Trygghet og Åpenhet. Lokalpolitisk program for Halden Venstre, perioden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trygghet og Åpenhet. Lokalpolitisk program for Halden Venstre, perioden 2015-2019"

Transkript

1 1 Trygghet og Åpenhet Lokalpolitisk program for Halden Venstre, perioden Innledning I perioden skal Halden kommune yte gode tjenester innenfor trange økonomiske rammer. Halden Venstre ønsker gjennom dette programmet og i det daglige politiske arbeidet å være tydelige og forutsigbare i våre prioriteringer. Vår politikk er basert på Venstres sosialliberale ideologi der enkeltmenneskets integritet, frihet og ansvar er sentrale verdier sammen med kollektivt ansvar for hverandre, miljøet og de verdiene vi forvalter sammen som samfunn. For Halden Venstre er åpenhet og ryddighet i politiske prosesser en forutsetning for et levende demokrati. Åpenhet og nærhet til innbyggerne er en del av vårt arbeidssett. Halden Venstre vil fortsatt være pådriver for arbeidet med god politisk kultur i Halden kommune. Gjennom tydelige prioriteringer og satsinger på langsiktige tiltak innen omsorg, oppvekst, levekår og forvaltning vil vi sikre at Halden kommune fortsatt gir trygghet til sine innbyggere. Innen kultur prioriteres frivillige organisasjoner og tilbud til ungdom. Innen omsorg skal vi sikre forutsigbarhet, og dermed trygghet, innen rammer som begrenser omfanget. Barn og unge som går i barnehager eller skoler skal ha mulighet til personlig utvikling innen en trygg, kjent og forutsigbar ramme.

2 2 Helse - Forebygging - Omsorg - Samhandling Halden kommunes omsorgstilbud er i dag svært godt men for kostbart i forhold til kommunens økonomi. Halden Venstre vil derfor på kort sikt effektivisere tilbudet med de bygningsmessige ressursene vi har i dag. Samtidig vil vi se på langsiktige strukturelle tiltak, som gi mer rasjonell drift. Boligsosialt handlingsprogram (BOSO) skal gjennomføres samtidig som dette evalueres og revideres i perioden. Hjemmebaserte tjenester skal i hovedsak videreføres i omfang. Samtidig trenger også denne sektoren effektiviserende tiltak for å imøtekomme fremtidige behov. Ressursbehovet på dette området må sees i sammenheng med intermediærtilbudet og sykehjemstilbudet. Samhandlingen med sentrale helseforetak skal fortsatt utvikles. Det samlede omsorgstilbudet skal utformes slik at individets behov kan ivaretas. Dagsentertilbudet innen rus og psykiatri skal videreføres. Halden kommune skal søke sentrale myndigheter om støtte til et felles prosjekt med HiØ for utnyttelse av velferdsteknologi for økt trygghet og effektivitet i omsorgssektoren. Halden Venstre ønsker å etablere en ordning med fastpsykolog etter mønster av fastlegeordningen. Ordningen skal tilpasses statlige føringer og stimulerende tiltak. Spesielt må tilbudet til barn og unge styrkes. Tilgjengeligheten i bygg for personer med nedsatt funksjonsevne trenger fortsatt oppmerksomhet. Halden Venstre skal være pådriver for krav til universell utforming i alle nye bygg for privat eller offentlig tjenesteyting. For eldre bygg kan det gis dispensasjoner der kravene til universell utforming kan gi urimelige konsekvenser. Rådet for funksjonshemmede og eldrerådet skal uten unntak være høringsinstans i alle saker som omhandler universell utforming.

3 3 Byutvikling - Kommuneutvikling - Miljø - Klima - Samferdsel Halden sentrum skal være sentrum for handel, kultur og sosial aktivitet. Dette må sikres ved gjennomføring av sentrumsplanen. Halden kommune skal rullere klimaplanen med konkrete tiltak. Halden Venstre vil også at kommunen skal tilpasse seg kommende klimaendringer ved å stille krav til så vel nye anlegg av bygninger eller infrastruktur som er tilpasset de værtypene vi ser nå og som vi kan anta kommer i overskuelig framtid. Dreneringsnett, fundamenter og valg av tomtegrunn må tilpasses de klimaendringene vi nå ser. Halden kommune må delta aktivt som partner i forskningen på smarte energiløsninger og smarte byer som gjennomføres av forskningsmiljøer som har tilhørighet i kommunen. Kommunen skal jobbe for at innføring og omlegging til smart strømnett skal komme innbyggerne til gode, ved å stille krav til nett- og strømleverandørene. Hver enkelt må gis eierskap i forhold til utnyttelse av de mulighetene omleggingen gir. Personvernet må ivaretas ved installering av smarte energimålere. Utviklingen må gi valgmuligheter og legge til rette for miljøvennlig bruk av energi. Gang og sykkelnettet må utbedres i dialog med byens befolkning og spesielt barna. Det skal være lett å velge kollektiv transport i Halden. Det må legges til rette for gode og direkte busstilbud der det er økonomisk grunnlag for det. Fleksible tilbud som hjem for en 50-lapp og flexx skal videreføres og videreutvikles. Barnefamilier skal trives i sentrum. Dette gir et godt økonomisk grunnlag for Intercity spor til byen og opprettholdelse av Halden som et livskraftig handels- og kultursentrum. Halden Venstre vil øke innsatsen på vedlikehold og oppgradering av kommunal infrastruktur, inkludert belysning og skilting av innfartsveiene til sentrum. Sentrumsplanen skal følges opp gjennom oppgradering av sentrum der både gårdeiere og kommunen bidrar. Det skal være gode nærsamfunn i hele kommunen, men det må settes en klar grense for utvidelse av byen mot marka og E6. Detaljhandel skal i hovedsak foregå i Halden sentrum. Matjord skal som hovedregel skjermes mot utbygging av boliger og næringsvirksomhet. Kommuneplanen skal rulleres tidlig i perioden. Det må legges til rette for etablering av nye bedrifter i kommunen. Halden kommune skal være en ubyråkratisk partner for dem som ønsker å utvikle gode forretningsidéer. Halden skal videreutvikle seg som kunnskapskommune med spesiell vekt på næring knyttet til kulturlivet, høgskolen, IFE, IT-bedrifter og industri. Kommunen må ta vare på Haldens historiske særpreg som kulturkvartalet og Konservativen. Halden kommune skal være pådriver for å få nødvendig hjelp fra sentrale myndigheter. Studentene i Halden er med på å berike kommunen vår. Derfor vil vi gi studenter faste rabatter på alt kultur- og fritidstilbud kommunen bidrar til. I tillegg vil vi at kommunen og næringslivet skal bruke masterstudenter til utredningsoppgaver.

4 4 Skole - Oppvekst - Kultur - Kunnskap De yngste haldenserne skal ha en trygg og god oppvekst, og da må man ha en helhetlig skolestruktur. Derfor vil Halden Venstre bygge ny skole på Idd og på sikt en ny sentrumsskole for barne- og ungdomstrinnet, i tråd med helhetlig plan. Vi vil også bevare Prestebakke skole. Det skal arbeides videre med administrativ og pedagogisk samordning mellom Prestebakke og nye Idd skole. For å sikre et godt skoletilbud vil Halden Venstre at alle elever har lærere med formell kompetanse i faget de underviser i. Derfor vil vi også tilby videreutdanning av lærere for å styrke kompetansen i skolen og barnehagen. Der det er mulig skal kommunen legge til rette for godt samarbeid mellom skole og lokale kunnskapsmiljøer gjennom felles arrangementer, eller bruk av gjestelærere. Halden Venstre vil legge til rette for styrket faglig samarbeide mellom grunnskolen og videregående opplæring. Vi ønsker å redusere skjemaveldet i skolen, slik at lærerne kan bruke mer tid på elever og mindre tid på skjemaer. Vi må legge til rette med hjelpemidler og oppfølging for barn med lese- og skrivevansker fra dag en. Dette skal gi innbyggerne forutsigbarhet i, og trygghet for de tjenestene kommunen yter. Halden Venstre vil opprettholde helsesøstertilbudet minst på dagens nivå da dette er med på å gjøre oppveksten til våre barn trygg. For Venstre er det viktig at det både er nok barnehageplasser og at det er et mangfold av ulike profiler på tilbudene i barnehagene slik at det er noe som passer for hvert enkelt barn. Det må også være alternativer, i form av åpen barnehage for de som ikke har fått barnehageplass. Fritidsaktiviteter slutter ikke å være viktige når man blir eldre. Derfor vil Halden Venstre bevare Rockehuset og Domino for å sikre et allsidig og trygt fritidstilbud for ungdom. Venstre vil jobbe for at kommunen i samarbeid med næringslivet og andre aktører skal sikre overtakelse av Samfundet med mål om på sikt å skape et kulturhus for hele byens befolkning. Nærmiljøanlegg, lekeplasser, ballbinger og lignende skal vedlikeholdes og videreutvikles, blant annet ved å stimulere til, følge opp og legge til rette for initiativ fra innbyggerne og privat næringsliv. Dette kan sees i sammenheng med uteanlegg på skoler og i barnehager. Ungdom skal bli hørt. Halden Venstre vil være pådriver for at ungdom blir hørt der dette er relevant. Høringer kan utføres mot elevråd eller ungdomsrådet som må revitaliseres. Halden kommune har ikke økonomi til bygging eller drift av ny allbrukshall i perioden. Imidlertid skal kommunen være åpen for at andre aktører kan bidra til hurtigere realisering av ny allbrukshall og bidra der dette er mulig.

5 5 Halden Venstre vil bidra til at kommunen fortsatt støtter kulturaktiviteter for barn og unge. Dette omfatter kulturskolen, skolemusikkorps og støtte til idrettsaktiviteter for barn og unge. Det må også være frie kulturmidler. Frivilligheten er viktig i Halden. Halden Venstre ønsker å legge til rette for frivillig innsats i regi av frivilligsentralen, velforeninger, dyrebeskyttelsen, skolekorps, idrettslag, humanitære organisasjoner og andre ideelle organisasjoner. Halden kommune skal fortsatt være en viktig aktør i utvikling av Fredriksten som kulturarena. Her er Det Norske blåseensemble og Opera Østfold sentrale fyrtårn som skal videreføres.

6 6 Demokrati - Åpenhet - Kommunal styring For Halden Venstre er et levende og fungerende lokaldemokrati en forutsetning for utvikling av demokratiske verdier i et nasjonalt og globalt perspektiv. Kommunenes reglement skal gjennomgås umiddelbart etter valget for ytterligere avklaring av arbeidsdelingen mellom administrasjonen og politisk nivå. Halden Venstre skal fortsatt være vaktbikkje mot spontant etablerte fora som gruppeledermøter til halvlukket politisk virksomhet. Det politiske arbeidet skal foregå i det offentlige rommet slik at innbyggerne kan følge debatter og prosesser. Den politiske virksomheten, inkludert utvalgsstruktur, skal tjene lokaldemokratiet samtidig som den skal være kostnadseffektiv. Halden Venstre mener at godtgjørelsen til utvalgsledere med fordel kan reduseres. Halden Venstre mener at den kommunale virksomheten kan styres av færre hovedutvalg. Halden havn skal fortsatt drives på Mølen, som eget kommunalt område, innenfor havne- og farvannslovens bestemmelser. Halden kommune trenger fortsatt utvikling av kommunikasjonen mellom politisk nivå og rådmannen. Halden Venstre vil fortsatt være pådriver i dette arbeidet både gjennom daglig politisk arbeid, som bruk av forespørsler og interpellasjoner og ved å bidra til at Halden Venstres representanter på alle nivåer har kompetanse i politisk arbeid og på de aktuelle saksfeltene. Halden Venstre skal fortsatt være ledende og pådriver i slike prosesser. Halden kommune må fortsatt redusere kostnadsnivået, særlig innen området helse og omsorg. Aktivitetsnivået er høyere enn vi har råd til. I tillegg er Halden kommune, som andre kommuner, gjenstand for omstillingspress fra staten gjennom underfinansiering av de kommunale oppgavene. Halden Venstre er innstilt på å bruke eiendomsskatt som bidrag til dekning av tidligere års underskudd. Halden Venstre vil ikke bidra til økt eiendomsskatt før kommunen kan vise til driftsresultater i tråd med anbefalingene fra KS. Gode overordnede planer er en forutsetning for effektiv drift og gode prioriteringer innen trange økonomiske rammer. Halden Venstre vil derfor at kommunens kapasitet på planområdet styrkes for gjennomføring av gode planprosesser. Planstrategien skal revideres umiddelbart etter konstituering av nytt kommunestyre og kommuneplanen skal rulleres tidlig i perioden. Halden Venstre vil fortsette arbeidet med å bringe de viktige politiske prosessene inn i politiske organer. Halden Venstre vil motvirke blokkpolitikken (posisjon/opposisjon) ved å sikre at eventuelle samarbeidsavtaler ikke begrenser den enkelte folkevalgtes forpliktelse og ansvar overfor innbyggerne mer enn nødvendig. Halden Venstre kan likevel delta i valgteknisk samarbeid og forpliktende budsjettsamarbeid, men innenfor rammer som sikrer politisk åpenhet og muligheter for den enkelte folkevalgte til å utøve mandatet fra sine velgere.

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

Kommuneprogrammet 2015-2019

Kommuneprogrammet 2015-2019 Oppegård Arbeiderparti Program 2015-2019 Kommuneprogrammet 2015-2019 Våre grunnleggende verdier Likhet, frihet og solidaritet. Likhet innebærer like muligheter til personlig utfoldelse og vekst, der den

Detaljer

MEN FORANDRING! PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE. Vårt Valg vil ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling

MEN FORANDRING! PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE. Vårt Valg vil ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE MEN FORANDRING! ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling ha forandring i hvordan kommunen og byen vår styres Vårt Valg ønsker å satse på

Detaljer

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo Del godene SV vil skape kommuner og fylkeskommuner der hensynet til mennesker og miljø alltid går først. Derfor sier vi ja til offentlig velferd med tid til god omsorg, og nei til private løsninger med

Detaljer

Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019

Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019 Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019 Et liberalt Strand Venstre er Norges eldste parti og det eneste som bygger sin politikk på den liberale ideologien. Vi mener at det enkelte menneskets

Detaljer

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1 Oslo i dine sko Oslo SVs program 2011-2015 Oslo SV - i dine sko 1 Innholdsfortegnelse ULIKE MENNESKER - LIKE MULIGHETER 3 OSLO EN MILJØBY 4 EN VELFERDSBY FOR ALLE 8 EN FELLES KUNNSKAPSSKOLE 12 EN GOD OG

Detaljer

En varmere by. Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019

En varmere by. Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019 En varmere by Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019 En varmere by med kristne verdier Kristelig Folkeparti vil at Oslo skal være byen med det store hjertet varm, menneskelig og inkluderende.

Detaljer

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI 2015 2019 Program med endringer fra representantskapet Innholdsfortegnelse ROGALAND: ET GRØNT, INKLUDERENDE OG NYSKAPENDE FYLKE... 3 KLIMA OG MILJØ... 5 KOMPETANSE OG

Detaljer

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar Program 2015 2019 Det er du som er Hamar Det er ikke hus, veger eller sykehjemsplasser som skaper Hamar. Det er menneskene, vi som bor her. Hamar er deg og nesten 30.000 andre. Med ulike behov, ulike interesser

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

Program for. Iveland Venstre. for perioden 2011-2015. www.iveland.venstre.no. Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42

Program for. Iveland Venstre. for perioden 2011-2015. www.iveland.venstre.no. Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42 Program for Iveland Venstre for perioden 2011-2015 www.iveland.venstre.no 1 Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42 Et sosialliberalt Iveland Venstre er Norges sosialliberale parti. Vår politikk kombinerer

Detaljer

1. Senterpartiets verdigrunnlag 7. 2. Det Senterpartiet vil med Norge 9. 3. Et levende folkestyre og aktive lokalsamfunn 13. 4. Økonomisk politikk 18

1. Senterpartiets verdigrunnlag 7. 2. Det Senterpartiet vil med Norge 9. 3. Et levende folkestyre og aktive lokalsamfunn 13. 4. Økonomisk politikk 18 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1. Senterpartiets verdigrunnlag Ansvar og frihet Fellesskap og fordeling Forvaltning, verdiskaping og bærekraftig utvikling Folkestyre og desentralisering. Det Senterpartiet vil

Detaljer

En Varmere by. Politisk program. Politisk regnskap. Våre kandidater. Erik Lunde, førstekandidat. Oddbjørg Minos, andrekandidat INFORMASJON

En Varmere by. Politisk program. Politisk regnskap. Våre kandidater. Erik Lunde, førstekandidat. Oddbjørg Minos, andrekandidat INFORMASJON Varmere by bj Erik Lunde, førstekandidat Oddbjørg Minos, andrekandidat Foto: Marcel Lelienhof Politisk program Politisk regnskap Våre kandidater INFORMASJON En Varmere by INNHOLD I. POLITISK PROGRAM FOR

Detaljer

SKAP GRØNNE VERDIER SETT FOLK FØRST

SKAP GRØNNE VERDIER SETT FOLK FØRST SKAP GRØNNE VERDIER SETT FOLK FØRST ØSTFOLD VENSTRES FYLKESTINGSPROGRAM 2015-2019 1 VENSTRE I ØSTFOLD Venstre er Norges sosialliberale parti. Vi er et liberalt og radikalt sentrumsparti. Det innebærer

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Den lille byen Svelvik, og dens evige kamp med å bli satt på kartet... Svelvik kommune Juni 2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014 2017

ØKONOMIPLAN 2014 2017 Halden kommune ØKONOMIPLAN 2014 2017 Politisk behandling: Utvalg: Saksnr. Dato Formannskap 06.06.2013 Kommunestyre 20.06.2013 2 Sammendrag Samarbeidspartiene H,V, KrF og SP vil at Halden kommune skal etablere

Detaljer

Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014. En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge

Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014. En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014 En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge www.frivillighetnorge.no Frivillighet Norge St. Olavs gate 25 0166 Oslo tel. 21 56 76 50 Web: frivillighetnorge.no

Detaljer

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Kommuneplan for Måsøy kommune 2013-2025 Samfunnsdelen Behandlet av kommunestyret i møte 06.09.2012 sak 63/12. (Planen er oppdatert i h.h.t. kommunestyrets vedtak)

Detaljer

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

Moss Venstres valgprogram 2011-2015

Moss Venstres valgprogram 2011-2015 Moss Venstres valgprogram 2011-2015 Folk først Venstre er et sentrumsparti med tradisjon for samarbeid. Vi vil samarbeide med de partier som er enig i hovedprioriteringene i vår politikk for å finne gode

Detaljer

Askøy er i en krevende økonomisk situasjon med høy gjeld.

Askøy er i en krevende økonomisk situasjon med høy gjeld. Demokrati og Økonomi Venstre vil at alle politiske avgjørelser skal fattes så nær som mulig dem det angår. Derfor er lokaldemokratiet bærebjelken i et levende folkestyre. Politikk må være lett tilgjengelig

Detaljer

Kommunedelplan for Kultur

Kommunedelplan for Kultur Lunner kommune Kommunedelplan for Kultur 2013 2016 Arkiv 09/182 - xx 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 1.1 Mandat... 5 1.2 Avgrensninger og definisjoner... 5 1.3 Politisk behandling... 5 1.4 Arbeidsform...

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Planforslag 5. mars 2015. Vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og sendt ut på høring av komité for samfunnsutvikling i møte 11. mars 2015, sak 10/15. INNLEDNING

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026 Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Sist revidert februar INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON

Detaljer

Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017

Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017 Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017 Vi tar hele Norge i bruk 1. SENTERPARTIETS VERDIGRUNNLAG 5 LANGSIKTIG FORVALTNING... 5 SAMFUNNET BYGGES NEDENFRA... 6 DEMOKRATISK FELLESSKAP I NASJONALSTATEN...

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Hoveddelen

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Hoveddelen KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015 Hoveddelen 4 KOMMUNEPLANENS HOVEDGREP Gjennom kommuneplanen har Oppegård kommune lagt opp til en > Bærekraftig utvikling med respekt for grønne verdier > Moderat vekst

Detaljer

www.frp.no Lokalpolitisk prinsipprogram

www.frp.no Lokalpolitisk prinsipprogram www.frp.no Lokalpolitisk prinsipprogram 3 Fremskrittspartiets lokalpolitiske prinsipper 3 Ideologisk grunnlag 3 Samfunnssyn 3 Rettigheter 3 Maktfordeling 3 Demokrati og ansvar 4 Velferdssamfunnet 4 Natur

Detaljer

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling SKAPE OG DELE Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Detaljer

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del KOMMUNEPLAN for Namdalseid kommune 2001 2012 Langsiktig del Vedtatt av Kommunestyret den 21.06.2001 1 Innholdsfortegnelse KAP 1. INNLEDNING 3 1.1. PLANPROSESSEN 3 1.2 PLANENS OPPBYGNING 4 KAP 2. SAMFUNNSUTVIKLINGEN

Detaljer