Bruksanvisning CZE Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning CZE 4818. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk"

Transkript

1 Bruksanvisning CZE 4818 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

2 Gratulerer med kjøpet av din HUSQVARNA gressklipper. Den er konstruert og produsert for å gi deg størst mulig driftssikkerhet og yteevne. Denne bruksanvisningen er utarbeidet for eiere og brukere av de modeller som er oppført på bruksanvisningens forside. Les, sett deg inn i og følg instruksjonene for sikkerhet og bruk. Følg en regelmessig plan for vedlikehold og bruk av klipperen. Følg anvisningene under Kundens ansvar og Oppbevaring i bruksanvisningen. ADVARSEL Det kan medføre alvorlig skade på brukeren eller andre personer hvis man ikke bruker klipperen forsiktig. Eieren må forstå disse anvisningene, og kun personer med opplæring i bruk av klipperen som forstår disse anvisningene får bruke klipperen. Enhver som bruker klipperen må være ved sine fulle fem og må ikke være påvirket av medisiner som kan svekke syn, hørsel eller konsentrasjonsevne, rusmidler eller alkohol. OBS! 1. Sørg for at alle deksler og sikkerhetsanordninger er på plass og i fullgod stand. 2. Stans motoren og ta av tennpluggkablene eller ta ut nøkkelen før du foretar eventuelle justeringer, service eller vedlikeholdsarbeid. ADVARSEL Denne klipperen er utstyrt med forbrenningsmotor og bør ikke brukes i nærheten av ukultivert skogkledt, buskkledd eller gresskledd land med mindre klipperens avgassystem er utstyrt med gnistfanger som er i samsvar med gjeldende lokale eller statlige forskrifter. Hvis gnistfanger brukes, skal den holdes i fullgod stand av brukeren. En gnistfanter for avgassystemet fåes kjøpt hos nærmeste autoriserte servicesenter. ADVARSEL Eksos fra motoren, enkelte av dens bestanddeler og visse maskinkomponenter inneholder eller slipper ut kjemikalier som er kjent i staten California for å forårsake kreft og fødselsskader eller andre forplantningsskader. ADVARSEL Batterier, poler og tilhørende tilbehør inneholder bly og blyforbindelser kjent i staten California for å forårsake kreft, fødselsskader eller andre forplantningsskader. Vask hendene etter håndtering. For å kunne gjennomføre forbedringer, kan spesifikasjoner og utforming endres uten spesielt varsel. 2

3 SYMBOLER OG KLISTREMERKER.. 4 INNHOLD Luftfilter SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 5 Generelt bruk... 5 Kjøring i hellinger... 7 Barn... 8 Transport SPESIFIKASJONER MONTERING Nødvendig verktøy for montering.. 12 Pakk ut av kassen Monter setet Monter styrespakene Kontrollere dekkenes lufttrykk Sjekkliste BRUK KUNDENS ANSVAR Vedlikeholdsskjema Smøreskjema Dekk Dødmannssystem Vedlikehold av kniver Motorens oljefilter Tennplugger Slangemontert bensinfilter Rengjøring SERVICE OG JUSTERINGER Gressklipperen Rette opp klippeaggregatet Bytte aggregatetremmen Bytte IZT-remmen (Integrated Zeroturn Transaxle) Justere setet Justere styrespakene Ta av hjulene for reparasjon Starte motoren med svakt batteri Bytte batteri Justere parkeringsbremen Sporholdingsjustering OPPBEVARING FEILSØKING KOPLINGSSKJEMA V-remmer Motor Rengjøre luftristen

4 R N Revers Fri Klippeaggregat innkoplet Klippeaggregat utkoplet SYMBOLER OG KLISTREMERKER Langsom Choke Rask Bensin Tenning Parkeringsbrems Stopp Kjør Start Advarsel Fare OBS! Ikke stå her Ikke trykk på styrespakene. Les bruksanvisningen Klipperen må ikke trekkes eller skyves uten at IZT (Integrated Zeroturn Transaxle) er koplet ut Batterisyre er etsende, eksplosiv og lettantennelig. Bruk hørselsvern Støyutslipp CEkonformitetsmerking Klippehøyde Ikke berør roterende deler. Les bruksanvisningen Slå av motoren og fjern nøkkelen før eventuelt vedlikeholdseller reparasjonsarbeid utføres. Hold sikker avstand til maskinen. Må ikke brukes i større hellinger enn 10 Ingen passasjerer Hele kroppen utsettes for gjenstander som slynges ut. Fingre og tær kan kappes av. Ikke åpne eller ta av sikkerhetsdeksler mens motoren er i gang. Vær forsiktig når du rygger, se opp for andre mennesker. Vær forsiktig når du kjører forover, se opp for andre mennesker. Smør smørepunktene hver 25. time. Kontroller dekkenes lufttrykk Forhjulene - 1 bar (15 psi) Bakhjulene - 1 bar (15 psi) Se bruksanvisningen for ytterligere informasjon. 4 Se motorens bruksanvisning før du utfører service på motoren.

5 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Sikkerhetsinstruksjoner Disse instruksjonene er til for din sikkerhet. Les dem nøye. Generell bruk ADVARSEL! Dette symbolet betyr at viktige sikkerhetsinstruksjoner må påpekes. Det gjelder din sikkerhet. Les alle instruksjoner i denne bruksanvisningen og på maskinen før du starter den. Sørg for at du forstår dem, og følg dem. Lær deg hvordan du på en sikker måte skal bruke maskinen og betjeningshendlene og lær deg hvordan du stanser raskt. Gjør deg også kjent med sikkerhetsmerkene. La maskinen kun brukes av voksne som er fortrolige med den. Påse at ingen befinner seg nær maskinen når du starter motoren, kopler inn drivverket eller kjører. Påse at dyr og mennesker befinner seg på sikker avstand til maskinen. Stans maskinen hvis noen kommer inn i arbeidsområdet. Rens området for gjenstander som steiner, leker, ståltråd osv. som kan fanges opp av knivene og slynges i vei. Se opp for utkastet og ikke rett det mot noen. Ikke bruk maskinen uten utkastet på plass. Stans motoren og hindre motorstart før du renser utløpsrennen. Husk at føreren er ansvarlig for farer eller ulykker. Ta aldri med passasjerer. Maskinen er kun ment til å brukes av én person. Se alltid ned og bakover før og mens du rygger. Vær oppmerksom på både små og store hindringer. Reduser farten før du svinger. Slå av knivene når du ikke klipper. Les bruksanvisningen før du starter maskinen Rens området for gjenstander før klippingen

6 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Vær forsiktig når du runder en fast gjenstand, slik at knivene ikke slår borti den. Kjør aldri over fremmedlegemer. Bruk maskinen kun i dagslys eller under andre godt opplyste forhold. Hold maskinen på sikker avstand fra hull og andre ujevnheter i bakken. Vær oppmerksom på andre tenkelige farer. Bruk aldri maskinen hvis du er trett, hvis du har drukket alkohol eller inntatt andre stoffer eller hvis du bruker medisiner som kan påvirke ditt syn, dømmekraft eller koordinasjon. Se opp for trafikk når du arbeider nær en vei eller krysser den. Forlat aldri maskinen uten tilsyn med motoren i gang. Stans alltid knivene, sett på parkeringsbremsen, stans motoren og ta ut tenningsnøkkelen før du forlater maskinen. La aldri barn eller andre personer som ikke har opplæring i bruk av maskinen bruke eller vedlikeholde den. Lokale forskrifter kan regulere brukerens alder. ADVARSEL! Avgassene fra maskinens motor samt visse maskindeler inneholder eller utsondrer kjemikalier som anses å forårsake kreft, fosterskader eller andre forplantningsskader. Motorens avgasser inneholder karbonmonoksid, som er en fargeløs, giftig gass. Ikke bruk maskinen i lukkede rom ADVARSEL! Ved bruk av maskinen skal godkjent personlig verneutstyr brukes. Personlig verneutstyr eliminerer ikke skaderisikoen, men reduserer virkningen av en skade hvis ulykken skulle være ute. Be maskinforhandleren om hjelp ved valg av verneutstyr. Sørg for å ha førstehjelpsutstyr for hånden når du bruker maskinen. Bruk aldri maskinen barbent. Bruk alltid vernesko eller vernestøvler, helst med stålhette. Bruk alltid godkjente vernebriller eller heldekkende visir ved montering og ved kjøring. Bruk aldri løstsittende klær som kan sette seg fast i bevegelige deler. Personlig verneutstyr

7 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Kjøring i hellinger Kjøring i skråninger er en av de operasjonene der risikoen er størst for at føreren mister kontrollen eller maskinen velter, hvilket kan forårsake alvorlige skader eller dødsfall. Alle skråninger krever ekstra oppmerksomhet. Hvis du ikke kan rygge oppover skråningen eller hvis du føler deg usikker, skal du la være å klippe den. Gjør slik Fjern hindringer som steiner, greiner osv. Klipp oppover og nedover, ikke på tvers. Kjør aldri kjøregressklipperen i terreng som heller mer enn 10. Unngå å starte eller stoppe i en skråning. Hvis dekkene begynner å slure, stans knivene og kjør sakte nedover skråningen. Kjør alltid jevnt og langsomt i skråninger. Ikke foreta brå endringer av hastighet eller retning. Unngå unødige svinger i skråninger, og hvis det er nødvendig, sving da sakte og gradvis nedover, om mulig. Se opp for og unngå å kjøre over furer, groper og forhøyninger. I ujevnt terreng kan maskinen lettere velte. Høyt gress kan skjule hindringer. Kjør sakte. Bruk små utslag med styrespakene. Vær ekstra forsiktig med eventuelt tilleggsutstyr som kan forandre maskinens stabilitet. Ikke klipp nær kanter, grøfter eller voller. Maskinen kan plutselig velte hvis et hjul kommer over kanten av et stup eller en grøft, eller hvis en kant gir etter. Ikke klipp vått gress. Det er glatt, og dekkene kan miste grepet slik at maskinen glir. Ikke forsøk å stabilisere maskinen ved å sette foten i bakken. Ved rengjøring av understellet må maskinen aldri kjøres nær kant eller grøft. Klipp oppover og nedover, ikke på tvers Vær ekstra forsiktig når du kjører i skråninger

8 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Barn Det kan oppstå alvorlige ulykker hvis man ikke er oppmerksom på barn i nærheten av maskinen. Barn lokkes ofte til maskinen og klippearbeidet. Gå aldri ut fra at barn blir værende der du sist så dem. Hold barn borte fra klippeområdet og under nøye tilsyn av en annen voksen. Vær på vakt og slå av maskinen dersom det kommer barn inn i arbeidsområdet. Se bakover og ned etter små barn før og under en ryggemanøver. La aldri et barn sitte på med deg. Barnet kan falle av og bli alvorlig skadd eller hindre risikofri manøvrering av maskinen. La aldri barn manøvrere maskinen. Vær ekstra forsiktig i nærheten av hjørner, busker, trær eller annet som hindrer sikten. La aldri barn manøvrere maskinen ADVARSEL! Motoren må ikke startes hvis førerens gulvplate eller beskyttelsesplater til klippeaggregatets drivrem er fjernet. Stans motoren. Hindre maskinen i å starte ved å ta ut tenningsnøkkelen før du foretar noen justeringer eller utfører vedlikehold. Fyll aldri drivstoff innendørs. Bensin og bensindamp er giftig og svært brannfarlig. Vær ekstra forsiktig ved håndtering av bensin, da uforsiktig håndtering kan resultere i personskader eller brann. Oppbevar bensinen kun i beholdere som er godkjent for dette formål. Ta aldri av bensintanklokket og fyll aldri bensin mens motoren er i gang. Fyll aldri bensin innendørs

9 SIKKERHETSINSTRUKSJONER La motoren avkjøles før du fyller bensin. Ikke røyk. Ikke fyll bensin i nærheten av gnister eller åpen ild. Hvis det er oppstått lekkasje i drivstoffsystemet, må ikke motoren startes før lekkasjen er utbedret. Oppbevar maskinen og bensinen slik at det ikke er noen risiko for at bensinlekkasje eller bensindamp kan forårsake skade. Kontroller bensinnivået før hver gangs bruk og la det være plass til at bensinen kan ekspandere, ettersom varmen fra motoren og solen ellers kan få bensinen til å ekspandere slik at den renner over. Unngå overfylling. Hvis bensin er sølt på maskinen, må du tørke opp bensinen og vente til den har fordampet før motoren startes. Har du sølt bensin på klærne, skal disse skiftes. La maskinen avkjøles før du gjør inngrep i motorrommet. Vær svært forsiktig ved håndtering av batterisyre. Syre på huden kan forårsake alvorlige etsningsskader. Ved søl på huden, skyll umiddelbart med vann. Syre i øynene kan forårsake blindhet, kontakt omgående lege. Vær forsiktig ved vedlikehold av batteriet. Det dannes eksplosiv gass i batteriet. Utfør aldri vedlikehold av batteriet mens du røyker eller i nærheten av åpen ild eller gnister. Batteriet kan eksplodere og forårsake alvorlig skade. Påse at muttere og bolter, spesielt festeboltene til knivene, er trukket ordentlig til og at utstyret er i god stand. Sikkerhetsanordninger må aldri endres. Kontroller regelmessig at de fungerer. Maskinen må ikke kjøres med defekte eller ikke monterte beskyttelsesplater, deksler, sikkerhetsbrytere eller andre beskyttelsesanordninger. Ikke endre regulatorinnstillingen og unngå å kjøre motoren med for høyt turtall. Hvis du kjører med for høyt turtall, er det fare for maskinskade. ADVARSEL! Motoren, avgassystemet og hydraulikksystemets komponenter blir svært varme under drift. Risiko for brannskader ved berøring. ADVARSEL! Batteriet inneholder bly og blyforbindelser, kjemikalier som anses å forårsake kreft, fosterskader eller andre forplantningsskader. Vask hendene etter berøring av batteriet Ikke røyk når du utfører vedlikehold på batteriet. Batteriet kan eksplodere og forårsake alvorlig skade. 9

10 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Bruk aldri maskinen innendørs eller i rom uten ventilasjon. Avgassene inneholder karbonmonoksid, en giftig og livsfarlig gass uten lukt. Stans og inspiser utstyret dersom du kjører på en gjenstand. Reparer om nødvendig før du starter. Foreta aldri justeringer med motoren i gang. Maskinen er testet og godkjent kun med utstyr levert eller anbefalt av fabrikanten. Knivene er skarpe og kan gi kuttskader. Pakk inn knivene eller bruk vernehansker når du håndterer dem. Kontroller parkeringsbremsens funksjon regelmessig. Juster og vedlikehold etter behov. BioClip-aggregatet skal bare brukes der det ønskes klipping av bedre kvalitet og på kjente områder. Reduser brannfaren ved å rengjøre maskinen for gress, løv og annet avfall som kan ha samlet seg på den. La maskinen avkjøles før den settes inn i oppbevaringsrommet. Kjør aldri maskinen i et lukket rom Transport Maskinen er tung og kan forårsake alvorlige knusningsskader. Vær ekstra forsiktig når den lastes av eller på bil eller tilhenger. Bruk godkjent tilhenger for å transportere maskinen. Sett på parkeringsbremsen, steng bensintilførselen og spenn fast maskinen med godkjente fastspenningsanordninger som spennbånd, kjetting eller tau ved transport. Kontroller og følg lokale veitrafikkbestemmelser før du transporterer eller kjører maskinen på vei. Rengjør maskinen regelmessig VIKTIG INFORMASJON Parkeringsbremsen er ikke tilstrekkelig for å låse fast maskinen ved transport. Sørg for å spenne maskinen godt fast på transportkjøretøyet. Rygg maskinen opp på transportkjøretøyet for å unngå at den velter. 10

11 SPESIFIKASJONER BENSINTANKVOLUM OG -TYPE OLJETYPE (SPI-SF-SJ): TENNPLUGG: 25,5 LITER BLYFRI NORMALBENSIN SE MOTORENS BRUKSANVISNING SE MOTORHÅNDBOKEN BAKKEHASTIGHET (KM/T): FOROVER: 0-9 REVERS: 0-4 LUFTTRYKK I DEKK: LADESYSTEM: FORAN: 1 BAR (15 PSI) BAK: 1 BAR (15 PSI) KAWASAKI RPM BATTERI: MIN. LADEKAP.: 300 BATTERIKASSEMÅL: 5 1/4 B 7 3/4 L 6 H KNIVSKRUENS TILTREKKINGSMOMENT: FT./LBS. 11

12 MONTERING Din nye gressklipper er fabrikkmontert med unntak av de delene som ikke er montert av frakthensyn. For å være sikret at klipperen fungerer sikkert og riktig, må alle deler og komponenter du monterer trekkes ordentlig til. Bruk riktig verktøy ved behov for å få trukket ordentlig til. NØDVENDIG VERKTØY FOR MON- TERING 1. 9/16" skrunøkkel eller 9/16" pipenøkkel med skralle 2. Dekktrykkmåler 3. Kubein eller snekkerhammer 4. Trådsaks I denne bruksanvisningen benyttes høyre eller venstre i forhold til den normale kjøreretningen (når du sitter). TA KLIPPEREN UT AV KASSEN Ta en av skruene og skivene, træ den gjennom sporet i setebunnen og inn i det tilsvarende gjengede hullet i undersiden av setet. Gjenta dette med de andre tre hullene. Trekk til skruene mer eller mindre i den posisjon som er ønsket for setet. Kople kabelbunten til setebryteren. Det kan være nødvendig med justeringer for å plassere setet i ønsket stilling. Se avsnittet Service og justeringer i denne bruksanvisningen. PAKKE UT AV KASSEN Bruk kubein eller snekkerhammer og ta lokket av kassen først. Ta deretter av kassens vegger og legg dem til side. Vær forsiktig med eventuelle blottlagte spiker eller stifter. Ta av plastposen som dekker klipperen. Bruk trådsaks og klipp over eventuelle plastbånd som holder klipperen festet til kassen. Ta setet av forsiden av klipperen og legg det et trygt sted. SETEBUNN KABELBUNT SKRUER FØR DU FJERNER KLIPPEREN FRA UNDERLAGSPLANKENE MONTER SETET (se fig. 1) Setet skal være justert slik forover eller bakover at føreren uten vansker kan nå løftepedalen for klippeaggregatet og betjene klipperen sikkert og trygt. Se avsnittet Service og justeringer i denne bruksanvisningen. Fjern beskyttelsesemballasjen fra setet. Fjern skruene og skivene fra setet og legg dem i oppbevaringsrommet i høyre sides konsoll. Løft setebunnen slik at det er lett å komme til på undersiden. FIGUR 1 CZ-1 MONTER STYRESPAKENE (se fig. 2) Bruk 9/16" skrunøkkel eller pipenøkkel og skralle og fjern den nederste sekskantskruen og fjærskiven fra styrespaken. Drei styrespaken opp til skruen og fjærskiven kan settes i sporet nederst på styrespaken og skrus inn i styrearmen igjen. Midtstill sekskantskruen i sporet på styrespaken. Bruk skrunøkkel eller pipenøkkel og trekk til øvre og nedre sekskantskrue. Gjenta dette på den andre siden av klipperen. 12

13 MONTERING Det kan være nødvendig med justeringer for å få en ensartet plassering av styreskapene. Se avsnittet Service og justeringer i denne bruksanvisningen. NB: Nå kan du trille eller kjøre klipperen ned fra underlagsplankene. Følg aktuelle anvisninger under for å flytte klipperen fra underlagsplankene. STYRE- ARM FIGUR 2 STYRE- SPAK SEKSKANT- SKRUER FRI- SPOR CZ-2 TRILLE KLIPPEREN NED FRA UNDERLAGSPLANKENE (Se avsnittet Bruk når det gjelder betjeningsorganenes plassering og funksjon) Gå på baksiden av klipperen og sett utkoplingsbøylene til IZT (Integrated Zeroturn Transaxle) i utkoplingsstilling for IZT (se TRANSPORT i avsnittet Bruk i denne bruksanvisningen). Sett deg på klipperen og flytt løftepedalen for klippeaggregatet til største klippehøyde. Løs ut parkeringsbremsen. Trykk klipperen forover eller nedover ned fra underlagsplankene. KJØRE KLIPPEREN NED FRA UNDERLAGSPLANKENE (Se avsnittet Bruk når det gjelder betjeningsorganenes plassering og funksjon) ADVARSEL Før du starter, må du lese, forstå og følge alle anvisninger i avsnittet Bruk i denne bruksanvisningen. Påse at klipperen befinner seg på et godt ventilert sted. Påse at det ikke er andre mennesker eller gjenstander foran klipperen. Påse at monteringen er utført som beskrevet foran. Kontroller motoroljenivået og fyll bensintanken med bensin. Sett utkoplingsbøylene for IZT (Integrated Zeroturn Transaxle) i kjørestilling (Se TRANSPORT i avsnittet Bruk i denne bruksanvisningen). Sett deg på setet i kjørestilling og sett på parkeringsbremsen. Drei styrespakene utover i fri-sporet. Flytt løftepedalen for klippeaggregatet forover slik at aggregatet løftes til største klippehøyde. Sett gassregulatoren i chokestilling. Start motoren. Når motoren har startet, flyttes gassregulatoren til tomgangsstilling. Løs ut parkeringsbremsen. Flytt styrespakene til kjørestilling. Flytt styrespakene langsomt forover og kjør klipperen sakte ned fra underlagsplankene. Sett styrespakene tilbake i fri-stilling. Sett på parkeringsbremsen. Vri tenningsnøkkelen til AV -stilling. 13

14 MONTERING KONTROLLER DEKKENES LUFTTRYKK Riktig lufttrykk i dekkene er viktig for best mulig klipperesultat. Kontroller lufttrykket og korriger det ved behov. Se avsnittet SPESIFIKASJO- NER i denne bruksanvisningen. SJEKKLISTE VENNLIGST GÅ GJENNOM FØLGENDE SJEKKLISTE Alle monteringsanvisninger er fulgt Ingen gjenværende løse deler i kassen Setet er riktig justert og ordentlig festet Alle dekk har riktig lufttrykk Kontroller kablingene. Påse at alle koplinger fortsatt sitter som de skal og at ledningene er ordentlig festet. Før du kjører klipperen, må du påse at utkoplingsbøylene for IZT (Integrated Zeroturn Transaxle) er i kjørestilling. HOLD SPESIELT ØYE MED FØLGENDE MENS DU LÆRER DEG Å KJØRE GRESSKLIPPEREN: Motoroljenivået er riktig. Bensintanken er fylt med ny, ren, blyfri normalbensin. Se krav til bensin i motorhåndboken. Gjør deg kjent med alle betjeningsorganer deres plassering og funksjon. Prøv dem før du starter motoren. Gjør deg kjent med bruken av klipperen på et flatt, plant område med klippeaggregatet utkoplet. Kontroller at bremsesystemet er i fullgod stand. Hvis det må justeres, viser vi til avsnittet Service og justeringer. 14

15 BETJENINGSORGANER BRUK CZ-5 CZ KNIVBRYTER Brukes for å kople the klippeknivene inn eller ut. 2. PEDAL Brukes for å heve, senke og velge ulike klippehøyder for klippeaggregatet. 3. STYRESPAKER Stiller klipperens hastighet forover og bakover og styrer klipperen. 4. CHOKEREGULERING Brukes ved start av kald motor. FIGUR 3 5. GASSREGULATOR Brukes for å regulere motorhastigheten. 6 CZ-10 CZ-6 6. UTKOPLINGSBØYLER FOR IZT (Integrated Zeroturn Transaxle) Kopler ut IZT når man skal skyve eller trekke klipperen. 7. TENNINGSBRYTER Brukes for å starte eller stanse motoren. 8. PARKERINGSBREMS Kopler parkeringsbremsen inn og ut. 9. STRAMMINGSUTLØSER Brukes for å utløse strammingen av aggregatremmen, slik at det er enkelt å ta av eller bytte remmen. 10. TIMETELLER Viser antall driftstimer. 15

16 BRUK BRUKE GRESSKLIPPEREN SETTE PÅ PARKERINGSBREMSEN (se fig. 3) Gressklipperen din er utstyrt med et dødmannssystem. Når motoren går, slås motoren av ved ethvert forsøk på å forlate førersetet uten å sette på parkeringsbremsen først. Trekk parkeringsbremsespaken opp og til høyre for å sette på parkeringsbremsen. Påse at spaken sitter fast til høyre. KLIPPEKNIVER For å stanse klippeknivene, trykkes knivbryteren ned i utkoplet stilling. MOTOR Flytt gassregulatoren til langsom stilling. NB: Hvis gassregulatoren ikke flyttes til langsom stilling slik at motoren får gå på tomgang før den stanser, kan man få tilbaketenning. Vri tenningsnøkkelen til AV -stilling og ta ut nøkkelen. Ta alltid ut nøkkelen når du forlater klipperen for å hindre at uvedkommende bruker den. Bruk aldri choken for å stanse motoren. BRUKE GASSREGULATOREN (se fig. 3) Kjør alltid motoren med full gass. Gassregulatoren er utstyrt med chokefunksjon. Hvis gassregulatoren skyves helt fram, chokes motoren. For full gass må du skyve gassregulatoren forover til du kjenner motstand. Hvis motoren kjøres på mindre enn full gass, reduseres batteriladingen. Full gass gir best klippeeffekt. BRUKE CHOKEN (se fig. 3) Bruk choken når du skal starte en kald motor. Ikke bruk den for å starte varm motor. For å choke skyver du gassregulatoren fram så langt den går. For å kople ut choken, trekker du gassregulatoren tilbake til det klikker. KJØRE FOROVER OG BAKOVER (se fig. 4) VIKTIG: STYRESPAKENE GÅR TILBAKE TIL FRI NÅR DE SLIPPES. DETTE KAN MEDFØRE AT KLIPPEREN BRÅSTANSER. Bevegelsesretning og -hastighet reguleres med styrespakene på hver side av klipperen. Den venstre spaken regulerer oljestrømmen i venstre IZT (Integrated Zeroturn Transaxle) til venstre hjul. Høyre spak regulerer oljestrømmen i høyre IZT til høyre hjul. VIKTIG: HVIS TENNINGSLÅSEN BLIR STÅENDE I EN ANNEN STILLING ENN AV, VIL BATTERIET UTLADES. Styrespakmønster (høyre side) NØYTRALSPOR NØYTRALLÅS ADVARSEL Stans alltid klipperen helt før du forlater førersetet for å tømme oppsamleren osv. FOROVER FRI REVERS GRESSKLIPPERENS FORKANT FIGUR 4 16

17 BRUK NB: For å kunne kjøre, må føreren sitte i førersetet og løse ut parkeringsbremsen før styrespakene kan flyttes fra nøytralsporene, ellers stanser motoren. Fig. 4 og 4A. FOROVER REVERS Ved å flytte spakene like mye forover eller bakover, beveger maskinen seg i en rett linje i den retningen. Fig. 4 og 4A. Hvis en av spakene beveges forover, vil høyre eller venstre hjul rotere forover. For å stanse bevegelsen, trekkes begge spakene til nøytral posisjon. For å svinge til høyre mens du kjører forover, trekker du høyre spak bakover mot nøytral posisjon, dette reduserer høyre hjuls rotasjon og får maskinen til å svinge i den retningen. For å svinge til venstre mens du kjører forover, trekker du venstre spak bakover mot nøytral posisjon, dette reduserer venstre hjuls rotasjon og får maskinen til å svinge i den retningen. For å snu på flekken, trekker du den ene spaken bakover forbi nøytral, mens du holder den andre litt foran nøytral posisjon. NB: Snuretningen avhenger av hvilken spak som trekkes bakover forbi nøytral posisjon. Hvis venstre spak trekkes bakover, snur man til venstre og omvendt for å snu til høyre. Vær ekstra forsiktig når du bruker denne teknikken, for maskinen kan rotere svært raskt hvis den ene spaken trekkes for langt fra den andre. OBS! IKKE bruk makt på styrespakene, og ikke hold deg i dem når du stiger ned fra klipperen. Feilaktig bruk vil medføre at styrespakene bøyes. SEKSKANT- MUTRE OG SKIVER STYRE- ARM FIGUR 4A STYRE- SPAK NØYTRAL- SPOR CZ-7 JUSTERE KLIPPEHØYDEN (se fig. 5) Klippehøyden reguleres ved å trykke pedalen forover for å løfte klippeaggregatet. For å senke aggregatet, presser du på overkanten av pedalen og lar løftearmen rotere mot baksiden av enheten. For å stanse i ønsket klippeposisjon slipper du pedalen ned i sporet i høydeplaten. Klippehøydeområdet er fra 3,75 cm til 11,25 cm i steg på 1,25 cm. Høyden måles fra bakken opp til knivspissen når motoren ikke går. En vanlig plen bør klippes til 6 cm vår og høst og til over 7,5 cm i sommermånedene. For å få en plen som ser sunn og pen ut, bør du klippe ofte og etter middels vekst. Man får best effekt ved å klippe gress som er høyere enn 15 cm i to omganger. Klipp ganske høyt første gang, deretter til ønsket høyde i andre omgang. 17

18 BRUK PEDAL LØFTE- ARM AVSTANDS- RULL HØYDE- PLATE FIGUR 5 JUSTERE AVSTANDSRULLENE (se figur 6) CZ-8 Avstandsrullene er riktig justert når de er så vidt over bakken når klippeaggregatet er i ønsket klippehøyde i driftsstilling. Da holder avstandsrullene aggregatet i riktig stilling for å unngå at knivene slår i bakken i de fleste terrengforhold. CZ-9 FIGUR 6 BRUKE KLIPPEREN Gressklipperen din er utstyrt med et dødmannssystem. Når motoren går, slås motoren av ved ethvert forsøk på å forlate førersetet uten å sette på parkeringsbremsen først. Velg ønsket klippehøyde. Start klippeknivene ved å trekke knivbryteren opp i innkoplet stilling. For å stanse klippeknivene, trykkes knivbryteren ned i utkoplet stilling. NB: Juster avstandsrullene med klipperen på et flatt underlag. Juster klippeaggregatet til ønsket klippehøyde (se JUSTERE KLIPPEHØYDEN foran i denne bruksanvisningen). Bruk en 3/4" skrunøkkel og en 9/16" skrunøkkel og skru mutteren og ansatsbolten av avstandsrullen. Senk avstandsrullen på bakken og løft den til nest høyeste hull. Sett tilbake og trekk til mutteren og ansatsbolten. Sørg for å justere alle avstandsruller til samme posisjon. Husk å justere avstandsrullene på nytt dersom klippehøyden endres. ADVARSEL Ikke bruk klippeaggregatet uten at hele oppsamleren, BioClip-aggregatet eller utkasteren er installert. KJØRE I SKRÅNINGER ADVARSEL Kjør aldri i terreng som heller mer enn 10 grader. Og kjør aldri på tvers av hellinger. VIKTIG: AVSTANDSRULLENE MÅ IKKE BRUKES SOM JUSTERINGSHJUL FOR KLIPPEAGGREGATET, DA KAN RULLENE OG KLIPPEAGGREGATET BLI SKADD. 18

19 BRUK Lavest mulig fart skal brukes før man begynner å kjøre opp eller ned skråninger. Unngå å stanse eller skifte hastighet i skråninger. Hvis det er absolutt nødvendig å stanse, trekker du styrespakene til nøytral stilling, skyver dem mot maskinens utside og setter på parkeringsbremsen. UTKOPLINGSBØYLE FOR IZT VIKTIG: Styrespakene går tilbake til fri når de slippes. Dette kan medføre at klipperen bråstanser. For å starte igjen, løser du ut parkeringsbremsen. Trekk styrespakene inn mot midten av klipperen og skyv dem forover for å kjøre forover igjen. Sving alltid langsomt. TRANSPORT (se fig. 7) Sett utkoplingsbøylene for IZT (Integrated Zeroturn Transaxle) i utkoplingsstilling når klipperen skal skyves eller trekkes. Utkoplingsbøylene for IZT sitter på baksiden av rammen, under bakre motordeksel. OBS! Maskinen må ikke taues, dette kan skade drivverket. Løft klippeaggregatet til største klippehøyde. Trekk utkoplingsbøylene for IZT ut og ned i sporene og slipp dem slik at de blir sittende i utkoplingsstilling. For å sette IZT i kjørestilling igjen, gjør du motsatt av det som er beskrevet over. ADVARSEL Ikke bruk gressklipperen til å trekke tilhengere osv. De kan stille seg på tvers eller velte og forårsake skade på klipperen og eventuelt alvorlig personskade på føreren. 19 FIGUR 7 FIGUR 7A FIGUR 7B CZ-10 HODET PÅ INNSIDEN AV BAKRE DEKSEL UTKOPLINGSBØYLE FOR IZT I KJØRE- STILLING CZ-11 HODET PÅ UTSIDEN AV BAKRE DEKSEL UTKOPLINGSBØYLE FOR IZT I UTKOPLET STILLING CZ-12

20 BRUK FØR MOTOREN STARTES KONTROLLER MOTORENS OLJENIVÅ Motoren i gressklipperen din er levert fra fabrikken fylt med 10W-30 motorolje. Kontroller oljenivået mens klipperen står på flat mark. Se motorens bruksanvisning vedrørende riktig oljenivå. For å skifte motorolje viser vi til avsnittet Kundens ansvar i denne bruksanvisningen. FYLL BENSIN Fyll bensintanken. Bruk ny, ren, blyfri normalbensin med minimum 87 oktan. (Bruk av blybensin vil øke karbon- og blyoksidavleiringer og redusere ventilenes levetid.) Ikke bland olje i bensinen. Kjøp bensin i kvanta som kan brukes innen 30 dager for å være sikret at bensinen er frisk. VIKTIG: VED BRUK VED TEMPERATURER UNDER 0 C MÅ DU BRUKE NY, REN BENSIN AV VINTERKVALITET FOR Å VÆRE SIKRET GOD KALDSTART. OBS! Erfaring tyder på at bensin med alkoholinnblanding (såkalt alkoholbensin eller bruk av etanol eller metanol) kan tiltrekke fuktighet som fører til utskillelse og dannelse av syrer under lagring. Syregass kan skade motorens drivstoffsystem under oppbevaring. For å unngå motorproblemer bør drivstoffsystemet tømmes før klipperen skal hensettes i 30 dager eller mer. Tøm bensintanken, start motoren og la den gå til bensinslangene og forgasseren er tømt. Bruk ny bensin neste sesong. Se anvisningene under Oppbevaring vedrørende ytterligere informasjon. Bruk aldri motoreller forgasserrens i bensintanken, da dette kan forårsake varig skade. ADVARSEL Fyll opp til underkant av påfyllingsstussen. Ikke fyll på for mye. Tørk opp eventuelt olje- eller bensinsøl. Ikke oppbevar, søl eller bruk bensin i nærheten av åpen ild. STARTE MOTOREN (se fig. 3) Første gang motoren startes, eller hvis motoren har gått tom for bensin, vil det ta ekstra tørningstid for å trekke bensin fra tanken til motoren. Påse at utkoplingsbøylene for IZT (Integrated Zeroturn Transaxle) er i kjørestilling. Sett deg på førersetet i kjørestilling og løs ut parkeringsbremsen. Kontroller at knivbryteren er i utkoplet stilling. Sett gassregulatoren i chokestilling. Ved start av varm motor er det eventuelt ikke nødvendig å bruke choken 20

21 BRUK NB: Les varm- og kaldstartprosedyrer under før start. Sett nøkkelen i tenningen, vri nøkkelen med urviseren til START og slipp nøkkelen så snart motoren starter. Ikke kjør startmotoren i mer enn 15 sekunder per minutt. Hvis motoren ikke starter etter flere forsøk, må du sette gassregulatoren i chokestilling, vent noen minutter og forsøk igjen. Hvis motoren fortsatt ikke starter, flytter du gassregulatoren tilbake til rask stilling og forsøker på nytt. START I VARMT VÆR (10 C og høyere) Når motoren starter, trekker du gassregulatoren langsomt bakover til motoren begynner å gå jevnt. Hvis motoren begynner å gå ujevnt, skyver du gassregulatoren forover igjen for å choke motoren noen sekunder. Deretter trekker du gassregulatoren tilbake til rask stilling. Nå kan knivbryteren og drivverket brukes. Hvis motoren ikke greier belastningen, må du starte motoren på nytt og la den varmes opp i ett minutt ved å bruke choken som beskrevet over. START I KALDT VÆR (10 C og lavere) Når motoren starter, trekker du gassregulatoren langsomt bakover til motoren begynner å gå jevnt. Fortsett å trekke gassregulatoren bakover i korte steg slik at motoren aksepterer små endringer i hastighet og belastning inntil gassregulatoren er i rask stilling. Hvis motoren begynner å gå ujevnt, skyver du gassregulatoren forover igjen for å choke motoren noen sekunder. Deretter fortsetter du å trekke gassregulatoren langsomt tilbake til rask stilling. Dette kan kreve en motoroppvarmingsperiode fra flere sekunder til flere minutter, avhengig av temperaturen. KLIPPETIPS Klippeaggregatet bær være ordentlig i vater for å oppnå best mulig klippeeffekt. Se RETTE OPP KLIPPE- AGGREGATET under Service og justeringer i denne bruksanvisningen. Venstre side av klippeaggregatet bør brukes til trimming. Kjør slik at det klipte gresset kastes ut på det området som allerede er klipt. Sørg for å ha det klipte området til høyre for klipperen. Dette gir jevnere fordeling av det klipte gresset og en mer ensartet klipping. Hvis gresset er ekstremt høyt, bør det klippes to ganger for å redusere belastningen og mulig brannfare i det tørre, klipte gresset. Klipp relativt høyt første gang og i ønsket høyde i neste omgang. Ikke klipp gresset når det er vått. Vått gress vil sette seg fast under klippeaggregatet og etterlate uønskede klumper. La gresset tørke før det klippes. Kjør alltid motoren med full gass når du klipper for å oppnå bedre klipperesultat og ordentlig utkasting av det klipte gresset. Reguler kjørehastigheten slik at klipperen gir ordentlig klippeeffekt og ønsket klipperesultat. Ved bruk av tilleggsutstyr skal du velge en kjørehastighet som passer til terrenget og gir best mulig resultat med tilleggsutstyret som brukes. 21

22 KUNDENS ANSVAR Kontroller bremsen Kontroller lufttrykk i dekk Kontroller dødmanns- og sikkerhetsystem Kontroller at festeelementene er trukket til Slip/bytt klippekniver Smøreskjema Kontroller batteriets ladenivå Rengjør batteri og poler Kontroller V-remmer Kontroller motorens oljenivå Skift motorolje (og oljefilter) Skift motorolje (ikke oljefilter) Rengjør luftfilteret Rengjør luftristen Kontroller lyddemper/gnistfanger Bytt oljefilter Rengjør motorens kjøleflenser Bytt tennplugg Bytt luftfilterets papirkassett Bytt bensinfilteret Før hver gangs bruk VEDLIKEHOLDSSKJEMA HVER 8. time 25. time 50. time 100. time Sesong 3 4 1, , 2 5 1, Før oppbevaring 1 - Skift oftere ved kjøring med stor belastning eller ved høy omgivelsestemperatur. 2- Skift/rengjør oftere under skitne eller støvete forhold. GENERELLE ANBEFALINGER Klipperens garanti omfatter ikke skader som skyldes feilaktig bruk eller skjødesløshet. For å være sikret fullstendig garanti, må brukeren vedlikeholde klipperen slik det er angitt i denne bruksanvisningen. Enkelte justeringer må utføres jevnlig for at klipperen skal vedlikeholdes ordentlig. Alle justeringer i avsnittet Service og justeringer i denne bruksanvisningen skal sjekkes minst én gang hver sesong. 3 - Bytt klippeknivene oftere når du klipper i sandholdig jord. 4 - Ikke nødvendig hvis klipperen har vedlikeholdsfritt batteri. 5 - Trekk til forakselens svingbolt til maks 35 ft/lbs. IKKE trekk den til for hardt. Én gang hvert år bør du bytte tennplugg, rengjøre eller bytte luftfilteret og kontrollere kniver og remmer med henblikk på slitasje. Ny tennplugg og rent luftfilter sikrer riktig blanding av luft og bensin og bidrar til at motoren går bedre og holder lenger. FØR HVER GANGS BRUK Kontroller motorens oljenivå. Kontroller bremsen. Kontroller lufttrykk i dekk. Kontroller at dødmanns- og sikkerhetssystemene fungerer som de skal. Kontroller at festeelementene er trukket til. 22

23 KUNDENS ANSVAR SMØRESKJEMA NB: For å lappe dekk og unngå flate dekk forårsaket av langsom lekkasje, kan du kjøpe dekkreparasjonsmiddel hos din lokale deleforhandler. Dekkreparasjonsmiddel forebygger også at dekket råtner samt korrosjon. DØDMANNSSYSTEM SMØR SMØREPUNKTENE HVER 25. TIME. KONTROLLER DEKKENES LUFTTRYKK FORHJULENE - 1 BAR (15 PSI) BAKHJULENE - 1 BAR (15 PSI) SE MOTORENS BRUKSANVISNING FØR DU UTFØRER SERVICE PÅ MOTOREN. VIKTIG: IKKE SMØR DREIEPUNKT SOM HAR SPESIELLE NYLONLAGRE. TYKTFLYTENDE SMØREMIDLER TILTREKKER SEG STØV OG SMUSS SOM VIL REDUSERE LEVETIDEN TIL DE SELVSMØRENDE LAGRENE. HVIS DU MENER AT DE MÅ SMØRES, SKAL DU KUN BRUKE TØRT GRAFITTPULVERSMØREMIDDEL SPARSOMT. DEKK Sørg for å ha riktig lufttrykk i alle dekk (se avsnittet SPESIFIKASJONER i denne bruksanvisningen). Hold dekkene fri for bensin, olje eller insektmidler som kan skade gummien. Unngå stubber, steiner, dype spor, skarpe gjenstander og annet som kan skade dekkene. Påse at dødmanns- og sikkerhetssystemene fungerer som de skal. Hvis klipperen ikke fungerer som beskrevet, må problemet utbedres omgående. Motoren skal ikke starte hvis ikke parkeringsbremsen er satt på, knivbryteren er utkoplet (trykket ned), føreren sitter i setet og styrespakene er i ytre stilling. Når motoren går, skal motoren slås av ved ethvert forsøk på å forlate førersetet uten å sette på parkeringsbremsen først. Når motoren går og knivbryteren er koplet inn, skal motoren slås av ved ethvert forsøk på å forlate førersetet uten å kople ut knivbryteren først. Når motoren går og styrespakene er trukket inn, skal motoren slås av ved ethvert forsøk på å forlate førersetet uten å skyve styrespakene ut først. Knivbryteren skal aldri koples inn uten at føreren sitter i setet. VEDLIKEHOLD AV KNIVER Klippeknivene må holdes skarpe for å oppnå best mulig resultat. Bytt bøyde eller skadde kniver. TA AV KNIV (se fig. 8) NB: Beskytt hendene med hansker og/eller pakk inn kniven i en kraftig duk. Fjern knivbolten ved å skru den mot urviseren. Monter ny eller slipt kniv med teksten THIS SIDE UP vendt mot klippeaggregatet. 23

24 KUNDENS ANSVAR VIKTIG: FOR AT KNIVEN SKAL VÆRE RIKTIG MONTERT, MÅ SENTERHULLET I KNIVEN VÆRE RETTET INN ETTER STJERNEN PÅ KLIPPEHUSET. Sett i og trekk til knivbolten ordentlig (45-55 ft/lbs tiltrekkingsmoment). VIKTIG: KNIVENS SPESIALBOLT ER HERDET. KNIV SENTER- HULL KNIVBOLT (SPESIALBOLT) STJERNE KLIPPE- HUS Kniven kan slipes med fil eller slipemaskin. Ikke forsøk å slipe kniven mens den sitter på klipperen. For å kontrollere knivens balanse, trenger du en stålbolt med diameter 5/8" eller konisk balanseanordning. (Hvis du bruker konisk balanseanordning, må du følge bruksanvisningen som følger med anordningen.) NB: Ikke bruk spiker for å avbalansere kniven. Det kan synes som om utsparingene i senterhullet er sentrert, men de er ikke det. Træ kniven forbi gjengene på stålbolten og hold bolten parallelt med bakken. Hvis kniven er balansert, skal den stå vannrett. Hvis en ende av kniven beveger seg nedover, må den tunge enden slipes til kniven er i balanse. FIGUR 8 SENTERHULL SLIPE KNIVEN (se fig. 9) 5/8" BOLT KNIV ADVARSEL Hvis klipperen må løftes for reparasjon eller service, må du bruke bukker for å støtte den opp ordentlig. IKKE bruk hydraulisk eller mekanisk jekk. FIGUR 9 Sørg for at kniven er riktig balansert. En ubalansert kniv vil forårsake overdreven vibrasjon og eventuell skade på klipper og motor. BATTERI Gressklipperen er utstyrt med vedlikeholdsfritt batteri som ikke trenger ettersyn. Jevnlig lading av batteriet med bilbatterilader vil imidlertid forlenge batteriets levetid. Hold batteriet og polene rene. Påse at batterikabelskoene er trukket ordentlig til. Lad batteriet med 6-10 ampere i 1 time. 24

25 KUNDENS ANSVAR NB: Ikke forsøk å åpne eller fjerne lokk eller deksler. Det er ikke nødvendig å etterfylle eller kontrollere elektrolytt. RENGJØRE BATTERI OG POLER Korrosjon og smuss på batteri og poler kan føre til at batteriet tappes. Ta av poldekselet. Kople fra den SVARTE batterikabelen først, deretter den RØDE batterikabelen og ta batteriet av gressklipperen. Skyll batteriet med rent vann og tørk det. Rengjør poler og batterikabelendene med stålbørste til de er blanke. Dekk polene med smørefett eller vaselin. Sett tilbake batteriet (se BYTTE BAT- TERI i avsnittet SERVICE OG JUSTE- RINGER i denne bruksanvisningen). V-REMMER Træ den andre enden av slangen gjennom hullet med diameter 2" på venstre side av bakre deksel. Påse at karet er plassert under denne delen av klipperen. Bruk en 10 mm skrunøkkel og skru sekskantskruen på oljeventilen mot urviseren til oljen renner ut av slangen. Når oljen er tappet av, skrus sekskantskruen med urviseren til den er trukket til (ikke trekk til for hardt). Fjern plastslangen fra ventilen, tørk overskytende olje av slangen og oppbevar den et sikkert sted til neste gangs bruk. Fyll motoren med olje via røret for oljepeilepinnen. Hell på langsomt. Ikke fyll på for mye. Se motorens bruksanvisning vedrørende oljetype og -mengde. Kontroller V-remmene med henblikk på slitasje etter 100 driftstimer og bytt ved behov. Remmene kan ikke justeres. Bytt remmene dersom de begynner å slure på grunn av slitasje. MOTOR SMØRING KAWASAKI- MOTORENS OLJEAVTAPPINGS- VENTIL PLASTSLANGE Se motorens bruksanvisning SKIFTE MOTOROLJE (se fig. 10 [Kawasaki]). Påse at klipperen står plant. Det er lettere å tappe olje når den er varm. Plasser et egnet kar under klipperens bakre venstre hjørne. Ta ut oljepeilepinnen. Pass på at det ikke kommer smuss inn i motoren når du skifter olje. Bruk den klare plastslangen som følger med klipperen og træ den på enden av avtappingsventilen på venstre side av motoren. FIGUR 10 RENGJØRE LUFTRISTEN Luftristen må være fri for smuss og gress for å unngå at motoren skades på grunn av overoppheting. Se motorens bruksanvisning vedrørende korrekt rengjøringsprosedyre. RENGJØRE LUFTINNTAK/ KJØLEFLATER For å sikre ordentlig kjøling, må du påse at motorens gressrist, kjøleflenser og andre eksterne flater holdes rene til enhver tid. CZ-13 25

26 Hver 100. driftstime (oftere under ekstremt støvete, skitne forhold) må du ta av viftehuset og andre kjøledeksler. Rengjør kjøleflensene og eksterne flater etter behov. Påse at kjøledekslene settes på igjen. KUNDENS ANSVAR NB: Hvis motoren brukes med tilstoppet gressrist, skitne eller tette kjøleflenser og/eller kjøledekslene fjernet, vil det føre til motorskade på grunn av overoppheting. LUFTFILTER Motoren vil ikke gå ordentlig hvis du bruker et skittent luftfilter. Luftfilteret må etterses oftere under støvete forhold. Se motorens bruksanvisning. KAWASAKIMOTORENS BENSINFILTER FIGUR 11 CZ-14 MOTORENS OLJEFILTER Motorens oljefilter skal skiftes hver sesong eller ved annethvert oljeskift dersom klipperen brukes mer enn 100 timer i løpet av et år. TENNPLUGGER Skift tennplugger ved begynnelsen av hver klippesesong eller etter hver 100. driftstime, avhengig av hva som inntreffer først. Når det gjelder tennpluggtype og elektrodeavstand, viser vi til motorens bruksanvisning. BENSINKRAN SLANGEMONTERT BENSINFILTER (se fig. 11 og 12) FIGUR 12 CZ-15 Bensinfilteret skal skiftes hver sesong. Hvis bensinfilteret blir tett, slik at bensinstrømmen til forgasseren hemmes, må filteret byttes. Steng først bensinkranen under bensintanken på klipperen. Når motoren er avkjølt, tar du av filteret og plugger bensinslangeendene. Plasser det nye filteret i bensinslangen med pilen endt mot forgasseren. Påse at det ikke er bensinlekkasje og at klemmene er plassert riktig. Tørk omgående opp eventuelt bensinsøl. RENGJØRING Rengjør motor, batteri, sete, overflate osv. for alle fremmedlegemer. Hold overflatebehandlede flater og hjul fri for all bensin, olje osv. Beskytt malte flater med bilvoks. Vi anbefaler ikke at du bruker hageslange for å rengjøre klipperen, med mindre elektrisk system, lyddemper, luftfilter og forgasser er tildekket for å holde vann unna. Vann i motoren kan forkorte motorens levetid. 26

27 SERVICE OG JUSTERINGER ADVARSEL FØR DU UTFØRER SERVICE ELLER JUSTERINGER: Sett på parkeringsbremsen. Sett knivbryteren i utkoplet stilling (trykt ned). Vri tenningsnøkkelen til AV og ta ut nøkkelen. Påse at knivene og alle bevegelige deler har stanset helt. Kople tennpluggkabelen fra tennpluggen og plasser kabelen slik at den ikke kan komme i kontakt med pluggen. til sekskantmutrene på både fremre og bakre løfteledd (sørg for å trekke til like mye på begge). For å senke den ene siden av aggregatet, gjør du omvendt av det som er beskrevet foran. Kontroller målene på nytt etter justering. A FIGUR 13 A CZ-16 GRESSKLIPPEREN RETTE OPP KLIPPEAGGREGATET SEKSKANT- MUTTER Juster klippeaggregatet mens klipperen står på et plant underlag. Påse at det er riktig lufttrykk i dekkene (se avsnittet SPESIFIKASJONER i denne bruksanvisningen). Hvis det er for lite eller for mye luft i dekkene, kan du ikke justere klippeaggregatet ordentlig. FREMRE LØFTE- LEDD NB: Det kan være enklere å justere fremre løfteledd ved å fjerne bunnplaten først. FIGUR 14 CZ-17 JUSTERING I SIDERETNINGEN (se fig. 13 og 14) Løft klippeaggregatet til største klippehøyde (11,25 cm). Mål høyden fra aggregatets underkant til bakken i begge fremre hjørner. Avstanden A skal være den samme i begge hjørner. Hvis det er nødvendig å justere, skal du bare justere på én side av aggregatet. For å heve den ene siden av aggregatet, bruker du en 9/16" skrunøkkel og trekker SEKSKANT- MUTTER FIGUR 14A BAKRE LØFTE- LEDD CZ-18 27

28 SERVICE OG JUSTERINGER JUSTERING I LENGDERETNINGEN (se fig. 15) VIKTIG: KLIPPEAGGREGATET MÅ VÆRE I VATER I SIDERETNINGEN HVIS DET ER NØDVENDIG MED FØLGENDE JUSTERING I LENGDERETNINGEN, MÅ DU SØRGE FOR Å JUSTERE BEGGE FREMRE ELLER BEGGE BAKRE LEDD LIKT, SLIK AT AGGREGATET FORBLIR I VATER. For å få best mulig klippeeffekt, bør aggregatet justeres slik at knivenes fremre spiss er ca. 3 til 6 mm lavere enn den bakre spissen. Hvis den fremre spissen er høyere, vil dette gi dårlig klippekvalitet. ADVARSEL Knivene er skarpe. Beskytt hendene med hansker og/eller pakk inn knivene i en kraftig duk ved håndtering. Kontroller justeringen på høyre side av klipperen. Plasser en kniv slik at spissen peker rett forover. Mål avstand B ved knivens fremre og bakre spiss. Kontroller at aggregatet er i vater sidelengs før du foretar eventuelle nødvendige justeringer. Med aggregatet i største klippehøyde (11,25 cm) måler du knivens fremre spiss for å se om aggregatet er høyere eller lavere enn 11,25 cm. For å senke fremre spiss av kniven, bruker du en 9/16" skrunøkkel og løsner sekskantmutrene på fremre løfteledd (sørg for å løsne begge like mye). Når avstand B er 3 til 6 mm lavere foran enn bak, er justeringen fullført. Gjør omvendt av det som er beskrevet foran for å heve aggregatet. B FIGUR 15 BYTTE AGGREGATREMMEN TA AV AGGREGATREMMEN (se fig. 16 og 17) Parker klipperen på plant underlag. Sett på parkeringsbremsen. Senk klippeaggregatet til minste klippehøyde. Løsne strammingsutløseren fra låsehaken. ADVARSEL Utløseren er fjærbelastet. Hold godt fast i utløseren og beveg den langsomt. Fjern skruene fra både venstre og høyre remdeksel og ta av dekslene. Fjern eventuelt smuss eller gress som har samlet seg rundt klippehusene og hele aggregatflaten. Rull remmen forsiktig over toppen av klippehusenes remskiver. Ta remmen av den elektriske koplingen på motorakselen. Nå kan remmen tas av. B CZ-19 28

29 SERVICE OG JUSTERINGER SETTE PÅ KLIPPEAGGREGATREM (se fig. 16 og 17) NB: Se klistremerket foran på klippeaggregatet når aggregatremmen skal settes på. Brett aggregatremmen rundt den elektriske koplingen på motorakselen. Skyv resten av remmen gjennom IZTstøtten (Integrated Zeroturn Transaxle) og opp på aggregatet. Start på høyre side av aggregatet, brett remmen rundt den store lederullen på høyre side, høyre klippehus remskive, den lille lederullen i midten, den midtre remskiven, venstre remskive og deretter rundt den store lederullen på venstre side. Remmen er slakk nå. Stram strammingsutløseren og sett den tilbake i låsehaken. REMBANE CLUTCHSKIVE KLIPPEAGGREGATREM BYTTE IZT-REMMEN (Integrated Zeroturn Transaxle) (se fig. 17) Parker klipperen på plant underlag. Sett på parkeringsbremsen. TA AV IZT-REMMEN NB: Pass på så du ikke skader viftebladene på IZT-ene, da dette kan påvirke kjølingen eller skade IZT-ene. Ta av klippeaggregatremmen (se BYTTE AGGREGATREMMEN i dette avsnittet i bruksanvisningen). Slakk remmen ved å ta av fjæren på pumpens ledearm. Nå skal det være mulig å ta remmen av motorremskiven og IZT-remskivene. SETTE PÅ REMMEN Brett IZT-remmen rundt IZT-remskivene. Før remmen rundt innsiden av lederullen. Nå kan du brette remmen rundt motorremskiven. Sett fjæren tilbake på pumpens ledearm. Sett tilbake klippeaggregatremmen (se BYTTE AGGREGATREMMEN i dette avsnittet i bruksanvisningen). KLIPPERENS FORSIDE FIGUR 16 PUMPENS LEDE- ARMFJÆR ELEKTRISK KOPLING IZT-REM STRAMMINGS- UTLØSER PUMPENS REMSKIVE AGGREGATREM IZT-STØTTE FIGUR 16A CZ-20 FIGUR 17 CZ-21 29

30 SERVICE OG JUSTERINGER JUSTERE SETET (se fig. 1) Sett styrespakene i nøytral stilling og skyv dem mot utsiden av maskinen. Løft setet i bakkant og vipp det forover. Løsne de tre skruene på undersiden av setet og flytt setet til ønsket stilling. Trekk til de tre skruene og vipp setet tilbake på plass. JUSTERE STYRESPAKENE (se fig. 2) Sett deg i kjørestilling i setet og trykk begge styrespakene forover. Hvis begge styrespakene er på linje, er det ikke nødvendig med justering. Hvis de ikke er på linje, må du følge anvisningene under. Se hvilken styrespak som beveger seg lengst forover. Bruk en 9/16" skrunøkkel og løsne den nedre sekskantskruen (ca. 1/2 omdreining) på motsatt styrespak. Flytt begge styrespakene forover igjen og legg mer vekt på styrespaken du løsnet slik at de to styrespakene er på linje. Trekk til sekskantskruene. TA AV HJULENE FOR REPARA- SJON FORHJULENE Parker klipperen på plant underlag og sett på parkeringsbremsen. Løft klipperen i forkant. Bruk 3/4" skrunøkkel og/eller pipenøkkel med skralle og fjern sekskantmutteren og sekskantskruen fra hjulgaffelen. Ta hjulet av gaffelen. Fjern mellomlegget fra innsiden av hjulfelgen. Reparer dekket. Sett hjulet tilbake i omvendt rekkefølge av det som er beskrevet foran. BAKHJUL VIKTIG: Blokker forhjulene slik at klipperen ikke kan trille. Parker klipperen på plant underlag og sett på parkeringsbremsen. Løft klipperen bak på det skadde dekkets side. Fjern de 4 hjulmutrene og ta av hjulet. Reparer dekket. Sett tilbake hjulet i omvendt rekkefølge av det som er beskrevet foran. NB: For å lappe dekk og unngå flate dekk forårsaket av langsom lekkasje, kan du kjøpe dekkreparasjonsmiddel hos din lokale deleforhandler. Dekkreparasjonsmiddel forebygger også at dekket råtner samt korrosjon. STARTE MOTOREN MED SVAKT BATTERI ADVARSEL Blybatterier danner eksplosiv gass. Hold gnister, ild og røykesaker unna batterier. Bruk alltid øyebeskyttelse i nærheten av batterier. Hvis batteriet er for svakt til å starte motoren, må det lades. (Se BATTERI i avsnittet Kundens ansvar i denne bruksanvisningen). Gjør slik dersom startkabler brukes for å starte motoren: VIKTIG: GRESSKLIPPEREN ER UTSTYRT MED ET 12-VOLT NEGATIVT JORDET SYSTEM. DET ANDRE SYSTEMET MÅ OGSÅ HA ET 12-VOLT NEGATIVT JORDET SYSTEM. IKKE BRUK KLIPPERENS BATTERI FOR Å STARTE ANDRE KJØRETØY. 30

Bruksanvisning CZE 4818. Les grundig gjennom bruksanvisningen og sørg for at du har forstått den før du tar i bruk maskinen. Norsk

Bruksanvisning CZE 4818. Les grundig gjennom bruksanvisningen og sørg for at du har forstått den før du tar i bruk maskinen. Norsk Bruksanvisning CZE 4818 Les grundig gjennom bruksanvisningen og sørg for at du har forstått den før du tar i bruk maskinen. Norsk Gratulerer med kjøpet av din HUSQVARNA gressklipper. Den er konstruert

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

STIGA PARK 107M 8211-3036-01

STIGA PARK 107M 8211-3036-01 STIGA PARK 107M 8211-3036-01 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. 11. 15. A+5 A B+5 B 12. 16. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å

Detaljer

STIGA VILLA 85 M READY 85 M

STIGA VILLA 85 M READY 85 M STIGA VILLA 85 M READY 85 M 8211-3039-03 1. 2. A B 3. 4. 5. 6. 7. 8. R L 9. 10. Y Z X W V 11. NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som

Detaljer

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 S SVENSKA 1 2 3 4 5 7 A B 6 SVENSKA 8 9 X Z S Y W V 10 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

STIGA PARK 121M 8211-3011-06

STIGA PARK 121M 8211-3011-06 STIGA PARK 121M 8211-3011-06 E 1. Park -1993 5. D 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. J 9. 13. 10. 14. Z X V Y W 11. 15. Denna produkt, eller delar därav,

Detaljer

STIGA PARK 110 S

STIGA PARK 110 S STIGA PARK 110 S 8211-3009-06 1. 2. F G 3. H 4. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves ved bruk. Symbolene betyr: Les instruksjonsbok

Detaljer

STIGA PARK 107M

STIGA PARK 107M STIGA PARK 107M 8211-3036-03 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 2 9a. 9b. Pro 18-Pro 20 13. 10. 14. R L 11. 15. L A+5 A B+5 B Z X Y 12. 16. V W 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende

Detaljer

Montering. Pakk ut maskinen. Dekk Monter de bakre drivhjulene med hjulmutrene på navet.

Montering. Pakk ut maskinen. Dekk Monter de bakre drivhjulene med hjulmutrene på navet. Monteringsanvisninger: 9689995/BZ7C og 9689996/BZ4C Utstyrt med ett av følgende klippeaggregat: 96899945 TRD6B Tunnel Ram-aggregat 96899946 TRD7B Tunnel Ram-aggregat 96899950 CD6B Kombiaggregat Montering

Detaljer

STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06

STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06 STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. R 11. L 15. Z X A+5 A B+5 B Y W 12. 16. V L+R NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes

Detaljer

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler

Detaljer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 NO NORSK 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

Klargjøringsinstruksjoner for modell:

Klargjøringsinstruksjoner for modell: Klargjøringsinstruksjoner for modell: 96899930/LZ5C Utstyrt med ett av følgende klippeaggregat: 968999343 TRD5 Tunnel Ram-aggregat, 968999344 TRD6 Tunnel Ram-aggregat, 968999348 CD5 kombiaggregat, 968999349

Detaljer

DEUTSCH. Tornado 8211-0225-06

DEUTSCH. Tornado 8211-0225-06 DEUTSCH D Tornado 8211-0225-06 SVENSKA S 1 2 3 1. 2. ADD FULL FULL ADD ADD FULL 0,15 l. 3. LS 45 4. XTE 50 3x 5. LS 45 6. XTE 50 STOP I H N 7. 8. S SVENSKA 9. 10. 11. 12. LS 45 0,75 mm 13. XTE 50 14. 15.

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Bruksanvisning. W21 W53 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning. W21 W53 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning W21 W53 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk BRUKSANVISNING 21" GRESSKLIPPER Innhold Innhold...1 Innledning...3 Kjære kunde...3 Generelt...3

Detaljer

Multiroller Jogger Brukerhåndbok

Multiroller Jogger Brukerhåndbok Multiroller Jogger Brukerhåndbok Vi takker for at du har valgt Multiroller. Vennligst gå grundig igjennom denne brukerhåndboken før bruk. Innholdsfortegnelse Sikkerhetstiltak... side 3 Montering side 3

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Bruksanvisning og delehåndbok CZ " Consumer Z Oppsamler. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning og delehåndbok CZ  Consumer Z Oppsamler. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning og delehåndbok CZ 48 48" Consumer Z Oppsamler Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk GRATULERER med kjøpet av en ny oppsamler. Den er konstruert

Detaljer

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUKSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUKSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUKSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm NORSK NO 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke følger instruksjonene

Detaljer

BRUKSANVISNING. Motorgressklipper SIKKERHET BRUK VEDLIKEHOLD AM3050D2 AM3051C2 AM3050C1/AM3050C2/AM3050D1/AM3050D2 AM3051C1/AM3051C2/AM3051D1/AM3051D2

BRUKSANVISNING. Motorgressklipper SIKKERHET BRUK VEDLIKEHOLD AM3050D2 AM3051C2 AM3050C1/AM3050C2/AM3050D1/AM3050D2 AM3051C1/AM3051C2/AM3051D1/AM3051D2 GENERELLE SIKKERHETSREGLER Betydning av symboler på produktet: ADVARSEL : Les bruksanvisningen før du tar maskinen i bruk. FARE: Plasser ikke hender eller føtter nær eller under roterende deler. Hold alltid

Detaljer

DEUTSCH. Silent 40 Batt

DEUTSCH. Silent 40 Batt DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

STIGA MULTICLIP 46 EURO PRO 46 8211-0223-09

STIGA MULTICLIP 46 EURO PRO 46 8211-0223-09 STIGA MULTICLIP 46 46 EURO PRO 46 8211-0223-09 S SVENSKA 1 2 3 4 1. 2. A 3. PRO 46 4. PRO 46 FULL ADD ADD FULL 5. 6. Briggs & Stratton STOP G B* 2 7. Honda 8. G EURO SVENSKA S 3x 9. Briggs & Stratton 10.

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip batt

DEUTSCH. Multiclip batt DEUTSCH D Multiclip batt. 8211-3417-03 S SVENSKA 2. 230 V 1. 3. 4. 5. 1 2 6. 7. SVENSKA S 8. 9. 1 2 3 11. 36 mm 19 mm 10. NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

STIGA GARDEN COMBI MULTICLIP 8211-0202-11

STIGA GARDEN COMBI MULTICLIP 8211-0202-11 STIGA GARDEN COMBI MULTICLIP 8211-0202-11 1. 5. - H I G + 2. 6. D 3. 7. G C 4. 8. 9. 13. 10. 14. N M 11. 15. 12. 16. 17. 5 2 3 18. 6 1 7 3 4 3. 19. NORSK NO GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis

Detaljer

Bruksanvisning for Snøfreser 11 HK

Bruksanvisning for Snøfreser 11 HK Bruksanvisning for Snøfreser 11 HK Varenr 81478 Modell Stg111QE-02 SYMBOLBRUK Følgende symboler kan finnes på emballasjen, bruksanvisningen eller på selve varen. Forklaringen på symbolene er som følger:

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå bruksanvisningen før du starter maskinen. Varenr 80437 Modell YP3725B3/1 SIKKERHETSANVISNINGER FORSTÅ HVORDAN MASKINEN BRUKES o Les

Detaljer

Trehjulsdriftsett uten veltebeskyttelse Groundsmaster 3250-D-trekkenhet Modellnr Installasjonsveiledning

Trehjulsdriftsett uten veltebeskyttelse Groundsmaster 3250-D-trekkenhet Modellnr Installasjonsveiledning Form No. 69-82 Rev A Trehjulsdriftsett uten veltebeskyttelse Groundsmaster 250-D-trekkenhet Modellnr. 077 Installasjonsveiledning Løse deler Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere

Detaljer

SYKKELTILHENGER. Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved.

SYKKELTILHENGER. Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved. SYKKELTILHENGER Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved. Produktstørrelse: L136cm x B81cm x H86cm Produktvekt: 8,2Kg Før montering Les nøye gjennom

Detaljer

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning Høytrykksspyler Prod.nr. CA-416 Bruksanvisning Lite vannforbruk og høytrykk Energibesparende og miljøvennlig Bærbar, holdbar og sikker Perfekt for vask av båt, sykkel, atv, campingbil m.m. Kan koples til

Detaljer

BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner

BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner UF-9.2F-F-XXL 05.03.2007 V01 BUILT FOR HEALTH 1 INNHOLD *SIKKERHET OG VEDLIKEHOLD.... 3 *TILBEHØR... 4-5 *MONTERING Deleliste...... 6 Trinn for trinn....7-9 *OPERASJONER

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

Bruksanvising EZ22. Les nøye gjennom bruksanvisningeno g forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvising EZ22. Les nøye gjennom bruksanvisningeno g forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvising EZ22 Les nøye gjennom bruksanvisningeno g forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk I forbindelse med forbedringer kan spesifikasjoner og design endres uten forvarsel. Legg merke til

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

GJØDSELPREDER TYPE DMSP

GJØDSELPREDER TYPE DMSP Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Ph: +39-575-791059 Fax: +39-575-791210 E.mail: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKSANVISNING GJØDSELPREDER TYPE

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

Hastighetskontrollsett 2011 og After GrandStand -gressklipper Modellnr Installasjonsveiledning

Hastighetskontrollsett 2011 og After GrandStand -gressklipper Modellnr Installasjonsveiledning Hastighetskontrollsett 20 og After GrandStand -gressklipper Modellnr. 9-7390 Form No. 3369-62 Rev A Installasjonsveiledning Sikkerhet Sikkerhets- og instruksjonsmerker Sikkerhetsmerker og instruksjoner

Detaljer

STIGA MULTICLIP 46 BATTERY 8211-3417-06

STIGA MULTICLIP 46 BATTERY 8211-3417-06 STIGA MULTICLIP 46 BATTERY 8211-3417-06 S SVENSKA 2. 230 V 1. 3. 4. 5. 1 2 6. 7. 2 SVENSKA S 8. 1 2 9. 4 3 11. 36 mm 19 mm 10. 3 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den

Detaljer

www.active-walker.com

www.active-walker.com www.active-walker.com 1 1. INNHOLD 1. Innhold 2. Introduksjon 3. Produktbeskrivelse 4. Vedlikehold 5. Justering av rullatoren 6. Transport og sammensetting 7. Personlig sikkerhet 8. Praktisk bruk 9. Tekniske

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5

HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5 HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5 91010 Sikkerhetsinstruksjoner Hvis du føler smerter i brystet, blir svimmel eller kortpustet, må du avbryte treningen og kontakte lege. Ikke dra pedalarmene rundt med hendene.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Stretch Art. nr. 724 150

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Stretch Art. nr. 724 150 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Stretch Art. nr. 724 150 KOMPLETT DELELISTE Del nr. Beskrivelse Ant. 1 Hovedramme 1 2 Justeringsstag 1 3 Liggeplate 1 4 Hengsler 2 5 Håndtak 2 6 Støttestag 2 7

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave Nokia sykkelladersett 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. utgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia sykkelladersett kan du lade batteriet i en kompatibel

Detaljer

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 NO NORSK 1 SIKKERHETSINSTRUKSER 1.1 GENERELT Les instruksene nøye. Lær deg alle betjeningsorganer samt riktig måte å betjene maskinen på. Før maskinen tas i bruk, må

Detaljer

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Montering og brukerveiledning (Og med montering af 24 hjul som ekstra tilbehør) Produsent: Faaborg Rehab Technic Smedemestervej 9 5600 Faaborg www.faaborg-rehab.dk Swereco

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170 Bruksanvisning Snøfreser Prod.nr. STG1170 Innhold Beskrivelse... 3 1. Sikkerhetsanvisninger og forberedelser... 3 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 8 Problemløsning... 9 Tekniske data... 10 Bilder...

Detaljer

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS Smartpendler AS Monteringsanvisning Innholdsfortegnelse Hva trenger du, hva har du... 1 Klargjøring av felgen... 1 Feste pakkebærer... 3 Bremsehåndtak og gasshåndtak... 4 PAS føler... 5 Smartkontroller...

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip 46 El 8211-0229-08

DEUTSCH. Multiclip 46 El 8211-0229-08 DEUTSCH D Multiclip 46 El 8211-0229-08 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 SVENSKA S 9. 10. 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som

Detaljer

Bruksanvisning aggregat

Bruksanvisning aggregat Bruksanvisning aggregat Introduksjon Gratulerer med det nye strømaggregatet ditt! Denne bruksanvisningen vil gi deg en god forklaring på bruk og vedlikehold av aggregatet. Dersom du har spørsmål om produktet,

Detaljer

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W BORD SAG 200mm 600W Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: BRUKSANVISNING Produkt: Bordsag, 600W Produktbetegnelse: Direktiver: Normer: Sted og dato:

Detaljer

Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt. Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon

Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt. Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon Art. nr. 2024 Fabrikant: FAABORG REHAB TECHNIC A/S Smedemestervej 9

Detaljer

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING VIKTIG: DET ER VIKTIG AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU TAR KRANEN I BRUK. SØRG ALLTID FOR Å BRUKE DENNE PÅ RIKTIG MÅTE, NOE SOM VIL FORHINDRE

Detaljer

HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING

HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING Grunnet stadige forbedringer, kan det være at det faktiske produktet kan variere noe fra beskrivelsene i denne monterings- og bruksanvisningen. Fyll ut opplysningene

Detaljer

ADVARSEL. CALIFORNIA Proposition 65-advarsel

ADVARSEL. CALIFORNIA Proposition 65-advarsel Form No. 3378-139 Rev A Strømningsfordelersett Trekkenhet i Groundsmaster 4000-serien med Yanmar-motor Modellnr. 30407 Installasjonsveiledning ADVARSEL CALIFORNIA Proposition 65-advarsel Dette produktet

Detaljer

Montering og bruksanvisning.

Montering og bruksanvisning. Renseanlegg PATRONFILTER Fabrikat: GRE AR125 HENGENDE SKIMMER Montering og bruksanvisning. Foretaksregisteret / 1 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: NR KODE BESKRIVELSE AR125 AR125S AR125M

Detaljer

Bruksanvisning. Strømaggregat 950 i 800 W

Bruksanvisning. Strømaggregat 950 i 800 W Bruksanvisning Strømaggregat 950 i 800 W Sikkerhetsinformasjon Må kun brukes i godt ventilerte rom eller utendørs, da eksos fra aggregatet er farlig å puste inn. Skru alltid av aggregatet ved påfylling

Detaljer

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle 2 Innhold: 1. Beskrivelse, deleliste 2. Monteringsanvisning 3. Drift og vedlikehold 4. Bruksanvisning for Lithium-Ion batteriet 5. Servicetilbud Beskrivelse,

Detaljer

Norsk utdrag fra engelsk håndbok: HANDBOOK

Norsk utdrag fra engelsk håndbok: HANDBOOK Norsk utdrag fra engelsk håndbok: HANDBOOK POWER TROWEL TLK90 HYDRAULIC WITH HONDA GX690 1 Håndboken skal alltid være tilgjengelig for brukeren. PRODUSENT OG YTTERLIGERE INFORMASJON: TIEPPO Tel +39 0423746008

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

BrukerManual. toalettstol hcda

BrukerManual. toalettstol hcda BrukerManual toalettstol hcda Brukermanual HCDA 1. Innholdsfortegnelse...2 2. Gratulerer med valget...2 3. Viktig om bruken...2 4. For sikkerhetens skyld...3 5. Konfigurasjon...4 6. Montering...8 7. Rengjøring

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2

Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2 Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2 Gratulerer med din nye gressklipper Det er viktig at du leser brukerveiledningen og forsiktighetsreglene nøye før du tar apparatet i bruk. Uriktig eller

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Introduksjon Gratulerer med ditt kjøp av dette flotte elektriske kjøretøyet! Denne mini-atv-en vil gi deg mange timers morsom underholdning. ATV-en

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

BRUKERVEILEDNING Patio terrassevarmer (kvarts, HEA-1)

BRUKERVEILEDNING Patio terrassevarmer (kvarts, HEA-1) BRUKERVEILEDNING Patio terrassevarmer (kvarts, HEA-1) Vennligst les bruker veiledningen nøye før bruk! Takk for at du kjøpte vår terrassevarmer. Vi håper vil blir førnøyd med den. For å bruke terrassevarmeren

Detaljer

Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere

Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere Sisu Produkter AS Dyrskueveien 42 2040 Kløfta www.sisu.no Tlf. 63 94 39 00 1. Generell informasjon 2. Før du tar maskinen i bruk 3. Generelle sikkerhets

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip 8211-0223-06

DEUTSCH. Multiclip 8211-0223-06 DEUTSCH D Multiclip 8211-0223-06 SVENSKA 1 2 S 3 4 1. 2. A 3. PRO 46 4. PRO 46 FULL ADD ADD FULL 5. 6. Briggs & Stratton MAX MIN MAX MIN 7. Honda 8. Tecumseh S SVENSKA STOP G B 3x 9. 10. Briggs & Stratton

Detaljer

STIGA PARK 102 M

STIGA PARK 102 M STIGA PARK 102 M 8211-3025-04 O(x4) M(x4) J(x2) J(x2) X(x2) N(x4) S(x4) V(x2) P(x4) U(x2) T(x2) Y(x2) Q(x4) 1. Q M P O M N O N P Q J T U S R S 2. 3. 7. 4. 8. 5. 9. 6. 10. 11. 15. 12. 16. 13. 17. 14. Z

Detaljer

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon.

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon. Skifte rekvisita Skifte rekvisitadeler 1 Hvis du vil vite hvordan du skal skifte en enkelt rekvisitakomponent, kan du klikke på overskriftene nedenfor: Tonerkassetter Fotofremkallingskassett Oljeflaske

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Prosedyre Beskrivelse Ant. Bruk ADVARSEL

Prosedyre Beskrivelse Ant. Bruk ADVARSEL Form No. Trekkpedalforbedringssett Groundsmaster 360 universalmaskin med serienummer 315000001 til og med 316999999 Modellnr. 136-4450 3413-100 Rev A Installasjonsveiledning Montering Løse deler Bruk diagrammet

Detaljer

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07 DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Detaljer

Klargjøringsinstruksjoner for modell:

Klargjøringsinstruksjoner for modell: Klargjøringsinstruksjoner for modell: 9968999306/IZC Utstyrt med: 96899934 TRD48 Tunnel Ram-aggregat eller 968999347 CD48 Kombiaggregat Klargjøring Pakk ut maskinen. Dekk Monter de bakre drivhjulene med

Detaljer

Monterings og bruksanvisning. For TAB Ryggehjelp. support@cartech.com Tinius Olsens gate 1, 3611 Kongsberg Tlf: 0047-123456

Monterings og bruksanvisning. For TAB Ryggehjelp. support@cartech.com Tinius Olsens gate 1, 3611 Kongsberg Tlf: 0047-123456 Monterings og bruksanvisning For TAB Ryggehjelp Innhold 1. Generelle råd... 1 2. Slik virker TAB... 2 3. Sikkerhetshensyn... 2 4. Montering... 3 5. Elektrisk oppkobling... 6 6. Tekniske data... 7 7. Vedlikehold...

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK - NORSK

BRUKERHÅNDBOK - NORSK BRUKERHÅNDBOK - NORSK SKIKE V7 FIX Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE A. LEVERINGSOMFANG... 1 B. DE FØRSTE TRINNENE... 1 C. BREMSEJUSTERING... 1 D. X / O BENJUSTERING... 2 E. INNSTILLINGER, INN OG

Detaljer

Innhold Bruksanvisning... 3 Brukerveiledning... 3 Tilpasning av sykkel... 4 Justering av sete... 4 Vedlikehold... 5 Justering av bremsewire... 5 Juste

Innhold Bruksanvisning... 3 Brukerveiledning... 3 Tilpasning av sykkel... 4 Justering av sete... 4 Vedlikehold... 5 Justering av bremsewire... 5 Juste Innhold Bruksanvisning... 3 Brukerveiledning... 3 Tilpasning av sykkel... 4 Justering av sete... 4 Vedlikehold... 5 Justering av bremsewire... 5 Justering av kjede... 5 Periodiske vedlikeholdsrutiner av

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN

MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne porten på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten til

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

UNIVERSAL TRAINER LA-1447

UNIVERSAL TRAINER LA-1447 UNIVERSAL TRAINER LA-1447 ====Bruksanvisning ===== Viktig informasjon a) Dette produktet har blitt testet i henhold til EN-standard 957-1, 957-2 klasse H (hjemmebruk). Maksimal kroppsvekt er 140 kg. b)

Detaljer

STIGA DINO 45 EURO DINO 45 8211-3389-09

STIGA DINO 45 EURO DINO 45 8211-3389-09 STIGA DINO 45 EURO DINO 45 8211-3389-09 S SVENSKA 1. 2. 1 2 3 4 3. 4. FULL ADD ADD FULL 5. 6. STOP G G 7. 8. EURO SVENSKA 3 2 1 S 3x 9. 10. 0.7-0.8 mm 11. 12. 40 Nm 13. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler

Detaljer

STIGA COMPACT LINE SNOW STAR SNOW MAX SNOW BREEZE. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8218-2203-07

STIGA COMPACT LINE SNOW STAR SNOW MAX SNOW BREEZE. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8218-2203-07 STIGA COMPACT LINE SNOW STAR SNOW MAX SNOW BREEZE B»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8218-2203-07 6 18 19 20 21 22 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Hårtrimmersett Bruksanvisning

Hårtrimmersett Bruksanvisning Hårtrimmersett Bruksanvisning Moreda hårtrimmersett 3 ulike trimmehoder med diamantslipte blader: - Standard - Ekstra smal - Ekstra vid - Trådløs oppladbar maskin - Turbomotor - Lys ved opplading - 5 posisjoner

Detaljer

Bruksanvisning KFN 4Wheler og KFN 4Wheler junior. Avsnitt Innhold Side

Bruksanvisning KFN 4Wheler og KFN 4Wheler junior. Avsnitt Innhold Side Bruksanvisning KFN 4Wheler og KFN 4Wheler junior Avsnitt Innhold Side 1. Generell informasjon 1 1.1 Innledning 1 1.2 Bruksområde 2 1.3 Samsvarserklæring 2 1.4 Garanti 2 1.5 Service og reparasjon 2 2 Sikkerhet

Detaljer

Monteringsanvisning på 8004-A

Monteringsanvisning på 8004-A Monteringsanvisning på 8004-A Leveransen består av 4 pakker Pakke I inneholder bunn og topp Pakke 2 inneholder glassvegger innvendig Pakke 3 inneholder glassdører og handtak Pakke 4 inneholder aluminiumsstolpermed

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

Viktig: Kontroller at setedybden, bredden, høyden og ryggen er god nok. Den totale vekten må ikke overstige maksimal arbeidsbelastning.

Viktig: Kontroller at setedybden, bredden, høyden og ryggen er god nok. Den totale vekten må ikke overstige maksimal arbeidsbelastning. Bruksanvisning Anbefalt bruk Montert på toalettet, med eller uten ryggstøtte Over toalettet Frittstående enhet og som en dusjstol Brukerstørrelse cm Small Large Høyde 76 127 122-183 Brukerens høyde: Velg

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer