Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. sept Lokal læreplan RLE. Åsveien skole glad og nysgjerrig

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. sept 2009. Lokal læreplan RLE. Åsveien skole glad og nysgjerrig"

Transkript

1 Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE sept 2009 Lokal læreplan RLE Åsveien skole glad og nysgjerrig

2 Lokal læreplan i RLE for Åsveien skole Innledning Den lokale læreplanen i RLE er laget med utgangspunkt i Kunnskapsløftet-2006, Trondheims kommunale progresjonsplan for KRL (2006) og Åsveien skoles lokale læreplan i KRL. Planen er justert etter endringene i 2008, som gjelder opplæringsloven 2-3 og læreplanen i RLE (religion, livssyn og etikk). Faget er i Kunnskapsløftet strukturert i hovedområder som det er formulert kompetansemål innenfor. Disse hovedområdene er: Jødedom, islam, hindusime, buddhisme og livssyn Timetallet 1.-7.årstrinn er i Kunnskapsløftet 427 timer (oppgitt i 60 minutters enheter). Kunnskap om kristendommens skal ha den største andelen av lærestoffet med begrunnelse i kristendommens betydning i Norge historisk og som kulturarv. Men det skal ikke være kvalitative forskjeller mellom de ulike hovedområdene. Fordelingen av timer mellom de ulike hovedområdene kan gi rom for lokale variasjoner. Timetallet i vår lokale læreplan må betraktes som veiledende og viser ca. 55% av timetallet til kristendom, ca.25% til jødedom, islam, hinduisme, buddhisme og livssyn og 20% til filosofi og etikk. I følge Kunnskapsløftet skal undervisningen i RLE legges opp slik at elevene lærer å vise respekt for menneskers tros- og livssynsoppfatninger, ritualer, hellige gjenstander og steder. Elevene skal vise evne til dialog om religions- og livssynsspørsmål og vise respekt for ulike religioner og livssyn, og undervisningen skal gjøre dem i stand til å føre dialog med andre om sammenhenger mellom etikk, religioner og livssyn. Undervisningen skal være objektiv, kritisk og pluralistisk, d.v.s den skal ta hensyn til at flere åndsretninger gjør seg gjeldende i samfunnet. Den skal gi kunnskap og forståelse, ikke opplæring til en bestemt religion eller et bestemt livssyn. Tilpasset opplæring er nødvendig for å komme elevenes religiøse og livssynsmessige bakgrunn i møte. Grundig informasjon fra skolen til hjemmene om fagets innhold og fritaksreglene er viktig å vektlegge. Alle foreldre skal kjenne seg trygge på at alle elevers bakgrunn blir ivaretatt. Dersom eleven er fritatt fra deler av den ordinære opplæringen skal det følges opp med tilpasset opplæring. Det skal benyttes varierte og engasjerende arbeidsmåter som skal bidra til å formidle alle sider ved faget. Det må samtidig utøves varsomhet ved valg av arbeidsmåter. Kompetansemålene er hentet direkte fra Kunnskapsløftet og fordelt på de ulike årstrinnene. Her har vi tatt hensyn til temaer i læreverket, tilgjengelig materiell på skolen og til ressurser i nærmiljøet. Målene er i planen konkretisert under Innhold. Tegn på læring skal hjelpe læreren til å vurdere om elevene har oppnådd kompetansemålene. Den grunnleggende ferdigheten: Å kunne regne er i planen konkretisert under Innhold. Å kunne uttrykke seg muntlig, å kunne lese, å kunne skrive og å kunne bruke digitale verktøy står som gjennomgående under hvert årstrinn. 2

3 1.TRINN Fortelle om innholdet i sentrale Skapelsen, Adam og Eva tekster fra 1. og 2. Mosebok i Det Gjenkjenne og bruke geometriske gamle testamente mønstre 30 Fortelle om innholdet i sentrale tekster fra evangelienes framstilling av Jesu liv og virke i Det nye testamente Lytte til og samtale om noen apostelog helgenfortellinger Jesu fødsel, Jesus i tempelet St. Nikolaus, Sankta Lucia, juleevangeliet, de hellige tre konger Vi i verden 1, Bibelen og Godt nytt IKT: Oppgaver til Vi i verden Beskrive den lokale kirke Samtale om kristendom og hvordan religiøs praksis kommer til utrykk gjennom høytider Omvisning i Havstein kirke: Alter, altertavle, døpefont, jakt på kristne symboler Anbefalt: Demonstrasjon av orgelet Norske juletradisjoner Anbefalt: Jul i gamle dager på Sverresborg Kjenne til kristen salmetradisjon og et utvalg sanger 16 Jødedom Fortelle om liv og virke til Moses, åpenbaringen av Toraen og innholdet i sentrale deler av Toraen Religiøse fortellinger fra jødedommen: Moses, flukten fra Egypt, Pesach, Gudshus: Synagoge Oppdag verden: Jødedom Hinduisme Fortelle om hinduismens guder og gudinner Myter om en av hinduismens guder, f.eks. Braman, Shiva, Vishnu Gudshus: Tempel Oppdag verden: Hindusime Livssyn Lytte til og samtale om tekster og fortellinger som uttrykker et humanistisk livssyn Æsops fabler 14 Gjengi gjensidighetsregelen og vise evne til å gjøre bruk av den i praksis Rett og galt, fortellinger og samtaler om hvordan vi skal leve sammen og oppføre oss mot hverandre Zippys venner Steg for steg Det er mitt valg Samtale om respekt og toleranse og motvirke mobbing i praksis Forslag til tverrfaglig tema: Jeg og de andre. Jul. Grunnleggende ferdigheter (gjennomgående): Gi muntlig uttrykk for opplevelser, samtale, lese bilder og enkle ord. Tegn på læring: Elevene skal kunne gi uttrykk for sin forståelse av en fortelling gjennom samtale, visuelt uttrykk (f. eks. tegning og maling) og dramatisering. 3

4 2. TRINN Fortelle om sentrale tekster fra 1. og Vi i verden 2, 2. Mosebok i Det gamle testamente 33 Fortelle om innholdet i sentrale tekster fra evangelienes framstilling av Jesu liv og virke i Det nye testamente Samtale om hvordan religiøs praksis kommer til uttrykk gjennom bønn, gudstjeneste og høytider Kain og Abel, Noahs ark, Babels tårn, Abraham, Jakob Partall Religiøse fortellinger fra NT: Juleevangeliet, Jesus og disiplene, lignelser og undere: Den barmhjertige samaritan, den gode hyrde, de ti spedalske, Lasarus Markering av påske og pinse Anbefalt: Fellesmåltid, f. eks påskefrokost Bibelen Tegnefilm om Abraham Dvd: Abraham Dvd: Jacob (Biblioteket: Fortellinger fra Bibelen) Utdrag fra videoen Jesus : Jesu fødsel, Jesus kaller disipler IKT: Oppgaver til Vi i verden Lysark fra Fortell meg mer Kjenne til kristen salmetradisjon og et utvalg sanger Barnesanger og salmer Gjenkjenne kunst og gjøre bruk av estetiske uttrykk knyttet til kristendommen Kirkekunst, ikoner, religiøs kunst Gjenkjenne og bruke geometriske mønstre Islam Fortelle om profeten Muhammeds liv, åpenbaringen av Koranen og innholdet i sentrale deler av Koranen Fortellinger om Muhammed: Profetens fødsel, barndom, himmelreise, flukten fra Mekka til Medina, åpenbaringen av Koranen, skapelsesberetningen, Kaba Koranen Barnas bok om islam (små fortellinger og illustrasjoner) Oppdag verden: Islam 15 Buddhisme Fortelle om Siddhartha Gautamas liv og hans oppvåkning som Buddha Fortellinger om Buddha: Prins Siddhartha; fødsel og barndom, søken etter sannhet, oppvåkningen, nirvana Oppdag verden: Buddhismen 12 Fortelle om filosofen Sokrates Gjengi gjensidighetsregelen og vise evne til å gjøre bruk av den i praksis Samtale om respekt og toleranse og motvirke mobbing i praksis Fortellinger fra Sokrates liv Rett og galt, fortellinger og samtaler om hvordan vi skal leve sammen og oppføre oss mot hverandre, tilgivelse, mobbing og erting Æsops fabler Utdrag fra Sofies verden Fortell meg mer 4 Zippys venner Steg for steg Det er mitt valg Forslag til tverrfaglig tema: Jeg og de andre. Noahs ark. Jul. Påske. Grunnleggende ferdigheter (gjennomgående): Gi muntlig uttrykk for opplevelser, samtale, lese bilder og enkle ord. Tegn på læring: Elevene skal kunne gi uttrykk for sin forståelse av en fortelling gjennom samtale, visuelt uttrykk (f.eks. tegning og maling) og dramatisering. 4

5 3. TRINN Fortelle om innholdet i sentrale tekster fra 1. og 2. Mosebok i Det gamle testamente Josef, Moses, flukten fra Egypt, de ti bud Møte tidslinje Vi verden 3, 33 Fortelle om innholdet i sentrale tekster fra evangelienes framstilling av Jesu liv og virke i Det nye testamente Samtale om hvordan religiøs praksis kommer til uttrykke gjennom dåp og høytider Beskrive den lokale kirke,finne spor av kristendommens historie i lokalmiljøet og i distriktet og presentere funnene på ulike måter Kjenne til kristen salmetradisjon og et utvalg sanger, også samiske Jødedom Samtale om jødedom og hvordan religiøs praksis kommer til uttrykk gjennom leveregler, bønn, Tora-lesing, matregler og høytider Døperen Johannes og Jesu dåp Jesu fristelse i ørkenen Jesus og barna Dåp Kirken i nærmiljøet; kirkeårets inndeling, kirkeårets farger Anbefalt: Besøk av prest, lage kalender og primstav Regne: sektordiagram, tidsregning Nidarosdomen, Nidaros som pilgrimsby og erkebispeby, hellige Olav, pilegrim, pilegrimsvandring Anbefalt: Gå en del av pilegrimsveien De ti bud, Toraen, bønn, koshermat Høytider: Rosh hashana, jom kippur, hanukka, purim, Anbefalt: Besøk fra Det mosaiske trossamfunn Tallsymbolikk Dvd: Josef Video: Prinsen av Egypt IKT: Oppgaver til Vi i verden Bibelen og Godt nytt Utdrag fra videoen Jesus: Døperen Johannes og Jesu dåp Fortell meg mer 1 og 4 Pilgrimskappe, -hatt, -stav og -veske Idèhefte om pilgrimsvandring Oppdag verden: Jødedom 15 Hinduisme Samtale om hinduismen og hvordan religiøs praksis kommer til uttrykk gjennom leveregler, puja, matregler og høytider Gjenkjenne kunst og gjøre bruk av estetiske uttrykk knyttet til jødedommen og hinduismen Handlingens, erkjennelsens og hengivelsens vei, bønn, meditasjon, sang og dans Høytider: Nyttår, navratri, divali Oppdag verden: Hindusime Video: Religions of the world, hinduisme Bhagavad Gita (religiøse tekster fra hinduismen) Livssyn Samtale om hvordan livssynshumanisme kommer til uttrykk gjennom leveregler og seremonier Borgerlig navnefest Anbefalt: Besøk av representant fra Human-Etisk Forbund Gjenkjenne kunst og gjøre bruk av estetiske utrykk knyttet til humanismen 12 Bruke FNs barnekonvensjon for å forstå barns rettigheter og likeverd og finne eksempler i mediene ved bruk av internett Føre en enkel dialog om samvittighet, etiske leveregler og verdier FNs barnekonvensjon, FNs menneskerettighetserklæring, eksempler fra media Livet og hverdagen, og hvordan vi lever sammen Undervisningsopplegg fra FN Forslag til tverrfaglig tema: Jeg og de andre. Pilgrimsbyen Nidaros. FN. Egypt. Grunnleggende ferdigheter (gjennomgående): Samtale. Lese, forstå og oppleve tekster. Skrive for å uttrykke kunnskap og fortellinger. Tegn på læring : Elevene skal kunne: - gi uttrykk for sin forståelse av en fortelling gjennom samtale, visuelt uttrykk (f.eks. tegning og maling) og dramatisering. - gi muntlig og skriftlig utgreiing av lærestoff. - reflektere over etiske spørsmål og føre enkel argumentasjon. 5

6 4.TRINN Fortelle om innholdet i sentrale tekster fra 1. og 2. Mosebok i Det gamle testamente David og Saul, Daniel i løvehulen, Jona, Sareptas krukke Vi verden 4, 32 Fortelle om innholdet i sentrale tekster fra evangelienes framstilling av Jesu liv og virke i Det nye testamente Lytte til og samtale om noen apostel- og helgenfortellinger Jesus og disiplene, Marta og Maria, Sakkeus, Jesus på tempelplassen Religiøse fortellinger, f.eks. om Jesu apostler, Paulus, St. Sunniva. St. Hallvard, Jomfru Maria, St. Peter IKT: Oppgaver til Vi i verden Bibelen Godt nytt Utdrag fra videoen Jesus: Jesus kaller disipler Samtale om kristendom og hvordan religiøs praksis kommer til uttrykk gjennom leveregler, gudstjeneste og høytider Kjenne til kristen salmetradisjon og et utvalg sanger Salmediktere, f.eks. Petter Dass Kristen gravferd Besøke Havstein kirkegård Anbefalt: Få presten til å fortelle om kristen gravferd Islam Samtale om islam og hvordan religiøs praksis kommer til uttrykk gjennom leveregler, bønn, Koranlesing, matregler og høytider Bønn, navngiving, ramadan og id Tidsregning i islam Koranen Oppdag verden: Islam Barnas bok om Islam 17 Buddhisme Samtale om buddhismen og hvordan religiøs praksis kommer til utrykk gjennom leveregler, bønner, meditasjon og høytider Bønn, meditasjon, de ti gode handlemåter, og de fem leveregler Høytider, f.eks. vulan og vesak Oppdag verden: Buddhisme Video: Religions of the world, Buddhism Gjenkjenne kunst og bruk av estetiske uttrykk i islam, buddhisme og humanisme Kunst, f. eks. ornamentikk (islam) og lotusblomst (buddhisme) 12 Livssyn Lytte til og samtale om tekster og fortellinger som uttrykker et humanistisk livssyn Samtale om hvordan livssynshumanismen kommer til uttrykk gjennom leveregler og seremonier Menneskerettighetene, konfirmasjon, bryllup og gravferd Uttrykke tanker om livet, tap og sorg på godt og ondt, og gi respons på andres tanker Samtale om respekt og toleranse og motvirke mobbing i praksis Sammenligne praksis og leveregler i ulike religioner og livssyn, overgangsriter (fødsel, overgang til voksen, bryllup og død) Det er mitt valg Samtale om familieskikker i hverdag og høytid på tvers av religioner og livssyn Forslag til tverrfaglig tema: Jeg og de andre. Grunnleggende ferdigheter (gjennomgående): Samtale. Lese, forstå og oppleve tekster. Skrive for å uttrykke kunnskap og fortellinger. Tegn på læring: Elevene skal kunne: - gi uttrykk for sin forståelse av en fortelling gjennom samtale, visuelt uttrykk (for eksempel tegning og maling) og dramatisering - lese en tekst og gi muntlig eller skriftlig utgreiing av sin opplevelse av teksten - reflektere over etiske spørsmål og føre enkel argumentasjon 6

7 5.TRINN 34 Gjøre rede for sentrale fortellinger fra GT fra fedrehistorien til profetene Gjøre rede for sentrale fortellinger fra NT fra Jesus til Paulus Fortelle om sentrale hendelser og personer i kristendommens historie fra urmenigheten til reformasjonstiden Fedrehistorien: Abraham, Isak og Jakob Finne frem i religiøse skrifter Jesu fødsel, Jesu barndom og Jesu dåp, undrene Apostlene og de første menighetene, keiser Konstantin, kirkemøtet i Nikea Vi i verden 5, Dvd: Abraham Bibelen og Godt nytt Utdrag fra videoen Jesus IKT: Oppgaver til Vi i verden Samtale om innholdet i Fadervår Fadervår Beskrive kristne høytider Jul og påske Markering av pinse Presentere ulike uttrykk for kunst og musikk knyttet til kristendommen De første kristne symboler; fisken, lammet, båten og duen Kristen sang og musikk Norsk salmebok Salmer-97 Jødedom Beskrive jødiske høytider Sabbat Regne: Få oversikt over årsrytmen i den jødiske kalenderen Oppdag verden: Jødedom Beskrive tempelet og synagogen og reflektere over dens betydning og bruk Tempelet og synagogen 16 Islam Samtale om sentrale islamske fortellinger Samtale om islam, islamsk livstolkning og etikk med vekt på gudsbilde, menneskesyn, trosartiklene, de 5 søyler, aktuelle etiske utfordringer og utvalgte tekster Fortellinger om Muhammed Gudsbilde, menneskesyn, de fem søylene Regne: anvende islamsk tidsregning, oversikt over årsrytmen i den islamske kalenderen, prosent Id Koranen Barnas bok om islam Oppdag verden: Islam Beskrive moskeen og reflektere over dens betydning og bruk Moskeen Besøke moskeen i Kjøpmannsgata Hinduisme Samtale om sentrale fortellinger i hinduismen Gudene og deres avatarer; Vishnu, Shiva, Ganesha Oppdag verden: Hinduisme Bhagavad Gita (religiøse tekster fra hinduismen) Samtale om hinduisme, hinduistisk livstolkning og etikk med vekt på noen guder og gudinner Tilbedelse Forklare sentrale hinduistiske ritualer Beskrive tempelet og reflektere over dens betydning og bruk Tempelet Buddhisme Samtale om sentrale buddhistiske fortellinger Samtale om Buddhisme, buddhistisk livstolkning og etikk, med vekt på Buddha, synet på tilværelsen, menneskesyn og læren Buddhas liv Oppdag verden: Buddhisme Video: Religions of the world, Buddhism 7

8 Beskrive tempelet og klosteret og reflektere over dets betydning og bruk Tempelet, klosteret Lokal læreplan RLE Presentere ulike utrykk fra kunst og musikk F.eks.billedkunst, ornamentikk, kalligrafi, skulptur, musikk Livssyn Samtale om hva et livssyn kan være Forklare hva et humanistisk livssyn er Livssyn, menneskesyn og verdisyn Humanistisk menneskesyn, gjensidightsregelen og menneskerettighetene Anbefalt: Besøk fra Human-Etisk Forbund Forklare hva filosofi og etikk er 12 Samtale om aktuelle filosofiske og etiske spørsmål og diskutere utfordringer knyttet til temaene fattig og rik, natur og miljø Forklare viktige deler av FNs verdenserklæring om menneskerettigheter og samtale om betydningen av dem Rett og galt Menneskerettighetene Konvensjonen om barns rettigheter Æsops fabler Det er mitt valg FN s undervisningsopplegg Forslag til tverrfaglig tema: Vi hører sammen. Grunnleggende ferdigheter (gjennomgående): Samtale, fortelle, føre en dialog og ha en utgreiing. Lese, oppleve og forstå tekster. Reflektere over, tolke og forholde seg kritisk og analytisk til fortellinger og fagstoff, både i tradisjonell og multimedial formidlingsform. Skrive for å uttrykke kunnskap om og synspunkter på religion og livssyn, etikk og filosofi, for å klargjøre tanker og meninger, tolke, argumentere og kommunisere. Gjøre bruk av ulike estetiske skriftuttrykk. Benytte digitalt materiale til å søke informasjon og lage presentasjoner med f.eks bilder, tekster, musikk og film. Tegn på læring: Elevene skal kunne gjøre bruk av de grunnleggende ferdighetene i forhold til innhold i planen. 8

9 6.TRINN Forklare Bibelens oppbygning, finne fram i bibelske tekster og reflektere over forholdet mellom Bibelen og språk og kulturer Gjøre rede for sentrale fortellinger fra GT fra fedrehistorien til profetene Gjøre rede for sentrale fortellinger fra NT fra Jesus til Paulus Fortelle om sentrale hendelser og personer fra kristendommens historie fra urmenigheten til reformasjonstiden Bøker og tekster i GT og NT. Finne frem i religiøse skrifter Moses Pakten Påske Kirken i middelalderen Munker og nonner Helgener; den hellige Birgitta Besøke Nidarosdomen, Sverresborg- ruinen og Haltdalen stavkirke Anbefalt: Glassmaleriene i Nidarosdomen, erkebispegården, Vår Frue kirke og Gregoriusruinene Vi i verden 6, Bibelen og Godt nytt Utdrag fra videoen Jesus Videoer: De ti bud og Prinsen av Egypt IKT: Oppgaver til Vi i verden Fortell meg mer 6 Fortelle om sentrale hendelser og personer i kristendommens historie i Norge fram til reformasjonen Samtale om innholdet i de ti bud Beskrive kirkebygget og andre kristne gudshus og reflektere over deres betydning og bruk Presentere ulike utrykk fra kunst og musikk Beskrive sentrale, kristne ritualer Jødedom Forklare jødisk kalender og tidsregning, og beskrive jødiske høytider og sentrale ritualer Presentere ulike utrykk fra kunst og musikk Islam Forklare hva Koranen og hadith er, og samtale om sentrale islamske fortellinger Forklare utgangspunktet for islamsk tidsregning, og beskrive islamske høytider og sentrale ritualer Presentere ulike utrykk fra kunst og musikk Kristningen av Norge Helgener: Olav den hellige, St. Sunniva De ti bud Kirker, misjonshus og menighetshus Gregoriansk sang Besøke vitenskapsmuseets avdeling for kirkekunst Dåp, konfirmasjon, ekteskap, begravelse/ bisettelse Pesach, Rosh hashana, Yom Kippur, Hanukka og Purim Omskjæring, bar/bat mitsva, ekteskap og begravelse Jødisk kalender, jødisk tidsregning, sektordiagram Besøke synagogen F.eks. billedkunst, ornamentikk, skulptur, arkitektur, musikk Gjenkjenne og bruke geometriske mønstre Fortellinger om Muhammed og hans etterfølgere, Koranen, hadith Flukten fra Medina Livsritualer: Fødsel, omskjæring, ekteskap, død og begravelse F.eks. billedkunst, ornamentikk, skulptur, arkitektur, musikk Gjenkjenne og bruke geometriske mønstre Oppdag verden: Jødedom Koranen Barnas bok om islam Oppdag verden: Islam Oppdag verden: Hinduisme Bhagavad Gita (religiøse tekster fra hinduismen) Hinduisme Samtale om hinduisme, hinduistisk Kaster, klasser og livsstadier 9

10 livstolkning og etikk, med vekt på synet på tilværelsen og det guddommelige, menneskesyn, aktuelle etiske utfordringer og utvalgte tekster Lokal læreplan RLE Forklare sentrale hinduistiske ritualer Presentere ulike utrykk fra kunst og musikk Buddhisme Samtale om Buddhisme, buddhistisk livstolkning og etikk, med vekt på Buddha, synet på tilværelsen, menneskesyn og læren Forklare en buddhistisk høytidskalender og beskrive buddhistiske høytider og sentrale ritualer Presentere ulike utrykk fra kunst og musikk Livssyn Beskrive markeringer og sentrale seremonier innenfor livssynshumanismen i Norge Presentere ulike kunst- og musikkuttrykk som gjenspeiler humanismen Fortelle om Platon og diskutere noen av hans idèer Samtale om aktuelle filosofiske og etiske spørsmål og diskutere utfordringer knyttet til temaene fattig og rik, krig og fred Samtale om etikk i forbindelse med ulike familieformer og forholdet mellom generasjonene Samtale om etniske minoriteter i Norge og reflektere over holdninger knyttet til det flerkulturelle samfunnet Diskutere rasisme og hvordan antirasistisk arbeid kan forebygge rasisme F.eks. billedkunst, ornamentikk, skulptur, arkitektur, musikk Gjenkjenne og bruke geometriske mønstre Livsritualer: Fødsel, ungdom, ekteskap og død Syn på døden, gjenfødelse og karma Buddhaer og bothisattvaer Høytider: Vesak og vulan Livsritualer: Fødsel, ungdom, ekteskap og død Oversikt over årsrytmen i den buddhistiske kalenderen F.eks. billedkunst, ornamentikk, skulptur, arkitektur, musikk Gjenkjenne og bruke geometriske mønstre Borgerlige seremonier; navnefest, konfirmasjon, vielse og gravferd Symboler, musikk Platon Krig og fred, fattig og rik. Regne: sektor og søylediagram, Familien i forandring Inkludering og toleranse Respekt og empati Menneskerettighetene Oppdag verden: Buddhisme Video: Religions of the world, Buddhism Æsops fabler Forklare viktige deler av FNs verdenserklæring og samtale om betydningen av den 10 FN s undervisningsopplegg Forslag til tverrfaglig tema: Vi hører sammen. Middelalderen. Identitet og dialog. Grunnleggende ferdigheter (gjennomgående): Samtale, fortelle, føre en dialog og ha en utgreiing. Lese, oppleve og forstå tekster. Reflektere over, tolke og forholde seg kritisk og analytisk til fortellinger og fagstoff, både i tradisjonell og multimedial formidlingsform. Skrive for å uttrykke kunnskap om og synspunkter på religion og livssyn, etikk og filosofi, for å klargjøre tanker og meninger, tolke, argumentere og kommunisere. Gjøre bruk av ulike estetiske skriftuttrykk. Benytte digitalt materiale til å søke informasjon og lage presentasjoner med f.eks bilder, tekster, musikk og film. Tegn på læring: Elevene skal kunne gjøre bruk av de grunnleggende ferdighetene i forhold til innhold i planen.

11 7.TRINN 34 Gjøre rede for sentrale fortellinger fra GT fra fedrehistorien til profetene Gjøre rede for sentrale fortellinger fra NT fra Jesus til Paulus Konger: Saul, David og Salomo og profeter, f.eks. Jesaia Jul, Kristi himmelfart og pinse Paulus og misjonsreisene Vi i verden 7, Bibelen og Godt nytt Utdrag fra videoen Jesus Dvd: Paulus Video: De ti bud IKT: Oppgaver til Vi i verden Fortelle om sentrale hendelser og personer fra kristendommens historie fra urmenigheten til reformasjonstiden Luther og reformasjonen Dvd: Luther Beskrive hovedtrekk i samisk førkristen religion og overgangen til kristendom Åndetro, sjamaner og misjonsvirksomhet Læstadianismen og samisk kirkeliv Vitenskapsmuseets avdeling for kirkekunst Anbefalt: Besøke Lo kirke på Trøndelag folkemuseum, Samtale om kristendom, kristen livstolkning og etikk med vekt på gudsbilde, menneskesyn, aktuelle etiske utfordringer og utvalgte kristne tekster Kristen etikk Trosbekjennelsen, salmer Norsk salmebok Salmer -97 Samtale om innholdet i den apostoliske trosbekjennelsen og noen sang- og salmetekster Forklare kristen tidsregning og kirkeårets gang Kirkeårets høytider og liturgiske farger, kalenderen Kristen tidsregning, sektordiagram, tidslinje Gjøre rede for kirkesamfunn som er representert i lokalmiljøet og distriktet Ulike kirkesamfunn i Trondheim Anbefalt: Besøke den katolske kirken og /eller frikirkesamfunn som er representert i lokalsamfunnet (Frelsesarmeen, Baptistkirken eller andre) 16 Presentere ulike uttrykk fra kunst og musikk Jødedom Forklare hva Tanak, Tora og Talmud er, og samtale om sentrale jødiske fortellinger F.eks. billedkunst, ornamentikk, skulptur, arkitektur, musikk Innholdet i de jødiske skriftene Fortell meg mer 6 Oppdag verden: Jødedom Samtale om jødedom, jødisk livstolkning og etikk med vekt på gudsbilde, menneskesyn, trosbekjennelsen, aktuelle etiske utfordringer og utvalgte tekster Forklare sentrale jødiske ritualer Gudsbilde, menneskesyn, trosbekjennelsen, antisemittisme Jødedom i Norge og verden Besøk på det jødiske museet og Cissi Klein statuen Kosher Islam Samtale om sentrale islamske fortellinger Samtale om islam, islamsk livstolkning og etikk med vekt på gudsbilde, menneskesyn, aktuelle etiske utfordringer og utvalgte tekster Religiøs lov, halal Islam i Norge Koranen Barnas bok om Islam Oppdag verden: Islam 11

12 Presentere ulike uttrykk fra kunst og musikk Hinduisme Samtale om hinduisme, hinduistisk livstolkning og etikk, synet på tilværelsen og det guddommelige, menneskesyn, aktuelle etiske utfordringer og utvalgte tekster Forklare hinduistisk høytidskalender og beskrive hinduistiske høytider Presentere ulike uttrykk fra kunst og musikk Buddhisme Samtale om buddhisme, buddhistisk livstolkning og etikk med vekt på ordenssamfunnet, aktuelle etiske utfordringer og utvalgte tekster Presentere ulike uttrykk fra kunst og musikk Livssyn Samtale om bakgrunn og særpreg for Human- Etisk Forbund i Norge og livssynshumanismen i verden F.eks. billedkunst, ornamentikk, skulptur, arkitektur, musikk Virkelighetsoppfating, karma og gjenfødelse, frelsesveier og etikk Hinduisme i Norge Høytider Oversikt over årsrytmen i den hinduistiske kalenderen F.eks. billedkunst, ornamentikk, skulptur, arkitektur, musikk Buddha, Buddhismens vei; etikk, meditasjon, innsikt Tempel og kloster, munker og nonner. Buddhisme i Norge F.eks. billedkunst, ornamentikk, skulptur, arkitektur, musikk Human-Etisk Forbunds historie Besøk fra Human-Etisk Forbund Lokal læreplan RLE Bhagavad Gita (religiøse tekster fra hinduismen) Oppdag verden: Hinduisme Oppdag verden: Buddhisme Video: Religions of the world, Buddhism 12 Presentere ulike uttrykk fra kunst og musikk Fortelle om Aristoteles og diskutere noen av hans ideer Samtale om aktuelle filosofiske og etiske spørsmål og utfordringer knyttet til natur og miljø, IKT og samfunn Samtale om etikk i forbindelse med forholdet mellom kjønnene og ulik kjønnsidentitet Drøfte noen verdispørsmål som den samiske urbefolkningen er opptatt av i vår tid Samtale om filosofi, religion og livssyn som grunnlag for etisk tenking og kunne drøfte noen moralske forbilder fra fortid og nåtid F.eks. billedkunst, ornamentikk, skulptur, arkitektur, musikk Aristoteles Nettvett Kjønnsidentitet Retten til naturressurser Moralske forbilder, f.eks. Elie Wiesel, Mahatma Gandhi, Dalai Lama, Mor Teresa og Rigoberta Menchu Forslag til tverrfaglig tema: Vi hører sammen. Verden. Identitet og dialog Grunnleggende ferdigheter (gjennomgående): Samtale, fortelle, føre en dialog og ha en utgreiing. Lese, oppleve og forstå tekster. Reflektere over, tolke og forholde seg kritisk og analytisk til fortellinger og fagstoff, både i tradisjonell og multimedial formidlingsform. Skrive for å uttrykke kunnskap om og synspunkter på religion og livssyn, etikk og filosofi, for å klargjøre tanker og meninger, tolke, argumentere og kommunisere. Gjøre bruk av ulike estetiske skriftuttrykk. Benytte digitalt materiale til å søke informasjon og lage presentasjoner med f.eks bilder, tekster, musikk og film. Tegn på læring: Elevene skal kunne gjøre bruk av de grunnleggende ferdighetene i forhold til innhold i planen. 12

Troverdig kirke. i godt samarbeid

Troverdig kirke. i godt samarbeid Troverdig kirke i godt samarbeid Troverdighet Lokalsamfunn Gode møter Kunnskap Kirken som ressurs Bygge relasjon Trosopplæring og samarbeid med skole og barnehage Likt Religionspedagogikk Kunnskapsinnhold

Detaljer

Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER

Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER NORDISK MILJØMÆRKNING Gud gir vi deler Plan for trosopplæring i Den norske kirke 3. opplag ISBN: 987-82-7545-092-8 Kirkerådet, Den norske kirke 2010 Bestilles fra

Detaljer

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Stor-Elvdal kommune! FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Handlingsplan for hva barnehagebarn i Stor-Elvdal skal ha med seg av grunnleggende kompetanse for best mulig å kunne tilegne seg kunnskap, ferdigheter

Detaljer

Jødedommen 45. Presentasjon av kapitlet. Mål. Noen viktige historiske hendelser. Hebraisk skrift. Jente som tenner hanukkastake.

Jødedommen 45. Presentasjon av kapitlet. Mål. Noen viktige historiske hendelser. Hebraisk skrift. Jente som tenner hanukkastake. Jødedommen for opplæringen er at eleven skal kunne fortelle om liv og virke til Moses, åpenbaringen av Toraen og innholdet i sentrale deler av Toraen om jødedom og hvordan religiøs praksis kommer til uttrykk

Detaljer

PLAN FOR SAMMENHENG BARNEHAGE OG SKOLE

PLAN FOR SAMMENHENG BARNEHAGE OG SKOLE PLAN FOR SAMMENHENG BARNEHAGE OG SKOLE RYGGE KOMMU RYGGE KOMMUNE 05.03.13 I N N L E D N I N G. Formålet med denne planen er å sikre god overgang mellom barnehage og skole og styrke sammenhengen i opplæringen

Detaljer

Lærerveiledning. Følg meg! - for katekesen i 7. klasse

Lærerveiledning. Følg meg! - for katekesen i 7. klasse Lærerveiledning Følg meg! - for katekesen i 7. klasse Innholdsfortegnelse Innledning Kapittel 1: Å være som en surdeig i verden Kapittel 2: Å gjøre tjeneste i Kirken Kapittel 3: Nestekjærlighet Moder Teresa

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

Vår kunnskap, barn s trygghet

Vår kunnskap, barn s trygghet Vår kunnskap, barn s trygghet Årsplan for Orrestien Barnehage BA ORRESTIEN BARNEHAGE BA! Barnehagen åpnet i august 1999. Barnehagen er en 3-avdelings andelsbarnehage godkjent for barn i alderen 0-6 år.

Detaljer

Allmennlærerutdanningen

Allmennlærerutdanningen Rammeplan for Allmennlærerutdanningen Fastsatt 3. april 2003 av Utdannings- og forskningsdepartementet INNHOLD Kapittel 1 LÆRERUTDANNING...3 1.1 Formål og egenart...4 1.2 Å være lærer...5 1.3 Å bli lærer...6

Detaljer

Idéhefte. Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen

Idéhefte. Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen Idéhefte Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen Innhold Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen... 3 Om bruken av dette heftet... 8 Ideer til å synliggjøre og anerkjenne

Detaljer

RESSURSHEFTE. lytte. øynene? FOR LÆRERE. Kan du. med OPPGAVER TIL FOR- OG ETTERARBEID MUSEENE I SØR-TRØNDELAG

RESSURSHEFTE. lytte. øynene? FOR LÆRERE. Kan du. med OPPGAVER TIL FOR- OG ETTERARBEID MUSEENE I SØR-TRØNDELAG RESSURSHEFTE FOR LÆRERE OPPGAVER TIL FOR- OG ETTERARBEID Kan du lytte med øynene? MUSEENE I SØR-TRØNDELAG 2 1. Velkommen til Norsk Døvemuseum Norsk Døvemuseum er et nasjonalt museum bevaring og formidling

Detaljer

ÅRSPLAN. Akasia Arna kyrkjelyd sin barnehage 2014/2015

ÅRSPLAN. Akasia Arna kyrkjelyd sin barnehage 2014/2015 ÅRSPLAN Akasia Arna kyrkjelyd sin barnehage 2014/2015 Akasia er en del av Bergen kirkelige fellesråd. Akasia eier og driver pr i dag 19 barnehager med rundt 370 ansatte og 1500 barnehageplasser. I tillegg

Detaljer

Kom, følg med meg. Det aronske prestedømme 2014. Læringsressurser for ungdom

Kom, følg med meg. Det aronske prestedømme 2014. Læringsressurser for ungdom Kom, følg med meg Det aronske prestedømme 2014 Læringsressurser for ungdom undervisning og læring for omvendelse Det aronske prestedømme 2014 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 2013 Intellectual

Detaljer

Filmstudieark - Maur i rompa

Filmstudieark - Maur i rompa Sida 1 av 5 Maur i rompa Innhold: Handlingen Om filmen Oppgaver til filmen Hva læreplanen sier Handlingen Bram skal begynne i første klasse. Han gleder seg veldig fordi han er en nysgjerrig gutt som elsker

Detaljer

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver Innledning 4 DEL 1 Barnehagens samfunnsmandat 7 Kapittel 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 8 1.1 Barnehagens formålsbestemmelse 9 1.2 Barnehager

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn NYTT PÅ NYTT En vandring gjennom Lukasevangeliet Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn Heftet er laget av: Vidar M. Bakke Kristine Skree Kristiansen Oddbjørn Stangeland

Detaljer

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del 1.0 Grunnlag 1.1 Lov om barnehager 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og virksomhet 1.3 Årsplan for barnehagen generelle krav 1.4 Strategiplan

Detaljer

Samliv i lys av Bibelen Veiledning om aktuelle spørsmål knyttet til ekteskap, samboerskap, skilsmisse, gjengifte og homofilt samliv

Samliv i lys av Bibelen Veiledning om aktuelle spørsmål knyttet til ekteskap, samboerskap, skilsmisse, gjengifte og homofilt samliv Samliv i lys av Bibelen Veiledning om aktuelle spørsmål knyttet til ekteskap, samboerskap, skilsmisse, gjengifte og homofilt samliv Godkjent i NLMs hovedstyre 2. desember 2011 1 Innhold Innledning s 3

Detaljer

Skole IKT 2007-10. Kommunestyrets vedtak 19. juni 2007

Skole IKT 2007-10. Kommunestyrets vedtak 19. juni 2007 Skole IKT 2007-10 Kommunestyrets vedtak 19. juni 2007 Skole IKT 2007-10 Forord... 3 Elevenes IKT-kompetanse... 4 IKT-kompetanse for lærere... 5 Infrastruktur... 5 Kommunikasjonsplattform... 6 Hjemmeside...

Detaljer

UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet

UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet UNGT ENTREPRENØRSKAP UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet Har vi tid til dette? Måloppnåelser ved bruk av Entreprenørskapsmetodene fra Ungt Entreprenørskap Innholdsfortegnelse: INNLEDNING...

Detaljer

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Formål Læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og innen videregående opplæring. Opplæringen etter

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder FORORD Barnehagens rammeplan pålegger alle barnehager å utarbeide en årsplan. Denne planen skal være et arbeidsredskap for personalet for for å styre virksomheten i en uttalt retning. Den skal gi foreldre/foresatte

Detaljer

LIVSFASERITER RELIGIONS- OG LIVSSYNSPOLITISKE UTFORDRINGER I NORGE INGVILL THORSON PLESNER CORA ALEXA DØVING (RED.)

LIVSFASERITER RELIGIONS- OG LIVSSYNSPOLITISKE UTFORDRINGER I NORGE INGVILL THORSON PLESNER CORA ALEXA DØVING (RED.) LIVSFASERITER RELIGIONS- OG LIVSSYNSPOLITISKE UTFORDRINGER I NORGE INGVILL THORSON PLESNER CORA ALEXA DØVING (RED.) Forord Forord Riter og seremonier benyttes i de fleste religioner og livssyn til å markere

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Forbedende kurs for språklige minoriteter er et tilbud for elever som har gjennomført norsk grunnskole

Detaljer

MER OM DÅPEN: Hvem skal være faddere? Gaven

MER OM DÅPEN: Hvem skal være faddere? Gaven MER OM DÅPEN: Hvem skal være faddere? Når et barn under 15 år skal døpes, velger foreldrene faddere. De fleste foreldre er nøye med hvem de velger. De vil gjerne ha faddere som kan bety noe positivt for

Detaljer

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør.

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør. ÅRSPLAN Hunnshovde Barnehage HVORFOR HAR VI SPRÅK? - VI ØNSKER Å FORMIDLE ET BUDSKAP - VI ØNSKER Å FORSTÅ ET BUDSKAP - VI TRENGER ET VERKTØY FOR TANKEN 2015 HVA TRENGER VI SPRÅKET TIL? - KOMMUNIKA- SJON

Detaljer

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN 1. Informasjon om barnehagen 2. Årsplanens formål 3. Faglig innhold 3.1. ULNA AS overordnet satsningsområde 3.2. Kommunens/ bydelens satsningsområde

Detaljer

Er objektiv RLE-undervisning mulig? av Marte Bjørnstad 505 Veileder: Robert Kvalvaag, RLE

Er objektiv RLE-undervisning mulig? av Marte Bjørnstad 505 Veileder: Robert Kvalvaag, RLE Er objektiv RLE-undervisning mulig? av Marte Bjørnstad 505 Veileder: Robert Kvalvaag, RLE Bacheloroppgave i GLU5-10 G5BAC3900 Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning Fakultet for lærerutdanning

Detaljer