NORSK-ENGELSK ORDLISIE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORSK-ENGELSK ORDLISIE"

Transkript

1 0 ^ NORSK-ENGELSK ORDLISIE

2 NORSK-ENGELSK ORDLISTE RETTINGER I Vedlegg 1 side 133 er det oppstått to feil som bes rettet med penn umiddelbart. Assistent. På engelsk skal det hete assistant Forsker I. Stryk

3 STAT IST I SK SENTRALBYRÅS HÅNDBØKER 29 NORSK-ENGELSK ORDLISTE STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1981

4

5 FORORD Statistisk Sentralbyrå utgav Norsk-engelsk ordliste første gang i Formålet med publikasjonen var & innføre en terminologi i oversettingen som var i samsvar med internasjonale standarder på statistikkens område, og å standardisere bruken i Byrået av ord og uttrykk på engelsk på de felter hvor det ikke forelå statistiske standarder. Denne nye utgaven har et utvidet ordtilfang, så vel på tradisjonelle som på nye statistikkområder. Blant de nye statistikkområdene som har fått dekning i denne utgaven, kan nevnes miljøvern og forurensing, oljevirksomhet, og regional- og arbeidsmarkedstatistikk. Innenfor edb er det lagt særlig vekt på å gi gode, norske oppslagsord. Førstekonsulent Knut Western er ansvarlig for redigeringen av denne utgaven, og administrasjonssekretærene Anders Foss og Asbjørn Wethal har stått for det praktiske arbeidet. Tekstbehandlingskontoret vil med takk motta tilføyelser og eventuelle rettinger, og ta omsyn til dem i en seinere utgave. Statistisk Sentralbyrå, Kongsvinger, 19. mars 1981 Odd Aukrust Knut Western

6

7 INNHOLD Side 1. Ordliste 7 Vedlegg 1. Stillingsbetegnelser 2. Forkortinger Utkomne publikasjoner Utvalgte publikasjoner i serien Statistisk Sentralbyrås Håndbøker (SSH) 137

8

9 A ABNORM. - LUKT. - FARGE ABNORMAL. - ODOUR, - COLOUR ABONNENT. FAST - SUBSCRIBER. REGULAR - ABONNENTANLEGG/TELEFON ABONNENTSAMBAND/TELEFON SUBSCRIBER'S TELEPHONE SUBSCRIBER'S CIRCUIT ABORT, -SØKENDE, -SØKNADPERSON APPLYING FOR ABORTION, APPLICATION FOR ABORTION ABORT, PROVOSERT SPONTAN - ABORTION, INDUCED SPONTANEOUS - ABSOLUTT FEIL ABSOLUTE ERROR ABSOLUTT KONTINUERLIG FORDELINGSFUNKSJON ABSOLUTELY CONTINUOUS DISTRIBUTION FUNCTION ABSOLUTTE TALL ADJUNKT NUMBERS TEACHER WITH UNIVERSITY DEGREE ADMINISTRASJON, SENTRAL- ADMINISTRATION. CENTRAL - ADMINISTRASJONSKONTOR ADMINISTRASJONSKURS ADMINISTRASJONSUTGIFTER ADMINISTRATIV MANAGEMENT ADMINISTRATION OFFICE ADMINISTRATION COURSE ADMINISTRATIVE EXPENSES ADMINISTRATIVE ADMINISTRATIV DATABEHANDLING (ADB) ADMINISTRATIVE DATA PROCESSING (ADP) ADMINISTRATIV INNDELING. - DELING ADMINISTRATIVE DIVISION ADMINISTRATIV OPERASJON HOUSEKEEPING OPERATION ADMINISTRATIVT ARBEID/STILLINGSGRUPPE ADMINISTRATIVE EXECUTIVE WORK ADOPSJON ADRESSEKATALOG ADRESSESPOR ADVENTISTER ADVOKAT AFGHANISTAN AFRIKA AFTENSKOLE AFTENUTGAVE/AVIS AGALAKTI ADOPTION DIRECTORY ADDRESS TRACK ADVENTISTS LAWYER AFGHANISTAN AFRICA EVENING SCHOOL EVENING EDITION AGALACTIA AGENT, HANDELS- AGENT. COMMERCIAL - AGENTUR. -HANDEL AGENCY. COMMISSION TRADE AGENTURVIRKSOMHET/NgRINGSGRUPPE COMMISSION BROKERS AGGREGAT AGIO AGN AGNSILD AGGREGATE AGIO BAIT HERRING FOR BAIT AGRONOM, HERREDS-, FYLKES- AGRONOMIST, MUNICIPAL COUNTY - AGURKER, - PR FRILAND, - UNDER GLASS CUCUMBERS. - FIELD GROWN, - UNDER GLASS AKEVITT AKING AKKAR AKKORDARBEID AKKORDFORHANDLING AQUAVIT SLEDGING SQUID PIECE-WORK COMPOSITION

10 8 AKKORDFORHANDLINGER, APNEDE - COMPOSITIONS. - COMMENCED AKKORDLØNN AKKVISITbR PIECE WAGE SALESMAN AKSJE, MEKLERNOTERT - SHARE, QUOTED - AKSJEEMISJON AKSJEKAPITAL AKSJEKURSINDEKS AKSJEMARKED AKSJES PRLYDENDE AKSJESELSKAP AKSJETEGNING AKSJEUTBYTTE AKSJONAR AKTIVITET AKTIVUM, AKTIVA AKTUAR, -FAG AKTUELL POST ISSUE OF SHARES SHARE CAPITAL INDEX OF SHARE PRICES SHARE MARKET NOMINAL VALUE OF SHARE JOINT-STOCK COMPANY SUBSCRIPTION FOR SHARES SHARE DIVIDEND SHAREHOLDER ACTIVITY ASSET, ASSETS ACTUARY, ACTUARIAL BRANCH CURRENT RECORD AKTUELT I RADIO OG FJERNSYN NEWS AND REPORTS AKUTT ALBANIA ACUTE ALBANIA ALDER, ETTER - AGE, BY - ALDERDOMSSVAKHET DECREPITUDE ALDERSGRENSE, FALLE FOR -N AGE LIMIT, RETIREMENT AGE, REACH RETIREMENT AGE ALDERSHJEM ALDERSKOHORT ALDERSTRYGD, PENSJON ALDERSTRYGDAVGIFT OLD PEOPLE'S HOME AGE COHORT OLD AGE PENSION OLD AGE PENSION TAX ALDERSTRYGDEDE PENSIONERS, OLD AGE - ALFABETISK ALFANUMERISKE DATA ALGERIE ALPHABETICAL ALPHANUMERIC DATA ALGERIA ALKOHOL, FETT-, LAURYL-, STEARYL-, ALCOHOL, FATTY - LAURYL STEARYL OLEYL- OLEYL - ALKOHOL, REIN - ALCOHOL, PURE - ALKOHOLFRI ALKOHOLFRI DRIKKEVARE ALKOHOLHOLDIG NON-ALCOHOLIC NON-ALCOHOLIC BEVERAGE ALCOHOLIC ALKOHOLHOLDIG DRIKKEVARE, AVGIFT PA - ALCOHOLIC BEVERAGE, EXCISE ON - ALKOHOLHOLDIG PREPARAT. SAMMENSATT - ALCOH-OLIC PREPARATION, COMPOUND - ALKOHOLHOLDIG SAFT, EKSTRAKT ALCOHOLIC SAP, EXTRACT ALKOHOLIKERE ALKOHOLISK ALKOHOLISME OG NARKOMANI ALKOHOLISTOMSORG ALKOHOLLOVFORSEELSE ALKOHOLMISBRUKER ALKOHOLOMSETNING ALCOHOLICS ALCOHOLIC ALCOHOLISM AND DRUG ADDICTION CARE OF ALCOHOLICS ILLEGAL DISTILLATION AND SALE OF SPIRITS MISUSER OF ALCOHOL SALE OF ALCOHOLIC BEVERAGES ALKOHOLPRØVERALCOHOL TESTS ALKOHOLSTATISTIKK ALKOHOLSTYRKE ALCOHOL STATISTICS ALCOHOLIC STRENGTH

11 9 ALLERGISKE SJUKDOMMER ALLERGIC DISEASES ALLMENN MEDISINGENERAL PRACTICE ALLMENN, -UTDANNING, -SJUKEHUS GENERAL, - EDUCATION. - HOSPITAL ALLMENNFORSYNING/ELEKTRISITET PUBLIC ELECTRICITY SUPPLY ALLMENNING ALLMENNINGSRETT COMMON FOREST LAND USUFRUCT IN COMMON FOREST ALLMENNPRAKTISERENDE LEGE GENERAL PRACTITIONER ALLMENNSKOLE. HØGRE - ALMINNELIG ALMINNELIG PRAKSIS ALMINNELIG VALG SECONDARY SCHOOL COMMON, GENERAL, ORDINARY USUAL PRACTICE GENERAL ELECTION ALMINNELIG, - FOLKETELLING, GENERAL, - POPULATION CENSUS, - OMSETNINGSAVGIFT - TAX ALTMULIGMANN ODD-JOB MAN ALUMINIUM, UBEARBEIDD ULEGERT - ALUMINIUM, UNdROUGHT -, UNALLOYED - ALUMINIUMSOKSYD ALUMINIUM OXIDE ALUMINIUMSVERK/N4RINGSGRUPPE REFINING OF ALUMINIUM ALVORLIG SKADD (PERSON) AMANUENSIS, FORSTE- SERIOUSLY INJURED ASSISTANT PROFESSOR AMATØRKORPSAMATEUR BAND AMERIKA AMERIKANSK SAMOA AMERICA AMERICAN SAMOA AMERIKANSKE BESITTELSER I NORD-AMERIKA U. S. DEPENDENCIES IN NORTH AMERICA AMERIKATILLEGG/SJØFART AMME AMMONIAKK AMERICAN TRADE ALLOWANCE SUCKLE AMMONIA AMORTISASJON, -SFOND, -SKONTO, -STID AMORTIZATION. - SINKING FUND. - ACCOjNT, PERIOD OF - ANALOG-DIGITAL -OMFORMERANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER ANALYSE, -R ANALYSERE AND ANDALUSITT ANDEL ANDELSLAG ANDORRA ANEMIER ANALYSIS. -SES ANALYSE DUCK ANDALUSITE SHARE, QUOTA, PART CO-OPERATIVE UNDERTAKING ANDORRA ANEMIAS ANFORDRING, INNSKOTT PR - DEMAND, - DEPOSIT ANGEL ANGLIKANER ANGOLA HOOK ANGLICAN ANGOLA ANIMALSK, AV - OPPRINNELSE ANIMAL, OF - ORIGIN ANIMALSKE OLJER, KOKTE OKSYDERTE DEHYDRERTE SULFURERTE BLASTE POLYMERISERTE - ANIMALSKE PRODUKTER ANKLAGE, - FOR ANIMAL OILS, BOILED OXIDISED ""',I DEHYDRATED SULPHURISED BLOWN POLYMERISED - ANIMAL PRODUCTS ACCUSATION. - OF ANKLAGE, FALSK - I RETTSAK ACCUSATION, FALSE - ANLEGG/INDUSTRI ANLEGGSARBEIDER PLANT CONSTRUCTION WORKER ANLEGGSMASKINER, OPERATOR AV - CONSTRUCTION MACHINERY, OPERATOR OF - ANLEGGSVIRKSOMHET CONSTRUCTION

12 10 ANLØP, - AV SKIP ANLØPE, - HAVN ANLØPSHAVN ANLØPSTID ANNONSESELGER ANNULLERINGSTEGN ANSATTE, - ARBEIDERE ANSKAFFELSESMATE ANSKAFFELSESAR ANSLAG ANSLATT TIL ANSTALT ARRIVAL, - OF VESSEL CALL, - AT PORT PORT OF CALL TIME OF ARRIVAL ADVERTISING AGENT IGNORE CHARACTER EMPLOYEES, WAGE EARNERS METHOD OF ACQUISITION YEAR OF PURCHASE ESTIMATION, ESTIMATE ESTIMATED AT ESTABLISHMENT, INSTITUTION ANSTALTSOPPHOLD, FENGSELS- IMPRISONMENT ANSVAR, PA EGET - RESPONSIBILITY, ON OWN - ANSVARLIG LINEKAPITALSUBORDINATE CAPITAL ANSVARSFORSIKRING THIRD-PARTY INSURANCE ANTATT FORMUE. INNTEKT. - SKATT ASSESSED PROPERTY, - INCOME. - TAX ANTIBIOTIKA ANTIGUA ANVENDELSE ANTIBIOTICS ANTIGUA EMPLOYMENT, USE, APPLICATION ANVENDELSE, OVERSKOTTS- DISBURSEMENT OF SURPLUS ANVENDT VITENSKAP APATITT APOTEK APOTEKER APOTEKERAVGIFT APOTEKERVARE APPARATER TIL A SLUTTE, - BRYTE, SIKRE ELEKTRISKE STRØMKRETSER ARABISK TALL ARBEID ARBEID, BORTSATT - ARBEIDDE TIMER ARBEIDER APPLIED SCIENCES APATITE PHARMACY PHARMACIST EXCISE ON PHARMACIES PHARMACEUTICAL PRODUCT APPARATUS FOR MAKING, - BREAKING, PROTECTING ELECTRICAL CIRCUITS ARABIC NUMERAL WORK CONTRACT WORK HOURS WORKED WORKER, WAGE EARNER, EMPLOYEE ARBEIDERE OG FUNKSJONARER OPERATIVES AND SALARIED EMPLOYEES ARBEIDERPARTIETS PRESSEFORBUND UNION OF LABOUR PARTY JOURNALISTS ARBEIDERVERNLOVEN ARBEIDSAKTIV, IKKE - WORKERS' PROTECTION ACT ACTIVE PERSON, NON- ARBEIDSDAG/DAGLIG ARBEIDSTID WORKING DAY ARBEIDSDAGER, TAPTE - MAN-DAYS LOST ARBEIDSDIREKTORATET THE DIRECTORATE OF LABOUR ARBEIDSDYKTIG/MILITÆR KJENNELSE FIT FOR AUXILIARY SERVICE ARBEIDSDYKTIG. -HET ARBEIDSDØDELIGHET ARBEIDSFELT ARBEIDSFORHOLD ARBEIDSFORMIDLER ARBEIDSFORMIDLING ABLE-BODIED. CAPACITY FOR WORK OCCUPATIONAL MORTALITY FIELD OF ACTIVITY WORKING CONDITIONS LABOUR EXCHANGE SUPERVISOR LABOUR EXCHANGE, EMPLOYMENT OFFICE ARBEIDSFORTJENESTE, INNTEKT EARNINGS ARBEIDSFYSIOLOGISK INSTITUTT INSTITUTE OF LABOUR PHYSIOLOGY

13 11 ARBEIDSGIVERAVGIFT EMPLOYERS TAX ARBEIDSGIVERSAMMENSLUTNING EMPLOYERS ASSOCIATION ARBEIDSKJERRE/JORDBRUK ARBEIDSKONFLIKT. - ETTER VARIGHET OG OMFANG ARBEIDSKONTOR ARBEIDSKRAFT, FAGLáRT MANGEL PR - ARBEIDSKRAFTSTATISTIKK ARBEIDSKRAFTUNDERSOKELSE ARBEIDSLEDER FARM CART LABOUR CONFLICT. - BY DURATION AND NUMBER OF WORKERS INVOLVED EMPLOYMENT OFFICE MANPOWER. LABOUR, SKILLED LABOUR, SHORTAGE OF LABOUR LABOUR STATISTICS LABOUR FORCE SAMPLE SURVEY SUPERVISOR ARBEIDSLEDIGHET. ARBEIDSLØYSE UNEMPLOYMENT ARBEIDSLØNN WAGE ARBEIDSLOSE. REGISTRERTE - UNEMPLOYED PERSONS. - REGISTERED ARBEIDSLYSE, -KASSE. -TRYGD UNEMPLOYMENT. - FUND, - INSURANCE ARBEIDSMARKED. -RETTEN ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK LABOUR MARKET, - COURT LABOUR MARKET STATISTICS ARBEIDSMILJØLOVENACT RELATING TO WORKER PROTECTION AND WORKING ENVIRONMENT ARBEIDSOIRADE WORKING SPACE. - AREA ARBEIDSPSYKOLOGISK INSTITUTT INSTITUTE OF LABOUR PSYCHOLOGY ARBEIDSSESONG ARBEIDSSKADE ARBEIDSSKULE ARBEIDSSTANS WORKING SEASON OCCUPATIONAL INJURY CORRECTIVE TRAINING STOPPAGE OF WORK ARBEIDSSTANS/FRA ARBEIDERNES SIDE STRIKE ARBEIDSSTANS/FRA ARBEIDSGIVERS SIDE LOCKOUT ARBEIDSSTED. FAST - PLACE OF EMPLOYMENT, PERMANENT - ARBEIDSSTYRKE LABOUR FORCE ARBEIDSSOKER, REGISTRERT - APPLICANT FOR WORK ARBEIDSSØKERE UTEN ARBEIDSINNTEKT NON-EMPLOYED PERSONS SEEKING WORK ARBEIDSTAKER ARBEIDSTERAPEUT WAGE EARNER OCCUPATIONAL THERAPIST ARBEIDSTID, -SUNDERSOKELSE WORKING HOURS, SURVEY ON - ARBEIDSTID. INNSKRENKET - WORKING HOURS, REDUCTION OF HOURS ARBEIDSTILSYNET ARBEIDSTIME ARBEIDSVEDERLAG ARBEIDSVERN ARBEIDSVOGN/JORDBRUK AREAL AREAL. BRANNSKADD PLANTET PRODUKTIVT SADD -s TØRRLAGT - AREALBRUK AREALUTVALG ARGENTINA ARITMETISK GJENNOMSNITT ARKEOLOGI ARKITEKT ARKITEKTUR ARMBANDSUR AROMA, -TISK. -TISERT THE LABOUR INSPECTORATE HOUR OF WORK, MAN-HOUR REMUNERATION FOR LABOUR, PAYMENT FOR WORKERS PROTECTION FARM WAGON AREA AREA, BURNED -4, - PLANTED, PRODUCTIVE - SOWN. - DRAINED LAND. - USE, - UTILIZATION AREA SAMPLING ARGENTINA ARITHMETIC MEAN ARCHEOLOGY ARCHITECT ARCHITECTURE WRIST-WATCH AROMA, -TIC, FLAVOURED

14 12 ARSENSULFID. NATURLIG - ARSENIC SULPHIDE, NATURAL - ART, SLAG TYPE, SORT, KIND ARTERIOSKLEROTISK HJERTESYKDOM ARTERIOSCLEROTIC HEART DISEASE ARVEAVGIFT ARVESAK ASBEST ASDIC DEATH DUTY INHERITANCE CASE ASBESTOS ASDIC (SOUND NAVIGATION RANGING) ASEPTISK MENINGITISK SYNDROM ASEPTIC MENINGITIC SYNDROME ASFALTPAPP, TJAREPAPP ASIA ASPIRANT ASSEMBLER, -SPRAK ASSISTENT/KONTOR ASSISTENTLEGE ASSISTERENDE FYLKESLEGE ASPHALTIC FELT ASIA PROBATIONER, TRAINEE ASSEMBLER, ASSEMBLY LANGUAGE CLERK JUNIOR REGISTRAR ASSISTANT COUNTY MEDICAL HEALTH OFFICER ASSISTERENDE OVERLEGE/HELSEADM. JUNIOR MEDICAL OFFICER ASSISTERENDE OVERLEGE/SJUKEHUS ASSISTANT SENIOR CONSULTANT ATOMENERGI ATOMIC ENERGY ATTFORINGSINSTI TUTTREHABILITATION CENTRE ATTFORINGSMEDISIN REHABILITATION ATTFØRINGSTILTAKREHABILITATION ASSISTANCE AURE TROUT AUSTRALIA, AUSTRALSAMBANDET AUSTRALIA, THE COMMONWEALTH OF - AUTODIESEL AUTOGENSKJARER AUTOJUKSA AUTOKORRELASJON AUTODIESEL AUTOGENOUS WELDER AUTOMATED HANDLINE AUTOCORRELATION AUTOMASJON, AUTOMATISERING AUTOMATION AUTOMATISK AUTOMATIC AUTOMATISK DATABEHANDLING AUTOMATIC DATA PROCESSING AUTOMATISK FRAMFORER AUTOMATIC CARRIAGE AUTOMATTEKNIKERKURS/TELEGRAF COURSE FOR TELECOMMUNICATIONS AUTOMOBILRUTE AUTOPILOT AUTORISERING AVBETALING, KJØP PA - AVBETALING, SALG PA - AVBETALINGSKONTRAKT AVBRYTE, AVBRUDD AVDRAG/AVBETALING AVDRAG, - PA GJELD AVERSANBEHANDL ING AVFALL AVFALLSJERN AVFALLSPRODUKT AVFALLSVANN AVGANG AVGANG/REDUKSJON AVGANGSEKSAMEN AVGIFT, - PA SCHEDULED ROAD MOTOR VEHICLE SERVICE AUTOPILOT AUTHORIZATION,HIRE-PURCHASE SALE ON THE HIRE-PURCHASE SYSTEM HIRE-PURCHASE CONTRACT INTERRUPT, -ION PART-PAYMENT REPAYMENT, - OF DEBTS AVERSAN TREATMENT WASTE SCRAP IRON WASTE PRODUCT WASTE WATER DEPARTURE DECREASE, DECLINE FINAL EXAMINATION TAX, EXCISE, - ON

15 13 AVGIFT, SKOG- AVGITT STEMME AVGJØRELSE AVHOLDSLAG AVHOLDSMANN AVIS, -BIND FORESTATION LEVY VOTE CAST DECISION TEMPERANCE SOCIETY TEETOTALLER NEWSPAPER, VOLUME OF NEWSPAPERS AVISENES INFORMASJONSKONTOR NEWSPAPER INFORMATION OFFICE AVISFORLAG/NIERINGSGRUPPE AVISPAPIR AVKASTNING AVLASTNINGSBRØNN AVLING PUBLISHING OF NEWSPAPERS NEWSPRINT YIELD RELIEF WELL CROP, YIELD, PRODUCTION AVLING, - I HAGEBRUKET, - I JORDBRUKET HORTICULTURAL PRODUCTION, AGRICULTURAL - AVLSPURKER AVLSRANER AVLUSE AVLØPSROR AVLOPSVANN AVMAGRING SOWS FOR BREEDING BOARS FOR BREEDING DEBUG/PROGRAMMING DISCHARGE PIPE WASTE WATER EMACIATION AVMØNSTRESIGN OFF AVREISE AVSAVNSGODTGJOR ELSE AVSETNING (TIL) AVSETNINGER AVSIDES AVSKILTEDE KJORETØYER AVSKREVNE FORDRINGER DEPARTURE COMPENSATION, COMPENSATORY ALLOWANCES APPROPRIATION, ALLOCATION (TO) APPROPRIATIONS OUTLYING, REMOTE DELICENSED VEHICLES CLAIMS WRITTEN OFF AVSKRIVNING OG TAP PA AKTIVA DEPRECIATION AND LOSS ON ASSETS AVSKRIVNING/VERDI AVSKRIVNING, BLOC- AVSPORING/TOG AVSPORRING AVSTENGNING AVTAKENDE REKKEFOLGE AVTALE AVTREDE AVVIK AVVIKLING, UNDER - AVVIRKET SKOGSVIRKE DEPRECIATION BLOC DEPRECIATION DERAILMENT POLLING EXCLOSURE DESCENDING ORDER AGREEMENT LAVATORY DEVIATION LIQUIDATION, 4INDING-UP, IN LIQUIDATION ROUNDWOOD CUT AVVIRKNING AV TOMMER, - VED TIMBER, FUELWOOD CUT B BAD BADE BADEBETJENING BADMINTON BAGASSE BAHAMAS BAHRAIN BAKERULVER BATH BATH (GI NOEN ET 3AD), BATHE (BADE SELV) BATH ATTENDANTS BADMINTON BAGASSE BAHAMAS (THE) BAHRAIN BAKING POWDER

16 14 aaker BAKER BAKER- OG KONDITORFORBUNDET UNION OF BAKERS AND CONFECTIONERS BAKERBUTIKK BAKERIER/NIRINGSGRUPPE BAKERIVIRKSOMHET BAKERVARE BAKGRUNNSBEHANDLING BAKKESTASJON BAKKESTASJON/TELEGRAF BAKER'S SHOP MANUFACTURE OF BAKERY PRODUCTS BAKERY BAKERY PRODUCT BACKGROUND PROCESSING AIRPORT RADIO STATION GROUND STATION BAKVERK, ALMINNELIG FINT - BAKER'S WARE, ORDINARY FINE - BALANSE, -OPPGJØRBALANCE, BALANCE SHEET BALANSE, FINANSIELL - BALANSEKONTO BALANSETALL BALLSPILL BAMBUS BAND/EDB FINANCIAL BALANCE SHEET BALANCE SHEET BALANCE SHEET EXTRACTS BALL GAMES BAMBOO TAPE BANDHULLER, HULLBANDPUNCH PAPER TAPE PUNCH, TAPE PUNCH BANDSPOLE BANDY BANEARBEIDER BANELENGDE REEL BANDY SURFACEMAN LENGTH OF LINE BANENETT, JERN- NETWORK, RAILWAY - BANEVOKTER BANGLADESH LINE-KEEPER BANGLADESH BANK, -FUNKSJONAR, -INNSKOTT BANK, - EMPLOYEE, - DEPOSIT BANK, -VESEN, -VIRKSOMHET BANK, -ING BANK, UTENLANDSK - BANK, FOREIGN - BANKBOKS SAFE BOX BANKINNSKOTT, - PR TID, - PA OPPSIGELSE. TIME DEPOSITS, - ON NOTICE, DEMAND - UTEN OPPSIGELSE BANKINSPEKSJONEN BANKREMISSE THE STATE INSPECTORATE OF BANKS BANKERS' CHEQUE BAPTISTSAMFUNN, DET NORSKE - BAPTISTS BARBADOS BARBADOS BARIUMKARBONAT, NATURLIG - BARIUM CARBONATE, NATURAL - BARIUMOKSYD BARIUM OXIDE BARIUMSULFAT, NATURLIG BARIUM SULPHATE, NATURAL - BARN UNDER VERNETILTAK CHILDREN UNDER PROTECTION BARNE, -KIRURGI, -PSYKIATRI CHILD. - SURGERY, - PSYCHIATRY BARNEDØDELIGHET (I FORSTE LEVEAR) INFANT MORTALITY RATE (FIRST YEAR OF LIFE) BARNEHAGE 9ARNEHJEM BARNEPENSJON BARNEPLEIESKOLE KINDERGARTEN, DAY NURSERY CHILDREN'S HOME. ORPHANAGE CHILDREN'S BENEFITS CHILD NURSING SCHOOL BARNEPROGRAM (RADIO EL. FJERNSYN) PROGRAMME FOR CHILDREN BARNESJUKDOMMER BARNESKOLE BARNETALL BARNETILLEGG PEDIATRICS JUNIOR SCHOOL NUMBER OF CHILDREN SUPPLEMENTARY ALLOWANCE FOR CHILDREN

17 15 BARNETRYGD BARNETS NUMMER BARNEVERN, -SKOLE. -SLOVEN, -SNEMND, -.STATISTIKK BARSELPENGER BARSELSENG BARSKOG. -GRENSE BARTOMMER. -VIRKE BARVED BASALT BASISPRIS BASISUTVALG BASISAR FAMILY ALLOWANCE ORDER OF BIRTH CHILD WELFARE, - SCHOOL, ACT, - COMMITTEE, - STATISTICS CONFINEMENT BENEFIT PUERPERIUM CONIFEROUS FOREST, - LINE CONIFEROUS TIMBER, - ROUNDWOOD CONIFEROUS FUELWOOD BASALT BASIC PRICE MASTER SAMPLE BASE YEAR BCD (BINARKODET DESIMAL-NOTASJON) BCD (BINARY CODED DECIMAL NOTATION) BEARBEIDD FETT, - OLJE BEARBEIDD VARE BEARBEIDE JORDA BEARBEIDE PRODUKTER BEARBEIDE RASTOFFER PROCESSED FAT, - DIL MANUFACTURED GOODS TILL THE SOIL PROCESS WORK UP BEARBEIDE STATISTISK MATERIALE WORK UP, TREAT, PROCESS BEARBEIDE VITENSKAPELIG MATERIALE WORK UP BEARBEIDINGSVERDI BEBODD BEBYGD AREAL BEDEKKE/F.EKS. SVIN VALUE ADDED INHABITED BUILT-UP AREA COVER BEDERVET ELLER SLETT BEHANDLET CONTAMINATED BEDRAGERI BEDRIFT BEDRIFTSBIBLIOTEK BEDRIFTSIDRETT FRAUD ESTABLISHMENT BUSINESS LIBRARY CORPORATION SPORTS BEDRIFTSLEDERE/STILLINGSGRUPPE DIRECTORS BEDRIFTSLEGE BEDRIFTSREGISTER BEDRIFTSSKOLE INDUSTRIAL PHYSICIAN REGISTER OF ESTABLISHMENTS INDUSTRIAL ESTABLISHMENTS SCHOOL BEDRIFTSSTØRRELSESIZE OF ESTABLISHMENT BEDRIFTSTELLING BEDRIFTSØKONOMI BEFAL CENSUS OF ESTABLISHMENTS BUSINESS ECONOMICS OFFICERS BEFAL/TIL SJØSSHIP'S OFFICERS BEFOLKNING POPULATION BEFOLKNINGS, -KONSENTRASJON, -OVERSKOTT POPULATION DENSITY, OVERSPILL OF POPULATION BEFOLKNINGSSTATISTIKK BEGRAVELSESHJELP POPULATION STATISTICS FUNERAL BENEFIT BEGRENSET/BESKYTTELSESGRAD RESTRICTED BEHANDLE PROCESS BEHANDLINGENS VARIGHET (SJUKEHUS) DURATION OF TREATMENT BEHANDLINGSMATE/MEDISINSK TREATMENT BEHOLDER BEHOLDNING/KASSE- BEHOLDNING/PENGER CONTAINER, RESERVOIR CASH IN HAND CASH, BALANCE

18 16 BEHOLDNING/RESERVER BEHOLDNING/REST- BEHOLDNING/VARE- BEHOLDNING/VERDIPAPIRER BEHOV RESERVES REMAINDER STOCK HOLDING NEED. REQUIREMENT BEHOVSPRØVINGMEANS TEST BEIN BONE BEIN, BEARBEIDD SYREBEHANDLET BONE, - PREPARED, - TREATED WITH ACID, GELATINEN FJERNET. MJOL AV - DEGELATINISED POWDER OF - BEINBRUDD, - ETTER FALL BEINFETT. -OLJE BEITE BEITETID FRACTURE, - CAUSED BY FALL BONE FAT. - OIL PASTURE GRAZING PERIOD BEKLEDNINGSARBEIDERFORBUNDET UNION OF CLOTHING WORKERS BEKLEDNINGSARTIKLER BEKLEDNINGSINDUSTRI BELASTE, - EN KONTO WEARING APPAREL MANUFACTURE OF WEARING APPAREL CHARGE, DEBIT BELEGG /SJUKEHUS. -/FENGSELSANSTALT PATIENT POPULATION IN HOSPITAL, POPULATION IN PENAL INSTITUTION BELGFRUKTER, TØRKEDEAVSKALLEDE LEGUMINOUS VEGETABLES. DRIED SKRELTE SPLITTEDE - SHELLED SKINNED SPLIT - BELGIA BELGIUM BELIGGENHET, GEOGRAFISK - GEOGRAPHICAL POSITION BELTEBIL BELTETRAKTOR BELTEUTSTYR/TRAKTOR BELØP, TIL ET - AV BEMANNING BENIN BENSIN, AVGIFT PA - BENSINMOTORVOGN/JERNBANE BEREDSKAPSPROVISJON BEREDSKAPSTILTAK BEREGNE, - FEIL BEREGNET FOLKEMENGDE BEREGNET TALL BEREGNING BERGGRUNN BERGINGSBAT BERGVERK BERGVERKSARBEIDER WEASEL TRACKED TRACTOR TRACK EQUIPMENT AMOUNT, TO AN AMOUNT OF, AMOUNTING TO PERSONNEL BENIN PETROL TAX PETROL RAIL MOTOR VEHICLE CREDIT READINESS COMMISSIONS NAT0NAL EMERGENCY MEASURES CALCULATE, COMPUTE, MISCALCULATE ESTIMATED POPULATION ESTIMATED FIGURE CALCULATION, COMPUTATION BEDROCK SALVAGE VESSEL MINE MINER BERGVERKSDRIFT/NARINGSGRUPPE MINING AND QUARRYING BERMUDA BESETNING BESITTELSER BESKYTTELSESINSTRUKSEN BERMUDA HERD DEPENDENCIES INSTRUCTION FOR THE HANDLING OF DOCUMENTS GUARDED FOR REASONS OTHER THAN NATIONAL SECURITY (KORTFORM: DOCUMENT PROTECTION INSTRUCTIONS) BESTANDSKUBIKKMASSE/SKOGBRUK GROWING STOCK BESTEMMELSESLAND BESTMENN BESTYRER. - VED SKOLE COUNTRY OF DESTINATION FOREMEN MANAGER, PRINCIPAL

19 17 BETALENDE PASSASJERER BETALINGSBALANSE BETEGNE BETEGNE - M. ET NAVN BETINGENDE ARSAK BETINGET FORDELING BETINGET UTVELGING PAYING PASSENGERS BALANCE OF PAYMENTS INDICATE, CHARACTERIZE DENOMINATE CONDITIONING CAUSE CONDITIONAL DISTRIBUTION PURPOSIVE SELECTION BETONG, FERDIGBLANDET - CONCRETE, READY-MIXED - BETONITT BEVEGELIGE HELGEDAGER BETONITE MOVABLE HOLIDAYS BEVILGNING (PENGEBELØP)GRANT BEVILGNING/BUDSJETT ETC. APPROPRIATION BEVILLING/ TILLATELSEPERMISSION, CONCESSION BEVILLING, - FOR OMSETNING AV LICENCE, - FOR SALE OF BEVISETS STILLING BHUTAN BIBLIOTEK BIBLIOTEKAR BIBLIOTEKASSISTENT BIBLIOTEKPROGRAM BIER I SVERMER BIHUSHOLDNING BIKUBE BIL BILAG BILBENSIN BILDE/SKJERM BILDEMONSTER BILDERAMME BILDESKJERM BILDRIFT BILER OG REKVISITA BILFERJE BILLEDHOGGER BILLETTOR BILMEKANIKER STATE OF THE EVIDENCE BHUTAN LIBRARY LIBRARIAN LIBRARY ASSISTANT LIBRARY PROGRAM BEES IN SWARMS SECONDARY HOUSEHOLD BEEHIVE MOTOR VEHICLE, CAR, MOTOR CAR ENCLOSURE PETROL DISPLAY DISPLAY IMAGE DISPLAY FRAME GRAPHIC DISPLAY DEVICE MOTOR VEHICLE SERVICE MOTOR VEHICLES AND ACCESSORIES FERRY SCULPTOR TICKET CLERK MOTOR VEHICLE MECHANICS BILREPARASJONSVERKSTEDER/NARINGSGRUPPE REPAIR OF MOTOR VEHICLES BILRUTE BILVEG BILVERKSTED BILYTELSE SCHEDULED MOTOR VEHICLE SERVICE MOTOR ROAD CAR REPAIR SHOP OPERATION PER VEHICLE BIND, ANTALL - I BIBLIOTEK VOLUME, STOCK OF VOLUMES BINDEPUNKT CONNECTOR BINGEFJØSPEN BINfiR, -SIFFER BINARSOKING BINART TALLORD BINRRT TALLSYSTEM BIOKJEMI BIOLOGISK ARBEID BINARY, - DIGIT BINARY SEARCH BINARY NUMERAL PURE BINARY NUMERATION SYSTEM BIOCHEMISTRY BIOLOGICAL WORK

20 18 BIPERSON BIPRODUKT BISCENE BISKOP BISPEDØMME BIT BITGRUPPE BIVASSDRAG BIVIRKNING BIVOKS BIYRKE BLAD OG TIDSSKRIFTER BLANDINGSFORHOLD BLANDKORN BLANKETTLESER DEPENDENT BY-PRODUCT SECOND STAGE BISHOP DIOCESE BIT BYTE TRIBUTARY SECONDARY EFFECT. SIDE EFFECT BEES' WAX SECONDARY OCCUPATION NEWSPAPERS AND PERIODICALS RATIO OF MIXTURE MIXED GRAINS DOCUMENT READER BLEIKING, MASKINER FOR - BLEACHING. TEXTILE BLEACHING MACHINERY BLEKKSPRUT BLIKKSLAGER BLINDESKOLE BLINDTARMSBETENNELSE BLOC-AVSKRIVNING BLOKK BLOKK AV METALL CUTTLEFISH TINSMITH SCHOOL FOR THE BLIND APPENDICITIS BLOC DEPRECIATION BLOCK INGOT BLOKK AV, - SMIJERN. - STAL BLOOM BLOKKFAKTOR BLOCKING FACTOR BLOKKLENGDE. -STØRRELSEBLOCK SIZE BLOKKMAKER BLOKKMELLOMROM BLOMKRL BLOCKMAKER BLOCK GAP CAULIFLOWER BLOMSTER, AVSKARNE -p FRISKE FLOWERS, CUT FRESH DRIED TØRKEDE FARGEDE BLEIKTE DYED BLEACHED IMPREGNATED IMPREGNERTE PREPARERTE - PREPARED - BLOMSTERLOK BLY, -LEGERINGER, -MALM FLOWER BULBS LEAD. - ALLOYS. - ORE BLOTDYR, TILBEREDT KONSERVERT - MOLLUSC, PREPARED -AP PRESERVED - SLR, -LANGE, -REV BLRKVEITE BLRSE/FISKEREDSKAP BOK. -BUSS. -BIL BLUE, - LING. - FOX GREENLAND HALIBUT FLOAT BOOKCAR BOK, BOKER UTGITT AV FORLEGGERE BOOK, BOOK TITLES ISSUED BY PUBLISHERS BOKBIND, ANTALL BIND BOKBINDER BOKBINDER- OG KARTONASJEARBEIDER- FORBUNDET VOLUME, BOOK STOCK, STOCK OF VOLUMES BOOKBINDER UNION OF BOOKBINDERS AND CARDBOARD WORKERS BOKBINDERIER/NARINGSGRUPPE BOOKBINDING BOKBINDERIMASKINER BOKFØRINGSARBEID BOKFØRT VERDI BOKHOLDER BOKHVETE BOKMRL OG NYNORSK BOOKBINDING MACHINERY BOOK-KEEPING WORK BOOK VALUE BOOK-KEEPER BUCKWHEAT OFFICIAL NORWEGIAN LANGUAGES

21 19 90KPRODUKSJON BOKSING BOKTRYKKER, -I BOOK PRODUCTION BOXING PRINTER. -ING-OFFICE BOLIG- OG FORRETNINGSGARDER, DRIFT AV - DWELLINGS AND OFFICE BUILDINGS, MANAGEMENT OF - BOLIGBLOKK BOLIGBYGGING BOLIGDIREKTORATET BOLIGER BOLIGFORHOLD BOLIGLAN BOLIGSELSKAP BOLIGUTGIFTER BOLIVIA BOMULL MULTIDWELLING HOUSE, APARTMENT HOUSE HOUSE BUILDING DIRECTORATE OF HOJSING DWELLINGS HOUSING CONDITIONS HOUSING LOANS BUILDING SOCIETY HOUSING EXPENSES, DWELLING EXPENSES BOLIVIA COTTON BOMULLS, -GARN. -TOY, -VOKS COTTON YARN, WOVEN FABRICS OF - WAX BONITERING BONITET BONUSFOND VALUATION SITE QUALITY BONUS FUND BOPEL, BOSTED RESIDENCE, PLACE OF - BORAKS, NATURLIG - BORAX, NATURAL - BORD, -SALT, -SERVISE. -TENNIS TABLE, - SALT, - WARE, - TENNIS BORDSIRUP GOLDEN SYRUP BORE, -AKTIVITET, -PLATTFORM, -SKIP, DRILLING, - ACTIVITY, - PLATTFORM, -TILLATELSE - SHIP, - PERMIT BORE, -ASSISTENT BORE, -ENTREPRENOR, -INGENIOR, -OPERASJONSLEUER BOREGJENG BOREHULL BOREMASKINER SORER BORESJEF BORGELIG VIELSE BORGERLIG/FELLESLISTE BORING BOSATT BOSATTE I LEILIGHETER BOSETTINGSKART ASSISTANT DRILLER DRILLING, - CONTRACTOR, - ENGINEER, - SUPERINTENDENT ROUGHNECKS WELL, BORE HOLE DRILLING MACHINES DRILLER TOOL PUSHER CIVIL MARRIAGE NON-SOCIALISTS DRILLING LIVING, RESIDENT OCCUPANTS IN DWELLINGS MAP OF POPULATION DISTRIBUTION BOSTED, FAST - RESIDENCE, PERMANENT - BOSTEDSKOMMUNE BOSTEDSSTROK BOT OG INNDRAGNING BOT, MULKT BOTLAGTE BOTSWANA BOTTLENOSEOLJE BPS (BITER PER SEKUND) BRAKKLAND BRANN. -BAT, -FORSIKRING. -MANN. -SKADEERSTATNING. -SLOKKING, -TAKST MUNICIPALITY OF RESIDENCE, RESIDENTIAL AREA OF RESIDENCE, RESIDENCE FINE AND CONFISCATION FINE PERSONS FINED BOTSWANA BOTTLENOSE-OIL BPS (BITS PER SECOND) FALLOW LAND FIRE. - FLOAT, - INSURANCE, -MAN, - INDEMNITY, - FIGHTING. - INSURANCE VALUE

22 20 BRANN. PRSATT BRANN, STOR BRANNFORSIKRINGSVERDI SRANNSKADD AREAL BRANNSKADE ARSON FIRE, CONFLAGRATION FIRE INSURANCE VALUE BURNED AREA DAMAGE CAUSED BY FIRE, FIRE LOSS BRANNTILFELLE FIRES, NUMBER OF BRANNVESEN BRANNRRSAK BRASIL BRE, ISBRE BREDDE BREDDE, GEOGRAFISK BRENNEVIN FIRE SERVICE, FIRE BRIGADE CAUSE OF FIRE BRAZIL GLACIER BREADTH, WIDT4 WIDTH, LATITUDE LIQUOR BRENNEVINSTILVIRKING/NARINGSGRUPPE DISTILLING, RECTIFYING AND BLENDING OF SPIRITS BRENNEVINSTILVIRKNINGSAVGIFT EXCISE ON DISTILLED LIQUOR BRENSEL, BRENSELOLJER FUEL, FUEL OILS BRENSEL, FLYTENDE FAST FUEL, LIQUED SOLID BRENSELSTOFF BRENT AREAL BREVPOSTSENDINGER BRIKETTER BRINGEBAR FUEL AREA BURNED LETTER POST BRIQUETTES RASPBERRIES BRIS, STILLE s LETT BREEZE, CALM GENTLE BRISLINGFISKE SPRAT FISHING BRITISKE BESITTELSER I OSEANIA BRITISH DEPENDENCIES IN OCEANIA BROKK OG TARMSLYNG BRONKITT BROSME BRUCELLOSE BRUD BRUDD BRUDD I EN SERIE BRUDGOM BRUGDE BRUK, E HERNIA AND INTESTINAL OBSTRUCTION BROMCHITIS TUSK BRUCELLOSIS BRIDE BREAK, FRACTURE BREAK IN THE HOMOGENEITY OF A SERIES BRIDEGROOM BASKING SHARK USE, EMPLOYMENT, USE, EMPLOY BRUK, BRUKSENHET I JORDBRUK HOLDING, FARM BRUKEN AV FANGSTEN BRUKER BRUKER/JORDBRUK BRUKERPROGRAM BRUKSENHET/JORDBRUK BRUKSKUNSTNER BRUKSNUMMER BRUKSREGISTER BRUKSRETT BRUKSSTORRELSE/JORDBRUK BRUKSVIRKNINGSGRAD BRUKSARSTID BRUKT, TIL DISPOSITION OF LANDINGS USER HOLDER APPLICATION PROGRAM HOLDING CRAFTSMAN OF APPLIED ART NUMBER OF PARCEL, LOT NUMBER REGISTER OF HOLDINGS USUFRUCT SIZE OF HOLDING COEFFICIENT OF TECHNOLOGICAL EFFICIENCY SEASON FOR USE EMPLOYED, USED, FOR

23 21 BRUKTE BILER BRUN OST BRUNEI BRUTTO BRUTTO(REGISTER)TONN BRUTTO, -FORTJENESTE. -FRAKT, -INNTEKT, -KORRELASJON. -NASJONALPRODUKT BRUTTOENDRING BRUTTOINVESTERING BRUTTONASJONALPRODUKT ETTER ANVENDELSE I LØPENDE PRISER SECOND-HAND VEHICLES WHEY CHEESE BRUNEI GROSS GROSS(REGISTER)TONS GROSS. - PROFIT, - FREIGHT. - RECEIPTS. - CORRELATION. - DOMESTICK PRODUCT GROSS CHANGE GROSS FIXED CAPITAL FORMATION GROSS DOMESTIC PRODUCT BY CATEGORY EXPENDITURE AT CURRENT PRICES BRUTTOPRODUKSJON. - I FASTE PRISER GROSS OUTPUT. - AT FIXED PRICES BRUTTOPRODUKSJONSVERDI BRUTTOREPRODUKSJONSKVOTIENT, -TALL BRUTTOTJENESTEYTING AV OFF. KONSUMKAPITAL BRUTTOTONNASJE BRUTTOVARIANS GROSS VALUE OF PRODUCTION GROSS REPRODUCTION RATE SERVICES OF GENERAL GOVERNMENT FIXED CAPITAL GROSS TONNAGE MEAN SQUARE ERROR BRYGGERI.BREWERY BRYGGERIER/NARINGSGRUPPE BREWERS BRYTER/ELEKTR. BRYTNING BROD BROKFORMET ESTIMATOR BRONN BRONNBORER BRØNNBORINGSARBEID BRØNNKAPASITET SWITCH WRESTLING BREAD RATIO ESTIMATE WELL WELL DRILLER WELL-DRILLING WORK WELL POTENTIAL BTU/MRLEENHET FOR ENERGI- BTU (BRITISH THERMAL UNIT) BUDEIE DAIRY WORKER BUDSJETT. LEGGE FRAM -ET, FORKASTE -ET. BUDGET. PRESENT THE REJECT THE VEDTA -ET PASS THE - BUDSJETTFORSLAG BUDGET BUDSJETTNEMNDA FOR JORDBRUKET AGRICULTURAL BUDGETING BOARD BUDSJETTREGNSKAP BUDSJETTÅR BUESKYTING BUFFERLAGER, BUFFER BUFFERREGISTER BULGARIA BUDGET ACCOUNTS FINANCIAL YEAR ARCHERY BUFFER STORAGE BUFFER REGISTER BULGARIA BULJONGER, SUPPER, FLYTENDE FASTE BROTHS. SOUPS. - IN LIQUID. - I FORM AV PULVER - IN POWDER FORM BULLDOZERFØRER BUNDNE INNSKOTT BUNKE BUNNFISKTRÅLING BUNNGARN BUNNTRRLFISKE BUNTMAKER BUREISING BURMA BURUNDI BULLDOZER OPERATOR RESTRICTED DEPOSITS CARD DECK TRAWLING FOR DEMERSAL FISH GROUND NET GROUND TRAWL FISHING FURRIER STARTING NEW FARMS BURMA BURUNDI

24 2 2 BUSKAP, BRUKS- BUSKAP, LANDS- HERD OF CATTLE CATTLE POPULATION BUSS. -SJAFØR. -KONDUKTOR, -RUTE BUS, - DRIVER. - CONDUCTOR, - LINE BUST. - AV SVIN, - TIL BORSTEBINDERARBEID BRISTLE PIGS, - FOR BRUSH-MAKING BUST. UBEARBEIDD -P RENSET -, BLEIKT BRISTLE, RAW CLEANED BLEACHED FARGET -P STERILISERT - DYED STERILIZED - BUTIKK. -EKSPEDITØR, -FUNKSJONAR, -SJEF SHOP. - ASSISTANT, -p - MANAGER BY BYBEFOLKNING BYFOGD BYGDEALMENNING BYGDER BYGDEVEG TOWN, CITY URBAN POPULATION TOWN JUDGE, CITY JUDGE COMMON FOREST RURAL DISTRICTS RURAL ROAD BYGG FOR. - HELSESTELL, - UNDERVISNING BUILDING FOR, - HEALTH SERVICES. - EDUCATIONAL PURPOSES BYGG/PLANTE BARLEY BYGG, -EMATERIALER, -EVIRKSOMHET BUILDING, - MATERIALS. - CONSTRUCTION BYGG. BYGNING. - SATT I GANG, - UNDER ARBEID. - TATT I BRUK BUILDING, - WORK STARTED, UNDER CONSTRUCTION, - COMPLETED BYGGE- OG ANLEGGSARBEIDER BUILDING AND CONSTRUCTION WORKER BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET CONSTRUCTION BYGGEKOSTNADER COST OF CONSTRUCTION BYGGEKOSTNADER, INDEKS FOR - BUILDING COSTS. - INDEX BYGGERR BYGGTYPE/BYGNING BYGNINGSARBEID. -ER YEAR OF CONSTRUCTION TYPE OF BUILDING BUILDING WORK. -ER BYGNINGSARTIKLER, PRODUKSJON AV - AV BUILDING ARTICLES, MANUFACTURE OF JERN OG METALL, PRODUKSJON AV - AV TRE METAL MANUFACTURE OF WOOD - BYGNINGSLOVEN BYGNINGSIALER BYGNINGSMALING OG TAPETSERING/NARINGS- GRUPPE BYGNINGSMATE BYGNINGSSNEKKER BYGNINGSSTEIN, GROVT KLOYVD, HOGD, SAGD I RETTE BLOKKER BYGNINGSTAPETSERER BYGNINGSTEKNIKK THE BUILDING ACT HOUSE-PAINTER PAINTING, PAPER HANGING AND DECORATING METHOD OF BUILDING JOINER BUILDING STONE, ROUGHLY SPLIT, SQUARED, SQUARED BY SAWING PAPER-HANGER BUILDING TECHNOLOGY BYGSEL FORHOLDLEASEHOLD BYGSLEDE (FESTEDE) TOMTER BUILDING SITES ON LEASE BYHOTELL BYKOMMUNE BYOMRADE BYRETT BYRETTSDOMMER BYRRSJEF/STAT BYSSEGUTT BYTTEFORHOLD WER, JORD-, STIKKELS-, SOL-, BRINGE-, BJØRNE-, TYTTE-, SLR- BÆRBUSKER BØKKER BONNE TOWN HOTEL URBAN MUNICIPALITY URBAN AREA COURT OF FIRST INSTANCE IN TOWNS CITY COURT JUDGE CHIEF OF DIVISION GALLEYBOY TERMS OF TRADE BERRIES. STRAW-, GOOSE-, BLACK CURRANT, RASP-, DEW-, COW-, BIL- BACCIFEROUS SHRUBS COOPER BEAN

25 23 BORS STOCK EXCHANGE BØRSKURSLISTEREPORT OF SHARE QUOTATIONS B0RSNOTERTE AKSJER BOSSEMAKER BOTEAVSONING BOTING BANDSTAL/TONNEBAND BASFJOS BAT (FISKE-), BATART SHARES QUOTED (ON THE STOCK EXCHANGE) GUN-MAKER IMPRISONMENT IN DEFAULT OF PAYMENT OF FINE MENDING HOOP STALL BOAT (FISHING-), TYPE OF BOAT BITBYGGERBOAT-BUILDER BATMANNSKAP BATMOTOR BATSMANN BOAT'S CREW BOAT ENGINE BOATSWAIN C CANADA CANTON OG ENDERBURY CANADA CANTON AND ENDERBURY ISLANDS CELLULOSE, REGENERERT - CELLULOSE, REGENERATED - CELLULOSEDERIVATER DERIVATIVES OF CELLULOSE CELLULOSEFABRIKKER/NÆRINGSGRUPPE MANUFACTURE OF CHEMICAL PULP CELLULOSETOMMER CELLULOSEVATT CELSIUSGRADER CEREBRAL PARESE CEREBROSPINALMENINGITT CHAMOTTE CHAMOTTEJORÐ CHARTERFLY CHARTERFLYGING/ENKELT CHARTERFLYGING/RUTE CHILE PULPWOOD CELLULOSE WADDING DEGREES CENTIGRADE CEREBRAL, - PALSY, - PARALYSIS MENINGOCOCCAL INFECTIONS CHAMOTTE CHAMOTTE EARTH CHARTER PLANE CHARTER FLIGHT CHARTER SERVICE CHILE CIM/INNDATA I FORM AV MIKROFILM CIM (COMPUTER INPUT MICROFILM) CLEARING, -TILGODEHAVENDE. -GJELD BALANCES HELD UNDER CLEARING AGREEMENTS COCOSOYENE COLOMBIA COCOS ISLANDS COLOMBIA COM/UTDATA I FORM AV MIKROFILM COM (COMPUTER OUTPUT MICROFILM) CONSOL/NAV. SYSTEM COSTA RICA CONSOL NAVIGATION SYSTEM COSTA RICA CRT-SKJERM/KATODESTRALEROR CRT DISPLAY (CATHODE RAY TUBE) CUBA CYSTE CUBA CYST D DADDEL/FRUKT DATE DAG-, -PENGER, -SAVIS, -SFORTJENESTE DAILY, - ALLOWANCES, - NEWSPAPER, - EARNINGS DAGARBEIDER DAGLONN, - PR EGEN KOST DAGMAMMA DAGPENGER DAY WORKER DAILY WAGES. - WITHOUT BOARD NURSEMAID DAILY ALLOWANCES

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR.101 REPRINT FROM EUROPEAN ECONOMIC REVIEW 9 (1977) THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION Av Hilde Bojer KONSUM OG HUSHOLDNINGENS STØRRELSE OG

Detaljer

Resultatregnskap / Income statement

Resultatregnskap / Income statement Resultatregnskap / Income statement 1.10.-31.12. 1.10.-31.12. 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. 2000 2001 2001 2000 Beløp i mill kroner / Amounts in NOK million 2 328 2 077 Driftsinntekter / Operating revenues 7

Detaljer

Kari og Ola Gründer: Likheter og forskjeller forskningsfunn. Elisabet Ljunggren Seniorforsker Nordlandsforskning

Kari og Ola Gründer: Likheter og forskjeller forskningsfunn. Elisabet Ljunggren Seniorforsker Nordlandsforskning Kari og Ola Gründer: Likheter og forskjeller forskningsfunn Elisabet Ljunggren Seniorforsker Nordlandsforskning Entreprenørskap i Norge noen tall Andelen selvstendig næringsdrivende i Norge: Årlig startes

Detaljer

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa UNDERWRITING LIMITS The following tables show our financial and medical underwriting limits effective from 11 April 2016. FINANCIAL LIMITS Protection Financial evidence requirements Additional financial

Detaljer

Accounts. International Democrat Union

Accounts. International Democrat Union Accounts International Democrat Union 2011 Income statement NOTE OPERATING INCOME AND OPERATING EXPENSES 2011 2010 Membership subscriptions 2 424 179 2 450 015 Total operating income 2 424 179 2 450 015

Detaljer

Hvordan komme i kontakt med de store

Hvordan komme i kontakt med de store Hvordan komme i kontakt med de store Willy Holdahl, direktør Personal og Organisasjonsutvikling Kongstanken, 15 oktober 2010 The information contained in this document is Volvo Aero Connecticut Proprietary

Detaljer

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Vigdis Bjørlo 2016-02-05 Suppliers' obligations in relation to the Construction Client Regulations

Detaljer

Ledelse for fremtiden. VIRKE, 7. November 2013

Ledelse for fremtiden. VIRKE, 7. November 2013 Ledelse for fremtiden VIRKE, 7. November 2013 Vi fikk til olje... Vareeksport Petroleumsressurser Vi fikk til olje kunnskap er neste utfordring Vareeksport Petroleumsressurser Nasjonalformue Kunnskap og

Detaljer

NORDIC HOSPITALITY AS

NORDIC HOSPITALITY AS tall i tusen 7,3410 7,3410 Konsern Konsern Group Group BALANSE pr. 31. Desember 2012 2011 2012 2011 BALANCE SHEET EIENDELER ASSETS Anleggsmidler Fixed Assets: Immaterielle eiendeler Intangible assets Franchiseavtale

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN 4. Juli 2012 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Sakte mot ordentlig fiskal union, forventet at ECB agerer På EU sitt toppmøte i slutten av juni ble lederne

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

By Petter Jakob Bjerve. Contents

By Petter Jakob Bjerve. Contents ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 21 SÆRTRYKK FRA ECONOMICS OF PLANNING, VOL. 8, NO. 1-2, 1968 TRENDS IN QUANTITATIVE ECONOMIC PLANNING IN NORWAY By Petter Jakob Bjerve UTVIKLINGSTENDENSAR I DEN

Detaljer

Europeisk integrasjon anno 2013: Utfordringer og muligheter. Karen Helene Ulltveit-Moe Universitetet i Oslo Partnerforums høstkonferanse 2013

Europeisk integrasjon anno 2013: Utfordringer og muligheter. Karen Helene Ulltveit-Moe Universitetet i Oslo Partnerforums høstkonferanse 2013 Europeisk integrasjon anno 2013: Utfordringer og muligheter Karen Helene Ulltveit-Moe Universitetet i Oslo Partnerforums høstkonferanse 2013 Jeg skal snakke om 1. Norsk økonomisk utvikling etter etableringen

Detaljer

Electricity Solutions and Distribution / 2011

Electricity Solutions and Distribution / 2011 1 1 Electricity Solutions and Distribution / 2011 Power Division consists of Fortum s power generation, physical operation and trading as well as expert services for power producers. Heat Division consists

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN 2. april 2012 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Balansekunst Siden 2008 har balansene til Federal Reserve (Fed), den europeiske sentralbanken (ECB) og

Detaljer

Oslo Børs størst i verden på fisk og sjømat, et hav av muligheter

Oslo Børs størst i verden på fisk og sjømat, et hav av muligheter Oslo Børs størst i verden på fisk og sjømat, et hav av muligheter Hordaland på Børs - Bente A. Landsnes, 22. august 2013 2 21 selskaper i Hordaland er på børs 3 Finansmarkedene i endring Finanskrise kapitaltørke,

Detaljer

Quarterly report. 1st quarter 2012

Quarterly report. 1st quarter 2012 Quarterly report 1st quarter 2012 Group The Group s operating revenues in Q1 2012 were MNOK 145.0 compared to MNOK 155.2 last year. EBITDA was MNOK 6.1 compared to MNOK 2.4 last year. EBIT was MNOK 2.9

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

IMPLICIT SOCIAL PREFERENCES IN THE NORVEGIAN SYSTEM OF INDIRECT TAXATION

IMPLICIT SOCIAL PREFERENCES IN THE NORVEGIAN SYSTEM OF INDIRECT TAXATION ARTIKLER ERA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 114 SÆRTRYKK FRA JOURNAL OF PUBLIC ECONOMICS 10 (1978), PP 217-245 IMPLICIT SOCIAL PREFERENCES IN THE NORVEGIAN SYSTEM OF INDIRECT TAXATION By Vidar Christiansen

Detaljer

Fire at the Norske Skog Saugbrugs mill in Norway halts production. Produksjonsstans som følge av brann ved Norske Skog Saugbrugs

Fire at the Norske Skog Saugbrugs mill in Norway halts production. Produksjonsstans som følge av brann ved Norske Skog Saugbrugs ÅRSOVERSIKT 2010-2011 NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Dato/tid Melding Vedlegg Kategori 16.03.2011 07:30:23 Sales cooperation for North American markets AVTALER 15.03.2011 09:27:01 Generalforsamling 14. april

Detaljer

Business Administration - Bachelor's Degree Programme

Business Administration - Bachelor's Degree Programme Business Administration - Bachelor's Degree Programme Credits: 180 credits Grade name: Bachelor i økonomisk-administrative fag Full-time/Part-time: Full-time Education plan Business administration - Bachelor

Detaljer

TriCOM XL / L. Energy. Endurance. Performance.

TriCOM XL / L. Energy. Endurance. Performance. TriCOM XL / L Energy. Endurance. Performance. L and XL - the new generation Sample charging station with chargers TriCOM L / XL Innovative charging technology The new TriCOM L - XL chargers are controlled

Detaljer

COUNTRY REPORT- NORWAY

COUNTRY REPORT- NORWAY COUNTRY REPORT- NORWAY EUFRIN BOARD - NOV. 2015 Mekjell Meland Nibio Ullensvang JULY 1, 2015 2 23.11.2015 NIBIO KNOWLEDGE FOR LIFE Our future well-being depends on sustainable use of our natural resources.

Detaljer

Skattekontoret skriver ut et nytt skattekort for 2017 på grunnlag av de opplysninger som skattekontoret har om din skatteplikt.

Skattekontoret skriver ut et nytt skattekort for 2017 på grunnlag av de opplysninger som skattekontoret har om din skatteplikt. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2017 Du fikk skattefritak eller lavere skatt enn 15 prosent ved

Detaljer

Nytt strømforbruk. Fra strøm til hydrogen, en ny lagringsmetode

Nytt strømforbruk. Fra strøm til hydrogen, en ny lagringsmetode Bedriftenes Møteplass 2016 Nytt strømforbruk. Fra strøm til hydrogen, en ny lagringsmetode Magnus Thomassen, SINTEF Materialer og Kjemi Technology for a better society 1 Oversikt Hvorfor hydrogen Litt

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016

STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016 KVARTALSRAPPORT Q1 2016 QUARTERLY REPORT Q1 2016 STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016 Statkraft Forsikring AS er et egenforsikringsselskap eiet av Statkraft AS. Selskapet har forretningsadresse i Oslo

Detaljer

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 71 SÆRTRYKK FRA ECONOMETRICA, VOL. 42, NO. 1 (JANUAR 1974) SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY By Vidar Ringstad NOEN RESULTATER FOR PRODUKTFUNKSJONEP.

Detaljer

STATISTISKE OVERSIKTER 1958 STATISTICAL SURVEY 1958

STATISTISKE OVERSIKTER 1958 STATISTICAL SURVEY 1958 STATISTISKE OVERSIKTER 1958 STATISTICAL SURVEY 1958 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 330 STATISTISKE OVERSIKTER 1958 STATISTICAL SURVEY 1958 STATISTISK S E NTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered fice Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

FARA ASA REPORT Q1 2009

FARA ASA REPORT Q1 2009 FARA ASA REPORT Q1 2009 HIGHLIGHTS FARA oppnår et positivt EBITDA i Q1 2009 En sterk ordreinngang på MNOK 45 i Q1 2009 Ordrereserven økt til MNOK 104 (94 i Q4 2008) + 11% Omsetning Q1, 2009 er MNOK 35,0

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

Vedlegg 2 Ordrebeholdning og pipeline. Vedlegg til SSA-K Bilag 1

Vedlegg 2 Ordrebeholdning og pipeline. Vedlegg til SSA-K Bilag 1 Vedlegg 2 Ordrebeholdning og pipeline Vedlegg til SSA-K Bilag 1 Eksportkreditt har en Excel-modell for oppfølging av pipeline og ordrereserve, og denne vurderes håndtert i CRM-systemet FORMÅL MED DAGENS

Detaljer

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Ass Professor Lars Erik Kjekshus and Post doc Trond Tjerbo Department of Health Management and Health Economics

Detaljer

Note 38 - Investments in owner interests

Note 38 - Investments in owner interests Note 38 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale Company Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Shares owned

Detaljer

Generalization of age-structured models in theory and practice

Generalization of age-structured models in theory and practice Generalization of age-structured models in theory and practice Stein Ivar Steinshamn, stein.steinshamn@snf.no 25.10.11 www.snf.no Outline How age-structured models can be generalized. What this generalization

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 126 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS, VOL. 82 (1980), PP 464-480 THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS AN ANALYSIS OF NORWEGIAN

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

Økonomisk analyse av ITS-baserte trafikksikkerhetsteknologier: en eksplorerende studie

Økonomisk analyse av ITS-baserte trafikksikkerhetsteknologier: en eksplorerende studie Økonomisk analyse av ITS-baserte trafikksikkerhetsteknologier: en eksplorerende studie Basert på EU-prosjektet IN-SAFETY ITS-fagdag, Oslo 12. april 2010 Jeg skal si litt om følgende: Det finnes foreløpig

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 2 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 2. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Finans

Detaljer

Borregaard s bioraffinerimodell Finnes det noe læring å høste?

Borregaard s bioraffinerimodell Finnes det noe læring å høste? Borregaard s bioraffinerimodell Finnes det noe læring å høste? Skog og Tre 2014 28. Mai 2014 Clarion Hotel Oslo Airport Gardermoen Gudbrand Rødsrud Teknologidirektør Forretningsutvikling Borregaard AS

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

VI BYGGER FOR FREMTIDEN A PASSION TO BUILD OSLO 2013

VI BYGGER FOR FREMTIDEN A PASSION TO BUILD OSLO 2013 VI BYGGER FOR FREMTIDEN A PASSION TO BUILD OSLO 2013 DORBUD leverer totalentrepriser og utførelsesentrepriser som hovedentreprenør Over 20 års erfaring med bygging Vi har 66 ingeniører som daglig følger

Detaljer

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION:

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 77 SØTRYKK FRA "THE SWEDISH JOURNAL OF ECONOMICS", VOL. 77 (1975), HO. 1, PP.1-12 TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: AN ECONOMETRIC MODEL AND EMPIRICAL

Detaljer

Business Administration - Bachelor's Degree Programme

Business Administration - Bachelor's Degree Programme Studieprogram B-ØKAD, ENGELSK, 2006 HØST, versjon 08-Aug-2013 11:09:55 Business Administration - Bachelor's Degree Programme Credits: 180 credits Grade name: Bachelor i økonomisk-administrative fag Full-time/Part-time:

Detaljer

Navamedic ASA Annual General Meeting. June 8, 2015

Navamedic ASA Annual General Meeting. June 8, 2015 Navamedic ASA Annual General Meeting June 8, 2015 Johan Reinsli Chairman of the Board Tom Rönnlund Chief Executive Officer Navamedic - Generalforsamling 8. juni 2015 1. Åpning av generalforsamlingen ved

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ordinær generalforsamling

Detaljer

DATAINNSAMLING OG BENCHMARKING AV PREHOSPITALE TJENESTER I NORDEN

DATAINNSAMLING OG BENCHMARKING AV PREHOSPITALE TJENESTER I NORDEN DATAINNSAMLING OG BENCHMARKING AV PREHOSPITALE TJENESTER I NORDEN STATUSRAPPORT 2016 Reykjavik 24-26 Mars 2016 Prehospitale tjenester The black box Responstid et av få kvalitetsmål Liten dokumentert relasjon

Detaljer

E-navigasjon 12-13 Juni 2014

E-navigasjon 12-13 Juni 2014 E-navigasjon 12-13 Juni 2014 SIKKER NAVIGERING Classification: Internal 2014-06-11 E-NAVIGASJON Introduksjon, Tor Arne Tønnessen Statoil hvem er vi E-navigasjon, hvorfor er det viktig for Statoil ECDIS,

Detaljer

Fullmakt. firmanavn. fullmakt til å innhente opplysninger fra skatteetaten om skatte- og avgiftsmesige forhold

Fullmakt. firmanavn. fullmakt til å innhente opplysninger fra skatteetaten om skatte- og avgiftsmesige forhold Fullmakt Herved gis org. nr.. firmanavn.. fullmakt til å innhente opplysninger fra skatteetaten om skatte- og avgiftsmesige forhold vedrørende: org.nr firmanavn Fullmakten gjelder opplysninger som er taushetsbelagte

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

ECONOMETRIC METHODS IN SHORT-TERM PLANNING: THE NORWEGIAN LESSON

ECONOMETRIC METHODS IN SHORT-TERM PLANNING: THE NORWEGIAN LESSON ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 117 Reprinted from Richard Stone and William Peterson (editors): Econometric Contributions to Public Policy. Macmillan Press Ltd. London and Basingstoke 1978. ECONOMETRIC

Detaljer

Skatteetaten. Skattekort for 2014

Skatteetaten. Skattekort for 2014 Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 2 Skattekort for 2014 Du fikk skattefritak eller lavere skatt enn 15

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Skatteetaten. Skattekort for 2016

Skatteetaten. Skattekort for 2016 Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 2 Skattekort for 2016 Du fikk skattefritak eller lavere skatt enn 15 prosent ved

Detaljer

Nisjemarkeder den nye vekststrategien. Sverre Søraa, CEO, Coast Seafood

Nisjemarkeder den nye vekststrategien. Sverre Søraa, CEO, Coast Seafood Nisjemarkeder den nye vekststrategien Sverre Søraa, CEO, Coast Seafood Seafood, in Our Genes Our team of experts were recruited from Måløy, Norway, one of the nation s major fishing harbors. With long

Detaljer

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002 Nera ASA PRESSEMELDING, 30. april 2002 Post Adresse Postboks 7090, 5020 BERGEN, Norge, Kontor Adresse Kokstadvn. 23, BERGEN, Norge, Tel.Nr. 55 22 51 00 Fax.Nr. 55 22 52 99 Hovedkontoret Nera ASA, 5020

Detaljer

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill.

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill. DOMSTEIN ASA 4 Kvartalsrapport 2003 Quarterly report 2003 2 Domstein-konsernet. Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2003 var kr 496,5 mill. mot kr 468,1 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr

Detaljer

Driftstekniker, Elektriker plattformboring, Riggmekaniker plattformboring, Laborant, Hydraulikkingeniør, Elektroniker, Instrumenttekniker,

Driftstekniker, Elektriker plattformboring, Riggmekaniker plattformboring, Laborant, Hydraulikkingeniør, Elektroniker, Instrumenttekniker, SAFE Gjelder fra 1. juni 2012 til 31. mai 2013 A1 Assisterende seksjonsledere, Elektriker, Sikkerhetsleder, Sykepleier, DP-operatør 2 : 4 AVLØSNINGSSYSTEM HYRE- OG OVERTIDSSATSER FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE

Detaljer

Kostnadsmodeller for transport og logistikk

Kostnadsmodeller for transport og logistikk Sammendrag: Kostnadsmodeller for transport og logistikk TØI rapport 1127/2011 Stein Erik Grønland Oslo 2011, 45 sider Bakgrunn I tilknytting til Transportetatenes arbeid med forslag til Nasjonal transportplan

Detaljer

Grenland Group ASA Q2-2006

Grenland Group ASA Q2-2006 Grenland Group ASA Q2-2006 2. kvartals resultat 2006 Hallgeir Skogen President & CEO Magnar Brekka EVP & CFO 11. August 2006 Agenda Hovedpunkter Nøkkeltall Markedsutsikter Hovedpunkter HMS positiv utvikling

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort med lavere trekk, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2012.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort med lavere trekk, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2012. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 2 Skattekort for 2012 Du fikk skattefritak eller lavere skatt enn 15 prosent ved

Detaljer

ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ODFJELL SE (business enterprise number 930 192 503) (last amended May 8th 2012) The name of the company is Odfjell SE. Article 1 The name of the company The company is an SE

Detaljer

Energi og bærekraft. Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph.

Energi og bærekraft. Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. Energi og bærekraft Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. D.) @ThinaSaltvedt Interessen for energi smarte løsninger som digital energi, transport, energieffektivisering og energilagring

Detaljer

Handelsundervisning i Norge. Senior policy advisor Tormod Skjerve, Virke The Federation of Norwegian Enterprises Reykjavik 12.06.

Handelsundervisning i Norge. Senior policy advisor Tormod Skjerve, Virke The Federation of Norwegian Enterprises Reykjavik 12.06. Handelsundervisning i Norge Senior policy advisor Tormod Skjerve, Virke The Federation of Norwegian Enterprises Reykjavik 12.06.2014 Uten handelen stopper Norge! Norges største næring 370 000 ansatte (14,5%

Detaljer

Professional experience Economist, Research Dept., Unit for Macroeconomics, Statistics Norway. 2002 -

Professional experience Economist, Research Dept., Unit for Macroeconomics, Statistics Norway. 2002 - Curriculum Vitae Personal information Name: Andreas Benedictow Address work: Unit for Macroeconomics, Research department Statistics Norway Kongens gate 6, PB 8131 Dep. 0033 Oslo Phone: 40902482 e-mail:

Detaljer

Product Facts. Product code example

Product Facts. Product code example ESAM Smoke control damper for multi Rectangular smoke control damper ESAM is specifically designed for use in multi fire compartment applications as a closing or as an opening damper for smoke extract

Detaljer

Hva er internasjonal økonomi?

Hva er internasjonal økonomi? Hva er internasjonal økonomi? Karen Helene Ulltveit-Moe Econ 1410:Internasjonal økonomi UiO, Vår 2006 ECON 1410 1 Hva skal dere lære i ECON 1410? Hva forstår vi med internasjonal økonomi? Hvorfor gir internasjonal

Detaljer

Annual Information Orkla ASA 2007

Annual Information Orkla ASA 2007 Annual Information Orkla ASA Date/time Ticker Announcement Type of announcement 19.12. 08:59:21 ORK TRADE SUBJECT TO - EMPLOYEE SHARES 19.12. 08:59:08 ORK - AKSJER TIL ANSATTE 18.12. 15:27:57 ORK TRADE

Detaljer

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Trust in the Personal Data Economy Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Why does trust matter? 97% of Europeans would be happy for their personal data to be used to inform, make recommendations or add

Detaljer

Norwegian s erfaringer med dagens rutetilbud på Vigra, og nye muligheter i fremtiden. Lars Sande Sales direktør lars@norwegian.no

Norwegian s erfaringer med dagens rutetilbud på Vigra, og nye muligheter i fremtiden. Lars Sande Sales direktør lars@norwegian.no Norwegian s erfaringer med dagens rutetilbud på Vigra, og nye muligheter i fremtiden. Lars Sande Sales direktør lars@norwegian.no Inntektsøkning på 2,3 mrd i 2012 + 22 % 12 000 10 000 8 000 Domestic Revenue

Detaljer

FINANSINSTITUSJONER FINANCIAL INSTITUTIONS 1967. and Life Insurance Companies

FINANSINSTITUSJONER FINANCIAL INSTITUTIONS 1967. and Life Insurance Companies NOR G ES O FFISI E LLE STATI ST IK K A 22 FINANSINSTITUSJONER 967 NORGES BANK, POSTGIRO, NORGES POSTSPAREBANK, STATSBANKER, FORRETNINGSBANKER, SPAREBANKER, KREDITTFORENINGER 0. L. OG LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER

Detaljer

Aker Drilling ASA. Ordinær generalforsamling Oslo, 16. mars The preferred partner. part of the Aker group

Aker Drilling ASA. Ordinær generalforsamling Oslo, 16. mars The preferred partner. part of the Aker group Aker Drilling ASA Ordinær generalforsamling Oslo, 16. mars 2006 Dagsorden 1. Åpning og konstituering 2. Ordinære saker 2.1 Orientering om virksomheten 2.2 Godkjennelse av regnskap og årsberetning 2.3 Fastsettelse

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 13,9 8,8 15,0 9,2 20,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,3 36,6 51,2 14,5 29,6 14,2 21,5 30,1 7,8 14,9 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

Skatteetaten. Skattekort for 2015

Skatteetaten. Skattekort for 2015 Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2015 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 2 Skattekort for 2015 Du fikk skattefritak eller lavere skatt enn 15

Detaljer

Promoting, building and using bio-energy as a local resource of energy a mayors experience.

Promoting, building and using bio-energy as a local resource of energy a mayors experience. IEA Bio-energy Promoting, building and using bio-energy as a local resource of energy a mayors experience. Presentation 18. June 2010 Åmot municipality - facts 4300 inhabitants, 1300 km 2-3,3 persons pr

Detaljer

Arctic Securities. 5. desember 2007

Arctic Securities. 5. desember 2007 Arctic Securities 5. desember 2007 Behandling av kraftkontrakter er regulert av regnskapsstandarden IAS 39 Hovedregel er at denne typen ikke-finansielle kontrakter skal inkluderes i regnskapet til virkelig

Detaljer

For nye uttak, eller tidligere uttak med nytt driftsselskap: Driftsbudsjett for det omsøkte uttaket for de 3 første driftsår

For nye uttak, eller tidligere uttak med nytt driftsselskap: Driftsbudsjett for det omsøkte uttaket for de 3 første driftsår DRIFTSBUDSJETT Vedlegg til søknad om Driftskonsesjon for Nussir ASA 1 Bakgrunn I DMFs Driftskonsesjonssøknad står følgende under punkt 5.6: 5.6.2. For nye uttak, eller tidligere uttak med nytt driftsselskap:

Detaljer

Risikokultur grunnmuren i risikostyring

Risikokultur grunnmuren i risikostyring Risikokultur grunnmuren i risikostyring Finans Norge Operasjonell risiko den vanskelige risikoen? 5. september 2017 Stian A. Ruud-Larsen Risk Manager operasjonell risiko Verden ble i 2001 påminnet hvor

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ISLAND DRILLING COMPANY ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF ISLAND DRILLING COMPANY ASA REG NO 989 734 229 Den 9 juni

Detaljer

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998.

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998. Halvårsrapport 1999 Konsernets resultat før skatt for 1. halvår 1999 ble NOK 20 millioner mot NOK 47 millioner i 1. halvår 1998. Driftsinntektene i 1. halvår 1999 var NOK 864 millioner mot NOK 1.096 millioner

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Øvelsesoppgave i: ECON30 Dato for utlevering: Tirsdag 27.09.20 Dato for innlevering: Onsdag 2.0.20 UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Innleveringssted: Ved siden av SV-info-senter mellom kl. 0.00

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 4 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 4. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

ON THE ESTIMATION OF DYNAMIC RELATIONS FROM COMBINED CROSS SECTION TIME SERIES DATA

ON THE ESTIMATION OF DYNAMIC RELATIONS FROM COMBINED CROSS SECTION TIME SERIES DATA ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 87 SÆRTRYKK FRA "THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS", VOL. 78 (1976) ON THE ESTIMATION OF DYNAMIC RELATIONS FROM COMBINED CROSS SECTION TIME SERIES DATA By Vidar

Detaljer

Scatec Solar - our positioning for the future. IntPow «Solar Day 2015» Terje Osmundsen, Senior Vice President, Business Development Scatec Solar ASA

Scatec Solar - our positioning for the future. IntPow «Solar Day 2015» Terje Osmundsen, Senior Vice President, Business Development Scatec Solar ASA Scatec Solar - our positioning for the future IntPow «Solar Day 2015» Terje Osmundsen, Senior Vice President, Business Development Scatec Solar ASA An Independent Solar Power Producer Solid track record

Detaljer

En studie av produktiviteten og effektiviteten til norske stamnetthavner

En studie av produktiviteten og effektiviteten til norske stamnetthavner En studie av produktiviteten og effektiviteten til norske stamnetthavner Kenneth Løvold Rødseth (TØI) EXPORT avslutningsseminar Oslo, 12.9.2017 Hva gjøres i litteraturen? Rødseth og Wangsness (2015) fant

Detaljer

Digitalt lederskap i global konkurranse. - mulig for norsk

Digitalt lederskap i global konkurranse. - mulig for norsk Digitalt lederskap i global konkurranse - mulig for norsk næringsliv? @HildeTonne Verden globaliseres & digitaliseres KONGSBERG PROPRIETARY: This document contains KONGSBERG information which is proprietary

Detaljer

SAS FANS NYTT & NYTTIG FRA VERKTØYKASSA TIL SAS 4. MARS 2014, MIKKEL SØRHEIM

SAS FANS NYTT & NYTTIG FRA VERKTØYKASSA TIL SAS 4. MARS 2014, MIKKEL SØRHEIM SAS FANS NYTT & NYTTIG FRA VERKTØYKASSA TIL SAS 4. MARS 2014, MIKKEL SØRHEIM 2 TEMA 1 MULTIPROSESSERING MED DATASTEGET Multiprosessering har lenge vært et tema i SAS Stadig ny funksjonalitet er med på

Detaljer

STATISTISK ÅRBOK NORGE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 24 79. ÅRGANG. Statistical Yearbook of Norway 1960 STATISTISK SENTRALBYRÅ FOR.

STATISTISK ÅRBOK NORGE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 24 79. ÅRGANG. Statistical Yearbook of Norway 1960 STATISTISK SENTRALBYRÅ FOR. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 24 STATISTISK ÅRBOK FOR NORGE 1960 79. ÅRGANG Statistical Yearbook of Norway 1960 79th ISSUE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1960 Standardtegn.

Detaljer

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Avanserte Marine Operasjoner - Fra operasjon til skip og utstyr Dag McGeorge Ålesund, 1 Contents Introduction - Cheaper,

Detaljer

STATKRAFT FORSIKRING AS KVARTALSSRAPPORT Q2 2014. Page 2

STATKRAFT FORSIKRING AS KVARTALSSRAPPORT Q2 2014. Page 2 KVARTALSRAPPORT Q2 2014 QUARTERLY REPORT Q2 2014 KVARTALSSRAPPORT Q2 2014 Page 2 STYRETS BERETNING FOR 2. KVARTAL 2014 Statkraft Forsikring AS er et egenforsikringsselskap eiet av Statkraft AS. Selskapet

Detaljer

STATKRAFT FORSIKRING AS KVARTALSSRAPPORT Q1 2014. Page 2

STATKRAFT FORSIKRING AS KVARTALSSRAPPORT Q1 2014. Page 2 KVARTALSRAPPORT Q1 2014 QUARTERLY REPORT Q1 2014 KVARTALSSRAPPORT Q1 2014 Page 2 STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2014 Statkraft Forsikring AS er et egenforsikringsselskap eiet av Statkraft AS. Selskapet

Detaljer

SeaWalk No 1 i Skjolden

SeaWalk No 1 i Skjolden SeaWalk No 1 i Skjolden August 2011 Luster Kommune Marked I løpet av de neste 10 år er verdens cruisemarked ventet å doble seg. Veksten forventes større i Europa enn i Kariben og USA. Markedet vil lete

Detaljer

Utviklingstrekk i fremtidens arbeidsmarked

Utviklingstrekk i fremtidens arbeidsmarked 1 Utviklingstrekk i fremtidens arbeidsmarked Utfordringer for høyere økonomisk administrativ utdanning Ådne Cappelen, Forskningsavdelingen, SSB, FIBE/NHH, 8.1.2015 1 To nylig utgitte rapporter jeg bygger

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN 14. mai 2012 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Revolt mot sparepakkene Med en nedgang i BNP i de fleste medlemslandene, synkende aktivitetsindikatorer

Detaljer

INDUSTRI ENERGI (IE) Gjelder fra 1. juni 2008 til 31. mai 2009 2 : 4 AVLØSNINGSSYSTEM HYRE- OG OVERTIDSSATSER FOR ANSATTE PÅ

INDUSTRI ENERGI (IE) Gjelder fra 1. juni 2008 til 31. mai 2009 2 : 4 AVLØSNINGSSYSTEM HYRE- OG OVERTIDSSATSER FOR ANSATTE PÅ INDUSTRI ENERGI (IE) Gjelder fra 1. juni 2008 til 31. mai 2009 2 : 4 AVLØSNINGSSYSTEM HYRE- OG OVERTIDSSATSER FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER SAMT BORING PÅ PERMANENT PLASSERTE INNRETNINGER

Detaljer

Radiooperatør, Kokk, Mekaniker, Sveiser, BVO, Tårnarbeider, Kranfører, Dekksbas, Vaktmester. Turretoperatør, Tårnarbeiderass., Boredekksmekaniker,

Radiooperatør, Kokk, Mekaniker, Sveiser, BVO, Tårnarbeider, Kranfører, Dekksbas, Vaktmester. Turretoperatør, Tårnarbeiderass., Boredekksmekaniker, SAFE Gjelder fra 1. juni 2011 til 31. mai 2012 2 : 4 AVLØSNINGSSYSTEM HYRE- OG OVERTIDSSATSER FOR ANSATTE PÅ A B C D E Assisterende seksjonsledere, Elektriker,Sikkerhetsleder, Ass. Teknisk sjef, Sykepleier,

Detaljer