Aksjonærene i Hurtigruten ASA inviteres herved til ordinær generalforsamling torsdag 14. april kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aksjonærene i Hurtigruten ASA inviteres herved til ordinær generalforsamling torsdag 14. april kl. 13.00"

Transkript

1 HURTIGRUTEN ASA Havnegata 2, Postboks Narvik NO MVA Telefon: Telefax: Booking: Til aksjonærene i Hurtigruten ASA Narvik, 23.mars 2011 Aksjonærene i Hurtigruten ASA inviteres herved til ordinær generalforsamling torsdag 14. april kl Generalforsamlingen avholdes på Quality Hotel Grand Royal i Narvik. Til behandling foreligger: 1. Konstituering og åpning ved bedriftsforsamlingens leder. Valg av en person til å medundertegne protokollen. 2. Årsberetning og årsregnskap for 2010 for Hurtigruten ASA og Hurtigruten konsern, og styrets forslag til disponering av årets resultat, herunder også revisors beretning og bedriftsforsamlingens uttalelse. 3. Styrets orientering om lederlønnsfastsettelse, samt rådgivende avstemming om lederlønnsfastsettelsen (gjengitt i note 4 i morregnskapet i årsrapporten 2010, tilsvarende i note 27 i konsernregnskapet). 4. Forslag om endring av vedtektenes 7, slik at valgkomiteens leder velges av generalforsamlingen og ikke nødvendigvis er samme person som den som velges som leder av bedriftsforsamlingen. 5. Valg av aksjonærvalgte medlemmer og varamedlemmer til bedriftsforsamlingen, samt valg av medlemmer til valgkomiteen. 6. Fastsetting av godtgjørelse til bedriftsforsamlingens medlemmer, varamedlemmer og bedriftsforsamlingens valgkomitè, samt godkjennelse av godtgjørelse til revisor. 7. Valg av revisor 8. Fullmakt til styret til å erverve egne aksjer. Årsberetning og årsregnskap er i henhold til vedtektene i selskapet (endret i Generalforsamling ) gjort tilgjengelig på selskapets nettsider den 24. mars De aksjonærer som vil møte på generalforsamlingen eller la seg representere med fullmektig, bes melde dette på vedlagte formular innen , kl Påmelding kan også foretas elektronisk via Investortjenester eller via selskapets hjemmeside Retten til å delta og stemme på generalforsamlingen kan i henhold til vedtektene bare utøves når ervervet er innført i aksjeeierregistret den femte virkedagen før generalforsamlingen, 7. april 2011 (registreringsdatoen). Aksjonærer kan, om ønskelig, gi fullmakt til styrets leder Trygve Hegnar. Slike fullmakter sendes til DnB NOR ASA, Verdipapirservice, 0021 Oslo, telefaks nr Med vennlig hilsen Leif Teksum Bedriftsforsamlingens leder

2 SAK 3 Styrets orientering om lederlønnsfastsettelse, samt rådgivende avstemming om lederlønnsfastsettelsen (gjengitt i note 4 i morregnskapet, tilsvarende i note 27 i konsernregnskapet) Hurtigruten har fulgt disse retningslinjene gjennom 2010 og styret anbefaler overfor generalforsamlingen at retningslinjene gjøres gjeldende også for Forslag til vedtak: Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i HRG ASA. 1. Retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i HRG ASA fastsatt i styremøte og fremlagt for generalforsamlingen den gjøres også gjeldende for Lederlønnspolitikken som har vært ført det foregående regnskapsåret har fulgt de retningslinjene som styret vedtok i styremøte jfr. Allmennaksjelovens 6-16a (3). 3. Det er i det foregående år inngått avtale som nevnt i Allmennaksjelovens 6-16a, første ledd tredje punktum nr. 3, med følgende innhold: Ansatte incentiv program Styret vedtok høsten 2010 å etablere et incentivprogram for de ansatte I Hurtigruten for å stimulere ansatte til å eie aksjer i Hurtigruten ASA ved å bli tilby meravkastning på verdistigning av aksjen over en treårsperiode. SAK 4 Forslag om endring av vedtektenes 7 Valgkomite. Etter forslag fra HRG ASAs valgkomite, foreslås at selskapets vedtekter endres slik at valgkomiteens leder velges av generalforsamlingen og ikke nødvendigvis er samme person som den som velges som leder av bedriftsforsamlingen. Forslag til vedtak: Hurtigruten ASA s vedtekter, 7 forslås overfor selskapets generalforsamling endret til: Selskapet skal ha en valgkomité på 3 personer bestående av leder og 2 medlemmer valgt av selskapets generalforsamling. Funksjonstiden for valgkomiteèns medlemmer er to år. Valgkomitéens medlemmer kan gjenvelges. Valgkomitéen skal fremme forslag til aksjeeiervalgte medlemmer og varamedlemmer til bedriftsforsamlingen, honorar for bedriftsforsamlingens medlemmer, aksjeeiervalgte medlemmer og varamedlemmer til styret og godtgjørelse til styret. SAK 5a Valg av aksjonærvalgte medlemmer til bedriftsforsamlingen. Sitat fra valgkomitèens innstilling: Valgkomitéen har bestått av: Leif Teksum (leder), Westye Høegh og Jon Tenden. Ingen av de aksjonærvalgte medlemmene av bedriftsforsamlingen er på valg. Imidlertid har leder av Bedriftsforsamingen og leder av valgkomitéen, Leif Teksum, meddelt valgkomitéen at han trekker seg fra sitt verv i Bedriftsforsamlingen. På denne bakgrunn innstiller valgkomitéen på at ett av varamedlemmene, Fay Hege Fredriksen, rykker opp fra varamedlemsplass til fast medlem av Bedriftsforsamlingen. De tre øvrige varamedlemmene til Bedriftsforsamlingen på valg. Valgkomitéen innstiller på gjenvalg av Tommy Sivertsen (1. varamedlem), Sølvi Øgsnes (2. varamedlem)og Tor Zackariassen

3 (3. varamedlem) som varamedlemmer. Valgkomitéen anser det ikke nødvendig med suppleringsvalg for Fay Hege Fredirksen. Alle berørte personer er blitt forespurt og har akseptert å stille som kandidater som foreslått. CV er for de berørte personer vedlegges. Dersom valgkomitéens innstilling følges, vil Bedriftsforsamlingen aksjonærvalgte medlemmer etter generalforsamlingen 2011 bestå av følgende personer: Bjørn Dahle, Stavanger valgt til 2012 Svein Otto Garberg, Oslo valgt til 2012 Fay Hege Fredriksen, Narvik valgt til 2012 (ny) Nina Hjort, Tromsø valgt til 2012 Westye Høegh, Oslo valgt til 2012 Karen M. Kuvaas, Narvik valgt til 2012 Ingolf Marifjæren, Bergen valgt til 2012 Jon Tenden, Oslo valgt til 2012 Valgkomitéens enstemmige innstilling: Valgkomitéen innstiller overfor generalforsamlingen på at Fay Hege Fredriksen velges som nytt aksjonærvalgt medlem av Bedriftsforsamlingen etter Leif Teksum. Hun foreslås å tre inn i Teksum s valgte valgperiode og velges således for ett år, dvs fram til generalforsamlingen våren Videre innstiller valgkomitéen på gjenvalg av Tommy Sivertsen (1. varamedlem), Sølvi Øgsnes (2. varamedlem) og Tor Zackariassen (3. varamedlem) som aksjonærvalgte varamedlemmer til Bedriftsforsamlingen. Sivertsen, Øgsnes og Zackariassen innstilles på valg i to år fram til generalforamlingen våren SAK 5b Valg av nytt medlem til og leder av valgkomitéen. Under forutsetning av at SAK 4 Endring av vedtektenes 7 vedtas som innstilt, er det behov for et suppleringsvalg til valgkomitéen. Valgkomitéen innstiller på valg av Karen M. Kuvaas til nytt medlem av valgkomitéen. Hun vil eventuelt supplere Westye Høegh og Jon Tenden som er valgt fram til generalforsamlingen Valgkomitéen innstiller videre på at Karen M. Kuvaas også velges som leder av valgkomitéen. Karen M. Kuvaas er forespurt og har akseptert å stille som kandidat til valgkomitéen og som leder av komitéen. Karen M. Kuvaas CV følger vedlagt. Dersom valgkomitéens innstilling følges, vil valgkomitéen etter generalforsamlingen 2011 bestå av følgende personer: Karen M. Kuvaas, Narvik (leder) valgt til 2013 (ny) Westye Høegh, Oslo valgt til 2012 Jon Tenden, Oslo valgt til 2012 Valgkomitéens enstemmige innstilling: Valgkomitéen innstiller overfor generalforsamlingen på at Karen M. Kuvaas velges som nytt medlem av valgkomitén og at hun også velges som leder av komitéen. Kuvaas foreslås valgt fram til generalforsamlingen våren 2013

4 SAK 6 Fastsettelse av honorarer. Valgkomitéen har vurdert størrelsen på honorarer til Bedriftsforsamlingens leder og medlemmer, og til valgkomitéens leder og medlemmer. I de vurderingene som valgkomitéen har foretatt, har den vurdert honorarenes størrelse med honorarer i andre, sammenligbare børsnoterte selskaper. Videre har valgkomitéen diskutert honorarenes størrelse med styrets leder og administrerende direktør. Konklusjonen fra disse drøftelsene er at honorarene til Bedriftsforsamlingens leder og medlemmer ser ut til å være omtrent på nivå med det som praktiseres andre steder. Når det gjelder honorarer til valgkomitéens medlemmer, er det imidlertid valgkomitéens oppfatning at disse er langt lavere enn det som praktiseres andre steder. Dessuten har det vist seg at valgkomitéens arbeidsbelastning er betydelig økt og at det vil kunne variere betydelig fra et år til neste, avhengig av bl.a omfanget av utskiftning av tillitsvalgte, og av endringer på aksjonærsammensetningen. Valgkomitéens enstemmige innstilling: Valgkomitéen innstiller overfor generalforsamlingen på følgende endringer av honorarsatsene: Bedriftsforsamlingens leder : Fra NOK til NOK pr. år Bedriftsforsamlingens medlemmer: Fra NOK til NOK pr. møte Bedriftsforsamlingens varamedlemmer/observatører: Fra NOK til NOK pr. møte Valgkomitéens leder: Fra NOK til NOK pr. år pluss NOK pr. møte Valgkomitéens medlemmer: Fra NOK pr. år til NOK pr møte Oslo/Narvik, Leif Teksum (leder) Westye Høegh Jon Tenden (sign) (sign) (sign) Sitat slutt. SAK 7 Valg av revisor Bedriftsforsamlingens forslag og revisjonsutvalgets uttalelse vil foreligge etter bedriftsforsamlingens møte og bekjentgjøres elektronisk samme dag. SAK 8 Fullmakt til styret til å erverve egne aksjer På ordinær generalforsamling fikk styret fullmakt til å erverve egne aksjer med samlet pålydende verdi på inntil 10% av aksjekapitalen. Fullmakten utløper ved ordinær generalforsamling i Det ansees hensiktsmessig at styret har fullmakt til å erverve egne aksjer, og fullmakten foreslås derfor videreført på samme vilkår. Styret vil kunne benytte fullmakten fritt, i tilknytning til utkjøp av mindre aksjeposter, for å optimalisere størrelsen på selskapets egenkapital eller lignende.

5 Forslag til vedtak: (i) (ii) (iii) I henhold til allmennaksjelovens 9-4 og 9-5, gis styret i Hurtigruten ASA fullmakt til å erverve egne aksjer for et samlet pålydende på inntil NOK svarende til 10% av aksjekapitalen. Den samlede beholdningen av egne aksjer kan ikke overstige 10% av aksjekapitalen i selskapet. Aksjene kan erverves i markedet over eller utenfor børs. Ved erverv av aksjer i Hurtigruten ASA skal det minimum betales NOK 1 pr. aksje, maksimalt NOK 10 pr. aksje, for hver aksje pålydende NOK 1. Ved eventuell endring av aksjenes pålydende skal de beløpsgrensene aksjer kan erverves for, justeres tilsvarende. Styret står fritt med hensyn til hvorledes erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje. (iv) Fullmakten skal være gyldig til selskapets ordinære generalforsamling i o0o-

6 CV for valgkomiteen forslag til nye medlemmer av Bedriftsforsamlingen Fay Hege Fredriksen Fredriksen er 39 år fra Narvik og er utdannet Bachelor of international business fra Høgskolen i Oslo (1996) og autorisert regnskapsfører (2008). Hun har innehatt ulike stillinger innenfor salg og service inntil hun i 2001 ble ansatt i Natech AS. Kundeservicemedarbeider Fram media (nå Clear Channel) Salgssekretær NRK Aktivum Prosjektsekretær Telia Mobile Oslo Manpower Tromsø Økonomi/personalkonsulent Natech AS Økonomi og administrasjonssjef Natech NSV AS samt prosjektleder for leveranser til Lochead Martins jagerfly F-35 En rekke styreverv i konserninterne styrer Styrets nestleder i Sparebanken Narvik (fra 2008) Varamedlem til bedriftsforsamlingen i Hurtigruten ASA (fra 2008) Tommy Sivertsen Sivertsen er 61 år fra Tromsø og er utdannet Bedriftsøkonom fra Bedriftsøkonomisk institutt i Tromsø (1974) og befal fra Luftforsvarets befalskole i Stavern (1970). Han har lang erfaring fra ulike bransjer som reiseliv, transport, logistikk og shipping. Kontorassistent SAS Royal hotell i Tromsø Økonomileder Nor-Diesel Elekstrisk service i Tromsø IT sjef i TFDS AS (81-96) Disponent i Hurtigrutedata AS (85-99) Adm dir og CIO i Nor-Cargo Data AS (85-06) Seniorrådgiver I Ergo Group (06-08) Seniorrådgiver I Bring IKT (08-dd) Styreverv i TFDS og diverse mindre selskaper og foreninger

7 Tor Zachariassen Zachariassen er 69 år og kommer fra Tromsø og er pedagogisk utdannet. Han er nå pensjonist men har 25 års erfaring fra Tromsø maritime skole. Han har også en lang politisk karriere i kommunestyret i Tromsø og Fylkestinget i Troms for Arbeiderpartiet. Avdelingsleder ved Tromsø Maritime skole i 25 år Nestleder i hovedstyret i AS Vinmonopolet i 26 år Styreleder i ulike reiselivsselskaper i Tromsø (TOSARR og nye Visit Tromsø) Styreleder i Tromsøverftet 4 år Medlem og leder av bedriftsforsamlingen i Troms kraft i 14 år Medlem i representantskapet i Sparebanken NordNorge i 12 år Tillitsverv i idretten både lokalt og nasjonalt Arbeidet på kontraktsbasis for NRK Sporten i 25 år Kommunestyret i Tromsø 28 år, derav 16 år i Formannskapet og som gruppeleder for Arbeiderpartiet Fylkestinget i Troms i 8 år og gruppeleder for Arbeiderpartiet i like mange år. Karen Margrethe Kuvaas Kuvaas er 63 år og kommer fra Narvik. Hun har hovedfag i spesialpedagogikk fra Universitetet i Oslo. Kuvaas er ordfører i Narvik. Hun har fram til hun tiltrådte som ordfører hatt en lang rekke tillitsverv Oppvekstsjef og assisterende administrasjonssjef i Narvik kommune Høgskolelektor og studiekoordinator ved Høgskolen i Narvik Administrerende direktør for Agenda AS Ordfører i Narvik kommune styreleder i Norges brannskole Styreleder i Smia Vekst AS, Styremedlem i Stiftelsen Nordlandsforskning, Styremedlem i Narvik Energi AS Styremedlem i Ankenes Sparebank og Styremedlem i Narvikhallen AS Sitter nå i andre periode som medlem av bedriftsforsamlingen. Sølvi Øgsnes Øgsnes er 52 år og kommer fra Narvik. Hun er utdannet fra Norsk hotellhøgskole i Stavanger og har vært bedriftsleder/eier av servering /overnattingsbedrifter/opplevelsesbedrifter siden 1988 Medlem av prøvenemda for hotellfag Styremedlem i Narvik Næringsforum Styremedlem i Narvik Aktiv Styremedlem i Destinasjon Narvik Styremedlem i NHO Reiseliv Nord Norge Styremedlem i Stiftelsen Vinterfestuka i 8 år hvorav styreleder de 3 siste Varamedlem i Bedriftsforsamlingen i OVDS Varamedlem i Bedriftforsamlingen i Hurtigruten ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Til aksjonærer INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA. Generalforsamlingen avholdes i selskapets lokaler

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i TTS Group ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i TTS Group ASA avholdes torsdag 5. juni 2014 kl. 14.00 i selskapets lokaler, Folke Bernadottes vei 38,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30 Aksjeeierne i Schibsted ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling tirsdag 30. april 2013 kl 10:30 i selskapets

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA. Generalforsamlingen avholdes i Forskningsparken, Sykehusveien

Detaljer

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder Til aksjonærene i Atea ASA Oslo, 7. april 2011 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 28. april 2011 kl. 10.00 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

Til aksjonærene i Yara International ASA Innkalling til ordinær generalforsamling 5. mai 2014

Til aksjonærene i Yara International ASA Innkalling til ordinær generalforsamling 5. mai 2014 Til aksjonærene i Yara International ASA Innkalling til ordinær generalforsamling 5. mai 2014 Aksjeeierne i Yara International ASA ( Selskapet ) innkalles herved til ordinær generalforsamling i Auditoriet,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA den 26. mai 2008 kl 16.00 i Oslo Børs ASAs lokaler i Tollbugata

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA Aksjeeiers fullstendige navn og adresse INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2013 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA Aksjonærer i SalMar ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling

Detaljer

Generalforsamlingen vil bli åpnet, inkludert opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere, av styrets leder, Tuomo Lähdesmäki.

Generalforsamlingen vil bli åpnet, inkludert opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere, av styrets leder, Tuomo Lähdesmäki. Til aksjonærene i Kitron ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. APRIL 2015 KL. 08.30 Ordinær generalforsamling i Kitron ASA ( Kitron ) vil bli avholdt tirsdag 21. april 2015, kl. 08.30 på Hotel

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Tirsdag, 29. april 2014 kl. 18.00. i SpareBank 1 SR-Banks lokaler i Bjergsted Terrasse 1, Stavanger

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Tirsdag, 29. april 2014 kl. 18.00. i SpareBank 1 SR-Banks lokaler i Bjergsted Terrasse 1, Stavanger Til aksjeeierne i SpareBank 1 SR-Bank ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag, 29. april 2014 kl. 18.00 i SpareBank 1 SR-Banks lokaler i Bjergsted Terrasse 1, Stavanger DAGSORDEN Sak 1 Sak

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling Fredag 17. april 2015 kl. 0900 i Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo Til

Detaljer

Innkalling og agenda til ordinær generalforsamling 2015 for Hafslund ASA torsdag 7. mai 2015 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, 0277

Innkalling og agenda til ordinær generalforsamling 2015 for Hafslund ASA torsdag 7. mai 2015 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, 0277 Innkalling og agenda til ordinær generalforsamling 2015 for Hafslund ASA torsdag 7. mai 2015 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, 0277 Oslo TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning av møtet

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I THIN FILM ELECTRONICS ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I THIN FILM ELECTRONICS ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I THIN FILM ELECTRONICS ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Thin Film Electronics ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: Torsdag 7. mai 2015

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA avholdes i selskapets lokaler, Strandgata 3, Tromsø: Torsdag 7. mai 2009, kl. 12:00 Til

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i IDEX ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: 8. mai 2009 kl. 08.30 i Vika Atrium Konferansesenter,

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling for Odfjell SE avholdes i Conrad Mohrsv. 29, Minde, 5072 Bergen, tirsdag 4. mai 2010 kl. 16:00. Til behandling foreligger: 1. Åpning av generalforsamlingen

Detaljer

innkalling til generalforsamling

innkalling til generalforsamling innkalling til generalforsamling Data Respons ASA Sandviksveien 26, NO-1363 Høvik, Norway Phone: +47 67 11 20 00 E-mail: info@datarespons.com www.datarespons.com Til aksjonærene i Data Respons ASA Aksjeeierne

Detaljer

Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo

Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo Til behandling foreligger: 1. Åpning av møtet og valg av møteleder. 2. Opprettelse

Detaljer

Innkalling til Ordinær Generalforsamling

Innkalling til Ordinær Generalforsamling Innkalling til Ordinær Generalforsamling i Moelven Industrier ASA torsdag 29.april 1999 kl.17.30 Moelven Industrier ASA Ordinær generalforsamling i Moelven Industrier ASA avholdes torsdag 29. april 1999

Detaljer

«Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets navn er Aker ASA»

«Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets navn er Aker ASA» FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGENS BESLUTNINGER Sak 4. Endring av selskapets vedtekter. Vedtektenes 1 endres til å lyde som følger: «Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets

Detaljer

Ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo

Ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo Til aksjonærene i Ordinær generalforsamling i avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo Tirsdag den 6. mai 2014, klokken 14.00 Til behandling foreligger: 1. Åpning av generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 11. juni 2014 kl. 13.00

Detaljer

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL Ordinær generalforsamling i Aker Kværner ASA ble avholdt onsdag 15 mars 2006 i auditoriet i selskapets lokaler i Prof. Kohtsvei 15, Lysaker. 1. KONSTITUERING Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i Statoil ASA DAGSORDEN INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 14. mai 2014, kl. 17.00 i Stavanger Forum, Gunnar Warebergsgate 13, 4021 Stavanger 1. Åpning av generalforsamlingen ved

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2015

Innkalling til ordinær generalforsamling 2015 Innkalling til ordinær generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling for Odfjell SE avholdes onsdag 6. mai 2015 kl. 16:00 i Conrad Mohrs veg 29, Minde, 5072 Bergen. Til behandling foreligger: 1. Åpning

Detaljer

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 27. april 2006 kl.16.30 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I Q-FREE ASA

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I Q-FREE ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I Q-FREE ASA Generalforsamlingen ble avholdt den 18. mai 2009 kl 15.30 i selskapets lokaler i Thonning Owesens gate 35 C, 7044 Trondheim. Generalforsamlingen ble

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i SAS AB

Innkalling til ordinær generalforsamling i SAS AB IKKE FOR UTGIVELSE, PUBLISERING ELLER DISTRIBUERING I AUSTRALIA, CANADA, JAPAN ELLER USA Innkalling til ordinær generalforsamling i SAS AB Aksjeeierne i SAS AB (publ) (heretter Selskapet ) innkalles herved

Detaljer

Protokoll for ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA

Protokoll for ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA Protokoll for ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA (organisasjonsnummer 988 124 923) avholdt kl. 17.00, onsdag 7. juni 2006 på Hotell Continental, Stortingsgaten 24/26 i Oslo. I henhold til styrets

Detaljer

DNB ASA - Innkalling til ordinær generalforsamling tirsdag 30. april 2013 kl. 15.00 i Oslo

DNB ASA - Innkalling til ordinær generalforsamling tirsdag 30. april 2013 kl. 15.00 i Oslo DNB ASA - Innkalling til ordinær generalforsamling tirsdag 30. april 2013 kl. 15.00 i Oslo Aksjeeierne i DNB ASA innkalles til ordinær generalforsamling tirsdag 30. april 2013 kl. 15.00 i DNBs lokaler

Detaljer