Vedtak 561. Vedtak 562. I statsbudsjettet 2014 gjøres følgende endring:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtak 561. Vedtak 562. I statsbudsjettet 2014 gjøres følgende endring:"

Transkript

1 Vedtak 561 I statsbudsjettet 2014 gjøres følgende endring: Kap. Post Formål Kroner 5521 Merverdiavgift 70 Merverdiavgift, fra kr til kr Vedtak 562 I statsbudsjettet 2014 gjøres følgende endringer: Kap. Post Formål Kroner 1 H.M. Kongen og H.M. Dronningen 51 (NY) Særskilte prosjekter ved Det kongelige hoff, bevilges Statsministerens kontor 1 Driftsutgifter, fra kr til kr Statsrådet 1 Driftsutgifter, fra kr til kr Stortinget 1 Driftsutgifter, fra kr til kr Tilskudd til partigruppene, fra kr til kr Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste 1 Driftsutgifter, fra kr til kr Høyesterett 1 Driftsutgifter, fra kr til kr Utenriksdepartementet 1 Driftsutgifter, fra kr til kr Regjeringens fellesbevilgning for representasjon 1 Driftsutgifter, fra kr til kr EØS-finansieringsordningene 75 EØS-finansieringsordningen , kan overføres, forhøyes

2 fra kr til kr Den norske finansieringsordningen , kan overføres, fra kr til kr Bistand til Midtøsten og Nord-Afrika 78 Regionbevilgning for Midtøsten og Nord-Afrika, kan overføres, fra kr til kr Sivilt samfunn og demokratiutvikling 1 Driftsutgifter, nedsettes fra kr til kr Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter 71 Humanitær bistand, kan overføres, fra kr til kr Menneskerettigheter, kan overføres, fra kr til kr Fred, forsoning og demokrati 70 Fred, forsoning og demokratitiltak, kan overføres, fra kr til kr Andre ODA-godkjente OSSE-land, kan overføres, fra kr til kr Flyktningtiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA) 21 Spesielle driftsutgifter, nedsettes fra kr til kr Multilaterale finansinstitusjoner 70 Verdensbanken, kan overføres, nedsettes fra kr til kr Kunnskapsdepartementet 1 Driftsutgifter, nedsettes fra kr til kr Tiltak i grunnopplæringen 64 Tilskudd til opplæring av unge asylsøkere og barn av asylsøkere, nedsettes fra kr til kr Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes fra kr til kr Videreutdanning for lærere og skoleledere, fra kr til kr Tilskudd til særskilte skoler 74 Tilskudd til Signo og Briskeby,

3 fra kr til kr Tilskudd til private skoler mv. 72 Private skoler godkjent etter kap. 4 i voksenopplæringsloven, overslagsbevilgning, nedsettes fra kr til kr Tiltak for livslang læring 21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 1, fra kr til kr Universiteter og høyskoler 50 Statlige universiteter og høyskoler, fra kr til kr Private høyskoler, fra kr til kr Fagskoleutdanning 72 Annen fagskoleutdanning, nedsettes fra kr til kr Felles tiltak for universiteter og høyskoler 1 Driftsutgifter, kan nyttes under post 70, nedsettes fra kr til kr Andre overføringer, kan nyttes under post 1, fra kr til kr Tilskudd til internasjonale programmer, fra kr til kr Meteorologiformål 50 Meteorologisk institutt, nedsettes fra kr til kr Internasjonale samarbeidsprosjekter, fra kr til kr Forskningsinstitutter og andre tiltak 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 71, fra kr til kr Internasjonale samarbeidstiltak 72 Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner, fra kr til kr EUs rammeprogram for forskning, kan overføres, fra kr til kr Kulturdepartementet 1 Driftsutgifter, fra kr til kr

4 314 Kultur og samfunn 79 Til disposisjon, fra kr til kr Frivillighetsformål 78 Ymse faste tiltak, nedsettes fra kr til kr Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg, fra kr til kr Sjakk-OL, fra kr til kr Allmenne kulturformål 79 Til disposisjon, kan nyttes under post 1, nedsettes fra kr til kr Scenekunstformål 1 Driftsutgifter, fra kr til kr Museums- og andre kulturvernformål 78 Ymse faste tiltak, fra kr til kr Den norske kirke 1 Driftsutgifter, fra kr til kr Kirkebygg og gravplasser 70 Tilskudd til sentrale tiltak for kirkebygg og gravplasser, forhøyes fra kr til kr Justis- og beredskapsdepartementet 1 Driftsutgifter, fra kr til kr Spesielle driftsutgifter, forskning og kunnskapsutvikling, kan overføres, fra kr til kr Norges forskningsråd, nedsettes fra kr til kr Tilskudd til internasjonale organisasjoner, fra kr til kr Tingrettene og lagmannsrettene 1 Driftsutgifter, fra kr til kr Kriminalomsorgsdirektoratet

5 1 Driftsutgifter, fra kr til kr Politidirektoratet politi- og lensmannsetaten 1 Driftsutgifter, fra kr til kr Spesielle driftsutgifter, fra kr til kr Søk etter omkomne på havet, i innsjøer og vassdrag, kan overføres, fra kr til kr Datalagringsdirektivet, kan overføres, nedsettes fra kr til kr Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1 Driftsutgifter, fra kr til kr Spesielle driftsutgifter, kan overføres, fra kr til kr Redningshelikoptertjenesten 1 Driftsutgifter, nedsettes fra kr til kr Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, fra kr til kr Redningstjenesten 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes fra kr til kr Tilskudd til frivillige organisasjoner i redningstjenesten, forhøyes fra kr til kr Direktoratet for nødkommunikasjon 1 Driftsutgifter, fra kr til kr Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, fra kr til kr Spesialenheten for politisaker 1 Driftsutgifter, fra kr til kr Fri rettshjelp 1 Driftsutgifter,

6 fra kr til kr Fri sakførsel, fra kr til kr Statens erstatningsansvar og Stortingets rettferdsvederlagsordning 71 Erstatningsansvar m.m., overslagsbevilgning, nedsettes fra kr til kr Svalbardbudsjettet 50 Tilskudd, nedsettes fra kr til kr Utlendingsdirektoratet 1 Driftsutgifter, nedsettes fra kr til kr Spesielle driftsutgifter, statlige mottak, nedsettes fra kr til kr Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse, nedsettes fra kr til kr Tilskudd til vertskommuner for statlige mottak for asylsøkere og flyktninger, nedsettes fra kr til kr Økonomiske ytelser til beboere i asylmottak, nedsettes fra kr til kr Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, kan overføres, fra kr til kr Utlendingsnemnda 1 Driftsutgifter, kan nyttes under post 21, nedsettes fra kr til kr Kommunal- og moderniseringsdepartementet 1 Driftsutgifter, nedsettes fra kr til kr Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon 1 Driftsutgifter, fra kr til kr Byggeprosjekter utenfor husleieordningen 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, fra kr til kr Eiendommer utenfor husleieordningen 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes

7 fra kr til kr Erstatningslokaler for departementene 1 Driftsutgifter, fra kr til kr Direktoratet for forvaltning og IKT 1 Driftsutgifter, fra kr til kr Betaling av elektronisk ID og digital post til private leverandører, fra kr til kr Internasjonalt IKT-samarbeid og utviklingsprogram 70 Tilskudd til internasjonale program, kan overføres, fra kr til kr Rammetilskudd til kommuner 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, fra kr til kr Innbyggertilskudd, fra kr til kr Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 572 post 64, nedsettes fra kr til kr Rammetilskudd til fylkeskommuner 60 Innbyggertilskudd, fra kr til kr Bolig- og bomiljøtiltak 76 Tilskudd til utleieboliger, kan overføres, fra kr til kr Byutvikling og planlegging 21 Spesielle driftsutgifter, fra kr til kr Bærekraftig byutvikling, kan overføres, fra kr til kr Internasjonale organisasjoner, fra kr til kr Lokal kompetanse og universell utforming, kan overføres, fra kr til kr Arbeids- og sosialdepartementet 1 Driftsutgifter, nedsettes fra kr til kr Utviklingstiltak i arbeids- og velferdsforvaltningen

8 21 (NY) spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post , bevilges 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 21, nedsettes fra kr til kr Arbeids- og velferdsetaten 1 Driftsutgifter, nedsettes fra kr til kr Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes fra kr til kr Pensjoner av statskassen 1 Driftsutgifter, overslagsbevilgning, nedsettes fra kr til kr Tilskudd til Statens pensjonskasse 1 Driftsutgifter, overslagsbevilgning, nedsettes fra kr til kr For andre lemmer av Statens pensjonskasse, overslagsbevilgning, nedsettes fra kr til kr Arbeidsgiveravgift til folketrygden 1 Driftsutgifter, overslagsbevilgning, fra kr til kr For andre lemmer av Statens pensjonskasse, overslagsbevilgning, fra kr til kr Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse 90 Utlån, overslagsbevilgning, fra kr til kr Yrkesskadeforsikring 1 Driftsutgifter, overslagsbevilgning, fra kr til kr Arbeidsmarkedstiltak 76 Tiltak for arbeidssøkere, kan overføres, nedsettes fra kr til kr Tilskudd til arbeids- og utdanningsreiser, fra kr til kr Pionerdykkere i Nordsjøen 71 (NY) Oppreisning, kan overføres, bevilges Helse- og omsorgsdepartementet 1 Driftsutgifter, nedsettes

9 fra kr til kr IKT i helse- og omsorgssektoren 21 Spesielle driftsutgifter, fra kr til kr Internasjonalt samarbeid 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, fra kr til kr Nasjonalt folkehelseinstitutt 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, fra kr til kr Annet folkehelsearbeid 79 Andre tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21, forhøyes fra kr til kr Helsedirektoratet 1 Driftsutgifter, fra kr til kr Norsk pasientskadeerstatning 1 Driftsutgifter, nedsettes fra kr til kr Statens autorisasjonskontor for helsepersonell 1 Driftsutgifter, nedsettes fra kr til kr Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 1 Driftsutgifter, nedsettes fra kr til kr Statens helsepersonellnemnd 1 Driftsutgifter, fra kr til kr Klagenemnda for behandling i utlandet og Preimplantasjonsdiagnostikknemnda 1 Driftsutgifter, nedsettes fra kr til kr Regionale helseforetak 70 Særskilte tilskudd, kan overføres, kan nyttes under postene 72, 73, 74 og 75, nedsettes fra kr til kr Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres, forhøyes fra kr til kr Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres,

10 fra kr til kr Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, kan overføres, forhøyes fra kr til kr Basisbevilgning Helse Nord RHF, kan overføres, fra kr til kr Poliklinisk virksomhet mv., overslagsbevilgning, nedsettes fra kr til kr Habilitering og rehabilitering 21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, nedsettes fra kr til kr Særskilte tilskudd til psykisk helse og rustiltak 1 Driftsutgifter, fra kr til kr Spesielle driftsutgifter, nedsettes fra kr til kr Utviklingsområder innen psykisk helsevern og rus, fra kr til kr Omsorgstjeneste 21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, fra kr til kr Kommunale kompetansetiltak, kan overføres, nedsettes fra kr til kr Dagaktivitetstilbud, kan overføres, nedsettes fra kr til kr Investeringstilskudd, kan overføres, nedsettes fra kr til kr Utviklingstiltak, nedsettes fra kr til kr Primærhelsetjeneste 21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70, fra kr til kr Forebyggende helsetjenester, fra kr til kr Fengselshelsetjeneste, fra kr til kr Rustiltak 61 Kommunalt rusarbeid, kan overføres, nedsettes fra kr til kr Kompetansesentra mv.,

11 fra kr til kr Psykisk helse 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, fra kr til kr Utviklingstiltak, kan overføres, fra kr til kr Vold og traumatisk stress, kan overføres, fra kr til kr Forsøk og utvikling mv. 21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, fra kr til kr Personell 21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, nedsettes fra kr til kr Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 1 Driftsutgifter, nedsettes fra kr til kr Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 1 Driftsutgifter, fra kr til kr Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere 21 Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling, kan overføres, fra kr til kr Integreringstilskudd, kan overføres, nedsettes fra kr til kr Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger, overslagsbevilgning, nedsettes fra kr til kr Kommunale innvandrertiltak, fra kr til kr Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet, fra kr til kr Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere 60 Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, nedsettes fra kr til kr Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene 1 Driftsutgifter, nedsettes

12 fra kr til kr Krisetiltak 21 Spesielle driftsutgifter, fra kr til kr Tilskudd til voldsforebyggende tiltak mv., kan nyttes under kap. 858 post 1, nedsettes fra kr til kr Familievern 1 Driftsutgifter, kan nyttes under post 70, fra kr til kr Tilskudd til kirkens familieverntjeneste mv., kan nyttes under post 1, fra kr til kr Kontantstøtte 70 Tilskudd, overslagsbevilgning, nedsettes fra kr til kr Barnetrygd 70 Tilskudd, overslagsbevilgning, fra kr til kr Forsknings- og utredningsvirksomhet, tilskudd mv. 21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 50, nedsettes fra kr til kr Tilskudd, fra kr til kr Tiltak for personer nedsatt funksjonsevne 21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71, nedsettes fra kr til kr Tilskudd til funksjonshemes organisasjoner, fra kr til kr Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker 1 Driftsutgifter, fra kr til kr Tiltak i barne- og ungdomsvernet 21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71, nedsettes fra kr til kr Forskning og utvikling, fra kr til kr Utvikling i kommunene, nedsettes fra kr til kr Refusjon av kommunale utgifter til barnevernstiltak knyttet til enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger,

13 overslagsbevilgning, nedsettes fra kr til kr Tilskudd til forskning og utvikling i barnevernet, fra kr til kr Barne- og ungdomstiltak 61 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom, kan nyttes under post 71, fra kr til kr Barne- og ungdomsorganisasjoner, fra kr til kr Tilskudd til internasjonalt ungdomssamarbeid mv., kan overføres, fra kr til kr Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 1 Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 855 post 1, nedsettes fra kr til kr Spesielle driftsutgifter, fra kr til kr Reguleringspremie til KLP og fylkeskommunale pensjonskasser, fra kr til kr EUs ungdomsprogram 1 Driftsutgifter, kan overføres, fra kr til kr Forbrukerrådet 51 Markedsportaler, fra kr til kr Forbrukerpolitiske tiltak 70 Tilskudd, nedsettes fra kr til kr Statens institutt for forbruksforskning 50 Basisbevilgning, fra kr til kr Nærings- og fiskeridepartementet 1 Driftsutgifter, fra kr til kr Spesielle driftsutgifter, kan overføres, fra kr til kr Tilskudd til særskilte prosjekter, kan overføres, fra kr til kr Brønnøysundregistrene

14 1 Driftsutgifter, fra kr til kr Forvaltning av Altinn-løsningen, kan overføres, fra kr til kr Direktoratet for mineralforvaltning Bergmesteren for Svalbard 31 Miljøtiltak Løkken, kan overføres, nedsettes fra kr til kr Diverse fiskeriformål 60 Tilskudd til kommuner, kan overføres, fra kr til kr Norges forskningsråd 50 Tilskudd, fra kr til kr Romvirksomhet 70 Kontingent i European Space Agency (ESA), fra kr til kr Internasjonal romvirksomhet, fra kr til kr Drift av forskningsfartøyene 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes fra kr til kr Marin forskning og utvikling 22 (NY) Kompensasjon for merverdiavgift, bevilges Tilskudd til utviklingstiltak, kan overføres, nedsettes fra kr til kr Tilskudd til Nofima, kan overføres, fra kr til kr Forvaltning av statlig eierskap 71 (NY) Tap på statens lån til Secora AS, bevilges Kings Bay AS 70 Tilskudd, nedsettes fra kr til kr Landbruks- og matdepartementet 1 Driftsutgifter, nedsettes fra kr til kr Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet 50 Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap, Veterinærinstituttet, fra kr til kr

15 1115 Mattilsynet 1 Driftsutgifter, fra kr til kr Naturskade erstatninger 71 Naturskade, erstatninger, overslagsbevilgning, fra kr til kr Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m. 71 Tilskudd til erstatninger m.m., overslagsbevilgning, forhøyes fra kr til kr Samferdselsdepartementet 1 Driftsutgifter, nedsettes fra kr til kr Forskning og utvikling mv. 72 Tilskudd til miljøvennlig transport, Transnova-prosjektet, kan overføres, fra kr til kr Statens vegvesen 23 Drift og vedlikehold av riksveger, trafikant- og kjøretøytilsyn m.m., kan overføres, kan nyttes under post 29, post 30, post og post 72, fra kr til kr Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene, fra kr til kr Utbyggingsselskap for veg 96 (NY) Aksjeselskap, bevilges Særskilte transporttiltak 61 Belønningsordningen for bedre kollektivtransport mv. i byområdene, kan overføres, fra kr til kr (NY) Belønningsordning sykkelveier, kan overføres, bevilges Jernbaneverket 23 Drift og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 30, fra kr til kr Investeringer i linjen, kan overføres, kan nyttes under post 23, nedsettes fra kr til kr Persontransport tog 70 Kjøp av persontransport tog, kan overføres, fra kr til kr

16 1360 Kystverket 30 Nyanlegg og større vedlikehold, kan overføres, fra kr til kr Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 1, nedsettes fra kr til kr Tilskudd til Redningsselskapet, fra kr til kr Post- og teletilsynet 1 Driftsutgifter, fra kr til kr Klima- og miljødepartementet 1 Driftsutgifter, fra kr til kr Spesielle driftsutgifter, nedsettes fra kr til kr Framtidens byer og bærekraftig byutvikling, kan overføres, nedsettes fra kr til kr 0 63 (NY) Forvaltningsplaner for områder vernet etter markaloven, bevilges Støtte til nasjonale og internasjonale miljøtiltak, kan overføres, nedsettes fra kr til kr Byutvikling, lokalt miljøvern og universell utforming, kan overføres, nedsettes fra kr til kr Miljøvernforskning og miljøovervåking 73 Infrastrukturtiltak til miljøinstituttene, fra kr til kr Miljødirektoratet 22 Statlige vannmiljøtiltak, nedsettes fra kr til kr Statlige erverv, båndlegging av friluftsområder, kan overføres, nedsettes fra kr til kr (NY) Statlige erverv, nytt skogvern, kan overføres, bevilges Tilskudd til vannmiljøtiltak, kan overføres, fra kr til kr Utbetaling av pant for bilvrak, overslagsbevilgning, forhøyes

17 fra kr til kr Vilt- og fisketiltak 1 Driftsutgifter, nedsettes fra kr til kr Spesielle driftsutgifter, nedsettes fra kr til kr Tilskudd til fiskeformål, kan overføres, nedsettes fra kr til kr Riksantikvaren 21 Spesielle driftsutgifter, fra kr til kr Tilskudd til automatisk fredete og andre arkeologiske kulturminner, kan overføres, fra kr til kr Tilskudd til fredete kulturminner i privat eie, kulturmiljø og kulturlandskap, kan overføres, nedsettes fra kr til kr Tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner, kan overføres, nedsettes fra kr til kr Tilskudd til bygninger og anlegg fra middelalderen og brannsikring, kan overføres, nedsettes fra kr til kr Tilskudd til fartøyvern, kan overføres, fra kr til kr Tilskudd til verdiskapingsarbeid på kulturminneområdet, kan overføres, nedsettes fra kr til kr Tilskudd til verdensarven, kan overføres, nedsettes fra kr til kr Norsk kulturminnefond 50 Til disposisjon for kulturminnetiltak, fra kr til kr Svalbard miljøvernfond 50 Overføringer til Svalbard miljøvernfond, fra kr til kr Kjøp av klimakvoter 1 Driftsutgifter, kan overføres, fra kr til kr Kvotekjøp, generell ordning, kan overføres, nedsettes fra kr til kr

18 1600 Finansdepartementet 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes fra kr til kr Toll- og avgiftsetaten 1 Driftsutgifter, fra kr til kr Skatteetaten 1 Driftsutgifter, fra kr til kr Spesielle driftsutgifter, nedsettes fra kr til kr Større IT-prosjekter, kan overføres, nedsettes fra kr til kr Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, fra kr til kr Statens innkrevingssentral 1 Driftsutgifter, nedsettes fra kr til kr Salg av klimakvoter 1 Driftsutgifter, kan overføres, nedsettes fra kr til kr Statsgjeld, renter mv. 89 Renter og provisjon mv. på innenlandsk statsgjeld, overslagsbevilgning, fra kr til kr Forsvarsdepartementet 1 Driftsutgifter, nedsettes fra kr til kr Forskning og utvikling, kan overføres, fra kr til kr Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg 47 Nybygg og nyanlegg, kan overføres, fra kr til kr Fellesutgifter og tilskudd til foretak under Forsvarsdepartementet 1 Driftsutgifter, fra kr til kr Spesielle driftsutgifter, overslagsbevilgning, fra kr til kr Overføringer til andre, kan overføres, nedsettes

19 fra kr til kr Felles ledelse og kommandoapparat 1 Driftsutgifter, nedsettes fra kr til kr Felles ledelse av Forsvarets spesialstyrker 1 Driftsutgifter, fra kr til kr Nasjonal sikkerhetsmyndighet 1 Driftsutgifter, fra kr til kr Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben 1 Driftsutgifter, fra kr til kr Hæren 1 Driftsutgifter, fra kr til kr Sjøforsvaret 1 Driftsutgifter, fra kr til kr Luftforsvaret 1 Driftsutgifter, fra kr til kr Heimevernet 1 Driftsutgifter, fra kr til kr Forsvarets logistikkorganisasjon 1 Driftsutgifter, fra kr til kr Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg 1 Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 1760, post 45, fra kr til kr Fellesfinansierte investeringer, nasjonalfinansiert andel, kan overføres, nedsettes fra kr til kr Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under kap. 1761, post 45, nedsettes fra kr til kr Fellesfinansierte investeringer, fellesfinansiert andel, kan overføres, nedsettes fra kr til kr Nye kampfly baseløsning

20 1 Driftsutgifter, nedsettes fra kr til kr Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, fra kr til kr Nybygg og nyanlegg, kan overføres, fra kr til kr Kystvakten 1 Driftsutgifter, fra kr til kr Norske styrker i utlandet 1 Driftsutgifter, fra kr til kr (NY) Tilskudd til ettergivelse av lån, bevilges Kulturelle og allmennyttige formål 1 Driftsutgifter, fra kr til kr Olje- og energidepartementet 1 Driftsutgifter, nedsettes fra kr til kr Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70 og 72, nedsettes fra kr til kr (NY) Overføring til Sametinget, kan overføres, bevilges (NY) Tilskudd til kommuner, kan overføres, bevilges Petoro AS 71 Unitisering, kan overføres, fra kr til kr Norges vassdrags- og energidirektorat 22 Flom- og skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under postene 60 og 72, fra kr til kr Tilskudd til flom- og skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under postene 22 og 72, fra kr til kr Energiomlegging, energi- og klimateknologi 95 Kapitalinnskudd, fra kr til kr Forskning og næringsutvikling 50 Overføring til Norges forskningsråd, fra kr til kr

Statlige overføringer til kommunesektoren i 2015. 1000 kr.

Statlige overføringer til kommunesektoren i 2015. 1000 kr. Statlige overføringer til kommunesektoren i 2015. 1000 kr. Øremerkede tilskudd Kap. Post Navn Nysaldert budsjett 2014 Saldert budsjett 2015 Kunnskapsdepartementet 225 Tiltak i grunnopplæringen 60 Tilskudd

Detaljer

Statlige overføringer til kommunesektoren i 2013 og kr.

Statlige overføringer til kommunesektoren i 2013 og kr. Statlige overføringer til kommunesektoren i 2013 og 2014. 1000 kr. Øremerkede tilskudd Kap. Post Navn Nysaldert budsjett 2013 Saldert budsjett 2014 Kunnskapsdepartementet 225 Tiltak i grunnopplæringen

Detaljer

Statlige overføringer til kommunesektoren i kr. Øremerkede tilskudd Saldert budsjett 2015 RNB 2015 NB2016 Endr

Statlige overføringer til kommunesektoren i kr. Øremerkede tilskudd Saldert budsjett 2015 RNB 2015 NB2016 Endr Statlige overføringer til kommunesektoren i 2016. 1000 kr. Øremerkede tilskudd Kap. budsjett 2015 RNB 2015 NB2016 Endr 201516 Realvekst 2015 Kunnskapsdepartementet 225 Tiltak i grunnopplæringen 60 Tilskudd

Detaljer

Statlige overføringer til kommunesektoren i 2016. 1000 kr.

Statlige overføringer til kommunesektoren i 2016. 1000 kr. Statlige overføringer til kommunesektoren i 2016. 1000 kr. Øremerkede tilskudd Kap. Post Navn Nysaldert budsjett 2015 Saldert budsjett 2016 Kunnskapsdepartementet 225 Tiltak i grunnopplæringen 60 Tilskudd

Detaljer

Vedlegg 3 Statlige overføringer til kommunesektoren i 2016 og 2017 (1 000 kr).

Vedlegg 3 Statlige overføringer til kommunesektoren i 2016 og 2017 (1 000 kr). Vedlegg 3 Statlige overføringer til kommunesektoren i 2016 og 2017 (1 000 kr). Øremerkede tilskudd Kap. Post Navn Nysaldert budsjett 2016 Saldert budsjett 2017 Kunnskapsdepartementet 225 Tiltak i grunnopplæringen

Detaljer

Vedlegg 3: Statlege overføringar til kommunesektoren i kr.

Vedlegg 3: Statlege overføringar til kommunesektoren i kr. Vedlegg 3: Statlege overføringar til kommunesektoren i 2016. 1000 kr. Øyremerkte tilskot Kap. Post Namn Saldert budsjett 2016 RNB 2016 Kunnskapsdepartementet 225 Tiltak i grunnopplæringen 60 Tilskudd til

Detaljer

Endring av Prop. 1 S ( ) Statsbudsjettet 2014 (transport- og kommunikasjonskomiteen)

Endring av Prop. 1 S ( ) Statsbudsjettet 2014 (transport- og kommunikasjonskomiteen) Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (transport- og kommunikasjonskomiteen) Prop. 1 S Tillegg 1 (2013-2014), Innst. 13 S (2013-2014) Tilhører sak Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet

Detaljer

Statlige overføringer til kommunesektoren i 2012 og 2013. 1000 kr.

Statlige overføringer til kommunesektoren i 2012 og 2013. 1000 kr. Statlige overføringer til kommunesektoren i 2012 og 2013. 1000 kr. Øremerkede tilskudd Kap. Post Navn Kunnskapsdepartementet 225 Tiltak i grunnopplæringen Nysaldert budsjett 2012 Saldert budsjett 2013

Detaljer

Presidenten: Under debatten er det satt frem ett forslag, fra Hans Olav Syversen på vegne av Kristelig Folkeparti.

Presidenten: Under debatten er det satt frem ett forslag, fra Hans Olav Syversen på vegne av Kristelig Folkeparti. Votering i sak nr. 5 Presidenten: Under debatten er det satt frem ett forslag, fra Hans Olav Syversen på vegne av Kristelig Folkeparti. Forslaget lyder: «Kap. Post Formål 732 Regionale helseforetak 72

Detaljer

Prop. 59 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2016

Prop. 59 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2016 Prop. 59 S (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2016 under Justis- og beredskapsdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Detaljer

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med Vedtak 365 I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende endringer: Kap. Post Kroner Utgifter 21 Statsrådet: 1 Driftsutgifter, forhøyes med 2 770 000 fra kr 158 700 000 til kr 161 470 000 24 Regjeringsadvokaten:

Detaljer

Forslag til budsjett Saldert budsjett RNB Endring 2017 Endring fra saldert bud fra RNB2016

Forslag til budsjett Saldert budsjett RNB Endring 2017 Endring fra saldert bud fra RNB2016 Øremerkede tilskudd innenfor kommuneopplegget Kunnskapdepartementet Grunnopplæringen 225 Tiltak i grunnopplæringen 60 Tilskudd til landslinjer 220 662 211 531 211 531 9 131 9 131 62 Tilskudd til de kom

Detaljer

Innst. 136 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 16 S (2011 2012)

Innst. 136 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 16 S (2011 2012) Innst. 136 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Prop. 16 S (2011 2012) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2011 under Helse- og

Detaljer

Innst. 117 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Prop. 24 S ( )

Innst. 117 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Prop. 24 S ( ) Innst. 117 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Prop. 24 S (2012 2013) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om endringer i statsbudsjettet 2012 under Miljøverndepartementet

Detaljer

Rapport "Samfunnets kritiske funksjoner" - anmodning om innspill og kommentarer

Rapport Samfunnets kritiske funksjoner - anmodning om innspill og kommentarer Dokument dato Vår referanse 30.09.2015 2015/2457/THER Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Erik Thomassen, tlf. 33 41 27 49 1 av 5 Se adresseliste Arkivkode 715 Rapport "Samfunnets kritiske funksjoner"

Detaljer

Innst. 72 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 12 S ( )

Innst. 72 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 12 S ( ) Innst. 72 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Prop. 12 S (2013 2014) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2013 under Helseog omsorgsdepartementet

Detaljer

Representantforslag 135 S

Representantforslag 135 S Representantforslag 135 S (2014 2015) fra stortingsrepresentantene Jonas Gahr Støre, Trond Helleland, Knut Arild Hareide, Marit Arnstad, Ola Elvestuen og Rasmus Hansson Dokument nr. 8:135 S (2014 2015)

Detaljer

Innst. 102 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 23 S ( )

Innst. 102 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 23 S ( ) Innst. 102 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Prop. 23 S (2014 2015) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2014 under Helseog

Detaljer

Årsregnskap 2014 HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET

Årsregnskap 2014 HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET Årsregnskap 2014 HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET Ledelseskommentar årsregnskapet Årsregnskapet er avlagt i henhold til bestemmelser om økonomistyring i staten og rundskriv R 115 fra Finansdepartementet.

Detaljer

Statsråden. Dep/dir Navn okt. 13 okt. 14 okt. 15 Dep Arbeids- og sosialdepartementet

Statsråden. Dep/dir Navn okt. 13 okt. 14 okt. 15 Dep Arbeids- og sosialdepartementet Statsråden Stortingets presidentskap Ekspedisjonskontoret 0026 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/4059-2 30.09.2016 Spørsmål nr. 1630 fra stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg til statsminister Erna

Detaljer

Prop. 15 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 15 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 15 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2013 under Kommunal- og regionaldepartementet Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet

Detaljer

Gitte bevilgninger hittil i år (tall i 1000) 01 Utenriksdepartementet

Gitte bevilgninger hittil i år (tall i 1000) 01 Utenriksdepartementet 01 Utenriksdepartementet 0100 Utenriksdepartementet 010001 Budsjett Overført fra 2011 65 859 Budsjett pr. 2012.01.01 Saldert budsjett 2012 1 749 965 Budsjett pr. 2012.05.16 Prp: p111/11-12 4 000 Sum budsjett

Detaljer

Gitte bevilgninger hittil i år (tall i 1000) 01 Utenriksdepartementet

Gitte bevilgninger hittil i år (tall i 1000) 01 Utenriksdepartementet 01 Utenriksdepartementet 0100 Utenriksdepartementet 010001 Budsjett Overført fra 2010 51 309 Budsjett pr. 2011.01.01 Saldert budsjett 2011 1 691 595 Budsjett pr. 2011.05.13 Prp: p120/10-11 i420/10-11 6

Detaljer

Gitte bevilgninger hittil i år (tall i 1000) 01 Utenriksdepartementet

Gitte bevilgninger hittil i år (tall i 1000) 01 Utenriksdepartementet 01 Utenriksdepartementet 0100 Utenriksdepartementet 010001 Budsjett Overført fra 2012 87 930 Budsjett pr. 2013.01.01 Saldert budsjett 2013 1 820 686 Budsjett pr. 2013.05.07 Prp: p149/12-13 0-1 450 Sum

Detaljer

Innst. 194 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Innledning. 2. Forslag om endringer av inntekter og utgifter

Innst. 194 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Innledning. 2. Forslag om endringer av inntekter og utgifter Innst. 194 S (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Prop. 59 S (2015 2016) Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i statsbudsjettet for 2016 under Justis- og beredskapsdepartementet

Detaljer

Innst. 375 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen

Innst. 375 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Innst. 375 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Meld. St. 2 (2011 2012) og Prop. 111 S (2011 2012) Innstilling fra finanskomiteen om revidert nasjonalbudsjett for 2012, og om tilleggsbevilgninger

Detaljer

Gitte bevilgninger hittil i år (tall i 1000) 01 Utenriksdepartementet

Gitte bevilgninger hittil i år (tall i 1000) 01 Utenriksdepartementet 01 Utenriksdepartementet 0100 Utenriksdepartementet 010001 Budsjett Overført fra 2014 77 073 Budsjett pr. 2015.01.01 Saldert budsjett 2015 1 930 000 Sum budsjett per post 2 007 073 0100 Utenriksdepartementet

Detaljer

Inntekter juni 2014 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 1 av 34. Bevilgning 1000 kr. Mer-/mindreinntekt (-) 1000 kr.

Inntekter juni 2014 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 1 av 34. Bevilgning 1000 kr. Mer-/mindreinntekt (-) 1000 kr. Inntekter juni 2014 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 1 av 34 Kap. Post Bevilgning 1000 kr Regnskap 1000 kr Mer-/mindreinntekt (-) 1000 kr Inntekter under departementene Regjering 3020 Statsministerens

Detaljer

St.prp. nr. 75 (2002 2003) Enkelte endringer på statsbudsjettet for 2003 i forbindelse med trygdeoppgjøret mv.

St.prp. nr. 75 (2002 2003) Enkelte endringer på statsbudsjettet for 2003 i forbindelse med trygdeoppgjøret mv. St.prp. nr. 75 (2002 2003) Enkelte endringer på statsbudsjettet for 2003 i forbindelse med trygdeoppgjøret mv. Tilråding fra Finansdepartementet av 6. juni 2003, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen

Detaljer

Prop. 21 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag om stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2016 under Klima- og miljødepartementet

Prop. 21 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag om stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2016 under Klima- og miljødepartementet Prop. 21 S (2016 2017) Proposisjon til Stortinget (forslag om stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2016 under Klima- og miljødepartementet Tilråding fra Klima- og miljødepartementet 25. november

Detaljer

Gitte bevilgninger hittil i år (tall i 1000) 01 Utenriksdepartementet

Gitte bevilgninger hittil i år (tall i 1000) 01 Utenriksdepartementet 01 Utenriksdepartementet 0100 Utenriksdepartementet 010001 Budsjett Overført fra 2009 20 245 Budsjett pr. 2010.01.01 Saldert budsjett 2010 1 699 612 Budsjett pr. 2010.05.11 Prp: p125/09-10 i350/09-10 -1

Detaljer

Gitte bevilgninger hittil i år (tall i 1000) 01 Utenriksdepartementet

Gitte bevilgninger hittil i år (tall i 1000) 01 Utenriksdepartementet 01 Utenriksdepartementet 0100 Utenriksdepartementet 010001 Budsjett Overført fra 2013 91 275 Budsjett pr. 2014.01.01 Saldert budsjett 2014 1 794 462 Budsjett pr. 2014.05.14 Prp: p93/13-14 i260/13-14 6

Detaljer

2015 Leverandør Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug Sep Okt. Nov Des. Total Snitt

2015 Leverandør Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug Sep Okt. Nov Des. Total Snitt 2015 2015 Leverandør Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug Sep Okt. Nov Des. Total Snitt Arbeids- og sosialdepartementet 99 96 218 95 126 164 239 168 99 287 103 57 1751 145 Arbeidstilsynet 1434 1635 1118

Detaljer

Høyesterett. Inntekter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 1 av 39. Bevilgning 1000 kr. Regnskap 1000 kr

Høyesterett. Inntekter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 1 av 39. Bevilgning 1000 kr. Regnskap 1000 kr Inntekter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 1 av 39 Inntekter under departementene Regjering 3020 Statsministerens kontor: 16 Refusjon av foreldrepenger 0 538 538 18 Refusjon

Detaljer

Gitte bevilgninger hittil i år (tall i 1000) 01 Utenriksdepartementet

Gitte bevilgninger hittil i år (tall i 1000) 01 Utenriksdepartementet 01 Utenriksdepartementet 0100 Utenriksdepartementet 010001 Driftsutgifter Budsjett pr. 2015.01.01 Saldert budsjett 2015 1 930 000 Sum budsjett per post 1 930 000 0100 Utenriksdepartementet 010021 Spesielle

Detaljer

Difi Innrapportert flyreisetall 2009 H 1 1/9 PR. 1.3.2009. ETAT/VIRKSOMHET Antall reiser innland

Difi Innrapportert flyreisetall 2009 H 1 1/9 PR. 1.3.2009. ETAT/VIRKSOMHET Antall reiser innland Difi Innrapportert flyreisetall 2009 H 1 1/9 PR. 1.3.2009 I ALT ETAT/VIRKSOMHET TILSATTE ÅRSVERK Antall reiser innland Antall kilometer innland Antall reiser utland Antall kilometer utland STATSMINISTERENS

Detaljer

Gitte bevilgninger hittil i år (tall i 1000) 01 Utenriksdepartementet

Gitte bevilgninger hittil i år (tall i 1000) 01 Utenriksdepartementet 01 Utenriksdepartementet 0100 Utenriksdepartementet 010001 Budsjett Overført fra 2010 51 309 Budsjett pr. 2011.01.01 Saldert budsjett 2011 1 691 595 Budsjett pr. 2011.05.13 Prp: p120/10-11 i420/10-11 6

Detaljer

Gitte bevilgninger hittil i år (tall i 1000) 01 Utenriksdepartementet

Gitte bevilgninger hittil i år (tall i 1000) 01 Utenriksdepartementet 01 Utenriksdepartementet 0100 Utenriksdepartementet 010001 Budsjett Overført fra 2010 51 309 Budsjett pr. 2011.01.01 Saldert budsjett 2011 1 691 595 Budsjett pr. 2011.05.13 Prp: p120/10-11 i420/10-11 6

Detaljer

Gitte bevilgninger hittil i år (tall i 1000) 01 Utenriksdepartementet

Gitte bevilgninger hittil i år (tall i 1000) 01 Utenriksdepartementet 01 Utenriksdepartementet 0100 Utenriksdepartementet 010001 Budsjett Overført fra 2013 91 275 Budsjett pr. 2014.01.01 Saldert budsjett 2014 1 794 462 Sum budsjett per post 1 885 737 0100 Utenriksdepartementet

Detaljer

Innst. 159 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 32 S (2010 2011)

Innst. 159 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 32 S (2010 2011) Innst. 159 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Prop. 32 S (2010 2011) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2010 under Helse- og

Detaljer

Inntekter januar 2015 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 1 av 26. Regnskap 1000 kr. Bevilgning 1000 kr. Mer-/mindreinntekt (-) 1000 kr

Inntekter januar 2015 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 1 av 26. Regnskap 1000 kr. Bevilgning 1000 kr. Mer-/mindreinntekt (-) 1000 kr Inntekter januar 2015 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 1 av 26 Inntekter under departementene Regjering 3021 Statsrådet: 01 Leieinntekter 300 0-300 0001 Sum kap 3021 300 0-300 3024 Regjeringsadvokaten:

Detaljer

573 Kommunereform Rammeområde 18 (rammeoverføringer til kommunesektoren

573 Kommunereform Rammeområde 18 (rammeoverføringer til kommunesektoren nnst. 1 S (2015 2016) nnstilling til Stortinget fra Stortingets presidentskap nnstilling fra Stortingets presidentskap om fordeling til komiteene av rammeområder med budsjettkapitler og utkast til romertallsvedtak

Detaljer

Gitte bevilgninger hittil i år (tall i 1000) 01 Utenriksdepartementet

Gitte bevilgninger hittil i år (tall i 1000) 01 Utenriksdepartementet 01 Utenriksdepartementet 0100 Utenriksdepartementet 010001 Budsjett Overført fra 2011 65 859 Budsjett pr. 2012.01.01 Saldert budsjett 2012 1 749 965 Sum budsjett per post 1 815 824 0100 Utenriksdepartementet

Detaljer

Bevilgningsreglementet

Bevilgningsreglementet 50 Bevilgningsreglementet Bevilgningsreglementet Stortingets vedtak av 19. november 1959, med endringer av 31. mai 1974, 27. mai 1977, 19. desember 1978, 9. juni 1982, 20. desember 1983, 20. mars 1985,

Detaljer

Oppstilling av bevilgningsrapportering 31.12.2016 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling* Regnskap 2016 Merutgift (-) og mindreutgift 0254 Tilskudd til voksenopplæring 70 Tilskudd

Detaljer

Gitte bevilgninger hittil i år (tall i 1000) 01 Utenriksdepartementet

Gitte bevilgninger hittil i år (tall i 1000) 01 Utenriksdepartementet 01 Utenriksdepartementet 0100 Utenriksdepartementet 010001 Budsjett Overført fra 2010 51 309 Budsjett pr. 2011.01.01 Saldert budsjett 2011 1 691 595 Sum budsjett per post 1 742 904 0100 Utenriksdepartementet

Detaljer

Prop. 25 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2014 under Kunnskapsdepartementet

Prop. 25 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2014 under Kunnskapsdepartementet Prop. 25 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2014 under Kunnskapsdepartementet Tilråding fra Kunnskapsdepartementet 21. november 2014, godkjent

Detaljer

Prop. 152 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 152 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 152 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2015 under Justis- og beredskapsdepartementet mv. (tilleggsbevilgning som følge av økning i

Detaljer

Høyesterett. Inntekter januar 2013 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 1 av 32. Mer-/mindreinntekt (-) 1000 kr.

Høyesterett. Inntekter januar 2013 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 1 av 32. Mer-/mindreinntekt (-) 1000 kr. Inntekter januar 2013 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 1 av 32 Inntekter under departementene Regjering 3021 Statsrådet: 01 Leieinntekter 300 0-300 0001 Sum kap 3021 300 0-300 3024 Regjeringsadvokaten:

Detaljer

Virksomhet: AB - Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapporteringsperiode: 201414 Rapport kjørt: 23.02.2015 11:50

Virksomhet: AB - Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapporteringsperiode: 201414 Rapport kjørt: 23.02.2015 11:50 Virksomhet: AB - Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapporteringsperiode: 201414 Rapport kjørt: 23.02.2015 11:50 Oppstilling av bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post

Detaljer

Innst. S. nr. 83 (2000-2001)

Innst. S. nr. 83 (2000-2001) Innst. S. nr. 83 (2000-2001) Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om endringer på statsbudsjettet for 2000 under Arbeids- og administrasjonsdepartementet St.prp. nr. 23 (2000-2001)

Detaljer

Årsregnskap. Olje og energidepartementet

Årsregnskap. Olje og energidepartementet Årsregnskap 2016 Olje og energidepartementet Årsregnskap for Olje- og energidepartementet for 2016 Innholdsfortegnelse 1 Ledelseskommentar... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Bekreftelse... 3 1.3 Vurderinger av vesentlige

Detaljer

Vedlegg 2 Oversikt over regnskaper i virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2014 1

Vedlegg 2 Oversikt over regnskaper i virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2014 1 Vedlegg 2 Oversikt over regnskaper i virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2014 1 1 Arbeids- og sosialdepartementet Arbeids- og velferdsetaten Arbeidsretten Arbeidstilsynet Pensjonstrygden

Detaljer

Innst. S. nr. 42. (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. St.prp. nr. 13 (2005-2006)

Innst. S. nr. 42. (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. St.prp. nr. 13 (2005-2006) Innst. S. nr. 42 (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen St.prp. nr. 13 (2005-2006) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om endringer i statsbudsjettet

Detaljer

Vedlegg 2 Oversikt over virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2013

Vedlegg 2 Oversikt over virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2013 Vedlegg 2 Oversikt over virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2013 Arbeidsdepartementet Arbeids- og velferdsetaten Arbeidsretten Direktoratet for Arbeidstilsynet Pensjonstrygden for sjømenn

Detaljer

FELLESAVTALE FOR INTERNREVISJON

FELLESAVTALE FOR INTERNREVISJON FELLESAVTALE FOR INTERNREVISJON Difi/Statens innkjøpssenter Riitta Lausamo Oslo 15.11.2016 riitta.lausamo@difi.no AGENDA 1. Om Statens innkjøpssenter, status og avtaleportefølje 2. Fellesavtale for internrevisjon

Detaljer

Prop. 31 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 31 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 31 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2012 under Kommunal- og regionaldepartementet Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Årsregnskap 2016

Helse- og omsorgsdepartementet. Årsregnskap 2016 Helse- og omsorgsdepartementet Årsregnskap 2016 1 Ledelseskommentar årsregnskapet Årsregnskapet er avlagt i henhold til bestemmelser om økonomistyring i staten og rundskriv R 115 fra Finansdepartementet.

Detaljer

Utenriksdepartementet. Inntekter mars 2014 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 1 av 34. Bevilgning 1000 kr.

Utenriksdepartementet. Inntekter mars 2014 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 1 av 34. Bevilgning 1000 kr. Inntekter mars 2014 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 1 av 34 Inntekter under departementene Regjering 3020 Statsministerens kontor: 16 Refusjon av foreldrepenger 0 160 160 0016 Sum kap 3020

Detaljer

Prop. 34 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 34 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 34 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2012 under Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Tilråding fra 16. november 2012,

Detaljer

Beholdninger rapportert til kapitalregnskapet (31.12) Konto Tekst Endring Mellomværende med statskassen

Beholdninger rapportert til kapitalregnskapet (31.12) Konto Tekst Endring Mellomværende med statskassen Oppstilling av bevilgningsrapportering for regnskapsåret 2015 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling * Regnskap 2015 Merutgift (-) og mindreutgift 002001 Statsministerens kontor

Detaljer

Netto rapportert til bevilgningsregnskapet

Netto rapportert til bevilgningsregnskapet Oppstilling av bevilgningsrapportering for 2016 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling* Regnskap 2016 Merutgift (-) og mindreutgift 0020 Driftsutgifter kap.20 01 Driftsutgifter

Detaljer

Vedlegg 1 Endringer etter budsjettframlegget Inntekter 1000 kroner

Vedlegg 1 Endringer etter budsjettframlegget Inntekter 1000 kroner fm 3294 Kirkelig administrasjon (jf. kap. 294) 1 Inntekter ved oppdrag 3 239 - - -3 239 0 2 Salgsinntekter m.v. 1 532 - - -1 532 0 4 Refusjoner 2 269 - - -2 269 0 54 Overføringer fra Opplysningsvesenets

Detaljer

Liste over virksomheter

Liste over virksomheter Liste over virksomheter It-sikkerhetssamling Dette er et utvalg av standarder i NS-ISO/IEC 27000-serien. Samlingen inneholder følgende standarder: NS-ISO/IEC 27000:2012 NS-ISO/IEC 27001:2013 NS-ISO/IEC

Detaljer

Korte tekstar 1-10 sider

Korte tekstar 1-10 sider Korte tekstar 1-10 sider F.o.m. 5 % 25 % Under 5 % t.o.m. 24,9 % eller meir Namn på statsorgan % nynorsk nynorsk nynorsk nynorsk 1 Arbeids- og velferdsdirektoratet (nav) 6,0 x 2 Arbeidsretten 3 Arbeidstilsynet

Detaljer

St.prp. nr. 94 (2000-2001)

St.prp. nr. 94 (2000-2001) St.prp. nr. 94 (2000-2001) Bevilgningsendring for kapitlene 197, 1542 og 2309 samt salg av aksjer i Arcus AS og endret sats for avgift på campingbiler Tilråding fra Finansdepartementet av 1. juni 2001,

Detaljer

Årsregnskap. Olje og energidepartementet

Årsregnskap. Olje og energidepartementet Årsregnskap 2015 Olje og energidepartementet Innholdsfortegnelse 1 Ledelseskommentar... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Bekreftelse... 3 1.3 Vurderinger av vesentlige forhold... 3 1.4 Tilleggsopplysninger... 4 2

Detaljer

Sammenligning av budsjettall, kapitler og poster. Rammeområde 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23

Sammenligning av budsjettall, kapitler og poster. Rammeområde 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 Utgifter (i tusen kroner) 1 H.M. Kongen og H.M. Dronningen 50 Det kongelige hoff 173 258 173 089 (-169) 51 Særskilte prosjekter ved Det kongelige hoff 2 H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessen 50 H.K.H.

Detaljer

Inntekter juni 2011 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 1 av 34. Bevilgning 1000 kr. Regnskap 1000 kr. Mer-/mindreinntekt (-) 1000 kr

Inntekter juni 2011 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 1 av 34. Bevilgning 1000 kr. Regnskap 1000 kr. Mer-/mindreinntekt (-) 1000 kr Inntekter juni 2011 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 1 av 34 Inntekter under departementene Regjering 3020 Statsministerens kontor: 16 Refusjon av foreldrepenger 0 197 197 18 Refusjon av sykepenger

Detaljer

Inntekter desember 2011 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 1 av 34. Bevilgning 1000 kr. Regnskap 1000 kr. Mer-/mindreinntekt (-) 1000 kr

Inntekter desember 2011 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 1 av 34. Bevilgning 1000 kr. Regnskap 1000 kr. Mer-/mindreinntekt (-) 1000 kr Inntekter desember 2011 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 1 av 34 Inntekter under departementene Regjering 3020 Statsministerens kontor: 16 Refusjon av foreldrepenger 0 549 549 18 Refusjon

Detaljer

Innst. 350 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen

Innst. 350 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Innst. 350 S (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Meld. St. 2 (2009 2010), Prop. 119 LS (2009 2010), Prop. 125 S (2009 2010) og Prop. 126 LS (2009 2010) Innstilling fra finanskomiteen

Detaljer

Innst. S. nr. 270. (2007 2008) Innstilling til Stortinget frå finanskomiteen

Innst. S. nr. 270. (2007 2008) Innstilling til Stortinget frå finanskomiteen Innst. S. nr. 270 (2007 2008) Innstilling til Stortinget frå finanskomiteen St.prp. nr. 59 (2007 2008) Innstilling frå finanskomiteen om tilleggsløyvingar og omprioriteringar i statsbudsjettet for 2008

Detaljer

Prop. 22 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet for 2010 under Miljøverndepartementet

Prop. 22 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet for 2010 under Miljøverndepartementet Prop. 22 S (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet for 2010 under Tilråding fra av 19. november 2010, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen

Detaljer

Virksomhet. Avtalt prosenttillegg til lokale forhandlinger, ansatte som følger avtale med LO, Unio og YS

Virksomhet. Avtalt prosenttillegg til lokale forhandlinger, ansatte som følger avtale med LO, Unio og YS Virksomhet Gjennomsnittlig årslønn, ansatte som følger avtale med LO, Unio og YS Årsverk: Stillingsprosenter* summert per 1. mai 2017, ansatte som følger avtale med LO, Unio og YS Avtalt prosenttillegg

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet Juni 2007

Fornyings- og administrasjonsdepartementet Juni 2007 Resirkulerte - Sentral. midler (pkt Sum Kvinrieandeli 2.3.3~2.ledd avsetning 2.3.3, 2. ledd 1) 2 lønnsmassen Forhandlingsomrâde Forhandhngssted STATSMINISTERENES KONTOR STATSMINISTERENES KONTOR 96877 24219

Detaljer

Innst. 76 S. ( ) Innstilling til Stortinget frå kommunal- og forvaltningskomiteen. 1. Samandrag

Innst. 76 S. ( ) Innstilling til Stortinget frå kommunal- og forvaltningskomiteen. 1. Samandrag Innst. 76 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget frå kommunal- og forvaltningskomiteen Prop. 9 S (2013 2014), unntatt kap. 1, 1562 og 1590 Innstilling frå kommunal- og forvaltningskomiteen om endringar

Detaljer

FORHANDLINGSSTEDER VED LOKALE FORHANDLINGER I TARIFFPERIODEN Gjeldende fra og med 1. mai 2008)

FORHANDLINGSSTEDER VED LOKALE FORHANDLINGER I TARIFFPERIODEN Gjeldende fra og med 1. mai 2008) Med hjemmel i HTA pkt. 2.3.2 a) fastsatte FAD, etter drøftinger med hovedsammenslutningene, den 30. april 2008 følgende forhandlingssteder for tariffperioden 2008-2010: FORHANDLINGSSTEDER VED LOKALE FORHANDLINGER

Detaljer

Innst. S. nr. 74. (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen

Innst. S. nr. 74. (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innst. S. nr. 74 (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen St.prp. nr. 31 (2003-2004) unntatt kap. 1594, 2541, 2542, 2543, 4590, 4595 og 5705 Innstilling fra

Detaljer

Vedlegg 2. Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2014-2016 (Gjeldende fra 1. mai 2015 og 1. juli 2015) Statsministerens kontor

Vedlegg 2. Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2014-2016 (Gjeldende fra 1. mai 2015 og 1. juli 2015) Statsministerens kontor Vedlegg 2 Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2014-2016 (Gjeldende fra 1. mai 2015 og 1. juli 2015) Statsministerens kontor: Statsministerens kontor NY Regjeringsadvokaten Statsministerens

Detaljer

VI Årsregnskap 2015 for Fylkesmannen i Buskerud. Ledelseskommentarer

VI Årsregnskap 2015 for Fylkesmannen i Buskerud. Ledelseskommentarer VI Årsregnskap 2015 for Fylkesmannen i Buskerud Ledelseskommentarer Innledning Fylkesmannen i Buskerud er Kongens og regjeringens representant i fylket og skal arbeide for at Stortingets og regjeringens

Detaljer

Kunngjort 13. januar 2017 kl PDF-versjon 16. januar 2017

Kunngjort 13. januar 2017 kl PDF-versjon 16. januar 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 13. januar 2017 kl. 13.55 PDF-versjon 16. januar 2017 13.01.2017 nr. 21 Fullmakt til å

Detaljer

Innst. S. nr. 42 ( ) Innstilling fra forsvarskomiteen om endringer på statsbudsjettet for 2001 under Forsvarsdepartementet

Innst. S. nr. 42 ( ) Innstilling fra forsvarskomiteen om endringer på statsbudsjettet for 2001 under Forsvarsdepartementet Innst. S. nr. 42 (2001-2002) Innstilling fra forsvarskomiteen om endringer på statsbudsjettet for 2001 under Forsvarsdepartementet St.prp. nr. 21 (2001-2002) Til Stortinget FORMÅL OG HOVEDOVERSIKT Formål

Detaljer

St.prp. nr. 22 ( )

St.prp. nr. 22 ( ) St.prp. nr. 22 (2003 2004) Om endringer i statsbudsjettet 2003 under Kommunal- og regionaldepartementets for valtningsområde Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet av 14. november 2003, godkjent

Detaljer

St.prp. nr. 17 ( )

St.prp. nr. 17 ( ) St.prp. nr. 17 (2006 2007) Om endringar i statsbudsjettet for 2006 under kapittel administrerte av Utanriksdepartementet Tilråding frå Utanriksdepartementet av 24. november 2006, godkjend i statsråd same

Detaljer

Innst. 64 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling fra kirke-, utdannings- og forsknings-

Innst. 64 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling fra kirke-, utdannings- og forsknings- Innst. 64 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Prop. 14 S (2013 2014), unntatt kap. 231 Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om endringer

Detaljer

Virksomhet: AE - Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Rapporteringsperiode: 201414 Rapport kjørt: 13.02.2015 14:25

Virksomhet: AE - Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Rapporteringsperiode: 201414 Rapport kjørt: 13.02.2015 14:25 Lim inn Virksomhet: AE - Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Rapporteringsperiode: 201414 Rapport kjørt: 13.02.2015 14:25 Oppstilling av bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014 Utgiftskapittel Kapittelnavn

Detaljer

Årsregnskapet 2014 Klima- og miljødepartementet

Årsregnskapet 2014 Klima- og miljødepartementet Årsregnskapet 2014 Klima- og miljødepartementet Prinsippnote årsregnskapet Årsregnskap for Klima- og miljødepartementet (KLD) er utarbeidet og avlagt etter nærmere retningslinjer fastsatt i bestemmelser

Detaljer

Innst. 54 S. ( ) Innstilling til Stortinget frå næringskomiteen. Samandrag. Prop. 19 S ( ), unntatt kap.

Innst. 54 S. ( ) Innstilling til Stortinget frå næringskomiteen. Samandrag. Prop. 19 S ( ), unntatt kap. Innst. 54 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget frå næringskomiteen Prop. 19 S (2013 2014), unntatt kap. 2426 og 5613 Innstilling frå næringskomiteen om endringar i statsbudsjettet for 2013 under Nærings-

Detaljer

r Lu Si&/p9 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Vår ref Dato 200804396-/EAS 04.12.2009

r Lu Si&/p9 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Vår ref Dato 200804396-/EAS 04.12.2009 r Lu Si&/p9 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Statlige universiteter og høyskoler Deres ref Vår ref Dato 200804396-/EAS 04.12.2009 Oversendelse av nye retningslinjer for behandling av forslag om igangsetting

Detaljer

Prinsippnote for årsregnskapet

Prinsippnote for årsregnskapet Prinsippnote for årsregnskapet Årsregnskap for Statens senter for sammenligninger er utarbeidet og avlagt etter nærmere retningslinjer fastsatt i bestemmelser om økonomistyring i staten ( bestemmelsene

Detaljer

Ifølge liste 14/ Deres ref Vår ref Dato

Ifølge liste 14/ Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2150-61 23.03.2015 Utvidelse av forsøk med samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil med dette informere

Detaljer

Prop. 14 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2013 under Kunnskapsdepartementet

Prop. 14 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2013 under Kunnskapsdepartementet Prop. 14 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2013 under Kunnskapsdepartementet Tilråding fra Kunnskapsdepartementet 22. november 2013, godkjent

Detaljer

Innst. S. nr. 86 ( )

Innst. S. nr. 86 ( ) Innst. S. nr. 86 (2000-2001) Innstilling fra sosialkomiteen om endringer under enkelte kapitler på statsbudsjettet for 2000 m.v. under Sosial- og helsedepartementet St.prp. nr. 28 (2000-2001) unntatt kap.

Detaljer

Prop. 30 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 30 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 30 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet for 2011 under Tilråding fra 18. november 2011, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg

Detaljer

Innst. 93 S. (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Prop.

Innst. 93 S. (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. Innst. 93 S (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Prop. 17 S (2015 2016) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om endringer i statsbudsjettet

Detaljer

Prop. 1 S Tillegg 1. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013

Prop. 1 S Tillegg 1. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013 Prop. 1 S Tillegg 1 (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013 Endring av Prop. 1 S (2012 2013) om statsbudsjettet 2013 under Justis- og beredskapsdepartementet,

Detaljer

Prop. 22 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 22 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 22 S (2016 2017) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringar i statsbudsjettet 2016 under Arbeids- og sosialdepartementet Tilråding frå Arbeids- og sosialdepartementet 25.

Detaljer

Prop. 47 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 47 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 47 S (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Om endringer i statsbudsjettet for 2009 under Kultur- og kirkedepartementet Tilråding fra Kultur- og kirkedepartementet av

Detaljer

Om endringer i statsbudsjettet 2006 under Kommunal- og regionaldepartementets forvaltningsområde

Om endringer i statsbudsjettet 2006 under Kommunal- og regionaldepartementets forvaltningsområde Kommunal- og regionaldepartementet St.prp. nr. 26 (2006 2007) Om endringer i statsbudsjettet 2006 under Kommunal- og regionaldepartementets forvaltningsområde Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet

Detaljer

Side 2 av 30

Side 2 av 30 Side 2 av 30 Side 3 av 30 Side 4 av 30 Side 5 av 30 Side 6 av 30 Side 7 av 30 Side 8 av 30 Side 9 av 30 Side 10 av 30 Side 11 av 30 Side 12 av 30 Side 13 av 30 Side 14 av 30 Side 15 av 30 Side 16 av 30

Detaljer