en stund til med en spredt modell. Men på sikt har vi ikke noe valg. Vi makter ikke møte den internasjonale konkurransen så lenge våre knappe ressurser er spredt på små fagmiljøer med få studenter. Derfor har vi tatt omstillingene nå, mens BI har ressurser og økonomi til å gjennomføre dem på en ansvarlig måte overfor studenter og ansatte. Faglige og andre ressurser vi har frigjort gjennom konsolideringen brukes nå til å forbedre og styrke skolen. Nedleggelser går sammen med investeringer i våre faglige satsingsområder, og i å utvikle de studiestedene som vi satser videre på. Studentene merker dette med flere lærere å forholde seg til, med tettere oppfølging, og med bedre læringsfasiliteter. I tillegg skal et omfattende investerings program bringe BI i front med å ta i bruk digitale løsninger for undervisning og eksamener. Vi planlegger ikke flere strategisk motiverte kutt i denne omgang. Men det er selvsagt umulig å garantere at alt BI driver med i dag skal fortsette i all fremtid. BI har ikke noe sugerør i statskassen som gjør det mulig å tenke slik. Vi må omstille oss i takt med etterspørselen. Samtidig øker konkurransen. Det skaper et visst press og en viss usikkerhet. Men det må vi leve med, og det har vi heller ikke vondt av. BI ville ikke ha vært der vi er i dag dersom de som har bygget opp skolen ikke hadde vært nødt til hele tiden å være på hugget for å levere forskningsbasert undervisning som både er faglig på topp, og utløser betalingsvilje i markedet for høyere utdanning. Tom Colbjørnsen Rektor ved Handelshøyskolen BI Foto: Nicolas Tourrence 2

3 Årsberetning / ÅRsrapporten 2012 BI i 2012 Styret tok i 2012 flere strategiske grep for å løfte skolen til et nivå der faglig styrke og relevans plasserer BI blant Europas ledende handelshøyskoler. Styret har vært spesielt opptatt av å konsentrere fagressurser, rekruttere kvalifiserte studenter og ta i bruk digitale verktøy til beste for studentene. BI skal konsentrere ressursene for å videreutvikle prioriterte fagog læringsmiljø Styret vedtok å samle BIs ressurser til færre og større fagmiljø for fortsatt å kunne levere forskningsbasert undervisning på det høye nivået studentene og norsk næringsliv forventer. Styret vedtok å avvikle virksomheten ved BI Drammen og BI Kristiansand. Begge studiestedene har hatt gode læringsmiljø, men har allikevel vist seg for små til å bygge opp tilstrekkelig store forskningsbaserte undervisningsmiljø. BIs studier skal som hovedregel være lønnsomme og bidra økonomisk til utvikling av fag- og læringsmiljø. For få studenter førte til at bachelorstudiet i Reiselivsledelse og Master of Science i International Management ble vedtatt avviklet. and Management (QTEM), er en annen mulighet for de mest ambisiøse masterstudentene. BI er en av fem europeiske handelshøyskoler som foreløpig er med i samarbeidet. BIs studenter skal møte en digitalisert skole som skiller BI fra tilsvarende utdanningsinstitusjoner nasjonalt og internasjonalt Årets fremste digitale nyhet var lanseringen av BIs som gir studentene enklere tilgang til BIs tjenester. Ny teknologi gir nye muligheter innen læring og undervisning, og BIs nye multimedia- og veiledningssenter, BI Learning Lab, ble åpnet høsten Det ble også satt i gang et prosjekt for å digitalisere gjennomføring av eksamen og sensurprosesser. BIs nye digitale kanal for faglig formidling, BI Business Review, ble lansert i juni. Formidlingskanalen er den første i sitt slag i Skandinavia, og skal være en kunnskapsbase som møter kravene til fremtidsrettet formidling. BI fornyet også sine nettsider bi.no og ble belønnet med Farmandprisen for beste nettsted i åpen klasse. BI ønsker å tiltrekke seg flere toppkvalifiserte studenter fra inn- og utland Nitten studenter som utmerket seg faglig, fikk tildelt stipendet Presidential Scholarship som dekker studieavgiften for et toårig Master of Science program. Et nytt internasjonal masternettverk, Quantitative Techniques for Economics Foto: Nicolas Tourrence 3

4 Årsberetning / ÅRsrapporten 2012 Styret pr Styret Handelshøyskolen BI er en selveiende stiftelse, og ledes av et styre med åtte medlemmer, hvorav fire er eksterne. De interne styremedlemmene består av to representanter valgt av og fra BIs vitenskapelige ansatte, en representant og en observatør for administrativt ansatte. Studentorganisasjonene er representert med ett medlem og en observatør. Terje Venold Styrets leder, ekstern representant Konsernsjef, Veidekke ASA Maalfrid Brath Styrets nestleder, ekstern representant Konsernsjef, Manpower Group Norway Marianne Stenius Styremedlem, ekstern representant Professor, Hanken School of Economics (Helsingfors) Live Haukvik Aker Styremedlem, ekstern representant CFO/COO Komplett Group Pål Lauritzen Styremedlem, vitenskapelig ansatte Førsteamanuensis, Institutt for samfunnsøkonomi Ingunn Myrtveit Styremedlem, vitenskapelig ansatte Professor, Institutt for regnskap, revisjon og jus Nils Øby Styremedlem, administrativt ansatte Studiesjef, Studieadministrasjon Bachelor Anders Eidberg Styremedlem, studentrepresentant (BIS) Mats Gimming Myhre Observatør, administrativt ansatte IT-konsulent, IT-avdelingen Veronica Kristensen Observatør, studentobservatør (SBIO) Hilde C. Bjørnland 1.vararepresentant, vitenskapelig ansatte Knut Sogner 2.vararepresentant, vitenskapelig ansatte Foto: Nicolas Tourrence Bakerst: Nils Øby, Mats Gimming Myre, Knut Sogner Midten: Anders Eidberg, Marianne Stenius, Veronica Kristensen, Live Haukvik Aker Nest fremst: Pål Lauritzen, Maalfrid Brath Foran: Terje Venold (Knut Sogner møtte som vara for Ingunn Myrtveit da bildet ble tatt) Marianne Schei 1.vararepresentant, administrativt ansatte Morten O. Myhre 2.vararepresentant, administrativt ansatte 4

5 Årsberetning / ÅRsrapporten 2012 studier og studenter Handelshøyskolen BI tilbyr bachelorstudier til tusener av unge talenter og løfter de beste videre gjennom krevende masterstudier. Etter flere år med solid vekst i antall søkere og rekordopptak i 2011, hadde BI en nedgang på 3,9 % nye studenter i Nedgangen i antall studenter skyldes økt konkurranse fra norske og internasjonale skoler, endringer i studieporteføljen og skjerpede opptakskrav på Master of Science. Masterporteføljen ble videre spisset rundt de faglige satsingsområdene; Marketing, Strategi, Organisational Behaviour, Foretaksøkonomi og forretningsjus, Finans og Samfunnsøkonomi. Studietilbudet omfattet 15 bachelorprogram, seks Master of Science-program og seks doktorgradsspesialiseringer. De mest populære bachelorstudiene var Økonomi og Administrasjon (1307 studenter), Eiendomsmegling (620 studenter) og Markedsføring (488 studenter). BI hadde også en økning på Bachelor in Business Administration (107 studenter), og kunne høsten 2012 ønske mange nye internasjonale gradsstudenter velkommen til BI på både bachelor- og masternivå. De mest populære masterstudiene var Økonomi og Ledelse (232 studenter) og Regnskap og Revisjon (111 studenter). Opptakstallene på Master of Science i Økonomi og Ledelse (siviløkonomstudiet) steg med over 15 %. Høsten 2012 hadde BI 84 doktorgradsstipendiater, mot 74 i 2011 og 76 i BI Executive kunne tilby over 250 åpne og skreddersydde kurs og programmer innen videreutdanning. Høsten 2012 tok nærmere 1000 personer etter- og videreutdanning på masternivå ved BI Executive. Blant programmene på Master of Management var Strategisk Ledelse, Prosjektledelse, Consulting, og Human Resource Management mest populært. Programmet med flest studenter var Samspill og ledelse med nærmere 100 deltagere. BI tilbyr utveksling til 41 av de 79 beste skolene i Financial Times European Business School Ranking for 2012 Ved siden av hovedkontoret BI Oslo i Nydalen, hadde BI regionale studiesteder i Bergen, Trondheim, Stavanger, Drammen og Kristiansand. BI samarbeider med Fudan University i Shanghai, Kina, om å tilby utdanning på høyt nivå for det kinesiske markedet studenter id 54.5% hel t 1/4 BI-studenter drar på utveksling som en del av studiet studiepoeng eksamener 5 Foto: Nicolas Tourrence

6 Årsberetning / ÅRsrapporten 2012 forskning Handelshøyskolen BI har et internasjonalt anerkjent forskningsmiljø. Et rekrutteringsutvalg har utarbeidet planer for rekruttering av faglige medarbeidere som er ledende på sitt felt. I 2012 rekrutterte instituttene 20 stipendiater fra 12 land. Ni kandidater disputerte til PhDgraden i BIs doktorgradsprogram i BIs 417 faglige medarbeidere er organisert i åtte institutter med 26 forskningssentre knyttet til instituttene. BI leverer aktuell og relevant forskning innen virksomhetskritiske områder 149 av BIs faglige medarbeidere oppnådde vitenskapelig publisering i form av artikler i internasjonale og nasjonale tidsskrifter med fagfellevurdering eller i form av vitenskapelige monografier eller artikler i vitenskapelige antologier ble et topp-år for BIs forskere. Det ble publisert 187 artikler i vitenskapelige tidsskrifter med fagfellevurdering, 58 kapitler i vitenskapelige antologier og sju vitenskapelige monografier. BI oppnådde med dette 221,5 publiseringspoeng i henhold til Universitets- og høyskolerådets modell for måling av vitenskapelig produksjon. Dette representerer 1,8 % økning fra 2011 (218,6). Videre stod BIs faglige medarbeidere bak hele 24 nye fagbøker og lærebøker. Dette er mer enn dobbelt så mange som i Professor Torger Reve ble tildelt Handelshøyskolen BIs pris for fremragende forskningskommunikasjon. I 2012 ble resultatene fra forskningsprosjektet Et kunnskapsbasert Norge offentliggjort på en konferanse for spesielt inviterte deltakere fra norsk nærings- og samfunnsliv. Professorene Øyvind Norli og Richard Priestley ble som de aller første tildelt publikasjonsbonus fra Det norske finansinitiativet i Norges Bank. Tildelingen ble kunngjort av sentralbanksjef Øystein Olsen. Se for detaljer om vitenskapelig publisering. 6

7 Årsberetning / ÅRsrapporten 2012 Næringsliv og samfunn Handelshøyskolen BI samarbeider tett med næringslivet for å sikre at forskning og utdanning er markedsrelevant. Handelshøyskolen BI inngikk flere nye forskningssamarbeid i 2012.Gjennom en ny avtale gir Statoil et årlig bidrag på fem millioner kroner over fem år til forskning innen petroleumsøkonomi ved BI. Som en del av samarbeidet etableres det en ny nasjonal forskerskole. BI har også inngått en forsknings- og studiesamarbeidsavtale med Universitetet i California, Berkeley gjennom The Peder Sæther Centre for Advanced Study. Gjennom ordningen med internship på timeplanen fikk 70 bachelorstudenter og 23 masterstudenter praksis som en del av studiet høsten BI yter vesentlige bidrag til samfunnsutviklingen gjennom forskningsformidling og deltagelse i samfunnsdebatten Flere målinger viser at BI styrket sitt omdømme i året som gikk Har en grad fra BI 1/4 toppledere har utdanning fra Handelshøyskolen BI 7

8 Årsberetning / ÅRsrapporten 2012 akkrediteringer og rangeringer Akkrediteringer og rangeringer er kvalitetsstempel som viser skolens attraktivitet nasjonalt og internasjonalt. For en handelshøyskole er det særlig tre akkrediteringer som gjelder: Den europeiske Equis (European Quality Improvement Systems), den amerikanske AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) og den britiske AMBA (The Association of MBAs). En skole som har alle tre kalles for triple crown skoler. BI har Equis-akkreditering, og ble i 2012 invitert til å gå inn i avsluttende fase av akkrediteringsprosessen for AACSB og AMBA. BI klatret åtte plasser på Financial Times-rangeringen, og ble vurdert som nummer 62 på listen over de beste handelshøyskolene i Europa. I delrangeringene til Financial Times fikk BIs siviløkonomstudium en 69. plass på listen over verdens ledende Master of Sciencestudier, og i kategorien for skreddersydde bedriftsprogrammer ble BI vurdert som nummer 66. Det er BIs målsetting å oppnå Triple Crown-status 8

9 Årsberetning / ÅRsrapporten 2012 organisasjon og ansatte Ved utgangen av 2012 hadde BI totalt 830 ansatte. Totaltallene fordelte seg på 413 administrativt ansatte og 417 faglig ansatte. Handelshøyskolen BI hadde ved utgangen av ,8 årsverk, en økning på 13,8 årsverk fra Antall faglige medarbeidere har økt med 4,2 årsverk til 344,2 i Av disse hadde 20% internasjonal bakgrunn. Antall årsverk i administrasjonen økte med 9,6 til 396,6. I tillegg var omlag 489 høyskoleforelesere tilknyttet BI i BI har hatt særskilt fokus på å øke kvinneandelen blant professorer, direktører, ledelse og styrende organer de siste seks årene. Kvinneandelen blant professorer var i % - mot 10 % i Gjennom 2012 fikk BI tre nye kvinnelige professorer. Ved utgangen av 2012 utgjorde kvinner 27 prosent av faglige årsverk på BI. Andelen menn i administrative stillinger var 31 %. BIs plan for mangfold og likeverd stadfester at alle ansatte skal ha samme rettigheter, plikter og muligheter uavhengig av kjønn, alder og nasjonal/etnisk opprinnelse. BI forplikter seg gjennom IA-avtalen og BIs seniorpolitikk til å jobbe aktivt for å stimulere medarbeidere til å stå i stilling til oppnådd aldersgrense. BI tilrettelegger for senior arbeidstakere, og har konkretisert flere tiltak for arbeidstakere over 60 år. Videre forplikter BI seg til å legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne. BI rekrutterer i økende grad internasjonale medarbeidere og det er et bevisst fokus på å tilrettelegge et inkluderende arbeidsmiljø også for internasjonale medarbeidere. BIs yrkesrelaterte helserisiko er primært knyttet til psykososiale forhold som samspill, konflikthandtering, mestring og stress, samt ulike belastningsskader på muskel- og skjelettsystemet. Helsetilbudet til de ansatte har som hovedfokus å forebygge arbeidsrelaterte helseproblemer og sykefrav ær. BI har derfor samarbeidsavtaler med Psykologbistand A/S og Medi-Pluss. Sykefraværet ved BI har ligget stabilt på 3-3,5 % de siste årene og utgjorde i 2012 totalt 3,12 %. Det er ikke registrert yrkesskader i BI Oslo er Miljøfyrtårnbedrift og arbeider aktivt for å redusere energiforbruk og kildesortere avfall. Nytt system for kildesortering ble kjøpt inn i BI vektlegger også miljøhensyn ved innkjøp og transport. BIs virksomhet forurenser ikke det ytre miljøet. 830 ansatte faglige 417 administrative % av faglig ansatte har internasjonal bakgrunn I tillegg var 489 høyskoleforelesere tilknyttet BI 9

10 Årsberetning / ÅRsrapporten 2012 Årsresultat I 2012 oppnådde Handelshøyskolen BI en total omsetning på mkr mot mkr året før. Dette tilsier en økning på 25 mkr eller to prosent. Omsetningstallene inkluderer utfakturert husleie og felleskostnader til leietagere. Det ble mottatt statstilskudd på 228 mkr for 2012 eller 16,9 % av driftsinntektene (212 mkr og 16,0 % i 2011). Driftsresultatet for 2012 ble 99 mkr. Dette er en reduksjon med 52 mkr fra 151 i I årets driftsresultat inngår en avsetning for kostnader i forbindelse med nedleggelse av to studiesteder på 6,6 mkr, samt en avsetning for estimert tap på husleiekontrakt på 28,2 mkr som en konsekvens av nedleggelse av Studentenes hus. Hovedsakelig på grunn av en betydelig investeringsaktivitet i digitalisering av campus, øker årets avskrivninger med 10,2 mkr til 56,8 mkr. Årets resultat før skatt ble 62,1 mkr. Grunnet underskudd ved utleie av kontorlokaler i Nydalen er regnskapet godskrevet med en negativ skattekostnad på 5,6 mkr, således ble årsresultatet etter skatt 67,7 mkr. Pr. 31. desember 2012 var egenkapitalen til stiftelsen 595 mkr mot 340 mkr pr. 31. desember Endret diskonteringsrente grunnet overgang til OMF-rente er hovedforklaringen til at bokført verdi av fremtidige pensjonsforpliktelser er redusert med 167 mkr. Årets effekt av estimatavvik beløper seg til 187 mkr og er ført mot stiftelsens egenkapital (jfr. note 14). Bygget i Nydalen er avskrevet med 1,5 % i Øvrig anleggs- og driftsmidler er også avskrevet etter samme prinsipper som tidligere år. Det ble i 2006 tatt opp pantelån på mkr ved kjøp av eiendommen i Nydalen. Restsaldo per er 871 mkr. Lånet har en fleksibel nedbetalingsstruktur, men stiftelsen har valgt å nedbetale over 20 år og det betales normalt avdrag på til sammen 67 mkr årlig. Innen skal restsaldo være 738 mkr og restbeløpet forfaller i sin helhet I fravær av sikre investeringsalternativer med tilfredsstillende avkastning, betalte BI ett ekstra avdrag på 33 mkr i Handelshøyskolen BI har en tilfredsstillende likviditet. I samsvar med regnskapsloven 3-3 a bekreftes det at forutsetningene for fortsatt drift er til stede. Årsresultat og disposisjoner: Styret forslår følgende disponering av årsresultatet: Årets tilførsel/(bruk) av forskningsutviklingsfond Årets tilførsel/(bruk) av fond for MSc og PhD stipend Overførsel til annen egenkapital SUM DISPONERT Stiftelsens egenkapital utgjør pr. 31. desember 2012 Stiftelseskapital Forskningsutviklingsfond Fond for MSc og PhD stipend Fond for fysisk læringsmiljø Annen egenkapital SUM EGENKAPITAL (4,4) mkr (4,5) mkr 76,6 mkr 67,7 mkr 1,3 mkr 57,6 mkr 15,5 mkr 8,5 mkr 511,6 mkr 594,6 mkr Disponering av Forskningsutviklingsfond skjer gjennom den årlige budsjettprosessen. Det er utarbeidet egne retningslinjer for disponering av de to fondene; fond for MSc og PhD stipend og fond for fysisk læringsmiljø. 10

11 Årsberetning / ÅRsrapporten 2012 Oslo, 14. mars 2013 fremtidsutsikter BI har i 2012 gjennomført store endringer som gjør det mulig å konsentrere ressurser omkring aktiviteter det skal satses på fremover. Dette er et fundament som gjør styret optimistisk med tanke på fremtiden. Utfordringen blir nå å løfte BI til et enda høyere nivå. Men det er vanskelig å skulle oppnå et konkurransefortrinn gjennom tilbud av studier og program som også andre Handelshøyskoler leverer. På mange måter ligger det i kortene hva en spesialisert institusjon som BI skal og må bidra med. Derfor satser BI tungt på digitalisering. Gjennom et investeringsbudsjett på 120 millioner i 2013 ønsker BI å ta en ledende posisjon når det gjelder utvikling av digitale løsninger. Sentralt i dette arbeidet står digitalisering av eksamen. Styret konstaterer at videregående skole er kommet lengre enn vår egen sektor i utvikling av slike eksamensformer. BIs ferske studenter vil dermed være vant til å avlegge eksamen på PC og tilsvarende ut styr, og må derfor kunne forvente at slike muligheter også finnes når de tar steget ut i høyere utdanning. En annen positiv gevinst er at effektivisering av eksamensarbeidet også vil medføre betydelige forbedringer av logistikken rundt sensurarbeidet, og dermed kunne føre til et viktig gjennombrudd i arbeidet med å komme sensurforsinkelser til livs. Også i fremtiden må BI bestrebe seg på leveranser som gjenspeiler studenter og bedrifters etterspørsel. BI er avhengig av å tilby forskningsbasert utdanning det er betalingsvilje for. Høy endringstakt i næringslivet skaper økt behov for faglig oppdatering og påfyll. Gjennom satsingen på BI Executive skal BI i årene fremover møte behovet for etter- og videreutdanning. Kombinasjonen av bredde, volum, relevans og faglig tyngde skal gjøre BI til en foretrukket partner for livslang læring, også på en internasjonal arena. Med en endringsvillig og faglig sterk organisasjon er BI godt rustet til å møte kunnskapssamfunnets krav og forventninger på kort og lang sikt. Voksende ungdomskull og økt behov for arbeidskraft med økonomisk og administrativ kompetanse i årene fremover gir også grunn til optimisme. Styret ser frem til at en dyktig administrasjon skal fortsette å bygge et BI som kan hevde seg blant gode internasjonale skoler. Styret retter en stor takk til ansatte og ledelse for innsatsen i året som har gått. De gode resultatene skyldes solid arbeidsinnsats og et stort engasjement. Styret retter også en stor takk til BIs studenter og alle BIs samarbeidspartnere. Terje Venold Styrets leder Ekstern representant Maalfrid Brath Styrets nestleder Ekstern representant Marianne Stenius Styremedlem Ekstern representant Live Haukvik Aker Styremedlem Ekstern representant Pål Lauritzen Styremedlem Repr. vitenskapelig ansatte Ingunn Myrtveit Styremedlem Repr. vitenskapelig ansatte Nils Øby Styremedlem Repr. administrativt ansatte Veronica Kristensen Styremedlem Studentrepresentant SBIO Mats Gimming Myhre Observatør Repr. administrativt ansatte Per Olav Myhre Observatør Studentobservatør BIS Tom Colbjørnsen Rektor 11

12 Organisasjonsbeskrivelse / ÅRsrapporten 2012 Organisasjonsbeskrivelse STYRET BI er en selveiende stiftelse, og ledes av et styre med åtte medlemmer, hvorav fire av medlemmene er eksterne, oppnevnt av styret selv. For øvrig har styret to representanter valgt av og blant BIs vitenskapelige ansatte, en representant for administrativt ansatte og en studentrepresentant. Rektor er styrets sekretær. Styret har det overordnede tilsyn med driften av BI og vedtar overordnet regelverk. Det tilsetter rektor og prorektor, behandler strategiske planer, vedtar budsjetter, fastsetter regnskap og er øverste beslutningsnivå i alle viktige saker. KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalget gjennomgår resultatregnskap og balanse, velger revisor, og fører kontroll med at styrets forvaltning er i samsvar med lovbestemmelser og statutter. Kontrollutvalget består av tre medlemmer, alle eksterne. Kontrollutvalget 2012: Harald Dørum (leder), Stiftelsen Norsk Rikstoto Anne Helsingeng, Deloitte Advokatfirma AS Christian Winter, Pangea Property Partners Fra BI møter rektor og direktør for strategisk økonomistyring. STYRET 2012 Terje Venold Eksternt styremedlem Styrets Leder (Gjenvalgt i 2012) Maalfrid Brath Eksternt styremedlem Styrets Nestleder (nestleder siden ) Arild Underdal Eksternt styremedlem (nestleder) Marianne Stenius Eksternt styremedlem Live Haukvik Aker Eksternt styremedlem Pål Lauritzen Vitenskapelig ansattes representant Ragnhild Kvålshaugen Vitenskapelig ansattes representant Ingunn Myrtveit Vitenskapelig ansattes representant Nils Øby Administrativt ansattes representant Amund Bergan Observatør administrativt ansatte Mats Gimming Myhre Observatør administrativt ansatte Anders Eidberg Studentrepresentant, BIS* (Observatør 1. halvår*) Christopher S. Joys Studentrepresentant, SBIO* Veronica Kristensen Studentobservatør, SBIO* Hilde C Bjørnland 1. vararepr. vitenskapelig ansatte Espen Andersen 2. vararepr. vitenskapelig ansatte Knut Sogner 2. vararepr. vitenskapelig ansatte Marianne Schei (1. vararepr. administrativt ansatte) Morten O Myhre (2. vararepr. administrativt ansatte) *studentenes valgperiode er ett år, de fungerer som observatør 1. halvår og representant 2. halvår I tillegg stiller rektor Tom Colbjørnsen, prorektor Dag Morten Dalen, direktør for strategisk økonomistyring Marius Eriksen og direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt Janne Log i styret. 12

13 Organisasjonsbeskrivelse / ÅRsrapporten 2012 KOLLEGIET Kollegiet er BIs øverste faglige organ, og har myndighet i henhold til fullmakt fra styret. Det fastsetter innholdet i BIs utdanningstilbud, regler for opptak, fritak, eksamener, opptakskrav, sensur, samt kompetanseprofil for vitenskapelige ansatte. Kollegiet skal fremme innstilling til rektor om ansettelse i faglige stillinger; rektor har endelig ansettelsesmyndighet. REKTOR Handelshøyskolen BIs rektor er daglig leder og har prokura. Styret tilsetter rektor for en periode på fire år. Rektor står for den daglige ledelsen av stiftelsens virksomhet og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt. Rektor gir tilråding i faglige og administrative saker. Rektor har endelig ansettelsesmyndighet av vitenskapelige stillinger og er leder i Kollegiet. Rektor skal sørge for at stiftelsens regnskap er i samsvar med lov og forskrifter. PROREKTOR Prorektor er rektors stedfortreder og er leder av enhet for Studiekvalitet. BAMU BAMU er BIs bedrifts- og arbeidsmiljø utvalg. BAMU skal virke for gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. Utvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet, og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd. BAMU skal se til at BIs verne- og miljøarbeid og HMS tiltak ivaretas på en forsvarlig måte. BIs Ledelse Rektors ledergruppe 2012: Rektor Tom Colbjørnsen, Prorektor Dag Morten Dalen, Viserektor Ulf Henning Olsson, Divisjonsdirektør for individmarked Jens Petter Tøndel, Divisjonsdirektør for BI Executive Lise Hammergren (Fra mai 2012) (Morten Fjeldstad konstituert som fungerende direktør for denne enheten frem til mai 2012) Direktør for strategisk økonomistyring Marius Eriksen, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt Janne Marie Log HR-direktør Wenche Nilsen. KOLLEGIET 2012 Tom Colbjørnsen Rektor Fast medlem Dag Morten Dalen Prorektor Fast medlem Ulf Henning Olsson Viserektor Fast medlem Gabriel Benito Dean doktorgrad Fast medlem Rolv Petter Amdam Dean executive Fast medlem Jon Erik Svendsen Dean bachelor Observatør Geir Gripsrud Dean master Observatør Anne Welle-Strand Vitenskapelig representant Astrid Richardsen Vitenskapelig representant Eirill Bø Vitenskapelig representant Sverre Thommasen Vitenskapelig representant Espen Andersen Vitenskapelig representant Per Ingvar Olsen Vitenskapelig representant Knut Sogner representant for instituttlederne Kristian O. Haanes Representant for høyskole direktørene Morten Olav Myhre Administrativ representant Kari - Mette Mørdre Administrativ representant Kathinka Vister Studentrepresentant SBIO Cathrine Øverli Studentrepresentant BIS Tone Hestvik Studentrepresentant BIS Cathrine Bjune Vitenskapelig vararepresentant Per Botolf Maurseth Vitenskapelig vararepresentant Anne Hageberg Administrativ vararepresentant Nils Øby Administrativ vararepresentant Ledere som rapporterer til rektor har møterett i kollegiet. 13

14 institutter / ÅRsrapporten 2012 INSTITUTT FOR FINANSIELL ØKONOMI ANSATTE VED INSTITUTTET Instituttet har hovedfokus på bedrifters finansielle beslutninger, med vekt på ulike aspekter av eierstruktur og bedriftenes verdiskaping. Instituttets medarbeidere studerer også verdsetting av finansielle instrumenter og banknæringen, både i Norge og internasjonalt. Instituttets mål er å bidra til å utvikle fagområdet finansiell økonomi gjennom høykvalitets akademiske studieprogrammer på alle nivåer, samt gjennom forskning som bidrar både i det vitenskapelige så vel som det profesjonelle området av finans. Instituttet har en sterk internasjonal orientering, og hadde i 2012 medarbeidere fra 16 nasjoner. Instituttet ansatte fire nye Postdoktorer med bakgrunn fra anerkjente universitet i året som gikk. Den internasjonale profilen gjenspeiler seg også i vitenskapelig publisering og undervisning. All undervisning foregår på engelsk, fra spesialiseringen i masterstudiet i finans til forelesningene i doktorgradsprogrammet. Instituttet arrangerer hvert år mellom 30 og 35 forskningsseminar der noen av verdens fremste forskere innenfor finansiell økonomi presenterer sin forskning. Senter for forskning på Asset Pricing ble opprettet sent i 2011, og arrangerte gjennom sitt første år flere seminar. Instituttets forskning presenteres tilsvarende på vitenskapelige konferanser i utlandet og i forskningsseminar etter invitasjon fra andre ledende institusjoner. Instituttet har en bevisst strategi på fortrinnsvis å publisere i de fremste internasjonale vitenskapelige tidsskriftene. Professorene Øyvind Norli og Richard Priestley ble som de aller første tildelt publikasjonsbonus fra Det norske finansinitiativet i Norges Bank i Tildelingen ble kunngjort av sentralbanksjef Øystein Olsen. To forskningssentre er knyttet til instituttet Senter for eierforskning (Leder: Øyvind Bøhren) Senter for forskning på Asset Pricing (Leder: Paul Ehling) Ett Gaveprofessorat er knyttet til instituttet DnB NOR Professorat i Financial Asset Management (Bruno Gerard) Instituttleder Richard Priestley Vitenskapelige publiseringspoeng i ,2 14

Campus Kristiania Ernst G. Mortensens stiftelse. Årsrapport 2011

Campus Kristiania Ernst G. Mortensens stiftelse. Årsrapport 2011 Campus Kristiania Ernst G. Mortensens stiftelse Årsrapport 2011 Innhold I forkant.......................... 2 Et dynamisk utdanningshus................ 4 Markedshøyskolen..................... 9 Norges

Detaljer

04 KUNNSKAP ER MAKT 06 HUNDREÅRSJUBILEUM 34 ÅRSREGNSKAP 40 NOTER OG REGNSKAP 56 REVISORS BERETNING 58 ORGANISASJONSKART 59 ORGANISASJONSBESKRIVELSE

04 KUNNSKAP ER MAKT 06 HUNDREÅRSJUBILEUM 34 ÅRSREGNSKAP 40 NOTER OG REGNSKAP 56 REVISORS BERETNING 58 ORGANISASJONSKART 59 ORGANISASJONSBESKRIVELSE ÅRSRAPPORTEN 2014 1 04 KUNNSKAP ER MAKT 06 HUNDREÅRSJUBILEUM 18 s.06 STYRETS BERETNING ÅRSRAPPORT 2014 Vårt løfte er hundre år. Et løfte om å gi alle mennesker muligheter til å utvikle seg og utgjøre en

Detaljer

Campus Kristiania Ernst G. mortensens stiftelse Årsrapport 2011

Campus Kristiania Ernst G. mortensens stiftelse Årsrapport 2011 C a mp u s K ris t ia n ia Er n st G. Mo rten sen s stiftelse Årsrapport Innhold I forkant 2 Et dynamisk utdanningshus 4 Markedshøyskolen 9 Norges Kreative Fagskole 10 NKS Nettstudier 12 Norges Helsehøyskole

Detaljer

Teknologi for et bedre samfunn

Teknologi for et bedre samfunn Teknologi for et bedre samfunn Innhold Dette er Unni M. Steinsmo: Forskning som skaper verdier Årsberetning Regnskap Noter til regnskapet Byggforsk IKT Materialer og kjemi Teknologi og samfunn Energi AS

Detaljer

VISJON. «BI skal være en ledende forskningsbasert handelshøyskole i Europa med livslang læring som grunntanke»

VISJON. «BI skal være en ledende forskningsbasert handelshøyskole i Europa med livslang læring som grunntanke» ÅRSRAPPORT 2005 1 VISJON «BI skal være en ledende forskningsbasert handelshøyskole i Europa med livslang læring som grunntanke» Innhold 3 Rektors ord: På lag med samfunnet 4 Kort om BI/Nøkkeltall 5 Begivenheter

Detaljer

Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse Innledning Stiftelsen Norsk Luftambulanses (SNLA) oppdrag er å bidra til at befolkningen skal få riktig hjelp så raskt som mulig ved akutt og livstruende

Detaljer

Stange Energi AS har totalt 63 ansatte og er heleid av Stange Kommune.

Stange Energi AS har totalt 63 ansatte og er heleid av Stange Kommune. Årsrapport 2011 Bekkelaget Ilseng Romedal Stange Gata Tangen Espa Stange Energi AS har i snart 100 år vært en viktig aktør i Stange Kommune. Bedriften er organisert som konsern og selger kraft, nett og

Detaljer

Årsberetning 2011. Om virksomheten

Årsberetning 2011. Om virksomheten Årsberetning 2011 Om virksomheten Sykehuset Innlandet HF (SI) eies av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 05.12.01. Hovedoppgavene er pasient - behandling, forskning, undervisning, og opplæring av pasienter

Detaljer

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1.

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1. STYRETS BERETNING OG REGNSKAP 2014 INNSTILLINGER TIL GENERALFORSAMLING 2015 Styret i Bergen Næringsråd, fra venstre Magne Stunner, administrerende direktør Marit Warncke, nestleder Ole-Eirik Lerøy, styreleder

Detaljer

Driftsinntekter. Driftsresultat EBITA

Driftsinntekter. Driftsresultat EBITA En rundtur i Bravida 2002 Året 2002 på en-to-tre Resultatregnskap konsernet i sammendrag, MNOK 2002 2001 2000* Driftsinntekter 11 797 11 964 11 956 Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) 214 675 335

Detaljer

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA og Verdipapirsentralen Holding ASA Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Oslo Børs Holding ASA - årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

mange svært gode samarbeidspartnere ønsker våre råd og prosjektdokumenter, og små oppdrag.

mange svært gode samarbeidspartnere ønsker våre råd og prosjektdokumenter, og små oppdrag. ÅRSRAPPORT 2013 2 MULTICONSULT ÅRSRAPPORT 2013 ADM. DIR. CHRISTIAN NØRGAARD MADSEN «Norge kan aldri bli billigst, men vi kan bli best. Det gjør kunnskap til et suksesskriterium for at vi skal hevde oss

Detaljer

NIKU ÅRSRAPPORT 2012

NIKU ÅRSRAPPORT 2012 NIKU ÅRSRAPPORT 2012 Direktøren har ordet NIKU har nå gått ut av sitt annet år på rad med negativt resultat på bunnlinjen. Dette har naturlig nok ført til en del refleksjoner rundt grunnlaget for beslutningen

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

INNHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08

INNHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 ÅRSRAPPORT 06 INNHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 Norske lufthavner 002 2006 i korte trekk 004 Hovedtall 2006 Avinor konsern 008 Styrets Årsberetning 2006 010 Årsregnskap 2006 022 Luftfartens miljøutfordringer

Detaljer

Konsernet NRK fikk et overskudd på 48,7 millioner kroner i 2012.

Konsernet NRK fikk et overskudd på 48,7 millioner kroner i 2012. WK Pressemelding Til redaksjonen NRK Postadresse: 34 Oslo Besøksadresse: Bjørnstjerne Bjørnsons plass 1 Sentralbord: 23 4 7 22. mars 213 NRK med overskudd i 212 Konsernet NRK fikk et overskudd på 48,7

Detaljer

Flytogets resultater på strekningen mellom Drammen og Oslo Lufthavn. Flytogets årsrapport 2014 17. årgang ÅRET SOM PASSERTE

Flytogets resultater på strekningen mellom Drammen og Oslo Lufthavn. Flytogets årsrapport 2014 17. årgang ÅRET SOM PASSERTE Flytogets resultater på strekningen mellom Drammen og Oslo Lufthavn Flytogets årsrapport 2014 17. årgang ÅRET SOM PASSERTE Velkommen til Flytogets årsrapport for 2014, og en behagelig reise gjennom tall

Detaljer

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2008

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2008 Norske Boligbyggelags Landsforbund NBBL Årsrapport 2008 Innholdsfortegnelse Styreleder har ordet 3 Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 8 Balanse 9 Noter 10 Kontantstrømoppstilling 19 Revisjonsberetning

Detaljer

Glava konsern. Gruppen i korthet. Byggisolasjon. Himlinger. Teknisk isolasjon

Glava konsern. Gruppen i korthet. Byggisolasjon. Himlinger. Teknisk isolasjon Glava konsern Gruppen i korthet Glavakonsernet består av morselskapet Glava AS og datterselskapene Askim Mek. Verksted AS, Isolitt AS og Norild AS. Konsernet har rundt 450 ansatte og forventer en omsetning

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Flytogets årsrapport 2005

Flytogets årsrapport 2005 Flytogets årsrapport 2005 Innhold Nøkkeltall/Key figures... 3 Administrerende direktør... 4 Styrets beretning... 6 Årsregnskap 2005... 15 Regnskapsprinsipper... 15 Resultatregnskap... 19 Balanse...20 Kontantstrømoppstilling...22

Detaljer

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron.

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron. Årsrapport 2012 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2012 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Noter til morselskapets årsregnskap

Detaljer

2 Årsrapport 2009 Anthon B Nilsen

2 Årsrapport 2009 Anthon B Nilsen 1 2 Årsrapport 2009 Anthon B Nilsen Anthon B Nilsen AS er et aktivt eierselskap som utnytter sine finansielle og menneskelige ressurser til å utvikle virksom heter på en måte som gir merverdi for kunder,

Detaljer

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer

Styret... 3 Forord En historisk begivenhet... 4 Nøkkeltall... 5. Årsberetning... 8 Regnskap...22 Noter...25

Styret... 3 Forord En historisk begivenhet... 4 Nøkkeltall... 5. Årsberetning... 8 Regnskap...22 Noter...25 2012 Store Norske Innhold Styret... 3 Forord En historisk begivenhet... 4 Nøkkeltall... 5 Årsberetning... 8 Regnskap...22 Noter...25 Vedlegg 1 Store Norskes prinsipper for eierstyring og selskapsledelse...40

Detaljer

Årsrapport 2012. Møt studentene våre. Utvikling for fremtiden

Årsrapport 2012. Møt studentene våre. Utvikling for fremtiden Årsrapport 2012 Møt studentene våre Utvikling for fremtiden 4 8 Forsiden: Ida Iki, tidligere musikkdesignstudent fra NKF driver eget studio. Les mer om henne på side 22. Årsrapport 2012 Vårt løfte er snart

Detaljer

Årsberetning og regnskap. Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS Store Norske Boliger AS Store Norske Gull AS

Årsberetning og regnskap. Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS Store Norske Boliger AS Store Norske Gull AS Årsberetning og regnskap Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS Store Norske Boliger AS Store Norske Gull AS 2006 Store Norske Spitsbergen Kulkompani Aktieselskap

Detaljer

Årsrapport 2009 Foto:GANDALF-ricardofoto.no

Årsrapport 2009 Foto:GANDALF-ricardofoto.no Foto: GANDALF - ricardofoto.no Årsrapport 2009 Innhold Nøkkeltall 3 Banksjefen har ordet 4 Styrets beretning 2009 6 Styret i Odal Sparebank 15 Regnskap 2009 16 Noter 2009 21 Revisjonsberetningen og kontrollkomitéens

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig)

ÅRSRAPPORT 2012. OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig) ÅRSRAPPORT 2012 OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig) Innhold 3 Årsrapport 2012 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling

Detaljer