Gud vår Far. 1. Innledning. Av pastor Ole Sletten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gud vår Far. 1. Innledning. Av pastor Ole Sletten"

Transkript

1 Serie: Troens fundamenter; Filadelfia, Askim Gud vår Far Av pastor Ole Sletten 1. Innledning Jeg innledet sist da jeg underviste om den treenige Gud, at å lære Gud å kjenne er som å bestige et høyt fjell hvor det kan virke som det er mange veier til toppen. I virkeligheten var det bare en vei og for å finne den måtte vi få en veibeskrivelse av kjentfolk. Vi møter i dag mange veier til Gud gjennom de ulike religioner og nyåndelige retninger. I disse skapes det mange bilder av Gud; bilder som dessverre ikke er sanne og som ikke fører oss til Gud. De fører oss bare inn i et villniss hvor vi ikke får øye på den eneste, sanne Gud.

2 Derfor har Gud gitt oss en veibeskrivelse gjennom Bibelens Ord for at du og jeg skal finne Ham; og Gud har sendt sin Sønn Jesus som også kalles Ordet, for å vise oss den eneste veien til Gud. Han har også gitt oss det sanne bildet av Gud og et av de store bildene av Gud som også kommer fram i treenigheten er Gud som Far. Eller Faderen i bestemt form som også ofte brukes for eksempel i dåpsritualet som er hentet fra misjonsbefalingen. 2 Guds navn beskriver hvem Han er Før vi går inn på Gud som Far som hovedsakelig er hentet fra det Nye Testamentet, så la oss bare kort se på hvordan Gud presenterer seg gjennom sine navn i det Gamle Testamentet. For hebraisk eller jødisk tankegang var ikke et navn bare en merkelapp, men det er en beskrivelse; en avsløring av hvem Han virkelig er. Navnet er personen åpenbart. Derfor er Guds navn i bibelsk mening Ham selv uttrykt i hans karakter, ved Hans personlige nærvær og aktivitet. Det er ikke abstrakt, men konkret og praktisk i sin betydning. Gud presenterer seg alltid i entallsform og presenterer seg alltid ved ett av sine navn. Derfor sier salmisten i Salme 9,11: Og de kjenner ditt navn, og stoler på deg, for du har ikke forlatt dem som søker deg, Herre! Her er navnene: Elohim den mektige, den sterke, den suverene Gud. Den Gud som skal fryktes og æres. (1. Mos. 1,1 1. Mos. 2,3) El Elyon Den aller høyeste Gud (1. Mos. 14,18 og Hebr. 7,3). El Shaddai - Jeg er Gud den allmektige; den tilstrekkelige Gud. (1. Mos. 17,1). El Olam - Den evige Gud. Den alltid tilgjengelige Gud. (1. Mos. 21,33). El Roi den Gud som ser og en Gud som lar seg se. (1. Mos. 16,13; Salme 33,13-15; Hebr. 4,13).

3 El Rechum den Gud som viser medlidenhet (5. Mos. 4,31). El Nose den tilgivende Gud (Salme 99,8). El Channum den nådige Gud (Neh. 9,31). El Kanna den nidkjære Gud (2. Mos. 20,5) El- Elohe-Israel Gud, Israels Gud. Adonai Herren; den herskende Herre (1. Mos. 15,2). Jahve - Gud over alle guder ; JEG ER DEN JEG ER (Guds paktsnavn med Israel jødene mente at dette paktsnavnet var så hellig at man ikke kunne uttale det. ( 1. Mos. 12,8; 2. Mos. 3,13-15). Dette er Guds egennavn. Jahve-Tsidkenu Herren vår rettferdighet. (Jer. 23,5). Peker mot Kristus. Jahve -Mekaddischem Herren vår helliggjører (2. Mos. 31,12-13). Jahve-Jireh Herren ser eller vil ta hånd om oss (1. Mos. 22,14). Jahve-Shalom Herren vår fred (Dom. 6,23-24). Jahve-Nissi Herren vårt banner; Herren er vår seier (2. Mos. 17,15). Jahve-Rafa Herren vår helbreder (2. Mos. 15,26; Salme 103,3; 1. Joh. 1,9). Jahve-Rohi Herren vår hyrde (Salme 23,1). Jahve-Shammah Herren er der; Herren er tilstede hos sitt folk (Esek. 48,35; Åp. 21,3). Jahve-Sebaot Hærskarenes Herre (1. Sam. 1,3; 1. Sam. 17,45). Men også Gud som Far indikeres også i GT men kanskje mer som forholdet mellom Gud og Israel. Det framkommer i flere skriftssteder (2. Mos. 4,22-23; 5. Mos. 32,5; Jer. 31,9 m.fl.). Tydeligst kanskje i Mal. 2,10: 10 Har vi ikke alle én far? Har ikke én Gud skapt oss? 3. Gud som Far I de navn som vi har funnet i GT har vi lært noe om Guds karakter og vesen. Og det Nye Testamentet bygger på dette og utvikler det som allerede er åpenbart om Gud.

4 Og i lyset av åpenbaringen av den treenige Gud som trer så tydelig fram i NT, så fremtrer Gud i NT som en far for sine barn. Av alle titler som beskriver Gud, kan vi vel si at det beste som kan sies om Ham er at Han er Far! Det var Jesus som introduserte og lærte sine disipler å si Fader vår (Matt. 6,9). De hadde spurt hvordan de best skulle nærme seg Gud i bønn, og da svarte Han dem på denne måten. Om vi ble invitert til kongen, ville det være helt nødvendig å vite hvilken nøyaktig tittel vi skulle bruke. Hvor mye mer er det viktig å vite hvilken tittel vi skal bruk når vi nærmer oss kongenes Konge og herrenes Herre! Likevel sier Jesus at vi ikke behøver å bekymre oss for en slik sak. Vi behøver ikke tenke på titler, vi kan bare gå til Gud og kalle ham Far. Det betyr ikke at vi ikke skal ha respekt for Gud, men det beskriver at vi er kommet inn i barnforeldreforhold til Gud. Det ordet Jesus brukte når han talt med Gud som Far, var abba. Det er et arameisk ord det språket Jesus talte. Tilsvarende ord på norsk er pappa. Det er et av de første ord som barn lærer å si; mamma og pappa.

5 Men abba er mer enn ord fra barnemunn. Selv om det begynte som det, ble det ikke lagt bort etter at barna ble voksne i jødisk tradisjon. Det var bare i meget formelle anledninger man brukte far og mor. Ettersom abba; pappa - var et så hjemmekjært navn, ville en jøde aldri drømme om å bruke det på Gud. Det finnes mange oppbevarte jødiske bønner, både offentlige og private, men ingen av dem uttrykker bruken av abba. Det ville bli betraktet som alt for uhøytidelig og uærbødig å bruke familiært navn på Gud - når man ba eller talte med Ham. Men for Jesus var dette helt naturlig. Da Jesus var i dypeste smerte i Getsemane så sier Han i Mark. 14,36: 36 Og han sa: Abba, Far! Alt er mulig for deg. Ta dette begeret fra meg! Men ikke som jeg vil, bare som du vil! Det var tydelig at det var hans vane da språket som kommer fram under sterkt press gav inntrykk av en livsvarig praksis. Men ikke nok med at Han selv brukte det, Han rådet også sine etterfølgere å gjøre det. Matt. 6,9 sier: 9 Slik skal dere da be: Fader vår, du som er i himmelen!. Dette ble til et mønster i de første kristne menighetene for Paulus skriver bl.a. i Rom 8,15-16: 15 Dere fikk jo ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle frykte. Men dere fikk barnekårets Ånd som gjør at vi roper: Abba, Far!

6 16 Ånden selv vitner sammen med vår ånd at vi er Guds barn. Det samme sier han i Gal. 4,6: 6 Og fordi dere er sønner, har Gud sendt sin Sønns Ånd inn i våre hjerter, som roper: Abba, Far! Hva ligger i dette at Gud er vår Far? Jo, det ligger i at Han har omsorg for det Han har skapt. Til tross for stadig utakknemlighet hos sitt folk, forsetter Han å behandle dem med kjærlighet og omsorg og Han lengter etter deres gjensvar. I Jer. 3,19 uttrykkes dette slik: 19 Og jeg, jeg sa: Hvor høyt vil jeg ikke sette deg blant barna og gi deg et fagert land, den herligste arv blant folkene! Og jeg sa videre: Dere skal rope til meg: Min far! og ikke vende dere bort fra meg. Guds elskende hjerte er fylt av ømhet og medlidenhet, og dette kommer kanskje aller sterkest fram i ordene fra Salme 103,13-14: 13 Som en far forbarmer seg over sine barn, forbarmer Herren seg over dem som frykter ham. 14 For han vet hvordan vi er skapt, han kommer i hu at vi er støv. Det Nye Testamentet gjør Fars-begrepet enda mer personlig. Jesus snakker om MIN far (Johs. 20,17) og Han legger til og DERES Far. Ved Jesu død og oppstandelse får vi del i Hans sønneforhold gjennom Ham. Det blir et personlig sønn og datterforhold til Gud; vår Far.

7 Og dette Farsbegrepet tar opp i seg alle de beskrivelser og navn som det Gamle Testamentet har åpenbart om Gud. Men begrepet utvides og vi får personlig del i et familiært sønn og datterforhold med vår Skaper slik det var i Edens hage. Og Jesus hadde en hensikt med å introdusere oss med Gud som Far. Han ville gi oss et glimt inn i den Allmektiges hjerte. For å være far, vil si at man ønsker å gi. Det er sånn på det menneskelige plan for fedre. En god far ønsker å gjøre hva han kan for å sørge for barnets behov. Hvis sønnen ikke har brød, vil han ikke narre ham med en sten og han gir ikke sitt barn en orm når han ber om en fisk (Matt. 7,9-11). I praksis betyr det at Gud, vår Far, ønsker å gi oss alle gode gaver. Ikke bare hjelpe oss med det fysiske, men det som er langt mer verdifullt; frelse, tilgivelse, nåde og barmhjertighet. Til og med de som nekter å ta imot hans nåde og fornekter hans kjærlighet, er også gjenstand for hans omsorg. Den tapte sønnen i et fjernt land var fortsatt sønn, og da han vendte hjem utstyrte hans far ham med alle tegn på kjærlighet og glede nye klær, ring, sko og en gjøkalv som ble slaktet (Luk. 15,22-23). Denne overveldende gavmildheten fra Gud, vår Far finner vi mange steder i det Nye Testamentet. La meg avslutte med å sitere noen skriftsteder om dette: Ef. 1,3: 3 Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus. 1. Pet. 1,3-4: 3 Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, som etter sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, 4 til en arv som er uforgjengelig og uflekket og uvisnelig, og som er gjemt for dere i himlene Ef. 3,14-16: 14 Derfor bøyer jeg da mine knær for Faderen, 15 han som er den rette far for alt som kalles barn i himmelen og på jorden.

8 16 Jeg ber om at han etter sin herlighets rikdom, ved sin Ånd må gi dere å styrkes med kraft i det indre menneske, Som vår Far har Gud tilstrekkelige ressurser for alle sine barns behov. Han utruster oss for sin tjeneste her på jorden, og Han kan forberede oss fore en evighet der vi skal lovprise Ham i all evighet!

Trosbekjennelsen i vår tid En økumenisk kommentar til den nikenske trosbekjennelse Utarbeidet av NTSF

Trosbekjennelsen i vår tid En økumenisk kommentar til den nikenske trosbekjennelse Utarbeidet av NTSF Trosbekjennelsen i vår tid En økumenisk kommentar til den nikenske trosbekjennelse Utarbeidet av NTSF Norges kristne råds skriftserie nr 4, OSLO 2001 ISSN 1500-547X - ISBN 82-7941-015-5 2 Å BEKJENNE EN

Detaljer

Vi vil følge Jesus. Innhold

Vi vil følge Jesus. Innhold Vi vil følge Jesus Innhold 1. Jeg en etterfølger 2. Vi en menighet 3. Sammen i gudstjenesten 4. Vekst til modenhet 5. Den hellige Ånd i mitt liv 6. En glad giver tid, evner og penger 7. Nytt liv i praksis

Detaljer

Fordeler fra Guds Sønn til oss #7. Han som overvinner. Rev. Brian Kocourek

Fordeler fra Guds Sønn til oss #7. Han som overvinner. Rev. Brian Kocourek Fordeler fra Guds Sønn til oss #7. Han som overvinner. Rev. Brian Kocourek Den sjette gode eller løfte fra Gud til oss angående vår tro i Hans Sønn er at vi er blitt gitt Kraft til å seire over verden.

Detaljer

ENGLENE HVEM ER DE OG HVA GJØR DE?

ENGLENE HVEM ER DE OG HVA GJØR DE? ENGLENE HVEM ER DE OG HVA GJØR DE? A.O.Halås 2014 www.nri-imf.no Vi møter engler gjennom hele Bibelen og i mange ulike situasjoner. Av Bibelens 66 bøker er det bare 5 hvor englene ikke er nevnt (Rut og

Detaljer

Gud vil at du skal være glad.

Gud vil at du skal være glad. Gud vil at du skal være glad. Vet du at Gud ønsker at du skal være glad? Det går faktisk an å være kristen og være glad! Jesus sa at kom til meg alle dere som strever og jeg vil gi dere hvile. Men det

Detaljer

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap?

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Jesus sa: Stå fast! Skrevet av en dame fra Nord Irland som ble forlatt av ektemannen. Gud kalte henne til å stå fast i bønnen for sin ektefelle og

Detaljer

JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET

JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET Kristen Litteratur / Chapter Two 1999 ISBN 82 7931 017 7 JOHANNES, den elskede disippel slik vi finner ham i Johannes evangeliet

Detaljer

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Oslo, August 1998 Caritas Norge 1998. Innholdsfortegnelse: Innledning Bruksanvisning Del I Guds rike, verden og Kirken Del II Å reflektere over troen Del

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15. Åp 21:1-4 Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var

Detaljer

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 Gud har bruk for deg! INNHOLD GUD HAR BRUK FOR DEG!...1 MIN HISTORIE...3 HVORDAN DU KAN BLI FRI...12 GIDEON EN DJERV KRIGER...15 BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 ANTI JANTELOVEN...21 Tore Johannessen

Detaljer

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket».

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket». 2 Du er elsket Sefanja 3, 17 sier: «Herren din Gud er hos deg, en helt som frelser. Han fryder og gleder seg over deg og viser deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd.» Tenk så fantastisk

Detaljer

Den augsburgske bekjennelse av 1530

Den augsburgske bekjennelse av 1530 Den augsburgske bekjennelse av 1530 (Confessio Augustana) Artiklene 1-21 Art. I Om Gud Våre menigheter lærer samstemmig at avgjørelsen på det nicænske kirkemøtet om det guddommelige vesens enhet og om

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Gi meg ett sekund for hver kineser!

Gi meg ett sekund for hver kineser! Gi meg ett sekund for hver kineser! En eldre Kina-misjonær hadde mye på hjertet, ofte. Og når han først fikk eller tok ordet, beholdt han det nokså lenge. Det hendte folk syntes han ble noe langdryg. Men

Detaljer

MINIORENE LÆRERHEFTE. Bibelstudieguide. År B. 3. kvartal

MINIORENE LÆRERHEFTE. Bibelstudieguide. År B. 3. kvartal MINIORENE LÆRERHEFTE Bibelstudieguide 3. kvartal År B Lærer/lederveiledning for Miniorene En ressurs for lærere/ledere i sabbatsskolen, klasse 6-9. Plan over GraceLink-leksene. År B, 3. Kvartal REDAKTØR

Detaljer

S E L V M O T S I G E L S E R I B I B E L E N?

S E L V M O T S I G E L S E R I B I B E L E N? E R D E T S E L V M O T S I G E L S E R I B I B E L E N? Var det Gud (2 Sam 2,4) eller Satan ( Krøn 2,) som fikk David til å holde folketelling? Holdt Jesus bergprekene på en slette (Luk 6,7-49) eller

Detaljer

Et sannhetens øyeblikk. Kairos Palestina

Et sannhetens øyeblikk. Kairos Palestina Et sannhetens øyeblikk Kairos Palestina E t s a n n h e t e n s ø y e b l i k k K a i r o s P a l e s t i n a E t s a n n h e t e n s ø y e b l i k k Et sannhetens øyeblikk Kairos Palestina. Original tittel:

Detaljer

Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.

Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning. Hva gir deg verdi? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Hva er det som gir deg verdi og hvor får du din

Detaljer

Herrens dag. tegnet på frihet, kjærlighet og lojalitet

Herrens dag. tegnet på frihet, kjærlighet og lojalitet Herrens dag tegnet på frihet, kjærlighet og lojalitet Av A. C. Berger Utgitt av Norsk Bibelinstitutt Lørdag eller søndag? For noen år siden holdt en katolsk prest et foredrag, der han sa: «Jeg skal tale

Detaljer

HVORFOR ER LOVSANG SÅ SENTRALT? THE GUIDE

HVORFOR ER LOVSANG SÅ SENTRALT? THE GUIDE HVORFOR ER LOVSANG SÅ SENTRALT? Kapittel The Guide 1 // // Hvorfor How to er Run lovsang the Worship så sentralt? Central Course Speaker Notes (Page Side 1 of 117) Velkommen Takk for at du lastet ned undervisningsmanuskriptet

Detaljer

Om å lede seg selv. Viktige bibelvers om lederskap: Tenk over ordene dine. Gunnar Elstad:

Om å lede seg selv. Viktige bibelvers om lederskap: Tenk over ordene dine. Gunnar Elstad: Gunnar Elstad: Om å lede seg selv Viktige bibelvers om lederskap: Jesu tjenere har ikke så mange rettigheter, Hvis en av dere har en tjener som er ute og pløyer eller gjeter, vil han da si til ham når

Detaljer

Når alt blir nytt. Er himmelen et virkelig sted? Skal vi kjenne hverandre igjen på den nye jord?

Når alt blir nytt. Er himmelen et virkelig sted? Skal vi kjenne hverandre igjen på den nye jord? Når alt blir nytt Er himmelen et virkelig sted? Skal vi kjenne hverandre igjen på den nye jord? Av A. C. Berger Utgitt av Norsk Bibelinstitutt Helt siden den dagen da menneskene falt i synd, har de dannet

Detaljer

Ett i apostlenes lære og samfunnet, brødsbrytelsen og bønnene

Ett i apostlenes lære og samfunnet, brødsbrytelsen og bønnene Materiale til BØNNEUKEN FOR KRISTEN ENHET og for resten av året 2011 Ett i apostlenes lære og samfunnet, brødsbrytelsen og bønnene Apg 2,42 Lagt til rette og publisert i fellesskap av Det pavelige råd

Detaljer

OG HOLDE SEG TIL SIN HUSTRU - - 1.MOS.2,24

OG HOLDE SEG TIL SIN HUSTRU - - 1.MOS.2,24 OG HOLDE SEG TIL SIN HUSTRU - - 1.MOS.2,24 Alle 4 grunnlovene som er beskrevet i referansen ovenfor handler om sider ved Guds natur. Her inviterer Gud menneskene til å ta del i den kvalitet som vi mennesker

Detaljer

Den Originale synd. Skrevet av: Tim D. Pruitt (Med utdrag fra taler av William Branham) The Original Sin. Innhold...

Den Originale synd. Skrevet av: Tim D. Pruitt (Med utdrag fra taler av William Branham) The Original Sin. Innhold... Den Originale synd Skrevet av: Tim D. Pruitt (Med utdrag fra taler av William Branham) The Original Sin Evening Light Tabernacle 546 White Oak Road Homer, Louisiana 71040 Phone: 318-927-5211 www.eveninglight.net

Detaljer

Det siste brevet til en venn Månedens tema Vi priser Gud når vi har andakt.

Det siste brevet til en venn Månedens tema Vi priser Gud når vi har andakt. LEKSE ELLEVE Henvisninger 2. Timoteus 1 og 2; Alfa og Omega, bind 6, side 143, 341-348. Minnevers: «Skam deg da ikke over vitnesbyrdet om vår Herre» (2. Timoteus 1,8). Mål : At barna skal: Vite at Gud

Detaljer

som er Herre og gjør levende

som er Herre og gjør levende 76 som er Herre og gjør levende Gud, den kjærlighet som kommer fra deg og som strømmer gjennom meg er både personlig og kosmisk. Jeg kan ikke - og vil ikke - holde på den for meg selv. Jeg må bare la den

Detaljer

Det gamle testamente ELEVENS STUDIEVEILEDNING

Det gamle testamente ELEVENS STUDIEVEILEDNING Det gamle testamente ELEVENS STUDIEVEILEDNING Det gamle testamente elevens studieveiledning Utarbeidet av Kirkens skoleverk Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 2003 Intellectual Reserve,

Detaljer

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommer 2011

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommer 2011 Våg mer! Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommer 2011 1 Bibeltimeopplegg Kjære bibeltimeholder! Her kommer et forslag til bibeltimer for sommerleirene fra NMS U. Tema for bibeltimene er Våg mer! samme som

Detaljer

Redegjørelse fra Den Nyapostoliske Kirke

Redegjørelse fra Den Nyapostoliske Kirke Den Nyapostoliske Kirke Internasjonal, Zürich 24. Januar 2006 Oversettelsen av «Stellungnahme» Das Verständnis von Heil, Exklusivität, Heilsnotwendigkeit des Apostelamtes und Nachfolge in der Neuapostolischen

Detaljer