LEDERGRUPPEN. Adm. direktør Kjell Frøyslid. Adm.direktør Railcombi AB Thore Johansson. Viseadm. direktør Arild Dragset. Stabsdirektør Bjarne I.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LEDERGRUPPEN. Adm. direktør Kjell Frøyslid. Adm.direktør Railcombi AB Thore Johansson. Viseadm. direktør Arild Dragset. Stabsdirektør Bjarne I."

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2003

2 LEDERGRUPPEN Adm.direktør Railcombi AB Thore Johansson Adm. direktør Kjell Frøyslid 2003 I KORTHET Omsetningen for CargoNet-konsernet var i 2003 MNOK (1.342). Resultat etter skatt var MNOK -5 ( -41). EBIT-margin 0,90% (-3,65%). EBITDA-margin 5,16% (2,09%). En betydelig økning innen kombinerte transporter. Virksomheten innen tradisjonell vognlast ble lagt ned fra medio desember Over enheter transportert i Skandinavia. Styrets og ledelsens mål i CargoNet-konsernet om å bli en ledende aktør innen kombinerte transporter står ved lag. Stabsdirektør Bjarne I.Wist Viseadm. direktør Arild Dragset 2003 IN BRIEF Operating revenue CargoNet Group in 2003 MNOK (1.342). Income after tax amounted to MNOK -5 (-41). EBIT-margin 0,90% (-3,65%). EBITDA-margin 5,16% (2,09%). 10% increase in combined transport. Restructuring and closing of traditional wagonloads in December Over units transported I Scandinavia. The CargoNet Group s board and management s aim is to gain position as one of the leading players in combined transports. Markedsdirektør Knut Brunstad Økonomidirektør Ivar Otterlei Trafikksikkerhetsdirektør Knut Mo Personaldirektør Kristin Moe 2

3 CargoNet AS - en ledende aktør innen kombinerte transporter Ambisjoner er viktig og nødvendig. Viktig fordi vi hele tiden må ha noe å strekke oss etter og nødvendig fordi våre kunder forventer at vi løpende blir bedre og bedre med hensyn til hva vi leverer av produkter og tjenester. CargoNet har et ambisiøst mål: Vi skal være best på kombinerte transporter i Skandinavia, fra Skandinavia og til Skandinavia. Oslo høsten 2004, og nye togtilbud kommer i inneværende år. Dette betyr at vi skal være det beste alternativet for våre kunder, men det betyr nødvendigvis ikke at vi skal være store i internasjonal sammenheng. Det er viktig i vår bransje å ha en nødvendig størrelse for å være kostnadseffektiv og samtidig gi et variert produkttilbud til våre kunder. CargoNet sitt andre leveår har vært krevende. Starten på året med sterk krone, høy rente og usikkerhet med hensyn til krigen i Irak ga oss en dårlig start på året. Derfor er det spesielt hyggelig å konstatere at året endte med en meget hyggelig volumvekst for kombinerte transporter. En vekst som fortsetter inn i Vår svenske virksomhet i Railcombi har hatt en meget positiv utvikling i året som gikk. Spesielt er det hyggelig å se at vi har økt volumene i den svensk/norske trafikken. Dette medførte at vi startet et nytt daglig tog mellom Jönköping og I tillegg til markedsusikkerheten i begynnelsen av året har vi gjennomført store strukturelle endringer. Våre vognlastopplegg ble lagt ned fra 15. desember Dette var slutten på en omstilling som har pågått over mange år. Dessverre for våre kunder og CargoNet har vognlastvolumene fortsatt å krympe, og for oss var det uforsvarlig å ikke ta konsekvensene av dette. Dette har medført utfordringer i forhold til hvilke kunder som det ikke har vært enkelt å finne gode alternativer for. Det er derfor ekstra hyggelig å konstatere at vi til slutt har funnet løsninger for alle kundene, og volumtallene for de to første månedene av 2004 viser at vi totalt sett har økt volumene etter at vognlasten har blitt lagt ned. Dette ser vi på som en bekreftelse på at vi har valgt riktig strategi, og at markedet ser at vår konsentrasjon rundt kombiproduktene betyr at vi konsentrerer våre resursser og prioriteringer om løpende å levere bedre kvalitet. Vi har jobbet systematisk for å bedre vår kvalitet gjennom året som gikk. Dette arbeidet vil fortsette da vi fortsatt har mye som skal forbedres i alle områder. Det er allikevel inspirerende at mange kunder gir oss positive tilbakemeldinger på at nå har de sett at det skjer noe positivt med kvaliteten. Vi skal jobbe hardt for at dere 3

4 ikke skal bli skuffet i tiden som kommer. Vi har meldt oss ut av den internasjonale jernbaneorganisasjonen UIC. Det tok lang tid før vi fikk bekreftelse på utmeldingen. Årsaken var kanskje at de ikke visste hvordan dette skulle håndteres da vi muligens var den første som meldte oss ut av organisasjonen. Jeg nevner dette fordi vi tenker og opererer annerledes enn et tradisjonelt jernbaneselskap. Vi identifiserer oss med transportbransjen, og ønsker å tilby våre kunder konkurransedyktige produkter med vekt på at vi benytter jernbanen til hovedtransport av produktene. Året 2003 er historisk og vi skal videre. Fra årsskiftet har vi en felles markedsorgani-sasjon for CargoNet og Railcombi. Vi skal benytte dette året til å lage en tettere integrasjon mellom våre norske og svenske aktiviteter. Dette skal ytterligere skape bedre løsninger for våre kunder. Avslutningsvis vil jeg få takke alle våre kunder som har bidratt til at strategiendringen og den positive utviklingen har vært mulig. En spesiell takk til alle våre ansatte som har stått på og gjort en god jobb selv om omstillingene har skapt usikkerhet i hverdagen. Jeg føler meg trygg på at vi nå er på rett kurs og gleder meg til fortsettelsen. Videreutvikling av nye og eksisterende terminaler er forutsetningen for at vi kan utnytte de volummulighetene som ligger innen kombinerte transporter. Volumtrenden nå viser at vi allerede i 2004 vil oppnå de volumene som vi bare for et par år siden forventet i 2007/2008. Dette skaper akutte utfordringer for oss på Alnabru, som er hovedterminalen i vårt nettverk, og videre Ganddal som fortsatt ikke er kommet på statsbudsjettet. Ganddal er for meg et skremmende eksempel på at vi ikke kan stole på løftene fra politikerne om at de virkelig ønsker mer gods på jernbane. Konsekvensene er at veksten på Sørlandsbanen stopper opp og vi må prioritere andre banestrekninger. Men fortsatt håper jeg at politikerne blir sitt ansvar bevisst og legger forholdene til rette med nødvendige infrastrukturtiltak. Vi satser fortsatt på systemtog i tillegg til kombinerte transporter. Med virkning fra 1. januar 2004 har vi på plass en egen organisasjon som skal ha det daglige ansvaret for denne delen av vår virksomhet. Systemtog kjennetegnes ved få kunder og store volumer til hver av disse kundene. Det er viktig med god kommunikasjon og nært samarbeid for å få gode resultater for begge parter. Vi håper at vår nye organisasjon vil bidra til dette. Kjell Frøyslid Administrerende direktør 4

5 Railcombi AB Railcombi AB er et 100% eiet selskap, og utgjør CargoNet-konsernet sin satsing i det svenske markedet. Selskapet har hatt en meget positiv utvikling i 2003, med en omsetningsvekst på 19%. dekkende nettverk for kombinerte transporter i Skandinavia. Railcombi AB sine aktiviteter i Sør-Sverige er på denne måten ikke bare et nav for svenske volumer til og fra resten av Europa, men et nav for hele CargoNet-konsernet sitt skandinaviske nettverk. Gjennom 2003 har den norske og svenske virksomheten blitt knyttet tettere sammen. Dette arbeidet vil fortsette også i 2004 og skal sikre Cargonet-konsernet sin posisjon som en ledende aktør innen kombinerte transporter. Det svenske markedet har vært preget av tiltagende konkurranse, parallelt med en vekst i totalmarkedet. Selskapet har lyktes med å holde sin posisjon innen de fleste segmenter. Satsingen i Sverige er et viktig ledd i CargoNet-konsernet sin strategi for å sikre Et høykvalitets transportbånd for containere og semitrailere Det handler om å gjøre det enkelt og med høy kvalitet. Det er dette som er filosofien bak CargoNet-konsernet sin måte å tenke jernbanetransport på.vi ønsker å representere fremtidens jernbanetransport. Våre kunder i Norge og Sverige skal vite at på alle de viktigste strekningene, og fra alle våre 29 terminaler, skal de ha et transportbånd for containere ut i Skandinavia og resten av Europa. CargoNet-konsernet har som mål at våre kunder skal kunne gi et bedre tilbud til sine kunder gjennom de 5

6 transportene vi utfører. Derfor satser vi på stadig flere daglige tog på de fleste strekningene, og arbeider med å kontinuerlig hindre avvik og forsinkelser. Gjennom systematisk jobbing internt, samt å være en pådriver overfor infrastrukturforvalterne har vi oppnådd en betydelig forbedring i leveringspunktligheten. På enkelte strekninger har vi oppnådd en leveringspunktlighet til kunde på %. Flest mulig avganger på den enkelte strekning, leveringspunktlighet og sikkerhet er viktige suksesskriterier. Gjennom dette skaper vi en ny og tidsriktig form for jernbanetransport. 6

7 Resultatregnskap CargoNet AS (Alle tall i MNOK) CargoNet Konsern Note DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekt Annen driftsinntekt Driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Lønnskostnad Avskrivning 3, Annen driftskostnad Driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER 2 2 Annen renteinntekt Annen finansinntekt Annen rentekostnad Annen finanskostnad Netto finansposter ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat ÅRSRESULTAT Opplysninger om avsetninger til: Annen egenkapital Sum disponert 7

8 Balanse pr CargoNet AS (Alle tall i MNOK) CargoNet Konsern ANLEGGSMIDLER Note IMMATERIELLE EIENDELER Utsatt skattefordel Goodwill Sum immaterielle eiendeler VARIGE DRIFTSMIDLER Grunnarealer Lokomotiver Godsvogner Maskiner og utstyr Anlegg under utførelse Sum varige driftsmidler FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER Investeringer i datterselskaper Pensjonsmidler Sum finansielle anleggsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER FORDRINGER Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer BANKINNSKUDD, KONTANTER Bundne bankinnskudd (skattetrekk) Betalingsmidler Sum bankinnskudd. kontanter og lignende SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER

9 EGENKAPITAL INNSKUTT EGENKAPITAL Aksjekapital 1, Overkursfond Sum innskutt egenkapital OPPTJENT EGENKAPITAL Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD ANNEN LANGSIKTIG GJELD Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld 1 1 KORTSIKTIG GJELD Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD SUM GJELD OG EGENKAPITAL Oslo, Einar Enger Styreleder Vidar David Østreng Kristian Stokke Ole Reidar Rønningen Jan Sundling Gunnar Andersson Tone Opsahl Sören Belin Kjell Frøyslid Adm. dirktør Arne Tordhol 9

10 Kontantstrømoppstilling CargoNet AS (Alle tall i MNOK) CargoNet Konsern KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER Resultat før skattekostnad Gevinst ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Kursjustering langsiktig gjeld i SEK Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto likviditetsendring fra virksomheten KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Investering i datterselskap Investering i varige driftsmidler Netto likviditetsendring fra investeringer KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER Innbetaling ved opptak av langsiktig gjeld Tilført ny egenkaptial Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Netto likviditetsendring fra finansiering Netto endring i likvider i året Likviditetsbeholdning Likviditetsbeholdning

11 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet omfatter morselskapet CargoNet AS og datterselskapet Railcombi AB. Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet var en økonomisk enhet. Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Railcombi AB sin balanse er konsolidert inn etter valutakurs på balansedagen, mens resultatpostene er omregnet til en valutakurs som tilsvarer snittet i regnskapsåret. Kjøpte datterselskaper regnskapsføres i konsernregnskapet basert på morselskapets anskaffelseskost. Anskaffelseskost tilordnes identifiserbare eiendeler og gjeld i datterselskapet, som oppføres i konsernregnskapet til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Eventuell merverdi eller mindreverdi ut over hva som kan henføres til identifiserbare eiendeler og gjeld balanseføres som goodwill. Merverdier i konsernregnskapet avskrives over de oppkjøpte eiendelenes forventede levetid. Railcombi AB eier datterselskapet Luleå Kombiterminal AB (75 %), og de tilknyttede selskapene Älmhults Kombiterminal AB (33 %) og Hallsberg Terminal AB (20%). Disse selskapene er registrert etter kostmetoden i konsernregnskapet da de vurderes å ha uvesentlig betydning for konsernregnskapet. Salgsinntekter Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser balanseføres som uopptjent inntekt ved salget, og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene. Klassifisering og vurdering av balanseposter Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år etter utbetalingstidspunktet. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost.varige anleggsmidler som forringes i verdi avskrives lineært over forventet økonomisk levetid. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld i norske kroner med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstids-punktet. Immaterielle eiendeler Utgifter til immaterielle eiendeler er balanseført i den utstrekning kriteriene for balanseføring er oppfylt. Dette innebærer at utgifter til andre immaterielle eiendeler er balanseført når det er ansett som sannsynlig at de fremtidige økonomiske fordelene knyttet til eiendelen vil tilflyte selskapet og man har kommet frem til en pålitelig måling av anskaffelseskost for eiendelen. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes forventede levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/forbedring regnes i 11

12 forhold til driftsmidlets stand ved kjøp av driftsmidlet Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en samlet vurdering av fordringsmassen. Valuta Balanseposter i utenlandsk valuta er vurdert etter kursen ved regnskapsårets slutt. Pensjoner Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening basert på forutsetninger om diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang, osv. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelser i balansen. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplaner fordeles over antatt gjenværende opptjeningstid. Det samme gjelder estimatavvik i den grad de overstiger 10 % av den største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene (korridor). Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Oppføring av utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet og underskudd til fremføring, er begrunnet med antatt fremtidig inntjening. Utsatt skatt og skattefordel som kan balanseføres er oppført netto i balansen. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til kjente kontantbeløp og med forfallsdato kortere enn tre måneder fra anskaffelsesdato. Arbeidsgiveravgiften kostnadsføres basert på innbetalt pensjonspremie for sikrede (kollektive) pensjonsordninger, mens den er periodisert i samsvar med endring i pensjonsforpliktelsen for usikrede pensjoner. 12

13 Note 1 Immaterielle eiendeler CargoNet AS Årets endring i egenkapital Aksjekapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital Årets resultat Egenkapital CargoNet konsern Årets endring i egenkapital Aksjekapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital Årets resultat Omregningsdifferanse valuta Egenkapital Ved konsolidering av Rail Combi AB er balansen omregnet til kurs pr og omregningsdifferansen er ført som annen egenkapital. Note 2 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen på NOK består av aksjer á NOK Alle aksjer har like rettigheter og eies med 55% av NSB AS og 45% av Green Cargo AB. Note 3 Immaterielle eiendeler Alle tall i TNOK CargoNet Konsern Anskaffelseskost Anskaffelseskost Tilgang i år 0 Avgang i år 0 Anskaffelseskost Avskrivninger Akkumulerte avskrivninger Avgang i år 0 Årets avskrivninger Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi

14 Note 4 Varige driftsmidler Alle tall i TNOK CargoNet AS Varige driftsmidler Grunnarealer Lokomotiver Godsvogner Maskiner og utstyr Sum varige driftsmidler Anskaffelseskost Anskaffelseskost Tilgang i år Overført fra anl.under utførelse Avgang i år Anskaffelseskost Avskrivninger Akkumulerte avskrivninger Avgang i år Årets avskrivninger Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi Anlegg under utførelse Anskaffelseskost Tilgang 945 Overført til anleggsmidler/aktivert Balanseført verdi CargoNet konsern Varige driftsmidler Grunnarealer Lokomotiver Godsvogner Maskiner og utstyr Sum varige driftsmidler Anskaffelseskost Anskaffelseskost ) Tilgang i år Overført fra anl.under utførelse Avgang i år Omregningsdifferanse anskaffelseskost 2) Anskaffelseskost Avskrivninger og nedskrivninger Akk. av- og nedskrivninger Avgang i år Årets avskrivninger Årets nedskrivninger Omregningsdiff. av- og nedskrivning 2) Akk. av- og nedskrivninger Balanseført verdi ) RailCombi AB sitt produksjonssystem Lyftet er omklassifisert fra FoU til varige driftsmidler i Anskaffelseskost Lyftet var 72 MNOK. 2) Anskaffelseskost og akkumulerte av- og nedskrivninger for anleggsmidler i Rail Combi AB per er omregnet til kurs 0,80 som ble benyttet i årsregnskapet I årsregnskapet 2003 benyttes kurs 0,93. Rullende materiell er i balansen splittet i lokomotiver, godsvogner og maskiner og utstyr. Dette er også gjort retroaktivt for

15 Både morselskapet og konsernet benytter lineære avskrivninger for alle varige driftsmidler. Den økonomiske levetiden for driftsmidlene er beregnet til: * Grunnarealer år * Lokomotiver 20 år * Godsvogner 15 år * Maskiner og utstyr 3-5 år Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler Spesifisering av ikke balanseførte driftsmidler når årlig leie overstiger 1 MNOK Vogner Leietaker Utløpsår Årlig leie 200 stk vogner av Green Cargo AB Rail Combi AB ,8 70 stk vogner av SEB Finans AB Rail Combi AB ,2 145 stk vogner av AAE CargoNet AS ,7 15 stk vogner av VTG CargoNet AS ,7 20 stk vogner av AAE Rail Combi AB ,3 Lokomotiver 6 stk lokomotiver av HSBC CargoNet AS ,1 Maskiner Containere av Uniteam CargoNet AS - 1,5 Note 5 Datterselskap Alle tall i TNOK Investeringene i datterselskap regnskapsføres etter kostmetoden. Anskaffelses-tidspunkt Forretningskontor Aksjekapital Eierandel Rail Combi AB Stockholm % Tømmervogner AS Oslo % 15

16 Note 6 Pensjoner CargoNet AS CargoNet AS har kollektiv, sikret pensjonsordning for sine ansatte i Statens Pensjonskasse (SPK). Ordningen er en ytelsesplan, det vil si at selskapet har det økonomiske ansvaret for at de ansatte får de avtalte ytelsene. Pensjonsordningen i SPK omfatter ytelser etter lov om Statens Pensjonskasse og utbetaling av pensjoner er garantert av staten.ytelsene er alders-, uføre-, ektefelle- og barnepensjon og pensjonsytelsene samordnes med folketrygdens ytelser. Ordningen i Statens Pensjonskasse omfatter også avtalefestet førtidspensjon (AFP). Premiefastsettelse og beregning av pensjonsforpliktelse i Statens Pensjonskasse skjer etter aktuarielle prinsipper. Forutsetningen er at innbetalt premie skal dekke den til enhver tid opptjente pensjonsrettighet. Ordningen er imidlertid ikke fondsbasert.ved premieberegningen gjøres likevel fradrag for avkastning på simulerte fondsmidler (fordring på staten) som om midlene var plassert i langsiktige statsobligasjoner. Forpliktelse og midler knyttet til den sikrede AFP ordningen er inkludert i den totale beregnede pensjonsforpliktelsen. Netto pensjonskostnad Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler Administrasjonskostnad Resultatført estimatendringer og -avvik Arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnad Brutto påløpt pensjonsforpliktelse pr Pensjonsmidler ("fiktivt fond") Ikke resultatført estimatendringer og -avvik Netto påløpt pensjonsforpliktelse Følgende forutsetninger er benyttet ved aktuarberegningene: 2003 Avkastning på pensjonsmidler 6,0 % Diskonteringsrente 6,0 % Årlig lønnsvekst 3,3 % Årlig G-regulering 2,9 % Amortiseringsfaktor (forv. gj.st tjenestetid) 10 Arbeidsgiveravgiftsats 14,1 % De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske faktorer. Note 7 Mellomværende med selskap i samme konsern Alle tall i TNOK CargoNet AS Rail Combi AB Tømmervogner AS Fordringer Kundefordringer Sum Rail Combi AB Tømmervogner AS Gjeld Øvrig kortsiktig gjeld Øvrig langsiktig gjeld Sum Øvrig langsiktig gjeld i CargoNet AS gjelder lån fra Rail Combi AB og er omklassifisert fra kortsiktig gjeld i 2002 til langsiktig gjeld i Øvrig langsiktig gjeld i CargoNet konsern gjelder kapitalforsikring for Rail Combi AB sin tidligere administrerende direktør på TNOK

17 Note 8 Bundne bankinnskudd, trekkrettigheter (Tall i TNOK) CargoNet AS CargoNet konsern Bundne bankinnskudd Skattetrekksmidler Bevilgede trekkrettigheter Kassekreditt I CargoNet AS er negative betalingsmidler omklassifisert fra betalingsmidler i 2002 til gjeld til kredittinstitusjoner i Note 9 Salgsinntekter (Tall i TNOK) Alle tall i MNOK CargoNet AS CargoNet konsern Per virksomhetsområde Baneinntekter Distribusjon Gevinst ved salg av anleggsmidler Øvrige inntekter Sum Note 10 Lønnskostnader, antall ansatte, godgjørelser, lån til ansatte (Tall i TNOK) Lønnskostnader CargoNet AS CargoNet konsern Lønn og andre ytelser Arbeidsgiveravgift og folketrygdavgift Pensjonskostnader Sum Gjennomsnittlig antall ansatte: Ytelser til ledende personer i CargoNet AS i 2003 Daglig leder Styret Lønn Annen godtgjørelse Pensjonsutgifter Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til daglig leder, styreformann eller andre nærstående parter. Daglig leder har bonuslønn i tillegg til basislønn. Det er ikke utbetalt bonus i Hvis styret ønsker å skifte ut daglig leder har daglig leder rett til 6 måneders lønn i oppsigelsestiden og 6 måneders etterlønn. Etterlønnen samordnes fullt ut med andre arbeidsinntekter daglig leder oppebærer i denne perioden. NSB-konsernet har en kollektiv lederdekning gjennom Storebrand som omfatter administrerende direktør. Ordningen gir et pensjonsnivå på 60% av full lønn og en pensjonsalder på 62 år. Pensjonen samordnes med tidligere oppsatte rettigheter/fripoliser. Revisor "Kostnadsført revisjonshonorar i regnskapsåret i morselskapet var 290 TNOK ekslusiv merverdiavgift. Honorar for øvrig bistand fra revisor utgjorde 187 TNOK eksklusiv merverdiavgift. For Rail Combi AB er tilsvarende tall 190 TNOK for revisjon og 68 TNOK for bistand." 17

18 Note 11 Skatt (Tall i TNOK) Beregning av utsatt skatt/utsatt skattefordel CargoNet AS CargoNet konsern Midlertidige forskjeller Driftsmidler Kortsiktig gjeld Omløpsmidler Pensjonsforpliktelse Netto midlertidige forskjeller Underskudd til fremføring Grunnlag for utsatt skatt/ skattefordel i balansen % utsatt skatt/utsatt skattefordel Herav ikke balanseført utsatt skattefordel Utsatt skatt/utsatt skattefordel Grunnlag for skattekostnad, endring i utsatt skatt og betalbar skatt Grunnlag for betalbar skatt Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Grunnlag for årets skattekostnad Endring i midlertidige resultatforskjeller Grunlag for betalbar skatt i resultatregnskapet / Mottatt/avgitt konsernbidrag 0 0 Skattepliktig inntekt (grunnlag for betalbar skatt i balansen) Fordeling av skattekostnaden Betalbar skatt (28 % av grunnlag 0 0 for betalbar skatt i resultatregnskapet) For mye, for lite avsatt i fjor Sum betalbar skatt Endring i utsatt skatt Skattekostnad (28 % av grunnlag for årets skattekostnad) Betalbar skatt i balansen Betalbar skatt (28 % av grunnlag 0 0 for betalbar skatt i resultatregnskapet) Skattevirkning av konsernbidrag Betalbar skatt i balansen 0 0 Underskudd til fremføring Utløpsår Sum underskudd til fremføring

19 Note 12 Betingede utfall Det er fremmet et antall erstatningskrav overfor CargoNet AS, og i forbindelse med flere av kravene er det iverksatt rettslige prosesser. Det anses lite sannsynlig at CargoNet AS vil komme i ansvar, og det er derfor ikke foretatt noen avsetninger til å møte slike krav. Note 13 Varekostnad Varekostnad for CargoNet konsern 2002 er omklassifisert til annen driftskostnad. Note 14 Finansposter (Tall i TNOK) CargoNet AS CargoNet konsern Renteinntekter Valutagevinst Annen finansinntekt Sum finansinntekter Rentekostnader Valutatap Annen finanskostnad Sum finanskostnader

20 STYRETS BERETNING 2003 CargoNet AS Store endringer og fluktuasjoner i markedet har preget CargoNet AS i Selskapets andre leveår har betydd en videre utvikling mot kombinerte transporter, parallelt med effektivisering og omstilling. Selskapet har oppnådd en betydelig resultatforbedring i forhold til 2002, noe som har vært krevende med en omsetningsmessig svak start på året og høye energipriser. Utvikling 2003 Satsingen innen kombinerte transporter har fortsatt i 2003, og har gitt en betydelig økning i antall transporterte enheter året sett under ett, samt en markert tilbakegang for vognlastproduktet. Vognlastproduktet ble som planlagt nedlagt fra 15. desember, og ved utgangen av 2003 fremsto CargoNet-konsernet som en rendyrket aktør innen kombinerte transporter, men med tillegg av virksomheten innen systemtog. Denne virksomheten er organisert som egen resultatenhet. CargoNet AS er organisert som et konsern, hvor aktiviteten i Norge ivaretas gjennom CargoNet AS, og Railcombi AB står for konsernets aktiviteter i Sverige. Konsernet er eiet 55% av NSB AS og 45% av Green Cargo AB. Konsernet opererer dels tog i egen regi, og dels tog kjørt av underleverandører. Det er et utstrakt samarbeid med europeiske selskaper innen kombinerte transporter, og på denne måten tilbys transport til og fra europeiske terminaler i tillegg til de 29 terminalene som betjenes i Norge og Sverige. Med nedleggelsen av vognlastproduktet, som godstransport på jernbane tradisjonelt har vært forbundet med, er CargoNet AS et jernbaneselskap med en helt annen strategi og satsing enn flertallet av europeiske jernbaneselskaper. Dette har gitt oppmerksomhet og anerkjennelse, og styret er tilfreds med de reaksjoner som er kommet fra markedet. Som en naturlig konsekvens av det strategiske valget har CargoNet AS også valgt å tre ut av de tradisjonelle organisasjonene for jernbanetransport, da disse i for stor grad er tuftet på tradisjonell jernbanetenkning. 20

1 Baneservice regnskap 2008

1 Baneservice regnskap 2008 1 Baneservice regnskap 2008 Baneservice AS Regnskap 2008 Nøkkeltall 2008 Beløp i millioner kroner 2008 2007 2006 Omsetning 581,1 470,5 495,2 Resultat før skatt -45,3-2,9 8,9 Resultatgrad (%) -6,9 0,3 2,3

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET

ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET Nøkkeltall Nøkkeltall NSB Finansielle hovedtall (mill.kroner) 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 Salgsinntekter o.a. driftsinntekter 6 176 6 073 5 595 5 622 5 633 5 145 4

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2009

SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsberetning 2009 Virtksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

Flytogets årsrapport 2005

Flytogets årsrapport 2005 Flytogets årsrapport 2005 Innhold Nøkkeltall/Key figures... 3 Administrerende direktør... 4 Styrets beretning... 6 Årsregnskap 2005... 15 Regnskapsprinsipper... 15 Resultatregnskap... 19 Balanse...20 Kontantstrømoppstilling...22

Detaljer

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 Utgiver Validus AS Postadresse: Postboks 113, 3051 Mjøndalen, Norway Besøksadresse: Orkidéhøgda 3, 3050 Mjøndalen Telefon: (+47) 32 23 11 00 Faks: (+47) 32 23 11 01 E-post: firmapost@validus.no

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2012 3 innhold Leder

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig)

ÅRSRAPPORT 2012. OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig) ÅRSRAPPORT 2012 OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig) Innhold 3 Årsrapport 2012 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Det Norske Myntverket Årsrapport 2004

Det Norske Myntverket Årsrapport 2004 Det Norske Myntverket Årsrapport 2004 Innhold side 1 side 2 side 6 side 10 side 16 side 18 Rapport fra administrerende direktør Styrets årsberetning 2004 Regnskap Noter Revisors beretning Mynt- og medaljeproduksjon

Detaljer

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA og Verdipapirsentralen Holding ASA Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Oslo Børs Holding ASA - årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning

Detaljer

Innhold. 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013

Innhold. 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013 Årsrapport 2013 Innhold 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013 Forsiden Som en del av et tverrfalig team

Detaljer

Daglig leder har ordet 3. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømoppstilling 10. Regnskapsprinsipper 11. Noter til regnskapet 12

Daglig leder har ordet 3. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømoppstilling 10. Regnskapsprinsipper 11. Noter til regnskapet 12 årsrapport 2008 Innhold Daglig leder har ordet 3 Styrets beretning 2008 4 Nøkkeltall siste 5 år 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 11 Noter til regnskapet 12

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 4,0 % 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder

Detaljer

Årsberetning 2012. Lokal kraft i

Årsberetning 2012. Lokal kraft i Årsberetning Superb Design 212 1 Lokal kraft i 1913 213 ÅR ÅRSBERETNING 212 2/2 2/21 Leder 17. april 213 var det 1 år siden Fauske Lysverk leverte sine første elektroner gjennom nettet. I begynnelsen var

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2001

Årsberetning og regnskap 2001 Årsberetning og regnskap 2001 Innhold Huntonit ferdigmalte veggplater Innledning ved adm. direktør 3 Konsernets formål, strategi og vedtekter 5 Finansielle hovedtall 6 Styrets årsberetning 7 Resultatregnskap

Detaljer

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom.

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. Årsrapport 2014 2 // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // INNHOLD // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // 3 Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. INNHOLD Nøkkeltall

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2005 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 178 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 2,8 % 4,0 % 8,7 % 9,6

Detaljer

Expert Eilag viste styrke

Expert Eilag viste styrke Å R S R A P P O R T Innhold Konsernsjefen har ordet 3 Et ledende handelskonsern 4 Året 2001 høydepunkter 5 Hovedtall 5 Årsberetning 2001 7 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrømoppstilling 14 Regnskapsprinsipper

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter Årsrapport 211 2 INNHOLD FORORD 3 HOVEDTALL / NETTDRIFT 4 STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse 5 - Miljø 6 - Økonomi 7 - Fremtidsutsikter 8 RESULTATREGNSKAP 9 BALANSE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 12 KONTANT

Detaljer

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsberetning 2011 Virksomheten Norsk Luftambulanse AS ble stiftet i 1977 og er et heleid datterselskap av

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

Glava konsern. Gruppen i korthet. Byggisolasjon. Himlinger. Teknisk isolasjon

Glava konsern. Gruppen i korthet. Byggisolasjon. Himlinger. Teknisk isolasjon Glava konsern Gruppen i korthet Glavakonsernet består av morselskapet Glava AS og datterselskapene Askim Mek. Verksted AS, Isolitt AS og Norild AS. Konsernet har rundt 450 ansatte og forventer en omsetning

Detaljer

2010 client computing KONSERNET ÅRSRAPPORT

2010 client computing KONSERNET ÅRSRAPPORT 21 client COMPUTING KONSERNET ÅRSRAPPORT 2 INNHOLD Side Konsernoversikt Historikk Konsernstruktur og adresser Om Client Computing konsernet Nøkkeltall Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap

Detaljer