Fakta om Melbye Gruppen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fakta om Melbye Gruppen"

Transkript

1 Årsrapport 2007

2 Ombygging av Jernbanetorget Kollektivknutepunkt, Oslo Fakta om Melbye Gruppen Melbye Gruppen feiret i 2007 sitt 100-års jubileum. Selskapet ble startet i 1907 av Axel Melbye med agentur innen blikkemballasje som hovedbeskjeftigelse. I 1913 fikk han også agenturer på el-verksmateriell og elektriske isolasjonsmaterialer. Virksomheten innen det «elektriske området» ble stadig videreutviklet, og er i dag et meget viktig område innen Gruppen. Melbye Gruppen består i dag av to operative selskaper, Melbye Skandinavia AS og Betonmast AS, foruten eiendoms- og investeringsvirksomhet. Melbye Skandinavia AS leverer produkt og systemløsninger innen områdene Energi og Telekommunikasjon. Selskapet har virksomhet i Norge, Sverige og Danmark. Betonmast AS er et entreprenørselskap med tre virksomhetsområder; Bygg, Anlegg og Bane. Gruppen har i 2007 hatt en kraftig vekst både når det gjelder omsetning og resultat. Totale driftsinntekter for Gruppen i 2007 ble 852 mill. kroner, mot 509 mill. kroner i Antall medarbeidere var ved årsskiftet 225. Hovedkontoret ligger på Skedsmo. Utsiktene for konsernet er gode. Hovedvirksomhetene har målsetting om fortsatt volumvekst med god lønnsomhet.

3 HCA Melbye AS Gullfoss nr 2 AB Prost Stabels vei 22 ANS Melbye Skandinavia AS Melbye Skandinavia Norge AS Melbye Skandinavia Sverige AB Melbye Skandinavia Danmark AS Fiberkabler, Stavanger PHI Melbye Skandinavia AS Betonmast AS Betonmast Bygg AS Betonmast Anlegg AS Bane Holding AS Strukton Rail AS *) Betonmast Bane AS Trafikk-Elektro AS Kabelbryter *) Deleiet selskap, strukturen gjelder fra februar 2008.

4 Administrasjonens redegjørelse for 2007 Året 2007 ble et meget godt år for Melbye Gruppen med sterk vekst og god utvikling i alle konsernets virksomheter. Konsernomsetningen økte med hele 67% til MNOK 852 (509), mens resultatet før skatt økte til MNOK 50,7 (31,7). Det var et stolt, solid og godt fungerende selskap som i mai 2007 kunne markere sitt 100- års jubileum. Konsernets hovedvirksomheter retter seg mot infrastruktursektoren, nybygging og vedlikehold. Med dagens virksomheter er konsernet godt posisjonert for å møte skiftende konjunkturer. Styret og eiere i HCA Melbye AS. Bak fra venstre: H.C. Axel Melbye og Bjarne Melbye, foran fra venstre Solveig Melbye, Hans Melbye (styreleder) og Ida Melbye-Larsen (MNOK) Driftsinntekter 852,1 509,2 398,3 284,5 250,1 Resultat før skatt 50,7 31,7 25,2 7,5 12,1 Totalbalanse 405,1 285,8 222,3 206,1 196,9 Egenkapital 130,1 112,2 96,8 88,2 104,4 Antall medarbeidere Aktivitetene i konsernselskapet HCA Melbye er primært knyttet til løpende forvaltning av selskapets eiendommer og investeringer og aktiv deltagelse i styrene i hel- og deleide selskaper. Ved utgangen av året hadde HCA Melbye tre medarbeidere. I løpet av 2007 har eiendomsselskapet reforhandlet leiekontrakter for de største leietagerne og i den sammenheng ble det besluttet å gjennomføre en vesentlig utvidelse av lagerarealene på Skedsmo. Dette innebærer at Melbye Skandinavia får nødvendig plass og egen varehåndtering. Nybygget er på m 2 og skal stå ferdig sommeren Det er planlagt å utvide investeringsvirksomheten i datterselskapet Melbye Invest ved å etablere en bredere eierstruktur og kapitalbase i et nytt felles eiet forvaltningsselskap. Det nye selskapet skal etableres i løpet av første halvår Betonmast Virksomheten i entreprenørselskapet Betonmast har utviklet seg meget godt gjennom hele året. Etter delingen i egne selskaper innen anlegg, bygg og bane, har selskapene fått økt fokus på egne primærområder. Dette har ført til god lønnsomhet og bedre ordretilgang. Ordresituasjonen for Betonmast var ved utløpet av 2007 meget tilfredsstillende. De største enkeltoppdragene er: Rehabilitering av Jernbanetorvet med omlegging av trikkespor, motorveibruer på E-6 ved Vinterbro og på E-16 parsell Isi-Bjørum, gangbro til det nye operabygget, ny bru i Oslogate og parkeringshus i Pilestredet, utvidelse og ombygging av Mosseporten kjøpesenter, leiligheter i Pilestredet Park, kontor og lagerbygg for Universal Spedisjon, sporarbeider i Bjørvika og på Lilleakerbanen, signalanlegg på Heimdal stasjon og mastefundamenter for ny kraftlinje i Setesdal. Eiermodellen i Betonmast og datterselskapene er basert på at medarbeiderne i selskapene skal være medeiere i den virksomheten de er ansatt i. Selskapet ønsker å videreføre dette når det nå vurderer å etablere seg i andre deler av landet og i virksomheter tilknyttet de eksisterende arbeidsområder. Ved utgangen av året hadde Betonmast 150 medarbeidere. I løpet av 2007 har det vært forhandlet med hollandske interesser om i fellesskap å etablere en ny enhet for å styrke satsningen innen baneområdet. Som et resultat av dette vil selskapene Betonmast Bane og Trafikk Elektro fra primo 2008 inngå i det

5 hollandske selskapet Strukton og sammen med dette etablere et nytt norsk selskap under navnet Strukton Rail AS. Hovedsatsningsområdet blir innen vedlikehold og utbygging av banesektoren. Betonmast får en eierandel på 34% i det nye selskapet og vil aktivt delta i selskapets styre. Melbye Skandinavia Virksomheten i Norge, Sverige og Danmark viser meget god vekst. Samarbeidet og integreringen av det danske selskapet PHI Fiberoptikk som ble kjøpt tidlig i 2007, har bidratt til en styrket posisjon i det nordiske telecommarkedet. De norske og svenske selskapene har hatt god lønnsomhet, mens resultatene i Danmark har vært preget av omstilling. Nytt spedisjonsbygg, lagerhotell og administrasjonsbygg, Langhus. Universal Spedisjon AS Innen energiområdet har selskapet økt sine markedsandeler betydelig innen kabeltilbehør og vunnet flere nye store linjeprosjekter på det regionale linjenettet i Norge. Telecommarkedene var i 2007 preget av sterk vekst. Melbye Skandinavia har vunnet flere fiberprosjekter og leveranser av måleutstyr på fiber og aktivt utstyr. Selskapets aktive søk etter nye produkter og leverandører har resultert i styrket og utvidet tilbud både til det tradisjonelle energiforsyningsmarkedet og innen telecomsegmentet. Dette vil legge grunnlaget for en sterkere utvikling og bedret markedsposisjon i årene fremover. Melbye Skandinavia hadde ved utgangen av året 70 medarbeidere i Norge, Sverige og Danmark. Utsikter Konsernets virksomheter arbeider fortsatt under gode markedsforhold med store vekstmuligheter. Ny infrastruktur og investeringer i bygg og anlegg og vedlikehold vil ligge på et høyt nivå også i årene fremover. Selskapet ønsker å møte disse mulighetene med en realistisk holdning spesielt knyttet til kvalitet og kompetanse hos våre medarbeidere. Kabelbrønn, Veitvedt T-banestasjon, Oslo For å forankre morselskapets tilhørighet etter de første 100 år er det besluttet å beholde selskapets 100 års logo som ny konsernlogo med den gamle rødbrune fargen som preget vår firmalogo gjennom nesten 50 år. Den omsluttende ellipsen symboliserer dynamikk, helhet og perspektiv; tre nøkkelbegreper for fortsatt vekst og utvikling. Melbye Gruppens 100-års jubileum lørdag 12. mai 2007

6 Styrets beretning 2007 HCA Melbye AS og HCA Melbye-konsern Virksomheten HCA Melbye Konsern består av følgende selskaper: HCA Melbye AS (100%), Gullfoss nr. 2 AB (100%), Melbye Skandinavia AS (92%), Prost Stabels vei 22 ANS (8/18-del), og Betonmast AS (54%). Selskapet er et heleiet datterselskap av BIA Invest AS. Virksomhetene omfatter markedsføring og salg av materiell, systemer og service til telecom- og energimarkedene, entreprenørtjenester samt eiendomsvirksomhet og kapitalforvaltning. Selskapet har hovedkontor i Skedsmo kommune. Konsernet opererer i hele Norge, har handelsvirksomhet i Sverige og Danmark, og eiendom i Sverige. I september startet utvidelsen av lager og ekspedisjon på eiendommen i Prost Stabelsvei. Utvidelsen vil ivareta plassbehovet for Melbye Skandinavia og bidra til bedre vareflyt for brukerne i bygget. Virksomhetene i Melbye Skandinavia og Betonmast oppnådde sterk vekst i omsetning og bedret lønnsomhet. Fortsatt drift Årsregnskapet er gjort opp under forutsetning av fortsatt drift, og styret er av den oppfatning at denne forutsetningen er til stede. Årsregnskapet Totale driftsinntekter for konsernet ble MNOK 852, mot MNOK 509 foregående år. Dette tilsvarer en økning på 67%, driftsinntektene fra entreprenørvirksomheten har økt med 83% og fra handelsvirksomheten med 37%. Driftsresultatet ble MNOK 45, mot fjorårets MNOK 30. Dette tilsvarer en driftsresultatgrad på 5,3% (2006: 5,9%). Inkludert i driftskostnadene er goodwill-avskrivninger på MNOK 4,4 (1,3). Ordinært resultatet før skatt ble MNOK 50,7 sammenlignet med MNOK 31,7 foregående år. For HCA Melbye AS ble driftsinntektene MNOK 4,9 med et ordinært resultat før skatt på MNOK 6,0. Melbye Skandinavia investerer kontinuerlig resursser i utvikling av bedre og nye produkter og systemer for det skandinaviske marked. Tilsvarende har Betonmast fokus på å utvikle prosjektkompetansen og systemer innenfor sin entrepenøraktivitet. Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskapet og balanse med noter pr fyllestgjørende informasjon om selskapets og konsernets drift og stilling ved regnskapsårets avslutning. Etter årsslutt har Betonmast sammen med Strukton Railinfrakonsernet, formet en ny sterk aktør innenfor entreprenørvirksomhet for jernbanetekniske arbeider i Norge. Dette har skjedd ved at Strukton Rail har overtatt Betonmasts aksjer i Betonmast Bane (og Trafikk-Elektro), mens Betonmast AS som deloppgjør, har overtatt 34% av aksjene i det sammenslåtte selskap Strukton Rail AS. Finansielle forhold Pantesikrede lån på eiendommer er 14,7 MNOK. Ved årsskiftet er selskapets disponible likvider MNOK 148 inkludert trekkrettigheter på MNOK 73. Det er inngått ny låneavtale med konsernets bankforbindelse med en revolverende kredittramme på MNOK 55. Den finansielle risiko i konsernet er beskjeden. Virksomheten er totalt sett betydelig diversifisert. Konsernet har dessuten en meget høy egenkapitalandel og god likviditet. I den daglige driften er både finansiell og driftsmessig risiko ivaretatt gjennom en aktiv holdning til sikring av valuta, en kombinasjon av kort og lang rentebinding på lån, lav risiko på finansielle investeringer og stor grad av solide kunder. Arbeidsmiljø, organisasjon og ytre miljø Styret anser arbeidsmiljøet i HCA Melbye AS for å være meget godt og sykefraværet har vært ubetydelig. Entreprenørvirksomheten har hatt tre personskader som har medført sykefravær i Selskapenes samlede sykefravær var i 2007 på 3%. Det arbeides aktivt med lederutvikling og å øke kompetansen i alle selskaper i konsernet. Det stimuleres til best mulig fordeling mellom kjønnene relatert til stillinger og ansvarsomfang. Selskapet og konsernets egen virksomhet forurenser ikke det ytre miljø, og det er i denne forbindelse ikke iverksatt spesielle miljøverntiltak. Handelsvirksomheten arbeider aktivt med miljøspørsmål knyttet til produktene og produsentene de representerer. I entreprenørvirksomheten benyttes rutiner som ivaretar prosjektspesifikke miljøforhold og risiko, i tillegg til myndighetenes krav. Fremtidig utvikling Styret og administrasjonen er sikre på at markedsposisjon og basis for lønnsom fremtidig utvikling er ytterligere styrket gjennom de resultater som er oppnådd i Melbye Skandinavia AS og Betonmast AS. Begge selskaper forventer økt omsetning med ivaretagelse av god lønnsomhet. Administrasjonen forvalter selv eiendomsporteføljen for å ha nærhet til drift og leieboere. Eiendommene er fullt utleiet. Morselskapets finansielle plattform er meget god og dette gir konsernet en god finansiell handlingsfrihet. Resultatdisponering og egenkapital Styret foreslår at årets resultat på kr disponeres som følger: Utbytte kr Fra annen egenkapital kr Selskapet har etter disponering av årets overskudd, fri egenkapital på MNOK 32. Skedsmo, Hans Melbye (styreleder) H.C. Axel Melbye Solveig Melbye Lars H. Tingulstad (adm.dir.)

7 Resultatregnskap HCA Melbye AS (NOK 1.000) HCA Melbye AS Note: DRIFTSINNTEKTER DRIFTKOSTNADER Vareforbruk og underentreprenører Lønn og sosiale kostnader Andre drifts- og adm.kostnader Ordinære avskrivninger Totale driftskostnader Driftsresultat (4 205) (2 893) FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER Renteinntekter Rentekostnader Andre finansinntekter (kostnader) Finansresultat Ordinært resultat før skattekostnader Skatt på ordinært resultat 11 (258) (3 703) (16 109) (9 227) Årsresultat Minoritetsinteresser (17 490) (9 772) DISPONERING AV ÅRSRESULTATET Utbytte Annen egenkapital (4 776) 370 Sum disponeringer Note 1-16 er en integrert del av årsregnskapet

8 Balanse pr HCA Melbye AS (NOK 1.000) HCA Melbye AS Note: EIENDELER Anleggsmidler Utsatt skattefordel Goodwill Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Aksjer i datterselskaper Andre anleggsmidler 3,5, Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varebeholdning Investeringer, aksjer Kundefordringer Kortsiktige fordringer på kons.selskap Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Kontanter, bank og postgiro Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital Gjeld Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelser Pantegjeld Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kassakreditt Leverandørgjeld Påløpt og betalbar skatt Skyldig skattetrekk, avgifter etc Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Note 1-16 er en integrert del av årsregnskapet. Skedsmo, Hans Melbye (styreleder) H.C. Axel Melbye Solveig Melbye Lars H. Tingulstad (adm.dir.)

9 Kontantstrømanalyse HCA Melbye AS (NOK 1.000) HCA Melbye AS Likvider tilført/brukt på virksomheten: Resultat før skattekostnad Betalte skatter 0 0 (3 941) (2 823) (Gevinst)/Tap ved salg av anleggsmidler 0 0 (168) (31) Ordinære avskrivninger Pensjoner diff. utbetaling/kostnad (66) (182) Tilført fra årets virksomhet Endring i lager, debitorer og kreditorer (416) 290 (52 433) (41 076) Endring i andre tidsavgrensingsposter (14 018) Netto likviditetsendring fra virksomheten Likvider tilført/brukt på investeringer: Netto investert i datterselskap (4 128) (11 834) 0 0 Investeringer i varige driftsmidler og goodwill (4 827) (195) (37 706) (10 056) Salg av varige driftsmidler Endring i andre investeringer Netto likviditetsendring fra investeringer (1 091) (4 003) (29 824) (3 069) Likvider tilført/brukt på finansiering: Opptak av ny gjeld (kort- og langsiktig) Nedbetaling av gammel gjeld (12 098) (905) 0 (891) Utbetalt utbytte (10 512) (10 512) (12 022) (11 151) Minoritetsinteresser 0 0 (1 680) Emisjon til minoritetsintr Tilført (utbetalt) konsernbidrag (469) Netto likviditetsendring fra finansiering (20 833) (7 375) Netto endring i likvider gjennom året (2 172) (635) Likviditetsbeholdning Likviditetsbeholdning

10 Noter til regnskapet for år 2007 og HCA Melbye AS (Tall i tabeller i NOK 1.000) Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, og etter norske regnskapsstandarder. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifiseringen av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid, avskrives lineært. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi, bortsett fra handelsporteføljen av aksjer som er vurdert etter markedsverdiprinsippet. Langsiktig og kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Pengeposter i utenlandsk valuta er omregnet til balansedagens kurs. Konsolidering består ved årsslutt av HCA Melbye AS med datterselskapene Melbye Skandinavia AS, Betonmast AS, Gullfoss Nr. 2 AB, og disse døtres datterselskap (se note 4). Ved kapitalkonsolideringen er kjøpsverdimetoden benyttet. Overkurs som representerer goodwill ved kjøp avskrives lineært over 5 år. Konserninterne transaksjoner og mellomværender er eliminert. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring av utsatt skatt (skattefordel). Utsatt skatt (skattefordel) er beregnet med 28% av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt av skattemessig underskudd til fremføring. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som kan reversere i samme periode, er utlignet og nettoført innenfor samme skattekonsern. Kundefordringer Utestående kundefordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for tapsavsetninger. Alle kjente tap er kostnadsført i regnskapet. Varelager Varelageret er vurdert etter FIFO-prinsippet, med fradrag for ukurans. Valutaelementet i varebeholdning er fastsatt på transaksjonstidspunktene. Inntektsføring Tjenester inntektsføres i takt med at de leveres. Løpende avregningsmetode med fortjeneste er lagt til grunn ved vurdering av anlegg under utførelse. Ved forventning om tap på enkeltprosjekter, er det gjort avsetning for hele det forventede tap. Inntektsføring av salg av varerskjer på leveringstidspunktet. Inntektsføringen av leieinntekter samsvarer med leieperioden. Andel i Prost Stabels vei 22 ANS HCA Melbye AS eier 8/18 av Prost Stabels vei 22 ANS. De øvrige 10/18 er eiet av BIA Invest AS. Eiendomsselskapets resultatposter og balanseverdier er innarbeidet etter bruttometoden. Pensjonsforpliktelser Selskapet har pensjonsordning som tilfredsstiller lovens krav. I tråd med regnskapsstandard er pensjonskostnadene basert på aktuarmessige beregninger av estimerte forpliktelser ved utgangen av det enkelte regnskapsår.

11 Note 1: Driftsinntekter og virksomhetsområder HCA Melbye AS Elektro-tekniske produkter og systemer Entreprenørvirksomhet Leieinntekter eiendom Andre inntekter Totale driftsinntekter Note 2: Ansatte, personalkostnader og godtgjørelser Gjennomsnitt antall medarbeidere i selskapet var 3 i 2007, i konsernet 225 (2006: 182). HCA Melbye AS Lønn og honorarer Folketrygd Pensjonskostnader Andre pers.kostn./kostn.dekninger Sum Det er i 2007 kostnadsført lønn og beregnet annen godtgjørelse til adm.dir. med til sammen NOK Adm.dir. har avtale om resultatavhengig bonus. Honorar til revisor er i selskapet kostnadsført med NOK , hvorav NOK som konsulenthonorar. Det er ikke kostnadsført styrehonorar for Til styrets formann er kostnadsført lønn og annen godtgjørelse med NOK Note 3: Aksjer Anleggsmidler: Aksjekapital Antall aksjer Pålyd. pr. aksje (Kr) Verdi i balansen Nortroll A/S Learn By Motion AS Sum Eierandel i Nortroll A/S er 20%. I konsernregnskapet ble denne andel tidligere behandlet som tilknyttet selskap. Balanseverdien på NOK er derfor opprettholdt i konsernregnskapet. Verdi i balansen Investeringer, aksjer: Eiet av Gullfoss nr 2 AB, aksjer og fond Note 4: Aksjer i datterselskaper Eiet av HCA Melbye AS: Aksjekapital Antall aksjer Pålyd. pr. aksje (Kr) Verdi i balansen Gullfoss Nr.2 AB Melbye Skandinavia AS Betonmast Anlegg AS Betonmast AS Sum Eiet av andre konsernselskaper: PHI International AS (DKK) PHI Melbye Skandinavia AS (DKK) Melbye Skandinavia Norge AS Melbye Skandinavia Sverige AB (SEK) Melbye Skandinavia Danmark AS (DKK) Betonmast Anlegg AS Bane Holding AS ,1 Betonmast Bane AS Betonmast Bygg AS Trafikk-Elektro AS

12 Note 5: Nettoandeler i andre selskaper Samtlige eiet av HCA Melbye AS Ansvarskapital Eierandel Resultat bokført Verdi andel ANS Haavard Martinsensv ,00 % 1 2 Pareefers II KS ,00 % NeoMed Innovation III Ltd ,19 % Sum Note 6: Varige driftsmidler og Goodwill HCA Melbye AS: Maskiner, inventar Bygninger Øvrige ikke avskrivtransportmidler o.l. og tomter bare driftsmidler Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Årets ordinære avskrivninger Akkumulerte avskr. avhendede driftsm Akkumulerte avskr Balanseverdi *) 704 Økonomisk levetid 4-13 år år Avskrivningsplan Lineær Lineær Avskrives ikke *) Herav tomt NOK : Goodwill Maskiner, inventar Bygninger Øvrige ikke avskrivtransportmidler o.l. og tomter bare driftsmidler Anskaffelseskost Omregningsdifferanse (194) (191) 0 Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Omregningsdifferanse 0 (143) (31) 0 Årets ordinære avskrivninger Akk. avskr. avhendede driftsm Akkumulerte avskr Balanseverdi **) 704 Økonomisk levetid 5 år 3-13 år år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Avskrives ikke **) Herav tomt NOK Note 7: Andre finansielle inntekter og kostnader HCA Melbye AS Aksjeutbytte fra datterselskap Konsernbidrag fra datterselskap Gevinst/(tap) ved salg av aksjer i d.s Gevinst/(tap) ved salg av aksjer o.l. (367) (31) (422) 136 Resultatandel i andre selskap (note 5) (14) (14) Markedsverdireg. av not. aksjer og fond (105) 919 Garantiprovisjons-inntekter Agio (241) 69 (147) (128) Øvrige finansposter Sum

13 Note 8: Andre anleggsmidler HCA Melbye AS Aksjer (note 3) Andeler i andre selskaper (note 5) Pensjonsmidler (note 9) Lån til morselskap Ansvarlig lån til datterselskap Langsiktig lån til aksjonærer i morselskap 1) Øvrige langsiktige fordringer 2) Sum andre anleggsmidler ) Langsiktig lån til aksjonærer i morselskap NOK til Hans Melbye (aksjonær i morselskap og styreformann i selskapet), avdragsfritt. Sikkerhet stillet ved pantstillelse av eiendom. 2) Lån til ansatt i datterselskap med totalt NOK Note 9: Pensjonsforpliktelser og -midler Anvendt metode for regnskapsføring av pensjonsforpliktelsene er nærmere beskrevet i innledningen. HCA Melbye AS: Hovedtall fra den aktuarmessige beregning for kollektiv ordning dekket i forsikringsselskap: Årets pensjonsopptjening Årets rentekostnad Forventet årlig avkastning (377) (385) Avskrevet estimeringsavvik Netto pensjonskostnad (-inntekt) Verdiestimat pensjonsmidler Beregnede pensjonsforpliktelser (4 598) (4 368) Netto pensjons-(forpliktelser) /-midler HCA Melbye AS har foruten den kollektive ordning årlige pensjons-utbetalinger over driften som i 2007 beløp seg til NOK (2006: ). Med bruk av de samme beregningsmessige forutsetninger som nedenfor skissert, er nåverdien av forpliktelsene på disse avtalene ved utgangen av året på NOK ( ). I tillegg er det inngått pensjonsavtale mellom selskapet og styreleder hvor utbetaling starter i Nåverdien på forpliktelsene i denne avtale er NOK Gruppen har samlet aktuarberegnet netto pensjonsmidler på ordning dekket i forsikringsselskap, som utgjør NOK ( ). De aktuarmessige forutsetninger for beregningene er som følger: Diskonteringsrente 5,3 % 6,0 % Forventet avkastning 5,5 % 7,0 % Lønnsøkning 4,5 % 3,3 % Regulering av løpende pensjoner 1,8 % 2,5 % Note 10: Likvider HCA Melbye AS hadde pr et trekk på konsernkontoen med MNOK 3,1, mens totalt var det et innskudd på kontoen på MNOK 9,2. Innvilget trekkramme er MNOK 13. For øvrig i gruppen var ubrukte kredittrammer MNOK 60,3. Bundne bankinnskudd utgjør for HCA Melbye AS NOK , og for Gruppen MNOK 8,2.

14 Note 11: Utsatt skatt Skattekostnad HCA Melbye AS: Årets skatter kan spesifiseres slik: Betalbar skatt 0 0 Redusert/(økt) utsatt skattefordel Sum Grunnlaget for betalbar skatt fremkommer som følger: Resultat før skattekostnad (Økt)/Redusert midlertidig forskjell (504) Permanente forskjeller inkl.utbytte (5 327) (440) Skattefrie aksjegevinster og verdireguleringer 279 (920) Benyttet fremførbart underskudd fra tidligere år (443) (14 476) Skattegrunnlag 0 0 Midlertidige forskjeller utgjør inkludert akkumulert fremførbart skattemessig underskudd, et negativt beløp på NOK Den derav beregnede utsatte skattefordel på NOK er balanseført som anleggsmiddel. : Midlertidige forskjeller ved utgangen av regnskapsåret kan spesifiseres slik: Midlertidige forskjeller, omløpsmidler Midlertidige forskjeller, anleggsmidler (630) (1 030) Fremførbart skattemessig underskudd (14 553) (7 996) Sum Note 12: Aksjekapital og aksjonærer Selskapets aksjekapital består av aksjer à NOK 10, alle aksjene er eiet av BIA Invest A.S. Note 13: Egenkapital HCA Melbye AS Egenkapital sist år Årets resultat Emisjon i datterselskap Omregningsdifferanse 0 0 (910) 738 Reg. indre verdi ved salg av datterselskap 0 0 (784) 0 Avsatt til utbytte (10 512) (10 512) (10 512) (10 512) Utbytte minoritet i datterselskap 0 0 (4 650) (1 510) Endring minoritet ved kjøp/salg aksjer i datterselskap 0 0 (738) Sum egenkapital Note 14: Minoritetsinteresser Aksjonær i konsernspiss er minoritetsaksjonær i et av datterselskapene i. Andel i resultatregnskap er NOK ( ) og i balanse NOK ( ), begge beløp medtatt i posten «Minoritetsinteresser». Note 15: Pantstillelser og garantiansvar Av Gruppens bokførte gjeld er MNOK 39,8 sikret ved pant. Bokført verdi av pantsatte eiendeler er MNOK 213 inkludert pantsettelser for entreprenørgarantier. For HCA Melbye AS utgjør beløpene MNOK 13,3 og MNOK 12,4. Pantstillte eiendeler dekker også ubenyttede trekkrettigheter på til sammen MNOK 68. Gruppen har garantiansvar i form av entreprenørgarantier stillt av bank/garantiselskap overfor tredjepart, med MNOK 78,7. Note 16: Langsiktige lån Av selskapets langsiktige og ansvarlige lån forfaller MNOK 22,2 til betaling mer enn 5 år frem i tid. For Gruppen 23,5.

15

16 HCA Melbye AS (Prost Stabels vei 22) PB 160, N-2021 Skedsmokorset Gullfoss nr 2 AB Prästvegen 155, S Kareby Prost Stabels vei 22 ANS (Prost Stabels vei 22) PB 160, N-2021 Skedsmokorset Melbye Skandinavia Norge AS (Prost Stabels vei 22) PB 160, N-2021 Skedsmokorset Melbye Skandinavia Sverige AB Prästvegen 155, S Kareby Melbye Skandinavia Danmark AS Jættesvej 14, DK-4100 Ringsted Betonmast AS (Schweigaardsgt. 34 E) PB 94, Grønland N-0135 Oslo Betonmast Anlegg AS (Schweigaardsgt. 34 E) PB 94, Grønland N-0135 Oslo Betonmast Bygg AS (Schweigaardsgt. 34 E) PB 94, Grønland N-0135 Oslo Strukton Rail AS (Nittedalsgata 7) PB 483, N-2001 Lillestrøm