Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. sept Lokal læreplan RLE. Åsveien skole glad og nysgjerrig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. sept 2009. Lokal læreplan RLE. Åsveien skole glad og nysgjerrig"

Transkript

1 Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE sept 2009 Lokal læreplan RLE Åsveien skole glad og nysgjerrig

2 Lokal læreplan i RLE for Åsveien skole Innledning Den lokale læreplanen i RLE er laget med utgangspunkt i Kunnskapsløftet-2006, Trondheims kommunale progresjonsplan for KRL (2006) og Åsveien skoles lokale læreplan i KRL. Planen er justert etter endringene i 2008, som gjelder opplæringsloven 2-3 og læreplanen i RLE (religion, livssyn og etikk). Faget er i Kunnskapsløftet strukturert i hovedområder som det er formulert kompetansemål innenfor. Disse hovedområdene er: Jødedom, islam, hindusime, buddhisme og livssyn Timetallet 1.-7.årstrinn er i Kunnskapsløftet 427 timer (oppgitt i 60 minutters enheter). Kunnskap om kristendommens skal ha den største andelen av lærestoffet med begrunnelse i kristendommens betydning i Norge historisk og som kulturarv. Men det skal ikke være kvalitative forskjeller mellom de ulike hovedområdene. Fordelingen av timer mellom de ulike hovedområdene kan gi rom for lokale variasjoner. Timetallet i vår lokale læreplan må betraktes som veiledende og viser ca. 55% av timetallet til kristendom, ca.25% til jødedom, islam, hinduisme, buddhisme og livssyn og 20% til filosofi og etikk. I følge Kunnskapsløftet skal undervisningen i RLE legges opp slik at elevene lærer å vise respekt for menneskers tros- og livssynsoppfatninger, ritualer, hellige gjenstander og steder. Elevene skal vise evne til dialog om religions- og livssynsspørsmål og vise respekt for ulike religioner og livssyn, og undervisningen skal gjøre dem i stand til å føre dialog med andre om sammenhenger mellom etikk, religioner og livssyn. Undervisningen skal være objektiv, kritisk og pluralistisk, d.v.s den skal ta hensyn til at flere åndsretninger gjør seg gjeldende i samfunnet. Den skal gi kunnskap og forståelse, ikke opplæring til en bestemt religion eller et bestemt livssyn. Tilpasset opplæring er nødvendig for å komme elevenes religiøse og livssynsmessige bakgrunn i møte. Grundig informasjon fra skolen til hjemmene om fagets innhold og fritaksreglene er viktig å vektlegge. Alle foreldre skal kjenne seg trygge på at alle elevers bakgrunn blir ivaretatt. Dersom eleven er fritatt fra deler av den ordinære opplæringen skal det følges opp med tilpasset opplæring. Det skal benyttes varierte og engasjerende arbeidsmåter som skal bidra til å formidle alle sider ved faget. Det må samtidig utøves varsomhet ved valg av arbeidsmåter. Kompetansemålene er hentet direkte fra Kunnskapsløftet og fordelt på de ulike årstrinnene. Her har vi tatt hensyn til temaer i læreverket, tilgjengelig materiell på skolen og til ressurser i nærmiljøet. Målene er i planen konkretisert under Innhold. Tegn på læring skal hjelpe læreren til å vurdere om elevene har oppnådd kompetansemålene. Den grunnleggende ferdigheten: Å kunne regne er i planen konkretisert under Innhold. Å kunne uttrykke seg muntlig, å kunne lese, å kunne skrive og å kunne bruke digitale verktøy står som gjennomgående under hvert årstrinn. 2

3 1.TRINN Fortelle om innholdet i sentrale Skapelsen, Adam og Eva tekster fra 1. og 2. Mosebok i Det Gjenkjenne og bruke geometriske gamle testamente mønstre 30 Fortelle om innholdet i sentrale tekster fra evangelienes framstilling av Jesu liv og virke i Det nye testamente Lytte til og samtale om noen apostelog helgenfortellinger Jesu fødsel, Jesus i tempelet St. Nikolaus, Sankta Lucia, juleevangeliet, de hellige tre konger Vi i verden 1, Bibelen og Godt nytt IKT: Oppgaver til Vi i verden Beskrive den lokale kirke Samtale om kristendom og hvordan religiøs praksis kommer til utrykk gjennom høytider Omvisning i Havstein kirke: Alter, altertavle, døpefont, jakt på kristne symboler Anbefalt: Demonstrasjon av orgelet Norske juletradisjoner Anbefalt: Jul i gamle dager på Sverresborg Kjenne til kristen salmetradisjon og et utvalg sanger 16 Jødedom Fortelle om liv og virke til Moses, åpenbaringen av Toraen og innholdet i sentrale deler av Toraen Religiøse fortellinger fra jødedommen: Moses, flukten fra Egypt, Pesach, Gudshus: Synagoge Oppdag verden: Jødedom Hinduisme Fortelle om hinduismens guder og gudinner Myter om en av hinduismens guder, f.eks. Braman, Shiva, Vishnu Gudshus: Tempel Oppdag verden: Hindusime Livssyn Lytte til og samtale om tekster og fortellinger som uttrykker et humanistisk livssyn Æsops fabler 14 Gjengi gjensidighetsregelen og vise evne til å gjøre bruk av den i praksis Rett og galt, fortellinger og samtaler om hvordan vi skal leve sammen og oppføre oss mot hverandre Zippys venner Steg for steg Det er mitt valg Samtale om respekt og toleranse og motvirke mobbing i praksis Forslag til tverrfaglig tema: Jeg og de andre. Jul. Grunnleggende ferdigheter (gjennomgående): Gi muntlig uttrykk for opplevelser, samtale, lese bilder og enkle ord. Tegn på læring: Elevene skal kunne gi uttrykk for sin forståelse av en fortelling gjennom samtale, visuelt uttrykk (f. eks. tegning og maling) og dramatisering. 3

4 2. TRINN Fortelle om sentrale tekster fra 1. og Vi i verden 2, 2. Mosebok i Det gamle testamente 33 Fortelle om innholdet i sentrale tekster fra evangelienes framstilling av Jesu liv og virke i Det nye testamente Samtale om hvordan religiøs praksis kommer til uttrykk gjennom bønn, gudstjeneste og høytider Kain og Abel, Noahs ark, Babels tårn, Abraham, Jakob Partall Religiøse fortellinger fra NT: Juleevangeliet, Jesus og disiplene, lignelser og undere: Den barmhjertige samaritan, den gode hyrde, de ti spedalske, Lasarus Markering av påske og pinse Anbefalt: Fellesmåltid, f. eks påskefrokost Bibelen Tegnefilm om Abraham Dvd: Abraham Dvd: Jacob (Biblioteket: Fortellinger fra Bibelen) Utdrag fra videoen Jesus : Jesu fødsel, Jesus kaller disipler IKT: Oppgaver til Vi i verden Lysark fra Fortell meg mer Kjenne til kristen salmetradisjon og et utvalg sanger Barnesanger og salmer Gjenkjenne kunst og gjøre bruk av estetiske uttrykk knyttet til kristendommen Kirkekunst, ikoner, religiøs kunst Gjenkjenne og bruke geometriske mønstre Islam Fortelle om profeten Muhammeds liv, åpenbaringen av Koranen og innholdet i sentrale deler av Koranen Fortellinger om Muhammed: Profetens fødsel, barndom, himmelreise, flukten fra Mekka til Medina, åpenbaringen av Koranen, skapelsesberetningen, Kaba Koranen Barnas bok om islam (små fortellinger og illustrasjoner) Oppdag verden: Islam 15 Buddhisme Fortelle om Siddhartha Gautamas liv og hans oppvåkning som Buddha Fortellinger om Buddha: Prins Siddhartha; fødsel og barndom, søken etter sannhet, oppvåkningen, nirvana Oppdag verden: Buddhismen 12 Fortelle om filosofen Sokrates Gjengi gjensidighetsregelen og vise evne til å gjøre bruk av den i praksis Samtale om respekt og toleranse og motvirke mobbing i praksis Fortellinger fra Sokrates liv Rett og galt, fortellinger og samtaler om hvordan vi skal leve sammen og oppføre oss mot hverandre, tilgivelse, mobbing og erting Æsops fabler Utdrag fra Sofies verden Fortell meg mer 4 Zippys venner Steg for steg Det er mitt valg Forslag til tverrfaglig tema: Jeg og de andre. Noahs ark. Jul. Påske. Grunnleggende ferdigheter (gjennomgående): Gi muntlig uttrykk for opplevelser, samtale, lese bilder og enkle ord. Tegn på læring: Elevene skal kunne gi uttrykk for sin forståelse av en fortelling gjennom samtale, visuelt uttrykk (f.eks. tegning og maling) og dramatisering. 4

5 3. TRINN Fortelle om innholdet i sentrale tekster fra 1. og 2. Mosebok i Det gamle testamente Josef, Moses, flukten fra Egypt, de ti bud Møte tidslinje Vi verden 3, 33 Fortelle om innholdet i sentrale tekster fra evangelienes framstilling av Jesu liv og virke i Det nye testamente Samtale om hvordan religiøs praksis kommer til uttrykke gjennom dåp og høytider Beskrive den lokale kirke,finne spor av kristendommens historie i lokalmiljøet og i distriktet og presentere funnene på ulike måter Kjenne til kristen salmetradisjon og et utvalg sanger, også samiske Jødedom Samtale om jødedom og hvordan religiøs praksis kommer til uttrykk gjennom leveregler, bønn, Tora-lesing, matregler og høytider Døperen Johannes og Jesu dåp Jesu fristelse i ørkenen Jesus og barna Dåp Kirken i nærmiljøet; kirkeårets inndeling, kirkeårets farger Anbefalt: Besøk av prest, lage kalender og primstav Regne: sektordiagram, tidsregning Nidarosdomen, Nidaros som pilgrimsby og erkebispeby, hellige Olav, pilegrim, pilegrimsvandring Anbefalt: Gå en del av pilegrimsveien De ti bud, Toraen, bønn, koshermat Høytider: Rosh hashana, jom kippur, hanukka, purim, Anbefalt: Besøk fra Det mosaiske trossamfunn Tallsymbolikk Dvd: Josef Video: Prinsen av Egypt IKT: Oppgaver til Vi i verden Bibelen og Godt nytt Utdrag fra videoen Jesus: Døperen Johannes og Jesu dåp Fortell meg mer 1 og 4 Pilgrimskappe, -hatt, -stav og -veske Idèhefte om pilgrimsvandring Oppdag verden: Jødedom 15 Hinduisme Samtale om hinduismen og hvordan religiøs praksis kommer til uttrykk gjennom leveregler, puja, matregler og høytider Gjenkjenne kunst og gjøre bruk av estetiske uttrykk knyttet til jødedommen og hinduismen Handlingens, erkjennelsens og hengivelsens vei, bønn, meditasjon, sang og dans Høytider: Nyttår, navratri, divali Oppdag verden: Hindusime Video: Religions of the world, hinduisme Bhagavad Gita (religiøse tekster fra hinduismen) Livssyn Samtale om hvordan livssynshumanisme kommer til uttrykk gjennom leveregler og seremonier Borgerlig navnefest Anbefalt: Besøk av representant fra Human-Etisk Forbund Gjenkjenne kunst og gjøre bruk av estetiske utrykk knyttet til humanismen 12 Bruke FNs barnekonvensjon for å forstå barns rettigheter og likeverd og finne eksempler i mediene ved bruk av internett Føre en enkel dialog om samvittighet, etiske leveregler og verdier FNs barnekonvensjon, FNs menneskerettighetserklæring, eksempler fra media Livet og hverdagen, og hvordan vi lever sammen Undervisningsopplegg fra FN Forslag til tverrfaglig tema: Jeg og de andre. Pilgrimsbyen Nidaros. FN. Egypt. Grunnleggende ferdigheter (gjennomgående): Samtale. Lese, forstå og oppleve tekster. Skrive for å uttrykke kunnskap og fortellinger. Tegn på læring : Elevene skal kunne: - gi uttrykk for sin forståelse av en fortelling gjennom samtale, visuelt uttrykk (f.eks. tegning og maling) og dramatisering. - gi muntlig og skriftlig utgreiing av lærestoff. - reflektere over etiske spørsmål og føre enkel argumentasjon. 5

6 4.TRINN Fortelle om innholdet i sentrale tekster fra 1. og 2. Mosebok i Det gamle testamente David og Saul, Daniel i løvehulen, Jona, Sareptas krukke Vi verden 4, 32 Fortelle om innholdet i sentrale tekster fra evangelienes framstilling av Jesu liv og virke i Det nye testamente Lytte til og samtale om noen apostel- og helgenfortellinger Jesus og disiplene, Marta og Maria, Sakkeus, Jesus på tempelplassen Religiøse fortellinger, f.eks. om Jesu apostler, Paulus, St. Sunniva. St. Hallvard, Jomfru Maria, St. Peter IKT: Oppgaver til Vi i verden Bibelen Godt nytt Utdrag fra videoen Jesus: Jesus kaller disipler Samtale om kristendom og hvordan religiøs praksis kommer til uttrykk gjennom leveregler, gudstjeneste og høytider Kjenne til kristen salmetradisjon og et utvalg sanger Salmediktere, f.eks. Petter Dass Kristen gravferd Besøke Havstein kirkegård Anbefalt: Få presten til å fortelle om kristen gravferd Islam Samtale om islam og hvordan religiøs praksis kommer til uttrykk gjennom leveregler, bønn, Koranlesing, matregler og høytider Bønn, navngiving, ramadan og id Tidsregning i islam Koranen Oppdag verden: Islam Barnas bok om Islam 17 Buddhisme Samtale om buddhismen og hvordan religiøs praksis kommer til utrykk gjennom leveregler, bønner, meditasjon og høytider Bønn, meditasjon, de ti gode handlemåter, og de fem leveregler Høytider, f.eks. vulan og vesak Oppdag verden: Buddhisme Video: Religions of the world, Buddhism Gjenkjenne kunst og bruk av estetiske uttrykk i islam, buddhisme og humanisme Kunst, f. eks. ornamentikk (islam) og lotusblomst (buddhisme) 12 Livssyn Lytte til og samtale om tekster og fortellinger som uttrykker et humanistisk livssyn Samtale om hvordan livssynshumanismen kommer til uttrykk gjennom leveregler og seremonier Menneskerettighetene, konfirmasjon, bryllup og gravferd Uttrykke tanker om livet, tap og sorg på godt og ondt, og gi respons på andres tanker Samtale om respekt og toleranse og motvirke mobbing i praksis Sammenligne praksis og leveregler i ulike religioner og livssyn, overgangsriter (fødsel, overgang til voksen, bryllup og død) Det er mitt valg Samtale om familieskikker i hverdag og høytid på tvers av religioner og livssyn Forslag til tverrfaglig tema: Jeg og de andre. Grunnleggende ferdigheter (gjennomgående): Samtale. Lese, forstå og oppleve tekster. Skrive for å uttrykke kunnskap og fortellinger. Tegn på læring: Elevene skal kunne: - gi uttrykk for sin forståelse av en fortelling gjennom samtale, visuelt uttrykk (for eksempel tegning og maling) og dramatisering - lese en tekst og gi muntlig eller skriftlig utgreiing av sin opplevelse av teksten - reflektere over etiske spørsmål og føre enkel argumentasjon 6

7 5.TRINN 34 Gjøre rede for sentrale fortellinger fra GT fra fedrehistorien til profetene Gjøre rede for sentrale fortellinger fra NT fra Jesus til Paulus Fortelle om sentrale hendelser og personer i kristendommens historie fra urmenigheten til reformasjonstiden Fedrehistorien: Abraham, Isak og Jakob Finne frem i religiøse skrifter Jesu fødsel, Jesu barndom og Jesu dåp, undrene Apostlene og de første menighetene, keiser Konstantin, kirkemøtet i Nikea Vi i verden 5, Dvd: Abraham Bibelen og Godt nytt Utdrag fra videoen Jesus IKT: Oppgaver til Vi i verden Samtale om innholdet i Fadervår Fadervår Beskrive kristne høytider Jul og påske Markering av pinse Presentere ulike uttrykk for kunst og musikk knyttet til kristendommen De første kristne symboler; fisken, lammet, båten og duen Kristen sang og musikk Norsk salmebok Salmer-97 Jødedom Beskrive jødiske høytider Sabbat Regne: Få oversikt over årsrytmen i den jødiske kalenderen Oppdag verden: Jødedom Beskrive tempelet og synagogen og reflektere over dens betydning og bruk Tempelet og synagogen 16 Islam Samtale om sentrale islamske fortellinger Samtale om islam, islamsk livstolkning og etikk med vekt på gudsbilde, menneskesyn, trosartiklene, de 5 søyler, aktuelle etiske utfordringer og utvalgte tekster Fortellinger om Muhammed Gudsbilde, menneskesyn, de fem søylene Regne: anvende islamsk tidsregning, oversikt over årsrytmen i den islamske kalenderen, prosent Id Koranen Barnas bok om islam Oppdag verden: Islam Beskrive moskeen og reflektere over dens betydning og bruk Moskeen Besøke moskeen i Kjøpmannsgata Hinduisme Samtale om sentrale fortellinger i hinduismen Gudene og deres avatarer; Vishnu, Shiva, Ganesha Oppdag verden: Hinduisme Bhagavad Gita (religiøse tekster fra hinduismen) Samtale om hinduisme, hinduistisk livstolkning og etikk med vekt på noen guder og gudinner Tilbedelse Forklare sentrale hinduistiske ritualer Beskrive tempelet og reflektere over dens betydning og bruk Tempelet Buddhisme Samtale om sentrale buddhistiske fortellinger Samtale om Buddhisme, buddhistisk livstolkning og etikk, med vekt på Buddha, synet på tilværelsen, menneskesyn og læren Buddhas liv Oppdag verden: Buddhisme Video: Religions of the world, Buddhism 7

8 Beskrive tempelet og klosteret og reflektere over dets betydning og bruk Tempelet, klosteret Lokal læreplan RLE Presentere ulike utrykk fra kunst og musikk F.eks.billedkunst, ornamentikk, kalligrafi, skulptur, musikk Livssyn Samtale om hva et livssyn kan være Forklare hva et humanistisk livssyn er Livssyn, menneskesyn og verdisyn Humanistisk menneskesyn, gjensidightsregelen og menneskerettighetene Anbefalt: Besøk fra Human-Etisk Forbund Forklare hva filosofi og etikk er 12 Samtale om aktuelle filosofiske og etiske spørsmål og diskutere utfordringer knyttet til temaene fattig og rik, natur og miljø Forklare viktige deler av FNs verdenserklæring om menneskerettigheter og samtale om betydningen av dem Rett og galt Menneskerettighetene Konvensjonen om barns rettigheter Æsops fabler Det er mitt valg FN s undervisningsopplegg Forslag til tverrfaglig tema: Vi hører sammen. Grunnleggende ferdigheter (gjennomgående): Samtale, fortelle, føre en dialog og ha en utgreiing. Lese, oppleve og forstå tekster. Reflektere over, tolke og forholde seg kritisk og analytisk til fortellinger og fagstoff, både i tradisjonell og multimedial formidlingsform. Skrive for å uttrykke kunnskap om og synspunkter på religion og livssyn, etikk og filosofi, for å klargjøre tanker og meninger, tolke, argumentere og kommunisere. Gjøre bruk av ulike estetiske skriftuttrykk. Benytte digitalt materiale til å søke informasjon og lage presentasjoner med f.eks bilder, tekster, musikk og film. Tegn på læring: Elevene skal kunne gjøre bruk av de grunnleggende ferdighetene i forhold til innhold i planen. 8

9 6.TRINN Forklare Bibelens oppbygning, finne fram i bibelske tekster og reflektere over forholdet mellom Bibelen og språk og kulturer Gjøre rede for sentrale fortellinger fra GT fra fedrehistorien til profetene Gjøre rede for sentrale fortellinger fra NT fra Jesus til Paulus Fortelle om sentrale hendelser og personer fra kristendommens historie fra urmenigheten til reformasjonstiden Bøker og tekster i GT og NT. Finne frem i religiøse skrifter Moses Pakten Påske Kirken i middelalderen Munker og nonner Helgener; den hellige Birgitta Besøke Nidarosdomen, Sverresborg- ruinen og Haltdalen stavkirke Anbefalt: Glassmaleriene i Nidarosdomen, erkebispegården, Vår Frue kirke og Gregoriusruinene Vi i verden 6, Bibelen og Godt nytt Utdrag fra videoen Jesus Videoer: De ti bud og Prinsen av Egypt IKT: Oppgaver til Vi i verden Fortell meg mer 6 Fortelle om sentrale hendelser og personer i kristendommens historie i Norge fram til reformasjonen Samtale om innholdet i de ti bud Beskrive kirkebygget og andre kristne gudshus og reflektere over deres betydning og bruk Presentere ulike utrykk fra kunst og musikk Beskrive sentrale, kristne ritualer Jødedom Forklare jødisk kalender og tidsregning, og beskrive jødiske høytider og sentrale ritualer Presentere ulike utrykk fra kunst og musikk Islam Forklare hva Koranen og hadith er, og samtale om sentrale islamske fortellinger Forklare utgangspunktet for islamsk tidsregning, og beskrive islamske høytider og sentrale ritualer Presentere ulike utrykk fra kunst og musikk Kristningen av Norge Helgener: Olav den hellige, St. Sunniva De ti bud Kirker, misjonshus og menighetshus Gregoriansk sang Besøke vitenskapsmuseets avdeling for kirkekunst Dåp, konfirmasjon, ekteskap, begravelse/ bisettelse Pesach, Rosh hashana, Yom Kippur, Hanukka og Purim Omskjæring, bar/bat mitsva, ekteskap og begravelse Jødisk kalender, jødisk tidsregning, sektordiagram Besøke synagogen F.eks. billedkunst, ornamentikk, skulptur, arkitektur, musikk Gjenkjenne og bruke geometriske mønstre Fortellinger om Muhammed og hans etterfølgere, Koranen, hadith Flukten fra Medina Livsritualer: Fødsel, omskjæring, ekteskap, død og begravelse F.eks. billedkunst, ornamentikk, skulptur, arkitektur, musikk Gjenkjenne og bruke geometriske mønstre Oppdag verden: Jødedom Koranen Barnas bok om islam Oppdag verden: Islam Oppdag verden: Hinduisme Bhagavad Gita (religiøse tekster fra hinduismen) Hinduisme Samtale om hinduisme, hinduistisk Kaster, klasser og livsstadier 9

10 livstolkning og etikk, med vekt på synet på tilværelsen og det guddommelige, menneskesyn, aktuelle etiske utfordringer og utvalgte tekster Lokal læreplan RLE Forklare sentrale hinduistiske ritualer Presentere ulike utrykk fra kunst og musikk Buddhisme Samtale om Buddhisme, buddhistisk livstolkning og etikk, med vekt på Buddha, synet på tilværelsen, menneskesyn og læren Forklare en buddhistisk høytidskalender og beskrive buddhistiske høytider og sentrale ritualer Presentere ulike utrykk fra kunst og musikk Livssyn Beskrive markeringer og sentrale seremonier innenfor livssynshumanismen i Norge Presentere ulike kunst- og musikkuttrykk som gjenspeiler humanismen Fortelle om Platon og diskutere noen av hans idèer Samtale om aktuelle filosofiske og etiske spørsmål og diskutere utfordringer knyttet til temaene fattig og rik, krig og fred Samtale om etikk i forbindelse med ulike familieformer og forholdet mellom generasjonene Samtale om etniske minoriteter i Norge og reflektere over holdninger knyttet til det flerkulturelle samfunnet Diskutere rasisme og hvordan antirasistisk arbeid kan forebygge rasisme F.eks. billedkunst, ornamentikk, skulptur, arkitektur, musikk Gjenkjenne og bruke geometriske mønstre Livsritualer: Fødsel, ungdom, ekteskap og død Syn på døden, gjenfødelse og karma Buddhaer og bothisattvaer Høytider: Vesak og vulan Livsritualer: Fødsel, ungdom, ekteskap og død Oversikt over årsrytmen i den buddhistiske kalenderen F.eks. billedkunst, ornamentikk, skulptur, arkitektur, musikk Gjenkjenne og bruke geometriske mønstre Borgerlige seremonier; navnefest, konfirmasjon, vielse og gravferd Symboler, musikk Platon Krig og fred, fattig og rik. Regne: sektor og søylediagram, Familien i forandring Inkludering og toleranse Respekt og empati Menneskerettighetene Oppdag verden: Buddhisme Video: Religions of the world, Buddhism Æsops fabler Forklare viktige deler av FNs verdenserklæring og samtale om betydningen av den 10 FN s undervisningsopplegg Forslag til tverrfaglig tema: Vi hører sammen. Middelalderen. Identitet og dialog. Grunnleggende ferdigheter (gjennomgående): Samtale, fortelle, føre en dialog og ha en utgreiing. Lese, oppleve og forstå tekster. Reflektere over, tolke og forholde seg kritisk og analytisk til fortellinger og fagstoff, både i tradisjonell og multimedial formidlingsform. Skrive for å uttrykke kunnskap om og synspunkter på religion og livssyn, etikk og filosofi, for å klargjøre tanker og meninger, tolke, argumentere og kommunisere. Gjøre bruk av ulike estetiske skriftuttrykk. Benytte digitalt materiale til å søke informasjon og lage presentasjoner med f.eks bilder, tekster, musikk og film. Tegn på læring: Elevene skal kunne gjøre bruk av de grunnleggende ferdighetene i forhold til innhold i planen.

11 7.TRINN 34 Gjøre rede for sentrale fortellinger fra GT fra fedrehistorien til profetene Gjøre rede for sentrale fortellinger fra NT fra Jesus til Paulus Konger: Saul, David og Salomo og profeter, f.eks. Jesaia Jul, Kristi himmelfart og pinse Paulus og misjonsreisene Vi i verden 7, Bibelen og Godt nytt Utdrag fra videoen Jesus Dvd: Paulus Video: De ti bud IKT: Oppgaver til Vi i verden Fortelle om sentrale hendelser og personer fra kristendommens historie fra urmenigheten til reformasjonstiden Luther og reformasjonen Dvd: Luther Beskrive hovedtrekk i samisk førkristen religion og overgangen til kristendom Åndetro, sjamaner og misjonsvirksomhet Læstadianismen og samisk kirkeliv Vitenskapsmuseets avdeling for kirkekunst Anbefalt: Besøke Lo kirke på Trøndelag folkemuseum, Samtale om kristendom, kristen livstolkning og etikk med vekt på gudsbilde, menneskesyn, aktuelle etiske utfordringer og utvalgte kristne tekster Kristen etikk Trosbekjennelsen, salmer Norsk salmebok Salmer -97 Samtale om innholdet i den apostoliske trosbekjennelsen og noen sang- og salmetekster Forklare kristen tidsregning og kirkeårets gang Kirkeårets høytider og liturgiske farger, kalenderen Kristen tidsregning, sektordiagram, tidslinje Gjøre rede for kirkesamfunn som er representert i lokalmiljøet og distriktet Ulike kirkesamfunn i Trondheim Anbefalt: Besøke den katolske kirken og /eller frikirkesamfunn som er representert i lokalsamfunnet (Frelsesarmeen, Baptistkirken eller andre) 16 Presentere ulike uttrykk fra kunst og musikk Jødedom Forklare hva Tanak, Tora og Talmud er, og samtale om sentrale jødiske fortellinger F.eks. billedkunst, ornamentikk, skulptur, arkitektur, musikk Innholdet i de jødiske skriftene Fortell meg mer 6 Oppdag verden: Jødedom Samtale om jødedom, jødisk livstolkning og etikk med vekt på gudsbilde, menneskesyn, trosbekjennelsen, aktuelle etiske utfordringer og utvalgte tekster Forklare sentrale jødiske ritualer Gudsbilde, menneskesyn, trosbekjennelsen, antisemittisme Jødedom i Norge og verden Besøk på det jødiske museet og Cissi Klein statuen Kosher Islam Samtale om sentrale islamske fortellinger Samtale om islam, islamsk livstolkning og etikk med vekt på gudsbilde, menneskesyn, aktuelle etiske utfordringer og utvalgte tekster Religiøs lov, halal Islam i Norge Koranen Barnas bok om Islam Oppdag verden: Islam 11

12 Presentere ulike uttrykk fra kunst og musikk Hinduisme Samtale om hinduisme, hinduistisk livstolkning og etikk, synet på tilværelsen og det guddommelige, menneskesyn, aktuelle etiske utfordringer og utvalgte tekster Forklare hinduistisk høytidskalender og beskrive hinduistiske høytider Presentere ulike uttrykk fra kunst og musikk Buddhisme Samtale om buddhisme, buddhistisk livstolkning og etikk med vekt på ordenssamfunnet, aktuelle etiske utfordringer og utvalgte tekster Presentere ulike uttrykk fra kunst og musikk Livssyn Samtale om bakgrunn og særpreg for Human- Etisk Forbund i Norge og livssynshumanismen i verden F.eks. billedkunst, ornamentikk, skulptur, arkitektur, musikk Virkelighetsoppfating, karma og gjenfødelse, frelsesveier og etikk Hinduisme i Norge Høytider Oversikt over årsrytmen i den hinduistiske kalenderen F.eks. billedkunst, ornamentikk, skulptur, arkitektur, musikk Buddha, Buddhismens vei; etikk, meditasjon, innsikt Tempel og kloster, munker og nonner. Buddhisme i Norge F.eks. billedkunst, ornamentikk, skulptur, arkitektur, musikk Human-Etisk Forbunds historie Besøk fra Human-Etisk Forbund Lokal læreplan RLE Bhagavad Gita (religiøse tekster fra hinduismen) Oppdag verden: Hinduisme Oppdag verden: Buddhisme Video: Religions of the world, Buddhism 12 Presentere ulike uttrykk fra kunst og musikk Fortelle om Aristoteles og diskutere noen av hans ideer Samtale om aktuelle filosofiske og etiske spørsmål og utfordringer knyttet til natur og miljø, IKT og samfunn Samtale om etikk i forbindelse med forholdet mellom kjønnene og ulik kjønnsidentitet Drøfte noen verdispørsmål som den samiske urbefolkningen er opptatt av i vår tid Samtale om filosofi, religion og livssyn som grunnlag for etisk tenking og kunne drøfte noen moralske forbilder fra fortid og nåtid F.eks. billedkunst, ornamentikk, skulptur, arkitektur, musikk Aristoteles Nettvett Kjønnsidentitet Retten til naturressurser Moralske forbilder, f.eks. Elie Wiesel, Mahatma Gandhi, Dalai Lama, Mor Teresa og Rigoberta Menchu Forslag til tverrfaglig tema: Vi hører sammen. Verden. Identitet og dialog Grunnleggende ferdigheter (gjennomgående): Samtale, fortelle, føre en dialog og ha en utgreiing. Lese, oppleve og forstå tekster. Reflektere over, tolke og forholde seg kritisk og analytisk til fortellinger og fagstoff, både i tradisjonell og multimedial formidlingsform. Skrive for å uttrykke kunnskap om og synspunkter på religion og livssyn, etikk og filosofi, for å klargjøre tanker og meninger, tolke, argumentere og kommunisere. Gjøre bruk av ulike estetiske skriftuttrykk. Benytte digitalt materiale til å søke informasjon og lage presentasjoner med f.eks bilder, tekster, musikk og film. Tegn på læring: Elevene skal kunne gjøre bruk av de grunnleggende ferdighetene i forhold til innhold i planen. 12

Lokal fagplan i RLE 1-7 trinn

Lokal fagplan i RLE 1-7 trinn Lokal fagplan i RLE 1-7 trinn Område Filosofi, etikk og livssyn 1. trinn Uttrykke tanker om livet, tap og sorg, godt og ondt og gi respons på andres tanker Samtale om familieskikker i hverdag og høytid

Detaljer

ÅRSPLAN I RLE 1. OG 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010/2011. Breivikbotn skole

ÅRSPLAN I RLE 1. OG 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010/2011. Breivikbotn skole ÅRSPLAN I RLE 1. OG 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010/2011 MÅLENE ER FRA LÆREPLANVERKET FOR KUNNSKAPSLØFTET 2006 OG VEKTLEGGER HVA ELEVENE SKAL HA TILEGNET SEG ETTER 2. KLASSE Grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Hovedområder Kompetansemål Delmål Aktivitet

Hovedområder Kompetansemål Delmål Aktivitet Plan for 7.trinn Hovedområder Kompetansemål Delmål Aktivitet Eleven skal kunne: Forklare Bibelens oppbygging,finne fram i bibelske tekster og reflektere over forholdet mellom Bibelen og språk og kultur

Detaljer

ÅRSPLAN I RLE FOR 3.-4. TRINN

ÅRSPLAN I RLE FOR 3.-4. TRINN Skolens navn: Adresse: 9593 Breivikbotn Telefon: 78 45 27 25 / 26 ÅRSPLAN I RLE FOR 3.-4. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2011 2012 LÆRER: June Brattfjord LÆREVERK: VI I VERDEN 4 av Beate Børresen, Tove Larsen

Detaljer

KOMPETANSEMÅL ETTER 4.TRINN RLE

KOMPETANSEMÅL ETTER 4.TRINN RLE Kristendom KOMPETANSEMÅL ETTER 4.TRINN RLE Hovedområdet kristendom omfatter kristendommen i historisk perspektiv og hvordan kristendommen blir forstått og praktisert i verden og i Norge i dag, Bibelen

Detaljer

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING ÅRSPLAN I RLE FOR 6. TRINN 2014/15 Utarbeidet av: Kristiane Danielsen Læreverk: Vi i verden lærebok, nettsted og cd. UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 Bli kjent med læreverket

Detaljer

LOKAL FAGPLAN RLE 1.-10. TRINN

LOKAL FAGPLAN RLE 1.-10. TRINN LOKAL FAGPLAN RLE 1.-10. TRINN Grunnleggende ferdigheter Å kunne uttrykke seg muntlig i RLE innebærer å bruke talespråket til å kommunisere og forklare religioner og livssyn, etikk og filosofi. Muntlige

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I RLE 4. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I RLE 4. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I RLE 4. TRINN Årstimetallet i faget: _76 Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i planen

Detaljer

ÅRSPLAN I RLE 1. OG 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2011/2012. Breivikbotn skole

ÅRSPLAN I RLE 1. OG 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2011/2012. Breivikbotn skole ÅRSPLAN I RLE 1. OG 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2011/2012 MÅLENE ER FRA LÆREPLANVERKET FOR KUNNSKAPSLØFTET 2006 OG VEKTLEGGER HVA ELEVENE SKAL HA TILEGNET SEG ETTER 2. KLASSE Grunnleggende ferdigheter

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I RLE 6. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I RLE 6. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I RLE 6. TRINN Årstimetallet i faget: 38 Songdalen for livskvalitet Genell del av læreplanen, grunnleggende fdighet og prinsipp for opplæringen innarbeidet i planen Piode Kompetansem

Detaljer

Vurderingskriterier kjennetegn på måloppnåelse. Kompetansemål 1.trinn Mål for opplæringen er at. Idebank/metoder. Elevene skal kunne:

Vurderingskriterier kjennetegn på måloppnåelse. Kompetansemål 1.trinn Mål for opplæringen er at. Idebank/metoder. Elevene skal kunne: Kompetansemål 1.trinn Mål for opplæringen er at Elevene skal kunne: 1. fortelle om innholdet i sentrale tekster fra 1. og 2. Mosebok i Det gamle testamente Vurderingskriterier kjennetegn på måloppnåelse

Detaljer

Årsplan: 2015/2016 Fag: RLE 3. trinn. Kompetansemål Læringsmål Arbeid i perioden Metodiske tips/utstyr, Kristendom: Synge salmer og et utvalg sanger.

Årsplan: 2015/2016 Fag: RLE 3. trinn. Kompetansemål Læringsmål Arbeid i perioden Metodiske tips/utstyr, Kristendom: Synge salmer og et utvalg sanger. Årsplan: 2015/2016 Fag: RLE 3. trinn Kompetansemål Læringsmål Arbeid i perioden Metodiske tips/utstyr, læremiddel, læringsstrategiar Vurderingsformer Kjenne til kristen salmetradisjon og et utvalg sanger,

Detaljer

ÅRSPLAN I RLE FOR 3. TRINN HØSTEN

ÅRSPLAN I RLE FOR 3. TRINN HØSTEN 33 34 35 36 37 38 39 40 42 ÅRSPLAN I RLE FOR 3. TRINN HØSTEN 2013 Læreverk: Vi i verden Faglærer: Astrid Løland Fløgstad MÅL (K06) TEMA ARBEIDSFORM VURDERING fortelle om innholdet i sentrale tekster fra

Detaljer

ÅRSPLAN I RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK FOR 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2012-2013

ÅRSPLAN I RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK FOR 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2012-2013 ÅRSPLAN I RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK FOR 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2012-2013 Lærer: Hege Skogly Læreverk: Vi i verden 6 og 7 av Berg, Børresen og Nustad, Cappelen forlag Målene er fra Lærerplanverket

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KRLE 2. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KRLE 2. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KRLE 2. TRINN Årstimetallet i faget: _76 Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i planen

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter ÅRSPLAN I RLE FOR 1. og 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014-2015 Lærer: Turid Nilsen Læreverk: Du og jeg. Arbeidshefter til elevene og lærerveiledning. Forfattere: Hans Hodne og Helje Kringlebotn Sødal 1.og

Detaljer

ÅRSPLAN I RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK FOR 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2010-2011

ÅRSPLAN I RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK FOR 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2010-2011 ÅRSPLAN I RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK FOR 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2010-2011 Lærer: Hege Skogly Læreverk: Vi i verden 6 og 7 av Berg, Børresen og Nustad, Cappelen forlag Uketimer: 1,5 timer/uke Målene

Detaljer

Veke Emne Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering 34-36 Kristenliv Eleven skal kunne:

Veke Emne Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering 34-36 Kristenliv Eleven skal kunne: 2015/16 Årsplan Kristendom, religion livssyn og etikk - KRLE 6.trinn Aktiv bruk av leselos og leseplanen blir et viktig verktøy i alle temaene. Temafordelign: Kristendom -17 veker Livssyn og verdensreligionar

Detaljer

Hovedmomenter og mål i faget:

Hovedmomenter og mål i faget: Hovedmomenter og mål i faget: Kristendom Kristendommen i et historisk perspektiv Kristendommens betydning for samfunn og kultur Forklare Bibelens oppbygning, finne fram i bibelske tekster Gjøre rede for

Detaljer

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 Bli kjent i boka. Mål: Bli kjent i boka.

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 Bli kjent i boka. Mål: Bli kjent i boka. MAL ÅRSPLAN I RLE FOR 7. TRINN 2014/2015 Utarbeidet av: Elise HG Skulerud Læreverk: Vi i verden 7 UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 Bli kjent i boka. Bli kjent i boka. 35 36

Detaljer

ÅRSPLAN I RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK FOR 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014-2015

ÅRSPLAN I RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK FOR 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014-2015 ÅRSPLAN I RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK FOR 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014-2015 Lærer: Linn Olav Arntzen Læreverk: Vi i verden 6 og 7 av Berg, Børresen og Nustad, Cappelen forlag Målene er fra Lærerplanverket

Detaljer

Utdrag fra: LÆREPLAN I RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK

Utdrag fra: LÆREPLAN I RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK Utdrag fra: LÆREPLAN I RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK Formål med faget Religioner og livssyn gjenspeiler menneskers dypeste spørsmål og har gjennom historien bidratt til å forme individ, fellesskap og samfunn.

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KRLE 5. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KRLE 5. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KRLE 5. TRINN Årstimetallet i faget: 76 Songdalen for livskvalitet Genell del av læreplanen, grunnleggende fdighet og prinsipp for opplæringen innarbeidet i planen Piode Kompetansemål

Detaljer

Læreplan i religion, livssyn og etikk

Læreplan i religion, livssyn og etikk Læreplan i religion, livssyn og etikk Gjelder fra 01.08.2008 Gjelder til 31.07.2015 http://www.udir.no/kl06/rle1-01 Formål Religioner og livssyn gjenspeiler menneskers dypeste spørsmål og har gjennom historien

Detaljer

Årsplan RLE Nylund skole side 1 av side 16

Årsplan RLE Nylund skole side 1 av side 16 Årsplan RLE Nylund skole side 1 av side 16 Plan for 1. trinn rev. april 2012 Etter VIVO og Det er mitt valg (DMV) Måned / MÅL Religion og livssyn Etikk og filosofi August September Etikk og filosofi føre

Detaljer

Årsplan Inn i Livet 6

Årsplan Inn i Livet 6 Årsplan Inn i Livet 6 Høst Uke Tema Inn i livet 6 Deler av kompetansemål Vurdering 34 35 Kapittel 1 Filosofi og etikk Rettferdighet (s. 6 13) 37 Fattig og rik (s. 14 17) 38 Krig og fred (s. 18 21) 39 40

Detaljer

Årsplan i kristendom - 7. klasse 2015-2016

Årsplan i kristendom - 7. klasse 2015-2016 Antall timer pr : 3 time Lærer: Martha Rogdaberg Aakervik Læreverk: Bibelen, Følg meg 7, Katekismen, Vogt s bibelhistorie, Salmebok. Diverse litteratur Nettsted: http://viiverden5-7.cappelendamm.no/, http://duogjeg5-7.cappelendamm.no/

Detaljer

ÅRSPLAN I RLE FOR 1. og 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014

ÅRSPLAN I RLE FOR 1. og 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014 ÅRSPLAN I RLE FOR 1. og 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014 Lærer: Turid Nilsen Læreverk: Du og jeg. Arbeidshefter til elevene og lærerveiledning. Forfattere: Hans Hodne og Helje Kringlebotn Sødal 1.og

Detaljer

LÆREPLAN I RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK

LÆREPLAN I RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK LÆREPLAN I RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK Formål med faget Religioner og livssyn gjenspeiler menneskers dypeste spørsmål og har gjennom historien bidratt til å forme individ, fellesskap og samfunn. Kunnskap

Detaljer

Utkast til læreplan i kristendoms-, religions- og livssynskunnskap, del II.

Utkast til læreplan i kristendoms-, religions- og livssynskunnskap, del II. Utkast til læreplan i kristendoms-, religions- og livssynskunnskap, del II. Hvordan bidra til at de grunnleggende ferdigheter blir utviklet gjennom arbeidet med hovedområdene? MUNTLIG LESE SKRIVE REGNE

Detaljer

Fagplan i RLE 4. trinn

Fagplan i RLE 4. trinn Fagplan i RLE 4. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag til læreverk 4 FILOSOFI OG ETIKK Føre en enkel dialog om samvittighet, etiske leveregler og verdier. 4 FILOSOFI OG ETIKK Gjengi

Detaljer

HVA? Innhold Tema. Kristne kirker Kirketreet Kirke og økumenikk Den katolske kirken Den ortodokse kirke Pinsebevegelsen Frelsesarmeen

HVA? Innhold Tema. Kristne kirker Kirketreet Kirke og økumenikk Den katolske kirken Den ortodokse kirke Pinsebevegelsen Frelsesarmeen ARBEIDSSKJEMA LOKAL LÆREPLAN GUDEBERG SKOLE Grunnleggende Å kunne uttrykke seg muntlig i KRL innebærer å bruke talespråket til å kommunisere, forklare og forstå religioner og livssyn, etikk og filosofi.

Detaljer

LÆREPLAN I KRISTENDOMS-, RELIGIONS- OG LIVSSYNSKUNNSKAP

LÆREPLAN I KRISTENDOMS-, RELIGIONS- OG LIVSSYNSKUNNSKAP LÆREPLAN I KRISTENDOMS-, RELIGIONS- OG LIVSSYNSKUNNSKAP Formål med faget Religioner og livssyn gjenspeiler menneskers dypeste spørsmål og har til alle tider bidratt til å forme individ, fellesskap og samfunn.

Detaljer

Innledning Kapittel 1 Kristendommen

Innledning Kapittel 1 Kristendommen Innhold Innledning... 15 KRLE et spesielt fag?... 16 Mål og innhold... 18 Kjennskap til kristendommen... 18 Kjennskap til andre verdensreligioner og livssyn... 19 Forståelse, respekt og evne til dialog...

Detaljer

Læreplan RLE, kompetansemål etter 4.trinn:

Læreplan RLE, kompetansemål etter 4.trinn: Lovbestemmelser om fritak fra aktiviteter og faget religion. livssyn og etikk fra Opplæringsloven 2-3a. Fritak frå aktivitetar m.m. i opplæringa Skolen skal vise respekt for elevane og foreldra sine religiøse

Detaljer

Bibelens oppbygging, GT, NT, kapittel og vers (RIAF)

Bibelens oppbygging, GT, NT, kapittel og vers (RIAF) Årsplan Kristendom 5. trinn Cordula K. Norheim Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 28.08.2016 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurderi Hovedområdet: Katolsk tro og etikk,

Detaljer

Årsplan i KRLE. Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Vite hva det vil si å stjele Kunne den gylne regel

Årsplan i KRLE. Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Vite hva det vil si å stjele Kunne den gylne regel Årsplan i KRLE Tidspunkt (uke eller mnd) Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Uke 36 Tema: Etikk Føre en enkel dialog om samvittighet, etiske leveregler og verdier.

Detaljer

Årsplan Kristendom 6. trinn2015 2016 Årstrinn: 6. årstrinn Hanna Guldhaug, Anlaug Laugerud

Årsplan Kristendom 6. trinn2015 2016 Årstrinn: 6. årstrinn Hanna Guldhaug, Anlaug Laugerud Årsplan Kristendom 6. trinn2015 2016 Årstrinn: 6. årstrinn Lærer(e): Hanna Guldhaug, Anlaug Laugerud Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

Læreplan i religion, livssyn og etikk - samisk

Læreplan i religion, livssyn og etikk - samisk Læreplan i religion, livssyn og etikk - samisk Gjelder fra 01.08.2009 http://www.udir.no/kl06/rle2-01 Formål Religioner og livssyn gjenspeiler menneskers dypeste spørsmål og har gjennom historien bidratt

Detaljer

Årstimer FAG 1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn 1.-7. trinn 38 76 57 47 57 76 76 427

Årstimer FAG 1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn 1.-7. trinn 38 76 57 47 57 76 76 427 Årstimer FAG 1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn 1.-7. trinn 38 76 57 47 57 76 76 427 Grunnleggende ferdigheter i faget Å kunne uttrykke seg muntlig i RLE innebærer å bruke talespråket

Detaljer

ÅRSPLAN I KRLE FOR 5. TRINN 2015-2016

ÅRSPLAN I KRLE FOR 5. TRINN 2015-2016 ÅRSPLAN I KRLE FOR 5. TRINN 2015-2016 Tid Tema Kompetansemål Eleven skal kunne: Delmål: Eleven skal kunne: Arbeidsmåter Vurdering Islam 34 38 4 uker (uke37: manifest mot mobbing) Islams fem søyler Bønn,

Detaljer

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING ÅRSPLAN I RLE FOR 3. TRINN 2014/2015 Utarbeidet av: Elly Østensen Rørvik Læreverk: Vi i verden UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 Kristendom: Lære hvem Jesus var. Vi i verden

Detaljer

Årsplan Kristendom 2014 2015

Årsplan Kristendom 2014 2015 Årsplan Kristendom 2014 2015 Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Årstrinn:5. årstrinn Lærer: Hanna Guldhaug og Anlaug Laugerud Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering

Detaljer

Krl-boka 2013 Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap Kristent Pedagogisk Nettverk - 1 -

Krl-boka 2013 Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap Kristent Pedagogisk Nettverk - 1 - Krl-boka 2013 Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap Kristent Pedagogisk Nettverk - 1 - Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap Fagets plass i skolen og formål Denne planen er laget til bruk

Detaljer

Fremdriftsplan, 5. trinn, RLE (basert på VIVO 5-7, Gyldendal)

Fremdriftsplan, 5. trinn, RLE (basert på VIVO 5-7, Gyldendal) Fremdriftsplan, 5. trinn, RLE (basert på VIVO 5-7, Gyldendal) Måned Kompetansemål - K06 Læringsmål / delmål Kjennetegn på måloppnåelse / kriterier Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: August Etikk

Detaljer

ÅRSPLAN I RLE FOR 7. TRINN 2014/2015 Læreverk: Vi i verden Faglærer: Anne Marte Urdal uke MÅL (K06) TEMA ARBEIDSFORM VURDERING 34-35

ÅRSPLAN I RLE FOR 7. TRINN 2014/2015 Læreverk: Vi i verden Faglærer: Anne Marte Urdal uke MÅL (K06) TEMA ARBEIDSFORM VURDERING 34-35 ÅRSPLAN I RL FOR 7. TRINN 2014/2015 Læreverk: Vi i verden Faglærer: Anne Marte Urdal uke MÅL (K06) TMA ARBIDSFORM VURDRING 34-35 35-36 kunne uttrykke seg muntlig i RL Faget RL -hva det handler om -hva

Detaljer

Fagplan RLE i 3. trinn

Fagplan RLE i 3. trinn FILOSOFI OG ETIKK Bruke FNs barnekonvensjon for å forstå barns rettigheter og likeverd og kunne finne eksempler i mediene og bruk av internett Uttrykke tanker om livet, tap og sorg, godt og ondt og gi

Detaljer

KRISTENDOMS-, RELIGIONS- OG LIVSSYNSKUNNSKAP

KRISTENDOMS-, RELIGIONS- OG LIVSSYNSKUNNSKAP KRISTENDOMS-, RELIGIONS- OG LIVSSYNSKUNNSKAP LÆREPLAN FOR GRUNNSKOLEN 13.06.02 FELLES MÅL FOR FAGET Opplæringen i faget har som mål å gi elevene grundig kjennskap til Bibelen og til kristendommen som kulturarv

Detaljer

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 33 Venner Samtale om respekt og

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 33 Venner Samtale om respekt og ÅRSPLAN I RLE FOR 2. TRINN 2014/15 Læreverk: Hovedbok: Vi i verden 2, utdrag fra VIVO 1-2.kl. UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 33 Venner om respekt og toleranse og motvirke mobbing

Detaljer

Lokal læreplan «Kristendom»

Lokal læreplan «Kristendom» Lokal læreplan «Kristendom» Årstrinn: 2. trinn 2015 2016 Lærere: Rovena Vasquez, Monika Szabo, Ingvil Sivertsen og Selma Hartsuijker Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold

Detaljer

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) - Forelesning og notater i skriveboka.

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) - Forelesning og notater i skriveboka. RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i KRLE for 4. og 5. trinn 2015/16 Siden faget har byttet navn til KRLE og kristendommen skal vektlegges mest, skal vi i løpet av skoleåret lese fortellinger fra

Detaljer

Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering ISLAM. Forklare hva Koranen og hadith er, og samtale om sentrale islamske fortellinger

Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering ISLAM. Forklare hva Koranen og hadith er, og samtale om sentrale islamske fortellinger Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: 2012-2013 Fag: RLE År: 2012-2013 Trinn og gruppe: 6.trinn Lærer: Tøger Fimreite Uke Årshjul Uke 34-37 Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering ISLAM

Detaljer

Årsplan i KRLE 5. trinn 2015-2016

Årsplan i KRLE 5. trinn 2015-2016 Årsplan i KRLE 5. trinn 2015-2016 Uke Emne Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: 35 36 37 38 39 40 Kristendom Fortelle om sentrale hendelser og personer fra kristendommens

Detaljer

ÅRSPLAN I KRLE FOR 7. TRINN 2015/2016 Læreverk: Vi i verden Lærer: Kenneth Refvik Uke MÅL (K06) TEMA INNHOLD ARBEIDSFORM VURDERING

ÅRSPLAN I KRLE FOR 7. TRINN 2015/2016 Læreverk: Vi i verden Lærer: Kenneth Refvik Uke MÅL (K06) TEMA INNHOLD ARBEIDSFORM VURDERING ÅRSPLAN I KRLE FOR 7. TRINN 2015/2016 Læreverk: Vi i verden Lærer: Kenneth Refvik Uke MÅL (K06) TEMA INNHOLD ARBEIDSFORM VURDERING 34-35 finne fram til sentrale skrifter i Bibelen og forklare forholdet

Detaljer

RLE, A-PLAN. Uke Tema - Innhold Mål Kriterier. 18 Kristendom: Tidsregning, Kristi fødsel Kristen tro og livstolkning. NT, fra

RLE, A-PLAN. Uke Tema - Innhold Mål Kriterier. 18 Kristendom: Tidsregning, Kristi fødsel Kristen tro og livstolkning. NT, fra RLE, A-PLAN Uke Tema - Innhold Mål Kriterier r 18 Kristendom: Tidsregning, Kristi fødsel Kristen tro og livstolkning. NT, fra Få en grunnleggende forståelse av kristendommens 1. Kunne plassere Kristi fødsel

Detaljer

Fagplan i RLE 1. trinn

Fagplan i RLE 1. trinn Føre en enkel dialog om samvittighet, etiske leveregler og verdier. Uttrykke tanker om godt og ondt og gi respons på andres tanker. Samtale om respekt og toleranse og motvirke mobbing i praksis sentrale

Detaljer

tolke tilværelsen og for å forstå kulturer i ens eget samfunn og i samfunn verden over.

tolke tilværelsen og for å forstå kulturer i ens eget samfunn og i samfunn verden over. Formål Norsk Læreplan Religioner og livssyn gjenspeiler menneskers Den franske skolen skal i følge fransk lov være dypeste spørsmål og har gjennom historien konfesjonsløs. Læreplanen gjenspeiler dette.

Detaljer

Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: 2012-2013

Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: 2012-2013 Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: 2012-2013 Fag: RLE År:2012/13 Trinn og gruppe: 4. trinn, klasse 4a/b Lærer: Line Amundsen Grunnleggende ferdigheter i faget arbeides det med kontinuerlig gjennom

Detaljer

Årsplan i kristendom - 4. klasse 2013-2014

Årsplan i kristendom - 4. klasse 2013-2014 Årsplan i kristendom - 4. klasse 2013-2014 Antall timer pr : 3 time Lærere: Heidi M. Bråthen Grunnleggende ferdigheter i faget Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til

Detaljer

Årsplan i KRLE 1. klasse 2015/2016

Årsplan i KRLE 1. klasse 2015/2016 Årsplan i KRLE 1. klasse 2015/2016 Veke Tema Kompetansemål Læringsmål Metode 36-37 Å vekse og gro uttrykke tankarr om livet, tap og sorg, godt og ondt og gi respons på andre sine tankar. - Samtale om familieskikkar

Detaljer

ÅrsplanKristendom 2014 2015 Årstrinn: 1. trinn

ÅrsplanKristendom 2014 2015 Årstrinn: 1. trinn ÅrsplanKristendom 2014 2015 Årstrinn: 1. trinn Lærere: Ingebjørg Hillestad, Therese Majdall Nilsen, Guri Skrettingland, Karin Macé Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016. Arbeidsmåter ( forelesing, individuelt elevarbeid, gruppearbeid, forsøk, ekskursjoner )

ÅRSPLAN 2015/2016. Arbeidsmåter ( forelesing, individuelt elevarbeid, gruppearbeid, forsøk, ekskursjoner ) Øyslebø oppvekstsenter ÅRSPLAN 2015/2016 Fag: KRLE Trinn: 7.klasse Lærer: Anita K Tronstad Tidsrom (Datoer/ ukenr, perioder..) Tema Lærestoff / læremidler (lærebok kap./ s, bøker, filmer, annet stoff..)

Detaljer

Årsplan Kristendom 2014 2015 Årstrinn: 4. årstrinn Trine Terese Volent

Årsplan Kristendom 2014 2015 Årstrinn: 4. årstrinn Trine Terese Volent Årsplan Kristendom 2014 2015 Årstrinn: 4. årstrinn Lærere: Trine Terese Volent Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Liturgisk liv

Detaljer

Læreplan for faget filosofi og livssyn 1 for 1-10 trinn.

Læreplan for faget filosofi og livssyn 1 for 1-10 trinn. Læreplan for faget filosofi og livssyn 1 for 1-10 trinn. Innledning... 2 Læreplan i filosofi og livssyn... 2 Fagets navn... 2 Formålet med faget... 3 Mål for faget:... 3 Arbeidsmåter... 4 Struktur... 4

Detaljer

Årsplan Kristendom 2015-2016 Årstrinn: 7. trinn Lærer: Åsmund B. S. Gundersen

Årsplan Kristendom 2015-2016 Årstrinn: 7. trinn Lærer: Åsmund B. S. Gundersen Årsplan Kristendom 2015-2016 Årstrinn: 7. trinn Lærer: Åsmund B. S. Gundersen Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Hovedområdet:

Detaljer

Læreplan i religion, livssyn og etikk

Læreplan i religion, livssyn og etikk Læreplan i religion, livssyn og etikk http://www.udir.no/kl06/rle1-01 Formål Religioner og livssyn gjenspeiler menneskers dypeste spørsmål og har gjennom historien bidratt til å forme individ, fellesskap

Detaljer

Tema/Innhald/Lærestoff

Tema/Innhald/Lærestoff ÅRSPLAN I KRLE FOR 6.KLASSE 2015-2016 Tid Veke: Kompetansemål Elevane skal kunna: Tema/Innhald/Lærestoff Elevane skal arbeida med: Bok; Vi i verda 6 CD; Vi i verden 6 Nettstad:viiverda.cappelen.no Bibelen

Detaljer

Årsplan i kristendom - 5. klasse 2015-2016

Årsplan i kristendom - 5. klasse 2015-2016 Antall timer pr : 3 time Lærer: Heidi Marie Fahre og Åse-Gunn Viumdal Læreverk: Bibelen, Troens vei bibelkunnskap, Følg meg 5, Katekismen, Vogt s bibelhistorie, Salmebok. Diverse litteratur Nettsted: http://viiverden5-7.cappelendamm.no/,

Detaljer

Underveis i 35. Sokrates

Underveis i 35. Sokrates ÅRSPLAN I RLE FOR 4. TRINN 2014/2015. Utarbeidet av: BOB Læreverk: Vi i verden 4 UK TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING E 34 Filosofi og etikk fortelle om lære om hva det er å Vi i verden

Detaljer

ÅRSPLAN I RLE FOR 3. og 4. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014. LÆRER: June Brattfjord. LÆREVERK: «Vi i verden 4» lesebok og arbeidsbok

ÅRSPLAN I RLE FOR 3. og 4. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014. LÆRER: June Brattfjord. LÆREVERK: «Vi i verden 4» lesebok og arbeidsbok ÅRSPLAN I RLE FOR 3. og 4. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014 LÆRER: June Brattfjord LÆREVERK: «Vi i verden 4» lesebok og arbeidsbok MÅLENE ER FRA LÆREPLANVERKET FOR KUNNSKAPSLØFTET 06, OG VEKTLEGGER HVA

Detaljer

Kristendom: Hovedområdet jødedom, islam, hinduisme, buddhisme og livssyn Filosofi og etikk:

Kristendom: Hovedområdet jødedom, islam, hinduisme, buddhisme og livssyn Filosofi og etikk: Vi har bruker læreverket Vivo. Elevene arbeider i Arbeidsbok i dette faget. I møte med flere kulturer vil et livssynsmessig mangfold sette preg på samfunnet. Å kjenne til ulike religioner og livssyn, etikk

Detaljer

Klepp kommune Tu skule

Klepp kommune Tu skule Veke Tema Kompetansemål Læringsmål: Eg skal kunna 35 Filosofi og fortelle om filosofen Fortelja om Sokrates - Sokrates 36 Filosofi og 37 Filosofi og føre en enkel dialog om samvittighet, etiske leveregler

Detaljer

ÅRSPLAN I RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK FOR 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2011-2012

ÅRSPLAN I RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK FOR 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2011-2012 ÅRSPLAN I RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK FOR 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2011-2012 Lærer: Hege Skogly Læreverk: Vi i verden 5 og 7 av Berg, Børresen og Nustad, Cappelen forlag Målene er fra Lærerplanverket

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for lærer- og tolkeutdanning

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for lærer- og tolkeutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Emnekode(r): Emnenavn: LGU53010-A Religion, livssyn og etikk (RLE) 2 5.-10.trinn Studiepoeng: 30 Eksamensdato: 8.5.2015 Varighet/Timer: 6

Detaljer

Strukturen i faget. Småskoletrinnet 1.-4. klasse Bibelkunnskap Kristendommens historie

Strukturen i faget. Småskoletrinnet 1.-4. klasse Bibelkunnskap Kristendommens historie Strukturen i faget Småskoletrinnet 1.-4. klasse Bibelkunnskap Kristendommens historie Kristen livstolkning i dag Andre religioner Etikk/filosofi Sentrale enkeltfortellinger fra Bibelen Sentrale enkeltfortellinger

Detaljer

Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 33-38 Etikk og filosofi

Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 33-38 Etikk og filosofi Årsplan i RLE for 7. årssteg 2011/2012 Læreverket «inn i livet 7» er delt inn i fire kapittel: Filosofi og etikk Å leva i religionar og livssyn Gjennom livet i religionar og livssyn Kristendommen i Europa

Detaljer

Årsplan i Kristendom 7. klasse 2014/15 Lærer Kirsten E Riis

Årsplan i Kristendom 7. klasse 2014/15 Lærer Kirsten E Riis Årsplan i Kristendom 7. klasse 2014/15 Lærer Kirsten E Riis Kompetansemål etter 7. årstrinn Kristendom Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: o Få kjennskap til Gud som skaper, Jesus som sin frelser,

Detaljer

Kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering

Kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering Årsplan Kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering 8. klasse 01/01 Faglærer: Heidi Angelsen Årsplanen er utarbeidet med bakgrunn i Læreplan i kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering

Detaljer

Årsplan KRLE 7. trinn 2015/2016

Årsplan KRLE 7. trinn 2015/2016 Årsplan KRLE 7. trinn 2015/2016 Tid (veke) Emne Kompetansemål Delmål Arbeidsm åte 33 34 Islam Vil variere arbeidsmåtar. Skal fylle på årsplanen etter kvart Vurdering Vil bruke ulike vurderingsmåtar og

Detaljer

Læreplan i religion, livssyn og etikk

Læreplan i religion, livssyn og etikk Læreplan i religion, livssyn og etikk 1 Formål Religioner og livssyn gjenspeiler menneskers dypeste spørsmål og har gjennom historien bidratt til å forme individ, fellesskap og samfunn. Kunnskap om religioner

Detaljer

Fagplan i RLE 2. trinn

Fagplan i RLE 2. trinn Samtale om respekt og toleranse og motvirke mobbing i praksis Gjengi gjensidighetsregelen og vise evne t il å gjøre bruk av den i praksis Vi lager et godt skolemiljø Vi arbeider sammen Vi tar vare på hverandre

Detaljer

Årsplan 9. klassetrinn 2014-2015: Religion, livssyn og etikk

Årsplan 9. klassetrinn 2014-2015: Religion, livssyn og etikk Årsplan 9. klassetrinn 2014-2015: Religion, livssyn og etikk Felles mål for faget: Noen av hovedmomenter for klassetrinnet: Henvises til læreplanen i Religion, livssyn og etikk og kompetansemålen etter

Detaljer

ÅRSPLAN I KRISTENDOMSKUNNSKAP MED RELIGIONS- OG LIVSSYNSORIENTERING 10. KLASSE 2015 2016

ÅRSPLAN I KRISTENDOMSKUNNSKAP MED RELIGIONS- OG LIVSSYNSORIENTERING 10. KLASSE 2015 2016 ÅRSPLAN I KRISTENDOMSKUNNSKAP MED RELIGIONS- OG LIVSSYNSORIENTERING 10. KLASSE 01 01 Faglærer: Torild A. Varhaug Faget har timer i uka. Årsplanen er utarbeidet med bakgrunn i Læreplan i kristendomskunnskap

Detaljer

Fag KRLE 3. trinn 2015 2016

Fag KRLE 3. trinn 2015 2016 Fag KRLE 3. trinn 2015 2016 Tid Emne Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering 35 36 Filosofi og etikk Å leve saman: løgn, mobbing, samvit Sokrates Eg veit kven Sokrates var og nokre av meiningane hans

Detaljer

FAGRAPPORT FOR LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN 2016

FAGRAPPORT FOR LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN 2016 FAGRAPPORT FOR LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN 2016 Elverum ungdomsskole Fag: KRLE Skole: Elverum ungdomsskole Klasser: 10A, 10B, 10C og 10D Faglærere: Hanne Norun Solberg, Iselin Skavern, Silje Hafslund,

Detaljer

Halvårsplan/årsplan i KRLE for 5. trinn 2015/2016

Halvårsplan/årsplan i KRLE for 5. trinn 2015/2016 Uke/ perio de Kompetansemål KL- 06 Halvårsplan/årsplan i KRLE for 5. trinn 2015/2016 Læringsmål 34 Jeg vet hva «VIVO» og «RLE» står for. Jeg har laget mitt eget våpenskjold! 35 39 filosofi, religion og

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE KRLE 8.TRINN SKOLEÅR 2015 2016

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE KRLE 8.TRINN SKOLEÅR 2015 2016 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE KRLE 8.TRINN SKOLEÅR 2015 2016 Periode 1: UKE 34 - UKE 39 Presentere noen betydningsfulle filosofer og diskutere deres ideer Reflektere over

Detaljer

Kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering

Kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering Årsplan Kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering 8. klasse 01/01 Faglærer: Kirsten.E.Riis Årsplanen er utarbeidet med bakgrunn i Læreplan i kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering

Detaljer

Lokal læreplan RLE Huseby skole. 8. trinn. Finne fram i Bibelen Muntlige diskusjoner Gruppearbeid

Lokal læreplan RLE Huseby skole. 8. trinn. Finne fram i Bibelen Muntlige diskusjoner Gruppearbeid Lokal læreplan RLE Huseby skole 8. trinn Kristendom Bibelen Hva slags bok? Å finne fram Forholdet mellom Bibelens to deler Profetene Protest og håp Fra Norges religionshistorie Fra reformasjonen til vår

Detaljer

FAGPLAN I RLE 8. KLASSE

FAGPLAN I RLE 8. KLASSE ANDEBU KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE FAGPLAN I RLE 8. KLASSE 2011-2012 Periode Tema Kompetansemål Aktiviteter/innhold Kilder Vurdering 33-36 Forelesning, samtaler Film: Sofies verden Kap 1 s. 6-23. Plantest

Detaljer

oppgaveløsning (individuelt og Egenvurdering mellom GT og NT

oppgaveløsning (individuelt og Egenvurdering mellom GT og NT ÅRSPLAN I KRLE FOR 6. TRINN 2015/2016 Læreverk: Vi i verden Lærer: Hanna Haukedal Uke MÅL (K06) TEMA INNHOLD ARBEIDSFORM VURDERING 34-35 finne fram til sentrale Bibelen Oppbygging av bibelen Forelesning

Detaljer

ÅRSPLAN I RLE 8.TRINN 2014/2015 Frosta skole

ÅRSPLAN I RLE 8.TRINN 2014/2015 Frosta skole ÅRSPLAN I RLE 8.TRINN 2014/2015 Frosta skole Undervisningen i faget følger læreplanen i Kunnskapsløftet med fokus på ferdigheter og måloppnåelse. Målene i faget er delt inn i 3 hovedområder, med mål innenfor:

Detaljer

Årsplan i RLE 7 klasse Tomrefjord skule 2011 2012

Årsplan i RLE 7 klasse Tomrefjord skule 2011 2012 Årsplan i RLE 7 klasse Tomrefjord skule 2011 2012 Bok: Inn i livet 7 (Samlaget) Lærar: Marina Djupvik Tidsbruk Tema kompetansemål Anna 4 veke Filosofi og etikk s7 22 Kva er eit mennseske? Menneskesynet

Detaljer

ÅRSPLAN I KRISTENDOMSKUNNSKAP MED RELIGIONS- OG LIVSSYNSORIENTERING 9. KLASSE 2015/2016

ÅRSPLAN I KRISTENDOMSKUNNSKAP MED RELIGIONS- OG LIVSSYNSORIENTERING 9. KLASSE 2015/2016 ÅRSPLAN I KRISTENDOMSKUNNSKAP MED RELIGIONS- OG LIVSSYNSORIENTERING 9. KLASSE 2015/2016 Faglærer: Heidi Angelsen Faget har 3 timer pr. uke Årsplanen er utarbeidet med bakgrunn i Læreplan i kristendomskunnskap

Detaljer

Innhold krl. 1. trinn. 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn

Innhold krl. 1. trinn. 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn 1 Levanger kommune, læreplaner NY LÆREPLAN 2006: KRL Grunnleggende ferdigheter: - å kunne uttrykke seg muntlig i krl - å kunne uttrykke seg skriftlig i krl - å kunne lese i krl - å kunne regne i krl -

Detaljer

Årsplan Kristendom 2015-2016

Årsplan Kristendom 2015-2016 Årsplan Kristendom 2015-2016 Årstrinn: 3.trinn Lærer: Karina Møgster Verpe, Trude Thun, Åshild Ruud, Erlend Andresen Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Forslag

Detaljer

Fag: RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK. Periode Kompetansemål Grunnleggende ferdigheter. Underveisvurdering Tverrfaglige emner

Fag: RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK. Periode Kompetansemål Grunnleggende ferdigheter. Underveisvurdering Tverrfaglige emner Fag: RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK Faglærere: KML og GHA Trinn: 8. trinn Skoleår: 2015/2016 Periode Kompetansemål Grunnleggende 1. FILOSOFI RELIGIONER OG LIVSSYN I DAG - vise respekt for menneskers tros-

Detaljer

ÅRSPLAN I KRISTENDOM FOR 5. KLASSE ÅR 2014/2015 LÆRER: Randi Minnesjord

ÅRSPLAN I KRISTENDOM FOR 5. KLASSE ÅR 2014/2015 LÆRER: Randi Minnesjord ÅRSPLAN I KRISTENDOM FOR 5. KLASSE ÅR 2014/2015 LÆRER: Randi Minnesjord Bøker: Bibelen, Katekismen, bibelhistorien, salmeboka og Følg meg 5. I tillegg bruker vi boka «Vi i verden 5» til emnene FN og menneskerettighetene,

Detaljer

Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 34 Identitetsutviklin g

Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 34 Identitetsutviklin g Årsplan i RLE for 10.årstrinn ved Helland Skule Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 34 Identitetsutviklin g - Vise evne til dialog om religions- og livssynsspørsmål og vise respekt

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN ETTER LK-06 VED TORDENSKJOLDS GATE SKOLE FAG: RLE TRINN: 5. Timefordeling på trinnet:

LOKAL LÆREPLAN ETTER LK-06 VED TORDENSKJOLDS GATE SKOLE FAG: RLE TRINN: 5. Timefordeling på trinnet: LOKAL LÆREPLAN ETTER LK-06 VED TORDENSKJOLDS GATE SKOLE FAG: RLE TRINN: 5 Timefordeling på trinnet: Grunnleggende ferdigheter i regning, lesing, skriving og digitale ferdigheter. Uke Kompetansemål i LK-06

Detaljer