Installasjonsmanual for Noby 65

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Installasjonsmanual for Noby 65"

Transkript

1 Noby kombialarm for boliger Installasjonsmanual for Noby 65 alarmsentral for vann, brann og innbrudd (Versjon 65/6 - sw 6504) Innholdsfortegnelse: Generell beskrivelse... Side 2 Oversikt over inn/utganger Innganger: Sløyfer, koblingseksempel... Side 3 Nøkkelbryter (intern)... Side 4 Eksterne brytere... Side 4 Koblingseksempler... Side 5 Utganger: Driftsspenning til utstyr... Side 5 Innbrudd-sirene(r)... Side 6 Brann-sirene(r)... Side 6 Vannalarm (koblingsskjema magnetventil)... Side 7 Buzzer, tilkobling av grønn lysdiode... Side 7 Ransalarm... Side 7 Alarm-minne... Side 8 Tilkobling av spenning... Side 8 Oppstart... Side 9 Automatisk batteritest... Side 9 Nobycode (NC-02) - kodetastatur... Side 10 Tilkobling av Nobycode (NC-02) med koblingsskjema... Side 11 Lysdiodeinformasjon... Side 12 Tilkobling av brannalarmutstyr, koblingsskjemaer... Side 13 Tekniske spesifikasjoner... Side 17 Brukerveiledning... Side 18 Generelt oversiktsskjema... Side 19 Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby a.s påberoper seg retten til å gjøre endringer på produkt såvel som i manual uten forutgående varsel.

2 GENERELL BESKRIVELSE Noby-65 er en kombinert-sentral som benyttes i boliger der det ønskes et FG-godkjent kombialarmsystem. Sentralen kan tilknyttes alle systemrelaterte komponenter for brann, vann, innbrudd og ransalarm. Noby-65 har egne alarmutganger for brann, vann, innbrudd og ran. Alle utganger kan direkte tilkobles Noby-80P eller Noby-90P nummersendere. Brann og innbruddsalarmutgangen kan også direkte tilknyttes sirener. Sentralen har plass til innmontering av nummersender. Over vekselrelèutgangen til innbruddsalarmsirener kan man trekke inntil 1A. Selvovervåkede sirener kan knyttes direkte til denne. Samme belastning gjelder for brannalarmutgangen. Denne er forøvrig transistorstyrt, og man kan velge hvorvidt brannsirenene skal kunne aktiviseres 24 timer i døgnet, eller kun når innbruddsalarm-delen er påslått. Normalt ønsker man at brannsirener utendørs kun skal aktiviseres når ingen er tilstede i boligen, dvs. innbruddsalarm påslått. Som ekstrautstyr kan sentralen leveres med egen inngang for 9 Volts opererte røykvarslere. Denne inngangen overvåker røykvarslerens strømforbruk, og registrerer både alarm og feiltilstand. Det er svært viktig at kun røykvarslere som er spesialtilpasset dette formålet benyttes. For tiden er aktuell røykvarsler modell "83RI-9". Dette er en røykvarsler med balansert spesialadapter. Inntil 12 stk. kan tilkobles. Denne unike inngangen gir mulighet for et særdeles prisgunstig alternativ. Det har likevel vært registrert en viss problematikk med slike systemer og i mange tilfeller anbefales brukt industrielle 24V detektorer i steden. Vi viser til spesialbrosjyre om emnet ( ADVARSEL ). Vannalarmutgangen er en transistorstyrt 1A utgang som utmerket godt kan styre aktivisering av magnetventil på vannrør, drive et alarmorgan eller starte en nummersender. Ransalarmutgangen er normalt kun en signalutgang (til start av nummersender), men kan om ønskelig også aktivisere relèutgangen for innbruddsalarm. Noby-65 har egen utgang for styring av minne på detektorer, og den samme utgangen benyttes også dersom man ønsker tilkoblet en lysdiode for informasjon om at anlegget er påslått. Denne utgangen er styrt av sentralens logiske krets, og vil derfor ikke bli aktivisert før innbruddsalarm-delen er fullstendig påslått (gjelder også natt-/delstilling). Noby-65 er meget godt beskyttet mot overspenninger og statiske utladninger, under forutsetning av en god jordforbindelse. Det er plass til ett 7At - 12V batteri. Sentralen leveres med Nemko-godkjent trafo. I henhold til FG's regelverk, testes batteri-kapasiteten automatisk. Dette foregår ca. 2 ganger i døgnet. Sentralen vil også huske hvilke sløyfer som har vært aktivisert ved en alarm. Forøvrig leveres Noby-65 med innmontert nøkkelbryter, inklusive 4 nøkler. Denne sentralen er testet i henhold til EMC- og lavspenningsdirektivet og er derfor CE merket. (89/336/EEC og 92/31/EEC) 2

3 OVERSIKT OVER INN/UTGANGER INNGANGER Sløyfer (alle er balanserte): Sone 1: (A13/14) Momentan innbruddsalarm Sone 2: (A15/16) Momentan innbruddsalarm Tidsforsinket: (A11/12) Regulerbar tid inn/ut. 2 stk. potmetere sekunder Ran: (A09/10) Virker 24 timer. Sirene eller stille-alarm Sabotasje: (A07/08) Virker 24 timer. Sirene-utgang Vann: (A05/06) Virker 24 timer. Aktiviserer egen utgang Brann (A03/04) Virker 24 timer. Denne utgang er prioritert fremfor de andre. Vannalarmutgangen forblir/kommer i ikke-aktivisert tilstand. Eksempel på kobling av bevegelsesdetektorer Figuren ovenfor viser kobling av Noby65 og bevegelsesdetektoren FX Spenningen til alle detektorene tas fra klemme A01 og A02 på sentralapparatet. Klemmen som er merket med "spare" på FX - 35, er kun en koblingsklemme (blindklemme). 3

4 På den tidsforsinkede sløyfen TF (A11, A12) som normalt kan overvåke sentralapparatet eller det eksterne kodetastaturet NC - 02 er det koblet en detektor. Endemotstanden på 10 kohm er montert i serie. På sløyfe 1 (A13, A14) er det koblet to detektorer. Legg merke til at alarmsløyfen er koblet i serie og avsluttes med endemotstand i siste detektor (i serie). Sabotasjesløyfen er koblet i serie gjennom hver detektor og avsluttet med en endemotstand (i serie). Annet utstyr med sabotasjebryter (sirener, kodetastatur o.l), kobles også inn på denne sløyfen i serie. For høyest mulig sikkerhet er det en fordel dersom endemotstanden monteres i utvendig sirene. Da vil ett sabotasjeforsøk ved å kortslutte sløyfen løse ut alarm. De sløyfene som ikke benyttes skal ha endemotstand montert i sentralapparatet. Intern nøkkelbryter: Noby-65 er fra fabrikk levert med nøkkelbryter innmontert. Bryteren har følgende stillinger: AV: Alle 24 timers sløyfer er aktive. Stilling 1: Nattstilling (delstilling). I denne stillingen er alt påslått bortsett fra sone 2. Sone 2 kan f.eks. være soveromsområdet. Stilling 2: Fullt påslag. I denne stillingen slås hele anlegget på. Eksterne brytere: Det kan benyttes forskjellige typer, som f.eks. NC-02 kodetastatur montert i innemiljø, eller Fas 309 sikkerhetslås med mikrobryter i låskassen. Nattbryter Noby-55 kan benyttes for del-tilkobling av anlegget. Generelt koblingsskjema: NB! Se også eget avsnitt som omhandler kodetastatur NC-02, side 10 og 11 4

5 B14/15 leveres med lask montert. Lasken må ligge slik p.g.a. virkemåten til den innebygde nøkkelbryteren. Dersom man legger ekstern bryter mellom B15/16 og plasserer endemotstanden på 10 kohm parallelt med denne, vil man ved brudd eller kortslutning av motstanden slå anlegget fullt på. Den samme fremgangsmåten gjelder for B16/17 der tilsvarende brudd eller kortslutning slår anlegget delvis på (nattstilling). NB! Anlegget vil bare kunne slås av dersom motstandsverdiene på 10kOhm ligger intakt mellom henholdsvis B15/16 og B16/17. Vær klar over at B16 er et 0 Volt-punkt som er felles for begge bryter-utgangene. Plassering av endemotstanden ute i den eksterne bryteren gir maks. sikkerhet! Koblingseksempler UTGANGER Spenning for eksternt utstyr: A01 0 Volt (-) (maks 500 ma) A02 12 volt (+) Denne utgangen benyttes til detektorer og annet utstyr som skal ha 12 V DC kontinuerlig. NB! Ikke for nummersenderen! Spenning til nummersender: B01 0 Volt (-) B08 12 volt (+) (maks 1A sammen med vann/buzzerutgang.) Nummersenderen legges til denne spennings-utgangen for å kunne unngå at senderen mister sin driftsspenning dersom sabotasje ved klipping av detektorenes tilførsel skulle oppstå. Dette sikrer at nummersenderen vil fungere også ved denne type innbruddsforsøk. For mer informasjon, se installasjonsveiledning for Noby 90 P teleprosessor. 5

6 Spenning til sirener: Innbrudds-sirene(r): B01 0 Volt (-) (maks 1A *) B02 12 Volt (+) (Sentral) (ECO26E sirene) Innbrudds-sirene selvovervåket: B01 2 (neg. charge) B (pos. charge + drive) * Sireneutgang for innbrudd er sikret med 1A sikring. Denne vil virke som en hovedsikring og det vil være fordelaktig om man i tillegg monterer adskilte sikringer for de forskjellige sirenene. Dette resulterer i mindre fare dersom en av sirenekablene skulle bli kuttet/kortsluttet, idet de øvrige sirenene likevel vil fungere. Sirenetiden kan ved innbruddsalarm reguleres mellom 10 sekunder og 6 minutter. NB! I henhold til FG's regler skal tiden være minimum 2 minutter og maksimum 5 minutter. Relé: Sireneutgangen B02-04 er styrt over et relé hvor kontaktbelastningen maksimalt kan være 2,5A. Relèet kan gjøres potensialfritt ved å fjerne sikringen F5 som normalt gir en 1 A spenningsutgang. Dersom dette gjøres, må en egensikring av relèkontakten gjøres separat, og spenning må hentes direkte over sentralens batteri. NB! DET MÅ ALDRI MONTERES STØRRE SIKRING I F5 ENN 1 A! Brannsirene(r): Det finnes to forskjellige utganger: Den ene vil varsle hele døgnet (24 timer) Den andre vil varsle kun når innbruddsalarm-delen er fullt på. B05 12 Volt (+) v/alarm, uavhengig av innbruddsdel B06 0 Volt (-) konstant B07 12 Volt (+) v/alarm, men kun når innbruddsdel er påslått Det er felles sikring for disse to utganger på 1 A (F4). Vannalarmutgang: Lydgiver B08 12 Volt (+) konstant (maks 1 A*) B09 0 Volt (-) v/alarm Denne utgangen vil også kunne benyttes ved tilkobling av magnetventil foran hovedstoppekran. NB! Det må alltid benyttes et hjelperelè, som tåler belastningen, mellom denne utgangen og magnetventilen. Vi anbefaler ventiltyper beregnet for 230 Volts drift og som er åpen i strømløs tilstand. Installasjonen må utføres av autorisert el-installatør og autorisert rørlegger. (* Maks belastning gjelder sammen med buzzerutgang.) 6

7 Skjema for tilkobling av magnetventil: Buzzerutgang: (maks 1 A*) B10 12 Volt (+) konstant B11 0 Volt (-) v/alarm (* Maks belastning gjelder sammen med vannalarm-utgangen.) Buzzerutgangen benyttes for varsling av flere typer tilstander. Det kan foruten buzzere også tilknyttes lysdioder (begrenset med en motstand!), alarmblinklys etc. 1. Kontinuerlig spenning (tone) Utpasseringsindikasjon 2. Sakte pulserende spenning (toner) Innpasseringsindikasjon 3. Raskt pulserende spenning (toner) Ved alarm, ved brudd i en sløyfe ved påslag, eller ved feil f.eks. i strømforsyning. Dette signalet vil også bli gitt i forbindelse med oppstart av systemet. Grønne lysdioder i eksterne AV/PÅ-brytere tilkobles ofte på denne utgangen. Ved alarm, vil buzzerutgangen være aktiv helt til anlegget slås av (følger ikke sirenetiden). Ransalarmutgang: (Maks 10mA**) B12 12 Volt (+) v/alarm (** Ved større belastning synker spenningen. Kan tilknyttes direkte på nummersenderens startinngang.) Ranssløyfen kan, dersom man ønsker det, også aktivisere sireneutgangen. Da må følgende fremgangsmåte benyttes: Legg ranssløyfen i aktivisert tilstand (brudd eller kortslutning av endemotstand) når spenning påsettes sentralapparatet. NB! Ved senere strømløshet må prosedyren følges på nytt! 7

8 Alarm-minne (gjelder detektorer) B13 0 Volt (-) (flytende) når innbruddsdel er avslått (Maks 10 ma*) B13 12 Volt (+) når innbruddsdelen er påslått (* Ved større belastning synker spenningen. Ved behov for større kapasitet må JS-1 relèkort benyttes.) En motstand på 2 kohm kan legges mellom B13 og B06 (0V) dersom man har problemer med å tilbakestille minnet på detektorene. Problemet kan oppstå der detektorene definitivt krever en 0 Volt og ikke et flytende spenningsnivå. Røde lysdioder på eksterne AV/PÅ-brytere kobles på denne utgangen. Vær oppmerksom på maks. kapasitet 10 ma, som eventuelt vil gjøre bruk av JS-1 relèkort nødvendig. Skisse: Dersom man benytter kodetastatur NC-02 eller nattbryter NOBY-55, leveres disse med ferdig innkoblet seriemotstand til lysdioden. Spesial-løsninger med rød lysdiode, krever alltid en motstand i serie for å redusere spenningen. Størrelse på motstanden kan f.eks. være 1 kohm. TILKOBLING AV SPENNING Noby-65 leveres med Nemko-godkjent trafo på 1,5A. Tilkobling av 230 Volt kan enten gjøres med jordet bevegelig ledning påmontert 10A støpsel, eller med fast opplegg. Sistnevnte skal alltid utføres av autorisert elektro-installatør. Batteriet tilkobles de to ledningene med kabelsko. Rød = 12 V, sort = 0 V (-). NB! Batteri må alltid være tilkoblet! 8

9 OPPSTART Ved oppstart av anlegget (tilkobling av spenning), vil alltid samtlige lysdioder og utganger bli testet. Deretter vil alle lysdiodene bli stående å blinke. * Vri nøkkelbryteren i på-stilling og vent i 5-sekunder. * Vri deretter nøkkelbryteren tilbake til AV. DRIFT-lysdioden vil blinke og FEIL-lysdioden lyse. For å nullstille dette, må man slå sentralen på og av igjen i løpet av 2 sekunder. Når sentralen er fullt nullstilt skal kun den grønne DRIFT-lysdioden lyse. Den automatiske testen av utgangene under oppstartprosedyren, vedvarer suksessivt i 1 sekund på hver utgang. Husk at sentralen går i PÅ-stilling dersom eksterne brytere/kodetastaturer står på. Da vil ikke sentralens nøkkelbryter virke, og man må betjene de eksterne bryterne før nullstilling kan finne sted. Dette forutsetter bl.a. at kodetastatur(er) allerede er programmert. Dersom alle lampene slukker ved spenningspåslag, betyr dette at en av forbikoblerne (nøkkelbryter/kodetastatur) står i PÅ stilling. Sentralen må skrues av før den kan nullstilles. Da starter også DRIFT-lysdioden å lyse. Kriteriene for at sentralens nøkkelbryter skal virke er: * Ikke brudd eller kortslutning av 10kOhm mellom B15 og B16 * Ikke brudd eller kortslutning av 10kOhm mellom B16 og B17 * Lask sitter på plass mellom B14 og B15 AUTOMATISK BATTERITEST I henhold til FG's regelverk skal sentralen teste batterikapasiteten minst en gang pr. døgn. Noby-65 tester batterikapasiteten ca. hver 12. time. Ved for lav batterikapasitet eller spenning, vil DRIFT-lysdioden blinke samtidig som FEIL-lysdioden og buzzerutgangen aktiviseres. Sentralen tester ikke batterikapasiteten når 230 V er borte. Dersom Noby-90 er tilkoblet, vil denne automatisk overvåke batterispenningen og kan ringe opp når spenningen blir mindre enn 10,2 V (må programmeres). 9

10 NOBYCODE NC-02 - KODETASTATUR Ved bruk av NC-02 tastatur, skal dette alltid kobles slik at sentralen kommer i på-stilling når driftsspenning blir tilkoblet. Dvs. at tastaturets relé må være aktivisert for at sentralen skal være i AV-stilling. Vær derfor oppmerksom på at dette tastaturet MÅ betjenes for å få sentralen i AV-stilling, slik at man ikke tror det er noe galt med sentralen eller sentralens nøkkelbryter. Sentralens nøkkelbryter vil ikke virke når kodetastaturet står i PÅ stilling. Det anbefales derfor at tastaturet programmeres før det tilkobles sentralen. Nullstilling av sentralen ved hjelp av NC-02 kan skje ved å trykke resetkode + #. Se forøvrig egen programmeringsveiledning som medfølger tastaturet. Som tidligere nevnt nullstilles sentralen ved å slå av og på igjen iløpet av 2 sekunder. Dette er praktisk nesten umulig med et vanlig kodetastatur. NC-02 har imidlertid egen innebygget opsjon for dette. Dersom man programmerer en resetkode, og trykker denne + # veksler relé1 i 1,5 sekunder. Dette vil da nullstille sentralen. Husk å notere hvilke lamper som lyser/blinker på sentral-apparatet før man nullstiller. Har man behov for flere enn to NC-02 for fullt av/på-slag, må relé2 benyttes som puls-styring og kobles mot impulsrelè NF

11 Koblingseksempel NC-02 koblet mot Noby65 Sentralens nøkkelbryter må stå i AV stilling når kodetastaturet betjenes. Kodetastaturets sabotasjebryter legges i serie med sentralens og eventuelle detektorers sabotasjebrytere. Fjern endemotstanden som fra fabrikk er tilkoblet sentralens sabotasjebryter(markert med et kryss på figuren), og plassér denne i serie ute i kodetastaturet. Programmer brukerkoden(e) (opsjon 01-48) til å veksle relé1 Eventuell reset kode under op-kode 49. Utelates resetkode må man nullstille med sentralens nøkkelbryter etter at kodetastaturet er slått AV (Rød lysdiode slukket). Endemotstanden for eksternt påslag (B15 og B16) monteres i parallell mellom C og NC på kodetastaturets relé. Kodetastaturet må stå overvåket av tidsforsinket sløyfe. Rød lysdiode indikerer AV/PÅ. Gul lysdiode indikerer buzzerfunksjon (Ut/inn-passering, feil, alarm). Pass på at B15 og B16 ikke forbyttes. Da vil tastaturet miste 0V (-) for driftspenningen ved tast av kode. 11

12 LYSDIODE-INFORMASJON DRIFT Fast grønt lys når 230 Volt er tilstede. Ingen lysindikering når 230 Volt er borte. Blinkende grønt lys når 230V kommer tilbake hvis sentralen er avslått. Blinkende lys sammen med FEIL/ALARM indikerer batterifeil. Dersom 230 V forsvinner mens alarmanlegget er påslått vil DRIFT-diode slukke, og forbli slukket til sentralen slås av. DRIFT-dioden vil igjen lyse dersom 230V er til stede, eller forbli slukket dersom den fortsatt er borte. FEIL Lyser parallelt med buzzerutgang. Ved 230V bortfall vil buzzerutgangen ikke bli aktivisert. Indikerer feil, alarm eller alarm har vært utløst. Sentralen må nullstilles for videre drift. Øvrige LYSDIODER: Rask blinking Fast lys Sakte blinking Intet lys Første sløyfe som har utløst alarm Andre sløyfer som har vært aktivisert Indikere at sløyfe er eller har vært utkoblet Ingenting å melde, eller at sentralen er påslått Dersom sentralen settes i stilling PÅ(2) og noen beveger seg i de momentane sonene(sone 1 og 2), mens utpasseringstiden løper, vil lysdioden for den aktuelle sonen lyse sammen med FEIL/ALARM. Disse slukker når sløyfen blir hel igjen. Sentralen vil ikke slå seg på dersom det er varig sløyfebrudd. Når utpasseringstiden er ferdig og sløyfene er hele, vil aktivisering av sløyfe 1 eller 2 gi full alarm med sireneutgang. Dersom sentralen settes i "del-stilling" vil lysdiode for sløyfe 2 blinke sakte mens utpasseringstiden pågår, for å vise at sløyfen er utkoblet. Tips: Er man usikker på om sentralen står på kan følgende gjøres: eller Mål spenningen mellom klemme B13 og 0V. 12V = sentral på Vri nøkkel i DEL stilling og observer lysdiode for sone2. Når lysdioden stopper å blinke står sentralen på (DEL-stilling) (Husk at sone 2 er utkoblet) 12

13 TILKOBLING AV BRANNALARM-UTSTYR Noby 65 har en brannsløyfe som er beregnet for tilkobling av 24V industrielle detektorer av System Sensors E-serie. Antallet detektorer på sløyfen er begrenset oppad til 10 stk. Disse kan være optiske, ioniske, varmedetektorer eller en blanding av alle typene. Samtidig kan også EI100R3 (Ionisk røykvarsler for sammenkobling) benyttes da man kobler 24V-sløyfen gjennom hvert av reléene. Disse vil ikke belaste brannsløyfen, men det settes alikevel en begrensning på 12 stk som kan sammenkobles, da hver enkelt røykvarslers signalklemme ikke må levere strøm til flere enn 11 andre. Ved alarm fra en røykdetektor kan dette varsles på tilkoblet brannsirene, eller på de sammenkoblede røykvarslerne. Det unike ved Noby 65's branndel er at 24 volts sløyfen kan splittes opp i en 9V sløyfe og en 24V sløyfe. Dette gjøres ved å tilkoble spesialkortet Noby65-B. De prisgunstige spesialrøykvarslerne 83RI-9 tilkobles 9Vsløyfen, mens System Sensors E-serie eller EI100R3 tilkobles spesialkortets 24V sløyfe. Tilkobling av System Sensor E-serie uten spesialkort Noby65-B Endemotstanden (10 kohm) som sitter mellom A03(X) og A04(Y) på hovedkortet flyttes ut i siste detektor. Alle detektorene benytter samme sokkeltype og blir strømforsynt av selve sløyfen. I alarmtilstand endres sløyfe-impedansen og derved strømforbruket, som registreres av sentralapparatet. NB! Vær klar over at det for E-serien skal være parallellkobling, dessuten at koblingen er polaritetsavhengig. For best mulig overvåkning av feil, må stjernekobling ikke forekomme. Ved et eventuelt kabelbrudd vil dette varsles på sentralen (FEIL-lysdiode, BRANN-lysdiode, buzzerutgang). 13

14 Tilkobling av EI100R3 uten spesialkort Noby65-B Røykvarsleren får spenning fra 12V utgangen B06 og B08. Detektorsløyfen tilkobles reléet i hver røykvarsler som vist ovenfor. Endemotstanden flyttes ut i siste røykvarsler og monteres i parallell. Ved alarm vil reléet veksle og kortslutte sløyfen. Sentralapparatet oppfatter det økte strømforbruket og gir brannalarm. Man kan også blande detektorer fra E-serien og EI100R3. NB: Ønsker man at alarm fra en røykdetektor/varmedetektor ikke bare skal varsles i ekstern brannsirene, men også i eventuelle EI100R3 må man i tillegg legge en forbindelse mellom sentralens brannsirene utgang B05 (H - 24 timer) og inn på signalklemmen i seriens første EI100R3. Tilkobling av spesialkortet Noby65-B Kortet monteres med selvklebende avstandsstykker i sentralbunnen. (Til venstre, over trafo) Vær nøye med koblingen slik at det ikke kortsluttes eller feilpoles. Terminal B10 hovedkort forbindes med C01 spesialkort (Rød ledning 12V +) Terminal A03 hovedkort forbindes med C02 spesialkort (Sort ledning 0V -) Terminal A04 hovedkort forbindes med C04 spesialkort (Gul ledning 24V +) Terminal B05 hovedkort forbindes med C03 spesialkort dersom det er ønskelig at alarm fra industrielle detektorer skal varsles på røykvarslernes ordinære horn. Endemotstanden (10kOhm) mellom A03(X) og A04(Y) monteres på spesialkortet mellom C06 og C07, dette blir da den nye 24V sløyfen for E-serien og EI100R3. Kontroller at det er en endemotstand på 4.7 kohm mellom C08 og C09, som er spesialkortets 9V sløyfe. Tilkobling mellom sentral og spesialkort er også vist på side

15 Tilkobling av røykvarsler 83RI-9 til spesialkort Noby65-B Som for E-serien gjelder følgende også for 83RI-9: * Parallellkobling * Polaritetsavhengighet * For best mulig overvåkning av feil, må ikke stjernekobling forekomme. * Endemotstanden på 4.7 kohm plasseres i spenningsadapteret i siste detektor. Kabelbrudd vil varsles på sentral (FEIL-lysdiode, BRANN-lysdiode og buzzerutgang) NB! Detektorsløyfen med 9V er kun beregnet for spesialrøykvarsler 83RI-9. Denne detektorsløyfen avføler strømforbruket. Hvile og alarmstrømforbruket er svært nøye kalkulert. Andre detektortyper må ikke tilkobles, da dette vil endre balansen i kretsen og i verste fall føre til at systemet ikke fungerer ved brann. Maksimalt 12 stk 83RI-9 kan tilkobles. Det gjøres oppmerksom på at ovennevnte system krever spesielle forholdsregler i forbindelse med plassering, installering og bruk. Det henvises til Noby s spesialbrosjyre ADVARSEL for nærmere orientering. 15

16 Tilkobling av 83RI-9, EI100R3 og System Sensor s E-serie til spesialkort Noby65-B Figuren ovenfor viser 83RI-9 koblet på 9V sløyfen. På 24-Volt sløyfen er det koblet 1 stk EI100R3, en stk. fra System Sensors E-serie. Som regel ønsker man at alarm fra E-serien skal varsles på de ordinære røykvarslerne, samt EI100R3. Man må da i tillegg forbinde terminal B05 på hovedkortet og terminal C03 på brannkortet. Nullstilling av brannalarm Nullstilling av brannalarm foregår på vanlig måte ved å skru sentralen på og av igjen i løpet av 2 sekunder. Dersom man har en stående brannalarm og ønsker å stoppe sirener, må man slå sentralen på og ikke av igjen før etter at 2 sekunder er gått. Dette gjelder imidlertid ikke dersom man benytter industrielle detektorer (E-typen), da må man vente i ca. 10 sekunder før sentralen kan slås av. 16

17 TEKNISKE SPESIFIKASJONER Innpasseringstid Utpasseringstid Sirenetid innbrudd Sirenetid brann/vann/ran Balanseringsmotstander Nøkkelbryter Innbruddsløyfer Brannsløyfe 9V Brannsløyfe 24V Minimum sløyferesponstid Ladespenning Strømforbruk (eget) Maksimal konstantbelastning sekunder sekunder 10 sekunder - 6 minutter Til manuell avstenging 10 kohm 10 kohm 4,7 kohm 10 kohm 300 millisekunder (0,3 sekunder) 13,68 Volt DC 50 ma 500 ma (til detektorer, nummersender etc.) Utganger: Innbruddssirener 1A over relé med sikring F5 intakt 2,5 A kontaktbelastning over relé når F5 fjernes Brannsirener utgang 1 (H) utgang 2 (B) 1A transistorutgang, over sikring F4 Aktiv i 24 timer pr. døgn Aktiv når innbruddsdel er påslått Vannalarm/Buzzer 1A transistorutgang (felles sikret over sikring F6) Ran/Minne Detektorer/utstyr Trafo sekundærside Batterisikring Godkjent batteri 10 ma signalutgang 500 ma, over sikring F2 2A, over sikring F1 3A, over sikring F3 Blyakkumulator 12 Volt - 7,2At NB! Max totalbelastning må ikke overstige 1,5 A. 17

18 BRUKERVEILEDNING UTGANG 1. Kontroller at den gule og alle de røde lamper er slukket, og at grønn lyser fast 2. Vri nøkkelen enten til PÅ(2) eller DEL (1) 3. Lampene vil lyse i 2 sekunder og deretter starter utpasseringstiden 4. Innen utpasseringstiden løper ut, må utgangsdøren være lukket 5. Dersom en eller flere av de røde lampene lyser utover 2 sekunder etter nøkkelbetjening, vil anlegget ikke slå seg på dersom dette er forårsaket av varig sløyfebrudd. INNGANG 1. Lukk opp inngangsdøren og gå direkte til alarmsentralen 2. Vri nøkkel til AV INNBRUDDSALARM 1. Vri nøkkel til AV 2. Merk deg hvilke lamper som lyser/blinker 3. Nullstill sentralen ved å slå sentralen PÅ og AV igjen i løpet av 2 sekunder, men ikke for raskt. Ved aktivisering av ransalarm, må dennes nøkkel vris om før nullstilling. BRANN/VANN-ALARM 1. Vri nøkkelen til PÅ. Vent 3 ** sekunder (til lampene slukker). Vri nøkkelen til AV. 2. Merk deg hvilke lamper som lyser/blinker og TA AKSJON!! 3. Nullstilling av sentralen kan først skje når årsaken er fjernet; Vri nøkkelen til PÅ og AV igjen iløpet av 2 sekunder, men ikke for raskt. ** NB! Ved brannalarm fra industrielle detektorer, må man vente i ca. 10 sekunder før nøkkelen vris til AV. Aktivisering av sabotasjesløyfen vil gi full innbruddsalarm også i AV-stilling. Følg prosedyren under Brann/Vann-alarm! Feil/Alarm-lampen lyser dersom alarm har vært utløst eller sløyfe er i varig brudd. Dette indikeres sammen med en eller flere av de røde lamper. Feil/Alarm-lampen lyser alene dersom 230 Volt ikke er tilkoblet Feil/Alarm-lampen lyser samtidig som Drift-lampen blinker dersom batteriforsyningen har feil. Når alt er normalt skal kun Drift-lampen lyse. 18

19 GENERELT OVERSIKTSSKJEMA Skissen nedenfor viser sentralpanel med tilhørende spesialkort for branndetektorer. NB! Dersom man benytter industrielle røykdetektorer (E-serien) sammen med ordinære røykvarslere, og man samtidig ønsker at alarm fra de industrielle detektorene skal varsles over de ordinære røykvarslernes horn, må man forbinde terminal B05 på hovedkortet med C03 på brannmodulkortet. Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby a.s påberoper seg retten til å gjøre endringer på produkt såvel som i manual uten forutgående varsel. 19

ELOTEC BRANNVARSLINGSANLEGG

ELOTEC BRANNVARSLINGSANLEGG ELOTEC BRANNVARSLINGSANLEGG KONVENSJONELL BETJENINGSVEILEDNING Innholdsfortegnelse 1. VOICEPANEL...3 1.1 NORMAL DRIFT...3 1.2 BRANNALARM...3 1.2.1 Lokaliser brannstedet...4 1.2.2 Avstill lydsignal...4

Detaljer

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909 Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909 Les denne brukermanualen nøye. 1 Introduksjon Kjære kunde Gratulerer med kjøp av Sector Alarm Trådløs GSM- Boligalarm! Du er nå innehaver av en alarm som gir

Detaljer

Ekte spesialister - kreative løsninger. NX-5 Sikkerhetsalarm Bruksanvisning

Ekte spesialister - kreative løsninger. NX-5 Sikkerhetsalarm Bruksanvisning Ekte spesialister - kreative løsninger NX-5 Sikkerhetsalarm Bruksanvisning Introduksjon Gratulerer med din nye NX-5 alarm! Vi håper du tar deg tid til å lese gjennom denne manualen. NX-5 er lett å bruke

Detaljer

Brukermanual LED Power 832 PC 5015 versjon 2.36C

Brukermanual LED Power 832 PC 5015 versjon 2.36C Brukermanual LED Power 832 PC 5015 versjon 2.36C PE 01.08.02 Enebakkveien 117B Tel: 22 08 02 20 Faks: 22 08 02 21 0680 Oslo www.teletecconnect.no Innholdsfortegnelse Seksjonsfortegnelse...2 Oversikt over

Detaljer

JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual

JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual Advarsel: JABLOTRON 100 serien alarmer bør installeres av kvalifiserte teknikere med sertifikat fra Noby AS. Det anbefales at man kun benytter JA-100

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING 1.0 UNISTYR GSM 1.1 Virkemåte og varslinger side 2 2.0 KLARGJØRING 2.1 Programmere SIM kort side 4 2.2 Sette inn SIM kort og gjøre klar sentral. side 5 2.3 Programmering

Detaljer

27.05.03. F:\Sikom Produkter Bruksanvisning Bilder\GSM Alarm Controller\GSM Bruksanvisning\B-anvisning GAC NOR Gsm1xx. Innhold:

27.05.03. F:\Sikom Produkter Bruksanvisning Bilder\GSM Alarm Controller\GSM Bruksanvisning\B-anvisning GAC NOR Gsm1xx. Innhold: 27.05.03 F:\Sikom Produkter Bruksanvisning Bilder\GSM Alarm Controller\GSM Bruksanvisning\B-anvisning GAC NOR Gsm1xx. R GSM Alarm Controller Innhold: 1. Oppkobling Side: 1.1 Forberedelse av SIM kort 2

Detaljer

Penta. Bruker Manual NOBY PENTA. Manual nr.: MPENTAV103

Penta. Bruker Manual NOBY PENTA. Manual nr.: MPENTAV103 Penta NOBY PENTA 1 2 3 4 READY KLAR SYSTEM ARMED PÅ POWER 230V F E P Bruker Manual Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby a.s påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel

Detaljer

Brukermanual kortversjon

Brukermanual kortversjon kortversjon Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt så vel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: Mfirstv102 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX +

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX + BRUKSANVISNING Trådløs boligalarm Type POWERMAX + Ta kontakt med hvis du er usikker på bruken av alarmsystemet. 815 00 060 E-post: post@sectoralarm.no Sector Alarm AS Du har nå fått et nytt alarmsystem

Detaljer

Alarm system JA-63KRX / KRG. Installasjonsveiledning

Alarm system JA-63KRX / KRG. Installasjonsveiledning Alarm system JA-63KRX / KRG Installasjonsveiledning RC-11 fjernkontroll JA-60F, trådløst kodetastatur JA-60E, trådbundet kodetastatur JA-60B Trådløs glassknusedetektor UC-260 trådløs sirene og dørklokke

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 Bruks- og monteringsanvisning Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé/utganger. 2 stk på GSM Fixi SMS 230V 16A. 2 temperaturinnganger. 1 alarm inngang. Termostatfunksjon;

Detaljer

Airborne DC8. Installasjonsmanual. Wireless Security Communications. Innholdsfortegnelse. Airborne DC8. Airborne DC8 i medium kapsling

Airborne DC8. Installasjonsmanual. Wireless Security Communications. Innholdsfortegnelse. Airborne DC8. Airborne DC8 i medium kapsling Wireless Security Communications Safetel AS Boks 6715 Etterstad 0609 OSLO Tlf: 911 33 700 Web: www.safetel.no Installasjonsmanual Airborne DC8 Manual revisjon 1 16. juni 2010 Denne manualen gjelder for

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V20 Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé. 2 stk innebygd i GSM Fixi SMS, 230V 16A 2 temperaturinnganger

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Brukermanual. Manual nr.: MCA10V201. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90

Brukermanual. Manual nr.: MCA10V201. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90 Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: MCA10V201 www.noby.no side 1 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

PC1616/PC1832/PC1864 v4.2 Brukerveiledning

PC1616/PC1832/PC1864 v4.2 Brukerveiledning ADVARSEL: Denne håndboken inneholder informasjon om begrensninger som gjelder bruk av produktet og hvordan det fungerer og informasjon om begrensninger på produsentens ansvar. Hele håndboken bør leses

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

23.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-35 - GSM 12-24V\Bruksanvisning\B-anvisning 1224 NOR.doc

23.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-35 - GSM 12-24V\Bruksanvisning\B-anvisning 1224 NOR.doc R GSM 12-24V Bryter- og alarmstyring Innhold: Side: 1. Oversikt GSM 12-24V 2 2. Oppkobling MÅ GJØRES 2.1 Forberedelse av SIM kort 3 2.2 Innsetting av SIM kort 3 2.3 Tilkoblinger 3 2.4 Alarmtilkoblinger

Detaljer

GSM Fixi SMS. For installatør: 1. Oppkobling Side:

GSM Fixi SMS. For installatør: 1. Oppkobling Side: GSM Fixi SMS Bryterstyring Bruks- og monteringsanvisning For montasje i sikringskap av metall. GSM Fixi SMS. Fjernstyring av strøm for hytter, hus etc. Inntil 5 potensialfrie relé/utgang (2 stk på GSM

Detaljer

Brukermanual for optisk røykvarsler

Brukermanual for optisk røykvarsler Brukermanual for optisk røykvarsler For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen Optisk røykvarsler - 230V MODELL: PXB-S100iAC/10 El nummer 6230200 Class II Apparatus Det kan ta flere timer før

Detaljer

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Innhold Kapittel 1 - Generell informasjon Innledning - VIKTIG INFORMASJON...3 Innhold i pakken...4 Tekniske spesifikasjoner...4 Grunnfunksjoner...5 Indikeringer

Detaljer

ICAS. August. 2002 Per H. Hansen. 6 Installasjonsmanual. Revisjon 1, Side 1

ICAS. August. 2002 Per H. Hansen. 6 Installasjonsmanual. Revisjon 1, Side 1 6 Forord Denne manualen inneholder all informasjon du trenger for å installere Orbit 6 boligalarm. Den er delt inn i to hovedkapitler. Et kapitel for oppkopling og et kapitel for programmering. Oppkoplingskapitelet

Detaljer

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22+ 2.04.16c 3.8

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22+ 2.04.16c 3.8 Produktprogrammet som leveres fra Hellmertz Elektronik AB Disse GSM produkter.: GSM-A22, HeatLink En GSM enhet med trådløse detektorer for innbrudd og for brann, og trådløs varmestyring. Inkl. batteri.

Detaljer

Alarm Brukerveiledning

Alarm Brukerveiledning JULI 01 Altibox Alarm Alarm Brukerveiledning 1 1 ALTIBOX ALARM Innhold Gratulerer med ny alarm fra Altibox Du har nå fått installert Altibox Alarm i ditt hjem. Det er en alarm som allerede nå er klar for

Detaljer

Bruksanvisning GSM Control Plus

Bruksanvisning GSM Control Plus Bruksanvisning GSM Control Plus Tilleggsutstyr Elnummer Ekstern antenne GSM Control Plus 54 683 16 Uteføler GSM Control Plus 54 683 18 1 N Kom i gang GSM Control Plus kan fjernstyre det trådløse varmesystemet

Detaljer

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22 2.04.00c 3.5

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22 2.04.00c 3.5 Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22 2.04.00c 3.5 Styrer 8 kanaler med trådløse strømplugger Hver kanal kan ha mange plugger Automatisk frostsikring

Detaljer

PROGRAMMERING GSM-A6A2 SMS. Fra V: 1,03.00. Perfekt for Hytte og Bolig.

PROGRAMMERING GSM-A6A2 SMS. Fra V: 1,03.00. Perfekt for Hytte og Bolig. PROGRAMMERING AV GSM-A6A2 SMS Fra V: 1,03.00 Perfekt for Hytte og Bolig. Varsling med tekstmelding til mobiltelefon, åtte telefonnummer for inngangene utgang sirene og blinklys temperatur regulering temperatur

Detaljer

Skallsikring Glassbrudd detektorer

Skallsikring Glassbrudd detektorer Skallsikring Glassbrudd detektorer 101 Type Beskrivelse Pris GB 534 32534 Glassbruddetektor med transistorutgang. Lik GB 530, men leveres med spiralkabel og boks For liming på glassrute Hvit kapsling 3

Detaljer

MELDING TIL INSTALLATØR

MELDING TIL INSTALLATØR POWERMAX Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon Installasjonsveiledning INNHOLD 1. INTRODUKSJON...2 2. SPESIFIKASJONER...2 2. 1 Generelle Data...2 2. 2 RF Seksjon...2 2. 3 Tekniske Data...2 2. 4 Kommunikasjon...3

Detaljer