3 Velkomst frå arrangementskomiteen og formannen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3 Velkomst frå arrangementskomiteen og formannen"

Transkript

1 3 Velkomst frå arrangementskomiteen og formannen Toårsmelding og regnskap 4 Indremisjonsforbundet, toårsmelding Årsregnskap for ImF Konsernregnskap for ImF Årsmelding for ImFs regnskap 15 Revisjonsberetning Meldinger: 17 ImF-UNG, toårsmelding Bildøy Bibelskole 20 KVS-Lyngdal 21 KVS-Bygland 21 Framnes KVS 22 Øytun Folkehøgskole 23 Danielsen skoler 41 NLA 23 Sambåndet Forlag 24 Tilsette i Indremisjonsforbundet 26 Sakliste, GF Val og vita 31 Krinsane melder 48 Program for GF 2013 Layout: ImF Media Bilder: ImF Media/ arkiv Trykk: Mediatrykk 2

2 Velkommen til Lyngdal velkommen Indremisjonsforbundet i Rogaland og Indremisjonsforbundet Sør har gleden av å ta imot generalforsamlingen I samarbeid med KVS Lyngdal har vi i lang tid arbeidet for å skape en god ramme rundt GF. Nå venter vi på at misjonsfolket skal samles og fylle rammene. Men mest av alt har vi forventning til at Gud vil møte oss i forkynnelse, sang og musikk. Vi ber om Guds ledelse i forhandlinger og valg. Årets møtested skulle være kjent for de fleste. KVS Lyngdal og Lyngdal Bibelcamp er et godt sted å samles. Her kan vi møtes i Sørlandsidyll, og forhåpentligvis sol og varmt sommervær. Men været ligger utenfor arrangementskomiteens mandat. Det eneste vi kan gjøre, er å be om godt og tjenlig vær. Lyngdal og Lister-regionen byr på mange turistattraksjoner. Her er veien kort fra kystidyll til høgfjell. Skulle det bli tid til det, anbefaler vi en tur rundt i regionen. KVS-hallen blir arena for hovedsamlingene under GF. Men skoleanlegget gir også rom for mange aktiviteter for hele familien. Derfor håper vi at årets GF blir en stor familiesamling. KVS/ Bibelcampen sammen med frivillige medhjelpere fra Rogaland og Agder, er klar til å gi dere alle den beste mottakelsen, om der kommer med båt, bil eller på sykkel sammen med generalsekretæren. Velkommen til Lyngdal og Sørlandet! Kjell Hauan leder av arrangementskomiteen Kjære ImF-venner Jeg har et stort ønske om å se deg i Lyngdal i sommer. Vi legger opp til en storslagen Generalforsamling på Lyngdal Jordbrukskoles anlegg fra onsdag 24 juli. ImF Rogaland og ImF Sør gjør sammen sitt ytterste for å gjennomføre et flott GF. Indremisjonsforbundet vil Løfte blikket og se fremover, og til dette trenger vi din hjelp. Hvor går veien videre? Hva er ImF s rolle i det brokede kirkelandskapet? Er tiden inne for å øke markedsføringen av ImF trossamfunn? Skal vi satse på forening eller forsamling? Hva med fremtiden for skolene våre? Leirarbeidet? Økonomien? Mange slike spørsmål har vi foreslått svar på i et strategidokument som du kan lese her i årsmeldingen, og det er bare rett og rimelig at DU får et ord med i laget før dette vedtas. Vi ønsker også at flest mulige får anledning til å delta i valg på formann og styremedlemmer. Dere som er kjent på Lyngdal vet at dette er et vel egnet sted for et GF. ImF har drevet bibelcamp på området i over 30 år, og mange barne og unge kan vitne om hvor stor betydning barne- og ungdomsarbeidet på Lyngdal har hatt i deres liv. De kommer nå tilbake sommer etter sommer med egne barn! På dette flotte stedet skal vi samles til forhandlinger, bibeltimer, kveldsmøtet, konserter og seminarer. Det blir eget opplegg for barna. Jeg vil på det sterkeste anbefale dette arrangementet, og jeg er faktisk en av de som sammen med familien har over 20 somre bak meg i Lyngdal. Vær med å be om Guds velsignelse over GF - og vel møtt! Sverre Dag Ljønes 3

3 INDREMISJONSFORBUNDET Toårsmelding Styret for Indremisjonsforbundet (ImF) legg med dette fram si 109.melding for GF, og vi vil gi våre misjonsvener eit innblikk i vårt arbeid og virke dei to siste åra. Som vanleg tek vi også med meldingar frå andre einingar i ImF-familien slik at ein kan få best mogleg oversikt over det totale arbeidet. Det meste av det som er skrive, vil ein kjenne igjen om ein har halde seg orientert med Sambåndet og nettsidene våre. Vi har lagt vinn på å skrive kort, men innhaldsmetta, slik at flest mogleg opplever meldinga overkomeleg å sette seg inn i. Styremøta Styret samlast seks gonger per år. I tillegg har det vore eitt telefonmøte kvart av desse to åra. Første og andre varamedlem vert innkalla fast til alle møte. Styremøta vert stødig leia av formann, og sakene førebudd av eit arbeidsutval beståande av generalsekretær, formann, administrasjonsleiar og økonomileiar. Saklista er som oftast delt inn i referat frå ulike styrer og råd, økonomirapport, vedtakssaker og generalsekretæren sin rapport. Den siste inneheld fleire små og store punkt, og er ofte grunnlaget for viktige samtalar i styret. Dei fleste styremøta er på Bildøy, men denne perioden har også styret vore i Finnmark (Vestre Jakobselv), Indremisjonssamskipnaden (Framnes) og KVS Bygland (10 års jubileum og GF for skulane våre). Vi ser det som viktig at ein i slike møtepunkt kan få djupare innsikt i kvarandre sin situasjon og bygge relasjonar mellom forbund, krinsar og institusjonane våre. Hyrderådet handsamar saker som er adressert direkte til dette organet, i tillegg til saker som generalsekretæren finn det naturleg å legge fram for rådet. Ein legg vinn på at flest mogleg saker vert handsama i styret. Samansetninga av Hyrderådet har vore generalsekretæren, styreformann Sverre Dag Ljønes, nestformann Reidar Røyland, Knut Sørheim og rektor Roald Kvam. I 2011 var rådet samla til to møte, og til eitt møte i Samtalefora I tillegg til styre og hyrderåd, har generalsekretæren desse viktige fora for å samtale om teologiske og strategiske spørsmål: Leiargruppa: Denne består av administrasjonsleiar, økonomileiar, personalleiar, medieleiar og leiaren for ImF- UNG. Gruppa samlast som regel kvar tysdag morgon. Misjonsrådet: Her møter krinsleiarane og rektor for Bibelskulen. Samlast to gonger i året fast. Tidlegare var det i tillegg nokre telefonmøte, men med innføringa av leiarrettleiinga tre gonger per halvår har det vore mindre behov for det. Administrasjonsrådet: Ei samling over 2 dagar i mai. I tillegg til dei som møter i Misjonsrådet, møter leiargruppa og forstandarane i ImF Trossamfunn. Forsamlingsrådet: Medlemar her er generalsekretæren, rektor ved Bibelskulen, krinsleiar Glenn Nord-Varhaug og forsamlingsleiarane Gunnar Ferstad og Runar Landro. Sistnemnde leier arbeidet i rådet. Personaldagane: Dette er to arbeidsdagar i august der forkynnarane og tilsette i administrasjonen møtest. Fokus er fagleg påfyll, deling av erfaringar i tenesta og åndeleg og sosialt fellesskap. Generalsekretæren og personalleiaren har ansvar for desse dagane. Rektormøtet: No i samarbeid med NLM og Normisjon. Møtet vert halde over to dagar i starten av februar. Generalsekretærmøtet: Her møtest generalsekretærane for ImF, NLM, NMS, Normisjon, Israelsmisjonen, Søndagsskulen, og NKSS. Samlast to gonger per år. Vi nemner også at leiinga for ImF og NLM møtest ca ein gong i året for samtale. For ImF møter her generalsekretæren, formannen, leiaren for ImF-UNG og rektor ved Bibelskulen. Andre sentrale samlingar Generalforsamlinga 2011 var lagd til Bibelskulen på Bildøy, og vart avvikla på ein god måte av tilsette og frivillige. Administrasjon og styre hadde ikkje fremja dei store vedtakssakene denne gongen, men ønskte i påvente av strategiarbeidet å ha ei generalforsamling med fokus på samtale om arbeidet og gode åndelege samlingar. Temaet var «disipler», og vi fekk lytte til utfordrande forkynning frå broder Yun, Glenn Nord-Varhaug, Roald Evensen, Annbjørg Barane, m.fl. Etter to GF med til dels store driftsunderskot, fekk vi denne gong eit arrangement i pluss, og styret ønskjer på den bakgrunn fortrinnsvis å nytte våre eigne anlegg for framtida. Sommarstemnet 2012 hadde temaet «Kraft!» og Roald Kvam hadde gode bibeltimar om dette. Andre talarar var Martha Paulsen, Tor Ingvald Lauvrak, Ole Lilleheim, Kjersti H.Stokken og Erik Furnes. Det var gode tilbakemeldingar på stemnet, ikkje minst når det gjeld song og musikk. Arbeidarmøtet i januar har også denne perioden hatt god oppslutning, og vi har fått gode tilbakemeldingar frå deltakarane. Vi trur denne samlinga er enormt viktig for å gje den enkelte fagleg og åndeleg utbytte, for å bygge gode relasjonar mellom ulike greiner i misjonen, og for å bygge identitet i organisasjonen. Arbeidarmøtet vert avslutta med den store Arbeidarfesten, der det kjem ca 300 gjestar som på ulikt vis har tilknytning til ImF og Bibelskulen. Singing in the city Dette er eit helge-arrangement der ein tilbyr ein pakke med mykje evangelisk song og musikk, forkynning, og god standard på overnatting. I 2012 vart dette flytta frå IMI-Forum i Stavanger til ImF Sandnes sitt forsamlingshus Fredheim Arena, noko som har gitt betre økonomi. Forkynninga har misjonens eigne tilsette stått for, medan songarar og musikarar er henta frå inn- og utland. Seniorarbeid/BOF 55+ Landseldrestemnet endra namn til «Bibel og Fellesskap 55+», og saman med nokre andre endringar i profilen har det ført til eit positivt oppsving og gode tilbakemeldingar frå deltakarane. Det er ei utfordring for oss med dagens bemanning å organisere ein stabil komité som kan arbeide langsiktig, men er takksam for alle som stiller opp for oss. Vi er glade for at også fleire krinsar og lokale forsamlingar set seniorarbeidet på dagsorden med regionale og lokale eldresamlingar. Viktige arbeidsområde Forkynnar- og forsamlingsarbeidet Langt frå alt i vårt arbeid er målbart, og all den tid «det skjulte høyrer Herren til» er det derfor vanskeleg å gje objektive vurderingar av den utadretta forkynnartenesta. Det er gledeleg å få meldingar om menneske som vert frelst, løyst frå djevelens lekkjer og fornya i trua. Ikkje uventa er det mellom dei unge at det mest konkrete skjer, og oftast på skulane våre og i ungdomsarbeidet elles. I skuleåret hadde vi dessverre ikkje ImF-team, men dette siste året hadde vi igjen et vel fungerande team. Gledeleg er det også at vi kan få rekruttere unge forkynnarar frå Bibelskulen. T2-student Ruben Lie Monsen har hatt praksis som forkynnar hos oss siste Bibelskuleåret, og vil reise fast for 4

4 oss frå hausten Tor André Haddeland, også han T2-student siste år, vil få også få engasjement som forkynnar komande vinter. Arne Pareli Pedersen vart tilsett som songevangelist i 20% stilling frå januar Vi er også takksame for at erfarne Per Gunnstein Nes igjen reiser for ImF. Sjølv om nokre forkynnarar i denne perioden har gått over i pensjonistane sine rekkjer, syner dette at ImF satsar på forkynnartenesta også for framtida. Det er framleis etterspørsel etter evangeliske aksjonar, men elles held trenden fram med mindre samanhengande møteverksemd og meir enkeltmøte. Det utfordrar oss som arbeidsgjevar overfor forkynnarar som skal arbeide heile veker. Det er derfor stort behov for å samarbeide tett med krinsar og lokalforeiningar slik at vi kan få utnytte forkynnarstaben vår best mogleg! Eit godt og viktig tilbod som vi gjerne oppmodar til å nytte, er turar med Si-REISER, der ein både får samanhengande forkynning og sosialt fellesskap. Fleire stader ser vi at kombinasjon mellom forsamlingsmøte og fellesskap i heimane gjev større engasjement og kjensle av å høyre med i fellesskapet. Vi trur denne utviklinga er i tråd med våre røter, og trur vi må gje rom for fridom i korleis det er best tenleg å samlast. Det viktigaste er at menneske kjem under høyringa av Guds ord, og vert bevega til å leve som etterfølgjarar av Kristus i sin kvardag. Vi vil arbeide for å styrke det lokale forsamlingsarbeidet, og trur vi går i ei retning med fleire lokale tilsette. Samstundes vonar vi det skal vere mogleg å kombinere dette med forkynnarar som reiser på landsplan, i krinsane og på institusjonane våre. I samband med vår forsamlingskonferanse på Bildøy i mars 2011, arrangerte vi ein fagdag for NLM og ImF, der temaet var felles utfordringar i forsamlingsarbeidet. Vi trur bedehus-organisasjonane i større grad må samarbeide for at Bedehuset kan vere eit aktuelt og samlande alternativ for framtidas generasjonar, og ImF vil gjere det vi kan for at det kan skje. Merete Åsebø Blindheim er blitt engasjert som konsulent for satsingsområdet «trusformidling i heimen» og har brukt mykje ressursar på å førebu ein stor konferansen om temaet på Fredheim Arena hausten Skule- og barnehagearbeidet Undervisningskonsulenten slutta i si stilling i perioden, og med grunn i ressurssituasjonen fann ikkje styret det rett å rekruttere ny person inn i stillinga. Generalsekretæren har teke over nokre av oppgåvene, medan andre oppgåver må stå uløyste. Ei nyvinning som er blitt godt motteken, er felles rektormøte mellom ImF, NLM og Normisjon sine skular. Ein del skular har felles eigarar, og på denne måten slepp rektorane for desse skulane å reise på fleire eigar-konferansar. Dessutan gjer dette møtet det lettare for oss å ha god kvalitet over samlingane, og nyttar høgt kvalifiserte personar til å undervise. I denne perioden har Danielsen Skular starta tre nye ungdomsskular (Osterøy, Frekhaug, NØKKELTAL FOR ImF TROSSAMFUNN Årstal Statleg tilskot Kommunalttilskot Nettoårsresultat (sendt vidare til lokale lag) Haugesund) noko som er fantastisk flott. Ein ny skule vert også starta hausten 2013 på Karmøy. I tillegg har stiftinga satsa sterkt på utviding av skulane på Sotra. Også fleire av dei andre av skulane våre har satsa friskt på forbetring og utviding av skuleanlegg. Trass i tronge offentlege rammer, er det vilje til å satse, og det talar om visjonar over skulearbeidet. Det skjer eit stort såmannsarbeid gjennom desse skulane. Vi har også arbeidd tungt og seriøst med å starte ein ny folkehøgskule for 16-åringar, og er blitt ønskt varmt velkomen av Ørskog Kommune på Sunnmøre til å starte i nedlagde Ørskog Vidaregåande skule sine lokale. Vi ønskjer å gjere noko for ei aldersgruppe der mange ungdomar fell ut av vidaregåande utdanning og treng eit år til modning og rettleiing for vegen vidare. Vi ønskjer sjølvsagt også ved dette å nå fleire i denne aldersgruppa med den glade bodskapen om Jesus Kristus, fordi vi veit at ungdom i dag vel livskurs i yngre alder enn tidlegare. Vi er takksame for arbeidet som prosjektleiar Rune Sæther og resten av prosjektgruppa la ned i denne prosessen. Sjølv om vi hadde god hjelp frå fylkesstyresmaktene og stortingspolitikarar i møte med departementet, fekk vi dessverre avslag på søknaden våren 2013, men vonar at vi skal få gjennomslag i neste runde. Elles må vi nemne at ei av dei store hendingane på skulefronten siste to åra, er fusjonen mellom NLA, Høgskulen i Staffeldtsgate i Oslo og Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand. Fusjonen gjer at dei to sistnemnde høgskulane no også er ein del av vårt eige og vårt ansvar, og dette har vore eit viktig grep for å skape ein høgskule med nok storleik og slagkraft til å møte framtida. Når det gjeld barnehagane, må vi dessverre melde om at vi med noverande bemanning ikkje er i stand til å følgje opp desse slik vi skulle ønskje. Det er ingen barnehagar som er direkte eigde av ImF sentralt, men vi skulle gjerne gitt faglege samlingar som også kan styrke samhald og identitet. Det er ikkje starta nye barnehagar i perioden, og nokre slit nok med tronge kommunale rammetilskot. Likevel er det vårt inntrykk at drifta generelt er god, og eit par barnehagar planlegg nybygg/utviding. ImF Trossamfunn ImF Trossamfunn vart oppretta for å gje eit tilbod om kyrkjerettsleg registrering gjennom indremisjonen, samstundes som ein ikkje skulle profilere dette på ein måte som skal binde folks samvit i spørsmål om kyrkjemedlemskap. Talet på medlemer pr var 322, og har hatt 7-8 vigslar i året. Etter fire år meiner vi det er på tide å kunne spreie litt meir info om trussamfunnet, og vil gje ut ein foldar snart. Vi har no sju forstandarar: Erik Furnes, Gunnar Ferstad, Frank Rott, Johnn R.Hardang og Runar Landro med vigselsrett i heile landet, og Glenn Nord-Varhaug og Roald Evensen med vigselsrett i Hordaland. Vi har heller lite arbeid med å administrere trussamfunnet. Den statlege delen av det offentlege tilskotet går til drifta sentralt, medan den kommunale delen går til det lokale arbeidet som kvar enkelt medlem ønskjer å støtte. Sjå nøkkeltal i tabellen. ImF Media ImF Media produserer bladet Sambåndet på papir og nett, og dessutan brosjyrar, plakatar og anna grafisk materiale for arrangement både sentralt og for krinsar. Dei tilbyr også nettenester for enkelte krinsar. I tillegg sel ein tenester til eksterne aktørar, og fleire bøker for Sambåndet Forlag vert sette på avdelinga. I tillegg ønskjer ImF Media å vere tilstade på ulike medieplattformer, og er engasjert i både radio- og tv-produksjonar gjennom ulike selskap. Bladet Sambåndet kjem ut med 12 nummer per år, og det er fire krinsblad som er integrert. Avdelinga har i perioden hatt stabil bemanning, men i november 2012 gjekk medieleiar Torgeir Hauge ut i to års permisjon for å vere NLM-utsending i Japan. Vi var likevel heldige og fekk inn Petter Olsen i vikariatet. Forutan informasjonsmedarbeidar/ journalist Vilhelm Viksøy og grafikar Ole- Jacob Ebbesen, har vi styrka avdelinga med grafikar Beate Augestad i 50% stilling, og vi har også hatt T2-studentane Eirik Ravnskog og Bjarte Østebø inne på praksisplass. Utanom dette har vi leigd inn Kjetil Fyllingen for å ta hand om nettevangeliseringskonseptet omgud.net og hvorforjesus.net. Nettsidene har hatt noko lågare besøk enn tilfellet var etter lanseringa i 2009, og derfor har vi satsa noko ressursar for å styrke denne tenesta. Personalarbeid ImF ved personalleiar Aud Karin Kjølvik har halde fram med å organisere grupper der tilsette i organisasjonen saman med tilsette i andre organisasjonar kan få tilbod om å vere med i rettleiingsgrupper. Ei eiga gruppe for krinsleiarane og generalsekretæren har fungert godt i heile perioden. Denne gruppa har vore samla seks arbeidsdagar per år. I tillegg til det personlege utbytte for den enkelte, har denne gruppa betydd mykje i å knyte sterkare relasjonar mellom leiarane for krinsane og ImF. Elles er personalleiaren nytta inn mot ulike personalsamlingar i krinsar og skular, ho har personalansvar for forkynnarane, har ansvar 5

5 for reiserute-planlegging, er fagperson i vårt arbeid med å førebygge og handtere seksuelle krenkingar, vore utleigd i 20% stilling til Bibelskulen, med meir. Administrasjonen Etter ønskje frå Edith Molland om å få avløysing frå å vere økonomileiar til å gå tilbake til å vere rekneskapsleiar, fekk vi i 2011 Ingebrigt Sørfonn til å gå inn i stillinga som økonomileiar i 80% stilling. Utanom dette har han vore forkynnar i 20% stilling. Vi fekk inn Willy Landro som administrasjonsleiar i 2012, då Anja S. Ulveseth Heggen var ute i svangerskapspermisjon. Vi er takksame for å ha gode leiarar i desse stillingane. Elles har vi måtte gjere smertelege reduksjonar i bemanning i administrasjonen for å oppnå styrets målsetting om å få rekneskapen i balanse. Då undervisningskonsulent og musikkkonsulent sa opp, vart desse ikkje erstatta. Då ein medarbeidar som m.a. handterte sentralbordet slutta, vart sentralbordet automatisert. Dessverre måtte vi også gå til det tunge steg å seie opp ein god medarbeidar på kontoravdelinga. Vi har lukkast med å kome dit styret ønskte, men må også erkjenne at vi har ei bemanning på eit minimum for å handtere noverande oppgåver. Økonomileiar har ivaretatt det overordna ansvar for økonomi, eigedomar og kontakt inn mot kundar og revisor. I tillegg har denne også hatt overordna ansvar for budsjettarbeidet i samarbeid med dei ulike avdelingsleiarane, generalsekretær og Forbundsstyret. Økonomi og rekneskapsavdelinga har hatt ansvar for å føra rekneskap for 20 ulike kundar. IKT-leiar Øyvind Angelskår har teke seg av den daglege drifta av den fellesløysinga som ImF, Bibelskulen og krinsane har etablert. I tillegg til å ivareta avtalar og oppfølging av ulike samarbeidspartnarar har administrasjonsleiar vore sekretær for Lyngdal bibelcamp, Løns- og personalutvalet (LPU), Evangeliseringsfondet, Navrestad legat og Sommarstemnet for å nemna noko. I tillegg har administrasjonsleiar hatt heilt eller delvis ansvar for loppemarknad, forbundslotteriet og innsamling. Stillingar På sidene finn ein oversikt over tilsette i ImF sentralt, og kva stillingsstorleik den enkelte har frå komande haust. Vi er takksame over å ha dugande og arbeidsvillige tilsette, både i administrasjonen og mellom forkynnarane. Konkrete saker Å tenne lys i mørket: Styrets fokus er vårt eige misjonsarbeid. Korleis nyttar vi best dei ressursane vi har? Når vi folket vårt med Guds ord? Kva skal vi satse på? Er vi med og utrustar Guds folk slik at vi framleis er ei lekmannsrørsle? Vi trur det er rett å vere ærlege om vårt eige arbeid og ha fokus på kva vi sjølve gjer, i staden for å vere opptekne av kva andre gjer feil. Derfor oppmodar Skrifta oss: «Ta vare på oppgåva di og hald henne rein, så du ikkje kan skuldast for noko, heilt til vår Herre Jesus Kristus kjem» (1.Tim.6:14). Vi bør vere varsame med korleis vi omtalar andre, og vere audmjuke for at Gud nyttar den Han vil. Samstundes må vi ta inn over oss at vårt misjonsfolk er så integrert med folkekyrkja og straumdraga som gjer seg gjeldande der, at det er naudsynt å ha reflekterte tankar om kva vi bør velsigne og kva vi må åtvare mot. Ingen av oss er immune mot bibeloppløysande teologi. Når samlivsetiske spørsmål er så brennbare og alvorlege i vår tid, er det fordi det djupast sett handlar om legitimering av synd, og om eit liv i strid med Guds vilje har konsekvens menneskets evige lagnad. I ei tid med aukande liberalisering og fragmentering, trur vi det er viktig å stå saman med andre arbeidslag på Bibelen og vedkjenninga sin grunn. Såleis kunne vi hausten 2011 presentere boka «Samlivsetikk og kristen tro» (no tilgjengeleg på våre nettsider) saman med seks andre lutherske samarbeidsorganisasjonar. Her er mykje god rettleiing som vi gjer klokt i å sette oss inn i. I samarbeid med skulane våre gjekk vi derfor også i 2012 også inn som aksjonærar i GuttogJente.no, fordi vi vil stå saman med andre organisasjonar for å gje rettleiing til unge ut frå Guds gode skaparvilje. Saman med leiarane for Den Evangelisk Lutherske Frikirke, Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn, Normisjon og Norsk Luthersk Misjonssamband, stifta vi derfor også Evangelisk Luthersk Nettverk (ELN) i mars Formålet med dette er å «løfte fram Joh.17,21 om å vere eitt for at verda skal tru. Ved å stå saman offentleg vil vi gje fotfolket vårt opplevinga av å vere i trua og Jesu kyrkje sitt sentrum og ikkje i marginane, og opplevinga av samling framfor fragmentering. Vi vil aktivt stimulere trua sitt frimod og ha fokus på kyrkja si sending med evangeliet både nasjonalt og globalt. Nettverket ønskjer å kome i møte og gje nytt frimod til medarbeidarar som opplever det problematisk å stå i tenesta på grunn av den teologiske utvikling, og vil ved behov leggje til rette for pastoral oppfølging». I dette lys har det også vore viktig for oss å synleggjere eit samarbeid med Opne Dører. Dette er eit signal om at vi ønskjer å hente impulsar frå dei delane av verda der vekkingane går fram og dei truande vil stå på ein heil Bibel. Vidare ønskjer vi å gje signal om at vi vil vise støtte til våre trussøsken som må lide for si tru. I 2012 sende vi fem forkynnarar og leiarar til Egypt med dette formålet. Rettleiing: Av dogmatiske og etiske tema som generalsekretæren og styret har arbeidd med i perioden, vil vi nemne gjendåp, menn og kvinners teneste, skilsmisse og gjengifte, alternativ behandling, vigselsrett og ekteskapslov. Noko av dette har vore framme i temasamlingar lokalt eller i Arbeidarmøtet, noko er kommentert i Sambåndet, noko er løfta fram i samtalar med andre organisasjonar, og noko arbeider vi med å drøfte i grundigare offentlege dokument. Felles ordningar: Ein komité med medlemer frå ImF, Normisjon og NLM har i perioden utarbeidd felles ordningar for dåp, nattverd, konfirmasjon, forbøn for ekteskap, og salving for sjuke. Dessverre har dette stoppa opp i utarbeiding av presentasjon, så førebels har vi berre spreidd det til dei som har spurt direkte. Ordningane vil bli ein del av «Handbok for Bedehuset» når vi snart legg den ut på nett. Strategiarbeidet: Vi har lagt bak oss to år med stort fokus på det langsiktige strategiarbeidet for organisasjonen, og er takksame for det gode samspelet med krinsleiarane og andre ressurspersonar om dette. Vi har veksla mellom sentrale samlingar, der Øivind Augland har vore god rådgjevar, og regionale samlingar der krinsane har møtt sine lokale foreiningar og kontaktar. Hensikta har vore å ha ein prosess som tek på alvor ImF si oppbygning, og vi har vore opptekne av å lytte til kva ein er opptekne av på grasrota. Vi vonar den framlagde strategi- og handlingsplanen skal sette ei god retning for indremisjonsarbeidet framover, og samstundes trur vi at prosessen i seg sjølv har vore til stor velsigning for relasjonsbygginga og misjonsfokuset i organisasjonen. Avtale med Damaris: Damaris er eit internasjonalt føretak som prøvar å vise kristendomens aktualitet for samtidskulturen, og dei har utvikla mange nettbaserte ressursar som er gode verktøy for oss i vårt arbeid. I 2012 teikna vi ein avtale med Damaris om å gjere deira nett-ressursar tilgjengeleg for alle våre lag og skular. Vi er i ferd med å evaluere om ressursane har vore i nytta i stor nok grad til at avtalen bør forlengast. Gallup om indremisjon og bedehus: Eit spennande prosjekt som vart gjennomført i 2011, var ei større undersøking i det norske folk om kva ein meiner om kristne, bedehuskulturen og indremisjonsfolk. Eit spleiselag mellom ImF og krinsane, tre ivrige Bibelskulestudentar og ein uthaldande prosjektleiar i kretsrådgjevar Trond Johansen, resulterte i boka «Motstrømsfolket». Undersøkinga har gitt oss mange svar som vi oppmodar misjonsfolket til å sette seg inn i. Gåveinntektsutval: Styret oppnemnde ei utval beståande av økonomileiaren, Marit Mulelid, Roald Evensen, og Svein Ludvigsen for å utarbeide ein plan for å auke gåveinntektene for misjonen, og rapporten vart overlevert styret hausten Politiattest og krenkingar: På bakgrunn av sak i felles ressursgruppe for seksuelle krenkingar, innførte ordningar i andre organisasjonar, og signal frå leiarar i ImF, gjorde styret i 2011 vedtak om å innføre krav om «politiattest for personar som har fylt 18 år som er engasjert i ImF s barneog ungdomsarbeid (inklusive leirstadane), som har stillingar/verv/oppgåver (både løna og uløna), og med eit tillits- og/eller ansvarsforhold til mindreårige eller personar med utviklingshemming». Krinsane vart oppfordra til å gjere liknande vedtak. Vi trur 6

6 på ingen måte at slik attest garderer mot at krenkingar skjer i vår samanheng, men det er eit av fleire tiltak som kan bidra til å redusere faren for at dette skjer. Dessverre må vi melde om at også i denne perioden har måtte handsame saker der det vert meldt om slike krenkingar, og desse har vore handsama i tråd med våre retningslinjer. Vetrlidsallmenning 1 og Bok og Media Vestbok AS: Dei siste åra har tilstanden og framtida for eigendomen Vetrlidsallmenning 1 i Bergen sentrum vore ei bekymring for oss. Omfattande framtidig vedlikehald, skjør grunn og verneverdig bygning gjorde at vi gav signal til leigetakaren Bok og Media Vestbok AS om at vi ønskte å selje vår aksjepost i bygget. Parallelt med dette har det vore kjempa ein kamp for at bokhandlen, med avdelingar også på Frekhaug og Norheimsund, skulle snu ein negativ driftssituasjon. Lån vart gitt i 2010 for å prøve å berge drifta, og bygning i Norheimsund vart selt tidleg i 2012, men likevel måtte ei ekstraordinær generalforsamling i januar 2013 ta til etterretning at det ikkje var grunnlag for vidare drift, og ein gjorde vedtak om avvikling av drifta. Eigedomen i Vetrlidsallmenning er no selt. Vi må berre beklage at vi og våre medeigarar ikkje makta å halde liv i ein bokhandel i Norges nest største by, og vi vil stille oss konstruktiv til nye initiativ frå andre aktørar, men må erkjenne at vi no ikkje har det som skal til for å drive lønsamt i ein tøff bransje. Misjonsheimen på Ask: I samband med at Midthordland Indremisjon mista driftsavtalen med Askøy Kommune om Misjonsheimen på Ask, og derfor måtte selje eigedomsmassen, var det eit initiativ for å starte eit sjelesorgsenter på staden. ImF var aktuell til å gå inn i eigedomsselskapet, men hausten 2011 vart det klart at det ikkje var mogleg å etablere eit forsvarleg driftsgrunnlag for eit slikt senter. Misjonsheimen vart seld i Straume Forum: Etter som voksteren i forsamlinga til Brattholmen Indremisjon dei siste åra har vore større en bedehus og parkeringsareal kan romme, har den gamle visjonen om eit forsamlingshus sentralt på Straume blitt vekt til live att. Dette er eit stort løft, og tanken kom om at ImF kunne omsette verdien i noverande administrasjonsbygg for å investere i det nye forsamlingsbygget. I denne prosessen var det viktig for oss å ivareta omsynet til Bibelskulen. Etter ein lang prosess, gjorde styret samla intensjonsvedtak om sal for deretter å investere i Straume Forum. Heile vedtaket er tidlegare referert i Sambåndet. Vi vonar at realiseringa av Straume Forum kan medverke til fornying og vekst for indremisjonsarbeidet i eit vekstområde. Vedlikehald av Bibelskulen og sal av personalbustader: I denne perioden er det blitt veldig tydeleg for oss at etterslepet i vedlikehaldet av Bibelskulen no er så stort at det krev eit skikkeleg løft. Anslaget for prosjektet er 20 million, pluss meirverdiavgift. For å kome i mål med dette, må vi selje ein del av personalbustadane ved skulen, og vi har hatt eit krevjande arbeid med omregulering for å realisert sal. Vi har no god von om å kome i mål med dette hausten Ukraina-prosjektet: For nokre år sidan etablerte vi eit misjonsprosjekt i Ukraina, der vi støtta sårt tiltrengt bibelskulearbeid hos lutherske kristne. Ein del midlar har vore innsamla både av forsamlingar og skular, og vi er takksame for støtta som er gitt. Etter kvart ser vi at arbeidet i Ukraina har fått andre og sterkare støttespelarar enn det vi har makta å stille opp med, og vi har heller ikkje klart å følgje opp prosjektet så tett som vi burde. Styret vedtok derfor å overføre restbeløpet i 2012, og avslutte prosjektet for vår del. Utmerkingar: «Kappast om å heidre kvarandre», seier Skrifta, og det var ei glede for oss å kunne markere overrekking av H M Kongens fortenestemedalje i gull til Karl Johan Hallaråker, og Norges Vel s medalje for lang og tru teneste til Karl Einar Tevdt. Samarbeid med andre Utanom det ImF har mannskap til å arbeide med sjølv, er det ein stor rikdom å stå saman med andre arbeidslag. Per i dag er ImF medlem eller aksjonær i følgjande: Familie og medier Norsk organisasjon for misjon og evangelisering (NORME) Blå Kors Si-REISER (24% av aksjane) Kristen Riksradio / P7 Menneskeverd Nordisk Indremisjonsråd GuttogJente.no (NY!) Kristeleg pressekontor (KPK) ImF ønskjer å følgje opp sine medlemskap og aksjonærpostar så langt våre ressursar strekk til. Denne gong vil vi særleg understreke for vårt misjonsfolk kor viktig det er å støtte organisasjonen Menneskeverd med medlemskap og lokalt engasjement. Den kurs som våre styresmakter held fram med å følgje når det gjeld abort og bioteknologi, er ei stor naud for oss. Årsrekneskap nøkkeltal For driftsåret 2011 var det budsjettert med eit samla underskot på 0,5 mill kr. Resultatet vart eit overskot på knapt 0,4 mill kr, altså 0,9 mill kr betre enn budsjett. Fleire postar spela inn her, men den største enkeltposten var ei innsparing på 0,8 mill pga nedbemanning. For driftsåret 2012 var det lagt opp til eit budsjett i balanse. Resultatet vart eit underskot på 0,4 mill kr. Hovedforklaringa er avskrivning av tap ved avvikling av Vestbok AS med 1,4 mill og på inntektssida testamentariske gåver på 0,9 mill. Avvikling av Vestbok AS skjedde i inneværane år, men sidan me hadde kjennskap til det på det tidspunktet me avslutta 2012-rekneskapen, pliktar me å bokføra tapet i dette rekneskapsåret. Når det gjeld ImF sitt konsernrekneskap viser me til eiga oppstilling. Nedanfor følgjer ein del nøkkeltal for rekneskapsåra 2011 og 2012: Misjonstilskotet frå krinsar og byforsamlingar utgjorde for ,1 mill kr og for ,3 mill kr. Gåver og kollektar var i ,6 mill kr og i ,7 mill kr. Dette er ganske identisk med 2010-nivået. Av dei totale gåveinntektene utgjorde FGS (Fast gjevarteneste med skattefrådrag) og gåveaksjonar i ,7 mill og i ,5 mill kr. Testamenteriske gåver utgjorde i ,4 mill og i ,9 mill. Lønskostnadane var i ,6 mill kr og i ,0 mill kr. Netto finanskostnader utgjorde i ,1 mill kr og i ,1 mill kr. Tapet på 1,4 mill som følgje av avvikling Vestbok AS er med i den siste summen. Kapitalforvaltning I 2005 og 2007 plasserte ImF 10,5 mill kr i såkalla aktiv kapitalforvaltning. Det vart valt 5 års plassering, med låg risiko. Konsekvensane av finanskrisa hadde ved utgangen av 2008 redusert verdien av plasseringane til 9,8 mill kr. I 2009 vart 2 mill kr av plasseringane innløyst. Som følgje av ein turbulent finansmarknad utgjorde verdien av restplasseringa pr 31. desember ,3 mill. Takk Takka rettar vi først til Herren, Han som tiltrudde oss kallet, gav si kraft til tenesta, og stått ved sine løfter. All ære til Gud! Vi takkar misjonsfolket som har vist oss tillit og omsorg i offer og bønn, og som har stått med i kallet. Vi takkar kvar kvinne og mann, ung og eldre, som trufast står med i arbeidet rundt i landet. Vi takkar alle medarbeidarar sentralt, i krinsane og forsamlingane, barnehagar, skular, institusjonar og lokalt for dyktig arbeid, trufast teneste, og samfunn i arbeidet for evangeliet. Takk også til ektefellar og familiar som deler kallet. Vi takkar alle samarbeidspartnarar rundt i landet og i Norden som vi har fått dela kall og teneste med. Vi helsar alle med ordet i Sef 3:17 Herren din Gud er hjå deg, ei kjempe som kan frelsa. Han gleder og frydar seg over deg, tek deg atter inn i sin kjærleik. Han jublar over deg med fryd, Sverre Dag Ljønes, formann Reidar Røyland, nestformann Knut Sørheim, medlem av hyrderådet Arne Lindekleiv, Anne Bente Klokk, Svendsvik, Atle Våge, Odd Asbjørn Nybø Gudmund Furnes, 1. vara Marit Hauge, 2. vara Erik Furnes, generalsekretær 7

7 Årsregnskap ImF Indremisjonsforbundet Balanse pr EIENDELER Note ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Tomter og bygninger 5, Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Lån til foretak i samme konsern 8, Investeringer i tilknyttet selskap Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet Investeringer i aksjer og andeler Andre fordringer Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer Investeringer Markedsbaserte aksjer Andre markedsbaserte finansielle instrumenter Bankinnskudd, kontanter o.l. Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Indremisjonsforbundet SUM EIENDELER Balanse pr EGENKAPITAL OG GJELD Note EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital GJELD Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Øvrig langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Indremisjonsforbundet Balanse pr EGENKAPITAL OG GJELD Note EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital GJELD Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Øvrig langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Indremisjonsforbundet SUM EGENKAPITAL OG GJELD Resultatregnskap Bildøy, den For Indremisjonsforbundet Driftsinntekter og -kostnader Note Refusjoner Misjonstilskudd Sverre Dag Ljønes Reidar Røyland Anne Bente K 3 Svendsvik Salgsinntekter Formann Nestformann Offentlige tilskudd Leieinntekter Gaver Atle Ole og Våge kollekter Arne Lindekleiv Odd Asbjørn Nybø 307 Sum driftsinntekter Lønnskostnader m.m Ordinære Knut Fredrik avskrivninger Sørheim Erik Furnes Andre driftskostnader Generalsekretær Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og -kostnader Renteinntekter Andre finansinntekter Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler Nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler 6, 8, Rentekostnader Resultat av finansposter Årets resultat Overføringer Avsatt til /-overført fra annen egenkapital Sum overføringer Bildøy, den For Indremisjonsforbundet Sverre Dag Ljønes, styreformann Reidar Røyland, nestformann Atle Våge Knut Sørheim Arne Lindekleiv Anne Bente K. Svendsvik Odd Asbjørn Nybø Erik Furnes, Generalsekretær 8

8 Noter for ImFs regnskap Indremisjonsforbundet - noter 2012 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder og anbefalinger til god regnskapsskikk. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Selskapet benytter full tilvirkningskost som anskaffelseskost. Anleggsmidler balanseføres til anskaffelseskost, og nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Finansielle instrumenter som er klassifisert som omløpsmidler og omsettes på børs eller tilsvarende regulert marked, er vurdert til virkelig verdi på balansedagen. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventede tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. Regnskapsprinsippene er ellers nærmere omtalt i de tilhørende noter til de enkelte regnskapspostene. Kontantstrømsanalysen er satt oppetter indirekte modell. Note 2 Salgsinntekter Virksomhetsområder Salgsinntekter består av forskjellige aktiviteter som alle er tilkyttet forbundets misjonsvirksomhet. Blant annet yter forbundet administrative tjenester til andre lag og foreninger innen kristen misjonsvirksomhet. Geografisk fordeling Forbundet har sin kjernevirksomhet tilknyttet vestlandsregionen, men har også tilknyttede selskaper, lag og foreninger over det meste av landet. Note 3 Gaver og kollekter, tilskudd Gaver og kollekter - herav testamentariske gaver Tilskudd: Barne Ungdoms og familiedept Ungdomsarbeid Kommunalt tilskudd til trossamfunn Indremisjonsforbundet Statstilskudd til trossamfunn - noter Note 4 Lønnskostnader, antall ansatte, ytelser til ledende personer, lån til ansatte mm. Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Antall årsverk sysselsatt Daglig Ytelser til ledende personer leder Styret Lønn Annen godtgjørelse Revisor Godtgjørelsen til revisor fordeles på følgende måte: Lovpålagt revisjon Andre tjenester utenfor revisjonen Sum honorar Lån til ansatte Det er ikke gitt lån til ansatte Pensjonskostnader Forbundet har etablert innskuddsbasert pensjonsordning for sine ansatte. Pensjonsordningen tilfredsstiller kravene til obligatorisk tjenestepensjon. Note 5 Varige driftsmidler Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Tomter Bygn. og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy ol Totalt Anskaffelseskost Tilgang 0 Avgang ved avhendelse 0 Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi pr Årets avskrivninger Økonomisk levetid år 5-10 år Avskrivningsplan - Lineær Lineær Indremisjonsforbundet - noter 2012 Note 6 Datterselskap, tilknyttet selskap m v Datterselskaper og tilknyttedeselskaper er bokført til anskaffelseskost med fradrag for eventuelle nedskrivninger Følgende aksjer og andeler utgjør mer enn 10% eierandel Bokført verdi Eierandel/ stemmeandel Resultat 2012 Egenkapital Datterselskaper: Bibelskolen Bildøy Bergen AS % KVS-Lyngdal AS % KVS-Bygland AS % Lyngdal Bibelcamp % Sambåndet Forlag AS % * Bok og Media Vestbok AS 0 52 % * Aksjene i Bok og Media Vestbok AS under avvikling er nedskrevet til kr 0 i årets regnskap Tilknyttede enheter: Bokført verdi Eierandel/ stemmeandel Resultat 2012 Egenkapital Framnes videregående skole 0 50 % Vetrlidsalmenning nr 1 AS % Øytun Folkehøgskole 0 33 % Vika-Kroken AS % NLA m eiendommer 0 20 % Tilknyttede selskaper og innretninger er ført opp i balansen til kostpris redusert med eventuelle nedskrivninger Note 7 Omløpsaksjer og finansielle instrumenter Resultat- Omløpsmidler Ansk.kost Verdi 31/12 ført 2012 Aksjer i handelsportefølje Sum markedsbaserte aksjer Andre markedsbaserte finansielle instrumenter vurdert til markedsverdi Note 8 Fordringer med forfall senere enn ett år etter regnskapsårets slutt Lån til foretak i samme konsern Nedskrevet for påregnelig tap Bokført verdi Lån til tilknyttet enhet Indremisjonsforbundet Andre fordringer - noter Note 9 Langsiktig gjeld Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt: Gjeld til kredittinstitusjoner Note 10 Pantstillelser og garantier m.v Gjeld som er sikret ved pant ol. Gjeld til kredittinstitusjoner Sum Balanseført verdi av eiendeler pantsatt for egen gjeld Fast eiendom Note 11 Mellomværende med selskap i samme konsern m.v. Andre fordringer Lån til foretak i samme konsern Lån til tilknyttet og felles kontrollert virksomhet Sum Resultatposter Lokalleie fra datterselskap Renteinntekter fra datterselskap Nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler: Nedskrivning av lån til foretak i samme konsern Nedskrivning av aksjer i datterselskap Sum Note 12 Egenkapital Annen egenkapital Egenkapital 1. januar Årets resultat Egenkapital 31. desember Note 13 Bundne midler I posten inngår bundne bankinnskudd med kr

9 Indremisjonsforbundet KONSERN 10Konsernregnskap for ImF Resultatregnskap Driftsinntekter og kostnader Note Refusjon / Misjonstilskudd 1, Salg 1, Skole og internatdrift 1, Offentlig tilskudd 1, Leieinntekter 1, Gaveinntekter 1, Andre inntekter 1, Sum driftsinntekter Innkjøp Personalkostnader Avskrivninger Nedskrivning anleggsmidler Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og kostnader Andre finansinntekter Andel overskudd tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet Renteinntekter Rentekostnader Andre finanskostnader Andel underskudd tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet Resultat av finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad 0 0 Indremisjonsforbundet Indremisjonsforbundet KONSERN KONSERN Årets resultat Balanse pr. Balanse pr EIENDELER EIENDELER Note Note ANLEGGSMIDLER ANLEGGSMIDLER Bygninger og tomter Bygninger og tomter 4, , Driftsløsøre, inventar, Driftsløsøre, verktøy, inventar, goodwill verktøy, goodwill Langsiktige fordringer Langsiktige fordringer Investeringer i tilknyttede Investeringer foretak i tilknyttede og felles foretak kontrollert og felles virksomhet kontrollert virksomhet Aksjer og andeler Aksjer og andeler Sum anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER OMLØPSMIDLER Varer Varer Kundefordringer Kundefordringer Kortsiktige fordringer Kortsiktige fordringer Markedsbaserte Markedsbaserte aksjer aksjer Andre markedsbaserte Andre markedsbaserte finansielle instrumenter finansielle instrumenter Bankinnskudd Bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum omløpsmidler SUM EIENDELER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG EGENKAPITAL GJELD OG GJELD EGENKAPITAL EGENKAPITAL Annen egenkapital Annen egenkapital 1, , Minoritetsinteresse Minoritetsinteresse 1, , Sum egenkapital Sum egenkapital GJELD GJELD Annen langsiktig Annen gjeldlangsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Gjeld til kredittinstitusjoner 8, , Sum langsiktig Sum gjeldlangsiktig gjeld Kortsiktig gjeldkortsiktig gjeld Leverandørgjeld Leverandørgjeld Offentlige avgifter Offentlige avgifter Betalbar skatt Betalbar skatt Annen kortsiktig Annen gjeld kortsiktig gjeld Sum kortsiktig Sum gjeldkortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL SUM OG EGENKAPITAL GJELD OG GJELD Bildøy, den den 4/5 Bildøy, 4/ den 4/ For Indremisjonsforbundet For Sverre Indremisjonsforbundet Dag Ljønes, For Indremisjonsforbundet Styrets leder Reidar Røyland, Nestleder Knut Fredrik Sørheim Sverre Anne Dag Bente Ljønes, K. Sverre Svendsvik styrets Dag leder Ljønes, styrets leder Atle Ole Våge Arne Lindekleiv Knut Odd Fredrik Asbjørn Sørheim Knut Nybø Fredrik Sørheim Erik Furnes, Generalsekretær Atle Ole Våge Atle Ole Våge Odd Asbjørn Nybø Odd Asbjørn Nybø Reidar Røyland, Reidar nestleder Røyland, nestleder Anne Bente K Svendsvik Anne Bente K Svendsvik Arne LindekleivArne Lindekleiv Erik Furnes, generalsekretær Erik Furnes, generalsekretær

10 Indremisjonsforbundet KONSERN - noter 2012 Note 1 Regnskapsprinsipper Konsernregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder og anbefalinger til god regnskapsskikk. Konsernregnskapet er satt opp etter oppkjøpsmetoden, med eliminering av interne transaksjoner og mellomværende mellom konsernselskapene. Selskaper og innretninger som ikke er datterselskaper, men tilknyttede foretak eller felles kontrollert virksomhet, er regnsapsført etter egenkapitalmetoden. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Salgsinntekter og leieinntekter inntektsføres ettersom disse opptjenes. Gaver og kollekter inntektsføres når de overdras. Offentlige driftstilskudd inntektsføres i den perioden de er bevilget for. Konsernet benytter full tilvirkningskost som anskaffelseskost. Anleggsmidler balanseføres til anskaffelseskost, og nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Finansielle instrumenter som er klassifisert som omløpsmidler og omsettes på børs eller tilsvarende regulert marked, er vurdert til virkelig verdi på balansedagen. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventede tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. Note 2 Driftsinntekter Virksomhetsområder Skole og internatdrift Bokhandel og forlagsvirksomhet Misjonsvirksomheten Bibelcamp Andre inntekter Herav gevinst ved avgang anleggsmidler Geografisk fordeling Forbundet har sin kjernevirksomhet tilknyttet Vestlandet og Sørnorge, men har også tilknyttede foretak, lag og foreninger over det meste av landet. Note 3 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm. Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Antall årsverk sysselsatt Noter til konsernregnskap Indremisjonsforbundet KONSERN - noter 2012 Note 3 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm. Ytelser til ledende personer Morselskap Lønn Annen godtgjørelse Revisor Godtgjørelsen til revisor fordeles på følgende måte: Lovpålagt revisjon Andre tjenester utenfor revisjonen Kostnadsført godtgjørelse til revisor for eks. mva Lån til ansatte Det er ikke gitt lån til ansatte Pensjonskostnader Konsernet har pensjonsordninger for sine ansatte som tilfredsstiller kravene i reglene om obligatorisk tjenestepensjon. Skoledriften, som har sine ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser forsikret i Statens Pensjonskasse, har ikke grunnlag for beregning av pensjonsforpliktelser eller midler. Pensjonskostnaden består derfor i hele konsernet av premiekostnaden. Note 4 Varige driftsmidler Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Tomter, veg, skog, annen grunn Bygn. og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy ol Goodwill Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang ( ) ( ) Anskaffelseskost Tidligere oppskrivninger Akkumulerte nedskrivninger Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi pr *Årets avskrivninger Økonomisk levetid år 5-10 år 35 år Avskrivningsplan - Lineær Lineær * Av årets avskrivninger på bygninger og annen fast eiendom, utgjør kr restavskrivning av påkost på leide lokaler i forbindelse med avvikling av driften i Bok og Media Vestbok AS 11

11 Indremisjonsforbundet KONSERN - noter 2012 Note 5 Konsernselskaper, tilknyttede selskap og andre foretak, felleskontrollert virksomhet Følgende selskaper og foretak inngår i konsolideringen: Eierandel/ stemmeandel Bibelskolen Bildøy Bergen AS 100 % KVS-Lyngdal AS 100 % KVS-Bygland AS 100 % Sambåndet Forlag AS 70 % Vestbok AS UNDER AVVIKLING 52 % Følgende selskaper og foretak er klassifisert som tilknyttede selskaper og innretninger, eller felles kontrollert virksomhet. De er bokført etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet. Resultatandelene er bokført under finansinntekter og kostnader, og egenkapitalandelen er bokført under Investeringer i tilknyttede selskaper og felles kontrollert virksomhet: Eierandel/ stemmeandel Resultatandel 2012 Bokført andeler Framnes videregående skole 50 % Vetrlidsalmenning nr 1 AS 49 % Øytun Folkehøgskole 33 % ( ) Vika-Kroken AS 24 % NLA Lærerhøgskolen m eiendomsselskaper 20 % ( ) Note 6 Omløpsaksjer og finansielle instrumenter Resultat- Omløpsmidler Ansk.kost Verdi 31/12 ført 2012 Aksjer i handelsportefølje Sum markedsbaserte aksjer Andre markedsbaserte finansielle instrumenter vurdert til markedsverdi Note 7 Fordringer med forfall senere enn ett år etter regnskapsårets slutt Langsiktige fordringer Note 8 Langsiktig gjeld Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt: Gjeld til kredittinstitusjoner Indremisjonsforbundet KONSERN - noter 2012 Note 9 Pantstillelser og garantier m.v. Gjeld som er sikret ved pant ol. Gjeld til kredittinstitusjoner Sum Balanseført verdi av eiendeler pantsatt for egen gjeld Fast eiendom Sum Note 10 Egenkapital Annen Sum Minoritet egenkapital egenkapital Egenkapital 1. januar Årets endring i egenkapital Årets resultat ( ) ( ) ( ) Egenkapital 31. desember Note 11 Bundne midler I posten inngår bundne bankinnskudd med kr Note 12 Skattekostnad Skatteplikt knytter seg til virksomheten i datterselskapene Vestbok AS under avvikling og Sambåndet Forlag AS, samt en andel av utleie fast eiendom i Indremisjonsforbundet Det er ikke oppebåret skattepliktig nettoinntekt i konsernet for regnskapsåret Utsatt skattefordel av netto negative midlertidige forskjeller er ikke ført opp i konsernets balanse 12

12 Årsmelding for ImF 2011 Om verksemda Indremisjonsforbundet (ImF) er ein sjølvstendig misjonsorganisasjon på evangelisk luthersk grunn. Organisasjonen er sentralorganisasjon for innmelde kretsar og byforsamlingar, foreningar, forsamlingar og menigheter. ImF er samansett av 11 kretsar/regionar frå Agder til Nordmøre. Ca lag og foreningar er knytte til ImF. ImF eig åleine, og er medeigar, i ei rekkje skular og institusjonar. Desse inngår i ImF sitt konsernrekneskap. ImF har som føremål å fremja Guds rike i folket vårt og å halda opp eit livskraftig indremisjonsarbeid. ImF sin administrasjon held til på Søre Bildøy i Fjell kommune. Fortsett drift Forbundsrekneskapen og konsernrekneskapen er sett opp under føresetnad av fortsett drift. Styret stadfester at denne føresetnaden er til stades. Rammevilkår Som ein sjølvstendig misjonsorganisasjon høyrer ImF inn under det som vert kalla frivillig sektor. Hovedinntektene er frivillige gåver frå misjonsfolket. ImF er underlagt dei rammevilkår som gjeld for frivillig sektor, slik som momsrefusjonsordning, rett til skattefritak for gåver og andre slike ordningar. Organisasjon ImF vert leia av generalsekretær Erik Furnes. Sentralleddet har 31 tilsette. Likestilling Av dei 31 tilsette i ImF er 14 kvinner. Det sit både kvinner og menn i forbundet sine ulike råd og utval. Denne perioden er hovedstyret samansett av 6 menn og 1 kvinne. Arbeidsmiljøet Styret meiner at arbeidsmiljøet i ImF er godt. Det vert heile tida lagt vekt på, og arbeidd med, å halda oppe eit godt arbeidsmiljø. Sjukefråværet i løpet av året var 5,3% mot 11,0 % i Ytre miljø ImF og konsernet sine hovedtenester er forkynnelse, skuleverksemd, rådgjeving, møte- og kursverksemd og ulike servicetenester til kretsar og andre. Korkje ImF eller konsernet si verksemd forureinar det ytre miljøet. Årsrekneskap for 2011, resultat og økonomisk stilling Styret meiner at årsrekneskap med konsernrekneskap, notar, kontantstraumsoppstillingar og årsmelding gjev eit rett bilete av ImF og konsernet si økonomiske stilling. Det har heller ikkje, så langt styret kjenner til, inntruffe forhold etter balansedagen som skulle ha betydning for vurderinga av rekneskapen. Likviditeten på balansedagen er god. Forbundsrekneskapen viser eit overskot på kr , mot i Konsernrekneskapen viser eit overskot på kr mot kr i ImF sin eigenkapital er pr bokført med kr , mot kr pr Konsernet sin eigenkapital er pr bokført med kr , mot kr pr Finansiell risiko Konsernkontoordninga hos hovedbankforbindelsen vår omfattar dei fleste konsernkomponentane. ImF si lånebelastning ligg godt innanfor det forsvarlege. ImF har ikkje investeringar, låneopptak eller liknande som er disponerte for valutarisiko. Framtidig utvikling Det er stor interesse for det breie arbeidsfeltet ImF har ansvar for. Det er også ein betydeleg og oppmuntrande oppslutning om organisasjonen sine mange verkeområde. Styret er oppteken av å ha ei kontinuerleg vurdering av trongen for utvikling og omstrukturering. Det er igangsett ein større prosess med utforming av ein ny strategiplan. I dette arbeidet er kretsane/ regionane sterkt involverte. Det er også på gang eit arbeid med å fornya/forbetra gåveinnsamling og gjevartenesta for å tilpassa inntektspotensialet nye generasjonar og endra muligheter. I den samanheng kan nemnast at ImF arbeider aktivt for å skaffa fleire faste gjevarar etter ordninga Fast Gjevarteneste med Skattefrådrag (FGS). Styret for Indremisjonsforbundet Bildøy, den 4. mai 2012 Sverre Dag Ljønes, styreformann Reidar Røyland, nestformann Anne Bente K. Svendsvik Atle Våge Arne Lindekleiv Odd Asbjørn Nybø Knut Sørheim Erik Furnes, generalsekretær 13

13 Årsmelding for ImF 2012 Om verksemda Indremisjonsforbundet (ImF) er ein sjølvstendig misjonsorganisasjon på evangelisk luthersk grunn. Organisasjonen er sentralorganisasjon for innmelde kretsar og byforsamlingar, foreningar, forsamlingar og menigheter. ImF er samansett av 11 kretsar/regionar frå Agder til Nordmøre. Ca lag og foreningar er knytte til ImF. ImF eig åleine, og er også medeigar i, ei rekkje skular og institusjonar. Desse inngår i ImF sitt konsernrekneskap. ImF har som føremål å fremja Guds rike i folket vårt og å halda opp eit livskraftig indremisjonsarbeid. ImF sin administrasjon held til på Søre Bildøy i Fjell kommune. Fortsett drift Forbundsrekneskapen og konsernrekneskapen er sett opp under føresetnad av fortsett drift. Styret stadfester at denne føresetnaden er til stades. Rammevilkår Som ein sjølvstendig misjonsorganisasjon høyrer ImF inn under det som vert kalla frivillig sektor. Hovedinntektene er frivillige gåver frå misjonsfolket. ImF er underlagt dei rammevilkår som gjeld for frivillig sektor, slik som momsrefusjonsordning, rett til skattefritak for gåver og andre slike ordningar. Organisasjon ImF vert leia av generalsekretær Erik Furnes. Sentralleddet har 28 tilsette. Likestilling Av dei 28 tilsette i ImF er 11 kvinner. Det sit både kvinner og menn i forbundet sine ulike råd og utval. Denne perioden er hovedstyret samansett av 6 menn og 1 kvinne. Arbeidsmiljøet Styret meiner at arbeidsmiljøet i ImF er godt. Det vert heile tida lagt vekt på, og arbeidd med, å halda oppe eit godt arbeidsmiljø. Sjukefråværet i løpet av året var 2,3% mot 5,3 % i Ytre miljø ImF og konsernet sine hovedtenester er forkynnelse, skuleverksemd, rådgjeving, møte- og kursverksemd og ulike servicetenester til kretsar og andre. Korkje ImF eller konsernet si verksemd forureinar det ytre miljøet. Årsrekneskap for 2012, resultat og økonomisk stilling Styret meiner at årsrekneskap med konsernrekneskap, notar, kontantstraumsoppstillingar og årsmelding gjev eit rett bilete av ImF og konsernet si økonomiske stilling. Kontantstraumsoppstilling for ImF og for konsern er utarbeidd etter indirekte modell. Etter balansedagen er ImF gjort kjent med at Vestbok AS, der ImF eig 55,4 % av aksjane, har vedteke å avvikla drifta, anten ved å innleia gjeldsforhandlingar eller ved å begjæra oppbud. ImF vurderer det slik at ImF sin aksjekapital på kr er tapt og at det heller ikkje er grunnlag for å venta tilbakebetaling av lånet ImF gav Vestbok i Restlånet er på kr Til saman vert difor kr avskrive som tap i rekneskapen. Ut over dette har det ikkje, så langt styret kjenner til, inntruffe forhold etter balansedagen som skulle ha betydning for vurderinga av rekneskapen. Likviditeten på balansedagen er god. ImF sitt årsrekneskap viser eit underskot på kr , mot eit overskot på kr i Konsernrekneskapen viser eit underskot på kr mot eit overskot på kr i ImF sin eigenkapital er pr bokført med kr , mot kr pr Konsernet sin eigenkapital er pr bokført med kr mot kr pr Finansiell risiko Konsernkontoordninga hos hovedbankforbindelsen vår omfattar dei fleste konsernkomponentane. ImF si lånebelastning ligg godt innanfor det forsvarlege. ImF har ikkje investeringar, låneopptak eller liknande som er disponerte for valutarisiko. Framtidig utvikling Det er stor interesse for det breie arbeidsfeltet ImF har ansvar for. Det er også ein betydeleg og oppmuntrande oppslutning om organisasjonen sine mange verkeområde. Styret er oppteken av å ha ei kontinuerleg vurdering av trongen for utvikling og omstrukturering. Det er igangsett ein større prosess med utforming av ein ny strategiplan. I dette arbeidet er kretsane/ regionane sterkt involverte. Det er også på gang eit arbeid med å fornya/forbetra gåveinnsamling og gjevartenesta for å tilpassa inntektspotensialet nye generasjonar og endra muligheter. I den samanheng kan nemnast at ImF arbeider aktivt for å skaffa fleire faste gjevarar etter ordninga Fast Gjevarteneste med Skattefrådrag (FGS). Bibelskulen sin eigedomsmasse har etter over 30 års bruk behov for ei betydeleg opprustning. Saman med bibelskulen arbeider ImF med eit opplegg for både finansiering og praktisk gjennomføring av dette prosjektet. Hovedskissen for finansiering er ein kombinasjon av løyvde midlar, innsamlingsaksjonar og låneopptak som vert finansiert ved auka husleige. I samband med byggjing av Straume Forum har ImF-styret sagt ja til nye lokale i dette byggkomplekset. Byggjetid er anslegen til om lag 2 år. Med bakgrunn i desse planane er det sett i gang ein prosess med tanke på sal av ImF sitt eksisterande administrasjonsbygg. Styret for Indremisjonsforbundet Bildøy, den 4. mai 2013 Sverre Dag Ljønes, styreformann Reidar Røyland, nestformann Anne Bente K. Svendsvik Atle Våge Arne Lindekleiv Odd Asbjørn Nybø Knut Sørheim Erik Furnes, generalsekretær 14

14 Revisjonsberetning for ImF

15 16Revisjonsberetning for ImF 2011

16 ImF-UNG Toårsmelding Ansatte Daglig Leder disse 2 årene har vært Kenneth Foss. Han møter også fast i ledergruppen til ImF. Barne- og familiekonsulent fram til sommeren 2011 var Ingrid K Steinshamn. Arbeidsoppgavene til denne stillingen har vært Kidscamp, Barnelederkonferansen, Barnehelg, Superblink, oppfølging av Barnehagene, forkynneroppdrag og ellers oppgaver som har med barne- og familiesektoren å gjøre. ImF-UNG valgte å dele denne stillingen opp i deltidsstillinger fra august Ragnhild Steinbru har ansvar for Kidscamp på Lyngdal Bibelcamp og er redaktør av Barnehelg. Dette har utgjort en 25 % stilling. Ingrid K Steinshamn har en deltidsstilling med ansvar for utarbeidelse av 5 bibeltimeopplegg for de forskjellige leirperiodene. I tillegg har hun også vært barneforkynner i perioder. Kjetil Fyllingen er ImF-UNG sin Nettkonsulent. Som en del av stillingen reiste han som barne- og ungdomsforkynner fram til sommeren Han har ellers jobbet fram Preik.tv som er en andaktsressurs på nett. Han har også hjulpet kretser og lokale lag med sine egne nettsider. Han har også i deler av denne perioden jobbet 20% i Damaris. Siste del av 2012 har han vært utleid i 50% til Samskipnaden som barne- og ungdomsarbeidet. Henny Kvilhaugsvik har vært barneforkynner i 20% stilling. Hun forkynner 1 helg i mnd på barneleirer. Linn J Sirevåg har store deler av perioden jobbet som barneforkynner i 20%. Bodhild Fjelltveit hadde ansvar for Salomokonkurransen i starten av perioden, før Ingrid K Steinshamn overtok. Siden januar 2012 er det Linn J Sirevåg som har jobbet med denne konkurransen. I August 2011 ble Vegard Soltveit ansatt som ny ungdomsforkynner i 20% stilling i ImF-UNG. Stine Mari Brynestad har vært ungdomsforkynner hele denne perioden. Hun har i tillegg hatt ansvaret for Ungdomscampen i Lyngdal. Hun var ute i fødselspermisjon fra mai Solveig Hosøy hadde ansvar for Ungdomscampen sommeren I tillegg har ImF- UNG leid Tor Ingvald Lauvrak fra ImF i 30% som forkynner i hele Han har hovedsakelig forkynt på ungdomsmøteuker ved skolene og i lokale lag. ImF- UNG teamet bestod i 2010/11 av Stine Merete Stranda, Eirik Omdal, Eivind Volle og Ingrid Alsvik. I 2011/12 var vi uten team. I 2012/13 bestod teamet av Martin Albertsen, Hanna Marie Heggset, Hanne Knudsen og Gunnar Eldevik. Disse har brukt hoveddelen av arbeidstiden på skolene. De har også vært en del av T2 klassen på Bibelskolen på Bildøy. Lagsarbeidet ImF- UNG har totalt 356 innmeldte lag pr Dette antall øker ikke. I 1982 hadde den gang DVI 622 barne- og ungdomslag. Lagsarbeidet er kanskje det viktigste arbeidet i ImF- UNG derfor blir det en satsning framover for å øke dette tallet. Pit Stop Ungdomskonferansen Pit Stop har vært en suksess siden vi startet opp med dette for en del år tilbake. I denne perioden har det vært arrangert i Betlehem (Bergen), Sunnmøre, Stord og Nærbø. Det er ImF- Ung og kretsene som arrangerer Pit Stop..no- Arbeidersamling for ansatte i Barneog ungdomsarbeidet. Hvert år samler vi de som jobber med barn og unge i sammenhengen vår til arbeidersamling. Innholdet i disse samlingene er faglig påfyll, åndelig påfyll og et godt felleskap der vi får utvekslet erfaringer fra tjenesten vi står i. Ungdomscampen og Kidscamp ved LYNGDAL BC 4 uker hver sommer på Lyngdal Bibelcamp har vi vår egen ungdomscamp og kidscamp. I Ungdomscampen ansetter vi hver uke en ungdomsforkynner, ungdomsleder og aktivitetsleder til å drive ungdomscampen med bibeltimer, ungdomsmøter, aktiviteter osv. Dette har blitt veldig populært og flere hundre ungdommer er innom hver sommer. I tillegg har vi Johannes Åpenbar som er ungdommene sin egen cafe som er åpen hver kveld. I Kidscamp ansetter vi hver uke 12 stk som fordeler seg på 4 forskjellige barnegrupper. Kidscamp er veldig populært og vi får masse gode tilbakemeldinger på konseptet. Landsmøte Hvert 2 år er det Landsmøte. Dette ble arrangert i august 2011 uten at det var de store sakene. Det er utsendinger fra kretsene og skolene som kan møte. Selve helgen består av faglig og åndelig påfyll foruten selve generalforsamlingen med valg, 2 årsmelding og eventuelle andre saker. Preik.tv Er en egen nettside ImF- UNG har utviklet. Det er en videoressurs for lokale lag men også for andre som måtte finne dette aktuelt. Nettsiden består av mellom andakter på 3-5 minutt. Disse kan den enkelte gå inn å lytte til eller man kan bruke den i en bibelgruppe eller i laget man er leder for. Det produseres hele tiden nye. Bibeltimeopplegg til bruk på leirer. ImF- UNG lager bibeltimeopplegg til 5 forskjellige leirperioder i løpet av året. Dette er en ressurs for talerne på leir som vi har fått veldig god tilbakemelding på. Dette er også lagt ut som en ressurs på nettsiden vår til nedlastning for den som måtte ønske å bruke det i andre sammenhenger. Nysatsinger i perioden ImF-UNG gav sammen med NLM-UNG ut itrobibelen i forbindelse med UL Til sommeren 2012 gav ImF-UNG ut andaktsboken Dagens Preik sammen med Sambåndet Forlag. Denne ble solgt i 3000 eksemplarer. Det kom en ny andaktsbok i april Det ble gjort et forsøk på å arrangere en Israelstur men pga for få påmeldte måtte vi avlyse. Det ble laget en leirbok som de fleste kretsene bruker på sine leirer. Det ble laget en brosjyre til hjelp for mennesker som har forbønn og samtaler med ungdommer på leir og i lagsarbeidet vårt. ImF-UNG meldte seg inn i www. guttogjente.no i Diverse Salomo konkurransen går sin gang. Det har de siste årene vært i overkant av 50 lag med i konkurransen. Trenden er at lag fra friskolene våre øker mens yngres- og vinglagene minker. Barnehelg gis ut hvert år med et opplag på 5300 eksemplar. På den måten når vi ut med julebudskapet til veldig mange mennesker. I 2011 ble det arrangert både en ungdomslederkonferanse og en barnelederkonferanse. De ble begge arrangert på Bildøy Bibelskole. Det var bra med folk men vi at en stor andel av de som kommer er fra Hordaland. Derfor vil vi på sikt forsøke å få i gang 3 lederkonferanser som er spredt geografisk. Samarbeidstiltak ImF- UNG er med som medutgiver av Superblink sammen med NLM og Norea. Superblink er en medieklubb for barn. ImF-UNG er også med som medarrangør av UL (UngLandsmøte) sammen med NLM. Daglig Leder ImF- UNG sitter i styringsgruppen for UL. De siste årene har ImF- UNG hatt talere, møteleder og andre ledere som har bidratt under UL. Mange ungdommer fra ImF reiser på UL. Ellers er ImF-UNG med i NIMBU (Nordisk 17

17 Indremisjon Barne og ungdomsråd) som er et nordisk samarbeid, og LNU (Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner) som er en paraplyorganisasjon i Norge. Statsstøtte Den største inntektskilden ImF-UNG har er Statsstøtten. I 2011 fikk vi kroner, mens vi i 2012 fikk kroner. Frifond Frifond er penger som blir tildelt sentralleddet i organisasjonen men som skal deles ut til lokallagene. Frifond består av en del fra Norsk Tipping og en del som bevilges over statsbudsjettet. De siste årene har støtten til ImF-UNG ligget på ca 2 millioner. ImF- UNG deler ut 5000 kroner til alle nye lag som melder seg inn. Inntil 30% kan deles ut til en prosjektstøtte mens det resterende deles ut til de lag som har levert inn godkjente medlemslister fra året før. Landsstyret ImF- UNG Styret hadde i 2011 og 2012 til sammen 8 møter. Sammensetningen av styret har i denne perioden vært: Thor Einar Skregelid (Sør) leder, Elling A Aarseth (Nordre) nestleder, Andreas Sørås (Skolene), Silje Elin Minde (Midtre) og Tone S Hjortland Tellnes (Midtre). 1 varamann Olav Astad (Nordre) har møtt fast i styret. Daglig Leder Im F- UNG har møtt fast i styret uten stemmerett. NB: Skulle det være noe du lurer på om ImF- UNG bør du ta deg en tur innom nettsiden for der er det store muligheter for at du finner det du trenger å vite. STRATEGI Inn i Guds framtid Forslag til strategiog handlingsplan for ImF-UNG Mål: ImF-UNG vil fram mot 2020 snu trenden slik at vi får en økning i antall Barne- og ungdomslag/felleskap. Det konkrete mål er at vi i 2020 skal ha 450 levedyktige lag slik at vi kan nå enda lenger ut med evangeliet. Bakgrunn: ImF-UNG har i all sin levetid hatt et hovedfokus på å vinne barn og unge for Kristus, og disippelgjøre dem. Mange viktige verktøy har vært tatt i bruk for å nå dette målet, men det viktigste har vært det lokale lagsarbeidet. Lagsarbeidet har en lang historie. Mange barne- og ungdomslag har hatt sitt utspring fra vekkelsene for en del ti år siden. Det har også vært startet opp mange lag ut fra arbeidet med ving, inpuls, iuf osv på 1980 tallet. Likevel er det en kjensgjerning at lagsarbeidet har gått nedover. I 1982 var det 622 barne- og ungdomslag i den gang DVI. Ved starten av 2013 var det 356 lag. Når det gjelder enkeltpersoner så er det 7800 barn og unge som er med i lagene våre ved starten av I 1981 var det Det betyr at vi når mindre ut til barn og unge gjennom lagsarbeidet enn tidligere. Gjennom strategiprosessen har det vært et sterkt fokus på viktigheten av det å starte opp nye felleskap for å nå mennesker med evangeliet. Dette har vært en vekker for ImF- UNG. Dette har ført oss til en erkjennelse av at vi fram mot 2020 må ha en nysatsing på det å starte opp nye levedyktige barne- og ungdomslag/fellesskap. Ikke først og fremst for at ImF-UNG skal bli større, men for at vi skal nå lenger ut med Evangeliet. ImF-UNG ønsker ikke å legge særlig mange føringer for hva innholdet i et slikt lag/ felleskap skal være. Vi tror lokale ledere vet best hva som fungerer på sitt hjemsted. Men vi vil selvfølgelig at alle lag skal ha et sterkt åndelig fokus der hensikten er å nå nye med evangeliet, og disippelgjøre dem. Vi har lange tradisjoner for at lagene våre drives på bedehusene våre. Og mange av de nye lagene vil være naturlig å drive ut fra bedehuset. Samtidig ønsker ImF-UNG å motivere til at hjemmene i enda større grad brukes til lagsvirksomhet for å nå barn og unge med evangeliet, og å disippelgjøre dem. Vi tror hjemmet er i en særstilling når det gjelder formidling av kristen tro til egne barn men også andre sine barn. Tiltak: - ImF-UNG ønsker å knytte til seg en eller flere personer som kan undervise/forkynne om tematikken, og sammen med Daglig Leder ha et hovedansvar for satsingen. Dette må være personer som kan inspirere tilhørerne til å starte opp nytt barne- og ungdomsarbeid. Vi trenger først og fremst et nytt fokus på denne tematikk i sammenhengen vår gjennom undervisning, forkynnelse og informasjon. (2014) - ImF-UNG ønsker å være mer synlig gjennom undervisning om dette tema på Bildøy Bibelskole, og på de andre skolene våre. (Kontinuerlig) - ImF-UNG ønsker innen utgangen av 2015 å være innom alle kretsårsmøtene og større forsamlinger med undervisning og forkynnelse av dette tema. ( ) - Tematikken skal være på dagsorden i alle ImF-UNG arrangement de neste årene. ImF-UNG vil også arbeide for at dette er en tematikk som er synlig i alle ImF arrangement. (Kontinuerlig) - ImF-UNG ønsker en egen spalte om denne tematikk i Sambåndet der man kan følge utviklingen mot målet på 450 barne- og ungdomslag. (2014) - Utfordre sterke forsamlinger, større bedehus, større ungdomsmiljø til å starte opp barne- og ungdomsarbeid i andre byer og bygder. Enten alene eller sammen med noen av de som bor der fast. (Kontinuerlig) - I områder i Norge der ImF ikke har arbeid vil vi sammen med andre organisasjoner forsøke å få i gang nytt arbeid. (Kontinuerlig) - Utfordre ungdom til å bosette seg på steder der det ikke finnes kristent barne- og ungdomsarbeid. (Kontinuerlig) - Sette opp startstøtten for nye lag fra 5000 til 8000 kroner. (2014) -ImF-UNG vil lage til en støtteordning gjennom Frifond til de lagene som ønsker å være med å starte opp barne- og ungdomsarbeid andre steder. (2015) - Lage til et lite hefte med gode råd til de som ønsker å starte opp nye lag. (2016) - Få i gang en mentorordning for lederne i barne- og ungdomslagene. (i første omgang erfaringsgrupper) (2014) - For ledere i barne- og ungdomsarbeidet vårt lokalt ønsker vi å starte opp 3 lederkonferanser pr år. En i Rogaland eller Vest Agder, en i Hordaland og en i Møre og Romsdal. Disse skal være til hjelp og inspirasjon for våre lokale ledere. ( ) 18

18 Bildøy Bibelskole Toårsmelding Indremisjonsforbundet (ImF) eier Bildøy Bibelskole. Skolen har sine røtter tilbake til emissærskolen i Bergen fra 1888, og er slik sett den eldste bibelskolen i landet. Skolens virksomhet har sitt grunnlag i Bibelen og den evangelisk lutherske bekjennelsen, og skolen står for de ideal som historisk sett har preget indremisjonsbevegelsen, samtidig som den lever med i de fornyelsesprosesser som skjer i eierorganisasjonen. I bibelsyn og trosforankring er vi konservative, mens vi ønsker å være fleksible i forhold til midler og metoder, i samspill mellom forankring og aktuelle situasjoner. Bibelskolen har som mål, slik det er uttrykt i grunnreglene, - å styrke og utdype studentene sitt personlige gudsliv og virke til vokster i deres kristenliv. - å gi allmenn bibel- og misjonskunnskap - å dyktiggjøre studentene til ulike former for tjeneste i Guds rike Slik vil vi bidra til å hjelpe fram de framtidige misjonslederne. Skolen er en viktig og sentral del av misjonsbevegelsen i Norge. Den må være en plogspiss for et framtidsrettet og målbevisst misjonsarbeid i landet vårt, og være med på å tydeliggjøre den misjonsprofil som et radikalt kristenfolk ønsker å stå fram med. STUDENTSITUASJONEN Søkertallene har variert mye de siste årene. Etter en markert nedgang fra 2005 til 2007, øker studenttilgangen i 2008 og den har vært god gjennom perioden Ved inngangen til skoleåret var søkertallene fortsatt gode, men vi erfarte likevel en nedgang i antall studenter på førsteåret. Studenttilgangen til T2-studiet (2. årsstudentene) hadde etablert seg på studenter, men nå fikk vi hele 29 studenter til dette studieprogrammet! Det er nok også viktig mtp rekruttering til studieprogrammene vi tilbyr på 1. året at vi kan få ha så mange gode ambassadører for skolen ute i ulik type praksis ulike steder i Norge. Tabellen under viser studentsituasjonen i toårsperioden : Semester 1. års studenter T2 Tot. vår høst vår høst UNDERVISNINGSTILBUDET Skolen har fire godkjente linjer på førsteåret: KRIK (Idrett), Media (Film&TV), Musikk og Disippel. Den siste kan gjennomføres enten som helårs- eller som halvårskurs. I tillegg har skolen en godkjent andreårslinje, Tjeneste 2 (T2), som utvikler lederkompetanse og kvalifiserer for tjeneste i kirke, misjon og samfunn. For mer informasjon, se www. bildoybibelskole.no. Gjennom KRIK-linjen har vi et formalisert samarbeid med organisasjonen KRIK. Skolen har også et godt samarbeid med Damaris Norge. Skolen har i begge disse årene gjennomført de to tradisjonelle temaukene: Kall- og tjenesteuke i vårsemesteret og Bønneuke i høstsemesteret. Fra 2009 måtte vi stoppe kursvirksomheten vår fordi vi ikke får lov at myndighetene til å drive annen virksomhet enn hva fagplanene gir godkjenning for. Det beklager vi sterkt. Til Påskemøtet og de såkalte Kortkursene er det i hovedsak eldre mennesker som har søkt og de har verdsatt disse kursene svært høyt. I samarbeid med ImF administrasjonen har vi arbeidet med å utvikle nye plattformer for kursvirksomhet på Bildøy. Den årlige turnéen ble gjennomført i månedsskiftet januar/februar. Da reiser hele skolen ut i større eller mindre grupper, sammen med en lærer, for å profilere skolen og øve seg på ulike ting de har fått lære gjennom høstsemesteret. Linjenes studieturer gikk over en to-ukers periode i mars. I 2011 og 2012 var Tanzania reisemålet for KRIK og Sør Afrika for Disippel. Musikk i USA i 2011 og Media (Film&TV) reiste sammen med KRIK i 2011 og reiste selv til Japan, våren Både i 2011 og 2012 gjennomførte skolen en studietur til Israel. Vi er godt fornøyd med turprogrammet vårt og er glade for å kunne tilby bibelskolestudentene undervisning i landet der det skjedde. ANDRE ARRANGEMENT Gjennom perioden har bibelskolen begge årene gjennomført følgende åpne arrangement: Elevstevne, Vennehelg, Kvinnefest, Nasjonalfest og Julemesse. Internt har studentene hatt onsdagskvelden som fast møtekveld. SOMMERDRIFTEN/BILDØY SOMMERHOTELL Sommerdriften hadde lavere aktivitet toårsperioden enn vi skulle ønske. Virksomheten har hatt en stor verdi for skolen økonomisk sett, og vi arbeider for å etablere en høyere aktivitet igjen for å skaffe nødvendig inntekt til skolen også gjennom sommeren. DEN OFFENTLIGE GODKJENNINGEN Bibelskolen ble fra og med overflyttet fra Privatskoleloven 6A til Voksenopplæringsloven kapittel 4. Skolen beholder de samme økonomiske rammene og støtteordningene som den hadde under Privatskoleloven. Det betyr blant annet at vi får 75 % statsstøtte for studentene og at studentene får tilgang på lån og stipend i Lånekassen. Med Voksenopplæringsloven er vi ikke lenger underlagt gratisprinsippet slik som de videregående skolene er. Vi skal fortsatt drive non-profitt, det vil si at statsstøtten skal komme studenten til gode. Vi får ingen støtte til å ta vare på skolebygningene slik som offentlige skoler får, selv om vi er underlagt samme lovkrav som disse. Det gir oss betydelige økonomiske utfordringer ved bibelskolen vår, for vi ønsker selvsagt at våre studenter også skal ha trygge og trivelige læringsmiljø. SKOLEANLEGGET Selve skoledriften har vi god kontroll på. Vi driver jevnt godt og forholder oss til de rammene vi har. Derimot kan skoleanlegget gi oss overraskelser. Anlegget er snart 30 år gammelt og krever stadig mer vedlikehold og utbedringer. Vi har hentet inn hjelp til å kartlegge de behovene som er mulig å forutse og lagt en langsiktig plan for nødvendige vedlikeholdstiltak og prioritering av slike. Kostnadene er, i en ekstern rapport, estimert til å være mellom 5 og 16 millioner. Vi må nok innstille oss på at det blir høyere enn dette. Skolen må melde at nå trenger vi misjonsfolkets forbønn og støtte som aldri før! PERSONALBOLIGENE I forrige toårsmelding meldte vi at bibelskolens styre ba Indremisjonsforbundet vurdere og evt gjennomføre salg av personalboliger, primært for å løse ut nødvendig kapital til drift at skolen og vedlikehold/utbedringer av skoleanlegget (jf Møtebok 1, sak 11/10). Forbundsstyret la til rette for og gjennomførte salg av rektorboligen våren 2010, etter anbefaling fra bibelskolestyret. Videre vil forbundsstyret legge til rette for evt salg av andre personalboliger gjennom omregulering av det aktuelle området og seksjonering av disse. Det medfører at salget må gjøres etter visse lovbestemmelser for seksjonerte enheter. Det tar tid å få omregulert boligene. Pr i dag er det ikke gjennomført salg av personalboligene. 19

19 ØKONOMIEN Vi har hatt gode studenttall i 2011, også våren 2012, men til høsten 2012 fikk vi et lavere studenttall med oss inn til skolestart enn søknadstallene ga oss grunn til å forvente. Med det fikk vi reduserte inntekter som gav oss en betydelig økonomisk utfordring i slutten av regnskapsåret. Dette gjorde at vi kom ut med et underskudd på kr Vi klarer ett slikt år, men styret har satt som mål å være i balanse igjen innen utgangen av 2013 samt at vi skal posisjonere oss for en mer bærekraftig virksomhet på lengre sikt. Gaver/innsamlinger utgjorde til sammen kr i 2012, mot kr i Vi har satt i gang tiltak for å øke inntektene til skolen, blant annet gjennom et samarbeid med Sambåndet som vil gi flere misjonsvenner et vindu mot livet på skolen, og vi har satt et sterkere fokus på fast givertjeneste. Det siste har vi fått god respons på. Det gleder vi oss over fordi med faste givere får vi mer forutsigbarhet over økonomien. Skolen sine inntekter fordeler seg slik det går fram av tabellen under Offentlige tilskudd Elevbetalinger Leieinntekter Andre inntekter Gaver og kollekter Inntekter Bildøy Sommerhotell Sum driftsinntekter KORET DIVISI Koret divisi er sprunget ut fra Bildøy Bibelskole og består i hovedsak av tidligere Bildøystudenter. Koret har i denne perioden arbeidet etter en samarbeidsavtale med ImF og bibelskolen. Bibelskolen støtter koret og gleder seg over at koret har øvingshelger her. ELEVRINGEN Bibelskolens Elevring gjør et stort og viktig arbeid for skolen. Tidligere studenter tar medansvar for skolen, både gjennom forbønn, studentrekruttering og økonomiarbeid. Det årlige Elevstevne er et viktig arrangement i denne sammenhengen. Styret for bibelskolen takker Elevringen for tjenesten som er utført også denne toårsperioden. KRISTNE FRISKOLERS FORBUND (KFF) KFF er en viktig aktør på den skolepolitiske arenaen, og forbundet er et viktig talerør også for bibelskolene i Noreg over for direktorat, regjering og Storting. Forbundet er også en viktig ressurs som rådgiver for enkeltskoler, og det arrangerer årlig flere meget aktuelle kurs. Styret vil uttrykke en stor takk til KFF for det arbeidet som gjøres for de kristne friskolene i Norge. PERSONALET Personalsituasjonen ved bibelskolen har vært god og stabil med få endringer. Ved årsskiftet 2011/2012 var personalet sammensatt slik: Ledelse og administrasjon: Roald Kvam (rektor), Kirsten Mona Aadland (studieleder/ linjelærer Musikk), Janne Grethe Torsvik (økonomi og administrasjonsleder), Marit M.B.Torsvik (skolesekretær). Lærere: Arnfinn Norheim (bibellærer), Edvard Foss (bibellærer), Morten Torsvik (bibellærer), Aud Karin Kjølvik (timelærer T2/ Disippel), Gunnhild Redse Cornelius (linjelærer Disippel), Geir Dahle (linjelærer Musikk), Solveig Algrøy (linjelærer Musikk), Magnus Hatløy (linjelærer Idrett), Trond Tyssøy (linjelærer Idrett), Daniel Lisigurski (linjelærer Media), Kjetil Fyllingen (timelærer Media). Internat: Kari Hauge (husmor), Svein Flydal (renholder). Kjøkken: Vigdis Morland (kjøkkenleder), Karin Ramberg (kokk), Brit Marit Algrøy (kokk), Else S Pedersen (kjøkkenassistent). Teknisk drift: Øyvind Tjervåg (driftsleder), Håkon Hauge (vaktmester). T2-studenter med praksisplass på bibelskolen: Herman Kverme (miljø), Hanna Elisabeth Lund (idrett), Ole Eilifsen (media), Tina Grøttem (media), Liv Helen Sollie Eriksen (disippel), Ivar Larsen (musikk). STYRET Styret for bibelskulen har i 2011 hatt 5 møter og behandlet 46 saker. Etter generalforsamlingen i mai 2011 har styret vært sammensatt slik: Knut Sørheim (formann), Arve Fiskarstrand (nestformann), Randi Ljønes, Atle Heradstveit og Erik Furnes. Vararepresentanter: Edvard Thormodsæter (1.), Lisbeth Hjortland (2.) og Per Ivar Kjærgård (3.). Fra pedagogisk personale: Magnus Hatløy. Fra servicepersonalet: Øyvind Tjærvåg. Studentrepresentanter: Simon Lødemel (1ste halvår) og Janne Merete Melhus (2dre halvår). Rektor er sekretær for styret. Styret for bibelskolen har i 2012 hatt 6 møter og behandlet 43 saker. Etter generalforsamlingen i mai 2011 har styret vært sammensatt slik: Knut Sørheim (formann), Arve Fiskarstrand (nestformann), Randi Ljønes, Atle Heradstveit og Erik Furnes. Vararepresentanter: Edvard Thormodsæter (1.), Lisbeth Hjortland (2.) og Per Ivar Kjærgård (3.). Fra pedagogisk personale: Geir Dahle. Fra servicepersonalet: Håkon Hauge. Studentrepresentanter: Janne Merete Melhus (1ste halvår) og Kristin Elisabeth Trefjord (2dre halvår). Rektor er sekretær for styret. TAKK Styret for Bibelskolen Bildøy Bergen vil takke alle som har støttet arbeidet for skolen gjennom forbønn, givertjeneste og arbeid med studentrekruttering. Styret takker også personalet ved skolen for trofast tjeneste, og Forbundsstyret for godt samarbeid. Styret vil også takke alle studenter som valgte å gå på Bildøy i denne perioden. Men mest av alt takker vi Gud som har gitt oss bibelskolen og anledning til å tjene Ham. Må Guds velsignelse hvile over skolen. Bildøy, 15 april 2013 Styret for Bildøy Bibelskole Knut Sørheim, formann Arve Fiskarstrand, nestformann Randi Ljønes Atle Heradstveit Erik Furnes Roald Kvam, rektor KVS - LYNGDAL Toårsmelding KVS-Lyngdal har hatt godt med elever disse to åra. Skolen har utdanningsprogram for naturbruk, idrett og en klasse i IKTservicefag. Det er ca 70 ansatte og disse to åra har det vært fra elever. Skolen legger vekt på at å utvikle seg pedagogisk. Det skjer mye spennende i skole-norge både innenfor vurderingsarbeid og klasseledelse, og vi er aktivt med på utviklingsarbeid på disse feltene. Styret for skolen har bestått av Rasmus Pollestad, formann, Reidar Røyland, Tor Arild Flaa, Johan Halsne og Kenneth Foss. Skolen er internatskole og har et stort og aktivt fritidstilbud. Skolens misjonsprosjekt 20

20 har engasjert elevene på en veldig god måte og arbeidet er i stadig vekst. Begge disse årene har elevene samlet inn penger til Mercy Shios. Det kristne arbeidet har god oppslutning. De siste par årene har vært noe av den rikeste tiden åndelig sett i hele skolens histore. Flere har tatt i mot Jesus og møtesøkningen er stor. På møtene bruker vi en del egne krefter, lokale talere, talere fra ImF og fra kretsen ImF Sør. Vær med og be om at vekkelsens ild fortsatt må få leve blant ungdommene våre. I 2012 fikk skolen godkjent søknad om utviding av skolen med 90 nye elevplasser. Det var en del debatt i lokalmiljøet omkring utvidelsen vår. Noen nabokommuner var urolige for at tilbudet vårt skulle gå utover den offentlige skolen. Men vi har fått endelig godkjenning og starter opp med 30 elever høsten I forbindelse med en så stor økning i elevtallet må flere funksjoner ved skolen utvides. Vi trenger flere klasseom, flere internatrom, større matsal med mer. Det pågår et målretta planleggingsarbeid med tanke på byggestart i løpet av Å drive kristen skole er å ha en veldig rik arbeidsplass. Det er mye kjekk ungdom i dagens Norge. Mange er tent i brann for Jesus, og ønsker å få med seg sine venner på himmelveien. Fint at vi kan legge til rette for at det skal skje. Vi gir de Guds Ord hver dag, og det skal ikke vende tomt tilbake. Ståle Andersen rektor Rasmus Pollestad formann KVS - BYGLAND Toårsmelding Ved inngangen til 2011 var det rundt 80 elever ved KVS-Bygland. Høsten 2011 startet med i underkant av 70 elever og ved skolestart høsten 2012, var vi igjen oppe i rundt 80 elever. Målet i perioden framover, er å bli stabile på elever. Regnskapet for 2011 viste et overskudd på i underkant av I 2012 ble det dessverre et underskudd på i underkant av 1 mill. Dette skyldtes hovedsakelig nedgang i elevtallet for skoleåret 2011/2012 som gjorde at første halvår i 2012 ble meget kostbart. Andre halvår var bedre, men økte finanskostnader, fullføring av nybygg og økte lønnskostnader uten tilstrekkelig økning på inntektssiden, førte til at underskuddet ble så betydelig. Skolen har ca 20 ansatte, som gjør en utmerket jobb. Flere er i deltids eller heltids videreutdanning, noe som danner grunnlag for økt kvalitet og fokus på pedagogisk utvikling i framtiden. Hver skoledag starter med andakt i klassene. Tirsdag har vi kveldsmøte, med talere fra ImF Sør eller andre i området. T2-studenter fra Bibelskolen har gjort en kjempeinnsats i skolens kristne arbeid og skolemiljøet generelt. Elever har også vært med på å holde møter rundt om i regionen. Praksisundervisningen prøver vi å gjøre så nyttig som mulig. Byggfagelevene bygger derfor bygg som skolen trenger, eller vedlikeholder eldre bygg. Naturbruk har en unik mulighet for praksis i skogen i form av tømmerhogst og jakt. På Bygland er der romslig og gode ridemuligheter. Hytter på heia ved gode fiskevann er et utmerket praksis- og fritidstilbud. Latviaprosjektet vårt går ut på at vi bygger hytter i moduler i løpet av vinteren. På våren reiser alle vg1 elevene til Daugavpils i Latvia og setter opp hyttene på et leirsted. Mange fattige barn får dermed glede av å reise på sommerleirer og å høre om Jesus. Lativaprosjektet engasjerer både elever og ansatte veldig sterkt. Takk til alle som støtter skolen, både økonomisk og i forbønn! Det er svært viktig at mange er med i det store misjonsarbeidet som skoledrift er. Tor Inge Askeland rektor Anne Ma Timenes styreleder FRAMNES KVS Toårsmelding Det er ei stor gleda å melda frå Framnes kristne vidaregåande skule. Framnes har dei siste åra hatt svært god søkjartilgang. Me har gjennomsnittleg hatt 252 elevar dei to siste åra. Me tykkjer ikkje det er så verst, men arbeider for å ha eit noko større belegg på sikt. Skulen har hatt fulle internat med ca 215 elevar. Åndeleg situasjon Det er ei viktig oppgåve for skulen å peike på Jesus som frelsar for den enkelte. Gjennom onsdagsmøte, søndagsmøte, minimøteseriar, 14 dagars seriar med teambesøk og bibelgrupper, prøver ein å leggje til rette for møte med Guds ord, forbønn og invitasjon til samtale om det å leve som ein kristen. Framnes er takksam for den støtta og det arbeidet som eigarorganisasjonane deltek med i dette arbeidet. Tilsette Framnes har 60 tilsette og om lag 48 årsverk. Dei tilsette ved Framnes gjer ein stor innsats for å nå skulen si faglege og åndelege målsetjng. Framnes har eit stabilt personale. Dei to siste åra har to tilsette sagt opp stillinga ved skulen. Ein har gått av med pensjon. Sjukefråværet har vore om lag 6 % for alle tilsette dei siste to åra. Enkelte avdelingar slit meir med slikt fråvær enn andre. Leiinga arbeider tett saman for å redusere sjukefråværet når det kan ha rot i forhold på arbeidsplassen. Me oppmodar også eigarane og misjonsfolket om å vere med Framnes i bøn og aktivt arbeid for at Framnes kan ha ein stab som deler indremisjonen sitt åndelege og faglege skulekall. 21

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for ImF

Årsregnskap for ImF Årsregnskap for ImF 2009-2010 RESULTAT Note Driftsinntekter og -kostnader Refusjoner 1 664 701 1 485 724 Misjonstilskudd 2 979 572 2 655 181 Salgsinntekter 2 6 441 725 5 249 714 Offentlige tilskudd 2 170

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS Årsrekneskap 2013 for Rong Fjellstove Rongastovo AS Org. Nr. 986 549 579 Styret si årsmelding for 2013 Verksemda si art Selskapet driv med overnatting og matservering i Voss kommune. Rettvisande oversikt

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2014 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 373 563 1 988 995 Annen driftsinntekt 42

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer