sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap"

Transkript

1 sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap

2 Forord Årsrapporteringen fra SØIR for 2002 presenteres i to deler. Del 1 er selskapets formelle årsberetning i henhold til de krav som regnskapsloven stiller. Hovedpunktene i årsberetningen er: Virksomhetens art og hvor den drives Arbeidsmiljøet Miljøpåvirkninger Økonomi Fremtidig utvikling Fortsatt drift Forslag til resultatdisponering Årsregnskapet Del 2 av årsrapporteringen er en redegjørelse til eierne (kommunene), myndigheter, samarbeidpartnere og andre interesserte om de konkrete resultatene i forhold til avfallshåndteringen i regionen. Denne delen inneholder således statistikk og tabeller som viser utviklingen når det gjelder abonnenter, avfallsgebyrer, avfallsmengder, avfallssortering og gjenvinning. 2

3 Del 1 Kommentarer fra styreleder For å understreke aktiviteten i SØIR, vil jeg oppsummere året 2002 slik: SØIR har gjennomført ny anbudsrunde for innhenting av avfall hos våre kunder. Resultatet ble en 5 års kontrakt med Norsk Gjenvinning AS som skal danne grunnlaget for drift og utvikling av avfallsordninga de kommende åra. Bygging av ny gjenvinningsstasjon i Trysil Videre utbygging av ministasjoner Bygging av lagerhall og omlastningsrampe Hornmoen Videreutvikling av informasjonsarbeidet gjennom SØIR på Nett og nyhetsbrev. I tillegg har selvsagt organisasjonen SØIR arbeidet for å nå måla om å redusere avfallsmengden, øke gjenvinningsgrad, ha høy abonnementsservice og motiverende gebyrpolitikk. statistikken for første gang. Tar vi ut det, øker avfallsmengden med 10 kg per person. Mengden av papir og bioavfall øker, det blir også levert stadig mer avfall til ministasjoner og gjenvinningsstasjoner. Alt dette er avfallsfraksjoner som går til gjenvinning. Innbyggerne sorterer som aldri før, og for første gang ser det ut til at mengden av restavfall ikke øker. Den er den samme i 2002 som i år tonn. Så på grunn av innbyggernes innsats ser det ut til at SØIR når målet om gjenvinningsgrad på 85%. SØIR er en organisasjon med dyktige medarbeidere som er godt kvalifiserte til å drifte avfallsordninga for kommunene. For styret blir det derfor viktig å bidra til å sette klare mål og finne kontrollpunkter for å se at vi er på rett veg. Renovasjon og Containerutleie AS, for godt samarbeid Samarbeidet mellom SØIR og Renovasjon og Containerutleie AS var viktig for en vellykket etablering av den nye avfallsordninga i Elverum, Trysil og Åmot. Med vennlig hilsen Gerd Elise Storvik styreleder Gerd Elise Storvik styreleder Til tross for ideelle mål ser vi at avfallsmengden øker fra 330 kg per person i 2001 til 370 kg i Den relativt store økningen skyldes at hageavfall er med i På vegne av styret i SØIR takker jeg abonnenter, samarbeidspartnere og ansatte for godt arbeid i Spesielt ønsker jeg å takke vår tidligere kontraktspartner, 3

4 Innledning STOR AKTIVITET STORE UTFORDRINGER Et tilbakeblikk på 2002 forteller at det har vært ett år preget av stor aktivitet. Foruten å drifte vår avfallsordning og betjene våre kunder har det vært gjort viktig arbeid både i forhold til interne oppgaver og i forhold til eksterne grep knyttet til samarbeid og utvikling. Ny anbudsrunde for innhenting av avfall hos våre kunder ble sluttført i juni. Det ble inngått en 5 års kontrakt med Norsk Gjenvinning AS. Kontrakten danner grunnlaget for drift og utvikling av avfallsordningen i de kommende år. Selve anbudsutarbeidelsen ble gjennomført som en bred prosess hvor både styret og ansatte i SØIR var involvert. Dette gir trygghet for og eierskap til sluttresultatet. Valg av anbyder ble naturlig nok viet stor oppmerksomhet både internt og eksternt. Selv om vår tidligere kontraktspartner Renovasjon og Containerutleie AS ikke nådde opp i denne konkurransen, er det god grunn til å takke firmaet for godt utført arbeid for SØIR i perioden Renovasjon og Containerutleie AS har vært viktig for SØIR i forhold til etablering av den nye avfallsordningen i regionen. Selv om SØIR er et resultat av et samarbeid mellom tre kommuner, er det åpenbart at vi også i mange sammenhenger blir små. SØIR har hånd om totalt ca tonn avfall fra ordinære husholdninger og hytter i vårt område. Dette avfallet skal håndteres på ulike måter og SØIR jobber kontinuerlig med å finne de beste løsningene både miljømessig og økonomisk. I denne sammenheng beveger vi oss inn på forretnings- og markedsområder hvor også spillereglene er i henhold til dette. En viktig strategi for SØIR er å søke samarbeid med de riktige samarbeidspartnerne. I dette ligger at vi gjennom et slikt samarbeid får til mer rasjonell drift og stå sterkere i et marked. Samtidig er det viktig holde fast ved vår identitet som et selskap med målsettinger og perspektiver som går utover det å kun tjene penger. Nærmere forpliktende samarbeid med andre interkommunale selskaper når det gjelder håndtering av avfall er allerede etablert i Det vil etter min oppfatning være svært viktig å jobbe videre med denne type samarbeid i årene som kommer. Framtiden er spennende. Det skjer stadig endringer i lovverk og rammer som påvirker vår hverdag. Kravet til profesjonalitet og kompetanse øker i alle ledd. Av viktige endringer i rammeverket er verdt å merke seg EU`s fokus på kvalitet i behandling av animalsk avfall (matavfall), stadig skjerpede krav til deponier og forbrenningsanlegg. Nasjonalt er det vedtatt en endring i forurensingsloven som innebærer flytting av grenser for hva kommunen har rett og plikt til å samle inn av avfall. Denne endringen trer i kraft fra og vil nokså sikkert utløse en del konfliktområder som vi må håndtere. Organisasjonen SØIR er etter min oppfatning fortsatt effektiv og ved godt mot. Jeg vil takke alle medarbeidere for meget god innsats og stor lojalitet til våre utfordringer og arbeidsoppgaver i Jeg vil også takke styrets leder og styret forøvrig for et konstruktivt og godt samarbeid. Odd-Erling Lange Daglig leder i SØIR 4

5 Om virksomheten Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS SØIR eies av Elverum, Trysil og Åmot kommuner. Selskapet ble etablert i 1996 som et selskap etter Kommunelovens 27. Fra er SØIR et intekommunalt selskap etter Lov om Interkommunale Selskaper. SØIR har sitt forretningskontor i Elverum kommune. SØIR`s formål i henhold til selskapsavtalens 3 er som følger: Selskapet er etablert til felles løsning av deltakerkommunenes lovpålagte oppgaver med avfallshåndtering og har som formål å bidra til en lavest mulig avfallsproduksjon og en forsvarlig avfallsbehandling. Selskapet skal gjennom aktivt informasjonsarbeid og ved å legge til rette for kildesortering, gjenbruk og gjenvinning, bidra til å fremme bevisste økologiske holdninger og skape ansvar hos privatpersoner, husholdninger, næringsliv og offentlige etater for egen ressursbruk. Selskapet skal være rådgivende for kommunene i avfallsspørsmål og være kommunenes koordinerende instans for den praktiske avfallshåndteringen. Selskapet skal arbeide for å fremme lokal sysselsetting. Selskapet kan også utføre andre oppgaver innenfor fagområdet renovasjon, avfallshåndtering eller beslektede områder. Selskapet skal ha det overordnede driftsansvaret for avfallshåndteringen i kommunene, og er ansvarlig for alle operative funksjoner. Dette innebærer ansvar for ordninger som sikrer effektiv kildesortering, innsamling, transport, gjenvinning og gjenbruk og forsvarlig håndtering av alle avfallsfraksjoner. Kommunene har plikt til å levere alt forbruksavfall/husholdningsavfall til selskapets innsamlings- og behandlingssystem, og skal ikke videreføre eller opprette mottaksanlegg for forbruks- og produksjonsavfall uten etter avtale med selskapet. Selskapet skal videre ha ansvaret for den praktiske oppfølgingen overfor produksjonsavfallet i kommunene innenfor de generelle rammer som gjelder. Dette innebærer bl.a. at selskapet er utsatt for normal konkurranse fra private aktører på dette området. Dette omfatter alle rutiner, tilbud og informasjonsaktiviteter overfor næringsliv og offentlig forvaltning. Selskapets oppgaver kan løses av selskapet selv, eller det kan inngås avtaler med private og/eller offentlige virksomheter for transport og behandling av avfall. Selskapet kan også inngå avtaler med deltakerkommunene med hensyn til løsning av konkrete oppgaver. Selskapet skal søke samarbeid med andre kommuner/interkommunale renovasjonsselskaper, renovasjonsmyndighetene og andre offentlig/private fagmiljøer for kvalitetssikring og videreutvikling av virksomheten og oppgaveløsningen. 5

6 Selskapets organer og ansatte Representantskapet i SØIR -2002: Ordfører Per-Gunnar Sveen, leder, Elverum kommune Kommunestyremedlem Marit Nyhuus, nestleder, Trysil kommune Kommunestyremedlem Mauricio Riquelme, Elverum kommune Kommunestyremedlem Wiggo Houmb, Elverum kommune Kommunestyremedlem Øistein Bekkvang, Trysil kommune Kommunestyremedlem Vebjørn Grambo, Trysil kommune Kommunestyremedlem Magne Mikkelsen, Åmot kommune Hovedutvalgsmedlem Ruth Julusbakken, Åmot kommune Kommunestyremedlem Karinus Bolstad, Åmot kommune Representantskapet har avholdt 3 møter hvorav 1 var ekstraordinært. Representantskapet har behandlet til sammen 7 saker. Styret i SØIR 2002: Varaordfører Gerd Elise Storvik, leder (- Else Bjørg Myrvang) Varaordfører Olaf Ilsaas, nestleder (- Per Rosenborg) Kommunestyremedlem Magnus Aasen (- Ingebrigt Henningsen) Kommunalteknisk sjef Ove Arnesen (- Øyvind Mathisen) Næringskonsulent Gro Skaaret (- Terje Bjørgmo) Det er i løpet av året avholdt 6 styremøter og 1 styreseminar. Fast ansatte i SØIR : Administrasjon: Odd-Erling Lange, daglig leder Terje Ruud Karlsen, driftsleder Bjørg Solvor Olsen, saksbehandler øk./adm. Inger Senderud, sekretær Drift: Tore Farberg, formann - Hornmoen gjenvinningsstasjon (Elverum) Frode Pedersen, driftsoperatør, Hornmoen gjenvinningsstasjon Stig Regnåsen, driftsoperatør 60%, Trysil gjenvinningsstasjon. Aud Kroken Hagen, driftsoperatør 43%, Haugedalen gjenvinningsstasjon (Åmot) 2 ansatte ved komposteringsanlegget Tore Bjørklund og Rune Bjørklund - ble overført til SHA-drift AS pr Midlertidig ansatte i SØIR 2002: Administrasjon: Kai Tidemann, prosjektleder fram til Drift: Øyvind Nygård, driftsoperatør fra

7 Arbeidsmiljø Generelt om arbeidsmiljø: HMS er et prioritert område og inngår som et kontinuerlig forbedringsarbeid i SØIR. De ansatte er aktivt med i utviklingen med sikte på å skape en trygg og god arbeidsplass. Styret har også vedtatt overordnede mål for dette arbeidet. SØIR er medlem av Elverum Felles Bedriftshelsetjeneste HMS-Øst. Dette innebærer bl.a. at det årlig gjennomføres en vernerunde for våre ansatte på gjenvinningsstasjonene. Ansatte ved gjenvinningsstasjonene har helseundersøkelse hvert 2. år. Administrativt personale har tilbud om slik undersøkelse hvert 3. år. Administrasjonen er lokalisert i egnede lokaler i St. Olavsgt. 8. For enkelte arbeidstakere med ryggproblemer er det tilrettelagt spesielt i forhold til ergonomi på arbeidsplassen. Sykefravær: Sykefraværet i 2002 var på 53 dagsverk. Dette utgjør 3 % av totale dagsverk og tilsvarer 0,22 årsverk. 43 dagsverk er knyttet til sykemeldinger utover 3 dagers sammenhengende fravær. Skader og ulykker: Det har ikke vært registrert ulykker i tilknytning til selskapets aktivitet i

8 Miljøpåvirkninger Råvarebruk og energi: Med råvarebruk og energi tenkes det i utgangspunktet på bruk av kjemikalier og/eller energisparende tiltak, energianlegg knyttet til deponi m.m.. I forhold til påvirkning av det ytre miljø, er det innenfor SØIR`s drift i dag ikke spesielle forbruk av råvarer eller energi. Utslipp til luft (inklusive støy og støv): Det er ikke registrert eller gitt tilbakemeldinger om lukt, støv- eller støyplager fra SØIR`s gjenvinningsstasjoner verken i Elverum, Trysil eller Åmot. Fra komposteringsanlegget slippes det ut ulike flyktige stoffer som ved spesielle værforhold forårsaker luktulemper både i nærområdet til anlegget og i områder lenger unna. Ulempene er størst i vintermånedene desember til mars. Komposteringsanlegget ble overført til SHA-drift AS pr SØIR har ikke ansvaret for eventuell metangassutslipp fra den nedlagt avfallsplassen på Hornmoen. Dette ansvaret har Elverum kommune. Utslipp til vann: Det er ikke registrert utslipp til vann. Avfall/spesialavfall: Alt avfall fra selskapets egen driftsaktivitet blir kildesortert. Mottak av spesialavfall fungerer tilfredsstillende ved alle gjenvinningsstasjonene. I arbeidet med vårt KS-system er det fokusert særskilt på risiko ved håndtering av spesialavfall og rutiner for mottak, rapportering, ulykker mv. Transport: SØIR har ikke egen-transport på avfall verken i forhold til innsamling av husholdningsavfall eller transport av sortert avfall til gjenvinning. Slike tjenester leies inn. Krav til miljøvennlig transport stilles bl.a. gjennom anbudsdokumenter og kontraktsbestemmelser. Skisse av den nye gjenvinningsstasjonen på Mosanden. Illustrasjon: Sjåtil & Fornæss AS. 8

9 Økonomi Resultatregnskapet viser et overskudd på kr ,-. Dette er om lag kr ,- bedre enn budsjettert. Sum driftsinntekter utgjør 30,4 mill kroner, mens sum driftsutgifter utgjør 28,8 mill kroner. I 2002 ble SHA-drift AS etablert. Selskapet eies av SØIR, GIR og SOR og er stiftet med utgangspunkt i hele regionens behov for gode transport og behandlingsløsninger for bioavfall. Stiftelsen av det nye selskapet medførte at SØIR solgte ut maskiner og utstyr til SHAdrift AS. SØIR eier fortsatt bygg og øvrige anlegg som igjen leies ut til det nye driftsselskapet. Aksjene i Sør-Østerdal Vekst AS ble også solgt til det nye selskapet. Total sett ble det realisert en gevinst på til sammen 2,085 mill. kroner, hvorav 1,505 mill kroner er inntektsført som annen driftsinntekt (salg av maskiner) og kr ,- er ført som inntekt under finansposter (salg av aksjer). Selskapets egenkapital er på 3,2 mill kroner, hvorav 1 mill kroner er innskutt kapital fra eierne. SØIR`s primærvirksomhet er knyttet opp til en lovpålagt oppgave og selskapets behov for egenkapital vurderes opp mot risikoen. Egenkapitalen utgjør pr ca. 7,5 % av totalkapitalen. Styret vurderer at dette er et minimum. Behovet for egenkapital i framtiden må vurderes opp mot de utfordringer SØIR står ovenfor, de strategier som velges og den generelle utviklingen i bransjen. I forbindelse med gjennomføring av anbud for renovasjon i perioden har firma Renovasjon og Containerutleie AS sendt faktura til SØIR på 1,3 mill. kroner om godt-gjørelse for bruk av kjøreruter i anbudsdokumentet. SØIR har vurdert saken i samråd med sin advokat. SØIR har ikke akseptert denne fakturaen og fordringen er ikke tatt inn i regnskapet. FRAMTIDIG UTVIKLING Sett i forhold til SØIR`s vedtatte budsjett og økonomiplan, vil omsetningen i kommende år øke i samsvar med generell prisstigning innenfor renovasjonsbransjen. Økning utover dette vil eventuelt være knyttet til dekning av investeringer selskapet må gjennomføre og/eller økte Gerd Elise Storvik styreleder Ove Arnesen styremedlem Olaf Ilsaas nestleder Gro Skaaret styremedlem avfallsmengder utover det som er forutsatt. Vi registrerer fortsatt en økning i den totale avfallsmengden. Om lag 80% av SØIR`s inntekter er knyttet til gebyrer hjemlet i renovasjonsforskrift og årlige kommunale gebyrvedtak. De øvrige 20 % er inntekter SØIR får gjennom salg av ulike tjenester. FORTSATT DRIFT Forutsetningen om fortsatt drift er til stede. RESULTATDISPONERING Styret foreslår at overskuddet på kr ,- avsettes som fri egenkapital til framtidig bruk til nye investeringer, dekke opp eventuelle underskudd eller andre formål. Elverum, den Magnus Aasen styremedlem Odd-Erling Lange daglig leder 9

10 Årsregnskapet INVESTERINGER: Samlet investering i 2002 er på 13,4 mill. kroner. De tyngste investeringene er knyttet til komposteringsanlegget på Hornmoen, investering i nye containere og bygging av ny gjenvinningsstasjon i Trysil til sammen 11,4 mill. kroner. Det er i 2002 gjennomført investeringer som budsjettmessig er planlagt i RESULTATREGNSKAP Noter Salgsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Behandling avfall Transport avfall Lønnskostnad Avskrivning Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Gevinst ved realisasjon av aksjer Rentekostnader Resultat av finansposter Årsresultat

11 BALANSEREGNSKAP Noter EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar,maskiner og anlegg Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investering i aksjer og andeler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum Eiendeler Noter EGENKAP. OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Innskuddskapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Annen langsiktig gjeld Øvrig langsiktig gjeld ,7 Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum Gjeld og Egenkapital

12 Selvkostanalyse Selvkostanalysen viser SØIR`s totale inntektsbehov samt dekningsgrad beregnet både i forhold til rene driftsutgifter og kapitalkostnader. Renten for beregning av kapitalkostnader er satt til 8,1% med utgangspunkt i renten på Norske Statsobligasjoner med 3 års løpetid + 1 % Sum driftsinntekter Driftskostnader ( minus avskrivninger) Sum årlige kap.kostnader Sum kostn. som gr.lag for selvkost Andel kapitalkostn.av tot. kostn. 18 % 16 % Overskudd/underskudd Framført overskudd/underskudd Dekningsgrad 99 % 101 % Selvkostberegningen viser et underskudd i 2002 på i kr ,- Hensyntatt tidligere års beregninger med framført overskudd/underskudd, gir dette en dekningsgrad på 99%. Elverum, den Gerd Elise Storvik styreleder Ove Arnesen styremedlem Olaf Ilsaas nestleder Gro Skaaret styremedlem Magnus Aasen styremedlem Odd-Erling Lange daglig leder Note 1 Regnskapsprinsipper, vesentlige regnskapsposter Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med regnskapslov og god regnskapsskikk i Norge for små foretak gjeldende pr. 31. desember Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper og klassifiseringen av eiendeler og gjeld følger regnskapslovens definisjoner. Ved anvendelse av regnskapsprinsipper og presentasjon av transaksjoner og andre forhold, legges det vekt på økonomiske realiteter, ikke bare juridisk form. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsføres. Inntektsførings- og kostnadsføringstidspunkt - sammenstilling Inntekt resultatføres som hovedregel når den er opptjent. Inntektsføring skjer følgelig normalt på leveringstidspunktet ved levering av varer og tjenester. Driftsinntektene er fratrukket merverdiavgift, rabatter, bonuser og fakturerte fraktkostnader. Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper. Varige driftsmidler Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Alle leieavtaler kostnadsføres som vanlig leiekostnad, og klassifiseres som ordinær driftskostnad. Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid med utgangspunkt i historisk kostpris. Finansielle eiendeler Selskapets investeringer i vurderes samlet til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og virkelig verdi. Fordringer Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventede tap. 12

13 Noter til regnskapet Note 2 - Lønnskostnader og andre godtgjørelser Lønnskostnader mm Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Lønnskostnader Antall årsverk 8 9 Pensjonsforpliktelsene for samtlige ansatte er dekket ved en kollektiv pensjonsforsikring. Den årlige pensjonspremien anses som årets pensjonskostnad. Godtgjørelser (i kroner) Daglig leder Styret Lønn Annen godtgjørelse Revisor Revisjonshonoraret for 2002 utgjør kr I tillegg kommer annen bistand med kr Note 4 - Aksjer Anskaf.kost Balanseført verdi Anleggsmidler: SHA-Drift AS, 39 % ( 50 aksjer) Rekom AS, 46 aksjer Årsregnskapet for SHA-Drift AS viser et overskudd på kr og en egenkapital på kr Note 5 - Gjeld Gjeld som forfaller til betaling mer enn fem år etter regnskapsårets slutt: Langsiktig gjeld Bygning Maskin Inventar EDB-utstyr Sum Sum Anskaffelseskost Tilgang driftsmidler Avgang driftsmidler Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivning Bokført verdi pr Årets avskrivning Økonomisk levetid Inntil 20 år Inntil 10 år Inntil 5 år Inntil 3 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Note 6 - Egenkapital Egenkapital: Innskudds kapital Annen EK Sum Egenkapital Årets endring i egenkapital: Årsresultat Egenkapital Eierandel Innskuddskapital Elverum Kommune Trysil Kommune Åmot Kommune Note 7 - Pantstillelser Bokført gjeld som er sikret ved pant ol.: Langsiktig gjeld Sum Bokført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet for pantesikret gjeld: Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar,maskiner og anlegg Sum Note 8 - Mellomværende med tilknyttet selskap Andre fordringer SHA-Drift AS Sum Note 9 - Bundne midler. Herav bundet kr til skattetrekksmidler 13

14 Revisjonsberetningen for 2002 Ledelsens ansvar og revisors oppgave Vi har revidert årsregnskapet for Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap for regnskapsåret 2002, som viser et overskudd på kr Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om forutsetningen om fortsatt drift. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av selskapets styre og daglig leder. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav. Grunnlag for vår uttalelse Vi har utført revisjonen i samsvar med revisorloven og god revisjonsskikk i Norge. God revisjonsskikk krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av selskapets formuesforvaltning og regnskaps- og intern kontrollsystemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. Uttalelse Vi mener at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et uttrykk for selskapets økonomiske stilling 31. desember 2002 og for resultatet i regnskapsåret i overenstemmelse med god regnskapsskikk i Norge ledelsen har oppfylt sin plikt til å srøge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god regnskapsskikk opplysningene i årsberetningen om forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Elverum 27. februar 2003 KPMG AS Kjell Kulvedrøsten statsautorisert revisor 14

15 DEL 2. ÅRSRAPPORT AVFALL OG GJENVINNING 2002 Del 2 av årsrapporteringen er en tilbakemelding til kommunene, myndigheter, samarbeidspartnere og andre interesserte i forhold til konkrete resultater i MÅL: Gjennom vedtak av avfallsplanen i 1. kvartal 2001, har alle kommunene sluttet seg til visjon og overordna målsettinger for arbeidet med avfall og gjenvinning. Sammenhengen mellom visjon, målsettinger er illustrert nærmere på neste side. Våre hovedmål er å redusere/stabilisere avfallsmengdene og å øke gjenvinningsgraden i forhold til den totale avfallsmengden. Dette søker vi å oppnå gjenom delmål som høy abonnementservice, god informasjon og motiverende gebyrpolitikk. Planer og strategier for SØIR`s virksomhet er en kontinuerlig prosess hvor vi til en hver tid vurderer utviklingen opp mot våre vedtatte målsettinger. For 2002 gjelder avfallsplanen. Avfallsplanen som lovpålagt dokument er tatt ut av forurensingslovens bestemmelser. I 2003 vil det bli satt i gang arbeid med gjennomgang og revidering av mål, strategier og metoder for evaluering. Visjon I Elverum, Åmot og Trysil kommuner skal innbyggerne ved felles innsats, og ved SØIR s tilrettelegging og hjelp, i 2005 være ett av Norges 5 beste områder innenfor avfallsreduksjon, sortering og gjenvinning av avfall. Kommunene skal i egen organisasjon og virksomhet ha vist vei gjennom avfallsreduksjon og god sortering. Redusere avfallsmengde... Øke gjenvinningsgrad..... til under 300 kg. pr. person... til 85% Høy abonnementservice... Motiverende gebyrpolitikk... slik at 90 % er fornøyde... med gebyrnivå under landsgjennomsnitt Fortsette som før Årsrapport - avfall og gjenvinning Hovedmål Delmål 3 mulige stratergier for å nå målene Mer og annen sortering Ståsted pr Energiproduksjon 15

16 Mål Resultater Selskapets arbeidsmål ved inngangen til 2002 var: Avfallsplan oppfølging av enkeltprosjekter Etablering og oppstart av SHA-drift AS Bygging av lagerhall og omlastningsrampe Hornmoen Ministasjoner utbygging i henhold til plan Anbud renovasjon , gjennomføring av anbudsprosess Innkjøp av containere og utstyr i henhold til nytt anbud renovasjon Nytt informasjonsopplegg/format fra SØIR utgivelse av nyhetsbrev SØIR på Nett videreutvikling, interaktive tjenester m.m. Bygging av ny gjenvinningsstasjon Trysil 16

17 Resultater Generelle vurderinger: Året er som tidligere år - preget av at organisasjonen SØIR er i stadig utvikling både sett i forhold til interne og eksterne oppgaver og utfordringer. Vi vurderer det som svært viktig å evaluere våre mål både på overordna og mer detaljert nivå. En slik evaluering skal være konkret og fortelle oss hva vi har/ikke har oppnådd gjennom året og gi oss pekepinn på hva vi bør prioritere i tiden som kommer. I bunn og grunn er det hva vi klarer å produsere i løpet av året som bringer oss videre i forhold til å nå våre overordna målsettinger uttrykt gjennom følgende 4 punkter: redusere avfallsmengden øke gjenvinningsgraden høy abonnementsservice motiverende gebyrpolitikk. Evaluering av overordna målsettinger: Redusere avfallsmengden: SØIR- kommunenes mål er å stabiliserer avfallsmengden på 300 kg pr. person pr. år. Dette målet er ikke nådd. I 2000 var avfallsmengden pr. person 298 kg, i 2001 økte den til 330 kg. I 2002 viser vår statistikk at total avfallsmengde levert fra husholdningene innebærer en total avfallsmengde på 370 kg avfall pr. person. Til tross for at reduksjon av avfallsmengden også er et overordna mål i statlig/nasjonal avfallspolitikk, øker avfallsmengdene jevnt og trutt fra år til år landet sett under ett. Ved slutten av 2002 ble det gitt ut en egen NOU 2002:19 som omhandler avfallsforebygging/avfallsreduksjon. Dette dokumentet skal markere starten på et arbeid med fokus på livskvalitet, forbrukerbevissthet og kretsløpstenking. SØIR må med bakgrunn i denne NOU-en og tanker om egen rolle i dette arbeidet revurdere sine mål og tiltak når det gjelder avfallsforebygging i framtiden. Det må også nevnes at økte avfallsmengder synliggjør en positiv tendens i forhold til at vår avfallsordning brukes av regionens innbyggere. Dette kan også understrekes ved at av de 370 kg som hver og en produserte, ble faktisk hele 266 kg avfall (72%) utsortert for materialgjenvinning. Øke gjenvinningsgraden: Vårt mål er å ha en gjenvinningsgrad på 85 % av den totale avfallsmengden. I dette ligger at vi primært materialgjenvinner de avfallsfraksjoner hvor dette er praktisk, økonomisk og miljømessig forsvarlig det øvrige avfallet ønsker vi å energigjenvinne. Statistikk for 2002 viser at målet er nådd. I 2002 har innbyggerne utsortert 72 % av avfallsmengden for materialgjenvinning. De resterende 28 % er restavfall hvor 16 % er energigjenvunnet og 12 % er deponert. Høy abonnementsservice: Målet innebærer at 90 % av våre abonnenter skal være fornøyde med den service de opplever at de får fra SØIR. I 1999 ble det gjennomført en undersøkelse primært med fokus på innbyggernes fornøydhet med vår informasjon. Undersøkelsen ga oss også noen svar på fornøydhet i forhold til service. Resultatene fra den gang viser at mellom % var fornøyd. Skal vi kunne evaluere dette målet med utgangspunkt i dagens situasjon, må det gjennomføres en ny undersøkelse. Motiverende gebyrpolitikk: SØIR har i dag et gebyrsystem og en praktisk tilrettelegging hvor abonnentene kan velge løsninger som både virker inn i forhold til hva som må betales og hvilken innsats hver enkelt må/vil gjøre. Sett i forhold til vårt mål om avfallsreduksjon, har nok ikke gebyrpolitikken vært motiverende nok og det kan vel også fastslås at gebyrer alene ikke kan gi ønsket effekt i så måte. Sett i forhold til utsortering av avfall og abonnentenes fornøydhet, er det grunnlag for å fastslå at vår gebyrpolitikk har en effekt i motiverende retning. I tilknytning til dette målet er det også sagt at vi skal ha et gebyrnivå under landsgjennomsnittet. Siste nasjonale statistikk er fra Med utgangspunkt i vårt gjennom- 17

18 Resultater snittlige gebyrnivå (gjelder om lag 90% av våre abonnenter), de prisøkninger vi har hatt siden 1998 og med forbehold om sammenligning mot nyere nasjonal statistikk, er det grunnlag for å anta at vi pr. i dag har et avfallsgebyr på linje med gjennomsnittet i Norge. Evaluering i forhold til arbeidsmål: Avfallsplan oppfølging av enkeltprosjekter Det har også i 2002 vært jobbet mot kommunenes egne virksomheter når det gjelder gjenvinning og avfallshåndtering. I alle kommuner er det iverksatt kostnadsbesparende tiltak når det gjelder transport av avfall. Dette innebærer bl.a. at det er innført avfallskomprimatorer på steder hvor avfallsproduksjonen er stor. Kostnadene er i denne sammenheng redusert med opptil kr ,- pr. år for enkelte virksomheter!! På Hanstad skole i Elverum er det også igangsatt et prosjekt direkte knyttet opp mot avfallsforebygging, miljøbevisste handlinger og innkjøp. Det er foreløpig ikke konkludert i forhold til dette prosjektet. SØIR har også i 2002 hatt et samarbeid med Tunet AS når det gjelder å skaffe råvarer til gjenbruksbutikken. I denne sammenheng har arbeidstakere fra Tunet vært tilstede på Hornmoen gjenvinningsstasjon og plukket ut brukbare gjenstander som er godt egnet for ombruk. SØIR har også i 2002 bevilget kr ,- til Tunet knyttet til videreutvikling av gjenbruksbutikken.. Bevilgningen var knyttet opp mot tiltak beskrevet i avfallsplanen. SØIR var i en tidlig fase involvert i arbeidet med etablering av et energianlegg basert på restavfall i Elverum. Elverum Fjernvarme AS satset på ny teknologi hvor restavfall fra husholdninger og industri skulle balles og brennes i et små-skala anlegg på Vestad i Elverum. I denne sammenheng er det også lagt til rette med fjernvarme for oppvarming av om lag 250 tusen kvadratmeter kontorlokaler i sentrum. Anlegget skulle så ferdig i mars Etter mange problemer med oppstart og i gangkjøring av anlegget, gikk til slutt leverandøren Organic Power konkurs i november Dette har medført at konseptet med forbrenning av lokalt restavfall i et lokalt anlegg inntil videre ikke kan gjennomføres slik tanken var. Elverum Fjernvarme AS satser nå på et nytt opplegg med mer spesifikt brensel. Det er grunnlag for å understreke at SØIR verken har investert midler eller tapt penger som følge av de problemer Elverum Fjernvarme AS har hatt. Etablering og oppstart av SHA-drift AS SHA-drift AS ble formelt stiftet Selskapet eies av de interkommunale avfallsselskapene i Glåmdalen, Solør og Sør-Østerdal. Selskapets primære formål er å transportere og behandle bioavfall for sine eiere som representerer 10 kommuner og om lag mennesker. Etableringen av selskapet må også ses på som en milepæl i forhold til å skape konstruktive samarbeidsløsninger mellom regionene når det gjelder å få til gode og langsiktige behandlingsløsninger for avfall. GIR og SØIR har levert alt sitt bioavfall til SHA-drift AS i SOR har ikke sitt bioavfall så lenge de har hatt en egen avtale med et anlegg i Solør. Det har vært og er usikkerhet om SOR`s framtidige rolle i SHA-drift AS. Bygging av lagerhall og omlastningsrampe Hornmoen Byggeprosjektene er en direkte konsekvens av en noe annen organisering rundt håndtering av lagervarer 18

19 Resultater (avfallsbeholdere, bioposer m.m.) og omlasting av ulike typer avfallsfraksjoner. Byggeprosjektene er gjennomført i henhold til plan. Ministasjoner utbygging i henhold til plan I 2002 har det vært fokus på å ferdigstille de ministasjonene som ble igangsatt bygd i 2000 og Det er til sammen satt opp 11 av totalt planlagt 20 stasjoner. Vi revurderer nå behovet for oppsett på enkelte steder hvor behovet synes å være mindre enn først antatt. Det har også vært noe problemer med å få byggetillatelse for oppsett av enkelte ministasjoner som følge av innspill fra grunneiere og naboer. Anbud renovasjon , gjennomføring av anbudsprosess Arbeid med anbudsdokumentet ble igangsatt i januar Selve anbudet ble kunngjort i april med anbudsfrist i juni. Etter evaluering av innkomne anbud, ble Norsk Gjenvinning AS tildelt en 5 års kontrakt for renovasjon i vår region. Anbudsprosessen og valg av anbyder ble gjennomført i henhold til plan. I etterkant av anbudet ble det fra en anbyder som tapte konkurransen reist tvil om habilitet og ryddighet i anbudsprosessen. Bakgrunnen for dette var at en midlertidig ansatt i SØIR fikk tilbud om og takket ja til driftslederjobb i Norsk Gjenvinning AS med ansvar for ny kontrakt. I denne sammenheng ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i SØIR hvor hele anbudsprosessen ble gjennomgått. Med bakgrunn i denne gjennomgangen, kunne ikke representantskapet se grunnlag for kritikkverdige forhold som skulle tilsi endring av anbudsprosess og valg av anbyder. Innkjøp av containere og utstyr i henhold til nytt anbud renovasjon Som følge av at SØIR ønsker egen og mer enhetlig profil på alt containerutstyr, har det vært gjennomført et større innkjøp av nye containere for bruk på gjenvinningsstasjonene, på skoler, institusjoner og offentlige bygg og hytter. Innkjøpet er gjennomført som planlagt. Nytt informasjonsopplegg/format fra SØIR utgivelse av nyhetsbrev Med bakgrunn i behovet for å endre vårt informasjonsopplegg i takt med utviklingen av avfallsordningen, ble vårt første nyhetsbrev gitt ut høsten 2002 SØIR. Sett i forhold til tidligere informasjon som har vært preget av svært presis og konkret informasjon om den nye avfallsordningen, er nyhetsbrevet noe mer omfattende med hensyn til stoff vi ønsker å presentere. Her er både saker vår abonnenter må vite og saker som det kan være nyttig å vite. I samarbeid med høgskolen i Hedmark, engasjerte SØIR en student på praksisplass som jobbet hos oss med dette prosjektet i 7 uker. Erfaringene fra dette har vært svært positive. SØIR på Nett videreutvikling, interaktive tjenester m.m. Primær målsetting for 2002 var å legge til rette for interaktive tjenester på våre nettsider. Dette innebærer at alle skjema for søknader om fritak, endring av abonnement, serviceabonnement, hjemmekompostering, bestilling av avfallsbeholder ligger tilgjengelig på nettet og kan sendes inn elektronisk. SØIR vurderer det som viktig å viderutvikle våre nettsider i tråd med generell utvikling innenfor dette omrdet. Dette innebærer bl.a. at all vår informasjon blir tilrettelagt både i papirformat og i nettformat. Bygging av ny gjenvinningsstasjon Trysil. Fram til leide SØIR lokaler i Vikinghallen på Mosanden industriområde for drift av gjenvinningsstasjonen. Som følge av stadige driftsproblemer og usikkerhet om mulighet for videreutvikling i de leide lokalene, besluttet styret å utrede muligheten av bygging av en ny stasjon. I positivt samarbeid med Trysil kommune ble det lokalisert ny tomt og det ble raskt utarbeidet planer for ny stasjon. Entreprenør ble engasjert og ny stasjon overtas av SØIR Prosessen har vært gjennomført svært effektivt både i forhold til styret, administrasjon, samarbeid med Trysil kommune og entreprøren. 19

20 Statistikk for avfallsmengder og gjenvinning - evaluering SØIR`s primæroppgave er å tilrettelegge avfallsordningen slik at vi - gjennom abonnentenes innsats - kan bidra til å nå lokale og nasjonale målsettinger knyttet til avfall og gjenvinning. De overordna nasjonal mål står fast - avfallsreduksjon, ombruk, gjenvinning, energiutnytting og forsvarlig sluttbehandling er sentrale begreper i denne sammenheng. De konkrete resultatene for 2002 viser at avfallsmengden fortsatt øker, men at abonnentene sorterer avfall som aldri før. Vi registrerer en økt bruk av vårt bringesystem både når det gjelder ministasjoner for papp/pair og glass/metall og våre gjenvinningsstasjoner for levering av alt fra hageavfall, treverk, metall, EE-avfall, spesialavfall m.m. Det er viktig å understreke at innbyggerne på denne måten gjør en god innsats hvor vi gjennom sortering av avfallet gjør det mulig å gjenvinne omlag 90 % av den totale avfallsmengden. Sett i forhold til de nasjonale målsettingene om gjenvinning av avfall kan vi derfor hevde at vi i vår region bidrar positivt til det totale miljøregnskapet SØIR praktiseres felles driftopplegg, like gebyrer, lik service og lik tilrettelegging i alle kommunene. Statistikk og tall presenteres derfor samlet. Gevinsten i samarbeidet ligger i å se hele regionen under ett. Antall grunngebyr: Antall abonnement kommer til uttrykk gjennom antall grunngebyr. En eiendom kan ha flere grunngebyr. Antall grunngebyr: Vi registrerer en jevn økning i antall grunngebyr i perioden Avfallsgebyr: Tabellen viser gjennomsnittlig gebyr i perioden (eks. mva) Gjennomsnittlig avfallsgebyr: I perioden 1999 til 2002 har gjennomsnittlig avfallsgebyr økt med 228 kroner. Husholdning avfall: Vi registrerer en jevn økning i avfallsmengden SØIR tar imot og behandler for sine abonnenter. Dette skyldes i hovedsak 3 forhold. Den generelle avfallsproduksjonen øker i takt samfunnsutviklingen for øvrig en utvikling preget av økt forbruksvekst. Avfallsordningen virker etter sin hensikt noe som innebærer at avfallet som oppstår faktisk blir levert/innsamlet folk bruker ordningen Avfallsstatistikk vi får etter hvert bedre rutiner for registrering av det avfallet som vi tar imot. Eksempel på dette er hageavfall som i 2002 utgjorde om lag 1000 tonn. Dette avfallet må håndteres og utgjør således en kostnad for SØIR. Hageavfall har tidligere år ikke vært en del av statistikken 20

www.soir.no sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap

www.soir.no sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap www.soir.no sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap Forord Årsrapporteringen fra SØIR for 2003 presenteres i 2 deler. Del 1 er selskapets formelle årsberetning i henhold til de krav som regnskapsloven

Detaljer

sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap

sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap Forord Årsrapporteringen fra SØIR for 2000 presenteres i 2 deler. Del 1 er selskapets formelle årsberetning i henhold til de krav som regnskapsloven kap.

Detaljer

sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap

sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap Forord Årsrapporteringen fra SØIR for 2001 presenteres i 2 deler. Del 1 er selskapets formelle årsberetning i henhold til de krav som regnskapsloven kap.

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer:

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer: ÅRSREGNSKAP 2012 Organisasjonsnummer:997 147 170 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Annen driftsinntekt 1 198 643 33 700 Sum driftsinntekter 198 643 33 700 Lønnskostnader

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

www.soir.no sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap

www.soir.no sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap www.soir.no sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap :: Forord 2 Årsrapporteringen fra SØIR for 2004 presenteres i 2 deler. Del 1 er selskapets formelle årsberetning i henhold til de krav som regnskapsloven

Detaljer

A?rsberetning 2006 - SØIR :A rsberetning 2005 - SØIR 29-08-07 10:11 Side 1. www.soir.no

A?rsberetning 2006 - SØIR :A rsberetning 2005 - SØIR 29-08-07 10:11 Side 1. www.soir.no A?rsberetning 2006 - SØIR :A rsberetning 2005 - SØIR 29-08-07 10:11 Side 1 www.soir.no A?rsberetning 2006 - SØIR :A rsberetning 2005 - SØIR 29-08-07 10:11 Side 2 :: Forord 2 Årsrapporteringen fra SØIR

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap

sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap Årsberetning for 1998 Ingebrigt Henningsen SØIRs overordna målsetting er formulert slik: «Avfallshåndtering i Elverum, Åmot og Trysil skal skje på miljømessig

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening

Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening Organisasjonsnr. 986408819 Utarbeidet av: Vorma Økonomi og Regnskap SA Autorisert regnskapsførerselskap Sparebankgården 2C 2150 ÅRNES Organisasjonsnr. 971455012

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer:

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer: ÅRSREGNSKAP 2014 Organisasjonsnummer: 997 147 170 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Annen driftsinntekt 1 429 595 206 901 Sum driftsinntekter 429 595 206 901 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap

sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap Årsberetning for 1999 Ingebrigt Henningsen Kommentarer fra styreleder: Resultatene for avfallsbehandlingen i SØIR i 1999 kan grovt oppsummeres slik: innsamlet

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

:: Forord. Årsrapporteringen fra SØIR for 2005 presenteres i 2 deler.

:: Forord. Årsrapporteringen fra SØIR for 2005 presenteres i 2 deler. www.soir.no :: Forord 2 Årsrapporteringen fra SØIR for 2005 presenteres i 2 deler. Del 1 er selskapets formelle årsberetning i henhold til de krav som regnskapsloven stiller. Hovedpunktene i årsberetningen

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2014 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 373 563 1 988 995 Annen driftsinntekt 42

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Knutshø Villreinområde 2008. Årsberetning 2008

Knutshø Villreinområde 2008. Årsberetning 2008 Årsberetning 2008 Virksomhetens art Knutshø villreinområde forvalter villreinstammen i Knutshøområdet. Villreinområdet ligger i Folldal, Oppdal, Tynset, Rennebu og Alvdal kommuner. Rettvisende oversikt

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Jevnaker IF Fotball org.nr JEVNAKER

Jevnaker IF Fotball org.nr JEVNAKER Årsregnskap for 2015 org.nr. 971 012 951 3520 JEVNAKER Innhold Årsberetning Resultatregnskap Balanse Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Sponsor/reklameinntekter 822 504 995 716

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

LØRENHALLEN AS Org.nr

LØRENHALLEN AS Org.nr LØRENHALLEN AS Org.nr. 943 048 762 Årsberetning 2015 Virksomhetens art og lokalisering Virksomhetsområdet til Lørenhallen AS er utleie og drift av idrettshall, samt arbeid i tilknytning til dette, med

Detaljer

Side 1 av 4 Storsalen Menighet NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 213 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og norsk regnskapsstandard for små foretak. Følgende regnskapsprinsipper

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Foretaksnr. 952629808 Utarbeidet av: Myrvold Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap 7890 NAMSSKOGAN Regnskapsførernummer 30727 Årsberetning 2011 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen Årsregnskap Sameiet Nylandshagen 2013 Resultatregnskap Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader 2013 2013 2012 Felleskostnader 1 162 610 1 163 522 1 216 785 Leieinntekter 60 600 58 800 60

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN ÅRSREGNSKAP 2012 Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN Resultatregnskap Note Budsjett 2012 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

:: Forord. Årsrapporteringen fra SØIR for 2008 presenteres i 2 deler.

:: Forord. Årsrapporteringen fra SØIR for 2008 presenteres i 2 deler. www.soir.no :: Forord 2 Årsrapporteringen fra SØIR for 2008 presenteres i 2 deler. Del 1 er selskapets formelle årsmelding i henhold til de krav som regnskapsloven stiller. Hovedpunktene i årsmelding er:

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

SKUP Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse RESULTATREGNSKAP

SKUP Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER: Konferanseavgifter kr 1.201.185 kr 1.309.000 Tilskudd internasjonalt arbeid 3.675 70.000 Tilskudd fritt ord 200.000 250.000 Tilskudd andre 357.568 170.000

Detaljer

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold Resultatregnskap Normisjon Region Østfold Note 29 28 Salgsinntekter 4.235.563 3.963.665 Gaver 4.982.23 4.151.491 Messer, bassarer og lotteri 557.367 166.997 Tilskudd 149.13 124.122 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

HOLMESTRAND SMÅBÅTHAVN DA

HOLMESTRAND SMÅBÅTHAVN DA HOLMESTRAND SMÅBÅTHAVN DA 2012 Organisasjonsnummer 985 747 970 -Årsberetning -Årsregnskap -resultatregnskap -balanse -noter -Revisjonsberetning Resultatregnskap HOLMESTRAND SMÅBÅTHAVN DA DRIFTSINNTEKTER

Detaljer