sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap"

Transkript

1 sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap

2 Forord Årsrapporteringen fra SØIR for 2002 presenteres i to deler. Del 1 er selskapets formelle årsberetning i henhold til de krav som regnskapsloven stiller. Hovedpunktene i årsberetningen er: Virksomhetens art og hvor den drives Arbeidsmiljøet Miljøpåvirkninger Økonomi Fremtidig utvikling Fortsatt drift Forslag til resultatdisponering Årsregnskapet Del 2 av årsrapporteringen er en redegjørelse til eierne (kommunene), myndigheter, samarbeidpartnere og andre interesserte om de konkrete resultatene i forhold til avfallshåndteringen i regionen. Denne delen inneholder således statistikk og tabeller som viser utviklingen når det gjelder abonnenter, avfallsgebyrer, avfallsmengder, avfallssortering og gjenvinning. 2

3 Del 1 Kommentarer fra styreleder For å understreke aktiviteten i SØIR, vil jeg oppsummere året 2002 slik: SØIR har gjennomført ny anbudsrunde for innhenting av avfall hos våre kunder. Resultatet ble en 5 års kontrakt med Norsk Gjenvinning AS som skal danne grunnlaget for drift og utvikling av avfallsordninga de kommende åra. Bygging av ny gjenvinningsstasjon i Trysil Videre utbygging av ministasjoner Bygging av lagerhall og omlastningsrampe Hornmoen Videreutvikling av informasjonsarbeidet gjennom SØIR på Nett og nyhetsbrev. I tillegg har selvsagt organisasjonen SØIR arbeidet for å nå måla om å redusere avfallsmengden, øke gjenvinningsgrad, ha høy abonnementsservice og motiverende gebyrpolitikk. statistikken for første gang. Tar vi ut det, øker avfallsmengden med 10 kg per person. Mengden av papir og bioavfall øker, det blir også levert stadig mer avfall til ministasjoner og gjenvinningsstasjoner. Alt dette er avfallsfraksjoner som går til gjenvinning. Innbyggerne sorterer som aldri før, og for første gang ser det ut til at mengden av restavfall ikke øker. Den er den samme i 2002 som i år tonn. Så på grunn av innbyggernes innsats ser det ut til at SØIR når målet om gjenvinningsgrad på 85%. SØIR er en organisasjon med dyktige medarbeidere som er godt kvalifiserte til å drifte avfallsordninga for kommunene. For styret blir det derfor viktig å bidra til å sette klare mål og finne kontrollpunkter for å se at vi er på rett veg. Renovasjon og Containerutleie AS, for godt samarbeid Samarbeidet mellom SØIR og Renovasjon og Containerutleie AS var viktig for en vellykket etablering av den nye avfallsordninga i Elverum, Trysil og Åmot. Med vennlig hilsen Gerd Elise Storvik styreleder Gerd Elise Storvik styreleder Til tross for ideelle mål ser vi at avfallsmengden øker fra 330 kg per person i 2001 til 370 kg i Den relativt store økningen skyldes at hageavfall er med i På vegne av styret i SØIR takker jeg abonnenter, samarbeidspartnere og ansatte for godt arbeid i Spesielt ønsker jeg å takke vår tidligere kontraktspartner, 3

4 Innledning STOR AKTIVITET STORE UTFORDRINGER Et tilbakeblikk på 2002 forteller at det har vært ett år preget av stor aktivitet. Foruten å drifte vår avfallsordning og betjene våre kunder har det vært gjort viktig arbeid både i forhold til interne oppgaver og i forhold til eksterne grep knyttet til samarbeid og utvikling. Ny anbudsrunde for innhenting av avfall hos våre kunder ble sluttført i juni. Det ble inngått en 5 års kontrakt med Norsk Gjenvinning AS. Kontrakten danner grunnlaget for drift og utvikling av avfallsordningen i de kommende år. Selve anbudsutarbeidelsen ble gjennomført som en bred prosess hvor både styret og ansatte i SØIR var involvert. Dette gir trygghet for og eierskap til sluttresultatet. Valg av anbyder ble naturlig nok viet stor oppmerksomhet både internt og eksternt. Selv om vår tidligere kontraktspartner Renovasjon og Containerutleie AS ikke nådde opp i denne konkurransen, er det god grunn til å takke firmaet for godt utført arbeid for SØIR i perioden Renovasjon og Containerutleie AS har vært viktig for SØIR i forhold til etablering av den nye avfallsordningen i regionen. Selv om SØIR er et resultat av et samarbeid mellom tre kommuner, er det åpenbart at vi også i mange sammenhenger blir små. SØIR har hånd om totalt ca tonn avfall fra ordinære husholdninger og hytter i vårt område. Dette avfallet skal håndteres på ulike måter og SØIR jobber kontinuerlig med å finne de beste løsningene både miljømessig og økonomisk. I denne sammenheng beveger vi oss inn på forretnings- og markedsområder hvor også spillereglene er i henhold til dette. En viktig strategi for SØIR er å søke samarbeid med de riktige samarbeidspartnerne. I dette ligger at vi gjennom et slikt samarbeid får til mer rasjonell drift og stå sterkere i et marked. Samtidig er det viktig holde fast ved vår identitet som et selskap med målsettinger og perspektiver som går utover det å kun tjene penger. Nærmere forpliktende samarbeid med andre interkommunale selskaper når det gjelder håndtering av avfall er allerede etablert i Det vil etter min oppfatning være svært viktig å jobbe videre med denne type samarbeid i årene som kommer. Framtiden er spennende. Det skjer stadig endringer i lovverk og rammer som påvirker vår hverdag. Kravet til profesjonalitet og kompetanse øker i alle ledd. Av viktige endringer i rammeverket er verdt å merke seg EU`s fokus på kvalitet i behandling av animalsk avfall (matavfall), stadig skjerpede krav til deponier og forbrenningsanlegg. Nasjonalt er det vedtatt en endring i forurensingsloven som innebærer flytting av grenser for hva kommunen har rett og plikt til å samle inn av avfall. Denne endringen trer i kraft fra og vil nokså sikkert utløse en del konfliktområder som vi må håndtere. Organisasjonen SØIR er etter min oppfatning fortsatt effektiv og ved godt mot. Jeg vil takke alle medarbeidere for meget god innsats og stor lojalitet til våre utfordringer og arbeidsoppgaver i Jeg vil også takke styrets leder og styret forøvrig for et konstruktivt og godt samarbeid. Odd-Erling Lange Daglig leder i SØIR 4

5 Om virksomheten Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS SØIR eies av Elverum, Trysil og Åmot kommuner. Selskapet ble etablert i 1996 som et selskap etter Kommunelovens 27. Fra er SØIR et intekommunalt selskap etter Lov om Interkommunale Selskaper. SØIR har sitt forretningskontor i Elverum kommune. SØIR`s formål i henhold til selskapsavtalens 3 er som følger: Selskapet er etablert til felles løsning av deltakerkommunenes lovpålagte oppgaver med avfallshåndtering og har som formål å bidra til en lavest mulig avfallsproduksjon og en forsvarlig avfallsbehandling. Selskapet skal gjennom aktivt informasjonsarbeid og ved å legge til rette for kildesortering, gjenbruk og gjenvinning, bidra til å fremme bevisste økologiske holdninger og skape ansvar hos privatpersoner, husholdninger, næringsliv og offentlige etater for egen ressursbruk. Selskapet skal være rådgivende for kommunene i avfallsspørsmål og være kommunenes koordinerende instans for den praktiske avfallshåndteringen. Selskapet skal arbeide for å fremme lokal sysselsetting. Selskapet kan også utføre andre oppgaver innenfor fagområdet renovasjon, avfallshåndtering eller beslektede områder. Selskapet skal ha det overordnede driftsansvaret for avfallshåndteringen i kommunene, og er ansvarlig for alle operative funksjoner. Dette innebærer ansvar for ordninger som sikrer effektiv kildesortering, innsamling, transport, gjenvinning og gjenbruk og forsvarlig håndtering av alle avfallsfraksjoner. Kommunene har plikt til å levere alt forbruksavfall/husholdningsavfall til selskapets innsamlings- og behandlingssystem, og skal ikke videreføre eller opprette mottaksanlegg for forbruks- og produksjonsavfall uten etter avtale med selskapet. Selskapet skal videre ha ansvaret for den praktiske oppfølgingen overfor produksjonsavfallet i kommunene innenfor de generelle rammer som gjelder. Dette innebærer bl.a. at selskapet er utsatt for normal konkurranse fra private aktører på dette området. Dette omfatter alle rutiner, tilbud og informasjonsaktiviteter overfor næringsliv og offentlig forvaltning. Selskapets oppgaver kan løses av selskapet selv, eller det kan inngås avtaler med private og/eller offentlige virksomheter for transport og behandling av avfall. Selskapet kan også inngå avtaler med deltakerkommunene med hensyn til løsning av konkrete oppgaver. Selskapet skal søke samarbeid med andre kommuner/interkommunale renovasjonsselskaper, renovasjonsmyndighetene og andre offentlig/private fagmiljøer for kvalitetssikring og videreutvikling av virksomheten og oppgaveløsningen. 5

6 Selskapets organer og ansatte Representantskapet i SØIR -2002: Ordfører Per-Gunnar Sveen, leder, Elverum kommune Kommunestyremedlem Marit Nyhuus, nestleder, Trysil kommune Kommunestyremedlem Mauricio Riquelme, Elverum kommune Kommunestyremedlem Wiggo Houmb, Elverum kommune Kommunestyremedlem Øistein Bekkvang, Trysil kommune Kommunestyremedlem Vebjørn Grambo, Trysil kommune Kommunestyremedlem Magne Mikkelsen, Åmot kommune Hovedutvalgsmedlem Ruth Julusbakken, Åmot kommune Kommunestyremedlem Karinus Bolstad, Åmot kommune Representantskapet har avholdt 3 møter hvorav 1 var ekstraordinært. Representantskapet har behandlet til sammen 7 saker. Styret i SØIR 2002: Varaordfører Gerd Elise Storvik, leder (- Else Bjørg Myrvang) Varaordfører Olaf Ilsaas, nestleder (- Per Rosenborg) Kommunestyremedlem Magnus Aasen (- Ingebrigt Henningsen) Kommunalteknisk sjef Ove Arnesen (- Øyvind Mathisen) Næringskonsulent Gro Skaaret (- Terje Bjørgmo) Det er i løpet av året avholdt 6 styremøter og 1 styreseminar. Fast ansatte i SØIR : Administrasjon: Odd-Erling Lange, daglig leder Terje Ruud Karlsen, driftsleder Bjørg Solvor Olsen, saksbehandler øk./adm. Inger Senderud, sekretær Drift: Tore Farberg, formann - Hornmoen gjenvinningsstasjon (Elverum) Frode Pedersen, driftsoperatør, Hornmoen gjenvinningsstasjon Stig Regnåsen, driftsoperatør 60%, Trysil gjenvinningsstasjon. Aud Kroken Hagen, driftsoperatør 43%, Haugedalen gjenvinningsstasjon (Åmot) 2 ansatte ved komposteringsanlegget Tore Bjørklund og Rune Bjørklund - ble overført til SHA-drift AS pr Midlertidig ansatte i SØIR 2002: Administrasjon: Kai Tidemann, prosjektleder fram til Drift: Øyvind Nygård, driftsoperatør fra

7 Arbeidsmiljø Generelt om arbeidsmiljø: HMS er et prioritert område og inngår som et kontinuerlig forbedringsarbeid i SØIR. De ansatte er aktivt med i utviklingen med sikte på å skape en trygg og god arbeidsplass. Styret har også vedtatt overordnede mål for dette arbeidet. SØIR er medlem av Elverum Felles Bedriftshelsetjeneste HMS-Øst. Dette innebærer bl.a. at det årlig gjennomføres en vernerunde for våre ansatte på gjenvinningsstasjonene. Ansatte ved gjenvinningsstasjonene har helseundersøkelse hvert 2. år. Administrativt personale har tilbud om slik undersøkelse hvert 3. år. Administrasjonen er lokalisert i egnede lokaler i St. Olavsgt. 8. For enkelte arbeidstakere med ryggproblemer er det tilrettelagt spesielt i forhold til ergonomi på arbeidsplassen. Sykefravær: Sykefraværet i 2002 var på 53 dagsverk. Dette utgjør 3 % av totale dagsverk og tilsvarer 0,22 årsverk. 43 dagsverk er knyttet til sykemeldinger utover 3 dagers sammenhengende fravær. Skader og ulykker: Det har ikke vært registrert ulykker i tilknytning til selskapets aktivitet i

8 Miljøpåvirkninger Råvarebruk og energi: Med råvarebruk og energi tenkes det i utgangspunktet på bruk av kjemikalier og/eller energisparende tiltak, energianlegg knyttet til deponi m.m.. I forhold til påvirkning av det ytre miljø, er det innenfor SØIR`s drift i dag ikke spesielle forbruk av råvarer eller energi. Utslipp til luft (inklusive støy og støv): Det er ikke registrert eller gitt tilbakemeldinger om lukt, støv- eller støyplager fra SØIR`s gjenvinningsstasjoner verken i Elverum, Trysil eller Åmot. Fra komposteringsanlegget slippes det ut ulike flyktige stoffer som ved spesielle værforhold forårsaker luktulemper både i nærområdet til anlegget og i områder lenger unna. Ulempene er størst i vintermånedene desember til mars. Komposteringsanlegget ble overført til SHA-drift AS pr SØIR har ikke ansvaret for eventuell metangassutslipp fra den nedlagt avfallsplassen på Hornmoen. Dette ansvaret har Elverum kommune. Utslipp til vann: Det er ikke registrert utslipp til vann. Avfall/spesialavfall: Alt avfall fra selskapets egen driftsaktivitet blir kildesortert. Mottak av spesialavfall fungerer tilfredsstillende ved alle gjenvinningsstasjonene. I arbeidet med vårt KS-system er det fokusert særskilt på risiko ved håndtering av spesialavfall og rutiner for mottak, rapportering, ulykker mv. Transport: SØIR har ikke egen-transport på avfall verken i forhold til innsamling av husholdningsavfall eller transport av sortert avfall til gjenvinning. Slike tjenester leies inn. Krav til miljøvennlig transport stilles bl.a. gjennom anbudsdokumenter og kontraktsbestemmelser. Skisse av den nye gjenvinningsstasjonen på Mosanden. Illustrasjon: Sjåtil & Fornæss AS. 8

9 Økonomi Resultatregnskapet viser et overskudd på kr ,-. Dette er om lag kr ,- bedre enn budsjettert. Sum driftsinntekter utgjør 30,4 mill kroner, mens sum driftsutgifter utgjør 28,8 mill kroner. I 2002 ble SHA-drift AS etablert. Selskapet eies av SØIR, GIR og SOR og er stiftet med utgangspunkt i hele regionens behov for gode transport og behandlingsløsninger for bioavfall. Stiftelsen av det nye selskapet medførte at SØIR solgte ut maskiner og utstyr til SHAdrift AS. SØIR eier fortsatt bygg og øvrige anlegg som igjen leies ut til det nye driftsselskapet. Aksjene i Sør-Østerdal Vekst AS ble også solgt til det nye selskapet. Total sett ble det realisert en gevinst på til sammen 2,085 mill. kroner, hvorav 1,505 mill kroner er inntektsført som annen driftsinntekt (salg av maskiner) og kr ,- er ført som inntekt under finansposter (salg av aksjer). Selskapets egenkapital er på 3,2 mill kroner, hvorav 1 mill kroner er innskutt kapital fra eierne. SØIR`s primærvirksomhet er knyttet opp til en lovpålagt oppgave og selskapets behov for egenkapital vurderes opp mot risikoen. Egenkapitalen utgjør pr ca. 7,5 % av totalkapitalen. Styret vurderer at dette er et minimum. Behovet for egenkapital i framtiden må vurderes opp mot de utfordringer SØIR står ovenfor, de strategier som velges og den generelle utviklingen i bransjen. I forbindelse med gjennomføring av anbud for renovasjon i perioden har firma Renovasjon og Containerutleie AS sendt faktura til SØIR på 1,3 mill. kroner om godt-gjørelse for bruk av kjøreruter i anbudsdokumentet. SØIR har vurdert saken i samråd med sin advokat. SØIR har ikke akseptert denne fakturaen og fordringen er ikke tatt inn i regnskapet. FRAMTIDIG UTVIKLING Sett i forhold til SØIR`s vedtatte budsjett og økonomiplan, vil omsetningen i kommende år øke i samsvar med generell prisstigning innenfor renovasjonsbransjen. Økning utover dette vil eventuelt være knyttet til dekning av investeringer selskapet må gjennomføre og/eller økte Gerd Elise Storvik styreleder Ove Arnesen styremedlem Olaf Ilsaas nestleder Gro Skaaret styremedlem avfallsmengder utover det som er forutsatt. Vi registrerer fortsatt en økning i den totale avfallsmengden. Om lag 80% av SØIR`s inntekter er knyttet til gebyrer hjemlet i renovasjonsforskrift og årlige kommunale gebyrvedtak. De øvrige 20 % er inntekter SØIR får gjennom salg av ulike tjenester. FORTSATT DRIFT Forutsetningen om fortsatt drift er til stede. RESULTATDISPONERING Styret foreslår at overskuddet på kr ,- avsettes som fri egenkapital til framtidig bruk til nye investeringer, dekke opp eventuelle underskudd eller andre formål. Elverum, den Magnus Aasen styremedlem Odd-Erling Lange daglig leder 9

10 Årsregnskapet INVESTERINGER: Samlet investering i 2002 er på 13,4 mill. kroner. De tyngste investeringene er knyttet til komposteringsanlegget på Hornmoen, investering i nye containere og bygging av ny gjenvinningsstasjon i Trysil til sammen 11,4 mill. kroner. Det er i 2002 gjennomført investeringer som budsjettmessig er planlagt i RESULTATREGNSKAP Noter Salgsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Behandling avfall Transport avfall Lønnskostnad Avskrivning Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Gevinst ved realisasjon av aksjer Rentekostnader Resultat av finansposter Årsresultat

11 BALANSEREGNSKAP Noter EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar,maskiner og anlegg Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investering i aksjer og andeler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum Eiendeler Noter EGENKAP. OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Innskuddskapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Annen langsiktig gjeld Øvrig langsiktig gjeld ,7 Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum Gjeld og Egenkapital

12 Selvkostanalyse Selvkostanalysen viser SØIR`s totale inntektsbehov samt dekningsgrad beregnet både i forhold til rene driftsutgifter og kapitalkostnader. Renten for beregning av kapitalkostnader er satt til 8,1% med utgangspunkt i renten på Norske Statsobligasjoner med 3 års løpetid + 1 % Sum driftsinntekter Driftskostnader ( minus avskrivninger) Sum årlige kap.kostnader Sum kostn. som gr.lag for selvkost Andel kapitalkostn.av tot. kostn. 18 % 16 % Overskudd/underskudd Framført overskudd/underskudd Dekningsgrad 99 % 101 % Selvkostberegningen viser et underskudd i 2002 på i kr ,- Hensyntatt tidligere års beregninger med framført overskudd/underskudd, gir dette en dekningsgrad på 99%. Elverum, den Gerd Elise Storvik styreleder Ove Arnesen styremedlem Olaf Ilsaas nestleder Gro Skaaret styremedlem Magnus Aasen styremedlem Odd-Erling Lange daglig leder Note 1 Regnskapsprinsipper, vesentlige regnskapsposter Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med regnskapslov og god regnskapsskikk i Norge for små foretak gjeldende pr. 31. desember Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper og klassifiseringen av eiendeler og gjeld følger regnskapslovens definisjoner. Ved anvendelse av regnskapsprinsipper og presentasjon av transaksjoner og andre forhold, legges det vekt på økonomiske realiteter, ikke bare juridisk form. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsføres. Inntektsførings- og kostnadsføringstidspunkt - sammenstilling Inntekt resultatføres som hovedregel når den er opptjent. Inntektsføring skjer følgelig normalt på leveringstidspunktet ved levering av varer og tjenester. Driftsinntektene er fratrukket merverdiavgift, rabatter, bonuser og fakturerte fraktkostnader. Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper. Varige driftsmidler Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Alle leieavtaler kostnadsføres som vanlig leiekostnad, og klassifiseres som ordinær driftskostnad. Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid med utgangspunkt i historisk kostpris. Finansielle eiendeler Selskapets investeringer i vurderes samlet til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og virkelig verdi. Fordringer Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventede tap. 12

13 Noter til regnskapet Note 2 - Lønnskostnader og andre godtgjørelser Lønnskostnader mm Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Lønnskostnader Antall årsverk 8 9 Pensjonsforpliktelsene for samtlige ansatte er dekket ved en kollektiv pensjonsforsikring. Den årlige pensjonspremien anses som årets pensjonskostnad. Godtgjørelser (i kroner) Daglig leder Styret Lønn Annen godtgjørelse Revisor Revisjonshonoraret for 2002 utgjør kr I tillegg kommer annen bistand med kr Note 4 - Aksjer Anskaf.kost Balanseført verdi Anleggsmidler: SHA-Drift AS, 39 % ( 50 aksjer) Rekom AS, 46 aksjer Årsregnskapet for SHA-Drift AS viser et overskudd på kr og en egenkapital på kr Note 5 - Gjeld Gjeld som forfaller til betaling mer enn fem år etter regnskapsårets slutt: Langsiktig gjeld Bygning Maskin Inventar EDB-utstyr Sum Sum Anskaffelseskost Tilgang driftsmidler Avgang driftsmidler Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivning Bokført verdi pr Årets avskrivning Økonomisk levetid Inntil 20 år Inntil 10 år Inntil 5 år Inntil 3 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Note 6 - Egenkapital Egenkapital: Innskudds kapital Annen EK Sum Egenkapital Årets endring i egenkapital: Årsresultat Egenkapital Eierandel Innskuddskapital Elverum Kommune Trysil Kommune Åmot Kommune Note 7 - Pantstillelser Bokført gjeld som er sikret ved pant ol.: Langsiktig gjeld Sum Bokført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet for pantesikret gjeld: Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar,maskiner og anlegg Sum Note 8 - Mellomværende med tilknyttet selskap Andre fordringer SHA-Drift AS Sum Note 9 - Bundne midler. Herav bundet kr til skattetrekksmidler 13

14 Revisjonsberetningen for 2002 Ledelsens ansvar og revisors oppgave Vi har revidert årsregnskapet for Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap for regnskapsåret 2002, som viser et overskudd på kr Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om forutsetningen om fortsatt drift. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av selskapets styre og daglig leder. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav. Grunnlag for vår uttalelse Vi har utført revisjonen i samsvar med revisorloven og god revisjonsskikk i Norge. God revisjonsskikk krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av selskapets formuesforvaltning og regnskaps- og intern kontrollsystemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. Uttalelse Vi mener at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et uttrykk for selskapets økonomiske stilling 31. desember 2002 og for resultatet i regnskapsåret i overenstemmelse med god regnskapsskikk i Norge ledelsen har oppfylt sin plikt til å srøge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god regnskapsskikk opplysningene i årsberetningen om forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Elverum 27. februar 2003 KPMG AS Kjell Kulvedrøsten statsautorisert revisor 14

15 DEL 2. ÅRSRAPPORT AVFALL OG GJENVINNING 2002 Del 2 av årsrapporteringen er en tilbakemelding til kommunene, myndigheter, samarbeidspartnere og andre interesserte i forhold til konkrete resultater i MÅL: Gjennom vedtak av avfallsplanen i 1. kvartal 2001, har alle kommunene sluttet seg til visjon og overordna målsettinger for arbeidet med avfall og gjenvinning. Sammenhengen mellom visjon, målsettinger er illustrert nærmere på neste side. Våre hovedmål er å redusere/stabilisere avfallsmengdene og å øke gjenvinningsgraden i forhold til den totale avfallsmengden. Dette søker vi å oppnå gjenom delmål som høy abonnementservice, god informasjon og motiverende gebyrpolitikk. Planer og strategier for SØIR`s virksomhet er en kontinuerlig prosess hvor vi til en hver tid vurderer utviklingen opp mot våre vedtatte målsettinger. For 2002 gjelder avfallsplanen. Avfallsplanen som lovpålagt dokument er tatt ut av forurensingslovens bestemmelser. I 2003 vil det bli satt i gang arbeid med gjennomgang og revidering av mål, strategier og metoder for evaluering. Visjon I Elverum, Åmot og Trysil kommuner skal innbyggerne ved felles innsats, og ved SØIR s tilrettelegging og hjelp, i 2005 være ett av Norges 5 beste områder innenfor avfallsreduksjon, sortering og gjenvinning av avfall. Kommunene skal i egen organisasjon og virksomhet ha vist vei gjennom avfallsreduksjon og god sortering. Redusere avfallsmengde... Øke gjenvinningsgrad..... til under 300 kg. pr. person... til 85% Høy abonnementservice... Motiverende gebyrpolitikk... slik at 90 % er fornøyde... med gebyrnivå under landsgjennomsnitt Fortsette som før Årsrapport - avfall og gjenvinning Hovedmål Delmål 3 mulige stratergier for å nå målene Mer og annen sortering Ståsted pr Energiproduksjon 15

16 Mål Resultater Selskapets arbeidsmål ved inngangen til 2002 var: Avfallsplan oppfølging av enkeltprosjekter Etablering og oppstart av SHA-drift AS Bygging av lagerhall og omlastningsrampe Hornmoen Ministasjoner utbygging i henhold til plan Anbud renovasjon , gjennomføring av anbudsprosess Innkjøp av containere og utstyr i henhold til nytt anbud renovasjon Nytt informasjonsopplegg/format fra SØIR utgivelse av nyhetsbrev SØIR på Nett videreutvikling, interaktive tjenester m.m. Bygging av ny gjenvinningsstasjon Trysil 16

17 Resultater Generelle vurderinger: Året er som tidligere år - preget av at organisasjonen SØIR er i stadig utvikling både sett i forhold til interne og eksterne oppgaver og utfordringer. Vi vurderer det som svært viktig å evaluere våre mål både på overordna og mer detaljert nivå. En slik evaluering skal være konkret og fortelle oss hva vi har/ikke har oppnådd gjennom året og gi oss pekepinn på hva vi bør prioritere i tiden som kommer. I bunn og grunn er det hva vi klarer å produsere i løpet av året som bringer oss videre i forhold til å nå våre overordna målsettinger uttrykt gjennom følgende 4 punkter: redusere avfallsmengden øke gjenvinningsgraden høy abonnementsservice motiverende gebyrpolitikk. Evaluering av overordna målsettinger: Redusere avfallsmengden: SØIR- kommunenes mål er å stabiliserer avfallsmengden på 300 kg pr. person pr. år. Dette målet er ikke nådd. I 2000 var avfallsmengden pr. person 298 kg, i 2001 økte den til 330 kg. I 2002 viser vår statistikk at total avfallsmengde levert fra husholdningene innebærer en total avfallsmengde på 370 kg avfall pr. person. Til tross for at reduksjon av avfallsmengden også er et overordna mål i statlig/nasjonal avfallspolitikk, øker avfallsmengdene jevnt og trutt fra år til år landet sett under ett. Ved slutten av 2002 ble det gitt ut en egen NOU 2002:19 som omhandler avfallsforebygging/avfallsreduksjon. Dette dokumentet skal markere starten på et arbeid med fokus på livskvalitet, forbrukerbevissthet og kretsløpstenking. SØIR må med bakgrunn i denne NOU-en og tanker om egen rolle i dette arbeidet revurdere sine mål og tiltak når det gjelder avfallsforebygging i framtiden. Det må også nevnes at økte avfallsmengder synliggjør en positiv tendens i forhold til at vår avfallsordning brukes av regionens innbyggere. Dette kan også understrekes ved at av de 370 kg som hver og en produserte, ble faktisk hele 266 kg avfall (72%) utsortert for materialgjenvinning. Øke gjenvinningsgraden: Vårt mål er å ha en gjenvinningsgrad på 85 % av den totale avfallsmengden. I dette ligger at vi primært materialgjenvinner de avfallsfraksjoner hvor dette er praktisk, økonomisk og miljømessig forsvarlig det øvrige avfallet ønsker vi å energigjenvinne. Statistikk for 2002 viser at målet er nådd. I 2002 har innbyggerne utsortert 72 % av avfallsmengden for materialgjenvinning. De resterende 28 % er restavfall hvor 16 % er energigjenvunnet og 12 % er deponert. Høy abonnementsservice: Målet innebærer at 90 % av våre abonnenter skal være fornøyde med den service de opplever at de får fra SØIR. I 1999 ble det gjennomført en undersøkelse primært med fokus på innbyggernes fornøydhet med vår informasjon. Undersøkelsen ga oss også noen svar på fornøydhet i forhold til service. Resultatene fra den gang viser at mellom % var fornøyd. Skal vi kunne evaluere dette målet med utgangspunkt i dagens situasjon, må det gjennomføres en ny undersøkelse. Motiverende gebyrpolitikk: SØIR har i dag et gebyrsystem og en praktisk tilrettelegging hvor abonnentene kan velge løsninger som både virker inn i forhold til hva som må betales og hvilken innsats hver enkelt må/vil gjøre. Sett i forhold til vårt mål om avfallsreduksjon, har nok ikke gebyrpolitikken vært motiverende nok og det kan vel også fastslås at gebyrer alene ikke kan gi ønsket effekt i så måte. Sett i forhold til utsortering av avfall og abonnentenes fornøydhet, er det grunnlag for å fastslå at vår gebyrpolitikk har en effekt i motiverende retning. I tilknytning til dette målet er det også sagt at vi skal ha et gebyrnivå under landsgjennomsnittet. Siste nasjonale statistikk er fra Med utgangspunkt i vårt gjennom- 17

18 Resultater snittlige gebyrnivå (gjelder om lag 90% av våre abonnenter), de prisøkninger vi har hatt siden 1998 og med forbehold om sammenligning mot nyere nasjonal statistikk, er det grunnlag for å anta at vi pr. i dag har et avfallsgebyr på linje med gjennomsnittet i Norge. Evaluering i forhold til arbeidsmål: Avfallsplan oppfølging av enkeltprosjekter Det har også i 2002 vært jobbet mot kommunenes egne virksomheter når det gjelder gjenvinning og avfallshåndtering. I alle kommuner er det iverksatt kostnadsbesparende tiltak når det gjelder transport av avfall. Dette innebærer bl.a. at det er innført avfallskomprimatorer på steder hvor avfallsproduksjonen er stor. Kostnadene er i denne sammenheng redusert med opptil kr ,- pr. år for enkelte virksomheter!! På Hanstad skole i Elverum er det også igangsatt et prosjekt direkte knyttet opp mot avfallsforebygging, miljøbevisste handlinger og innkjøp. Det er foreløpig ikke konkludert i forhold til dette prosjektet. SØIR har også i 2002 hatt et samarbeid med Tunet AS når det gjelder å skaffe råvarer til gjenbruksbutikken. I denne sammenheng har arbeidstakere fra Tunet vært tilstede på Hornmoen gjenvinningsstasjon og plukket ut brukbare gjenstander som er godt egnet for ombruk. SØIR har også i 2002 bevilget kr ,- til Tunet knyttet til videreutvikling av gjenbruksbutikken.. Bevilgningen var knyttet opp mot tiltak beskrevet i avfallsplanen. SØIR var i en tidlig fase involvert i arbeidet med etablering av et energianlegg basert på restavfall i Elverum. Elverum Fjernvarme AS satset på ny teknologi hvor restavfall fra husholdninger og industri skulle balles og brennes i et små-skala anlegg på Vestad i Elverum. I denne sammenheng er det også lagt til rette med fjernvarme for oppvarming av om lag 250 tusen kvadratmeter kontorlokaler i sentrum. Anlegget skulle så ferdig i mars Etter mange problemer med oppstart og i gangkjøring av anlegget, gikk til slutt leverandøren Organic Power konkurs i november Dette har medført at konseptet med forbrenning av lokalt restavfall i et lokalt anlegg inntil videre ikke kan gjennomføres slik tanken var. Elverum Fjernvarme AS satser nå på et nytt opplegg med mer spesifikt brensel. Det er grunnlag for å understreke at SØIR verken har investert midler eller tapt penger som følge av de problemer Elverum Fjernvarme AS har hatt. Etablering og oppstart av SHA-drift AS SHA-drift AS ble formelt stiftet Selskapet eies av de interkommunale avfallsselskapene i Glåmdalen, Solør og Sør-Østerdal. Selskapets primære formål er å transportere og behandle bioavfall for sine eiere som representerer 10 kommuner og om lag mennesker. Etableringen av selskapet må også ses på som en milepæl i forhold til å skape konstruktive samarbeidsløsninger mellom regionene når det gjelder å få til gode og langsiktige behandlingsløsninger for avfall. GIR og SØIR har levert alt sitt bioavfall til SHA-drift AS i SOR har ikke sitt bioavfall så lenge de har hatt en egen avtale med et anlegg i Solør. Det har vært og er usikkerhet om SOR`s framtidige rolle i SHA-drift AS. Bygging av lagerhall og omlastningsrampe Hornmoen Byggeprosjektene er en direkte konsekvens av en noe annen organisering rundt håndtering av lagervarer 18

19 Resultater (avfallsbeholdere, bioposer m.m.) og omlasting av ulike typer avfallsfraksjoner. Byggeprosjektene er gjennomført i henhold til plan. Ministasjoner utbygging i henhold til plan I 2002 har det vært fokus på å ferdigstille de ministasjonene som ble igangsatt bygd i 2000 og Det er til sammen satt opp 11 av totalt planlagt 20 stasjoner. Vi revurderer nå behovet for oppsett på enkelte steder hvor behovet synes å være mindre enn først antatt. Det har også vært noe problemer med å få byggetillatelse for oppsett av enkelte ministasjoner som følge av innspill fra grunneiere og naboer. Anbud renovasjon , gjennomføring av anbudsprosess Arbeid med anbudsdokumentet ble igangsatt i januar Selve anbudet ble kunngjort i april med anbudsfrist i juni. Etter evaluering av innkomne anbud, ble Norsk Gjenvinning AS tildelt en 5 års kontrakt for renovasjon i vår region. Anbudsprosessen og valg av anbyder ble gjennomført i henhold til plan. I etterkant av anbudet ble det fra en anbyder som tapte konkurransen reist tvil om habilitet og ryddighet i anbudsprosessen. Bakgrunnen for dette var at en midlertidig ansatt i SØIR fikk tilbud om og takket ja til driftslederjobb i Norsk Gjenvinning AS med ansvar for ny kontrakt. I denne sammenheng ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i SØIR hvor hele anbudsprosessen ble gjennomgått. Med bakgrunn i denne gjennomgangen, kunne ikke representantskapet se grunnlag for kritikkverdige forhold som skulle tilsi endring av anbudsprosess og valg av anbyder. Innkjøp av containere og utstyr i henhold til nytt anbud renovasjon Som følge av at SØIR ønsker egen og mer enhetlig profil på alt containerutstyr, har det vært gjennomført et større innkjøp av nye containere for bruk på gjenvinningsstasjonene, på skoler, institusjoner og offentlige bygg og hytter. Innkjøpet er gjennomført som planlagt. Nytt informasjonsopplegg/format fra SØIR utgivelse av nyhetsbrev Med bakgrunn i behovet for å endre vårt informasjonsopplegg i takt med utviklingen av avfallsordningen, ble vårt første nyhetsbrev gitt ut høsten 2002 SØIR. Sett i forhold til tidligere informasjon som har vært preget av svært presis og konkret informasjon om den nye avfallsordningen, er nyhetsbrevet noe mer omfattende med hensyn til stoff vi ønsker å presentere. Her er både saker vår abonnenter må vite og saker som det kan være nyttig å vite. I samarbeid med høgskolen i Hedmark, engasjerte SØIR en student på praksisplass som jobbet hos oss med dette prosjektet i 7 uker. Erfaringene fra dette har vært svært positive. SØIR på Nett videreutvikling, interaktive tjenester m.m. Primær målsetting for 2002 var å legge til rette for interaktive tjenester på våre nettsider. Dette innebærer at alle skjema for søknader om fritak, endring av abonnement, serviceabonnement, hjemmekompostering, bestilling av avfallsbeholder ligger tilgjengelig på nettet og kan sendes inn elektronisk. SØIR vurderer det som viktig å viderutvikle våre nettsider i tråd med generell utvikling innenfor dette omrdet. Dette innebærer bl.a. at all vår informasjon blir tilrettelagt både i papirformat og i nettformat. Bygging av ny gjenvinningsstasjon Trysil. Fram til leide SØIR lokaler i Vikinghallen på Mosanden industriområde for drift av gjenvinningsstasjonen. Som følge av stadige driftsproblemer og usikkerhet om mulighet for videreutvikling i de leide lokalene, besluttet styret å utrede muligheten av bygging av en ny stasjon. I positivt samarbeid med Trysil kommune ble det lokalisert ny tomt og det ble raskt utarbeidet planer for ny stasjon. Entreprenør ble engasjert og ny stasjon overtas av SØIR Prosessen har vært gjennomført svært effektivt både i forhold til styret, administrasjon, samarbeid med Trysil kommune og entreprøren. 19

20 Statistikk for avfallsmengder og gjenvinning - evaluering SØIR`s primæroppgave er å tilrettelegge avfallsordningen slik at vi - gjennom abonnentenes innsats - kan bidra til å nå lokale og nasjonale målsettinger knyttet til avfall og gjenvinning. De overordna nasjonal mål står fast - avfallsreduksjon, ombruk, gjenvinning, energiutnytting og forsvarlig sluttbehandling er sentrale begreper i denne sammenheng. De konkrete resultatene for 2002 viser at avfallsmengden fortsatt øker, men at abonnentene sorterer avfall som aldri før. Vi registrerer en økt bruk av vårt bringesystem både når det gjelder ministasjoner for papp/pair og glass/metall og våre gjenvinningsstasjoner for levering av alt fra hageavfall, treverk, metall, EE-avfall, spesialavfall m.m. Det er viktig å understreke at innbyggerne på denne måten gjør en god innsats hvor vi gjennom sortering av avfallet gjør det mulig å gjenvinne omlag 90 % av den totale avfallsmengden. Sett i forhold til de nasjonale målsettingene om gjenvinning av avfall kan vi derfor hevde at vi i vår region bidrar positivt til det totale miljøregnskapet SØIR praktiseres felles driftopplegg, like gebyrer, lik service og lik tilrettelegging i alle kommunene. Statistikk og tall presenteres derfor samlet. Gevinsten i samarbeidet ligger i å se hele regionen under ett. Antall grunngebyr: Antall abonnement kommer til uttrykk gjennom antall grunngebyr. En eiendom kan ha flere grunngebyr. Antall grunngebyr: Vi registrerer en jevn økning i antall grunngebyr i perioden Avfallsgebyr: Tabellen viser gjennomsnittlig gebyr i perioden (eks. mva) Gjennomsnittlig avfallsgebyr: I perioden 1999 til 2002 har gjennomsnittlig avfallsgebyr økt med 228 kroner. Husholdning avfall: Vi registrerer en jevn økning i avfallsmengden SØIR tar imot og behandler for sine abonnenter. Dette skyldes i hovedsak 3 forhold. Den generelle avfallsproduksjonen øker i takt samfunnsutviklingen for øvrig en utvikling preget av økt forbruksvekst. Avfallsordningen virker etter sin hensikt noe som innebærer at avfallet som oppstår faktisk blir levert/innsamlet folk bruker ordningen Avfallsstatistikk vi får etter hvert bedre rutiner for registrering av det avfallet som vi tar imot. Eksempel på dette er hageavfall som i 2002 utgjorde om lag 1000 tonn. Dette avfallet må håndteres og utgjør således en kostnad for SØIR. Hageavfall har tidligere år ikke vært en del av statistikken 20

www.soir.no sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap

www.soir.no sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap www.soir.no sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap Forord Årsrapporteringen fra SØIR for 2003 presenteres i 2 deler. Del 1 er selskapets formelle årsberetning i henhold til de krav som regnskapsloven

Detaljer

sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap

sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap Forord Årsrapporteringen fra SØIR for 2000 presenteres i 2 deler. Del 1 er selskapets formelle årsberetning i henhold til de krav som regnskapsloven kap.

Detaljer

sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap

sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap Forord Årsrapporteringen fra SØIR for 2001 presenteres i 2 deler. Del 1 er selskapets formelle årsberetning i henhold til de krav som regnskapsloven kap.

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer:

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer: ÅRSREGNSKAP 2012 Organisasjonsnummer:997 147 170 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Annen driftsinntekt 1 198 643 33 700 Sum driftsinntekter 198 643 33 700 Lønnskostnader

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

A?rsberetning 2006 - SØIR :A rsberetning 2005 - SØIR 29-08-07 10:11 Side 1. www.soir.no

A?rsberetning 2006 - SØIR :A rsberetning 2005 - SØIR 29-08-07 10:11 Side 1. www.soir.no A?rsberetning 2006 - SØIR :A rsberetning 2005 - SØIR 29-08-07 10:11 Side 1 www.soir.no A?rsberetning 2006 - SØIR :A rsberetning 2005 - SØIR 29-08-07 10:11 Side 2 :: Forord 2 Årsrapporteringen fra SØIR

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer:

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer: ÅRSREGNSKAP 2013 Organisasjonsnummer: 997 147 170 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Annen driftsinntekt 1 206 901 198 643 Sum driftsinntekter 206 901 198 643 Lønnskostnad

Detaljer

www.soir.no sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap

www.soir.no sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap www.soir.no sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap :: Forord 2 Årsrapporteringen fra SØIR for 2004 presenteres i 2 deler. Del 1 er selskapets formelle årsberetning i henhold til de krav som regnskapsloven

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening

Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening Organisasjonsnr. 986408819 Utarbeidet av: Vorma Økonomi og Regnskap SA Autorisert regnskapsførerselskap Sparebankgården 2C 2150 ÅRNES Organisasjonsnr. 971455012

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M Årsregnskap 201 5 for Stiftelsen Halten N D M Organisasjonsnr. 971379650 Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Årsberetning 201 5 Virksomhetens

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap

sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap Årsberetning for 1998 Ingebrigt Henningsen SØIRs overordna målsetting er formulert slik: «Avfallshåndtering i Elverum, Åmot og Trysil skal skje på miljømessig

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 12 3 999 183 3 578 510 Gaver 4 001 971 5 473 824 Messer, basarer og lotteri 11 139 49 905 Tilskudd 503

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer:

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer: ÅRSREGNSKAP 2014 Organisasjonsnummer: 997 147 170 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Annen driftsinntekt 1 429 595 206 901 Sum driftsinntekter 429 595 206 901 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Leangbukten Båtforenings AL Årsregnskap Noter. Note 1 Regnskapsprinsipper

Leangbukten Båtforenings AL Årsregnskap Noter. Note 1 Regnskapsprinsipper Leangbukten Båtforenings AL Årsregnskap 2012 Noter Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2016

SFK LYN. Årsregnskap 2016 SFK LYN Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note 2016 2015 Medlemsinntekter 7 565 901 500 854 Leieinntekter 4 2 576 060 2 573 958 Kioskdrift klubbhus

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 446 896 1 403 935 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Årsregnskap for Aktiv Barnehjelp AS

Årsregnskap for Aktiv Barnehjelp AS Årsregnskap 30.01.15-31.12.15 for Aktiv Barnehjelp AS Organisasjonsnr. 914934532 Utarbeidet av: Trio Regnskapsservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Vestre Rosten 78 7075 TILLER Organisasjonsnr. 970601511

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer