KOMMUNENES HUS OMBYGGING I HAAKON VIIs GATE 9 / MUNKEDAMSVEIEN 3B FORPROSJEKT Forprosjektet baserer seg på følgende tidligere rapporter:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMMUNENES HUS OMBYGGING I HAAKON VIIs GATE 9 / MUNKEDAMSVEIEN 3B FORPROSJEKT 10.06.2010. Forprosjektet baserer seg på følgende tidligere rapporter:"

Transkript

1 0.1 BAKGRUNN 0.11 INNLEDNING Arkitekt og (ARK) og engasjerte rådgiverfirmaer (RI) og PL oversender med dette forprosjekt i henhold til avtalt frist. Utviklingen av forprosjektet har foregått i nært samarbeid med oppdragsgiver. Tidligere har prosjektet vært gjennomgått og det er foretatt prosjektpresentasjoner for Oslo kommune ved Byantikvaren og Planog bygningsetaten. Forprosjektet baserer seg på følgende tidligere rapporter: - Forprosjekt for ombygging av Haakon VIIs gt. 9/Munkedamsveien 3B datert Forhandlet konkurranse for Generalentreprise - E1 juni 2008 Etter at generalentreprisen var kommet inn bestemte byggherren seg for å ikke gå videre med prosjektet. I tiden fra høsten 2009 til vinteren 2010 har Arkitekt (Medplan) bearbeidet prosjektet videre. til Våren 2010 ble det besluttet å gå videre med bearbeidet prosjekt og prosjekteringsgruppen ble engasjert å utarbeide et revidert forprosjekt for møte- og konferansesenteret inkl. kantine- og bespisningsdelen. Forprosjektfasen med bistand fra samtlige RI-firmaer har i pågått siden For øvrig mener man at alle nødvendige tiltak for å gjennomføre prosjektet er kostnadsberegnet. Det er medtatt kalkyle for antatt prisstigning frem til avsluttet gjennomføring i løpet av Det understrekes likevel at både markedssituasjonen, rehabiliteringsprosjekter og at man skal gjennomføre byggearbeider i et fullt utleid bygg innebærer stor kostnadsusikkerhet. Ale løsningsforslag er beskrevet og vil bli fulgt opp av ARK og RI i form av supplerende notater, analyser eller rapporter i detaljprosjektfasen. Vi mener imidlertid av oversendt dokumentasjon er dekkende for Kommunenes Hus AS interne gjennomgang av prinsippløsninger, behandling og godkjenning med eventuelle kommentarer for oppstart av detaljprosjektet. Beskrivelser, kalkyler og tegninger er utført av respektive fagkompetanse innen planleggingsfirmaene. I tillegg er kommentarer og sammendrag gjort med bistand fra prosjekterings- prosjektleder GENERELT OM EKSISTERENDE SITUASJON Kommunenes Hus AS (KH) er et eiendomsselskap som i sin helhet eies av KS-holding AS. KH AS leier ut til KS, Kommuneforlaget (KF), Kommunal Rapport (KR), KS Konsulent (KSK), diverse interesseorganisasjoner, flyselskap, reisebyrå, tannleger, lege, kopieringssenter, parkeringsselskap og kiosk. I tillegg driver Kommunens Hus AS et kurs- og konferansesenter på ca.1000 m2 fordelt på 10 møterom i ulike størrelser, med kapasitet fra 8 til 120 personer. Naboeiendommen Munkedamsveien 3b (M3B) ble kjøpt av KH 1986 og er sammenføyd med Haakon VIIs gate 9, slik at M3B ble en integrert del av hovedbygget med felles gårds- og bruksnummer

2 Bygget har en meget sentral beliggenhet i Oslo sentrum med hovedinngang på hjørnet av Haakon VIIs gate og Ruseløkkveien og nærhet til alle offentlige kommunikasjonsmidler. Personatkomst for ansatte, kunder og besøkende er primært via i hovedinngang. Det er også atkomst til M3b i inngang mot Munkedamsveien. Fra begge atkomstene er det trapp og heisforbindelse til overliggende etasjer. KH har i dag et bruttoareal på ca m2 fordelt på 8 etasjer i hovedbygget og 6 etasjer i M 3b. Med unntak av noen arealer på bakkeplan er samtlige arealer utleid. Kommunenes Hus AS ved Per Løwø er tiltakshaver og prosjekteier har engasjert arkitekt og tekniske konsulenter til oppdrag med å legge til rette for en hensiktsmessig ombygging av Kommunenes Hus AS, Det ble i 2006 / 2009 gjennomført rehabilitering av 2, 3, 4, 5, og 6 etasje. Arbeidene er tilnærmet sluttført. Varemottak og atkomst for søppelbil er i 1U med inngang fra Munkedamsveien. Bortsett fra P-hus under Abelhaugen med atkomst fra Munkedamsveien er parkering henvist parkometerplasser på gateplan. 0.2 PROSJEKTFORUTSETNINGER 0.21 BYGGEPROGRAM Programkrav Utgangspunkt for utarbeidelse av forprosjektet er Kommunenes Hus ønske om tilby mer hensiktmessig, rasjonell inntektsgivende arealutnyttelse av HVIIs gt. 9 og M3B ved å: o Rehabilitere og fornye eksisterende møtesenter. o Etablere møtesenter i 3U og som i dag ikke er utnyttet o legge til rette mer hensiktsmessig, innbydende og publikumsvennlig hovedatkomst o Flytte kantine og møteservering til ny etasje i U2 (Tidligere bensinstasjonsområdet) Lover, forskrifter og lignende o Regelverk for anskaffelsesvirksomhet for Kommunenes Hus AS legges til grunn for kontrahering av entreprenører. Annen dokumentasjon o Prosjektet skal gjennomføres i henhold til offentlige lover, forskrifter, regler, og standarder uten dispensasjoner., datert o Kvalitativ analyse - Kommunenes hus, utarbeidet av AC Nielsen, datert oktober 2007 Fremdrift o Ferdigstillelse av definert prosjekt i løpet av Eksisterende bygningsmasse o 2. 5 etasje er nylig modernisert og enkelte VVS-installasjoner ble dimensjonert for å dekke fremtidig behov knyttet til gjenstående oppgradering av bygget. o I områder av bygget som ikke er modernisert fremstår tekniske, bygningsmessige og bruksarealer som umoderne og lite hensiktmessig. o Det har vært relativt tidkrevende å fremskaffe tilfredsstillende tegningsunderlag av eksisterende bygg / områder som blir berørt av har planlagte ombyggingarbeider

3 Bygg i drift i byggeperioden I første rekke for brukere av de arealer fra 1-8 etasje og forutsettes å være i bruk i byggeperioden må følgende ivaretas: o Gjennomføring av byggearbeidene må planlegges slik at all teknisk infrastruktur kan opprettholdes med minimale avbrudd o Rømningssikkerhet må ivaretas FORPROSJEKTETS OMFANG Forprosjektets omfang er beskrevet i kap.0.25 hvor alle delprosjektene er beskrevet PROSJEKTORGANISASJON - PROSJEKTDELTAKERE Personer i etterfølgende prosjektorganisasjon har i møter eller i direkte kontakt mellom enkeltpersoner medvirket til utarbeidelse av forprosjektet. Det må likevel fremholdes at planleggingsfirmaene har hovedansvar for utarbeidelse av løsningsforslag og kostnadskalkyler. Tiltakshaver Kommunenes Hus AS Byggekomiteen Daglig leder Driftstekniker Konsulent v/leder Steinar Manengen Per Løwø Øyvind Smørholm Ellen Rosenberg Prosjekt- prosjekteringsledelse Prosjektleder PL/PRL Multiconsult AS Freddy Holstad Planleggere Arkitekt ARK BGO og Medplan Arkitekter AS Karin Hagen Interiørarkitekt ARK BGO og Medplan Arkitekter AS Rådgivende ing. bygg RIB COWI AS Jarle Hatlelid Rådgivende ing. Elektro RIE Multiconsult AS Svein Erik Olsen Rådgivende ing. VVS RIV ÅF- Consult AS Knut Olav Kjærvik Rådgivende ing. Brann RIBr Siv ing. Øyvind Stokke Øyvind Stokke Rådgivende ing. HMS HMS-KP ÅF- Consult AS Signe J. Jacobsen Underkonsulenter til ARK Rådgivende ing. Akustikk RIAKU Brekke og Strand akustikkk as Tore Moen Kostnader AS Bygganalyse Arve Martinsen Storkjøkkenkonsulent Storkjøkken og kantine totalmiljø Jonny Ormåsen Byggeledelse Byggeleder BL Multiconsult AS Freddy Holstad Ass. byggeleder Ass. BL Multiconsult AS 0.24 HMS-KOORDINATOR Koordinator HMS prosjektering (HMS-KP) vil utarbeide lovpålagt HMS-plan i samråd med planleggingsfirmaene i detaljprosjektet DELPROSJEKTENE Kalkyler for prosjektet er inndelt i 6 delprosjekter slik at byggherren innen visse tekniske og økonomiske rammer kan velge bort delprosjekt(er) og vedta endelig prosjektomfang for gjennomføring. Delprosjektenes utstrekning og plassering i bygget er vist på illustrasjoner i kap

4 Det er beregnet kalkyler for følgende 6 delprosjekter: Delprosjekt 1:- Møtesenter i plan 1 o Riving / fjerning av bærende og ikke bærende bygningselementer og tekniske installasjoner. o Etablere glasstak over konferansesal for 230 personer på plan 1 o Auditorium for 36 personer o 3 stk møte-/konferanserom for 8-12 personer o 3 stk møte-/konferanserom for 16 personer o 2 stk møte-/konferanserom for personer o vrimlearealer o Innredninger og AV-utstyr Delprosjekt 2: - Møtesenter på plan 3U o Møtesenter med lounge og toaletter på plan 3U bestående av: o Auditorium for 125 personer o 3 stor møte-/konferanserom for maks 40 personer o Vrimlearealer o Utveksling av eksisterende søyle i auditorium o Ny trapp mot M3B for å tilfredsstile krav til rømningsvei o Etablere trapp fra plan 1 til møtesenter på plan 3U o Etablere nye ventilasjonsrom for møtesenter på plan 3U og kjøkken/kantine plan 1U og 2U o Innredninger og AV-utstyr Delprosjekt 3: - Nytt inngangsparti o Ombygging av hovedinngangspartiet o Ny resepsjon o Forlenge hovedtrapp ned til plan 2U o Ombygging av fasader med nye glassfelt/sokler mot Ruseløkkveien, HVIIs gate 9 og Munkedamsveien o Toalettkjerne for besøkende på plan 1U Delprosjekt 4: - Kjøkken/Kantine og møteservering o Etablere nytt dekke etter riving eksisterende o Nytt kjøkken med kantine/ møteservering på plan 1U o Kjøkkenlager på plan 2U o Toaletter til kantine o Toaletter/garderobe for kjøkkenpersonalet o Innredninger Delprosjekt 5 Heiser og takoppbygg for ventilasjon o Forlengelse og oppgradering av eksisterende heiser i HVIIs gt. og M3B. o Takoppbygg for ventilasjon, plan 6 Delprosjekt 6 Generell fasaderehabilitering (Egen kalkyle) - 4 -

5 0.26 GRENSESNITT Planløsninger og tekniske systemer i løsningsforslagene har en rekke grensesnitt mot øvrige bygnings deler og tekniske anlegg i bygget. De enkelte beskrivelser fra ARK og RI omtaler aktuelle grensesnitt og teknisk / økonomiske utfordringer disse medfører LEIETAKERE SOM BERØRES AV PROSJEKTET Plan 1-7 Nore bygningmessige arbeider vil bli utført i etasjene over eksisterende møtesenter. P-husanlegget/Q-park Omlegging av inn/utkjøring i byggeperioden vil påvirke P-husanlegget Kiosk Kiosk på bakkeplan mot HVIIs gt. forutsettes å være fraflyttet innen byggearbeidene påbegynnes. 0.3 STATUS OG KRAV I FORHOLD TIL OFFENTLIGE MYNDIGHETER 0.31 REGULERINGSPLAN Eiendommen har tidligere vært omfattet av reguleringsplan 1-6 S-2255 Oslo Sentrum og indre sone Oslo Kommune av , 7 S med reguleringsformål Forretning, kontor, kino, teater o.l. Påbygget mot Munkedamsveien samt bruksendringen på U3-plan medførte at allerede overskredet utnyttelsesgrad i gjeldende plan overskreds ytterligere. Gjennomføring av tiltakene forutsatte derfor endret reguleringsplan. I forbindelse med planinitiativ fra Vulkan arkitekter AS for byggherren vurderte Plan- og bygningsetaten at saken kunne behandles som en reguleringsplan med forenklet saksbehandling, dvs. at saken ble behandlet internt i Plan- og bygningsetaten og ikke politisk. Reguleringsprosess ble igangsatt våren 07. Det ble fremmet reguleringsforslag av Vulkan Arkitekter AS med assistanse fra Civitas v/ Reidun Rimberg med innsendelse til plan- og bygningsetaten Ny reguleringsbestemmelse for området S-4393, 1-6 ble vedtatt av plan- og bygningsetaten Planområdet ble omregulert fra forretning og kontor til hhv. 1)byggeområde for forretning, kontor, allmennyttig formål(konferanselokaler), bevertning gjeldende Munkedamsveien 3B 2)spesialområde bevaring, byggeområde for forretning, kontor, allmennyttig formål(konferanselokaler), bevertning gjeldende Haakon VIIs gate BYANTIKVAREN Byantikvaren har vært involvert i planlagt ombygging av Kommunenes Hus fra tidlig i prosessen. Deler av Kommunens Hus beliggende i Haakon VIIs gate 9 er regulert til spesialområde bevaring i gjeldene reguleringsplan S og det har derfor vært viktig å holde en løpende dialog underveis. Alle planer om endring er forelagt byantikvaren for godkjennelser og disse dokumenterte godkjennelsene har blitt oversendt PBE som en del av søknadene for rammetillatelse. Siste uttalelse og godkjenning i prosjektet ble gitt Byantikvaren ønsker å bli holdt løpende orientert også i detaljprosjektfasen PLAN- OG BYGNINGSETATEN Det er blitt søkt om rammetillatelse i flere omganger i prosessen med ombygging og rehabilitering av Kommunens Hus. Siste rammesøknad gjeldende bensinstasjonarealet ble over sendt PBE og rammetillatelse ble gitt Tidligere er det gitt rammetillatelse til hovedprosjektet med nytt - 5 -

6 inngangsparti som ble gitt og rammetillatelse til nytt påbygg som ble gitt I forbindelse med siste søknad ble det foretatt avklaringer med PBE om videre prosess og det ble avtalt at godkjente rammetiltak som blir berørt av siste rammetillatelse sendes som egen søknad i etterkant av denne. Dette er planlagt utført etter revidert forprosjekt SIVILFORSVARET Sivilforsvaret har gitt tillatelse til at Kommunenes Hus fritas fra forpliktelser om å opprettholde tilfluktsrommene som privat tilfluktsrom ARBEIDSTILSYNET I forbindelse med alle innsendte rammesøknader i Kommunens Hus er det sendt søknad om arbeidstilsynets samtykke. Alle endringer i prosjektet er godkjent og dokumentasjon foreligger MATTILSYNET Mattilsynet må godkjenne løsning for kjøkken- og bespisningskonsept når tiltaket er ferdigstilt og driver av kjøkkenet med bespisningsarealer er valgt OSLO BRANN- OG REDNINGSVESEN Viser til rapport fra RIBR. Kap HAFSLUND NETT Det er etablert 400V anlegg for hele eiendommen BEREDSKAPSETATEN Tiltaket endrer eksisterende avkjøringsforhold ved at ett av to inn- og utkjøringsløp stenges permanent. Det er opprinnelig bygd to løp for inn- og utkjøring til tidligere bensinstasjon og vaskehall under Kommunens Hus. Disse to løpene møtes og går videre innover som ett løp til parkeringsanlegget i Abelhaugen off. tilfluktsrom. Det ble i denne forbindelse tatt kontakt med Beredskapsetaten i Oslo kommune for avklaringer. Det ble foretatt en befaring og endringen godkjent. Denne dokumentasjonen foreligger og dokumentet ble oversendt PBE som en del av søknaden til siste rammetillatelse STATENS VEGVESEN Det er i forbindelse med godkjent tiltak foretatt en endring av eksisterende vare- og søppelhåndtering i Kommunens Hus. Etter ombygging vil store varebiler og søppelbiler stoppe i gaten i Munkedamsveien for av- og pålessing. Munkedamsveien er en del av ring 1 som er riksvei og derfor Statens vegvesen sitt ansvar. Statens vegvesen ble kontaktet for avklaringer rundt ny løsning slik at nødvendig tillatelse kunne gis. Det ble i møte med Statens vegvesen og trafikketaten i Oslo politidistrikt avklart at gateløpet i Munkedamsveien utenfor Kommunens Hus omreguleres til enveiskjøring slik at tidligere areal til fil for utkjøring i motsatt retning kunne omgjøres til lomme for stopp. Dokumentasjon av dette foreligger og dokumentet ble oversendt PBE som en del av søknaden til siste rammetillatelse. 1.1 GENERELL REDEGJØRELSE AV LØSNINGSFORSLAG 1.11 GENERELT Revidert forprosjektet bygger på skisseprosjekt utarbeidet av Vulkan arkitekter AS høst 06/ vår 07 og forprosjekt utarbeidet av Medplan as arkitekter høst 07. Foreliggende reviderte forprosjekt bygger også videre på løsninger fra detaljprosjekt utarbeidet av Medplan ferdigstilt juni

7 I forprosjektet inngår ombygging av byggets nedre etasjer inklusiv arealer for tidligere bensinstasjonsområde mot Munkedamsveien. Programmet for ombyggingen medfører en opprustning som vil gi bygget et moderne innhold og en mer synlig urban tilknytning enn bygget har i dag. Ombyggingen vil også inngå til en pågående opprustning av hele området, noe som vil øke attraktiviteten ytterligere. l løsningsforslaget er det lagt vekt på å utnytte den sentrale lokalisering Kommunenes Hus har i forhold til bl.a. offentlige kommunikasjon. Med økt synliggjøring av inngang og vestibyle direkte mot utgang fra et av Oslos viktigste knutepunkt, NSBs Nationaltheatret stasjon, stadfestes byggets unike posisjon i Vika. I tillegg til at Kommunenes Hus skal fremstå som et oppgradert moderne kurs- og konferansested sentralt i Oslo, vil bygget bli revitalisert som arbeidssted med forbedring av diverse fasiliteter for leietakere og ansatte. I tråd med byggherrens ønsker inneholder forprosjektet følgende delprosjekter: 1. Møtesenter plan 1 - ombygging til nytt og utvidet møte- og konferansesenter på plan 1. I forprosjektet er eksisterende Hålogaland konferanserom forutsatt revet og erstattet av et nytt og større konferanserom i eksisterende bakgård. 2. Møtesenter plan 3U - uutnyttede arealer i underetasje (plan U3) er vist ombygget til møte- og konferanserom, med forbedret vertikalforbindelse fra plan Nytt inngangsparti - omarbeidet inngangsparti på hjørne Haakon VIIs gate/ Ruseløkkveien. Vestibylen er utvidet og senket til gatenivå med god kontakt mot omgivelser og har bedret adkomst for bevegelseshemmede. I tillegg er det i forprosjektet medtatt ny inngang for Munkedamsveien 3B inklusiv rømningsarealer fra møtesenter 3U. 4. Kjøkken servering kantine - nyetablering av bespisningsarealer inklusiv kjøkken på plan 1U og 2U. Plan1U inneholder bl.a. ny kantine for 108 personer primært for husets leietakere, og bespisningsområde for møtesenter for 130 personer. langs Haakon VIIs gate har Lokalisering av bespisning mellom møteromsetasjer på plan 1 og plan 3U knyttes møte- og bespisningsfunksjon enkelt og naturlig sammen med korte avstander. Løsningen viser en forbedret situasjon i forhold til dagens logistikk og i forhold til løsning vist i tidligere forprosjekt. Rammegodkjent påbygg i 7. og 8. etasje inngår ikke i dette forprosjektet. Heiser og fasaderehabilitering inngår også som egne delprosjekter i forprosjektet

8 Intensjonsskisse utarbeidet av Vulkan Arkitekter AS mai ORGANISERING AV LØSNINGSKONSEPT ROMPROGRAM OG PLANLØSNINGER Forprosjektet viser en utvidelse av dagens møtesenter og omorganisering av fellesfunksjonene i bygget initiert av byggherren. Stikkord for nytt løsningskonsept er større synlighet mot omgivelser, rausere inngangsforhold, og opplevelse av større romlighet og dagslys i byggets indre soner. Inngang Dagens organisering og adkomstforhold er i prinsippet uforandret fra da bygget sto ferdig i En utvendig bred trapp under tak fører i dag som den gang opp til hovedinngangen. Den opprinnelige enkle - 8 -

9 resepsjonstjeneste på plan 1 for byggets overliggende kontoretasjer er i senere tid bygget om i forbindelse med etablering av møtesenteret på plan 1. For å imøtekomme dagens krav både til universell utforming/ tilgjengelighet for alle og til økt plassbehov ved mottak av besøkende til møter/ konferanser er ombygging av inngangspartiet en viktig og sentral del av forprosjektet. Nytt inngangsparti med vestibyle er senket til gatenivået på hjørne av Ruseløkkveien/ Haakon VIIs gate. Ny hovedinngang beholdes under det utvendige fasademotivet i mosaikk, noe som er i tråd med Byantikvarens anbefaling. Dog må det suppleres med dører for nødvendig rømning og inngang for bevegelseshemmede mot Ruseløkkveien. Ved senking av inngangsnivået til gateplan øker etasjehøyden i hele vestibyleområdet mot gaten, noe som bidrar til en romlig kvalitetsforbedring. Vestibyleområdet består av ny resepsjon med nødvendig plass for innsjekking. Fra vestibylenivået fører en bred ny trapp opp til plan 1 og til eksisterende hovedtrapperom med heis. HC- tilgjengelighet til hovedtrapperom med heis er via rampe til nedre del av vestibyle (plan 1U) mot Haakon VIIs gate. Dette er også adkomst til hovedtoalettfasiliteter for besøkende, - beliggende på plan 1U. Garderobefasiliteter er desentralisert i nærmere tilknytning til møte- og konferanserom. Det er i tilknytning til vestibylen planlagt et større rom for fleksibel bruk mot Ruseløkkveien. Rommet skal ivareta møtesenterets behov for supplerende funksjoner primært med tanke på eksponering mot gate og vestibyle. Rommet med plassering mot fasade er velegnet for promotering, som utstillingsareal for leverandører, til pressekonferanser og møtevirksomhet av kortvarig karakter, eller som en ren utvidelse av vestibylen ved arrangement/ tilstelninger. Med mørkleggingsmulighet av vindusfasade vil rommet også egne seg til vanlig møteromsfunksjon ved behov. Møtesenter plan 1-9 -

10 I revidert forprosjekt er kjøkken, kantine og bespisningsfunksjoner flyttet til plan 1U og 2U, - delvis i tidligere bensinstasjonsarealer. Møtesenter på plan 1 er derfor en ren ombygging av dagens, i tillegg til etablering av nytt stort konferanserom i bakgården. Oppgraderte lydforhold og kontakt med dagslys i byggets indre soner har vært sentrale temaer som er drøftet. Ivaretakelse av dette i forprosjektet vil gi en kvalitativ viktig forbedring av området i forhold til dagens. Det er i forprosjektet forutsatt at Hålogaland møterom erstattes av et nytt og større møterom i bakgården, dimensjonert for 230 deltakere. Et nytt pyramideformet tak, delvis i glass, detaljprosjektert i entreprisen fra 2008 er etter byggherrens beslutning lagt til grunn som løsningsforslag i revidert forprosjekt, dog med redusert glassflate i tak for å ivareta møteromsfunksjonen. Utforming av taket er funksjonelt begrunnet i ønske om nødvendig økt takhøyde uten å stjele dagslys fra leietakere i 2. etasje, i tillegg til at alle laster må kobles på eksisterende søylepunkter. Alternative løsninger for tak har delvis vært belyst for om mulig å underdele det store rommet. Prosessen er satt på vent grunnet fremdrift i forprosjektfasen. Det nye sentrale møterommet vil delvis være omsluttet av glassvegger mot lobbyen omkring og deler av taket vil slippe inn overlys. Slik vil intensjonen om visuell åpenhet i møtesenteret med tilstrekkelig innslipp av dagslys bli ivaretatt. Rommet er planlagt med mulighet for avskjerming ved behov. Det er medtatt et areal for stollager i tilknytning til rommet. Det vil være behov for videre bearbeiding av taket i detaljprosjektfasen. Det anbefales at det i videre prosess defineres mer spesifikk bruk av rommet med tanke på varierte stol- og bordoppsett og plassering av AV- utstyr, noe som vil gjenstå etter ferdigstillelse av forprosjektet. Revurdering av bevaring kontra riving av Hålogaland møterom har inngått som en del av revidert forprosjekt. Rommet har en særstilling i forhold til dagens møtesenter med sin utforming og sentrale plassering. Dermed bør man ha gode nok argumenter for å fjerne dette

11 Ved å erstatte Hålogaland med et nytt og større møterom utnyttes arealet og potensialet som i dag ligger ubrukt i bakgården på en bedre måte enn i dag og ytterveggsflaten reduseres ved at hele bakgården bygges inn. Rommets kapasitet økes fra 75 til 230 personer. Prosjektet er ikke avhengig av at Hålogaland rives, men visuelt sett blokkerer Hålogalands plassering i dag for muligheten av å realisere intensjonen om åpenhet/ fleksibilitet med tilstrekkelig innslipp av dagslys i det nye møtesenteret, og dermed vil det vanskelig kunne oppnås en optimal kvalitetsøkning av møtesenteret som helhet ved å beholde Hålogaland som sentralt møterom. Øvrige møterom på plan 1 er av variert størrelse iht. nedenstående. MØTEROM EKSEMPELNAVN AREAL PERSONER Plan 1 Bergen 275m2 230 Bærum 66m2 36 Berlevåg 17m2 8 Brevik 28 m2 12 Bamble (med foldevegg) 41 m2 22 Bardu 57 m2 20/28 Bremanger 23 m2 12 Bodø 40 m2 16 Båtsfjord 40 m2 16 Bø 40 m2 16 Enkelte av møterommene gis nye romlige relasjoner bl.a. mot vestibyle, og vil bidra til å annonsere byggets hovedfunksjon utad. Møterommet i hjørnet mot krysset Munkedamsveien/ Haakon VIIs gate er innredet med tanke på bl.a. styreromsfunksjon. Det er etter byggherrens ønske lagt inn fleksibilitet i form av mobile skyvevegger i 2 møterom på plan 1. Ved denne løsning har man måttet senke krav til lydisolasjon opprinnelig anbefalt mellom møterom. Lydkrav til medtatte skyvedørsløsninger er imidlertid gjennomgått med lydkonsulent, og byggherren er kjent med de begrensninger som ligger i dette valg. Det tilrådes at det i den videre prosess er spesielt er fokus på at detaljløsninger for tilslutninger følges opp på byggeplass. På plan1 er det vist et utvidet loungeområde i forhold til tidligere forprosjekt med egne kaffestasjoner. Det er også lagt opp til mulig bespisning for konferansedeltakere i dette området ved behov

12 På plan 1 finnes forøvrig toaletter og garderobefasiliteter. Hovedanlegget for toaletter er imidlertid flyttet til plan 1U med trapp- og heisforbindelse, for å frigjøre plass til møteromsfunksjoner på plan 1. HC- toalett finnes på plan 1. Plan 1U/ 2U kantine bespisning Ny kantine med kjøkken skal flyttes fra plan 8 til plan 1U/ 2U, nærmere bestemt til gateplan mot Haakon VIIs gate og Munkedamsveien. Det vil fra hovedinngang og vestibyle være visuell kontakt til område for konferansebespisning. Økt aktivitet på bakkeplan mot gatene i dette område vil gi signal om vitalitet utad, - et bevisst grep fra byggherrens side. Det vil være god forbindelse via nytt hovedtrappeløp både fra plan 1U og 3U til bespisningsarealene. Det samme gjelder heisforbindelsene. (Se i øvrig avsnitt vedr. universell utforming). Valgt bespisningskonsept baseres etter byggherrens ønske, som i dag, på en todeling av mattilbudet. Egen buffet med varm og kald mat er planlagt for møtesenterets gjester, mens kantinemenyen er enklere og er lokalisert som separat kantinedisk. Areal for bespisning er vist sonedelt i et stort sammenhengende rom. Møtesenterets gjester blir primært bespist i området langs Haakon VIIs gate, mens kantinegjestene vil ha sitt område i tidligere bensinstasjonsarealer orientert mot Munkedamsveien. Det er innlagt fleksibilitet med tanke på disponering av arealene. Antall plasser i møtesenterdelen er 130 mens det i kantinedelen er 108 plasser. Kjøkken er dimensjonert for å lage varm og kald mat med buffetservering. (Se i øvrig avsnitt 7.3 vedr. valgt kjøkkenkonsept). Kjøkkenet har sin varelevering til et bakenforliggende område (eksisterende vaskehall) med en høydeforskjell på ca. 1m. Det er imidlertid god trappeforbindelse mellom planene og heisforbindelse for frakt av tyngre kolli. Denne løsning anser kjøkkenkonsulent som akseptabel, og byggherre er gjort oppmerksom på forholdet. Kjøkkenet skal også kunne betjene plan 1U og 3U med enklere bespisning ved behov. Frakt av dette skjer via husets hovedheissystem

13 Møtesenter plan 3U Uutnyttede arealer på plan 3U er vist innredet/ ombygget til nye møterom. Det er etablert et auditorium med plass til ca. 120 personer. Under vises oversikt over møterom plan U3: MØTEROM EKSEMPELNAVN AREAL PERSONER Plan U3 Voss, auditorium 170 m2 170 Vågå (med foldevegg) 50 m2 36 Vestby 36 m2 24 Vegårdshei 50 m2 36 Det er lagt inn fleksibilitet i form av mobile skyvevegger i ett rom tilsvarende som på plan 1. Det er prosjektert inn ny forbedret vertikalforbindelse mellom plan 1 og U3 i form av en bred rettløpstrapp. På plan 3U finnes i tillegg et loungeområde med egen kaffestasjon. Selv om det er mulig er det i konseptet ikke lagt opp til omfattende servering i plan 3U. Plan 3U har eget toalett- og desentralisert garderobeanlegg. Møtesenteret på plan 3U har 2 egne rømningsutganger på gateplan henholdsvis mot Haakon VIIs gate og Munkedamsveien

14 Kontor plan 7 og 8 Nytt påbygg mot Munkedamsveien inngår ikke i forprosjektet. Munkedamsveien 3B Forprosjektet inkluderer ombygging av inngangsparti for Munkdamsveien 3B med innbygging av eksisterende portrom og med adkomst til ny heis dimensjonert for rullestol. Resterende del av etasjen mot gateplan er planlagt ombygget til nye utleielokaler for Print In. Planløsning er foreløpig ikke utarbeidet. Kostnader for ombygging er inkludert i forprosjektet med en generell anslått m2-pris for ombygging FASADER Eksisterende fasader Eiendommen Haakon VIIs gate 9 ble i 2008 omregulert til spesialområde bevaring. Dette legger restriksjoner på eksisterende fasader. Byantikvaren mener Haakon VIIs gt. 9 har både arkitektoniske og kulturhistoriske verdier, og legger vekt på bygningens tidstypiske arkitektur med utvendig mosaikk. Det gis allikevel rom for endring av fasadefelt på gateplan, men uten at byggets struktur/ konstruksjon visuelt svekkes. I vestibyleområde mot Ruseløkkveien/ Haakon VIIs gate erstattes tette brystninger med fasadefelt i glass. Tilsvarende vil gjelde for den nye fasaden mot Munkedamsveien. Munkedamsveien 3B er ikke omregulert til bevaring. Her vil bli foretatt mindre endringer av glassfasade mot gateplan i forbindelse med ombyggingen. Det er medtatt kostnader i forprosjekt for fasaderehabilitering av eksisterende fasader. Endelige utførelsesmåter må følges opp mot byantikvaren grunnet byggets vernestatus

15 1.14 INTERIØRER - MATERIALER OG FARGER Generelt ønsker byggherre en god standard for innemiljøet. Stikkord er kvalitet/ holdbarhet i valg av materialer uten å gi signal om eksklusivitet. Det vises til beskrivelse ARK kapitel INNREDNING FAST INNREDNING Det vises til beskrivelse ARK kapitel LØS INNREDNING Det vises til egen oppstilling for løst inventar med priser ARK. Viser til Kap. 7.9 Vedlegg. Oppstilling løst inventar 1.16 ATKOMST TILGJENGELIGHET UNIVERSELL TILGJENGELIGHET Kommunenes Hus er dag utilstrekkelig tilrettelagt for universell tilgjengelighet i henhold til anbefalte retningslinjer. Det er ikke planfri adkomst til innvendig heis fra hovedinngangen. Adkomst for rullestol skjer i dag med utvendig trappeheis fra gatenivå. En hovedårsak til å senke vestibylenivået til gateplan er nettopp å bedre tilgjengeligheten til bygningen. Fra hovedinngangen nås heis til byggets øvrige etasjer via en rampe til nedre del av vestibylen. I Munkedamsveien 3B etableres ny personheis i eksisterende vareheissjakt med dimensjoner som ivaretar rullestolkrav. Det er ikke plan forbindelse mellom respektive etasjer i henholdsvis Haakon VIIs gate 9 og Munkedamsveien 3B, da dette opprinnelig er to forskjellige eiendommer. Med ny større personheis i sistnevnte anses det som akseptabelt å skulle bevege seg i bygningskomplekset. Adkomst fra Munkedamsveien 3B til kantine på plan U1 er via heis og trapp til plan 1 og derfra via møtesenter til ny trapp eller heis i Haakon VIIs gate 9 som fører direkte ned til kantinen. Det er fra byggherrens side ønsket universell utforming i henhold til forskrifter og, hvor det er mulig, legge seg på et høyere tilgjenglighetsnivå enn kravene til denne type bygg i plan- og bygningsloven. Eksisterende bygningsvolum har nivåforskjeller på etasjen som ligger på gatenivå da denne etasjen trapper seg etter utvendig gateterreng. Dette løses med ramper hvor dette er mulig og det blir lagt inn ett ekstra stopp i heisløpet for å komme til nytt hovednivå på plan U1 som er bespisningsarealer for møtesenteret og kantine for husets leietakere. På dette planet er det to eksisterende nivåer hvor kun ett er tilgjengelig for rullestolbrukere. Da buffeten til møtesenteret og kantinen er på det tilgjengelige nivået ansees dette som tilstrekkelig universelt utformet iflg. veiledningen. Det er ikke mulig å knytte det ikke tilgjengelige arealet til eksisterende heis og det er ikke hensiktsmessig å opprette rampe da nivåforskjellen på 1 meter er så stor at en rampe vil ta uforholdsmessig stort areal av rommet. For en rullestolbruker som skal forsyne seg med mat på et nivå og etterpå bevege seg opp en rampe ansees dette ikke som god tilgjengelighet. Derimot er å forsyne seg fra buffeten med nærhet til bordet på samme nivå en god løsning. Ved tilfeller hvor det skal dekkes opp til det samme selskapet på det ikke tilgjengelige nivået bør det dekkes til rullestolbruker og noen flere fra selskapet på samme nivå som buffeten befinner seg. Byggherren er gjort kjent med dette forhold. For rullestolbrukere vil fast innredning som skranken i ekspedisjonen, drikkestasjonene i lobbyene og buffeten i bespisningsarealet utformes slik at disse er tilgjengelige

16 For synshemmede vil det opprettes ledelinjer på inngangsplanet og i hovedområdene i møtesenteret på plan1 og U3. Det vil være fokus på tilstrekkelig og riktig lys i alle rom med kontrast i flater for å gi en visuell tydelighet. Gjennomarbeidet skilting og informasjon vil også understøtte dette. For hørselshemmede installeres det teleslynge i alle møte- og konferanserom. Ved valg av møbler til møte- og konferansesenteret vil det være fokus på ergonomisk kvalitet og tilgjengelighet for alle grupper. Utgangspunkt for valg av alle løsninger vil være å oppnå universell utforming og tilgjengelighet for alle brukere av Kommunens Hus HEISANLEGG Heisanlegget vil tilfredsstille normale krav til universell utforming og tilgjengelighet for alle brukere av Kommunenes Hus SIKKERHET Branntekniske forhold er omhandlet i eget notat under kap LOGISTIKK VARELEVERANSER AVFALL Eksisterende varemottak mot Munkedamsveien nedlegges i sin helhet som følge av utvikling av området til bespisning for møtesenteret. Det etableres et nytt varemottak mot Munkedamsveien med forbindelse til ny heis i Munkedamsveien 3B. Det vil også være mulig med varelevering i bakkant av nytt kjøkken plan 2U via eksisterende nedkjøringsløp til parkeringsanlegget. Ingen av disse varemottak vil imidlertid være fullgode sammenlignet med eksisterende pga. høydebegrensninger på kjøretøy for innkjøring. Det er fremforhandlet avtale med Statens vegvesen om å etablere av- og pålessingsfil i langs bygget i Munkedamsveien. Det bør etableres rutiner for praktiske å håndtere varelevering herfra til byggets øvrige soner. Tilsvarende må gjøres vedr. avfall, da dette må bringes opp og ut til gatenivå fra avfallsrom kjøkken i bakkant plan 2U før henting. Byggherren er klar over disse utfordringer, men det har ikke vært mulig å finne bedre løsninger, da eksisterende plassering av varemottak er det eneste sted med tilfredsstillende fri høyde for innkjøring av store kjøretøy under bygget FDV ID-NUMMERSYSTEM System for innsamling av FDV- dokumentasjon ID-nummersystem skal fastsettes av oppdragsgiver i samråd med rådgiverfirmaene. Dette planlegges fastsatt og nærmere utredet i detaljprosjektet og i innarbeidet i anbudskonkurransen for kontrahering av entreprenører AVFALL Avfall fra Haakon VIIs gate 9 generelt kan fraktes via vareheis ned til plan U2 i bakkant bak kjøkken, og må derfra enten hentes av mindre kjøretøy eller fraktes manuelt frem til utløp mot Munkedamsveien, eller via samme vareheis til plan 1 via nytt møtesenter til heis i Munkedamsveien til ny lasterampe U1. Her er det avsatt plass til alle typer avfall. Avfall fra kjøkken må tilsvarende fraktes manuelt frem til utløp mot Munkedamsveien, eller via samme vareheis til plan 1 via nytt møtesenter til heis i Munkedamsveien til ny lasterampe U TEGNINGER OG ILLUSTRASJONER Det vises til bok 2 for samtlige tegninger og illustrasjoner av ARKs løsningsforslag for alle delprosjektene, snitt og fasader. Dette gjelder også tegninger fra tekniske rådgivere og for eksisterende planløsninger

17 - 17 -

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN A-fløy. Forprosjektrapport. Endelig utgave 08.06.2012

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN A-fløy. Forprosjektrapport. Endelig utgave 08.06.2012 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN A-fløy Endelig utgave 08.06.2012 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 1 Samlet revisjon Prosjektnr: Arkivnr.: 1100440 Dokumenttittel:

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN Pasienthotell. Forprosjektrapport. Endelig utgave, 08.06.2012

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN Pasienthotell. Forprosjektrapport. Endelig utgave, 08.06.2012 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN Pasienthotell Endelig utgave, 08.06.2012 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 1 Endelig utgave 08.06.2012 Prosjektnr: Arkivnr.:

Detaljer

Dps Kronstad Forprosjektrapport 15/10/2009 Helse Bergen H.F

Dps Kronstad Forprosjektrapport 15/10/2009 Helse Bergen H.F Dps Kronstad Forprosjektrapport 15/10/2009 Helse Bergen H.F Innvendig atrium Origo Arkitektgruppe as Nikolaikirkeallmenningen 2b 5003 Bergen, Norway Nettsider: www.origo.as Telefon: + 47 55 30 30 30 E-post:

Detaljer

Barne- og ungdomssjukehuset, trinn 2 Forprosjektrapport

Barne- og ungdomssjukehuset, trinn 2 Forprosjektrapport Forprosjektrapport KHR arkitekter, pka ARKITEKTER, Rambøll, COWI og SWECO Bergen 8.juni 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Barne- og ungdomssjukehuset, trinn 2 0 Rapportens struktur... 1 1 Sammendrag og konklusjoner...

Detaljer

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering 512.1 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering Området foreslås regulert til bebyggelse og anlegg - bolig/ forretning/ annen offentlig eller

Detaljer

Styresak 94-2014 Plan for endelig gjennomføring. Bygg for kliniske kontorarbeidsplasser (Gfløyen)

Styresak 94-2014 Plan for endelig gjennomføring. Bygg for kliniske kontorarbeidsplasser (Gfløyen) Direktøren Styresak 94-2014 Plan for endelig gjennomføring. Bygg for kliniske kontorarbeidsplasser (Gfløyen) Saksbehandler: Terje A. Olsen, Gro Ankill Saksnr.: 2011/1888 Dato: 29.09.2014 Dokumenter i saken:

Detaljer

Nytt bygg for odontologisk fakultet ved Universitetet i Bergen

Nytt bygg for odontologisk fakultet ved Universitetet i Bergen Nytt bygg for odontologisk fakultet ved Universitetet i Bergen Melding om konsekvensutredning m/ forslag til utredningsprogram etter plan- og bygningsloven 33-3 Statsbygg, november 2004, revidert januar

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 7/13

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 7/13 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Møteinnkalling 7/13 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Akersbakken 27, kantina Møtetid: tirsdag 24. september 2013 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 03 SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplan 2381P - Sandvikveien Hillevåg Næringspark Stavanger kommune Desember 2011 Forside: Konseptskisse/3D, LINK arkitektur Kartgrunnlag: Stavanger kommune Foto: Multiconsult.

Detaljer

NYTT KNUTEPUNKT LEIRVIK

NYTT KNUTEPUNKT LEIRVIK Oktober 214 NYTT KNUTEPUNKT LEIRVIK Rapporten er utarbeidet av Rambøll på oppdrag fra Skyss og samferdselsavdelinga i Hordaland fylkeskommune Foto: Tommy Næss Beregnet til Hordaland fylkeskommune, samferdselsavdelinga

Detaljer

RUSELØKKVEIEN 26 Detaljregulering med konsekvensutredning - Orientering om planprosessen og utredningsarbeidet

RUSELØKKVEIEN 26 Detaljregulering med konsekvensutredning - Orientering om planprosessen og utredningsarbeidet RUSELØKKVEIEN 26 Detaljregulering med konsekvensutredning - Orientering om planprosessen og utredningsarbeidet LINK arkitektur AS er engasjert av Storebrand Ruseløkkveien 26 AS for å utarbeide reguleringsplan

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

04.02.2009 26.08.2009 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0432 TERMINALOMRÅDE - STAVANGER LUFTHAVN SOLA.

04.02.2009 26.08.2009 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0432 TERMINALOMRÅDE - STAVANGER LUFTHAVN SOLA. Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Møtedato Eldrerådet 30.03.2009 Funksjonshemmedes råd 30.03.2009 Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet

Detaljer

GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE RAPPORT UTARBEIDET AV

GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE RAPPORT UTARBEIDET AV GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE 2006 RAPPORT UTARBEIDET AV 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 7 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 7 1.2 AVGRENSING AV PROSJEKTET... 7 2. FORMÅL OG

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av forprosjektrapport og beslutning om detaljprosjektering og bygging

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av forprosjektrapport og beslutning om detaljprosjektering og bygging Møtedato: 21. og 22. juni 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug/Hilde Rolandsen Dato: 8.6.2012 Styresak 70-2012 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av forprosjektrapport og

Detaljer

Norges Handelshøyskole

Norges Handelshøyskole Norges Handelshøyskole Helleveien 0, Bergen Nybygg, samlokalisering Nr /0 Ferdigmelding nr. /0 Prosjektnr. 00 INNHOLD Statsbygg... Historikk... Byggesakens gang... Bygningsmessig beskrivelse... 0 Landskap...

Detaljer

INGEN HINDRING. Tilgjengelighet for funksjonshemmede til vår felles kulturarv

INGEN HINDRING. Tilgjengelighet for funksjonshemmede til vår felles kulturarv INGEN HINDRING Tilgjengelighet for funksjonshemmede til vår felles kulturarv Utgitt av SINTEF Bygg og Miljø avdeling Arkitektur og Byggteknikk. Heftet er utarbeidet med støtte fra DELTA-senteret, Riksantikvaren

Detaljer

BÆRUM KULTURHUS MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

BÆRUM KULTURHUS MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNHOLD SAMMENDRAG 1 INNLEDNING... 1 1.1 AVGRENSINGER... 1 1.2 DATAINNSAMLING... 1 1.3 KORT HISTORIKK... 2 2 MÅLSETTINGEN MED PROSJEKTET...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Nye Deichmanske hovedbibliotek

KONKURRANSEGRUNNLAG Nye Deichmanske hovedbibliotek Plan- og designkonkurranse Deichmanaksen KONKURRANSEGRUNNLAG Nye Deichmanske hovedbibliotek 1. INNLEDNING...3 2. MÅL MED PLAN- OG DESIGNKONKURRANSEN...5 2.1 Overordnet mål...5 2.2 Kulturpolitiske mål...5

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-11/10597 033 50376/11 23.08.2011. Møteinnkalling

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-11/10597 033 50376/11 23.08.2011. Møteinnkalling Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon Sølvberget KF Postadr.: Pb. 310/320, 4002 Stavanger Besøksadr.: Sølvberggata 2 Telefon: 51507465. Faks: 51507025 E-post: postmottak.solvberget@stavanger.kommune.no

Detaljer

Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk

Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 08.07.2015 Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk Innledning Dette kapitlet omfatter bestemmelser

Detaljer

MØTEINNKALLING. Til medlemmer av Formannskapet. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen. Torsdag 06.03.2014 kl. 16.

MØTEINNKALLING. Til medlemmer av Formannskapet. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen. Torsdag 06.03.2014 kl. 16. Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 06.03.2014 kl. 16.30 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen:

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak. Utvalg: Møtested: , Fayegården Dato: 18.04.2012 Tidspunkt: 16:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak. Utvalg: Møtested: , Fayegården Dato: 18.04.2012 Tidspunkt: 16:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak, Fayegården Dato: 18.04.2012 Tidspunkt: 16:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Boligsprinkling i en eldre murgård

Boligsprinkling i en eldre murgård Vidar Stenstad og Christian Ebbesen Boligsprinkling i en eldre murgård Evaluering av pilotprosjekt 373 Prosjektrapport 2004 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Vidar Stenstad og Christian Ebbesen

Detaljer

Konseptvalgutredning for flerbrukshall på Dælenenga revidert utgave - 4

Konseptvalgutredning for flerbrukshall på Dælenenga revidert utgave - 4 OSLO KOMMUNE Konseptvalgutredning for flerbrukshall på Dælenenga revidert utgave - 4 Versjon 27122011 Dælenenga KVU Side 1 av 50 Forord flerbrukshall på Dælenenga er blant de prioriterte prosjektene i

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt NORD. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt NORD. Vi skaper trygghet K O M R E V 0 FORVALTNINGSREVISJON Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2011 ii Forord Kontrollutvalget i Bø kommune ved K-sekretariatet bestilte den 2.11.2009

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

Parkeringspolitikk i Hamar kommune Handlingsplan 2014 2017 Vedtatt forslag av formannskapet 20.august 2014

Parkeringspolitikk i Hamar kommune Handlingsplan 2014 2017 Vedtatt forslag av formannskapet 20.august 2014 Parkeringspolitikk i Hamar kommune Handlingsplan 2014 2017 Vedtatt forslag av formannskapet 20.august 2014 Handlingsplan 2014-2017 Side 1 Innhold Side Forord 4 Sammendrag 5 Del 1 Område i og utenfor sentrum

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/39 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2008/39 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer