SNO. Ritt Bjerregaard.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SNO. Ritt Bjerregaard."

Transkript

1 ORDEN RETTFERD FRED Oktober 1979 Nr årgang Løssalg kr. 3, FOR SANNHET OG RETT Rhoar Hovden Helge GrØnstad Det er uråd for oss, i et blad viet hele sin kraft til arbeidet. som «Folk og Land», å gi en Historien om den organiserte detaljert fremstilling av det ar- virksomhet etter okkupasjonen beide FORBUNDET nedla i åre- må før eller senere komme. Kanne etter 1949, inntil det i 1977 skje en sak for INO, som har gikk inn i Institutt for Norsk tatt. over storparten av Forbun Okkupasjonshistorie. dets oppgaver, og som i jubi- Vi kunne ha nevnt så utrolig leumsn,-tåneden er opptatt med meget: Det krevende arbeide sprednmgen av «Svenskeutredmed den såkalte svenskeutred- ningen» til samtlige svenske avi~ ning, spredningen av utallige ser. bøker og skrifter, henvendelsene La oss ved denne anledningen til Storting og regjering, fore- minnes de ildsjeler som startet dragsvirksomheten i Studenter- det hele, og som har vært våre samfunnene, offentliggjørelsen fremste talsmenn for rett. og av den norske kapitulasjonser- sannhet, mot urett og løgn. De klæring og avsløringen av Elve- kvinner og menn som i 1949 ga rumsfullmakten. Vi kunne ha signalet til rettens kamp mot fortalt om rettskontoret som ytet rettssvikerne, og hvor våpnet i juridisk hjelp til ubemidlete sak- alle 30 år har vært sann, nøktern søkere, og som faktisk var en og vederheftig opplysning. Hvem forløper til de kommunale «Fri var disse, våre pionerer, som rettshjelp»-institusjoner. Vi bur- satte seg i spissen for FORBUNde ha fortalt inngående om for- DET: Nordisk presse ble rundl,urt da NATO «sparket» Ritt, Bjerregaard Vi skulle tro at den nordiske tes til militære radiosamtaler på til å gå ut på arbeidsplassene, presse må ha fått munnkurv når meget høyt plan. infiltrere og spionere, og det er det gjelder en av tidenes største Allerede dagen etter innkjø- mistanke om at den arbeider regjeringsskandaler. Det dreier pene meddelte Interpol fra Paris, med opplysninger som den dels seg om den tidligere luksusdron- at man hadde iakttatt bilen med får gjennom legal, politisk vei, ning i Anker Jørgensens avgåtte det innkjøpte materiell, og nå dels illegalt gjennom industriregjering, undervisningsminister «skygget» den. og firmaspionasje, samt registre Ritt Bjerregaard. På dette tidspunkt var poli- ring av danske arbeidsplasser, Det måtte selvsagt bli «Dan- tiets etterretningstjeneste i KØ- danske firmaer, danske arbeidsske Tidende» som turde avsløre benhavn i gang med å finne bi- givere og i det hele tatt alle den virkelige årsaken til at hun lens eier. Det var lett, og ved- dansker som når tiden er inne ble sparket ut av den danske kommend~s telefon ble satt un- skal fjernes ~ed makt og v?ld. re 'erin der avlyttmg. Det var til denne skole mngj. g.. I mellomtiden ble innkjøps- kjøpsbilen kjørte, men på hvil-.a VIsen forteller at skt;ket 0?I- bilen skygget til det eksklusive ken måte NATO klarte å kon~ knng hennes ød~~lhet 1 ~or~m- «Hotell Ritz». En av mennene statere en forbindelse mellom deise med e~ offi~iell Pansreise, i bilen gikk inn i hotellet, og opp- Ritt Bjerregaard, Tvind-impebare var ~(ratt k~øtt», som bl~ holdt seg der i flere timer. Det riet, radioutstyrets kjøpere og kastet for JournalIst-ulvene for a lyktes ikke å finne ut hvem be- en spionasjeorganisasjon vet babortlede pressens. oppmerksom- SØket gjaldt, og fransk politi re NATO og etterretningspolihet fra ~annhe~en. At N~!O et- rekvirerte derfor utskrift av ho- tiet. Det gikk nesten halvannen ter dyk!ig a~beide fra politiets et- tellboken. Det var på den måten måned fra opprullingen, til ordt~rretnmgstjen.este og Interpol det ble oppdaget at det bodde en ren kom fra NATO: «Undervisst~llet e~ ubetmget krav?m ~t dansk minister i suite 1-2-3, ningsminister Ritt Bjerregaard RI!t B}erregaard øyeblikk.e~ig nemlig undervisningsminister må øyeblikkelig fjernes fra rematte hjemkalles. Arsa.k: Poh~Iet Ritt Bjerregaard. Alle trodde gjeringen». hadde. funnet en. mul~g forbm- hun bodde på «hotell Massenet», Nå gjettes det på at oppruldeise mellom ~lt! BJer.rega~rd slik den øvrige delegasjon ved lingen har sammenheng med at o.g en kommunistisk spionasje- UNESCO-konferansen gjorde. agenter har ført langt over 1,5 nng.... Da innkjøpsbilen passerte millioner danske personnumre Det var. mnkjø~ av store grenseovergangen mellom Tysk- til Sovjet. Det vil si at det sovjemeng~er radiornateneli, både ut- land og Danmark ble den fulgt tiske etterretningsvesen råder s~yr tl~ ~ send~ og l~tte.,' som av forskjellige biler. med folk over 114-del av samtlige CPRfIkk VIktIge bnkker til a falle fra politiets etterretningstjenes- numre. Sovjetrusserne har særpå plass. Disse innkjøp ble fore- te. Den kjørte direkte til Tvind- lig interessert seg for persontatt dels i Brussel, hvor NATO- skolen i Vest-Jylland. Denne numre på militærpersoner, lehov~dkvarteret ligger, dels i skole, med alle sine avdelinger ger og kommunestyremedlem- Pans. av reisende og stasjonære klas- mer. Innkjøperne la stor vekt på at ser, ungdoms- og etterskoleakti- «Danske Tidende» spør nå: anleggene skulle kunne sende i viteter, sjøfartsklasser og vind- - Hvem hat skaffet russerne "!t bestemt bølgelengdeområde,.møllebyggeri har lenge hatt et personnumrene? Hvorfor har og hovedgrunnen til at NATO mystikkens skjær over seg. Man- Anker Jørgensen og den tidligere )le orientert, var at dette bølge- ge påstår at det egentlige formål danske regjering skjult hele denlengdeområde utelukkende nyt- med skolen er å utdanne unge ne sak? Stortinget innrømmer erstatningsansvar til olrene lor rettssvikerne bundets sosialkontor.som.reddet Hroar Hovden, Kapp, Toten, mange ut aven ØyeblIkkelIg pre- Anders Hafskjold Lier Helge k~r situasjon, om frontkjemper- GrØnstad, Oslo, 'Arne' Bergs- Etter den søte kløe kommer tinget som har tatt seg av slike en av de verste rettskandaler. hjelpen og den endeløse korre- vik, Billingstad, O. Lindheim, den sure svie. Det har myndig- saker, og med innstilling fra Vårt referat fra debatten melspo~dansen med RØde Kors i Gvarv, Adolf Hoel, Oslo, 0yvor hetene og våre politikere erfart, justiskomiteen er det gitt flere 10m representantene Bjørn Unforbmdelse ~ed frontsøstrene. Hansson, Oslo, R. Gjessing, etter at staten har måttet punge billighetserstatninger fra stats- neberg og Jørgen SønstebØ vil Om samarbeidet med norske og Drammen, Kr. Kahrs-Budde, Os- ut med hundre tusener av kro- kassen. Når bare et fåtall NS- sikkert interessere våre lesere. utenlands~e historikere som har lo, Torgrim Dahl, Mjøndalen, ner i erstatninger til NS-folksom folk har stillet sin~_ krav for res.ult~rt 1 en. s~nnere og.mer Ellen Eger, V. Gausdal, A. Uhl, ble invalidisert etter mishandlin- Stortinget, skyldes det den tid-.. o.bjektiv fremstillmg av de histo- Oslo, Erling Okkenhaug, Trond- gen i 1945, eller som ble fengs- krevende saksforberedelse, og Bjørn Vnneberg: (komiteens nske.fakt~, - om enn svært me- heim, Nils Vikdal, Kristiansund, let etter åpenbare feil i saksbe- etterfølgende «ørkenvandring» for~ann).- Om. sak nr. 2 er get gjenstar. Albert Wiesener, Oslo, Solveig handlingen. Noen tusen kro- mellom Stortingets kontorer for det l k?miteen emg~et om å yte Tusener av opgaver gikk i Stang, Oslo, G. A. Larsen, Oslo, ner er også gått med til enker å få bestemte politikere interes- erstatmng, men uemghet?m bedisse årene gjennom FORBUN- Johs. Knudsen, Trondheim, frk. etter menn som forulykket un- sert i sakene. Tanken på den løpets størrelse. Det dr::ler seg DET's kontor i Kjerscowsgate 5, Dora Bull, Oslo. der slavearbeidet i de norske åpne debatt i Stortinget, hvor om en mann som et!er a ha soder fru 0yvor Hansson og di- I månedens nummer av «Folk konsentrasjonsleirer. F6RBUN- navn og hele saksforholdet leg- ne.t en. dom. på seks. ar for landsrektør Arne Bergsvik tok de al- og Land» bringer vi en del stoff DET satte i sin tid frem en rek- ges frem for folket, er likevel ho- SVIk, fikk sm sak.gjenopp~att og ler første tak under en umulig omkring jubileet, som ble feiret ke erstatningskrav, og ennå - vedårsaken til at ofrene for hek- deretter blankt fnfu!1net, 1 samøkonomisk situasjon. den 13. og 14. oktober. Refera- 34 år etter okkupasjonen - gir sejakten i 1945 heller gir av- svar. med a~t~rs pastand. ~an Senere ble det bedre. Etter tene fra festlighetene rundt i INO rådgivende hjelp til «lands- kall på erstatning. b~e tilkjent en erstatmng hvert sluttet rekker på rekker av landet måtte likevel utstå til no- svikere» som har fått varige ska- En av de siste «landssvikersa- pa kroner etter straffeforfulgte landsmenn seg til For- vember-nummeret, - noe som der som følge av råskapen i de ken> Stortinget behandlet gjalt prosesslovens. 469, annet ledd. bundet, og i ledelsen fant vi lan- trykningstiden må ta ansvaret «glade» maidager. Roald Dysthe, som under «opp- Av erstatmngen ble dets beste kvinner og menn, som for. I de senere år er det Stor- gjøre!» i 1945 var offeret for (Forts. side 4)

2 Stde2 FOLK og LAND OKTOBER 1979 Norsk leges opplevelser under kommunistenes ((Holocaust}).,Israel og oljen i Negev En polskfødt Oslo-lege, nå norsk statsborger, har gitt sin skild- Det tok meg timer å slepe ham Hvor mange de klarte å kjøre ut ring av det Sovjetiske «Holocaust» til Misjon bak jernteppet. Vi noen få husblokker til en.tante i skogen i løpet av de fem datillater oss å gjengi den: i Bernsteinsgate 14. ger som gikk, vet jeg ikke. Gra- To dager senere var jeg igjen vene ble senere oppdaget der, Av A. Petersen I diskusjonen omkring filmen av drønnene i vest. Hvor enorm i Brygitski med pastor Komar og men oppgravning ble oppgitt. De «Holocaust» ble påstanden nesten alment akseptert, at slikt le. Den varte likevel ikke lenge. barn. Den yngste, Lydia, var Vinduer og dører ble muret At skjebnens ironi ofte kan var vel ikke gleden blandt oss al- hans hustru. De så etter sine tre døde måtte bli i fellesgravene. Herr redaktør.' bare kunne skje under fascismen, CelledØren ble åpnet, og i ste- min kjæreste. igjen i Brygitki- og Zarmatyni- være både hard og grusom, har Filmen gjenkalte mine egne det for den vanlige ubevæpnete Liket aven studentprest, pater fengslene og alt dekket med jord. bl.a. britene til overmål fått erfafangevokteren sto der tre NK- Zjdan, ble funnet. Mange gjen- Stanken i de tilstøtende gater re. I tiden før de ga fra seg man- opplevelser fra «Kommunistenes Holocaust». Byen het Lvov (tidligere Lemberg) i Vest-Ukraina, D~t ble dødsstillej cellen. me mishandlingen de hadde gitt ble j~de~es skjeb.ne å fjerne li- seg slik at de boret' etter olje i VD-ister med maskinpistoler. kjente ham, tross den grusom- var motbydelig i lang tid. Det datet over Palestina hadde det som på den tid var okkupert av VI hørte r~p, sknk og skudd hamo'.... kene l kjelle:ne vmteren :- Negev på grensa mot filisterlanfra fengselsgarden. Sa gikk VI til Lonekl-fengslet. 42. Da var JO tyskerne herrer l det Askalon. Hele 1200 meter Sovjet. Stedet er Brygitki, et beryktet De gikk fra celle til celle og Noen ment~ Koma!"s. barn var Ukraina..... var de kommet i dypet. Så ga fengsel ved Kazimierzowsk-gaten i byens midte. Da den tysk rok fortsatte i 5 dager og netter. i celler, korridorer og i forhørs- (forløperen til det nåværende hele vi;ksomheten. ' plukket ut fanger. Dette Ragna- overflyttet dit. Der la hk overalt, Det hemmehge pohti l NKVD de opp uvisst av hvilken grunn russiske krig brøt ut søndag den Uavbrudt hørtes skrik og salver lokaler. Noen menn holdt på å KGB) hadde god tid til å skjule Så ga de fra seg mandatet over 22. juni 1941 befant jeg meg i fra maskinpistoler. åpne tre massegraver i gården. sine massemord på pol- Palestina og kort etter ble staten celle nr. 74 i 2. etasje. LØrdag stilnet det av. Våre ~e varo fylt med ~ik. F~il~er ske. offiserer i Katyn-skogen i Israel pr~klamert. Borehullet etmordere flyktet. gikk gratende omkrmg for a fm- apnl Men det lykkes dem ter britene var noe av det som Vi var 72 fanger i cellen. De fleste var ukrainere, mange polakker og 6 jøder. Cellen var gikk jeg lørdag morgen ut av liten, kraftig bonde bære liket fordi de i panikk måtte trekke esse. Etter en del rådslagning Utsultet, utmattet og apatisk ne sine kjære. Jeg husker en ikke å skjule udåden i juni 1941, vakte israelernes spesielle inter ikke stor. Vi lå som sild i tønne. fengslets port slepende på en av sin datter ut. Verst var det seg tilbake for de fremtrengende ble de så enige om å bore videskolekamerat. Han var svært i Zamarstyvni-fengslet som jeg tyskere. re i det hullet britene hadde for Det var ikke mulig å ligge på ryggen. Om natten måtte vi på 'svak. Ansikte: IUg~enkjennelig. hadde forlatt. to II?-åneder før. Russerne n:yrdet: ~ latt. Da de hadde boret ytterlikommando legge oss om på den Skuddet var gatt gjennom den Derfra kom Ikke en fange le- Lvov, l Rovno, l gere 400 meter ned skjedde unene kjeven. Det lå lik overalt vende ut. Stanken var forferde- Vinnitsa og 10000'ner i Stryj, deret: Oljekaskad~ne flommet annen side. Lus og veggetøy plaget oss. i ~orridoren og på gårdsplassen. lig. Vi vetet lommetørklær med T~rnopi~, ~tanisla".iv og Zjyto- opp med voldsom kraft og over. Tidlig 'den SØndag morgen ble vi vekket av lyden av fly, og TIl v~nstre for porten e~ dynge vann og holdt det for onese og mlr. OljesJaktene l Byr.olav og sprøytet både ingeniørene og med lik overstrødd med litt Jord. munn. Mange prøvde a trenge Drohobytz var fulle av hk. elelrs enhver som befant seg i ned i kjellerne for å finne sine. Fra Auschwitz, Dachau, O.S.V. boretårnets umiddelbare nærhet. kjære. De fleste måtte gi opp. er det etterlatt bunkevis av do- Allikevel, skriver øyenvitner,,over.3000 ble myrdet i. Za- ~umenter. ~en. alle spor av Sta- lyste israelernes hvite tenner i m~rtyvm-fengslet, ca. 2~00 l Lo- lms myrdener l ~ er ut- de tilsølte ansiktene, og alt var n~l-fengslet, ca l Jakho- slettet ~e? utro~lggrundlghet. bare jubel og latter. w!tz-fengslet: Ingen. har tallet. Brygltk~ er saledes omdannet Mange har i anledning av denpa myr~ede l Jakhowltz-fengslet:!r1,~n boligblokk med blo~ster ne for israelerne høyst gledelige Heller lk~e ve! r.nan tallet pa l vmd~ene. ~aten har skiftet tildragelse stillet følgende spørsmyrdede l Brygltkl-fengslet. No- navn til 1. mal-gaten. Jeg lurer mål. Hva ville ha skjedd hvis en mener 3000, andre fler. Vi på om noen av barna som nå britene hadde boret videre og har regnet ut av vi var ca leker der, har minste anelse om funnet oljen som nå falt i israei Brygitki, da krigen. brøt ut. (Forts. side 6) lernes hender? Mogens Glistrup som festtaler under WACL's 20 års jubileum Verdens Anti-Kommunistiske organisasjoner kan nevnes: Liga, (WACL) har feiret 20 års Anti-Bolsjevistisk Blokk av jubileum. Begiveheten fant sted Nasjoner, som representerer de på Taiwan, hvor flere hundre undertrykte folkeslag i Rumetusen tilhengere var til stede un- nien, Ungarn, Kroatien, Armenider de store festligheter. Blant en, Georgien, Turkistan, Slovade nordiske deltakere var også kiet, Bulgarien, Estland, Letland, lederen for det danske Frem- og Litauen, NTS - De russiske skridtsparti, Mogens Glistrup. Solidarister og Det Amerikanske En av de menn som var med Sikkerhetsråd. Fremragende popå grunnleggelsen av WACL er litikere som senator Etrom Thurforøvrig dansk, nemlig den tidli- mond (South Carolina) og Jesse gere utenriksminister Ole BjØrn Helms (North Carolina) er blant Kraft. Han er nå 86 år, og var de anti-kommunister som har i sin tid leder av Det Konserva- vært talere på WACL's stevner. tive Folkeparti. En annen deltaker må også nev- Verdensorganisasjonen teller nes: Otto von Habsburg, sønn av idag 400 organisasjoner fra 70 den siste 0sterikske-Ungarske land og millioner enkeltmedlem- keiser og nyvalgt medlem av mer. Blandt de mange tilsluttede "Europa Parlamentet. Likestillingshysteriet gir seg stadig utslag i latterlige påpakninger til næringsdrivende. Stillingsannonser skal være «kjønnsnøytrale», - det vil si at det ikke er tillatt for en arbeidsgiver å søke etter en «mannlig vaktmester». Etter vår mening er det sløsing med offentlige midler og arbeidskraft når man beidsplass. Noen ganske få «posetter krefter inn på annonsekon- pulære yrker» er blitt valgt ut, og troll av denne typen. yrker som tradisjonelt har vært be- * traktet som gode, blir forkastet. Det snakkes stadig om arbeids- En meningsmåling fra Sverige viste ledighet blant ungdommen, og vi at en stor del av de yngste arbeidsvil ikke benekte at slik arbeidsle- søkerne egentlig ikke er interessert dighet virkelig finnes. Enkelte gan- i å få seg en jobb. Så lenge de står ger tror vi imidlertid at arbeids- registrert som arbeidsløse kan de ledigheten har bakgrunn i den heve en ikke ubetydelig sum pr. kravsmentalitet mange ungdommer måned i arbeidsløshetstrygd.» er eksponenter for i dag. Etter vår * mening er følgende uttalelser i Avisene har i de siste uker vært avisen Fremskritt temmelig beteg- fulle av artikler om demonstrasjonende for mange unges innstilling: ner mot kraftutbyggingen i Alta. «De unge stiller krav til sin ar- Samme hva man mener om utbyg- Olympia-deltakerne hilses - av sovjetiske fanger Fangene i det sovjetiske VLA daglig femten timers hard arbeidsinnsats. DIMIR-fengsel stuper stadig om av anstrengelser under sin jobb Hyggelig for nordmenn å vite med å fremstille souvernirs som når de kommer hjem fra Moskva med souvernirs som skal skal selges under olympiaden. Nesten uten mat, og under slag minne dem om det idrettslige og spenn, må de oppfylle en samvær blandt frie mennesker. produksjonskvote som krever gingen, må man kunne stille spørs- ter. Dette er nok et ledd i regjemålet om ikke de mange flybårne ringens utjevningspolitikk. SpØrsdemanstranter ikke burde vises målet er imidlertid om man ikke større måtehold i sin opptreden. allerede er kommet langt nok -på Det er nemlig temmelig mange som utjevningens område. Det må tross etterhvert er blitt lei av de allvi- alt erkjennes at samfunnet ikke tende og belærende yrkesdemon- kan fungere uten ledere, og at stranter som skal oppdra 10kaI- ikke alle klatrer til topps bare på befolkningen. grunn av maktens sødme. Massemedia har i de siste måneder stadig kunnet * melde om forestående endringer i skattesystemet. Kjernen i endringene som er foreslått, synes å være ønsket om å fjerne fradragsretten for gjeldsren- Avisen «Klassekampen» gjør alt den kan for riktig * å bli en storselgende boulevard-avis. Stadig finner avisens redaksjon frem til nye og farlige «nazister». De må ha det spennende der i gården! FremstØ- Man tar neppe feil om man tillater seg å mene at da hadde staten Israel fremdeles ligget der bare som en latent ønskedrøm i jødefolkets sinn. Det skal være et særdeles godt oljebringende borehull israelerne her har kommet over, så desto smerteligere må dette være for britene.. Imidlertid må man være varsom med å snakke om «Guds styrelse» og «Guds folk», for dertil har vi de triste minnene om 6 millioner myrdede jøder altfor nær innpå livet. tene synes imidlertid ikke å Øke leserskaren. I finansbladet «Kapital» opplyses det nemlig at «Klassekampens» underskudd i fjor var så stort at det irinebar en kostnad på hele kr. 500,- pr. abonnent for avisen. Sverre Smed er et navn som er blitt kjent for heie * Norges befolkning i de siste ukene. Eneboeren fra Enebakk grep til hagla da han syntes at han hadde fått nok av sine ungdommelige plageånder. Vi tror ikke at denne mobbingen er noe særtilfelle. Stadig er vi vitne til eldre som blir plaget av ungdommer. Mange steder er det blitt så ille at de gamle knapt våger bevege seg utenfor husveggene. Vi synes dette er en beklagelig utvikling, og håper at tilfellet fra Enebakk har fått mange mobbere til å tenke.

3 OKTOBER 1979 Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 FOLK og LAND Side 3 --FOLI(oULAND UAVHENGIG AVIS Tanker iet jubileumsår Utgiver: Institutt for Norsk Okkupasjonshistorie Ansvarlig redaktør: Kåre Haugerud - Hvorfor fikk vi ikke alle deres lojalitet ingenting lenger Det er den / som fortsetter den dødsdom? Har retten og «Fol- betød for kampens utfall. Seie- kalde krig, - d.v.s. ikke provinsket dømt oss som landssvikere, ren var så å si avgjort allerede pressen, bare noen få Osloaviser. så er jeg enig med major Lange- sommeren Dette visste de. Den fortsetter den psykologiske land at slikt ikke kan sones med Og dette visste vi. krigføring som under de første en bot eller fengsel. Man burde Vi hadde mot til å ta oppgjø- etterkrigsår. Hver gang det snek ha fulgt Hambros parole om at ret. Men vi hadde ikke mot til seg en mildere, eller kanskje hver og en burde skytes, eller å bli hånet og mistenkeliggjort trettere tone inn i rettssalen, så Løbergs krav om de lange kni- for feighet, ved f.eks. å trekke fyrte den løs med neste reds~lsvers natt. Humanitet? Nei! Slik oss tilbake fra NS i 1943, fordi referat og tonen steg automatisk. Ren og skjær et barn river vingene aven flue medlemmene ble belastet med Det kom i bølgende rytmer som for å se den krype hjelpeløs oppgaver, som var dem fullsten- kampflyene under bombeangrebortover, slik rev man også vin- dig vesensfremmed. pene. rød propaganda gene av oss. Det var motet som Vi kunne ha gjort det uten å sviktet, - motet til å gjøre det bli tillagt urene motiver. Da Det var 1/2 12-menneskene Allerede første del av serien «Den ukjente krigen» gjorde av med oss. derimot Tyskland led det avgjø- (som danskenes Haaest kaller det helt klart hva det her dreier seg om: En sovjetisk Jeg tenker med gru på hvor- rende, nederlag tilsier all renslig- dem) som dømte oss. Disse som propagandafilm, lett kamuflert med en amerikansk speaker. dan det skulle ha gått i dette het at man ble stående til slutt. alltid står på fortauene og ser Det er utrolig - eller er det kanskje nettopp hva vi må landet hvis alle de store politis- Og hvordan man enn stilte seg på, disse som aldri er med og vente? - at NR~-TV ukritisk og uten kommentarer sender ke motsetninger, som sto klare ville resultatet ha blitt det sam- kjemper for noe som helst, men en så - for å SI det pent - sterkt «forenklet» utgave av til å eksplodere, ikke var blitt me., En illustrerende scene fra som alltid vinner, fordi de overvår tids historie. koordinert i en eneste stor flam- rettssalene: lever de blødende kjempere. De Det er fantastisk at man kan fremstille tredveårenes Sov- mekaster mot NS. Dette berget - Hvorfor meldte De Dem var hverken nasjonalister eller jetunion som et fattig, men lykkelig samfunn i jevn og faktisk landet og folket mot en ikke ut i 1943? patrioter, og likevel våknet de sikker vekst og med stadig mer tilfredse menn-:sker.. Har borgerkrig (de radikale kontra - Nei, fordi folk da ville si' en dag som Byron og fant seg man aldri hørt om Moskva-prosessene, om Stahns glgan- militær-aktivistene fra England) at jeg «rodde». berømt. tiske utrenskninger som lå som en mare over landet. og hvis omfang vi ikke aner rekke- Neste tiltalte kommer iskranførte millioner av mennesker inn i døden eller umenneske- vidden av. Så forsåvidt hadde ken: Som Pirat i Dagbladet skriver 26/2-54: «Om vi skulle gå inn lige fangeleirer? NS en stor misjon. Det skulle - De sier De ville melde i NS eller ikke var i virkeligheten Moskvas anneksjon av Øst-Polen ble nærmest fremstilt være interessant om våre histo- Dem tit i 1943, De ville ro Dem ikke noe problem for oss. Det. som en vennegjerning, og angrepet på Finland feide man rikere kunne vie dette punkt en i land, da? var ingen som ba oss om det,. forbi som en uvesentlig bagatell. Erobringen av Randstatene særlig oppmerksomhet. Jeg for- _ det var ingen som truet oss. Vi og Bessarabia ble i det hele tatt ikke nevnt. moder at det kan skaffes in- risikerte ingen ting ved å la være. Selvfølgelig må man ha lov til å fremstille sine soldater side-informasjon om det som Slik Veto-striden og kontulat- Vi fikk rent ut sagt vår gode som heltemodige og offervillige, men bildet blir noe ufull- den gang foregikk bak kulissene. saken, de uskyldige riksrettsa- nasjonale holdning gratis og porstendig når man forsømmer å nevne at titusener som ganske Men fasit ble likevel at det kene fra 1880-årenes politiske tofritt.» bevisst deserterte over til tyskerne og de store folkemasser, norske folk ga makten til et liv, stadig blir gransket og dis- _ s~rlig i Ukraina, so,:" hilste tyskern-: velk?!"men s~m be-styre, som på et gitt tidspunkt i sekert, slik vil også rettsoppgjø- I jubileumsåret minnes jeg friere. At tyskerne gjennom en tåpelig politikk forsplhe de vår historie var villig til å ofre ret i Norge etter den 2. verdens- også våre kirker som søndag sjanser som lå i dette, er en helt annen historie. det på kommunismens alter. - krig ennå gi stoff til avhandlin- etter søndag fyltes av menig- Det er jo en del mennesker som sl~nger rundt seg med Jeg mente den gang jeg handlet ger langt ut i de neste genera- heten, - ja, før Quislings presordet «historie(orfalskning» straks VI åpner munnen. Er riktig, som Nygårdsvold sa. Og sjoner. Hittil har den akademis- ter rykket inn. Man sang og man virkelig interessert i hvordan storstilt historieforfalsk- ingen spytter på graven hans for ke kamp vært ført i de mere priste Herren, som rett var, og ning drives, bør man heller konsentrere sin oppmerksomhet det. Men en del «overbæren- eksklusive organer som juristfor- ba om fred og frihet for landet om f. eks. NRK og denne filmen. het» måtte da også bli igjen til eningens publikasjoner, i «Sam- vårt. Som også rett var. Men andre, som dengang med innbitt tiden», «Farmand», m.fl. som hvorfor står da kirkene nesten kamp i skrift og tale søkte å aldri når ut til den store folkets tomme alle disse år etter krigen? Fra de første etterkrigsår holde vårt samfunn oppe. Dette lesekrets. Det rent rettslige, mo- Har man ikke mer bruk for vår er aldri blitt oss kreditert. Vi ralsk fastslåtte tendenshat har Herre, - er han mindre i frehar bare fått debetnotaen. derfor kunnet virke relativt ufor- dens enn i krigens dager? Statens tarv har det alltid vært viktig å dekke, men det er vel tvilsomt om noe statsorgan noen gang har overgått Erstatningsdirektoratet i ivrighet. I brevet som er gjengitt nedenfor går det tydelig frem at det i de dager var viktigere å sørge for at Erstatningsdirektoratet fikk sitt enn at «landssvikernes» barn og ektefeller fikk penger til livsopphold: «Utbetaling av underholdningsbidrag ilandssvikerboer I kongelig resolusjon av 12. juni , jfr. kongelig resolusjon av 31. august s.å. er det fastsatt at underholdningsbidrag kan utbetales inntil videre når vedkommende mang- Averter i «Folk og Land» styrret. Og er Du så sikker på at Han ler kontanter til livsopphold Vårt store, herlige folk ville - hvis vi igjen skule bli okku- Erstatningsdirektoratet anta; Vi var lojale til det siste. I?e ha blitt forferd~et dersom. d~t pert - vi~le bønnhøre de påny at utbetaling av underhold- fleste andre (bortsett fra de VIr- ble klar over hvllke uhyre Jun- overfylte kuker med deres utakkningsbidrag ikke må finne sted kelig innsatsbevisste: våre sjø- diske ~otsetnin~er som har gjort nem~ige menigheter?.. med mindre det fortsatt er full folk og vår ungdom i Skottland seg gjeldende l dette oppgjør. Var Herre er barmhjertig. dekning for Erstatningsdirek- og England) ble lojale først da Pressen derimot har fritt slag. Men han kan også refse. toratets krav i boet. Er dette ikke tilfelle må utbetaling stanses. Stansingen av utbetaling må skje så snart det er på det rene at boet ikke vil gi full dekning, og senest når ansvaret er fastsatt ved endelig dom eller vedtatt forelegg. Oslo, den 11. juli 1946 Erstatningsdirektoratet Inkassoavdelingen Rolf Christophersen Johs. Risting» Postverket må redegjøre for Chile-aksjonen Herr RedaktØr! Sendere av Chile-post blir a:lt- testere. Uvilkårlig trekkes en Postdirektoratet har i rund- så i uke 37 lurt. De fleste er uvi- parallell til de land som praktiskrivs form nylig meddelt.. alle tende om aksjonen, da den, så serer menneskerettighetene ved landets poststeder at etatens per- vidt jeg vet, ikke blir kunngjort. bl. a. å åpne og sensurere post sonalorganisasjoner har vedtatt Det heter så fint at det er «en (inkl. lukkede brev) til fengslede å delta i en internasjonal aksjon internasjonal aksjon». Hva lig- kristne og andre som hevder et mot Chile i uke 37.. ger mon i det? Står verdenspost- annet syn enn det staten kan Aksjonen går ut på å boikotte organisasjonen bak? Så er «lille godta, bl. a. Sovjet, Har det noen all post til landet. Den blir stop- post-norge» oppe i et politisk gang vært aktuelt å aksjonere pet ved Oslo postterminal. spill for å «kverke» lille Chile mot slike forbrytelser, som ifølge I de et kvart hundre år under- - ad postveien. Vi burde skam- den norske postlov er straffbare? tegnede har vært ansatt i Post- me oss. Hva med valgsproget Har de nevnte personalorganisaverket har aldri en melding for- «Posten skal frem»? Det gjelder sjoner tatt noe initiativ til aksjon bauset og forarget meg som den- ikke Chile-post i uke 37 altså. mot disse land? ne. Jeg tror jeg står alene her. Det meste av posten er da ikke Postverkets ledelse, som indi- Man har merket seg at organisa- militær sådan? rekte har sanksjonert aksjonen, sjonene på flere måter har latt Undertegnede vil på ingen børe redegjøre for på hvilken sine medlemmer påvirke av poli- måte godta brutaliteten i Chile. måte og på hvilket grunnlag aktikk. Det skulle være nok å Men når Postverket nå har gått sjonen er satt i verk. nevne tvangsforsikring og sosia- til aksjon, gjennom våre egne Ragnar Guttormsen, listiske blad som blir spredt personalorganisasjoner, må man Flekkefjord. rundt til poststedene. ha lov til å reagere - og pro- i «Aftenposten» I

4 SIde 4 FOLK og LAND OKTOBER 1979 Slik begynte det!, Den 14. oktober var det 30 år siden Forbundet for Sosial lige rettsprinsipper og i strid 'Sosialkontoret gir hjelp til syke mite, som la fram forslag til et Oppreisning ble stiftet. Inntil den tid hadde vi ingen organlsa- med norsk lov og rett. Dermed og nødlidende og utfører annet arbeidsutvalg. Følgende ble sjon som kunne fremme våre krav om rettslig, sosial og søkes dannet en opinion som kan nødvendig hjelpearbeid blant de valgt:, økonomisk oppreisning. bane vei for full sosial og øko- som er rammet av rettsoppgjø- Direktør Ame Bergsvik, Bil- Riktignok bled et et par måneder tidligere startet et nomisk oppreisning. ret. lingstad. O.r.sakfØrer O. Lind- Samhold av individuelt s~marbeidende personer uten noen 4. Opplysningsarbeidet drives. 7. Organisasjonen kan utbygges heim, Gvarv. Professor Adolf ' form av forening, men det viste seg snart at arbeidet måtte gjennom presse, publikasjoner, med de nødvendige organer til Hoel, Oslo. Fru 0yvor Hansson, inn i en fast, organisasjonsmessig enhet. foredragsvirksomhet og person- gjennomføring av programmet. Oslo. Kaptein Hroar Hovden, 90 utsendinger fra hele landet var med på det møtet som lig påvirkning. Under hensyn til den aktuelle Kapp, Toten. Bonde Anders la grunnen til en virksomhet preget av styrke og beslutt.. s. Organisasjonens rettskontor situasjon treffer hovedstyret til Hafskjold, Lier. Urmaker R. somhet, og som gjennom den store tilslutning fikk inn- har eget styre med formann og enhver tid de disposisjoner som Gjessing, Drammen. flyteise også utenfor landets grenser. to medlemmer som velges av ansees hensiktsmessig til frem- Møtet ble holdt på Centrum Hospits i dagene landsmøtet. me av organisasjonens formål. Varamenn: O.r.sald'ører Kr. oktober 1949, og programkomiteen la her fram følgende Dette styre er underlagt og 8. Hovedstyret innkaller til Kahrs-Budde, Oslo. KjØpmann forslag: ansvarlig overfor hovedstyret. landsmøte minst en gang hvert Torgrim Dahl, Mjøndalen. Fru Rettskontoret er konsultasjons- kalenderår med en måneds var- Ellen Eger, V. Gausdal. Rektor «Organisasjonen er upolitisk - først og fremst syke. råd for alle spørsmål vedrøren- sel. A. Uhl, Oslo. Agent Erling Okog åpen for alle uansett politisk Om organisasjonens formål de rettsoppgjøret, forbereder og Når en tredjedel av fylkesfor- kenhaug, Trondheim. RedaktØr oppfatning. Den er landsomfat- som er omhandlet i punkt 3, he- kan føre saker for domstol. mennene forlanger det, skal eks- Nils Vikdal, Kristiansund N. tende, og har til formål å få gjen- ter det: 6. Organisasjonens sosialkontor traordinært landsmøte innkalles. På arbeidsutvalgets første reist medlemmenes sosiale og har eget styre med formann og møte ble valgt: Formann, kap- økonomiske stilling gjennom en 3. Organisasjonens formål søkes to medlemmer som velges av Etter endel debatt fikk den tein Hroar Hovden, Kapp, nestrevisjon av rettsoppgjøret. Dess- oppnådd ved å klarlegge for det landsmøtet. nye organisasjon navnet: «For- formann o.r.sakfører O. Linduten søkes utvirket snarlig fri- norske folk at rettsoppgjøret bå- Dette styre er underlagt og bundet for Sosial Oppreisning». heim, Gvarv og sekretær direkgivelse av alle politiske fanger de er en krenkelse av alminne- ansvarlig overfor hovedstyret. Det ble oppnevnt en valgko- tør Arne Bergsvik, Billingstad. S det gjelder hans inntektsforhold til å vie seg nye oppgaver. Hans denne sak forslag om en erstat- med ei slik sak nå etter over tortinget.. siden I stedet for å pro- liver blitt fullstendig bakover- ning på kroner. Beløpet tjue år. Eg kan ikkje forstå for- (forts. fra side l) sedere som for en domstol ville vendt, hans sinn og hans tan- er skjønnsmessig stipulert, men mannen sitt framlegg om er- SØkeren utvilsomt tjent sin sak ker har kretset om dette ene - antas i vesentlig større grad enn statning på kroner. For kroner utmålt for den forløpne bedre ved bare å legge frem som er blitt forstørret opp, iste- flertallets forslag å råde bot på konsekvens ane si skuld synest tid og for antatte tap i enkle fakta. det for å bli glemt etter hvert det passerte uten å gjøre krav eg ikkje det går an å yte slik fremtidig erhverv. Når jeg likevel har funnet å med det resultat vi idag kjen- på å være eksakt uttrykk for ekstra erstatning. Det er i komiteen enighet om måtte skjære gjennom denne ner. Han kom aldri mer i gang dokumentert tap. BjØrn Unneberg: - I forbinat skyldspørsmålet ikke er gjen- uklarhet og gå inn for et større med noe regelmessig erhverv. Jørgen SØnstebØ: - Når det deise med representanten SØnstand for prøvelse i denne sak - beløp, skyldes dette at jeg gjen- Det hører med i bildet at søke- gjeld denne saka om søknaden stebøs innlegg vil jeg bare gansher må legmannsrettens dom nom den- enorme korrespondan- ren før krigen var en fremgangs- frå Dysthe, høyrer eg til fleir- ke kort få replisere at når det uten videre legges til grunn. Hva se som SØkeren har ført, og av rik forretningsmann, og at det talet i komiteen, som har gått gjelder den erstatning som Dysdet ikke er enighet om er deri- forholdene forøvrig mener å ha normalt ville ha ventet ham en inn for kroner i erstat- the ble tilkjent av domstolen, mot hvilken skade soningen har dannet meg et tilstrekkelig klart solid karriere i forretningslivet. ning, slik setteutvalet har gjort bygde d9mstolen på den uttrykte påført søkeren i tiden etter billede av søkerens situasjon. Det At venner og forretningsfor- framlegg om. forutsetning at en mann med Her bygger flertallet på at opp- er i utgangspunktet åpenbart at bindeiser åpenbart har forstruk- Det var under sterk tvil eg søkerens kvalifikasjoner i løpet lysningene på dette punkt er seks år i fengsel er en påkjen- ket ham i tiden etterpå, slik at gjekk med på dette. For meg av meget kort tid ville finne seg usikre; man vet lite både om ning for enhver. Når de følges han aldri har lidd direkte nød, synest det vera nokså klart at til rette i ervervslivet og rehabitapets faktiske størrelse og om. av frifinnelse for de forhold so- syns jeg vanskelig kan frita det denne saka skulle ha vare. opp- litere seg. På denne bakgrunn årsaksammenhengen. Ut fra det- ningen gjalt, blir påkjenningen norske samfunn for ansvar. Jeg og avgjord med den erstatninga utmålte lagmannsretten en erte er flertallet blitt stående ved givetvis enda større. synes vi skal påta oss det, og jeg som retten tilkjende Dyste i statning på kroner for tap å ville følge setteutvalgets og I SØkerens tilfelle finner Jeg syns at vårt rettsoppgjør har 1953, nemleg kroner. i framtidig erverv. Nå i ettertidepartementets forslag om 50 det tilstrekkelig godtgjort at han råd til det. Det blir ikke dårligere Det går da og tydeleg fram av den vet vi mer enn lagmanns- 000 kroner. Jeg utgjør et mind- etter denne soning aldri gjenvant om vi nå etterpå ser oss råd til proposisjonen at det var ei uvan- retten visste i Vi vet at retall og har et annet syn. Jeg sin mentale balanse. For å ut- å innrømme at det ble begatt leg stor erstatning- på den tid, denne lagmannsrettens - og medgir også at jeg kunne ha Øns- trykke det enda mer presist: Han feil - og ser oss råd til å vedstå og i beløpet var det og rekna HØyesteretts - forutsetning ikke ket meg klarere dokumentasjon gjenvant aldri evnen til å dis- oss det økonomiske ansvar for med mogleg tap i fremtidig er_o holdt stikk. Vi vet konkret at fra søkerens side når det gjelder tansere seg fra saken, til å la en av disse feil. verv. Dertil synest eg ikkje det mannen aldri fant tilbake til ertapets størrelse, i det hele når tiden lege alle sår, til å gå vider~, Jeg fremmer derfor under er noka meining i å koma igjen (Forts. side Z)

5 OKTOBER 1979, FOLK og LAND SideS Om Sovjets jøder og norsk folkestyre Salt Il-avtalen - en kjempebløff Hensikten er oppnådd. Super- av Europa, bygges og stasjoneres om beskyttelse reises. Dette lar maktene USA og Sovjet har på Kola-halvØya. Disse har ofte seg kanskje ordne med et snarlig svindlet verden ved å legge en på rutineøvelser passert Norske- interkommunalt samarbeid i tåkesky over faren for en ny kysten i en provoserende nærhet samsvar med forsvaret. Kostna Herr RedaktØr! bli forandret neste gang for å gigantkrig. SALT Il-avtalen er i av det Norge har som indre dene for dette sett i relasjon til gjøre det mest mulig vanskelig realiteten ikke verdt papiret den grense for sikkerhet. andre statlige prosjekter, blir Et åpent spørsmål krever et for de små partier å stille lister. er utformet og undertegnet på. Warzawa-pakten på sin side ikke akseptert. Her er det snakk åpent svar og siden du spør meg, De store partiene har nemlig Den psykologiske effekten er sterkere enn noensinne. Strids- om retten til å overleve, og den i «Folk og Land» nr. 8179, «Hva tilranet seg en makt som de ikke virker overfor store deler av al- vogner bestykket med samme måles ikke i penger. Slike prosier du til dette, Vera?» så vil har noen rett til. Ifølge Grunnlo- menhefen som en dose soveme- dødbringende last, atomvåpen, sjekter vil også løse endel arjeg svare deg så ærlig jeg kan: ven skal Norge være folkestyrt, disin. Dette er alvorlig på mange står idag som perler på en snor beidsløshetsproblemer på kort Dine sitater fra ymse aviser d.v.s. folket - velgerne skal måter. Ansvarlige politikere har klar til angrep på korteste var- sikt. Dette er en provokativ utmotbeviser aldeles ikke min på- bestemme hvem som skal velges. fått en ny sovepute. Det ser man sel. Dette er bare en liten del fordring til politikerne om å vise stand om at jødespørsmålet i IKKE partiformannen borte i i en objektiv vurdering av for- av de angrepsvåpen som vi mak- hva de duger til. Ta opp til ny Sovjet er skapt av jødene selv, Stavanger eller Chr. Christensen svarspolitikken her i landet i de tesløst må finne oss i å ha rettet vurdering behovet og bruken av og det er bristende logikk å hev- i «Morgenbladet» for den saks senere år. Politikere i arbeid mot oss. de millioner vi Øser ut som såde at Sovjet-Unionens motstand skyld. med forsvarsledere på topplan SALT Il-avtalen er etter det kalt U-hjelp og hjelpeprosjekter i mot, og kritikk av jøders (og Partier eller partiformenn som som skal legge til rette et effek- vi tolker, ensidig gjeldende for Vietnam, samt støtte til krigandres) farlige inflytelse i vest- vil bestemme over de kandidater tivt forsvar av nord-områdene, landene i Vest og ikke for Sov- førende geriljagrupper rundt omlige land, kan tas som bevis for som velgerne har foreslått eller har bevisst og konsekvent basert jet. USA har tatt konsekvensene kring i verden. Her står Norge at jødene forfølges i Sovjetunio- valgt burde holdes utenfor norsk Norges forsvar i ly av SALT 11- av dette ved å trekke sine st yr- på toppen av statistikken, og nen. Spørsmålet er ikke så enkelt politikk, da de viser forakt for avtalen. ker ut av Indokina og Formosa. det er historisk prestisje og som du later til å mene og såpass Grunnloven. Og det er ikke u-. Supermaktenes såkalte ned- USA er også ute av Tyrkia, Iran ukontrollert Ødsling av våre pentillit bør du ha til en norsk sti- sannsynlig at vi Quislinger (jeg er rustningspolitikk er i realiteten og andre land, og det er vel sann- ger som myndighetene og politipendiat med over ett års opphold stolt over betegnelsen) kan gjøre på et høyere psykologisk plan, synlig at NATO-landene blir kerne gjør seg skyldig i. i Sovjet og over 20 års studium en bedre jobb og yte landet hvor man utad gir inntrykk av nødt til å klare seg selv i en Nasjonalt arbeide for å sikre av disse spørsmål at jeg kanskje større tjenester enn mange av de vennligsinnete og fredelige løs- krig. Det er mange ganger reist landet mot kaos, Økonomisk ruin har litt greie på hva jeg snakker som idag sitter i styrer og råd. ninger av problemene ved å tvil om hvorvidt vi kan regne og å hindre blottstilling av Norom.. Så får jo CC og andre mene hva hindre en eventuell kjernefysisk med effektiv alliert hjelp om ges suverenitet utad, kan like- Men la dette spørsmål fare, de vil. krig. styggedommen bryter løs. Noe stilles med etepletre fullt av frukt vi blir visst ikke enige allikevel. Det er menneskets kvalitet Hva er det som skjer i ly av må gjøres! uten eier. Det ribbes til toner av Det er en annen sak som opp- som må være avgjørende, og den denne avtalen? Etterretningsrap- Har de ansvarlige politikere Internasjonalen. Det er derfor en tar meg langt mere. Nemlig det tillit velgerne har til vedkom- porter gir et helt annet bilde av gitt sivilbefolkningen en reell plikt pålagt enhver norsk borat «alle knep kan benyttes mot men de - ikke hvorvidt domsto- virkeligheten. Kapprustningen beskyttelses i form av atomsikre ger å delta aktivt for å redde småpartiene», for dette har un- lene har kommet i skade for å fortsetter som aldri før. Sovjets tilfluktsrom rundt om i landet? nasjonen fra undergang! dertegnede og Frie Folkevalgte avsi dommer som aldri burde tiltagende bygging av ubåter be- Neppe! Når viljen og evnen til fått føle til gagns. Nå venter vi vært avsagt. stykket med flere kjernefysiske forsvar' av landet er så kritikkbare. på hvordan valgloven skai Vera Grønlund raketter beregnet for store deler verdig, må ihvertfall et folkekrav Jan Ødegård Det internasjonale Barneår glemmer barna bak jernteppet Meningen med det INTER- å rette opp det som er galt. av barnets integritet og menn es- den religiøse ideologi og moral. Barna lever bak piggtråd og de NASJONALE BARNEÅR 1979 Men i alt som er skrevet og keverdighet, at den umulig kan BARN som er troende forføi- 'er fullstendig avskåret fra omforbigås i taushet i DET INTER- ges i skolene, BARN av troende verdenen. Årsak: Foreldrene er var at alle land skulle ha mulig- sagt om overgrep mot barn, er het for å foreta en helhetsvurde- det en gruppe som pratkisk talt NASJONALE BARNEÅR. foreldre blir tatt fra disse og politiske fanger, eller de har en ring av barnets situasjon både i ikke er nevnt: BARNA SOM Barn i Sovjet blir betraktet anbragt i ateistiske barnehjem. religiøs overbevisning. deres eget miljø og i global sam- BOR BAK JERNTEPPET, og som statens eiendom, hele un- BARN av politiske fanger blir menheng. I løpet av året er det som lider overlast på grunn av dervisningssystemet er lagt an sammen med deres familier for- LA OSS,IKKE GLEMME blitt fremlagt omfattende mate- deres egen eller foreldrenes reliriale som retter søkelyset mot giøse overbevisning. Og det til til gode kommumster, hvilket enhver art. ~å å gjøre barn 0!!i ungdo~mer fulgt og utsatt for represalier av DISSE BARNA I DET INTER uverdige forhold, og som også tross for at deres situasjon innepeker på hva som må gjøres for bærer en så alvorlig krenkelse ning fra myndighetenes side til ner vi til 8 KZ-Ieirer for innebærer en uforsonlig hold- I BARNEÅRET 1979 kjen- NASJONALE BARNEÅR. barn. MANEDENS «PERNILLE!>: J eg havnet ved siden aven virkelig eldre dame på trikken forleden dag. Hun måtte ha vært godt over de nitti. Hun satt og tviholdt på vesken sin, en helt ny, skjønn skinnveske, ja, det duftet skinn av den. «Det er en nydelig veske De har», sa jeg for å få istand en samtale, for jeg synes at menneskelig kontakt er langt mere positivt enn å sitte og stirre sløvt fram for seg. «Ja», svarte hun; «og den er helt ny. Jeg fikk den i foræring av noen unge venner på den andre siden av gangen. De forstår, den jeg hadde ble nappet fra meg for fjorten dager siden, da jeg akkurat hadde hentet trygden på postkontoret. Men jeg har ikke annet enn småpenger i denne her», fortsatte hun, «dem har jeg i en pung med snor rundt halsen innenfor kjolen.» Norge, vårt Norge, og gjerne i rødt, hvitt og blått anno Rettssak i Oslo mot ett av flere dusin parkometervakter som har spist av lasset. «Det er praksis å stjele», forklarer en av de anklagede. Meg gjør det mindre, det er ikke mine surt erhvervede penger de har tilegnet seg på ulovlig vis, for bil har jeg ikke - og får det neppe heller. Atte av de tiltalte får fortsatt utbetalt lønn, og det er også av mine skattepenger, men de har ikke begått landssvik eller andre utilgivelige handlinger. N ei, bil har jeg ikke, men bil bruker de som raner banker, posthus, forretninger og kiosker. Ikke deres egne, men våpnene eier de I EN NY ULVETID vel. Haglegeværer, også til avsaging, kan fritt kjøpes av alle over seksten år, men øl ikke. Så det er bare å rusle inn hos nærmeste våpenhandler og kjøpe mordvåpen og ammunisjon og rette våpenet mot svigerfedre, kjærester som har slått opp samt dem som har danket dem ut, for ikke å forglemme folk som kan antas å være i besittelse av penger det kan være bekvemt og opportunt å 0verta skattefritt. Det er voldsfilmene, ikke minst fjernsynets, som har skylden sies og skrives det. Jeg er ikke enig. Jeg tror årsaken er en ganske annen. Det var voldsfilmer også før siste krig, riktignok uten fjernsyn, forteller mennesker som er en del eldre enn meg, selv om ikke forbryterne Bonnie og Clyde ble forherliget i «snørr- og tårefilmer» som søte, små; englemordere den gang. J eg mener at det er den siste krig som har skylden, og jeg har virkelig forsøkt å sette meg inn i den. Ikke det ensidig, offentlig serverte, men sett fra alle synsvinkler som har stått til min rådighet, både seierherrens og taperens. Snikmord, drap, vold og tyveri i alle varianter ble under og etter siste krig glorifisert, forutsatt begått av de seirende. Der ligger ikke bare spiren, men hele utsæden til den åker av antimenneskelighet vi nå høster. Bare det var for den «gode saks skyld» var alt tillatt, selv når grenseloser avlivet og ranet jøder de skulle bringe i sikkerhet over grensen til Sverige. Den gode sak var temmelig egobefengt i en lang rekke tilfeller. J eg kan ikke se det annerledes enn at dette har infisert svake sjeler, og brutale sjeler i samfunnet, dette sosialistiske, som skal innvarsle en ny soloppgang for oss alle. «J eg har pengene i en pung med snor rundt halsen innenfor kjolen.» Hun gikk av i Bogstadveien, rak i ryggen, et eldre menneske angivelig befridd for frykt i den nye, vidunderlige verden som etterkrigens politikere må bære ansvaret for, og det største ansvar må hvile på dem som har regjert oss lengst etter Pernille

6 Side 6 Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Skal landet vårt deles opp i kulturelle småkongedømmer? FOLK og LAND OKTOBER 1979 Svart fortid og rød fremtid Det er et intervju på Arbei- å sette skamflekker på denn~ gen har gjort et godt og banederbladets kulturside den 7/9 organisasjonen som hadde røtter brytende arbeide. Tenk det Hedd.å. som får en til å gripe pen- tilbake til vår store historiske da. A dømme folk til livsvarig nen. Et særdeles langt intervju fortid og stort sett bestod av arbeidsløshet fordi de har et med den etter mitt begrep - staute og nasjonalsinnede menn annerledes politisk syn enn flernoe tvilsomme forfatter - As- og kvinner. tallet - det er vel superdemobjørn Elden. Boken kommer Du var arbeidsløs den gangen kratisk - hva? Var det noen selvfølgelig ut på Pax Forlag og Asbjørn Elden. Og du øynet en som hvisket i krokene om rushar titelen: «Oppgjør». Opp- sjanse til et bein. Det gikk ikke siske tilstander. Nei - hold tåta Herr redaktør! i skolen - om dette riksspråk gjør med svart fortid kaller in- slik du hadde tenkt. Du blei på deg Ola Nordmann. Se hva Ethvert folk har et felles riks- er bokmål eller nynorsk er for- tervjueren denne smørjen. En putta inn og fikk din «velfor- som skjer i ditt eget land du språk som binder det sammen og såvidt prinsipielt uviktig. Den kunne nesten fristes til å spørre: tjente» straff. Nå øyner du en som er så flink til å skrike opp er basis for dets interne kommu- som ikke får en undervisning Hvor mye tjener du på dette av- ny sjanse. De røde er på fram- om menneskerettigheter for farnikasjon og for den nasjonale som gir støhet. i riktig bruk av skyelige oppgulpet ditt AsbjØrn marsj støttet av et tusentalls po- gede under fjerne himmelstrøk. kultur. Her tillands har vi til og muntlig og skriftlig riksspråk, Elden? Eller skriver du av pur litiske analfabeter. Det kan bli Se opp for personer av Asbjørn med to slike språk - om det blir av skolen utstyrt med et idealistiske grunner? En blir uvil- et nytt bein det, hr. forfatter, et Eldens type, de røde ~<nazister» er heldig eller uheldig strides handikap som det skal meget til kårlig minnet om det gamle ord- saftig margbein. som er besatt av maktbrynde og det om, men det er ikke det jeg å overvinne senere i livet. språk som sier at det er en skar- Du snakker om fascister som som SØker å kamuflere sitt eget her vil ta opp. Det snakkes i dag om urett- ve fugl som skiter i sitt eget bruker knyttnever og vold mot nedbrytende muldvarparbeide I en serie programmer har ferdige forskjeller fordi noen rede, når en leser slikt. Så faller fredelige demonstranter. Kny tt- ved å skrike opp om de farlige NRK-TV gransket våre dialekter har evnen itl å fremstille sin sak det en inn. Dette vil jo være never og vold mot fredelige de- «nynazistene». De røde «nazisog deres plass bl. a. i skolen, og på en god og skikkelig måte, malplassert. Asbjørn Elden har monstranter har vel aldri fore- tene» er mange og farlige. Ikke det har vært en tendens i disse andre ikke. Ser man da ikke at jo, aldri vært nasjonalsosialist. kommet fra venstresiden - hva? bare innen politikken og organiprogrammer som jeg stiller meg skolen forsterker denne ferskjell Han har aldri forstått en døyt Bortsett fra voldshandlingen sasjonslivet på norske arbeidsmeget betenkt overfor. At dette ved å svekke undervisningen i av den ideen som tusenvis av til unge Kyvik vet en ikke noe plasser, men også innenfor vårt er en tendens som langt på vei riksspråket for isteden av «ide- ungdommer frivillig ofret livet om noen tilfeller av vold (unn- kulturelle liv. har sin basis i skolelovene, gjør elle» grunner å slippe til de for i de vanskelige krigsårene. tatt selvforsvar) som kan spores selvfølgleig ikke saken bedre. hundrer av dialektavvikeiser? Han var kort og godt en arbeids- tilbake til medlemmer av noe Jeg har selv en dialekt som jeg La oss for all del ta vare på løs fyr, fylt av maktbrynde. Så nasjonalsosialistisk parti. Noen Hilsen fra en som også har er glad i og som tjener meg vel de lokale kulturer, men det be- meldte han seg inn i NS og i slags påvirkning i Kyviksaken i lokalmiljøet, så ingen skal få høver da ikke å gjøres ved å hirden og var antagelig en av fra NF er til dags dato heller sagt at jeg er dialektfiendtlig. svekke det som skulle være vår de bøllene (det fantes dessverre ikke bevist. Du synes at sporveisbetjenin- Likevel er jeg _meget engstelig felles arv, vårt felles grunnlag. noen slike) som gjorde sitt til over den utvikling som er i gang, En ytterligere språklig oppsplitnemlig at dialektene i skolen ting enn den vi har og enda skal kjøres fram på bekostning sterkere understrekning av forav riksspråket, og det både skjellene vil bare kunne føre til vært medlem av NS, men som ikke har noen «svart» fortid og derfor må være anonym i den norske «rettsstat». muntlig og skriftlig. at vårt land mentalt blir opp- Vil fjernsynet betale? Kaare Grønlund Det burde etter min mening delt i en rad kulturelle småkonvære en menneskerett for alle gedømmer. Og det er det da å få en skikkelig og grundig opp- forhåpentlig,ingen som vil? læring i riksspråket når de går Lektor, Trondheim. Volda-legen tapte kampen mot ytringsfriheten En kvinelig lege i Volda gikk i 1977 inn for å avskaffe ytringsfriheten i Norge. En brukbar metode måtte være angrep på kiosker og bladutsalg, mente hun. Og Narvesen var et utmerket mål. Dermed stjal hun to eksemplarer av «Folk og Land», som hun demonstrativt rev i stykker. Kioskstyreren var voksen for sin stilling, og anmeldte forholdet til politiet. Saken gikk til retten, der hun ble dømt til en kraftig bot, saksomkostninger og erstatning for de to eksemplarer. Sorenskriver Einar Raae var rettens administrator. Da legen anket dommen til Høyesterett, skrev hun et innlegg i bladet «MØre», der hun kom med sterke beskyldninger mot sorenskriveren. Hun hevdet at både han og de to domsmennene hadde dømt partisk i saken, og at de hadde valgt side for «Folk og Land». I innlegget het det også at «domar Raae lefla med vitna». Riksadvokaten fant beskyld- In memorlam For noen måneder siden fikk Siden programmet gikk på vi på TV-skjermen et «hjertelig skjermen, har den samme Hjalmar Ross fortsatt vandret inn og møte med fengselsfuglen Hjalmar Ross. Med sin gode fortel- ut av fengslet, og i skrivende Så er da igjen en av våre lerevne ga han oss en tårevåt beretning om den behandling sam uføretrygdede mennesker som sovnet stille inn og ble bisatt på stund er han siktet for ran av frontkjempere gått bort. Hen funnet hadde gitt ham, og som så nettopp dette program, og som Haslum kirkegård 1. oktober var skyld i de mange år bak gitteret. Senere i programmet fikk som en &aranti for at de kunne første frivillige som meldte seg tok kringkastingens utsendelse Grønlund var en av de han kyss og klem av den svenske stjerneartisten Lill Babs. «Folk og Land» har truffet et ble det Germanske SS og han gå i trygghet for ham. til Den Norske Legion, siden Programmet virket som et av ofrene for Hjalmar Ross. - tjenestegjorde ved fronten i 2 år. ledd i justisministerens aksjoner J eg har alltid fryktet denne Han ble såret ved Leningrad og for åpne fengsler og mildere beningene så grove at alminnelige handling av voldsforbrytere. de, - men etter kringkastin- hadde en fin bakgrunn, var far voldsforbryter, sier vedkommen- forfremmet til scharftihrer. Han hensyn krevde påtale, og stats- «Folk og Land» kritiserte seadvokaten skrev ut påtalevedtak nere dette program, som ga inn- sikker på ham. Det skulle jeg nale bevegelse fra starte~. Bl.a. gens utsendelse følte jeg meg til to gutter og med i den nasjo 29. september ifjor. Samtidig ba trykk av at Hjalmar Ross var ikke ha gjort. Månedens trygd var han fører for Uramenborg redaktøren i «MØre» sorenskri- et menenske vi kunne stole på. gikk rett i lommene på ham, og lag av NS. o.. veren om unnskyldning for at Det resulterte da også i at han etter politianmeldelsen er jeg. Uten. tanke pa personhg Vllltruet på livet av vennene hans. mng kjempet han Norges sak han hadde trykt legens kom- f:a mange gamle og uføre seere munistiske innlegg, og derfor ble f~kk sendt brev med penger og Nå lurer jeg på om fjernsynet mot terror og vold sliko han så det ikke reist tiltale hverken mot tilbud. vil betale tilbake pengene mine? det dengang. Fra 3 1/2 ars oppham eller bladet. hold på Ilebu kom han ut som en psykisk knekket mann. FØrst for en måned siden kunne saken mot den 31 år gamle le Nå er han hos sine fedre og har fått fred og jeg lyser velsignelse over hans minne. gen behandles ved SØndre SunnmØre herredsrett. Her ble hun Har Hoaas rett? Hjørdis dømt til en bot på 2500 kroner, subsidiært 14 dagers fengsel og Kjære Folk og Land Hitler og nasjonalsosialismen, 1000 kroner i saksomkostninger. Jeg vil takke «Folk og Land» måtte erklæres krig. Kanskje Sammen med tidligere dom ble for artiklene: «Morgenhau-pla- dette forklarer noe av Hitlers og derfor de to eksemplarer av nene - et forslag om folke- tyskernes systematiske arresta «Folk og Land» en kostbar for- mord» av Th. østrem i siste sjoner av alle jøder rundt om i nøyeise. nummer av avisen. Det er helt Europa. Det hører med til historien at riktig at der fremkommer opp- I likhet med kommunismen hennes nærmeste venner blant lysninger om jødene og zionis- som avisen setter søkelyset på, kommunistene hjalp henne under men til almenheten, de er jo og med rette, må også «Guds saken, og at Marxist-Leninistene mestere til å holde seg skjult. utvalgte folk» få sitt. De forgjennom sitt blad, «Klassekam- Og der er sikkert nok av stoff sømmer så visst ikke «hverken pen», opfordret leserne til å gi å velge mellom hvis man bare i radio, presse og fjernsyn «å så henne Økonomsk støtte. tør, f. eks. før siste krig var hat» og holde hetsen ved like. Skikkelige folk på Volda 10 brutt ut, og zionismen var vel Kanskje Hoaas har rett» selvom henne ut, - og hun er nå reist etablert, forelå en uttalelse fra han er litt «firkantet»? derfra. Ingen savner henne. en av topplederne i Israel, at Med hilsen Odd VikØren Norsk leges. (forts. fra side 2) hva som skjedde i deres gård for bare 38 år siden. Neppe. Man hverken skriver i pressen eller forteller i radio og TV eller på biblioteker om Katyn Heller ikke om åpenbare massemyredrier i Vest-Ukraina og Hvit-Russland i De bestemmer om sannheten stadig skal kunne forties.

7 / OKTOBER 1979 Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 FOLK og LAND Side 7 JUBILEUMSTILBUD I forbindelse med 30 års-jubileet for stiftelsen av Forbundet for Sosial Oppreisning kan INO tilby Odd Melsoms bøker «På nasjonal Uriaspost» og «Nasjonal Samling og fagorganisasjonen» til en pris av kr. 70,- pr. sett. Benytt anledningen til å kjøpe opp gaveeksemplarer nå! Jeg bestiller... sett av Odd Melsoms bøker, til en pris av kr. 70,- pr. sett. Betalingen er innbetalt på postgirokonto nr (forskuddsvis portofritt). Bøkene bes sendt i oppkrav (portotillegg) (stryk det som ikke passer). Navn:.... Adresse:.... Sendes: INO, Postboks 924, Sentrum, Oslo 1. ANNONSE SOSIALINDIVIDUALISTISK SAMFUNN innbyr til brevkurset ccsosialindividualismen - EN NORSK FRAMTIDS-,. IDEOLOGI» Er du interessert, send oss da noen ord, så skal du bli tilsendt opplysninger og kursmateriell. Vi gir deg også opplysninger om hva vi står for. Vennligst skriv til: Sosial-Individualistisk Samfunn, postboks 1806, 5011 Nordnes, Bergen. Trofaste «støtteannonsører» Hjertelig takk denne gang for 50 bidrag på tilsammen kr. 4110,-. Vi har fremdeles så mange ukvitterte «støtteannonser» liggende at vi i et av de nærmeste nummer må gå ut over den vanlige halvsiden for å komme ajonur. Det betyr at vi i år har fått flere slike «støtteannonser» enn noe tidligere år. Det forteller om trofaste lesere. «STØTTEANNONSER» fra «Folk og Land»s venner. Takk for følgende bidrag: B., Engavågen K., Alesund 100,- 60,- J., Stjørdal B., Røros M., Langevåg 75,- 310,- H., Sande i S.fjord 55,- 60,--:- - Seierherren har alltid rett Stortinget. (forts. fra side 4) vervslivet. Derfor mener jeg at vi idag står i en annen stilling og har et annet grunnlag å utmåle erstatning på. Presidenten: Debatten om erstatningssak nr. 2 er avsluttet. «Drammens Tidende og Bus- Amin er avsatt - det er det vik- Representanten Vnneberg har keruds Blad» bringer på siste- tigste.. Så får seiersrusen kreve tatt opp et forslag om at erstatsiden et lite oppslag om «kort sitt. ning til Roald R. Dysthe, Monprosess med Amins folk», hvor Vi så det samme i Iran. Det tral, bevilges med krodet går fram at mistenkelige per- skjer der fortsatt. Revolusjons- ner. Presidenten antar man her soner henrettes etter korte og grupper henretter sine tidligere ~an. v?tere alternativt mellom brutale forhør, ofte på gaten. motstandere. De fleste begynner lllnstllhngen og det av herr Vn Bødlene er president Nyereres å enes i at hr. Khomeiny kanskje neberg <?pptatte forslag.. soldater. er av samme ulla som sjahen, y otenng: Ved ~lterna~i~ v?- Vi har alle avsky for de hand- diktatorisk sett. Vi får håpe at t~nng me~lom komiteens lllnstillingene Amin og hans soldater herr Nyerere kommer på bedre hng og BjØrn Vnnebergs forslag har gjort seg skyldig i, og fort- tanker. bifaltes innstillingen med 85 mot. k Id'.. V d 15 stemmer. satt gjør seg s y 19 1, 1 gan a. Det samme skjedde i Norge Lederne for de siste års myrde- under frigjøringen i -45. Hvem rier i landet fortjener selvsagt har hørt om norske hjemmeden strengeste straff. Vi er alle frontmenn som har stått til an JERNKORSET glade for at Nyerere nå har gjort svar for sine feilgrep under krisitt til å fjerne Idi Dada fra mak- gen? Ingen. tens tinde. Men herr Nyerere begår en alvorlig feil når han lar Det ser ut til å være noe uunn sine soldater henrette mistenkte gåelig: Seierherren har alltid uten lov og dom. Ethvert men- rett! Hensikten helliger midlene! neske har krav på rettferdig be- Til hei.. med loven - det er handling, også under krig. Det jo krig! FINLAND OG 2. VERDENSKRIG hadde kostet lite å behandle disse menneskene rettferdig. Når Med hilsen nordmenn som var med i skijeger Ønsker å komme i kontakt med det allikevel ikke skjer, ja, da er bat. og som deltok i kampene ved Morten Bille Kaprolat nær Kapanezsjøen. Billett vel ikke herr Nyerere stort bedre enn sin fiende, Amin?! (Drammens Tidende pedisjon. merket «172» til Folk og Lands eks Men hvem bryr seg? Ingen! og Buskerud Blad) 1. og 2. kl. fra begge verdenskriger skaffes. Også en rekke utmerkelser/ medaljer. En mengde bøker/litteratur' samt autentiske filmer m/ og u/lyd, sort/hvitt og farve fra Det tredje rike. Billett merket «171 Originale» til «Folk og Land s ekspedisjon. R., Stavanger I., Drammen O., Degernes 60,- 60,- 60,- F., Bryne O. K., Sigdal T., Eidsberg 60,- 70,- 60,- F., Flekkefjord H., Ringelia S. Aa., Oslo 100,- 60,- 60,- Lørdagstreffen, Kr.sand M., Aust-Torpa O. H., Oslo 220,- 50,- 50,- S., Øvrebø T., Lesja T. R., Oslo 60,- 100,- 50,- W., Brevik E., Tynset H., C., Oslo 60,- 100,- 100,- A., Fyresdal S., Tangen P. M., Oslo 100,- 60,- 100,--': O., Husøysund K., Tangen A. E., Oslo 150,- 50,- 100,- N., Vestsmøla I. H. H., Bergen 50,- 70,- A., Horten A., Våler i S. S. M., Oslo 60,- 60,- 50,- H. G., Molde J., Landås 80,- 100,- O., Sunndalsøra H., Voss 100,- 100,- A., Hjørungavåg B., Stavanger 50,- 100,- K., Skoger M., Blaker G. N., Oslo 60,- 60,- 50,- A., Drammen T., Fenstad J., Akarp, Sv. 60,- 50,- 60,- S., Drammen Else, Kolbotn, S., Strø by, Danm. 100,- 100,- 150,-

8 Nandrup Dahl spiller forkjemper for menneskerettighetene! Bøker «Den ukjente krigen» er titlen på en bok av Harrison E. Salis- For en tid tilbake sendte Vi lar Nandrup Dahl komme bury som for kort tid siden ble Norsk Arbeidsgiverforening ut til orde: lansert av Cappelens forlag. Emet skriv til sine medlemmer, _ net er det tyske felttog mot Sovmed tanke på AKP(m-I)'s in- I utgangspunktet er norsk fag- jet,.og boke~ er bygget på d~n Arbeiderpartiets filtrasjon i norsk arbeidsliv. bevegelses syn på svartelisting russlsk/amenkans~e. TV-sene Skrivet hadde følgende inn- av arbeidstakeres forhold til som ble omtalt l fomge numhold: ulovlige konflikter krystallklart! mer av «Fol~ og Land». bunnfalske «solidaritet» Vi kan overhodet ikke akseptere Bo~en er mteress~~t, selv 0!ll Det er mye om å gjøre for ver å gjøre hva som burde være I de senere år har det flere en slik linje og det uansett hvilke d:n. gir en svært ensidig fremstllspissene i Arbeiderpartiet å en selvfølgelig menneskerett, ganger hendt at personer som ser metoder som benyttes. Privat stllhng av Øst-felttoget. Alt er fremstille seg som de store for- nemlig ta vare på seg og sine, det som sin oppgave å skape svartelisting innebærer at grunn- s?m man kan vente ~ett fra ruskjempere for solidaritet - i å bære ansvaret for sitt eget liv. mest mulig uro i arbeidslivet for leggende menneskerettigheter s~ske øyne. De russiske operamotsetning til oss andre som Når Arbeiderpartiet i en peri- derved å fremme en revolusjo- som ytringsfrihet, organisasjons- Sjoner o~ planer f~lges. nø~e og etter sigende bare tenker på oss ode maktet å vinne tilslutning fra nær omveltning av samfunnet, frihet, retten til arbeid, forbun- bok~n gir et godt mnbhkk l de? selv. Heldigvis viser det siste bortimot halvparten av v~rt f~lk, har SØkt og fått arbeide i bedrif- det mot diskriminering i syssel- russiske tank~g~ng ~g strategi. valg at flere og flere nordmenn så skyldtes det at man gikk mn tene. I flere tilfelle har disse ar- setting og yrke på grunn av po- Man savner Imidler;Id en omgjennomskuer falskheten i denne for.det motsatte av folkelig soli- beidstagere efter kort tids an- litiske synspunkter, religiøs over- tale av Vlasovs ~~e og en t;ner påstand... dantet. Med bruk av. den mest setteise skjøvet de valgte tillits- bevisning, sosial opprinnelse, balansert fremstilhng av krigs- Hva er ekte sohdantet? Det skruppelløse demagogi og hen- menn til side og stillet seg i spis-nasjonal tilhørighet m.v. kan få hendelsene... er viljen til å gi" avkall på egne synsløse appell til gruppeinteres- sen for tariffstridige og ulovlige et grunnskudd på lengre sikt. «Den ukjente kngen» reprefordeler for at andre som har ser satte man noen grupper av aksjoner. I enkelte tilfelle" har Arbeiderbevegelsen har alltid senterer nok fo~ man~e det førdet vanskelig, skal få det let- folket opp mot andre. Det er de også oppfordret til og selv visst dette og arbeiderbevegelsen ste møte.med kngen pa Øst-frontere, og det er viljen til å ofre flere og flere som nå er istand deltatt i straffbare handlinger. har alltid tatt uttrykkelig og ener- ten~ spesielt for den yngre genefor å nå store fel~es mål.. t~l å se. hva dette :gentlig ~r: Et De arbeidstagere det her gjel- gisk avstand fra enhver form for rasj~n. I så måte kan boken væ- Men dette er Ikke Arbelder- hvsfarhg angrep. pa det nasjonale der, har overfor bedriftene ofte privat svartelisting, herunder re mteress~nt som.et utgangspartiets politikk. Hva man der i " fellesskap, mot den nasjonale fortiet opplysninger av interesse svartelisting av arbeidstakeres punkt for VIdere l.esnmg, men legården. ta~ si~te. på, er m~~t, s~l!darit~t som vårt fol~s frem- for anseteisesforholdet. Bedrif- forhold til «ulovlige konflikter». se:~n bør hel~ tiden holde det makt til a patvmge et uvilhg tidige skjebne er avhengig av. tene har på sin side heller ikke Begrunnelsen for vårt stand- kntis~e øye ap~nt. B~ken er f?lk de ideer og ti~tak som par- Hvis :vårt. folk i dag mangl~r alltid spurt om relevante opplys- punkt er klart! n~mhg skrevet pa e~ mate som t~ets le.dere me? sm ufo:drage- ekte so!idantet, så :r det ArbeI- ninger. Dette synes bl. a. å ha Retten til arbeid er en men- gjø~ at l~s~ren lett bhr revet med hge «vl-alene-vlte»-holdnmg har derparttets skyld. Gjennom man- vært tilfelle med inntagelse av neskerett. Denne rett er grunn- og IdentifIserer seg med forfatsatt seg. i hode~. ~e tiårs uhemmet a~pell ~il ege~- folk til forholdsvis kortvarige ar- laget for all skapende politisk teren. ArbeIderpartiet og dets hale- mteressen har partiet gjort SItt beidsoppdrag, f. eks. avløsere og virksomhet i arbeiderbevegelsen heng til venstre har forlengst «beste» for.å Ødelegge den føi~i- vikarer i sommertiden. og må derfor beskyttes med alle Harrison E. Salisbury: opphørt å representere ~oe fler- se av. folkehg fellessk.ap som gjør Under henvisning til ovenstå- lovlige midler. Retten til arbeid Den ukjente krigen, tall i det norske folk. LIke fullt oss til en samlet nasjon. ende vil vi anbefale at bedriftene er i den grad blitt et overordnet Cappelens forlag eier det ingen skruple: nå.r det Vi har likevel den t.ro på det for å unngå unødige vanskelighe- mål i det norske samfunn at Pris kr. 158,- gjelder å bruke et un~ehg og nor~~e fo}k at det vil r~agere ter, sørger for å følge en fast selve retten til arbeid er. fasttilfeldig flertall i nasjonalfor- POSItiVt pa enhver fornuftig ap- rutine som innebærer at man før sømret i Grunnlovens 110 hvor samlingen til å presse på oss nye pel~.om å vise samhold og soli- ansettelse foretas, bl. a. krever det heter: lover og «reformer» som bare da:ltet med dem ~lant oss so~ følgende opplysnil)ger om den «Det pålegges Statens myn- r gir dette resultat: At partipam- stnr ~ed vanskehgheter. D:n- som søker arbeide: digheter å legge forholdene til per og byråkrater hersker sta- mot vil ~e~ ~akt~ons.entrasjon rette for at ethvert arbeidsdyktig INO dig mer uinnskrenket over oss, og de s~ahge mngrep.i den e.n- 1. Utdannelse (fulllført eller på- menneske kan skaffe seg utkomat den menige kvinne og mann ke}tes hv so~ Arbel.de~p~rtIet gående). me ved sitt arbeid.» Institutt for norsk okkupahindringer og forbud når de prø- hstiske og fnhetselsken~e. nord- 3. Siste arbeidsgiver (dokumen- arbeiderbevegelses fagliglpolitis- Boks 924 _ Sentrum, møter et større og større antall s.ta: for, bare.gjøre oss mdlvldua- 2. Tidligere praksis. Gjennom den internasjonale sjonshistorie menn mer og mer m?tvilhge og tert ved sluttattest eller på ke kamp er retten til arbeid blitt Oslo opprørsk~. Det er I ~lle fall annen måte). en rettighet som De forente nas- Kontortid: ganske SIkker at man Ikke en- 4. Hvis det ikke kan henvises til joner har stadfestet i FN's men- kl "' ' ". gang kan skap~ d.en blekest: tidligere arbeidsgiver, eller neskerettighetskonvensjon, som ~~~~:: kl: skygge av «sohdantet» ved a Ka' var det egentlig dommeren sa til meg idag? At han ville gi meg maksimum straff. Ikke lenger putte meg i min vanlige gode celle, men gi meg fri, så jeg kan plages med skatter, politikk, krig, nabokrangel og lysregninger. Kort sagt: ha det akkurat som alle de andre. Nå forstår også jeg protestene mot kriminalmeldingen. hvis sluttattest fra tidligere har tiltrådt sammen med typisk bruke makt?g tvangsmidler slik arbeidsgiver er for gammel, sosialistiske og demokratiske Onsdag kl Steen, ~ord~i, Brundtland & Co. bør det i stedet kreves opp- stater. Her heter det bl.a.: ~~~:~~:UgSPlaSsen 4, ustansehg gjør. gitt referanser. «Konvensjonspartene aner- Oslo 6 kjenner retten til arbeid, som Tlf.: (02) Det bør sørges for at den som omfatter muligheter for enhver \.....J SØker arbeide skriver under på til å tjene sitt levebrød ved ar de opplysninger han har gitt som beid som man fritt har valgt eller svar på ovenstående spørsmål. godtatt og skal treffe de nødven- Derefter kontaktes tidligere ar- dige tiltak for å trygge denne FOL~gLAND beidsgiver e.ller oppgitte referan- rettighet. ser før eventuell ansettelse fore- De tiltak som skal iverksettes tas. aven konvensjonspart for å opp All post bes adressert til: nå den fulle virkeliggjørelse av Med hilsen Poetboks Homans."en, Norsk Arbeidsgiverforening Oslo 3. Kaare N. Selvig» denne rettighet, skal omfatte teknisk og yrkesmessig veiledning, fastsettelse av retningslinjer og fremgangsmåter for å sikre en jevn økonomisk, sosial og kulturell utvikling, samt full og pro- Innholdet vakte storm innen duktiv sysselsetting under fornorsk fagbevegelse og LO's' ju- hold som trygger grunnleggende ridiske leder, Karl Nandrup politiske og Økonomiske frihe Dahl, rykket ut med en sterk ter for den enkelte.» protest mot NAF's skrivelse. I medlemsbladet til Norsk Kommuneforbund kom han med Vakre ord, ikke sant? Likev:el en begrunnelse for protesten, er Hadland og Farre, etter inisom ut fra LO's utspill i den så- tiativ av LO, dømt til livsvarig kalte sporveissak, (Hadeland! arbeidsledighet på grunn av sine Farre-saken) må ha gitt mange politiske synspunkter. Uansett medlemmer en beklemmende fø- menneskerettighetene, som Nanlelse. drup Dahl hykler om. Kontorad resse: Enerhaugplass.n 4. Oslo 6 Tlf. (02) Kontortid: Mandag kl og Tirsdag kl og onsdag kl Redaktøren treffes bare etter forutgående avtale. Abonnementspriser: Kr. 40,- pr. år, kr. 20,- pr. halvår. I nøytralt omslag: Tillegg kr. 5,- pr. halvår. Utenfor Skandinavia: Kr. 50, pr. år, kr. 25,- pr. halvår. Bruk postgirokonto Løssalg kr. 3,- Annonsepris: Kr pr. spaltemm. + MVA

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp

Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp Vår egen rettferdighetssans forteller oss at en person som har begått en urett mot et annet menneske, er skyldig i den uretten han har begått. Det er få som ikke reagerer

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

Sorgvers til annonse

Sorgvers til annonse Sorgvers til annonse 1 Det led mot aften, din sol gikk ned, din smerte stilnet og du fikk fred. 2 Snart vil den evige morgen løfte det tårevåte slør. Der i det fredfulle rike. Ingen blir syke eller dør.

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

Magne Helander. Historien om Ylva og meg. Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug

Magne Helander. Historien om Ylva og meg. Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug Magne Helander ENGLEPAPPA Historien om Ylva og meg Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug 2014 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trine + Kim designstudio Omslagfoto: Bjørg Hexeberg Layout: akzidenz as Dag

Detaljer

Birgit H. Rimstad (red.) Unge tidsvitner. Jødiske barn og unge på flukt fra det norske Holocaust

Birgit H. Rimstad (red.) Unge tidsvitner. Jødiske barn og unge på flukt fra det norske Holocaust Birgit H. Rimstad (red.) Unge tidsvitner Jødiske barn og unge på flukt fra det norske Holocaust En varm takk til tidsvitnene som gir oss sine beretninger over sytti år etter at det ufattelige hendte. Uten

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel: Preken 4. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 25. januar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel: Da Jesus kom gående, så han en mann som var

Detaljer

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live.

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED - basert på en sann historie I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED handler om

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Tekst-sammenbindere. Subjunksjoner; underordning ved bruk av leddsetning. Sammenbindingsuttrykk

Tekst-sammenbindere. Subjunksjoner; underordning ved bruk av leddsetning. Sammenbindingsuttrykk Tekst-sammenbindere Betydningsrelasjon Tillegg Mot Konjunksjoner; sideordning ved å binde sammen heler Og eller samt Men mens Subjunksjoner; underordning ved bruk av ledd selv om enda Årsak For fordi slik/for

Detaljer

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal David Levithan En annen dag Oversatt av Tonje Røed Gyldendal Til nevøen min, Matthew. Måtte du finne lykke hver dag. Kapittel én Jeg ser bilen hans kjøre inn på parkeringsplassen. Jeg ser ham komme ut.

Detaljer

MARIETTA Melody! Å, det er deg! Å, min Gud! Det er barnet mitt! Endelig fant jeg deg! MARIETTA Lovet være Jesus! Å, mine bønner er endelig besvart!

MARIETTA Melody! Å, det er deg! Å, min Gud! Det er barnet mitt! Endelig fant jeg deg! MARIETTA Lovet være Jesus! Å, mine bønner er endelig besvart! WHATEVER WORKS Melody har flyttet uten forvarsel fra sine foreldre, og bor nå med sin mann Boris. Moren til Melody, Marietta, er blitt forlatt av sin mann, og er kommet til leiligheten deres. Det er første

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Odd W. Surén Den som skriver

Odd W. Surén Den som skriver Odd W. Surén Den som skriver OM BOKEN Det er bare én av gangen som kan ha tittelen den som skriver. Slik har det vært siden den første Boken ble skrevet i Blokk, der Byggerne bor, mellom Mørket og de uutgrunnelige

Detaljer

Kan du Løveloven...?

Kan du Løveloven...? yvind Skeie Intro # 4 Kan du Løveloven...? 7 7 sbørn rntsen œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ # Kan S du du lø ve lo en som pla œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ven? ges? Jeg et skal 7 være ik ke meg! bra! Œ Og l gi le œ œ œ œ plass

Detaljer

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 «Man trenger noen ganger å være alene, så man slipper å gjøre seg mindre enn man er.» KJELL ASKILDSEN, notatbok, 24. februar 2007 INNHOLD

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled.

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Av: Betty Cathrine Schweigaard Selmer Jeg 1 år var og var

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Brev til en psykopat

Brev til en psykopat Brev til en psykopat Det er ikke ofte jeg tenker på deg nå. Eller egentlig, det er riktigere å si at det ikke er ofte jeg tenker på deg helt bevisst. Jeg vet jo at du ligger i underbevisstheten min, alltid.

Detaljer

The agency for brain development

The agency for brain development The agency for brain development Hvor er jeg, hvem er jeg? Jeg hører pusten min som går fort. Jeg kan bare se mørke, og jeg har smerter i hele kroppen. Det er en ubeskrivelig smerte, som ikke vil slutte.

Detaljer

Santa Lucia. et adventspill. Medvirkende:

Santa Lucia. et adventspill. Medvirkende: Santa Lucia et adventspill av Axel Hambræus oversatt av Vera Melland Medvirkende: 1. Søster Ensomhet 2. Søster Lætitia 3. Søster Serena 4. Søster Barmhjertighet 5. Søster Tro 6. Søster Irene 7. Søster

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Noah og Guds løfte 1. Mosebok 8 Det var vann overalt! Noah sendte en ravn for å lete etter tørt

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

om å holde på med det.

om å holde på med det. j Livet som Gud har kallet oss til, er ikke et vanlig eller naturlig liv. Det er overnaturlig, fylt med kraft, tegn, under, mirakel og andre mektige gjerninger. Jesus, som gikk på vannet, gjorde vann om

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 14. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 14. kapittel: Preken 18. nov 2012 25. s i treenighet i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Mange av oss kjenner historien om da Jesus var ute i ødemarken med godt over fem tusen mennesker, og klarte å mette alle

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

PDF created with pdffactory Pro trial version Jesus krever alt 57

PDF created with pdffactory Pro trial version  Jesus krever alt 57 Kjære dere, Ny uke og nye utfordringer. Mange er glade i teksten om Herren som kaller Samuel, og har sikkert sanger som de tenker er gode til denne teksten. Vanskeligere er det kanskje å finnet tekster

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 20. kapittel: Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er

Detaljer

Hjelp oss å greie dette, Gud. Du og oss! Men smertefullt og farefullt, det blir det nok også.

Hjelp oss å greie dette, Gud. Du og oss! Men smertefullt og farefullt, det blir det nok også. 120 og venter de dødes oppstandelse og et liv i den kommende verden Gud, takk for musikk, sang og toner! Når en sang, et musikkstykke eller en melodi griper meg, så er jeg - vips - rett inn i evigheten,

Detaljer

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to.

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. PÅ DIN SIDE AV TIDEN v5.0 SC1 INT KINO (29) og (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. hvisker i øret til Pål Vil du gifte deg med meg? Hva? trekker

Detaljer

Sally Green. Half Lost. Bok 3 hevnen. Oversatt av Heidi Sævareid

Sally Green. Half Lost. Bok 3 hevnen. Oversatt av Heidi Sævareid Sally Green Half Lost Bok 3 hevnen Oversatt av Heidi Sævareid Til minne om min far Ett enkelt menneske er ved ulike aldre og under mange slags omstendigheter helt forskjellige mennesker. Tidvis er han

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett»

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I dag skal vi tale over emnet «Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I tillegg skal vi tale om hvordan du kan ta imot ditt mirakel. Siden vi er i oppstarten av en nytt «menighetsår»

Detaljer

MIN FETTER OLA OG MEG

MIN FETTER OLA OG MEG arne schrøder kvalvik MIN FETTER OLA OG MEG Livet og døden og alt det i mellom 2015 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trygve Skogrand Layout: akzidenz as Omslagsillustrasjoner: Lasse Berre ISBN: 978-82-489-1742-7

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

KATRINS HISTORIE. Godkjent av: En pedagogisk kampanje av: Finansiert ved en støtte fra Reckitt Benckiser Pharmaceuticals.

KATRINS HISTORIE. Godkjent av: En pedagogisk kampanje av: Finansiert ved en støtte fra Reckitt Benckiser Pharmaceuticals. KATRINS HISTORIE Katrin begynte å bruke heroin da hun var ca. 12 år gammel, men bare sporadisk. Vi hadde ikke nok penger. En stor tragedie i livet hennes førte henne til å bruke mer og mer. Jeg brukte

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer

Ingen vet hvem jeg egentlig er. Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten

Ingen vet hvem jeg egentlig er. Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten Ingen vet hvem jeg egentlig er Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten Oslo, 21. oktober 2013 Trine Anstorp, spesialrådgiver RVTS Øst og psykologspesialist Om skam En klient sier: Fra når jeg

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

193 Høytidsverset: «Han er oppstanden, store bud»

193 Høytidsverset: «Han er oppstanden, store bud» Påskedag 2017 Dette hellige påskeevangeliet stor skrevet hos evangelisten Lukas i det 24. kapitlet. Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap?

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Jesus sa: Stå fast! Skrevet av en dame fra Nord Irland som ble forlatt av ektemannen. Gud kalte henne til å stå fast i bønnen for sin ektefelle og

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

Velg å være ÆRLIG. Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T VALG 1. Sannhetens valg. Bønn til sannhetens valg

Velg å være ÆRLIG. Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T VALG 1. Sannhetens valg. Bønn til sannhetens valg VALG 1 Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T Jeg innrømmer at jeg er maktesløs og ute av stand til å kontrollere min tilbøyelighet til å gjøre gale ting, og at livet mitt ikke lar seg håndtere. Velg

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

LØVELOVEN VI ER VENNER.

LØVELOVEN VI ER VENNER. LØVELOVEN KAN DU LØVELOVEN? JEG SKAL VÆRE MEG, MEN GI PLASS TIL ANDRE, SLIK AT DE BLIR SEG. BRY MEG OM EN ANNEN HJELPE HVIS JEG KAN. SLIK BLIR LIVET BEDRE FOR BARN I ALLE LAND. SER DU EN SOM PLAGES? DET

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 En far, en sønn og et esel Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40)

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40) Disippel pensum 1 Hva var det egentlig Jesus forsøkte å lære oss? Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere gir tiende av mynte og anis og karve, men forsømmer

Detaljer

En viktig del av Bibelens budskap handler om framtiden. Hva sier Bibelen om tiden som kommer?

En viktig del av Bibelens budskap handler om framtiden. Hva sier Bibelen om tiden som kommer? En viktig del av Bibelens budskap handler om framtiden. Hva sier Bibelen om tiden som kommer?» Elevene skal kunne forklare hva som særpreger det kristen synet på framtiden.» Elevene skal kjenne til sentrale

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Tale til Minnesmarkering ved Skammens Stein 7 mai

Tale til Minnesmarkering ved Skammens Stein 7 mai Tale til Minnesmarkering ved Skammens Stein 7 mai 1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007- 2008-2009-2010-2011-2012-2013 Den verste tenkelige sykdom man kunne ha før, det var å være

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne. Manus ligger på NSKI sine sider, men kan også fåes kjøpt på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

INDIA. de forfulgte» «Søndag for OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER. AKTIVITET - Ta standpunkt!

INDIA. de forfulgte» «Søndag for OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER. AKTIVITET - Ta standpunkt! «Søndag for de forfulgte» 2011 INDIA OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER Dette opplegget er beregnet å skulle vare i halvannen til to timer. Man avgjør selv om man vil bruke hele opplegget eller

Detaljer

Statistikk over svar på 90 spørsmål (klikkbar)

Statistikk over svar på 90 spørsmål (klikkbar) Innhold (klikkbar) Personalia for ansvarlige ved undersøkelsen..............................................5 Innledning........................................................................6 Noen kommentarer

Detaljer

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua.

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. NATT En enakter av Harold Pinter INT. KJØKKEN. NATT Jeg snakker om den gangen ved elva. Hva for en gang? Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. Jeg husker ikke. På brua. Vi stansa og så på vannet.

Detaljer

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Nora. Der er vi ved saken. Du har aldri forstått meg. - Der er øvet meget urett imot meg, Torvald. Først av pappa og siden av deg. Helmer. Hva! Av oss to. - av oss

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

Verdenserklæringen om menneskerettigheter

Verdenserklæringen om menneskerettigheter Verdenserklæringen om menneskerettigheter Innledning Da anerkjennelsen av iboende verdighet og av like og uavhendelige rettigheter for alle medlemmer av menneskeslekten er grunnlaget for frihet, rettferdighet

Detaljer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst 1 -Har du kjøpt nok? -Vel, jeg vet ikke. 2 Hva synes du? Bør jeg kjøpe mer? 3 -Er det noen på øya som ikke får? -Ja, én. 4 -Én? -Ja...deg. 5 Jeg er ikke på øya. Du er min øy. 6 Unnskyld! 7 Å, skitt. Vent.

Detaljer

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6 Side 1 av 6 De ti landeplager Sist oppdatert: 4. januar 2003 Denne teksten egner seg godt til enten gjenfortelling eller opplesning for barna. Læreren bør ha lest gjennom teksten på forhånd slik at den

Detaljer

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du?

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du? BLUE ROOM SCENE 3 STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. Hva gjør du? Skriver brev. Ok. Til hvem? Til en mann jeg møtte på dansen/

Detaljer