Registreringsdokument

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Registreringsdokument"

Transkript

1 SpareBank 1 Næringskreditt AS, SpareBank 1 Næringskreditt AS Stavanger, Utarbeidet etter Kommisjonsforordningen (EF) nr. 809/2004 Vedlegg IX

2 SpareBank 1 Næringskreditt AS, INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Risikofaktorer Ansvarlige Definisjoner Revisorer Opplysninger om utsteder Ledelse og styre Aksjekapital og aksjeeiere Finansiell informasjon Dokumentasjonsmateriale Kryssreferanseliste Vedlegg av 16

3 SpareBank 1 Næringskreditt AS, Risikofaktorer Generelt Selskapet er som utsteder av obligasjoner med fortrinnsrett underlagt strenge regler for eksponering mot markedsrisiko, kredittrisiko og likviditetsrisiko. Dette, sammen med Selskapets målsetning om en tilfredsstillende rating, tilsier at Selskapet vil ha en lav risiko knyttet til sin virksomhet og stille strenge krav til risikostyring. Selskapet legger derfor stor vekt på å identifisere, måle, styre og følge opp sentrale risikoer på en slik måte at Selskapet når sine strategiske målsetninger. Det er etablert kredittkomite for kvalifisering av lån, med ekspertise fra eierbankene. Dette sikrer at lånene har den forutsatte kvalitet som følger av kredittstrategien. Kredittrisiko Kredittrisiko defineres som risikoen for tap som kan oppstå som følge av at kunder og andre medkontrahenter ikke har evne eller vilje til å oppfylle sine forpliktelser overfor Selskapet. Sterke verdifall i eiendomsmarkedet kombinert med manglende betjeningsevne til kundene vil her være de utløsende årsaker som kan forårsake tap. Selskapet kjøper lån som er sikret med pant i næringseiendom innenfor 60 % av eiendommens verdi, innvilget til kunder med god betjeningsevne. Selskapet har etablert en kredittstrategi som har som målsetting å gi en lav risikoprofil på Selskapets utlånsportefølje. Selskapets risikoklassifiseringssystemer benyttes til å styre Selskapets utlånsportefølje i tråd med kredittstrategien. Basert på dette anses kredittrisikoen som mindre enn for ordinær bankvirksomhet. Markedsrisiko Markedsrisiko er definert som risiko for tap ved endringer i observerbare markedsvariabler som for eksempel renter, valutakurser og priser på finansielle instrumenter. Selskapet er underlagt strenge rammer for eksponering mot markedsrisiko i lovgivningen. Styret i SpareBank 1 Næringskreditt har vedtatt moderate rammer for markedsrisiko. Markedsrisiko oppstår i Selskapet i all hovedsak som en effekt av at det blir inngått låneavtaler eller investeringer i rentepapirer med faste renter og/eller i annen valuta enn norske kroner. Rammene som er gitt av styret innebærer at alle slike låneopptak eller investeringer blir sikret gjennom derivatavtaler eller naturlig sikring slik at risikoen blir begrenset. Styrets rammer innebærer også at derivatavtaler kun skal benyttes i sikringsøyemed. Markedsrisikoen vurderes etter dette som lav og med god sikring på de mulige eksponeringer som normalt ellers ville kunne gitt stor risikoeksponering. Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko er definert som risiko for at Selskapet ikke klarer å oppfylle sine forpliktelser ved forfall eller finansiere økninger i eiendelene til normale vilkår. Den i alt vesentlige risikoutløsende årsak vil være manglende tilgjengelighet på likvide midler i markedet. De siste årene har dette visst seg å være et aktuelt problem, som Selskapet har forsøkt å begrense risikoen på. Styringen av likviditetsrisikoen i Selskapet er basert på en overordnet likviditetsstrategi vedtatt av styret. Selskapets målformulering er at SpareBank 1 Næringskreditt AS skal selv i en stresset situasjon i markedet overleve i minimum tolv måneder uten tilgang på ekstern finansiering. Det vil si at Selskapet ikke skal ha forfall de neste tolv måneder som ikke er dekket av likvide reservemidler. Første forfall av obligasjonslån finner sted i I tillegg skal Selskapet kunne møte renteforpliktelser, hensyntatt derivatavtaler, som forfaller de neste tre måneder ved stans i rentekontantstrømmer fra utlånsmassen. Likviditetsrisikoen vurderes derfor som lav. Operasjonell risiko Operasjonell risiko inkluderer risiko for økonomisk tap ved feil eller misligheter i gjennomføringen av transaksjoner, svikt i den interne kontrollen eller ved avbrudd i IT-systemene. Risiko for tap av renommé, juridisk risiko, risiko ved manglende kompetanse, etikk og holdninger hos personalet er også elementer i operasjonell risiko. Risikoen vurderes som lik eller lavere sammenlignet med normal bankvirksomhet. 3 av 16

4 SpareBank 1 Næringskreditt AS, Ansvarlige SpareBank 1 Næringskreditt AS bekrefter at opplysningene i registreringsdokumentet så langt de kjenner til er i samsvar med de faktiske forhold, at det ikke forekommer utelatelser fra registreringsdokumentet som er av en slik art at det kan endre betydningsinnholdet, og at de ansvarlige har truffet alle rimelige tiltak for å sikre dette. Stavanger SpareBank 1 Næringskreditt AS Bjergsted Terasse Stavanger Norge 4 av 16

5 SpareBank 1 Næringskreditt AS, Definisjoner Med mindre annet fremgår av sammenhengen skal ord og uttrykk som benyttes i dette et ha følgende betydning: OMF - Obligasjoner med fortrinnsrett SpareBank 1-Alliansen - De banker som til enhver tid inngår i samarbeidet om SpareBank 1 som merkenavn, samarbeid om ulike områder, herunder eierskap i SpareBank 1 Gruppen, SpareBank 1 Næringskreditt, SpareBank 1 Boligkreditt, Bank 1 Oslo Akershus, BN Bank o.l., samt datterselskap av alle de involverte. SpareBank 1 Næringskreditt / Utsteder / Selskapet - SpareBank 1 Næringskreditt AS 5 av 16

6 SpareBank 1 Næringskreditt AS, Revisorer Selskapets revisor har for perioden det er gitt historisk finansiell informasjon i dette et vært Deloitte AS. Statsautorisert revisor Svein Sivertsen, Postboks 287 Forus, 4066 Stavanger, har vært ansvarlig for revisjonsberetningen for Deloitte AS er oppnevnt av Finanstilsynet som uavhengig gransker for Selskapet i henhold til finansieringsvirksomhetslovens Deloitte AS er medlem av Den norske Revisorforening. 6 av 16

7 SpareBank 1 Næringskreditt AS, Opplysninger om utsteder Selskapets registrerte navn er SpareBank 1 Næringskreditt AS, det kommersielle navnet er SpareBank 1 Næringskreditt. Selskapet er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer Forretningsadresse Bjergsted Terasse 1, 4007 Stavanger, Norge. Postadresse er Postboks 250, 4066 Stavanger, Norge. Telefon SpareBank 1 Næringskreditt AS ble stiftet 30. april Selskapet er underlagt norsk lov, herunder aksjeloven og lov om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) 1988/ 40. SpareBank 1 Næringskreditt AS er et kredittforetak med konsesjon gitt av Finanstilsynet. Selskapets formål er å avlaste eiernes finansieringsbehov ved å overta utlånsportefølje fra disse og finansiere denne gjennom hovedsakelig opptak av obligasjoner med fortrinnsrett. Obligasjoner med fortrinnsrett utstedt av SpareBank 1 Næringskreditt AS har siden 3. kvartal 2011 blitt ratet Aa3 av Moody s Investors Service. SpareBank 1 Næringskreditt AS er en del av Sparebank 1 Alliansen, men opererer som en egen juridisk enhet og inngår ikke som en del av en konsernstruktur i noe konsern. Selskapet deler administrasjon med SpareBank 1 Boligkreditt som har ni ansatte per , hvorav 2-3 årsverk er allokert SpareBank 1 Næringskreditt. Selskapet kjøper en vesentlig del av sine støttefunksjoner fra BN Bank og SpareBank 1 SR-Bank, bl. a. regnskap, HR tjenester, IT, og finansielle backoffice funksjoner. I tillegg vil Selskapet ha forvaltningsavtaler med aktuelle banker som håndterer de enkelte utlåneskundene. Forretningsmodellen til Selskapet bygger således på at andre selskaper i SpareBank 1-Alliansen leverer en rekke tjenester til Selskapet. I den grad disse leverandørene ikke kan eller vil levere tjenester har Selskapet anledning til å inngå leveranseavtaler med andre selskap, primært innenfor, men også utenfor SpareBank 1-alliansen, evt. omstille forretningsmodellen til og selv ivareta slike tjenester. Hele SpareBank 1-alliansen kan beskrives slik: Selskapet har et segment, som er Næringseiendomssegmentet. Segmentet består av utlån til Næringseiendom og samtlige utlån er kjøpt fra banker i SpareBank 1-Alliansen. Målsettingen for foretaket er å skaffe tilveie finansiering for eierbankene. Dette gjøres ved å overta deler av deres utlånsporteføljer med sikkerhet i fast næringseiendom opptil 60 % belåningsverdi. Næringseiendommene ligger til grunn for de utstedte obligasjonene med fortrinnsrett. 7 av 16

8 SpareBank 1 Næringskreditt AS, Selskapets egenkapital pr utgjorde TNOK, og består av følgende: NOK 1000 Aksjekapital Overkursfond Avsatt utbytte Fond for urealiserte gevinster Annen Egenkapital Sum Egenkapital Egenkapital per Årets endringer: Betalt utbytte Forhøyet aksjekapital Årets resultat Egenkapital Selskapets utlån til kunder: NOK Nedbetalingslån - amortisert kost Nedbetalingslån - virkelig verdi over resultatet Sum utlån før spesifiserte og uspesifiserte tapsavsetninger Spesifiserte tapsavsetninger 0 0 Gruppevise tapsavsetninger Sum netto utlån og fordringer på kunder Misligholdte utlån Mislighold * 0 0 Spesifiserte nedskrivninger 0 0 Netto misligholdte utlån 0 0 *Samlet engasjement fra en kunde regnes som misligholdt og tas med i oversikter over misligholdte engasjementer når forfalte avdrag dager eller mer. og/eller renter ikke er betalt 90 dager etter forfall eller rammekreditter er overtrukket i 90 SpareBank 1 Næringskreditt AS har ingen tap eller mislighold på utlån. Utlån fordelt på geografisk område: NOK 1000 Utlån 2012* Utlån 2012 i % Utlån 2011* Utlån 2011 i % Oslo ,99 % ,80 % Akershus ,74 % ,89 % Sør-Trøndelag ,25 % ,21 % Rogaland ,57 % ,93 % Østfold ,89 % ,53 % Møre og Romsdal ,73 % ,14 % Telemark ,08 % - 0,00 % Buskerud ,82 % ,11 % Hedmark ,69 % ,26 % Nord-Trøndelag ,70 % ,17 % Vestfold ,93 % ,21 % Oppland ,51 % ,26 % Hordaland ,47 % ,26 % Troms ,43 % - 0,00 % Nordland ,12 % ,10 % Finnmark ,07 % ,09 % Vest-Agder - 0,00 % ,05 % SUM ,00 % ,00 % *Utlån eroppgitteks.påløpte renter,førgruppevise tapsavsetninger 8 av 16

9 SpareBank 1 Næringskreditt AS, Opplysninger om Selskapets innlån: Nominelle beløp Nominelle beløp NOK Obligasjoner, sertifikater og andre kortsiktige låneopptak Obligasjoner med fortrinnsrett Bytteordning OMF Obligasjoner pantsatt ifbm OMF bytteordning Egne OMF Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Bokført verdi Bokført verdi NOK Obligasjoner, sertifikater og andre kortsiktige låneopptak Obligasjoner med fortrinnsrett Bytteordning OMF Obligasjoner pantsatt ifbm OMF bytteordning Egenbeholdning OMF Balanseførte kostnader ifbm låneutstedelser Påløpte ikke betalte renter Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapir fordelt på forfallstidspunkt (hovedstol) pr : Senior usikret finansiering: Nominelle beløp Nominelle beløp År ISIN nr Opptak Forfall Rentetype NO Flytende NO Flytende NO Flytende Sum Finansiering via bytteordningen: Nominelle beløp Nominelle beløp År ISIN nr Opptak Forfall Rentetype NK OMF 2 ** Flytende NK OMF 1 ** Flytende NK OMF 3 ** Flytende NO * Flytende NO * Flytende NO * Flytende NO * Flytende NO * Flytende NO * Flytende Sum Offentlig utstedte obligasjoner med fortrinnsrett: Nominelle beløp Nominelle beløp År ISIN nr Opptak Forfall Rentetype NO Flytende NO Flytende NO Flytende NO Fast Sum Totalt *Obligasjon med fortrinnsrett benyttet i statens bytteordning i Foretaket har utstedt obligasjonen mot Finansdepartementet i bytte mot norske statskasseveksler. Obligasjonens bokførte verdi føres på både aktiva- og passivasiden av foretakets balanse. I oversikten ovenfor fremkommer derfor obligasjonen både som en gjeldspost og som eiendel. Foretakets netto forpliktelse i obligasjonen er null. **Foretakets forpliktelse i bytteordningen (mottatte statskasseveksler). 9 av 16

10 SpareBank 1 Næringskreditt AS, Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapir fordelt på forfallstidspunkt (hovedstol) etter : År ISIN nr Opptak Forfall Rentetype Utstedt volum Totalt utestående 2015 NO Flytende NO Flytende NO Fast NO Fast av 16

11 SpareBank 1 Næringskreditt AS, Ledelse og styre SELSKAPETS STYRE Styrets leder - Kjell Fordal, Konserndirektør SpareBank 1 SMN Styres nestleder - Rolf Eigil Bygnes CFO, SpareBank 1 Nord-Norge Styremedlem Heidi Aas Larsen Partner, Tenden Advokatfirma ANS Styremedlem - Merete Eik Direktør, Rogaland Teater Styremedlem - Knut Oscar Fleten Administrerende banksjef SpareBank 1 Hallingdal Selv om styremedlemmene Fordal, Bygdnes og Fleten er ansatt i ledende stillinger hos Selskapets aksjonærer og hos banker Selskapet har forvaltningsavtaler med, foreligger det ingen interessekonflikter mellom de forpliktelser personene nevnt over har overfor Selskapet, og deres private interesser og/eller andre forpliktelser. SELSKAPETS LEDELSE Daglig leder - Arve Austestad REPRESENTANTSKAPET Representantskapet består av Arne Henning Falkenhaug, Nils Arne Norheim, Sveinung Hestnes, Kjersti Hønstad, Gudrun Michelsen og Hanne Nordgaard. Samtlige medlemmer har ledende stilling eller tillitsverv hos aksjonærene som også kan være banker Selskapet har forvaltningsavtale med. Representantskapet velger styrets leder og nestleder. Representantskapets oppgaver er beskrevet i Selskapets vedtekter. KONTROLLKOMITE Kontrollkomiteen består av Ola Neråsen, Birgitte Ninauve, Ivar Listerud og Kjersti Hønstad. Samtlige medlemmer, unntatt Ninauve, har ledende stilling eller tillitsverv hos aksjonærene som også kan være banker Selskapet har forvaltningsavtale med. Ninauve er Konsernregnskapsdirektør i SpareBank 1 Gruppen AS, om er eid av Selskapets aksjonærer. Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med Selskapets virksomhet, herunder styrets disposisjoner og bl.a påse at virksomheten drives i samsvar med gjeldende lover og vedtekter. Personene i Selskapet styre, ledelse, representantskap og kontrollkomite kan nås på adressen til Selskapet, Bjergsted Terrasse 1, 4007 Stavanger, Norge. Utover det forhold at de fleste tillitsvalgte er ansatt i ledende stillinger hos Selskapets aksjonærer og evt også hos banker Selskapet har forvaltningsavtaler med, eller serviceavtaler med, foreligger det ingen interessekonflikter mellom de forpliktelser personene nevnt over har overfor Selskapet, og deres private interesser og/eller andre forpliktelser. 11 av 16

12 SpareBank 1 Næringskreditt AS, Aksjekapital og aksjeeiere Selskapets aksjekapital er NOK fordelt på aksjer à NOK 100 fullt innbetalt. SpareBank 1 Næringskreditt AS er tilnærmet heleid (99,49%) av banker i SpareBank 1- alliansen. Aksjene kan bare eies av banker som har avtale med Selskapet om forvaltning av Selskapets utlånsmidler. SpareBank 1 Næringskreditt AS eier ingen egne aksjer. Selskapet har ingen eierinteresser i andre foretak. Aksjonæroversikt pr Antall aksjer Eierandel Stemmeandel SpareBank 1 SMN ,75 % 33,75 % SpareBank 1 SR-Bank ,77 % 27,77 % SpareBank 1 Nord-Norge ,85 % 15,85 % BN Bank ASA ,58 % 9,58 % SpareBank 1 Ringerike Hadeland ,69 % 2,69 % SpareBank 1 Buskerud Vestfold ,90 % 1,90 % SpareBank 1 Østfold Akershus ,64 % 1,64 % Sparebanken Telemark ,60 % 1,60 % SpareBank 1 Hallingdal ,01 % 1,01 % SpareBank 1 Nordvest ,83 % 0,83 % Modum Sparebank ,68 % 0,68 % SpareBank 1 Nøtterøy Tønsberg ,61 % 0,61 % SpareBank 1 Søre Sunnmøre ,60 % 0,60 % SpareBank 1 Gudbrandsdal ,51 % 0,51 % Sparebanken Vest ,51 % 0,51 % Lom og Skjåk Sparebank ,48 % 0,48 % Totalt % 100 % 12 av 16

13 SpareBank 1 Næringskreditt AS, Finansiell informasjon Regnskapet til SpareBank 1 Næringskreditt AS er utarbeidet i samsvar med IFRS standarder godkjent av EU, samt IFRIC fortolkninger. Den historiske finansielle informasjonen er inkorporert ved henvisning: https://www2.sparebank1.no/bank/sparebank-1-naeringskreditt-as/ia ?refid= Regnskapsrapporter kvartal kvartal 2011 SpareBank 1 Næringskreditt AS Resultatregnskap Side 6 Side 8 Side 8 Side 1 Side 1 Balanse Side 7 Side 9 Side 9 Side 1 Side 1 Kontantstrømanalyse Side 9 Side 10 Side 10 Side 4 Side 3 Noter Side Side Side Side 5-9 Side 4-10 Regnskapsprinsipper Side Side Side Side 5 Side 4 Revisjonsberetning Vedlegg 3 Side 25 Side 25 Den årlige historiske finansielle informasjonen er revidert, kvartalsrapportene er ikke revidert. Det foreligger ingen vesentlige endringer i utsteders finansielle stilling eller markedsstilling som er skjedd siden utløpet av siste regnskapsperiode som det er offentliggjort revidert finansiell informasjon for. Det har ikke er skjedd en vesentlig forverring i utsteders framtidsutsikter siden datoen for de sist offentliggjorte reviderte regnskapene. Det foreligger ingen forvaltningssaker, retterganger eller voldgiftssaker de siste 12 måneder (herunder alle saker som er anlagt eller varslet og som Selskapet har kjennskap til), som kan få eller som i den senere tid har hatt vesentlig innvirkning på Selskapet og/eller konsernets finansielle stilling eller lønnsomhet. 13 av 16

14 SpareBank 1 Næringskreditt AS, Dokumentasjonsmateriale Følgende dokumenter (eller kopier av dem) er tilgjengelige for eventuelt innsyn i løpet av registreringsdokumentets gyldighetstid: a) utsteders stiftelsesdokument og vedtekter; b) alle rapporter, brev og andre dokumenter, historisk finansiell informasjon, vurderinger og ekspertuttalelser som er utarbeidet på anmodning fra utsteder, som helt eller delvis inngår i registreringsdokumentet, eller som det vises til i registreringsdokumentet; c) historisk finansiell informasjon om utsteder eller, dersom det dreier seg om et konsern, historisk finansiell informasjon om både utsteder og utsteders datterselskaper for hvert av de to regnskapsårene forut for offentliggjøringen av registreringsdokumentet. Disse kan ses hos Selskapet, Bjergsted Terrasse 1, 4007 Stavanger, Norge. 14 av 16

15 SpareBank 1 Næringskreditt AS, Kryssreferanseliste I kapittel 8 av et er finansiell informasjon inkorporert ved henvisning som følger: Regnskapsrapporter kvartal kvartal 2011 SpareBank 1 Næringskreditt AS Resultatregnskap Side 6 Side 8 Side 8 Side 1 Side 1 Balanse Side 7 Side 9 Side 9 Side 1 Side 1 Kontantstrømanalyse Side 9 Side 10 Side 10 Side 4 Side 3 Noter Side Side Side Side 5-9 Side 4-10 Regnskapsprinsipper Side Side Side Side 5 Side 4 Revisjonsberetning Vedlegg 3 Side 25 Side 25 Informasjon om 2012 er inkorporert ved henvisning fra SpareBank 1 Næringskreditt AS Regnskap 2012 Informasjon om 2011 er inkorporert ved henvisning fra SpareBank 1 Næringskreditt AS Årsrapport 2011 Informasjon om 2010 er inkorporert ved henvisning fra SpareBank 1 Næringskreditt AS Årsrapport 2010 Informasjon om 3. kvartal 2012 er inkorporert ved henvisning fra SpareBank 1 Næringskreditt AS kvartalsrapport - 3. kvartal 2013 Informasjon om 3. kvartal 2011 er inkorporert ved henvisning fra SpareBank 1 Næringskreditt AS kvartalsrapport - 3. kvartal 2011 Regnskapsrapportene finnes her: https://www2.sparebank1.no/portal/1001/3_privat?_nfpb=true&_nfls=false&_pagelabel=page_pri vat_innhold&aid= av 16

16 SpareBank 1 Næringskreditt AS, Vedlegg Vedlegg 1: Vedtekter Vedlegg 2: Quarterly Investor Report - 4th Quarter 2012 Vedlegg 3: Revisors beretning av 16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 SpareBank 1 Næringskreditt AS Covered Bond Programme - Quarterly Investor Report: 4th Quarter 2012 Date of Report: 31/12/12 Portfolio Characteristics Total Outstanding Current Balance of Mortgages in the Portfolio Number of Mortgages in Pool 392 Average Loan Balance Weighted Average Current LTV (%) 46,61 % Weighted Average Current Seasoning (in Months) 39,13 Weighted Average Interest Rate (%) 4,07 % Weighted Avereage remaining term of Mortgages 241,58 Weighted Avereage remaining term of Covered Bonds 33,41 Cover Pool (as per the financial statements) Covered Bonds Outstanding (as per the financial statements) Percentage Substitute Assets (as per the financial statements) 10,49 % Overcollateralisation (as per the financial statements) 127,04 % Current Arrears Breakdown Number % of Total Number Amount % of Total Amount Current 0 < month arrears <= 1 0 0,00 % NOK 0 0,00 % 1 < months arrears <= 2 0 0,00 % NOK 0 0,00 % 2 < months arrears <= 3 0 0,00 % NOK 0 0,00 % > 3 months arrears 0 0,00 % NOK 0 0,00 % Total 0 0,00 % NOK 0 0,00 %

28 Current LTV Number % of Total Number Amount % of Total Amount 0 <= x <= 30% ,62 % NOK ,34 % 30 < x <= 40% 45 11,48 % NOK ,39 % 40 < x <= 50% 52 13,27 % NOK ,90 % 50 < x <= 60% ,81 % NOK ,62 % 60 < x <= 70% 15 3,83 % NOK ,75 % x>70 0 0,00 % NOK 0 0,00 % Total % NOK % Regional Distribution Number % of Total Number Amount % of Total Amount Oslo ,35 % NOK ,99 % Akershus 57 14,54 % NOK ,74 % Sør-Trøndelag 54 13,78 % NOK ,25 % Rogaland 46 11,73 % NOK ,57 % Østfold 9 2,30 % NOK ,89 % Møre og Romsdal 8 2,04 % NOK ,73 % Telemark 3 0,77 % NOK ,08 % Buskerud 11 2,81 % NOK ,82 % Hedmark 7 1,79 % NOK ,69 % Nord-Trøndelag 9 2,30 % NOK ,70 % Vestfold 8 2,04 % NOK ,93 % Oppland 4 1,02 % NOK ,51 % Hordaland 5 1,28 % NOK ,47 % Troms 2 0,51 % NOK ,43 % Nordland 2 0,51 % NOK ,12 % Finnmark 1 0,26 % NOK ,07 % 0 0 0,00 % NOK 0 0,00 % Total ,00 % NOK %

29 Property Type (Commercial Real Estate) Number % of Total Number Amount % of Total Amount Office ,51 % NOK ,71 % Retail 53 13,52 % NOK ,97 % Industrial (logistical facilities, warehouses) 64 16,33 % NOK ,72 % Multifamily unit ,69 % NOK ,50 % Hotel 22 5,61 % NOK ,72 % Mixed usage 11 2,81 % NOK ,34 % Other 6 1,53 % NOK ,04 % Total % NOK % Repayment Type Number % of Total Number Amount % of Total Amount BULLET 9 2,30 % NOK ,70 % Fully amortising principal - STRAIGHT LINE basis 73 18,62 % NOK ,93 % Fully amortising principal - ANNUITY basis ,47 % NOK ,80 % Partial BULLET with partial amortisation - STRAIGHT LINE basis 10 2,55 % NOK ,54 % Partial BULLET with partial amortisation - ANNUITY basis ,06 % NOK ,02 % Total % NOK % Seasoning in Years Number % of Total Number Amount % of Total Amount 0 <= x <= ,54 % NOK ,75 % 2 <= x <= ,51 % NOK ,38 % 5 <= x <= ,39 % NOK ,29 % 10 <= x <= ,22 % NOK ,85 % 15 <= x <= ,57 % NOK ,71 % x>20 3 0,77 % NOK ,01 % Total % NOK %

30 Remaining Term in Years Number % of Total Number Amount % of Total Amount 0 <= x <= ,55 % NOK ,23 % 2 <= x <= ,87 % NOK ,13 % 5 <= x <= ,73 % NOK ,87 % 10 <= x <= ,39 % NOK ,28 % 15 <= x <= ,68 % NOK ,16 % 20 <= x <= ,19 % NOK ,18 % x> ,58 % NOK ,15 % Total % NOK % Mortgage Size NOK Number % of Total Number Amount % of Total Amount 0 <= x <= ,02 % NOK ,12 % < x <= ,77 % NOK ,11 % < x <= ,14 % NOK ,73 % < x <= ,40 % NOK ,20 % < x <= ,63 % NOK ,35 % x> ,04 % NOK ,49 % Total % NOK % Interest Payment Type Number % of Total Number Amount % of Total Amount Fixed Variable ,00 % NOK ,00 % Tracker Capped [Other] Total % NOK %

31 10 Largest Borrowers Number Property Type Amount % of Total Amount 1 1 Industrial (logistical facilities, warehouses) NOK ,98 % 2 1 Office NOK ,98 % 3 1 Office NOK ,98 % 4 1 Office NOK ,65 % 5 1 Office NOK ,52 % 6 1 Office NOK ,47 % 7 1 Office NOK ,47 % 8 1 Office NOK ,42 % 9 1 Retail (unspecified) NOK ,06 % 10 1 Industrial (logistical facilities, warehouses) NOK ,90 % Total 10 NOK ,43 %

32

33

Registreringsdokument

Registreringsdokument Sparebanken Øst Boligkreditt AS Drammen, 16.01 2013 Utarbeidet etter Kommisjonsforordningen (EF) nr. 809/2004 Vedlegg IX INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Risikofaktorer... 3 2. Ansvarlige... 4 3. Definisjoner...

Detaljer

BOLIGKREDITT. Resultatregnskap 2. kvartal 2014. Feeling Norway

BOLIGKREDITT. Resultatregnskap 2. kvartal 2014. Feeling Norway BOLIGKREDITT Resultatregnskap 2. kvartal 2014 1 Feeling Norway Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport for første halvår 2014...2 Erklæring fra styrets medlemmer og administrerende direktør...7 Resultatregnskap

Detaljer

Registreringsdokument

Registreringsdokument Sandnes Sparebank Sandnes, 20.02 2014 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 809/2004 vedlegg XI Viktig informasjon et har utelukkende blitt utarbeidet i forbindelse med søknad om

Detaljer

Registreringsdokument

Registreringsdokument Oslo, 12.06 2012 Utarbeidet etter Kommisjonsforordningen (EF) nr. 809/2004 Vedlegg IX Viktig informasjon et har utelukkende blitt utarbeidet i forbindelse med søknad om opptak av Låntakers obligasjonslån

Detaljer

Næringskreditt Årsrapport 2014

Næringskreditt Årsrapport 2014 Næringskreditt Årsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Styrets beretning for årsregnskapet 2014 Nøkkeltall... 4 Sentrale hendelser i fjerde kvartal og i 2014... 4 Virksomhetens art og utvikling... 4 Årets

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2013

Årsregnskap og årsberetning 2013 Årsregnskap og årsberetning 2013 Årsberetning 2013 Totens Sparebank Boligkreditt AS Virksomhetens art og hvor den drives. Totens Sparebank Boligkreditt AS ble etablert i 2010. Totens Sparebank Boligkreditt

Detaljer

Prospekt. Registreringsdokument. for. FRN Sandnes Sparebank fondsobligasjon med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utstederen

Prospekt. Registreringsdokument. for. FRN Sandnes Sparebank fondsobligasjon med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utstederen Prospekt Registreringsdokument for FRN Sandnes Sparebank fondsobligasjon med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utstederen Sandnes, 12. januar 2012 SANDNES SPAREBANK FONDSOBLIGASJON ISIN NO 001

Detaljer

Pilar 3 Risiko og Kapital. Terra BoligKreditt AS 1. kvartal 2012

Pilar 3 Risiko og Kapital. Terra BoligKreditt AS 1. kvartal 2012 Pilar 3 Risiko og Kapital Terra BoligKreditt AS 1. kvartal 2012 Innholdsfortegnelse 1 Eierstruktur og Corporate Governance... 3 2 Selskapsstruktur og virksomhet... 3 3 Basel II - Kapitaldekningsregler...

Detaljer

VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2013

VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2013 VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2013 Sparebanken Vest Haugesund Sparebank Spareskillingsbanken Skudenes & Aakra Sparebank Flekkefjord Sparebank Søgne og Greipstad Sparebank Lillesands Sparebank Luster

Detaljer

INFORMASJONSDOKUMENT

INFORMASJONSDOKUMENT INFORMASJONSDOKUMENT Domstein ASA ("Domstein" eller "Selskapet") Org.nr. 960 756 932 Dette informasjonsdokumentet ("Informasjonsdokumentet") er utarbeidet i forbindelse med Domsteins erverv av virksomheten

Detaljer

Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /53. Ved din side.

Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /53. Ved din side. Årsrapport 2012 Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /53 Ved din side. Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall

Detaljer

S T Y R E T S B E R E T N I N G

S T Y R E T S B E R E T N I N G 1 S T Y R E T S B E R E T N I N G Helgeland Boligkreditt AS, regnskap per 31.12.2011 Virksomhet Helgeland Boligkreditt AS ble etablert i november 2008 og er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank.

Detaljer

Kort om Kredittforeningen for Sparebanker (KfS)

Kort om Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) ÅRSRAPPORT 2014 Innhold Kort om Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) 3 Finansielle hovedtall 7 Årsberetning 8 Regnskaps- og notehenvisning 14 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter til regnskapet 19 Vedtekter

Detaljer

LANDKREDITT BOLIGKREDITT AS. Årsrapport 2011

LANDKREDITT BOLIGKREDITT AS. Årsrapport 2011 LANDKREDITT BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2011 Styrets beretning og regnskap 2011 inklusive kontantstrømoppstilling og noter Godkjent i styremøte 14. februar 2012 Årsberetning for 2011 Generelt Landkreditt

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G 1 Helgeland Boligkreditt AS, Årsberetning 2013 Generell informasjon Virksomhet Helgeland Boligkreditt AS ble etablert i november 2008 og er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank. Selskapet er

Detaljer

Boligkreditt Årsrapport 2014

Boligkreditt Årsrapport 2014 Boligkreditt Årsrapport 2014 Innhold Styrets beretning for årsrapporten 2014... 4 Sikkerhetsmasse og utestående OmF volum... 4 Oversikt nøkkeltall... 4 Sentrale hendelser i fjerde kvartal og 2014... 4

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Årsrapport 2012

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Årsrapport 2012 FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Årsrapport 2012 Årsberetning 2012 Virksomhet Fana Sparebank Boligkreditt AS har konsesjon til å drive kredittforetaksvirksomhet som utsteder obligasjoner med fortrinnsrett (OMF).

Detaljer

PROSPEKT SPAREBANKEN VEST FONDSOBLIGASJONER PÅ TIL SAMMEN NOK 400 MILLIONER

PROSPEKT SPAREBANKEN VEST FONDSOBLIGASJONER PÅ TIL SAMMEN NOK 400 MILLIONER PROSPEKT SPAREBANKEN VEST FONDSOBLIGASJONER PÅ TIL SAMMEN NOK 400 MILLIONER Utstedelse av Sparebanken Vest Fondsobligasjoner med fast rente, ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utsteder RETTET EMISJON

Detaljer

Rapport for fjerde kvartal 2012 Urevidert. Terra BoligKreditt AS

Rapport for fjerde kvartal 2012 Urevidert. Terra BoligKreditt AS Rapport for fjerde kvartal 2012 Urevidert Terra BoligKreditt AS Hovedtall Rapport for fjerde kvartal I fjerde kvartal hadde selskapet et resultat før skatt på 27,2 millioner kroner. For samme periode i

Detaljer

å r s r a p p o r t BN Boligkreditt AS

å r s r a p p o r t BN Boligkreditt AS å r s r a p p o r t 2008 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning... 4 Resultatregnskap...12 Balanse...12 Endring i egenkapital...13 Kontantstrømoppstilling...13 Noter 1 Regnskapsprinsipper... 14 2 Renteinntekter

Detaljer

Ved din side. Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /57

Ved din side. Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /57 Årsrapport 2013 Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /57 Ved din side. Foto forside: Nordlys over hav. Utakleiv, Vestvågøy i Lofoten. Innhold Eika Alliansen

Detaljer

Pilar III - Risiko og kapital 2013. Eika Boligkreditt AS

Pilar III - Risiko og kapital 2013. Eika Boligkreditt AS Pilar III - Risiko og kapital 2013 Eika Boligkreditt AS 1 INNLEDNING Formålet med dette dokumentet er å gi markedet informasjon om risikostyring og kapital i Eika Boligkreditt AS. Dokumentet skal oppfylle

Detaljer

Styrets beretning VIRKSOMHET SOLIDITET EIERSTYRING RISIKOFORHOLD RESULTAT- OG BALANSEUTVIKLING

Styrets beretning VIRKSOMHET SOLIDITET EIERSTYRING RISIKOFORHOLD RESULTAT- OG BALANSEUTVIKLING 2014 ÅRSRAPPORT 1 Innhold 3 Styrets beretning 5 Resultatregnskap 6 Utvidet resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømoppstilling 9 Egenkapitaloppstilling 10 Noter 29 Erklæring fra styret og daglig leder

Detaljer

ÅRSRAPPORT KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER 1

ÅRSRAPPORT KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER 1 Årsrapport 2010 ÅRSRAPPORT KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER 1 Innhold Side Beskrivelse av Kredittforeningen for Sparebanker... 2 Virksomhetsbeskrivelse... 2 Juridisk struktur, organer og ledelse.....

Detaljer

Kvartalsrapport. Storebrand Boligkreditt AS

Kvartalsrapport. Storebrand Boligkreditt AS Kvartalsrapport Storebrand Boligkreditt AS 1. kvartal 2014 1 Storebrand Boligkreditt AS - Kvartalsberetning for 1. kvartal 2014 (Resultattall (Tall i parentes i parentes gjelder tilsvarende gjelder tilsvarende

Detaljer

Innhold ÅRSRAPPORT FOR SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS 2011 2

Innhold ÅRSRAPPORT FOR SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS 2011 2 3. dr i f t s år År s r appor t2011 Innhold Nøkkeltall... 3 Styrets årsberetning... 4 Resultatregnskap... 8 Totalresultat... 8 Balanse... 9 Kontantstrømoppstilling... 10 Endring egenkapital... 10 Noter

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G 1 Helgeland Boligkreditt AS, Årsberetning 2014 Å R S B E R E T N I N G Generell informasjon Virksomhet Helgeland Boligkreditt AS ble etablert i november 2008 og er et heleid datterselskap av Helgeland

Detaljer

Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /56. Ved din side. Foto forside: Scanpix

Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /56. Ved din side. Foto forside: Scanpix Årsrapport 2014 Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /56 Ved din side. Foto forside: Scanpix Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning

Detaljer

KLP Kommunekreditt årsrapport 2011 AS

KLP Kommunekreditt årsrapport 2011 AS KLP Kommunekreditt årsrapport 2011 AS KLP Kommunekreditt årsrapport 2011 AS Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 8 Balanse 9 Egenkapitaloppstilling 10 Kontantstrømoppstilling 11 Noter til regnskapet

Detaljer

Prospekt SPAREBANKEN ØST

Prospekt SPAREBANKEN ØST Prospekt SPAREBANKEN ØST Offentlig fortrinnsrettsemisjon av 16 851 864 grunnfondsbevis med fortrinnsrett for eierne av grunnfondsbeviskapitalen ved utløpet av 16. mars 2009, til tegningskurs NOK 12 per

Detaljer