Fakta om Melbye Gruppen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fakta om Melbye Gruppen"

Transkript

1 Årsrapport 2007

2 Ombygging av Jernbanetorget Kollektivknutepunkt, Oslo Fakta om Melbye Gruppen Melbye Gruppen feiret i 2007 sitt 100-års jubileum. Selskapet ble startet i 1907 av Axel Melbye med agentur innen blikkemballasje som hovedbeskjeftigelse. I 1913 fikk han også agenturer på el-verksmateriell og elektriske isolasjonsmaterialer. Virksomheten innen det «elektriske området» ble stadig videreutviklet, og er i dag et meget viktig område innen Gruppen. Melbye Gruppen består i dag av to operative selskaper, Melbye Skandinavia AS og Betonmast AS, foruten eiendoms- og investeringsvirksomhet. Melbye Skandinavia AS leverer produkt og systemløsninger innen områdene Energi og Telekommunikasjon. Selskapet har virksomhet i Norge, Sverige og Danmark. Betonmast AS er et entreprenørselskap med tre virksomhetsområder; Bygg, Anlegg og Bane. Gruppen har i 2007 hatt en kraftig vekst både når det gjelder omsetning og resultat. Totale driftsinntekter for Gruppen i 2007 ble 852 mill. kroner, mot 509 mill. kroner i Antall medarbeidere var ved årsskiftet 225. Hovedkontoret ligger på Skedsmo. Utsiktene for konsernet er gode. Hovedvirksomhetene har målsetting om fortsatt volumvekst med god lønnsomhet.

3 HCA Melbye AS Gullfoss nr 2 AB Prost Stabels vei 22 ANS Melbye Skandinavia AS Melbye Skandinavia Norge AS Melbye Skandinavia Sverige AB Melbye Skandinavia Danmark AS Fiberkabler, Stavanger PHI Melbye Skandinavia AS Betonmast AS Betonmast Bygg AS Betonmast Anlegg AS Bane Holding AS Strukton Rail AS *) Betonmast Bane AS Trafikk-Elektro AS Kabelbryter *) Deleiet selskap, strukturen gjelder fra februar 2008.

4 Administrasjonens redegjørelse for 2007 Året 2007 ble et meget godt år for Melbye Gruppen med sterk vekst og god utvikling i alle konsernets virksomheter. Konsernomsetningen økte med hele 67% til MNOK 852 (509), mens resultatet før skatt økte til MNOK 50,7 (31,7). Det var et stolt, solid og godt fungerende selskap som i mai 2007 kunne markere sitt 100- års jubileum. Konsernets hovedvirksomheter retter seg mot infrastruktursektoren, nybygging og vedlikehold. Med dagens virksomheter er konsernet godt posisjonert for å møte skiftende konjunkturer. Styret og eiere i HCA Melbye AS. Bak fra venstre: H.C. Axel Melbye og Bjarne Melbye, foran fra venstre Solveig Melbye, Hans Melbye (styreleder) og Ida Melbye-Larsen (MNOK) Driftsinntekter 852,1 509,2 398,3 284,5 250,1 Resultat før skatt 50,7 31,7 25,2 7,5 12,1 Totalbalanse 405,1 285,8 222,3 206,1 196,9 Egenkapital 130,1 112,2 96,8 88,2 104,4 Antall medarbeidere Aktivitetene i konsernselskapet HCA Melbye er primært knyttet til løpende forvaltning av selskapets eiendommer og investeringer og aktiv deltagelse i styrene i hel- og deleide selskaper. Ved utgangen av året hadde HCA Melbye tre medarbeidere. I løpet av 2007 har eiendomsselskapet reforhandlet leiekontrakter for de største leietagerne og i den sammenheng ble det besluttet å gjennomføre en vesentlig utvidelse av lagerarealene på Skedsmo. Dette innebærer at Melbye Skandinavia får nødvendig plass og egen varehåndtering. Nybygget er på m 2 og skal stå ferdig sommeren Det er planlagt å utvide investeringsvirksomheten i datterselskapet Melbye Invest ved å etablere en bredere eierstruktur og kapitalbase i et nytt felles eiet forvaltningsselskap. Det nye selskapet skal etableres i løpet av første halvår Betonmast Virksomheten i entreprenørselskapet Betonmast har utviklet seg meget godt gjennom hele året. Etter delingen i egne selskaper innen anlegg, bygg og bane, har selskapene fått økt fokus på egne primærområder. Dette har ført til god lønnsomhet og bedre ordretilgang. Ordresituasjonen for Betonmast var ved utløpet av 2007 meget tilfredsstillende. De største enkeltoppdragene er: Rehabilitering av Jernbanetorvet med omlegging av trikkespor, motorveibruer på E-6 ved Vinterbro og på E-16 parsell Isi-Bjørum, gangbro til det nye operabygget, ny bru i Oslogate og parkeringshus i Pilestredet, utvidelse og ombygging av Mosseporten kjøpesenter, leiligheter i Pilestredet Park, kontor og lagerbygg for Universal Spedisjon, sporarbeider i Bjørvika og på Lilleakerbanen, signalanlegg på Heimdal stasjon og mastefundamenter for ny kraftlinje i Setesdal. Eiermodellen i Betonmast og datterselskapene er basert på at medarbeiderne i selskapene skal være medeiere i den virksomheten de er ansatt i. Selskapet ønsker å videreføre dette når det nå vurderer å etablere seg i andre deler av landet og i virksomheter tilknyttet de eksisterende arbeidsområder. Ved utgangen av året hadde Betonmast 150 medarbeidere. I løpet av 2007 har det vært forhandlet med hollandske interesser om i fellesskap å etablere en ny enhet for å styrke satsningen innen baneområdet. Som et resultat av dette vil selskapene Betonmast Bane og Trafikk Elektro fra primo 2008 inngå i det

5 hollandske selskapet Strukton og sammen med dette etablere et nytt norsk selskap under navnet Strukton Rail AS. Hovedsatsningsområdet blir innen vedlikehold og utbygging av banesektoren. Betonmast får en eierandel på 34% i det nye selskapet og vil aktivt delta i selskapets styre. Melbye Skandinavia Virksomheten i Norge, Sverige og Danmark viser meget god vekst. Samarbeidet og integreringen av det danske selskapet PHI Fiberoptikk som ble kjøpt tidlig i 2007, har bidratt til en styrket posisjon i det nordiske telecommarkedet. De norske og svenske selskapene har hatt god lønnsomhet, mens resultatene i Danmark har vært preget av omstilling. Nytt spedisjonsbygg, lagerhotell og administrasjonsbygg, Langhus. Universal Spedisjon AS Innen energiområdet har selskapet økt sine markedsandeler betydelig innen kabeltilbehør og vunnet flere nye store linjeprosjekter på det regionale linjenettet i Norge. Telecommarkedene var i 2007 preget av sterk vekst. Melbye Skandinavia har vunnet flere fiberprosjekter og leveranser av måleutstyr på fiber og aktivt utstyr. Selskapets aktive søk etter nye produkter og leverandører har resultert i styrket og utvidet tilbud både til det tradisjonelle energiforsyningsmarkedet og innen telecomsegmentet. Dette vil legge grunnlaget for en sterkere utvikling og bedret markedsposisjon i årene fremover. Melbye Skandinavia hadde ved utgangen av året 70 medarbeidere i Norge, Sverige og Danmark. Utsikter Konsernets virksomheter arbeider fortsatt under gode markedsforhold med store vekstmuligheter. Ny infrastruktur og investeringer i bygg og anlegg og vedlikehold vil ligge på et høyt nivå også i årene fremover. Selskapet ønsker å møte disse mulighetene med en realistisk holdning spesielt knyttet til kvalitet og kompetanse hos våre medarbeidere. Kabelbrønn, Veitvedt T-banestasjon, Oslo For å forankre morselskapets tilhørighet etter de første 100 år er det besluttet å beholde selskapets 100 års logo som ny konsernlogo med den gamle rødbrune fargen som preget vår firmalogo gjennom nesten 50 år. Den omsluttende ellipsen symboliserer dynamikk, helhet og perspektiv; tre nøkkelbegreper for fortsatt vekst og utvikling. Melbye Gruppens 100-års jubileum lørdag 12. mai 2007

6 Styrets beretning 2007 HCA Melbye AS og HCA Melbye-konsern Virksomheten HCA Melbye Konsern består av følgende selskaper: HCA Melbye AS (100%), Gullfoss nr. 2 AB (100%), Melbye Skandinavia AS (92%), Prost Stabels vei 22 ANS (8/18-del), og Betonmast AS (54%). Selskapet er et heleiet datterselskap av BIA Invest AS. Virksomhetene omfatter markedsføring og salg av materiell, systemer og service til telecom- og energimarkedene, entreprenørtjenester samt eiendomsvirksomhet og kapitalforvaltning. Selskapet har hovedkontor i Skedsmo kommune. Konsernet opererer i hele Norge, har handelsvirksomhet i Sverige og Danmark, og eiendom i Sverige. I september startet utvidelsen av lager og ekspedisjon på eiendommen i Prost Stabelsvei. Utvidelsen vil ivareta plassbehovet for Melbye Skandinavia og bidra til bedre vareflyt for brukerne i bygget. Virksomhetene i Melbye Skandinavia og Betonmast oppnådde sterk vekst i omsetning og bedret lønnsomhet. Fortsatt drift Årsregnskapet er gjort opp under forutsetning av fortsatt drift, og styret er av den oppfatning at denne forutsetningen er til stede. Årsregnskapet Totale driftsinntekter for konsernet ble MNOK 852, mot MNOK 509 foregående år. Dette tilsvarer en økning på 67%, driftsinntektene fra entreprenørvirksomheten har økt med 83% og fra handelsvirksomheten med 37%. Driftsresultatet ble MNOK 45, mot fjorårets MNOK 30. Dette tilsvarer en driftsresultatgrad på 5,3% (2006: 5,9%). Inkludert i driftskostnadene er goodwill-avskrivninger på MNOK 4,4 (1,3). Ordinært resultatet før skatt ble MNOK 50,7 sammenlignet med MNOK 31,7 foregående år. For HCA Melbye AS ble driftsinntektene MNOK 4,9 med et ordinært resultat før skatt på MNOK 6,0. Melbye Skandinavia investerer kontinuerlig resursser i utvikling av bedre og nye produkter og systemer for det skandinaviske marked. Tilsvarende har Betonmast fokus på å utvikle prosjektkompetansen og systemer innenfor sin entrepenøraktivitet. Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskapet og balanse med noter pr fyllestgjørende informasjon om selskapets og konsernets drift og stilling ved regnskapsårets avslutning. Etter årsslutt har Betonmast sammen med Strukton Railinfrakonsernet, formet en ny sterk aktør innenfor entreprenørvirksomhet for jernbanetekniske arbeider i Norge. Dette har skjedd ved at Strukton Rail har overtatt Betonmasts aksjer i Betonmast Bane (og Trafikk-Elektro), mens Betonmast AS som deloppgjør, har overtatt 34% av aksjene i det sammenslåtte selskap Strukton Rail AS. Finansielle forhold Pantesikrede lån på eiendommer er 14,7 MNOK. Ved årsskiftet er selskapets disponible likvider MNOK 148 inkludert trekkrettigheter på MNOK 73. Det er inngått ny låneavtale med konsernets bankforbindelse med en revolverende kredittramme på MNOK 55. Den finansielle risiko i konsernet er beskjeden. Virksomheten er totalt sett betydelig diversifisert. Konsernet har dessuten en meget høy egenkapitalandel og god likviditet. I den daglige driften er både finansiell og driftsmessig risiko ivaretatt gjennom en aktiv holdning til sikring av valuta, en kombinasjon av kort og lang rentebinding på lån, lav risiko på finansielle investeringer og stor grad av solide kunder. Arbeidsmiljø, organisasjon og ytre miljø Styret anser arbeidsmiljøet i HCA Melbye AS for å være meget godt og sykefraværet har vært ubetydelig. Entreprenørvirksomheten har hatt tre personskader som har medført sykefravær i Selskapenes samlede sykefravær var i 2007 på 3%. Det arbeides aktivt med lederutvikling og å øke kompetansen i alle selskaper i konsernet. Det stimuleres til best mulig fordeling mellom kjønnene relatert til stillinger og ansvarsomfang. Selskapet og konsernets egen virksomhet forurenser ikke det ytre miljø, og det er i denne forbindelse ikke iverksatt spesielle miljøverntiltak. Handelsvirksomheten arbeider aktivt med miljøspørsmål knyttet til produktene og produsentene de representerer. I entreprenørvirksomheten benyttes rutiner som ivaretar prosjektspesifikke miljøforhold og risiko, i tillegg til myndighetenes krav. Fremtidig utvikling Styret og administrasjonen er sikre på at markedsposisjon og basis for lønnsom fremtidig utvikling er ytterligere styrket gjennom de resultater som er oppnådd i Melbye Skandinavia AS og Betonmast AS. Begge selskaper forventer økt omsetning med ivaretagelse av god lønnsomhet. Administrasjonen forvalter selv eiendomsporteføljen for å ha nærhet til drift og leieboere. Eiendommene er fullt utleiet. Morselskapets finansielle plattform er meget god og dette gir konsernet en god finansiell handlingsfrihet. Resultatdisponering og egenkapital Styret foreslår at årets resultat på kr disponeres som følger: Utbytte kr Fra annen egenkapital kr Selskapet har etter disponering av årets overskudd, fri egenkapital på MNOK 32. Skedsmo, Hans Melbye (styreleder) H.C. Axel Melbye Solveig Melbye Lars H. Tingulstad (adm.dir.)

7 Resultatregnskap HCA Melbye AS (NOK 1.000) HCA Melbye AS Note: DRIFTSINNTEKTER DRIFTKOSTNADER Vareforbruk og underentreprenører Lønn og sosiale kostnader Andre drifts- og adm.kostnader Ordinære avskrivninger Totale driftskostnader Driftsresultat (4 205) (2 893) FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER Renteinntekter Rentekostnader Andre finansinntekter (kostnader) Finansresultat Ordinært resultat før skattekostnader Skatt på ordinært resultat 11 (258) (3 703) (16 109) (9 227) Årsresultat Minoritetsinteresser (17 490) (9 772) DISPONERING AV ÅRSRESULTATET Utbytte Annen egenkapital (4 776) 370 Sum disponeringer Note 1-16 er en integrert del av årsregnskapet

8 Balanse pr HCA Melbye AS (NOK 1.000) HCA Melbye AS Note: EIENDELER Anleggsmidler Utsatt skattefordel Goodwill Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Aksjer i datterselskaper Andre anleggsmidler 3,5, Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varebeholdning Investeringer, aksjer Kundefordringer Kortsiktige fordringer på kons.selskap Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Kontanter, bank og postgiro Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital Gjeld Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelser Pantegjeld Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kassakreditt Leverandørgjeld Påløpt og betalbar skatt Skyldig skattetrekk, avgifter etc Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Note 1-16 er en integrert del av årsregnskapet. Skedsmo, Hans Melbye (styreleder) H.C. Axel Melbye Solveig Melbye Lars H. Tingulstad (adm.dir.)

9 Kontantstrømanalyse HCA Melbye AS (NOK 1.000) HCA Melbye AS Likvider tilført/brukt på virksomheten: Resultat før skattekostnad Betalte skatter 0 0 (3 941) (2 823) (Gevinst)/Tap ved salg av anleggsmidler 0 0 (168) (31) Ordinære avskrivninger Pensjoner diff. utbetaling/kostnad (66) (182) Tilført fra årets virksomhet Endring i lager, debitorer og kreditorer (416) 290 (52 433) (41 076) Endring i andre tidsavgrensingsposter (14 018) Netto likviditetsendring fra virksomheten Likvider tilført/brukt på investeringer: Netto investert i datterselskap (4 128) (11 834) 0 0 Investeringer i varige driftsmidler og goodwill (4 827) (195) (37 706) (10 056) Salg av varige driftsmidler Endring i andre investeringer Netto likviditetsendring fra investeringer (1 091) (4 003) (29 824) (3 069) Likvider tilført/brukt på finansiering: Opptak av ny gjeld (kort- og langsiktig) Nedbetaling av gammel gjeld (12 098) (905) 0 (891) Utbetalt utbytte (10 512) (10 512) (12 022) (11 151) Minoritetsinteresser 0 0 (1 680) Emisjon til minoritetsintr Tilført (utbetalt) konsernbidrag (469) Netto likviditetsendring fra finansiering (20 833) (7 375) Netto endring i likvider gjennom året (2 172) (635) Likviditetsbeholdning Likviditetsbeholdning

10 Noter til regnskapet for år 2007 og HCA Melbye AS (Tall i tabeller i NOK 1.000) Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, og etter norske regnskapsstandarder. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifiseringen av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid, avskrives lineært. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi, bortsett fra handelsporteføljen av aksjer som er vurdert etter markedsverdiprinsippet. Langsiktig og kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Pengeposter i utenlandsk valuta er omregnet til balansedagens kurs. Konsolidering består ved årsslutt av HCA Melbye AS med datterselskapene Melbye Skandinavia AS, Betonmast AS, Gullfoss Nr. 2 AB, og disse døtres datterselskap (se note 4). Ved kapitalkonsolideringen er kjøpsverdimetoden benyttet. Overkurs som representerer goodwill ved kjøp avskrives lineært over 5 år. Konserninterne transaksjoner og mellomværender er eliminert. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring av utsatt skatt (skattefordel). Utsatt skatt (skattefordel) er beregnet med 28% av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt av skattemessig underskudd til fremføring. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som kan reversere i samme periode, er utlignet og nettoført innenfor samme skattekonsern. Kundefordringer Utestående kundefordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for tapsavsetninger. Alle kjente tap er kostnadsført i regnskapet. Varelager Varelageret er vurdert etter FIFO-prinsippet, med fradrag for ukurans. Valutaelementet i varebeholdning er fastsatt på transaksjonstidspunktene. Inntektsføring Tjenester inntektsføres i takt med at de leveres. Løpende avregningsmetode med fortjeneste er lagt til grunn ved vurdering av anlegg under utførelse. Ved forventning om tap på enkeltprosjekter, er det gjort avsetning for hele det forventede tap. Inntektsføring av salg av varerskjer på leveringstidspunktet. Inntektsføringen av leieinntekter samsvarer med leieperioden. Andel i Prost Stabels vei 22 ANS HCA Melbye AS eier 8/18 av Prost Stabels vei 22 ANS. De øvrige 10/18 er eiet av BIA Invest AS. Eiendomsselskapets resultatposter og balanseverdier er innarbeidet etter bruttometoden. Pensjonsforpliktelser Selskapet har pensjonsordning som tilfredsstiller lovens krav. I tråd med regnskapsstandard er pensjonskostnadene basert på aktuarmessige beregninger av estimerte forpliktelser ved utgangen av det enkelte regnskapsår.

11 Note 1: Driftsinntekter og virksomhetsområder HCA Melbye AS Elektro-tekniske produkter og systemer Entreprenørvirksomhet Leieinntekter eiendom Andre inntekter Totale driftsinntekter Note 2: Ansatte, personalkostnader og godtgjørelser Gjennomsnitt antall medarbeidere i selskapet var 3 i 2007, i konsernet 225 (2006: 182). HCA Melbye AS Lønn og honorarer Folketrygd Pensjonskostnader Andre pers.kostn./kostn.dekninger Sum Det er i 2007 kostnadsført lønn og beregnet annen godtgjørelse til adm.dir. med til sammen NOK Adm.dir. har avtale om resultatavhengig bonus. Honorar til revisor er i selskapet kostnadsført med NOK , hvorav NOK som konsulenthonorar. Det er ikke kostnadsført styrehonorar for Til styrets formann er kostnadsført lønn og annen godtgjørelse med NOK Note 3: Aksjer Anleggsmidler: Aksjekapital Antall aksjer Pålyd. pr. aksje (Kr) Verdi i balansen Nortroll A/S Learn By Motion AS Sum Eierandel i Nortroll A/S er 20%. I konsernregnskapet ble denne andel tidligere behandlet som tilknyttet selskap. Balanseverdien på NOK er derfor opprettholdt i konsernregnskapet. Verdi i balansen Investeringer, aksjer: Eiet av Gullfoss nr 2 AB, aksjer og fond Note 4: Aksjer i datterselskaper Eiet av HCA Melbye AS: Aksjekapital Antall aksjer Pålyd. pr. aksje (Kr) Verdi i balansen Gullfoss Nr.2 AB Melbye Skandinavia AS Betonmast Anlegg AS Betonmast AS Sum Eiet av andre konsernselskaper: PHI International AS (DKK) PHI Melbye Skandinavia AS (DKK) Melbye Skandinavia Norge AS Melbye Skandinavia Sverige AB (SEK) Melbye Skandinavia Danmark AS (DKK) Betonmast Anlegg AS Bane Holding AS ,1 Betonmast Bane AS Betonmast Bygg AS Trafikk-Elektro AS

12 Note 5: Nettoandeler i andre selskaper Samtlige eiet av HCA Melbye AS Ansvarskapital Eierandel Resultat bokført Verdi andel ANS Haavard Martinsensv ,00 % 1 2 Pareefers II KS ,00 % NeoMed Innovation III Ltd ,19 % Sum Note 6: Varige driftsmidler og Goodwill HCA Melbye AS: Maskiner, inventar Bygninger Øvrige ikke avskrivtransportmidler o.l. og tomter bare driftsmidler Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Årets ordinære avskrivninger Akkumulerte avskr. avhendede driftsm Akkumulerte avskr Balanseverdi *) 704 Økonomisk levetid 4-13 år år Avskrivningsplan Lineær Lineær Avskrives ikke *) Herav tomt NOK : Goodwill Maskiner, inventar Bygninger Øvrige ikke avskrivtransportmidler o.l. og tomter bare driftsmidler Anskaffelseskost Omregningsdifferanse (194) (191) 0 Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Omregningsdifferanse 0 (143) (31) 0 Årets ordinære avskrivninger Akk. avskr. avhendede driftsm Akkumulerte avskr Balanseverdi **) 704 Økonomisk levetid 5 år 3-13 år år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Avskrives ikke **) Herav tomt NOK Note 7: Andre finansielle inntekter og kostnader HCA Melbye AS Aksjeutbytte fra datterselskap Konsernbidrag fra datterselskap Gevinst/(tap) ved salg av aksjer i d.s Gevinst/(tap) ved salg av aksjer o.l. (367) (31) (422) 136 Resultatandel i andre selskap (note 5) (14) (14) Markedsverdireg. av not. aksjer og fond (105) 919 Garantiprovisjons-inntekter Agio (241) 69 (147) (128) Øvrige finansposter Sum

13 Note 8: Andre anleggsmidler HCA Melbye AS Aksjer (note 3) Andeler i andre selskaper (note 5) Pensjonsmidler (note 9) Lån til morselskap Ansvarlig lån til datterselskap Langsiktig lån til aksjonærer i morselskap 1) Øvrige langsiktige fordringer 2) Sum andre anleggsmidler ) Langsiktig lån til aksjonærer i morselskap NOK til Hans Melbye (aksjonær i morselskap og styreformann i selskapet), avdragsfritt. Sikkerhet stillet ved pantstillelse av eiendom. 2) Lån til ansatt i datterselskap med totalt NOK Note 9: Pensjonsforpliktelser og -midler Anvendt metode for regnskapsføring av pensjonsforpliktelsene er nærmere beskrevet i innledningen. HCA Melbye AS: Hovedtall fra den aktuarmessige beregning for kollektiv ordning dekket i forsikringsselskap: Årets pensjonsopptjening Årets rentekostnad Forventet årlig avkastning (377) (385) Avskrevet estimeringsavvik Netto pensjonskostnad (-inntekt) Verdiestimat pensjonsmidler Beregnede pensjonsforpliktelser (4 598) (4 368) Netto pensjons-(forpliktelser) /-midler HCA Melbye AS har foruten den kollektive ordning årlige pensjons-utbetalinger over driften som i 2007 beløp seg til NOK (2006: ). Med bruk av de samme beregningsmessige forutsetninger som nedenfor skissert, er nåverdien av forpliktelsene på disse avtalene ved utgangen av året på NOK ( ). I tillegg er det inngått pensjonsavtale mellom selskapet og styreleder hvor utbetaling starter i Nåverdien på forpliktelsene i denne avtale er NOK Gruppen har samlet aktuarberegnet netto pensjonsmidler på ordning dekket i forsikringsselskap, som utgjør NOK ( ). De aktuarmessige forutsetninger for beregningene er som følger: Diskonteringsrente 5,3 % 6,0 % Forventet avkastning 5,5 % 7,0 % Lønnsøkning 4,5 % 3,3 % Regulering av løpende pensjoner 1,8 % 2,5 % Note 10: Likvider HCA Melbye AS hadde pr et trekk på konsernkontoen med MNOK 3,1, mens totalt var det et innskudd på kontoen på MNOK 9,2. Innvilget trekkramme er MNOK 13. For øvrig i gruppen var ubrukte kredittrammer MNOK 60,3. Bundne bankinnskudd utgjør for HCA Melbye AS NOK , og for Gruppen MNOK 8,2.

14 Note 11: Utsatt skatt Skattekostnad HCA Melbye AS: Årets skatter kan spesifiseres slik: Betalbar skatt 0 0 Redusert/(økt) utsatt skattefordel Sum Grunnlaget for betalbar skatt fremkommer som følger: Resultat før skattekostnad (Økt)/Redusert midlertidig forskjell (504) Permanente forskjeller inkl.utbytte (5 327) (440) Skattefrie aksjegevinster og verdireguleringer 279 (920) Benyttet fremførbart underskudd fra tidligere år (443) (14 476) Skattegrunnlag 0 0 Midlertidige forskjeller utgjør inkludert akkumulert fremførbart skattemessig underskudd, et negativt beløp på NOK Den derav beregnede utsatte skattefordel på NOK er balanseført som anleggsmiddel. : Midlertidige forskjeller ved utgangen av regnskapsåret kan spesifiseres slik: Midlertidige forskjeller, omløpsmidler Midlertidige forskjeller, anleggsmidler (630) (1 030) Fremførbart skattemessig underskudd (14 553) (7 996) Sum Note 12: Aksjekapital og aksjonærer Selskapets aksjekapital består av aksjer à NOK 10, alle aksjene er eiet av BIA Invest A.S. Note 13: Egenkapital HCA Melbye AS Egenkapital sist år Årets resultat Emisjon i datterselskap Omregningsdifferanse 0 0 (910) 738 Reg. indre verdi ved salg av datterselskap 0 0 (784) 0 Avsatt til utbytte (10 512) (10 512) (10 512) (10 512) Utbytte minoritet i datterselskap 0 0 (4 650) (1 510) Endring minoritet ved kjøp/salg aksjer i datterselskap 0 0 (738) Sum egenkapital Note 14: Minoritetsinteresser Aksjonær i konsernspiss er minoritetsaksjonær i et av datterselskapene i. Andel i resultatregnskap er NOK ( ) og i balanse NOK ( ), begge beløp medtatt i posten «Minoritetsinteresser». Note 15: Pantstillelser og garantiansvar Av Gruppens bokførte gjeld er MNOK 39,8 sikret ved pant. Bokført verdi av pantsatte eiendeler er MNOK 213 inkludert pantsettelser for entreprenørgarantier. For HCA Melbye AS utgjør beløpene MNOK 13,3 og MNOK 12,4. Pantstillte eiendeler dekker også ubenyttede trekkrettigheter på til sammen MNOK 68. Gruppen har garantiansvar i form av entreprenørgarantier stillt av bank/garantiselskap overfor tredjepart, med MNOK 78,7. Note 16: Langsiktige lån Av selskapets langsiktige og ansvarlige lån forfaller MNOK 22,2 til betaling mer enn 5 år frem i tid. For Gruppen 23,5.

15

16 HCA Melbye AS (Prost Stabels vei 22) PB 160, N-2021 Skedsmokorset Gullfoss nr 2 AB Prästvegen 155, S Kareby Prost Stabels vei 22 ANS (Prost Stabels vei 22) PB 160, N-2021 Skedsmokorset Melbye Skandinavia Norge AS (Prost Stabels vei 22) PB 160, N-2021 Skedsmokorset Melbye Skandinavia Sverige AB Prästvegen 155, S Kareby Melbye Skandinavia Danmark AS Jættesvej 14, DK-4100 Ringsted Betonmast AS (Schweigaardsgt. 34 E) PB 94, Grønland N-0135 Oslo Betonmast Anlegg AS (Schweigaardsgt. 34 E) PB 94, Grønland N-0135 Oslo Betonmast Bygg AS (Schweigaardsgt. 34 E) PB 94, Grønland N-0135 Oslo Strukton Rail AS (Nittedalsgata 7) PB 483, N-2001 Lillestrøm

Fakta om Melbye Konsernet

Fakta om Melbye Konsernet Årsrapport 2008 Nye master i komposittmateriale Fakta om Melbye Konsernet Melbye Konsernet feiret i 2007 sitt 100-års jubileum. Selskapet ble startet i 1907 av Axel Melbye med agentur innen blikkemballasje

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Fakta om HCA Melbye Konsernet

Fakta om HCA Melbye Konsernet Årsrapport 2009 Ny gangbro sporområde Oslo S Fakta om et Melbye Konsernet har drevet forretningsvirksomhet i mer enn 100 år. Selskapet ble startet i 1907 av Axel Melbye med agentur innen blikkemballasje

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Fakta om HCA Melbye Konsernet. munikasjon, med virksomhet i Norge, Sverige og Danmark.

Fakta om HCA Melbye Konsernet. munikasjon, med virksomhet i Norge, Sverige og Danmark. Årsrapport 2010 Fakta om et Melbye Konsernet har drevet forretningsvirksomhet i mer enn 100 år. Selskapet ble startet i 1907 av Axel Melbye med agentur innen blikkemballasje som hovedbeskjeftigelse. I

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Fakta om HCA Melbye Konsernet. og Telekommunikasjon, med virksomhet i Norge, Sverige og Danmark.

Fakta om HCA Melbye Konsernet. og Telekommunikasjon, med virksomhet i Norge, Sverige og Danmark. Årsrapport 2011 Kraftlinje med komposittmaster. Fakta om HCA Melbye Konsernet Melbye Konsernet har drevet forretningsvirksomhet i mer enn 100-år. Selskapet ble startet i 1907 av Axel Melbye med agentur

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Med blikk for fremtiden. Årsrapport 2012. Kompositten kommer!

Med blikk for fremtiden. Årsrapport 2012. Kompositten kommer! Med blikk for fremtiden Årsrapport 2012 Kompositten kommer! 100 år i energiforsyningens tjeneste. Fakta om HCA Melbye Konsernet Melbye Konsernet har drevet forretningsvirksomhet i mer enn 100-år. Selskapet

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Med blikk for fremtiden. Årsrapport 2015 HCA Melbye AS

Med blikk for fremtiden. Årsrapport 2015 HCA Melbye AS Med blikk for fremtiden Årsrapport 2015 HCA Melbye AS Grunnverdier Melbye Skandinavia AS Profesjonell Jeg holder det jeg lover Jeg er vel forberedt og strukturert Jeg vil gjøre det lett og enkelt for kunden

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Årsrapport 2010 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 10 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE Bolig- Privatisering

Detaljer

Årsrapport 2014 HCA Melbye AS

Årsrapport 2014 HCA Melbye AS Med blikk for fremtiden Årsrapport 2014 HCA Melbye AS Nydalselva Kraft - et Krafthuset Melbye prosjekt Fiberblåsing for enkel installasjon Fakta om HCA Melbye Konsernet Melbye Konsernet har drevet forretningsvirksomhet

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 Mosjøen og Omegn Boligbyggelag note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 INNTEKTER Inntekter fra tekn. tjenester 150,342 110,170 96,000 117,600 Forretningsførerhonorar

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Wireless Reading Systems Holding ASA Side 3

Wireless Reading Systems Holding ASA Side 3 Wireless Reading Systems Holding ASA Side 3 Note 1 Regnskapsprinsipper I årsregnskapet er alle poster verdsatt og periodisert i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og reglene som følger av

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter Salgsinntekt 4 116 964 1 997 353

Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter Salgsinntekt 4 116 964 1 997 353 Wireless Reading Systems Holding ASA RESULTATREGNSKAP 30.06.04 Note 30.06.2004 31.12.2003 Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter Salgsinntekt 4 116 964 1 997 353 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2004 Note 1 Egenkapital et Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital 31.12.2003 3 487 500 86 025 7 378 491 5

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat Resultatregnskap Nordic Petroleum AS 2013 2014 Tekst Note 2014 2013 1 5400 640 652 Salgsinntekter 85 589 0 298 305 829 655 Andre driftsinntekter 829 655 298 305 1 838 305 1 470 307 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2006 ORGANISASJONSNUMMER: 974 526 441

ÅRSREGNSKAP 2006 ORGANISASJONSNUMMER: 974 526 441 ÅRSREGNSKAP 2006 ORGANISASJONSNUMMER: 974 526 441 Resultatregnskap - mor/konsern Nordic Seafarms AS Morselskap Konsern 2006 2005 Driftsinntekter og driftskostnader Note 2006 2005 35 498 562 18 981 418

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS regnskap for Nordic Petroleum AS 2015 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Kontantstrømoppstilling Utarbeidet av Resultatregnskap - mor/konsern Nordic Petroleum AS

Detaljer

Årsrapport 2008 Etrinell AS

Årsrapport 2008 Etrinell AS Årsrapport 2008 Etrinell AS 1 2 Styretsårsberetning2008forEtrinellAS MorselskapetEtrinellAS(Etrinell),somharhovedkontoriOslo,haddei2008etresultatførskattpå NOK 3,915mill.Totalbalansenutgjordepr.31.12.2008NOK26,861mill.,deravenegenkapitalpå

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold Resultatregnskap Normisjon Region Østfold Note 29 28 Salgsinntekter 4.235.563 3.963.665 Gaver 4.982.23 4.151.491 Messer, bassarer og lotteri 557.367 166.997 Tilskudd 149.13 124.122 Andre driftsinntekter

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2015 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Salgsinntekt 135 657 163 962 Sum driftsinntekter 135

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer

Brunstad Kristelige Menighet Sandefjord

Brunstad Kristelige Menighet Sandefjord Brunstad Kristelige Menighet Sandefjord 214 Organisasjonsnummer 981 366 69 -fusberetning -,Ärsregnskap -resultatregnskap -balanse -noter -Revisjonsberetning Brunstad Kristelige Menighet Sandefiord ÅnsnnnnrNrNc

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer