STATOIL GJEMMER SEG BAK SHELL I IRLAND-KONFLIKT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STATOIL GJEMMER SEG BAK SHELL I IRLAND-KONFLIKT"

Transkript

1 FORSKER ADVARER MOT NY LEDERSTIL GRASROTHØRING GIR BEDRE DRIFTSMODELL POSTEN RASK KARRIERE I YS I STATOIL Nummer 2 DESEMBER 2011 P O S T E N YS-TILLITSVALGTE I STATOIL: VI ER HER FOR DEG! STATOIL GJEMMER SEG BAK SHELL I IRLAND-KONFLIKT

2 AKTUELT KJÆRE KOLLEGA Vi har i denne utgaven av YS posten bl.a satt fokus på HRM = Human Resource Management. DeFacto Kunnskapssenter for fagorganiserte, har sett nærmere på dette fenomenet og en rekke urovekkende funn er gjort fra forskerne der. Statoil er en av bedriftene i Norge som benytter seg av denne metoden for personalstyring og ledelse. Flere trekk ved dette er det vi ikke vanligvis forbinder med det vi kaller trepartssamarbeidet og den nordiske modellen i arbeidslivet. Dette utfordrer partene i trepartssamarbeidet. Les mer om HRM i magasinet. En del tillitsvalgte i selskapet har vært invitert bort til Canada for å se nærmere på Statoils utvinning av oljesand. Anlegget produserer i dag ca fat olje pr dag, og venter å øke til ila Vi ble positivt overrasket over det vi møtte. Anlegget fremstår moderne og med høy HMS standard og derfor kan vi si: Mye bedre enn sitt rykte hjemme i Norge! Norsk industri har vanskelige tider og det går et tydelig skille mellom oljenæringen og annen tradisjonell industri. Det er ikke en ønsket utvikling og kan gi enda flere tapte arbeidsplasser enn de over som så langt er borte i Norge gjennom 2011 Vi har et sterkt ønske om prosjektet Iron Man som er tenkt utviklet ved Tjeldbergodden skal vedtas utbygd. Vi var i møtet med Nærings- og handelsdepartementet i november og ba dem prioritere og presse på for at det skal settes ut i livet. P O S T E N POSTEN Vi gleder oss over de nye oljefunn som er gjort på norsk sokkel og håper de skal bringe mange folk arbeide i flere 10-år. Medlemsblad for organiserte arbeidstakere i YS i Statoil Ansvarlig redaktør: BJØRN ASLE TEIGE Redaktør: PER LARS TONSTAD Mobil: E-post: Det arbeides fremdeles med system for bedre kompensering av personell som er innplassert i 12+ og det er forventet at vi forhandler videre med selskapet på dette etter årsskiftet, samtidig med forslag om nytt lønnssystem for personell på individuelt system. Det diskuteres stadig om satsing i Nordområdene. Med et betydelig funn i feltet Skrugard, ligger det nye og gode muligheter for at en ny oljeprovins blir utviklet. Vi ser frem til nyheter om hvordan og når dette skal starte opp og støtter opp om det viktige arbeide med å få dette til. Vi gleder oss over de nye oljefunn som er gjort på norsk sokkel og håper de skal bringe mange folk arbeide i flere 10-år. Størrelsen på noe av det som er funnet ligger helt i toppklassen i norgeshistorien. Feltene Aldous/Avaldsnes planlegges utbygd så fort det lar seg gjøre, og vi forventer at det strømmer olje derfra i 2017/18 Som organisert i YS, enten du er medlem i SAFE eller Negotia, har du mange medlemsfordeler. Bli bedre kjent med dine fordeler ved å gå inn på ys.no, fortelle gjerne dine kollegaer og venner om fordelene går mot slutten og et spennende og travelt 2012 dukker opp. Vi ønsker alle et godt og innholdsrikt Nytt År! Bjørn Asle Teige LEDER I YS I STATOIL Adresse redaksjon: YS i Statoil ST-FO-LF Stavanger Telefon: E-post: Design og layout: STAB Stavanger Annonsebyrå Trykk: Gunnarshaug Opplag: 4500 NY OLJE MÅ ILANDFØRES 2011 var året da ny oljeoptimisme ble født. Gigantfunnene på Aldous/Avaldsnes overgår alle prognoser og forventninger. TEKST: BJØRN ASLE TEIGE OLJEN VIL BLI PRODUSERT, spørsmålet er hvordan. -Vi mener ilandføring er den beste løsningen. Statoil kan bygge ut eksisterende anlegg, for eksempel på Sture, for å ta imot den nye oljen, sier klubbleder Jan-Erik Feste på Mongstad. Statoil har så langt ikke gitt noen signaler om hvordan oljen skal fraktes ut på markedene. Alternativet er bøyelasting, som er mer ustabilt og værutsatt. Ilandføring skaper aktivitet og sysselsetting på land. Bøyeskipene må uansett gå til kai for omlasting til større skip før videre transport. De nye funnene gleder en hel oljebransje. Og de kom i grevens tid, akkurat da skeptikerne så ut til å få rett - olje-aktiviteten gikk inn i solnedgangen. Funnene bekrefter at norsk sokkel på ingen måte er ferdig utforsket, reservene kan fortsatt være store. Statoil har forhåpninger om å finne seks milliarder fat ny olje fram til 2020, to milliarder fat i Nordsjøen, to milliarder fat i Norskehavet og to milliarder fat i Barentshavet. Selskapet skal investere hele 1600 milliarder kroner på norsk sokkel det neste tiåret. Jan-Erik Feste synes det er naturlig at Statoil vurderer sin totale portefølje i Nordsjøen. Det blir viktig å sette ressurser inn mot de nye, store funnene, slik at Statoil kan oppnå nye operatørskap, mener Feste. 02 YS POSTEN YS POSTEN

3 AKTUELT AKTUELT 7 Permen med endringsforslag fra sokkelansatte er tjukk. -Det kom inn over 4000 forslag til forbedringer. Disse har vi studert grundig, og sammenfattet i åtte konkrete tiltak, forteller Tor Egil Løvli, som har være Safes representant i utvalget som har evaluert erfaringene med felles driftsmodell. FORBEDRET DRIFTSMODELL ETTER GRASROTHØRING Positive signaler om Ironman på Tjeldbergodden: MANGLER PENGER TIL MILJØVENNLIG JERNVERK TEKST: PER LARS TONSTAD NÆRINGSDEPARTEMENTET er positive til det omfattende Ironaman-prosjektet på Tjeldbergodden. Men det store spørsmålet er fortsatt: Finnes en norsk investor som vil satse sammen med svenske Höganäs og LKAB? -Vi ønsker å stikke spaden i jorda nå, men det ser ut til at det fortsatt er et stykke fram til realisering, sier Even Dromnes, leder av Safe-klubben på Statoils anlegg på Tjeldbergodden. Safe-leder Hilde-Marit Rysst, leder og YS i Statoil, Bjørn Asle Teige samt Dromnes tok opp Ironman-prosjektet i et møte med statssekretær Halvard Ingebrigtsen i Næringsdepartementet. Ingebrigtsen mente at prosjektet var fornuftig og burde ha livets rett. Staten kan imidlertid ikke engasjere seg direkte, men SIVA (Selskapet for industrivekst) er koplet på og har løpende dialog med de svenske partnerne. Höganäs og det svenske gruveselskapet LKAB er på jakt etter et solid norsk selskap som kan være en tung investor i det miljøvennlige jernverket som planlegges på Tjeldbergodden. Ved å bruke gass i produksjonen, vil utslippene av CO2 bli redusert med prosent i forhold til kull som energikilde. Industrisatsingen vil gi sårt tiltrengte arbeidsplasser og skape positive ringvirkninger i hele regionen. Prosjektet følger også regjeringens uttrykte målsetting om at norsk gass også bør anvendes til industriformål hjemme. -Prosjektet møtes med godord fra mange hold. Det er positivt at Siva følger opp. Men vi trenger et lokomotiv som kan drive prosjektet videre fram til investeringsbeslutning og utbygging, sier Even Dromnes. Tidenes største grasrothøring i norsk næringsliv vil føre til forbedringer i driftsmodellen på Statoils installasjoner i Nordsjøen TEKST OG FOTO: PER LARS TONSTAD -ETTER Å HA GJENNOMGÅTT et svært omfattende materiale, foreslår vi åtte konkrete tiltak som vil føre til en justering av felles driftsmodell og gi mer rasjonell og sikrere drift. Samtidig styrker vi det lokale handlingsrommet, slik at lokal ledelse kan tilpasse driften til forutsetningene på de ulike installasjonene, sier Tor Egil Løvli, som har representert Safe i det partssammensatte utvalget som 9. desember overleverte sin fyldige rapport til UPN BU. Felles driftsmodell ble innført på Statoil-installasjonene sommeren Det skjedde under mye støy og med heftige protester fra tillitsvalgte. Ledelsen gikk med på å sette ned et utvalg som skulle evaluere erfaringene og legge et grunnlag for forbedringer og videre utvikling. Det er dette utvalget som nå har sluttført sitt arbeid. -Vi har gått bredt ut og bedt om svar på åtte til spørsmål innenfor 20 temaer. Partssammensatte grupper på hver installasjon har rapportert til vårt utvalg, som har studert det enorme materialet svært grundig før vi kom fram til endelige konklusjoner og konkrete forslag, forteller Løvli. Lokal tilpassing en forutsetning Hans hypotese var at erfaringene med felles driftsmodell kunne deles i tre: en tredjedel er justert og har gitt forbedringer, en tredjedel vil gå seg til, mens en tredjedel aldri vil virke og må endres. Tilbakemeldingene viser at hypotesen hadde mye for seg. Løvli har nå tiltro til at ledelsen vil følge opp de konkrete forslagene som arbeidsgruppa foreslår. -Underveis har vi forankret våre vurderinger i kontakt med tillitsvalgte og ledelse. Vi leverer et godt grunnlag for å foreta de nødvendige justeringer. Også de tillitsvalgte er interessert i å styrke måten vi driver på. Vi ser gjerne at Statoil får operatøransvaret på Aldous/Avaldsnes-feltet. Den beste søknaden vi kan levere, er å vise at vi driver godt der vi allerede er, framholder Løvli. Utvalget slår fast at det skal finnes et lokalt handlingsrom på installasjonene. Det er en nødvendig presisering etter nokså begrensende signaler i en tidlig fase, da tonen var at det er ingen opsjon å være uenig. Noen lokale ledere har utnyttet handlingsrommet, andre har vært mest opptatt av å markere lydighet. -Installasjonene er forskjellige, ulike i størrelse og alder, aktivitet og bemanning. Derfor er et lokalt handlingsrom viktig og avgjørende for å oppnå sikker og rasjonell drift. Lokal tilpassing er både tillatt og ønsket, understreker Løvli. Solid ryggdekning Grasrothøringen førte til at det kom inn 4000 forslag til konkrete forbedringer i driftsmodellen. Arbeidsgruppa innså raskt at de ikke kunne fremme hundrevis av forslag, som bare ville ha ført til kaos og handlingslammelse. Etter beste evne har utvalget derfor sammenfattet ønskene fra de ansatte og fremmer åtte helt konkrete forslag. I tillegg peker arbeidsgruppa gjennom rapporten på en rekke forsterkningspunkter som også vil trekke i riktig retning. -Vi foreslår at vedlikeholdsfaget igjen samles i en avdeling, og at ressurssplittelsen mellom drift og vedlikehold (D&V) og plan vedlikehold (PV) opphører. Vi vil spisse ansvaret for den fagansvarlige, og ser behov for en stedlig logistikkledelse. Videre mener vi at installasjonene må ha en dedikert materiellkoordinator som har oversikt over materiellflyten, som all annen aktivitet er avhengig av. Og vi foreslår å ta en gjennomgang av fordelingen mellom grunnbemanning og aktivitetsstyrt bemanning. Tilbakemeldinger tyder på at grunnbemanningen er for lav mens aktivitetsbemanningen er for høy, sier Løvli. -Har det vært lett å bli enige om forslagene, fagforeninger og ledelse stod langt fra hverandre i synet på felles driftsmodell i utgangspunktet? -Vi har hatt harde diskusjoner og dragkampene har vært mange. Det er bare på et par mindre punkter at det er dissens. Det har vært svært nyttig å støtte seg til grasrothøringen, vi har hele tida sjekket vårt arbeid opp mot disse tilbakemeldingene. Forslagene er ikke noe vi har sugd av eget bryst, dette er forbedringer mange ansatte ønsker og ser fram til skal bli gjennomført, sier Tor Egil Løvli. Han forventer at BU slutter opp om forslagene, og at UPN LED i løpet av våren 2012 følger opp med en plan for gjennomføring i de enkelte enhetene. 04 YS POSTEN YS POSTEN

4 1 SU-delegatene kjente seg igjen i mye av det Bitten Nordrik beskrev som en mer toppstyrt ledelse der fagforeninger settes på sidelinjen når viktige avgjørelser tas. -Tendensen er tydelig også i Statoil, mener de tillitsvalgte. Snikinnføring av amerikansk bedriftsledelse -NORSK LEDELSE ER UTRYDNINGSTRUET For noen år siden kunne Statoil-ansatte ta kontakt med personalavdelingen når noe var uklart. Avdelingen ordnet fort opp, ofte med et smill om munnen. I dag svarer kanskje en kjølig stemme i India på haltende engelsk når en medarbeider ber om en avklaring. Og problemet svever videre i atmosfæren, uten å bli løst. TEKST OG FOTO: PER LARS TONSTAD S TATOIL OG STORE DELER av norsk næringsliv adopterer en amerikansk lederkultur. Overgangen er dramatisk, og den skjer stort sett uten støy. Konsekvensen er større avstand mellom ledere og ansatte, mindre innflytelse og medvirkning fra fagforeninger og mer diktat fra toppen. -Vær ytterst på vakt, personalpolitikken glir over fra å være et verktøy for å bedre de ansatte kår til å bli et styringsredskap for ledelsen. HR-rollen er å være agent for ledelsen mer enn for de ansatte, advarte forsker Bitten Nordrik fra De Facto på SU-møtet i Oslo i slutten av november. Hun har forsket på endringer i styringsmodellen, og er redd for at fagforeningene er i ferd med å bli en tapende part i arbeidslivet. En ny HR-strategi snikinnføres, modellen pyntes med fagre ord og løfter, men barbert for alle fin-ordene støter den mot dyp forankrede verdier i den norske modellen. Utad kan direktørene hylle trepartssamarbeidet og den norske modellen, på styrerommene bereder de grunnen for en langt mer kynisk ledelsesstrategi som kan gjøre fagforeningene avmektige. Hun har forsket på endringer i styringsmodellen, og er redd for at fagforeningene er i ferd med å bli en tapende part i arbeidslivet. Overkjører ansatte og lokalsamfunn Det finnes ikke sterke fagforeninger, det finnes kun svake ledere, er et utsagn fra en norsk bedirftsleder som er mer stuerent i dag enn for noen år siden. -Morgendagens ledere, som er dagens studenter ved BI, lærer at bedriften trenger autoritære sjefer som kan styre. En bedrift er ikke noe demokrati. Den norske modellen settes nå på en hard prøve, våre verdier er kjempet fram gjennom arbeiderkamp i generasjoner og fortjener ikke å bli vraket uten diskusjon, framholdt forskeren. Den nye ledelsesstrategien er grunnfestet i USA og er på frammarsj i Europa, de store norske selskapene hyrer inn konsulenter som vil trekke virksomheten i samme retning. I Norge har det vært legitimt at ansatte og lokalsamfunnet har en stemme når kursen for et selskap stakes ut. I den nye modellen finnes stort sett bare en legitim interesse, eierens. Hvis de ansatte på død og liv skal organisere seg, kan de finne et annet sted å jobbe, svarte en bedriftsleder som Bitten Nordrik intervjuet. Han mente også at NHO og LO eller YS lever symbiotisk av å skape konflikt, og at de er parasittiske organisasjoner. 00 YS POSTEN YS POSTEN

5 TOR STIAN HOLTE 1 Sten Atle Jølle er alltid på farten for å verve nye medlemmer. -Kontakten med grasrota er viktig, tillitsvalgte må aldri glemme at de er til for medlemmene, sier den debattglade tillitsmannen, her sammen med forsker Bitten Nordrik. GRASROTAS MANN Intens og energisk, storkjeftet og småfrekk, men også varm og omsorgsfull. Slik er Sten Atle Jølle, en Safe-tilltsvalgt som alltid har ett fokus: Medlemmenes beste. 1 Forsker Bitten Nordrik mener fagforeningene må være på vakt mot snikinnføring av en amerikansk ledelsesstruktur som bryter med prinsippene i det norske trepartssamarbeidet. -Norsk ledelsesmodell er utrydningstruet. Det er grunnleggende hos oss at tillitsvalgte skal ha innflytelse på arbeidsplassen, og det er aksept for en kollektiv, ikke bare individuell medvirkning. Stadig oftere ser vi at fagfreninger møtes med trusler når de fremmer sine interesser, trusler om nedleggelse, flytting eller oppsigelser, påpekte Bitten Nordrik. Splitt og hersk Undersøkelser viser at norske ledere anerkjenner den norske modellen og trepartssamarbeidet,. Men bak fasaden avslører mange at de har dårlig kunnskap om hovedavtalen, tariffsystemet, arbeidsmiljøloven og andre viktige prinsipper i arbeidslivet. -Ledelsen sier de vil ha dialog, men det skal ikke forhandles. Mer og mer løftes ut av området for lov- og avtaleverk og blir kun et lederansvar, sa Nordrik. Hun ser tendenser til at ledere definerer de ansatte innenfor tre grupper. De plukker ut en liten gruppe kjernearbeidere, som belønnes godt og oppnår høy jobbsikkerhet. Så fastsetter de en første gruppe periferiarbeidere, som har fast ansattelse, men lavere lønn og utryggere jobber. Andre gruppe periferiarbeidere jobber mye deltid, det er høyt gjennomtrekk, de tjener lite og har dårlig vern mot oppsigelse, de er lette å erstatte. Omleggingen til en toppstyrt bedriftskultur kan noen ganger få nesten komiske utslag. Det leies inn konsulenter som fotfølger de ansatte og rapporterer hver minste bevegelse. All aktivitet som ikke er verdiskapende skal reduseres mest mulig. Omleggingen til en toppstyrt bedriftskultur kan noen ganger få nesten komiske utslag. Det leies inn konsulenter som fotfølger de ansatte og rapporterer hver minste bevegelse. Disse tause menn i dress kan rapportere at en medarbeider drikker fra vannflasken to ganger i løpet av en halvtime, ville det ikke være tidsbesparende å ta en større slurk første gangen? Lojalitet og lydighet I samme gate ligger karaktersettingen av ansatte i Statoil. Medarbeidere skal rapportere på hverandre, og det etableres et virvar av mål som hver enkelt skal vurderes opp mot. -Resultater måles og rapporteres, og strikken skal tøyes litt lenger neste gang. Hver enkelt skal forpliktes i forhold til mål og verdier, det blir mindre plass til kollektive avtaler. I den norske modellen kunne partene diskutere seg fram til et kompromiss. I dag skal personalpolitikken mer og mer skape oppslutning om mål som er gitt av ledelsen. Vilkårene i arbeidslivet avklares mindre og mindre sentralt, mer og mer blir avgjort lokalt og helst individuelt, framholdt Bitten Nordrik. I neste runde kan en slik modell gjøre det vanskeligere for varslere i bedrifter. Lojalitet og lydighet er verdier som får større plass. Rapporteringssystemet kan gjøre at folk blir mindre villige til å dele informasjon med hverandre. Det er ikke bare viktig å levere, det er også et spørsmål om hvordan man leverer. Det dreier seg om atferd, holdninger, evnen til å være tett på, omtenksom og nyskapende. -Alt dette er redskaper i et styrings- og kontrollregime. Det juridiske grunnprinsipp om kontradiksjon, at alt som blir sagt skal kunne imøtegås, gjelder ikke lenger. Fagbevegelsen må rope et varsko mot disse dramatiske endringene, for dette er prinsipper som bryter så totalt med den norske modellen, sier Bitten Nordrik. z JEG ER VALGT AV medlemmene. Når jeg har deres tillit, må jeg forvalte den på beste måte. Derfor kommer hensynet til medlemmene alltid i første rekke for meg, sier Jølle. Han har sikkert vervet tusener av med lemmer til Safe opp gjennom årene. Jølle vet at stor gjør sterk, og han ønsker et mektig Safe. -Det trengs nå mer enn noen gang. Bedriften presser oss, en ny og skremmende kultur er på vei inn i toppledelsen. Her må vi rope varsko og kreve kursendring, det oppnår vi ikke uten at vi har flest mulig av de ansatte i ryggen, sier Jølle. Jølle i fri dressur er show og fakter og krystallklare beskjeder. Han kan snakke i store bokstaver, av og til må saker settes på spissen for at folk skal forstå. Jølle går utenom dikkedarier, og vrir seg fort på stolen når møtene blir lange, kjedelige og innholdsløse. Derfor liker han seg best når rotorene svinger og et helikopter snart skal ta av for en plattform i Nordsjøen. Han sa sin hjertens mening på SU-møtet i Oslo i slutten av november, men plutselig måtte han pakke sakene og løpe til flytoget. Neste stopp: Troll A. -Jeg må ut og kjenne den gode lukta, treffe folk ansikt til ansikt, være der for de nære og fortrolige samtalene. Det er en ære å bli tillitsvalgt, for meg er det TEKST OG FOTO: PER LARS TONSTAD alfa og omega å beholde den nære kontakten med medlemmene, sier Jølle. Blir aldri pamp Han er den rake motsetning til en fagforeningspamp. Det er ham fullstendig fremmed å låse seg inne på et kontor og lene seg tilbake i selvtilfredshet. -Jeg har fulgt dette selskapet i så mange år, og jeg liker ikke det jeg ser nå. Statoil er blitt et kaldere og mer kynisk selskap. Ansatte presses, folk skal rapportere på hverandre, alt dreier seg om å prestere og øke overskudd. Fellesskapet og de gode verdiene i den norske modellen utfordres, mener Jølle. Samtidig vet han av erfaring at det er mulig å oppnå resultater for en fagforening i Statoil. -Dessverre er det noen som tror at de kan klare seg gjennom et helt arbeidsliv uten å være med i en fagforening. De er historieløse. Rettighetene vi har i dag har vi ikke fått som en gave i fanget, de er kjempet fram av ildsjeler som har stått på, understreker han. Men det er 4000 uorganiserte i Statoil, Jølle vil fiske så mange som mulig av dem til Safe. -Folk må også vite at de plutselig kan havne i situasjoner der de virkelige trenger fagforeningens støtte. Det er mange som har kommet til oss og takket for at fagforeningen stilte opp i en kritisk tid, enten det dreide seg om personlige problemer, helse eller forhold på arbeidsplassen, påpeker Jølle. Plattformbesøk er blitt vanskeligere Men døgnet har bare 24 timer også for en tillitsvalgt med mange jern i ilden. Og i Statoil er det mange møter og bunker med dokumenter som skal gjennomgås. -Av og til føler jeg at ledelsen ber om møter og pøser ut papirer for å stjele vår tid. Når vi sitter i disse uendelige møtene, vet de at vi ikke kan drive fagforeningsarbeid og pleie kontakten med medlemmene. Derfor må vi være kritisk til hva vi er med på. Det viktigste er å være der for medlemmene. Det har også blitt vanskeligere å komme ut til installasjonene på sokkelen. Og markerte tillitsvalgte ble flyttet rundt under omstillingene for et par år siden. Det er en taktikk for å svekke oss. Vi må presse på for å få plass på helikopter og komme oss ut i havet, forteller Jølle. Alternativet til plattformbesøk er kontakt via mail, telefon og ikke minst de ukentlige videokonferansene. -Men alt dette kan aldri erstatte de direkte møtene med mennesker som vet hvor skoen trykker. Derfor gir jeg meg ikke, jeg skal ut for å møte dem som har gitt meg tillit. Og så håper jeg å verve noen nye medlemmer i samme slengen, flirer Sten Atle Jølle. z 08 YS POSTEN YS POSTEN

6 1 Statoil driver tungt på Mongstad. Driften går med underskudd, og lønnsomheten svekkes ytterligere hvis Statoil taper en tvist om skattegrunnlag. t Etter de nye reglene må Statoil regne med en avskrivningsprosent på fire prosent, mens de nyter godt av 20 prosent i dag. Raffinerier i andre land i Europa har prosent. Safe-tillitsvalgte på Mongstad bekymret: SKATT OG AVGIFTER TRUER LØNNSOMHET Særnorske avgifter og en skattetvist truer framtiden til Statoils oljerafinneri på Mongstad. TEKST OG FOTO: PER LARS TONSTAD VI KAN IKKE AKSEPTERE dårligere vilkår enn raffinerier vi konkurrerer med ute i Europa. Derfor forventer vi at myndighetene sørger for likhet, sier klubbleder Jan-Erik Feste og tillitsvalgt Arild Tveranger i Safe-klubben på Mongstad. Mongstad sliter med økonomien. Driften går med underskudd. De tillitsvalgte aner de mørke skyene i horisonten. -Vi er trengt opp i et hjørne. Åtte raffinerier er lagt ned i Europa de siste årene. Vi vil beholde Mongstad, denne virksomheten er avgjørende for arbeidsplasser i denne regionen, påpeker Tveranger. Rettsapparatet må avgjøre en skattetvist mellom Statoil og skattemyndighetene. Sentralskattekontoret vil endre grunnlaget for skattlegging av driften, ved å anse Mongstad som et anlegg, ikke en maskin. -Dermed får Mongstad dårligere avskrivningsregler, og taper flere hundre millioner kroner, påpeker Tveranger. I tilsvarende rettstvister har avgjørelsen falt i statens favør. Myndighetene passive Etter de nye reglene må Statoil regne med en avskrivningsprosent på fire prosent, mens de nyter godt av 20 prosent i dag. Raffinerier i andre land i Europa har prosent. Innføring av grønne sertifikater svekker økonomien ytterligere. Driften balanserer på en knivsegg. -Etter 2012 har Mongstad heller ikke lenger frikvote for CO2-utslipp. Og vi ser at den kommunale eiendomsskatten øker betydelig. Innføring av grønne sertifikater svekker økonomien ytterligere. Driften balanserer på en knivsegg. Når alle disse ulempene legges på hverandre, frykter vi for framtiden, sier Arild Tveranger. NRK Hordaland har satt søkelys på situasjonen på Mongstad og konfrontert statssekretær Per Rune Henriksbø i Oljeog energidepartementet med utfordringene. Henriksbø ga ingen signaler om endret politikk, og framholdt at det var næringens ansvar å drive lønnsomt. SAFEs Arild Tveranger mener det er gal industripolitikk å pålegge norsk industri særnorske avgifter. -Det demper også lysten til å investere her hjemme, og kan presse norske investeringsmidler til utlandet, sier Tveranger. 10 YS POSTEN YS POSTEN

7 IA-avtalen må omfatte livsfasepolitikk ERFAREN OG KREATIV t Negotia-leder Frode Kvanvik og tillitsvalget Atle Lohne vil følge nøye med på om Statoil øker bruken av innleid personell, og måten de blir brukt på. -Hovedregelen må være at folkene skal være ansatt i Statoil, sier Kvanvik. under seniorvilkårene. Og det er ikke slik at fordi en person vipper 60 år, så blir vedkommende med en gang mindre kreativ og snarere en belastning enn en ressurs for arbeidsgiveren. Erfaren og kreativ kan være et godt slagord. Godt voksne personer har en livserfaring og opparbeidet kunnskap som selskapet må gjøre bruk av, sier Kvanvik. Kreativitet er ikke nødvendigvis synonymt med aktivitet og mye lyd. Han er ikke veldig glad for de sterke signalene om at selskapet jakter de beste hodene, de skarpeste av de skarpe. -Dette er svært ekskluderende. Det finnes ikke så mange morgendagens helter. De fleste tilhører gjennomsnitt, men er ikke dermed ubrukelige. Kanskje har de ikke den beste formalkompetansen og toppkarakterer. Men de kan ha en praktisk tilnærming til faget som er like viktig, og i mange tilfeller arbeider de bedre i team enn de glupe enerne som sitter for seg selv. Vi skal ha prestasjoner på gruppenivå, ikke bare på et individuelt nivå, påpeker Negotia-lederen. EKST OG FOTO: PER LARS TONSTAD STATOIL JOBBER med å etterleve intensjonene og målsettingene i avtalen om inkluderende arbeidsliv. Arbeidsoppgavene skal tilpasses den enkeltes yteevne, og forholdene skal legges til rette for redusert bruk av sykemelding. Sykefraværet i Statoil er ikke alarmerende høyt, og IA-avtalen ser ut til å fungere på dette punktet. Andre bedrifter har meldt om at IA-avtalen ikke har gitt de resultater som er ønsket. Frode Kvanvik, leder for Negotia i Statoil, er opptatt av at IA-avtalen må være noe mer enn et redskap bare for å få ned sykefraværet. Kvanvik sitter også i IA-rådet for Rogaland, og har god innsikt i mål og virkemidler i avtalen. -Statoil bør meisle ut en livsfasepolitikk for sine ansatte. Folk har forskjellige behov gjennom de ulike syklusene i sin karriere. Unge og nyutdannete har høye ambisjoner og kan yte mye. Så stifter mange familie og får mer ansvar utenfor yrkeslivet. Om noen år vil de nå cruisealderen, før de kan kalle seg seniorer og ser slutten av karrieren. Gjennom hele denne karrieren bør arbeidsoppgavene tilpasses den enkeltes forutsetninger, slik at arbeidskraften kan utnyttes maksimalt, mener Kvanvik. Det skal være kjekt og ikke minst meningsfullt å gå å jobb. Enerne ikke alltid best -Statoil har en seniorpolitikk, er ikke det et godt skritt på veien? -Jo, men det er ikke nok. Det meningsfulle må ikke være å nå grensen for å komme inn Negotia-leder Frode Kvanvik: BOOM MÅ IKKE FØRE TIL MER INNLEIE TEKST OG FOTO: PER LARS TONSTAD STORE OLJEFUNN og store prosjekter på norsk sokkel skaper press i arbeidsmarkedet i petroleumssektoren. Det er kamp om arbeidskraften. -I en sik situasjon må vi være på vakt mot økt bruk av innleid arbeidskraft. Vår hovedregel er at folk skal være ansatt i Statoil, sier Negotia-leder Frode Kvanvik. Bruken av innleid personell har vært en nøkkelsak for Negotia i mange år. Negotia forstår at en så stor bedrift som Statoil vil ha behov for en viss stab som ikke er direkte ansatt i selskapet. -Noen har permisjon eller jobber med spesielle prosjekter. Disse må for en tidsbestemt periode erstattes, og ofte skjer det med innleid arbeidskraft i form av vikartjenester. Men innleie skal holdes på et minimum. Det er når vikaren inngår som en del av den ordinære drift og arbeidsstokk at det må ropes varsko. Er det permanent behov skal stillingen besettes av en fast ansatt, framholder Kvanvik. I noen situasjoner kan både bedriften og arbeidstakere være å foretrekke innleie framfor ansattelser. Bedriften kan ta topper med innleid personell, og unngår dermed overkapasitet ved lavkonjunktur og arbeidsgiveransvar for overflødig personell i lang tid framover. -Statoil har et ansvar for å sørge for en bemanning som møter de oppgavene og utfordringene selskapet står overfor. Innleie må holdes på et håndterbart nivå. Der ute er det konsulentselskaper som søker stor fortjeneste på utleie av personell. Når arbeidskraften er etterspurt, kan folk selge seg dyrt som konsulenter. Statoil bør først og fremst sørge for å skaffe seg den kompetanse selskapet trenger ved ansettelser, sier Frode Kvanvik. Hver måned oppgir Statoil tall for innleid personell. Kvanvik er fornøyd med disse rutinene, og sier at Negotia vil følge nøye med på utviklingen over tid. -Nå er det kamp om de gode hodene. Statoil vil i årene framover ha en hektisk aktivitet, derfor må selskapet ha en aktiv rekrutteringspolitikk. Vi vil ikke at Statoil skal gjøre seg avhengig av innleid personell, sier Negotia-lederen. z 12 YS POSTEN YS POSTEN

8 YS-TILLITSVALGTE I STATOIL: Bjørn Asle Teige, leder for YS i Statoil Telefon: Epost: t Bjørn Asle Teige og Roy Aleksandersen er SAFEs representanter i OSO-styret. -Vi kjenner oljearbeidernes hverdag. Vi vet hva det betyr å miste helsesertifikatet. Derfor kan OSO-styret behandle søkander om støtte effektivt og rettferdig, sier Teige og Aleksandersen. saksbehandling, framholder Teige og Aleksandersen. OSO-styret møtes en gang i måneden. Utbetalingsbeløp er begrenset oppad til 10 G. Siden etableringen i 2002 er det foretatt 584 utbetalinger. Rune Rydningen, nestleder YS i Statoil Telefon: Epost: Jan-Erik Feste, klubbleder Mongstad Telefon: Epost: Tor Egil Løvli, Leder SAFE Sokkel Telefon: E-post: Støtte etter skjønnsvurdering OSO-fondet forvaltes etter gitte kriterier. Men styret benytter skjønn for å fastsette hvilken erstatning hver enkelt skal motta. I en slik vurdering skal styret legge vekt på om arbeidstakeren har et spesielt behov for støtte, om vedkommende mottar andre ytelser fra arbeidsgiver, skadens art og omfang, sosiale forhold, alder og tjenestetid. Det er avgjørende om sykdommen eller skaden er varig slik at helsesertifikatet er tapt for alltid. Et avslag på søknad om erstatning kan ankes inn for en nemnd som består av en jurist, og en representant for hvert av forbundene. Det er SAFE, IndustriEnergi og Lederne som har gått sammen om OSOordningen. Elisabet Løvaas, leder SAFE ung, Telefon: Ronny Kalstø, Klubbleder Kårstø Telefon: Steve Larsen, klubbleder Hammerfest telefon: Oljearbeidernes Sosiale Ordninger (OSO) utbetaler erstatninger til offshoreansatte som har mistet helsesertifikat. TEKST OG FOTO: PER LARS TONSTAD Bjørn Asle Teige og Roy Aleksandersen mener det er viktig at oljearbeidere er kjent med de mulighetene til støtte som ligger i OSO. -Ingen har noen garanti for et langt yrkesliv i oljebransjen. Selv den friskeste kan bli utsatt VIKTIG STØTTE I KRITISK FASE Frode Kvanvik, leder for Negotia Telefon: Epost: Tim Fredrik Sæle klubbleder Kollsnes Telefon: Even Dromnes, klubbleder Tjeldbergodden Telefon: VI ER HER FOR DEG! BJØRN ASLE TEIGE, YS-leder i Statoil, og Roy Aleksandersen, nestleder i SAFE, er SAFEs representanter i styret som forvalter OSO-fondet. -OSO har vist seg å være en god ordning for å støtte oljearbeidere som går over i en ny fase i livet. I OSO-styret sitter personer som kjenner oljebransjen og selv lever tett på næringen. Vi kan bedre hvilken tøff situasjon det er å miste helsesertifikatet etter et langt yrkesliv offshore, sier Teige og Aleksandersen. Alternativet til OSO hadde vært å sikre oljearbeidernes interesser gjennom et samarbeid med forsikringsselskaper. Da hadde veien fram til utbetaling vært mer kronglete, kløften kan være stor mellom oljearbeiderens virkelighet og forsikringsbransjens forståelse. -I en vanskelig periode er det viktig at oljearbeideren ikke skal behøve å bli utsatt for mye byråkrati og nitid gransking i møte med en forsikringsagent. I utgangspunktet vil disse selskapene også være opptatt å redusere utbetalinger. OSO forvalter våre midler, og sikrer en rask og forsvarlig for uventet skade eller sykdom som setter en brutal stopper for karrieren. Da er det viktig å ha et apparat som raskt kan gi en hjelpende hånd i en kritisk fase. OSO-styret kjenner oljearbeidernes hverdag, påpeker de to SAFE-tillitsvalgte. OSO-fondet har svært små administrative kostnader, slik at det meste som innbetales går ut igjen til dem som har krav på støtte. Fondet har i dag gode økonomiske rammer, og er godt rustet til å være en god støtte for oljearbeidere i årene framover. 14 YS POSTEN YS POSTEN

SAFE MAGASINET 02. Den beste læreplassen i landet, sier lærlingene på Mongstad. Side 11

SAFE MAGASINET 02. Den beste læreplassen i landet, sier lærlingene på Mongstad. Side 11 SAFE MAGASINET 02 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 2 Juli 2009 Den beste læreplassen

Detaljer

SAFE MAGASINET 04. Ut med fagfolk i verdensklasse inn med lavtlønnede. SAFE ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år!

SAFE MAGASINET 04. Ut med fagfolk i verdensklasse inn med lavtlønnede. SAFE ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år! SAFE MAGASINET 04 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 4 Desember 2006 Ut med fagfolk

Detaljer

SAFE MAGASINET. Arbeid, familie og fritidsaktiviteter skal fungere sammen. Skiftordninger er tema.

SAFE MAGASINET. Arbeid, familie og fritidsaktiviteter skal fungere sammen. Skiftordninger er tema. SAFE MAGASINET 04 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 4 Desember 2007 Arbeid,

Detaljer

SAFE MAGASINET 02. Solidaritet i praksis! Nå gjelder det lønns- og arbeidsforhold i ISO-fagene

SAFE MAGASINET 02. Solidaritet i praksis! Nå gjelder det lønns- og arbeidsforhold i ISO-fagene SAFE MAGASINET 02 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 2 Juli 2007 Solidaritet

Detaljer

UTGIVER Lederne, Postboks 2523 Solli, 0202 Oslo Besøksadresse: Henrik Ibsensgt 100 Tlf 22 54 51 50, fax 22 55 65 48 Hjemmesider: www.lederne.

UTGIVER Lederne, Postboks 2523 Solli, 0202 Oslo Besøksadresse: Henrik Ibsensgt 100 Tlf 22 54 51 50, fax 22 55 65 48 Hjemmesider: www.lederne. OM LEDERNE Lederne er en bransje- og partipolitisk uavhengig fagorganisasjon for arbeidstakere med lederansvar, tekniske og merkantile stillinger. Organisasjonen har omkring 15000 medlemmer fordelt på

Detaljer

Samleskinnen. HMS på byggeplasser

Samleskinnen. HMS på byggeplasser Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 3/2003 Årgang 8 HMS på byggeplasser I dette nummer: Samleskinnen har tidligere fokusert på hvordan HMS er ivaretatt på byggeplassene og

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

www.lederne.no mai Tema: Maktens konsekvenser Mac eller PC Ekspertenes anbefalinger Lederne: Stadig flere medlemmer dødsfelle Verneutstyret ble

www.lederne.no mai Tema: Maktens konsekvenser Mac eller PC Ekspertenes anbefalinger Lederne: Stadig flere medlemmer dødsfelle Verneutstyret ble www.lederne.no 02 09 mai Tema: Maktens konsekvenser Mac eller PC Ekspertenes anbefalinger Lederne: Stadig flere medlemmer dødsfelle Verneutstyret ble Om Lederne Lederne er Norges ledelsesorganisasjon.

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

SAFE MAGASINET 03. Arbeidslivsrapporten Maktkampens trojanske hest vekker oppsikt! Maktkampens trojanske hest. Arbeidsmiljøundersøkelser

SAFE MAGASINET 03. Arbeidslivsrapporten Maktkampens trojanske hest vekker oppsikt! Maktkampens trojanske hest. Arbeidsmiljøundersøkelser SAFE MAGASINET 03 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 3 Oktober 2009 Bitten Nordrik

Detaljer

SAFE MAGASINET 01. Våren er kommet med SAFEårsmøter. (Snøhvit: SAFE Hammerfest)

SAFE MAGASINET 01. Våren er kommet med SAFEårsmøter. (Snøhvit: SAFE Hammerfest) SAFE MAGASINET 01 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 April 2006 Våren er kommet

Detaljer

Arbeidsrett. Arbeidsrett. Spesial FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 5 2014. Kjemper for deg

Arbeidsrett. Arbeidsrett. Spesial FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 5 2014. Kjemper for deg FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet Arbeidsrett Arbeidsrett Spesial Spesial nummer 5 2014 DE HAR BIDRATT TIL Å SKAFFE MEDLEMMENE 375 MILLIONER Advokatene som Kjemper for deg A L D E R S G R E N

Detaljer

SAFE MAGASINET 01. Støy og vibrasjon er tema på HMS-konferansen i mai.

SAFE MAGASINET 01. Støy og vibrasjon er tema på HMS-konferansen i mai. SAFE MAGASINET 01 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 Mars 2010 Foto: Frode

Detaljer

Flerkulturell ledelse i det norske arbeidslivet

Flerkulturell ledelse i det norske arbeidslivet www.lederne.no ÅRGANG NR 102 03 11 SEP Tillitsvalgtes muligheter til å bli hørt i HR Ikke gå i Facebook-fellene Lønnsforhandlinger i offentlig sektor Flerkulturell ledelse i det norske arbeidslivet Om

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 4/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Øivinds lederkandidatur Vi må alle mobilisere Sandkassenivå i Sektor Alarm Regjeringen svekker beredskapen Oppsigelser og

Detaljer

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no SYNLIGHET NÆRHET STOLTHET FOLKETS RØST Magasin for LO i Gjøvik, Nordre- og Søndre Land, Vestre- og Østre Toten og Etnedal (GLTE) OKTOBER 2008 Like mye deltid i offentlig sektor Spesialist i arbeidsmedisin

Detaljer

Brukerperspektiv på brukerstyrt personlig assistanse i Fredrikstad

Brukerperspektiv på brukerstyrt personlig assistanse i Fredrikstad Brukerperspektiv på brukerstyrt personlig assistanse i Fredrikstad Gunnar Salthe Klaus Michael Thomsen Høgskolen i Østfold Arbeidsrapport 2007:5 Online-versjon (pdf) Utgivelsessted: Halden Det må ikke

Detaljer

STREIKEN I DESIGN FORUM

STREIKEN I DESIGN FORUM STREIKEN I DESIGN FORUM FOTO: ALEXANDER KVEDALEN Denne rapporten er skrevet på vegne av arbeidsgruppa som ble oppnevnt da streiken i Design Forum (DF) var over i slutten av februar 2014. Oppnevnelsen av

Detaljer

At de ikke skjemmes! Per Ravn Omdal: Fotball som livsstil. Tema Pensjon: ingen aldersgrense. mar. www.lederne.no.

At de ikke skjemmes! Per Ravn Omdal: Fotball som livsstil. Tema Pensjon: ingen aldersgrense. mar. www.lederne.no. Lederne Arild Braathen: Tok opp kampen og vant At de ikke skjemmes! Per Ravn Omdal: Fotball som livsstil ingen aldersgrense Tema Pensjon: www.lederne.no 01 06 Lederne mars 2006 mar Rekruttering KELLY_ANN

Detaljer

DEN TIDLØSE TALEN. NettNå 02 / 2011

DEN TIDLØSE TALEN. NettNå 02 / 2011 NettNå ET NETTVERKS- MAGASIN FRA NORDNORSK LEDERUTVIKLING 02 / 2011 DEN TIDLØSE TALEN Sommeren 2011 ga oss folketalen tilbake som medium og verktøy for ledelse. Da vi som nasjon ble rammet av en brutal

Detaljer

Protester mot privatisering

Protester mot privatisering http://oss.fagforbundet.no oss informasjonsblad for tillitsvalgte tillitsvalgte juni, nr. 6/2012 Årgang 10 B-Postabonnement Postboks 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo. Tlf.: 23 06 40 00 Ettersendes ikke ved

Detaljer

Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene

Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene Demokratisk økonomi. Av Dr.Ing. Jan Bording 2014 1 Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene? Det er mulig å fjerne all arbeidsløshet og samtidig løse

Detaljer

Norges nye finansminister

Norges nye finansminister FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 8 2013 Norges nye finansminister Vant jobben tilbake Tema outsourcing Landsmøtet 2013 NY KOMPETANSE FRA BI BANK OG FORSIKRING Ta videreutdanning ved siden

Detaljer

f a g b l a d f o r n e g o t i a e t y s-forbund n r 1 2015 TYDELIG beskjed til regjeringen og Stortinget side 6, 7 og 8

f a g b l a d f o r n e g o t i a e t y s-forbund n r 1 2015 TYDELIG beskjed til regjeringen og Stortinget side 6, 7 og 8 f a g b l a d f o r n e g o t i a e t y s-forbund n r 1 2015 TYDELIG beskjed til regjeringen og Stortinget side 6, 7 og 8 UNI verdenskongress Cape Town Side 10 Småsyke nordmenn går på jobben Side 20 Negotia

Detaljer

SAFE MAGASINET 02. Risikoen må reduseres. Vi skal ikke trenes til å leve med risikoen.

SAFE MAGASINET 02. Risikoen må reduseres. Vi skal ikke trenes til å leve med risikoen. SAFE MAGASINET 02 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 2 Juli 2006 Risikoen må

Detaljer

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge.

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. stafonytt organ for stafo nr. 1-2013 Jorunn Berland, ny leder i YS Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. Lønnsdannelsen gjør oss produktive,

Detaljer

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud TS-nytt 93 Internproduksjon Nov 2009 Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud - intervju med Tommy Stangeland TS-nytt 93 Nov 2009 3 minutt med sjefen

Detaljer

side 12 side 02 side 16 Vulkanske opplevelser Storstilt HMS-opplæring Hun skal få folket på beina igjen

side 12 side 02 side 16 Vulkanske opplevelser Storstilt HMS-opplæring Hun skal få folket på beina igjen Rigmor Aasrud side 12 Hun skal få folket på beina igjen Vulkanske opplevelser Storstilt HMS-opplæring side 02 side 16 No.3 2009 02 B-magasinet NR. 3 ÅRG. 1 03 Vulkanske opplevelser på Beerenberg Beerenberg

Detaljer

Samleskinnen. Lærlingene med Egil Willy Kristensen og ungdomsrepresentant Kenneth Skog. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Lærlingene med Egil Willy Kristensen og ungdomsrepresentant Kenneth Skog. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 3/2009 Årgang 14 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Lærlingene med Egil Willy Kristensen og ungdomsrepresentant Kenneth Skog. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Detaljer

JOTUN leverer maling til Eiffeltårnet. www.flt.no. Nr 2/2009 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk

JOTUN leverer maling til Eiffeltårnet. www.flt.no. Nr 2/2009 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk JOTUN leverer maling til Eiffeltårnet www.flt.no Nr 2/2009 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk 1 Innhold LEDER Besøksadresse: Hammersborggt 9 0181 Oslo Leder side 3 Kjør debatt Postadresse:

Detaljer