Registreringsdokument

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Registreringsdokument"

Transkript

1 SpareBank 1 Næringskreditt AS, SpareBank 1 Næringskreditt AS Stavanger, Utarbeidet etter Kommisjonsforordningen (EF) nr. 809/2004 Vedlegg IX

2 SpareBank 1 Næringskreditt AS, INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Risikofaktorer Ansvarlige Definisjoner Revisorer Opplysninger om utsteder Ledelse og styre Aksjekapital og aksjeeiere Finansiell informasjon Dokumentasjonsmateriale Kryssreferanseliste Vedlegg av 16

3 SpareBank 1 Næringskreditt AS, Risikofaktorer Generelt Selskapet er som utsteder av obligasjoner med fortrinnsrett underlagt strenge regler for eksponering mot markedsrisiko, kredittrisiko og likviditetsrisiko. Dette, sammen med Selskapets målsetning om en tilfredsstillende rating, tilsier at Selskapet vil ha en lav risiko knyttet til sin virksomhet og stille strenge krav til risikostyring. Selskapet legger derfor stor vekt på å identifisere, måle, styre og følge opp sentrale risikoer på en slik måte at Selskapet når sine strategiske målsetninger. Det er etablert kredittkomite for kvalifisering av lån, med ekspertise fra eierbankene. Dette sikrer at lånene har den forutsatte kvalitet som følger av kredittstrategien. Kredittrisiko Kredittrisiko defineres som risikoen for tap som kan oppstå som følge av at kunder og andre medkontrahenter ikke har evne eller vilje til å oppfylle sine forpliktelser overfor Selskapet. Sterke verdifall i eiendomsmarkedet kombinert med manglende betjeningsevne til kundene vil her være de utløsende årsaker som kan forårsake tap. Selskapet kjøper lån som er sikret med pant i næringseiendom innenfor 60 % av eiendommens verdi, innvilget til kunder med god betjeningsevne. Selskapet har etablert en kredittstrategi som har som målsetting å gi en lav risikoprofil på Selskapets utlånsportefølje. Selskapets risikoklassifiseringssystemer benyttes til å styre Selskapets utlånsportefølje i tråd med kredittstrategien. Basert på dette anses kredittrisikoen som mindre enn for ordinær bankvirksomhet. Markedsrisiko Markedsrisiko er definert som risiko for tap ved endringer i observerbare markedsvariabler som for eksempel renter, valutakurser og priser på finansielle instrumenter. Selskapet er underlagt strenge rammer for eksponering mot markedsrisiko i lovgivningen. Styret i SpareBank 1 Næringskreditt har vedtatt moderate rammer for markedsrisiko. Markedsrisiko oppstår i Selskapet i all hovedsak som en effekt av at det blir inngått låneavtaler eller investeringer i rentepapirer med faste renter og/eller i annen valuta enn norske kroner. Rammene som er gitt av styret innebærer at alle slike låneopptak eller investeringer blir sikret gjennom derivatavtaler eller naturlig sikring slik at risikoen blir begrenset. Styrets rammer innebærer også at derivatavtaler kun skal benyttes i sikringsøyemed. Markedsrisikoen vurderes etter dette som lav og med god sikring på de mulige eksponeringer som normalt ellers ville kunne gitt stor risikoeksponering. Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko er definert som risiko for at Selskapet ikke klarer å oppfylle sine forpliktelser ved forfall eller finansiere økninger i eiendelene til normale vilkår. Den i alt vesentlige risikoutløsende årsak vil være manglende tilgjengelighet på likvide midler i markedet. De siste årene har dette visst seg å være et aktuelt problem, som Selskapet har forsøkt å begrense risikoen på. Styringen av likviditetsrisikoen i Selskapet er basert på en overordnet likviditetsstrategi vedtatt av styret. Selskapets målformulering er at SpareBank 1 Næringskreditt AS skal selv i en stresset situasjon i markedet overleve i minimum tolv måneder uten tilgang på ekstern finansiering. Det vil si at Selskapet ikke skal ha forfall de neste tolv måneder som ikke er dekket av likvide reservemidler. Første forfall av obligasjonslån finner sted i I tillegg skal Selskapet kunne møte renteforpliktelser, hensyntatt derivatavtaler, som forfaller de neste tre måneder ved stans i rentekontantstrømmer fra utlånsmassen. Likviditetsrisikoen vurderes derfor som lav. Operasjonell risiko Operasjonell risiko inkluderer risiko for økonomisk tap ved feil eller misligheter i gjennomføringen av transaksjoner, svikt i den interne kontrollen eller ved avbrudd i IT-systemene. Risiko for tap av renommé, juridisk risiko, risiko ved manglende kompetanse, etikk og holdninger hos personalet er også elementer i operasjonell risiko. Risikoen vurderes som lik eller lavere sammenlignet med normal bankvirksomhet. 3 av 16

4 SpareBank 1 Næringskreditt AS, Ansvarlige SpareBank 1 Næringskreditt AS bekrefter at opplysningene i registreringsdokumentet så langt de kjenner til er i samsvar med de faktiske forhold, at det ikke forekommer utelatelser fra registreringsdokumentet som er av en slik art at det kan endre betydningsinnholdet, og at de ansvarlige har truffet alle rimelige tiltak for å sikre dette. Stavanger SpareBank 1 Næringskreditt AS Bjergsted Terasse Stavanger Norge 4 av 16

5 SpareBank 1 Næringskreditt AS, Definisjoner Med mindre annet fremgår av sammenhengen skal ord og uttrykk som benyttes i dette et ha følgende betydning: OMF - Obligasjoner med fortrinnsrett SpareBank 1-Alliansen - De banker som til enhver tid inngår i samarbeidet om SpareBank 1 som merkenavn, samarbeid om ulike områder, herunder eierskap i SpareBank 1 Gruppen, SpareBank 1 Næringskreditt, SpareBank 1 Boligkreditt, Bank 1 Oslo Akershus, BN Bank o.l., samt datterselskap av alle de involverte. SpareBank 1 Næringskreditt / Utsteder / Selskapet - SpareBank 1 Næringskreditt AS 5 av 16

6 SpareBank 1 Næringskreditt AS, Revisorer Selskapets revisor har for perioden det er gitt historisk finansiell informasjon i dette et vært Deloitte AS. Statsautorisert revisor Svein Sivertsen, Postboks 287 Forus, 4066 Stavanger, har vært ansvarlig for revisjonsberetningen for Deloitte AS er oppnevnt av Finanstilsynet som uavhengig gransker for Selskapet i henhold til finansieringsvirksomhetslovens Deloitte AS er medlem av Den norske Revisorforening. 6 av 16

7 SpareBank 1 Næringskreditt AS, Opplysninger om utsteder Selskapets registrerte navn er SpareBank 1 Næringskreditt AS, det kommersielle navnet er SpareBank 1 Næringskreditt. Selskapet er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer Forretningsadresse Bjergsted Terasse 1, 4007 Stavanger, Norge. Postadresse er Postboks 250, 4066 Stavanger, Norge. Telefon SpareBank 1 Næringskreditt AS ble stiftet 30. april Selskapet er underlagt norsk lov, herunder aksjeloven og lov om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) 1988/ 40. SpareBank 1 Næringskreditt AS er et kredittforetak med konsesjon gitt av Finanstilsynet. Selskapets formål er å avlaste eiernes finansieringsbehov ved å overta utlånsportefølje fra disse og finansiere denne gjennom hovedsakelig opptak av obligasjoner med fortrinnsrett. Obligasjoner med fortrinnsrett utstedt av SpareBank 1 Næringskreditt AS har siden 3. kvartal 2011 blitt ratet Aa3 av Moody s Investors Service. SpareBank 1 Næringskreditt AS er en del av Sparebank 1 Alliansen, men opererer som en egen juridisk enhet og inngår ikke som en del av en konsernstruktur i noe konsern. Selskapet deler administrasjon med SpareBank 1 Boligkreditt som har ni ansatte per , hvorav 2-3 årsverk er allokert SpareBank 1 Næringskreditt. Selskapet kjøper en vesentlig del av sine støttefunksjoner fra BN Bank og SpareBank 1 SR-Bank, bl. a. regnskap, HR tjenester, IT, og finansielle backoffice funksjoner. I tillegg vil Selskapet ha forvaltningsavtaler med aktuelle banker som håndterer de enkelte utlåneskundene. Forretningsmodellen til Selskapet bygger således på at andre selskaper i SpareBank 1-Alliansen leverer en rekke tjenester til Selskapet. I den grad disse leverandørene ikke kan eller vil levere tjenester har Selskapet anledning til å inngå leveranseavtaler med andre selskap, primært innenfor, men også utenfor SpareBank 1-alliansen, evt. omstille forretningsmodellen til og selv ivareta slike tjenester. Hele SpareBank 1-alliansen kan beskrives slik: Selskapet har et segment, som er Næringseiendomssegmentet. Segmentet består av utlån til Næringseiendom og samtlige utlån er kjøpt fra banker i SpareBank 1-Alliansen. Målsettingen for foretaket er å skaffe tilveie finansiering for eierbankene. Dette gjøres ved å overta deler av deres utlånsporteføljer med sikkerhet i fast næringseiendom opptil 60 % belåningsverdi. Næringseiendommene ligger til grunn for de utstedte obligasjonene med fortrinnsrett. 7 av 16

8 SpareBank 1 Næringskreditt AS, Selskapets egenkapital pr utgjorde TNOK, og består av følgende: NOK 1000 Aksjekapital Overkursfond Avsatt utbytte Fond for urealiserte gevinster Annen Egenkapital Sum Egenkapital Egenkapital per Årets endringer: Betalt utbytte Forhøyet aksjekapital Årets resultat Egenkapital Selskapets utlån til kunder: NOK Nedbetalingslån - amortisert kost Nedbetalingslån - virkelig verdi over resultatet Sum utlån før spesifiserte og uspesifiserte tapsavsetninger Spesifiserte tapsavsetninger 0 0 Gruppevise tapsavsetninger Sum netto utlån og fordringer på kunder Misligholdte utlån Mislighold * 0 0 Spesifiserte nedskrivninger 0 0 Netto misligholdte utlån 0 0 *Samlet engasjement fra en kunde regnes som misligholdt og tas med i oversikter over misligholdte engasjementer når forfalte avdrag dager eller mer. og/eller renter ikke er betalt 90 dager etter forfall eller rammekreditter er overtrukket i 90 SpareBank 1 Næringskreditt AS har ingen tap eller mislighold på utlån. Utlån fordelt på geografisk område: NOK 1000 Utlån 2012* Utlån 2012 i % Utlån 2011* Utlån 2011 i % Oslo ,99 % ,80 % Akershus ,74 % ,89 % Sør-Trøndelag ,25 % ,21 % Rogaland ,57 % ,93 % Østfold ,89 % ,53 % Møre og Romsdal ,73 % ,14 % Telemark ,08 % - 0,00 % Buskerud ,82 % ,11 % Hedmark ,69 % ,26 % Nord-Trøndelag ,70 % ,17 % Vestfold ,93 % ,21 % Oppland ,51 % ,26 % Hordaland ,47 % ,26 % Troms ,43 % - 0,00 % Nordland ,12 % ,10 % Finnmark ,07 % ,09 % Vest-Agder - 0,00 % ,05 % SUM ,00 % ,00 % *Utlån eroppgitteks.påløpte renter,førgruppevise tapsavsetninger 8 av 16

9 SpareBank 1 Næringskreditt AS, Opplysninger om Selskapets innlån: Nominelle beløp Nominelle beløp NOK Obligasjoner, sertifikater og andre kortsiktige låneopptak Obligasjoner med fortrinnsrett Bytteordning OMF Obligasjoner pantsatt ifbm OMF bytteordning Egne OMF Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Bokført verdi Bokført verdi NOK Obligasjoner, sertifikater og andre kortsiktige låneopptak Obligasjoner med fortrinnsrett Bytteordning OMF Obligasjoner pantsatt ifbm OMF bytteordning Egenbeholdning OMF Balanseførte kostnader ifbm låneutstedelser Påløpte ikke betalte renter Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapir fordelt på forfallstidspunkt (hovedstol) pr : Senior usikret finansiering: Nominelle beløp Nominelle beløp År ISIN nr Opptak Forfall Rentetype NO Flytende NO Flytende NO Flytende Sum Finansiering via bytteordningen: Nominelle beløp Nominelle beløp År ISIN nr Opptak Forfall Rentetype NK OMF 2 ** Flytende NK OMF 1 ** Flytende NK OMF 3 ** Flytende NO * Flytende NO * Flytende NO * Flytende NO * Flytende NO * Flytende NO * Flytende Sum Offentlig utstedte obligasjoner med fortrinnsrett: Nominelle beløp Nominelle beløp År ISIN nr Opptak Forfall Rentetype NO Flytende NO Flytende NO Flytende NO Fast Sum Totalt *Obligasjon med fortrinnsrett benyttet i statens bytteordning i Foretaket har utstedt obligasjonen mot Finansdepartementet i bytte mot norske statskasseveksler. Obligasjonens bokførte verdi føres på både aktiva- og passivasiden av foretakets balanse. I oversikten ovenfor fremkommer derfor obligasjonen både som en gjeldspost og som eiendel. Foretakets netto forpliktelse i obligasjonen er null. **Foretakets forpliktelse i bytteordningen (mottatte statskasseveksler). 9 av 16

10 SpareBank 1 Næringskreditt AS, Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapir fordelt på forfallstidspunkt (hovedstol) etter : År ISIN nr Opptak Forfall Rentetype Utstedt volum Totalt utestående 2015 NO Flytende NO Flytende NO Fast NO Fast av 16

11 SpareBank 1 Næringskreditt AS, Ledelse og styre SELSKAPETS STYRE Styrets leder - Kjell Fordal, Konserndirektør SpareBank 1 SMN Styres nestleder - Rolf Eigil Bygnes CFO, SpareBank 1 Nord-Norge Styremedlem Heidi Aas Larsen Partner, Tenden Advokatfirma ANS Styremedlem - Merete Eik Direktør, Rogaland Teater Styremedlem - Knut Oscar Fleten Administrerende banksjef SpareBank 1 Hallingdal Selv om styremedlemmene Fordal, Bygdnes og Fleten er ansatt i ledende stillinger hos Selskapets aksjonærer og hos banker Selskapet har forvaltningsavtaler med, foreligger det ingen interessekonflikter mellom de forpliktelser personene nevnt over har overfor Selskapet, og deres private interesser og/eller andre forpliktelser. SELSKAPETS LEDELSE Daglig leder - Arve Austestad REPRESENTANTSKAPET Representantskapet består av Arne Henning Falkenhaug, Nils Arne Norheim, Sveinung Hestnes, Kjersti Hønstad, Gudrun Michelsen og Hanne Nordgaard. Samtlige medlemmer har ledende stilling eller tillitsverv hos aksjonærene som også kan være banker Selskapet har forvaltningsavtale med. Representantskapet velger styrets leder og nestleder. Representantskapets oppgaver er beskrevet i Selskapets vedtekter. KONTROLLKOMITE Kontrollkomiteen består av Ola Neråsen, Birgitte Ninauve, Ivar Listerud og Kjersti Hønstad. Samtlige medlemmer, unntatt Ninauve, har ledende stilling eller tillitsverv hos aksjonærene som også kan være banker Selskapet har forvaltningsavtale med. Ninauve er Konsernregnskapsdirektør i SpareBank 1 Gruppen AS, om er eid av Selskapets aksjonærer. Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med Selskapets virksomhet, herunder styrets disposisjoner og bl.a påse at virksomheten drives i samsvar med gjeldende lover og vedtekter. Personene i Selskapet styre, ledelse, representantskap og kontrollkomite kan nås på adressen til Selskapet, Bjergsted Terrasse 1, 4007 Stavanger, Norge. Utover det forhold at de fleste tillitsvalgte er ansatt i ledende stillinger hos Selskapets aksjonærer og evt også hos banker Selskapet har forvaltningsavtaler med, eller serviceavtaler med, foreligger det ingen interessekonflikter mellom de forpliktelser personene nevnt over har overfor Selskapet, og deres private interesser og/eller andre forpliktelser. 11 av 16

12 SpareBank 1 Næringskreditt AS, Aksjekapital og aksjeeiere Selskapets aksjekapital er NOK fordelt på aksjer à NOK 100 fullt innbetalt. SpareBank 1 Næringskreditt AS er tilnærmet heleid (99,49%) av banker i SpareBank 1- alliansen. Aksjene kan bare eies av banker som har avtale med Selskapet om forvaltning av Selskapets utlånsmidler. SpareBank 1 Næringskreditt AS eier ingen egne aksjer. Selskapet har ingen eierinteresser i andre foretak. Aksjonæroversikt pr Antall aksjer Eierandel Stemmeandel SpareBank 1 SMN ,75 % 33,75 % SpareBank 1 SR-Bank ,77 % 27,77 % SpareBank 1 Nord-Norge ,85 % 15,85 % BN Bank ASA ,58 % 9,58 % SpareBank 1 Ringerike Hadeland ,69 % 2,69 % SpareBank 1 Buskerud Vestfold ,90 % 1,90 % SpareBank 1 Østfold Akershus ,64 % 1,64 % Sparebanken Telemark ,60 % 1,60 % SpareBank 1 Hallingdal ,01 % 1,01 % SpareBank 1 Nordvest ,83 % 0,83 % Modum Sparebank ,68 % 0,68 % SpareBank 1 Nøtterøy Tønsberg ,61 % 0,61 % SpareBank 1 Søre Sunnmøre ,60 % 0,60 % SpareBank 1 Gudbrandsdal ,51 % 0,51 % Sparebanken Vest ,51 % 0,51 % Lom og Skjåk Sparebank ,48 % 0,48 % Totalt % 100 % 12 av 16

13 SpareBank 1 Næringskreditt AS, Finansiell informasjon Regnskapet til SpareBank 1 Næringskreditt AS er utarbeidet i samsvar med IFRS standarder godkjent av EU, samt IFRIC fortolkninger. Den historiske finansielle informasjonen er inkorporert ved henvisning: https://www2.sparebank1.no/bank/sparebank-1-naeringskreditt-as/ia ?refid= Regnskapsrapporter kvartal kvartal 2011 SpareBank 1 Næringskreditt AS Resultatregnskap Side 6 Side 8 Side 8 Side 1 Side 1 Balanse Side 7 Side 9 Side 9 Side 1 Side 1 Kontantstrømanalyse Side 9 Side 10 Side 10 Side 4 Side 3 Noter Side Side Side Side 5-9 Side 4-10 Regnskapsprinsipper Side Side Side Side 5 Side 4 Revisjonsberetning Vedlegg 3 Side 25 Side 25 Den årlige historiske finansielle informasjonen er revidert, kvartalsrapportene er ikke revidert. Det foreligger ingen vesentlige endringer i utsteders finansielle stilling eller markedsstilling som er skjedd siden utløpet av siste regnskapsperiode som det er offentliggjort revidert finansiell informasjon for. Det har ikke er skjedd en vesentlig forverring i utsteders framtidsutsikter siden datoen for de sist offentliggjorte reviderte regnskapene. Det foreligger ingen forvaltningssaker, retterganger eller voldgiftssaker de siste 12 måneder (herunder alle saker som er anlagt eller varslet og som Selskapet har kjennskap til), som kan få eller som i den senere tid har hatt vesentlig innvirkning på Selskapet og/eller konsernets finansielle stilling eller lønnsomhet. 13 av 16

14 SpareBank 1 Næringskreditt AS, Dokumentasjonsmateriale Følgende dokumenter (eller kopier av dem) er tilgjengelige for eventuelt innsyn i løpet av registreringsdokumentets gyldighetstid: a) utsteders stiftelsesdokument og vedtekter; b) alle rapporter, brev og andre dokumenter, historisk finansiell informasjon, vurderinger og ekspertuttalelser som er utarbeidet på anmodning fra utsteder, som helt eller delvis inngår i registreringsdokumentet, eller som det vises til i registreringsdokumentet; c) historisk finansiell informasjon om utsteder eller, dersom det dreier seg om et konsern, historisk finansiell informasjon om både utsteder og utsteders datterselskaper for hvert av de to regnskapsårene forut for offentliggjøringen av registreringsdokumentet. Disse kan ses hos Selskapet, Bjergsted Terrasse 1, 4007 Stavanger, Norge. 14 av 16

15 SpareBank 1 Næringskreditt AS, Kryssreferanseliste I kapittel 8 av et er finansiell informasjon inkorporert ved henvisning som følger: Regnskapsrapporter kvartal kvartal 2011 SpareBank 1 Næringskreditt AS Resultatregnskap Side 6 Side 8 Side 8 Side 1 Side 1 Balanse Side 7 Side 9 Side 9 Side 1 Side 1 Kontantstrømanalyse Side 9 Side 10 Side 10 Side 4 Side 3 Noter Side Side Side Side 5-9 Side 4-10 Regnskapsprinsipper Side Side Side Side 5 Side 4 Revisjonsberetning Vedlegg 3 Side 25 Side 25 Informasjon om 2012 er inkorporert ved henvisning fra SpareBank 1 Næringskreditt AS Regnskap 2012 Informasjon om 2011 er inkorporert ved henvisning fra SpareBank 1 Næringskreditt AS Årsrapport 2011 Informasjon om 2010 er inkorporert ved henvisning fra SpareBank 1 Næringskreditt AS Årsrapport 2010 Informasjon om 3. kvartal 2012 er inkorporert ved henvisning fra SpareBank 1 Næringskreditt AS kvartalsrapport - 3. kvartal 2013 Informasjon om 3. kvartal 2011 er inkorporert ved henvisning fra SpareBank 1 Næringskreditt AS kvartalsrapport - 3. kvartal 2011 Regnskapsrapportene finnes her: https://www2.sparebank1.no/portal/1001/3_privat?_nfpb=true&_nfls=false&_pagelabel=page_pri vat_innhold&aid= av 16

16 SpareBank 1 Næringskreditt AS, Vedlegg Vedlegg 1: Vedtekter Vedlegg 2: Quarterly Investor Report - 4th Quarter 2012 Vedlegg 3: Revisors beretning av 16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 SpareBank 1 Næringskreditt AS Covered Bond Programme - Quarterly Investor Report: 4th Quarter 2012 Date of Report: 31/12/12 Portfolio Characteristics Total Outstanding Current Balance of Mortgages in the Portfolio Number of Mortgages in Pool 392 Average Loan Balance Weighted Average Current LTV (%) 46,61 % Weighted Average Current Seasoning (in Months) 39,13 Weighted Average Interest Rate (%) 4,07 % Weighted Avereage remaining term of Mortgages 241,58 Weighted Avereage remaining term of Covered Bonds 33,41 Cover Pool (as per the financial statements) Covered Bonds Outstanding (as per the financial statements) Percentage Substitute Assets (as per the financial statements) 10,49 % Overcollateralisation (as per the financial statements) 127,04 % Current Arrears Breakdown Number % of Total Number Amount % of Total Amount Current 0 < month arrears <= 1 0 0,00 % NOK 0 0,00 % 1 < months arrears <= 2 0 0,00 % NOK 0 0,00 % 2 < months arrears <= 3 0 0,00 % NOK 0 0,00 % > 3 months arrears 0 0,00 % NOK 0 0,00 % Total 0 0,00 % NOK 0 0,00 %

28 Current LTV Number % of Total Number Amount % of Total Amount 0 <= x <= 30% ,62 % NOK ,34 % 30 < x <= 40% 45 11,48 % NOK ,39 % 40 < x <= 50% 52 13,27 % NOK ,90 % 50 < x <= 60% ,81 % NOK ,62 % 60 < x <= 70% 15 3,83 % NOK ,75 % x>70 0 0,00 % NOK 0 0,00 % Total % NOK % Regional Distribution Number % of Total Number Amount % of Total Amount Oslo ,35 % NOK ,99 % Akershus 57 14,54 % NOK ,74 % Sør-Trøndelag 54 13,78 % NOK ,25 % Rogaland 46 11,73 % NOK ,57 % Østfold 9 2,30 % NOK ,89 % Møre og Romsdal 8 2,04 % NOK ,73 % Telemark 3 0,77 % NOK ,08 % Buskerud 11 2,81 % NOK ,82 % Hedmark 7 1,79 % NOK ,69 % Nord-Trøndelag 9 2,30 % NOK ,70 % Vestfold 8 2,04 % NOK ,93 % Oppland 4 1,02 % NOK ,51 % Hordaland 5 1,28 % NOK ,47 % Troms 2 0,51 % NOK ,43 % Nordland 2 0,51 % NOK ,12 % Finnmark 1 0,26 % NOK ,07 % 0 0 0,00 % NOK 0 0,00 % Total ,00 % NOK %

29 Property Type (Commercial Real Estate) Number % of Total Number Amount % of Total Amount Office ,51 % NOK ,71 % Retail 53 13,52 % NOK ,97 % Industrial (logistical facilities, warehouses) 64 16,33 % NOK ,72 % Multifamily unit ,69 % NOK ,50 % Hotel 22 5,61 % NOK ,72 % Mixed usage 11 2,81 % NOK ,34 % Other 6 1,53 % NOK ,04 % Total % NOK % Repayment Type Number % of Total Number Amount % of Total Amount BULLET 9 2,30 % NOK ,70 % Fully amortising principal - STRAIGHT LINE basis 73 18,62 % NOK ,93 % Fully amortising principal - ANNUITY basis ,47 % NOK ,80 % Partial BULLET with partial amortisation - STRAIGHT LINE basis 10 2,55 % NOK ,54 % Partial BULLET with partial amortisation - ANNUITY basis ,06 % NOK ,02 % Total % NOK % Seasoning in Years Number % of Total Number Amount % of Total Amount 0 <= x <= ,54 % NOK ,75 % 2 <= x <= ,51 % NOK ,38 % 5 <= x <= ,39 % NOK ,29 % 10 <= x <= ,22 % NOK ,85 % 15 <= x <= ,57 % NOK ,71 % x>20 3 0,77 % NOK ,01 % Total % NOK %

30 Remaining Term in Years Number % of Total Number Amount % of Total Amount 0 <= x <= ,55 % NOK ,23 % 2 <= x <= ,87 % NOK ,13 % 5 <= x <= ,73 % NOK ,87 % 10 <= x <= ,39 % NOK ,28 % 15 <= x <= ,68 % NOK ,16 % 20 <= x <= ,19 % NOK ,18 % x> ,58 % NOK ,15 % Total % NOK % Mortgage Size NOK Number % of Total Number Amount % of Total Amount 0 <= x <= ,02 % NOK ,12 % < x <= ,77 % NOK ,11 % < x <= ,14 % NOK ,73 % < x <= ,40 % NOK ,20 % < x <= ,63 % NOK ,35 % x> ,04 % NOK ,49 % Total % NOK % Interest Payment Type Number % of Total Number Amount % of Total Amount Fixed Variable ,00 % NOK ,00 % Tracker Capped [Other] Total % NOK %

31 10 Largest Borrowers Number Property Type Amount % of Total Amount 1 1 Industrial (logistical facilities, warehouses) NOK ,98 % 2 1 Office NOK ,98 % 3 1 Office NOK ,98 % 4 1 Office NOK ,65 % 5 1 Office NOK ,52 % 6 1 Office NOK ,47 % 7 1 Office NOK ,47 % 8 1 Office NOK ,42 % 9 1 Retail (unspecified) NOK ,06 % 10 1 Industrial (logistical facilities, warehouses) NOK ,90 % Total 10 NOK ,43 %

32

33

SpareBank 1 Næringskreditt AS

SpareBank 1 Næringskreditt AS AS Noteringsdokument 2011 AS er heleied av bankene i SpareBank 1-alliansen Noteringsdokumentet fremlagt for og godkjent av Oslo Børs: 28.06.2011 Innledning AS er heleid av bankene i SpareBank 1 alliansen,

Detaljer

Registreringsdokument

Registreringsdokument Pluss Boligkreditt AS En del av Sparebanken Pluss konsern Kristiansand, 02.05 2012 Utarbeidet etter Kommisjonsforordningen (EF) nr. 809/2004 Vedlegg IX Viktig informasjon et har utelukkende blitt utarbeidet

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Årsrapport. Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning. Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078

Årsrapport. Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning. Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078 Årsrapport 2009 Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078 ÅRSBERETNING 2009 FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Virksomhet i 2009 Fana Sparebank Boligkreditt

Detaljer

Resultatregnskap 3.kvartal Oppstilling av totalresultat 3.kvartal Balanse 3. kvartal SpareBank 1 Næringskreditt AS

Resultatregnskap 3.kvartal Oppstilling av totalresultat 3.kvartal Balanse 3. kvartal SpareBank 1 Næringskreditt AS Resultatregnskap 3.kvartal 2012 NOK 1 000 Note 30.09.2012 30.09.2011 2011 Renteinntekter 2 321.432 231.098 320.884 Rentekostnader 2 286.304 199.719 273.971 Netto renteinntekter 35.128 31.379 46.913 Verdiendring

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Kvartalsrapport Q1 2012 1 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand. Selskapet har

Detaljer

Registreringsdokument

Registreringsdokument Sparebanken Øst Boligkreditt AS Drammen, 16.01 2013 Utarbeidet etter Kommisjonsforordningen (EF) nr. 809/2004 Vedlegg IX INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Risikofaktorer... 3 2. Ansvarlige... 4 3. Definisjoner...

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2014

Delårsregnskap 3. kvartal 2014 Delårsregnskap 3. kvartal 2014 Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2014 Utlån Utlånene i selskapet har økt med 330 MNOK hittil i 2014, og totale utlån til kunder er per 30.9.2014

Detaljer

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010.

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010. Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal. Kort om virksomheten Helgeland Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank og har hovedkontor i Mo i Rana, med adresse Jernbanegata 8601 Mo

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Regnskap 3. kvartal 2012

Regnskap 3. kvartal 2012 Regnskap 3. kvartal 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Eiendomskreditt ble etablert den 29.10.1997 og fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Eiendomskreditts formål er å yte mellomlange og

Detaljer

Resultatregnskap 1 halvår 2012

Resultatregnskap 1 halvår 2012 Resultatregnskap 1 halvår 2012 NOK 1 000 Note 30.06.2012 30.06.2011 2011 Renteinntekter 2 210.562 146.526 320.884 Rentekostnader 2 187.531 126.442 273.971 Netto renteinntekter 23.031 20.084 46.913 Verdiendring

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

Noter til regnskapet for første kvartal 2008

Noter til regnskapet for første kvartal 2008 Note 1 Generell informasjon SpareBank 1 Boligkreditt AS implementerte IFRS per 1. januar 2007. Dato for åpningsbalansen etter IFRS var 1. januar 2006 og det er således utarbeidet sammenlignbare tall etter

Detaljer

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.654 2.054 3.433 Renteinntekter og lignende

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 SOLID - NÆR - MODERNE - TRYGG - FREMTIDSRETTET 2 Hovedtall Tall i tusen kroner 1.kvartal 2015 1.kvartal 2014 2014 Resultatregnskap Resultat før skatt 9 524 12 296 42 540

Detaljer

Kvartalsrapport Q4 2012 (urevidert)

Kvartalsrapport Q4 2012 (urevidert) Kvartalsrapport Q4 2012 (urevidert) KVARTALSRAPPORT PR. 31.12.2012 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand. Selskapet

Detaljer

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGENE SOM SKAL INNGÅ I REGISTRERINGSDOKUMENTET FOR OBLIGASJONER OG FINANSIELLE DERIVATER (MAL)

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGENE SOM SKAL INNGÅ I REGISTRERINGSDOKUMENTET FOR OBLIGASJONER OG FINANSIELLE DERIVATER (MAL) VEDLEGG IX MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGENE SOM SKAL INNGÅ I REGISTRERINGSDOKUMENTET FOR OBLIGASJONER OG FINANSIELLE DERIVATER (MAL) (Obligasjoner og finansielle derivater med pålydende verdi per enhet på

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2012

Regnskap 1. kvartal 2012 Regnskap 1. kvartal 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet eies av 85 sparebanker og 2 ansatte. Formål Eiendomskreditts

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2013 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2013 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2015

Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2015 Delårsrapport 3. kvartal 2015 Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2015 Utlån Utlånene i selskapet er redusert med 31 MNOK hittil i 2015, og totale utlån til kunder er per 30.09.2015

Detaljer

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2013 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2013 Resultatregnskapet viser et overskudd etter skatt på 8,3 millioner kroner (4,8 millioner kroner).

Detaljer

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 928 1.277 2.009 Renteinntekter og lignende

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2014

Delårsregnskap 1. kvartal 2014 Delårsregnskap 1. kvartal 2014 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2014 Utlån Utlånene i selskapet har minket med 97 MNOK hittil i 2014, og totale utlån til kunder er per 31.3.14 på 1 954

Detaljer

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 539 521 1.831 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2013

Regnskap 1. kvartal 2013 Regnskap 1. kvartal 2013 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet eies av 85 sparebanker og 2 ansatte. Formål Eiendomskreditts

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

3. kvartal 2010. Generell informasjon

3. kvartal 2010. Generell informasjon 3. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 3. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.168 2.065 6.955 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2012

Regnskap 1. halvår 2012 Regnskap 1. halvår 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt ble etablert den 29.10.1997 som et privat kredittforetak og fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet

Detaljer

1. KVARTAL (UREVIDERT)

1. KVARTAL (UREVIDERT) 1. KVARTAL 2016 (UREVIDERT) 2 Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 5 Balanse 6 Kontantstrømoppstilling 7 Egenkapitaloppstilling 8 Noter 9 Kvartalsvis resultatutvikling 12 Styrets beretning 3 Virksomhet

Detaljer

Regnskapet per 30.06.2010

Regnskapet per 30.06.2010 2. dr i f t s år Kvar t al s r appor t2010 2. k var t al 2010 Regnskapet per 30.06.2010 Sparebanken Øst Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Øst. Selskapet ble stiftet 14. april 2009,

Detaljer

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon 1. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

3. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

3. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2017 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 3. kvartal 2017 Brutto renteinntekter pr 30. september 2017 utgjør 50,3 millioner kroner (41,7 millioner kroner

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2013 1. KVARTAL

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2013 1. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2013 1. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank.

Detaljer

SpareBank 1 Næringskreditt AS. Regnskap 2012 Stavanger 5. mars 2013

SpareBank 1 Næringskreditt AS. Regnskap 2012 Stavanger 5. mars 2013 SpareBank 1 Næringskreditt AS Regnskap 2012 Stavanger 5. mars 2013 SpareBank 1 Næringskreditt AS SpareBank 1 Næringskreditt AS - styrets årsberetning 2012 Kort oversikt over året som gikk SpareBank 1 Næringskreditt

Detaljer

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Resultatregnskap Noter 31/3-2010 2009 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 268 243 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2014 3. KVARTAL

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2014 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2014 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank.

Detaljer

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2017 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 2. kvartal 2017 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2017 utgjør 31,7 millioner kroner (26,5 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Minstekrav til opplysningene som skal inngå i registreringsdokumentet for obligasjoner og finansielle derivater (mal)

Minstekrav til opplysningene som skal inngå i registreringsdokumentet for obligasjoner og finansielle derivater (mal) VEDLEGG IV Minstekrav til opplysningene som skal inngå i registreringsdokumentet for obligasjoner og finansielle derivater (mal) (Obligasjoner og finansielle derivater med pålydende verdi per enhet på

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS Rapport 1. kvartal 2012 BN Boligkreditt AS BN Boligkreditt AS 1. kvartal 2012 Styrets beretning Oppsummering for 1. kvartal 2012 Resultat etter skatt i 1. kvartal 2012 ble 7 millioner kroner mot 6 millioner

Detaljer

Kvartalsrapport Q1 2011

Kvartalsrapport Q1 2011 Kvartalsrapport Q1 2011 Resultatregnskap, balanse og noter -760906 KLP KOMMUNEKREDITT AS KVARTALSREGNSKAP 1/2011 FORMÅL OG EIERFORHOLD. Selskapets formål er langsiktig finansiering av kommuner, fylkeskommuner

Detaljer

01.01-30.09 01.01-30.09 Q3 Q3 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2015 2014 2014

01.01-30.09 01.01-30.09 Q3 Q3 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2015 2014 2014 Resultatregnskap 01.01-30.09 01.01-30.09 Q3 Q3 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2015 2014 2014 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2.792 5.684 969

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank.

Detaljer

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Resultatregnskap 01.01-30.06 2. kvartal 03.07-31.12 Noter 2010 2010 2009 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 638 370 243 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

1. KVARTAL (UREVIDERT)

1. KVARTAL (UREVIDERT) 1. KVARTAL 2015 (UREVIDERT) Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 5 Balanse 6 Kontantstrømoppstilling 7 Egenkapitaloppstilling 8 Noter 9 Kvartalsvis resultatutvikling 12 Styrets beretning Virksomhet

Detaljer

Delårsregnskap 4. kvartal/foreløpig årsregnskap 2014

Delårsregnskap 4. kvartal/foreløpig årsregnskap 2014 Delårsregnskap 4. kvartal/foreløpig årsregnskap 2014 Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 4. kvartal / Foreløpig årsregnskap 2014 Utlån Utlånene i selskapet har økt med 865 MNOK hittil i 2014,

Detaljer

SOLID - NÆR - MODERNE - TRYGG - FREMTIDSRETTET

SOLID - NÆR - MODERNE - TRYGG - FREMTIDSRETTET Rapport 3. kvartal 2015 SOLID - NÆR - MODERNE - TRYGG - FREMTIDSRETTET 2 Hovedtall Tall i tusen kroner 30.09.2015 30.09.2014 Året 2014 Resultatregnskap Resultat før skatt 22 471 33 293 42 540 Resultat

Detaljer

Kvartalsrapport Q (urevidert)

Kvartalsrapport Q (urevidert) Kvartalsrapport Q1 2013 (urevidert) 1 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2013 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand.

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal

Delårsrapport 1. kvartal Delårsrapport 1. kvartal 2013 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2013 Innledning Utlån til kunder er blitt redusert med 40 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder er per 31.3 på 1.584

Detaljer

1. kvartal 2011 Sør Boligkreditt AS (urevidert)

1. kvartal 2011 Sør Boligkreditt AS (urevidert) 1. KVARTAL 2011 (urevidert) Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2011 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert

Detaljer

Kvartalsrapport Q (urevidert)

Kvartalsrapport Q (urevidert) Kvartalsrapport Q3 2013 (urevidert) 1 KVARTALSRAPPORT FRA STYRET PR. 30.09.2013 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand.

Detaljer

Kvartalsrapport Q2 2011

Kvartalsrapport Q2 2011 Kvartalsrapport Q2 2011 Resultatregnskap, balanse og noter -760906 KLP Kommunekreditt AS KLP KOMMUNEKREDITT AS KVARTALSREGNSKAP 2/2011 FORMÅL OG EIERFORHOLD. Selskapets formål er langsiktig finansiering

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR Kvartalsrapport Q2 2012 1 KVARTALSRAPPORT PR. 30.06.2012 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand. Selskapet har

Detaljer

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Resultatregnskap 01.01-30.09 3. kvartal 03.07-31.12 Noter 2010 2010 2009 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2.054 1.416 243 Renteinntekter og lignende

Detaljer

Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 1. kvartal 2017

Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 1. kvartal 2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 1. kvartal 2017 Utlån Utlånene i selskapet er redusert med 85 MNOK hittil i 2017, og totale utlån til kunder er per 31.03.2017

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. kvartal 2017 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2017 Brutto renteinntekter pr. 31. mars 2017 utgjør 15,5 millioner kroner (12,5 millioner kroner pr.

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Styrets beretning 2 / 13 Styrets beretning 1. kvartal 2014 Virksomhetens art SSB Boligkreditt AS er Sandnes Sparebank konsernets finansieringsselskap for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 3. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 52 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder

Detaljer

Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 1. kvartal 2016

Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 1. kvartal 2016 Utlån Utlånene i selskapet er redusert med 200 MNOK hittil i 2016, og totale utlån til kunder er per 31.3.2016

Detaljer

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 122 MNOK

Detaljer

Kvartalsrapport Q (urevidert)

Kvartalsrapport Q (urevidert) Kvartalsrapport Q2 2013 (urevidert) 1 KVARTALSRAPPORT FRA STYRET PR. 30.06.2013 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 3. Kvartal 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 3. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 30. september 2015 utgjør 43,4 millioner kroner (48,9 millioner kroner

Detaljer

Kvartalsrapport 4 kvartal/ Foreløpig årsrapport

Kvartalsrapport 4 kvartal/ Foreløpig årsrapport Kvartalsrapport 4 kvartal/ Foreløpig årsrapport 31.12.2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 4. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 16 MNOK hittil

Detaljer

Eiendomskreditt AS. Beskrivelse av virksomheten og sikkerhetsmassene. 3. kvartal 2015

Eiendomskreditt AS. Beskrivelse av virksomheten og sikkerhetsmassene. 3. kvartal 2015 Eiendomskreditt AS Beskrivelse av virksomheten og sikkerhetsmassene 3. kvartal 2015 1 Del 1 Del 2 Del 3 Del 4 Eierstruktur, virksomhet og økonomi Bolighypotek (boligkreditt) Eiendomshypotek (næringskreditt)

Detaljer

Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 1. kvartal 2015

Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 1. kvartal 2015 Utlån Utlånene i selskapet har økt med 280 MNOK hittil i 2015, og totale utlån til kunder er per 31.3.2015 på

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 3. kvartal 2016 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 3. kvartal 2016 Brutto renteinntekter pr 30. september 2016 utgjør 41,7 millioner kroner (43,5 millioner kroner

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal,

Delårsrapport 4. kvartal, Delårsrapport 4. kvartal, 31.12.2013 Totens Sparebank Boligkreditt AS 4. Kvartalsrapport 2013 Utlån Selskapet har økt utlånene med 427 MNOK hittil i 2013, og totale utlån til kunder er per 31.12.13 på

Detaljer

2. kvartal 2010. Generell informasjon

2. kvartal 2010. Generell informasjon 2. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 2. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 2. kvartal 2015/halvårsrapport 2015

Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 2. kvartal 2015/halvårsrapport 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 - halvårsrapport 2015 Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 2. kvartal 2015/halvårsrapport 2015 Utlån Utlånene i selskapet har økt med 85 MNOK hittil i 2015, og totale

Detaljer

Regnskap 3. kvartal 2011

Regnskap 3. kvartal 2011 Regnskap 3. kvartal 2011 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt ble etablert den 29.10.1997 som et privat kredittforetak og fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. halvår 2016 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. Halvår 2016 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2016 utgjør 26,5 millioner kroner (29,5 millioner kroner pr 1.

Detaljer

NÆRINGSKREDITT. Resultatregnskap 3. kvartal 2014. Feeling Norway

NÆRINGSKREDITT. Resultatregnskap 3. kvartal 2014. Feeling Norway NÆRINGSKREDITT Resultatregnskap 3. kvartal 2014 1 Feeling Norway Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsberetning 3. kvartal 2014...2 Erklæring fra styrets medlemmer og administrerende direktør...5 Resultatregnskap

Detaljer

Eiendomskreditt AS. Beskrivelse av virksomheten og sikkerhetsmassene. 1. halvår 2015

Eiendomskreditt AS. Beskrivelse av virksomheten og sikkerhetsmassene. 1. halvår 2015 Eiendomskreditt AS Beskrivelse av virksomheten og sikkerhetsmassene 1. halvår 2015 1 Del 1 Del 2 Del 3 Del 4 Eierstruktur, virksomhet og økonomi Bolighypotek (boligkreditt) Eiendomshypotek (næringskreditt)

Detaljer

Kvartalsrapport Q (urevidert)

Kvartalsrapport Q (urevidert) Kvartalsrapport Q4 2013 (urevidert) 1 KVARTALSRAPPORT FRA STYRET PR. 31.12.2013 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, som fusjonerte med Sparebanken Sør og endret

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2013 3. KVARTAL

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2013 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2013 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank.

Detaljer

SpareBank 1 Boligkreditt AS. Regnskap 3. kvartal 2011 Stavanger 24. oktober 2011

SpareBank 1 Boligkreditt AS. Regnskap 3. kvartal 2011 Stavanger 24. oktober 2011 Regnskap 3. kvartal 2011 Stavanger 24. oktober 2011 Resultatregnskap 3 kvartal 2011 NOK 1 000 Note 30.09.2011 30.09.2010 2010 Renteinntekter 4 2 809 755 1 995 944 2 798 192 Rentekostnader 4-2 644 657-1

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 3. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 3. KVARTAL 2009 3. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 3. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

SOLID - NÆR - MODERNE - TRYGG - FREMTIDSRETTET

SOLID - NÆR - MODERNE - TRYGG - FREMTIDSRETTET Rapport 3. kvartal 2014 SOLID - NÆR - MODERNE - TRYGG - FREMTIDSRETTET 2 Hovedtall Tall i tusen kroner 30.09.2014 30.09.2013 3.kvartal 2014 3.kvartal 2013 2013 Resultatregnskap Resultat før skatt 33 293

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2015

Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Kvartalsrapport STYRETS BERETNING 2 / 15 Styrets beretning Virksomhetens art SSB Boligkreditt er Sandnes Sparebank konsernets finansieringsselskap for utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett. Selskapet

Detaljer

Kort presentasjon av Kredittforeningen for Sparebanker (KfS)

Kort presentasjon av Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) Rapport 1. halvår 2015 Kort presentasjon av Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) Formål Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) ble stiftet i 2004 som en forening av låntakere. KfS har som formål å

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

Kvartalsrapport K VA R TA L

Kvartalsrapport K VA R TA L FA N A SPA R E B A N K B OL IGK R E DI T T Kvartalsrapport 2011 2. K VA R TA L FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2011 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader

Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Resultatregnskap Ikke revidert Noter Renteinntekter og lignende inntekter 110.974 62.197 Rentekostnader og lignende kostnader 90.396 48.641 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 2 20.577 13.556 Provisjonsinntekter

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 3. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 3. Kvartal 2014 LANDKREDITT FINANS Beretning 3. kvartal 2014 GENERELT Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

SSB Boligkreditt AS, 26.03.2010. Noteringsdokument. Noteringsdokument. SSB Boligkreditt AS. Sandnes, 26.03.2010. 1 av 11

SSB Boligkreditt AS, 26.03.2010. Noteringsdokument. Noteringsdokument. SSB Boligkreditt AS. Sandnes, 26.03.2010. 1 av 11 SSB Boligkreditt AS Sandnes, 26.03.2010 1 av 11 Viktig informasjon et har blitt utarbeidet i forbindelse med søknad om notering av selskapets obligasjonslån på Oslo ABM. Oslo ABM har kontrollert og godkjent

Detaljer

4. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av året er 9,7 %, hvorav alt er kjernekapital. Generell informasjon

4. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av året er 9,7 %, hvorav alt er kjernekapital. Generell informasjon 4. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2013

Regnskap 1. halvår 2013 Regnskap 1. halvår 2013 Hovedpunkter 1 halvår 2013 Resultat før skatt kr 19,7 mill mot kr 13,8 mill i første halvår Netto renteinntekter kr 27,7 mill mot kr 18,9 mill i første halvår Netto renteinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av 3. kvartal 2007 viste driftsresultatet 40,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarte 1,38 % av gjennomsnittlig

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR Kvartalsrapport Q2 2011 1 KVARTALSRAPPORT PR. 30.06.2011 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand. Selskapet har

Detaljer