Tilrettelegger for ungdomsboliger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilrettelegger for ungdomsboliger"

Transkript

1 N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J A N. 0 6 Tilrettelegger for ungdomsboliger Namdalseid kommune ønsker å tilrettelegge for nybygging av sentrumsnære boliger for ungdom og eldre voksne. Dette bl.a. gjennom veiledning om å ta i bruk byggematerialer som ivaretar en bærekraftig utvikling, som for eksempel å benytte halm og leire som byggematerialer for småboliger. Dette kan gi den private selvbygger svært reduserte byggekostnader. På bakgrunn av initiativ fra Husbanken har kommunen nå utarbeidet en boligpolitisk handlingsplan for Denne ble vedtatt på siste kommunestyremøte før jul. Planen vurdererdet framtidige behov for boliger i kommunen, og lanserer en rekke tiltak som bedre skal ivareta en forventet framtidig boligsituasjon i kommunen. Kommunen skal i denne sammenheng være tilrettelegger, og tilby kompetanseutvikling og veiledning til private selvbyggere eller selvstendige boligentreprenører som ønsker å bygge boliger. Generell boligbygging er en viktig del av utviklingen av et bygdesamfunn. Å bidra til at det etableres gode boligtilbud er også et distriktspolitisk bidrag. Planen kan leses i sin helhet ved biblioteket. Ved å benytte leire og halm som byggematerialer kan en spare opptil 50% av de totale byggekostnader sammenliknet med tradisjonelle byggemåte. KOMMUNALE MØTER: FORMANNSKAPET UNGDOMSRÅDET ELDRERÅDET PLANUTVALG FORMANNSKAPET KOMMUNESTYREMØTE FORMANNSKAPET ALLE MØTENE ER ÅPNE FOR PUBLIKUM/TILHØRERE. ALLE MØTEPAPIRER BLIR TIL ENHVER TID LAGT UT PÅ BIBLIOTEKET, OG NÆRBUTIKKENE PÅ NAMDALSEID, SJØÅSEN OG STATLAND. Foto og film en del av DKS NAMDALSEID KOMMUNE 7750 Namdalseid Namdalseid kulturkontor har i samarbeid med Nord-Trøndelag fylkesbibliotek m.fl. initiert et prosjekt for en mediesatsing i den kulturelle skolesekken (DKS). Dvs. at noen skoler i fylket, også Namdalseid skole, i 2006 vil få tilbud om å gjennomføre et medieverksted. Dette med fokus på digital foto, som grunnlag for å lage korte dokumentarfilmer etter metoden Digital storytelling. M ålet er gi ungdommene mulighet til å uttrykke seg gjennom moder- ne digitale medier. En tar sikte på å kunne vise et utvalg produksjoner under Femmina nasjonale filmfestival på Verdal høsten Prosjektet er innvilget støttet fra Norsk Filmfond. Tlf Åpent

2 Godt nytt år! Melkrampa i ny drakt M elk r am p a k o m m er u t i n y d rak t fr a o g m ed d ette n u m m eret, o g h er er d et o g s å s att av fas t s p altep las s til o rd fø rer en. T rad is jo n en tro h ar av s lu t- n in g a av året in n eh o ld t julek o n s erte r, ju letrefes te r, rev y fo res tillin g o g ik k e m in s t k o m m u n ep o litik ern es b eh an d lin g av ø k o n o m ip lan fo r o g b u d s jett fo r T ak k et v æ re m er p en g er til k o m m u n en e en n tidlig ere, o g d a s p es ielt til os s s o m k o m - m er in n u n d er k ateg o rien s m åk o m m u n e r, h ar d et fø rt til at tjen es tetilb u d et o g res - s u rs b ru k in n en b l. a. p leie o g o m s o rg, s k o le o g b arn eh ag e o p p retth o ld es o g s åg ar s ty r- k es i fo rh o ld til tidlig ere v ed tak. J u sterin g en av k o m m u n ale av g ifter er p å m an g e o m rå - d er u en d ret o g p å en k elte o m råd er er d et o g s å gitt ro m fo r red u k s jo n, n o e so m er p o sitiv t fo r in n b y g g ern e. Vi går inn i det nye året med å utgi en renovert utgave av Melkrampa. Kommunen har et informasjonsbehov overfor sine innbyggere og Melkrampa har gjennom mange år blitt en etablert og godt benyttet kanal for lokal informasjon, også for bedrifter og lag og foreninger. Utover utvendig restaurering og innvendig rydding i skapene, Ung strek: så finner du igjen alt innhold som tidligere har vært her, men kanskje på en ny plass. For eksempel. ligger oversikt over alle kommende arrangement i en egen kalender på siste side. De beste ønsker for det nye året! redaksjonen Alle til lags ka n ing en gjære h eter d et, o g d et ble v el s lik v ed b eh an d lin g av b l. a. b u d s jett fo r Op p g av en fra m o v er b lir å leg g e til rette fo r at h v ert en k elt m en n es k e i Na m - d als eid s k al h a et b es t m u lig u tg an g s p u n kt fo r å utv ik le s itt ø n s k e o m d et g o d e liv. Stein ar L y n g s tad o rd fø r er Nissen slapper av etter ei hektisk julefering. Tegninga er laget av Cicilie Aune 9 år. Utgis av: Namdalseid kommune, servicekontoret 7750 NAMDALSEID, Tel.: Faks: e-post: Ansvarlig: Tove Fossland, telefon: Layout-mal: Opplag: Lisbeth Lein Utgis månedlig i 850 eks. til alle husstander i kommunen Innleveringsfristen for stoff er den 15. i hver måned, som sendes pr. e-post, faks, eller leveres på servicekontoret. Side 2

3 Offentlige kontorer Kommunale: NAMDALSEID KOMMUNE 7750 NAMDALSEID Tlf.: Faks: E-post: Alle kommunale kontoret har ordinær åpningstid , men med noen unntak: Biblioteket: Åpningstid kl , onsdager til kl Bibliotekets e-postadresse: kommune.no. Bibliotekbasen på nett: Legekontoret: Telefontid alle hverdager fra kl Åpen time alle hverdager fra kl (påmelding fra kl ) Legekontoret er stengt for alle henvendelser mellom kl og alle dager. Bruk legevakt tlf , om nødvendig. Du kan også bestille time, resept og attest via vår nettside: Helsesøster: Helsesøster treffes hver dag på helsestasjonen mellom kl Fysikalske: Har åpent hver dag mellom kl Psykiatrisk: Sykepleier og hjelpepleier treffes mandag fredag i kommunens ordinære åpningstid. Tannlege: Tlf. : For tiden er det tannlege mandag og onsdag Åpent for telefoner mandag, tirsdag og onsdag. Ved behov andre dager, kontakt Distriktstannlegen i Namsos, tlf Miljø og landbruk (MNR) avdelingskontor Namdalseid Tlf. : Åpent alle dager i kommunens ordinære åpningstid. Statlige: Namdalseid Likningskontor: Tlf.: Adresse: Namdalseid Likningskontor Statens Hus 7734 STEINKJER Trygdekontoret: Tlf.: Åpent mandag, tirsdag og torsdag fra Når trygdekontoret ikke er åpent kan man ringe Trygdeetatens servicetelefon for generelle spørsmål på tlf Ved spesielle spørsmål, kontakt Steinkjer trygdekontor , eller på internett, Skatteoppkreverkontor, Namsos: tlf: , + 61, 62, 64 og 65 Den Norske Kirke: Soknediakon: Magne Fossum tlf Kirkeverge: Marianne Torp tlf Kontortid kirkeverge: tirsdag, torsdag og fredag, kl Servicekontoret: Åpent: Tlf.: Onsdager er det åpent til Kirkegårdsarb./kirketjener: Halle Anzjøn, tlf Prest for Namdalseid sokn: Marit E. Nysæther, tlf Prest for Statland sokn: Eiliv A. Larsen Tlf Side 3

4 Helse, sosial og omsorg Kommunalt startlån i etableringsfasen En gunstig låneordning fra kommunen. Startlån erstatter kjøpslån og etableringslån. I stedet for to lån, tilbys ett offentlig lån. Startlån kan gis til personer som har problemer med å etablere seg i egen bolig: Unge i etableringsfasen Førstegangsetablerere Enslige forsørgere Barnefamilier Funksjonshemmede Flyktninger St art lån kan t ilbys vanskeligst ilte som har behov for å kunne bli boende i boligen. Lånet kan finansiere hele boligkjøpet, eller være topplån der andre gir grunnfinansieringen. Søkere må kunne betjene boutgiftene over tid. Ryddesjau på fysikalske Her hos oss på fysikalske ligger det en del poser med laken/ håndkle som tilhører tidligere pasienter. Vi vil gjerne oppfordre alle som har vært til behandling og glemt igjen laken/ håndkle etter siste behandling, til å hente dem så snart som mulig. Hilsen Annbjørg, Geir, Tore og Ingrid. Side 4 Hva kan du få lån til? Kjøpe bolig: Startlån kan gis til topp- eller fullfinansiering ved kjøp av bolig. Bli boende i bolig: Startlån kan gis til utbedring av nåværende bolig. Startlån kan gis til refinansiering, slik at husstanden kan bli boende i nåværende bolig. Bygge bolig: Startlån kan gis som toppfinansiering ved bygging av ny bolig. Ny kommunelege II utlyses i januar Stillingen som kommunelege II utlyses i januar I påvente av ansettelse av kommunelege II, og i Hartmanns sykefravær, blir Namdalseid legekontor betjent av vikarlege og turnuskandidat. Helse- og sosial Slik søker du: Søknadsskjema får du ved å henvende deg til Namdalseid kommune. Hvis du har funnet frem til boligen du ønsker å kjøpe, må du legge ved en boligtakst av nyere dato. En grundig gjennomarbeidet søknad gir kortere saksbehandlingstid. Det lønner seg derfor å gå nøye gjennom søknadsblanketten, slik at du er sikker på at den er fullstendig utfylt, og at du har fått med nødvendige vedlegg. Ta gjerne kontakt hvis det er noe du er usikker på. Ønsker du ytterligere informasjon om startlån eller bistand til utfylling av søknad, kan du henvende deg til Namdalseid kommune pr. telefon, eller ved personlig oppmøte. Kontaktpersoner: Solfrid Skevik, tlf: Bård Gjerseth, tlf: Mandagskaffe på Statland Kommunestyret vedtok den å gi kr ,- pr. år i driftstilskudd til drift av Mandagskaffen på Statland. Mandagskaffen er et aktivitetstilbud for eldre på Tøtdal/ Statland og drives i lokaler ved Statland alderspensjonat. Lag, foreninger og/eller privatpersoner som ønsker å utvikle denne aktiviteten videre, oppfordres til å søke det ledige driftstilskuddet. Søknad sendes til: Namdalseid kommune, Fellestjenesten, 7750 Namdalseid innen

5 Eiendom og teknisk Ny teknisk sjef på plass Skogning på sporet Oppvekst Skolepulter til Teknisk på plass i nye lokaler Fredag var en stor dag for oss gutta på Eiendom og teknisk. Vi har nå endelig flyttet fra kjellerlokalene til hovedetasjen i kommunehuset, etter lang tids flyttefeber. Vegar Brenne og Robin Buvarp sitter nå i det opprinnelige lokalet for teknisk, rett overfor banken. Driftspersonellet Skolen har ca 50 pent brukte pulter og tilhørende stoler billig til salgs. Pulter og stoler er av ulik høyde, men er beregnet for de minste elevene. Henvendelse på tlf eller på e-post: kommune.no har tilholdssted ved siden av møterommet Dåapma. Som følge av flyttingen har en del av oss fått nytt telefonnummer, Vegar har nr , uteseksjonen har nr , og Robin har sitt gamle nr Gammelt eller nytt, lite eller stort, dere er alltid velkommen til oss på Eiendom og teknisk for å slå av en prat! Skolestartere høsten 2006 Innskriving av nye skolestartere ved Namdalseid skole til skoleåret vil foregå på førsteklasserommet/ SFO onsdag 11. januar kl Velkommen! rektor Selv om en Innherredsby gg vanskelig kan forsvare at han arbeider i Namdalen, så er det en god følelse å endelig sitt e p å kontorlokalene i Namdalseid kommune. Jeg heter Vegar Brenne, er 30 år og har min barne- og ungdomst id fra Skogn i Levanger kommune. Der vokste jeg opp på et gårdsbruk med kombinert melk- og kjøttproduks jon. Jeg er utdannet sivilagronom fra Norges landbrukshøgskole (nå UMB), og av yrkeserfaring kan jeg vise til landbrukss jef i Bjerkreim kommune samt kontorsjef for ut vikling og miljø i Osen kommune (siste 4 år). K jærlighet en lokket meg t il Namdalseid, og nå er jeg p appa t il Arne og Lavrans på henholdsvis 3 og 1 år og gift med Krist in. Og under sånne omst endighet er, i tillegg t il flott natur og trivelige folk, er det bare lekkert å bu p å Namdalseid! M itt arbeidsområde som enhetsleder ved Eiendom og teknisk berører oppgaver innenfor blant annet vann, kloakk, slam, renovasjon, veg, bygg og kart. Drift og vedlikehold av disse tjenesteområdene gir store utfordringer for oss på Eiendom og teknisk, da de ligger nært opp til dere. Min hovedoppgave blir å administrere disse funksjonene på en slik måte at det gir en optimal tjenesteproduksjon til innbyggerne. Service og forutsigbarhet er viktige stikkord i denne sammenheng. Dette er spennende, viktige og ikke minst utfordrende oppgaver som jeg gleder meg til å ta fatt på. Stikk gjerne innom kontoret mitt for en prat, eller ta kontakt med meg pr. mail eller telefon. namdalseid.kommune.no, tlf / Vegar Brenne Teknisk sjef Byggesaker som haster i januar Fra og med mandag 9. januar til og med fredag 10. februar 2006 er Robin Buvarp på brannkurs i Tjeldsund, og vil av den grunn ikke være å treffe på kontoret. Saker som ønskes avklart innen denne perioden må derfor klareres i løpet av første uke i januar. Dette til orientering. Ledige plasser i barnehagen Vangstunet barnehage har ledige plasser ved avdelingene inne, og ute på frilufts-avd. For nærmere informasjon kan interesserte ta kontakt med styrer Marit S. Damås, tlf Søknadsskjema får du på Servicekontoret og i barnehagen. Side 5

6 Kultur Mange tidsskrift på biblioteket Biblioteket abonnerer på en god del tidsskrifter. Bladene kan du låne i en uke. Vi abonnerer på følgende tidsskrifter: Alt om håndarbeide Bonytt Forbrukerrapporten Foreldre og barn Gjør det selv Hytteliv I form Ildsjelen Illustrert vitenskap Kunst for alle Mat & helse Nordnorsk magasin Norsk hagetiden Norsk husflid Norsk slektshistorisk tidsskrift PC World Norge Villmarksliv I tillegg abonnerer vi på følgende aviser: Adresseavisa Dagbladet Hvordan skape mest og best FYSAK? Kurs i digital foto FYSAK-prosjektet går nå inn i sitt andre prosjektår. Lag og foreninger har gjennom sine FYSAK-tiltak utgjort basisaktiviteten i prosjektet og mange gode FYSAK-tiltak er gjennomført. M ålet med prosjektet er å stimulere til at folk flest blir litt mer fysisk aktive for å forebygge god helse. Den største utfordringen i alle FYSAK-kommunene i fylket har vist seg å være utfordringen med å rekruttere og tilrettelegge for nye grupper. Den lokale prosjektgruppa inviterer derfor nå til et nytt stormøte med alle lag og foreninger for sammen å diskutere hvordan vi på best mulig måte kan fremme fysisk aktivitet for folk flest. M øtet finner sted i kommunehuset på Alhusen, tirsdag 31. januar kl Vi ønsker at alle lag stiller med en eller to personer. Idrettskretsen og fylkesleder vil også denne gang delta på møtet. kulturkontoret 6. og 7. januar blir det kurs/ kulturverksted i digital foto. Kursleder er den allsidige billedkunstneren Brynhild Bye (37) fra Trondheim. Hun er selvstendig næringsdrivende med bred erfaring fra både tradisjonell billedkunst og bruk av nye medier. Kurset arrangeres i samarbeid mellom Namdalseid musikk og kulturskole og UKM/ kulturkontoret. Prosjektet har fått støtte fra UKM Norge. Ungdommer framfører syngespill Namdalseid skole startet i høst arbeidet med å sette opp et syngespill om toleranse, glede, forelskelse og ungdommelig råskap. Handlingen et lagt til et mindre sted der vi får innblikk i livet i to rivaliserende ungdomsgjenger. Alle elever ved ungdomstrinnet på Namdalseid skole deltar, og forestillinger heter: Eide story. Forestillingen blir vist i Namdalseid samfunnshus fredag 27. januar Se egen annonse. Side 6

7 Lokalmønstring i UKM 11. februar Lokalmønstringen i UKM går av stabelen 11. februar kl i Namdalseid samfunnshus. Alle ungdommer mellom 10 og 20 år kan delta med ulike kulturuttrykk som sang, musikk, teater, UKM og COOP = SANT bildende kunst, matkultur og medieproduksjoner, - eller en kombinasjon av flere ulike uttrykk. En kan delta alene eller sammen med andre. Påmeldingsfristen er satt til 20. januar, på; Ønsker du hjelp eller råd til ditt UKM-bidrag så ta kontakt med: kontaktperson er Lisbeth Lein, / Namdalseid kommune er en av 50 utvalgte pilotkommuner i landet som skal samarbeide med COOP om årets UKM. Dette gir oss mulighet til å utvikle lokalmønstringen, og vi ønsker å utforske aktivitet som kan gå under betegnelsene: Ferskt og frodig Rått og godt Sprekt og sprøtt Dette vil vi gjøre: UKM-stunt på Coop Namdaleid lørdag 28. januar, kl Fargerik profilering Matinspirasjon En fordomsfri konkurranse under lokalmønstringen, der mat bearbeides til et kunsnerisk uttrykk. Som en del av samarbeidet vil Coop dele ut hederspriser til deltakere som utmerker seg spesielt, og der ukm-bidragene kan gå under en av betegnelsene; ferskt og frodig, rått og godt, sprekt og sprøtt. Coop har også en egen nasjonal kåring under kategorien Matinspirasjon. Her må du delta på lokalmønsringen med et UKM-bidrag som har en kulturell tolkning av mat. Dette kan for eksempel være en banan-rap, tomatmaling, skulpturmat eller loffpoesi. Innslaget må sendes på CD/DVD til Coop innen 15. mars 2006., og du har en ekstra sjanse til å bli med direkte til landsmønstringen i Trondheim i mai! Mer informasjon om dette finner du på Kulturverksted med maling og pensel Namdalseid musikk og kulturskole har et mål om å introdusere nye kulturuttrykk, og har i høst samarbeidet med UKM/ kulturkontoret om å avvikle et kulturverksted. Et malerverksted ble gjennomført i november, og her ser vi noen av deltakerne i arbeid. I januar blir det kurs i digitalt foto for elever i ungdomsskolen og eldre ungdom. Side 7

8 Plan Opplæring om halm- og leirhus Namdalseid kommune ønsker å være bærekraftig. Det krever nytenking, og en ny boligpolitisk plan foreslår 3 boliger i Namdalseid oppført med leire og halm som hovedmateriale. Det må også til en bærekonstruksjon i tre for et skikkelig tak, for å skaffe god skjerm mot slagregn. Forslaget retter seg mot aktive unge etablerere som vil prøve nye byggematerialer. Halm- og leirhus planlegges også i Hurdal, mens flere boliger er bygd i Østlandsområdet og et hus er oppsatt i Levanger. Pressa halmballer med leirpuss utog innvendig gir god varmeisolering. Leire er diffusjonsåpent og gir godt inneklima, og både leire og pressa halm er lokale og billige materialer. Det kan brukes i helårshus og i hytter. Vi satser på noe økonomisk støtte fra offentlige instanser, og å arrangere åpent kurs for interesserte i løpet av vinteren Husbyggingen kan starte så snart det finnes interesserte boligbyggere. Det er lov å tenke i nye baner, og det kan faktisk også være økonomisk lønnsomt. Kurset blir åpent for alle og påmelding kan leveres til servicekontoret i Namdalseid. Torgeir Havik plankonsulent Stedsutviklingsprosess for Nord-Statland Kommunestyret vedtok den å sette i gang en stedsutviklingsprosess med revisjon av regulerin gsplaner på Nord- Statland. Planprosessen legges opp som et stedsutviklingsprosjekt. Formålet er å registrere in- teresser og behov, og avklare løsninger som fremmer en hensiktsmessig utbyggin g, bruk og vern av areal, sjøområde, beby ggelse o g miljø. Målet er at prosessen er avsluttet innen sommeren Rådmannen oppnevner prosjektansvarlig, nedsetter referansegruppe og engasjerer ekstern konsulent til prosjektledelse. Side 8

9 Kommunale avgifter 2006 Kommunestyret vedtok den disse endringer i kommunale avgifter for 2006: Tjeneste Endring % O ppvekstområdet Barnehage SFO Økes med 3 % Off. bading Musikk- og kulturskole Økes med 3 % Bibliotek Økes med 3 % Helse og omsorg Legetjenester Maksimalpris på kr 2250 innføres. Reduksjon i pris med gjennomsnittlig 20 %. 11 betalingsterminer. Følger statens avtale Måltider og vaskeritjenester Økes fra 0 til 3,6% Varmbading Trygghetsalarm Dag- og korttidsopphold i institusjon Hjemmehjelp Økes med fra 0 til 10,0 % Servicekontoret Bevillingsgebyr ihht. alkoholloven For salg og skjenking, (tilpasset sentral Økes i gjennomsnitt med 20 % forskrift) Planlegging, oppmåling og byggesak Planleggingstjenester Økes med 3,0 % Kart og oppmåling Økes med 3,0 % Byggesaker Økes med 3,0 % Dispensasjoner og plansaker Økes med 3,0 % Bygningsforvaltningen Husleie Alderspensjonatet Husleie Trygdeboliger Husleie Omsorgsboliger Husleie Kommunale boliger VAR-området Renovasjon Økes med 6,0 % Kuldemøbler Slamtømming private anlegg Økes med 4,0 % Kloakkavgift, gjennomsnitt Reduseres med i gjennomsnitt 11,5% Vannavgift, gjennomsnitt Feieavgift Inn og utbetalinger Inn og utbetalinger fra kommunekassen, så som skatt og kommunale avgifter kan gjøres ved kommunens servicekontor. Her får du også informasjon om renovasjonsordningen og kommunale avgifter. Eiendomsskatt på verker og bruk Kommunestyret har vedtatt å innføre eiendomsskatt på verker og bruk fra 1/ i hele Namdalseid i medhold til eiendomsskatteloven 3, jfr. Lovens 4 andre ledd, andre og tredje punkt. Utskrevet eiendomsskatt innbetales i tre like store terminbeløp. Skattesatsen for 2006 settes til 2 promille. Miljøtorg Miljøtorget i Dalavika er åpent 1. onsdag i mnd. kl De eksakte satsene finner du i Betalingsregulativ for Namdalseid kommune for 2006, samt på servicekontoret. Side 9

10 Lag og foreninger Oppstart av seniordans i Namdalseid Gavekort fra fjellstyret: Randi Reksten Juleduk: Niklas Wiik Løper: Bjørn Inge Tiller Gavekort fra Sjøbua Spiseri: Rolf Skogheim Dukke med klær: Are Dahl Feragen Traktor med tilhenger: Camilla Westvik Fugler fra Laila Solum: Daniel W. Ingvaldsen Pute fra Laila Solum: Gulla Tinglum Damegenser: Rita Slørdal Barnegenser: Liv og Kjell Valleraunet Kransekake: Marit Irene Ravlo Vi gjør et nytt forsøk på å få til en seniordansering på Namdalseid. Sted: Ungdoms- og eldresenteret, i Namdalseid samfunnshus, torsdag 12. januar 06 kl Hvis det er ønske om annet tidspunkt så kan det diskuteres da. Vinnere av Skolekorpsets julelotteri 2005 Vi ønsker å takke alle som har vært med og sponset, støttet og hjulpet oss i året Ønsker dere alle et godt nytt år. Namdalseid Skolekorps v/arbeidsgruppa Gammelpop Gammelpop på Solhaug lørdag 11. februar kl Komiteen serverer god mat og Jørn Normelan serverer musikk! Påmelding til Sentrum Auto innen 8. februar. Arr. Solhaug grendehus Namdalseid Pensjonistlag har møte Namdalseid Pensjonistlag har medlemsmøte på Solhaug Grendehus kl Gunnar Helbostad besøker oss. Vil du ha skyss, ring Velkommen! Styret Onsdagsklubben Onsdagsklubb i Ungdoms- og eldresenteret Onsdagsklubb i Ungdoms- og eldresenteret Pårørendeforeningen Pårørendeforeningen skal ha søndagskaffe på Helsetunet følgende søndager i 2006: , , , , , , , , og juletrefest Servering på Dagsenteret kl og på Sykeheimen kl Beboere og pårørende hjertelig velkommen!. Side 10

11 Skigruppa NIL Nei til EU Flatanger og Namdalseid Løypekjøring: Lysløypa blir kjørt tirsdag og torsdag, forutsatt tilstrekkelig med snø. Karusellrenn: Lørdag 14. januar kl langrenn klassisk Lørdag 28. januar kl langrenn fristil Smørekurs: Lørdag 14. januar kl holder vi smørekurs i klubbhuset i forkant av karusellrennet. Ansvarlig Tor Bøgseth. Grunnprinsipper når det gjelder smøring vil bli vektlagt på dette kurset. Aktiviteten i våre to lag har ikke vært stor den siste tiden. EU-saken ble heller ikke noen stor debatt i inneværende 4- årsperiode. Men vi vet aldri. M ed denne bakgrunn har ledelsen i Nei til EU i både Flatanger og Namdalseid funnet det riktig å opprettholde en viss aktivitet, som en slags beredskap. I et felles rådslagningsmøte, i oktober, kom vi fram til at vi ville slå våre to lag sammen, som en midlertidig ordning. Brev ble sendt ut til begge lagenes medlemmer. Ingen innsigelser ble mottatt. Årsmøtet i det nye laget ble arrangert 28. november 05 og det ble valgt nytt styre. Jan Vedvik, Flatanger, leder Trond Derås, Namdalseid Kari Leknes, Flatanger Svenn H. Kaldahl, Nord- Statland, Eiliv A. Larssen, Flatanger, studieleder Varamedlemmer: Bjørg Mølnå Altin, Namdalseid Jørund Dahle, Flatanger Andre renn: Hopp/kombinert: 15. januar Hopp /kombinert kl Yrken, Steinkjer fra 8 år og oppover 21. januar Hopp/ kombinert kl Stein-fjellet, Sprova fra 8 år og oppover 4. februar Hopp/kombinert kl Fallhølet, Namdalseid fra 8 år og oppover. Langrenn: 15. januar Langrenn- fristil kl Malm 21. januar langrenn - klassisk kl Ogndal 4. februar Langrenn - fristil kl Follafoss Påmelding til hopp/ kombinert til Jon Eilert Bøgseth - langrenn til Tor Bøgseth. Treningstider: Langrenn: Tirsdager kl Hopp: Torsdager kl Anne Nørdsti kommer 24. mars Alvdalsjenta Anne Nørdsti reiser land og strand rundt om dagen og begeistrer sitt publikum. Det er svært få artister i Norge som har et så tett program som det hun har. Det betyr naturligvis at hun er svært populær ute blant dansefolket. Bonderomantikk er hennes siste CD løp og kjøp! Hun kommer til Namdalseid samfunnshus igjen FREDAG 24. MARS. 2006! Ha danseskoene klare! Arr: NIL, fotballgruppa Prosjektvalg i SISU 4H Det blir prosjektvalg i SISU 4H i Solhaug grendehus kl Nye og gamle medlemmer er hjertelig velkommen. Side 11

12 Annonser Et syngespill om toleranse, glede, forelskelse og ungdommelig råskap. Vises i Namdalseid samfunnshus. Fredag 27/01-06 Kl Billettpris: Voksne: kr 100,- Barn: gratis Arr: Namdalseid skole Side 12

13 HUNDSETH MØLLE AS Kraftfôrbestilling og kornlevering: LANDBRUKSBUTIKK Hundseth Mølle AS har en liten butikk her på Storåsen som har som målsetting å gi tilbud til gårdbrukerne og andre interesserte i kommunen. Vi har gode leverandører av mange varer, og prøver å bygge opp et tilbud som dekker det lokale behovet til de viktigste varene. KRAFTFÔR: I tillegg til store lass i bulk leverer vi også kraftfôr i 40 kg sekk til ku, sau, gris, fjørfe og hest. TILSKUDDSFÔR: Norsk Mineralnæring er leverandør av mineral og vitamintilskudd til alle dyreslag i 20 / 25 kg sekker. Vi har også gode midler til forebygging av melkefeber, ketose og diaré. Tine er leverandør av kalvegodt og syrnet melkeerstatning i 25 kg sekker. Saltstein er viktig til ku og sau. FJØSREKVISITTER: Grene er vår leverandør og vi har nå kjøpt inn skraper, skaft, melkefilter, melkerørpropper, jurkluter, spenesalve, bøtter, hørselsvern m/radio, støvmasker m.m. Fra Lilleborg har vi vaskemidler for melkeanlegg, MI-syre og MIM-kombi m.m. Helly-Hansen er vår leverandør av arbeidsklær. HUND, KATT: Doggy hundefôr er godt og næringsrikt for hunden og Katty er godt for katta. I TILLEGG: For vinteren har vi solsikkefrø til fuglene og skjellsand mot glatte veier. Vi har effektive midler mot mus og rotter, inklusiv feller og åtestasjoner. Vi har insektmidler til å holde fluer og andre insekter på avstand om sommeren. Vi kan også skaffe en god del varer som vi ikke har plass til i butikken vår. Gamle og nye kunder er velkommen til en god handel i ********************************************* Trenger du en faglig prat om foring og dyrestell, så tak kontakt med våre selgere Lars tlf og Knut Bernhard tlf Side 13

14 Annonser Bygdefolkets studieforbund avd. Namdalseid og Flatanger Kurstilbud våren 2006: BSF Namdalseid & Flatanger har planlagt følgende kurs våren Praktisk HMS arbeid Dette er et samarbeidsprosjekt mellom BSF og Landbrukets HMS-tjeneste. Praktisk HMS arbeid er et grunnleggende kurs i en serie med helse, miljø og sikkerhetskurs (HMS). Kurset vektlegger: - Å gjøre HMS enkelt, praktisk og nyttig for deltakeren - Faglig bredde og systemforståelse gjennom arbeid med kartlegging, tiltaksplan og rutineoversikt. - Tilgang til dokumentasjonsverktøy - Bygger på myndighetenes og KSL s krav - Tilgang til fagstoff, regelverk og nyttige linker Gjennom dette kurset lærer du det som trengs for å dekke kravene til HMS i KSL og får verktøy for å gjøre HMS arbeidet i KSL. Kurset er på 12 timer, hvorav 6 timer er e-læring på egen datamaskin og 3 timer gårdsvandring (kun to samlinger). Kursavgift Kr (min 8 deltakere.) Oppstart 26. januar kl Kursted: Alhusen, kommunehuset. Påmelding: Nord-Fosen Landbrukstjenester tlf innen 12. januar. Grunnkurs i sveising I samarbeid med Egge videregående skole arrangerer vi innføringskurs i sveising. Det som vil bli gjennomgått er: - Forskjellige typer sveising, - sveiseutstyr, - dimensjonering, praktisk sveising (hovedvekt). 20 timers kurs dag eller kveld (etter ønske) Kursavgift kr (forutsatt at vi får EB-midler, min 8 deltakere maks 12). Oppstart ca Egge Videregående skole Påmelding: Nord-Fosen Landbrukstjenester tlf innen 16. januar. Side 14

15 Data internettkurs Innføring i data med vekt på bruk av data og internett til litt mer enn bare nettbank. Windows oppbygning og funksjonsmåte. Digitale fotoapparater, enkel bildebehandling. Søking, e-post, virusprogramvare. Andre tema etter ønske. Kursted vil være Namdalseid Skole Oppstart ca Pris: kr. Påmelding til Rune Hunnestad, Kurs som blir satt opp etter interesse: Elektroniske gårdskart og gjødselplanlegging Gjødselplanlegging med Skifteplan, og bruk av elektroniske gårdskart til dokumentasjon, arealmåling, markering av grøfter, fortidsminner og annet. Lærer fra Trøndelag forsøksring. Oppstart: Medio februar. Påmelding til Nord-Fosen Landbrukstjenester tlf: innen 01. februar. Klauvskjæring og klauvpleie For klauvskjærere og dyreeiere som ønsker å skjære klauver på egne dyr. Tema: Klauvene sin oppbygning og funksjon, sjukdomstilstander, smittehygiene, prinsipper for beskjæring og praktiske øvinger. 16 timer Oppstart: Etter interesse. Påmelding til Nord-Fosen Landbrukstjenester tlf: innen 01. februar. Autorisasjonskurs Plantevernmidler I samarbeid med Trøndelag Forsøksring tilbyr vi kurs for fornying av autorisasjon for bruk av plantevernmidler. Dette kurset kan gjennomføres på to måter, enten som 12 timers studiering hvorav 3 timer med lærer, eller et dagskurs med lærer. Eksamen etter endt kurs. For å arrangere et godt dagskurs trengs det 15 deltakere. Påmelding innen 15. februar Viser EK-tallene at det finnes forbedringspotensiale? Vi kan være behjelpelige med å arrangere kurs/studieringer på aktuelle fagområder i samarbeid med TINE, Gilde Norsk Kjøtt, GENO og flere. Surfôr Brunst og brunstkontroll Få kalv i kua til rett tid Framtidsretta kufôring Målrettet mastittarbeid Side 15

16 Arrangørkalender for januar 2006 mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag Revy,n De står på plass,n i Samfunnshuset kl Bill. ved inng. eideart 7 eideart 8. Nyttårskonsert Namdalseid kirke kl Arr. Namdalseid Skolekorps Onsdagsklubb i Ungdoms og eldresenteret. Innskriving av skolestartere ved N.skole. kl Seniordans kl i Ungdoms og eldresenteret. 13 Revy`n De står på plass`n i Samfunnshuset kl Bill. ved inngangen. 14 Revy og dans v/ Foill tank i samfunnshuset kl Karusellrenn kl H-møte kl Namdalseid Pensjonistlag, medlemsmøte kl på Solhaug grendehus Gudstjeneste i Namdalseid kirke kl Onsdagsklubb i Ungdoms- og eldresenteret EIDESTORY i Namdalseid samfunnshus kl UKM-stunt på coop Namdlaseid kl Karusellrenn kl Pårørend eforeninga serverer søndagskaffe på Dagsenteret kl og på Sykeheimen kl FYSAK-møte med frivillige lag og foreninger på kommunehuset, Alhusen kl januar: Revy: Billettpris: voksne kr 120, barn kr 50. Kaffesalg. Arr.: Namdalseid ungdomslag. 6. og 7. januar: eideart, kulturveksted i digital foto. 14. januar: Revy og dans: Bar med alle rettigheter. Forhåndssalg av billetter hos Sentrum Auto fra 7. januar. Billettpris kr 180,-. Aldersgrense 18 år. Arr.: Namdalseid ungdomslag. 27. januar: Eide story: Et syngespill framført av U-trinnet ved Namdalseid skole. Billettpris: voksne kr 100, barn gratis. Se egen annonse. 31. januar: FYSAK-møte for lag og foreninger. Se omtale s. 6.

Filmpris til Sverre Anton Sverkmo!

Filmpris til Sverre Anton Sverkmo! N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E S E P T E M B E R 2 0 13 Vil starte frivilligsentral i Namdalseid KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 10.9. Eldreråd 10.9. Råd for mennesker m/ nedsatt funksj.evne

Detaljer

Høytid i ulike kulturer

Høytid i ulike kulturer N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E N O V E M B E R 2 0 0 9 Høytid i ulike kulturer KOMMUNALE MØTER: FORMANNSKAPET 26. NOVEMBER 2009 ALLE MØTENE ER ÅPNE FOR PUBLIKUM/TILHØRERE. MØTEPAPIRER

Detaljer

Spennende stedsutvikling

Spennende stedsutvikling AVIS NR. [NUM] - [DAY] [DD]. [MONTH] [YYYY] - SNASNINGEN.NO nytt INFORMASJONSAVIS FOR GRONG KOMMUNE Grongnytt-debut i tabloidformat 2: «Som rådmann og redaktør for kommunens informasjonsavis er jeg glad

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER FEBRUAR 2014 UTGIVELSE 220. Å P E N www.flatanger.kommune.no

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER FEBRUAR 2014 UTGIVELSE 220. Å P E N www.flatanger.kommune.no A K T I V O G HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER FEBRUAR 2014 UTGIVELSE 220 Å P E N www.flatanger.kommune.no Flatanger Kommune KOMMUNALE MØTER Oppvekst og omsorg: 3.februar kl. 16:00 Næring, miljø

Detaljer

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2012-21. årgang. Gave fra de eldste til de yngste. Trivselsprogrammet går videre

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2012-21. årgang. Gave fra de eldste til de yngste. Trivselsprogrammet går videre Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2012-21. årgang Gave fra de eldste til de yngste Fredag 17. februar fikk vi koselig besøk på helsestasjonen i Andebu. Toril Gullichsen

Detaljer

Stokke bibliotek. Hverdagsprisen er utdelt. Ordførerens hjørne

Stokke bibliotek. Hverdagsprisen er utdelt. Ordførerens hjørne INFORMASJON Nr. 4 april/mai 2008-9. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no.

Detaljer

DAGENS MIDDAG FULLDISTRIBUSJON. Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 11/2007, 21. juni Årg. 30

DAGENS MIDDAG FULLDISTRIBUSJON. Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 11/2007, 21. juni Årg. 30 FULLDISTRIBUSJON Rennebu Nytt Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 11/2007, 21. juni Årg. 30 Gunnar Prest takker av Det er et dristig prosjekt å bli pensjonist. Jeg har aldri prøvd det før, sa vår prest

Detaljer

Andebu. Stikk@ Ungdommens kulturmønstring Kulturvertkurs Gjenbruket Frivillighetsprisen INFORMASJON

Andebu. Stikk@ Ungdommens kulturmønstring Kulturvertkurs Gjenbruket Frivillighetsprisen INFORMASJON Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2008-17. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Ungdommens kulturmønstring Kulturvertkurs Gjenbruket Frivillighetsprisen Andebu

Detaljer

Sørreisa kommune. Kulturuka 2015

Sørreisa kommune. Kulturuka 2015 Sørreisa kommune Kulturuka 2015 Informasjonsavis for Sørreisa kommune - Nr 1 2015 Paul Dahlø, Ordfører Kommunens tredje oppgave Utvikling Når det snakkes om kommunens oppgaver så snakkes det alt for enkelt

Detaljer

Informasjonsblad for Os kommune Nr. 5-2010

Informasjonsblad for Os kommune Nr. 5-2010 Informasjonsblad for Os kommune Nr. 5-2010 Det bygges i Os kommune Side 4 Strategisk næringsplan Side 5 Unge med betalingsproblemer Side 6 Inn på tunet Side 11 En presentasjon av TOS Arena Side 12 2 Slik

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Landbrukskontoret Andebu og Stokke Nytt barnehage- og skoleår Bredbånd i Andebu

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2008-17. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2008-17. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2008-17. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Digital plandialog Ungdomshus åpnet i Andebu Andebu barnefestival 2008 Andebu

Detaljer

Nr. 2 Mai 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE

Nr. 2 Mai 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE HOF-NYTT Nr. 2 Mai 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE Utgis av Hof kommune Adresse: Hofslundveien 5, 3090 Hof Telefon: 33 05 95 00 Telefax: 33 05 95 15 E-post: postmottak@hof.kommune.no Side

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 23.12.11 Nr: 24

Utgiver: Leka kommune Dato: 23.12.11 Nr: 24 Utgiver: Leka kommune Dato: 23.12.11 Nr: 24 SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF FREDAG 06.01.12 NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER FREDAG 13.01.12 Neste utgaver 13.01 03.02 17.02 2.03 16.03 30.03 13.04

Detaljer

Mye gøy, lærerikt og sosialt. Bygda vår - et skoleprosjekt. Bjarne Sommerstad er ordfører for hele kommunen. Livet i Høyjord Barnehage høsten 2011

Mye gøy, lærerikt og sosialt. Bygda vår - et skoleprosjekt. Bjarne Sommerstad er ordfører for hele kommunen. Livet i Høyjord Barnehage høsten 2011 Mye gøy, lærerikt og sosialt Bygda vår - et skoleprosjekt Bjarne Sommerstad er ordfører for hele kommunen Livet i Høyjord Barnehage høsten 2011 Unge grisebønder Dropp-revyen er tilbake Vellykket Nissetog.samt

Detaljer

Sørreisa kommune. Julehandel i Sørreisa

Sørreisa kommune. Julehandel i Sørreisa Sørreisa kommune Julehandel i Sørreisa Informasjonsavis for Sørreisa kommune - Nr 4 2013 er at kommunestyret er tydelig og enig med seg sjøl! Budsjettarbeidet er i full gang når dere leser dette. Det var

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009 Fosnes kommunestyre har møte mandag den 24.08.09.kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 33/09 Handlingsprogram - nye

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 12.11.2010 Nr: 21/10

Utgiver: Leka kommune Dato: 12.11.2010 Nr: 21/10 Utgiver: Leka kommune Dato: 12.11.2010 Nr: 21/10 UNGDOMSKVELD TAUSLOFTET FREDAG 12.11 KL. 2000 Leka ungdomsråd LUR inviterer ungdom fra ungdomsskolen til fylte 30 til ungdomskveld Gratis pizza, brus, koz

Detaljer

Godt Nytt År! Nytt fra Stokke kommune. Informasjon. Ordførerens hjørne Nytt stupetårn i Melsomvik, kommunesammenslåing, skolestruktur m.m.

Godt Nytt År! Nytt fra Stokke kommune. Informasjon. Ordførerens hjørne Nytt stupetårn i Melsomvik, kommunesammenslåing, skolestruktur m.m. Nr. 1 - januar 2014-14. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Nytt stupetårn i Melsomvik, kommunesammenslåing, skolestruktur m.m. Godt Nytt År! Side 4 11 Kommunal informasjon

Detaljer

Andebu. Stikk@ Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18.

Andebu. Stikk@ Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18. Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår Andebu Utgiver: Andebu

Detaljer

Andebu. Stikk@ Les også mer om: INFORMASJON. Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole

Andebu. Stikk@ Les også mer om: INFORMASJON. Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2014-23. årgang Se side 16-17 Les også mer om: Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole Andebu Utgiver:

Detaljer

Andebu. Stikka. God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest på Anexet

Andebu. Stikka. God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest på Anexet INFORMASJON Andebu Stikka Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2007-16. årgang God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest

Detaljer

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Levekårsutvalget Dato: 01.06.2011 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde

Detaljer

God jul. God jul og Godt nyttår! INFORMASJON

God jul. God jul og Godt nyttår! INFORMASJON INFORMASJON Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 21/2013 12. des Årg. 36 God jul Ellinor Gunnes og Alexandru Gros Grindvoll sjarmerte alle med sin duett på Kulturskolens adventskonsert. Foto: Dagfinn Vold

Detaljer

Landbruk i fokus. Softis. www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no INFORMASJON. Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 11/2008, 19. juni Årg.

Landbruk i fokus. Softis. www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no INFORMASJON. Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 11/2008, 19. juni Årg. INFORMASJON Rennebu Nytt Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 11/2008, 19. juni Årg. 31 www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no Landbruk i fokus Softis www.berkaak-veikro.no 2 Rennebu Nytt Produksjonstilskudd

Detaljer

INFORMASJON. Hesten var sentral da det ble invitert til Livsglede for Eldre ved Jutulstuggu på Stamnan. Les mer på side 9. Foto: Dagfinn Vold

INFORMASJON. Hesten var sentral da det ble invitert til Livsglede for Eldre ved Jutulstuggu på Stamnan. Les mer på side 9. Foto: Dagfinn Vold INFORMASJON Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 9/2013 30. mai Årg. 36 Hesten var sentral da det ble invitert til Livsglede for Eldre ved Jutulstuggu på Stamnan. Les mer på side 9. Foto: Dagfinn Vold 1

Detaljer

Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor

Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor VHSS Rapport nr. 6/ 2010 Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor Sluttrapport fra utviklingsprosjekt Svein Bergem & Lina Godal Tittel: Tilpasning og opplæring i bruk

Detaljer

Framdrift på flerbrukshuset Strategisk næringsplan. Kulturlandskap og kulturlandskapsmidler. Gjeldsrådgivertjenesten

Framdrift på flerbrukshuset Strategisk næringsplan. Kulturlandskap og kulturlandskapsmidler. Gjeldsrådgivertjenesten Informasjonsblad for Os kommune Nr. 1-2011 Framdrift på flerbrukshuset Strategisk næringsplan Eiendomsskatt Kulturlandskap og kulturlandskapsmidler Vintervukku Gjeldsrådgivertjenesten Side 4 Side 5 Side

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA SEPTEMBER 2000

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA SEPTEMBER 2000 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA SEPTEMBER 2000 02.09.: LØRDAGSKAFÈ I SAMFUNNSHUSET KL. 10.00 14..00 Arr.: Namdalseid Husflidslag. 04.09.: VENGSTADTRIMMEN KL 19.00. (Hos Kari Anne og Martin Elden). Man. Trimgruppa.

Detaljer

Ny kafé åpner på Berkåk

Ny kafé åpner på Berkåk FULLDISTRIBUSJON Rennebu Nytt Ny Rennebukatalog I disse dager er den nye Rennebukatalogen i salg. Det er som før Lions Club Rennebu og Røde Kors Besøkstjenesta som er utgivere. Den nye katalogen er blitt

Detaljer