Storebrand Eiendomsfond AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Storebrand Eiendomsfond AS"

Transkript

1 Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Årsrapport 2006

2 2 Årsrapport Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Daglig leder har ordet Revisjonsberetning Årsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Regnskapsprinsipper/Noter Side

3 3 Årsrapport Storebrand Eiendomsfond AS Daglig leder har ordet 2006 har vært et begivenhetsrikt år for eiendomsfondet. Eiendomsmarkedet utviklet seg meget positivt gjennom året og det har vært stor etterspørsel fra flere nyetablerte eiendomsselskaper og fondsaktører. I løpet av året har fondet kjøpt 21 eiendommer og levert en avkastning til investor på 34 %. Ved utgangen av året bestod eiendomsporteføljen av i alt 31 eiendommer til en samlet verdi av ca. NOK millioner. Eiendomsmarkedet Stor etterspørsel førte til rekordhøy omsetning av næringseiendom i Det er anslått at det ble gjennomført transaksjoner for ca NOK 68 milliarder i 2006, en økning på ca 55 prosent fra 2005 og hele 200 prosent høyere enn i Omsetningen av næringseiendom har vært preget av økt etterspørsel fra flere nyetablerte eiendomsselskaper og fondsaktører. Aktiviteten i leiemarkedet har vært sterk og kontorleiene har steget kraftig. I Oslo økte leieprisene for prestisjelokaler med over 25 prosent i 2006 og kontorleiene i de øvrige storbyene har også utviklet seg meget positivt. Forventning om fortsatt nedgang i ledigheten innenfor kontorsektoren sannsynliggjør en positiv leieutvikling i årene som kommer. Eiendomsporteføljen Ved inngangen av året eide fondet 10 eiendommer for samlet ca. NOK 500 millioner. Forvalter har i løpet av året kjøpt og overtatt ytterligere 21 eiendommer til en verdi av ca millioner. Investeringene er gjennomført i henholdt til fondets investeringsstrategi som er utarbeidet av UNION Eiendomskapital og godkjent av fondets styrende organer. Eiendomsporteføljen er godt diversifisert, både med hensyn til eiendomstype, leietakere og geografisk beliggenhet. Kombinert med solide leietakere med lange leiekontrakter gir dette fondet et godt utgangspunkt for å levere en trygg og god fremtidig avkastning. Dette gjelder både utvikling av bygg og reforhandling av leieavtaler. Året som kommer Fondet har kommet godt i gang i Årets første emisjon er allerede gjennomført og det er mye som tyder på at emisjonen blir fulltegnet. Fondet har så langt kjøpt 15 nye eiendommer for ca. NOK millioner og forvalter jobber i disse dager aktivt med nye investeringer for fondet. UNION Eiendomskapital er optimistiske til fondets fremtidige utvikling. Vi tror at fortsatt økonomisk vekst og et attraktivt leiemarked vil resultere i en attraktiv egenkapitalavkastning for fondets investorer de kommende år. Våre prognoser for eiendomsmarkedet viser en årlig avkastning på 9,5 prosent de neste tre årene som tilsvarer en forventet egenkapitalavkastning for fondet på prosent. Lars Even Moe Daglig leder Storebrand Eiendomsfond AS Fondets eiendomsportefølje leverte en avkastning på 34 prosent i 2006, inkludert utdeling på 8 prosent. Dette var i overkant av fondets langsiktige avkastningsmål og er et resultat av et godt marked og fondets evne til å kjøpe gode eiendommer til under markedspris. At eiendomsporteføljen økte ved samtlige kvartalsvise verdivurderinger er et godt bevis på dette. Samtidig har fondet en høy investeringshastighet og en meget konkurransedyktig finansiering. I tillegg har forvalter forhandlet flere nye leiekontrakter som har bidratt til å skape økte verdier i porteføljen. Forvalter arbeider kontinuerlig for å hente merverdier ut av porteføljen.

4 4 Årsrapport Storebrand Eiendomsfond AS Revisjonsberetning

5 5 Årsrapport Storebrand Eiendomsfond AS Årsberetning Virksomhetens art Storebrand Eiendomsfond AS ble stiftet 31. august Virksomheten drives fra Oslo og selskapet og konsernet har ingen ansatte utover daglig leder. Selskapet er eiet av Storebrand Institusjonell Investor ASA (1,6 %) og Storebrand Privat Investor ASA (98,4 %). Storebrand Eiendomsfond AS skal i hovedsak investere i kontor-, handel/kjøpesenter-, lager/industri- og boligeiendommer som gir en løpende avkastning. Fondets målsetting er å etablere en diversifisert eiendomsportefølje i ulike eiendomssegmenter med ulik lokalisering. Lokaliseringen er presentert ytterligere i notene til årsregnskapet. Fondet skal hente inn kapital i kvartalsvise emisjoner frem til senest 30. juni 2008 gjennom ovennevnte eierselskaper. Investeringsvirksomheten gjennom 2006 er gjort med utgangspunkt i Storebrand Eiendomsfond AS` investeringsstrategi fastsatt av styret. Investeringsbeslutningene er i tråd med Storebrand Eiendomsfond AS` vedtekter truffet av investeringskomiteen, som består av Carl Erik Krefting, Gunnar Bøyum, Kristian Krogenæs, Hans Thrane-Nilsen, Bjørn Henningsen, Lars Even Moe og Jarle Villumstad. Forvaltningen av eiendomsporteføljen utføres av UNION Eiendomskapital AS, basert på en forvaltningsavtale inngått mellom Storebrand Privat Investor ASA og Storebrand Eiendomsfond AS og UNION Eiendomskapital AS. Styret i selskapet har gjennom 2006 i tillegg til å følge opp investeringsstrategien hatt hovedfokus på å sikre at forvalter utfører sine oppgaver som beskrevet i forvaltningsavtalen. Fortsatt drift I samsvar med regnskapsloven 3-3a bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er tilstede. Storebrand Eiendomsfond AS er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. Status og resultat Ved utløp av fjerde kvartal 2006 var det tegnet og innbetalt en netto kapital som beskrevet i prospektene for eierselskapene på samlet TNOK til Storebrand Eiendomsfond AS. TNOK av dette er kapital fra Med en belåningsgrad på 70 % gir dette selskapet en investeringsevne på TNOK Storebrand Eiendomsfond AS har i løpet av år 2006 kjøpt og overtatt 21 eiendomsselskaper. Samlet kjøpesum for aksjer og andeler vedrørende disse eiendomsselskapene er på TNOK Ved kjøpstidspunktet hadde disse eiendommene en verdi på TNOK Per var verdien på de samme eiendommene samlet TNOK Eiendomsverdien for hele perioden var per verdsatt til TNOK av Akershus Eiendom og Eiendomsconsult. Storebrand Eiendomsfond AS fikk i 2006 et negativt driftsresultat på TNOK , mens konsernet fikk et positivt driftsresultat på TNOK Sammenlignbare tall for 2005 var hhv. TNOK 513 og TNOK 430. Resultat før skatt ble positivt med TNOK for morselskapet mens det for konsernet ble et positivt resultat før skatt på TNOK I 2005 var resultat før skatt negativt med TNOK 452 i morselskapet og negativt med TNOK 363 for konsernet. Årsresultatet endte i samme periode på TNOK for morselskapet og TNOK for konsernet. Leieinntektene for konsernet endte på TNOK pr mot TNOK pr Økningen forklares med den sterke vekstfasen Storebrand Eiendomsfond AS er inne i. Styret foreslår følgende disponeringer for Storebrand Eiendomsfond AS: Morselskap 2006 (Tall i TNOK) Avsetning til utbytte Overført til/(fra) annen egenkapital ( ) Sum disponert Selskapets likvide midler er plassert i bank og vurderes å ha lav risiko. Per hadde morselskapet en bankbeholdning på TNOK Tilsvarende beløp for konsernet var TNOK Bokført verdi av varige driftsmidler er pr på TNOK for konsernet. Som er en økning på TNOK sammenliknet med Morselskapets totalkapital pr var på TNOK per Av dette var 58,20 % langsiktig gjeld og 3,95 % kortsiktig gjeld. Konsernets totalkapital pr var på TNOK Av dette var TNOK 57,80 % langsiktig gjeld og 4,80 % kortsiktig gjeld.

6 6 Årsrapport Storebrand Eiendomsfond AS Egenkapitalen for Storebrand Eiendomsfond AS pr er hhv. TNOK for morselskapet og TNOK for konsernet. Selskapet og konsernet forurenser ikke det ytre miljø. Eventuelt avfall og utslipp som oppstår ved drift og bebygning blir behandlet etter gjeldende lover og regler. Selskapet har ingen ansatte. Styret består av 3 personer, hvorav 2 er menn. Styrets leder er kvinne. deres evne til å betjene leien, har stor betydning for risikoen knyttet til bortfall av husleie/ inntekter. Risikoen for ledighet og utleieverdi av arealene er vesentlige faktorer, og de avhenger til en stor grad av konjunkturene i økonomien. Ledighet i en eiendom vil føre til bortfall av leieinntekter, samt at eier vil måtte dekke en andel av eiendommens fellesutgifter. Likviditetsrisiko Selskapet og konsernet vurderer likviditeten i selskapet som god, og det er ikke besluttet å innføre tiltak som endrer selskapet og konsernets likviditetsrisiko. Hendelser etter regnskapsårets avslutning. Det er stor interesse for eiendomsinvesteringer blant private investorer, og selskapet gjennomfører neste emisjon gjennom eierselskapet Storebrand Privat Investor ASA i perioden 15. januar 2007 til 16. mars februar 2007 brøt det ut brann i lokalene til StorCash i Brobekkveien 80 hvor en av Storebrand Eiendomsfond AS sine eiendommer ligger. Arealet på kvm som ble brannskadet var en del av en større bygningsmasse, men var bygget som en egen branncelle slik at brannen ikke spredte seg til andre deler av bygget. Det ble allerede samme dag stillet to arealer på hhv kvm og 700 kvm til rådighet til Brobekk Storcash slik at de i løpet av få dager kunne åpne ny butikk på området. Storebrand Eiendomsfond har fullverdiforsikret alle eiendommer og har også 36 måneders avbruddsforsikring for husleietap. Styret er av den oppfatning av at dette ikke vil ha noen økonomiske konsekvenser for fondet. Styret er av den oppfatning at det ikke har inntrådt forhold etter regnskapsårets avslutning som er av betydning for bedømmelsen av selskapet. Forskning og utvikling Verken morselskapet eller selskapene i konsernet er berørt av forhold som kan defineres som forsknings- og utviklingsaktiviteter. Fremtidig utvikling UNION Eiendomskapital AS, som er selskapets forvalter, har utarbeidet avkastnings-prognoser for eiendomsmarkedet de neste 3 år. Det forventes på bakgrunn av dette at eiendomsmarkedet i Norge vil gi en konkurransedyktig avkastning i årene som kommer. Styret forventer derfor en fortsatt positiv utvikling for selskapet. Oslo, 5. mars 2007 Lars Even Moe Daglig leder/styremedlem Finansiell risiko Markedsrisiko Selskapet og konsernet vil være eksponert for effekter knyttet til makroøkonomiske konjunkturer og dette vil kunne gi endringer i leienivåer, utleiegrad og verdien på eiendommene. De viktigste faktorene er tilbud og etterspørsel av eiendom, og det avkastningskrav som investorer legger til grunn ved kjøp av eiendom. Selskapet er eksponert mot endringer i rentenivået. Gustav Heiberg Simonsen Styremedlem Siv Blanca Børge-Ask Styrets leder Kredittrisiko Leietakernes økonomi og finansielle styrke, og dermed

7 7 Årsrapport Storebrand Eiendomsfond AS Resultatregnskap Morselskap Konsern Tall i NOK Note Driftsinntekt - - Leieinntekt Sum Driftsinntekter Driftskostnad - - Avskrivning på varige driftsmidler Annen driftskostnad 6, Sum driftskostnader (20 948) (513) Driftsresultat Finansposter Finansinntekt (44 903) (1 069) Finanskostnad 3 (49 944) (1 069) Netto finansposter (43 967) (794) (452) Resultat før skatt (363) (3 667) 127 Skatter 11 (1 329) (326) Årsresultat (262) Avsetning til utbytte ( ) (325) Overført til/(fra) annen egenkapital 9 ( ) (325) Sum disponert (262) Oslo, 5. mars 2007 Lars Even Moe Siv Blanca Børge-Ask Gustav Heiberg Simonsen Styremedlem Styrets leder Styremedlem Daglig leder

8 8 Årsrapport Storebrand Eiendomsfond AS Balanse pr. 31. desember Morselskap Konsern Tall i NOK Note EIENDELER Anleggsmidler Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Tomter, bygninger mv. 5, Inventar, kontormaskiner mv. 5, Sum varige driftsmidler Fordringer på konsernselskap Aksjer i datterselskaper 10, Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler - - Kundefordringer Andre fordringer Fordringer på konsernselskap Bankinnskudd Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Aksjekapital Overkursfond Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital (326) Annen egenkapital / (udekket tap) 0 (262) 0 (326) Sum opptjent egenkapital 0 (262) Sum egenkapital Gjeld - - Utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 12, Sum langsiktig gjeld Avsatt utbytte Kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD

9 9 Årsrapport Storebrand Eiendomsfond AS Kontantstrømoppstilling Morselskap Konsern Tall i NOK (452) Ordinært resultat før skattekostnad (363) - - Konsernbidrag til reduksjon kostpris aksjer Ordinære avskrivninger Endring i kundefordringer (2 510) (924) Endring i annen kortsiktig gjeld (56 740) (5 613) Endring av andre tidsavgrensninger (38 303) (444) (28 904) (3 401) Tilført fra årets virksomhet Utbetalt ved kjøp av varige driftsmidler ( ) ( ) ( ) (70 937) Utbetalt ved kjøp av aksjer (4 400) Utbetalt ved stiftelse av datterselskaper - - ( ) ( ) Utbetalt lån til datterselskaper - - ( ) ( ) Netto likviditetsendring fra investeringer ( ) ( ) Innbetalt ved opptak av lån Innbetalt ved emisjoner (39 630) (9 674) Emisjonskostnader (39 630) (9 674) Netto likviditetsendring fra finansiering Netto Likviditetsendring gjennom året Beholdning av kontanter inngående balanse BEHOLDNING AV KONTANTER

10 10 Årsrapport Storebrand Eiendomsfond AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i Norge. Regnskapsperiode Resultatregnskapet for morselskap og konsern inneholder regnskapstall fra frem til I konsernregnskapet medtas resultat for oppkjøpte selskaper fra oppkjøpstidspunktet Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet omfatter morselskapet Storebrand Eiendomsfond AS og dets datterselskaper som vist i note 9. Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet var en økonomisk enhet. Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert. Kjøpte datterselskaper regnskapsføres i konsernregnskapet basert på morselskapets anskaffelseskost. Anskaffelseskost tilordnes identifiserbare eiendeler og gjeld i datterselskapet, som føres opp i konsernregnskapet til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Merverdier i konsernregnskapet avskrives lineært over de oppkjøpte eiendelenes forventede levetid. Datterselskaper Datterselskapet vurderes etter kostmetoden i morselskapets selskapsregnskap. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Utbytte og andre utdelinger er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskapet. Overstiger utbytte andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet, representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og utdelingene er fratrukket investeringens verdi i balansen. Konsernbidrag til datterselskap regnskapsføres som økning av morselskapets kostpris etter fradrag for skatt. Konsernbidrag fra datterselskap regnskapsføres som inntekt i morselskapet samme år i den utstrekning konsernbidraget representerer opptjening i eierperioden. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen vil generere. Tomter avskrives ikke idet de anses og ikke ha verdifall. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. Skatt Skatten i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28% av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttegjort. I den grad konsernbidrag ikke er resultatført er skatteeffekten av konsernbidraget ført direkte mot investering i balansen. Utsatt skatt på merverdier ved oppkjøp vurderes til nåverdi som tilsvarer en skattesats på 7%. Egenkapitalkostnader Utgifter ved stiftelse av selskapet og senere emisjoner regnskapsføres direkte mot egenkapitalen etter skatt. Renter Rentekostnad ved bruk av rentebytteavtaler kostnadsføres etterhvert som de påløper. Urealiserte gevinster/tap på slike posisjoner regnskapsføres ikke. Leietakertilpasninger Leietakertilpasninger dekket av gårdeier aktiveres og avskrives normalt over rest leieperiode. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Andre anleggsmidler enn driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

11 11 Årsrapport Storebrand Eiendomsfond AS Noter Alle beløp i NOK 1000 hvis ikke annet er angitt. Note 1: Virksomhetsområde Selskapets og konsernets virksomhet er kjøp, utleie, forvaltning og salg av fast eiendom. All virksomhet er i Norge. Note 2: Store enkelttransaksjoner Konsernet har gjennomført 4 emisjoner og kjøpt følgende eiendommer/eiendomsselskaper i 2006: Grensen 5-7 Karl Johansgt 12 Kirkegt 34 Keysersgt 1 Adolph Tidemandsgt 12 Spannaveien 148 Ole Deviksvei 18 Brobekkveien 80 Alf Bjercesvei 14 Bilittveien 6 Ærfuglveien 2 Jacobsgt 2 Energiveien 16 Moeveien Kjellerholen 7 Energiveien 14 Rabekkgata 6 Bogstadveien 29 Brennaveien 18 Industriveien 7 Sverdrupsgate 27 Oslo Oslo Oslo Oslo Lillestrøm Stavanger Oslo Oslo Oslo Ås Tromsø Ullensaker Ullensaker Sandefjord Ullensaker Ullensaker Moss Oslo Nittedal Trondheim Stavanger Samlet kjøpesum inkludert omkostninger for aksjer og andeler er TNOK Note 3: Spesifikasjon av resultatposter Morselskap Konsern Finansinntekt Renteinntekter Renteinntekter fra konsernselskap Konsernbidrag Sum finansinntekt Finanskostnad Rentekostnader, inkl. etableringsgebyr (49 944) Sum finanskostnad (49 944) 1 069

12 12 Årsrapport Storebrand Eiendomsfond AS Note 4: Spesifikasjon av balanseposter Morselskap Konsern Fordringer på konsernselskap Spesifikasjon av kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Kortsiktig gjeld til konsernselskap Annen kortsiktig gjeld / andre påløpne kostnader Sum kortsiktig gjeld Note 5: Varige driftsmidler Konsern Tomter Bygninger Maskiner og Inventar Sum Anskaffelseskost Tilgang Sum anskaffelseskost Akk. avskrivninger (33 661) (429) (34 090) Balanseført verdi Årets avskrivninger Økonomisk levetid år 3-5 år Avskrivningsplan - Lineær Lineær Note 6: Ytelser til ledende personer, revisor mv. og antall ansatte Antall ansatte Selskapene i konsernet har, med unntak for daglig leder i morselskapet, ikke ansatte. Ytelser til ledende personer Daglig leder i morselskapet mottar ikke lønn eller andre ytelser fra selskapet, men honoreres indirekte gjennom forvaltningshonorar til tilrettelegger. Styremedlemmer i selskapene i konsernet har ikke mottatt styrehonorar. Daglig leder og styret har ingen avtale om bonus, sluttvederlag e.l. Kostnadsført honorar til revisor Morselskap Konsern Lovpålagt revisjon Andre attestasjonstjenester Utarbeidelse av årsregnskap og ligningsoppgaver, samt skatterådgivning - - Andre tjenester utenfor revisjonen Sum kostnadsført Revisor har i tillegg bistått med finansiell gjennomgang ved oppkjøp. Honorar for dette arbeid utgjør Tnok 710 for 2006.

13 13 Årsrapport Storebrand Eiendomsfond AS Note 7: Spesifikasjon av annen driftskostnad Morselskap Konsern Annen driftskostnad Revisjonshonorarer Etablering- og oppstartskostnader Forvaltningshonorar Diverse honorarer Øvrige kostnader Eiendomsdrift Sum annen driftskostnad Note 8: Aksjekapital og aksjonærinformasjon (Denne note beløp i hele tall) Aksjekapitalen i Storebrand Eiendomsfond AS består av aksjer à kr. 1, totalt kr Det foreligger aksjonæravtale som bl.a. regulerer valg av de tre styremedlemmer i selskapet, hvoretter Storebrand Bank ASA, UNION Eiendomskapital AS og investorene velger hvert sitt styremedlem. For øvrig har aksjene like rettigheter. Aksjonærer pr Aksjer Eierandel Storebrand Privat Investor ASA ,4 % Storebrand Institusjonell Investor ASA ,6 % Totalt antall aksjer ,0 % Medlemmer av selskapets styre eier indirekte følgende aksjeandeler Styrets leder, Siv Blanca Børge-Ask 0,000% Styremedlem og daglig leder, Lars Even Moe v/ Laboremus Invest AS 0,012% Styremedlem, Gustav Heiberg Simonsen 0,004% Note 9: Egenkapitalbevegelse Konsern Aksjekapital Overkurs Annen innskutt egenkapital Annen egenk. Sum Egenkapital pr Kapitalutvidelser Emisjonskostnader Kapitalnedsettelse Årets resultat Avsatt utbytte Andre endringer Egenkapital

14 14 Årsrapport Storebrand Eiendomsfond AS Note 9: Egenkapitalbevegelse Morselskap Aksjekapital Overkurs Annen innskutt egenkapital Annen egenk. Egenkapital Kapitalutvidelser Emisjonskostnader Kapitalnedsettelse Årets resultat Avsatt utbytte Egenkapital Sum Note 10: Aksjer i datterselskaper Aksjer eiet direkte av morselskapet Stemmeandel kontor verdi Stanseveien 21 AS 100% Oslo Landøyveien 2 AS 100% Oslo 879 Stasjonsveien 20 Eiendom AS 100% Oslo Vestre Rosten 79 AS 100% Oslo Hageeiendom Vestfold AS 100% Oslo 100 Kjøpmannsgt AS 100% Oslo 100 Borgenveien 42 AS 100% Oslo 100 Storebrand Eiendomsfond ANS - Andeler AS 100% Oslo 100 Grensen 5-7 AS 100% Oslo Karl Johansgt 12 AS 100% Oslo Kirkegt 34 AS 100% Oslo Keysersgt 1 AS 100% Oslo Adolph Tidemandsgt 12 AS 100% Oslo Plantica Eiendom ANS 100% Oslo Ole Deviksvei 18 DA 100% Oslo Brobekkveien 80 AS 100% Oslo Alf Bjercesvei 14 AS 100% Oslo Bilittveien 6 AS 100% Oslo Ærfuglveien 2 AS 100% Oslo Jacobsgt 2 AS 100% Oslo Energiveien 16 AS 100% Oslo Moeveien AS 100% Oslo Kjellerholen 7 ANS 100% Oslo Energiveien 14 AS 100% Oslo Høyden Eiendom KS 100% Oslo Bogstadveien 29 KS 100% Oslo Brennaveien 18 AS 100% Oslo Industriveien 7 AS 100% Oslo Sverdrupsgate 27 AS 100% Oslo Union Nystiftet Fond 5 AS 100% Oslo 100 Union Nystiftet Fond 6 AS 100% Oslo 100 Union Nystiftet Fond 7 AS 100% Oslo 100 Sum aksjer i datterselskap

15 15 Årsrapport Storebrand Eiendomsfond AS Note 11: Skatter Avstemming mellom regnskapsmessig overskudd og skattepliktig inntekt Morselskap Morselskap Resultat før skattekostnad (452) Inntekstsført konsernbidrag (41 910) Endring i midlertidige forskjeller Permanente forskjeller (39 610) (9 674) Anvendt fremførbart underskudd (9 975) - Mottatt / (avgitt) konsernbidrag Skattepliktig inntekt / (underskudd) 486 (10 126) Skatter i resultatregnskapet består av følgende Morselskap Konsern Morselskap Konsern Årets betalbar skatt Årets resultatførte endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel (127) (102) Sum årets skatter kostnad /(inntekt) (127) (102) Midlertidige forskjeller pr består av Morselskap Konsern Morselskap Konsern Driftsmidler 28% Driftsmidler 7% Sum midlertidige forskjeller Underskudd til fremføring 28% - (9 508) (10 126) (18 056) Sum midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring (10 126) Utsatt skatt, 28% Utsatt skatt, 7% Utsatt skattefordel, 28% Netto balanseført utsatt skatt / (utsatt skattefordel) (2 835) 154 Note 12: Langsiktig gjeld Avdragsstruktur og senere Mor og konsern Avdrag til forfall

16 16 Årsrapport Storebrand Eiendomsfond AS Note 13: Pantstillelser Morselskap Konsern Gjeld sikret med pant Bokført verdi av pantsatte eiendeler (tomt, bygg og inventar) Morselskapets gjeld er også sikret i aksjene i datterselskaper Av konsernets bankinnskudd er Tnok sperret som sikkerhet for oppføring av nybygg Note 14: Finansiell markedsrisiko Selskapets finansielle markedsrisiko er hovedsakelig knyttet til svingninger i det norske rentenivået. Selskapet er ikke eksponert for valutarisiko og det er stor spredning i kredittrisiko knyttet til inngåtte leieavtaler. For å redusere renterisikoen benyttes rentesikringsinstrumenter. Pr er det inngått avtale om 5,8 års rentesikring for ca 58 % av selskapets låneportefølje. Minimum 50 % av selskapets låneportefølje skal være rentesikret til enhver tid. Note 15: Nærstående parter Transaksjoner i konsernet Interne lån av langsiktig art renteberegnes mellom selskapene i konsernet med morselskapets rentesats ovenfor dets eksterne kredittgiver med tillegg av et påslag på 0,25 %. Styre, ledelse og eiere UNION Eiendomskapital AS som er eiet av enkelte av styremedlemmene har inngått forvaltningsavtale med selskapet. Forvaltningshonoraret utgjør 0,8 til 0,85 % pr. år av totalkapitalen (verdijustert egenkapital tillagt gjeld) og beregnes på kvartalsvis basis. Forvalter har rett på suksesshonorar dersom egenkapitalavkastningen overstiger 12% pr. år. Ved oppnåelse av egenkapitalavkastning utover de forventede 12 % per år skal Forvalter motta et suksesshonorar på 10 % av meravkastningsintervallet 12 % til 14 %. Ved oppnåelse av en egenkapitalavkastning fra og med 14 % skal Forvalter i tillegg motta en 20 % andel av meravkastningen for det overstigende som suksesshonorar. Suksesshonorar skal beregnes når siste eiendom er solgt, og forfaller til betaling ved overlevering av den siste eiendommen. Bringes avtalen med Forvalter til opphør har Forvalter rett til å motta suksesshonorar for perioden frem til og med opphørstidspunktet. På grunn av fremtidig utvikling mv. er det knyttet usikkerhet til suksesshonorarets størrelse. Suksesshonoraret er knyttet til og beregnes av ikke realisert og ikke regnskapsført egenkapitalavkastning. Av disse grunner er derfor suksesshonoraret ikke kostnadsført/avsatt UNION Eiendomskapital AS har i 2006 tilrettelagt emisjoner i selskapet. For dette har selskapet mottatt tilretteleggingshonorar på Tnok Eierne av UNION Eiendomskapital AS eier indirekte aksjer i selskapet.

17 Storebrand Eiendomsfond AS c/o UNION Eiendomskapital AS, Filipstad brygge 2, Postboks 1715 Vika, N-0121 Oslo, Telefon ,

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS RAPPORT 1. HALVÅR 2008 (IFRS - IAS 34) Halvårsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantstrøm Regnskapsprinsipper Segmentinformasjon Avstemming egenkapital STOREBRAND EIENDOMSFOND AS HALVÅRSBERETNING FOR

Detaljer

Årsrapport 2015 US Recovery AS

Årsrapport 2015 US Recovery AS Årsrapport 2015 US Recovery AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...6 Eiendeler...7 Egenkapital og gjeld...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...12 Årsrapport 2015, US Recovery

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS regnskap for Nordic Petroleum AS 2015 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Kontantstrømoppstilling Utarbeidet av Resultatregnskap - mor/konsern Nordic Petroleum AS

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Årsrapport 2008 2 Årsrapport 2008 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Daglig leder har ordet Revisjonsberetning Årsberetning Morselskap Resultatregnskap Balanse

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 210 528 5 796 681 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2015 Øvre Holding AS Adresse: Dronningens gate

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821 Årsregnskap 2015 Trondhjems Seilforening Havn AS Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Trondhjems Seilforening Havn AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Annen driftsinntekt 8 895 015 894

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

6 ØKONOMI RESULTATREGNSKAP 31.12.2006. Vedlagt følger resultatregnskap, balanse, og noter for Skollenborg Kraftverk DA for 2006.

6 ØKONOMI RESULTATREGNSKAP 31.12.2006. Vedlagt følger resultatregnskap, balanse, og noter for Skollenborg Kraftverk DA for 2006. 6 ØKONOMI Vedlagt følger resultatregnskap, balanse, og noter for Skollenborg Kraftverk DA for 2006. RESULTATREGNSKAP 31.12.2006 DRIFTSINNTEKTER Regnskap Regnskap Note 31.12.2006 31.12.2005 Energiomsetning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU Årsregnskap for 2013 2322 RIDABU Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på driftsmidler og

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2015 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Salgsinntekt 135 657 163 962 Sum driftsinntekter 135

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

UPN Holding AS NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser for små foretak og god regnskapsskikk. Klassifisering og vurdering

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Budsjett 2013 Vannavgifter 1 094 135 1 079 280 1 100 000 Andre driftsinntekter 0 58 625 0 Sum driftsinntekter 1 094 135 1 137 905 1 100

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING RESULTATREGNSKAP BALANSE KONTANTSTRØMSOPPSTILLING NOTER REVISORS BERETNING

STYRETS ÅRSBERETNING RESULTATREGNSKAP BALANSE KONTANTSTRØMSOPPSTILLING NOTER REVISORS BERETNING 215 ÅRSOPPGJØRET 215 STYRETS ÅRSBERETNING RESULTATREGNSKAP BALANSE KONTANTSTRØMSOPPSTILLING NOTER REVISORS BERETNING 1 INNHOLD 3 STYRETS ÅRSBERETNING 5 RESULTATREGNSKAP 6 BALANSE 8 KONTANTSTRØMSOPPSTILLING

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518 Årsregnskap 2013 Organisasjonsnummer: 971568518 RESULTATREGNSKAP HOLMEN IDRETTSFORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2013 2012 Annen driftsinntekt 2 6 979 177 6 394 999 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap. Fossum Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 969954990

Årsregnskap. Fossum Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 969954990 Årsregnskap 2010 Organisasjonsnummer: 969954990 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2010 2009 Salgsinntekter 2 12 613 433 13 797 801 Sum driftsinntekter 12 613 433 13 797 801 Varekostnader

Detaljer

LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016

LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016 LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016 SAMMENDRAG AV ÅRETS VIRKSOMHET INTRODUKSJON Virksomhetens art og hvor den drives Loomis Holding Norge AS er holdingselskap for den virksomheten Loomis har i Norge,

Detaljer

Årsrapport 2013 London Opportunities AS

Årsrapport 2013 London Opportunities AS Årsrapport 2013 London Opportunities AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...6 Eiendeler...7 Egenkapital og gjeld...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...13 Årsrapport 2013,

Detaljer

INNHOLD. Årsberetnig side 3 5 Balanseregnskap side 6 7 Resultatregnskap side 8 Noteopplysninger side 9 12. Revisjonsberetning side 13

INNHOLD. Årsberetnig side 3 5 Balanseregnskap side 6 7 Resultatregnskap side 8 Noteopplysninger side 9 12. Revisjonsberetning side 13 ARBEIDSSERV10E INNHOLD Årsberetnig side 3 5 Balanseregnskap side 6 7 Resultatregnskap side 8 Noteopplysninger side 9 12 Revisjonsberetning side 13 Årsberetning Selskapets virksomhet/beliggenhet: Selskapets

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET 2015. Solastranden Golfklubb Org.nr 974 467 569. Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAPET 2015. Solastranden Golfklubb Org.nr 974 467 569. Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAPET 2015 Solastranden Golfklubb Org.nr 974 467 569 Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 GENERALFORSAMLING Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 AGENDA 1. Åpning av generalforsamlingen og opptegnelse av fremmøtte aksjonærer 2. Valg av møteleder 3. Godkjennelse av innkallingen 4. Valg

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

Årsrapport 2014 US Recovery AS

Årsrapport 2014 US Recovery AS Årsrapport 2014 US Recovery AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...6 Eiendeler...7 Egenkapital og gjeld...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...12 Årsrapport 2014, US Recovery

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

4tech AS med datterselskap. Årsregnskap 2007. Side 1

4tech AS med datterselskap. Årsregnskap 2007. Side 1 4tech AS med datterselskap Årsregnskap 2007 Side 1 4tech AS RESULTATREGNSKAP Konsern 2007 2006 Note 2007 2006 Driftsinntekter 15 869 508 13 785 114 Salgsinntekter av varer og tjenester 10 18 092 046 15

Detaljer

MORGANS SKIP AS 9470 GRATANGEN

MORGANS SKIP AS 9470 GRATANGEN Arsregnskap for 2014 9470 GRATANGEN Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Arsberetning Utarbeidet av: MA REGNSKAP AS ALTEVANNSVE IEN 7 VEKSTHUSET. 9360 BARDU Org.nr. 989090704 Utarbeidet med: Total Arsoppgjl/Jr

Detaljer

[nsnrcilsmp. Gltrlllu[l l] s[ org.nr.: 8111161202

[nsnrcilsmp. Gltrlllu[l l] s[ org.nr.: 8111161202 [nsnrcilsmp 2014 Gltrlllu[l l] s[ org.nr.: 8111161202 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Note 2014 3 tr4 635 316 891 @6 2013 3 065

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Ridehallen AS. Organisasjonsnummer 932 843 226. Årsregnskap. Ridehallen AS Årsregnskap 2015

Ridehallen AS. Organisasjonsnummer 932 843 226. Årsregnskap. Ridehallen AS Årsregnskap 2015 Årsregnskap Ridehallen AS 2015 Årsberetning 2015 Ridehallen AS, driver eiendomsforvaltning, og har som formål å oppføre å drive ridesenteret ved Sandnes og Jæren Rideklubb med tilhørende virksomhet. Tomten

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsrapport 2013 Nordic Secondary AS

Årsrapport 2013 Nordic Secondary AS Årsrapport 2013 Nordic Secondary AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...5 Eiendeler...6 Egenkapital og gjeld...7 Kontantstrømoppstilling...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...13

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Lysefjorden Ride og Kjøreklubb

Lysefjorden Ride og Kjøreklubb Lysefjorden Ride og Kjøreklubb 2015 Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekt 4 212 527 171 782 Annen driftsinntekt 4 221

Detaljer

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Årsoppgjør for 2015. Resultat og disponering. Forslag til beslutning Regnskap og balanse

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Årsoppgjør for 2015. Resultat og disponering. Forslag til beslutning Regnskap og balanse Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Nils-Martin Sætrang 1 av 1 Saknr: Organ: Møtested: Dato: 2016-02G Generalforsamling Tingvoll, Bagn 7. juni 2016 Årsoppgjør for 2015 Årsoppgjøret består

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer