Tilrettelegger for ungdomsboliger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilrettelegger for ungdomsboliger"

Transkript

1 N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J A N. 0 6 Tilrettelegger for ungdomsboliger Namdalseid kommune ønsker å tilrettelegge for nybygging av sentrumsnære boliger for ungdom og eldre voksne. Dette bl.a. gjennom veiledning om å ta i bruk byggematerialer som ivaretar en bærekraftig utvikling, som for eksempel å benytte halm og leire som byggematerialer for småboliger. Dette kan gi den private selvbygger svært reduserte byggekostnader. På bakgrunn av initiativ fra Husbanken har kommunen nå utarbeidet en boligpolitisk handlingsplan for Denne ble vedtatt på siste kommunestyremøte før jul. Planen vurdererdet framtidige behov for boliger i kommunen, og lanserer en rekke tiltak som bedre skal ivareta en forventet framtidig boligsituasjon i kommunen. Kommunen skal i denne sammenheng være tilrettelegger, og tilby kompetanseutvikling og veiledning til private selvbyggere eller selvstendige boligentreprenører som ønsker å bygge boliger. Generell boligbygging er en viktig del av utviklingen av et bygdesamfunn. Å bidra til at det etableres gode boligtilbud er også et distriktspolitisk bidrag. Planen kan leses i sin helhet ved biblioteket. Ved å benytte leire og halm som byggematerialer kan en spare opptil 50% av de totale byggekostnader sammenliknet med tradisjonelle byggemåte. KOMMUNALE MØTER: FORMANNSKAPET UNGDOMSRÅDET ELDRERÅDET PLANUTVALG FORMANNSKAPET KOMMUNESTYREMØTE FORMANNSKAPET ALLE MØTENE ER ÅPNE FOR PUBLIKUM/TILHØRERE. ALLE MØTEPAPIRER BLIR TIL ENHVER TID LAGT UT PÅ BIBLIOTEKET, OG NÆRBUTIKKENE PÅ NAMDALSEID, SJØÅSEN OG STATLAND. Foto og film en del av DKS NAMDALSEID KOMMUNE 7750 Namdalseid Namdalseid kulturkontor har i samarbeid med Nord-Trøndelag fylkesbibliotek m.fl. initiert et prosjekt for en mediesatsing i den kulturelle skolesekken (DKS). Dvs. at noen skoler i fylket, også Namdalseid skole, i 2006 vil få tilbud om å gjennomføre et medieverksted. Dette med fokus på digital foto, som grunnlag for å lage korte dokumentarfilmer etter metoden Digital storytelling. M ålet er gi ungdommene mulighet til å uttrykke seg gjennom moder- ne digitale medier. En tar sikte på å kunne vise et utvalg produksjoner under Femmina nasjonale filmfestival på Verdal høsten Prosjektet er innvilget støttet fra Norsk Filmfond. Tlf Åpent

2 Godt nytt år! Melkrampa i ny drakt M elk r am p a k o m m er u t i n y d rak t fr a o g m ed d ette n u m m eret, o g h er er d et o g s å s att av fas t s p altep las s til o rd fø rer en. T rad is jo n en tro h ar av s lu t- n in g a av året in n eh o ld t julek o n s erte r, ju letrefes te r, rev y fo res tillin g o g ik k e m in s t k o m m u n ep o litik ern es b eh an d lin g av ø k o n o m ip lan fo r o g b u d s jett fo r T ak k et v æ re m er p en g er til k o m m u n en e en n tidlig ere, o g d a s p es ielt til os s s o m k o m - m er in n u n d er k ateg o rien s m åk o m m u n e r, h ar d et fø rt til at tjen es tetilb u d et o g res - s u rs b ru k in n en b l. a. p leie o g o m s o rg, s k o le o g b arn eh ag e o p p retth o ld es o g s åg ar s ty r- k es i fo rh o ld til tidlig ere v ed tak. J u sterin g en av k o m m u n ale av g ifter er p å m an g e o m rå - d er u en d ret o g p å en k elte o m råd er er d et o g s å gitt ro m fo r red u k s jo n, n o e so m er p o sitiv t fo r in n b y g g ern e. Vi går inn i det nye året med å utgi en renovert utgave av Melkrampa. Kommunen har et informasjonsbehov overfor sine innbyggere og Melkrampa har gjennom mange år blitt en etablert og godt benyttet kanal for lokal informasjon, også for bedrifter og lag og foreninger. Utover utvendig restaurering og innvendig rydding i skapene, Ung strek: så finner du igjen alt innhold som tidligere har vært her, men kanskje på en ny plass. For eksempel. ligger oversikt over alle kommende arrangement i en egen kalender på siste side. De beste ønsker for det nye året! redaksjonen Alle til lags ka n ing en gjære h eter d et, o g d et ble v el s lik v ed b eh an d lin g av b l. a. b u d s jett fo r Op p g av en fra m o v er b lir å leg g e til rette fo r at h v ert en k elt m en n es k e i Na m - d als eid s k al h a et b es t m u lig u tg an g s p u n kt fo r å utv ik le s itt ø n s k e o m d et g o d e liv. Stein ar L y n g s tad o rd fø r er Nissen slapper av etter ei hektisk julefering. Tegninga er laget av Cicilie Aune 9 år. Utgis av: Namdalseid kommune, servicekontoret 7750 NAMDALSEID, Tel.: Faks: e-post: Ansvarlig: Tove Fossland, telefon: Layout-mal: Opplag: Lisbeth Lein Utgis månedlig i 850 eks. til alle husstander i kommunen Innleveringsfristen for stoff er den 15. i hver måned, som sendes pr. e-post, faks, eller leveres på servicekontoret. Side 2

3 Offentlige kontorer Kommunale: NAMDALSEID KOMMUNE 7750 NAMDALSEID Tlf.: Faks: E-post: Alle kommunale kontoret har ordinær åpningstid , men med noen unntak: Biblioteket: Åpningstid kl , onsdager til kl Bibliotekets e-postadresse: kommune.no. Bibliotekbasen på nett: Legekontoret: Telefontid alle hverdager fra kl Åpen time alle hverdager fra kl (påmelding fra kl ) Legekontoret er stengt for alle henvendelser mellom kl og alle dager. Bruk legevakt tlf , om nødvendig. Du kan også bestille time, resept og attest via vår nettside: Helsesøster: Helsesøster treffes hver dag på helsestasjonen mellom kl Fysikalske: Har åpent hver dag mellom kl Psykiatrisk: Sykepleier og hjelpepleier treffes mandag fredag i kommunens ordinære åpningstid. Tannlege: Tlf. : For tiden er det tannlege mandag og onsdag Åpent for telefoner mandag, tirsdag og onsdag. Ved behov andre dager, kontakt Distriktstannlegen i Namsos, tlf Miljø og landbruk (MNR) avdelingskontor Namdalseid Tlf. : Åpent alle dager i kommunens ordinære åpningstid. Statlige: Namdalseid Likningskontor: Tlf.: Adresse: Namdalseid Likningskontor Statens Hus 7734 STEINKJER Trygdekontoret: Tlf.: Åpent mandag, tirsdag og torsdag fra Når trygdekontoret ikke er åpent kan man ringe Trygdeetatens servicetelefon for generelle spørsmål på tlf Ved spesielle spørsmål, kontakt Steinkjer trygdekontor , eller på internett, Skatteoppkreverkontor, Namsos: tlf: , + 61, 62, 64 og 65 Den Norske Kirke: Soknediakon: Magne Fossum tlf Kirkeverge: Marianne Torp tlf Kontortid kirkeverge: tirsdag, torsdag og fredag, kl Servicekontoret: Åpent: Tlf.: Onsdager er det åpent til Kirkegårdsarb./kirketjener: Halle Anzjøn, tlf Prest for Namdalseid sokn: Marit E. Nysæther, tlf Prest for Statland sokn: Eiliv A. Larsen Tlf Side 3

4 Helse, sosial og omsorg Kommunalt startlån i etableringsfasen En gunstig låneordning fra kommunen. Startlån erstatter kjøpslån og etableringslån. I stedet for to lån, tilbys ett offentlig lån. Startlån kan gis til personer som har problemer med å etablere seg i egen bolig: Unge i etableringsfasen Førstegangsetablerere Enslige forsørgere Barnefamilier Funksjonshemmede Flyktninger St art lån kan t ilbys vanskeligst ilte som har behov for å kunne bli boende i boligen. Lånet kan finansiere hele boligkjøpet, eller være topplån der andre gir grunnfinansieringen. Søkere må kunne betjene boutgiftene over tid. Ryddesjau på fysikalske Her hos oss på fysikalske ligger det en del poser med laken/ håndkle som tilhører tidligere pasienter. Vi vil gjerne oppfordre alle som har vært til behandling og glemt igjen laken/ håndkle etter siste behandling, til å hente dem så snart som mulig. Hilsen Annbjørg, Geir, Tore og Ingrid. Side 4 Hva kan du få lån til? Kjøpe bolig: Startlån kan gis til topp- eller fullfinansiering ved kjøp av bolig. Bli boende i bolig: Startlån kan gis til utbedring av nåværende bolig. Startlån kan gis til refinansiering, slik at husstanden kan bli boende i nåværende bolig. Bygge bolig: Startlån kan gis som toppfinansiering ved bygging av ny bolig. Ny kommunelege II utlyses i januar Stillingen som kommunelege II utlyses i januar I påvente av ansettelse av kommunelege II, og i Hartmanns sykefravær, blir Namdalseid legekontor betjent av vikarlege og turnuskandidat. Helse- og sosial Slik søker du: Søknadsskjema får du ved å henvende deg til Namdalseid kommune. Hvis du har funnet frem til boligen du ønsker å kjøpe, må du legge ved en boligtakst av nyere dato. En grundig gjennomarbeidet søknad gir kortere saksbehandlingstid. Det lønner seg derfor å gå nøye gjennom søknadsblanketten, slik at du er sikker på at den er fullstendig utfylt, og at du har fått med nødvendige vedlegg. Ta gjerne kontakt hvis det er noe du er usikker på. Ønsker du ytterligere informasjon om startlån eller bistand til utfylling av søknad, kan du henvende deg til Namdalseid kommune pr. telefon, eller ved personlig oppmøte. Kontaktpersoner: Solfrid Skevik, tlf: Bård Gjerseth, tlf: Mandagskaffe på Statland Kommunestyret vedtok den å gi kr ,- pr. år i driftstilskudd til drift av Mandagskaffen på Statland. Mandagskaffen er et aktivitetstilbud for eldre på Tøtdal/ Statland og drives i lokaler ved Statland alderspensjonat. Lag, foreninger og/eller privatpersoner som ønsker å utvikle denne aktiviteten videre, oppfordres til å søke det ledige driftstilskuddet. Søknad sendes til: Namdalseid kommune, Fellestjenesten, 7750 Namdalseid innen

5 Eiendom og teknisk Ny teknisk sjef på plass Skogning på sporet Oppvekst Skolepulter til Teknisk på plass i nye lokaler Fredag var en stor dag for oss gutta på Eiendom og teknisk. Vi har nå endelig flyttet fra kjellerlokalene til hovedetasjen i kommunehuset, etter lang tids flyttefeber. Vegar Brenne og Robin Buvarp sitter nå i det opprinnelige lokalet for teknisk, rett overfor banken. Driftspersonellet Skolen har ca 50 pent brukte pulter og tilhørende stoler billig til salgs. Pulter og stoler er av ulik høyde, men er beregnet for de minste elevene. Henvendelse på tlf eller på e-post: kommune.no har tilholdssted ved siden av møterommet Dåapma. Som følge av flyttingen har en del av oss fått nytt telefonnummer, Vegar har nr , uteseksjonen har nr , og Robin har sitt gamle nr Gammelt eller nytt, lite eller stort, dere er alltid velkommen til oss på Eiendom og teknisk for å slå av en prat! Skolestartere høsten 2006 Innskriving av nye skolestartere ved Namdalseid skole til skoleåret vil foregå på førsteklasserommet/ SFO onsdag 11. januar kl Velkommen! rektor Selv om en Innherredsby gg vanskelig kan forsvare at han arbeider i Namdalen, så er det en god følelse å endelig sitt e p å kontorlokalene i Namdalseid kommune. Jeg heter Vegar Brenne, er 30 år og har min barne- og ungdomst id fra Skogn i Levanger kommune. Der vokste jeg opp på et gårdsbruk med kombinert melk- og kjøttproduks jon. Jeg er utdannet sivilagronom fra Norges landbrukshøgskole (nå UMB), og av yrkeserfaring kan jeg vise til landbrukss jef i Bjerkreim kommune samt kontorsjef for ut vikling og miljø i Osen kommune (siste 4 år). K jærlighet en lokket meg t il Namdalseid, og nå er jeg p appa t il Arne og Lavrans på henholdsvis 3 og 1 år og gift med Krist in. Og under sånne omst endighet er, i tillegg t il flott natur og trivelige folk, er det bare lekkert å bu p å Namdalseid! M itt arbeidsområde som enhetsleder ved Eiendom og teknisk berører oppgaver innenfor blant annet vann, kloakk, slam, renovasjon, veg, bygg og kart. Drift og vedlikehold av disse tjenesteområdene gir store utfordringer for oss på Eiendom og teknisk, da de ligger nært opp til dere. Min hovedoppgave blir å administrere disse funksjonene på en slik måte at det gir en optimal tjenesteproduksjon til innbyggerne. Service og forutsigbarhet er viktige stikkord i denne sammenheng. Dette er spennende, viktige og ikke minst utfordrende oppgaver som jeg gleder meg til å ta fatt på. Stikk gjerne innom kontoret mitt for en prat, eller ta kontakt med meg pr. mail eller telefon. namdalseid.kommune.no, tlf / Vegar Brenne Teknisk sjef Byggesaker som haster i januar Fra og med mandag 9. januar til og med fredag 10. februar 2006 er Robin Buvarp på brannkurs i Tjeldsund, og vil av den grunn ikke være å treffe på kontoret. Saker som ønskes avklart innen denne perioden må derfor klareres i løpet av første uke i januar. Dette til orientering. Ledige plasser i barnehagen Vangstunet barnehage har ledige plasser ved avdelingene inne, og ute på frilufts-avd. For nærmere informasjon kan interesserte ta kontakt med styrer Marit S. Damås, tlf Søknadsskjema får du på Servicekontoret og i barnehagen. Side 5

6 Kultur Mange tidsskrift på biblioteket Biblioteket abonnerer på en god del tidsskrifter. Bladene kan du låne i en uke. Vi abonnerer på følgende tidsskrifter: Alt om håndarbeide Bonytt Forbrukerrapporten Foreldre og barn Gjør det selv Hytteliv I form Ildsjelen Illustrert vitenskap Kunst for alle Mat & helse Nordnorsk magasin Norsk hagetiden Norsk husflid Norsk slektshistorisk tidsskrift PC World Norge Villmarksliv I tillegg abonnerer vi på følgende aviser: Adresseavisa Dagbladet Hvordan skape mest og best FYSAK? Kurs i digital foto FYSAK-prosjektet går nå inn i sitt andre prosjektår. Lag og foreninger har gjennom sine FYSAK-tiltak utgjort basisaktiviteten i prosjektet og mange gode FYSAK-tiltak er gjennomført. M ålet med prosjektet er å stimulere til at folk flest blir litt mer fysisk aktive for å forebygge god helse. Den største utfordringen i alle FYSAK-kommunene i fylket har vist seg å være utfordringen med å rekruttere og tilrettelegge for nye grupper. Den lokale prosjektgruppa inviterer derfor nå til et nytt stormøte med alle lag og foreninger for sammen å diskutere hvordan vi på best mulig måte kan fremme fysisk aktivitet for folk flest. M øtet finner sted i kommunehuset på Alhusen, tirsdag 31. januar kl Vi ønsker at alle lag stiller med en eller to personer. Idrettskretsen og fylkesleder vil også denne gang delta på møtet. kulturkontoret 6. og 7. januar blir det kurs/ kulturverksted i digital foto. Kursleder er den allsidige billedkunstneren Brynhild Bye (37) fra Trondheim. Hun er selvstendig næringsdrivende med bred erfaring fra både tradisjonell billedkunst og bruk av nye medier. Kurset arrangeres i samarbeid mellom Namdalseid musikk og kulturskole og UKM/ kulturkontoret. Prosjektet har fått støtte fra UKM Norge. Ungdommer framfører syngespill Namdalseid skole startet i høst arbeidet med å sette opp et syngespill om toleranse, glede, forelskelse og ungdommelig råskap. Handlingen et lagt til et mindre sted der vi får innblikk i livet i to rivaliserende ungdomsgjenger. Alle elever ved ungdomstrinnet på Namdalseid skole deltar, og forestillinger heter: Eide story. Forestillingen blir vist i Namdalseid samfunnshus fredag 27. januar Se egen annonse. Side 6

7 Lokalmønstring i UKM 11. februar Lokalmønstringen i UKM går av stabelen 11. februar kl i Namdalseid samfunnshus. Alle ungdommer mellom 10 og 20 år kan delta med ulike kulturuttrykk som sang, musikk, teater, UKM og COOP = SANT bildende kunst, matkultur og medieproduksjoner, - eller en kombinasjon av flere ulike uttrykk. En kan delta alene eller sammen med andre. Påmeldingsfristen er satt til 20. januar, på; Ønsker du hjelp eller råd til ditt UKM-bidrag så ta kontakt med: kontaktperson er Lisbeth Lein, / Namdalseid kommune er en av 50 utvalgte pilotkommuner i landet som skal samarbeide med COOP om årets UKM. Dette gir oss mulighet til å utvikle lokalmønstringen, og vi ønsker å utforske aktivitet som kan gå under betegnelsene: Ferskt og frodig Rått og godt Sprekt og sprøtt Dette vil vi gjøre: UKM-stunt på Coop Namdaleid lørdag 28. januar, kl Fargerik profilering Matinspirasjon En fordomsfri konkurranse under lokalmønstringen, der mat bearbeides til et kunsnerisk uttrykk. Som en del av samarbeidet vil Coop dele ut hederspriser til deltakere som utmerker seg spesielt, og der ukm-bidragene kan gå under en av betegnelsene; ferskt og frodig, rått og godt, sprekt og sprøtt. Coop har også en egen nasjonal kåring under kategorien Matinspirasjon. Her må du delta på lokalmønsringen med et UKM-bidrag som har en kulturell tolkning av mat. Dette kan for eksempel være en banan-rap, tomatmaling, skulpturmat eller loffpoesi. Innslaget må sendes på CD/DVD til Coop innen 15. mars 2006., og du har en ekstra sjanse til å bli med direkte til landsmønstringen i Trondheim i mai! Mer informasjon om dette finner du på Kulturverksted med maling og pensel Namdalseid musikk og kulturskole har et mål om å introdusere nye kulturuttrykk, og har i høst samarbeidet med UKM/ kulturkontoret om å avvikle et kulturverksted. Et malerverksted ble gjennomført i november, og her ser vi noen av deltakerne i arbeid. I januar blir det kurs i digitalt foto for elever i ungdomsskolen og eldre ungdom. Side 7

8 Plan Opplæring om halm- og leirhus Namdalseid kommune ønsker å være bærekraftig. Det krever nytenking, og en ny boligpolitisk plan foreslår 3 boliger i Namdalseid oppført med leire og halm som hovedmateriale. Det må også til en bærekonstruksjon i tre for et skikkelig tak, for å skaffe god skjerm mot slagregn. Forslaget retter seg mot aktive unge etablerere som vil prøve nye byggematerialer. Halm- og leirhus planlegges også i Hurdal, mens flere boliger er bygd i Østlandsområdet og et hus er oppsatt i Levanger. Pressa halmballer med leirpuss utog innvendig gir god varmeisolering. Leire er diffusjonsåpent og gir godt inneklima, og både leire og pressa halm er lokale og billige materialer. Det kan brukes i helårshus og i hytter. Vi satser på noe økonomisk støtte fra offentlige instanser, og å arrangere åpent kurs for interesserte i løpet av vinteren Husbyggingen kan starte så snart det finnes interesserte boligbyggere. Det er lov å tenke i nye baner, og det kan faktisk også være økonomisk lønnsomt. Kurset blir åpent for alle og påmelding kan leveres til servicekontoret i Namdalseid. Torgeir Havik plankonsulent Stedsutviklingsprosess for Nord-Statland Kommunestyret vedtok den å sette i gang en stedsutviklingsprosess med revisjon av regulerin gsplaner på Nord- Statland. Planprosessen legges opp som et stedsutviklingsprosjekt. Formålet er å registrere in- teresser og behov, og avklare løsninger som fremmer en hensiktsmessig utbyggin g, bruk og vern av areal, sjøområde, beby ggelse o g miljø. Målet er at prosessen er avsluttet innen sommeren Rådmannen oppnevner prosjektansvarlig, nedsetter referansegruppe og engasjerer ekstern konsulent til prosjektledelse. Side 8

9 Kommunale avgifter 2006 Kommunestyret vedtok den disse endringer i kommunale avgifter for 2006: Tjeneste Endring % O ppvekstområdet Barnehage SFO Økes med 3 % Off. bading Musikk- og kulturskole Økes med 3 % Bibliotek Økes med 3 % Helse og omsorg Legetjenester Maksimalpris på kr 2250 innføres. Reduksjon i pris med gjennomsnittlig 20 %. 11 betalingsterminer. Følger statens avtale Måltider og vaskeritjenester Økes fra 0 til 3,6% Varmbading Trygghetsalarm Dag- og korttidsopphold i institusjon Hjemmehjelp Økes med fra 0 til 10,0 % Servicekontoret Bevillingsgebyr ihht. alkoholloven For salg og skjenking, (tilpasset sentral Økes i gjennomsnitt med 20 % forskrift) Planlegging, oppmåling og byggesak Planleggingstjenester Økes med 3,0 % Kart og oppmåling Økes med 3,0 % Byggesaker Økes med 3,0 % Dispensasjoner og plansaker Økes med 3,0 % Bygningsforvaltningen Husleie Alderspensjonatet Husleie Trygdeboliger Husleie Omsorgsboliger Husleie Kommunale boliger VAR-området Renovasjon Økes med 6,0 % Kuldemøbler Slamtømming private anlegg Økes med 4,0 % Kloakkavgift, gjennomsnitt Reduseres med i gjennomsnitt 11,5% Vannavgift, gjennomsnitt Feieavgift Inn og utbetalinger Inn og utbetalinger fra kommunekassen, så som skatt og kommunale avgifter kan gjøres ved kommunens servicekontor. Her får du også informasjon om renovasjonsordningen og kommunale avgifter. Eiendomsskatt på verker og bruk Kommunestyret har vedtatt å innføre eiendomsskatt på verker og bruk fra 1/ i hele Namdalseid i medhold til eiendomsskatteloven 3, jfr. Lovens 4 andre ledd, andre og tredje punkt. Utskrevet eiendomsskatt innbetales i tre like store terminbeløp. Skattesatsen for 2006 settes til 2 promille. Miljøtorg Miljøtorget i Dalavika er åpent 1. onsdag i mnd. kl De eksakte satsene finner du i Betalingsregulativ for Namdalseid kommune for 2006, samt på servicekontoret. Side 9

10 Lag og foreninger Oppstart av seniordans i Namdalseid Gavekort fra fjellstyret: Randi Reksten Juleduk: Niklas Wiik Løper: Bjørn Inge Tiller Gavekort fra Sjøbua Spiseri: Rolf Skogheim Dukke med klær: Are Dahl Feragen Traktor med tilhenger: Camilla Westvik Fugler fra Laila Solum: Daniel W. Ingvaldsen Pute fra Laila Solum: Gulla Tinglum Damegenser: Rita Slørdal Barnegenser: Liv og Kjell Valleraunet Kransekake: Marit Irene Ravlo Vi gjør et nytt forsøk på å få til en seniordansering på Namdalseid. Sted: Ungdoms- og eldresenteret, i Namdalseid samfunnshus, torsdag 12. januar 06 kl Hvis det er ønske om annet tidspunkt så kan det diskuteres da. Vinnere av Skolekorpsets julelotteri 2005 Vi ønsker å takke alle som har vært med og sponset, støttet og hjulpet oss i året Ønsker dere alle et godt nytt år. Namdalseid Skolekorps v/arbeidsgruppa Gammelpop Gammelpop på Solhaug lørdag 11. februar kl Komiteen serverer god mat og Jørn Normelan serverer musikk! Påmelding til Sentrum Auto innen 8. februar. Arr. Solhaug grendehus Namdalseid Pensjonistlag har møte Namdalseid Pensjonistlag har medlemsmøte på Solhaug Grendehus kl Gunnar Helbostad besøker oss. Vil du ha skyss, ring Velkommen! Styret Onsdagsklubben Onsdagsklubb i Ungdoms- og eldresenteret Onsdagsklubb i Ungdoms- og eldresenteret Pårørendeforeningen Pårørendeforeningen skal ha søndagskaffe på Helsetunet følgende søndager i 2006: , , , , , , , , og juletrefest Servering på Dagsenteret kl og på Sykeheimen kl Beboere og pårørende hjertelig velkommen!. Side 10

11 Skigruppa NIL Nei til EU Flatanger og Namdalseid Løypekjøring: Lysløypa blir kjørt tirsdag og torsdag, forutsatt tilstrekkelig med snø. Karusellrenn: Lørdag 14. januar kl langrenn klassisk Lørdag 28. januar kl langrenn fristil Smørekurs: Lørdag 14. januar kl holder vi smørekurs i klubbhuset i forkant av karusellrennet. Ansvarlig Tor Bøgseth. Grunnprinsipper når det gjelder smøring vil bli vektlagt på dette kurset. Aktiviteten i våre to lag har ikke vært stor den siste tiden. EU-saken ble heller ikke noen stor debatt i inneværende 4- årsperiode. Men vi vet aldri. M ed denne bakgrunn har ledelsen i Nei til EU i både Flatanger og Namdalseid funnet det riktig å opprettholde en viss aktivitet, som en slags beredskap. I et felles rådslagningsmøte, i oktober, kom vi fram til at vi ville slå våre to lag sammen, som en midlertidig ordning. Brev ble sendt ut til begge lagenes medlemmer. Ingen innsigelser ble mottatt. Årsmøtet i det nye laget ble arrangert 28. november 05 og det ble valgt nytt styre. Jan Vedvik, Flatanger, leder Trond Derås, Namdalseid Kari Leknes, Flatanger Svenn H. Kaldahl, Nord- Statland, Eiliv A. Larssen, Flatanger, studieleder Varamedlemmer: Bjørg Mølnå Altin, Namdalseid Jørund Dahle, Flatanger Andre renn: Hopp/kombinert: 15. januar Hopp /kombinert kl Yrken, Steinkjer fra 8 år og oppover 21. januar Hopp/ kombinert kl Stein-fjellet, Sprova fra 8 år og oppover 4. februar Hopp/kombinert kl Fallhølet, Namdalseid fra 8 år og oppover. Langrenn: 15. januar Langrenn- fristil kl Malm 21. januar langrenn - klassisk kl Ogndal 4. februar Langrenn - fristil kl Follafoss Påmelding til hopp/ kombinert til Jon Eilert Bøgseth - langrenn til Tor Bøgseth. Treningstider: Langrenn: Tirsdager kl Hopp: Torsdager kl Anne Nørdsti kommer 24. mars Alvdalsjenta Anne Nørdsti reiser land og strand rundt om dagen og begeistrer sitt publikum. Det er svært få artister i Norge som har et så tett program som det hun har. Det betyr naturligvis at hun er svært populær ute blant dansefolket. Bonderomantikk er hennes siste CD løp og kjøp! Hun kommer til Namdalseid samfunnshus igjen FREDAG 24. MARS. 2006! Ha danseskoene klare! Arr: NIL, fotballgruppa Prosjektvalg i SISU 4H Det blir prosjektvalg i SISU 4H i Solhaug grendehus kl Nye og gamle medlemmer er hjertelig velkommen. Side 11

12 Annonser Et syngespill om toleranse, glede, forelskelse og ungdommelig råskap. Vises i Namdalseid samfunnshus. Fredag 27/01-06 Kl Billettpris: Voksne: kr 100,- Barn: gratis Arr: Namdalseid skole Side 12

13 HUNDSETH MØLLE AS Kraftfôrbestilling og kornlevering: LANDBRUKSBUTIKK Hundseth Mølle AS har en liten butikk her på Storåsen som har som målsetting å gi tilbud til gårdbrukerne og andre interesserte i kommunen. Vi har gode leverandører av mange varer, og prøver å bygge opp et tilbud som dekker det lokale behovet til de viktigste varene. KRAFTFÔR: I tillegg til store lass i bulk leverer vi også kraftfôr i 40 kg sekk til ku, sau, gris, fjørfe og hest. TILSKUDDSFÔR: Norsk Mineralnæring er leverandør av mineral og vitamintilskudd til alle dyreslag i 20 / 25 kg sekker. Vi har også gode midler til forebygging av melkefeber, ketose og diaré. Tine er leverandør av kalvegodt og syrnet melkeerstatning i 25 kg sekker. Saltstein er viktig til ku og sau. FJØSREKVISITTER: Grene er vår leverandør og vi har nå kjøpt inn skraper, skaft, melkefilter, melkerørpropper, jurkluter, spenesalve, bøtter, hørselsvern m/radio, støvmasker m.m. Fra Lilleborg har vi vaskemidler for melkeanlegg, MI-syre og MIM-kombi m.m. Helly-Hansen er vår leverandør av arbeidsklær. HUND, KATT: Doggy hundefôr er godt og næringsrikt for hunden og Katty er godt for katta. I TILLEGG: For vinteren har vi solsikkefrø til fuglene og skjellsand mot glatte veier. Vi har effektive midler mot mus og rotter, inklusiv feller og åtestasjoner. Vi har insektmidler til å holde fluer og andre insekter på avstand om sommeren. Vi kan også skaffe en god del varer som vi ikke har plass til i butikken vår. Gamle og nye kunder er velkommen til en god handel i ********************************************* Trenger du en faglig prat om foring og dyrestell, så tak kontakt med våre selgere Lars tlf og Knut Bernhard tlf Side 13

14 Annonser Bygdefolkets studieforbund avd. Namdalseid og Flatanger Kurstilbud våren 2006: BSF Namdalseid & Flatanger har planlagt følgende kurs våren Praktisk HMS arbeid Dette er et samarbeidsprosjekt mellom BSF og Landbrukets HMS-tjeneste. Praktisk HMS arbeid er et grunnleggende kurs i en serie med helse, miljø og sikkerhetskurs (HMS). Kurset vektlegger: - Å gjøre HMS enkelt, praktisk og nyttig for deltakeren - Faglig bredde og systemforståelse gjennom arbeid med kartlegging, tiltaksplan og rutineoversikt. - Tilgang til dokumentasjonsverktøy - Bygger på myndighetenes og KSL s krav - Tilgang til fagstoff, regelverk og nyttige linker Gjennom dette kurset lærer du det som trengs for å dekke kravene til HMS i KSL og får verktøy for å gjøre HMS arbeidet i KSL. Kurset er på 12 timer, hvorav 6 timer er e-læring på egen datamaskin og 3 timer gårdsvandring (kun to samlinger). Kursavgift Kr (min 8 deltakere.) Oppstart 26. januar kl Kursted: Alhusen, kommunehuset. Påmelding: Nord-Fosen Landbrukstjenester tlf innen 12. januar. Grunnkurs i sveising I samarbeid med Egge videregående skole arrangerer vi innføringskurs i sveising. Det som vil bli gjennomgått er: - Forskjellige typer sveising, - sveiseutstyr, - dimensjonering, praktisk sveising (hovedvekt). 20 timers kurs dag eller kveld (etter ønske) Kursavgift kr (forutsatt at vi får EB-midler, min 8 deltakere maks 12). Oppstart ca Egge Videregående skole Påmelding: Nord-Fosen Landbrukstjenester tlf innen 16. januar. Side 14

15 Data internettkurs Innføring i data med vekt på bruk av data og internett til litt mer enn bare nettbank. Windows oppbygning og funksjonsmåte. Digitale fotoapparater, enkel bildebehandling. Søking, e-post, virusprogramvare. Andre tema etter ønske. Kursted vil være Namdalseid Skole Oppstart ca Pris: kr. Påmelding til Rune Hunnestad, Kurs som blir satt opp etter interesse: Elektroniske gårdskart og gjødselplanlegging Gjødselplanlegging med Skifteplan, og bruk av elektroniske gårdskart til dokumentasjon, arealmåling, markering av grøfter, fortidsminner og annet. Lærer fra Trøndelag forsøksring. Oppstart: Medio februar. Påmelding til Nord-Fosen Landbrukstjenester tlf: innen 01. februar. Klauvskjæring og klauvpleie For klauvskjærere og dyreeiere som ønsker å skjære klauver på egne dyr. Tema: Klauvene sin oppbygning og funksjon, sjukdomstilstander, smittehygiene, prinsipper for beskjæring og praktiske øvinger. 16 timer Oppstart: Etter interesse. Påmelding til Nord-Fosen Landbrukstjenester tlf: innen 01. februar. Autorisasjonskurs Plantevernmidler I samarbeid med Trøndelag Forsøksring tilbyr vi kurs for fornying av autorisasjon for bruk av plantevernmidler. Dette kurset kan gjennomføres på to måter, enten som 12 timers studiering hvorav 3 timer med lærer, eller et dagskurs med lærer. Eksamen etter endt kurs. For å arrangere et godt dagskurs trengs det 15 deltakere. Påmelding innen 15. februar Viser EK-tallene at det finnes forbedringspotensiale? Vi kan være behjelpelige med å arrangere kurs/studieringer på aktuelle fagområder i samarbeid med TINE, Gilde Norsk Kjøtt, GENO og flere. Surfôr Brunst og brunstkontroll Få kalv i kua til rett tid Framtidsretta kufôring Målrettet mastittarbeid Side 15

16 Arrangørkalender for januar 2006 mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag Revy,n De står på plass,n i Samfunnshuset kl Bill. ved inng. eideart 7 eideart 8. Nyttårskonsert Namdalseid kirke kl Arr. Namdalseid Skolekorps Onsdagsklubb i Ungdoms og eldresenteret. Innskriving av skolestartere ved N.skole. kl Seniordans kl i Ungdoms og eldresenteret. 13 Revy`n De står på plass`n i Samfunnshuset kl Bill. ved inngangen. 14 Revy og dans v/ Foill tank i samfunnshuset kl Karusellrenn kl H-møte kl Namdalseid Pensjonistlag, medlemsmøte kl på Solhaug grendehus Gudstjeneste i Namdalseid kirke kl Onsdagsklubb i Ungdoms- og eldresenteret EIDESTORY i Namdalseid samfunnshus kl UKM-stunt på coop Namdlaseid kl Karusellrenn kl Pårørend eforeninga serverer søndagskaffe på Dagsenteret kl og på Sykeheimen kl FYSAK-møte med frivillige lag og foreninger på kommunehuset, Alhusen kl januar: Revy: Billettpris: voksne kr 120, barn kr 50. Kaffesalg. Arr.: Namdalseid ungdomslag. 6. og 7. januar: eideart, kulturveksted i digital foto. 14. januar: Revy og dans: Bar med alle rettigheter. Forhåndssalg av billetter hos Sentrum Auto fra 7. januar. Billettpris kr 180,-. Aldersgrense 18 år. Arr.: Namdalseid ungdomslag. 27. januar: Eide story: Et syngespill framført av U-trinnet ved Namdalseid skole. Billettpris: voksne kr 100, barn gratis. Se egen annonse. 31. januar: FYSAK-møte for lag og foreninger. Se omtale s. 6.

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA Januar 2005. *2'71<77c5

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA Januar 2005. *2'71<77c5 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA Januar 2005 *2'71

Detaljer

9LLQYLWHUHUDOOHWLO ELEOLRWHNHWRJ VHUYLFHNRQWRUHW RQVGDJVHSWHPEHU

9LLQYLWHUHUDOOHWLO ELEOLRWHNHWRJ VHUYLFHNRQWRUHW RQVGDJVHSWHPEHU NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA AUGUST 2004 9LLQYLWHUHUDOOHWLO nsqlqjdyghwq\h ELEOLRWHNHWRJ VHUYLFHNRQWRUHW RQVGDJVHSWHPEHU NO1%cSHQWWLO ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ9L VHUYHUHU ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃEO WNDNHÃ NDIIH

Detaljer

FYSAK skal forebygge. Servicekontoret ønsker innbyggerne i Namdalseid et godt nytt år! Vi minner om at fristen for innlevering

FYSAK skal forebygge. Servicekontoret ønsker innbyggerne i Namdalseid et godt nytt år! Vi minner om at fristen for innlevering N Y T T N Y T T F R A N A M D A L S E I D J A N U A R 2 0 0 7 FYSAK skal forebygge KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 22.01.07 Eldreråd 23.01.07 Planutvalg 24.01.07 Formannskap 25.01.07 Kommunestyre 01.02.07

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227 A K T I V T HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227 O G Å P E N T www.flatanger.kommune.no Flatanger Kommune KOMMUNALE MØTER Oppvekst og omsorg: 20.Oktober kl. 16.00 Næring,

Detaljer

Li-Nytt. Mandag 27. mars 2017 Siste møte i Motorferdselsutvalget for vintersesongen LIERNE KOMMUNE PÅ FACEBOOK

Li-Nytt. Mandag 27. mars 2017 Siste møte i Motorferdselsutvalget for vintersesongen LIERNE KOMMUNE PÅ FACEBOOK Li-Nytt Utgiver: Lierne kommune, 7882 Nordli E-post: postmottak@lierne.kommune.no Tlf.: 74 34 34 00 Fax: 74 34 34 90 Hjemmeside: www.lierne.kommune.no Dagens redaktør: Jorunn Margrete Granheim Ansvarlig

Detaljer

Datauka i Melsomvik Tid: mandag 15. fredag 19. juni 2015 Sted: Nestor, Melsomvik

Datauka i Melsomvik Tid: mandag 15. fredag 19. juni 2015 Sted: Nestor, Melsomvik Datauka i Melsomvik Tid: mandag 15. fredag 19. juni 2015 Sted: Nestor, Melsomvik www.nestorutvikling.no Datauka i Melsomvik I år arrangerer Nestor Datauka i Melsomvik for tredje år på rad. Dette er er

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Solhaug Grendehus Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 14:30. Utvalg: Faste medlemmer som møtte:

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Solhaug Grendehus Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 14:30. Utvalg: Faste medlemmer som møtte: Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid kommunestyre Møtested: Solhaug Grendehus Dato: 11.09.2014 Tidspunkt: Fra 09:00 til 14:30 Faste medlemmer som møtte: Steinar Lyngstad Tone Beate Fossli Christina Staven

Detaljer

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst 1 VELKOMMEN TIL DRAMMEN! www.visitdrammen.no Byen vår Drammen tilhører Buskerud fylke og ligger 4 mil sydvest for Oslo. Drammen er en

Detaljer

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen Startlån en gunstig låneordning fra kommunen Startlån Her finner du informasjon om kommunens startlån. Du finner også kortfattet informasjon om andre ordninger som kan være aktuelle i forbindelse med boligsituasjonen

Detaljer

Ny sprek barneidrettsleir

Ny sprek barneidrettsleir N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J U N I 2 0 1 3 Ny sprek barneidrettsleir KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 11. juni Eldreråd 11. juni KRM m/nedsatt funksj.evne 11. juni Planutvalg 12. juni Formannskap

Detaljer

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen Startlån en gunstig låneordning fra kommunen Startlån Her finner du informasjon om kommunens startlån. Du finner også kortfattet informasjon om andre ordninger som kan være aktuelle i forbindelse med boligsituasjonen

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid valgstyre Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: Fra 10:00 til Utvalg: Faste medlemmer som møtte:

Møteprotokoll. Namdalseid valgstyre Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: Fra 10:00 til Utvalg: Faste medlemmer som møtte: Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid valgstyre Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 14.04.2016 Tidspunkt: Fra 10:00 til 10.25 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Arne Bratberg Nina Edel Damås

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2002

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2002 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2002 16-20.07. Møter på Tøtdal 16. 20. juli v/bjørn Valde kl 19.30 Tøtdal Misjonsforening 21.07. Fest søndag kl 15.00. 19.07. MARKVANDRING PÅ STAVEN KL 11.00 Oppmøte

Detaljer

Møteinnkalling. Namdalseid Felles råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Utvalg:

Møteinnkalling. Namdalseid Felles råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Utvalg: Møteinnkalling Utvalg: Namdalseid Felles råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 25.04.2017 Tidspunkt: 13:00 De faste medlemmene innkalles med dette til

Detaljer

Samefolkets dag 6. februar

Samefolkets dag 6. februar N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E F E B R U A R 2012 Samefolkets dag 6. februar KOMMUNALE MØTER: FORMANNSKAP 16. FEBRUAR ALLE MØTENE ER ÅPNE FOR PUBLIKUM/ TILHØRERE. ALLE MØTEPAPIRER BLIR

Detaljer

Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet. Januar og februar

Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet. Januar og februar Januar og februar Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet Skrivekonkurranse for ungdom: vinn en ipad Air 2 Unge mellom 13 og 17 år inviteres til skrivekonkurranse!

Detaljer

våren 2009 2009neråv

våren 2009 2009neråv ren 2009 våren 2009 Hva er G60? Et kulturtilbud til ungdom mellom 13-20 år som ønsker å gjøre noe kreativt på fritida Tilbyr kurs og lokaler til aktiviteter som band, foto, tekstil, keramikk, grafikk m.m.

Detaljer

Arrangement. på Arkivsenteret Dora. Høsten 2014

Arrangement. på Arkivsenteret Dora. Høsten 2014 Arrangement på Arkivsenteret Dora Høsten 2014 DIS Sør-Trøndelag Slekt og Data og Arkivsenteret Dora arrangerer foredrag, omvisninger, kurs og gir personlig veiledning i slekts- og lokalhistorisk forskning.

Detaljer

ASKØY HUSFLIDSLAG MEDLEM AV HORDALAND HUSFLIDSLAG OG NORGES HUSFLIDSLAG KURSKATALOG HØSTEN 2013 BROKADESTOFF TIL ASKØYBUNADEN SELGES HOS

ASKØY HUSFLIDSLAG MEDLEM AV HORDALAND HUSFLIDSLAG OG NORGES HUSFLIDSLAG KURSKATALOG HØSTEN 2013 BROKADESTOFF TIL ASKØYBUNADEN SELGES HOS ASKØY HUSFLIDSLAG MEDLEM AV HORDALAND HUSFLIDSLAG OG NORGES HUSFLIDSLAG KURSKATALOG HØSTEN 2013 BROKADESTOFF TIL ASKØYBUNADEN SELGES HOS ASKØY HUSFLIDSLAG v/rita Gjerde og Gunn Hauge mob.tlf 41234761/90677180

Detaljer

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus. smånytt Fra ADHD-foreningen Oslo og Akershus fylkeslag Februar 2007 OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.no

Detaljer

TERMINLISTE SKISESONGEN

TERMINLISTE SKISESONGEN TERMINLISTE SKISESONGEN 2012 www.stormfjell.no I.L. STORMFJELL LYSLØYPA I LARSOSLIA Vi ønsker alle velkommen til å benytte lysløypa. Vi har 3 forskjellige løypelengder. 400 m, 1,5 km og 2,5 km Vi har også

Detaljer

Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012:

Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012: Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012: MANDAGER: ADVOKATVAKT mandag kl. 16:30 18:30 Rygge Frivilligsentral i samarbeid med advokatfirmaet Bredal og advokatforeningen kan tilby juridisk

Detaljer

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune FULLDISTRIBUSJON 12-2009 i fra Storfjord kommune Premieutdeling Storfjord kommune benytter anledningen til å ønske alle innbyggere for de som har levert inn deltakerskjema for ei riktig god jul og et godt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Knut Erik Kjemperud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 14/430 ENDRING AV KOMMUNENS ØKONOMI- OG DELEGERINGSREGLEMENT - STARTLÅN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Knut Erik Kjemperud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 14/430 ENDRING AV KOMMUNENS ØKONOMI- OG DELEGERINGSREGLEMENT - STARTLÅN SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Knut Erik Kjemperud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 14/430 ENDRING AV KOMMUNENS ØKONOMI- OG DELEGERINGSREGLEMENT - STARTLÅN Rådmannens forslag til vedtak: Kommunens

Detaljer

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR Harstad kulturskole TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR 2014 TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD I HARSTAD KOMMUNE I denne brosjyren vil du finne en oversikt over fritidstilbud

Detaljer

Namdalseid administrasjonsutvalg Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 10:00

Namdalseid administrasjonsutvalg Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid administrasjonsutvalg Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: Fra 09:00 til 10:00 Faste medlemmer som møtte: Steinar Lyngstad Tone Beate Fossli Nils

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID Melkrampa, juli 2005

NYTT FRA NAMDALSEID Melkrampa, juli 2005 NYTT FRA NAMDALSEID Melkrampa, juli 2005 ARRANGEMENT: 02.07. Tur til Heitømte Det blir båtskyss fra Straumen ( Finnvollvatnet) kl. 12.00. De som ønsker å gå kan møte en 1/2 time før om en ønsker å gå ilag

Detaljer

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere.

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. 1 Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. Verdal bo og helsetun er delt i 2 avdelinger, en i 1.etasje og en i 2.etasje. Hver avdeling har 3 enheter med

Detaljer

Attraktive og rimelige tomter. En bygd med noen av Innherreds flotteste beliggende ledige tomter.

Attraktive og rimelige tomter. En bygd med noen av Innherreds flotteste beliggende ledige tomter. Attraktive og rimelige tomter En bygd med noen av Innherreds flotteste beliggende ledige tomter. Falstadberget boligfelt Sjønære attraktive og sentrale tomter langs Trondheimsfjorden blir stadig mer ettertraktet.

Detaljer

KURS HØST 2009. og andre aktiviteter for barn og ungdom. Bergenhus og Årstad kulturkontor

KURS HØST 2009. og andre aktiviteter for barn og ungdom. Bergenhus og Årstad kulturkontor PR OX V O KURS og andre aktiviteter for barn og ungdom HØST 2009 Bergenhus og Årstad kulturkontor FILMKURS Mediaverkstedet gir deg muligheten til å lage din egen film på en helg! Kurset begynner med idemyldring

Detaljer

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte?

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte?? Det er et spørsmål som sikkert mange medarbeidere

Detaljer

14-15 YTTERØY SKOLE V I R K S O M H E T S P L A N. Oppdatert: 04.08.2014/erho. Virksomhetsplan 2014 2015 1

14-15 YTTERØY SKOLE V I R K S O M H E T S P L A N. Oppdatert: 04.08.2014/erho. Virksomhetsplan 2014 2015 1 V I R K S O M H E T S P L A N 14-15 YTTERØY SKOLE Oppdatert: 04.08.2014/erho Virksomhetsplan 2014 2015 1 Presentasjon av skolen Ytterøy skole er en 1 10-skole med 58 elever. Skolen ligger i Levanger kommune,

Detaljer

Buskerud Gymnastikkfestival 2015 Gol 6. og 7. juni

Buskerud Gymnastikkfestival 2015 Gol 6. og 7. juni Buskerud Gymnastikkfestival 2015 Gol 6. og 7. juni Informasjon Generell informasjon Trening og oppvisning Tidsplan lørdag Tidsplan søndag SALTO-konkurranse Workshop Oppvisningsrekkefølge Kart Kontaktpersoner

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: Fra 10:30 til 13:30. Utvalg:

Møteprotokoll. Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: Fra 10:30 til 13:30. Utvalg: Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 27.04.2017 Tidspunkt: Fra 10:30 til 13:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Nina Edel Damås Arne Bratberg

Detaljer

Tidsplan i Festiviteten: - fredag 18/2 tekniske prøver starter kl. 1830

Tidsplan i Festiviteten: - fredag 18/2 tekniske prøver starter kl. 1830 Ungdommens Kulturmønstring 2005 Lokalmønstring i Levanger kommune Forestilling I og II 15. februar 2005 Til UKM-deltakere som skal delta med scene-bidrag Velkommen til UKM 2005 her kommer praktisk info

Detaljer

PROGRAM KULTURUKA 31. MAI 09. JUNI 2013

PROGRAM KULTURUKA 31. MAI 09. JUNI 2013 PROGRAM KULTURUKA 31. MAI 09. JUNI 2013 FREDAG 31/5 16.00 Slippendagen Havøysund Patentslipp inviterer til piratfest For hele familien. Det blir minimesse, grilling, lek og moro m.m. LØRDAG 1/6 20.00 80-talls

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Namdalseid Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 13:05.

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Namdalseid Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 13:05. Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Namdalseid Samfunnshus Dato: 08.09.2016 Tidspunkt: Fra 09:00 til 13:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Nina Edel Damås

Detaljer

Velkommen. til samtale om kommunereformen. 9. og 10 klasse,

Velkommen. til samtale om kommunereformen.  9. og 10 klasse, Velkommen til samtale om kommunereformen http://www.evenes.kommune.no/startsiden-kommunereformen 9. og 10 klasse, 15.3.2016 Kommunereformen er Debatt om framtiden for lokalsamfunnet, viktig debatt for

Detaljer

Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø. Haugenstua. Aktiviteter høsten 2012. www.stovnerungdom.no

Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø. Haugenstua. Aktiviteter høsten 2012. www.stovnerungdom.no Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø Haugenstua Aktiviteter høsten 2012 www.stovnerungdom.no Program for høsten 2012 - Haugenstua Scene For påmelding og informasjon se skjema

Detaljer

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent!

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent! iflatanger næringsutvikling 2 Miljøbygget og Lauvsnes sentrum Om Flatanger Flatanger kommune ligger idyllisk til på Namdalskysten i Nord-Trøndelag, med 1130 innbyggere (1.1.2009). Flatanger er et populært

Detaljer

Interessert i din historie?

Interessert i din historie? Interessert i din historie? Velkommen til Arkivsenteret på Dora i Trondheim Arrangementskalender høsten 2013 DIS Sør-Trøndelag Slekt og Data og Arkivsenteret på Dora arrangerer foredrag, omvisninger og

Detaljer

SOMMERAKTIVITETER NANNESTAD KOMMUNE Rideaktiviteter Sykkelkurs Friluftskole Svømmekurs. Nannestad bibliotek.

SOMMERAKTIVITETER NANNESTAD KOMMUNE Rideaktiviteter Sykkelkurs Friluftskole Svømmekurs. Nannestad bibliotek. Nannestad kommune Rideaktiviteter Sykkelkurs Friluftskole Svømmekurs Nannestad bibliotek Malekurs BJERKE IL FotballskoleDramakurs Nannestad Husflid NANNESTAD KOMMUNE - 2017 SOMMERAKTIVITETER Malekurs Lær

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2003

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2003 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2003 G O D S O M M E R! 30.06. ÅPENT MØTE! NYTT SERVICEKONTOR/SAMLOKALISERING MED BIBLIOTEK Banken flytter inn i de tidligere post-lokalene. Kommunen planlegger å flytte

Detaljer

Aktivitetsposten VINTEREN ER HER! Vinter 2015. Vinteraktiviteter! Vi håper du finner noen aktiviteter som passer for deg.

Aktivitetsposten VINTEREN ER HER! Vinter 2015. Vinteraktiviteter! Vi håper du finner noen aktiviteter som passer for deg. ELVERUM KOMMUNE Sektor for kultur Aktivitet og fritid med bistand Aktiviteter for utviklingshemmede Aktivitetsposten Vinter 2015 Vinteraktiviteter! VINTEREN ER HER! Vi håper du finner noen aktiviteter

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 19 Tirsdag 12.05 Besøksdag for nye 1. klassinger. Tirsdag

Detaljer

Tirsdagstilbud på Villaen

Tirsdagstilbud på Villaen HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST BODØ KOMMUNE Til hybelboere og foresatte Hybelstua på Villa Vekst er et tilbud for deg som er mellom 15-23 år, og ikke bor i samme hjem som foreldre eller andre voksne omsorgspersoner.

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Siste nytt fra Frivilligsentralen Fordi Helen Mollatt søker permisjon fra Home-start, skal Ingvild Vatne vikariere for henne. Først i 60%, så i hel stilling, slik at vi må få inn en vikar for Ingvild fra

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2015 2015 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING HØST

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING HØST BARNE- OG UNGDOMSTJENESTEN TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING HØST 2012 TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD I HARSTAD KOMMUNE I denne brosjyren vil du finne en oversikt

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2016 2016 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR Harstad kulturskole TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR 2013 TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD I HARSTAD KOMMUNE I denne brosjyren vil du finne en oversikt over fritidstilbud

Detaljer

Li-Nytt KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON

Li-Nytt KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON Li-Nytt Utgiver: Lierne kommune, 7882 Nordli E-post: postmottak@lierne.kommune.no Tlf.: 74 34 34 00 Fax: 74 34 34 90 Hjemmeside: www.lierne.kommune.no Dagens redaktør: Jorunn Margrete Granheim Ansvarlig

Detaljer

ORIENTEN KLUBBAVIS FOR SLÅSTAD IL

ORIENTEN KLUBBAVIS FOR SLÅSTAD IL ORIENTEN KLUBBAVIS FOR SLÅSTAD IL - Nr. 4/2016-50. årgang www.slastad-il.no Fyller 50 år Orienteringsgruppa i Slåstad idrettslag startet klubbavisa uten navn i mars i 1966. Mannen bak var Ole Sverre Moss.

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

Aktivitetstilbud Base 3 høst 2017

Aktivitetstilbud Base 3 høst 2017 Aktivitetstilbud Base 3 høst 2017 Til alle elever, foreldre og foresatte på base 3 Vi starter høsten med denne kurskatalogen der du finner oversikt over hvilke aktiviteter og kurs det er mulig å melde

Detaljer

VELKOMMEN TIL ØRNES OMSORGSSENTER

VELKOMMEN TIL ØRNES OMSORGSSENTER VELKOMMEN TIL ØRNES OMSORGSSENTER Foto: Connie Slettan Olsen Ørnes omsorgssenter Hovedetasjen består av: 1. Sykehjemsavdelingen 2. Øyeblikkelig hjelp og døgnopphold (ØHJD) 3. Tildelingskontoret 4. Hjemmetjenesten

Detaljer

Aktivitetstilbud Base 4 høst 2017

Aktivitetstilbud Base 4 høst 2017 Aktivitetstilbud Base 4 høst 2017 Til alle elever, foreldre og foresatte på base 4 Vi starter høsten med denne kurskatalogen der du finner oversikt over hvilke aktiviteter det er mulig å melde seg på i

Detaljer

Valgprogram Kåfjord bygdeliste

Valgprogram Kåfjord bygdeliste Valgprogram Kåfjord bygdeliste 2011-2014 Kjære Kåfjording! Kåfjord bygdeliste er et alternativ for innbyggerne i alle kommunens bygder som ikke føler noen politisk partitilhørighet. Vi vil tilrettelegge

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA SEPTEMBER 2003

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA SEPTEMBER 2003 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA SEPTEMBER 2003 04.09. Namdalseid Næringsforum har ÅPENT MØTE på Sjøåsen Hotell kl. 19.30. Prosjektleder Arnhild Holstad er invitert for å informere om innovasjonsprosjekt

Detaljer

TERMINLISTE SKISESONGEN

TERMINLISTE SKISESONGEN TERMINLISTE SKISESONGEN 2011 www.stormfjell.no I.L. STORMFJELL LYSLØYPA I LARSOSLIA Vi ønsker alle velkommen til å benytte lysløypa. Vi har 3 forskjellige løypelengder. 400m, 1,5 km og 2,5 km Vi har også

Detaljer

Foto: Visit Tromsø-Region. Full pakke!

Foto: Visit Tromsø-Region. Full pakke! Foto: Visit Tromsø-Region Full pakke! Velkommen til NESOs årsmøte i tromsø 14. 16. juni 2013 Foto: Wikimedia Norge Velkommen til NESOs årsmøte! Det er med stor glede jeg inviterer til NESOs årsmøte 2013

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO INES-14/17375-2 88931/14 26.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet / 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

Forberedelse til årets kulturuke er i gang!

Forberedelse til årets kulturuke er i gang! N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J A N U A R 2 0 0 9 Forberedelse til årets kulturuke er i gang! I to dager i desember hadde ungdomsskoleelever fra Namdalseid og Statland kick-off ved Namdalseid

Detaljer

Tirsdagstilbud på Villaen

Tirsdagstilbud på Villaen HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST BODØ KOMMUNE Til hybelboere og foresatte Hybelstua på Villa Vekst er et tilbud for deg som er mellom 15-23 år, og ikke bor i samme hjem som foreldre eller andre voksne omsorgspersoner.

Detaljer

Hverdag og innflytelse for ungdom i Sunndal

Hverdag og innflytelse for ungdom i Sunndal Hverdag og innflytelse for ungdom i Sunndal Hvordan er hverdagen til ungdommen i Sunndal? Er vi i dag sosial eller asosial? I dagens samfunn kommer man ikke vekk fra internett. Internett har blitt en viktig

Detaljer

Dengodedagen i SFO. Vedtatt i Kommunestyret

Dengodedagen i SFO. Vedtatt i Kommunestyret Dengodedagen i SFO Vedtatt i Kommunestyret 9.06.17 arnehage - Skole - B arnehage - Skole - Barnehage - Skole - Barnehage - S kole - Barnehage Formålet med planen Et styringsredskap for skoleeier, rektorer,

Detaljer

Velkommen til Kunstskolen på Heimdal

Velkommen til Kunstskolen på Heimdal Kurs 2 Velkommen til Kunstskolen på Heimdal Kunstskolen er åpen for alle over 14 år. Skolen er godkjent etter lov om voksenopplæring. Skolens formål er å bidra til å gi mennesker i voksen alder likestilling

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Lov om folkebibliotek

Lov om folkebibliotek Lov om folkebibliotek Folkebiblioteket skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom informasjonsformidling og ved å stille bøker og annet egnet materiale gratis

Detaljer

Fargerik kulturuke for ung skaperkraft

Fargerik kulturuke for ung skaperkraft Y T T N Y T T F R A N A M D N Y N N N N N A L S E I D F E B R U A R NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE FEBRUAR 07 Fargerik kulturuke for ung skaperkraft KOMMUNALE MØTER: Kommunestyre 01.02.07 Formannskap 22.02.07

Detaljer

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 252 Saksmappe: 2012/932-9819/2015 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 06.03.2015 Saksframlegg Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/15

Detaljer

Lokal fotoskatt skal gjøres tilgjengelig

Lokal fotoskatt skal gjøres tilgjengelig N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E F E B. 0 6 Lokal fotoskatt skal gjøres tilgjengelig på internett KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅDET 30.01.2006 ELDRERÅDET 31.01.2006 PLANUTVALG 01.02.2006 FORMANNSKAPET

Detaljer

Invitasjon til kultursamling, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Scandic Bergen Airport Hotell, Kokstad 25. og 26. oktober 2014.

Invitasjon til kultursamling, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Scandic Bergen Airport Hotell, Kokstad 25. og 26. oktober 2014. Invitasjon til kultursamling, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Scandic Bergen Airport Hotell, Kokstad 25. og 26. oktober 2014. NFU fylkeslag inviterer hvert år til kultursamling for mennesker med

Detaljer

FRIVILLIGHETSSENTRALEN

FRIVILLIGHETSSENTRALEN ÅRSMELDING 2005 Solnedgang sett fra Røyse i Hole kommune foto Odd B. Odinsen FRA FRIVILLIGHETSSENTRALEN I HOLE Frivillighetssentralen har i år 10 års jubileum, og fremstår som et kraftsenter for lokalsamfunnet,

Detaljer

Interessert i din historie?

Interessert i din historie? Interessert i din historie? Velkommen til Arkivsenteret på Dora i Trondheim Arrangementskalender våren 2013 DIS Sør-Trøndelag Slekt og Data og Arkivsenteret på Dora arrangerer foredrag, omvisninger og

Detaljer

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle?

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Gjerdrum 22.05.13 Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Som

Detaljer

Må julen bli fin og gi ro i sinnet. La alle problemer bli små og forsvinne. La dagene som kommer bli gode og fine. God Jul til deg og dine.

Må julen bli fin og gi ro i sinnet. La alle problemer bli små og forsvinne. La dagene som kommer bli gode og fine. God Jul til deg og dine. N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E D E S E M B E R 2 0 0 9 KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅDET 8. DESEMBER K.R. FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJ.EVNE 7. DESEMBER ELDRERÅDET 7. DESEMBER PLANUTVALG

Detaljer

Austrått bydelsutvalg 02.12.08 - sak 54/08. Bogafjell menighet

Austrått bydelsutvalg 02.12.08 - sak 54/08. Bogafjell menighet Austrått bydelsutvalg 02.12.08 - sak 54/08 Bogafjell menighet Til Austrått bydelsutvalg Bydelsutvalgenes sekreteriat Sandnes kommune Postboks 583 4305 Sandnes Vedlagt følger Bogafjell menighet sine søknader

Detaljer

Google Analytics Analyse av www.bodo.kommune.no

Google Analytics Analyse av www.bodo.kommune.no Google Analytics Analyse av www.bodo.kommune.no Besøkende 2011: + ca 1200 besøkende på hverdager i snitt + 3-500 besøkende i helgene i snitt + Av ca 360 000 besøk, var 40% av dem nye besøk + Det var ca

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Registrere ditt lag/forening og aktiviteter på Eidsvoll kommunes Innbyggerportal?

Registrere ditt lag/forening og aktiviteter på Eidsvoll kommunes Innbyggerportal? Registrere ditt lag/forening og aktiviteter på Eidsvoll kommunes Innbyggerportal? Gå inn på: https://www.eidsvoll.kommune.no Opplysningene om lag og foreninger ble ikke flyttet over fra gammel til ny portal.

Detaljer

ALVDAL KOMMUNE INFORMERER Nr. 9 oktober 2011 Utgiver Alvdal kommune.

ALVDAL KOMMUNE INFORMERER Nr. 9 oktober 2011 Utgiver Alvdal kommune. ALVDAL KOMMUNE INFORMERER Nr. 9 oktober 2011 Utgiver Alvdal kommune. Pleie og omsorg Alvdal kommune trenger flere frivillige til utkjøring av middagsmat. Det er kjøring to dager pr. uke. Noen av våre trofaste

Detaljer

Vårprogram 2016 Askim bibliotek

Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til biblioteket Vårens program byr på et mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper. Du får som vanlig lesestunder for

Detaljer

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken.

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken. LANTERNA Velkommen til Sjømannskirken! ÅRGANG 63 MAJ - JUNI 2011.٠ORGAN FOR SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I GÖTEBORG Trykkes i 1500 eks. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Besøk vår

Detaljer

Namdalseid administrasjonsutvalg Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 01.09.2011 Tidspunkt: Fra 09:00 til 10:00

Namdalseid administrasjonsutvalg Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 01.09.2011 Tidspunkt: Fra 09:00 til 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid administrasjonsutvalg Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 01.09.2011 Tidspunkt: Fra 09:00 til 10:00 Faste medlemmer som møtte: Steinar Lyngstad Astrid Hildrum Fossum Nils

Detaljer

verdighet samtalegruppe foredrag ressurser Ariadne dagskurs lørdagskafé Engelsborg pårørende alzheimer likemannsarbeid sykdomslære demens kveldskurs

verdighet samtalegruppe foredrag ressurser Ariadne dagskurs lørdagskafé Engelsborg pårørende alzheimer likemannsarbeid sykdomslære demens kveldskurs OSLO verdighet samtalegruppe foredrag ressurser Ariadne dagskurs lørdagskafé Engelsborg pårørende sammen hjelpeapparatet omsorg GPS-kurs respekt den gode samtalen demens sorggruppe sorggruppe alzheimer

Detaljer

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø Sommer 2011 Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner www.stovnerungdom.no Dagsturer Tusenfryd UKE 26 TIRSDAG 28.6 Oppmøte

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

På biblioteket kan du finne utstillingen Firma «Ulltråden» av Jane Højlund fra Snefjord.

På biblioteket kan du finne utstillingen Firma «Ulltråden» av Jane Højlund fra Snefjord. Tirsdag 31.05.2016 Kl. 18.00 Måsøy Folkebibliotek RITA LINDBERG PETTERSEN, født og oppvokst i Havøysund, presenterer sin nyeste diktbok. Boken heter «Vintervinger» og inneholder en del egne illustrasjoner.

Detaljer

Tilrettelagte fritidstilbud for barn, ungdom og voksne med FUNKSJONSHEMMING WORKSHOP ONSDAGER

Tilrettelagte fritidstilbud for barn, ungdom og voksne med FUNKSJONSHEMMING WORKSHOP ONSDAGER Tilrettelagte fritidstilbud for barn, ungdom og voksne med FUNKSJONSHEMMING WORKSHOP ONSDAGER 1 Harstad Kulturskole har mange ulike tilbud for barn og unge (0-25 år) innen musikk, dans, teater og tegning/maling.

Detaljer

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting!

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting! AUGUST LITJKROKEN: Tilvenning. Denne måneden skal vi ha et overordnet fokus på å bli kjent med hverandre og miljøet i barnehagen. Det er veldig individuelt hvordan et barn venner seg til sine nye omgivelser,

Detaljer

Undervisningstilbud skoleåret 2016/2017 Som elev i Kulturskolen i Målselv får du:

Undervisningstilbud skoleåret 2016/2017 Som elev i Kulturskolen i Målselv får du: Undervisningstilbud skoleåret 2016/2017 Som elev i Kulturskolen i Målselv får du: Undervisning hver uke alene eller i en gruppe, i skoletida eller på ettermiddagen Være med på samspill og delta på kulturskolens

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

Enhet Kultur & Skole skal til enhver tid levere kvalitetssikret og riktig informasjon.

Enhet Kultur & Skole skal til enhver tid levere kvalitetssikret og riktig informasjon. SERVICEERKLÆRING Enhet Kultur & Skole i Frosta kommune skal være en inspirator og støttespiller for kulturlivet i kommunen innenfor de politisk vedtatte økonomiske rammer. I tillegg skal vi drive en skole

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Verdal Temapla kommu n bibliotek Verdal kommune Temapla n bibliotek

Verdal Temapla kommu n bibliotek Verdal kommune Temapla n bibliotek Verdal kommune 1 Innhold 1.0 FORMÅLET MED PLANEN... 2 2.0 BIBLIOTEKETS BETYDNING FOR SAMFUNNSUTVIKLINGEN... 3 3.0 HANDLINGSPLAN 2017-2020... 4 3.1 STRATEGIER... 4 3.2 HANDLINGSPLAN DRIFT... 5 3.3 HANDLINGSPLAN

Detaljer

Budsjett 2017 Økonomiplan Vedtak fra kommunestyret

Budsjett 2017 Økonomiplan Vedtak fra kommunestyret Budsjett 2017 Økonomiplan 2017-2020 Vedtak fra kommunestyret 15.12.2016 Kommunestyret vedtar formannskapets innstilling til budsjett for 2017 og økonomiplan for 2017-2020 med vedtatte endringer. 1. Kommunestyret

Detaljer

PROSJEKT "TRYGGE PÅ FORTSETTELSEN" - OPPFØLGING AV VEDTAK GJORT I HUSNEMNDA

PROSJEKT TRYGGE PÅ FORTSETTELSEN - OPPFØLGING AV VEDTAK GJORT I HUSNEMNDA SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Husnemnda Arkivsaksnr: 2009/3490 Klassering: 233 Saksbehandler: Evy Bruheim PROSJEKT "TRYGGE PÅ FORTSETTELSEN" - OPPFØLGING AV VEDTAK GJORT I HUSNEMNDA

Detaljer