4tech ASA med datterselskap. Årsregnskap 2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "4tech ASA med datterselskap. Årsregnskap 2006"

Transkript

1 4tech ASA med datterselskap Årsregnskap 2006

2 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern Note Driftsinntekter Salgsinntekter av varer og tjenester Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnader Lønnskostnader Avskrivning driftsmidler og imm.eien Nedskrivning Andre driftskostnader 4,11,12, Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekter Finansinntekter Rentekostnader Finanskostnader Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat ORDINÆRT RESULTAT Disponering av årsresultat: 0 0 Overført fra / til annen egenkapital Overført fra overkursfond Til udekket tap Sum overføringer Organisasjonsnummer: Side 1

3 4tech ASA BALANSE PR Konsern Note EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Forskning og utvikling Goodwill Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy o.l. 1, Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investering i datterselskap Andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Varelager 3, Sum varelager Fordringer Kundefordringer konsern Kundefordringer 4, Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Bankinnskudd og kontanter Bankinnskudd og kontanter Sum bankinnskudd og kontanter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Organisasjonsnummer: Side 2

4 4tech ASA BALANSE PR Konsern Note EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital 7, Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital 0 0 Annen egenkapital Udekket tap Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Annen langsiktig gjeld Langsiktig gjeld eiere Langsiktig gjeld SND Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Kassekreditt Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Kortsiktig gjeld til eiere Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Organisasjonsnummer: Side 3

5 NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2006 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse. De benyttede regnskapsprinsipper er i samsvar med tidligere år. Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet omfatter morselskapet 4tech ASA og følgende datterselskap: 4tech Energy AS 100 % Konsernregnskapet utarbeides etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Interne transaksjoner, fordringer og gjeld elimineres. Ved kjøp av datterselskaper elimineres kostprisen på aksjer i morselskapet, mot egenkapitalen i datterselskapet på kjøpstidspunktet. Forskjellen mellom kostpris og netto bokført verdi av eiendeler på kjøpstidspunktet i datterselskapene, tillegges de eiendeler merverdien knytter seg til innenfor markedsverdien av disse eiendelene. Den del av kostpris som ikke kan tillegges spesifikke eiendeler representerer goodwill. Goodwill avskrives lineært over antatt økonomisk levetid. Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etterhvert som de leveres. Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Anleggsmidler/Langsiktig gjeld Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Nedskrivingen reverseres når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger er tilstede. Datterselskap Investeringer i datterselskap vurderes etter kostmetoden. Varer Varer vurderes til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta vurderes etter kursen ved regnskapsårets slutt. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt beregnes med 28% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode, er utlignet og nettoført. Utsatt skatt på merverdier i forbindelse med oppkjøp av datterselskaper utlignes ikke. Garanti Det avsettes til forventede garantikostnader. Garantikostnader er i balansen oppført under annen kortsiktig gjeld. Leasing Alle leieavtaler, også der selskapet har overtatt den vesentlige risikoen og fordelene forbundet med driftsmiddelet, behandles som operasjonell leieavtale. Leien kostnadsføres løpende over leieperioden. Forskning og utvikling Kostnadene for forskning og utvikling kostnadsføres når de påløper. Organisasjonsnummer: Side 4

6 NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2006 NOTE 1 VARIGE DRIFTSMIDLER Maskiner/ 4tech ASA Biler Inventar Sum Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akk. avskrivninger Bokført verdi Årets avskrivninger Selskapet benytter lineære avskrivninger for biler og inventar. Den økonomiske levetiden for driftsmidlene er beregnet til: * Maskiner og inventar 5-8 år * Biler 5 år Kontormaskiner avskrives med skattemessige lineære avskrivninger på 3 år. Maskiner/ Konsern Biler Inventar Sum Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akk. avskrivninger Bokført verdi Årets avskrivninger Selskapet benytter lineære avskrivninger for biler og inventar. Den økonomiske levetiden for driftsmidlene er beregnet til: * Maskiner og inventar 5-8 år * Biler 5 år Kontormaskiner avskrives med skattemessige lineære avskrivninger på 3 år. NOTE 2 AKSJER DATTERSELSKAP Forretnings Eierandel/ Selskapets Selskapets Firma kontor stemmerett egenkapital resultat 4tech Energy AS Tofte 100 % Basert på en samlet vurdering har morselskapet vurdert at 4tech Energy AS vil være istand til å betjene gjelden til mor. Selskapet er iferd med å lansere produktet MiniCom med tilhørende web basert driftsløsning. Styret i datterselskapet legger til grunn at 4tech Energy AS vil vise overskudd også i NOTE 3 VARER 4tech ASA / Konsern Lager av innkjøpte komponenter og ferdigvarer Sum Lager av råvarer og handelsvarer er vurdert til anskaffelseskost, med fradrag for regnskapsmessig ukurans. Selskapet har satt bort produksjonen, men utfører mindre bearbeiding og kundetilpasning selv. Ca. 40 % av verdien er ferdige produkter eller standard komponenter. Organisasjonsnummer: Side 5

7 NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2006 NOTE 4 KUNDEFORDRINGER 4tech ASA / Konsern Avsetning til dekning av mulige tap NOTE 5 FORDRINGER OG GJELD 4tech ASA / Konsern Fordringer med forfall senere enn ett år Andre fordringer, forfall innen 12 måneder Andre fordringer, forfall etter 12 måneder Sum Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år Annen langsiktig gjeld 0 0 Sum 0 0 Gjeld sikret ved pant Kassekreditt Gjeld til eiere Pantegjeld Sum Kassekredittrammen er 2 MNOK. Konsernet 4tech ASA Pantsatte eiendeler Driftstilbehør Kundefordringer Kundefordringer konsern Andre fordringer Varer Sum NOTE 6 BETALINGSMIDLER Bundne innskudd i konsernet Skattetrekksmidler Sum NOTE 7 ANTALL AKSJER, AKSJEEIERE MV Aksjekapital Antall Pålydende Balanseført A-aksjer , Alle aksjer har like rettigheter. Selskapet er VPS registrert med NO Tech ASA. Selskapets største aksjonærer: Antall Navn aksjer Andel Tillitsverv Hafslund Venture AS ,66 % Strategiske Kjerneprodukter AS ,39 % Sama AS ,80 % Manshaus, Tore ,30 % Jakobsen, Roar ,61 % Adm.dir Grubesand AS ,15 % Kolve, Hermann ,15 % Andre ,93 % Sum ,00 % Organisasjonsnummer: Side 6

8 NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2006 NOTE 8 EGENKAPITAL Aksje- Overkurs- Udekket 4tech ASA kapital fond tap Sum Egenkapital Kapitalnedsettelse til dekning av tap Årets resultat Egenkapital Aksje- Overkurs- Udekket Konsern kapital fond tap Sum Egenkapital Nedsetelse til dekkning av tap Årets resultat (underskudd) Egenkapital NOTE 9 SKATT 4tech ASA Skattegrunnlaget Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller Skattegrunnlag Konsernet 4tech ASA Skattekostnad Betalbar skatt (28%) Endring utsatt skattefordel Skattekostnad Betalbar skatt i balansen Betalbar skatt (28%) Sum betalbar skatt Midlertidige forskjeller Netto midlertidige forskjeller Forskjeller som ikke motregnes Grunnlag for beregning av utsatt skattefordel Bokført utsatt skattefordel NOTE 10 SALGSINNTEKTER Virksomhetsområder konsern Salg bensinstasjoner/andre næringer Sum Geografisk fordeling Norge Eksport Sum Organisasjonsnummer: Side 7

9 NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2006 NOTE 11 LØNNSKOSTNAD 4tech ASA Konsernet Lønnskostnad 4tech ASA / Konsernet Lønninger Arbeidsgiveravgift Andre lønnsrelaterte ytelser Lønnskostnader refundert via Skattefunn Sum Gjennomsnittlig antall ansatte i løpet av regnskapsåret har vært 10 ansatte i 4 tech ASA. Det har ikke vært ansatte i datterselskapet i 2006, men selskapet har leid personale fra mor. Kostnaden ved leie er ført som lønnskostnad i datter og til reduksjon av lønnskostnad i morselskapet Ytelser til ledende personer Daglig leder Lønn og andre ytelser Arbeidsgiveravgift Sum Ytelser til ledende personer gjelder daglig leder Roar Jakobsen Det er ikke utbetalt styrehonorar i Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillese til daglig leder, styreformann eller andre nærstående parter. Det er ikke ytet enkelt lån/sikkerhetsstillelser. Obligatorisk tjenestepensjon Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. Revisor Revisjonshonorar for 2006 er kostnadsført med kr for konsern, hvorav revisjonshonorar for mor utgjør kr I tillegg kr for annen bistand. Beløpene er eksklusiv mva. NOTE 12 LANGSIKTIGE LEIEAVTALER Konsernet driver vesentlig del av sin virksomhet i leide lokaler. Årets husleie er kr NOTE 13 FORSKNING OG UTVIKLING Konsernet har i 2006 brukt 3,2 årsverk på forskning og utvikling og 0,2 MNOK i eksterne utviklingskostnader i 2006 Konsernet har søkt om refusjon i skatt via Skattefunn for kostnader til forskning og utvikling. Konsernet har fått tilsagnsbrev på 2 prosjekter i egen regi for Dette vil gi NOK som refusjon over skatteoppgjøret for Dette er periodisert i 2006 og bokført som reduksjon av lønnskostnader og øvrige kostnader. Konsernet har lagt ned en betydelig FoU innsats i årene Totalt i disse fire årene er det utgiftsført ca. 11,9 MNOK og det er lagt ned ca.15 årsverk. Organisasjonsnummer: Side 8

10 Morselskap KONTANTSTRØMANALYSE Konsern Likvider tilført / brukt på virksomheten: Resultat før skatt Ordinære avskrivninger Gevisnt ved salg av driftsmidel Endring i varer, kundefordringer og lev. gjeld Nedbetaling av kortsiktig gjeld eiere Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto likviditetsendring fra virksomheten Likvider tilført / brukt på investeringer: Investeringer i varige driftsmidler Salg av varige driftsmidler (salgssum) Investering i datterselskap Netto likviditetsendring fra investeringer Likvider tilført / brukt på finansiering: Netto endring i kassekreditt Netto annen kortsiktig gjeld Endring langsiktige fordringer Utbetalt på langsiktig gjeld Innbetaling av egenkapital Netto likviditetsendring fra finansiering Netto endring i likvider i året Kontanter og bankinnskudd per Kontanter og bankinnskudd per Organisasjonsnummer: Side 9

11 4Tech ASA Foretaksnummer MVA Årsberetning 2006 TYPE VIRKSOMHET OG HVOR VIRKSOMHETEN DRIVES 4tech ASA driver produktutvikling, produksjon og salg av elektroniske overvåkningsenheter. Selskapet holder til på Tofte i Hurum. ANALYSE AV ÅRSREGNSKAPET OG SENTRALE RISIKOER OG USIKKERHETSFAKTORER Morselskapets driftsinntekter beløp seg til 13,8 MNOK mot 15,2 MNOK året før. Konsernets driftsinntekter ble henholdsvis 15,3 MNOK mot 16,6 MNOK i Nedgangen i salget skyldes i første rekke at selskapet har vært gjennom en restrukturering i første halvår. Konsernets bemanning er redusert fra 13 ansatte ved årets begynnelse til 8 ved årets utgang. Andre halvår viser en omsetning på linje med 2005 og et positivt resultat før skatt, noe som er betydelig bedre enn i Resultat før skatt i 2006 ble for morselskapet -2,2 MNOK mot -3,7 MNOK i 2005 og -1,9 MNOK for konsernet mot -4,8 MNOK i FREMTIDSUTSIKTER I siste halvår 2006 har selskapet hatt en omsetning på linje med 2005 samtidig som bemanningen er betydelig redusert og dette har gitt grunnlag for et positivt resultat før skatt. Omsetningen i industrisegmentet har vist en forsiktig økning, mens bensinstasjonssegmentet har vist en mindre nedgang. Selskapet har i løpet av 2006 arbeidet med revitalisering og videreutvikling av distributører primært innen bensinstasjonssegmentet i 4 utvalgte land i Europa. Dette arbeidet forventes å gi positive resultatet i 2007, slik at det forventes en vekst i Industrisegmentet forventes også å vokse i Konsernet har lagt ned betydelig FoU innsats i årene 2003 til og med Totalt er det kostnadsført ca. 11,9 MNOK og det er lagt ned ca. 15 årsverk. Selskapets nye produkt MiniCom og det tilhørende web baserte overvåkningssystem SiteVision, var planlagt lansert i større skala i En bred lansering av produktet har tatt lengre tid enn forventet blant annet som følge av noen mindre tekniske og software messige oppgraderinger og at beslutningsprosessen hos potensielle kunder har tatt betydelig tid. På det nåværende tidspunkt er ca. 180 installasjoner i drift og de eldste installasjonene har fungert bra i bortimot 24 måneder. MiniCom er designet for å måle innhold av ikke eksplosiv væske i enkelt tanker og er i dag i operativ drift for måling av fyringsolje, diesel, smøreolje og de-icing væske for fly. MiniCom er installert på 2 store flyplasser og på 4 mindre flyplasser i Europa. Styret forventer at et betydelig antall MiniCom vil bli levert i løpet av Primo januar 2007 kjøpte Hafslund Venture AS ytterligere aksjer i selskapet og eier nå 67 % av aksjene. Side 10

12 Det er styrets oppfatning at det er grunnlag for fortsatt drift av selskapet i henhold til regnskapslovens 3-3 og at det finnes gode muligheter for en positiv utvikling og fremtidig inntjening FORTSATT DRIFT-FORUTSETNINGEN Det er styrets oppfatning at regnskapet gir en rettvisende oversikt over virksomhetens utvikling, resultat og stilling. Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. For øvrig vises til avsnittet om fremtidsutsikter. ARBEIDSMILJØ Gjennomsnittlig antall ansatte i år 2006 har vært 10. Arbeidsmiljøet vurderes som godt og det har ikke forekommet arbeidsulykker i løpet av året. Det har vært 2,4 % sykefravær i 2006 LIKESTILLING 4tech ASA praktiserer likestilling mellom kjønnene til tross for en overvekt av mannlige medarbeidere. I fremtidige ansettelsesprosesser vil selskapet være åpen for vurdering av kvinnelige kandidater. YTRE MILJØ Virksomhetens produksjon medfører verken forurensing eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø. Produktene som produseres overvåker bl.a. tankanlegg mht. lekkasjer og virker dermed forebyggende mot forurensing og skader på det ytre miljøet. FINANSIELL RISIKO Den finansielle risikoen i selskapet er knyttet mot markeds-, kreditt-, og likviditetsrisiko. Markedsrisiko anses som lav da etterspørselen er god og man har konkurransedyktige produkter. Kredittrisiko anses som lav, da man har lange kunderelasjoner og kundene utgjør solide oljeselskaper og industriselskaper. Likviditetsrisiko er under kontinuerlig bearbeiding blant annet mot finansinstitusjoner og hovedeier Hafslund Venture AS støtter selskapet. RESULTATDISPONERING Konsern Konsernets omsetning var NOK mot NOK i Årets EBITDA ble på NOK mot NOK i Årsresultat etter skattekostnad ble NOK tech ASA Morselskapets omsetning utgjorde NOK , og dette var en nedgang fra NOK i Side 11

13 Årets EBITDA ble på NOK og årsresultat etter skattekostnad ble NOK Underskuddet på NOK foreslås dekket på flg. måte: Overføring fra overkursfond NOK Til udekket tap NOK Til sammen NOK Side 12

14

Årsregnskap 2005. 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern. 2005 2004 Note 2005 2004

Årsregnskap 2005. 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern. 2005 2004 Note 2005 2004 Årsregnskap 2005 4tech ASA med datterselskap 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern 2005 2004 Note 2005 2004 Driftsinntekter 15 164 782 19 507 587 Salgsinntekter av varer og tjenester 10 16 548 082 19 011

Detaljer

Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Øvre Holding AS Adresse: Dronningens gate

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Organisasjonsnummer: 974 526 441

ÅRSREGNSKAP. Organisasjonsnummer: 974 526 441 ÅRSREGNSKAP 2010 Organisasjonsnummer: 974 526 441 ÅRSBERETNING 2010 NORDIC SEAFARMS AS MED KONSERN Virksomheten sitt virksomhetsområde er administrasjon av driftsselskaper i konsernet samt omsetning av

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

Ringnes Park Senter AS. Årsrapport 2010

Ringnes Park Senter AS. Årsrapport 2010 Ringnes Park Senter AS Årsrapport 2010 Ringnes Park Senter AS Årsberetning 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Ringnes Park Senter AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom sine datterselskaper

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsberetning 2012. Lokal kraft i

Årsberetning 2012. Lokal kraft i Årsberetning Superb Design 212 1 Lokal kraft i 1913 213 ÅR ÅRSBERETNING 212 2/2 2/21 Leder 17. april 213 var det 1 år siden Fauske Lysverk leverte sine første elektroner gjennom nettet. I begynnelsen var

Detaljer

Camo AS. Årsregnskap 2004

Camo AS. Årsregnskap 2004 Camo AS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 0 1 416 414 Annen driftsinntekt 0 31 058 Sum driftsinntekt 0 1 447 472 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

ROI Invest AS ÅRSBERETNING 2009 Side 1

ROI Invest AS ÅRSBERETNING 2009 Side 1 VIRKSOMHETENS ART ROI Invest AS er et regionalt investeringsselskap stiftet i 1985 (under navnet Rana Invest) og lokalisert i Rana kommune. Selskapets formål er på forretningsmessig grunnlag å delta med

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2008

SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsberetning 2008 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat Resultatregnskap Nordic Petroleum AS 2013 2014 Tekst Note 2014 2013 1 5400 640 652 Salgsinntekter 85 589 0 298 305 829 655 Andre driftsinntekter 829 655 298 305 1 838 305 1 470 307 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2006 ORGANISASJONSNUMMER: 974 526 441

ÅRSREGNSKAP 2006 ORGANISASJONSNUMMER: 974 526 441 ÅRSREGNSKAP 2006 ORGANISASJONSNUMMER: 974 526 441 Resultatregnskap - mor/konsern Nordic Seafarms AS Morselskap Konsern 2006 2005 Driftsinntekter og driftskostnader Note 2006 2005 35 498 562 18 981 418

Detaljer

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta!

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta! ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2012 Innhold Bauda-konsernet 2 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetningg 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten

Detaljer

NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493

NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493 NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493 Årsberetning 2012 Virksomhetens art og hvor den drives Selskapets virksomhet er leting etter og utvikling av olje- og gassressurser. Selskapets hovedkontor

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Post: ROI Invest AS, Postboks 500, 8601 Mo i Rana. Faxnr. 75 13 53 51 Tlf.nr. 75 13 53 50 Kontor: Strandgata 5 www.roi.no Org.nr.

Post: ROI Invest AS, Postboks 500, 8601 Mo i Rana. Faxnr. 75 13 53 51 Tlf.nr. 75 13 53 50 Kontor: Strandgata 5 www.roi.no Org.nr. (Fargefoto : Terje Ditlefsen) Post: ROI Invest AS, Postboks 500, 8601 Mo i Rana. Faxnr. 75 13 53 51 Tlf.nr. 75 13 53 50 Kontor: Strandgata 5 www.roi.no Org.nr. 939 150 234 VIRKSOMHETENS ART ROI Invest

Detaljer

Guard Systems AS Årsrapport 2014

Guard Systems AS Årsrapport 2014 Guard Systems AS Årsrapport 2014 Guard Systems AS ÅRSRAPPORT 2014 Innhold Årsberetning s. 3-5 Resultatregnskap s. 6 Balanse s. 7-8 Noter s. 9-14 Kontantstrømoppstilling s. 15 Revisjonsberetning s. 16-19

Detaljer

Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekter 2 19 746 17 313 Sum driftsinntekter 19 746 17 313 Driftskostnader Lønnskostnader 3 22 865

Detaljer

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsrapport for 2014 Viken Fiber AS Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsberetning 2014 Viken Fiber AS Adresse: Postboks 3628, 3007 DRAMMEN Org.nr:

Detaljer

driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118

driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118 Resultatregnskap Note 2010 2009 driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118 driftskostnader Lønnskostnader 12 11 840 10 848 Avskrivninger 2 459 372 Nedskrivning av aksjer 5

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

Innhold. 2 Innhold. 3 Fakta og nøkkeltall. 4 Analytisk informasjon. 5 Torp Computing Group ASA. 6 Itegra AS. 8 MPX.no AS. 10 Styrets årsberetning

Innhold. 2 Innhold. 3 Fakta og nøkkeltall. 4 Analytisk informasjon. 5 Torp Computing Group ASA. 6 Itegra AS. 8 MPX.no AS. 10 Styrets årsberetning Innhold 2 Innhold 3 Fakta og nøkkeltall 4 Analytisk informasjon 5 Torp Computing Group ASA 6 Itegra AS 8 MPX.no AS 10 Styrets årsberetning 12 Resultatregnskap 13 Balanse 15 Regnskapsprinsipper 17 Noter

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Verdiskapning basert på kompetanse og entusiasme

Verdiskapning basert på kompetanse og entusiasme ÅRSRAPPORT Verdiskapning basert på kompetanse og entusiasme Seltor Gruppen AS er et konsern innenfor bygg, bolig og anleggsbransjen med historie tilbake til 1938. Kreativitet, stor fagkunnskap og håndverkstradisjoner

Detaljer

Årsrapport 2008 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797

Årsrapport 2008 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsrapport 2008 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsberetning 2008 Virksomheten Norsk Luftambulanse AS ble stiftet i 1977 og er et heleid datterselskap av

Detaljer