sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap"

Transkript

1 sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap

2 Forord Årsrapporteringen fra SØIR for 2002 presenteres i to deler. Del 1 er selskapets formelle årsberetning i henhold til de krav som regnskapsloven stiller. Hovedpunktene i årsberetningen er: Virksomhetens art og hvor den drives Arbeidsmiljøet Miljøpåvirkninger Økonomi Fremtidig utvikling Fortsatt drift Forslag til resultatdisponering Årsregnskapet Del 2 av årsrapporteringen er en redegjørelse til eierne (kommunene), myndigheter, samarbeidpartnere og andre interesserte om de konkrete resultatene i forhold til avfallshåndteringen i regionen. Denne delen inneholder således statistikk og tabeller som viser utviklingen når det gjelder abonnenter, avfallsgebyrer, avfallsmengder, avfallssortering og gjenvinning. 2

3 Del 1 Kommentarer fra styreleder For å understreke aktiviteten i SØIR, vil jeg oppsummere året 2002 slik: SØIR har gjennomført ny anbudsrunde for innhenting av avfall hos våre kunder. Resultatet ble en 5 års kontrakt med Norsk Gjenvinning AS som skal danne grunnlaget for drift og utvikling av avfallsordninga de kommende åra. Bygging av ny gjenvinningsstasjon i Trysil Videre utbygging av ministasjoner Bygging av lagerhall og omlastningsrampe Hornmoen Videreutvikling av informasjonsarbeidet gjennom SØIR på Nett og nyhetsbrev. I tillegg har selvsagt organisasjonen SØIR arbeidet for å nå måla om å redusere avfallsmengden, øke gjenvinningsgrad, ha høy abonnementsservice og motiverende gebyrpolitikk. statistikken for første gang. Tar vi ut det, øker avfallsmengden med 10 kg per person. Mengden av papir og bioavfall øker, det blir også levert stadig mer avfall til ministasjoner og gjenvinningsstasjoner. Alt dette er avfallsfraksjoner som går til gjenvinning. Innbyggerne sorterer som aldri før, og for første gang ser det ut til at mengden av restavfall ikke øker. Den er den samme i 2002 som i år tonn. Så på grunn av innbyggernes innsats ser det ut til at SØIR når målet om gjenvinningsgrad på 85%. SØIR er en organisasjon med dyktige medarbeidere som er godt kvalifiserte til å drifte avfallsordninga for kommunene. For styret blir det derfor viktig å bidra til å sette klare mål og finne kontrollpunkter for å se at vi er på rett veg. Renovasjon og Containerutleie AS, for godt samarbeid Samarbeidet mellom SØIR og Renovasjon og Containerutleie AS var viktig for en vellykket etablering av den nye avfallsordninga i Elverum, Trysil og Åmot. Med vennlig hilsen Gerd Elise Storvik styreleder Gerd Elise Storvik styreleder Til tross for ideelle mål ser vi at avfallsmengden øker fra 330 kg per person i 2001 til 370 kg i Den relativt store økningen skyldes at hageavfall er med i På vegne av styret i SØIR takker jeg abonnenter, samarbeidspartnere og ansatte for godt arbeid i Spesielt ønsker jeg å takke vår tidligere kontraktspartner, 3

4 Innledning STOR AKTIVITET STORE UTFORDRINGER Et tilbakeblikk på 2002 forteller at det har vært ett år preget av stor aktivitet. Foruten å drifte vår avfallsordning og betjene våre kunder har det vært gjort viktig arbeid både i forhold til interne oppgaver og i forhold til eksterne grep knyttet til samarbeid og utvikling. Ny anbudsrunde for innhenting av avfall hos våre kunder ble sluttført i juni. Det ble inngått en 5 års kontrakt med Norsk Gjenvinning AS. Kontrakten danner grunnlaget for drift og utvikling av avfallsordningen i de kommende år. Selve anbudsutarbeidelsen ble gjennomført som en bred prosess hvor både styret og ansatte i SØIR var involvert. Dette gir trygghet for og eierskap til sluttresultatet. Valg av anbyder ble naturlig nok viet stor oppmerksomhet både internt og eksternt. Selv om vår tidligere kontraktspartner Renovasjon og Containerutleie AS ikke nådde opp i denne konkurransen, er det god grunn til å takke firmaet for godt utført arbeid for SØIR i perioden Renovasjon og Containerutleie AS har vært viktig for SØIR i forhold til etablering av den nye avfallsordningen i regionen. Selv om SØIR er et resultat av et samarbeid mellom tre kommuner, er det åpenbart at vi også i mange sammenhenger blir små. SØIR har hånd om totalt ca tonn avfall fra ordinære husholdninger og hytter i vårt område. Dette avfallet skal håndteres på ulike måter og SØIR jobber kontinuerlig med å finne de beste løsningene både miljømessig og økonomisk. I denne sammenheng beveger vi oss inn på forretnings- og markedsområder hvor også spillereglene er i henhold til dette. En viktig strategi for SØIR er å søke samarbeid med de riktige samarbeidspartnerne. I dette ligger at vi gjennom et slikt samarbeid får til mer rasjonell drift og stå sterkere i et marked. Samtidig er det viktig holde fast ved vår identitet som et selskap med målsettinger og perspektiver som går utover det å kun tjene penger. Nærmere forpliktende samarbeid med andre interkommunale selskaper når det gjelder håndtering av avfall er allerede etablert i Det vil etter min oppfatning være svært viktig å jobbe videre med denne type samarbeid i årene som kommer. Framtiden er spennende. Det skjer stadig endringer i lovverk og rammer som påvirker vår hverdag. Kravet til profesjonalitet og kompetanse øker i alle ledd. Av viktige endringer i rammeverket er verdt å merke seg EU`s fokus på kvalitet i behandling av animalsk avfall (matavfall), stadig skjerpede krav til deponier og forbrenningsanlegg. Nasjonalt er det vedtatt en endring i forurensingsloven som innebærer flytting av grenser for hva kommunen har rett og plikt til å samle inn av avfall. Denne endringen trer i kraft fra og vil nokså sikkert utløse en del konfliktområder som vi må håndtere. Organisasjonen SØIR er etter min oppfatning fortsatt effektiv og ved godt mot. Jeg vil takke alle medarbeidere for meget god innsats og stor lojalitet til våre utfordringer og arbeidsoppgaver i Jeg vil også takke styrets leder og styret forøvrig for et konstruktivt og godt samarbeid. Odd-Erling Lange Daglig leder i SØIR 4

5 Om virksomheten Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS SØIR eies av Elverum, Trysil og Åmot kommuner. Selskapet ble etablert i 1996 som et selskap etter Kommunelovens 27. Fra er SØIR et intekommunalt selskap etter Lov om Interkommunale Selskaper. SØIR har sitt forretningskontor i Elverum kommune. SØIR`s formål i henhold til selskapsavtalens 3 er som følger: Selskapet er etablert til felles løsning av deltakerkommunenes lovpålagte oppgaver med avfallshåndtering og har som formål å bidra til en lavest mulig avfallsproduksjon og en forsvarlig avfallsbehandling. Selskapet skal gjennom aktivt informasjonsarbeid og ved å legge til rette for kildesortering, gjenbruk og gjenvinning, bidra til å fremme bevisste økologiske holdninger og skape ansvar hos privatpersoner, husholdninger, næringsliv og offentlige etater for egen ressursbruk. Selskapet skal være rådgivende for kommunene i avfallsspørsmål og være kommunenes koordinerende instans for den praktiske avfallshåndteringen. Selskapet skal arbeide for å fremme lokal sysselsetting. Selskapet kan også utføre andre oppgaver innenfor fagområdet renovasjon, avfallshåndtering eller beslektede områder. Selskapet skal ha det overordnede driftsansvaret for avfallshåndteringen i kommunene, og er ansvarlig for alle operative funksjoner. Dette innebærer ansvar for ordninger som sikrer effektiv kildesortering, innsamling, transport, gjenvinning og gjenbruk og forsvarlig håndtering av alle avfallsfraksjoner. Kommunene har plikt til å levere alt forbruksavfall/husholdningsavfall til selskapets innsamlings- og behandlingssystem, og skal ikke videreføre eller opprette mottaksanlegg for forbruks- og produksjonsavfall uten etter avtale med selskapet. Selskapet skal videre ha ansvaret for den praktiske oppfølgingen overfor produksjonsavfallet i kommunene innenfor de generelle rammer som gjelder. Dette innebærer bl.a. at selskapet er utsatt for normal konkurranse fra private aktører på dette området. Dette omfatter alle rutiner, tilbud og informasjonsaktiviteter overfor næringsliv og offentlig forvaltning. Selskapets oppgaver kan løses av selskapet selv, eller det kan inngås avtaler med private og/eller offentlige virksomheter for transport og behandling av avfall. Selskapet kan også inngå avtaler med deltakerkommunene med hensyn til løsning av konkrete oppgaver. Selskapet skal søke samarbeid med andre kommuner/interkommunale renovasjonsselskaper, renovasjonsmyndighetene og andre offentlig/private fagmiljøer for kvalitetssikring og videreutvikling av virksomheten og oppgaveløsningen. 5

6 Selskapets organer og ansatte Representantskapet i SØIR -2002: Ordfører Per-Gunnar Sveen, leder, Elverum kommune Kommunestyremedlem Marit Nyhuus, nestleder, Trysil kommune Kommunestyremedlem Mauricio Riquelme, Elverum kommune Kommunestyremedlem Wiggo Houmb, Elverum kommune Kommunestyremedlem Øistein Bekkvang, Trysil kommune Kommunestyremedlem Vebjørn Grambo, Trysil kommune Kommunestyremedlem Magne Mikkelsen, Åmot kommune Hovedutvalgsmedlem Ruth Julusbakken, Åmot kommune Kommunestyremedlem Karinus Bolstad, Åmot kommune Representantskapet har avholdt 3 møter hvorav 1 var ekstraordinært. Representantskapet har behandlet til sammen 7 saker. Styret i SØIR 2002: Varaordfører Gerd Elise Storvik, leder (- Else Bjørg Myrvang) Varaordfører Olaf Ilsaas, nestleder (- Per Rosenborg) Kommunestyremedlem Magnus Aasen (- Ingebrigt Henningsen) Kommunalteknisk sjef Ove Arnesen (- Øyvind Mathisen) Næringskonsulent Gro Skaaret (- Terje Bjørgmo) Det er i løpet av året avholdt 6 styremøter og 1 styreseminar. Fast ansatte i SØIR : Administrasjon: Odd-Erling Lange, daglig leder Terje Ruud Karlsen, driftsleder Bjørg Solvor Olsen, saksbehandler øk./adm. Inger Senderud, sekretær Drift: Tore Farberg, formann - Hornmoen gjenvinningsstasjon (Elverum) Frode Pedersen, driftsoperatør, Hornmoen gjenvinningsstasjon Stig Regnåsen, driftsoperatør 60%, Trysil gjenvinningsstasjon. Aud Kroken Hagen, driftsoperatør 43%, Haugedalen gjenvinningsstasjon (Åmot) 2 ansatte ved komposteringsanlegget Tore Bjørklund og Rune Bjørklund - ble overført til SHA-drift AS pr Midlertidig ansatte i SØIR 2002: Administrasjon: Kai Tidemann, prosjektleder fram til Drift: Øyvind Nygård, driftsoperatør fra

7 Arbeidsmiljø Generelt om arbeidsmiljø: HMS er et prioritert område og inngår som et kontinuerlig forbedringsarbeid i SØIR. De ansatte er aktivt med i utviklingen med sikte på å skape en trygg og god arbeidsplass. Styret har også vedtatt overordnede mål for dette arbeidet. SØIR er medlem av Elverum Felles Bedriftshelsetjeneste HMS-Øst. Dette innebærer bl.a. at det årlig gjennomføres en vernerunde for våre ansatte på gjenvinningsstasjonene. Ansatte ved gjenvinningsstasjonene har helseundersøkelse hvert 2. år. Administrativt personale har tilbud om slik undersøkelse hvert 3. år. Administrasjonen er lokalisert i egnede lokaler i St. Olavsgt. 8. For enkelte arbeidstakere med ryggproblemer er det tilrettelagt spesielt i forhold til ergonomi på arbeidsplassen. Sykefravær: Sykefraværet i 2002 var på 53 dagsverk. Dette utgjør 3 % av totale dagsverk og tilsvarer 0,22 årsverk. 43 dagsverk er knyttet til sykemeldinger utover 3 dagers sammenhengende fravær. Skader og ulykker: Det har ikke vært registrert ulykker i tilknytning til selskapets aktivitet i

8 Miljøpåvirkninger Råvarebruk og energi: Med råvarebruk og energi tenkes det i utgangspunktet på bruk av kjemikalier og/eller energisparende tiltak, energianlegg knyttet til deponi m.m.. I forhold til påvirkning av det ytre miljø, er det innenfor SØIR`s drift i dag ikke spesielle forbruk av råvarer eller energi. Utslipp til luft (inklusive støy og støv): Det er ikke registrert eller gitt tilbakemeldinger om lukt, støv- eller støyplager fra SØIR`s gjenvinningsstasjoner verken i Elverum, Trysil eller Åmot. Fra komposteringsanlegget slippes det ut ulike flyktige stoffer som ved spesielle værforhold forårsaker luktulemper både i nærområdet til anlegget og i områder lenger unna. Ulempene er størst i vintermånedene desember til mars. Komposteringsanlegget ble overført til SHA-drift AS pr SØIR har ikke ansvaret for eventuell metangassutslipp fra den nedlagt avfallsplassen på Hornmoen. Dette ansvaret har Elverum kommune. Utslipp til vann: Det er ikke registrert utslipp til vann. Avfall/spesialavfall: Alt avfall fra selskapets egen driftsaktivitet blir kildesortert. Mottak av spesialavfall fungerer tilfredsstillende ved alle gjenvinningsstasjonene. I arbeidet med vårt KS-system er det fokusert særskilt på risiko ved håndtering av spesialavfall og rutiner for mottak, rapportering, ulykker mv. Transport: SØIR har ikke egen-transport på avfall verken i forhold til innsamling av husholdningsavfall eller transport av sortert avfall til gjenvinning. Slike tjenester leies inn. Krav til miljøvennlig transport stilles bl.a. gjennom anbudsdokumenter og kontraktsbestemmelser. Skisse av den nye gjenvinningsstasjonen på Mosanden. Illustrasjon: Sjåtil & Fornæss AS. 8

9 Økonomi Resultatregnskapet viser et overskudd på kr ,-. Dette er om lag kr ,- bedre enn budsjettert. Sum driftsinntekter utgjør 30,4 mill kroner, mens sum driftsutgifter utgjør 28,8 mill kroner. I 2002 ble SHA-drift AS etablert. Selskapet eies av SØIR, GIR og SOR og er stiftet med utgangspunkt i hele regionens behov for gode transport og behandlingsløsninger for bioavfall. Stiftelsen av det nye selskapet medførte at SØIR solgte ut maskiner og utstyr til SHAdrift AS. SØIR eier fortsatt bygg og øvrige anlegg som igjen leies ut til det nye driftsselskapet. Aksjene i Sør-Østerdal Vekst AS ble også solgt til det nye selskapet. Total sett ble det realisert en gevinst på til sammen 2,085 mill. kroner, hvorav 1,505 mill kroner er inntektsført som annen driftsinntekt (salg av maskiner) og kr ,- er ført som inntekt under finansposter (salg av aksjer). Selskapets egenkapital er på 3,2 mill kroner, hvorav 1 mill kroner er innskutt kapital fra eierne. SØIR`s primærvirksomhet er knyttet opp til en lovpålagt oppgave og selskapets behov for egenkapital vurderes opp mot risikoen. Egenkapitalen utgjør pr ca. 7,5 % av totalkapitalen. Styret vurderer at dette er et minimum. Behovet for egenkapital i framtiden må vurderes opp mot de utfordringer SØIR står ovenfor, de strategier som velges og den generelle utviklingen i bransjen. I forbindelse med gjennomføring av anbud for renovasjon i perioden har firma Renovasjon og Containerutleie AS sendt faktura til SØIR på 1,3 mill. kroner om godt-gjørelse for bruk av kjøreruter i anbudsdokumentet. SØIR har vurdert saken i samråd med sin advokat. SØIR har ikke akseptert denne fakturaen og fordringen er ikke tatt inn i regnskapet. FRAMTIDIG UTVIKLING Sett i forhold til SØIR`s vedtatte budsjett og økonomiplan, vil omsetningen i kommende år øke i samsvar med generell prisstigning innenfor renovasjonsbransjen. Økning utover dette vil eventuelt være knyttet til dekning av investeringer selskapet må gjennomføre og/eller økte Gerd Elise Storvik styreleder Ove Arnesen styremedlem Olaf Ilsaas nestleder Gro Skaaret styremedlem avfallsmengder utover det som er forutsatt. Vi registrerer fortsatt en økning i den totale avfallsmengden. Om lag 80% av SØIR`s inntekter er knyttet til gebyrer hjemlet i renovasjonsforskrift og årlige kommunale gebyrvedtak. De øvrige 20 % er inntekter SØIR får gjennom salg av ulike tjenester. FORTSATT DRIFT Forutsetningen om fortsatt drift er til stede. RESULTATDISPONERING Styret foreslår at overskuddet på kr ,- avsettes som fri egenkapital til framtidig bruk til nye investeringer, dekke opp eventuelle underskudd eller andre formål. Elverum, den Magnus Aasen styremedlem Odd-Erling Lange daglig leder 9

10 Årsregnskapet INVESTERINGER: Samlet investering i 2002 er på 13,4 mill. kroner. De tyngste investeringene er knyttet til komposteringsanlegget på Hornmoen, investering i nye containere og bygging av ny gjenvinningsstasjon i Trysil til sammen 11,4 mill. kroner. Det er i 2002 gjennomført investeringer som budsjettmessig er planlagt i RESULTATREGNSKAP Noter Salgsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Behandling avfall Transport avfall Lønnskostnad Avskrivning Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Gevinst ved realisasjon av aksjer Rentekostnader Resultat av finansposter Årsresultat

11 BALANSEREGNSKAP Noter EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar,maskiner og anlegg Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investering i aksjer og andeler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum Eiendeler Noter EGENKAP. OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Innskuddskapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Annen langsiktig gjeld Øvrig langsiktig gjeld ,7 Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum Gjeld og Egenkapital

12 Selvkostanalyse Selvkostanalysen viser SØIR`s totale inntektsbehov samt dekningsgrad beregnet både i forhold til rene driftsutgifter og kapitalkostnader. Renten for beregning av kapitalkostnader er satt til 8,1% med utgangspunkt i renten på Norske Statsobligasjoner med 3 års løpetid + 1 % Sum driftsinntekter Driftskostnader ( minus avskrivninger) Sum årlige kap.kostnader Sum kostn. som gr.lag for selvkost Andel kapitalkostn.av tot. kostn. 18 % 16 % Overskudd/underskudd Framført overskudd/underskudd Dekningsgrad 99 % 101 % Selvkostberegningen viser et underskudd i 2002 på i kr ,- Hensyntatt tidligere års beregninger med framført overskudd/underskudd, gir dette en dekningsgrad på 99%. Elverum, den Gerd Elise Storvik styreleder Ove Arnesen styremedlem Olaf Ilsaas nestleder Gro Skaaret styremedlem Magnus Aasen styremedlem Odd-Erling Lange daglig leder Note 1 Regnskapsprinsipper, vesentlige regnskapsposter Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med regnskapslov og god regnskapsskikk i Norge for små foretak gjeldende pr. 31. desember Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper og klassifiseringen av eiendeler og gjeld følger regnskapslovens definisjoner. Ved anvendelse av regnskapsprinsipper og presentasjon av transaksjoner og andre forhold, legges det vekt på økonomiske realiteter, ikke bare juridisk form. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsføres. Inntektsførings- og kostnadsføringstidspunkt - sammenstilling Inntekt resultatføres som hovedregel når den er opptjent. Inntektsføring skjer følgelig normalt på leveringstidspunktet ved levering av varer og tjenester. Driftsinntektene er fratrukket merverdiavgift, rabatter, bonuser og fakturerte fraktkostnader. Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper. Varige driftsmidler Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Alle leieavtaler kostnadsføres som vanlig leiekostnad, og klassifiseres som ordinær driftskostnad. Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid med utgangspunkt i historisk kostpris. Finansielle eiendeler Selskapets investeringer i vurderes samlet til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og virkelig verdi. Fordringer Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventede tap. 12

13 Noter til regnskapet Note 2 - Lønnskostnader og andre godtgjørelser Lønnskostnader mm Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Lønnskostnader Antall årsverk 8 9 Pensjonsforpliktelsene for samtlige ansatte er dekket ved en kollektiv pensjonsforsikring. Den årlige pensjonspremien anses som årets pensjonskostnad. Godtgjørelser (i kroner) Daglig leder Styret Lønn Annen godtgjørelse Revisor Revisjonshonoraret for 2002 utgjør kr I tillegg kommer annen bistand med kr Note 4 - Aksjer Anskaf.kost Balanseført verdi Anleggsmidler: SHA-Drift AS, 39 % ( 50 aksjer) Rekom AS, 46 aksjer Årsregnskapet for SHA-Drift AS viser et overskudd på kr og en egenkapital på kr Note 5 - Gjeld Gjeld som forfaller til betaling mer enn fem år etter regnskapsårets slutt: Langsiktig gjeld Bygning Maskin Inventar EDB-utstyr Sum Sum Anskaffelseskost Tilgang driftsmidler Avgang driftsmidler Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivning Bokført verdi pr Årets avskrivning Økonomisk levetid Inntil 20 år Inntil 10 år Inntil 5 år Inntil 3 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Note 6 - Egenkapital Egenkapital: Innskudds kapital Annen EK Sum Egenkapital Årets endring i egenkapital: Årsresultat Egenkapital Eierandel Innskuddskapital Elverum Kommune Trysil Kommune Åmot Kommune Note 7 - Pantstillelser Bokført gjeld som er sikret ved pant ol.: Langsiktig gjeld Sum Bokført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet for pantesikret gjeld: Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar,maskiner og anlegg Sum Note 8 - Mellomværende med tilknyttet selskap Andre fordringer SHA-Drift AS Sum Note 9 - Bundne midler. Herav bundet kr til skattetrekksmidler 13

14 Revisjonsberetningen for 2002 Ledelsens ansvar og revisors oppgave Vi har revidert årsregnskapet for Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap for regnskapsåret 2002, som viser et overskudd på kr Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om forutsetningen om fortsatt drift. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av selskapets styre og daglig leder. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav. Grunnlag for vår uttalelse Vi har utført revisjonen i samsvar med revisorloven og god revisjonsskikk i Norge. God revisjonsskikk krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av selskapets formuesforvaltning og regnskaps- og intern kontrollsystemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. Uttalelse Vi mener at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et uttrykk for selskapets økonomiske stilling 31. desember 2002 og for resultatet i regnskapsåret i overenstemmelse med god regnskapsskikk i Norge ledelsen har oppfylt sin plikt til å srøge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god regnskapsskikk opplysningene i årsberetningen om forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Elverum 27. februar 2003 KPMG AS Kjell Kulvedrøsten statsautorisert revisor 14

15 DEL 2. ÅRSRAPPORT AVFALL OG GJENVINNING 2002 Del 2 av årsrapporteringen er en tilbakemelding til kommunene, myndigheter, samarbeidspartnere og andre interesserte i forhold til konkrete resultater i MÅL: Gjennom vedtak av avfallsplanen i 1. kvartal 2001, har alle kommunene sluttet seg til visjon og overordna målsettinger for arbeidet med avfall og gjenvinning. Sammenhengen mellom visjon, målsettinger er illustrert nærmere på neste side. Våre hovedmål er å redusere/stabilisere avfallsmengdene og å øke gjenvinningsgraden i forhold til den totale avfallsmengden. Dette søker vi å oppnå gjenom delmål som høy abonnementservice, god informasjon og motiverende gebyrpolitikk. Planer og strategier for SØIR`s virksomhet er en kontinuerlig prosess hvor vi til en hver tid vurderer utviklingen opp mot våre vedtatte målsettinger. For 2002 gjelder avfallsplanen. Avfallsplanen som lovpålagt dokument er tatt ut av forurensingslovens bestemmelser. I 2003 vil det bli satt i gang arbeid med gjennomgang og revidering av mål, strategier og metoder for evaluering. Visjon I Elverum, Åmot og Trysil kommuner skal innbyggerne ved felles innsats, og ved SØIR s tilrettelegging og hjelp, i 2005 være ett av Norges 5 beste områder innenfor avfallsreduksjon, sortering og gjenvinning av avfall. Kommunene skal i egen organisasjon og virksomhet ha vist vei gjennom avfallsreduksjon og god sortering. Redusere avfallsmengde... Øke gjenvinningsgrad..... til under 300 kg. pr. person... til 85% Høy abonnementservice... Motiverende gebyrpolitikk... slik at 90 % er fornøyde... med gebyrnivå under landsgjennomsnitt Fortsette som før Årsrapport - avfall og gjenvinning Hovedmål Delmål 3 mulige stratergier for å nå målene Mer og annen sortering Ståsted pr Energiproduksjon 15

16 Mål Resultater Selskapets arbeidsmål ved inngangen til 2002 var: Avfallsplan oppfølging av enkeltprosjekter Etablering og oppstart av SHA-drift AS Bygging av lagerhall og omlastningsrampe Hornmoen Ministasjoner utbygging i henhold til plan Anbud renovasjon , gjennomføring av anbudsprosess Innkjøp av containere og utstyr i henhold til nytt anbud renovasjon Nytt informasjonsopplegg/format fra SØIR utgivelse av nyhetsbrev SØIR på Nett videreutvikling, interaktive tjenester m.m. Bygging av ny gjenvinningsstasjon Trysil 16

17 Resultater Generelle vurderinger: Året er som tidligere år - preget av at organisasjonen SØIR er i stadig utvikling både sett i forhold til interne og eksterne oppgaver og utfordringer. Vi vurderer det som svært viktig å evaluere våre mål både på overordna og mer detaljert nivå. En slik evaluering skal være konkret og fortelle oss hva vi har/ikke har oppnådd gjennom året og gi oss pekepinn på hva vi bør prioritere i tiden som kommer. I bunn og grunn er det hva vi klarer å produsere i løpet av året som bringer oss videre i forhold til å nå våre overordna målsettinger uttrykt gjennom følgende 4 punkter: redusere avfallsmengden øke gjenvinningsgraden høy abonnementsservice motiverende gebyrpolitikk. Evaluering av overordna målsettinger: Redusere avfallsmengden: SØIR- kommunenes mål er å stabiliserer avfallsmengden på 300 kg pr. person pr. år. Dette målet er ikke nådd. I 2000 var avfallsmengden pr. person 298 kg, i 2001 økte den til 330 kg. I 2002 viser vår statistikk at total avfallsmengde levert fra husholdningene innebærer en total avfallsmengde på 370 kg avfall pr. person. Til tross for at reduksjon av avfallsmengden også er et overordna mål i statlig/nasjonal avfallspolitikk, øker avfallsmengdene jevnt og trutt fra år til år landet sett under ett. Ved slutten av 2002 ble det gitt ut en egen NOU 2002:19 som omhandler avfallsforebygging/avfallsreduksjon. Dette dokumentet skal markere starten på et arbeid med fokus på livskvalitet, forbrukerbevissthet og kretsløpstenking. SØIR må med bakgrunn i denne NOU-en og tanker om egen rolle i dette arbeidet revurdere sine mål og tiltak når det gjelder avfallsforebygging i framtiden. Det må også nevnes at økte avfallsmengder synliggjør en positiv tendens i forhold til at vår avfallsordning brukes av regionens innbyggere. Dette kan også understrekes ved at av de 370 kg som hver og en produserte, ble faktisk hele 266 kg avfall (72%) utsortert for materialgjenvinning. Øke gjenvinningsgraden: Vårt mål er å ha en gjenvinningsgrad på 85 % av den totale avfallsmengden. I dette ligger at vi primært materialgjenvinner de avfallsfraksjoner hvor dette er praktisk, økonomisk og miljømessig forsvarlig det øvrige avfallet ønsker vi å energigjenvinne. Statistikk for 2002 viser at målet er nådd. I 2002 har innbyggerne utsortert 72 % av avfallsmengden for materialgjenvinning. De resterende 28 % er restavfall hvor 16 % er energigjenvunnet og 12 % er deponert. Høy abonnementsservice: Målet innebærer at 90 % av våre abonnenter skal være fornøyde med den service de opplever at de får fra SØIR. I 1999 ble det gjennomført en undersøkelse primært med fokus på innbyggernes fornøydhet med vår informasjon. Undersøkelsen ga oss også noen svar på fornøydhet i forhold til service. Resultatene fra den gang viser at mellom % var fornøyd. Skal vi kunne evaluere dette målet med utgangspunkt i dagens situasjon, må det gjennomføres en ny undersøkelse. Motiverende gebyrpolitikk: SØIR har i dag et gebyrsystem og en praktisk tilrettelegging hvor abonnentene kan velge løsninger som både virker inn i forhold til hva som må betales og hvilken innsats hver enkelt må/vil gjøre. Sett i forhold til vårt mål om avfallsreduksjon, har nok ikke gebyrpolitikken vært motiverende nok og det kan vel også fastslås at gebyrer alene ikke kan gi ønsket effekt i så måte. Sett i forhold til utsortering av avfall og abonnentenes fornøydhet, er det grunnlag for å fastslå at vår gebyrpolitikk har en effekt i motiverende retning. I tilknytning til dette målet er det også sagt at vi skal ha et gebyrnivå under landsgjennomsnittet. Siste nasjonale statistikk er fra Med utgangspunkt i vårt gjennom- 17

18 Resultater snittlige gebyrnivå (gjelder om lag 90% av våre abonnenter), de prisøkninger vi har hatt siden 1998 og med forbehold om sammenligning mot nyere nasjonal statistikk, er det grunnlag for å anta at vi pr. i dag har et avfallsgebyr på linje med gjennomsnittet i Norge. Evaluering i forhold til arbeidsmål: Avfallsplan oppfølging av enkeltprosjekter Det har også i 2002 vært jobbet mot kommunenes egne virksomheter når det gjelder gjenvinning og avfallshåndtering. I alle kommuner er det iverksatt kostnadsbesparende tiltak når det gjelder transport av avfall. Dette innebærer bl.a. at det er innført avfallskomprimatorer på steder hvor avfallsproduksjonen er stor. Kostnadene er i denne sammenheng redusert med opptil kr ,- pr. år for enkelte virksomheter!! På Hanstad skole i Elverum er det også igangsatt et prosjekt direkte knyttet opp mot avfallsforebygging, miljøbevisste handlinger og innkjøp. Det er foreløpig ikke konkludert i forhold til dette prosjektet. SØIR har også i 2002 hatt et samarbeid med Tunet AS når det gjelder å skaffe råvarer til gjenbruksbutikken. I denne sammenheng har arbeidstakere fra Tunet vært tilstede på Hornmoen gjenvinningsstasjon og plukket ut brukbare gjenstander som er godt egnet for ombruk. SØIR har også i 2002 bevilget kr ,- til Tunet knyttet til videreutvikling av gjenbruksbutikken.. Bevilgningen var knyttet opp mot tiltak beskrevet i avfallsplanen. SØIR var i en tidlig fase involvert i arbeidet med etablering av et energianlegg basert på restavfall i Elverum. Elverum Fjernvarme AS satset på ny teknologi hvor restavfall fra husholdninger og industri skulle balles og brennes i et små-skala anlegg på Vestad i Elverum. I denne sammenheng er det også lagt til rette med fjernvarme for oppvarming av om lag 250 tusen kvadratmeter kontorlokaler i sentrum. Anlegget skulle så ferdig i mars Etter mange problemer med oppstart og i gangkjøring av anlegget, gikk til slutt leverandøren Organic Power konkurs i november Dette har medført at konseptet med forbrenning av lokalt restavfall i et lokalt anlegg inntil videre ikke kan gjennomføres slik tanken var. Elverum Fjernvarme AS satser nå på et nytt opplegg med mer spesifikt brensel. Det er grunnlag for å understreke at SØIR verken har investert midler eller tapt penger som følge av de problemer Elverum Fjernvarme AS har hatt. Etablering og oppstart av SHA-drift AS SHA-drift AS ble formelt stiftet Selskapet eies av de interkommunale avfallsselskapene i Glåmdalen, Solør og Sør-Østerdal. Selskapets primære formål er å transportere og behandle bioavfall for sine eiere som representerer 10 kommuner og om lag mennesker. Etableringen av selskapet må også ses på som en milepæl i forhold til å skape konstruktive samarbeidsløsninger mellom regionene når det gjelder å få til gode og langsiktige behandlingsløsninger for avfall. GIR og SØIR har levert alt sitt bioavfall til SHA-drift AS i SOR har ikke sitt bioavfall så lenge de har hatt en egen avtale med et anlegg i Solør. Det har vært og er usikkerhet om SOR`s framtidige rolle i SHA-drift AS. Bygging av lagerhall og omlastningsrampe Hornmoen Byggeprosjektene er en direkte konsekvens av en noe annen organisering rundt håndtering av lagervarer 18

19 Resultater (avfallsbeholdere, bioposer m.m.) og omlasting av ulike typer avfallsfraksjoner. Byggeprosjektene er gjennomført i henhold til plan. Ministasjoner utbygging i henhold til plan I 2002 har det vært fokus på å ferdigstille de ministasjonene som ble igangsatt bygd i 2000 og Det er til sammen satt opp 11 av totalt planlagt 20 stasjoner. Vi revurderer nå behovet for oppsett på enkelte steder hvor behovet synes å være mindre enn først antatt. Det har også vært noe problemer med å få byggetillatelse for oppsett av enkelte ministasjoner som følge av innspill fra grunneiere og naboer. Anbud renovasjon , gjennomføring av anbudsprosess Arbeid med anbudsdokumentet ble igangsatt i januar Selve anbudet ble kunngjort i april med anbudsfrist i juni. Etter evaluering av innkomne anbud, ble Norsk Gjenvinning AS tildelt en 5 års kontrakt for renovasjon i vår region. Anbudsprosessen og valg av anbyder ble gjennomført i henhold til plan. I etterkant av anbudet ble det fra en anbyder som tapte konkurransen reist tvil om habilitet og ryddighet i anbudsprosessen. Bakgrunnen for dette var at en midlertidig ansatt i SØIR fikk tilbud om og takket ja til driftslederjobb i Norsk Gjenvinning AS med ansvar for ny kontrakt. I denne sammenheng ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i SØIR hvor hele anbudsprosessen ble gjennomgått. Med bakgrunn i denne gjennomgangen, kunne ikke representantskapet se grunnlag for kritikkverdige forhold som skulle tilsi endring av anbudsprosess og valg av anbyder. Innkjøp av containere og utstyr i henhold til nytt anbud renovasjon Som følge av at SØIR ønsker egen og mer enhetlig profil på alt containerutstyr, har det vært gjennomført et større innkjøp av nye containere for bruk på gjenvinningsstasjonene, på skoler, institusjoner og offentlige bygg og hytter. Innkjøpet er gjennomført som planlagt. Nytt informasjonsopplegg/format fra SØIR utgivelse av nyhetsbrev Med bakgrunn i behovet for å endre vårt informasjonsopplegg i takt med utviklingen av avfallsordningen, ble vårt første nyhetsbrev gitt ut høsten 2002 SØIR. Sett i forhold til tidligere informasjon som har vært preget av svært presis og konkret informasjon om den nye avfallsordningen, er nyhetsbrevet noe mer omfattende med hensyn til stoff vi ønsker å presentere. Her er både saker vår abonnenter må vite og saker som det kan være nyttig å vite. I samarbeid med høgskolen i Hedmark, engasjerte SØIR en student på praksisplass som jobbet hos oss med dette prosjektet i 7 uker. Erfaringene fra dette har vært svært positive. SØIR på Nett videreutvikling, interaktive tjenester m.m. Primær målsetting for 2002 var å legge til rette for interaktive tjenester på våre nettsider. Dette innebærer at alle skjema for søknader om fritak, endring av abonnement, serviceabonnement, hjemmekompostering, bestilling av avfallsbeholder ligger tilgjengelig på nettet og kan sendes inn elektronisk. SØIR vurderer det som viktig å viderutvikle våre nettsider i tråd med generell utvikling innenfor dette omrdet. Dette innebærer bl.a. at all vår informasjon blir tilrettelagt både i papirformat og i nettformat. Bygging av ny gjenvinningsstasjon Trysil. Fram til leide SØIR lokaler i Vikinghallen på Mosanden industriområde for drift av gjenvinningsstasjonen. Som følge av stadige driftsproblemer og usikkerhet om mulighet for videreutvikling i de leide lokalene, besluttet styret å utrede muligheten av bygging av en ny stasjon. I positivt samarbeid med Trysil kommune ble det lokalisert ny tomt og det ble raskt utarbeidet planer for ny stasjon. Entreprenør ble engasjert og ny stasjon overtas av SØIR Prosessen har vært gjennomført svært effektivt både i forhold til styret, administrasjon, samarbeid med Trysil kommune og entreprøren. 19

20 Statistikk for avfallsmengder og gjenvinning - evaluering SØIR`s primæroppgave er å tilrettelegge avfallsordningen slik at vi - gjennom abonnentenes innsats - kan bidra til å nå lokale og nasjonale målsettinger knyttet til avfall og gjenvinning. De overordna nasjonal mål står fast - avfallsreduksjon, ombruk, gjenvinning, energiutnytting og forsvarlig sluttbehandling er sentrale begreper i denne sammenheng. De konkrete resultatene for 2002 viser at avfallsmengden fortsatt øker, men at abonnentene sorterer avfall som aldri før. Vi registrerer en økt bruk av vårt bringesystem både når det gjelder ministasjoner for papp/pair og glass/metall og våre gjenvinningsstasjoner for levering av alt fra hageavfall, treverk, metall, EE-avfall, spesialavfall m.m. Det er viktig å understreke at innbyggerne på denne måten gjør en god innsats hvor vi gjennom sortering av avfallet gjør det mulig å gjenvinne omlag 90 % av den totale avfallsmengden. Sett i forhold til de nasjonale målsettingene om gjenvinning av avfall kan vi derfor hevde at vi i vår region bidrar positivt til det totale miljøregnskapet SØIR praktiseres felles driftopplegg, like gebyrer, lik service og lik tilrettelegging i alle kommunene. Statistikk og tall presenteres derfor samlet. Gevinsten i samarbeidet ligger i å se hele regionen under ett. Antall grunngebyr: Antall abonnement kommer til uttrykk gjennom antall grunngebyr. En eiendom kan ha flere grunngebyr. Antall grunngebyr: Vi registrerer en jevn økning i antall grunngebyr i perioden Avfallsgebyr: Tabellen viser gjennomsnittlig gebyr i perioden (eks. mva) Gjennomsnittlig avfallsgebyr: I perioden 1999 til 2002 har gjennomsnittlig avfallsgebyr økt med 228 kroner. Husholdning avfall: Vi registrerer en jevn økning i avfallsmengden SØIR tar imot og behandler for sine abonnenter. Dette skyldes i hovedsak 3 forhold. Den generelle avfallsproduksjonen øker i takt samfunnsutviklingen for øvrig en utvikling preget av økt forbruksvekst. Avfallsordningen virker etter sin hensikt noe som innebærer at avfallet som oppstår faktisk blir levert/innsamlet folk bruker ordningen Avfallsstatistikk vi får etter hvert bedre rutiner for registrering av det avfallet som vi tar imot. Eksempel på dette er hageavfall som i 2002 utgjorde om lag 1000 tonn. Dette avfallet må håndteres og utgjør således en kostnad for SØIR. Hageavfall har tidligere år ikke vært en del av statistikken 20

sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap

sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap Årsberetning for 1999 Ingebrigt Henningsen Kommentarer fra styreleder: Resultatene for avfallsbehandlingen i SØIR i 1999 kan grovt oppsummeres slik: innsamlet

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsprosjekt. Selvkost - ØRAS

Forvaltningsrevisjonsprosjekt. Selvkost - ØRAS Forvaltningsrevisjonsprosjekt Selvkost - ØRAS Forord Forord Denne rapporten oppsummerer funnene fra revisjonens undersøkelse av virksomheten til Øvre Romerike Avfallsselskap IKS (ØRAS), om hvorvidt selskapet

Detaljer

Tiden er moden for å tenke nytt om det man trodde var for gammelt. Stadig flere forbrukere har skjønt at best før ikke nødvendigvis er dårlig etter.

Tiden er moden for å tenke nytt om det man trodde var for gammelt. Stadig flere forbrukere har skjønt at best før ikke nødvendigvis er dårlig etter. utgått på dato? Tiden er moden for å tenke nytt om det man trodde var for gammelt. Stadig flere forbrukere har skjønt at best før ikke nødvendigvis er dårlig etter. Vi lar likevel altfor mye mat forfalle.

Detaljer

Årsmelding Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap (GIR) IKS

Årsmelding Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap (GIR) IKS 2012 Årsmelding Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap (GIR) IKS Årsmeldingen er styrets og administrasjonens årlige rapport til eierne, som er kommunene ved representantskapet. INNHOLD 2 Fakta om GIR

Detaljer

FOLLO REN IKS - SELSKAPSKONTROLL

FOLLO REN IKS - SELSKAPSKONTROLL FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS Org.nr. 914 022 134 MVA DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS FOLLO REN IKS - SELSKAPSKONTROLL Forvaltningsrevisjonsrapport Ski, Ås, Oppegård, Frogn og Nesodden

Detaljer

Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar!

Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar! S S R - S Ø R E S U N N M Ø R E R E I N H A L D S V E R K Å R S M E L D I N G 2 0 1 1 Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar! INNHALD Omstilling og nye utfordringar 4 Eit tilbakeblikk 5 Eigarmelding

Detaljer

IRS Miljø IKS Selskapsmelding 2013 Flekkefjord, Kvinesdal Lund og Sirdal kommuner. side 1 av xx IRS MILJØ

IRS Miljø IKS Selskapsmelding 2013 Flekkefjord, Kvinesdal Lund og Sirdal kommuner. side 1 av xx IRS MILJØ side 1 av xx IRS MILJØ side 2 av xx 1 IRS Miljø IKS... 3 1.1 Organisasjon... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Mål og strategier... 4 1.4 Selskapets eiere... 4 1.5 Representantskapet... 4 1.6 Styret... 5 1.7 Klagenemd...

Detaljer

IRev. SELSKAPSKONTROLL AV HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP Rapport 7/2007. Innlandet Revisjon IKS

IRev. SELSKAPSKONTROLL AV HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP Rapport 7/2007. Innlandet Revisjon IKS Innlandet Revisjon IKS IR IRev SELSKAPSKONTROLL AV HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP Rapport 7/2007 For kontrollutvalgene ne i kommunene Ringerike, Hole, Jevnaker, Lunner og Gran Mai 2007 Forord Innlandet

Detaljer

Organisering av avfallshåndteringen

Organisering av avfallshåndteringen ÅRSBERETNING 02 LEDER LEDER 03 Organisering av avfallshåndteringen Avfallshåndteringen i regionen er sammensatt med ulike løsninger, involverte aktører og avfallsselskaper. Det har skjedd større strukturendringer

Detaljer

Årsberetning 2010... 3. resultatregnskap Hrs iks... 9. balanse Hrs iks... 10. kontantstrømoppstilling Hrs iks... 12. noter Hrs iks...

Årsberetning 2010... 3. resultatregnskap Hrs iks... 9. balanse Hrs iks... 10. kontantstrømoppstilling Hrs iks... 12. noter Hrs iks... innhold Årsberetning 2010... 3 resultatregnskap Hrs iks... 9 balanse Hrs iks... 10 kontantstrømoppstilling Hrs iks... 12 noter Hrs iks... 14 resultatregnskap Hrs iks konsern... 23 balanse Hrs iks konsern...

Detaljer

Helgelandskysten ÅRSMELDING 2013

Helgelandskysten ÅRSMELDING 2013 Helgelandskysten ÅRSMELDING INNHOLD Side 3 Adm. dir. har ordet Side 4 Avfallstatistikk og miljø Side 9 Ytre miljø Side 11 Kvalitet og HMS Side 13 Driftsrapport Side 15 Informasjon Side 17 Nøkkeltall Side

Detaljer

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 ÅRSREGNSKAP 2003 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Årsregnskap 2003 - bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling

Detaljer

Saksnr.: 2009/2843. Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets årsberetning, resultat, balanse og noter

Saksnr.: 2009/2843. Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets årsberetning, resultat, balanse og noter Økonomi Styresak nr. 14/10 Styresak Årsregnskap 2009 Saksnr.: 2009/2843 Dato: 15.03.2010 Saksbehandler: Gro Ankill, Turid Aasjord, Mariann Monsen Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets

Detaljer

SØRGER FOR KVALITET PÅ RÅVARENE 4 KLIMAREGNSKAP 6 IR I NY DRAKT 7 ORGANISASJON 8 AVFALLSMENGDER 2014 9 REGNSKAP 12

SØRGER FOR KVALITET PÅ RÅVARENE 4 KLIMAREGNSKAP 6 IR I NY DRAKT 7 ORGANISASJON 8 AVFALLSMENGDER 2014 9 REGNSKAP 12 SØRGER FOR KVALITET PÅ RÅVARENE 4 KLIMAREGNSKAP 6 IR I NY DRAKT 7 ORGANISASJON 8 SMENGDER 214 9 REGNSKAP 12 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 214 INNHOLD Adm.dir Geir Tore Leira... 2 Tjenestetilbudet... 3 Miljøsertifiseringer...

Detaljer

Kommunedelplan for Avfall og miljø

Kommunedelplan for Avfall og miljø Kommunedelplan for Avfall og miljø 2014-2017 for Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen, Stor-Elvdal og Engerdal kommune 8.mai 2013 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning...

Detaljer

Årsrapport for FIAS 2013

Årsrapport for FIAS 2013 Årsrapport for FIAS 2013 Innhold Daglig leder har ordet 3 Visjon og verdier 5 Historikk og organisasjon 6 Kommunene og området 7 Hilsen fra styreleder 8 Styret 9 Miljø og kvalitet 10 Kommunal renovasjon

Detaljer

Innhold. Nittedal. Gjerdrum. Sørum. Skedsmo. Lørenskog. Fet. Rælingen. Enebakk

Innhold. Nittedal. Gjerdrum. Sørum. Skedsmo. Lørenskog. Fet. Rælingen. Enebakk Årsrapport 212 Nittedal Gjerdrum Innhold Skedsmo Lørenskog Rælingen Enebakk Fet Sørum Forord... 3 Viktige hendelser i 212... 4 ROAFs Strategiplan 21-216... 7 Styrets årsberetning... 8 Organisasjonsutvikling...

Detaljer

Rogaland Revisjon IKS

Rogaland Revisjon IKS Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, selskapet, eierrepresentanter og administrasjonen i eierkommunene. Rapporten er et offentlig dokument og skal være tilgjengelig også

Detaljer

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Regnskap 2010 Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering

Detaljer

Årsrapport 2010. K v a l i t e t K u n n s k a p T i l l i t. Vi setter grønne spor for fremtiden

Årsrapport 2010. K v a l i t e t K u n n s k a p T i l l i t. Vi setter grønne spor for fremtiden Årsrapport 2010 K v a l i t e t K u n n s k a p T i l l i t Vi setter grønne spor for fremtiden 2 Innhold Direktøren 3 Styret 4 Samfunnsansvar 5 Mangfoldige FREVAR 7 Energigjenvinning 9 Avfallshåndtering

Detaljer

Stavanger Boligbyggelag

Stavanger Boligbyggelag ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2002 KORT OM STAVANGER BOLIGBYGGELAG SBBL ble etablert i 1946 og har siden oppstarten bygget nærmere 9000 boliger. Omlag hver femte bolig i Stavanger er derved bygget av SBBL.

Detaljer

Forord. Vi håper veilederen vil være til hjelp for kommunen i arbeidet med fastsettelse av avfallsgebyret. Miljødirektoratet Oslo,

Forord. Vi håper veilederen vil være til hjelp for kommunen i arbeidet med fastsettelse av avfallsgebyret. Miljødirektoratet Oslo, Forord Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften om fastsettelse av avfallsgebyr trer i kraft fra 1. januar 2015. Kapittelet utdyper kravene til finansiering av kommunal håndtering av husholdningsavfall etter

Detaljer

Årsrapport 2014. Innovative løsninger for miljøets beste

Årsrapport 2014. Innovative løsninger for miljøets beste Årsrapport 2014 Innovative løsninger for miljøets beste 2 Innhold Direktøren 3 Avfallshåndteringen 4 Vannverket 6 Energigjenvinning 8 Renseanleggene 10 Biogassanlegget 12 Forretningsområder 13 Åpne FREVAR

Detaljer

Innhold. Lindum AS Årsrapport 2012

Innhold. Lindum AS Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 LINDUM ÅRSRAPPORT 2012 Innledning FoU og forretningsområdene Styrets beretning Årsberetning og noter Datterselskaper FOTO: HEIDI MARTINUSSEN Det nye biogassanlegget ble satt i drift i 2012.

Detaljer

INNHOLD LINDUM ÅRSRAPPORT 2011. Lindum AS. Årsrapport 2011

INNHOLD LINDUM ÅRSRAPPORT 2011. Lindum AS. Årsrapport 2011 ÅRSRAPPORT 2011 2 LINDUM ÅRSRAPPORT 2011 i INNHOLD Lindum AS Årsrapport 2011 Lerpeveien 155, 3036 Drammen Tlf.: +47 32 21 09 00 Faks: +47 32 21 09 15 post@lindum.no www.lindum.no PRODUKSJON Godt Sagt kommunikasjon

Detaljer

Årsrapport 2014. 40 år med interkommunalt samarbeid

Årsrapport 2014. 40 år med interkommunalt samarbeid Årsrapport 2014 40 år med interkommunalt samarbeid 2 Forsidebildene: Det var populært med ÅPEN DAG hos Reno-Vest. Strandrydde-dugnaden i Vesterålen ble en suksess! Informasjonsstanden vår ble godt besøkt

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 02. APRIL

INNKALLING TIL STYREMØTE 02. APRIL Styreleder Ketil Holmgren 26.mars 2009 Nestleder Irene Skiri Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Marte Vibstad Båtstrand Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Brukerutvalget

Detaljer

KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS

KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Søgne Songdalen Vennesla Rapport til kontrollutvalget i Vennesla kommune angående utført selskapskontroll (eierskapskontroll) i Renovasjonsselskapet for

Detaljer

Regnskap 2014. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning

Regnskap 2014. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning Regnskap 2014 Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning STYRETS BERETNING 2014 HELSE NORD RHF 1. Opplysninger om arten av virksomheten

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer