Årsregnskap tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern Note

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsregnskap 2005. 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern. 2005 2004 Note 2005 2004"

Transkript

1 Årsregnskap tech ASA med datterselskap 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern Note Driftsinntekter Salgsinntekter av varer og tjenester Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnader Lønnskostnader Avskrivning driftsmidler og imm.eiendeler Nedskrivning Andre driftskostnader 4,11,12, Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekter Finansinntekter Rentekostnader Finanskostnader Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat ORDINÆRT RESULTAT Disponering av årsresultat: Overført fra / til annen egenkapital Overført fra overkursfond Til udekket tap Sum overføringer Organisasjonsnummer: Side 1 -

2 4tech ASA BALANSE PR Konsern Note EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Forskning og utvikling Goodwill Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy o.l. 1, Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investering i datterselskap Andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Varelager 3, Sum varelager Fordringer Kundefordringer konsern Kundefordringer 4, Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Bankinnskudd og kontanter Bankinnskudd og kontanter Sum bankinnskudd og kontanter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Organisasjonsnummer: Side 2 -

3 4tech ASA BALANSE PR Konsern Note EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital 7, Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital 0 0 Annen egenkapital Udekket tap Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Annen langsiktig gjeld Langsiktig gjeld SND Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Kassekreditt Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Kortsiktig gjeld til eiere Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Organisasjonsnummer: Side 3 -

4 NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2005 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse. De benyttede regnskapsprinsipper er i samsvar med tidligere år. Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet omfatter morselskapet 4tech ASA og følgende datterselskap: 4tech Energy AS % Konsernregnskapet utarbeides etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Interne transaksjoner, fordringer og gjeld elimineres. Ved kjøp av datterselskaper elimineres kostprisen på aksjer i morselskapet, mot egenkapitalen i datterselskapet på kjøpstidspunktet. Forskjellen mellom kostpris og netto bokført verdi av eiendeler på kjøpstidspunktet i datterselskapene, tillegges de eiendeler merverdien knytter seg til innenfor markedsverdien av disse eiendelene. Den del av kostpris som ikke kan tillegges spesifikke eiendeler representerer goodwill. Goodwill avskrives lineært over antatt økonomisk levetid. Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Anleggsmidler/Langsiktig gjeld Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Nedskrivingen reverseres når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger er tilstede. Datterselskap Investeringer i datterselskap vurderes etter kostmetoden. Varer Varer vurderes til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta vurderes etter kursen ved regnskapsårets slutt. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt beregnes med 28% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode, er utlignet og nettoført. Utsatt skatt på merverdier i forbindelse med oppkjøp av datterselskaper utlignes ikke. Garanti Det avsettes til forventede garantikostnader. Garantikostnader er i balansen oppført under annen kortsiktig gjeld. Organisasjonsnummer: Side 4 -

5 NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2005 Leasing Alle leieavtaler, også der selskapet har overtatt den vesentlige risikoen og fordelene forbundet med driftsmiddelet, behandles som operasjonell leieavtale. Leien kostnadsføres løpende over leieperioden. Forskning og utvikling Morselskapet og konsernet har f.o.m endret regnskapsprinsipp vedrørende forskning og utvikling. Kostnader forbundet med utvikling har tidligere blitt balanseført og avskrevet over 5 år. Kostnadene f.o.m kostnadsføres når de påløper. Da den forventede avkastning på aktivert FoU fra 2002 og tidligere, ikke lenger var tilstede ved utgangen av 2004, ble bokført verdi nedskrevet til null. NOTE 1 - VARIGE DRIFTSMIDLER Maskiner/ 4tech ASA Biler Inventar Sum Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akk. avskrivninger Bokført verdi Årets avskrivninger Selskapet benytter lineære avskrivninger for biler og inventar. Den økonomiske levetiden for driftsmidlene er beregnet til: - Maskiner og inventar 5-8 år - Biler 5 år Kontormaskiner avskrives med skattemessige lineære avskrivninger på 3 år. Maskiner/ Konsern Biler Inventar Sum Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akk. avskrivninger Bokført verdi Årets avskrivninger Selskapet benytter lineære avskrivninger for biler og inventar. Den økonomiske levetiden for driftsmidlene er beregnet til: - Maskiner og inventar 5-8 år - Biler 5 år Kontormaskiner avskrives med skattemessige lineære avskrivninger på 3 år. Organisasjonsnummer: Side 5 -

6 NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2005 NOTE 2 - AKSJER DATTERSELSKAP Forretnings Eierandel/ Selskapets Selskapets Firma kontor stemmerett egenkapital resultat 4tech Energy AS Tofte 100 % Basert på en samlet vurdering har morselskapet vurdert at 4tech Energy AS vil være i stand til å betjene gjelden til mor. Selskapet er iferd med å lansere produktet MiniCom med tilhørende web basert driftsløsning. Styret i datterselskapet legger til grunn at 4tech Energy AS vil vise overskudd i siste del av 2006 og fremover. NOTE 3 - VARER 4tech ASA / Konsern Lager av innkjøpte komponenter og ferdigvarer Sum Lager av råvarer og handelsvarer er vurdert til anskaffelseskost, med fradrag for regnskapsmessig ukurans. Selskapet har satt bort produksjonen, men utfører mindre bearbeiding og kundetilpasning selv. Ca. 40 % av verdien er ferdige produkter eller standard komponenter. NOTE 4 - KUNDEFORDRINGER 4tech ASA / Konsern Avsetning til dekning av mulige tap NOTE 5 - FORDRINGER OG GJELD 4tech ASA / Konsern Fordringer med forfall senere enn ett år Andre fordringer, forfall innen 12 måneder Andre fordringer, forfall etter 12 måneder Sum Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år Annen langsiktig gjeld Sum Gjeld sikret ved pant Kassekreditt Gjeld til eiere Pantegjeld Sum Kassekredittrammen er 2 MNOK. Organisasjonsnummer: Side 6 -

7 NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2005 Konsernet 4tech ASA Pantsatte eiendeler Driftstilbehør Kundefordringer Kundefordringer konsern Andre fordringer Varer Sum NOTE 6 - BETALINGSMIDLER Bundne innskudd i konsernet Skattetrekksmidler Sum NOTE 7 - ANTALL AKSJER, AKSJEEIERE MV Aksjekapital Antall Pålydende Balanseført A-aksjer , Alle aksjer har like rettigheter. Selskapet er VPS registrert med NO Tech ASA. Selskapets største aksjonærer: Antall Navn aksjer Andel Tillitsverv Hafslund Venture AS ,66 % Strategiske Kjerneprodukter AS ,39 % Sama AS ,80 % Manshaus, Tore ,30 % Jakobsen, Roar ,61 % Adm.dir Grubesand AS ,15 % Kolve, Hermann ,15 % Andre ,93 % Sum ,00 % Organisasjonsnummer: Side 7 -

8 NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2005 NOTE 8 - EGENKAPITAL Aksje- Overkurs- Udekket 4tech ASA kapital fond tap Sum Egenkapital Kapitalnedsettelse til dekning av tap Kapitaløkning ved gjeldskonvertering Kapitaløkning ved kontantinnskudd Årets resultat Egenkapital Aksje- Overkurs- Udekket Konsern kapital fond tap Sum Egenkapital Kapitalnedsettelse til dekning av tap Kapitaløkning ved gjeldskonvertering Kapitaløkning ved kontantinnskudd Årets resultat Egenkapital NOTE 9 - SKATT 4tech ASA Skattegrunnlaget Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller Skattegrunnlag tech ASA Konsernet Skattekostnad Betalbar skatt (28%) Endring utsatt skattefordel Skattekostnad Betalbar skatt i balansen Betalbar skatt (28%) Sum betalbar skatt Midlertidige forskjeller Netto midlertidige forskjeller Forskjeller som ikke motregnes Grunnlag for beregning av utsatt skattefordel Bokført utsatt skattefordel Organisasjonsnummer: Side 8 -

9 NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2005 NOTE - 10 SALGSINNTEKTER Virksomhetsområder konsern Salg bensinstasjoner/andre næringer Sum Geografisk fordeling Norge Øvrige Norden Sum NOTE 11 - LØNNSKOSTNAD 4tech ASA Konsernet Lønnskostnad 4tech ASA / Konsernet Lønninger Arbeidsgiveravgift Andre lønnsrelaterte ytelser Lønnskostnader refyndert via Skattefunn Sum Gjennomsnittlig antall ansatte i løpet av regnskapsåret har vært 13 ansatte i 4tech ASA. Det har ikke vært ansatte i datterselskapet i 2005, men selskapet har leid personale fra mor. Kostnaden ved leie er ført som lønnskostnad i datter og til reduksjon av lønnskostnad i morselskapet Ytelser til ledende personer Daglig leder Lønn og andre ytelser Arbeidsgiveravgift Sum Ytelser til ledende personer gjelder både Steinar Jacobsen som var daglig leder frem til 31. mai og Roar Jakobsen som ble ansatt som adm. dir. den 1. juni. Det er ikke utbetalt styrehonorar i Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styreformann eller andre nærstående parter. Det er ikke ytet enkelt lån/sikkerhetsstillelser. Revisor Revisjonshonoraret for 2005 er kostnadsført med kr for konsern, hvorav revisjonshonorar for mor utgjør kr I tillegg kr for annen bistand. Beløpene er eksklusiv mva. Organisasjonsnummer: Side 9 -

10 NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2005 NOTE 12 - LANGSIKTIGE LEIEAVTALER Konsernet driver vesentlig del av sin virksomhet i leide lokaler. Årets husleie er kr NOTE 13 - FORSKNING OG UTVIKLING Konsernet har lagt ned betydelig innsats på FoU i Totalt er lagt ned 4,2 årsverk og 0,7 MNOK i eksterne utviklingskostnader i 2005 Konsernet har søkt om refusjon i skatt via Skattefunn for kostnader til forskning og utvikling. Konsernet har fått tilsagnsbrev på 3 prosjekter i egen regi for Dette vil gi TNOK som refusjon over skatteoppgjøret for Dette er periodisert i 2005 og bokført som reduksjon av lønnskostnader og øvrige kostnader. Konsernet har lagt ned en betydelig FoU innsats i 2003, 2004 og Totalt i disse tre årene er det utgiftsført ca. 9,5 MNOK og det er lagt ned ca.12 årsverk. Organisasjonsnummer: Side 10 -

11 Morselskap KONTANTSTRØMANALYSE Konsern Likvider tilført / brukt på virksomheten: Resultat før skatt Ordinære avskrivninger Nedskrivning Endring i varer, kundefordringer og lev. gjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto likviditetsendring fra virksomheten Likvider tilført / brukt på investeringer: Investeringer i varige driftsmidler Salg av varige driftsmidler (salgssum) Investering i datterselskap Netto likviditetsendring fra investeringer Likvider tilført / brukt på finansiering: Netto endring i kassekreditt Netto annen kortsiktig gjeld Utbetalt på langsiktig gjeld Innbetaling av egenkapital Netto likviditetsendring fra finansiering Netto endring i likvider i året Kontanter og bankinnskudd per Kontanter og bankinnskudd per Organisasjonsnummer: Side 11 -

12 4tech ASA Foretaksnummer MVA ÅRSBERETNING FOR 2005 VIRKSOMHETENS ART 4tech ASA driver produktutvikling, produksjon og salg av elektroniske overvåkningsenheter. Selskapet holder til på Tofte i Hurum. ÅRETS OMSETNING OG RESULTAT Omsetningen i det norske markedet har vært stabilt i 2005 i forhold til 2004, mens selskapet har opplevd en salgssvikt på eksportmarkedet i 2005 i forhold til Morselskapets driftsinntekter beløp seg til 15,2 MNOK mot 19,5 MNOK året før. Konsernets driftsinntekter ble henholdsvis 16,6 MNOK mot 19,0 MNOK i Salgssvikten skyldes i stor grad at selskapet har vært gjennom en refinansiering. Dette har uheldigvis redusert evnen til kundefokusering, aktivt salgsarbeid og også leveringsevnen. Videre har selskapets produktutvikling blitt forsinket slik at nye produkter ikke er lansert. Resultat før skatt i 2005 ble for morselskapet -3,7 MNOK mot -12,3 MNOK i 2004 og -4,6 MNOK for konsernet mot -12,2 MNOK i RETTVISENDE REGNSKAP OG FORTSATT DRIFT Det er styrets oppfatning at regnskapet gir en rettvisende oversikt over virksomhetens utvikling, resultat og stilling.årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. For øvrig vises til avsnittet om fremtidsutsikter. MILJØRAPPORTERING Virksomhetens produksjon medfører verken forurensing eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø. Produktene som produseres overvåker bl.a. tankanlegg mht. lekkasjer og virker dermed forebyggende mot forurensing og skader på det ytre miljøet. ARBEIDSMILJØ OG LIKESTILLING Gjennomsnittlig antall ansatte i år 2005 har vært 13. Arbeidsmiljøet vurderes som godt og det har ikke forekommet arbeidsulykker i løpet av året. Det har vært 0,6 % sykefravær i tech ASA praktiserer likestilling mellom kjønnene til tross for en overvekt av mannlige medarbeidere. I fremtidige ansettelsesprosesser vil selskapet være åpen for vurdering av kvinnelige kandidater. FREMTIDSUTSIKTER Første kvartal 2006 viser en omsetningssvikt i forhold til tilsvarende periode i I løpet av første kvartal er det gjennomført en restrukturering av selskapet og bemanningen vil bli redusert fra 13 til 10 ansatte i løpet av 2. kvartal. Det generelle kostnadsnivået vil gradvis bli redusert og det forventes ca. 25 % lavere kostnadsnivå på årsbasis regnet fra 3. kvartal I andre halvår 2003 ble det tatt en strategisk beslutning om en betydelig satsning innen FoU for å bringe selskapet helt i front innen bensinstasjonsmarkedet og innen effektiv måling av tankinnhold i mindre tanker primært innen privatmarkedet (MiniCom prosjektet). Arbeidet med Organisasjonsnummer: Side 12 -

13 disse FoU prosjektene nærmer seg sluttføring, men selskapet har opplevd til dels betydelige forsinkelser. Dette kombinert med sviktende omsetning medførte at selskapet havnet i en kritisk situasjon våren 2005 både likviditetsmessig og resultatmessig. På generalforsamlingen den 30. mai 2005 ble det besluttet å nedskrive aksjekapitalen til null og gjennomføre en rettet emisjon mot eksisterende aksjonærer og selskapets ansatte. Denne emisjonen innebar at selskapet fikk 4,3 MNOK i ny aksjekapital og et tilsvarende beløp ble tillagt overkursfond. Det er styrets oppfatning at det er grunnlag for fortsatt drift av selskapet i henhold til regnskapslovens 3-3 og at det finnes gode muligheter for en positiv utvikling og fremtidig inntjening. Selskapet har avtaler med flere av de ledende oljeselskapene i Skandinavia og en rekke viktige industrikunder. Det er grunn til å forvente en vekst i dette segmentet. I løpet av 2006 vil selskapet fokusere på utvikling av distribusjonsnettverket innenfor bensinstasjonsmarkedet i noen utvalgte land utenfor Skandinavia. Konsernet har lagt ned betydelig FoU innsats i årene 2003, 2004 og Totalt er det kostnadsført ca. 9,5 MNOK og det er lagt ned ca. 12 årsverk. Selskapets nye produkt MiniCom og det tilhørende web baserte overvåkningssystem SiteVision, vil bli lansert i På det nåværende tidspunkt pågår det meget interessante forhandlinger og drøftelser med et ledende oljeselskap vedrørende MiniCom og SiteVision. MiniCom er testlevert til flere oljeselskap og det finnes ca. 50 installasjoner i drift. Ca 2/3 av disse installasjonene er koblet opp mot en testversjon av SiteVision. Når dette skrives er resultatene fra opptil 12 måneders testdrift oppløftende. Styret vil aktivt arbeide for at selskapet er riktig kapitalisert for å sikre sluttføring av FoU prosjekter og lansering av nye produkter og tjenester. ÅRSRESULTAT OG DISPONERINGER Konsern Konsernets omsetning utgjorde NOK , og dette var en nedgang fra NOK i Årets EBITDA ble på NOK og årsresultat etter skattekostnad ble NOK tech ASA Selskapet nådde en omsetning på NOK mot NOK i Årets EBITDA ble på NOK mot NOK i Årsresultat etter skattekostnad ble NOK Underskuddet på NOK foreslås dekket på flg. måte: Overføring fra annen egenkapital NOK Overføring fra overkursfond NOK Til sammen NOK ,- Tofte den 21. april 2006 Organisasjonsnummer: Side 13 -

14 Organisasjonsnummer: Side 14 -

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

Camo AS. Årsregnskap 2004

Camo AS. Årsregnskap 2004 Camo AS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 0 1 416 414 Annen driftsinntekt 0 31 058 Sum driftsinntekt 0 1 447 472 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G 2003 SEVAN MARINE AS

Å R S B E R E T N I N G 2003 SEVAN MARINE AS ÅRSRAPPORT 2003 1 Å R S B E R E T N I N G 2003 SEVAN MARINE AS Virksomhetsområdet til Sevan Marine AS er leveranse av varer og tjenester til oljeindustrien. Selskapet er lokalisert i Tananger og Arendal.

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493

NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493 NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493 Årsberetning 2012 Virksomhetens art og hvor den drives Selskapets virksomhet er leting etter og utvikling av olje- og gassressurser. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Årsberetning 2012. Lokal kraft i

Årsberetning 2012. Lokal kraft i Årsberetning Superb Design 212 1 Lokal kraft i 1913 213 ÅR ÅRSBERETNING 212 2/2 2/21 Leder 17. april 213 var det 1 år siden Fauske Lysverk leverte sine første elektroner gjennom nettet. I begynnelsen var

Detaljer

Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekter 2 19 746 17 313 Sum driftsinntekter 19 746 17 313 Driftskostnader Lønnskostnader 3 22 865

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I UNION EIENDOMSINVEST NORGE ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I UNION EIENDOMSINVEST NORGE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I UNION EIENDOMSINVEST NORGE ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Union Eiendomsinvest Norge ASA den 2. mai 2012 kl. 12.00. Generalforsamlingen

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsrapport for 2014 Viken Fiber AS Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsberetning 2014 Viken Fiber AS Adresse: Postboks 3628, 3007 DRAMMEN Org.nr:

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118

driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118 Resultatregnskap Note 2010 2009 driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118 driftskostnader Lønnskostnader 12 11 840 10 848 Avskrivninger 2 459 372 Nedskrivning av aksjer 5

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2009

SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsberetning 2009 Virtksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no ÅRSRAPPORT 2007 www.globalrig.no Brev til aksjonærene: Pålitelige rigger Stor etterspørsel etter energi og høy politisk spenning har ført til en kontinuerlig vekst i energiprisene. Ifølge USAs offisielle

Detaljer

Årsmelding 2011. Kleven Maritime AS Org.nr. 981 508 734

Årsmelding 2011. Kleven Maritime AS Org.nr. 981 508 734 ÅRSRAPPORT 2011 Årsmelding 2011 Kleven Maritime AS Org.nr. 981 508 734 Konsernet si verksemd og organisering Konsernet Kleven Maritime vart etablert i januar 2000. Kleven Maritime AS er morselskap i konsernet

Detaljer

Konsernregnskap for. Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010

Konsernregnskap for. Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010 Skrevet ut: 30.03.2011 13:28:05 Konsernregnskap for Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010 Foretaksnr. 915 070 434 Resultatregnskap Konsernet Morselskapet (Beløp i hele tusen) Note 2010 2009

Detaljer

Verdiskapning basert på kompetanse og entusiasme

Verdiskapning basert på kompetanse og entusiasme ÅRSRAPPORT Verdiskapning basert på kompetanse og entusiasme Seltor Gruppen AS er et konsern innenfor bygg, bolig og anleggsbransjen med historie tilbake til 1938. Kreativitet, stor fagkunnskap og håndverkstradisjoner

Detaljer

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsberetning 2011 Virksomheten Norsk Luftambulanse AS ble stiftet i 1977 og er et heleid datterselskap av

Detaljer

HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001

HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001 HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001 Årsrapporten er også tilgjengelig i en multimedia showcase og pdf fil www.homeinvest.no/annual 2 4 7 8 10 11 24 Faktaopplysninger/nøkkeltall

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

Guard Systems AS Årsrapport 2014

Guard Systems AS Årsrapport 2014 Guard Systems AS Årsrapport 2014 Guard Systems AS ÅRSRAPPORT 2014 Innhold Årsberetning s. 3-5 Resultatregnskap s. 6 Balanse s. 7-8 Noter s. 9-14 Kontantstrømoppstilling s. 15 Revisjonsberetning s. 16-19

Detaljer

Økonomiske transportløsninger vår utfordring og styrke. Årsberetning og regnskap

Økonomiske transportløsninger vår utfordring og styrke. Årsberetning og regnskap Økonomiske transportløsninger vår utfordring og styrke Årsberetning og regnskap Ved den 46. ordinære generalforsamling 26. mars 2008 2 TRANSPORT-FORMIDLINGEN AL Årsberetning og regnskap 2007 Innhold Transport-Formidlingen

Detaljer

bas maskinutleie as Årsrapport 2012

bas maskinutleie as Årsrapport 2012 bas maskinutleie as Årsrapport 2012 bas maskinutleie as Buskerudveien Åpen dag avdeling 219. Balkonger HOF. mot vest og innkjøring til garasjeanlegget. 1 2 3 1: Brakkerigg Rafnes. 2: Kontroll før utsendelse.

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I HVAL SJOKOLADEFABRIKK ASA

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I HVAL SJOKOLADEFABRIKK ASA Sandefjord, 19 februar, 2014 Til aksjonærene i Hval Sjokoladefabrikk ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I HVAL SJOKOLADEFABRIKK ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling onsdag 12. mars

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS 2012. 84. driftsår

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS 2012. 84. driftsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS 2012 84. driftsår Innhold: 1. Generelt om Dragefossen Kraftanlegg AS side 2 1.1 Kort informasjon om selskapet side 2 1.2 Selskapets forretningsområder..

Detaljer

Årsrapport Årsrapport 2002 2001

Årsrapport Årsrapport 2002 2001 Årsrapport Årsrapport 2002 2001 rapport V esterålskraft 2001 Nett AS INNHOLD Side Organisasjonen 3 Styrets beretning 4-5 Resultatregnskap 2002 6 Balanse pr. 31.12.2002 7-8 Kontantstrømoppstilling 9 Noter

Detaljer

Daglig leder har ordet 3. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømoppstilling 10. Regnskapsprinsipper 11. Noter til regnskapet 12

Daglig leder har ordet 3. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømoppstilling 10. Regnskapsprinsipper 11. Noter til regnskapet 12 årsrapport 2008 Innhold Daglig leder har ordet 3 Styrets beretning 2008 4 Nøkkeltall siste 5 år 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 11 Noter til regnskapet 12

Detaljer