ÅRSMELDING FOR HOLISTISK FORBUND Hovedstyrets beretning for 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING FOR HOLISTISK FORBUND Hovedstyrets beretning for 2014"

Transkript

1 Holistisk Forbund - en livssynsorganisasjon ÅRSMELDING FOR HOLISTISK FORBUND Hovedstyrets beretning for 2014 Holistisk Forbund har hovedkontor i Møllergata 23 i Oslo, ble stiftet 16. november 2002 og offentlig godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus som livssynsorganisasjon i Forbundet har hovedmedlemmer og støttemedlemmer. Støttemedlemmer kan også være registrerte medlemmer av andre tros- eller livssynssamfunn. Holistisk Forbund mottar statlig og kommunal støtte som livssynssamfunn kun for hovedmedlemmer, ikke for støttemedlemmer. Holistisk Forbund fikk den 16. mars 2009 tildelt vigselsrett fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Holistisk Forbunds Formålsparagraf: Holistisk Forbund er en livssynsorganisasjon som vil fremme og ivareta individers og gruppers rett og mulighet til å søke og utøve sitt eget livssyn. Holisme innebærer en erkjennelse av at alt er forbundet og er en del av samme åndelige virkelighet. Holistisk Forbund skiller mellom åndelighet og religion. Vi erkjenner at menneskers forståelse av verden og virkeligheten er i forandring. Holistisk Forbund er en organisasjon for dem som anerkjenner at holistisk praksis innebærer et kollektivt og individuelt ansvar overfor hverandre, det globale samfunnet og jorden. Holistisk Forbund er for dem som søker kunnskap og refleksjon omkring åndelige spørsmål ubundet av dogmer og tradisjonelle trosretninger, uten at vi sier hva som er det ene og sanne riktige. 1. Medlemstall i perioden Antall hovedmedlemmer pr : 998 (988) Antall støttemedlemmer pr : 76 (76) Antall hovedmedlemmer som stod oppført i flere tros- og livssynssamfunn pr : 79 (87) 1

2 2. Inn- og utmeldingsrutiner Inn- og utmelding skal fortsatt foregå skriftlig, og med medlemmets underskrift. E-post godtas ikke. Manglende kontingentinnbetaling får ikke konsekvenser for medlemskapet. Antall innmeldinger pr : 30 Antall utmeldinger pr : Organ og verv Følgende personer ble valgt på Holistisk Forbunds landsmøte 1. juni 2014: HOVEDSTYRET Leder: Tor Aleksandersen Nestleder: Kari Bansal mer: Irene Standnes, Amanda Essebo, Wiljar Rubach, Jostein Odland, Stephan Koll Varamedlemmer i valgt rekkefølge: Bjørn Jansen, Annhja Nielsen, Lisbeth Høva, Trond Rehn FAGUTVALGET Ble lagt ned på årsmøtet 2014 VALGKOMITEEN Leder: Marianne Westby Medlemmer: Øyvind Solum, Beate Kvarmo Varamedlemmer: Anne Ramberg-Mohn, Patrik Swanström REVISOR Vardens Revisjonskontor v/ Per Arne Auster 4. Hovedstyrets arbeid i perioden Antall hovedstyremøter i 2014: 9 Antall behandlede styresaker i perioden 2014: 83 Arbeidsutvalget (AU) har bestått av: Tor Aleksandersen (leder), Kari Bansal (nestleder), Stephan Koll (hovedstyremedlem) Patrik Swanström (org. sekretær) 2

3 5. Sekretariat/Administrasjon 5.1 Ansatte Patrik Swanström organisasjonssekretær i 80%. Rituallederkoordinator Jostein Odland avsluttet sin stilling i november etter et års permisjon Arbeidsmiljø Holistisk Forbund fyller Arbeidsmiljølovens krav til arbeidsmiljø Likestilling Et hvert menneske har en medfødt ukrenkelig verdi. Holistisk Forbund har som mål at menn og kvinner skal være likt representert i våre organer. Blant ansatte, hovedstyremedlemmer og valgkomitemedlemmer er begge kjønn omtrent likt representert. 6. Lokallag HoFs lokallag og lokallagsledere: OAHOF - Oslo/Akershus: Marianne Westby NHOF - Nesodden/Frogn: Runar Todok HHOF - Hitra: Roman Lund GHOF - Grenland: Aud Eike Hansen (lokallag stiftet ) Kontaktpersoner i regioner uten aktive lokallag: Odda/ Haugesund v/ Målfrid Aukland Tromsø v/ Beate Kvarmo Buskerud v/ Egil Trohaug Lillehammer v/ Bente Martini Vestfold v/ Lone Charlotte Haugland Våre lokallag har egne vedtekter som er behandlet av Hovedstyret samt egne organisasjonsnummer i Brønnøysund-registrene. 3

4 6.1 Aktiviteter i de enkelte lokallagene Holistisk Forbunds lokallag i Oslo/Akershus (OAHOF) Det har ikke vært noen aktiviteter. Holistisk Forbund lokallag på Nesodden/Frogn (NHOF) Nesodden Holistisk Forbund har arrangert et møte om Holistisk Konfirmasjon med to konfirmanter fra Nesodden. Holistisk Forbunds lokallag på Hitra (HHOF) Hitra Holistisk Forbund har arrangert språk-kafe for fremmedspråklige. Har også hatt åpne møter i Livssynskafèen. 6.2 Ungdomslag Holistisk Forbund har begynt en prosess for å starte opp et ungdomslag. I den forbindelse har det vært avholdt to forberedende møter. Ungdomsrepresentanten i styret Amanda Essebo ble invitert til «Vismennenes dag» til slottet. 7. Verdisyn og det ukjente 7. 1 Det ukjente Det er vår oppfatning at «det ukjente» er en ressurs for enkeltmennesket og fellesskapet. Vi er åpne for innspill fra også denne delen av vår tilværelse uten at vi sier hva som er det eneste riktige. Det er et fast punkt på dagsorden på alle hovedstyremøtene, og «det ukjente» er derfor innarbeidet i konfirmasjonsundervisningen. Dette bidrar til det mangfoldet vi ønsker skal få komme til uttrykk i Hof. 7.2 Verdigrunnlag HoF s verdisyn er nedfelt i Holistisk Forbunds plattform og formålsparagraf. Holistisk Forbund regner også verdenserklæringen om menneskerettighetene og the Earth Charter som del av verdigrunnlaget. 8. Fellesskap og samarbeid 8.1 Medlemskap i andre organisasjoner Holistisk Forbund er medlem av Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL), Forum for Utvikling og Miljø (ForUM) og Studieforbundet Solidaritet (SO) og Klimaalliansen. 8.2 Samarbeidsrådet for Tros- og Livssynssamfunn (STL): Representanter i STL: Tor Aleksandersen og Kari Bansal Vararepresentant: Bjørn Jansen og Bjørg Veum. Fra oktober ble Patrik Swanstrøm og Tor Aleksandersen. Vara: Kari Bansal, Amanda Essebo. Ledere fra alle livssyn ble invitert på slottet og Tor representerte Hof. 4

5 Gjennom representasjon i STL deltar Holistisk Forbund aktivt i tros- og livssynsdialogen. HoF har tilsluttet seg STLs uttalelser gjennom året. I den forbindelse støttet Hof STLs høringssvar livssynsnøytrale seremonirom, samt en større forståelse for religionspluralismen som finnes i samfunnet i dag. I en videre forgreining av STLs arbeid har vi representasjon følgende steder: Drammen og Omegn Tros- og Livssynsråd (DOTL) ved Egil Trohaug Bergen STL ved Jan Olav Mjøs Stavanger STL ved Kolbjørn Ersland Hof deltar i en arbeidsgruppe som arbeider for ungdomsledere, Kari Bansal er medlem. De planlegger en større leder konferanse for ungdomsledere i religions og livssynsorganisasjoner. 8.3 Alliansesamarbeid Holistisk Forbund tilsluttet seg klimakampanjen Klimavalg 2013, en sammenslutning av 44 organisasjoner som ønsker å sette klima- og miljøspørsmål øverst på dagsorden. Kampanjen har nå skiftet navn til Klimaalliansen. Det ble arrangert en miljøkonferanse. Vi støtter ungdomsorganisasjonen til Utviklingsfondet; SPIREs arbeid med å opprette et Framtidsombud. Vi har lagt ut informasjon om dette samt deltatt på møter. 9. Ritualer 9.1 Konfirmasjon: Holistisk Konfirmasjon ble avholdt for niende gang i Oslo i 2014 med 15 konfirmanter. Konfirmasjonsveileder har vært Annett Furuseth. Visjonshelg med utesitting ble gjennomført på Krakosseter. Wiljar Rubach og Trond Rehn var med som medhjelpere. Avslutningsseremonien ble avholdt på Kunstindustrimuseet i Oslo. Her bidro Beathe Kvarmo, Tor Aleksandersen, Patrik Swanström og Amanda Essebo i tillegg til konfirmasjonsveilederen. Markedsføring av konfirmasjon 2015: Det ble arrangert informasjonsmøter i Oslo. Vi har annonsert på hjemmesiden, i Holisten, unity.no, alternativ.no på messer og andre arrangementer. Annett og Patrik informerte på Jordal Ungdomsskole 2/6. 5

6 9.2 Vigsel Pr har Holistisk Forbund 16 godkjente vigslere. Antall vielser i perioden: 13 (10) Vielsene ble utført av: Rosanna Padoin (5), Stian Myhre Eriksen (2), Håvard Schjong (2) ogtor Aleksandersen (2), Annhja Nielsen(1), Anne Ramberg Mohn (1). Vielsene fant sted i Bergen, Mysen, Oslo (2), Langhus, Vinje, Skien, Nesodden, Stavanger(2), Sundvollen, Nes og Trondheim. Tilbakemeldingene har også i år vært meget positive og flere som har kontaktet Hof har tidligere vært tilstede ved vielser i regi av Hof. 9.3 Navneritual Antall navneritualer i perioden: 1 (2) Seremoniledere for navneritualer har vært Rosanna Padoin (1). Navneritualet fant sted i Oslo. 9.4 Rituallederseminar for vigslere 21. april Holistisk Forbund arrangerte seminar for nye ritualledere rettet mot vigsel. 4 deltakere som alle ble godkjent som nye vigslere i Hof. 9.5 Sjelesorgseminar Kari Bansal og Trond Rehn deltok på sorglederkurs gjennom sorgomsorgfollo våren Holistisk Forbund arrangerte Sjelesorgseminar september med 15 deltakere. Sykepleier Bente Baklund formidlet sine erfaringer fra Hospice Lovisenberg samt ga en god innføring i sorgeprosessen. Det er startet en prosess som skal lede til et tilbud om Holistisk Sjelesorg, med oppfølgingseminar i januar Holistiske Samtaler Våren 2014 arrangerte vi Holistiske Samtaler ledet av Patrik Swanstrøm. Ulike temaer var: Holistisk Pedagogikk Dyrevelferd Ritualer og seremonier Hva spiser vi-hva bør vi spise? En holistisk samtale er en dialog hvor formålet er å få frem ulike standpunkter som belyser helheten innenfor tema. 6

7 11. Holistisk Forbunds landsmøte Holistisk Forbunds landsmøte ble avholdt søndag 1. juni 2014 på Årvoll Gård i Oslo. Forut for Landsmøtet arrangerte vi en Aktivitetsdag på Årvoll gård lørdag 31. mai. Olav Drageseth holdt foredrag om «Et vitenskapelig grunnlag for å forstå sinn, ånd og bevissthet». Christer Viklund og Christina fremførte toning. Avslutning med felles grilling. 12. Kommunikasjon 12.1 Nettside Nettsiden i Hof trenger en modernisering for å skape interesse hos personer som klikker seg inn på siden. I oktobermøte vedtok styret å la Consciouss Webdesign utarbeide ny nettside som skal stå ferdig i løpet av våren Vi har nedsatt en arbeidsgruppe som sammen med CW skal drøfte ny struktur, nytt design og hvordan skal se ut Nettsamfunn og sosiale medier Nettsamfunn som Facebook er en viktig kanal for å markedsføre Holistisk Forbunds aktiviteter og tilbud. Har opprettet en offisiell Facebook side. Det finnes også sidene «holisme og holister» samt «holistisk forbund». Spesielt har Patrik Swanström, Målfrid Aukland og Jostein Odland brukt ulike nettsamfunn aktivt for å skape blest om Holistisk Forbund. Vi prøver å finne ut av de mulighetene som sosiale medier gir. Styret har satt i gang arbeidet med en mer bevisst bruk av sosiale medier Mediastrategi Holistisk Forbund har vedtatt en mediestrategi som skal gjøre det enklere å delta i viktige temaer i samfunnsdebatten Holisten Medlemsbladet Holisten har i 2014 kommet ut med to numre. Redaksjonskomite for Holisten har i perioden vært: Stephan Koll (redaktør), Patrik Swanström(Lay-out) og Bjørn Jansen. Holisten sendes på e-post til de av medlemmene som har registrert sin e- postadresse hos forbundet. De øvrige får medlemsbladet i posten Messedeltagelse HoF har deltatt på Alternativmessene i Bergen (mars 2014) og Lillestrøm (november 2014), totalt 2 messer. På alternativmessen i Lillestrøm holdt Patrik Swanström foredraget «fremtidsseminar». På Unitymessen i februar og august har vi hatt «åpen dør» og også holdt foredrag om bla. ritualer. 7

8 12.5 Presse Holistisk Forbund har kommet med pressemeldingen «er vi virkelig tjent med media som vil kneble trosfriheten?». Den omhandler trosfrihet og prinsesse Märtha Louise og åndelig utfoldelse Opplysningsarbeid i forhold til skoler Holistisk Forbund har i 2014 fått flere henvendelser fra lærere elever fra videregående skoler ulike steder i landet. Sekretariatet har svart på henvendelsene med utdypende informasjon om Hof og vårt livssyn, og registrerer at de fleste elevene har funnet HoF og holisme meget interessant. Og som nevnt har vi hatt informasjonsmøter om holistisk konfirmasjon. 13. Økonomi I løpet av perioden fra 2013 til 2014 har forbundets økonomi snudd seg fra et budsjett og regnskap i minus til at vi i forbundet nå har budsjett og regnskap som går i pluss. Dette innebærer at forbundet nå har en solid økonomi og økonomiske rammebetingelser som gjør det mulig med økning i aktiviteten. Forbundet har fortsatt 76 støttemedlemmer og 79 medlemmer med dobbelt medlemskap som vi ikke får økonomisk støtte for verken fra staten eller kommunene. Dette er estimert til et beløp på ca ,- for 2014 i inntektstap. Forbundet har så langt ikke utnyttet muligheten til momskompensasjon. Inntil 2013 har utgiftene til moms vært såpass lave at våre muligheter til å få slik støtte har vært liten. Sittende styre vil vurdere å søke om momskompensasjon for 2014 ved neste søknadsfrist som er høsten Oppsummering Hovedstyret har opplevd perioden som positiv, med et relativt høyt aktivitetsnivå i forhold til våre ressurser. Samarbeidsklimaet har vært godt, og medlemsutviklingen har vært positiv. Vi har hatt fokus på å forbedre Hofs merkevare og å utforme en strategi på sosiale medier både for å styrke Holistisk Forbund innad og utad. Holistisk Forbund har klart å dekke etterspørselen etter holistiske ritualer. Vi har lagt planer for å utdanne flere konfirmasjonsveiledere fra ulike deler av landet. Vi har satt i gang arbeidet med å forme et tilbud om holistisk sjelesorg. Hovedstyret ønsker å rette en stor takk til lokallagene, sekretariatet, konfirmasjonsmedarbeidere, forelesere og alle andre som har stått på for HoF i denne perioden. Vi takker også for et godt samarbeid i de ulike fora vi har vært representert i. Oslo 8. april

9 Tor Aleksandersen Styreleder Kari Bansal Nestleder Irene Standnes Trond Rehn Stephan Koll Wijar Rubach Jostein Odland 9

Velkomsthilsen fra ny styreleder i Holistisk Forbund: Juni august 2006

Velkomsthilsen fra ny styreleder i Holistisk Forbund: Juni august 2006 Velkomsthilsen fra ny styreleder i Holistisk Forbund: Juni august 2006 Tålmodighet er en dyd, heter det. Vi i Hovedstyret i Holistisk Forbund takker for den tålmodighet våre medlemmer har vist i påvente

Detaljer

HOLISTEN. Medlemsblad for Holistisk Forbund, www.holisme.no. Nr 2/2013.

HOLISTEN. Medlemsblad for Holistisk Forbund, www.holisme.no. Nr 2/2013. HOLISTEN Medlemsblad for Holistisk Forbund, www.holisme.no. Nr 2/2013. Redaktørens spalte Kjære lesere Hovedstyret har vedtatt en forenklet utforming av dråpe på vei ned mot vannflate med ringer, altså

Detaljer

Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning

Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning Behandling Beretningen er hovedstyrets beskrivelse av styreperioden frem til nå, og de aktiviteter som har vært gjennomført i perioden. Beretningen skal diskuteres på

Detaljer

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM)

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Sentralstyrets årsberetning 2013 Årsberetning 2013 Side 1 av 16 SENTRALSTYRETS ÅRSBERETNING Innledning Foreningen for Muskelsyke (FFM) er en interesseorganisasjon for mer

Detaljer

samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Årsrapport 2007 FORORD Denne årsberetningen rapporterer fra Samarbeidsrådets virksomhet i 2007 og frem til årsmøtet 26. mars 2008. Samarbeidsrådet for tros-

Detaljer

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ADHD HORDALAND Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ÅRSMELDING 2011 Foto: A. Lien INNHOLD side 1. INNHOLD 1 2. INNLEDNING 2 2.1 FYLKESLAGETS 25-ÅRS JUBILEUM 2 3. VEDTEKTER 3 3.1 13 FYLKESLAG

Detaljer

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

Landsstyrets årsmelding 2012

Landsstyrets årsmelding 2012 Landsstyrets årsmelding 2012 Lysaker mars 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning...3 1.1 Vedtektene sier:...3 2 ARBEIDSOPPGAVER...3 1.1.1 Målområder...4 2 ADHD Norges landsstyre...4 3 ADHD Norge nøkkeltall...5

Detaljer

Årsmelding. Hos ROS kan du snakke med en som forstår!

Årsmelding. Hos ROS kan du snakke med en som forstår! Årsmelding 2011 Hos ROS kan du snakke med en som forstår! ROS SKAL virke som en interesseorganisasjon for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse og deres pårørende spre informasjon om spiseforstyrrelser

Detaljer

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser:

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Til Lokallagene, NCF Dato 12-14. april 2013 Sted: Haraldvangen 3.

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE RØROS, LØRDAG 14.FEBRUAR 2015 KL. 17:00 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

Forord. Svein Kvakland Astrid Rutherford Kristin Tørum (leder) (styremedlem) (styremedlem)

Forord. Svein Kvakland Astrid Rutherford Kristin Tørum (leder) (styremedlem) (styremedlem) 1 Årsmelding 2010 Forord Årsmeldingen utarbeides for et kalenderår, mens Forum for miljø og helses (FMH) årsmøter vanligvis legges til årskonferansen i mai - juni. FMHs årskonferanse med valg av nytt styre

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2011 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2012 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2011 28 7.

Detaljer

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008.

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008. Organisasjons- og personalhåndbok / Retningslinjer og vedtekter / Retningslinjer for menighetene i Den Evangelisk Lutherske Frikirke / Retningslinjer for menighetens barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Det skal holdes årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen på Universitetet i Tromsø, Norges Fiskerihøgskole onsdag 13. april 2011 klokken 16:00 til 1730 DAGSORDEN

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx jklzxcvbnmqwertyu

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx jklzxcvbnmqwertyu qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmq wertyuiopasdfghjklz xcvbnmq wertyui opasdfghjklzxcvbnm qwertyui Foreningen 2 Foreldre opasdfg

Detaljer

Landsmøte 2015. Noregs Kristelege Folkehøgskolelag. Musikkfolkehøgskolen Viken 26. 29. mai

Landsmøte 2015. Noregs Kristelege Folkehøgskolelag. Musikkfolkehøgskolen Viken 26. 29. mai Landsmøte 2015 Noregs Kristelege Folkehøgskolelag Musikkfolkehøgskolen Viken 26. 29. mai INNHOLD Program for landsmøtet side 2-3 Saksliste for årsmøtet 4 Sak 2: Årsmeldinger 2014 5 Noregs Kristelege Folkehøgskolelag

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Oslo, mars 2014 AL. Landsstyrets årsmeldïng

Oslo, mars 2014 AL. Landsstyrets årsmeldïng Oslo, mars 2014 AL. 2013 Landsstyrets årsmeldïng (j)adhd Norge 3.2 Sekretariat 7 4.2 Ny generalsekretær 8 4.7 Crosswall 9 4.8 BBB-samarbeidet 3.3 Fylkes- og lokallag 8 4.3 Ungdomssatsing 9 4.4 Nytt medlemssystem

Detaljer

Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014. Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar. Referat fra møte 05.09.14. Godkjent. Orienteringssaker

Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014. Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar. Referat fra møte 05.09.14. Godkjent. Orienteringssaker Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014 Til stede: Ragnhild, Kristin, Viggo, Birgit. Anne S og Anne B Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar Referat fra møte 05.09.14 Orienteringssaker Godkjent 1. Foreningens

Detaljer

HANENs Landsmøte 2013 på Thorbjørnrud Hotel, Buskerud

HANENs Landsmøte 2013 på Thorbjørnrud Hotel, Buskerud Årsmelding 2013 HANENs Landsmøte 2013 på Thorbjørnrud Hotel, Buskerud 1 Innhold: Innledning 1.0 Administrasjon og drift av HANEN i 2013 2.0 Hovedstyret og arbeidsutvalget 3.0 Økonomi 4.0 Medlemssaker bransjearbeid

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

INNHOLD. Mai 2011 Design: Signus Trykk: BK Grafisk Opplag: 300

INNHOLD. Mai 2011 Design: Signus Trykk: BK Grafisk Opplag: 300 Årsmelding 2011 INNHOLD Side 3 Forbundslederens kommentarer til virksomheten Side 4 Om Negotia Side 5 Hovedsatsingsområde i 2011 Side 5 Prosess med selgerforbundet Side 6 Vekst og rekruttering Side 7 Informasjon

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 HUMAN-ETISK FORBUND TRONDHEIM LOKALLAG. Sak 2/14

ÅRSBERETNING 2013 HUMAN-ETISK FORBUND TRONDHEIM LOKALLAG. Sak 2/14 ÅRSBERETNING 2013 HUMAN-ETISK FORBUND TRONDHEIM LOKALLAG Sak 2/14 Innhold: 1. STYRETS ARBEID 3 STYRET I TRONDHEIM LOKALLAG 3 STYREMØTENE 3 UTVALGENES MØTERETT OG MØTEPLIKT I STYRET 3 2. MEDLEMSUTVIKLING

Detaljer