Fakta om Melbye Gruppen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fakta om Melbye Gruppen"

Transkript

1 Årsrapport 2007

2 Ombygging av Jernbanetorget Kollektivknutepunkt, Oslo Fakta om Melbye Gruppen Melbye Gruppen feiret i 2007 sitt 100-års jubileum. Selskapet ble startet i 1907 av Axel Melbye med agentur innen blikkemballasje som hovedbeskjeftigelse. I 1913 fikk han også agenturer på el-verksmateriell og elektriske isolasjonsmaterialer. Virksomheten innen det «elektriske området» ble stadig videreutviklet, og er i dag et meget viktig område innen Gruppen. Melbye Gruppen består i dag av to operative selskaper, Melbye Skandinavia AS og Betonmast AS, foruten eiendoms- og investeringsvirksomhet. Melbye Skandinavia AS leverer produkt og systemløsninger innen områdene Energi og Telekommunikasjon. Selskapet har virksomhet i Norge, Sverige og Danmark. Betonmast AS er et entreprenørselskap med tre virksomhetsområder; Bygg, Anlegg og Bane. Gruppen har i 2007 hatt en kraftig vekst både når det gjelder omsetning og resultat. Totale driftsinntekter for Gruppen i 2007 ble 852 mill. kroner, mot 509 mill. kroner i Antall medarbeidere var ved årsskiftet 225. Hovedkontoret ligger på Skedsmo. Utsiktene for konsernet er gode. Hovedvirksomhetene har målsetting om fortsatt volumvekst med god lønnsomhet.

3 HCA Melbye AS Gullfoss nr 2 AB Prost Stabels vei 22 ANS Melbye Skandinavia AS Melbye Skandinavia Norge AS Melbye Skandinavia Sverige AB Melbye Skandinavia Danmark AS Fiberkabler, Stavanger PHI Melbye Skandinavia AS Betonmast AS Betonmast Bygg AS Betonmast Anlegg AS Bane Holding AS Strukton Rail AS *) Betonmast Bane AS Trafikk-Elektro AS Kabelbryter *) Deleiet selskap, strukturen gjelder fra februar 2008.

4 Administrasjonens redegjørelse for 2007 Året 2007 ble et meget godt år for Melbye Gruppen med sterk vekst og god utvikling i alle konsernets virksomheter. Konsernomsetningen økte med hele 67% til MNOK 852 (509), mens resultatet før skatt økte til MNOK 50,7 (31,7). Det var et stolt, solid og godt fungerende selskap som i mai 2007 kunne markere sitt 100- års jubileum. Konsernets hovedvirksomheter retter seg mot infrastruktursektoren, nybygging og vedlikehold. Med dagens virksomheter er konsernet godt posisjonert for å møte skiftende konjunkturer. Styret og eiere i HCA Melbye AS. Bak fra venstre: H.C. Axel Melbye og Bjarne Melbye, foran fra venstre Solveig Melbye, Hans Melbye (styreleder) og Ida Melbye-Larsen (MNOK) Driftsinntekter 852,1 509,2 398,3 284,5 250,1 Resultat før skatt 50,7 31,7 25,2 7,5 12,1 Totalbalanse 405,1 285,8 222,3 206,1 196,9 Egenkapital 130,1 112,2 96,8 88,2 104,4 Antall medarbeidere Aktivitetene i konsernselskapet HCA Melbye er primært knyttet til løpende forvaltning av selskapets eiendommer og investeringer og aktiv deltagelse i styrene i hel- og deleide selskaper. Ved utgangen av året hadde HCA Melbye tre medarbeidere. I løpet av 2007 har eiendomsselskapet reforhandlet leiekontrakter for de største leietagerne og i den sammenheng ble det besluttet å gjennomføre en vesentlig utvidelse av lagerarealene på Skedsmo. Dette innebærer at Melbye Skandinavia får nødvendig plass og egen varehåndtering. Nybygget er på m 2 og skal stå ferdig sommeren Det er planlagt å utvide investeringsvirksomheten i datterselskapet Melbye Invest ved å etablere en bredere eierstruktur og kapitalbase i et nytt felles eiet forvaltningsselskap. Det nye selskapet skal etableres i løpet av første halvår Betonmast Virksomheten i entreprenørselskapet Betonmast har utviklet seg meget godt gjennom hele året. Etter delingen i egne selskaper innen anlegg, bygg og bane, har selskapene fått økt fokus på egne primærområder. Dette har ført til god lønnsomhet og bedre ordretilgang. Ordresituasjonen for Betonmast var ved utløpet av 2007 meget tilfredsstillende. De største enkeltoppdragene er: Rehabilitering av Jernbanetorvet med omlegging av trikkespor, motorveibruer på E-6 ved Vinterbro og på E-16 parsell Isi-Bjørum, gangbro til det nye operabygget, ny bru i Oslogate og parkeringshus i Pilestredet, utvidelse og ombygging av Mosseporten kjøpesenter, leiligheter i Pilestredet Park, kontor og lagerbygg for Universal Spedisjon, sporarbeider i Bjørvika og på Lilleakerbanen, signalanlegg på Heimdal stasjon og mastefundamenter for ny kraftlinje i Setesdal. Eiermodellen i Betonmast og datterselskapene er basert på at medarbeiderne i selskapene skal være medeiere i den virksomheten de er ansatt i. Selskapet ønsker å videreføre dette når det nå vurderer å etablere seg i andre deler av landet og i virksomheter tilknyttet de eksisterende arbeidsområder. Ved utgangen av året hadde Betonmast 150 medarbeidere. I løpet av 2007 har det vært forhandlet med hollandske interesser om i fellesskap å etablere en ny enhet for å styrke satsningen innen baneområdet. Som et resultat av dette vil selskapene Betonmast Bane og Trafikk Elektro fra primo 2008 inngå i det

5 hollandske selskapet Strukton og sammen med dette etablere et nytt norsk selskap under navnet Strukton Rail AS. Hovedsatsningsområdet blir innen vedlikehold og utbygging av banesektoren. Betonmast får en eierandel på 34% i det nye selskapet og vil aktivt delta i selskapets styre. Melbye Skandinavia Virksomheten i Norge, Sverige og Danmark viser meget god vekst. Samarbeidet og integreringen av det danske selskapet PHI Fiberoptikk som ble kjøpt tidlig i 2007, har bidratt til en styrket posisjon i det nordiske telecommarkedet. De norske og svenske selskapene har hatt god lønnsomhet, mens resultatene i Danmark har vært preget av omstilling. Nytt spedisjonsbygg, lagerhotell og administrasjonsbygg, Langhus. Universal Spedisjon AS Innen energiområdet har selskapet økt sine markedsandeler betydelig innen kabeltilbehør og vunnet flere nye store linjeprosjekter på det regionale linjenettet i Norge. Telecommarkedene var i 2007 preget av sterk vekst. Melbye Skandinavia har vunnet flere fiberprosjekter og leveranser av måleutstyr på fiber og aktivt utstyr. Selskapets aktive søk etter nye produkter og leverandører har resultert i styrket og utvidet tilbud både til det tradisjonelle energiforsyningsmarkedet og innen telecomsegmentet. Dette vil legge grunnlaget for en sterkere utvikling og bedret markedsposisjon i årene fremover. Melbye Skandinavia hadde ved utgangen av året 70 medarbeidere i Norge, Sverige og Danmark. Utsikter Konsernets virksomheter arbeider fortsatt under gode markedsforhold med store vekstmuligheter. Ny infrastruktur og investeringer i bygg og anlegg og vedlikehold vil ligge på et høyt nivå også i årene fremover. Selskapet ønsker å møte disse mulighetene med en realistisk holdning spesielt knyttet til kvalitet og kompetanse hos våre medarbeidere. Kabelbrønn, Veitvedt T-banestasjon, Oslo For å forankre morselskapets tilhørighet etter de første 100 år er det besluttet å beholde selskapets 100 års logo som ny konsernlogo med den gamle rødbrune fargen som preget vår firmalogo gjennom nesten 50 år. Den omsluttende ellipsen symboliserer dynamikk, helhet og perspektiv; tre nøkkelbegreper for fortsatt vekst og utvikling. Melbye Gruppens 100-års jubileum lørdag 12. mai 2007

6 Styrets beretning 2007 HCA Melbye AS og HCA Melbye-konsern Virksomheten HCA Melbye Konsern består av følgende selskaper: HCA Melbye AS (100%), Gullfoss nr. 2 AB (100%), Melbye Skandinavia AS (92%), Prost Stabels vei 22 ANS (8/18-del), og Betonmast AS (54%). Selskapet er et heleiet datterselskap av BIA Invest AS. Virksomhetene omfatter markedsføring og salg av materiell, systemer og service til telecom- og energimarkedene, entreprenørtjenester samt eiendomsvirksomhet og kapitalforvaltning. Selskapet har hovedkontor i Skedsmo kommune. Konsernet opererer i hele Norge, har handelsvirksomhet i Sverige og Danmark, og eiendom i Sverige. I september startet utvidelsen av lager og ekspedisjon på eiendommen i Prost Stabelsvei. Utvidelsen vil ivareta plassbehovet for Melbye Skandinavia og bidra til bedre vareflyt for brukerne i bygget. Virksomhetene i Melbye Skandinavia og Betonmast oppnådde sterk vekst i omsetning og bedret lønnsomhet. Fortsatt drift Årsregnskapet er gjort opp under forutsetning av fortsatt drift, og styret er av den oppfatning at denne forutsetningen er til stede. Årsregnskapet Totale driftsinntekter for konsernet ble MNOK 852, mot MNOK 509 foregående år. Dette tilsvarer en økning på 67%, driftsinntektene fra entreprenørvirksomheten har økt med 83% og fra handelsvirksomheten med 37%. Driftsresultatet ble MNOK 45, mot fjorårets MNOK 30. Dette tilsvarer en driftsresultatgrad på 5,3% (2006: 5,9%). Inkludert i driftskostnadene er goodwill-avskrivninger på MNOK 4,4 (1,3). Ordinært resultatet før skatt ble MNOK 50,7 sammenlignet med MNOK 31,7 foregående år. For HCA Melbye AS ble driftsinntektene MNOK 4,9 med et ordinært resultat før skatt på MNOK 6,0. Melbye Skandinavia investerer kontinuerlig resursser i utvikling av bedre og nye produkter og systemer for det skandinaviske marked. Tilsvarende har Betonmast fokus på å utvikle prosjektkompetansen og systemer innenfor sin entrepenøraktivitet. Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskapet og balanse med noter pr fyllestgjørende informasjon om selskapets og konsernets drift og stilling ved regnskapsårets avslutning. Etter årsslutt har Betonmast sammen med Strukton Railinfrakonsernet, formet en ny sterk aktør innenfor entreprenørvirksomhet for jernbanetekniske arbeider i Norge. Dette har skjedd ved at Strukton Rail har overtatt Betonmasts aksjer i Betonmast Bane (og Trafikk-Elektro), mens Betonmast AS som deloppgjør, har overtatt 34% av aksjene i det sammenslåtte selskap Strukton Rail AS. Finansielle forhold Pantesikrede lån på eiendommer er 14,7 MNOK. Ved årsskiftet er selskapets disponible likvider MNOK 148 inkludert trekkrettigheter på MNOK 73. Det er inngått ny låneavtale med konsernets bankforbindelse med en revolverende kredittramme på MNOK 55. Den finansielle risiko i konsernet er beskjeden. Virksomheten er totalt sett betydelig diversifisert. Konsernet har dessuten en meget høy egenkapitalandel og god likviditet. I den daglige driften er både finansiell og driftsmessig risiko ivaretatt gjennom en aktiv holdning til sikring av valuta, en kombinasjon av kort og lang rentebinding på lån, lav risiko på finansielle investeringer og stor grad av solide kunder. Arbeidsmiljø, organisasjon og ytre miljø Styret anser arbeidsmiljøet i HCA Melbye AS for å være meget godt og sykefraværet har vært ubetydelig. Entreprenørvirksomheten har hatt tre personskader som har medført sykefravær i Selskapenes samlede sykefravær var i 2007 på 3%. Det arbeides aktivt med lederutvikling og å øke kompetansen i alle selskaper i konsernet. Det stimuleres til best mulig fordeling mellom kjønnene relatert til stillinger og ansvarsomfang. Selskapet og konsernets egen virksomhet forurenser ikke det ytre miljø, og det er i denne forbindelse ikke iverksatt spesielle miljøverntiltak. Handelsvirksomheten arbeider aktivt med miljøspørsmål knyttet til produktene og produsentene de representerer. I entreprenørvirksomheten benyttes rutiner som ivaretar prosjektspesifikke miljøforhold og risiko, i tillegg til myndighetenes krav. Fremtidig utvikling Styret og administrasjonen er sikre på at markedsposisjon og basis for lønnsom fremtidig utvikling er ytterligere styrket gjennom de resultater som er oppnådd i Melbye Skandinavia AS og Betonmast AS. Begge selskaper forventer økt omsetning med ivaretagelse av god lønnsomhet. Administrasjonen forvalter selv eiendomsporteføljen for å ha nærhet til drift og leieboere. Eiendommene er fullt utleiet. Morselskapets finansielle plattform er meget god og dette gir konsernet en god finansiell handlingsfrihet. Resultatdisponering og egenkapital Styret foreslår at årets resultat på kr disponeres som følger: Utbytte kr Fra annen egenkapital kr Selskapet har etter disponering av årets overskudd, fri egenkapital på MNOK 32. Skedsmo, Hans Melbye (styreleder) H.C. Axel Melbye Solveig Melbye Lars H. Tingulstad (adm.dir.)

7 Resultatregnskap HCA Melbye AS (NOK 1.000) HCA Melbye AS Note: DRIFTSINNTEKTER DRIFTKOSTNADER Vareforbruk og underentreprenører Lønn og sosiale kostnader Andre drifts- og adm.kostnader Ordinære avskrivninger Totale driftskostnader Driftsresultat (4 205) (2 893) FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER Renteinntekter Rentekostnader Andre finansinntekter (kostnader) Finansresultat Ordinært resultat før skattekostnader Skatt på ordinært resultat 11 (258) (3 703) (16 109) (9 227) Årsresultat Minoritetsinteresser (17 490) (9 772) DISPONERING AV ÅRSRESULTATET Utbytte Annen egenkapital (4 776) 370 Sum disponeringer Note 1-16 er en integrert del av årsregnskapet

8 Balanse pr HCA Melbye AS (NOK 1.000) HCA Melbye AS Note: EIENDELER Anleggsmidler Utsatt skattefordel Goodwill Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Aksjer i datterselskaper Andre anleggsmidler 3,5, Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varebeholdning Investeringer, aksjer Kundefordringer Kortsiktige fordringer på kons.selskap Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Kontanter, bank og postgiro Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital Gjeld Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelser Pantegjeld Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kassakreditt Leverandørgjeld Påløpt og betalbar skatt Skyldig skattetrekk, avgifter etc Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Note 1-16 er en integrert del av årsregnskapet. Skedsmo, Hans Melbye (styreleder) H.C. Axel Melbye Solveig Melbye Lars H. Tingulstad (adm.dir.)

9 Kontantstrømanalyse HCA Melbye AS (NOK 1.000) HCA Melbye AS Likvider tilført/brukt på virksomheten: Resultat før skattekostnad Betalte skatter 0 0 (3 941) (2 823) (Gevinst)/Tap ved salg av anleggsmidler 0 0 (168) (31) Ordinære avskrivninger Pensjoner diff. utbetaling/kostnad (66) (182) Tilført fra årets virksomhet Endring i lager, debitorer og kreditorer (416) 290 (52 433) (41 076) Endring i andre tidsavgrensingsposter (14 018) Netto likviditetsendring fra virksomheten Likvider tilført/brukt på investeringer: Netto investert i datterselskap (4 128) (11 834) 0 0 Investeringer i varige driftsmidler og goodwill (4 827) (195) (37 706) (10 056) Salg av varige driftsmidler Endring i andre investeringer Netto likviditetsendring fra investeringer (1 091) (4 003) (29 824) (3 069) Likvider tilført/brukt på finansiering: Opptak av ny gjeld (kort- og langsiktig) Nedbetaling av gammel gjeld (12 098) (905) 0 (891) Utbetalt utbytte (10 512) (10 512) (12 022) (11 151) Minoritetsinteresser 0 0 (1 680) Emisjon til minoritetsintr Tilført (utbetalt) konsernbidrag (469) Netto likviditetsendring fra finansiering (20 833) (7 375) Netto endring i likvider gjennom året (2 172) (635) Likviditetsbeholdning Likviditetsbeholdning

10 Noter til regnskapet for år 2007 og HCA Melbye AS (Tall i tabeller i NOK 1.000) Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, og etter norske regnskapsstandarder. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifiseringen av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid, avskrives lineært. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi, bortsett fra handelsporteføljen av aksjer som er vurdert etter markedsverdiprinsippet. Langsiktig og kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Pengeposter i utenlandsk valuta er omregnet til balansedagens kurs. Konsolidering består ved årsslutt av HCA Melbye AS med datterselskapene Melbye Skandinavia AS, Betonmast AS, Gullfoss Nr. 2 AB, og disse døtres datterselskap (se note 4). Ved kapitalkonsolideringen er kjøpsverdimetoden benyttet. Overkurs som representerer goodwill ved kjøp avskrives lineært over 5 år. Konserninterne transaksjoner og mellomværender er eliminert. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring av utsatt skatt (skattefordel). Utsatt skatt (skattefordel) er beregnet med 28% av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt av skattemessig underskudd til fremføring. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som kan reversere i samme periode, er utlignet og nettoført innenfor samme skattekonsern. Kundefordringer Utestående kundefordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for tapsavsetninger. Alle kjente tap er kostnadsført i regnskapet. Varelager Varelageret er vurdert etter FIFO-prinsippet, med fradrag for ukurans. Valutaelementet i varebeholdning er fastsatt på transaksjonstidspunktene. Inntektsføring Tjenester inntektsføres i takt med at de leveres. Løpende avregningsmetode med fortjeneste er lagt til grunn ved vurdering av anlegg under utførelse. Ved forventning om tap på enkeltprosjekter, er det gjort avsetning for hele det forventede tap. Inntektsføring av salg av varerskjer på leveringstidspunktet. Inntektsføringen av leieinntekter samsvarer med leieperioden. Andel i Prost Stabels vei 22 ANS HCA Melbye AS eier 8/18 av Prost Stabels vei 22 ANS. De øvrige 10/18 er eiet av BIA Invest AS. Eiendomsselskapets resultatposter og balanseverdier er innarbeidet etter bruttometoden. Pensjonsforpliktelser Selskapet har pensjonsordning som tilfredsstiller lovens krav. I tråd med regnskapsstandard er pensjonskostnadene basert på aktuarmessige beregninger av estimerte forpliktelser ved utgangen av det enkelte regnskapsår.

11 Note 1: Driftsinntekter og virksomhetsområder HCA Melbye AS Elektro-tekniske produkter og systemer Entreprenørvirksomhet Leieinntekter eiendom Andre inntekter Totale driftsinntekter Note 2: Ansatte, personalkostnader og godtgjørelser Gjennomsnitt antall medarbeidere i selskapet var 3 i 2007, i konsernet 225 (2006: 182). HCA Melbye AS Lønn og honorarer Folketrygd Pensjonskostnader Andre pers.kostn./kostn.dekninger Sum Det er i 2007 kostnadsført lønn og beregnet annen godtgjørelse til adm.dir. med til sammen NOK Adm.dir. har avtale om resultatavhengig bonus. Honorar til revisor er i selskapet kostnadsført med NOK , hvorav NOK som konsulenthonorar. Det er ikke kostnadsført styrehonorar for Til styrets formann er kostnadsført lønn og annen godtgjørelse med NOK Note 3: Aksjer Anleggsmidler: Aksjekapital Antall aksjer Pålyd. pr. aksje (Kr) Verdi i balansen Nortroll A/S Learn By Motion AS Sum Eierandel i Nortroll A/S er 20%. I konsernregnskapet ble denne andel tidligere behandlet som tilknyttet selskap. Balanseverdien på NOK er derfor opprettholdt i konsernregnskapet. Verdi i balansen Investeringer, aksjer: Eiet av Gullfoss nr 2 AB, aksjer og fond Note 4: Aksjer i datterselskaper Eiet av HCA Melbye AS: Aksjekapital Antall aksjer Pålyd. pr. aksje (Kr) Verdi i balansen Gullfoss Nr.2 AB Melbye Skandinavia AS Betonmast Anlegg AS Betonmast AS Sum Eiet av andre konsernselskaper: PHI International AS (DKK) PHI Melbye Skandinavia AS (DKK) Melbye Skandinavia Norge AS Melbye Skandinavia Sverige AB (SEK) Melbye Skandinavia Danmark AS (DKK) Betonmast Anlegg AS Bane Holding AS ,1 Betonmast Bane AS Betonmast Bygg AS Trafikk-Elektro AS

12 Note 5: Nettoandeler i andre selskaper Samtlige eiet av HCA Melbye AS Ansvarskapital Eierandel Resultat bokført Verdi andel ANS Haavard Martinsensv ,00 % 1 2 Pareefers II KS ,00 % NeoMed Innovation III Ltd ,19 % Sum Note 6: Varige driftsmidler og Goodwill HCA Melbye AS: Maskiner, inventar Bygninger Øvrige ikke avskrivtransportmidler o.l. og tomter bare driftsmidler Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Årets ordinære avskrivninger Akkumulerte avskr. avhendede driftsm Akkumulerte avskr Balanseverdi *) 704 Økonomisk levetid 4-13 år år Avskrivningsplan Lineær Lineær Avskrives ikke *) Herav tomt NOK : Goodwill Maskiner, inventar Bygninger Øvrige ikke avskrivtransportmidler o.l. og tomter bare driftsmidler Anskaffelseskost Omregningsdifferanse (194) (191) 0 Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Omregningsdifferanse 0 (143) (31) 0 Årets ordinære avskrivninger Akk. avskr. avhendede driftsm Akkumulerte avskr Balanseverdi **) 704 Økonomisk levetid 5 år 3-13 år år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Avskrives ikke **) Herav tomt NOK Note 7: Andre finansielle inntekter og kostnader HCA Melbye AS Aksjeutbytte fra datterselskap Konsernbidrag fra datterselskap Gevinst/(tap) ved salg av aksjer i d.s Gevinst/(tap) ved salg av aksjer o.l. (367) (31) (422) 136 Resultatandel i andre selskap (note 5) (14) (14) Markedsverdireg. av not. aksjer og fond (105) 919 Garantiprovisjons-inntekter Agio (241) 69 (147) (128) Øvrige finansposter Sum

13 Note 8: Andre anleggsmidler HCA Melbye AS Aksjer (note 3) Andeler i andre selskaper (note 5) Pensjonsmidler (note 9) Lån til morselskap Ansvarlig lån til datterselskap Langsiktig lån til aksjonærer i morselskap 1) Øvrige langsiktige fordringer 2) Sum andre anleggsmidler ) Langsiktig lån til aksjonærer i morselskap NOK til Hans Melbye (aksjonær i morselskap og styreformann i selskapet), avdragsfritt. Sikkerhet stillet ved pantstillelse av eiendom. 2) Lån til ansatt i datterselskap med totalt NOK Note 9: Pensjonsforpliktelser og -midler Anvendt metode for regnskapsføring av pensjonsforpliktelsene er nærmere beskrevet i innledningen. HCA Melbye AS: Hovedtall fra den aktuarmessige beregning for kollektiv ordning dekket i forsikringsselskap: Årets pensjonsopptjening Årets rentekostnad Forventet årlig avkastning (377) (385) Avskrevet estimeringsavvik Netto pensjonskostnad (-inntekt) Verdiestimat pensjonsmidler Beregnede pensjonsforpliktelser (4 598) (4 368) Netto pensjons-(forpliktelser) /-midler HCA Melbye AS har foruten den kollektive ordning årlige pensjons-utbetalinger over driften som i 2007 beløp seg til NOK (2006: ). Med bruk av de samme beregningsmessige forutsetninger som nedenfor skissert, er nåverdien av forpliktelsene på disse avtalene ved utgangen av året på NOK ( ). I tillegg er det inngått pensjonsavtale mellom selskapet og styreleder hvor utbetaling starter i Nåverdien på forpliktelsene i denne avtale er NOK Gruppen har samlet aktuarberegnet netto pensjonsmidler på ordning dekket i forsikringsselskap, som utgjør NOK ( ). De aktuarmessige forutsetninger for beregningene er som følger: Diskonteringsrente 5,3 % 6,0 % Forventet avkastning 5,5 % 7,0 % Lønnsøkning 4,5 % 3,3 % Regulering av løpende pensjoner 1,8 % 2,5 % Note 10: Likvider HCA Melbye AS hadde pr et trekk på konsernkontoen med MNOK 3,1, mens totalt var det et innskudd på kontoen på MNOK 9,2. Innvilget trekkramme er MNOK 13. For øvrig i gruppen var ubrukte kredittrammer MNOK 60,3. Bundne bankinnskudd utgjør for HCA Melbye AS NOK , og for Gruppen MNOK 8,2.

14 Note 11: Utsatt skatt Skattekostnad HCA Melbye AS: Årets skatter kan spesifiseres slik: Betalbar skatt 0 0 Redusert/(økt) utsatt skattefordel Sum Grunnlaget for betalbar skatt fremkommer som følger: Resultat før skattekostnad (Økt)/Redusert midlertidig forskjell (504) Permanente forskjeller inkl.utbytte (5 327) (440) Skattefrie aksjegevinster og verdireguleringer 279 (920) Benyttet fremførbart underskudd fra tidligere år (443) (14 476) Skattegrunnlag 0 0 Midlertidige forskjeller utgjør inkludert akkumulert fremførbart skattemessig underskudd, et negativt beløp på NOK Den derav beregnede utsatte skattefordel på NOK er balanseført som anleggsmiddel. : Midlertidige forskjeller ved utgangen av regnskapsåret kan spesifiseres slik: Midlertidige forskjeller, omløpsmidler Midlertidige forskjeller, anleggsmidler (630) (1 030) Fremførbart skattemessig underskudd (14 553) (7 996) Sum Note 12: Aksjekapital og aksjonærer Selskapets aksjekapital består av aksjer à NOK 10, alle aksjene er eiet av BIA Invest A.S. Note 13: Egenkapital HCA Melbye AS Egenkapital sist år Årets resultat Emisjon i datterselskap Omregningsdifferanse 0 0 (910) 738 Reg. indre verdi ved salg av datterselskap 0 0 (784) 0 Avsatt til utbytte (10 512) (10 512) (10 512) (10 512) Utbytte minoritet i datterselskap 0 0 (4 650) (1 510) Endring minoritet ved kjøp/salg aksjer i datterselskap 0 0 (738) Sum egenkapital Note 14: Minoritetsinteresser Aksjonær i konsernspiss er minoritetsaksjonær i et av datterselskapene i. Andel i resultatregnskap er NOK ( ) og i balanse NOK ( ), begge beløp medtatt i posten «Minoritetsinteresser». Note 15: Pantstillelser og garantiansvar Av Gruppens bokførte gjeld er MNOK 39,8 sikret ved pant. Bokført verdi av pantsatte eiendeler er MNOK 213 inkludert pantsettelser for entreprenørgarantier. For HCA Melbye AS utgjør beløpene MNOK 13,3 og MNOK 12,4. Pantstillte eiendeler dekker også ubenyttede trekkrettigheter på til sammen MNOK 68. Gruppen har garantiansvar i form av entreprenørgarantier stillt av bank/garantiselskap overfor tredjepart, med MNOK 78,7. Note 16: Langsiktige lån Av selskapets langsiktige og ansvarlige lån forfaller MNOK 22,2 til betaling mer enn 5 år frem i tid. For Gruppen 23,5.

15

16 HCA Melbye AS (Prost Stabels vei 22) PB 160, N-2021 Skedsmokorset Gullfoss nr 2 AB Prästvegen 155, S Kareby Prost Stabels vei 22 ANS (Prost Stabels vei 22) PB 160, N-2021 Skedsmokorset Melbye Skandinavia Norge AS (Prost Stabels vei 22) PB 160, N-2021 Skedsmokorset Melbye Skandinavia Sverige AB Prästvegen 155, S Kareby Melbye Skandinavia Danmark AS Jættesvej 14, DK-4100 Ringsted Betonmast AS (Schweigaardsgt. 34 E) PB 94, Grønland N-0135 Oslo Betonmast Anlegg AS (Schweigaardsgt. 34 E) PB 94, Grønland N-0135 Oslo Betonmast Bygg AS (Schweigaardsgt. 34 E) PB 94, Grønland N-0135 Oslo Strukton Rail AS (Nittedalsgata 7) PB 483, N-2001 Lillestrøm

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Fakta om Melbye Konsernet

Fakta om Melbye Konsernet Årsrapport 2008 Nye master i komposittmateriale Fakta om Melbye Konsernet Melbye Konsernet feiret i 2007 sitt 100-års jubileum. Selskapet ble startet i 1907 av Axel Melbye med agentur innen blikkemballasje

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Fakta om HCA Melbye Konsernet

Fakta om HCA Melbye Konsernet Årsrapport 2009 Ny gangbro sporområde Oslo S Fakta om et Melbye Konsernet har drevet forretningsvirksomhet i mer enn 100 år. Selskapet ble startet i 1907 av Axel Melbye med agentur innen blikkemballasje

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Fakta om HCA Melbye Konsernet. munikasjon, med virksomhet i Norge, Sverige og Danmark.

Fakta om HCA Melbye Konsernet. munikasjon, med virksomhet i Norge, Sverige og Danmark. Årsrapport 2010 Fakta om et Melbye Konsernet har drevet forretningsvirksomhet i mer enn 100 år. Selskapet ble startet i 1907 av Axel Melbye med agentur innen blikkemballasje som hovedbeskjeftigelse. I

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Fakta om HCA Melbye Konsernet. og Telekommunikasjon, med virksomhet i Norge, Sverige og Danmark.

Fakta om HCA Melbye Konsernet. og Telekommunikasjon, med virksomhet i Norge, Sverige og Danmark. Årsrapport 2011 Kraftlinje med komposittmaster. Fakta om HCA Melbye Konsernet Melbye Konsernet har drevet forretningsvirksomhet i mer enn 100-år. Selskapet ble startet i 1907 av Axel Melbye med agentur

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Med blikk for fremtiden. Årsrapport 2012. Kompositten kommer!

Med blikk for fremtiden. Årsrapport 2012. Kompositten kommer! Med blikk for fremtiden Årsrapport 2012 Kompositten kommer! 100 år i energiforsyningens tjeneste. Fakta om HCA Melbye Konsernet Melbye Konsernet har drevet forretningsvirksomhet i mer enn 100-år. Selskapet

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Med blikk for fremtiden. Årsrapport 2015 HCA Melbye AS

Med blikk for fremtiden. Årsrapport 2015 HCA Melbye AS Med blikk for fremtiden Årsrapport 2015 HCA Melbye AS Grunnverdier Melbye Skandinavia AS Profesjonell Jeg holder det jeg lover Jeg er vel forberedt og strukturert Jeg vil gjøre det lett og enkelt for kunden

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp BA Året 2012 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 190 000 142 500 Sum

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org.

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org. Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Byrået i Son AS Autorisert Regnskapsførerselskap - Org.nr: 857 596 552 Tel: +47 6598 3000

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Årsrapport 2010 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 10 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE Bolig- Privatisering

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for Intellisearch AS Foretaksnr. 985 459 142 Regnskapsprinsipper NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2007 INTELLISEARCH AS Generelt Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 Mosjøen og Omegn Boligbyggelag note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 INNTEKTER Inntekter fra tekn. tjenester 150,342 110,170 96,000 117,600 Forretningsførerhonorar

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer