LEDERGRUPPEN. Adm. direktør Kjell Frøyslid. Adm.direktør Railcombi AB Thore Johansson. Viseadm. direktør Arild Dragset. Stabsdirektør Bjarne I.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LEDERGRUPPEN. Adm. direktør Kjell Frøyslid. Adm.direktør Railcombi AB Thore Johansson. Viseadm. direktør Arild Dragset. Stabsdirektør Bjarne I."

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2003

2 LEDERGRUPPEN Adm.direktør Railcombi AB Thore Johansson Adm. direktør Kjell Frøyslid 2003 I KORTHET Omsetningen for CargoNet-konsernet var i 2003 MNOK (1.342). Resultat etter skatt var MNOK -5 ( -41). EBIT-margin 0,90% (-3,65%). EBITDA-margin 5,16% (2,09%). En betydelig økning innen kombinerte transporter. Virksomheten innen tradisjonell vognlast ble lagt ned fra medio desember Over enheter transportert i Skandinavia. Styrets og ledelsens mål i CargoNet-konsernet om å bli en ledende aktør innen kombinerte transporter står ved lag. Stabsdirektør Bjarne I.Wist Viseadm. direktør Arild Dragset 2003 IN BRIEF Operating revenue CargoNet Group in 2003 MNOK (1.342). Income after tax amounted to MNOK -5 (-41). EBIT-margin 0,90% (-3,65%). EBITDA-margin 5,16% (2,09%). 10% increase in combined transport. Restructuring and closing of traditional wagonloads in December Over units transported I Scandinavia. The CargoNet Group s board and management s aim is to gain position as one of the leading players in combined transports. Markedsdirektør Knut Brunstad Økonomidirektør Ivar Otterlei Trafikksikkerhetsdirektør Knut Mo Personaldirektør Kristin Moe 2

3 CargoNet AS - en ledende aktør innen kombinerte transporter Ambisjoner er viktig og nødvendig. Viktig fordi vi hele tiden må ha noe å strekke oss etter og nødvendig fordi våre kunder forventer at vi løpende blir bedre og bedre med hensyn til hva vi leverer av produkter og tjenester. CargoNet har et ambisiøst mål: Vi skal være best på kombinerte transporter i Skandinavia, fra Skandinavia og til Skandinavia. Oslo høsten 2004, og nye togtilbud kommer i inneværende år. Dette betyr at vi skal være det beste alternativet for våre kunder, men det betyr nødvendigvis ikke at vi skal være store i internasjonal sammenheng. Det er viktig i vår bransje å ha en nødvendig størrelse for å være kostnadseffektiv og samtidig gi et variert produkttilbud til våre kunder. CargoNet sitt andre leveår har vært krevende. Starten på året med sterk krone, høy rente og usikkerhet med hensyn til krigen i Irak ga oss en dårlig start på året. Derfor er det spesielt hyggelig å konstatere at året endte med en meget hyggelig volumvekst for kombinerte transporter. En vekst som fortsetter inn i Vår svenske virksomhet i Railcombi har hatt en meget positiv utvikling i året som gikk. Spesielt er det hyggelig å se at vi har økt volumene i den svensk/norske trafikken. Dette medførte at vi startet et nytt daglig tog mellom Jönköping og I tillegg til markedsusikkerheten i begynnelsen av året har vi gjennomført store strukturelle endringer. Våre vognlastopplegg ble lagt ned fra 15. desember Dette var slutten på en omstilling som har pågått over mange år. Dessverre for våre kunder og CargoNet har vognlastvolumene fortsatt å krympe, og for oss var det uforsvarlig å ikke ta konsekvensene av dette. Dette har medført utfordringer i forhold til hvilke kunder som det ikke har vært enkelt å finne gode alternativer for. Det er derfor ekstra hyggelig å konstatere at vi til slutt har funnet løsninger for alle kundene, og volumtallene for de to første månedene av 2004 viser at vi totalt sett har økt volumene etter at vognlasten har blitt lagt ned. Dette ser vi på som en bekreftelse på at vi har valgt riktig strategi, og at markedet ser at vår konsentrasjon rundt kombiproduktene betyr at vi konsentrerer våre resursser og prioriteringer om løpende å levere bedre kvalitet. Vi har jobbet systematisk for å bedre vår kvalitet gjennom året som gikk. Dette arbeidet vil fortsette da vi fortsatt har mye som skal forbedres i alle områder. Det er allikevel inspirerende at mange kunder gir oss positive tilbakemeldinger på at nå har de sett at det skjer noe positivt med kvaliteten. Vi skal jobbe hardt for at dere 3

4 ikke skal bli skuffet i tiden som kommer. Vi har meldt oss ut av den internasjonale jernbaneorganisasjonen UIC. Det tok lang tid før vi fikk bekreftelse på utmeldingen. Årsaken var kanskje at de ikke visste hvordan dette skulle håndteres da vi muligens var den første som meldte oss ut av organisasjonen. Jeg nevner dette fordi vi tenker og opererer annerledes enn et tradisjonelt jernbaneselskap. Vi identifiserer oss med transportbransjen, og ønsker å tilby våre kunder konkurransedyktige produkter med vekt på at vi benytter jernbanen til hovedtransport av produktene. Året 2003 er historisk og vi skal videre. Fra årsskiftet har vi en felles markedsorgani-sasjon for CargoNet og Railcombi. Vi skal benytte dette året til å lage en tettere integrasjon mellom våre norske og svenske aktiviteter. Dette skal ytterligere skape bedre løsninger for våre kunder. Avslutningsvis vil jeg få takke alle våre kunder som har bidratt til at strategiendringen og den positive utviklingen har vært mulig. En spesiell takk til alle våre ansatte som har stått på og gjort en god jobb selv om omstillingene har skapt usikkerhet i hverdagen. Jeg føler meg trygg på at vi nå er på rett kurs og gleder meg til fortsettelsen. Videreutvikling av nye og eksisterende terminaler er forutsetningen for at vi kan utnytte de volummulighetene som ligger innen kombinerte transporter. Volumtrenden nå viser at vi allerede i 2004 vil oppnå de volumene som vi bare for et par år siden forventet i 2007/2008. Dette skaper akutte utfordringer for oss på Alnabru, som er hovedterminalen i vårt nettverk, og videre Ganddal som fortsatt ikke er kommet på statsbudsjettet. Ganddal er for meg et skremmende eksempel på at vi ikke kan stole på løftene fra politikerne om at de virkelig ønsker mer gods på jernbane. Konsekvensene er at veksten på Sørlandsbanen stopper opp og vi må prioritere andre banestrekninger. Men fortsatt håper jeg at politikerne blir sitt ansvar bevisst og legger forholdene til rette med nødvendige infrastrukturtiltak. Vi satser fortsatt på systemtog i tillegg til kombinerte transporter. Med virkning fra 1. januar 2004 har vi på plass en egen organisasjon som skal ha det daglige ansvaret for denne delen av vår virksomhet. Systemtog kjennetegnes ved få kunder og store volumer til hver av disse kundene. Det er viktig med god kommunikasjon og nært samarbeid for å få gode resultater for begge parter. Vi håper at vår nye organisasjon vil bidra til dette. Kjell Frøyslid Administrerende direktør 4

5 Railcombi AB Railcombi AB er et 100% eiet selskap, og utgjør CargoNet-konsernet sin satsing i det svenske markedet. Selskapet har hatt en meget positiv utvikling i 2003, med en omsetningsvekst på 19%. dekkende nettverk for kombinerte transporter i Skandinavia. Railcombi AB sine aktiviteter i Sør-Sverige er på denne måten ikke bare et nav for svenske volumer til og fra resten av Europa, men et nav for hele CargoNet-konsernet sitt skandinaviske nettverk. Gjennom 2003 har den norske og svenske virksomheten blitt knyttet tettere sammen. Dette arbeidet vil fortsette også i 2004 og skal sikre Cargonet-konsernet sin posisjon som en ledende aktør innen kombinerte transporter. Det svenske markedet har vært preget av tiltagende konkurranse, parallelt med en vekst i totalmarkedet. Selskapet har lyktes med å holde sin posisjon innen de fleste segmenter. Satsingen i Sverige er et viktig ledd i CargoNet-konsernet sin strategi for å sikre Et høykvalitets transportbånd for containere og semitrailere Det handler om å gjøre det enkelt og med høy kvalitet. Det er dette som er filosofien bak CargoNet-konsernet sin måte å tenke jernbanetransport på.vi ønsker å representere fremtidens jernbanetransport. Våre kunder i Norge og Sverige skal vite at på alle de viktigste strekningene, og fra alle våre 29 terminaler, skal de ha et transportbånd for containere ut i Skandinavia og resten av Europa. CargoNet-konsernet har som mål at våre kunder skal kunne gi et bedre tilbud til sine kunder gjennom de 5

6 transportene vi utfører. Derfor satser vi på stadig flere daglige tog på de fleste strekningene, og arbeider med å kontinuerlig hindre avvik og forsinkelser. Gjennom systematisk jobbing internt, samt å være en pådriver overfor infrastrukturforvalterne har vi oppnådd en betydelig forbedring i leveringspunktligheten. På enkelte strekninger har vi oppnådd en leveringspunktlighet til kunde på %. Flest mulig avganger på den enkelte strekning, leveringspunktlighet og sikkerhet er viktige suksesskriterier. Gjennom dette skaper vi en ny og tidsriktig form for jernbanetransport. 6

7 Resultatregnskap CargoNet AS (Alle tall i MNOK) CargoNet Konsern Note DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekt Annen driftsinntekt Driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Lønnskostnad Avskrivning 3, Annen driftskostnad Driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER 2 2 Annen renteinntekt Annen finansinntekt Annen rentekostnad Annen finanskostnad Netto finansposter ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat ÅRSRESULTAT Opplysninger om avsetninger til: Annen egenkapital Sum disponert 7

8 Balanse pr CargoNet AS (Alle tall i MNOK) CargoNet Konsern ANLEGGSMIDLER Note IMMATERIELLE EIENDELER Utsatt skattefordel Goodwill Sum immaterielle eiendeler VARIGE DRIFTSMIDLER Grunnarealer Lokomotiver Godsvogner Maskiner og utstyr Anlegg under utførelse Sum varige driftsmidler FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER Investeringer i datterselskaper Pensjonsmidler Sum finansielle anleggsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER FORDRINGER Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer BANKINNSKUDD, KONTANTER Bundne bankinnskudd (skattetrekk) Betalingsmidler Sum bankinnskudd. kontanter og lignende SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER

9 EGENKAPITAL INNSKUTT EGENKAPITAL Aksjekapital 1, Overkursfond Sum innskutt egenkapital OPPTJENT EGENKAPITAL Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD ANNEN LANGSIKTIG GJELD Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld 1 1 KORTSIKTIG GJELD Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD SUM GJELD OG EGENKAPITAL Oslo, Einar Enger Styreleder Vidar David Østreng Kristian Stokke Ole Reidar Rønningen Jan Sundling Gunnar Andersson Tone Opsahl Sören Belin Kjell Frøyslid Adm. dirktør Arne Tordhol 9

10 Kontantstrømoppstilling CargoNet AS (Alle tall i MNOK) CargoNet Konsern KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER Resultat før skattekostnad Gevinst ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Kursjustering langsiktig gjeld i SEK Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto likviditetsendring fra virksomheten KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Investering i datterselskap Investering i varige driftsmidler Netto likviditetsendring fra investeringer KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER Innbetaling ved opptak av langsiktig gjeld Tilført ny egenkaptial Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Netto likviditetsendring fra finansiering Netto endring i likvider i året Likviditetsbeholdning Likviditetsbeholdning

11 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet omfatter morselskapet CargoNet AS og datterselskapet Railcombi AB. Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet var en økonomisk enhet. Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Railcombi AB sin balanse er konsolidert inn etter valutakurs på balansedagen, mens resultatpostene er omregnet til en valutakurs som tilsvarer snittet i regnskapsåret. Kjøpte datterselskaper regnskapsføres i konsernregnskapet basert på morselskapets anskaffelseskost. Anskaffelseskost tilordnes identifiserbare eiendeler og gjeld i datterselskapet, som oppføres i konsernregnskapet til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Eventuell merverdi eller mindreverdi ut over hva som kan henføres til identifiserbare eiendeler og gjeld balanseføres som goodwill. Merverdier i konsernregnskapet avskrives over de oppkjøpte eiendelenes forventede levetid. Railcombi AB eier datterselskapet Luleå Kombiterminal AB (75 %), og de tilknyttede selskapene Älmhults Kombiterminal AB (33 %) og Hallsberg Terminal AB (20%). Disse selskapene er registrert etter kostmetoden i konsernregnskapet da de vurderes å ha uvesentlig betydning for konsernregnskapet. Salgsinntekter Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser balanseføres som uopptjent inntekt ved salget, og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene. Klassifisering og vurdering av balanseposter Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år etter utbetalingstidspunktet. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost.varige anleggsmidler som forringes i verdi avskrives lineært over forventet økonomisk levetid. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld i norske kroner med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstids-punktet. Immaterielle eiendeler Utgifter til immaterielle eiendeler er balanseført i den utstrekning kriteriene for balanseføring er oppfylt. Dette innebærer at utgifter til andre immaterielle eiendeler er balanseført når det er ansett som sannsynlig at de fremtidige økonomiske fordelene knyttet til eiendelen vil tilflyte selskapet og man har kommet frem til en pålitelig måling av anskaffelseskost for eiendelen. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes forventede levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/forbedring regnes i 11

12 forhold til driftsmidlets stand ved kjøp av driftsmidlet Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en samlet vurdering av fordringsmassen. Valuta Balanseposter i utenlandsk valuta er vurdert etter kursen ved regnskapsårets slutt. Pensjoner Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening basert på forutsetninger om diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang, osv. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelser i balansen. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplaner fordeles over antatt gjenværende opptjeningstid. Det samme gjelder estimatavvik i den grad de overstiger 10 % av den største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene (korridor). Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Oppføring av utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet og underskudd til fremføring, er begrunnet med antatt fremtidig inntjening. Utsatt skatt og skattefordel som kan balanseføres er oppført netto i balansen. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til kjente kontantbeløp og med forfallsdato kortere enn tre måneder fra anskaffelsesdato. Arbeidsgiveravgiften kostnadsføres basert på innbetalt pensjonspremie for sikrede (kollektive) pensjonsordninger, mens den er periodisert i samsvar med endring i pensjonsforpliktelsen for usikrede pensjoner. 12

13 Note 1 Immaterielle eiendeler CargoNet AS Årets endring i egenkapital Aksjekapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital Årets resultat Egenkapital CargoNet konsern Årets endring i egenkapital Aksjekapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital Årets resultat Omregningsdifferanse valuta Egenkapital Ved konsolidering av Rail Combi AB er balansen omregnet til kurs pr og omregningsdifferansen er ført som annen egenkapital. Note 2 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen på NOK består av aksjer á NOK Alle aksjer har like rettigheter og eies med 55% av NSB AS og 45% av Green Cargo AB. Note 3 Immaterielle eiendeler Alle tall i TNOK CargoNet Konsern Anskaffelseskost Anskaffelseskost Tilgang i år 0 Avgang i år 0 Anskaffelseskost Avskrivninger Akkumulerte avskrivninger Avgang i år 0 Årets avskrivninger Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi

14 Note 4 Varige driftsmidler Alle tall i TNOK CargoNet AS Varige driftsmidler Grunnarealer Lokomotiver Godsvogner Maskiner og utstyr Sum varige driftsmidler Anskaffelseskost Anskaffelseskost Tilgang i år Overført fra anl.under utførelse Avgang i år Anskaffelseskost Avskrivninger Akkumulerte avskrivninger Avgang i år Årets avskrivninger Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi Anlegg under utførelse Anskaffelseskost Tilgang 945 Overført til anleggsmidler/aktivert Balanseført verdi CargoNet konsern Varige driftsmidler Grunnarealer Lokomotiver Godsvogner Maskiner og utstyr Sum varige driftsmidler Anskaffelseskost Anskaffelseskost ) Tilgang i år Overført fra anl.under utførelse Avgang i år Omregningsdifferanse anskaffelseskost 2) Anskaffelseskost Avskrivninger og nedskrivninger Akk. av- og nedskrivninger Avgang i år Årets avskrivninger Årets nedskrivninger Omregningsdiff. av- og nedskrivning 2) Akk. av- og nedskrivninger Balanseført verdi ) RailCombi AB sitt produksjonssystem Lyftet er omklassifisert fra FoU til varige driftsmidler i Anskaffelseskost Lyftet var 72 MNOK. 2) Anskaffelseskost og akkumulerte av- og nedskrivninger for anleggsmidler i Rail Combi AB per er omregnet til kurs 0,80 som ble benyttet i årsregnskapet I årsregnskapet 2003 benyttes kurs 0,93. Rullende materiell er i balansen splittet i lokomotiver, godsvogner og maskiner og utstyr. Dette er også gjort retroaktivt for

15 Både morselskapet og konsernet benytter lineære avskrivninger for alle varige driftsmidler. Den økonomiske levetiden for driftsmidlene er beregnet til: * Grunnarealer år * Lokomotiver 20 år * Godsvogner 15 år * Maskiner og utstyr 3-5 år Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler Spesifisering av ikke balanseførte driftsmidler når årlig leie overstiger 1 MNOK Vogner Leietaker Utløpsår Årlig leie 200 stk vogner av Green Cargo AB Rail Combi AB ,8 70 stk vogner av SEB Finans AB Rail Combi AB ,2 145 stk vogner av AAE CargoNet AS ,7 15 stk vogner av VTG CargoNet AS ,7 20 stk vogner av AAE Rail Combi AB ,3 Lokomotiver 6 stk lokomotiver av HSBC CargoNet AS ,1 Maskiner Containere av Uniteam CargoNet AS - 1,5 Note 5 Datterselskap Alle tall i TNOK Investeringene i datterselskap regnskapsføres etter kostmetoden. Anskaffelses-tidspunkt Forretningskontor Aksjekapital Eierandel Rail Combi AB Stockholm % Tømmervogner AS Oslo % 15

16 Note 6 Pensjoner CargoNet AS CargoNet AS har kollektiv, sikret pensjonsordning for sine ansatte i Statens Pensjonskasse (SPK). Ordningen er en ytelsesplan, det vil si at selskapet har det økonomiske ansvaret for at de ansatte får de avtalte ytelsene. Pensjonsordningen i SPK omfatter ytelser etter lov om Statens Pensjonskasse og utbetaling av pensjoner er garantert av staten.ytelsene er alders-, uføre-, ektefelle- og barnepensjon og pensjonsytelsene samordnes med folketrygdens ytelser. Ordningen i Statens Pensjonskasse omfatter også avtalefestet førtidspensjon (AFP). Premiefastsettelse og beregning av pensjonsforpliktelse i Statens Pensjonskasse skjer etter aktuarielle prinsipper. Forutsetningen er at innbetalt premie skal dekke den til enhver tid opptjente pensjonsrettighet. Ordningen er imidlertid ikke fondsbasert.ved premieberegningen gjøres likevel fradrag for avkastning på simulerte fondsmidler (fordring på staten) som om midlene var plassert i langsiktige statsobligasjoner. Forpliktelse og midler knyttet til den sikrede AFP ordningen er inkludert i den totale beregnede pensjonsforpliktelsen. Netto pensjonskostnad Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler Administrasjonskostnad Resultatført estimatendringer og -avvik Arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnad Brutto påløpt pensjonsforpliktelse pr Pensjonsmidler ("fiktivt fond") Ikke resultatført estimatendringer og -avvik Netto påløpt pensjonsforpliktelse Følgende forutsetninger er benyttet ved aktuarberegningene: 2003 Avkastning på pensjonsmidler 6,0 % Diskonteringsrente 6,0 % Årlig lønnsvekst 3,3 % Årlig G-regulering 2,9 % Amortiseringsfaktor (forv. gj.st tjenestetid) 10 Arbeidsgiveravgiftsats 14,1 % De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske faktorer. Note 7 Mellomværende med selskap i samme konsern Alle tall i TNOK CargoNet AS Rail Combi AB Tømmervogner AS Fordringer Kundefordringer Sum Rail Combi AB Tømmervogner AS Gjeld Øvrig kortsiktig gjeld Øvrig langsiktig gjeld Sum Øvrig langsiktig gjeld i CargoNet AS gjelder lån fra Rail Combi AB og er omklassifisert fra kortsiktig gjeld i 2002 til langsiktig gjeld i Øvrig langsiktig gjeld i CargoNet konsern gjelder kapitalforsikring for Rail Combi AB sin tidligere administrerende direktør på TNOK

17 Note 8 Bundne bankinnskudd, trekkrettigheter (Tall i TNOK) CargoNet AS CargoNet konsern Bundne bankinnskudd Skattetrekksmidler Bevilgede trekkrettigheter Kassekreditt I CargoNet AS er negative betalingsmidler omklassifisert fra betalingsmidler i 2002 til gjeld til kredittinstitusjoner i Note 9 Salgsinntekter (Tall i TNOK) Alle tall i MNOK CargoNet AS CargoNet konsern Per virksomhetsområde Baneinntekter Distribusjon Gevinst ved salg av anleggsmidler Øvrige inntekter Sum Note 10 Lønnskostnader, antall ansatte, godgjørelser, lån til ansatte (Tall i TNOK) Lønnskostnader CargoNet AS CargoNet konsern Lønn og andre ytelser Arbeidsgiveravgift og folketrygdavgift Pensjonskostnader Sum Gjennomsnittlig antall ansatte: Ytelser til ledende personer i CargoNet AS i 2003 Daglig leder Styret Lønn Annen godtgjørelse Pensjonsutgifter Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til daglig leder, styreformann eller andre nærstående parter. Daglig leder har bonuslønn i tillegg til basislønn. Det er ikke utbetalt bonus i Hvis styret ønsker å skifte ut daglig leder har daglig leder rett til 6 måneders lønn i oppsigelsestiden og 6 måneders etterlønn. Etterlønnen samordnes fullt ut med andre arbeidsinntekter daglig leder oppebærer i denne perioden. NSB-konsernet har en kollektiv lederdekning gjennom Storebrand som omfatter administrerende direktør. Ordningen gir et pensjonsnivå på 60% av full lønn og en pensjonsalder på 62 år. Pensjonen samordnes med tidligere oppsatte rettigheter/fripoliser. Revisor "Kostnadsført revisjonshonorar i regnskapsåret i morselskapet var 290 TNOK ekslusiv merverdiavgift. Honorar for øvrig bistand fra revisor utgjorde 187 TNOK eksklusiv merverdiavgift. For Rail Combi AB er tilsvarende tall 190 TNOK for revisjon og 68 TNOK for bistand." 17

18 Note 11 Skatt (Tall i TNOK) Beregning av utsatt skatt/utsatt skattefordel CargoNet AS CargoNet konsern Midlertidige forskjeller Driftsmidler Kortsiktig gjeld Omløpsmidler Pensjonsforpliktelse Netto midlertidige forskjeller Underskudd til fremføring Grunnlag for utsatt skatt/ skattefordel i balansen % utsatt skatt/utsatt skattefordel Herav ikke balanseført utsatt skattefordel Utsatt skatt/utsatt skattefordel Grunnlag for skattekostnad, endring i utsatt skatt og betalbar skatt Grunnlag for betalbar skatt Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Grunnlag for årets skattekostnad Endring i midlertidige resultatforskjeller Grunlag for betalbar skatt i resultatregnskapet / Mottatt/avgitt konsernbidrag 0 0 Skattepliktig inntekt (grunnlag for betalbar skatt i balansen) Fordeling av skattekostnaden Betalbar skatt (28 % av grunnlag 0 0 for betalbar skatt i resultatregnskapet) For mye, for lite avsatt i fjor Sum betalbar skatt Endring i utsatt skatt Skattekostnad (28 % av grunnlag for årets skattekostnad) Betalbar skatt i balansen Betalbar skatt (28 % av grunnlag 0 0 for betalbar skatt i resultatregnskapet) Skattevirkning av konsernbidrag Betalbar skatt i balansen 0 0 Underskudd til fremføring Utløpsår Sum underskudd til fremføring

19 Note 12 Betingede utfall Det er fremmet et antall erstatningskrav overfor CargoNet AS, og i forbindelse med flere av kravene er det iverksatt rettslige prosesser. Det anses lite sannsynlig at CargoNet AS vil komme i ansvar, og det er derfor ikke foretatt noen avsetninger til å møte slike krav. Note 13 Varekostnad Varekostnad for CargoNet konsern 2002 er omklassifisert til annen driftskostnad. Note 14 Finansposter (Tall i TNOK) CargoNet AS CargoNet konsern Renteinntekter Valutagevinst Annen finansinntekt Sum finansinntekter Rentekostnader Valutatap Annen finanskostnad Sum finanskostnader

20 STYRETS BERETNING 2003 CargoNet AS Store endringer og fluktuasjoner i markedet har preget CargoNet AS i Selskapets andre leveår har betydd en videre utvikling mot kombinerte transporter, parallelt med effektivisering og omstilling. Selskapet har oppnådd en betydelig resultatforbedring i forhold til 2002, noe som har vært krevende med en omsetningsmessig svak start på året og høye energipriser. Utvikling 2003 Satsingen innen kombinerte transporter har fortsatt i 2003, og har gitt en betydelig økning i antall transporterte enheter året sett under ett, samt en markert tilbakegang for vognlastproduktet. Vognlastproduktet ble som planlagt nedlagt fra 15. desember, og ved utgangen av 2003 fremsto CargoNet-konsernet som en rendyrket aktør innen kombinerte transporter, men med tillegg av virksomheten innen systemtog. Denne virksomheten er organisert som egen resultatenhet. CargoNet AS er organisert som et konsern, hvor aktiviteten i Norge ivaretas gjennom CargoNet AS, og Railcombi AB står for konsernets aktiviteter i Sverige. Konsernet er eiet 55% av NSB AS og 45% av Green Cargo AB. Konsernet opererer dels tog i egen regi, og dels tog kjørt av underleverandører. Det er et utstrakt samarbeid med europeiske selskaper innen kombinerte transporter, og på denne måten tilbys transport til og fra europeiske terminaler i tillegg til de 29 terminalene som betjenes i Norge og Sverige. Med nedleggelsen av vognlastproduktet, som godstransport på jernbane tradisjonelt har vært forbundet med, er CargoNet AS et jernbaneselskap med en helt annen strategi og satsing enn flertallet av europeiske jernbaneselskaper. Dette har gitt oppmerksomhet og anerkjennelse, og styret er tilfreds med de reaksjoner som er kommet fra markedet. Som en naturlig konsekvens av det strategiske valget har CargoNet AS også valgt å tre ut av de tradisjonelle organisasjonene for jernbanetransport, da disse i for stor grad er tuftet på tradisjonell jernbanetenkning. 20

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org.

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org. Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Byrået i Son AS Autorisert Regnskapsførerselskap - Org.nr: 857 596 552 Tel: +47 6598 3000

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for Intellisearch AS Foretaksnr. 985 459 142 Regnskapsprinsipper NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2007 INTELLISEARCH AS Generelt Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Dette vil ødelegge jernbanens konkurransekraft

Dette vil ødelegge jernbanens konkurransekraft Årsberetning 2002 Fra å være en tradisjonell bransje med oversiktlige eierstrukturer og normal endringstakt, er transport og logistikkbransjen inne i en periode med store endringer. Stadige eierskifter,

Detaljer

Årsrapport 2008 Etrinell AS

Årsrapport 2008 Etrinell AS Årsrapport 2008 Etrinell AS 1 2 Styretsårsberetning2008forEtrinellAS MorselskapetEtrinellAS(Etrinell),somharhovedkontoriOslo,haddei2008etresultatførskattpå NOK 3,915mill.Totalbalansenutgjordepr.31.12.2008NOK26,861mill.,deravenegenkapitalpå

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer