Aksjonærene i Hurtigruten ASA inviteres herved til ordinær generalforsamling onsdag 17. april kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aksjonærene i Hurtigruten ASA inviteres herved til ordinær generalforsamling onsdag 17. april kl. 13.00"

Transkript

1 HURTIGRUTEN ASA Havnegata 2, Postboks Narvik NO MVA Telefon: Telefax: Booking: Til aksjonærene i Hurtigruten ASA Narvik, 22. mars 2013 Aksjonærene i Hurtigruten ASA inviteres herved til ordinær generalforsamling onsdag 17. april kl Generalforsamlingen avholdes på Quality Hotel Grand Royal i Narvik. Til behandling foreligger: 1. Konstituering og åpning ved bedriftsforsamlingens leder. Valg av en person til å medundertegne protokollen. 2. Årsberetning og årsregnskap for 2012 for Hurtigruten ASA og Hurtigruten konsern, og styrets forslag til disponering av årets resultat, herunder også revisors beretning og bedriftsforsamlingens uttalelse. 3. Styrets orientering om lederlønnsfastsettelse, samt rådgivende avstemming om lederlønnsfastsettelsen (gjengitt i note 18 i morregnskapet i årsrapporten 2012 og i note 25 i konsernregnskapet). 4. a) Valg av aksjonærvalgte medlemmer og varamedlemmer til bedriftsforsamlingen, b) samt valg av medlemmer til valgkomiteen. 5. a) Fastsetting av godtgjørelse til bedriftsforsamlingens medlemmer, varamedlemmer og valgkomité, b) samt godkjennelse av godtgjørelse til revisor. 6. Fullmakt til styret til å erverve egne aksjer. 7. Endring av vedtektenes 2 Forretningskontor og hovedadministrasjon 8. Endring av vedtektenes 5 Styret Årsberetning og årsregnskap er i henhold til vedtektene gjort tilgjengelig på selskapets nettsider den 22. mars De aksjonærer som vil møte på generalforsamlingen eller la seg representere med fullmektig, bes melde dette på vedlagte formular innen 16. april 2013, kl Påmelding kan også foretas elektronisk via Investortjenester eller via selskapets hjemmeside Retten til å delta og stemme på generalforsamlingen kan i henhold til vedtektene bare utøves når ervervet er innført i aksjeeierregistret den femte virkedagen før generalforsamlingen, 10. april 2013 (registreringsdatoen). Aksjonærer kan, om ønskelig, gi fullmakt til styrets leder Trygve Hegnar. Slike fullmakter sendes til DnB NOR ASA, Verdipapirservice, 0021 Oslo, telefaks nr innen 16. april 2013, kl Med vennlig hilsen (sign.) Westye Høegh Bedriftsforsamlingens leder

2 SAK 3 Styrets orientering om lederlønnsfastsettelse, samt rådgivende avstemming om lederlønnsfastsettelsen (gjengitt i note 18 i morregnskapet, tilsvarende i note 25 i konsernregnskapet) Hurtigruten har fulgt disse retningslinjene gjennom 2012 og styret anbefaler overfor generalforsamlingen at retningslinjene gjøres gjeldende også for Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Hurtigruten ASA. 1. Retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Hurtigruten ASA fastsatt i styremøte 15. februar 2012 og fremlagt for generalforsamlingen den 19. april 2012 gjøres også gjeldende for Lederlønnspolitikken som har vært ført det foregående regnskapsåret har fulgt de retningslinjene som styret vedtok i styremøte 15. februar 2012 jfr. Allmennaksjelovens 6-16a (3). 3. Det ble i 2010 inngått avtale som nevnt i Allmennaksjelovens 6-16a, første ledd tredje punktum nr. 3, med følgende innhold: Ansatte incentiv program Styret vedtok høsten 2010 å etablere et incentivprogram for de ansatte i Hurtigruten for å stimulere ansatte til å eie aksjer i Hurtigruten ASA ved å tilby meravkastning på verdistigning av aksjen over en treårsperiode SAK 4a Valg av aksjonærvalgte medlemmer til bedriftsforsamlingen. Valgkomiteen har bestått av: Jon Tenden (leder), Karen M. Kuvaas og Westye Høegh. Sitat fra valgkomiteens innstilling: Dersom valgkomiteens innstilling følges, vil bedriftsforsamlingens aksjonærvalgte medlemmer etter generalforsamlingen 2013 bestå av følgende personer: Faste medlemmer: Westye Høegh, Oslo valgt til 2014 Bjørn Dahle, Stavanger valgt til 2014 Fay Hege Fredriksen, Narvik valgt til 2014 Richard Sandnes, Gravdal valgt til 2014 Ingolf Marifjæren, Laksevåg valgt til 2014 Jon Tenden, Oslo valgt til 2014 Karen M. Kuvaas, Bleik valgt til 2014 Tor Zachariassen, Tromsø valgt til 2015 Varamedlemmer: Tommy Sivertsen, Tromsø valgt til 2015 Sølvi Øgsnes, Narvik valgt til 2015 Henrik Christensen, Oslo valgt til 2015 CV for Tor Zachariassen og Henrik Christensen vedlegges.

3 Følgende aksjonærvalgte medlemmer og varamedlemmer velges til Bedriftsforsamlingen: Faste medlemmer: Westye Høegh, Oslo valgt til 2014 Bjørn Dahle, Stavanger valgt til 2014 Fay Hege Fredriksen, Narvik valgt til 2014 Richard Sandnes, Gravdal valgt til 2014 Ingolf Marifjæren, Laksevåg valgt til 2014 Jon Tenden, Oslo valgt til 2014 Karen M. Kuvaas, Bleik valgt til 2014 Tor Zachariassen, Tromsø valgt til 2015 Varamedlemmer: Tommy Sivertsen, Tromsø valgt til 2015 Sølvi Øgsnes, Narvik valgt til 2015 Henrik Christensen, Oslo valgt til 2015 SAK 4b Valg medlemmer av valgkomiteen. Karen M. Kuvaas er valgt frem til generalforsamlingen Kuvaas har meddelt valgkomiteen at hun ikke ønsker gjenvalg. Valgkomiteen innstiller overfor generalforsamlingen på at medlem av bedriftsforsamlingen, Richard Sandnes, velges som nytt medlem av valgkomiteen. Sandnes har akseptert og stiller som kandidat som foreslått. Dersom valgkomiteens innstilling følges, vil valgkomiteen etter generalforsamlingen i 2013 bestå av følgende personer: Jon Tenden, Oslo (leder) valgt til 2014 Westye Høegh, Oslo valgt til 2014 Richard Sandnes, Gravdal valgt til 2015 Følgende valgkomité velges Jon Tenden valgt til 2014 Westye Høegh valgt til 2014 Richard Sandnes valgt til 2015 SAK 5a Fastsettelse av honorarer. Valgkomiteen innstiller på at honorarene til bedriftsforsamlingens leder og medlemmer, og til valgkomiteens leder og medlemmer, ikke økes. Nåværende satser er: Bedriftsforsamlingens leder: NOK pr. år Bedriftsforsamlingens medlemmer: NOK pr. møte Bedriftsforsamlingens varamedlemmer/observatører: NOK pr. møte Valgkomiteens leder: NOK pr. år pluss NOK pr. møte Valgkomiteens medlemmer: NOK pr møte Honorar til bedriftsforsamlingen og valgkomiteen videreføres uten økning fra årets generalforsamling og ett år fremover.

4 Sak 5b Godtgjørelse til revisor Det innstilles på at eksternt valgt revisor, godtgjøres etter regning på til sammen NOK Honorar til revisor for Hurtigruten ASA 2012 vedtas dekket etter regning totalt, NOK SAK 6 Fullmakt til styret til å erverve egne aksjer På ordinær generalforsamling 19. april 2012 fikk styret fullmakt til å erverve egne aksjer med samlet pålydende verdi på inntil 10% av aksjekapitalen. Fullmakten utløper ved ordinær generalforsamling i Det ansees hensiktsmessig at styret har fullmakt til å erverve egne aksjer, og fullmakten foreslås derfor videreført på samme vilkår. Styret vil kunne benytte fullmakten fritt, i tilknytning til utkjøp av mindre aksjeposter, for å optimalisere størrelsen på selskapets egenkapital eller lignende. (i) (ii) (iii) I henhold til allmennaksjelovens 9-4 og 9-5, gis styret i Hurtigruten ASA fullmakt til å erverve egne aksjer for et samlet pålydende på inntil NOK svarende til 10% av aksjekapitalen. Den samlede beholdningen av egne aksjer kan ikke overstige 10% av aksjekapitalen i selskapet. Aksjene kan erverves i markedet over eller utenfor børs. Ved erverv av aksjer i Hurtigruten ASA skal det minimum betales NOK 1 pr. aksje, maksimalt NOK 10 pr. aksje, for hver aksje pålydende NOK 1. Ved eventuell endring av aksjenes pålydende skal de beløpsgrensene aksjer kan erverves for, justeres tilsvarende. Styret står fritt med hensyn til hvorledes erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje. (iv) Fullmakten skal være gyldig til selskapets ordinære generalforsamling i SAK 7 Endring av vedtektenes 2 Forretningskontor og hovedadministrasjon Styret foreslår følgende vedtektsendringer for generalforsamlingen 17. april 2013; Bestemmelse om forretningskontor endres fra; 2 Forretningskontor og hovedadministrasjon Selskapets forretningskontor og hovedadministrasjon for konsernet samt ledelse og hovedlokalisering av virksomhetsområdet Hurtigruten skal være i Narvik. Forretningskontor og administrasjon av virksomheter utskilt fra Hurtigruten skal også være i Narvik. til; 2 Forretningskontor og hovedadministrasjon Selskapets forretningskontor og hovedadministrasjon for konsernet samt ledelse og hovedlokalisering av virksomhetsområdet Hurtigruten skal være i Tromsø. Forretningskontor og administrasjon av virksomheter utskilt fra Hurtigruten skal også være i Tromsø.

5 Selskapets vedtekter 2 Forretningskontor og hovedadministrasjon endres til å lyde: 2 Forretningskontor og hovedadministrasjon Selskapets forretningskontor og hovedadministrasjon for konsernet samt ledelse og hovedlokalisering av virksomhetsområdet Hurtigruten skal være i Tromsø. Forretningskontor og administrasjon av virksomheter utskilt fra Hurtigruten skal også være i Tromsø. SAK 8 Endring av vedtektenes 5 Styret Styret foreslår følgende vedtektsendringer for generalforsamlingen 17. april 2013; Bestemmelse om valg av styre- og varamedlemmer endres fra; 5 Styret Selskapet skal ha et styre på 8 medlemmer, hvorav 2 medlemmer med forskriftsmessig antall varamedlemmer velges blant de ansatte. Bedriftsforsamlingen velger styrets medlemmer, herunder styrets leder og nestleder. Det skal velges inntil 8 varamedlemmer for de styremedlemmer som ikke velges blant de ansatte. Styrets medlemmer velges for en periode på to år. til; 5 Styret Selskapet skal ha et styre på 8 medlemmer, hvorav 2 medlemmer med forskriftsmessig antall varamedlemmer velges blant de ansatte. Bedriftsforsamlingen velger styrets medlemmer, herunder styrets leder og nestleder. Det kan velges inntil 8 varamedlemmer for de styremedlemmer som ikke velges blant de ansatte. Styrets medlemmer velges for en periode på to år. Selskapets vedtekter 5 Styret endres til å lyde: 5 Styret Selskapet skal ha et styre på 8 medlemmer, hvorav 2 medlemmer med forskriftsmessig antall varamedlemmer velges blant de ansatte. Bedriftsforsamlingen velger styrets medlemmer, herunder styrets leder og nestleder. Det kan velges inntil 8 varamedlemmer for de styremedlemmer som ikke velges blant de ansatte. Styrets medlemmer velges for en periode på to år. -o0o-

6 CV - HENRIK AUGUST CHRISTENSEN Født: 10. juni 1962 Utdannelse: Cand. jur, Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet, 1989 Arbeidserfaring: : Advokatfullmektig i Ro Sommernes (med unntak av nedenfor angitte år) 1991: Internjurist i Realkreditt : Partner i Ro Sommernes : Partner i Wiersholm, Mellbye & Beck : Partner i Ro Sommernes (fra 1. april 2004) Praksisområder: Fast eiendoms rettsforhold, konkurs og gjeldsforhandlinger, oppkjøp/fusjon av næringsvirksomhet samt børs- og verdipapirrettslige temaer. Utvalgte styreverv: Home Properties AB (styremedlem) Home Capital AS (styreformann) Home Invest AS (styreformann) Storebrand Optimer ASA (styremedlem) Rocksource ASA (styreformann) Seabird PLC (styreformann) Nordic Choice Hospitality Group AS (styremedlem) CV - TOR ZACHARIASSEN Zachariassen er 71 år og kommer fra Tromsø og er pedagogisk utdannet. Han er nå pensjonist men har 25 års erfaring fra Tromsø maritime skole. Han har også en lang politisk karriere i kommunestyret i Tromsø og Fylkestinget i Troms for Arbeiderpartiet. Arbeidserfaring og verv Avdelingsleder ved Tromsø Maritime skole i 25 år Nestleder i hovedstyret i AS Vinmonopolet i 26 år Styreleder i ulike reiselivsselskaper i Tromsø (TOSARR og nye Visit Tromsø) Styreleder i Tromsøverftet 4 år Medlem og leder av bedriftsforsamlingen i Troms kraft i 14 år Medlem i representantskapet i Sparebanken NordNorge i 12 år Tillitsverv i idretten både lokalt og nasjonalt Arbeidet på kontraktsbasis for NRK Sporten i 25 år Kommunestyret i Tromsø 28 år, derav 16 år i Formannskapet og som gruppeleder for Arbeiderpartiet Fylkestinget i Troms i 8 år og gruppeleder for Arbeiderpartiet i like mange år.

Aksjonærene i Hurtigruten ASA inviteres herved til ordinær generalforsamling torsdag 14. april kl. 13.00

Aksjonærene i Hurtigruten ASA inviteres herved til ordinær generalforsamling torsdag 14. april kl. 13.00 HURTIGRUTEN ASA Havnegata 2, Postboks 43 8501 Narvik NO 914 904 633 MVA Telefon: 970 57 030 Telefax: 970 57 031 Booking: 810 30 000 www.hurtigruten.com firmapost@hurtigruten.com Til aksjonærene i Hurtigruten

Detaljer

Den 15. april 2010 kl. 13.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i HurtigrutenASApå Quality Hotel Grand Royal i Narvik.

Den 15. april 2010 kl. 13.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i HurtigrutenASApå Quality Hotel Grand Royal i Narvik. PROTOKOLL Fra ordinær generalforsamling i Hurtigruten ASA. Den 15. april 2010 kl. 13.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i HurtigrutenASApå Quality Hotel Grand Royal i Narvik. Generalforsamlingen

Detaljer

Hurtigruten ASA Generalforsamling 23. april 2009

Hurtigruten ASA Generalforsamling 23. april 2009 Hurtigruten ASA Generalforsamling 23. april 2009 Ekstraordinær generalforsamling Hurtigruten ASA 20.02.2009 Page 1 Dagsorden 1. Konstituering og åpning ved bedriftsforsamlingens leder. Valg av en person

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30 Aksjeeierne i Schibsted ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling tirsdag 30. april 2013 kl 10:30 i selskapets

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Til aksjonærer INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA. Generalforsamlingen avholdes i selskapets lokaler

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERAL- FORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERAL- FORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA Med endringer som foreslått av styret 25. juni 2013 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERAL- FORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Agasti Holding ASA onsdag 26.

Detaljer

Aksjeeierne i Tide ASA blir med dette kalt inn til Ordinær Generalforsamling Onsdag 28. april 2010 kl 15.00

Aksjeeierne i Tide ASA blir med dette kalt inn til Ordinær Generalforsamling Onsdag 28. april 2010 kl 15.00 Aksjeeierne i Tide ASA blir med dette kalt inn til Ordinær Generalforsamling Onsdag 28. april 2010 kl 15.00 Generalforsamlingen holdes i Tide Senteret Møllendalsveien 1 a, 5009 Bergen Utlevering av stemmemateriell

Detaljer

Aksjeeierne i Tide ASA blir med dette innkalt til Ordinær Generalforsamling Onsdag 27. april 2011 kl 15.00

Aksjeeierne i Tide ASA blir med dette innkalt til Ordinær Generalforsamling Onsdag 27. april 2011 kl 15.00 Aksjeeierne i Tide ASA blir med dette innkalt til Ordinær Generalforsamling Onsdag 27. april 2011 kl 15.00 Generalforsamlingen holdes i Tide Senteret Møllendalsveien 1 a, 5009 Bergen Utlevering av stemmemateriell

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA. Generalforsamlingen avholdes i Forskningsparken, Sykehusveien

Detaljer

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder Til aksjonærene i Atea ASA Oslo, 7. april 2011 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 28. april 2011 kl. 10.00 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling for Odfjell SE avholdes i Conrad Mohrsv. 29, Minde, 5072 Bergen, tirsdag 4. mai 2010 kl. 16:00. Til behandling foreligger: 1. Åpning av generalforsamlingen

Detaljer

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Gode rom Ordinær generalforsamling 23. april 2015 Bildet viser Vannkanten, Stavanger. Fotograf Marie von Krogh / AART architects Moelven Industrier ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Moelven

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i TTS Group ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i TTS Group ASA avholdes torsdag 5. juni 2014 kl. 14.00 i selskapets lokaler, Folke Bernadottes vei 38,

Detaljer

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA ( Selskapet )

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA ( Selskapet ) AKSJONÆRER I NORWAY ROYAL SALMON ASA Trondheim, 6. mai 2015 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA ( Selskapet ) Torsdag 28. mai

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HEXAGON COMPOSITES ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HEXAGON COMPOSITES ASA TIL AKSJEEIERNE I HEXAGON COMPOSITES ASA: INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HEXAGON COMPOSITES ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Hexagon Composites ASA ( Hexagon eller

Detaljer

Til aksjonærene i Yara International ASA Innkalling til ordinær generalforsamling 5. mai 2014

Til aksjonærene i Yara International ASA Innkalling til ordinær generalforsamling 5. mai 2014 Til aksjonærene i Yara International ASA Innkalling til ordinær generalforsamling 5. mai 2014 Aksjeeierne i Yara International ASA ( Selskapet ) innkalles herved til ordinær generalforsamling i Auditoriet,

Detaljer

Aksjeeierne i Tide ASA blir med dette kalt inn til Ordinær Generalforsamling onsdag 30. april 2014 kl 15:00

Aksjeeierne i Tide ASA blir med dette kalt inn til Ordinær Generalforsamling onsdag 30. april 2014 kl 15:00 Aksjeeierne i Tide ASA blir med dette kalt inn til Ordinær Generalforsamling onsdag 30. april 2014 kl 15:00 Generalforsamlingen avholdes på Tidesenteret Møllendalsveien 1 a, 5009 Bergen Utlevering av stemmemateriell

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Scana Industrier ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Scana Industrier ASA den 6. mai 2014, kl. 17:30, på Radisson Blu

Detaljer

Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo

Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo Til behandling foreligger: 1. Åpning av møtet og valg av møteleder. 2. Opprettelse

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling Torsdag 26. april 2012 kl. 0900 i Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo

Detaljer

Generalforsamlingen vil bli åpnet, inkludert opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere, av styrets leder, Tuomo Lähdesmäki.

Generalforsamlingen vil bli åpnet, inkludert opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere, av styrets leder, Tuomo Lähdesmäki. Til aksjonærene i Kitron ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. APRIL 2015 KL. 08.30 Ordinær generalforsamling i Kitron ASA ( Kitron ) vil bli avholdt tirsdag 21. april 2015, kl. 08.30 på Hotel

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Til aksjonærene i Nordic Mining ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes tirsdag 19. mai 2015, klokken 16:30 i Thon Conference

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA den 26. mai 2008 kl 16.00 i Oslo Børs ASAs lokaler i Tollbugata

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling Fredag 17. april 2015 kl. 0900 i Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo Til

Detaljer

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 27. april 2006 kl.16.30 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

GENERALFORSAMLING. Tromsø 24. april 2014

GENERALFORSAMLING. Tromsø 24. april 2014 GENERALFORSAMLING Tromsø 24. april 2014 1. KONSTITUERING OG ÅPNING Dagsorden 1. Konstituering og åpning ved bedriftsforsamlingens leder. Valg av en representant til å medundertegne protokollen 2. Årsberetning

Detaljer

innkalling til generalforsamling

innkalling til generalforsamling innkalling til generalforsamling Data Respons ASA Sandviksveien 26, NO-1363 Høvik, Norway Phone: +47 67 11 20 00 E-mail: info@datarespons.com www.datarespons.com Til aksjonærene i Data Respons ASA Aksjeeierne

Detaljer

Ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo

Ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo Til aksjonærene i Ordinær generalforsamling i avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo Tirsdag den 6. mai 2014, klokken 14.00 Til behandling foreligger: 1. Åpning av generalforsamlingen

Detaljer

Til aksjonærene i Biotec Pharmacon ASA: INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

Til aksjonærene i Biotec Pharmacon ASA: INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA . Til aksjonærene i Biotec Pharmacon ASA: INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA i selskapets lokaler,

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling

Innkalling til ordinær generalforsamling Til aksjeeierne i Tromsø, 05.06.2014 Innkalling til ordinær generalforsamling Styret i ( Selskapet ) innkaller med dette til ordinær generalforsamling: Tid: 19. juni 2014 kl. 12.00 Sted: I Ayanda AS lokaler

Detaljer